DWV900L | DeWalt DWV900L VACUUM EXTRACTOR instruction manual

370001 - 71 LT
DWV900L
Lietuvių (originali instrukcija)
Русский язык (оригинальные инструкции)
2
5
13
1 pav. / Рисунок 1
b
g
a
k
d
l
e
e
j
c
f
i
h
o
m
n
d
3 pav. / Рисунок 3
2 pav. / Рисунок 2
t
j
4 pav. / Рисунок 4
A
5 pav. / Рисунок 5
c
p
q
3
6 pav. / Рисунок 6
s
7 pav. / Рисунок 7
8 pav. / Рисунок 8
t
9 pav. / Рисунок 9
v
4
u
LIETUVIŲ
GALINGAS STATYBINIS DULKIŲ TRAUKTUVAS
DWV900L
Sveikiname!
Jūs pasirinkote „DeWALT“ gaminį. Dėl ilgametės patirties įrankių gamyboje ir diegiamų naujovių, „DeWALT“
yra patikimiausias profesionalių elektrinių įrankių vartotojų partneris.
Techniniai duomenys
Įtampa
Tipas
Nominali galia
Maks. galia
Galia esant įprastam darbo režimui EN 60335-2-69)
Dažnis
Saugos klasė
Dėžės talpa
Užpildymas (skystis)
Srauto debitas (maks. ties ventiliatoriumi)
Neigiamas slėgis (maks. ties pūstuvu)
Srauto debitas (EN 60335-2-69)
Neigiamas slėgis (EN 60335-2-69)
Filtravimo paviršius
Elektrinio įrankio elektrinės jungties duomenys
Žarnos ilgis
Žarnos skersmuo
Svoris
Garso vertės, nustatytos pagal EN 60335-2-69:
LPA (garso slėgis)
KPA (garso slėgio paklaida)
LWA (garso galia)
KWA (garso galios paklaida)
Apibrėžtys Saugos taisyklės
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: NURODO TIESIOGINĘ
PAVOJINGĄ SITUACIJĄ, KURIOS
NEIŠVENGĘ, žūsite arba sunkiai
susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: nurodo potencialią pavojingą
situaciją, kurios neišvengus, galima žūti
arba sunkiai susižeisti.
l
l
l/s
l/s
l/s
l/s
m²
W
m
mm
kg
DWV900L-QS/GB
230
1
1 400
3 600 / 3 000
1 200
50
IPX4
30
17,5
68
21
29,5
11,4
0,3
2 200 / 1 600
2,4
32
9,5
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
79
3
93
3
V
W
W
W
Hz
DĖMESIO: nurodo potencialią pavojingą
situaciją, kurios neišvengus galima
nesunkiai arba vidutiniškai sunkiai
susižaloti.
PASTABA: nurodo praktiką, nesusijusią
su susižeidimu, kuri gali PADARYTI
žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
5
EB atitikties deklaracija
•
MAŠINŲ DIREKTYVA
DWV900L
GALINGAS STATYBINIS DULKIŲ TRAUKTUVAS
DWV900L
„DEWALT“ pareiškia, kad šie elektriniai įrankiai,
aprašyti skyriuje „Techniniai duomenys“, atitinka
tokius standartus: 2006/42/EB, EN 60335-2-69.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas
2014/30/EB ir 2011/65/EB. Dėl papildomos
informacijos prašome kreiptis į „DEWALT“ atstovą
toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo
pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
•
•
•
•
•
•
Horst Grossmann
Technikos direktoriaus pavaduotojas
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
2014-08-29
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
•
•
•
Svarbios saugos taisyklės
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos
įspėjimus ir visus nurodymus. Jei bus
nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir
nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro
ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI.
PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRIETAISĄ,
PERSKAITYKITE VISUS TOLIAU PATEIKTUS
NURODYMUS.
ĮSPĖJIMAS: Naudotojai privalo būti
tinkamai instruktuoti, kaip naudoti šiuos
įrenginius.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti elektros
smūgio pavojų Saugokite įrankį nuo
lietaus. Laikykite patalpose.
6
•
•
•
•
•
•
Prieš pradedant naudoti, naudotojams
privaloma pateikti informaciją, pravesti
instruktažą ir kursus, kaip naudoti šį
įrenginį, kokias medžiagas juo galima
siurbti, įskaitant surinktų medžiagų išmetimo
ir šalinimo būdus.
Naudotojai privalo laikytis visų reikiamų
medžiagų tvarkymo saugos taisyklių.
Nepalikite prietaiso prijungto prie elektros
šaltinio. Kai jo nenaudojate arba atliekate
techninę jo priežiūrą, išjunkite jį iš elektros
lizdo.
Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.
Būtina atidžiai stebėti šį gaminį naudojančius
vaikus arba naudojant šį gaminį šalia vaikų.
Naudokite šį prietaisą TIK taip, kaip aprašyta
šioje naudojimo instrukcijoje. Naudokite tik
„DEWALT“ rekomenduojamus priedus.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jo laidas arba
kištukas yra pažeisti. Jeigu prietaisas veikia
netinkamai arba jis buvo numestas, pažeistas,
paliktas lauke arba įkritęs į vandenį, atiduokite
jį į techninės priežiūros centrą.
Netraukite ir neneškite šio prietaiso už jo
laido; nenaudokite laido vietoj rankenos;
neprispauskite laido durimis; saugokite laidą
nuo aštrių kraštų arba kampų. Netraukite
prietaiso paėmę už laido. Saugokite laidą
nuo įkaitusių paviršių.
Netraukite šio prietaiso kištuko iš elektros
maitinimo tinklo, paėmę už laido. Norėdami
išjungti, suimkite už kištuko, o ne laido.
Nelieskite kištuko ar prietaiso drėgnomis
rankomis.
Nekiškite jokių daiktų į prietaise esančias
angas. Nenaudokite šio prietaiso, jeigu kuri
nors anga yra užkimšta; angose neturi būti
dulkių, pūkelių, plaukų ir jokių kitų daiktų,
kurie galėtų sutrikdyti oro srautą.
Plaukus, laisvus drabužius, pirštus ir visas
kūno dalis laikykite kuo toliau nuo angų ir
judamųjų dalių.
Prieš atjungdami prietaisą nuo maitinimo
tinklo, išjunkite visus valdiklius.
Būkite itin atsargūs valydami laiptus.
Nenaudokite prietaiso degiems arba
sprogiems skysčiams, pavyzdžiui,
benzinui, susiurbti ir nenaudokite tose
vietose, kuriose gali būti degių ar lengvai
užsiliepsnojančių medžiagų.
Sausose vietose arba esant mažam
santykiniam oro drėgnumui gali kilti statinės
iškrovos. Tai laikina ir neturi įtakos dulkių
siurblio naudojimui.
Norėdami išvengti savaiminio
užsiliepsnojimo, po kiekvieno naudojimo
ištuštinkite dėžę.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ, KAD
VĖLIAU VĖL GALĖTUMĖTE JA PASINAUDOTI
Pavyzdys:
2014 XX XX
Pagaminimo metai
Papildomos saugos taisyklės
•
•
•
•
•
•
•
•
Nesiurbkite jokių degančių arba rūkstančių
daiktų, pavyzdžiui, cigarečių, degtukų arba
karštų pelenų.
Nesiurbkite degių, sprogių medžiagų,
pavyzdžiui, anglių, pluoštų arba kitų
smulkių, birių, lengvai užsiliepsnojančių
medžiagų.
Nesiurbkite pavojingų, nuodingų arba
kancerogeninių medžiagų, pavyzdžiui,
asbesto arba pesticidų.
Niekada nesiurbkite sprogių skysčių (t. y.
benzino, dyzelino, mazuto, dažų skiediklių ir
pan.), rūgščių ar tirpiklių.
Nenaudokite siurblio be filtro, išskyrus tuos
atvejus, kurie yra aprašyti skyriujeŠlapiojo
siurbimo darbai.
Kai kurių rūšių medienoje yra konservantų,
kurie gali būti nuodingi. Dirbdami būkite itin
atsargūs, kad neįkvėptumėte šių medžiagų
ir kad jų nepatektų ant odos. Pareikalaukite,
kad medžiagų tiekėjas pateiktų visą esamą
saugos informaciją, ir ja vadovaukitės.
Nenaudokite siurblio vietoj lipynės.
Nedėkite ant siurblio sunkių daiktų.
Ant dulkių siurblio esantys
ženklai
Ant šio prietaiso rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
ĮSPĖJIMAS: Šiame prietaise yra
sveikatai pavojingų dulkių. Ištuštinimo
ir techninės priežiūros darbus, įskaitant
dulkių maišelio išėmimą, privalo atlikti
tik kvalifikuoti darbuotojai, dėvėdami
tinkamas asmeninės apsaugos
priemones. Nejunkite prietaiso, kol nebus
visiškai surinkta visa filtravimo sistema.
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 dulkių trauktuvas
1 žarna
1 jungtis DWV9130
1 filtras
1 naudojimo instrukcija
• Patikrinkite dulkių trauktuvą, dalis arba
priedus, ar jie nebuvo apgadinti pristatymo
metu.
• Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį vadovą.
Aprašymas (1 pav.)
a.
b.
c.
d.
d.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
ĮSPĖJIMAS: Niekada nekeiskite
elektrinio prietaiso arba kokios nors jo
dalies. Galite patirti turtinę žalą arba
susižaloti.
viršutinė rankena/laido laikiklis
maitinimo laidas
įjungimo / išjungimo jungiklis
siurblio galvutė
dėžės skląstis
dėžė
siurbimo žarna
ratukai
filtras
sriegiuota žarnos prijungimo lizdas
žarnos tvirtinimo diržas
elektrinių įrankių prijungimo lizdas
maišelis
jungtis DWV9130
Jungtis „AirLock“
NUMATYTOJI NAUDOJIMO PASKIRTIS
Šie dulkių siurbliai naudojami smulkioms dalelėms,
pavyzdžiui, sieninių plokščių arba paviršinėms
dulkėms, susiurbti.
L klasės trauktuvai tinkami tik sausoms, nedegioms
dulkėms surinkti tokiose darbo vietose, kur dalelių
koncentracijos ribinė vertė yra > 1 mg/m³.
DATOS KODO VIETA
Datos kodas, kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas ant korpuso.
6
Šį prietaisą galima naudoti kaip pramoninį dulkių
siurblį ir dulkių trauktuvą atliekant mobiliuosius
darbus, norint susiurbti bet kokio tipo sausas,
nedegias dulkes, įskaitant L klasės dulkes, kai
darbo vietoje ribinė dulkių koncentracijos vertė
viršija 1 mg/m³.
NENAUDOKITE lietuje arba šalia degių skysčių
ar dujų.
7
Šie galingi dulkių siurbliai skirti profesionaliam
naudojimui. NELEISKITE vaikams liesti šio
prietaiso. Jei šį prietaisą naudoja nepatyrę
naudotojai, juos reikia prižiūrėti.
NENAUDOKITE šio dulkių trauktuvo degioms
dulkėms siurbti.
NENAUDOKITE šio dulkių trauktuvo sprogioje
aplinkoje.
PASTABA: Šis prietaisas pritaikytas komerciniam
naudojimui, pvz., viešbučiuose, mokyklose,
ligoninėse, gamyklose, parduotuvėse, biuruose,
nuomos bendrovėse ir statybvietėse.
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių fizinių,
sensorinių ar protinių gebėjimų asmenims
(įskaitant vaikus) arba asmenims, kuriems
trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūrėtų
už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikai
niekada neturi būti palikti vieni su šiuo įrankiu.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus
įtampa atitinka kategorijos plokštelėje nurodytą
įtampą.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį privalo
pakeisti „DEWALT“ techninės priežiūros centras
specialiai paruoštu laidu, kurį galima įsigyti
„DEWALT“ techninės priežiūros centre.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Bet koks
netyčinis įrankio paleidimas gali sužeisti.
ĮSPĖJIMAS! Siurbiant filtras (i) privalo
būti įdėtas, išskyrus atvejus, aprašytus
skyriaus Naudojimas skirsnyje
Šlapiojo siurbimo darbai. Siurbiant
labai smulkias dulkes, galima naudoti
ir papildomą popierinį maišelį arba
medžiaginį maišelį, kad paskui būtų
lengviau ištuštinti dėžę.
1. Jeigu ketinate naudoti pasirenkamus popierinį
arba medžiaginį maišelį (m), jį įdėkite taip,
kaip pavaizduota 2 pav.
PASTABA: Būkite atsargūs, kad nesuplėšytumėte
maišelio. Tvirtai užmaukite maišelį ant prijungimo
angos (j), kad jis būtų sandariai uždėtas ir
maksimaliai surinktų visas dulkes.
2. Dėkite siurblio galvutę (d) ant dėžės ir
užfiksuokite ją, užspausdami dėžės skląsčius (e).
3. Įtaisykite žarnos galą (g) į sriegiuotą žarnos
prijungimo lizdą (j) ir įsukite jį.
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija (1, 4
pav.)
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
ĮSPĖJIMAS! Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus įvado.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Bet koks
netyčinis įrankio paleidimas gali sužeisti.
ĮSPĖJIMAS! Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 13 A.
Ilginimo laido naudojimas
Jeigu reikia naudoti ilginimo laidą, naudokite tik
aprobuotus, 3 gyslų ilginimo laidus, atitinkančius
šio prietaiso galingumą (žr. skyrių Techniniai
duomenys). Minimalus laido skersmuo yra
1,5 mm2; maksimalus ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate laido ritę, visuomet iki galo
išvyniokite laidą.
8
MONTAVIMO IR REGULIAVIMO
DARBAI (1–3 PAV.)
1. Įjunkite maitinimo laido kištuką į tinkamą
elektros lizdą.
2. Pasukite įjungimo / išjungimo jungiklį (c)
į ĮJUNGIMO padėtį ( ).
3. Vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje
Elektrinių įrankių prijungimas , kaip prijungti
elektrinį įrankį, kuris bus naudojamas.
7
ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ PRIJUNGIMAS (1, 4, 5 PAV.)
ĮSPĖJIMAS! Prijungimo lizdą (l)
naudokite tik šioje instrukcijoje
nurodytiems tikslams.
1. Įjunkite siurblio maitinimo laido kištuką į
tinkamą elektros lizdą.
4. Nuimdami surinkimo maišelį nuo įrenginio,
tvirtai užsandarinkite maišelio angą.
5. Išmeskite surinkimo maišelį į tinkamą
konteinerį, atsižvelgdami į įstatymų nuostatas.
ŠLAPIOJO SIURBIMO DARBAI (1, 6 PAV.)
ĮSPĖJIMAS! NEJUNKITE elektrinių
įrankių prie lizdo (l), jei siurblį naudojate
šlapioms medžiagoms siurbti.
2. Prijunkite elektrinį įrankį prie prijungimo lizdo (l).
PASTABA: Įrankių, kuriuos galima jungti prie
prijungimo lizdo (l), leistina elektros norma
nurodyta skyriaus Techniniai duomenys
skirsnyje Elektrinių įrankių elektros
prijungimo duomenys .
ĮSPĖJIMAS! Prijunkite siurblį prie
liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD) apsaugoto elektros lizdo, kai
siurblį naudojate šlapioms medžiagoms
siurbti.
3. Pasukite įjungimo / išjungimo jungiklį (c) į
ĮJUNGIMO padėtį ( ).
4. Šiame „DEWALT“ statybiniame dulkių
trauktuve įrengta „DEWALT“ „AirLock“
prijungimo sistema. „AirLock“ leidžia greitai
ir saugiai sujungti siurbimo žarną (g) ir
elektrinį įrankį. „AirLock“ jungtis (o) jungiama
tiesiai prie įrankių, kuriuos galima naudoti
su „DEWALT“ įrenginiais, arba naudojant
„AirLock“ adapterį (jį galima įsigyti iš vietos
„DEWALT“ tiekėjo). Išsamiau apie galimus
įsigyti adapterius skaitykite skyriuje Priedai.
PASTABA. Jeigu naudojate adapterį,
prieš atlikdami toliau nurodytus veiksmus,
įsitikinkite, ar jis tvirtai prijungtas prie įrankio
dulkių išleidimo angos.
a. Užtikrinkite, kad „AirLock“ jungties žiedas būtų
atlaisvinimo padėtyje. Sutapdinkite ant žiedo
ir „AirLock“ jungties esančias įrantas (q), kaip
pavaizduota, norėdami užfiksuoti ir atlaisvinti.
b. Užspausite „AirLock“ jungtį ant adapterio
jungiamojo taško.
c. Pasukite žiedą į fiksavimo padėtį.
PASTABA: Žiedo viduje esantys rutuliniai
guoliai užsifiksuoja angoje ir užtvirtina
jungtį. Dabar elektrinis įrankis yra tvirtai
prijungtas prie dulkių trauktuvo.
PANAUDOTO DULKIŲ SURINKIMO MAIŠELIO
IŠĖMIMAS / KEITIMAS (1 PAV.)
ĮSPĖJIMAS! Tvarkant panaudotus dulkių
maišelius, privaloma naudoti atitinkamas
asmeninės saugos priemones,
pavyzdžiui, dulkių kaukes ir pirštines.
1. Išjunkite siurblį ir ištraukite jo maitinimo laido
kištuką iš elektros lizdo.
8
ĮSPĖJIMAS! Jeigu renginio pradėtų
tekėti skystis, nedelsdami jį išjunkite.
DĖMESIO: Reguliariai valykite
vandens lygio ribojimo įtaisą ir
tikrinkite, ar nėra jo sugadinimo
požymių. Žr. 6 pav.
PASTABA: NEIŠIMKITE rutulinės
plūdės (s), nes siurblys suges. Rutulinė
plūdė neleidžia vandeniui patekti į variklį.
Prieš naudodami siurblį šlapioms medžiagoms siurbti:
•
Įsitikinkite, ar dėžė yra tuščia ir joje nėra
jokių dulkių.
•
Išimkite filtrą (i).
•
Įjunkite siurblį į RCD prietaisu apsaugotą
elektros lizdą.
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite įrenginio
esant šiai sąrankai L klasės dulkėms
siurbti.
DĖŽĖS IŠTUŠTINIMAS (1, 6 PAV.)
Kai dėžė bus pilna, rutulinės plūdės vožtuvas (s)
užblokuos į variklį tiekiamo oro srautą ir tuoj pat
pasikeis variklio garsas. Kai variklis pradės skleisti
aukšto tono garsą ir (arba) nutrūks oro/vandens
srautas, ištuštinkite dėžę.
1. Išjunkite siurblį ir ištraukite jo maitinimo laido
kištuką iš elektros lizdo.
2. Atkabinkite dėžės skląsčius (e) ir nuimkite
siurblio galvutę (d).
3. Išpilkite dėžės (f) turinį į tinkamą šiukšlių
konteinerį arba kanalizaciją.
SIURBLIO NUSTATYMAS SAUSOJO SIURBIMO
DARBAMS (1 PAV.)
2. Atkabinkite dėžės skląsčius (e) ir nuimkite
siurblio galvutę (d).
1. Ištuštinkite dėžę; žr. skyriuje Dėžės
ištuštinimas pateiktus nurodymus.
3. Atsargiai nuimkite surinkimo maišelį nuo
prijungimo angos (j).
2. Padėkite apverstą dėžę ir palaukite, kol ji
išdžius. NENAUDOKITE dėžės sausoms
medžiagoms siurbti, kol ji dar šlapia.
9
3. Padėkite siurblio galvutę (d) ant lygaus
paviršiaus, kad išdžiūtų.
4. Kai siurblio galvutė išdžius, vėl įdėkite filtrą. Žr.
skyriaus Techninė priežiūra skirsnį Filtras.
5. Kai dėžė išdžius, uždėkite siurblio galvutę
(d) ant dėžės ir užfiksuokite ją, užspausdami
dėžės skląsčius (e).
Išjungimas / gabenimas (1 pav.)
1. Pasukite įjungimo / išjungimo jungiklį (c) į
IŠJUNGIMO padėtį.
2. Ištraukite įrenginio kištuką iš elektros lizdo.
3. Suvyniokite maitinimo laidą (b) aplink viršutinę
rankeną / laido laikiklį (a), kaip pavaizduota.
4. Pritvirtinkite įrenginį, jeigu jį gabenate
transporto priemonėse.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ prietaisas skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Prietaisas tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite prietaisą ir
ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
Bet koks netyčinis įrankio paleidimas
gali sužeisti.
ĮSPĖJIMAS! Naudotojui norint atlikti
įrenginio techninę priežiūrą, įrenginį
privaloma išardyti, išvalyti ir atlikti jo
techninės priežiūros darbus, jei tik
tai įmanoma padaryti nesukeliant
pavojaus techninę priežiūrą
atliekantiems darbuotojams ir kitiems
žmonėms. Tinkamos atsargumo
priemonės: kenksmingų medžiagų
pašalinimas prieš išardant, vietos
filtruojamo oro išleidimo ventiliacijos
įrengimas toje vietoje, kur įrenginys yra
ardomas, techninės priežiūros darbų
vietos valymas ir tinkamos asmeninės
apsauginės priemonės.
• Gamintojas arba kvalifikuotas
meistras privalo bent kartą per metus
atlikti techninę patikrą, pavyzdžiui,
patikrinti, ar neapgadintas filtras, ar
įrenginys yra sandarus, ar tinkamai
veikia valdymo mechanizmas.
10
• Atliekant techninės priežiūros arba
remonto darbus, visas užterštas
dalis, kurių negalima tinkamai
išvalyti, privaloma išmesti; tokias
dalis privaloma išmesti sandariuose
maišuose, atsižvelgiant į galiojančias
tokių atliekų šalinimo taisykles.
• Naudojant dulkių trauktuvus,
patalpoje privaloma užtikrinti tinkamą
oro kaitos srautą L, jeigu išmetamasis
oras vėl grąžinamas į patalpą.
(PASTABA. Būtina atsižvelgti į šalies
įstatymus).
Filtras (1, 7, 8 pav.)
FILTRO PRIEŽIŪRA
Šiame siurblyje esantis filtras yra ilgalaikis
daugkartinio naudojimo filtras. Norint, kad filtras
veiksmingai valytų orą ir į aplinką patektų kuo
mažiau dulkių, filtras PRIVALO būti tinkamai įdėtas
ir geros būklės.
ĮSPĖJIMAS! Tvarkant filtrą, privaloma
naudoti atitinkamas asmeninės saugos
priemones, pavyzdžiui, dulkių kaukes ir
pirštines.
Kaip išimti filtrą
1. Pasukite įjungimo / išjungimo jungiklį (c) į
IŠJUNGIMO padėtį (O) ir ištraukite laido
kištuką iš elektros lizdo.
2. Atkabinkite dėžės skląsčius (e) ir nuimkite nuo
dėžės siurblio galvutę (d). Padėkite apverstą
siurblio galvutę ant lygaus paviršiaus, kad
išdžiūtų.
3. Sukite filtrą (i) prieš laikrodžio rodyklę,
suėmę jį už plastikinio galinio dangtelio,
kaip pavaizduota, ir atsargiai ištraukite jį iš
galvutės, kad į montavimo skylę nepatektų
dulkių.
PASTABA: Būkite atsargūs, kad
nepažeistumėte filtro medžiagos.
4 Jeigu siurblio galvutės (d) apačia purvina,
nuvalykite ją vandeniu ir švelniu muilu
sudrėkintu skudurėliu; palaukite, kol išdžius.
Išmeskite skudurėlį į tinkamą šiukšlių
konteinerį.
5. Patikrinkite, ar filtras nenusidėvėjęs, neįtrūkęs
ir nepažeistas. „DEWALT“ filtro membranos yra
padengtos teflonu. Vienas iš pažeidimo arba
nusidėvėjimo požymių – kai ši teflono danga
nusilupusi nuo membranos, žr. 8 pav.
PASTABA: Kilus abejonių dėl filtro būklės,
jį PRIVALOMA pakeisti. NEBENAUDOKITE
filtro, jeigu jis yra pažeistas.
9
ĮSPĖJIMAS! Niekada nenaudokite
suspausto oro arba šepečio filtrui
valyti, antraip bus pažeista filtro
membrana ir filtras nesulaikys dulkių.
Jeigu reikia, švelniai padaužykite filtrus
į kietą paviršių arba išplaukite juos
drungname vandenyje bei palaukite,
kol jie išdžius. Jeigu pastebėtumėte
filtro membranos pažeidimo požymių,
pakeiskite filtrą nauju. Paprastai
filtras naudojamas šešis–dvylika
mėnesių, atsižvelgiant į jo naudojimo
intensyvumą ir priežiūrą.
Kaip įdėti filtrą
1. Įsitikinkite, ar filtro tarpiklis (t) uždėtas ir
užtvirtintas.
2. Sutapdinkite filtro sriegius (u) su siurblio
galvutės sriegiais ir vidutine jėga sukite filtrą
pagal laikrodžio rodyklę, kol jis bus užveržtas.
PASTABA: Būkite atsargūs, kad
nepažeistumėte filtro medžiagos.
3. Dėkite siurblio galvutę (d) ant dėžės ir
užfiksuokite ją, užspausdami dėžės skląsčius (e).
Tepimas
Šio prietaiso papildomai tepti nereikia.
3. Išvalykite arba pakeiskite filtrą; žr. skyrių
Filtras.
4. Siurbimo žarną ir maitinimo laidą (b) laikykite
taip, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Šį
prietaisą laikykite sausoje, rakinamoje
patalpoje.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS! Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Kad būtų
sumažintas sužeidimo pavojus, su šiuo
gaminiu reikia naudoti tik „DEWALT“
rekomenduojamus priedus.
DWV9340-XJ
DWV9315-XJ
DWV9401-XJ
DWV9402-XJ
DWV9500-XJ
PRIEDAI
Filtras
Standžioji žarna
Popierinis dulkių maišelis
Medžiaginis maišelis
Dulkių siurblio stovas
„DEWALT“ „AirLock“ sistema
DWV9000
Įsriegiama jungtis
DWV9110
29–35 mm kūgio formos
guminis adapteris
DWV9120
35–38 mm kūgio formos
guminis adapteris
DWV9130
35 mm OD adapteris
DWV9150
35 mm OD kampinis adapteris
DULKIŲ SIURBLIO STOVO DWV9500 MONTAVIMAS (9 PAV.)
Valymas
ĮSPĖJIMAS! Nemetalinių prietaiso
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Visuomet
saugokite įrenginį nuo bet kokių
skysčių; niekada nepanardinkite jokios
šio prietaiso dalies į skystį.
1. Nusiurbkite dulkių trauktuvo išorinę pusę.
Paskui, jeigu reikia, papildomai nuvalykite
muiluotame vandenyje sudrėkintu skudurėliu.
2. Išmeskite panaudotą skudurėlį į tinkamą
šiukšlių konteinerį.
Saugojimas (1 pav.)
1. Ištuštinkite dėžę; žr. skirsnį Dėžės
ištuštinimas skyriuje Naudojimas.
2. Išvalykite siurblį iš vidaus ir išorės. Žr. skyrių
Valymas.
10
PASTABA: Modelis DWV900LT pateikiamas
sumontuotas ant dulkių siurblio stovo DWV9500.
1. Kryžminiu T-25 atsuktuvu išsukite 4 nešimo
rankenos varžtus ir nuimkite nešimo rankeną.
2. Sumontuokite dulkių siurblio stovą,
panaudodami nešimo rankenos varžtus.
Įkiškite juos atgal į pradines skyles ir
užveržkite.
3. Naudokite pateiktus 2 varžtus (v): įkiškite juos
į dulkių siurblio stovo galines skyles. Paspauskite
ir įsukite kiekvieną varžtą kiaurai medžiagos,
į apačioje paslėptą varžto prielają. Užveržkite.
DĖMESIO! Neviršykite 9 kg (20 svar.)
kiekvienai 14 litrų talpyklai; naudokite
maksimaliai 2 talpyklas vienam dulkių
trauktuvui. Neviršykite 18 kg (40 svar.)
kiekvienai 28 litrų talpyklai; naudokite
maksimaliai 1 talpyklą vienam dulkių
trauktuvui. Viršijus rekomenduojamą
aukštį ir (arba) svorį, dulkių trauktuvas
gali tapti nestabilus ir sužaloti arba
padaryti turtinės žalos.
11
PASTABA: Nenuimkite dulkių
trauktuvo galvutės nuo bako, kai prie
įrenginio yra pritvirtintos „T-stack“
talpyklos. Jeigu nepaisysite šio
draudimo, gali būti sugadintas dulkių
trauktuvo filtras.
MAITINIMO LAIDO PRITVIRTINIMAS PRIE ŽARNOS (1 PAV.)
Maitinimo laidą (b) galima pritvirtinti prie siurbimo
žarnos (g) D279058CL žarnos spaustuku (jį galima
įsigyti iš artimiausio „DEWALT“ tiekėjo).
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus
kreipkitės į savo vietos tiekėją.
Trikčių šalinimas
PROBLEMA SPRENDIMO BŪDAS
Siurbiant, iš
siurblio veržiasi dulkės
Patikrinkite, ar tinkamai įdėtas
filtras.
Įsitikinkite, ar filtras nėra
apgadintas; jeigu reikia, pakeiskite
jį.
Įsitikinkite, ar filtro tarpiklis yra
uždėtas ir užtvirtintas.
Elektrinis
Įsitikinkite, ar įjungimo / išjungimo
įrankis neįsi- jungiklis (o) yra ĮJUNGIMO
jungia.
padėtyje ( ).
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
PROBLEMA SPRENDIMO BŪDAS
Variklis
neveikia
Sumažėja
siurbimo
galia
Patikrinkite maitinimo laidą,
kištukus ir elektros lizdą.
Įsitikinkite, ar įjungimo / išjungimo
jungiklis (o) yra ĮJUNGIMO
padėtyje ( ).
Atkimškite užsikimšusį siurblio
antgalį, siurbimo vamzdį, žarną
arba filtrą.
Pakeiskite popierinį arba
medžiaginį maišelį.
Patikrinkite, ar tinkamai įdėtas
filtras.
Išvalykite arba pakeiskite filtrą.
Ištuštinkite dėžę; žr. skirsnį
Dėžės ištuštinimas skyriuje
Naudojimas.
Siurblys išsi- Įsijungė apsauga nuo perkaitimo:
jungia
1. Išjunkite siurblį ir atjunkite jį
nuo elektros tinklo.
2. Jeigu reikia, ištuštinkite dėžę.
3. Palaukite, kol įrenginys atvės.
4. Įjunkite maitinimo laido
kištuką į tinkamą elektros
lizdą ir nustatykite įjungimo
/ išjungimo jungiklį
ĮJUNGIMO padėtyje ( ), kad
patikrintumėte. Jeigu siurblys
neįsijungia, susisiekite su savo
pardavėju arba artimiausiu
įgaliotuoju „DEWALT“
techninės preižiūros centru,
nurodytu „DEWALT“ kataloge,
arba susisiekite su mūsų
„DEWALT“ biuru šiame vadove
nurodytu adresu.
12
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
atstovai.
Bendrovė „DEWALT“ surenka atitarnavusius
savo gamybos „DEWALT“ prietaisus ir pasirūpina
ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti
šia paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam
įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį
mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su artimiausia „DEWALT“ atstovybe,
šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, įgaliotųjų
„DEWALT“ įrangos remonto dirbtuvių sąrašą bei
tikslią informaciją apie mūsų gaminių techninės
priežiūros centrus, jų kontaktinę informaciją rasite
internete adresu: www.2helpU.com.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
СВЕРХМОЩНЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЫЛИ DWV900L
Поздравляем!
Вы приобрели инструмент DeWALT. Многолетний опыт, тщательная разработка изделий
и инновации делают компанию DeWALT одним из самых надежных партнеров для пользователей
профессионального электроинструмента.
Технические характеристики
Напряжение
Тип
Номинальная мощность
Выходная мощность
Мощность при обычном режиме работы (EN 60335-2-69)
Частота
Класс защиты
Емкость контейнера
Количество заполнения (жидкое)
Скорость потока (макс. при выдувании)
Отрицательное давление (макс. при выдувании)
Скорость потока (EN 60335-2-69)
Отрицательное давление (EN 60335-2-69)
Площадь поверхности фильтра
Данные о подключениях к силовой сети электроинструмента
Длина шланга
Диаметр шланга
Вес
Акустические значения определяются в соответствии
LPA (акустическое давление)
KPA (погрешность акустического давления)
LWA (сила звука)
KWA (погрешность силы звука)
Обозначения: Правила техники безопасности
Ниже описывается уровень опасности, обозначаемый каждым из предупреждений. Прочитайте
руководство и обратите внимание на эти символы.
ОПАСНО: Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно приведет
к смерти или серьезной травме.
ВНИМАНИЕ: Указывает на потенциально
опасную ситуацию,которая может
стать причиной гибели или тяжелой
травмы в случае несоблюдения
соответствующих мер безопасности.
В
Вт
Вт
Вт
Гц
л
л
л/сек
кПа
л/сек
кПа
м²
Вт
м
мм
кг
DWV900L-QS/GB
230
1
1400
3600/3000
1200
50
IPX4
30
17,5
68
21
29,5
11,4
0,3
2200/1600
2,4
32
9,5
со стандартом EN 60335 и -2/-69/EC.
дБ(A)
79
дБ(A)
3
дБ(A)
93
дБ(A)
3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая может стать причиной
травмы средней или высокой степени
тяжести в случае несоблюдения
соответствующих мер безопасности.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает на
практики, использование которых
не связано с получением травмы
но, если их не избегать, это может
привести к порче имущества.
Указывает на риск поражения
электрическим током.
13
Указывает на риск возгорания.
Заявление о соответствии
нормам ЕС
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
И РУКОВОДСТВА ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ОБРАЩЕНИЯ К НИМ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО
УСТРОЙСТВА ОЗНАКОМЬТЕСЬ
И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
ВНИМАНИЕ: Оператор должен быть
ознакомлен со всеми инструкциями по
использованию этих устройств.
ВНИМАНИЕ: Во избежании
поражения электрическим током. Не
подвергайте электроинструмент или
его элементы воздействию влаги.
Хранить в помещении.
DWV900L
СВЕРХМОЩНЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЫЛИ DWV900L
DEWALT заявляет, что продукция, описанная
в Технических характеристиках соответствует:
2006/42/EC, EN 60335-2-69.
Эти продукты также соответствуют Директиве
2014/30/EC и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в компанию
DEWALT по адресу, указанному ниже или
приведенному на задней стороне обложки
руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании DEWALT.
•
•
•
•
Хорст Гроссманн
Вице-президент по конструкторским
и технологическим вопросам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
29.08.2014
•
•
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения травм, прочитайте
инструкцию по применению.
Важные правила техники безопасности
ВНИМАНИЕ! Полностью
прочтите инструкции по технике
безопасности и все руководства
по эксплуатации. Несоблюдение
правил и инструкций может привести
к поражению электрическим током,
возгоранию и/или серьезной травме.
14
•
Перед использованием оператору нужно
предоставит полную информацию,
проинструктировать и обучить
использованию устройства и материалов,
которые будут использоваться,
включая способы безопасного удаления
и утилизации собранного мусора.
Операторы должны соблюдать все
правила техники безопасности, имеющие
отношение к используемым материалам.
Не оставляйте устройство
подключенным к сети. Отключайте
от сетевой розетки, если прибор
не используется, а также перед
обслуживанием.
Не разрешайте детям играть
с устройством. Будьте внимательны,
пользуясь устройством около детей
или когда они пользуются этим
устройством.
Используйте это устройство ТОЛЬКО
так, как описано в данном руководстве.
Используйте только рекомендуемые
насадки DEWALT.
Не используйте зарядное устройство
при наличии повреждений шнура
или штепсельного разъема. Если
устройство не работает как нужно или
оно упало, повреждено, было оставлено
на улице или подверглось воздействию
воды, обратитесь в сервисный центр.
Не тяните или не переносите
устройство за шнур питания, не
используйте его в качестве ручки,
следите за тем, чтобы шнур не попал
в закрывающуюся дверь или зацепился
за острые края мебели или углы. Не
тяните устройство за шнур питания.
Держите шнур питания подальше от
горячих поверхностей.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не вытягивайте вилку из розетки
за шнур. Для извлечения беритесь за
вилку, а не за шнур.
Не беритесь за вилку или устройство
мокрыми руками.
Не вставляйте никакие предметы
в отверстия устройства. Не
пользуйтесь устройством с закрытыми
вентиляционными отверстиями, следите
за тем, чтобы в них не скапливалась пыль,
ворс, волосы или что-то еще, что может
помешать прохождению воздушного потока.
Следите за тем, чтобы свободная
одежда, пальцы и другие части тела не
попадали в отверстия или движущиеся
части устройства.
Перед тем, как отключить устройство
от сети выключите все элементы
управления.
Будьте особенно внимательны, убирая
лестницы.
Не используйте устройство для
сбора легковоспламеняющихся или
взрывоопасных жидкостей, таких как
бензин и не используйте в местах, где
есть такие жидкости.
В сухих помещениях или в помещениях
с низкой относительной влажностью
возможен удар статическим
электричеством. Это кратковременное
явление и не влияет на использование
пылесоса.
Избегайте самовоспламенения, после
каждого использования освобождайте
контейнер от мусора.
•
•
•
Некоторые виды древесины обработаны
консервантами, которые могут быть
токсичны. Предпринимайте особые
меры предосторожности чтобы
избежать вдыхания и попадания на кожу
токсичной пыли, которая появляется
при работа с этими материалами.
Запросите у поставщика информацию
о материале и мерах предосторожности
при работе с ним.
Не пользуйтесь пылесосом как стремянкой.
Не ставьте тяжелые предметы на
пылесос.
Маркировка на пылесосе
На инструмент нанесены следующие
обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
ВНИМАНИЕ: В устройстве может
находиться опасная для здоровья пыль.
Очистку контейнера и обслуживание,
включая снятие мешка для сбора
пыли может выполнять только
обученный персонал, одетый
в соответствующую защитную
одежду. Не включайте устройство
до тех пор, пока не будет полностью
установлена система фильтров.
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
Дополнительные инструкции
по технике безопасности
•
•
•
•
•
Не собирайте тлеющий или горящий
мусор, например, сигареты, спички или
горячий пепел.
Не используйте для уборки
легковоспламеняющихся материалов,
таких как уголь, зерно или других
мелкодисперсных материалов.
Не используйте для уборки опасных,
токсичных или канцерогенных материалов,
таких как асбест или пестициды.
Никогда не собирайте взрывоопасные
жидкости (например, бензин, дизельное
топливо, мазут, растворитель для красок
и т.п.), кислоты или растворители.
Не используйте пылесос без
установленного фильтра кроме
случаев, описанных в разделе Сбор
влажного мусора.
Пылеуловителями класса L предназначены
для удаления сухой, не огнеопасной пыли
в количестве до > 1 мг/м³.
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, напечатан на корпусе.
Пример:
2014 XX XX
Год производства
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 Патрубок для удаления пыли
1 Шланг
1 Разъем DWV9130
1 Фильтр
1 Руководство по эксплуатации
15
• Проверьте устройство, его детали
и принадлежности на наличие
повреждений, которые могли возникнуть
во время транспортировки.
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Описание (рис. 1)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
ВНИМАНИЕ! Никогда не вносите
изменения в конструкцию
электроинструмента или какойлибо его части. Это может
привести к повреждению или
травме.
Верхняя ручка/устройство сматывания
шнура
Силовой шнур
Выключатель питания
Головная часть
Защелка контейнера для сбора пыли
Контейнер для сбора пыли
Всасывающий шланг
Колесики
Фильтр
Резьбовое входное отверстие для
подключение шланга
Держатель шланга
Выходное отверстие электроинструмента
Мешок
Штуцер DWV9130
AirLock штуцер
НАЗНАЧЕНИЕ
Эти пылесосы можно использовать для сбора
пыли, образующийся при распиловке ДВП или
обычной пыли.
Это устройство может использоваться как
промышленный пылесос или мобильный
пылеуловитель для сбора всех видов не
огнеопасной пыли до класса L если количество
пыли на рабочей поверхности не превышает
1 мг/м³.
НЕ используйте этот инструмент в условиях
повышенной влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
Эти мощные пылесосы предназначены
для профессионального использования.
НЕ допускайте детей к инструменту.
Использование инструмента неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
16
НЕ используйте пылесос для сбора
легковоспламеняющейся пыли.
НЕ используйте устройство для сбора
легковоспламеняющейся пыли.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство
предназначено для коммерческого
использования, напр., для отелей, школ,
больниц, заводов, магазинов, офисов,
прокатных компаний и для использования на
строительных площадках.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей), с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, кроме
как под контролем лица, отвечающего за их
безопасность. Никогда не оставляйте детей
без присмотра с этим инструментом.
Электрическая безопасность
Электродвигатель рассчитан на работу только
при одном напряжении сети. Необходимо
обязательно убедиться в том, что напряжение
источника питания соответствует указанному на
шильдике.
Если сетевой шнур поврежден, его необходимо
заменить в сервисном центре DEWALT на
специальный шнур , который можно приобрести
в том же центре DEWALT.
Замена штепсельной вилки
(только для Великобритании
и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
• Осторожно снимите старую вилку.
• Подсоедините коричневый провод
к терминалу фазы в вилке.
• Подсоедините синий провод к нулевому
терминалу.
ВНИМАНИЕ: Заземления не
требуется.
Соблюдайте инструкции по установке вилки,
которые предусмотрены к вилкам высокого
качества. Рекомендованный предохранитель: 13 A.
Использование кабеля-удлинителя
Если для подключения к сети этого
инструмента нужен удлинитель, используйте
3–жильный удлинитель, который подходит
для данного инструмента (см Tехнические
характеристики).Минимальное сечение
провода 1,5 мм2; максимальная длина 30 м.
При использовании кабельного барабана
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И НАСТРОЙКА
(РИС. 1–3)
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
выключите инструмент
и отключите его от источника
питания перед установкой
и удалением дополнительных
приспособлений, а также
перед изменением настроек,
выполнением регулировки или
ремонта. Случайный запуск может
привести к травме.
ВНИМАНИЕ: Во время работы
с пылесосом на нем всегда должен
быть установлен фильтр (i)
, кроме случаев, описанных
в разделе Сбор влажного мусора
в главе Работа. При сборе сухого
мусора можно использовать
дополнительный бумажный или
флисовый мешок для сбора пыли.
чтобы легко очистить контейнер
от собранной пыли.
1. При использовании дополнительного
бумажного или флисового мешка (m)
установите его как показано на рисунке 2.
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны, не
порвите мешок. Аккуратно установите
мешок на входном отверстии (j) и хорошо
закрепите его чтобы максимально повысить
эффективность сбора пыли.
2. Установите головную часть пылесоса (d)
на контейнер и закрепите ее с помощью
защелок (e).
3. Вставьте шланг (g) в резьбовой штуцер для
подключения шланга (j) и закрепите его
конец на контейнере для сбора пыли.
РАБОТА
Инструкции по эксплуатации
(рис. 1, 4)
ВНИМАНИЕ! Всегда соблюдайте
правила техники безопасности
и применимые законы.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск
получения травмы, выключите
инструмент и отключите
его от источника питания
перед установкой и удалением
дополнительных приспособлений,
а также перед изменением настроек,
выполнением регулировки или
ремонта. Случайный запуск может
привести к травме.
1. Вставьте сетевой шнур в соответствующий
разъем.
2. Установите выключатель (c) в положение
ON ( ).
3. Следуйте указаниям раздела Подключение
электроинструмента при подключении
используемого электроинструмента.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ
(РИС. 1, 4, 5)
ВНИМАНИЕ: Используйте
выходное отверстие (l) только по
назначению, предусмотренному
данными инструкциями.
1. Вставьте сетевой шнур в соответствующий
разъем.
2. Подключите электроинструмент
к электросети (l).
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Данные об
подключении электроинструмента к сети
в разделе Технические характеристики
параметров сети для подключения
электроинструмента (l).
3. Установите выключатель (c) в положение
ON ( ).
4. На вашем инструментеDEWALT
предусмотрена система штуцеров AirLock
DEWALT. AirLock позволяет быстро
и безопасно подключить шланг (g)
к электроинструменту. Штуцер AirLock (o)
подключается напрямую к совместимым
инструментам DEWALT или через переходник
AirLock (его можно приобрести у местного
поставщика DEWALT). Подробнее
о переходниках см. разделПринадлежности.
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании
переходника убедитесь в том, что он
хорошо закреплен, прежде чем перейти
к следующему этапу.
a. Убедитесь в том, что муфта штуцера
AirLock находится в положении
разблокировки. Совместите метки (q) на
муфте и штуцере AirLock как показано для
положений блокировки и разблокировки.
17
b. Вставьте штуцер AirLock в переходник.
c. Поверните муфту в положение
блокировки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шариковый фиксатор
внутри муфты блокируется в пазу
и закрепляет штуцер. Теперь
электроинструмент подключен к пылесосу.
СНЯТИЕ / ЗАМЕНА ИСПОЛЬЗОВАННОГО
МЕШКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ (РИС. 1)
ВНИМАНИЕ: При работе
с мешками для сбора пыли
необходимо использовать
соответствующие средства
личной защиты, такие как
противопылевая маска и перчатки.
1. Выключите пылесос и вытащите сетевой
провод из розетки.
2. Освободите защелки контейнера для
сбора пыли (e) и снимите головную часть
пылесоса (d).
3. Аккуратно снимите мешок для сбора пыли
с патрубка (j).
4. Снимая мешок плотно зажмите его
отверстие для сбора пыли.
5. Утилизацию мешка для сбора
пыли проводите в соответствии
с предусмотренными правилами.
СБОР ВЛАЖНОГО МУСОРА (РИС. 1, 6)
•
Убедитесь в том, что контейнер пуст
и в нем нет мусора.
•
Снимите фильтр (i).
•
Вставьте вилку пылесоса в розетку
с защитным модулем УЗО.
ВНИМАНИЕ: Не используйте это
устройство для сбора пыли класса L.
ЧТОБЫ ОПОРОЖНИТЬ КОНТЕЙНЕР (РИС. 1, 6)
Шаровый клапан (s) предупреждает попадание
воздуха в двигатель при переполнении
контейнера, при этом сразу же меняется звук
работающего двигателя. Когда двигатель
начинает свистеть и останавливается поток
воздуха/воды, опорожните контейнер.
1. Выключите пылесос и вытащите сетевой
провод из розетки.
2. Освободите защелки контейнера для
сбора пыли (e) и снимите головную часть
пылесоса (d).
3. Удалите содержимое пылесборника (f)
в соответствующий контейнер или слейте.
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ К РАБОТЕ С СУХИМ
МУСОРОМ (РИС. 1)
1. Инструкции по очистке контейнера для
сбора пыли, см. в разделеОчистка
контейнера для сбора пыли .
ВНИМАНИЕ: НЕ подключайте
электроинструменты к обычной
сетевой розетке (l), используя
пылесос для сбора влажной пыли.
2. Чтобы высыпать мусор из контейнера
переверните его. Для сбора сухой пыли НЕ
используйте контейнер для сбора влажной
пыли.
ВНИМАНИЕ: Используя пылесос
для сбора влажной пыли вставьте
вилку пылесоса в розетку,
защищенную модулем УЗО.
3. Поставьте головную часть пылесоса (d) на
ровную поверхность и просушите.
ВНИМАНИЕ: Если из устройства
выходит пена или жидкость,
немедленно выключите
устройство.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Регулярно
очищайте устройство ограничения
уровня воды и проверяйте его
на предмет отсутствия следов
повреждений. См. раздел 6.
ПРИМЕЧАНИЕ: Делая это, НЕ
снимайте шаровой поплавок (s),
в противном случае, вы можете
повредить пылесос. Шаровой
поплавок предупреждает попадание
воды в двигатель.
Перед использованием пылесоса для сбора
18
влажного мусора:
4. Когда пылесос просохнет установите
фильтр на место. См. Фильтрв разделе
Обслуживание.
5. Когда пылесос просохнет установите
головную часть (d) на контейнер
и закрепите ее с помощью защелок (e).
Выключение/Транспортировка
(рис. 1)
1. Установите выключатель (c) в положение
ONF.
2. Отключите устройство от сети.
3. Храните сетевой шнур (b) свернутым вокруг
верхней ручки /намотки для шнура (a) как
показано на рис.
4. При транспортировки в машине закрепите
пылесос.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Электроинструмент DEWALT имеет длительный
срок эксплуатации и требует минимальных
затрат на техобслуживание. Для длительной
безотказной работы необходимо обеспечить
правильный уход за инструментом и его
регулярную очистку.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
выключите инструмент
и отключите его от источника
питания перед установкой
и удалением дополнительных
приспособлений, а также
перед изменением настроек,
выполнением регулировки или
ремонта. Случайный запуск может
привести к травме.
ВНИМАНИЕ: Для обслуживания
устройства его нужно разобрать,
почистить и провести
обслуживание с соблюдением
соответствующих мер
безопасности. До начала
разборки устройства необходимо
очистить его от мусора,
обеспечить местную фильтрацию
на выпускном отверстии
и использовать средства личной
защиты.
• Как минимум, раз в год,
производитель или
проинструктированный
специалист должен провести
техническую проверку, включая,
например, проверку фильтр
на предмет повреждений,
герметичность устройства
и соответствующую работу
механизма управления.
• Проводя обслуживание или
ремонт, все загрязненные детали,
которые невозможно тщательно
очистить, нужно утилизировать,
делать это нужно
в непроницаемом материале
в соответствии с любыми
применимыми правилами по
утилизации такого рода отходов.
• Для пылеудаления необходимо
обеспечить необходимый уровень
воздухообмена L в комнате, если
воздух из выходного отверстия
выходит обратно в помещение.
(ПРИМЕЧАНИЕ: При
необходимости см. Национальные
правила.)
Фильтр (рис. 1, 7, 8)
УХОД ЗА ФИЛЬТРОМ
Фильтр, входящий в комплектацию к этому
пылесосу имеет длительный срок эксплуатации.
Чтобы свести к минимуму рециркуляцию пыли,
фильтр НУЖНО правильно установить и он
должен быть в хорошем состоянии.
ВНИМАНИЕ: При работе
с фильтром необходимо
использовать соответствующие
средства личной защиты, такие
как противопылевую маску
и перчатки.
Снятие фильтра
1. Установите выключатель в положение (c)
OFF (O) и отключите пылесос от сетевой
розетки.
2. Освободите защелки контейнера для
сбора пыли (e) и снимите головную часть
пылесоса (d). Переверните ее и поставьте
на ровную поверхность.
3. Поверните фильтр (i) против часовой
стрелки, взявшись за пластиковую крышку
так, как показано на рисунке, и аккуратно
снимите, следя за тем, чтобы мусор не
попал в монтажное отверстие.
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны, не
повредите фильтровочный материал.
4 Если нужно очистить головную часть
пылесоса с низу (d), воспользуйтесь
влажной тканью, смоченной в мыльном
растворе с мягким моющим средством
и дайте ей просохнуть. Утилизируйте эту
ткань в соответствующем контейнере.
5. Проверьте фильтр на предмет износа
и повреждений. Мембраны фильтра
DEWALT имеют тефлоновое покрытие. См.
рис. 8 чтобы определить тип повреждения
или износа тефлонового покрытия, которое
отслаивается от мембраны.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас есть сомнения
относительно состояния фильтра, его
НЕОБХОДИМО заменить. ПРЕКРАТИТЕ
ИСОЛЬЗОВАНИЕ пылесоса если
поврежден фильтр.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте сжатый воздух или
щетку для очистки фильтра,
в противном случае можно
повредить мембрану фильтра,
19
что приведет к тому, что пыль
будет проходить через фильтр.
При необходимости аккуратно
постучите фильтром о твердую
поверхность или сполосните его
водой комнатной температуры
и тщательно просушите. При
обнаружении видимых повреждений
на мембране фильтра, замените
его. В зависимости от
интенсивности использования
и ухода, срок службы фильтра
шесть - двенадцать месяцев.
Установка фильтра
1. Убедитесь в том, что уплотнитель фильтра
(t) на месте и надежно закреплен.
2. Совместите резьбовые соединения
фильтра (u) и головной части пылесоса
и прилагая небольшое усилие заверните
фильтр, вращая его по часовой стрелке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны, не
повредите фильтровочный материал.
3. Установите головную часть пылесоса (d)
на контейнер и закрепите ее с помощью
защелок (e).
Смазка
Вашему устройству не требуется
дополнительная смазка.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты
могут повредить структуру
материала, используемого для
производства таких деталей. Не
допускайте попадание жидкости
внутрь устройства; никогда не
погружайте никакие из деталей
инструмента в жидкость.
1. Пропылесосьте внешнюю поверхность
устройства. При необходимости
используйте для очистки ткань, смоченную
в мягком мыльном растворе.
20
2. После использования утилизируйте эту
ткань в соответствующем контейнере.
Хранение (рис. 1)
1. Опорожните контейнер для сбора пыли как
описано в разделе Очистка контейнера
в главе Работа.
2. Очистите пылесос изнутри и снаружи. См.
Очистка.
3. Очистка или замена фильтра, см. Фильтр.
4. Сложите всасывающий шланг
и кабель питания (b), как показано на
рисунке. Поместите пылесос в сухое
место и обеспечьте меры защиты от
несанкционированного доступа.
Дополнительные
приспособления
ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что
дополнительные приспособления
других производителей, кроме
DEWALT,не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять
опасность. Во избежание травм
следует использовать для
данного инструмента только
дополнительные приспособления,
рекомендованные DEWALT.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
DWV9340-XJ Фильтр
DWV9315-XJ Шланг с защитой от
передавливания
DWV9401-XJ Бумажный мешок
DWV9402-XJ Флисовый мешок
DWV9500-XJ Стойка для пылесоса
DEWALT AirLock система
DWV9000
Штуцер с поворотным
замком
DWV9110
29-35 мм конусный
резиновый переходник
DWV9120
35-38 мм ступенчатый
резиновый переходник
DWV9130
35 мм OD переходник
DWV9150
35 мм OD угловой
переходник
УСТАНОВКА СТОЙКИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА
DWV9500 (РИС. 9)
ПРИМЕЧАНИЕ: DWV900LT поставляется
вместе с уже установленной стойкой DWV9500.
1. Открутите 4 винта в рукоятке для
переноски с помощью звездообразного
шлица Т-25 и снимите ее.
2. Установите стойку, повторно использовав
винты рукоятки для переноски. Установите
их на место в соответствующие отверстия
и затяните.)
3. Используйте 2 включенных в комплект
поставки винта (v), вставив их в отверстия
на задней стороне стойки. Нажмите
и поворачивайте каждый винт так, чтобы
он пробил материал и встал в скрытую под
ним втулку. Затяните.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
превышайте предел в 9 кг
(20 фунтов) на каждый из
14-литровых контейнеров
и в 2 контейнера на один
пылеуловитель. Не превышайте
предел в 18 кг (40 фунтов)
на каждый из 28-литровых
контейнеров и в 1 контейнер на
один пылеуловитель. Превышение
рекомендуемой высоты и/или массы
может привести к неустойчивости
пылесоса, что может повлечь за
собой материальный ущерб или
травмы.
Неисправности и способы их
устранения
НЕИСПРАВНОСТЬ РЕШЕНИЕ
Не работает
двигатель
Снизилась
мощность
всасывания
Проверьте исправность
сетевого шнура, вилки
и розетки.
Убедитесь в том, что
выключатель установлен
в положение ON ( ).
Удалите засоры из
всасывающей насадки,
всасывающей трубки,
всасывающего шланга
или фильтра.
Замените бумажный или
флисовый мешок.
Проверьте правильность
установки фильтра.
Очистите или поменяйте
фильтр.
Опорожните контейнера
для сбора пыли как
описано в разделе
Очистка контейнера
в главе Работа.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не вынимайте
головку пылеуловителя из
резервуара, если к ней все
еще прикреплены Т-образные
контейнеры. Это может привести
к повреждению фильтров
пылеуловителя.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ СЕТЕВОГО ШНУРА НА
ШЛАНГЕ (РИС. 1)
Сетевой шнур (b) можно закрепить на
шланге (g) с помощью защелки на шланге
D279058CL (можно приобрести у местного
поставщика DEWALT).
Проконсультируйтесь со своим продавцом для
получения дополнительной информации по
соответствующей оснастке.
21
НЕИСПРАВНОСТЬ РЕШЕНИЕ
Пылесос не
работает
Сработала защита от
перегрева:
1. Выключите пылесос
и отсоедините его от
сети.
2. При необходимости
опорожните
контейнер для сбора
пыли.
3. Оставьте пылесос
остыть.
При чистке
с использованием
пылесоса
поднимается пыль
Пылесос не
включается.
zst00249648 - 21-10-2014
22
4. Вставьте вилку
в соответствующую
розетку и включите
пылесос, установив
выключатель
в положение ON
( ) чтобы проверить
его. Если пылесос не
работает, обратитесь
к продавцу
и уточните
местонахождения
ближайшего
авторизованного
дилера DEWALTв
каталоге DEWALT
или обратитесь
в местный офис
DEWALT по адресу,
указанному на
упаковке или
в руководстве по
эксплуатации.
Проверьте правильность
установки фильтра.
Убедитесь в том, что
фильтр не поврежден,
при необходимости
замените его.
Убедитесь в том, что
уплотнитель фильтра
на месте и надежно
закреплен.
Убедитесь в том, что
выключатель установлен
в положение ON ( ).
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
инструмент DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Раздельный сбор мусора,
использованных продуктов
и упаковки позволяет осуществлять
повторную переработку
и использовать их снова и снова.
Повторное использование
материалов, подвергаемых
вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от
загрязнений и сокращает
потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электропродуктов и бытового
мусора на муниципальных свалках или сдачу
его продавцам, у которых вы покупали свой
продукт.
Сервисные центры DEWALT осуществляют
прием на утилизацию изделий DEWALT
по окончании срока их службы. Чтобы
воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по
ремонту, который занимается сбором этих
продуктов от имени компании.
Адрес ближайшего авторизованного сервисного
центра можно получить, обратившись
в местное представительство компании
DEWALTDEWALT по адресу, указанному
в настоящем руководстве. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на вебсайте: www.2helpU.com.
23
24
25
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising