DWV900L | DeWalt DWV900L VACUUM EXTRACTOR instruction manual

371002 - 09 LV
DWV900L
Latviešu (tulkojums no oriģinālvalodas)
Русский язык (оригинальные инструкции)
2
5
14
1. attēls. / Рисунок 1
b
g
a
k
d
l
e
e
j
c
f
i
h
o
m
n
d
3. attēls / Рисунок 3
2. attēls / Рисунок 2
t
j
4. attēls / Рисунок 4
A
c
5. attēls / Рисунок 5
p
q
3
6. attēls / Рисунок 6
s
7. attēls / Рисунок 7
8. attēls / Рисунок 8
t
9. attēls / Рисунок 9
v
4
u
L AT V I E Š U
LIELAS SLODZES BŪVNIECĪBAS PUTEKĻU
SŪCĒJS DWV900L
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DeWALT izstrādājumu. DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu elektroinstrumentu
lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
Tips
Jauda
Maks. jauda
Jauda, normāla darbība (EN 60335-2-69)
Frekvence
Aizsardzības klase
Konteinera ietilpība
Uzpildes apjoms (šķidrums)
Plūsmas ražīgums (maks. pie pūtēja)
Negatīvais spiediens (maks. pie pūtēja)
Plūsmas ražīgums (EN 60335-2-69)
Negatīvais spiediens (EN 60335-2-69)
Filtra virsma
Elektroinstrumenta pieslēguma jaudas dati
Šļūtenes garums
Šļūtenes diametrs
Svars
V
W
W
W
Hz
l
l
l/s
kPa
l/s
kPa
m²
W
m
mm
kg
Skaņas vērtības, kas noteiktas saskaņā ar EN 60335-2-69
LPA (skaņas spiediens)
dB(A)
KPA (skaņas spiediena neprecizitāte)
dB(A)
LWA (skaņas jauda)
dB(A)
dB(A)
KWA (skaņas jaudas neprecizitāte)
Definīcijas. Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota katra
signālvārda nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš,
iestājas nāve vai tiek gūti smagi
ievainojumi.
DWV900L-QS/GB
230
1
1400
3600/3000
1200
50
IPX4
30
17,5
68
21
29,5
11,4
0,3
2200/1600
2,4
32
9,5
79
3
93
3
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš,
var gūt nelielus vai vidēji smagus
ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet, ja to
nenovērš, var sabojāt īpašumu.
5
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
Termins „elektroinstruments“ brīdinājumos attiecas
uz jūsu no elektrotīkla darbināmu (vadu), elektroinstrumentu vai no akumulatora darbināmu (bezvadu) ierīci.
BRĪDINĀJUMS! Lietotājam ir jābūt
pienācīgi apmācītam lietot šīs mašīnas.
EK atbilstības deklarācija
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu elektriskās
strāvas trieciena risku. Nepakļaujiet ierīci
lietus iedarbībai. Glabājiet to telpās.
MAŠĪNU DIREKTĪVA
•
DWV900L
LIELAS SLODZES BŪVNIECĪBAS PUTEKĻU
SŪCĒJS DWV900L
DEWALT paziņo, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar šādiem
dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60335-2-69.
•
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2014/30/
EK un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
lūdzu, sazinieties ar DEWALT turpmāk minētajā
adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
•
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par
tehnisko datu sagatavošanu un DEWALT vārdā
izstrādā šo apliecinājumu.
•
•
•
Horst Grossmann
Inženiertehniskās nodaļas priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
29.08.2014
•
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu ievainojumu
risku, izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.
Svarīgi drošības noteikumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja
netiek ievēroti brīdinājumi un norādījumi,
var gūt elektriskās strāvas triecienu,
izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
PIRMS ŠĪ INSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJAS
IZLASIET UN IEVĒROJIET VISUS
NORĀDĪJUMUS.
6
•
•
•
•
•
Pirms ekspluatācijas lietotāji ir jāinformē,
jāinstruē un jāapmāca, kā ekspluatēt
šo instrumentu un kādām vielām tas ir
paredzēts, tostarp attiecībā uz savāktā
materiāla iztukšošanu un nodošanu
atkritumos.
Lietotājiem ir jāievēro visi drošības
noteikumi par attiecīgajiem materiāliem, kas
tiek savākti ar šo instrumentu.
Neatstājiet instrumentu bez uzraudzības,
ja tas ir pievienots elektrotīklam. Atvienojiet
instrumentu no elektrotīkla pirms apkopes
vai, ja to nelietojat.
Ar instrumentu nedrīkst rotaļāties. Ja
instrumentu lieto bērni vai viņu tuvumā,
jānodrošina cieša uzraudzība.
Lietojiet instrumentu TIKAI tā, kā aprakstīts
šajā rokasgrāmatā. Izmantojiet tikai
DEWALT ieteiktos piederumus.
Nelietojiet instrumentu, ja tā vads
vai kontaktdakša ir bojāti. Nogādājiet
instrumentu apkopes centrā, ja tas
nedarbojas pareizi, ir nomests zemē,
sabojāts, turēts ārpus telpām vai
iegremdēts ūdenī.
Nevelciet vai nepārnēsājiet instrumentu,
neturiet aiz vada, neizmantojiet vadu
kā rokturi, neiespiediet vadu durvīs un
nevelciet gar asām malām vai stūriem.
Nevirziet iedarbinātu instrumentu pāri
vadam. Netuviniet vadu karstām virsmām.
Neatvienojiet instrumentu no elektrotīkla,
raujot aiz vada. Lai atvienotu no elektrotīkla,
satveriet aiz kontaktdakšas, nevis vada.
Nepieskarieties kontaktdakšai vai
instrumentam ar slapjām rokām.
Neievietojiet nekādus priekšmetus
instrumenta atverēs. Instrumentu nedrīkst
darbināt, ja atveres ir nosprostotas; iztīriet
no tām matus, auduma šķiedras, putekļus
un visu pārējo, kas var kavēt gaisa plūsmu.
Netuviniet matus, vaļīgu apģērbu, pirkstus
un citas ķermeņa daļas atverēm un
kustīgajām detaļām.
Pirms atvienot ierīci no tīkla, izslēdziet visas
vadierīces.
•
•
•
•
Ievērojiet īpašu piesardzību, tīrot uz
kāpnēm.
Nelietojiet instrumentu, lai savāktu
uzliesmojošus vai degošus šķidrumus,
piemēram, benzīnu, kā arī nestrādājiet
vietās, kur varētu būt šādi šķidrumi.
Sausās vietās vai tad, ja relatīvais gaisa
mitrums ir pārāk zems, var rasties statiskās
elektrības trieciens. Tas ir īslaicīgs efekts un
neietekmē vakuuma funkciju.
Lai neizraisītu nejaušu aizdegšanos, ikreiz
pēc darba beigām iztukšojiet tvertni.
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
Klases L putekļu nosūcēji ir piemēroti sausu,
nedegošu putekļu nosūkšanai darba telpai ar
tīrības robežvērtību > 1 mg/m³
DATUMA KODA NOVIETOJUMS
Datuma kods, kurā ir norādīts arī ražošanas gads,
ir nodrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2014 XX XX
Papildu drošības noteikumi
•
•
•
•
•
•
•
•
Nelietojiet instrumentu degošu vai
dūmojošu priekšmetu, piemēram, cigarešu,
sērkociņu vai karstu pelnu, savākšanai.
Nelietojiet instrumentu sprādzienbīstamu
priekšmetu, piemēram, ogļu, kristāla
graudu, vai citu smalki saberztu degošu
priekšmetu savākšanai.
Nelietojiet instrumentu bīstamu, toksisku vai
kancerogēnu materiālu, piemēram, azbesta
vai pesticīdu, savākšanai.
Ar instrumentu nedrīkst savākt
sprādzienbīstamus šķidrumus (piemēram,
benzīnu, dīzeļdegvielu, kurināmo eļļu, krāsas
šķīdinātāju u.c.), skābes un šķīdumus.
Nelietojiet putekļsūcēju bez uzstādīta
filtra, izņemot lietojumuSlapju materiālu
savākšana.
Dažu kokmateriālu sastāvā ir prettrupes
vielas, kuras var būt toksiskas. Strādājot
ar šādiem materiāliem, ievērojiet īpašu
piesardzību, lai tās neieelpotu vai
nenonāktu uz ādas. Pieprasiet no materiālu
piegādātāja un ievērojiet informāciju par
drošību.
Neizmantojiet instrumentu, lai uz tā
pakāptos.
Nenovietojiet uz instrumenta smagus
priekšmetus.
Apzīmējumi uz putekļu nosūcēja
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
BRĪDINĀJUMS! Šī iekārta satur kaitīgus
putekļus. Iztukšošanu un apkopi,
ieskaitot putekļu maisa izņemšanu,
var veikt tikai apmācīts personāls, kas
valkā piemērotu aizsargaprīkojumu.
Neieslēdziet, kamēr pilnībā nav
uzstādīta filtra sistēma.
6
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 putekļu nosūcējs
1 šļūtene
1 DWV9130 savienotājs
1 filtrs
1 lietošanas rokasgrāmata
• Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav
bojāts putekļu nosūcējs, tā detaļas vai
piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku, lai pilnībā
izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1. att.)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g
h
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
Augšējais rokturis/vada tinums
Barošanas vads
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
Vakuumsūkšanas galva
Tvertnes aizslēgs
Tvertne
Sūkšanas šļūtene
Riteņi
Filtrs
Vītņotā šļūtenes ieplūde
Šļūtenes siksna
Izvade elektroinstrumentam
Maiss
DWV9130 savienotājs
AirLock savienotājs
7
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Pagarinājuma vada lietošana
Šo ierīci var lietot kā rūpniecisku putekļsūcēju
un putekļu nosūcēju mobiliem pielietojumiem,
lai uzsūktu visu veidu sausus, nedegošus
putekļus līdz putekļu klasei L ar arodekspozīcijas
robežvērtībām, kas lielāks par 1 mg/m³.
Ja nepieciešams pagarinātājs, lietojiet apstiprinātu
3-dzīslu pagarinātāju, kas ir piemērots instrumenta
ievades jaudai (sk. tehniskos datus). Min. dzīslas
šķērsgr. laukums 1,5 mm2; maks. garums 30 m.
NELIETOJIET lietus laikā vai viegli uzliesmojošu
šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šie lielas jaudas putekļsūcēji ir paredzēti
profesionālai lietošanai. NEĻAUJIET bērniem
aiztikt instrumentu. Ja šo instrumentu ekspluatē
nepieredzējuši operatori, viņi ir jāuzrauga.
NELIETOJIET putekļsūcēju degošu putekļu
savākšanai.
NELIETOJIET putekļsūcēju sprādzienbīstamā vidē.
PIEZĪME. Šis instruments ir paredzēts komerciālai
izmantošanai, piemēram, viesnīcās, skolās,
slimnīcās, rūpnīcās, veikalos, birojos, nomas
punktos un būvlaukumos.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam.
Ja barošanas vads ir bojāts, to jānomaina
DEWALT apkalpes organizācijai ar speciāli
sagatavotu vadu, kas ir pieejams caur DEWALT
apkalpes organizāciju.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai
Karalistei un Īrijai)
Ja jāuzstāda jauna elektrotīkla kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas spailes;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā spailes.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma spailes.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
8
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet kabeli no tā
pilnībā nost.
MONTĀŽA UN REGULĒJUMI
(1.-3. ATT.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai mainīšanas
vai arī remontdarbiem izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota. Instrumentam nejauši
sākot darboties, var gūt ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Filtram (i) vienmēr
jābūt vietā sūkšanas gaitā, izņemot
lietojumu Slapju materiālu savākšana
nodaļā Ekspluatācija. Veicot smalku
putekļu sūkšanu, jūs varat izmantot
arī papildus papīra maisu vai filca
maisu, lai padarītu vieglāku tvertnes
iztukšošanu.
1. Ja lieto papildus papīra vai filca maisu (m),
uzstādiet to kā norādīts 2. attēlā.
PIEZĪME. Esiet uzmanīgs, lai nesaplēstu
maisu. Novietojiet maisu droši uz ieplūdes (j)
lai nodrošinātu ciešu blīvējumu maksimālai
putekļu savākšanas veiktspējai.
2. Novietojiet vakuuma galvu (d) uz tvertnes un
nostipriniet to aizverot tvertnes aizslēgus (e).
3. Ievietojiet šļūtenes galu (g) vītņotajā šļūtenes
ieejā (j) un pievelciet šļūtenes galu uz
tvertnes.
EKSPLUATĀCIJA
Lietošanas instrukcijas
(1., 4. attēls)
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos
drošības norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai mainīšanas
vai arī remontdarbiem izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota. Instrumentam nejauši
sākot darboties, var gūt ievainojumus.
7
1. Iespraudiet barošanas vadu piemērotā
kontaktligzdā.
1. Izslēdziet putekļsūcēju un izņemiet barošanas
vadu no tīkla kontaktligzdas.
2. Ieslēdziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (c)
uz IESLĒGTU stāvokli ( ).
2. Atkabiniet tvertnes aizslēgus (e) un izņemiet
putekļsūcēja galvu (d).
3. Ievērojiet norādījumus, kas minēti
Elektroinstrumentu pieslēgšana, lai
pievienotu izmantojamo elektroinstrumentu
elektrotīklam.
3. Izvelciet uzmanīgi savākšanas maisu no
ieplūdes (j).
ELEKTROINSTRUMENTU PIESLĒGŠANA (1., 4.,
5. ATTĒLS)
BRĪDINĀJUMS! Mērķiem, kas norādīti
instrukcijā, lietojiet tikai kontaktligzdu (l).
1. Iespraudiet putekļsūcēja barošanas vadu
piemērotā kontaktligzdā.
4. Cieši noblīvējiet savākšanas maisa atveri, kad
izņemat to no mašīnas.
5. Atbrīvojieties no savākšanas maisa
piemērotā konteinerā atbilstoši likumdošanas
noteikumiem.
SLAPJĀS PACELŠANAS PIELIETOJUMI
(1., 6. ATT.)
BRĪDINĀJUMS! NEPIEVIENOJIET
elektroinstrumentus pie kontaktligzdas
(l), kad lietojat putekļsūcēju slapju
materiālu savākšanai.
2. Iespraudiet elektroinstrumentu kontaktligzdā
(l).
PIEZĪME. SkatietBarošanas pievienošanas
dati elektroinstrumentam sadaļā Tehniskie
dati , lai uzzinātu kontaktligzdā (l) ieslēdzamā
instrumenta barošanas jaudu.
BRĪDINĀJUMS! Iespraudiet
putekļsūcēju noplūdstrāvas ierīces
(RCD) aizsargātā kontaktligzdā,
izmantojot putekļsūcēju slapjai
pacelšanai.
3. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi pavirziet(c) uz
IESLĒGTU stāvokli ( ).
BRĪDINĀJUMS! Ja no instrumenta
izdalās putas vai šķidrums,
nekavējoties izslēdziet instrumentu.
4. JūsuDEWALT celtniecības putekļu nosūcējs
ir aprīkots ar DEWALT AirLock savienojuma
sistēmu. AirLock ļauj nodrošināt ātru, drošu
savienojumu starp sūkšanas šļūteni (g) un
elektroinstrumentu. JūsuDEWALT celtniecības
putekļu nosūcējs ir aprīkots ar DeWALT
AirLock savienojuma sistēmu. Skatiet
Aksesuāri sadaļu, lai uzzinātu detalizētu
informāciju par pieejamajiem adapteriem.
PIEZĪME. Ja tiek lietots adapters, tad
nodrošiniet lai tas būtu cieši piestiprināts
pie instrumenta kontaktligzdas, pirms sekot
zemāk dotajiem soļiem.
a. AirLock savienotāja uzmavai jābūt atbloķētā
pozīcijā. Savietojiet uzmavas ierobus
ar AirLock savienotāju, kā norādīts, lai
aktivizētu nobloķētu vai atbloķētu pozīciju.
b. Bīdiet AirLock savienotāju uz adaptera
savienotāja punkta.
c. Pagrieziet uzmavu nobloķētā pozīcijā.
PIEZĪME. Lodīšu gultņi iemavā nofiksējas
spraugā un nostiprina savienojumu.
Elektroinstruments tagad ir droši pievienots
pie putekļu nosūcēja.
NOŅEMIET / NOMAINIET IZLIETOTO PUTEKĻU
UZTVERŠANAS MAISU (1. ATT.)
BRĪDINĀJUMS! Rīkojoties ar izlietotiem
putekļu maisiem, ir jāvalkā atbilstošs
personīgās aizsardzības aprīkojums,
piemēram, putekļu maska un cimdi.
8
UZMANĪBU! Regulāri iztīriet ūdens
līmeņa ierobežotājierīci un pārbaudiet,
vai tā nav bojāta, skatiet 6. att.
IEVĒRĪBAI! NEIZŅEMIET lodītes
pludiņu(s), ja tas tiek darīts, tad var
sabojāt putekļsūcēju. Lodveida pludiņš
uztur ūdens līmeni, lai tas neiekļūtu
motorā.
Pirms izmantot putekļsūcēju slapjai nosūkšanai:
•
Nodrošiniet, lai tvertne būtu tukša un brīva
no pārmērīgiem putekļiem.
•
Izņemiet filtru (i).
•
Iespraudiet putekļsūcēju ar RCD aizsargātā
kontaktligzdā.
BRĪDINĀJUMS! Neizmantojiet mašīnu
ar šo konstruktīvo izpildījumu putekļu
klasei L.
TVERTNES IZTUKŠOŠANA (1., 6. ATT.)
Lodveida pludiņa vārsts (s) bloķē gaisu motoram,
kad tvertne ir pilna un motora skaņa uzreiz
izmainās. Kad motoram ir augstas toņkārtas skaņa
un gaisa/ūdens plūsma apstājas, iztukšojiet tvertni.
1. Izslēdziet putekļsūcēju un izņemiet barošanas
vadu no tīkla kontaktligzdas.
2. Atkabiniet tvertnes aizslēgus (e) un izņemiet
putekļsūcēja galvu (d).
9
3. Iztukšojiet tvertnes (f) saturu piemērotā traukā
vai notekā.
LAI PĀRVEIDOTU ATPAKAĻ UZ SAUSĀS
SŪKŠANAS DARBĪBU (1. ATT.)
1. Iztukšojiet tvertni, skatiet instrukciju Lai
iztukšotu tvertni.
2. Novietojiet tvertni ar augšpusi uz leju, līdz tā
ir sausa. NELIETOJIET slapjo tvertni sausās
sūkšanas darbiem.
3. Novietojiet vakuuma galvu (d) uz horizontālas
virsmas, līdz tā ir nožuvusi sausa.
4. Kad vakuuma galva ir sausa, no jauna
ievietojiet filtru. SkatietFiltrusadaļā Apkope.
5. Kad tvertne ir sausa, novietojiet vakuuma
galvu (d) uz tvertnes un nostipriniet to aizverot
tvertnes aizslēgus (e).
Izslēgšana/Transportēšana (1. att.)
1. Pagrieziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi(c)
stāvoklī OFF (IZSLĒGTS).
2. Atvienojiet iekārtu.
3. Uzglabājiet barošanas vadu (b) aptinot to ap
augšējo rokturi/barošanas vada tinumu (a), kā
parādīts.
4. Transportējot ierīci transportlīdzekļos,
nostipriniet mašīnu.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no
pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Lai apkopi veiktu
lietotājs, mašīna ir jāizjauc, jāiztīra
un jāapkopj ,cik vien tas saprātīgi
iespējams, neradot risku apkopes
personālam un citām personām.
Atbilstošie piesardzības pasākumi
ietver atputekļošanu pirms izjaukšanas,
lokālas filtrētas izplūdes ventilācijas
nodrošināšanu vietā, kur mašīna tiek
izjaukta, apkopes zonas tīrīšanu un
piemērota personīgās aizsardzības
aprīkojuma lietošanu.
10
• Izgatavotājam, vai apmācītai personai
vismaz reizi gadā ir jāveic tehniskā
apskate, kas sastāv, piemēram, no
filtra apskates, vai nav kādi bojājumi,
mašīnas hermētiskuma pārbaudes
un pareizas vadības mehānisma
darbības pārbaudes.
• Veicot apkopi vai labošanas darbus,
visas piesārņotās lietas, ko nevar
piemēroti iztīrīt, ir jāizmet, šādas
lietas ir jāizmet necaurlaidīgos maisos
saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem
par šādiem atkritumiem.
• Putekļu nosūcējiem ir nepieciešams
nodrošināt atbilstošu gaisa apmaiņas
ātrumu L telpā, ja izplūdes gaiss tiek
atgriezts telpā.
(PIEZĪME: Ir nepieciešama atsauce
uz valsts likumdošanas aktiem.)
Filtrs (1., 7., 8. att.)
FILTRA APKOPE
Šajā putekļsūcējā uzstādītais filtrs ir ilgmūžīgs
filtrs. Lai efektīvi mazinātu putekļu recirkulāciju,
filtrs pareizi JĀUZSTĀDA un jāuztur labā stāvoklī.
BRĪDINĀJUMS! Rīkojoties ar filtru,
nepieciešams izmantot atbilstošu
personīgo aizsargaprīkojumu.
Lai noņemtu filtru
1. Pavirziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (c)
pozīcijā OFF (IZSLĒGTS) (O) un atvienojiet
barošanas vadu no kontaktligzdas.
2. Atlaidiet tvertnes skavas (e) un noņemiet
vakuuma galvu (d) no tvertnes. Novietojiet
vakuuma tvertni uz horizontālas virsmas ar
augšpusi uz leju.
3. Pagrieziet filtru (i) pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam satverot to aiz plastmasas un vāka,
kā parādīts, un uzmanīgi noņemiet no galvas,
nodrošinot, ka atkritumi neiekrīt montāžas caurumā.
PIEZĪME: Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
filtra materiālu.
4 Ja ir jātīra apakšējā vakuuma galvas (d) daļa,
lietojiet lupatiņu, kas samitrināta ar ūdeni un vieglu
ziepju šķīdumu un ļaujiet nožūt. Atbrīvojieties no
lupatiņas, izmetot atbilstošā konteinerā.
5. Apskatiet filtru, vai nav nodilumi, plīsumi vai
citi bojājumi. DEWALT filtra membrānas ir
pārklātas ar teflonu. Bojājumu vai nodiluma
veids var būt šī teflona pārklājuma atlobīšanās
no membrānas, skatiet 8. att.
PIEZĪME. Ja ir kādas šaubas par filtra
stāvokli, tas OBLIGĀTI jānomaina. Neturpiniet
lietot filtru, ja tas ir bojāts.
9
BRĪDINĀJUMS! Nekad nelietojiet
saspiestu gaisu vai slotiņu filtra
tīrīšanai, citādi veidosies bojājumi filtra
membrānai, kas ļauj putekļiem izplūst
cauri filtram. Ja nepieciešams, viegli
uzsitiet pret cietu virsmu vai izskalojiet
ar ūdeni, kam ir istabas temperatūra,
un ļaujiet filtram nožūt. Ja pastāv
vizuāli bojājumi filtra membrānai,
filtrs jānomaina. Filtrs parasti kalpo
no sešiem līdz divpadsmit mēnešiem
atkarībā no lietošanas un aprūpes.
Lai uzstādītu filtru
1. Nodrošiniet, ka filtra blīve (t) ir savā vietā un ir
cieši nostiprināta.
2. Salāgojiet filtra vītnes (u) ar vakuuma galvas
vītnēm un pielietojot vidēju spēku, pagrieziet
filtru pulksteņrādītāju virzienā, līdz tas ir cieši
nostiprināts.
PIEZĪME. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
filtra materiālu.
3. Novietojiet vakuuma galvu (d) uz tvertnes un
nostipriniet to, aizverot tvertnes aizslēgus (e).
Eļļošana
Jūsu ierīcei nav nepieciešama papildus eļļošana.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķīmiskās vielas var
sabojāt šo detaļu materiālu. Nekādā
gadījumā nepieļaujiet, lai instrumentā
iekļūst šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
1. Izsūciet putekļu nosūcēja ārpusi. Turpmākai
tīrīšanai lietojiet tikai ziepjūdenī samērcētu
lupatiņu.
2. Pēc lietošanas atbrīvojieties no lupatiņas
piemērotā traukā.
Uzglabāšana (1. att.)
1. Iztukšojiet tvertni, skatietTvertnes
iztukšošana sadaļāEkspluatācija.
2. Notīriet putekļsūcēju no iekšpuses un no
ārpuses. Skatiet Tīrīšana.
10
3. Iztīriet vai nomainiet filtru, skatiet Filtrs.
4. Uzglabājiet sūkšanas šļūteni un barošanas
vadu (d), kā parādīts attēlā. Novietojiet ierīci
sausā telpā un aizsargājiet to no neatļautas
lietošanas.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
PIEDERUMI
DWV9340-XJ Filtrs
DWV9315-XJ Pret saspiešanu
droša šļūtene
DWV9401-XJ Papīra maiss
DWV9402-XJ Filca maiss
DWV9500-XJ Putekļsūcēja rāmis
DEWALT AirLock sistēma
DWV9000
Twist-Lock
savienojums
DWV9110
29-35 mm
konusveida
gumijas adapters
DWV9120
35-38 mm
pakāpjveida
gumijas adapters
DWV9130
35 mm OD
adapters
DWV9150
35 mm OD leņķa
adapters
PUTEKĻSŪCĒJA RĀMJA DWV9500 UZSTĀDĪŠANA (9. ATT.)
PIEZĪME. Modelim DWV902MT jau ir uzstādīts
putekļsūcēja rāmis DWV9500.
1. Ar T-25 zvaigžņveida skrūvgriezi izskrūvējiet
4 pārnēsāšanas roktura skrūves un noņemiet
pārnēsāšanas rokturi.
2. Ar pārnēsāšanas roktura skrūvēm
pieskrūvējiet putekļsūcēja rāmi. Ievietojiet
skrūves sākotnējos caurumos un pievelciet.
3. Izmantojiet abas skrūves (v) ievietojot tās
aizmugurējos caurumos uz putekļsūcēja
rāmja. Piespiediet un grieziet katru skrūvi tā,
lai tā izdurtos cauri materiālam un iespiestos
slēptajos skrūvju padziļinājumos. Pievelciet
skrūves.
11
UZMANĪBU! Nepārsniedziet 9 kg (20
mārc.) katrā 14 l uzglabāšanas vienībā.
Katram putekļsūcējam ne vairāk kā 2
uzglabāšanas vienības. Nepārsniedziet
18 kg (40 mārc.) 28 l uzglabāšanas
vienībā. Katram putekļsūcējam ne
vairāk kā 1 uzglabāšana vienība.
Pārsniedzot ieteicamo augstumu
un/vai svaru, putekļsūcēja darbība
var kļūt nestabila, tādējādi izraisot
ievainojumus vai bojājumus.
IEVĒRĪBAI! Nenoņemiet putekļsūcēja
galviņu no tvertnes, ja ir piestiprinātas
T veida kraušanas uzglabāšanas
vienības. Pretējā gadījumā var sabojāt
putekļsūcēja filtrus.
BAROŠANAS VADA NOSTIPRINĀŠANA PIE
ŠĻŪTENES (1. ATT.)
Barošanas vads (b) var tikt nostiprināts pie
sūkšanas šļūtenes (g) izmantojot D279058CL
šļūtenes klipsi, kas pieejams pie jūsu vietējā
DEWALT piegādātāja).
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Problēmu novēršana
PROBLĒMA
RISINĀJUMS
Motors nedarbojas.
Pārbaudiet barošanas
vadu, kontaktdakšas un
kontaktligzdu.
Pārbaudiet vai ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzis atrodas
stāvoklī ON (IESLĒGTS).( ).
Aizvāciet nosprostojumus
sūkšanas sprauslā, sūkšanas
caurulē, sūkšanas šļūtenē
vai filtrā.
Nomainiet papīra vai filca
maisu.
Pārbaudiet vai pareizi
uzstādīts filtrs.
Iztīriet vai nomainiet filtru.
Samazināta
sūkšanas spēja
PROBLĒMA
RISINĀJUMS
Putekļsūcējs pārs- Termiskās pārslodzes trigeri
tāj darboties.
ir nostrādājuši:
1. Izslēdziet putekļsūcēju
un atvienojiet
putekļsūcēju no
elektrotīkla.
2. Iztīriet tvertni, ja
nepieciešams.
3. Ļaujiet iekārtai atdzist.
4. Ieslēdziet barošanas
vadu atbilstošā
kontaktligzdā un
pagrieziet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi
stāvoklī ON (IESLĒGTS)
( ), lai testētu Ja
putekļsūcējs nedarbojas,
sazinieties ar savu
pārdevēju vai pārbaudiet
jūsu tuvākā autorizētā
DEWALT labošanas
aģenta atrašanās vietu
DEWALT katalogā vai
sazinieties ar savu
DEWALT biroju, kura
adrese norādīta šajā
rokasgrāmatā.
Sūkšanas laikā
Pārbaudiet vai ir pareizi
nāk laukā putekļi uzstādīts filtrs.
Pārbaudiet vai filtrs nav
bojāts, ja nepieciešams,
nomainiet to.
Pārbaudiet vai filtra blīve ir
savā vietā un vai tā ir cieši
nostiprināta.
Elektroinstruments Pārbaudiet vai ieslēgšanas/
neieslēdzas.
izslēgšanas slēdzis atrodas
stāvoklī ON (IESLĒGTS).( ).
Iztukšojiet tvertni, skatiet
Tvertnes iztukšošana
sadaļā Ekspluatācija.
12
11
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar pārējiem
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet šo
izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam
ir dalīti jāsavāc mājsaimniecību elektriskie
izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
СВЕРХМОЩНЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЫЛИ DWV900L
Поздравляем!
Вы приобрели инструмент DeWALT. Многолетний опыт, тщательная разработка изделий
и инновации делают компанию DeWALT одним из самых надежных партнеров для пользователей
профессионального электроинструмента.
Технические характеристики
Напряжение
Тип
Номинальная мощность
Выходная мощность
Мощность при обычном режиме работы (EN 60335-2-69)
Частота
Класс защиты
Емкость контейнера
Количество заполнения (жидкое)
Скорость потока (макс. при выдувании)
Отрицательное давление (макс. при выдувании)
Скорость потока (EN 60335-2-69)
Отрицательное давление (EN 60335-2-69)
Площадь поверхности фильтра
Данные о подключениях к силовой сети электроинструмента
Длина шланга
Диаметр шланга
Вес
Акустические значения определяются в соответствии
LPA (акустическое давление)
KPA (погрешность акустического давления)
LWA (сила звука)
KWA (погрешность силы звука)
Обозначения: Правила техники безопасности
Ниже описывается уровень опасности, обозначаемый каждым из предупреждений. Прочитайте
руководство и обратите внимание на эти символы.
ОПАСНО: Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно приведет
к смерти или серьезной травме.
ВНИМАНИЕ: Указывает на потенциально
опасную ситуацию,которая может
стать причиной гибели или тяжелой
травмы в случае несоблюдения
соответствующих мер безопасности.
14
В
Вт
Вт
Вт
Гц
л
л
л/сек
кПа
л/сек
кПа
м²
Вт
м
мм
кг
DWV900L-QS/GB
230
1
1400
3600/3000
1200
50
IPX4
30
17,5
68
21
29,5
11,4
0,3
2200/1600
2,4
32
9,5
со стандартом EN 60335 и -2/-69/EC.
дБ(A)
79
дБ(A)
3
дБ(A)
93
дБ(A)
3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая может стать причиной
травмы средней или высокой степени
тяжести в случае несоблюдения
соответствующих мер безопасности.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает на
практики, использование которых
не связано с получением травмы
но, если их не избегать, это может
привести к порче имущества.
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск возгорания.
Заявление о соответствии
нормам ЕС
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
И РУКОВОДСТВА ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ОБРАЩЕНИЯ К НИМ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО
УСТРОЙСТВА ОЗНАКОМЬТЕСЬ
И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
ВНИМАНИЕ: Оператор должен быть
ознакомлен со всеми инструкциями по
использованию этих устройств.
ВНИМАНИЕ: Во избежании
поражения электрическим током. Не
подвергайте электроинструмент или
его элементы воздействию влаги.
Хранить в помещении.
DWV900L
СВЕРХМОЩНЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЫЛИ DWV900L
DEWALT заявляет, что продукция, описанная
в Технических характеристиках соответствует:
2006/42/EC, EN 60335-2-69.
Эти продукты также соответствуют Директиве
2014/30/EC и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в компанию
DEWALT по адресу, указанному ниже или
приведенному на задней стороне обложки
руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании DEWALT.
•
•
•
•
Хорст Гроссманн
Вице-президент по конструкторским
и технологическим вопросам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
29.08.2014
•
•
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения травм, прочитайте
инструкцию по применению.
Важные правила техники безопасности
ВНИМАНИЕ! Полностью
прочтите инструкции по технике
безопасности и все руководства
по эксплуатации. Несоблюдение
правил и инструкций может привести
к поражению электрическим током,
возгоранию и/или серьезной травме.
•
Перед использованием оператору нужно
предоставит полную информацию,
проинструктировать и обучить
использованию устройства и материалов,
которые будут использоваться,
включая способы безопасного удаления
и утилизации собранного мусора.
Операторы должны соблюдать все
правила техники безопасности, имеющие
отношение к используемым материалам.
Не оставляйте устройство
подключенным к сети. Отключайте
от сетевой розетки, если прибор
не используется, а также перед
обслуживанием.
Не разрешайте детям играть
с устройством. Будьте внимательны,
пользуясь устройством около детей
или когда они пользуются этим
устройством.
Используйте это устройство ТОЛЬКО
так, как описано в данном руководстве.
Используйте только рекомендуемые
насадки DEWALT.
Не используйте зарядное устройство
при наличии повреждений шнура
или штепсельного разъема. Если
устройство не работает как нужно или
оно упало, повреждено, было оставлено
на улице или подверглось воздействию
воды, обратитесь в сервисный центр.
Не тяните или не переносите
устройство за шнур питания, не
используйте его в качестве ручки,
следите за тем, чтобы шнур не попал
в закрывающуюся дверь или зацепился
за острые края мебели или углы. Не
тяните устройство за шнур питания.
Держите шнур питания подальше от
горячих поверхностей.
15
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не вытягивайте вилку из розетки
за шнур. Для извлечения беритесь за
вилку, а не за шнур.
Не беритесь за вилку или устройство
мокрыми руками.
Не вставляйте никакие предметы
в отверстия устройства. Не
пользуйтесь устройством с закрытыми
вентиляционными отверстиями, следите
за тем, чтобы в них не скапливалась пыль,
ворс, волосы или что-то еще, что может
помешать прохождению воздушного потока.
Следите за тем, чтобы свободная
одежда, пальцы и другие части тела не
попадали в отверстия или движущиеся
части устройства.
Перед тем, как отключить устройство
от сети выключите все элементы
управления.
Будьте особенно внимательны, убирая
лестницы.
Не используйте устройство для
сбора легковоспламеняющихся или
взрывоопасных жидкостей, таких как
бензин и не используйте в местах, где
есть такие жидкости.
В сухих помещениях или в помещениях
с низкой относительной влажностью
возможен удар статическим
электричеством. Это кратковременное
явление и не влияет на использование
пылесоса.
Избегайте самовоспламенения, после
каждого использования освобождайте
контейнер от мусора.
•
•
•
Некоторые виды древесины обработаны
консервантами, которые могут быть
токсичны. Предпринимайте особые
меры предосторожности чтобы
избежать вдыхания и попадания на кожу
токсичной пыли, которая появляется
при работа с этими материалами.
Запросите у поставщика информацию
о материале и мерах предосторожности
при работе с ним.
Не пользуйтесь пылесосом как стремянкой.
Не ставьте тяжелые предметы на
пылесос.
Маркировка на пылесосе
На инструмент нанесены следующие
обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
ВНИМАНИЕ: В устройстве может
находиться опасная для здоровья пыль.
Очистку контейнера и обслуживание,
включая снятие мешка для сбора
пыли может выполнять только
обученный персонал, одетый
в соответствующую защитную
одежду. Не включайте устройство
до тех пор, пока не будет полностью
установлена система фильтров.
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
Дополнительные инструкции
по технике безопасности
•
•
•
•
•
16
Не собирайте тлеющий или горящий
мусор, например, сигареты, спички или
горячий пепел.
Не используйте для уборки
легковоспламеняющихся материалов,
таких как уголь, зерно или других
мелкодисперсных материалов.
Не используйте для уборки опасных,
токсичных или канцерогенных материалов,
таких как асбест или пестициды.
Никогда не собирайте взрывоопасные
жидкости (например, бензин, дизельное
топливо, мазут, растворитель для красок
и т.п.), кислоты или растворители.
Не используйте пылесос без
установленного фильтра кроме
случаев, описанных в разделе Сбор
влажного мусора.
Пылеуловителями класса L предназначены
для удаления сухой, не огнеопасной пыли
в количестве до > 1 мг/м³.
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, напечатан на корпусе.
Пример:
2014 XX XX
Год производства
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 Патрубок для удаления пыли
1 Шланг
1 Разъем DWV9130
1 Фильтр
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте устройство, его детали
и принадлежности на наличие
повреждений, которые могли возникнуть
во время транспортировки.
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Описание (рис. 1)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
ВНИМАНИЕ! Никогда не вносите
изменения в конструкцию
электроинструмента или какойлибо его части. Это может
привести к повреждению или
травме.
Верхняя ручка/устройство сматывания
шнура
Силовой шнур
Выключатель питания
Головная часть
Защелка контейнера для сбора пыли
Контейнер для сбора пыли
Всасывающий шланг
Колесики
Фильтр
Резьбовое входное отверстие для
подключение шланга
Держатель шланга
Выходное отверстие электроинструмента
Мешок
Штуцер DWV9130
AirLock штуцер
НАЗНАЧЕНИЕ
Эти пылесосы можно использовать для сбора
пыли, образующийся при распиловке ДВП или
обычной пыли.
Это устройство может использоваться как
промышленный пылесос или мобильный
пылеуловитель для сбора всех видов не
огнеопасной пыли до класса L если количество
пыли на рабочей поверхности не превышает
1 мг/м³.
НЕ используйте этот инструмент в условиях
повышенной влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
Эти мощные пылесосы предназначены
для профессионального использования.
НЕ допускайте детей к инструменту.
Использование инструмента неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
НЕ используйте пылесос для сбора
легковоспламеняющейся пыли.
НЕ используйте устройство для сбора
легковоспламеняющейся пыли.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство
предназначено для коммерческого
использования, напр., для отелей, школ,
больниц, заводов, магазинов, офисов,
прокатных компаний и для использования на
строительных площадках.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей), с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, кроме
как под контролем лица, отвечающего за их
безопасность. Никогда не оставляйте детей
без присмотра с этим инструментом.
Электрическая безопасность
Электродвигатель рассчитан на работу только
при одном напряжении сети. Необходимо
обязательно убедиться в том, что напряжение
источника питания соответствует указанному на
шильдике.
Если сетевой шнур поврежден, его необходимо
заменить в сервисном центре DEWALT на
специальный шнур , который можно приобрести
в том же центре DEWALT.
Замена штепсельной вилки
(только для Великобритании
и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
• Осторожно снимите старую вилку.
• Подсоедините коричневый провод
к терминалу фазы в вилке.
• Подсоедините синий провод к нулевому
терминалу.
ВНИМАНИЕ: Заземления не
требуется.
Соблюдайте инструкции по установке вилки,
которые предусмотрены к вилкам высокого
качества. Рекомендованный предохранитель: 13 A.
Использование кабеля-удлинителя
Если для подключения к сети этого
инструмента нужен удлинитель, используйте
3–жильный удлинитель, который подходит
для данного инструмента (см Tехнические
17
характеристики).Минимальное сечение
провода 1,5 мм2; максимальная длина 30 м.
При использовании кабельного барабана
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И НАСТРОЙКА
(РИС. 1–3)
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
выключите инструмент
и отключите его от источника
питания перед установкой
и удалением дополнительных
приспособлений, а также
перед изменением настроек,
выполнением регулировки или
ремонта. Случайный запуск может
привести к травме.
ВНИМАНИЕ: Во время работы
с пылесосом на нем всегда должен
быть установлен фильтр (i)
, кроме случаев, описанных
в разделе Сбор влажного мусора
в главе Работа. При сборе сухого
мусора можно использовать
дополнительный бумажный или
флисовый мешок для сбора пыли.
чтобы легко очистить контейнер
от собранной пыли.
1. При использовании дополнительного
бумажного или флисового мешка (m)
установите его как показано на рисунке 2.
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны, не
порвите мешок. Аккуратно установите
мешок на входном отверстии (j) и хорошо
закрепите его чтобы максимально повысить
эффективность сбора пыли.
2. Установите головную часть пылесоса (d)
на контейнер и закрепите ее с помощью
защелок (e).
3. Вставьте шланг (g) в резьбовой штуцер для
подключения шланга (j) и закрепите его
конец на контейнере для сбора пыли.
РАБОТА
Инструкции по эксплуатации
(рис. 1, 4)
ВНИМАНИЕ! Всегда соблюдайте
правила техники безопасности
и применимые законы.
18
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск
получения травмы, выключите
инструмент и отключите
его от источника питания
перед установкой и удалением
дополнительных приспособлений,
а также перед изменением настроек,
выполнением регулировки или
ремонта. Случайный запуск может
привести к травме.
1. Вставьте сетевой шнур в соответствующий
разъем.
2. Установите выключатель (c) в положение
ON ( ).
3. Следуйте указаниям раздела Подключение
электроинструмента при подключении
используемого электроинструмента.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ
(РИС. 1, 4, 5)
ВНИМАНИЕ: Используйте
выходное отверстие (l) только по
назначению, предусмотренному
данными инструкциями.
1. Вставьте сетевой шнур в соответствующий
разъем.
2. Подключите электроинструмент
к электросети (l).
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Данные об
подключении электроинструмента к сети
в разделе Технические характеристики
параметров сети для подключения
электроинструмента (l).
3. Установите выключатель (c) в положение
ON ( ).
4. На вашем инструментеDEWALT
предусмотрена система штуцеров AirLock
DEWALT. AirLock позволяет быстро
и безопасно подключить шланг (g)
к электроинструменту. Штуцер AirLock (o)
подключается напрямую к совместимым
инструментам DEWALT или через переходник
AirLock (его можно приобрести у местного
поставщика DEWALT). Подробнее
о переходниках см. разделПринадлежности.
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании
переходника убедитесь в том, что он
хорошо закреплен, прежде чем перейти
к следующему этапу.
a. Убедитесь в том, что муфта штуцера
AirLock находится в положении
разблокировки. Совместите метки (q) на
муфте и штуцере AirLock как показано для
положений блокировки и разблокировки.
b. Вставьте штуцер AirLock в переходник.
c. Поверните муфту в положение
блокировки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шариковый фиксатор
внутри муфты блокируется в пазу
и закрепляет штуцер. Теперь
электроинструмент подключен к пылесосу.
СНЯТИЕ / ЗАМЕНА ИСПОЛЬЗОВАННОГО
МЕШКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ (РИС. 1)
ВНИМАНИЕ: При работе
с мешками для сбора пыли
необходимо использовать
соответствующие средства
личной защиты, такие как
противопылевая маска и перчатки.
1. Выключите пылесос и вытащите сетевой
провод из розетки.
2. Освободите защелки контейнера для
сбора пыли (e) и снимите головную часть
пылесоса (d).
3. Аккуратно снимите мешок для сбора пыли
с патрубка (j).
4. Снимая мешок плотно зажмите его
отверстие для сбора пыли.
5. Утилизацию мешка для сбора
пыли проводите в соответствии
с предусмотренными правилами.
СБОР ВЛАЖНОГО МУСОРА (РИС. 1, 6)
влажного мусора:
•
Убедитесь в том, что контейнер пуст
и в нем нет мусора.
•
Снимите фильтр (i).
•
Вставьте вилку пылесоса в розетку
с защитным модулем УЗО.
ВНИМАНИЕ: Не используйте это
устройство для сбора пыли класса L.
ЧТОБЫ ОПОРОЖНИТЬ КОНТЕЙНЕР (РИС. 1, 6)
Шаровый клапан (s) предупреждает попадание
воздуха в двигатель при переполнении
контейнера, при этом сразу же меняется звук
работающего двигателя. Когда двигатель
начинает свистеть и останавливается поток
воздуха/воды, опорожните контейнер.
1. Выключите пылесос и вытащите сетевой
провод из розетки.
2. Освободите защелки контейнера для
сбора пыли (e) и снимите головную часть
пылесоса (d).
3. Удалите содержимое пылесборника (f)
в соответствующий контейнер или слейте.
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ К РАБОТЕ С СУХИМ
МУСОРОМ (РИС. 1)
1. Инструкции по очистке контейнера для
сбора пыли, см. в разделеОчистка
контейнера для сбора пыли .
ВНИМАНИЕ: НЕ подключайте
электроинструменты к обычной
сетевой розетке (l), используя
пылесос для сбора влажной пыли.
2. Чтобы высыпать мусор из контейнера
переверните его. Для сбора сухой пыли НЕ
используйте контейнер для сбора влажной
пыли.
ВНИМАНИЕ: Используя пылесос
для сбора влажной пыли вставьте
вилку пылесоса в розетку,
защищенную модулем УЗО.
3. Поставьте головную часть пылесоса (d) на
ровную поверхность и просушите.
ВНИМАНИЕ: Если из устройства
выходит пена или жидкость,
немедленно выключите
устройство.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Регулярно
очищайте устройство ограничения
уровня воды и проверяйте его
на предмет отсутствия следов
повреждений. См. раздел 6.
ПРИМЕЧАНИЕ: Делая это, НЕ
снимайте шаровой поплавок (s),
в противном случае, вы можете
повредить пылесос. Шаровой
поплавок предупреждает попадание
воды в двигатель.
Перед использованием пылесоса для сбора
4. Когда пылесос просохнет установите
фильтр на место. См. Фильтрв разделе
Обслуживание.
5. Когда пылесос просохнет установите
головную часть (d) на контейнер
и закрепите ее с помощью защелок (e).
Выключение/Транспортировка
(рис. 1)
1. Установите выключатель (c) в положение
ONF.
2. Отключите устройство от сети.
3. Храните сетевой шнур (b) свернутым вокруг
верхней ручки /намотки для шнура (a) как
показано на рис.
4. При транспортировки в машине закрепите
пылесос.
19
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Электроинструмент DEWALT имеет длительный
срок эксплуатации и требует минимальных
затрат на техобслуживание. Для длительной
безотказной работы необходимо обеспечить
правильный уход за инструментом и его
регулярную очистку.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
выключите инструмент
и отключите его от источника
питания перед установкой
и удалением дополнительных
приспособлений, а также
перед изменением настроек,
выполнением регулировки или
ремонта. Случайный запуск может
привести к травме.
ВНИМАНИЕ: Для обслуживания
устройства его нужно разобрать,
почистить и провести
обслуживание с соблюдением
соответствующих мер
безопасности. До начала
разборки устройства необходимо
очистить его от мусора,
обеспечить местную фильтрацию
на выпускном отверстии
и использовать средства личной
защиты.
• Как минимум, раз в год,
производитель или
проинструктированный
специалист должен провести
техническую проверку, включая,
например, проверку фильтр
на предмет повреждений,
герметичность устройства
и соответствующую работу
механизма управления.
• Проводя обслуживание или
ремонт, все загрязненные детали,
которые невозможно тщательно
очистить, нужно утилизировать,
делать это нужно
в непроницаемом материале
в соответствии с любыми
применимыми правилами по
утилизации такого рода отходов.
• Для пылеудаления необходимо
обеспечить необходимый уровень
воздухообмена L в комнате, если
воздух из выходного отверстия
выходит обратно в помещение.
20
(ПРИМЕЧАНИЕ: При
необходимости см. Национальные
правила.)
Фильтр (рис. 1, 7, 8)
УХОД ЗА ФИЛЬТРОМ
Фильтр, входящий в комплектацию к этому
пылесосу имеет длительный срок эксплуатации.
Чтобы свести к минимуму рециркуляцию пыли,
фильтр НУЖНО правильно установить и он
должен быть в хорошем состоянии.
ВНИМАНИЕ: При работе
с фильтром необходимо
использовать соответствующие
средства личной защиты, такие
как противопылевую маску
и перчатки.
Снятие фильтра
1. Установите выключатель в положение (c)
OFF (O) и отключите пылесос от сетевой
розетки.
2. Освободите защелки контейнера для
сбора пыли (e) и снимите головную часть
пылесоса (d). Переверните ее и поставьте
на ровную поверхность.
3. Поверните фильтр (i) против часовой
стрелки, взявшись за пластиковую крышку
так, как показано на рисунке, и аккуратно
снимите, следя за тем, чтобы мусор не
попал в монтажное отверстие.
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны, не
повредите фильтровочный материал.
4 Если нужно очистить головную часть
пылесоса с низу (d), воспользуйтесь
влажной тканью, смоченной в мыльном
растворе с мягким моющим средством
и дайте ей просохнуть. Утилизируйте эту
ткань в соответствующем контейнере.
5. Проверьте фильтр на предмет износа
и повреждений. Мембраны фильтра
DEWALT имеют тефлоновое покрытие. См.
рис. 8 чтобы определить тип повреждения
или износа тефлонового покрытия, которое
отслаивается от мембраны.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас есть сомнения
относительно состояния фильтра, его
НЕОБХОДИМО заменить. ПРЕКРАТИТЕ
ИСОЛЬЗОВАНИЕ пылесоса если
поврежден фильтр.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте сжатый воздух или
щетку для очистки фильтра,
в противном случае можно
повредить мембрану фильтра,
что приведет к тому, что пыль
будет проходить через фильтр.
При необходимости аккуратно
постучите фильтром о твердую
поверхность или сполосните его
водой комнатной температуры
и тщательно просушите. При
обнаружении видимых повреждений
на мембране фильтра, замените
его. В зависимости от
интенсивности использования
и ухода, срок службы фильтра
шесть - двенадцать месяцев.
Установка фильтра
1. Убедитесь в том, что уплотнитель фильтра
(t) на месте и надежно закреплен.
2. Совместите резьбовые соединения
фильтра (u) и головной части пылесоса
и прилагая небольшое усилие заверните
фильтр, вращая его по часовой стрелке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны, не
повредите фильтровочный материал.
3. Установите головную часть пылесоса (d)
на контейнер и закрепите ее с помощью
защелок (e).
Смазка
Вашему устройству не требуется
дополнительная смазка.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты
могут повредить структуру
материала, используемого для
производства таких деталей. Не
допускайте попадание жидкости
внутрь устройства; никогда не
погружайте никакие из деталей
инструмента в жидкость.
1. Пропылесосьте внешнюю поверхность
устройства. При необходимости
используйте для очистки ткань, смоченную
в мягком мыльном растворе.
2. После использования утилизируйте эту
ткань в соответствующем контейнере.
Хранение (рис. 1)
1. Опорожните контейнер для сбора пыли как
описано в разделе Очистка контейнера
в главе Работа.
2. Очистите пылесос изнутри и снаружи. См.
Очистка.
3. Очистка или замена фильтра, см. Фильтр.
4. Сложите всасывающий шланг
и кабель питания (b), как показано на
рисунке. Поместите пылесос в сухое
место и обеспечьте меры защиты от
несанкционированного доступа.
Дополнительные
приспособления
ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что
дополнительные приспособления
других производителей, кроме
DEWALT,не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять
опасность. Во избежание травм
следует использовать для
данного инструмента только
дополнительные приспособления,
рекомендованные DEWALT.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
DWV9340-XJ Фильтр
DWV9315-XJ Шланг с защитой от
передавливания
DWV9401-XJ Бумажный мешок
DWV9402-XJ Флисовый мешок
DWV9500-XJ Стойка для пылесоса
DEWALT AirLock система
DWV9000
Штуцер с поворотным
замком
DWV9110
29-35 мм конусный
резиновый переходник
DWV9120
35-38 мм ступенчатый
резиновый переходник
DWV9130
35 мм OD переходник
DWV9150
35 мм OD угловой
переходник
УСТАНОВКА СТОЙКИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА
DWV9500 (РИС. 9)
ПРИМЕЧАНИЕ: DWV900LT поставляется
вместе с уже установленной стойкой DWV9500.
21
1. Открутите 4 винта в рукоятке для
переноски с помощью звездообразного
шлица Т-25 и снимите ее.
2. Установите стойку, повторно использовав
винты рукоятки для переноски. Установите
их на место в соответствующие отверстия
и затяните.)
3. Используйте 2 включенных в комплект
поставки винта (v), вставив их в отверстия
на задней стороне стойки. Нажмите
и поворачивайте каждый винт так, чтобы
он пробил материал и встал в скрытую под
ним втулку. Затяните.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
превышайте предел в 9 кг
(20 фунтов) на каждый из
14-литровых контейнеров
и в 2 контейнера на один
пылеуловитель. Не превышайте
предел в 18 кг (40 фунтов)
на каждый из 28-литровых
контейнеров и в 1 контейнер на
один пылеуловитель. Превышение
рекомендуемой высоты и/или массы
может привести к неустойчивости
пылесоса, что может повлечь за
собой материальный ущерб или
травмы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не вынимайте
головку пылеуловителя из
резервуара, если к ней все
еще прикреплены Т-образные
контейнеры. Это может привести
к повреждению фильтров
пылеуловителя.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ СЕТЕВОГО ШНУРА НА
ШЛАНГЕ (РИС. 1)
Сетевой шнур (b) можно закрепить на
шланге (g) с помощью защелки на шланге
D279058CL (можно приобрести у местного
поставщика DEWALT).
Проконсультируйтесь со своим продавцом для
получения дополнительной информации по
соответствующей оснастке.
22
Неисправности и способы их
устранения
НЕИСПРАВНОСТЬ РЕШЕНИЕ
Не работает
двигатель
Снизилась
мощность
всасывания
Проверьте исправность
сетевого шнура, вилки
и розетки.
Убедитесь в том, что
выключатель установлен
в положение ON ( ).
Удалите засоры из
всасывающей насадки,
всасывающей трубки,
всасывающего шланга
или фильтра.
Замените бумажный или
флисовый мешок.
Проверьте правильность
установки фильтра.
Очистите или поменяйте
фильтр.
Опорожните контейнера
для сбора пыли как
описано в разделе
Очистка контейнера
в главе Работа.
НЕИСПРАВНОСТЬ РЕШЕНИЕ
Пылесос не
работает
Сработала защита от
перегрева:
1. Выключите пылесос
и отсоедините его от
сети.
2. При необходимости
опорожните
контейнер для сбора
пыли.
3. Оставьте пылесос
остыть.
При чистке
с использованием
пылесоса
поднимается пыль
Пылесос не
включается.
4. Вставьте вилку
в соответствующую
розетку и включите
пылесос, установив
выключатель
в положение ON
( ) чтобы проверить
его. Если пылесос не
работает, обратитесь
к продавцу
и уточните
местонахождения
ближайшего
авторизованного
дилера DEWALTв
каталоге DEWALT
или обратитесь
в местный офис
DEWALT по адресу,
указанному на
упаковке или
в руководстве по
эксплуатации.
Проверьте правильность
установки фильтра.
Убедитесь в том, что
фильтр не поврежден,
при необходимости
замените его.
Убедитесь в том, что
уплотнитель фильтра
на месте и надежно
закреплен.
Убедитесь в том, что
выключатель установлен
в положение ON ( ).
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
инструмент DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Раздельный сбор мусора,
использованных продуктов
и упаковки позволяет осуществлять
повторную переработку
и использовать их снова и снова.
Повторное использование
материалов, подвергаемых
вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от
загрязнений и сокращает
потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электропродуктов и бытового
мусора на муниципальных свалках или сдачу
его продавцам, у которых вы покупали свой
продукт.
Сервисные центры DEWALT осуществляют
прием на утилизацию изделий DEWALT
по окончании срока их службы. Чтобы
воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по
ремонту, который занимается сбором этих
продуктов от имени компании.
Адрес ближайшего авторизованного сервисного
центра можно получить, обратившись
в местное представительство компании
DEWALTDEWALT по адресу, указанному
в настоящем руководстве. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на вебсайте: www.2helpU.com.
zst00249649 - 21-10-2014
23
24
25
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising