FMC645 | Stanley FMC645 IMPACT DRIVER instruction manual

402113-76 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
FMC645
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Cheia dvs. cu impact Stanley Fat Max a fost concepută pentru aplicații de înșurubare și strângere a piulițelor. Această
unealtă este destinată utilizatorilor profesionişti şi privaţi,
neprofesionişti.
f.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele
electrice
3.
a.
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă
şi toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor
şi a instrucţiunilor enumerate în continuare poate
conduce la electrocutare, incendii şi/sau vătămări
grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică" din toate
avertizările enumerate mai jos se referă la unealta electrică
(cu cablu) alimentată de la reţeaua principală de energie sau
la unealta electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în timp
ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea atenţiei
poate conduce la pierderea controlului.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice împământate (legate
la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi frigidere.
Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care
corpul dvs. este împământat sau legat la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau condiţii
de umezeală. Apa pătrunsă într-o unealtă electrică va
spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi
niciodată cablul pentru transportarea, tragerea
sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuţite sau
componente în mişcare. Cablurile deteriorate sau
încurcate sporesc riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice întrun spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizaţi
o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de
curent rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD
reduce riscul electrocutării.
Siguranţa corporală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi respectaţi
regulile de bun simţ atunci când operaţi o unealtă
electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un moment
de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie corporală. Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul
de protecţie precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru vor
reduce vătămările corporale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte de
conectarea la sursa de alimentare şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei.
Transportarea uneltelor electrice ţinând degetul pe
întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor
electrice ce au întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare înainte
de a porni unealta electrică. O cheie sau un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă a uneltei electrice
poate conduce la vătămări corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul.
Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriți-vă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi
prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea
conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa acestuia.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta electrică adecvată pentru aplicaţia dumneavoastră. Unealta de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
3
ROMÂNĂ
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
4
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie să
fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/
sau acumulatorul de la unealta electrică înaintea
efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste măsuri
preventive de siguranţă reduc riscul pornirii accidentale
a uneltei electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verifi caţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componentelor
şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, aveţi în vedere
repararea uneltei electrice înainte de utilizare. Multe
accidente sunt cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi capetele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce trebuie
să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei de utilizare
ar putea conduce la situaţii periculoase.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor cu acumulator
Reîncărcaţi folosind exclusiv încărcătorul specifi cat de către producător. Un încărcător adecvat pentru
un anumit tip de acumulator poate genera risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt tip de acumulator.
Utilizaţi uneltele electrice exclusiv împreună cu
acumulatorii specificaţi. Utilizarea oricăror alţi acumulatori poate genera riscuri de vătămare şi incendiu.
Atunci când acumulatorul nu este utilizat, păstraţi-l
ferit de alte obiecte metalice, precum agrafe de
birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte
metalice mici ce ar putea crea prin contact conexiunea între cele două borne. Scurtcircuitarea bornelor
acumulatorului poate determina arsuri sau incendii.
În condiţii de utilizare incorectă, este posibil să fie
evacuat lichid din acumulator; evitaţi contactul cu
acesta. În cazul în care survine contactul accidental, clătiţi cu apă. În cazul în care lichidul intră în
contact cu ochii, consultaţi, de urgenţă, medicul.
Lichidul evacuat din acumulator poate cauza iritaţii sau
arsuri.
6.
a.
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb
identice. Astfel, vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru
unealta de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranţă
pentru chei cu impact
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Purtaţi protecţii pentru urechi în timpul utilizării
maşinilor de găurit cu percuţie. Expunerea la zgomot
poate determina pierderea auzului.
Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate împreună
cu unealta. Pierderea controlului poate determina
vătămări fizice.
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie în
care dispozitivul de strângere poate atinge cabluri
ascunse. Contactul dispozitivelor de strâns cu un cablu
sub tensiune ar putea determina scurgerea curentului în
componentele metalice expuse ale uneltei electrice şi
ar putea electrocuta operatorul.
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă
stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate conduce la
pierderea controlului.
Această unealtă nu este destinată utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de
experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă
pentru siguranţa lor. Copiii trebuie să fie supravegheaţi
pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual de
instrucţiuni. Utilizarea oricărui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea oricărei operaţiuni cu această unealtă
diferită de cele recomandate în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un risc de vătămare corporală
şi/sau daune materiale.
Avertisment! Cheile cu impact nu sunt chei
dinamometrice. Nu utilizaţi această unealtă
pentru a strânge dispozitivele de fixare la cuplurile
specificate. Utilizaţi un dispozitiv separat şi calibrat
de măsurare a cuplului, cum ar fi o cheie dinamometrică, atunci când strângerea precară sau, din
potrivă, prea puternică a unui dispozitiv de fixare
poate conduce la cedarea unei îmbinări.
ROMÂNĂ
Siguranţa terţilor
Etichetele prezente pe unealtă
♦
Următoarele simboluri sunt prezente pe unealtă:
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de
experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă
pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura
că nu se joacă cu aparatul.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării
uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările
de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de
utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă,
anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/
mişcare.
♦ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, discurilor sau accesoriilor.
♦ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unelte.
La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale regulate.
♦ Afectarea auzului.
♦ Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului
rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea
lemnului, în special a stejarului, fagului şi MDF).
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au fost
măsurate în conformitate cu metoda standard de testare
prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate pentru
compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor
de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în cadrul unei
evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării
efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată
în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei. Nivelul
vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva 2002/44/CE
pentru protejarea persoanelor ce folosesc periodic unelte
electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile efective de utilizare şi
modalitatea de utilizare a uneltei, luând totodată în calcul
toate componentele ciclului de operare precum perioadele
în care unealta este oprită şi în care funcţionează în gol, pe
lângă perioadele în care survine blocarea acesteia.
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă pentru
acumulatori şi încărcătoare
Acumulatori
♦ Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul pentru
niciun fel de motiv.
♦ Nu expuneţi acumulatorul la apă.
♦ Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate depăşi
40 °C.
♦ Încărcaţi numai în condiţii de temperatură ambientală
cuprinsă între 10 °C şi 40 °C.
♦ Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat împreună cu unealta.
♦ Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile
furnizate în secţiunea „Protejarea mediului înconjurător".
Nu încercaţi să încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Încărcătoare
♦ Utilizaţi încărcătorul Stanley Fat Max exclusiv pentru
a încărca acumulatorul din unealta împreună cu care
a fost furnizat. Alţi acumulatori ar putea exploda, determinând vătămări şi daune.
♦ Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumulatori neîncărcabili.
♦ Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de alimentare
defecte.
♦ Nu expuneţi încărcătorul la apă.
♦ Nu desfaceţi încărcătorul.
♦ Nu perforaţi încărcătorul.
Încărcătorul este destinat exclusiv pentru utilizare
în spaţii închise.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de utilizare.
Siguranţa electrică
Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea de alimentare să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi unitatea de
încărcare cu o priză normală de alimentare.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către
un Centru de Service Stanley Fat Max autorizat pentru
a evita orice pericol.
5
ROMÂNĂ
Descriere
Încărcarea acumulatorului (fig. A)
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Comutator de reglare a vitezei
2. Cursor înainte/înapoi
3. Mandrină
4. Manşon mandrină
5. Acumulator
6. Bridă curea
7. Indicatorul luminos cu LED
8. Portunealtă magnetică
9. Indicatorul nivelului de încărcare
Acumulatorul trebuie să fie încărcat înaintea primei utilizări
şi ori de câte ori nu reuşeşte să producă suficientă putere
pentru lucrările efectuate cu uşurinţă anterior. Acumulatorul
se poate încălzi în timpul încărcării; acest lucru este normal
şi nu indică o problemă.
Fig. A
10. Încărcător
11. Indicator de încărcare
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, scoateţi acumulatorul
din unealtă.
Montarea si demontarea acumulatorului (fig. B)
♦
♦
Pentru a monta acumulatorul (5), aliniaţi-l cu baza de
pe unealtă. Glisaţi acumulatorul în bază şi împingeţi
până când face clic pe poziţie.
Pentru a scoate acumulatorul, apăsaţi pe butonul de
detaşare (12) extrăgând în acelaşi timp acumulatorul
afară din bază.
Montarea si demontarea unui cap de şurubelniţă
sau racord tubular (fig. C)
Această unealtă este prevăzută cu o mandrină rapidă pentru
a permite schimbarea uşoară a capetelor.
Avertisment! Asiguraţi-vă că unealta este blocată pentru
a preveni activarea întrerupătorului de pornire înainte de
montarea sau demontarea accesoriilor.
♦ Blocaţi unealta aducând cursorul înainte/înapoi (2) în
poziţia centrală.
♦ Trageți și țineți manșonul mandrinei (4) la distanță de
partea din față a uneltei.
♦ Introduceţi tija capătului (13) în mandrină (3).
♦ Eliberaţi manșonul. Accesoriul este fixat pe poziţie.
Notă! Pentru a scoate capătul/racordul tubular, repetaţi paşii
de mai sus.
Avertisment! Utilizaţi exclusiv adaptoare cu impact.
Adaptoarele fără impact se pot rupe şi pot cauza pericole.
Inspectaţi adaptorul înainte de utilizare pentru a vă asigura
că nu conţine fisuri.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în ritm propriu.
Nu suprasolicitaţi.
6
Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în condiţii de temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C. Temperatura recomandată de încărcare: aprox. 24 °C.
Notă: Încărcătorul nu va încărca un acumulator dacă
temperatura celulei este mai mică de 10 °C sau peste
40 °C. Acumulatorul trebuie lăsat în încărcător iar acesta va începe să încarce acumulatorul automat atunci
când temperatura celulei creşte sau scade.
♦ Pentru a încărca acumulatorul (5), introduceţi-l în
încărcător (10). Acumulatorul se va potrivi în încărcător
doar într-o anumită poziţie. Nu forţaţi. Asiguraţi-vă că
acumulatorul este aşezat corect în încărcător.
♦ Conectaţi încărcătorul la priza de alimentare. Indicatorul de încărcare (11) va lumina verde intermitent
continuu (lent).
Încărcarea este completă atunci când indicatorul de
încărcare (11) luminează verde continuu. Încărcătorul şi
acumulatorul pot fi lăsate conectate pe perioadă nedeterminată cu LED-ul aprins. LED-ul va începe să lumineze verde
intermitent (încărcare) deoarece încărcătorul reia ocazional
încărcarea acumulatorului. Indicatorul de încărcare (11)
se va aprinde atunci când acumulatorul este conectat la
încărcător.
♦ Încărcaţi acumulatorii descărcaţi în decurs de 1 săptămână. Durata de viaţă a acumulatorului se va diminua
drastic dacă este depozitat descărcat.
Menţinerea acumulatorului în încărcător
Încărcătorul şi acumulatorul pot fi lăsate conectate cu LEDul aprins o perioadă nedeterminată. Încărcătorul va menţine
acumulatorul pregătit şi încărcat complet.
Codurile de eroare ale încărcătorului
Dacă încărcătorul detectează un acumulator slab sau defect, indicatorul de încărcare (11) va lumina roşu intermitent
foarte repede. Procedaţi după cum urmează:
♦ Reintroduceţi acumulatorul (5).
♦ Dacă indicatorul de încărcare continuă să lumineze
roşu intermitent foarte repede, folosiţi un alt acumulator
pentru a stabili dacă procesul de încărcare se desfăşoară corect.
♦ Dacă acumulatorul de schimb se încarcă corect, atunci
înseamnă că acumulatorul original este defect şi trebuie
returnat la un centru de service pentru reciclare.
♦ Dacă noul acumulator dă aceleaşi indicaţii ca şi cel original, duceţi încărcătorul pentru a fi testat la un centru
de service autorizat.
ROMÂNĂ
Notă: Poate dura până la 60 de minute pentru a determina dacă un acumulator este defect. Dacă acumulatorul
este prea fierbinte sau prea rece, LED-ul va clipi alternativ roşu, rapid şi lent, câte o clipire la fiecare viteză şi
apoi va repeta.
Selectarea direcţiei de rotire (fig. D)
Pentru înşurubare, folosiţi direcţia de rotire înainte (în sensul
acelor de ceasornic). Pentru deşurubare, folosiţi direcţia de
rotire înapoi (în sens invers acelor de ceasornic).
♦ Pentru a selecta direcţia înainte, împingeţi cursorul
înainte/înapoi (2) în stânga.
♦ Pentru a selecta direcţia înapoi, împingeţi cursorul
înainte/înapoi la dreapta.
♦ Pentru a bloca unealta, aduceţi cursorul înainte/înapoi
în poziţia centrală.
Înșurubarea / strângerea piulițelor
♦
♦
♦
♦
Selectaţi capătul/racordul tubular corespunzător pentru
şurubul sau piuliţa de înşurubat.
Selectaţi sensul de lucru după cum s-a descris mai sus.
Ţineţi unealta în linie cu elementul de fixare.
După fixare, verificaţi cuplul cu o cheie dinamometrică.
Avertisment! Scoateţi acumulatorul înainte de efectuarea
oricăror operaţii de întreţinere asupra uneltei. Deconectaţi
încărcătorul înainte de curăţarea acestuia.
♦ Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe unealtă şi încărcător, folosind o perie moale sau o cârpă
uscată.
♦ Curăţaţi periodic carcasa motorului folosind o cârpă
umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă
sau pe bază de solvenţi.
♦ Deschideţi periodic mandrina şi bateţi-o uşor pentru
a îndepărta praful din interior.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să
fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Stanley Fat
Max trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de
folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea selectivă pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Indicatorul luminos cu LED
Indicatorul luminos de lucru, cu LED (7) este activat automat
la apăsarea declanşatorului. LED-ul de lucru va lumina
atunci când întrerupătorul este apăsat parţial, înainte ca
unitatea să pornească.
Indicatorul nivelului de încărcare
Unealta este prevăzută cu un indicator al nivelului de
încărcare. Acesta poate fi utilizat pentru a arăta nivelul de
încărcare al acumulatorului în timpul utilizării.
♦ Apăsaţi butonul indicatorului nivelului de încărcare (9).
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Înşurubarea
♦ Utilizaţi întotdeauna un cap de şurubelniţă de tipul şi
dimensiunile corecte.
♦ În cazul în care şuruburile sunt dificil de strâns, încercaţi să aplicaţi o cantitate mică de soluţie de spălat sau
de săpun pe post de lubrifiant.
♦ Ţineţi întotdeauna unealta şi capul de şurubelniţă în
linie dreaptă cu şurubul.
Întreţinere
Unealta dvs. Stanley Fat Max a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim
de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea periodică.
Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de întreţinere în afara
curăţării periodice.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea
selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele
municipale de deşeuri sau de către comerciant atunci când
achiziţionaţi un produs nou.
Stanley Europe pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Stanley Fat Max când acestea
au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru
a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul
dumneavoastră la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul local Stanley Europe
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Stanley Europe autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Acumulatori
Consumaţi complet acumulatorul, apoi scoateţi-l
din unealtă.
♦
Acumulatorii NiCd, NiMH şi Li-Ion sunt reciclabili.
Duceţi-i la orice agent de reparaţii autorizat sau la un
centru local de colectare.
7
ROMÂNĂ
Specificaţie tehnică
Garanţie
FMC645 (H1)
Tensiune
Vc.c.
18
Turaţie în gol
Min -1
0-2900
Bătăi
BPM
0-3100
Cuplu maxim de strângere
(metoda PTI)
Nm
180
Capacitate mandrină
mm
6 (hex.)
Greutate
kg
1,2
Încărcător
905998**
tip 1
906086**
tip 1
Tensiune de intrare
Vc.a.
230
230
Tensiune de ieşire
Vc.c.
18
18
A
1
2
min
90 - 240
45 - 120
Curent
Timp aprox. de încărcare
Acumulator
FMC685L
FMC687L
FMC688L
Tensiune
Vc.c.
18
18
18
Capacitate
Ah
1,5
2
4
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Tip
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 96 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A)
Putere sonoră (LWA) 107 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) conform
EN 60745:
Strângere cu impact (ah, IS) 14,5 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA UTILAJE
Maşină de înşurubat cu impact și acumulator - FMC645
Stanley Europe declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică” sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
StanleyEurope are încredere în calitatea produselor sale şi
oferă o garanţie excelentă pentru utilizatorii profesionişti ai
acestui produs. Această declaraţie de garanţie completează
şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale, în
calitate de utilizator privat, non-profesionist. Garanţia este
valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene
şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
GARANŢIE TOTALĂ PE UN AN
Dacă produsul dvs. Stanley Fat Max se defectează din
cauza materialelor sau a execuţiei defectuoase în termen
de 12 luni de la data achiziţiei, Stanley Europe garantează
înlocuirea gratuită a tuturor pieselor defecte sau înlocuirea
gratuită, la latitudinea noastră, a unităţii cu condiţia ca:
♦ Produsul să nu fi fost manipulat în mod incorect şi să fi
fost utilizat conform manualului de instrucţiuni.
♦ Produsul să prezinte urme de uzură şi deteriorare
normale;
♦ Reparaţiile să nu fi fost efectuate de persoane neautorizate;
♦ Să se facă dovada achiziţiei.
♦ Produsul Stanley Fat Max să fie returnat complet, cu
toate componentele sale originale
Dacă doriţi să faceţi o reclamaţie, contactaţi distribuitorul
local sau verificaţi locaţia celui mai apropiat agent autorizat
de reparaţii Stanley Fat Max din catalogul Stanley Fat Max
sau contactaţi biroul local Stanley la adresa indicată în acest
manual. O listă completă a agenţilor autorizaţi de reparaţii
Stanley Fat Max, precum şi detalii complete ale serviciilor
post vânzare sunt disponibile pe Internet, la adresa:
www.stanley.eu/3.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele
2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii suplimentare,
vă rugăm să contactaţi Stanley Europe la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului
tehnic şi face această declaraţie în numele Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele Departamentului
Internaţional de Inginerie
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgia
21/03/2014
zst00234872 - 23-05-2014
8
Download PDF

advertising