DWV900L | DeWalt DWV900L VACUUM EXTRACTOR instruction manual

372002 - 46 EST
DWV900L
Eesti keel (tõlgitud kasutusjuhend)
Русский язык (оригинальные инструкции)
2
5
13
Joonis 1 / Рисунок 1
b
g
a
k
d
l
e
e
j
c
f
i
h
o
m
n
d
Joonis 3 / Рисунок 3
Joonis 2 / Рисунок 2
t
j
Joonis 4 / Рисунок 4
A
c
Joonis 5 / Рисунок 5
p
q
3
Joonis 6 / Рисунок 6
s
Joonis 7 / Рисунок 7
Joonis 8 / Рисунок 8
t
Joonis 9 / Рисунок 9
v
4
u
EESTI KEEL
RASKETÖÖSTUSE EHITUSTOLMUÄRASTI
DWV900L
Õnnitleme!
Olete valinud DeWALTi toote. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon teevad
DeWALTist ühe kindlama partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Nimivõimsus
Max võimsus
Võimsus, tavarežiim (EN 60335-2-69)
Sagedus
Kaitseklass
Mahuti mahutavus
Täitekogus (vedelik)
Voolukiirus (max puhuri juures)
Negatiivne rõhk (max puhuri juures)
Voolukiirus (EN 60335-2-69)
Negatiivne rõhk (EN 60335-2-69)
Filtri pind
Elektritööriista toiteühenduse andmed
Vooliku pikkus
Vooliku diameeter
Mass
Heliväärtused vastavalt EN 60335-2-69:
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse määramatus)
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja pöörake
tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab eelseisvat ohtlikku
olukorda, mis vältimata jätmisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel võib lõppeda
surma või raske kehavigastusega.
V
W
W
W
Hz
l
l
l/s
kPa
l/s
kPa
m²
W
m
mm
kg
DWV900L-QS/GB
230
1
1400
3600/3000
1200
50
IPX4
30
17,5
68
21
29,5
11,4
0,3
2200/1600
2,4
32
9,5
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
79
3
93
3
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või mõõdukate
kehavigastustega.
PANGE TÄHELE: Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid mis
mittevältimisel võib põhjustada varalist
kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
5
EÜ vastavusdeklaratsioon
•
MASINADIREKTIIV
DWV900L
RASKETÖÖSTUSE EHITUSTOLMUÄRASTI
DWV900L
•
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 60335-2-69.
•
Samuti vastavad tooted direktiividele 2014/30/EÜ
ja 2011/65/EL. Lisateabe saamiseks kontakteeruge
DEWALTIGA aadressil või vaadake kasutusjuhendi
lõpust.
•
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise eest
ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTI nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
29.08.2014
HOIATUS: Vigastusohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit.
Olulised ohutusjuhised
HOIATUS! Lugege läbi kõik hoiatused ja
juhised. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab
vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
ENNE SELLE SEADME KASUTAMIST LUGEGE
KÕIK JUHISED LÄBI JA JÄRGIGE NEID.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
baterií (bez napájecího kabelu).
6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HOIATUS: Operaatoreid tuleb
adekvaatselt juhendada selle masina
kasutamisel.
•
HOIATUS: Elektrilöögiohu vähendamiseks.
Vältida kokkupuudet veega. Hoida
siseruumides.
•
Enne kasutamist tuleb operaatoreid
varustada teabe ning juhistega ning
pakkuda koolitust masina kasutamise ja
ainete teemal, millega seadet kasutatakse,
kaasa arvatud kogutud materjali ohutu
eemaldusmeetodi ja utiliseerimise alal.
Operaatorid peavad järgima kõiki
ohutuseeskirju, mis kehtivad käsitsetava
materjali kohta.
Ärge lahkuge seadme juurest, kui see on
toiteallikaga ühendatud. Eemaldage see
toitevõrgust, kui te seda ei kasuta ja enne
hooldust.
Ärge lubage kasutada seadet mänguasjana.
Olge väga tähelepanelik, kui seadet
kasutatakse laste poolt või laste läheduses.
Kasutage seda seadet VAID juhendis
kirjeldatud viisil. Kasutage vaid DEWALTI
poolt soovitatavaid tarvikuid.
Ärge kasutage seda seadet koos
kahjustunud juhtme või pistikuga. Kui seade
ei tööta korralikult või kui see on maha
kukkunud, kahjustunud, jäetud õue või
kui see on kukkunud vette, tagastage see
teeninduskeskusele.
Ärge tõmmake ega kandke seda seadet
juhtmest, käepidemena, ärge jätke juhet
ukse vahele ega tõmmake juhet üle terava
serva või nurga. Ärge liikuge seadmega üle
juhtme. Hoidke juhet kuumadest pindadest
eemal.
Ärge tõmmake seadet pistikupesast
välja juhtmest tõmmates. Pistikupesast
eemaldamiseks haarake pistikust, mitte
juhtmest.
Ärge käsitsege pistikut ega seadet niiskete
kätega.
Ärge asetage objekte seadme avadesse.
Ärge kasutage seadet, kui ükski ava on
blokeeritud; hoidke tolmust, kiududest,
juustest ja mis tahes muust vaba, sest need
takistavad õhuvoolu.
Hoidke juukseid, lotendavaid riideid, sõrmi
ja kõiki teisi kehaosi avadest ja liikuvatest
osadest eemal.
Lülitage välja kõik juhtelemendid enne
seadme eemaldamist toiteallikast.
Olge väga hoolikad, kui puhastate treppe.
Ärge kasutage seadet süttivaid või põlevaid
vedelikke, nagu bensiin, üleskorjamiseks
ega kasutage piirkondades, kus on süttivaid
või põlevaid vedelikke.
Staatiline laen on võimalik kuivades
piirkondades või kui õhu suhteline niiskus
on madal. See on vaid ajutine ja see ei
mõjuta vaakumpuhasti kasutamist.
Spontaanse põlengu vältimiseks tühjendage
kanister pärast iga kasutuskorda.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Täiendavad ohutusjuhised
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge korjake üles midagi, mis põleb või
suitseb, nagu sigaretid, tikud või kuum tuhk.
Ärge kasutage vaakumpuhastit põlevate
plahvatuslike materjalidega, nagu süsi,
puusüü või muud peeneks tehtud põlevad
materjalid.
Ärge kasutage vaakumpuhastit
ohtlike, toksiliste või kantserogeensete
materjalidega, nagu asbest või pestitsiidid.
Ärge kunagi korjake üles plahvatuslikke
vedelikke (nt bensiin, diislikütus, kütteõli,
värvilahusti jms.), happed ega lahusteid.
Ärge kasutage tolmuimejat ilma filtrita,
välja arvatud lõigus Märja materjali
kogumistööd kirjeldatud juhul.
Mõni puit sisaldab säilitusaineid, mis võivad
olla toksilised. Olge eriti ettevaatlik, et
vältida selle sissehingamist ja kokkupuudet
nahaga, kui nende materjalidega töötate.
Küsige ja järgige mis tahes ohutusteavet,
mis on saadaval teie materjali tarnijal.
Ärge kasutage vaakumpuhastit astmeredelina.
Ärge asetage raskeid objekte
vaakumpuhastit.
Märgistused tolmuärastil
Seadmel on kasutatud järgmisi sümboleid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
HOIATUS: See seade sisaldab
kahjulikku tolmu. Tühjendamise
ja hoolduse, sealhulgas tolmukoti
eemaldamine, tohib tegeleda vaid
koolitatud personal, kes kannab sobivat
kaitsevarustust. Ärge lülitage seadet
sisse, kui kogu filtersüsteemi pole
paigaldatud.
Klassi L tolmuärastid on sobivad kuiva,
mittepõleva tolmu eemaldamiseks töötsoonist,
mille piirväärtus on > 1 mg/m³.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Kuupäevakood, mis sisaldab ka tootmisaastat, on
trükitud korpusele.
Näiteks:
2014 XX XX
Tootmisaasta
6
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Tolmuärasti
1 Voolik
1 DWV9130 konnektor
1 Filter
1 Kasutusjuhend
• Veenduge, et tolmuärasti, selle osad ega
tarvikud ei ole transportimisel kahjustada
saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis 1)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
HOIATUS: Ärge kunagi muutke
elektriseadet ega ühtegi selle osa.
See võib põhjustada kahjustuse või
kehavigastuse.
Pealmine käepide/juhtme mähis
Toitejuhe
Toitelüliti
Tolmuimeja pea
Kanistri riiv
Kanister
Imivoolik
Kanister
Filter
Keermestatud vooliku sissepääs
Vooliku rihm
Väljapääs elektritööriista jaoks
Kott
DWV9130 konnektor
AirLock konnektor
SIHTOTSTARVE
Neid tolmuimejaid kasutatakse peenete osakeste
üleskorjamiseks, nagu lamineeritud puitkiudplaadi
või pinna tolm.
Seda seadet saab kasutada tööstusliku
tolmuimejana ja tolmuärastina mobiilsetel töödel,
et koguda kokku igat tüüpi kuiv, mittepõlev tolm
kuni tolmu klassini L koos töökeskkonnas kehtiva
ohtlike ainete piirnormini, mis ületab 1 mg/m³.
ÄRGE kasutage vihmas või põlevate vedelike või
gaaside läheduses.
Need rasketööstuse tolmuimejad on mõeldud
professionaalseks kasutamiseks. ÄRGE laske lastel
nende seadetega kokku puutuda. Selle seadme
kogenematute kasutajate puhul on vajalik juhendamine.
7
ÄRGE kasutage tolmuärastit põleva tolmu jaoks.
ÄRGE kasutage tolmuärastit plahvatuslikes
keskkondades.
MÄRKUS: See seade pole mõeldud
kommertslikuks kasutamiseks, nt hotellides,
koolides, haiglates, tehastes, poodides, kontorites,
rendifirmades ja ehituskohtades.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks
inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed võimed;
puuduvad kogemused, teadmised või oskused,
välja arvatud siis, kui neid superviseerib nende
turvalisuse eest vastutav isik. Lapsi ei tohi
kunagi jätta selle tootega üksi.
Elektriohutus
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge jaoks.
Veenduge alati, et toitepinge vastab andmesildile
märgitud väärtusele.
eemaldamist, seadistuste tegemist
või remonti. Juhuslik käivitumine võib
põhjustada vigastuse.
HOIATUS: Filtrid (i) peavad
olema alati oma kohal
tolmuimeja kasutamise ajal,
välja arvatud peatükis lõigus
Märja materjali kogumistööd
peatükis Kasutamine
kirjeldatud viisil. Kui eemaldate
peenet tolmu, võite kasutada
ka täiendavat paberkotti või
fliiskotti, et muuta kanistri
tühjendamine lihtsamaks.
1. Kui tuleb kasutada valikulist paber- või
fliiskotti (m) paigaldage see vastavalt joonisele
2.
MÄRKUS: Olge ettevaatlik, et kott ei
rebeneks. Asetage kott kindlalt sissepääsu (j)
külge, et tagada tugev kinnitus maksimaalse
tolmukogumisvõimsuse jaoks.
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb see DEWALTI
teenindusorganisatsioonis spetsiaalselt
valmistatud juhtmega asendada, mis on saadaval
DEWALTI teenindusorganisatsiooni kaudu.
2. Asetage tolmumeja pea (d) kanistrile ja
kinnitage see, sulgedes kanistri riiviga (e).
Toitepistiku vahetamine
(ainult Suurbritannia ja Iirimaa)
3. Sisestage vooliku ots (g) keermestatud vooliku
sisendisse (j) ning pingutage vooliku otsa
paagi küljes.
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised (joonised 1, 4)
HOIATUS: Järgige alati ohutusjuhiseid
ja asjakohaseid õigusakte.
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade välja
ja eemaldage seade vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist ja
eemaldamist, seadistuste tegemist
või remonti. Juhuslik käivitumine võib
põhjustada vigastuse.
Pikenduskaabli kasutamine
1. Ühendage toitejuhe sobiva pistikupesaga.
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikendusjuhet, mis
sobib selle seadme sisendvõimsusega (vaadake
Tehnilised andmed). Minimaalne juhtme suurus
on 1,5 mm2; maksimaalne pikkus 30 m.
3. Järgige suunda lõigus Elektritööriistaga
ühendamine , et ühendada kasutatav
elektritööriist.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
KOKKUPANEK JA REGULEERIMINE (JOONIS 1–3)
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade välja
ja eemaldage seade vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist ja
8
2. Lülitage toitelüliti (c) ON-asendisse ( ).
ELEKTRITÖÖRIISTA ÜHENDAMINE
(JOONIS 1, 4, 5)
HOIATUS: Kasutage väljapääse
(l) vaid antud juhendis täpsustatud
eesmärkidel.
1. Ühendage tolmuimeja toitejuhe sobiva
pistikupesaga.
2. Ühendage elektritööriist pistikupesaga (l).
7
MÄRKUS: Vt Elektritööriista toiteühenduse
andmed lõigust Tehnilised andmed tööriista
lubatud võimsuse on ühendatud väljapääsuga (l).
HOIATUS: Ühendage tolmuimeja
rikkevoolukaitsega (RCD) pistikupessa,
kui kasutate tolmuimejat märja
materjali eemaldamiseks.
3. Lülitage toitelüliti (c) ON-asendisse ( ).
HOIATUS: Kui vaht või vedelik
pääseb masinast välja, lülitage see
viivitamata välja.
4. Teie DEWALTI ehitustolmuärasti on
paigaldatud koos DEWALTI õhuluku
ühendussüsteemiga. Õhulukk võimaldab luua
imivooliku (g) ja elektritööriista vahel kiire
ja kindla ühenduse. Õhuluku konnektor (o)
on ühendatud otse DEWALTIGA ühilduvate
tööriistadega või läbi õhuluku adapteri
(saadaval teie kohalikus DEWALTI tarnija
juures). Vt Lisaseadmed jaost andmeid
olemasolevate adapterite kohta.
MÄRKUS: Kui kasutate adapterit, tuleb
veenduda, et see on kindlalt tööriista
väljapääsuga ühendatud, enne järgmiste
sammude järgimist.
a. Tagage, et õhuluku konnektoril olev krae on
avatud asendis. Joondage sälgud (q) krael
ja õhuluku konnektor, nagu näidatud avatud
ja suletud asendite jaoks.
b. Lükake õhuluku konnektor adapteri
ühenduspunktile.
c. Pöörake krae lukustatud asendisse.
MÄRKUS: Lukustage kuullaager krae
sees pilusse ning kinnitage ühendus.
Elektritööriist on nüüd turvaliselt
tolmuärastiga ühendatud.
KASUTATUD TOLMUKOGUMISKOTI EEMALDAMINE/VAHETUS (JOONIS 1)
HOIATUS: Sobivaid isiklikke
kaitsevahendeid, nagu tolmumask ja
kindad, tuleb kasutada, kui käsitsete
kasutatud tolmukotte.
1. Lülitage tolmuimeja välja ja eemaldage
toitepistik pistikupesast.
2. Avage kanistri riiv (e) ja eemaldage
tolmuimeja pea (d).
3. Tõmmake kogumiskott ettevaatlikult
sisspääsult (j).
PANGE TÄHELE: ÄRGE eemaldage
kuulujukit (s), sest seda tehes
kahjustate tolmuimejat. Kuulujuk
takistab vee sisenemist mootorisse.
Enne tolmuimeja kasutamist märja materjali eemaldamiseks:
•
Tagage, et kanister on tühi ja liigse tolmuta.
•
Eemaldage filter (i).
•
Ühendage tolmuimeja RCD-kaitsega
pistikupessa.
HOIATUS: Ärge kasutage masinat
selle seadistusega tolmu klassi L jaoks.
KANISTRI TÜHJENDAMISEKS (JOONIS 1, 6)
Ujukklapp (s) blokeerib õhu mootorisse, kui
kanister on täis, kusjuures mootori müra muutub
kohe. Kui mootor teeb kõrge heliga undama ja kui
õhu-/veevool peatub, tühjendage kanister.
1. Lülitage tolmuimeja välja ja eemaldage
toitepistik pistikupesast.
2. Avage kanistri riiv (e) ja eemaldage
tolmuimeja pea (d).
3. Tühjendage kanistri (f) sisu sobivasse
konteinerisse või äravoolu.
KUIVA MATERJALI EEMALDAMISELE TAGASIMINEK (JOONIS 1)
1. Tühjendage kanister, vt Kanistri
tühjendamiseks juhised.
4. Sulgege kogumiskott tugevalt, kui eemaldate
selle masinalt.
2. Asetage kanister tagurpidi, kuni see on kuiv.
ÄRGE kasutage märga kanistrit kuiva materjali
eemaldamiseks.
5. Utiliseerige kogumiskott sobiva konteineriga
kooskõlas kehtivate eeskirjadega.
3. Asetage tolmuimeja pea (d) tasasele pinnale,
kuni see on kuiv.
MÄRJA MATERJALI KOGUMISTÖÖD
(JOONIS 1, 6)
HOIATUS: ÄRGE ühendage
elektritööriista väljapääsuga (l), kui
kasutate tolmuimejat märja materjali
eemaldamiseks.
8
ETTEVAATUST: Puhastage
veetaseme piirseadet regulaarselt ja
kontrollige võimalike kahjustusmärkide
suhtes. Vt joonis 6.
4. Asetage tagasi filter, kui tolmuimeja pea on
kuiv. Vt Filter peatükist Hooldus.
5. Kui kanister on kuiv, asetage tolmumeja
pea (d) kanistrile ja kinnitage see, sulgedes
kanistri riiviga (e).
9
Väljalülitamine/transport
(joonis 1)
1. Lülitage toitelüliti (c) OFF-asendisse.
2. Eemaldage seade pistikupesast.
3. Hoidke toitejuhet (b), kerides selle ümber
ülemise käepideme/juhtmehoidiku (a), nagu
pildil näidatud.
4. Sõidukis transportides peab masin olema
kinnitatud.
HOOLDAMINE
Teie DEWALT seade on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks ja vajab minimaalset hooldamist.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest
hoolitseda ja seadet regulaarselt puhastada.
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade välja
ja eemaldage seade vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist ja
eemaldamist, seadistuste tegemist
või remonti. Juhuslik käivitumine võib
põhjustada vigastuse.
HOIATUS: Kasutajapoolse hoolduse
jaoks tuleb masin demonteerida,
puhastada ja teenindada mõistlikkuse
piires, seadmata hoolduspersonali
ja teisi riski alla. Sobivad
ettevaatusabinõud hõlmavad saaste
eemaldamist enne demonteerimist,
reserv kohaliku filtreeritud heitgaasi
ventilatsiooni jaoks, kui masin on
demonteeritud, hoolduspiirkonna
puhastus ja sobivad isiklikud
kaitsevahendid.
• Tootja või juhendatud isik peab
viima läbi tehnilise ülevaatuse
vähemalt kord aastas ja see peab
sisaldama näiteks filtri kahjustuse
ülevaatust, masina hermeetilisust ja
kontrollmehhanismide nõuetekohast
funktsioneerimist.
• Kui viite läbi hooldust või remonditööd,
tuleb kõik saastunud komponendid,
mida ei saa rahuldavalt puhastada,
utiliseerida; sellised komponendid
tuleb utiliseerida vastupidavas kotis
kooskõlas taolise prügi utiliseerimiseks
kehtivate eeskirjadega.
• Tolmuärasti jaoks on oluline tagada
adekvaatne õhuvahetussagedus
L ruumis, kui heitgaas liigub ruumi
tagasi. (MÄRKUS: vajadusel viide
riiklikele eeskirjadele.)
10
Filter (joonis 1, 7, 8)
FILTRI HOOLDAMINE
Selles tolmuimejas olev filter on pika kasutusajaga.
Tõhusaks tööks tolmuringluse vähendamisel
TULEB filtrid õigesti ja heas töökorras paigaldada.
HOIATUS: Sobivaid isiklikke
kaitsevahendeid, nagu tolmumask ja
kindad, tuleb kasutada, kui käsitsete
filtrit.
Filtri eemaldamine
1. Lülitage toitelüliti (c) OFF-asendisse (O) ja
eemaldage juhe pistikupesast.
2. Vabastage kanistri riiv (e) ja eemaldage
tolmuimeja pea (d) kanistri küljest. Asetage
tolmuimeja pea tasasele pinnale tagurpidi.
3. Keerake filtrit (i) vastupäeva, haarates selle
plastotsa kattest, nagu näidatud, ja eemaldage
ettevaatlikult pea küljest tagamaks, et praht ei
kukku paigaldusauku.
MÄRKUS: Olge hoolikas, et filtri materjal ei
saaks kahjustada.
4 Kui tolmuimeja pea (d) alumist külge tuleb
puhastada, kasutage veega ja õrna seebiga
niisutatud riiet ning laske sellel kuivada.
Visake riie sobivasse konteinerisse.
5. Vaadake filter üle kulumise, rebendite või
muude kahjustuste suhtes. DEWALT filtri
membraanid on teflonkattega. Kahjustuse
või kulumise tüübiks võib olla teflonkatte
mahakoorumine membraanile, vt joonis 8.
MÄRKUS: Kui kahtlete filtri töökorras olekus,
TULEB see välja vahetada. ÄRGE jätkake
kasutamist, kui filter on kahjustunud.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
suruõhu või harja puhastel filtril, muidu
võite kahjustada filtri membraani, mis
lubab tolmul filtri läbida. Vajadusel
koputage õrnalt vastu kõva pinda
või loputage toatemperatuuril veega
ning laske õhu käes kuivada. Kui filtri
membraanil on nähtav kahjustus, tuleb
filter välja vahetada. Filtrit saab tavaliselt
kasutada kuus kuni kaksteist kuud,
sõltuvalt kasutamisest ja hooldusest.
Filtri paigaldamine
1. Tagage, et filtri tihend (t) on kohal ja
kinnitatud.
2. Joondage filtri niidid (u) tolmuimeja pea niitidega
ning kasutage mõõdukat jõudu, et keerata filtrit
päripäeva, kuni see on tugevalt kinni.
MÄRKUS: Olge hoolikas, et filtri materjal ei
saaks kahjustada.
9
3. Asetage tolmumeja pea (d) kanistrile ja
kinnitage see, sulgedes mahuti riiviga (e).
Määrimine
Teie seadmel ei vaja lisamäärimist.
Puhastamine
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
seadme mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale. Ärge
laske vedelikel sattuda masina sisse; ärge
kastke seadet või selle osi vedelikku.
1. Puhastage tolmuimejaga tolmuärasti välimist
pinda. Puhastamisega jätkamiseks kasutage
vajadusel vaid vee ja õrna seebiga niisutatud
riiet.
2. Visake riie pärast kasutamist sobivasse
konteinerisse.
Ladustamine (joonis 1)
1. Tühjendage kanister, vt Kanistri
tühjendamiseks peatükis Kasutamine.
2. Puhastage tolmuimejat seest ja väljast. Vaata
Puhastamine.
3. Puhastage või vahetage filter, vt Filter.
4. Hoidke imivoolikut ja toitejuhet (b), nagu
joonisel näidatud. Asetage seade kuiva ruumi
ja tagage, et volitamata isikud ei saa seda
kasutada.
Lisavarustus
HOIATUS: Muid lisaseadmeid kui
DEWALT pakutavaid ei ole koos
selle tootega testitud ja seetõttu võib
selliste lisaseadmete kasutamine koos
seadnega olla ohtlik. Kehavigastusohu
vähendamiseks tuleb selle tootega
kasutada ainult DEWALTI soovitatud
lisaseadmeid.
LISASEADMED
DWV9340-XJ Filter
DWV9315-XJ Purunemiskindel
voolik
DWV9401-XJ Paberkott
DWV9402-XJ Fliiskott
DWV9500-XJ Vaakumkott
10
DEWALTI õhuluku süsteem
DWV9000
Keerulukuga
ühendus
DWV9110
29-35 mm
kooniline kummist
adapter
DWV9120
35-38 mm
astmeline kummist
adapter
DWV9130
35 mm OD adapter
DWV9150
35 mm OD
nurgaadapter
VAAKUMKOTI DWV9500 PAIGALDAMINE (JOONIS 9)
MÄRKUS: DWV900LT on koos DWV9500
vaakumkotitarvikuga, mis on juba paigaldatud.
1. Eemaldage 4 kandekäepideme kruvi T-25
tähtkruvikeerajaga ja eemaldage
kandekäepide.
2. Paigaldage vaakumkott, kasutades uuesti
kandekäepideme kruve. Asetage need tagasi
oma originaalaukudesse ning pingutage.)
3. Kasutage 2 kruvi (v), asetades need
vaakumkoti tagumistesse aukudesse.
Vajutage alla ja keerake iga kruvi, et
läbida materjal ning siseneda peidetud
kruvialustesse. Pingutage.
ETTEVAATUST: Ärge ületage 9 kg
(20 lb) igas 14-liitrises säilituskotis,
maksimaalselt 2 säilituskotis
tolmuärasti kohta. Ärge ületage
18 kg (40 lb) 28-liitrises säilituskotis,
maksimaalselt 1 säilituskotis
tolmuärasti kohta. Kui ületate
soovitusliku kõrguse ja/või kaalu,
siis võib selle tagajärjel põhjustada
ebastabiilne tolmuärasti vigastusi või
kahju.
PANGE TÄHELE: Ärge eemaldage
tolmuärasti pead paagi küljest, kui
sellel on T-virna säilituskott küljes.
Kui teete seda, võite tolmuärasti filtrit
kahjustada.
TOITEJUHTME KINNITAMINE VOOLIKU KÜLGE
(JOONIS 1)
Toitejuhtme (b) saab kinnitada imivooliku (g) külge,
kasutades D279058CL vooliku klambrit (saadaval
kohaliku DEWALT tarnija juurest).
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
11
Tõrkeotsing
PROBLEEM LAHENDUS
Mootor ei
tööta
Imivõimsus
langeb
Kontrollige toitejuhet, pistikuid ja
pistikupesasid.
Tagage, et toitelüliti on ON-asendis
( ).
Eemaldage imidüüsist, imitorust,
imivoolikust või filtrist ummistus.
Asetage paber- või fliiskott tagasi.
Kontrollige, et filter on õigesti
paigaldatud.
Puhastage või vahetage filter.
Tolmuimeja
lõpetas
töötamise.
Tühjendage kanister, vt Kanistri
tühjendamine peatükist
Kasutamine.
Termiline ülekoormus on välja
lülitunud:
1. Lülitage tolmuimeja välja
ja katkestage tolmuimeja
ühendus vooluvõrguga.
2. Vajadusel tühjendage kanister.
3. Laske seadmel jahtuda.
4. Ühendage toitejuhe sobiva
pistikupesaga ja lülitage
toitelüliti ON-asendisse
( ) kontrollimiseks. Kui
tolmuimeja ei käivitu uuesti,
pöörduge müüja poole, leidke
DEWALT lähim volitatud
remonditöökoda DEWALT
kataloogist või võtke ühendust
DEWALT kohaliku esindusega
selles kasutusjuhendis oleval
aadressil.
Tolmuimeja Kontrollige, et filter on õigesti
kasutamise paigaldatud.
ajal tuleb
Veenduge, et filter pole
tolm välja.
kahjustunud; vajadusel vahetage
välja.
Tagage, et filtri tihend on oma
kohal ja kinnitatud.
Elektritööriist Tagage, et toitelüliti on ON-asendis
ei lülitu
( ).
sisse.
12
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval, et teie DEWALTI toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi
kogumine võimaldab materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda
elektriseadmete olmejäätmetest eraldi kogumist
prügilates või nende viimist jaemüüjale uue toote
ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALTI toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTI kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTI volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
СВЕРХМОЩНЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЫЛИ DWV900L
Поздравляем!
Вы приобрели инструмент DeWALT. Многолетний опыт, тщательная разработка изделий
и инновации делают компанию DeWALT одним из самых надежных партнеров для пользователей
профессионального электроинструмента.
Технические характеристики
Напряжение
Тип
Номинальная мощность
Выходная мощность
Мощность при обычном режиме работы (EN 60335-2-69)
Частота
Класс защиты
Емкость контейнера
Количество заполнения (жидкое)
Скорость потока (макс. при выдувании)
Отрицательное давление (макс. при выдувании)
Скорость потока (EN 60335-2-69)
Отрицательное давление (EN 60335-2-69)
Площадь поверхности фильтра
Данные о подключениях к силовой сети электроинструмента
Длина шланга
Диаметр шланга
Вес
Акустические значения определяются в соответствии
LPA (акустическое давление)
KPA (погрешность акустического давления)
LWA (сила звука)
KWA (погрешность силы звука)
Обозначения: Правила техники безопасности
Ниже описывается уровень опасности, обозначаемый каждым из предупреждений. Прочитайте
руководство и обратите внимание на эти символы.
ОПАСНО: Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно приведет
к смерти или серьезной травме.
ВНИМАНИЕ: Указывает на потенциально
опасную ситуацию,которая может
стать причиной гибели или тяжелой
травмы в случае несоблюдения
соответствующих мер безопасности.
В
Вт
Вт
Вт
Гц
л
л
л/сек
кПа
л/сек
кПа
м²
Вт
м
мм
кг
DWV900L-QS/GB
230
1
1400
3600/3000
1200
50
IPX4
30
17,5
68
21
29,5
11,4
0,3
2200/1600
2,4
32
9,5
со стандартом EN 60335 и -2/-69/EC.
дБ(A)
79
дБ(A)
3
дБ(A)
93
дБ(A)
3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая может стать причиной
травмы средней или высокой степени
тяжести в случае несоблюдения
соответствующих мер безопасности.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает на
практики, использование которых
не связано с получением травмы
но, если их не избегать, это может
привести к порче имущества.
Указывает на риск поражения
электрическим током.
13
Указывает на риск возгорания.
Заявление о соответствии
нормам ЕС
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
И РУКОВОДСТВА ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ОБРАЩЕНИЯ К НИМ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО
УСТРОЙСТВА ОЗНАКОМЬТЕСЬ
И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
ВНИМАНИЕ: Оператор должен быть
ознакомлен со всеми инструкциями по
использованию этих устройств.
ВНИМАНИЕ: Во избежании
поражения электрическим током. Не
подвергайте электроинструмент или
его элементы воздействию влаги.
Хранить в помещении.
DWV900L
СВЕРХМОЩНЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЫЛИ DWV900L
DEWALT заявляет, что продукция, описанная
в Технических характеристиках соответствует:
2006/42/EC, EN 60335-2-69.
Эти продукты также соответствуют Директиве
2014/30/EC и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в компанию
DEWALT по адресу, указанному ниже или
приведенному на задней стороне обложки
руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании DEWALT.
•
•
•
•
Хорст Гроссманн
Вице-президент по конструкторским
и технологическим вопросам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
29.08.2014
•
•
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения травм, прочитайте
инструкцию по применению.
Важные правила техники безопасности
ВНИМАНИЕ! Полностью
прочтите инструкции по технике
безопасности и все руководства
по эксплуатации. Несоблюдение
правил и инструкций может привести
к поражению электрическим током,
возгоранию и/или серьезной травме.
14
•
Перед использованием оператору нужно
предоставит полную информацию,
проинструктировать и обучить
использованию устройства и материалов,
которые будут использоваться,
включая способы безопасного удаления
и утилизации собранного мусора.
Операторы должны соблюдать все
правила техники безопасности, имеющие
отношение к используемым материалам.
Не оставляйте устройство
подключенным к сети. Отключайте
от сетевой розетки, если прибор
не используется, а также перед
обслуживанием.
Не разрешайте детям играть
с устройством. Будьте внимательны,
пользуясь устройством около детей
или когда они пользуются этим
устройством.
Используйте это устройство ТОЛЬКО
так, как описано в данном руководстве.
Используйте только рекомендуемые
насадки DEWALT.
Не используйте зарядное устройство
при наличии повреждений шнура
или штепсельного разъема. Если
устройство не работает как нужно или
оно упало, повреждено, было оставлено
на улице или подверглось воздействию
воды, обратитесь в сервисный центр.
Не тяните или не переносите
устройство за шнур питания, не
используйте его в качестве ручки,
следите за тем, чтобы шнур не попал
в закрывающуюся дверь или зацепился
за острые края мебели или углы. Не
тяните устройство за шнур питания.
Держите шнур питания подальше от
горячих поверхностей.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не вытягивайте вилку из розетки
за шнур. Для извлечения беритесь за
вилку, а не за шнур.
Не беритесь за вилку или устройство
мокрыми руками.
Не вставляйте никакие предметы
в отверстия устройства. Не
пользуйтесь устройством с закрытыми
вентиляционными отверстиями, следите
за тем, чтобы в них не скапливалась пыль,
ворс, волосы или что-то еще, что может
помешать прохождению воздушного потока.
Следите за тем, чтобы свободная
одежда, пальцы и другие части тела не
попадали в отверстия или движущиеся
части устройства.
Перед тем, как отключить устройство
от сети выключите все элементы
управления.
Будьте особенно внимательны, убирая
лестницы.
Не используйте устройство для
сбора легковоспламеняющихся или
взрывоопасных жидкостей, таких как
бензин и не используйте в местах, где
есть такие жидкости.
В сухих помещениях или в помещениях
с низкой относительной влажностью
возможен удар статическим
электричеством. Это кратковременное
явление и не влияет на использование
пылесоса.
Избегайте самовоспламенения, после
каждого использования освобождайте
контейнер от мусора.
•
•
•
Некоторые виды древесины обработаны
консервантами, которые могут быть
токсичны. Предпринимайте особые
меры предосторожности чтобы
избежать вдыхания и попадания на кожу
токсичной пыли, которая появляется
при работа с этими материалами.
Запросите у поставщика информацию
о материале и мерах предосторожности
при работе с ним.
Не пользуйтесь пылесосом как стремянкой.
Не ставьте тяжелые предметы на
пылесос.
Маркировка на пылесосе
На инструмент нанесены следующие
обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
ВНИМАНИЕ: В устройстве может
находиться опасная для здоровья пыль.
Очистку контейнера и обслуживание,
включая снятие мешка для сбора
пыли может выполнять только
обученный персонал, одетый
в соответствующую защитную
одежду. Не включайте устройство
до тех пор, пока не будет полностью
установлена система фильтров.
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
Дополнительные инструкции
по технике безопасности
•
•
•
•
•
Не собирайте тлеющий или горящий
мусор, например, сигареты, спички или
горячий пепел.
Не используйте для уборки
легковоспламеняющихся материалов,
таких как уголь, зерно или других
мелкодисперсных материалов.
Не используйте для уборки опасных,
токсичных или канцерогенных материалов,
таких как асбест или пестициды.
Никогда не собирайте взрывоопасные
жидкости (например, бензин, дизельное
топливо, мазут, растворитель для красок
и т.п.), кислоты или растворители.
Не используйте пылесос без
установленного фильтра кроме
случаев, описанных в разделе Сбор
влажного мусора.
Пылеуловителями класса L предназначены
для удаления сухой, не огнеопасной пыли
в количестве до > 1 мг/м³.
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, напечатан на корпусе.
Пример:
2014 XX XX
Год производства
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 Патрубок для удаления пыли
1 Шланг
1 Разъем DWV9130
1 Фильтр
1 Руководство по эксплуатации
15
• Проверьте устройство, его детали
и принадлежности на наличие
повреждений, которые могли возникнуть
во время транспортировки.
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Описание (рис. 1)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
ВНИМАНИЕ! Никогда не вносите
изменения в конструкцию
электроинструмента или какойлибо его части. Это может
привести к повреждению или
травме.
Верхняя ручка/устройство сматывания
шнура
Силовой шнур
Выключатель питания
Головная часть
Защелка контейнера для сбора пыли
Контейнер для сбора пыли
Всасывающий шланг
Колесики
Фильтр
Резьбовое входное отверстие для
подключение шланга
Держатель шланга
Выходное отверстие электроинструмента
Мешок
Штуцер DWV9130
AirLock штуцер
НАЗНАЧЕНИЕ
Эти пылесосы можно использовать для сбора
пыли, образующийся при распиловке ДВП или
обычной пыли.
Это устройство может использоваться как
промышленный пылесос или мобильный
пылеуловитель для сбора всех видов не
огнеопасной пыли до класса L если количество
пыли на рабочей поверхности не превышает
1 мг/м³.
НЕ используйте этот инструмент в условиях
повышенной влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
Эти мощные пылесосы предназначены
для профессионального использования.
НЕ допускайте детей к инструменту.
Использование инструмента неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
16
НЕ используйте пылесос для сбора
легковоспламеняющейся пыли.
НЕ используйте устройство для сбора
легковоспламеняющейся пыли.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство
предназначено для коммерческого
использования, напр., для отелей, школ,
больниц, заводов, магазинов, офисов,
прокатных компаний и для использования на
строительных площадках.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей), с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, кроме
как под контролем лица, отвечающего за их
безопасность. Никогда не оставляйте детей
без присмотра с этим инструментом.
Электрическая безопасность
Электродвигатель рассчитан на работу только
при одном напряжении сети. Необходимо
обязательно убедиться в том, что напряжение
источника питания соответствует указанному на
шильдике.
Если сетевой шнур поврежден, его необходимо
заменить в сервисном центре DEWALT на
специальный шнур , который можно приобрести
в том же центре DEWALT.
Замена штепсельной вилки
(только для Великобритании
и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
• Осторожно снимите старую вилку.
• Подсоедините коричневый провод
к терминалу фазы в вилке.
• Подсоедините синий провод к нулевому
терминалу.
ВНИМАНИЕ: Заземления не
требуется.
Соблюдайте инструкции по установке вилки,
которые предусмотрены к вилкам высокого
качества. Рекомендованный предохранитель: 13 A.
Использование кабеля-удлинителя
Если для подключения к сети этого
инструмента нужен удлинитель, используйте
3–жильный удлинитель, который подходит
для данного инструмента (см Tехнические
характеристики).Минимальное сечение
провода 1,5 мм2; максимальная длина 30 м.
При использовании кабельного барабана
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И НАСТРОЙКА
(РИС. 1–3)
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
выключите инструмент
и отключите его от источника
питания перед установкой
и удалением дополнительных
приспособлений, а также
перед изменением настроек,
выполнением регулировки или
ремонта. Случайный запуск может
привести к травме.
ВНИМАНИЕ: Во время работы
с пылесосом на нем всегда должен
быть установлен фильтр (i)
, кроме случаев, описанных
в разделе Сбор влажного мусора
в главе Работа. При сборе сухого
мусора можно использовать
дополнительный бумажный или
флисовый мешок для сбора пыли.
чтобы легко очистить контейнер
от собранной пыли.
1. При использовании дополнительного
бумажного или флисового мешка (m)
установите его как показано на рисунке 2.
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны, не
порвите мешок. Аккуратно установите
мешок на входном отверстии (j) и хорошо
закрепите его чтобы максимально повысить
эффективность сбора пыли.
2. Установите головную часть пылесоса (d)
на контейнер и закрепите ее с помощью
защелок (e).
3. Вставьте шланг (g) в резьбовой штуцер для
подключения шланга (j) и закрепите его
конец на контейнере для сбора пыли.
РАБОТА
Инструкции по эксплуатации
(рис. 1, 4)
ВНИМАНИЕ! Всегда соблюдайте
правила техники безопасности
и применимые законы.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск
получения травмы, выключите
инструмент и отключите
его от источника питания
перед установкой и удалением
дополнительных приспособлений,
а также перед изменением настроек,
выполнением регулировки или
ремонта. Случайный запуск может
привести к травме.
1. Вставьте сетевой шнур в соответствующий
разъем.
2. Установите выключатель (c) в положение
ON ( ).
3. Следуйте указаниям раздела Подключение
электроинструмента при подключении
используемого электроинструмента.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ
(РИС. 1, 4, 5)
ВНИМАНИЕ: Используйте
выходное отверстие (l) только по
назначению, предусмотренному
данными инструкциями.
1. Вставьте сетевой шнур в соответствующий
разъем.
2. Подключите электроинструмент
к электросети (l).
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Данные об
подключении электроинструмента к сети
в разделе Технические характеристики
параметров сети для подключения
электроинструмента (l).
3. Установите выключатель (c) в положение
ON ( ).
4. На вашем инструментеDEWALT
предусмотрена система штуцеров AirLock
DEWALT. AirLock позволяет быстро
и безопасно подключить шланг (g)
к электроинструменту. Штуцер AirLock (o)
подключается напрямую к совместимым
инструментам DEWALT или через переходник
AirLock (его можно приобрести у местного
поставщика DEWALT). Подробнее
о переходниках см. разделПринадлежности.
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании
переходника убедитесь в том, что он
хорошо закреплен, прежде чем перейти
к следующему этапу.
a. Убедитесь в том, что муфта штуцера
AirLock находится в положении
разблокировки. Совместите метки (q) на
муфте и штуцере AirLock как показано для
положений блокировки и разблокировки.
17
b. Вставьте штуцер AirLock в переходник.
c. Поверните муфту в положение
блокировки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шариковый фиксатор
внутри муфты блокируется в пазу
и закрепляет штуцер. Теперь
электроинструмент подключен к пылесосу.
СНЯТИЕ / ЗАМЕНА ИСПОЛЬЗОВАННОГО
МЕШКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ (РИС. 1)
ВНИМАНИЕ: При работе
с мешками для сбора пыли
необходимо использовать
соответствующие средства
личной защиты, такие как
противопылевая маска и перчатки.
1. Выключите пылесос и вытащите сетевой
провод из розетки.
2. Освободите защелки контейнера для
сбора пыли (e) и снимите головную часть
пылесоса (d).
3. Аккуратно снимите мешок для сбора пыли
с патрубка (j).
4. Снимая мешок плотно зажмите его
отверстие для сбора пыли.
5. Утилизацию мешка для сбора
пыли проводите в соответствии
с предусмотренными правилами.
СБОР ВЛАЖНОГО МУСОРА (РИС. 1, 6)
•
Убедитесь в том, что контейнер пуст
и в нем нет мусора.
•
Снимите фильтр (i).
•
Вставьте вилку пылесоса в розетку
с защитным модулем УЗО.
ВНИМАНИЕ: Не используйте это
устройство для сбора пыли класса L.
ЧТОБЫ ОПОРОЖНИТЬ КОНТЕЙНЕР (РИС. 1, 6)
Шаровый клапан (s) предупреждает попадание
воздуха в двигатель при переполнении
контейнера, при этом сразу же меняется звук
работающего двигателя. Когда двигатель
начинает свистеть и останавливается поток
воздуха/воды, опорожните контейнер.
1. Выключите пылесос и вытащите сетевой
провод из розетки.
2. Освободите защелки контейнера для
сбора пыли (e) и снимите головную часть
пылесоса (d).
3. Удалите содержимое пылесборника (f)
в соответствующий контейнер или слейте.
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ К РАБОТЕ С СУХИМ
МУСОРОМ (РИС. 1)
1. Инструкции по очистке контейнера для
сбора пыли, см. в разделеОчистка
контейнера для сбора пыли .
ВНИМАНИЕ: НЕ подключайте
электроинструменты к обычной
сетевой розетке (l), используя
пылесос для сбора влажной пыли.
2. Чтобы высыпать мусор из контейнера
переверните его. Для сбора сухой пыли НЕ
используйте контейнер для сбора влажной
пыли.
ВНИМАНИЕ: Используя пылесос
для сбора влажной пыли вставьте
вилку пылесоса в розетку,
защищенную модулем УЗО.
3. Поставьте головную часть пылесоса (d) на
ровную поверхность и просушите.
ВНИМАНИЕ: Если из устройства
выходит пена или жидкость,
немедленно выключите
устройство.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Регулярно
очищайте устройство ограничения
уровня воды и проверяйте его
на предмет отсутствия следов
повреждений. См. раздел 6.
ПРИМЕЧАНИЕ: Делая это, НЕ
снимайте шаровой поплавок (s),
в противном случае, вы можете
повредить пылесос. Шаровой
поплавок предупреждает попадание
воды в двигатель.
Перед использованием пылесоса для сбора
18
влажного мусора:
4. Когда пылесос просохнет установите
фильтр на место. См. Фильтрв разделе
Обслуживание.
5. Когда пылесос просохнет установите
головную часть (d) на контейнер
и закрепите ее с помощью защелок (e).
Выключение/Транспортировка
(рис. 1)
1. Установите выключатель (c) в положение
ONF.
2. Отключите устройство от сети.
3. Храните сетевой шнур (b) свернутым вокруг
верхней ручки /намотки для шнура (a) как
показано на рис.
4. При транспортировки в машине закрепите
пылесос.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Электроинструмент DEWALT имеет длительный
срок эксплуатации и требует минимальных
затрат на техобслуживание. Для длительной
безотказной работы необходимо обеспечить
правильный уход за инструментом и его
регулярную очистку.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
выключите инструмент
и отключите его от источника
питания перед установкой
и удалением дополнительных
приспособлений, а также
перед изменением настроек,
выполнением регулировки или
ремонта. Случайный запуск может
привести к травме.
ВНИМАНИЕ: Для обслуживания
устройства его нужно разобрать,
почистить и провести
обслуживание с соблюдением
соответствующих мер
безопасности. До начала
разборки устройства необходимо
очистить его от мусора,
обеспечить местную фильтрацию
на выпускном отверстии
и использовать средства личной
защиты.
• Как минимум, раз в год,
производитель или
проинструктированный
специалист должен провести
техническую проверку, включая,
например, проверку фильтр
на предмет повреждений,
герметичность устройства
и соответствующую работу
механизма управления.
• Проводя обслуживание или
ремонт, все загрязненные детали,
которые невозможно тщательно
очистить, нужно утилизировать,
делать это нужно
в непроницаемом материале
в соответствии с любыми
применимыми правилами по
утилизации такого рода отходов.
• Для пылеудаления необходимо
обеспечить необходимый уровень
воздухообмена L в комнате, если
воздух из выходного отверстия
выходит обратно в помещение.
(ПРИМЕЧАНИЕ: При
необходимости см. Национальные
правила.)
Фильтр (рис. 1, 7, 8)
УХОД ЗА ФИЛЬТРОМ
Фильтр, входящий в комплектацию к этому
пылесосу имеет длительный срок эксплуатации.
Чтобы свести к минимуму рециркуляцию пыли,
фильтр НУЖНО правильно установить и он
должен быть в хорошем состоянии.
ВНИМАНИЕ: При работе
с фильтром необходимо
использовать соответствующие
средства личной защиты, такие
как противопылевую маску
и перчатки.
Снятие фильтра
1. Установите выключатель в положение (c)
OFF (O) и отключите пылесос от сетевой
розетки.
2. Освободите защелки контейнера для
сбора пыли (e) и снимите головную часть
пылесоса (d). Переверните ее и поставьте
на ровную поверхность.
3. Поверните фильтр (i) против часовой
стрелки, взявшись за пластиковую крышку
так, как показано на рисунке, и аккуратно
снимите, следя за тем, чтобы мусор не
попал в монтажное отверстие.
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны, не
повредите фильтровочный материал.
4 Если нужно очистить головную часть
пылесоса с низу (d), воспользуйтесь
влажной тканью, смоченной в мыльном
растворе с мягким моющим средством
и дайте ей просохнуть. Утилизируйте эту
ткань в соответствующем контейнере.
5. Проверьте фильтр на предмет износа
и повреждений. Мембраны фильтра
DEWALT имеют тефлоновое покрытие. См.
рис. 8 чтобы определить тип повреждения
или износа тефлонового покрытия, которое
отслаивается от мембраны.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас есть сомнения
относительно состояния фильтра, его
НЕОБХОДИМО заменить. ПРЕКРАТИТЕ
ИСОЛЬЗОВАНИЕ пылесоса если
поврежден фильтр.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте сжатый воздух или
щетку для очистки фильтра,
в противном случае можно
повредить мембрану фильтра,
19
что приведет к тому, что пыль
будет проходить через фильтр.
При необходимости аккуратно
постучите фильтром о твердую
поверхность или сполосните его
водой комнатной температуры
и тщательно просушите. При
обнаружении видимых повреждений
на мембране фильтра, замените
его. В зависимости от
интенсивности использования
и ухода, срок службы фильтра
шесть - двенадцать месяцев.
Установка фильтра
1. Убедитесь в том, что уплотнитель фильтра
(t) на месте и надежно закреплен.
2. Совместите резьбовые соединения
фильтра (u) и головной части пылесоса
и прилагая небольшое усилие заверните
фильтр, вращая его по часовой стрелке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны, не
повредите фильтровочный материал.
3. Установите головную часть пылесоса (d)
на контейнер и закрепите ее с помощью
защелок (e).
Смазка
Вашему устройству не требуется
дополнительная смазка.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты
могут повредить структуру
материала, используемого для
производства таких деталей. Не
допускайте попадание жидкости
внутрь устройства; никогда не
погружайте никакие из деталей
инструмента в жидкость.
1. Пропылесосьте внешнюю поверхность
устройства. При необходимости
используйте для очистки ткань, смоченную
в мягком мыльном растворе.
20
2. После использования утилизируйте эту
ткань в соответствующем контейнере.
Хранение (рис. 1)
1. Опорожните контейнер для сбора пыли как
описано в разделе Очистка контейнера
в главе Работа.
2. Очистите пылесос изнутри и снаружи. См.
Очистка.
3. Очистка или замена фильтра, см. Фильтр.
4. Сложите всасывающий шланг
и кабель питания (b), как показано на
рисунке. Поместите пылесос в сухое
место и обеспечьте меры защиты от
несанкционированного доступа.
Дополнительные
приспособления
ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что
дополнительные приспособления
других производителей, кроме
DEWALT,не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять
опасность. Во избежание травм
следует использовать для
данного инструмента только
дополнительные приспособления,
рекомендованные DEWALT.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
DWV9340-XJ Фильтр
DWV9315-XJ Шланг с защитой от
передавливания
DWV9401-XJ Бумажный мешок
DWV9402-XJ Флисовый мешок
DWV9500-XJ Стойка для пылесоса
DEWALT AirLock система
DWV9000
Штуцер с поворотным
замком
DWV9110
29-35 мм конусный
резиновый переходник
DWV9120
35-38 мм ступенчатый
резиновый переходник
DWV9130
35 мм OD переходник
DWV9150
35 мм OD угловой
переходник
УСТАНОВКА СТОЙКИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА
DWV9500 (РИС. 9)
ПРИМЕЧАНИЕ: DWV900LT поставляется
вместе с уже установленной стойкой DWV9500.
1. Открутите 4 винта в рукоятке для
переноски с помощью звездообразного
шлица Т-25 и снимите ее.
2. Установите стойку, повторно использовав
винты рукоятки для переноски. Установите
их на место в соответствующие отверстия
и затяните.)
3. Используйте 2 включенных в комплект
поставки винта (v), вставив их в отверстия
на задней стороне стойки. Нажмите
и поворачивайте каждый винт так, чтобы
он пробил материал и встал в скрытую под
ним втулку. Затяните.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
превышайте предел в 9 кг
(20 фунтов) на каждый из
14-литровых контейнеров
и в 2 контейнера на один
пылеуловитель. Не превышайте
предел в 18 кг (40 фунтов)
на каждый из 28-литровых
контейнеров и в 1 контейнер на
один пылеуловитель. Превышение
рекомендуемой высоты и/или массы
может привести к неустойчивости
пылесоса, что может повлечь за
собой материальный ущерб или
травмы.
Неисправности и способы их
устранения
НЕИСПРАВНОСТЬ РЕШЕНИЕ
Не работает
двигатель
Снизилась
мощность
всасывания
Проверьте исправность
сетевого шнура, вилки
и розетки.
Убедитесь в том, что
выключатель установлен
в положение ON ( ).
Удалите засоры из
всасывающей насадки,
всасывающей трубки,
всасывающего шланга
или фильтра.
Замените бумажный или
флисовый мешок.
Проверьте правильность
установки фильтра.
Очистите или поменяйте
фильтр.
Опорожните контейнера
для сбора пыли как
описано в разделе
Очистка контейнера
в главе Работа.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не вынимайте
головку пылеуловителя из
резервуара, если к ней все
еще прикреплены Т-образные
контейнеры. Это может привести
к повреждению фильтров
пылеуловителя.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ СЕТЕВОГО ШНУРА НА
ШЛАНГЕ (РИС. 1)
Сетевой шнур (b) можно закрепить на
шланге (g) с помощью защелки на шланге
D279058CL (можно приобрести у местного
поставщика DEWALT).
Проконсультируйтесь со своим продавцом для
получения дополнительной информации по
соответствующей оснастке.
21
НЕИСПРАВНОСТЬ РЕШЕНИЕ
Пылесос не
работает
Сработала защита от
перегрева:
1. Выключите пылесос
и отсоедините его от
сети.
2. При необходимости
опорожните
контейнер для сбора
пыли.
3. Оставьте пылесос
остыть.
При чистке
с использованием
пылесоса
поднимается пыль
Пылесос не
включается.
zst00249650 - 21-10-2014
22
4. Вставьте вилку
в соответствующую
розетку и включите
пылесос, установив
выключатель
в положение ON
( ) чтобы проверить
его. Если пылесос не
работает, обратитесь
к продавцу
и уточните
местонахождения
ближайшего
авторизованного
дилера DEWALTв
каталоге DEWALT
или обратитесь
в местный офис
DEWALT по адресу,
указанному на
упаковке или
в руководстве по
эксплуатации.
Проверьте правильность
установки фильтра.
Убедитесь в том, что
фильтр не поврежден,
при необходимости
замените его.
Убедитесь в том, что
уплотнитель фильтра
на месте и надежно
закреплен.
Убедитесь в том, что
выключатель установлен
в положение ON ( ).
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
инструмент DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Раздельный сбор мусора,
использованных продуктов
и упаковки позволяет осуществлять
повторную переработку
и использовать их снова и снова.
Повторное использование
материалов, подвергаемых
вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от
загрязнений и сокращает
потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электропродуктов и бытового
мусора на муниципальных свалках или сдачу
его продавцам, у которых вы покупали свой
продукт.
Сервисные центры DEWALT осуществляют
прием на утилизацию изделий DEWALT
по окончании срока их службы. Чтобы
воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по
ремонту, который занимается сбором этих
продуктов от имени компании.
Адрес ближайшего авторизованного сервисного
центра можно получить, обратившись
в местное представительство компании
DEWALTDEWALT по адресу, указанному
в настоящем руководстве. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на вебсайте: www.2helpU.com.
23
24
25
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising