FMC675 | Stanley FMC675 RECIPROCATING SAW Type H1 instruction manual

370001-32 LT
FMC675
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
4
10
3
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Šis „Stanley Fat Max“ rankinis siaurapjūklis skirtas medienai, plastikui ir lakštiniam metalui pjauti. Šis įrankis skirtas
profesionaliam ir asmeniniam, neprofesionaliam naudojimui.
Saugos informacija
apsaugotą liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). Naudojant RCD, sumažėja elektros smūgio
pavojus.
3.
a.
Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais
Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visus nurodymus. Jei bus nesilaikoma
toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo
pavojus.
Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus ateičiai.
Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau pateiktuose
nurodymuose reiškia pagrindinį, jungiamą į elektros lizdą (su
laidu) arba akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
4
Darbo vietos sauga
Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.
Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra nelaimingų
atsitikimų priežastimi.
Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose, kur gali
kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten, kur yra degiųjų
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai įrankiai sukelia
kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkės arba garai.
Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite artyn
vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali blaškyti dėmesį ir
dėl to galite nesuvaldyti įrankio.
Elektros sauga
Elektrinių įrankių kištukai privalo atitikti elektros
lizdus. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai
ir juos atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros
smūgio pavojų.
Venkite kontakto su įžemintais paviršiais,
pavyzdžiui, vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir
šaldytuvais. Jei jūsų kūnas būtų įžemintas, elektros
smūgio pavojus padidėtų.
Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį įrankį patekęs vanduo
padidina elektros smūgio pavojų.
Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada
nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti, jam ar
kištukui traukti. Saugokite laidą nuo karščio, tepalo, aštrių kraštų arba judančių dalių. Pažeisti arba
susinarplioję laidai padidina elektros smūgio pavojų.
Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke, naudokite
tam pritaikytą ilginimo laidą. Naudojant darbui lauke
tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia naudoti
drėgnoje aplinkoje, naudokite energijos šaltinį,
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Asmens sauga
Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir vadovaukitės
sveika nuovoka, kai dirbate su elektriniu įrankiu.
Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę
arba veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų.
Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo
akimirkos ir galima sunkiai susižeisti.
Dėvėkite asmenines apsaugines priemones. Visada
naudokite akių apsaugos priemones. Apsauginės
priemonės, pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai batai
neslidžiais padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos atitinkamomis sąlygomis, sumažina susižeidimo
pavojų.
Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami įrankį į elektros tinklą ir (arba)
įdėdami akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas
jo jungiklis. Nešant elektrinius įrankius uždėjus pirštą
ant jų jungiklio arba įjungiant įrankius į elektros tinklą,
kai jų jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų atsitikimų.
Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite nuo jo
visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius. Neištraukę veržliarakčio iš besisukančios elektros įrankio dalies
rizikuojate susižeisti.
Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite laisvų rūbų
arba laisvai kabančių papuošalų. Plaukus, aprangą
ir pirštines laikykite atokiau nuo judančių dalių.
Judamosios dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių trauktuvus
ir dulkių surinkimo prietaisus, būtinai juos prijunkite ir tinkamai naudokite. Naudojant dulkių surinkimo
įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis susijusius
pavojus.
Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
Elektros įrankio negalima apkrauti per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti naudokite tinkamą įrankį.
Tinkamu elektriniu įrankiu geriau ir saugiau atliksite
darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra numatytas.
Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo jungiklis jo
neįjungia arba neišjungia. Bet kuris elektrinis įrankis,
kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį
privaloma pataisyti.
Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, priedų
pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus,
atjunkite šį elektrinį įrankį nuo energijos šaltinio
ir (arba) ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Tokios
LIETUVIŲ
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
apsauginės priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti
elektrinį įrankį.
Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį laikykite
vaikams nepasiekiamoje vietoje, ir neleiskite jo
naudoti su šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis
instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims.
Naudojami nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai
yra pavojingi.
Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patikrinkite, ar sutampa ir nestringa judamosios dalys,
ar nėra sulūžusių dalių ir kitų gedimų, kurie galėtų
turėti įtakos elektrinių įrankių veikimui. Jeigu elektrinis įrankis sugadintas, prieš naudojant jį reikia
sutaisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų nutinka dėl
prastai prižiūrimų elektrinių įrankių.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Tinkamai
techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštriais pjovimo
galais mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus ir smulkias
įrankių dalis (peilius, grąžtus ir kt.) naudokite
vadovaudamiesi šia instrukcija ir konkrečios
rūšies elektriniams įrankiams numatytu būdu,
atsižvelgdami į darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia
atlikti. Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams nei
numatytieji atlikti, gali susidaryti pavojingų situacijų.
Akumuliatoriaus maitinamų įrankių naudojimas ir
priežiūra
Įkraukite naudodami tik gamintojo nurodytą
kroviklį. Vieno tipo akumuliatoriui tinkantis kroviklis,
naudojamas kitai akumuliatoriaus kasetei krauti, gali
kelti gaisro pavojų.
Elektrinius įrankius naudokite tik su specialiai
jiems skirtais akumuliatoriais. Naudojant kitos rūšies
akumuliatorių kasetes, galima susižeisti arba sukelti
gaisrą.
Kai akumuliatorius nėra naudojamas, laikykite jį
toliau nuo kitų metalinių daiktų, pavyzdžiui, popieriaus sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ir kitų
mažų metalinių daiktų, dėl kurių gali kilti trumpasis
jungimas tarp kontaktų. Sulietę akumuliatoriaus
gnybtus galite nusideginti arba patirti gaisrą.
Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus gali
ištekėti skysčio; venkite sąlyčio su juo. Jei sąlytis
atsitiktinai įvyko, gausiai nuplaukite vandeniu.
Jei skysčio pateko į akis, kreipkitės į gydytoją. Iš
akumuliatoriaus ištekėjęs skystis gali sudirginti arba
nudeginti odą.
Techninė priežiūra
Šį elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti
kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias
keičiamąsias dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Papildomi įspėjimai darbui su elektriniais
įrankiais
Įspėjimas! Papildomi įspėjimai dėl rankinių pjūklų
naudojimo saugos.
♦
Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo dalys gali paliesti
paslėptus laidus, laikykite elektrinį įrankį tik už izoliuotų.
laikymui skirtų paviršių. Pjovimo daliai prisilietus prie
„gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės elektrinio įrankio
dalys gali sukelti elektros smūgį ir nutrenkti operatorių.
♦ Naudokite spaustuvus arba kitą praktišką būdą
ruošiniui pritvirtinti ir prilaikyti ant stabilios platformos. Laikant ruošinį ranka arba atrėmus į kūną, jis
nėra stabilus, todėl galima prarasti kontrolę.
♦ Rankas laikykite atokiai nuo pjovimo vietos. Niekada jokiais būdais nekiškite rankų po ruošiniu. Pirštus
ir nykščius laikykite atokiai nuo slankiojančio pjūklo ir
pjūklo spaustuvų. Nebandykite stabilizuoti pjūklelio,
suimdami už pado.
♦ Pjūkleliai privalo būti aštrūs. Dėl atbukusių arba
pažeistų pjūklelių pjovimo įrankis gali nukrypti arba,
veikiamas slėgio, užstrigti. Visada naudokite ruošinio
medžiagai ir pjovimo tipui tinkamą pjūklelio tipą.
♦ Pjaudami vamzdį arba vamzdyną, būtinai įsitikinkite, ar jame nėra vandens, elektros laidų ir pan.
♦ Nelieskite ruošinio arba pjūklo tuoj pat po įrankio
naudojimo. Jie gali būti labai įkaitę.
♦ Prieš gręždami sienas, grindis arba lubas, patikrinkite, ar tose vietose nėra nematomų pavojų.
♦ Atleidus jungiklį, pjūklas dar tebejudės. Prieš
padėdami įrankį į vietą, visada jį išjunkite ir palaukite,
kol pjūklelis visiškai sustos.
Įspėjimas! Faktinio elektrinio įrankio darbo metu keliama
vibracija gali skirtis nuo nurodytojo dydžio, priklausomai nuo
to, kokiais būdais naudojamas šis įrankis. Vibracijos lygis
gali viršyti nurodytąjį lygį.
♦ Numatytoji paskirtis aprašyta šiame vartotojo vadove.
Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba priedus, arba naudojant įrankį ne pagal numatytąją paskirtį, gali kilti asmeninio susižeidimo
ir (arba) turtinės žalos pavojus.
Kitų asmenų sauga
♦
♦
Asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis prietaisu
dėl savo psichikos, jutiminės arba protinės negalios
arba patirties bei žinių trūkumo (įskaitant vaikus), negalima naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą
atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.
Vibracija
Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos vertės išmatuotos
standartiniu bandymų būdu pagal standartą EN 60745; jos
5
LIETUVIŲ
gali būti naudojamos vienų įrankių palyginimui su kitais.
Nurodyta keliama vibracija taip pat gali būti naudojama
preliminariam vibracijos poveikiui įvertinti.
Įspėjimas! Faktinio elektrinio įrankio darbo metu keliama
vibracija gali skirtis nuo nurodytojo dydžio, priklausomai nuo
to, kokiais būdais naudojamas šis įrankis. Vibracijos lygis
gali viršyti nurodytąjį lygį.
Vertinant vibracijos poveikį, norint nustatyti apsaugos
priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/EB žmonių, darbe
reguliariai naudojančių elektrinius įrankius, apsaugai, reikia
atsižvelgti į vibracijos poveikio įvertinimą, faktines įrankio
naudojimo sąlygas ir kaip tas įrankis yra naudojamas, o taip
pat atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui, ne tik
į įrankio naudojimo laiką, bet ir protarpius, kai įrankis būna
išjungtas ir kai jis veikia tuščiąja eiga.
♦
Išmesdami akumuliatorių, vadovaukitės nurodymais,
pateiktais skyriuje „Aplinkosauga“.
Nebandykite krauti apgadintų akumuliatorių.
Krovikliai
♦ Įrankio akumuliatoriui krauti naudokite tik su juo
pateiktą „Fat Max“ kroviklį. Kitų rūšių akumuliatoriai gali
sprogti ir sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.
♦ Niekada nebandykite krauti vienkartiniam naudojimui
skirtų akumuliatorių.
♦ Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite naujais.
♦ Saugokite kroviklį nuo vandens.
♦ Neatidarykite kroviklio.
♦ Neardykite kroviklio.
Šis kroviklis skirtas naudoti tik patalpose.
Kiti pavojai.
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų, kurie
gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose dėl saugos.
Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne pagal paskirtį, ilgai
naudojant įrankį ir pan.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos
priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:
♦ Susižeidimai, prisilietus prie kokių nors besisukančių
(judamųjų) dalių.
♦ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis, pjūklelius arba
priedus.
♦ Žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką. Jeigu įrankį
reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliariai darykite
pertraukas.
♦ Klausos pablogėjimas.
♦ Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių, susidariusių
naudojant įrankį (pavyzdžiui, apdirbant medieną, ypač
ąžuolą, beržą ir MDF).
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Įspėjimas! Norėdamas sumažinti susižeidimo
pavojų, vartotojas privalo perskaityti šią naudojimo
instrukciją.
Papildomi nurodymai dėl akumuliatorių ir
kroviklių saugos
Akumuliatoriai
♦ Niekada jokiais būdais nebaldykite jų ardyti.
♦ Saugokite akumuliatorių nuo vandens.
♦ Nelaikykite tose vietose, kur temperatūra galėtų viršyti
40 °C.
♦ Kraukite tik esant 10 °C–40 °C aplinkos oro temperatūrai.
♦ Kraukite tik su įrankiu pateiktu krovikliu.
6
Prieš naudojimą perskaitykite šią naudojimo
instrukciją.
Elektros sauga
Šis kroviklis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo nereikia
įžeminti. Visuomet patikrinkite, ar elektros tinklo
įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą
įtampą. Niekada nebandykite keisti kroviklio bloko
kištuko įprastu elektros kištuku.
♦
Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti
pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti įgaliotasis „Stanley Fat Max“ techninės priežiūros centro darbuotojas.
Funkcijos
Šis įrankis turi kai kurias arba visas šias funkcijas:
1. Greičio reguliavimo jungiklis
2. Atlaisvinimo mygtukas
3. Padas
4. Akumuliatorius
5. Pjūklelio veržtuvo mova
A pav.
6.
7.
Kroviklis
Įkrovimo indikatorius
Surinkimas
Įspėjimas! Prieš montuodami, išimkite iš įrankio akumuliatorių ir įsitikinkite, ar pjūklelis nejuda. Naudoti pjūkleliai gali
būti įkaitę.
Pjūklelio įdėjimas (C pav.)
♦
♦
♦
Laikykite įrankį atokiai nuo kūno.
Sukite pjūklelio veržtuvo movą (5) C paveikslėlyje
pavaizduota kryptimi.
Iki galo įkiškite pjūklelio (9) jungiamąją dalį į pjūklelio
veržtuvo movą (5).
LIETUVIŲ
♦
Atlaisvinkite pjūklelio veržtuvo movą (5), kad pjūklelis
būtų užfiksuotas
Pastaba: pjūklelį galima montuoti dantukais į viršų, kad būtų
lengviau pjauti lygmalai.
Pjūklelio išėmimas (C pav.)
Įspėjimas! Pavojus apsideginti. Nelieskite pjūklelio tuoj pat
po naudojimo. Prisilietus prie pjūklelio, galima susižeisti.
♦ Pasukite pjūklelio veržtuvo movą (5) į atlaisvinimo
padėtį.
♦ Išimkite pjūklelį (9)
Atlaisvinimo mygtukas
Įrankyje yra jungiklio atlaisvinimo įtaisas, kuris apsaugo nuo
netyčinio įjungimo.
♦ Jeigu norite užfiksuoti: pastumkite atlaisvinimo mygtuką
(2) į fiksavimo padėtį .
♦ Jeigu norite atlaisvinti: pastumkite atlaisvinimo mygtuką
(2) į atlaisvinimo padėtį .
Akumuliatoriaus įdėjimas ir išėmimas (B pav.)
♦
♦
Norėdami įtaisyti akumuliatorių (4), laikykite jį ties
įrankyje esančiu lizdu. Įkiškite akumuliatorių į lizdą,
stumkite jį tol, kol jis užsifiksuos (išgirsite spragtelėjimą).
Norėdami išimti akumuliatorių, paspauskite atlaisvinimo
mygtukus (8), tuo pat metu traukdami akumuliatorių iš
lizdo.
Naudojimas
Įspėjimas! Įrankis darbą privalo atlikti pats, savaiminiu
greičiu. Nenaudokite jo jėga, norėdami darbą atlikti greičiau.
Akumuliatoriaus krovimas (A pav.)
Akumuliatorių privaloma įkrauti prieš pirmą kartą naudojant
įrankį ir kaskart, kai jame nepakanka energijos darbui, kurį
pirmiau atlikti buvo lengva. Kraunamas akumuliatorius gali
įšilti; tai normalu ir nėra joks gedimas.
Įspėjimas! Akumuliatoriaus negalima krauti, kai aplinkos
temperatūra yra žemesnė nei 10 °C arba aukštesnė nei
40 °C. Rekomenduojama krauti esant maždaug 24 °C
temperatūrai.
Pastaba: Kroviklis nekraus akumuliatoriaus, jeigu
elementų temperatūra bus žemesnė nei 0 °C arba aukštesnė nei 40 °C. Akumuliatorių reikia palikti kroviklyje;
kroviklis automatiškai pradės krauti, kai elementų
temperatūra pakils arba nukris iki reikiamos ribos.
♦ Norėdami akumuliatorių (4) įkrauti, įkiškite jį į kroviklį
(6). Akumuliatorių į kroviklį pavyks įdėti tik vienu būdu.
Per daug nespauskite. Pasirūpinkite, kad akumuliatorius būtų iki galo įkištas į kroviklį.
♦ Prijunkite kroviklį prie elektros tinklo ir įjunkite jį.
Be perstojo (lėtai) žybčios žalias krovimo indikatorius (7).
Krovimas yra baigtas, kai krovimo indikatorius (7) ims neper-
traukiamai šviesti žalia spalva. Kai šviesos diodas šviečia,
kroviklį ir akumuliatorių galima palikti sujungtus neribotam
laikui. Šviesos diodas ims žybčioti žaliai (krovimo būsena),
kai kroviklis retsykiais papildomai įkraus akumuliatorių. Krovimo indikatorius (7) švies, kai akumuliatorius bus prijungtas
prie įjungto kroviklio.
♦ Kraukite išsikrovusį akumuliatorių 1 savaitę. Akumuliatoriaus tarnavimo laikas ženkliai sutrumpės, jeigu jis
bus laikomas iškrautas.
Akumuliatoriaus palikimas kroviklyje
Kai šviesos diodas šviečia, kroviklį ir akumuliatoriaus bloką
galima palikti sujungtus neribotam laikui. Kroviklis nuolat
palaikys maksimalų akumuliatoriaus įkrovimo lygį.
Kroviklio diagnostika
Jeigu kroviklis aptiks, kad akumuliatorius yra nusilpęs arba
sugadintas, krovimo indikatorius (7) ims greitai žybčioti
raudonai. Atlikite šiuos veiksmus:
♦ Iš naujo įdėkite akumuliatorių (4).
♦ Jeigu krovimo indikatorius ir toliau greitai žybčios raudonai, paimkite kitą akumuliatorių, kad nustatytumėte,
ar tinkamai vyksta krovimo procesas.
♦ Jeigu pakeistas akumuliatorius įkraunamas tinkamai,
reiškia originalus akumuliatorius yra sugedęs ir jį reikia
pristatyti į techninės priežiūros centrą perdirbimui.
♦ Jeigu naujas akumuliatorius rodo tokią pat indikaciją
kaip ir originalus akumuliatorius, atiduokite kroviklį
į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad jį patikrintų.
Pastaba: Akumuliatoriaus gedimo nustatymas gali
užtrukti iki 60 minučių. Jeigu akumuliatorius yra per
šaltas, raudonas šviesos diodas pakaitomis žybčios tai
greitai, tai lėtai, po vieną kartą kiekvienu greičiu, vėliau
ciklą kartojant.
Įjungimas ir išjungimas
Reguliuojamo greičio įjungimo/išjungimo jungiklis leidžia
pasirinkti įvairų greitį, nustatant kiekvienai medžiagai žymiai
tinkamesnį pjovimo tempą.
♦ Norėdami įrankį įjungti, spauskite reguliuojamo greičio
įjungimo / išjungimo jungiklį (1).
♦ Jeigu įrankį norite išjungti, atleiskite reguliuojamo
greičio įjungimo / išjungimo jungiklį (1).
Pjovimas
♦
♦
♦
♦
Įrankį visuomet laikykite abejomis rankomis.
Prieš pradėdami pjauti, leiskite įrankiui kelias sekundes
laisvai paveikti.
Pjaudami, įrankį spauskite nesmarkiai.
Jeigu įmanoma, dirbkite atrėmę padą (3) į ruošinį.
Tuomet įrankį bus lengviau valdyti ir jis mažiau vibruos,
o pjūklelis bus apsaugotas nuo sugadinimo.
7
LIETUVIŲ
Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį
Medienos pjovimas
♦
♦
Tvirtai suspauskite ruošinį spaustuvais ir ištraukite iš jo
visas vinis bei metalinius daiktus.
Laikykite įrankį abejomis rankomis, dirbkite padą (3)
atrėmę į ruošinį.
Lygmalas pjovimas
Nepaprastai kompaktiška šio tiesinio siaurapjūklio variklio
korpuso ir sukamojo pado konstrukcija leidžia pjauti arti
grindų, kampų ir kitų sunkiai pasiekiamų vietų.
Norėdami pagerinti lygmalo pjovimo galimybes
♦ Įdėkite pjūklelio veleną į pjūklelio veržtuvą pjūklelio
dantukais į viršų.
♦ Nustatykite rankeną ant įrankio tokiu kampu, kad galima
būtų pjauti kuo arčiau darbo paviršiaus.
Metalo pjovimas
Atminkite, kad pjaunant metalą, laiko sugaištama žymiai
daugiau nei pjaunant medieną.
♦ Naudokite metalui pjauti tinkamą pjūklelį. Naudokite
smulkiadantį pjūklelį juodiesiems metalams, o stambiadantį – spalvotiesiems metalams pjauti.
♦ Pjaudami ploną metalo lakštą, iš atbulosios ruošinio
pusės pritvirtinkite medienos atraižą ir pjaukite visą šį
„sumuštinį“.
♦ Pjovimo liniją patepkite alyva.
Išėmų pjovimas medienoje
♦
♦
♦
♦
Išmatuokite ir pažymėkite norimus išėmų pjūvius.
Sumontuokite išėmoms pjauti tinkamą pjūklelį.
Atremkite padą (3) į ruošinį taip, kad ašmenys būtų
nukreipti išėmų pjovimui tinkamu kampu.
Įjunkite įrankį ir lėtai stumkite pjūklelį į ruošinį. Padas
(3) būtinai visada turi nuolat liesti ruošinį.
Šakų pjovimas
Šiuo įrankiu galima pjauti iki 25 mm skersmens šakas.
Įspėjimas! Nenaudokite šio įrankio įlipę į medį, stovėdami
ant kopėčių arba kitų nestabilių paviršių. Nustatykite, kur
kris šaka.
♦ Pjaukite žemyn, atokiai nuo savo kūno.
♦ Pjaukite arti pagrindinės šakos arba medžio kamieno.
Vertikalusis pjovimas
Šiuo įrankiu galima pjauti kampuose ir kitose sunkiai pasiekiamose vietose.
♦ Iki galo įkiškite pjūklelio jungiamąjį galą į pjūklelio
laikiklį, pjūklelio dantukais į viršų.
♦ Laikykite įrankį padu (3) žemyn, kad galima būtų pjauti
kuo arčiau darbo paviršiaus.
♦ Pjaukite pirmyn, atokiai nuo savo kūno.
8
Priedai
Įrankio veikimas priklauso nuo naudojamo priedo. „Stanley
Fat Max“ priedai yra pagaminti laikantis aukštos kokybės
standartų ir skirti pagerinti įrankio eksploatacines savybes.
Naudojant šiuos priedus, įrankis veiks geriausiai.
Pjūkleliai
Siaurapjūklyje galima montuoti iki 30 cm ilgio pjūklelius. Visada naudokite kuo trumpesnius, planuojamam darbui atlikti
tinkamus pjūklelius, bet pakankamai ilgus, kad pjūklelis galėtų prapjauti medžiagą. Naudojami ilgesni pjūkleliai dažniau
linksta arba lūžta. Naudojant ilgesnius pjūklelius, jie dažnai
vibruoja arba kratosi, kai siaurapjūklis neliečia ruošinio.
Techninė priežiūra
Šis „Santley Fat Max“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros. Įrankis
tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir
reguliariai valysite.
Krovikliui nereikia jokios techninės priežiūros, išskyrus
reguliarų valymą.
Įspėjimas! Prieš pradėdami įrankio techninės priežiūros
darbus, išimkite iš įrankio akumuliatorių. Prieš valydami
kroviklį, atjunkite jį nuo elektros tinklo.
♦ Reguliariai minkštu šepetėliu arba sausu skudurėliu
išvalykite įrankio ir kroviklio ventiliacijos angas.
♦ Reguliariai drėgnu skudurėliu nuvalykite variklio korpusą.
♦ Nenaudokite jokių šveičiamųjų arba tirpiklių pagrindu
pagamintų valiklių.
♦ Reguliariai atverkite kumštelinį griebtuvą ir patapšnokite jį, kad iš vidaus iškristų dulkės.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio negalima
išmesti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti šį
„Stanley Fat Max“ gaminį nauju arba jeigu jis jums daugiau
nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę, sudaroma galimybė juos perdirbti ir panaudoti iš naujo.
Tokiu būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą ir
naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas atskiras
elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių, iš savivaldybių
atliekų surinkimo vietų, arba juos, perkant naują gaminį, gali
paimti prekybos atstovai.
LIETUVIŲ
EB atitikties deklaracija
„Stanley Europe“ surenka senus naudotus „Stanley Fat Max“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami
pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam
įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisiekę
su vietine „Stanley Europe“ atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje pateiktas sąrašas
įgaliotųjų „Stanley Europe“ įrangos remonto dirbtuvių bei
tiksli informacija apie mūsų produktų techninės priežiūros
centrus, jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
Akumuliatoriai
„Stanley Fat Max“ akumuliatoriai yra įkraunami.
Fiziškai nusidėvėjusius akumuliatorius privaloma
išmesti taip, kad nebūtų daroma žala gamtai:
♦
♦
MAŠINŲ DIREKTYVA
Akumuliatorinis rankinis pjūklas – FMC675
„Stanley Europe“ deklaruoja, kad šie gaminiai, aprašyti
„Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka: 2006/42/EB,
EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2004/108/EB ir
2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis
į „Stanley Europe“ atstovą toliau nurodytu adresu arba
žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją „Stanley Europe“.
Visiškai iškraukite akumuliatorių, o tada ištraukite jį iš
įrankio.
NiCd, NiMH ir ličio jonų akumuliatorius galima perdirbti
ir pakartotinai panaudoti. Grąžinkite juos įgaliotajam
remonto atstovui arba atiduokite į vietos surinkimo
punktą.
Kevin Hewitt
Generalinio technikos
direktoriaus pavaduotojas
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium (Belgija)
2014.03.18
Techniniai duomenys
FMC675 (H1)
Įvesties įtampa
Vdc
18
Greitis be apkrovos
min -1
0-3000
Takto ilgis
mm
25,4
Svoris
kg
2,054
Kroviklis
905765**
1 tip.
906086**
1 tip.
Įvesties įtampa
VAC
230
230
Išvesties įtampa
V DC
20
18
Elektros srovės stiprumas
Apyt. krovimo laikas
Akumuliatorius
A
2
2
min
45–120
45–120
FMC688L
FMC685L
FMC687L
Įtampa
V DC
18
18
18
Galia
Ah
1,5
2,0
4,0
Ličio jonų
Ličio jonų
Ličio jonų
Tipas
Garso slėgio lygis pagal EN 60745:
Garso slėgis (LpA) 84,5 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
Garso galia (LWA) 95,5 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma) pagal EN 60745:
Medienos drožlių plokščių pjovimas (ah, B) 18,0 m/s², paklaida (K) 1,5 m/s²
Medinių sijų pjovimas (ah, WB) 13,3 m/s², paklaida (K) 1,5 m/s²
Garantija
Bendrovė „Stanley Europe“ yra užtikrinta savo gaminių
kokybe ir siūlo išskirtinę garantiją šio gaminio naudotojams.
Ši garantija papildo, bet jokiais būdais nepažeidžia jūsų, privataus neprofesionalaus vartotojo sutartinių arba įstatyminių
teisių. Ši garantija galioja Europos Sąjungos valstybių narių
ir Europos laisvos prekybos zonos teritorijose.
VISAVERTĖ VIENŲ METŲ GARANTIJA
Jeigu šis „Stanley Fat Max“ gaminys sugestų dėl medžiagų
arba gamybos defektų per 12 mėnesių nuo pirkimo datos,
bendrovė „Stanley Europe“ garantuoja nemokamą visų
sugedusių dalių pakeitimą arba, savo nuožiūra, nemokamą
viso prietaiso pakeitimą, su sąlyga, kad:
♦ gaminys nebuvo netinkamai naudojamas – buvo naudojamas pagal šią naudojimo instrukciją;
♦ gaminys buvo saugotas nuo nusidėvėjimo;
♦ jo nebandė taisyti neįgaliotieji asmenys;
♦ pateiktas šio gaminio įsigijimą patvirtinantis dokumentas;
♦ „Stanley“ gaminys grąžinamas pilnai sukomplektuotas,
su visomis originaliomis sudedamosiomis dalimis.
Jeigu norite pateikti pretenziją, susisiekite su savo pardavėju
arba artimiausiu įgaliotuoju „Stanley Fat Max“ techninės
priežiūros centru, nurodytu „Stanley Fat Max“ kataloge, arba
susisiekite su mūsų „Stanley“ biuru šiame vadove nurodytu
adresu. Įgaliotųjų „Stanley Fat Max“ atstovų sąrašą, o taip
pat visą informaciją apie mūsų garantinio aptarnavimo
paslaugas rasite internete adresu: www.stanley.eu/3.
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
d.
Ваша пила Stanley Fat Max предназначена для распила
дерева, пластика и листового металла. Этот инструмент предназначен как для профессионалов, так и для
использования непрофессионалами.
Правила техники безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Внимание! Прочтите инструкции по технике
безопасности и руководство по эксплуатации полностью. Несоблюдение представленных ниже правил и инструкций может привести
к поражению электрическим током, пожару и/
или серьезной травме.
Сохраните все инструкции для последующего обращения к ним. Термин "электроинструмент" во всех
приведенных ниже предупреждениях относится к питаемому от электросети (проводному) или от аккумуляторов (беспроводному) электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
10
Безопасность на рабочем месте
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошую освещенность. Захламление
или плохое освещение на месте работы может
привести к несчастным случаям.
Не используйте электроинструмент во взрывоопасной атмосфере, например, при наличии
горючих жидкостей, газов или пыли. Искры, которые появляются при работе электроинструментов
могут привести к воспламенению пыли или паров.
Не разрешайте детям и посторонним лицам
находиться рядом с вами при работе с электроинструментом. Отвлекаясь от работы вы можете
потерять контроль над инструментом.
Электрическая безопасность
Сетевые вилки должны соответствовать
розеткам. Никогда не меняйте вилку инструмента. Не используйте переходники к вилкам
для электроинструментов с заземлением.
Использование оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой розетки снижает
риск поражения электрическим током.
Следует избегать контакта с заземленными
поверхностями - такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы будете заземлены, увеличивается риск поражения электрическим током.
Не допускайте нахождения электроинструментов под дождем или в условиях повышенной
влажности. При попадании воды в электроинструмент риск поражения электротоком возрастает.
e.
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
Бережно обращайтесь со шнуром питания.
Никогда не используйте кабель для переноски
инструмента, не тяните за него, пытаясь отключить инструмент от сети. Держите кабель
подальше от источников тепла, масла, острых
углов или движущихся предметов. Поврежденный или запутанный шнур питания повышает риск
поражения электротоком.
При работе с электроинструментом вне помещения необходимо пользоваться удлинителем,
рассчитанным на эксплуатацию вне помещения. Использования шнура питания, пригодного
для использования вне помещения, снижает риск
поражения электрическим током.
При необходимости эксплуатации электроинструмента в местах с повышенной влажностью
используйте устройство защиты от токов
замыкания на землю (RCD). Использование УЗО
сокращает риск поражения электрическим током.
Обеспечение индивидуальной безопасности
При работе с электроинструментом сохраняйте
бдительность, следите за своими действиями
и пользуйтесь здравым смыслом. Не работайте с электроинструментом если вы устали,
находитесь в состоянии наркотического,
алкогольного опьянения или под воздействием
лекарственных средств. Невнимательность при
работе с электроинструментом может привести
к серьезным телесным повреждениям.
Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда используйте защитные очки.
Средства защиты, такие как противопылевая
маска, обувь с не скользящей подошвой, каска
и защитные наушники, используемые при работе,
уменьшают риск получения травм.
Примите меры для предотвращения случайного
включения. Убедитесь в том, что выключатель
находится в положении выкл., прежде чем
подключать инструмент к источнику питания и/
или аккумуляторной батарее, поднимать или
переносить его. Если при переноске электроинструмента ваш палец находится на выключателе
или если электроинструмент подключен к сети,
могут произойти несчастные случаи.
Уберите все регулировочные или гаечные
ключи перед включением электроинструмента. Ключ, оставленный на вращающейся части
электроинструмента, может привести к травме.
Не пытайтесь дотянуться до слишком удаленных поверхностей. Обувь должна быть
удобной, чтобы вы всегда могли сохранять
равновесие. Это позволит лучше контролировать
электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
РУССКИЙ ЯЗЫК
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Надевайте подходящую одежду. Избегайте
носить свободную одежду и ювелирные
украшения. Следите за тем, чтобы волосы,
одежда и перчатки не попадали под движущиеся детали. Возможно наматывание свободной
одежды, ювелирных изделий и длинных волос на
движущиеся детали.
При наличии устройств для подключения
оборудования для удаления и сбора пыли необходимо обеспечить правильность их подключения и эксплуатации. Использование пылесборника сокращает риски, связанные с пылью.
Эксплуатация электроинструмента и уход за
ним
Избегайте чрезмерной нагрузки электроинструмента. Используйте электроинструмент,
в соответствии с назначением. Правильно
подобранный электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при стандартной
нагрузке.
Не используйте электроинструмент, если не
работает его выключатель. Любой инструмент,
управлять выключением и включением которого
невозможно, опасен, и его необходимо отремонтировать.
Перед выполнением любой регулировки, заменой дополнительных приспособлений или
хранением электроинструмента отключите
устройство от сети или извлеките батарею из
устройства. Такие превентивные меры безопасности сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемый электроинструмент
в недоступном для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не имеющим соответствующих навыков или не ознакомленным
с данными инструкциями. Электроинструмент
представляет опасность в руках неопытных пользователей.
Обслуживание электроинструментов. Проверьте движущиеся детали на несоосность
или заклинивание, поломку либо какие-либо
другие условия, которые могут повлиять на
эксплуатацию электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде чем приступить к эксплуатации инструмента, его нужно
отремонтировать. Большинство несчастных
случаев происходит с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
Необходимо содержать режущий инструмент
в остро заточенном и чистом состоянии. Вероятность заклинивания инструмента, за которым хорошо следят и который хорошо заточен, значительно
меньше, а работать с ним легче.
g.
Используйте данный электроинструмент,
а также дополнительные приспособления и насадки в соответствии с данными инструкциями
и с учетом условий и специфики работы. Использование электроинструмента для выполнения
операций, для которых он не предназначен, может
привести к созданию опасных ситуаций.
5.
Использование аккумуляторных электроинструментов и уход за ними
Используйте для зарядки аккумуляторной батареи только указанное производителем зарядное
устройство. Использование зарядного устройства
определенного типа для зарядки других батарей
может привести к пожару.
Используйте для электроинструмента только
батареи указанного типа. Использование других
аккумуляторных батарей может стать причиной
травмы и пожара.
Избегайте попадания внутрь батареи
скрепок,монет, ключей, гвоздей, болтов или
других мелких металлических предметов, которые могут вызывать замыкание ее контактов.
Короткое замыкание контактов батареи может
привести к пожару или получению ожогов.
При повреждении батареи,из нее может вытечь
электролит. При случайном контакте с электролитом смойте его водой. При попадании
жидкости в глаза обратитесь за медицинской
помощью. Жидкость, находящаяся внутри батареи, может вызвать раздражение или ожоги.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Техническое обслуживание
Обслуживание электроинструмента должно
выполняться только квалифицированным техническим персоналом. Это позволит обеспечить
безопасность обслуживаемого инструмента.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Внимание! Дополнительные правила техники
безопасности при использовании циркулярной
пилы
♦
♦
Удерживайте инструмент за изолированные
поверхности захватывания при выполнении
работ, во время которых имеется вероятность
контакта инструмента со скрытой электропроводкой. Если вы держитесь за металлические
детали инструмента в случае перерезания находящегося под напряжением провода возможно
поражение оператора электрическим током.
Используйте зажимы или другие уместные
средства фиксации обрабатываемой детали на
устойчивой опоре. Держать деталь на весу или
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
в руках перед собой неудобно и это может привести к потере контроля над инструментом.
♦ Держите руки подальше от зоны распила.
Никогда не наклоняйтесь над рабочей деталью. Не
ставьте пальцы около места прохождения лезвия
и крепления диска. Не устанавливайте пилу, удерживая ее за основание.
♦ Следите за тем, чтобы пилы были острыми.
Тупые или поврежденные полотна могут привести
к тому, что пила отклонится или заклинит под давлением. Всегда используйте пилы соответствующего
типа для разных рабочих деталей и типа распила.
♦ При распиле трубы или трубопровода убедитесь в том, что в них нет воды, не проходит
электропроводка и т.п.
♦ Не трогайте рабочую деталь и лезвие пилы сразу после того как закончите работу. Они могут
сильно нагреваться.
♦ Перед тем, как делать отверстия в стенах, полах
или потолках проверьте места прохождения
проводки и трубопроводов.
♦ Диск продолжает вращаться после того, как
будет отпущен курок. Всегда выключайте инструмент и подождите, пока пила полностью остановится перед тем, как положить инструмент.
Внимание! Значение эмиссии вибрации в каждом конкретном случае применения электроинструмента может
отличаться от заявленного в зависимости от того, каким
образом используется инструмент. Уровень вибрации
может быть выше заявленного.
♦ Далее в руководстве приводятся виды работ, для
которых предназначен данный инструмент. Применение любых принадлежностей и приспособлений,
а также выполнение любых операций помимо тех,
которые рекомендованы данным руководством,
может привести к травме.
Безопасность окружающих
♦
♦
Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными
физическими, сенсорными или ментальными
возможностями, а также лицами без достаточного
опыта и знаний, если только они не делают этого
под руководством лица имеющего соответствующий опыт и отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с данным устройством.
Вибрация
Заявленные значения вибрации указанные в технических спецификациях и заявлении о соответствии были
измерены в соответствии с стандартным методом
тестирования EN 60745 и может быть использована
для сравнения инструментов. Заявленное значение
эмиссии вибрации также может использоваться при
предварительной оценке воздействия вибрации.
12
Внимание! Значение эмиссии вибрации в каждом конкретном случае применения электроинструмента может
отличаться от заявленного в зависимости от того, каким
образом используется инструмент. Уровень вибрации
может быть выше заявленного.
При оценке уровня вибрации для определения степени
безопасности, предусмотренного 2002/44/EC для защиты людей регулярно пользующихся электроинструментом при работе, нужно принимать во внимание уровень
вибрации, реальные условия использования и способ
использования инструмента, а также учитывать все
этапы цикла работы, когда инструмент выключается,
когда он работает на холостом ходу, а также время
переключения с одного режима на другой.
Остаточные риски.
Помимо тех рисков, что указаны в правилах техники
безопасности, при использовании инструмента могут
возникнуть дополнительные остаточные риски. Это
может произойти при неправильной эксплуатации или
продолжительном использовании инструмента и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций
по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. Это включает:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/движущихся частей.
♦ Травмы, которые могут произойти в результате
смены деталей, лезвий или аксессуаров.
♦ Травмы, связанные с продолжительным использованием инструмента. При использовании любого
инструмента в течение продолжительного периода
времени не забывайте делать перерывы.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Угроза здоровью, связанная с вдыханием пыли,
которая образуется при пользовании этим инструментом (например, при работе с деревом, особенно
дубом, березой и МДФ.)
Условные обозначения на инструменте
На инструмент нанесены следующие обозначения:
Внимание! Во избежании риска получения
травм, прочитайте инструкцию по применению.
Дополнительные меры безопасности
при работе с батареями и зарядными
устройствами
Аккумуляторы
♦ Никогда не пытайтесь разобрать аккумуляторы.
♦ Не подвергайте аккумуляторы воздействию дождя.
♦ Не оставляйте инструмент в местах, где температура превышает 40 °C.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
Заряжайте только при температуре 10 °C - 40 °C.
Заряжайте аккумуляторы только с зарядным
устройством, которое прилагается к инструменту.
При утилизации аккумуляторов следуйте инструкциям, указанным в разделе "Защита окружающей
среды".
Не пытайтесь заряжать поврежденные аккумуляторные батареи.
Зарядные устройства
♦ Используйте свое зарядное устройство Stanley Fat
Max только для зарядку аккумулятора инструмента,
с которым оно поставлялось. Использование аккумуляторов другого типа может привести к взрыву,
травме и повреждениям.
♦ Не пытайтесь заряжать одноразовые батареи.
♦ Немедленно заменяйте поврежденный шнур питания.
♦ Не подвергайте аккумуляторы воздействию воды.
♦ Не вскрывайте аккумуляторы.
♦ Не вскрывайте аккумуляторы.
Зарядное устройство можно использовать
только в помещении.
Перед началом работы прочтите руководство
по эксплуатации.
Электрическая безопасность
Ваше зарядное устройство имеет двойную
изоляцию, поэтому заземления не требуется.
Необходимо обязательно убедиться в том,
что напряжение источника питания соответствует указанному на шильдике. Никогда не
пытайтесь заменить зарядное устройство на
обычную сетевую розетку.
♦
Если поврежден сетевой шнур, его нужно заменить
у производителя или в авторизованном сервисном
центре Stanley Fat Max, чтобы избежать проблем.
Характеристики
В этом инструменте есть:
1. Регулятор скорости/выключатель
2. Кнопка выключения с арретиром
3. Подошва
4. Аккумуляторная батарея
5. Зажимной рычаг полотна
Рис. А
6.
7.
Зарядное устройство
Индикаторы зарядки
Сборка
Внимание! Перед сборкой снимите аккумулятор
с инструмента и убедитесь в том, что диск остановился.
Диск после работы может сильно нагреваться.
Установка режущего полотна (рис. C)
♦
♦
Держите инструмент подальше от тела
Поверните зажимной патрон полотна (5) в направлении, показанном на рисунке C.
♦ Установите хвостовик диска (9) полностью в зажимной рычаг полотна (5).
♦ Поверните зажимной рычаг полотна (5) в положение освобождения дискового полотна
Примечание: Дисковое полотно можно установить
зубцами вверх, чтобы помочь обрезки заподлицо
Установка режущего полотна (рис. C)
Внимание! Опасность ожога: Не прикасайтесь к ножовочному полотну сразу после использования инструмента. Это может привести к травме.
♦ Поверните зажимной рычаг полотна (5) в положение освобождения полотна.
♦ Снятие ножовочного полотна (9)
Кнопка выключения с арретиром
На этом инструменте есть функция блокировки выключателя, которая предупреждает случайное включение.
♦ Чтобы заблокировать: установите кнопку блокировки (2) в положение блокировки .
♦ Чтобы разблокировать: установите кнопку блокировки (2) в положение разблокировки .
Установка и снятие аккумуляторной батареи
(рис. В)
♦
♦
Для установки аккумуляторной батареи (4) совместите ее с батарейным отсеком инструмента.
Вставьте аккумуляторную батарею в батарейный
отсек и нажмите на нее, чтобы она встала на место.
Для извлечения батареи нажмите кнопку открывания батарейного отсека (8), одновременно
вытягивая ее наружу.
Использование
Внимание! Пусть инструмент работает в обычном
режиме. Не прилагайте слишком большое усилие.
Зарядка аккумуляторной батареи (рис. A)
Перед первым использованием аккумулятор нужно
зарядить, и делать это всякий раз, когда чувствуете, что
для выполнения работы не хватает мощности инструмента. Во время зарядки аккумулятор нагревается, это
нормально и не говорит о неисправности.
Внимание! Не заряжайте батарею при температуре
окружающей среды ниже 10 °C или выше 40 °C. Рекомендуемая температура при зарядке: около 24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не заряжает
аккумулятор если температура аккумуляторного
элементы меньше 0 °C или больше 40 °C. Аккумулятор нужно оставить в зарядном устройстве и за13
РУССКИЙ ЯЗЫК
рядка начнется автоматически, когда температура
аккумуляторного элемента станет нормальной.
♦ Для зарядки аккумулятора (4), вставьте его в зарядное устройство (6). Аккумулятор устанавливается
в зарядное устройство только одним способом. Не
прилагайте слишком большое усилие. Проследите, чтобы батарея полностью вошла в зарядное
устройство.
♦ Подключите зарядное устройство к сети и включите его.
Индикатор зарядки (7) начнет медленно мигать зеленым цветом.
Зарядка завершена, если зеленый индикатор зарядки
(7) горит непрерывно. Зарядное устройство и аккумулятор можно оставить подключенными на неопределенное время со светодиодной подсветкой. Зеленый светодиод начнет мигать (зарядка) если зарядное устройство
закончит зарядку аккумулятора. Индикатор зарядки (7)
будет гореть до тех пор, пока аккумулятор находится
в подключенном к сети зарядном устройстве.
♦ Заряжайте разряженные аккумулятора раз в неделю. Срок службы аккумулятора значительно
уменьшается если его хранить в разряженном
состоянии.
Оставление аккумулятора в зарядном
устройстве
Зарядное устройство и аккумулятор можно оставить
подключенными к сети с горящим светодиодным индикатором. Зарядное устройство сохранит заряженный
аккумулятор.
Диагностика зарядного устройства
Если зарядное устройство обнаруживает, что аккумулятор неисправен или поврежден, индикатор зарядки (7)
быстро замигает красным светом. Сделайте следующее:
♦ Переустановите аккумулятор (4).
♦ Если индикаторы зарядки постоянно мигают
красным светом, попробуйте установить другой
аккумулятор, чтобы выяснить, нормально ли работает зарядное устройство.
♦ Если другие аккумулятора заряжаются нормально,
то проблема в аккумуляторах и их нужно вернуть
в сервисный центр для переработки.
♦ Если новый аккумулятор показывает тоже, что
и оригинальные, проверьте зарядное устройство
в авторизованном сервисном центре.
Примечание: На проверку исправности аккумулятора может уйти до 60 минут. Если аккумулятор очень
горячий или очень холодный, светодиод будет
мигать красным светом, то быстро, то медленно
по одному миганию на каждой скорости и затем
повторять.
14
Включение и выключение
Переключатель скорости предлагает несколько
скоростей для улучшения скорости резки в разных
материалах.
♦ Чтобы включить инструмент нажмите на спусковой
выключатель (1).
♦ Чтобы включить инструмент нажмите на спусковой
выключатель (1).
Резка
♦
♦
♦
♦
Всегда держите пилу двумя руками.
Прежде чем приступить к резке, дайте поработать
пиле несколько секунд без нагрузки.
Прилагайте некоторую силу к инструменты во
время выполнения распила.
По возможности, прижимайте подошву (3) пилы
к поверхности, обрабатываемой детали. Это
позволит улучшить управление инструментом
и уменьшает вибрацию, а также предупреждает
повреждение диска.
Советы по оптимальному использованию
Распиливание дерева
♦
♦
Надежно закрепите заготовку и удалите из нее все
гвозди и другие металлические предметы.
Выполняйте резку, удерживая пилу двумя руками.
Подошву (3) при этом следует плотно прижимать
к заготовке.
Обрезка заподлицо
Компактный дизайн двигателя пилы с возвратно-поступательным движением и отклоняющейся подошвой
позволяет выполнять обрезку полов, углов и других
труднодоступных участков.
Для максимальной эффективности отреза заподлицо:
♦ Вставьте ось диска в зажимной рычаг зубцами диска, направленными вверх.
♦ Отрегулируйте угол ручки инструмента максимально близко к рабочей поверхности.
Резка металла
Будьте готовы к тому, что на резку металла потребуется
больше времени, чем на резку дерева.
♦ Используйте ножовочное полотно, которое
подходит для резки металла. Используйте диск
с мелкими зубцами для черный металлов, а диски
с более крупными зубцами для цветных металлов.
♦ При резке тонколистовой стали прижмите деревянный брусок с обратной стороны рабочей детали
и режьте его их вместе.
♦ Вдоль линии разреза нанесите слов смазки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Выпиливание пазов в дереве
♦
♦
♦
♦
Измерьте и нанесите разметку для резки.
Используйте диск, который подходит для выпиливания пазов.
Установите подошву пилы (3) на обрабатываемой
детали таким образом, чтобы полотно находилось
под нужным углом для вырезания паза.
Включите инструмент и медленно войдите в рабочую деталь. Проследите за тем, чтобы подошва (3)
все время опиралась на заготовку.
Обрезка веток
Этим инструментом можно резать ветки, диаметром до
25 мм.
Внимание! Не используйте этот инструмент, работая
на дереве, на лестнице или на любой другой неустойчивой поверхности. Следите за тем, куда падают ветки.
♦ Режьте ветки в направлении вниз и от себя.
♦ Отрезайте ветки ближе к стволу.
Вертикальный распил
Этот инструмент позволяет выполнять распилы около
углов и других труднодоступных мест.
♦ Вставьте хвостовик ножовочного полотна в зажимной рычаг, так, чтобы зубцы были направлены
вверх.
♦ Держите инструмент, установив его подошвой (3)
вниз, как можно ближе к рабочей поверхности.
♦ Делайте распил в направлении вперед и от себя.
Дополнительные приспособления
Работа вашего инструмента зависит от используемой
оснастки. Оснастка Stanley Fat Max разработана по
самым высоким стандартам, которые разработаны для
того, чтобы улучшить характеристики работы инструмента. Используя эту оснастку вы получите максимальную производительность от своего инструмента.
Режущие полотна
На пилу можно устанавливать режущие полотна длиной
до 30 см. Всегда используйте самые короткие полотна,
которые подходят для проекта, но достаточно длинные
для того, чтобы можно было выполнять распил. Чем
длиннее полотна, тем больше вероятность того, что оно
погнется или повредиться во время использования. Во
время работы некоторые полотна могут вибрировать
или дрожать, если пила не соприкасается с рабочей
деталью.
Техническое обслуживание
Электроинструмент Stanley Fat Max имеет длительный
срок эксплуатации и требует минимальных затрат на
техобслуживание. Для длительной безотказной работы
необходимо обеспечить правильный уход за инструментом и его регулярную очистку.
Зарядное устройство не требует никакого обслуживания кроме регулярной очистки.
Внимание! Перед выполнением любых работ по
обслуживанию инструмента, снимайте аккумулятор
с инструмента. Перед очисткой инструмента отсоедините его от зарядного устройства.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
и зарядное устройство с помощью мягкой щетки
или сухой тканевой салфетки.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя с помощью
влажной салфетки.
♦ Не используйте никакие абразивные чистящие
средства или средства на основе растворителей.
♦ Регулярно открывайте патрон и очищайте ее от
грязи.
Защита окружающей среды
Отдельная утилизация. Это изделие нельзя
утилизировать с обычным бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш инструмент
Stanley Fat Max требует замены или он вам больше не
нужен, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Утилизацию этого продукта нужно производить
в пунктах раздельного сбора мусора.
Система раздельного сбора отработавших
изделий и упаковочных материалов позволяет
перерабатывать их и использовать повторно.
Повторное использование материалов, подвергаемых вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от загрязнений
и сокращает потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают раздельный сбор электроприборов и бытового мусора
на муниципальных свалках или сдачу его продавцам
у которых вы покупали свой продукт.
Stanley Europe осуществляют прием на утилизацию
изделий Stanley Fat Max по окончании срока их службы.
Чтобы воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по ремонту,
который занимается сбором этих продуктов от имени
компании.
Адрес ближайшего авторизованного сервисного
центра можно получить, обратившись в местное
представительство компании Stanley Europe по адресу,
указанному в настоящем руководстве. Кроме того,
список авторизованных агентов по ремонту Stanley
Europe и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на веб-сайте:
www.2helpU.com.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Аккумуляторы
Аккумуляторы Stanley Fat Max можно перезаряжать много раз. По окончании срока эксплуатации батареи ее следует утилизировать,
соблюдая при этом необходимые меры по
защите окружающей среды:
♦
Полностью разрядите батарею и отсоедините ее от
инструмента.
NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторы подлежат вторичной переработке. Сдайте их нашему дилеру или
в местный центр вторичной переработки.
♦
Эти продукты также соответствуют Директиве 2004/108/
EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией
обращайтесь в компанию Stanley Europe по адресу,
указанному ниже или приведенному на задней стороне
обложки руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность за составление технической документации и составил данную
декларацию по поручению компании Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Вице-президент Obsah
Engineering
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Бельгия
18.03.2014
Технические характеристики
FMC675 (H1)
Входное напряжение
Впост.тока
18
Мин -1
0-3000
Скорость без нагрузки
Длина хода
мм
25,4
Вес
кг
2,054
Зарядное устройство
Гарантия
905765**
typ. 1
906086**
typ. 1
Входное напряжение
Вперем. тока
230
230
Выходное напряжение
Впост.тока
20
18
A
2
2
мин
45 - 120
45 - 120
FMC688L
Ток
Приблизительное время
зарядки
Аккумуляторная батарея
Напряжение
Емкость
Тип
FMC685L
FMC687L
Впост.тока
18
18
18
Ач
1,5
2,0
4,0
ионнолитиевый
ионнолитиевый
ионнолитиевый
Уровень звукового давления согласно EN 60745:
Акустическое давление (LpA) 84,5 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A)
Акустическая энергия (LWA) 95,5 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A)
Общие значения вибрации (сумма триаксиального вектора),
определенные в соответствии со стандартом EN 60745:
Распил ДСП (ah, B) 18,0 м/сек², погрешность (K) 1,5 м/сек²
Распил деревянных балок (ah, WB) 13,3 м/сек², погрешность (K) 1,5 м/сек²
Заявление о соответствии нормам ЕС
MACHINERY DIRECTIVE
Беспроводная ручная пила - FMC675
Stanley Europe заявляет, что продукция, описанная
в “технических характеристиках” соответствует:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Stanley Europe уверены в качестве своих продуктов
и предлагает замечательную гарантию для пользователей продукта. Это заявление о гарантии дополнительное и ни в коей мере не причиняет вред Вашим
договорным и юридическим правам. Гарантия действует
на территории стран-членов ЕС и Европейской зоне
свободной торговли.
ПОЛНАЯ ГОДОВАЯ ГАРАНТИЯ
Если продукт Stanley Fat Max оказался дефектным
в результате использования недоброкачественных
материалов или качества выполнения работ в течение
12 месяцев с даты покупки, Stanley Europe гарантирует
замену всех неисправных деталей бесплатно или - по
нашему усмотрению – замену устройства бесплатно,
при условии что:
♦ Продукт не использовали не по назначению и с нарушением инструкций руководство по эксплуатации.
♦ Продукт имеет следы нормального износа;
♦ Не было предпринято попыток ремонта, выполненного неавторизованным специалистом;
♦ Предоставлен чек о покупке.
♦ Продукт Stanley Fat Max должен быть возвращен
в полной комплектации и со всеми оригинальными
комплектующими
Если вы хотите заявить претензию, обратитесь к продавцу и уточните местонахождения ближайшего авторизованного дилера Stanley Fat Max в каталоге Stanley
Fat Max или обратитесь в местный офис Stanley Fat Max
по адресу, указанному на упаковке или в руководстве по
эксплуатации. Список авторизованных дилеров Stanley
Fat Max и подробности о нашем после продажном
обслуживании вы найдете в интернете на сайте:
www.stanley.eu/3.
zst00234890 - 12-06-2014
16
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
18
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising