FMC660 | Stanley FMC660 CIRCULAR SAW Type H1 instruction manual

5
4
2
1
3
9
6
7
8
10
359204 - 39 BG
www.stanley.eu
FMC660
Английски
2
(Oригинални инструкции)
5
13
10
11
14
15
16
12
A
B
17
18
19
20
10
C
90°
D
3
20
21
22
6
E
F
23
25
0°
G
4
6
24
45°
АНГЛИЙСКИ
Предназначение
д.
Вашият ръчен циркуляр от Stanley Fat Max е създаден
за рязане на дърво и дървени изделия. Този инструмент
е предназначен за професионални и лични нужди на
непрофесионални потребители.
е.
Инструкции за безопасност
Общи предупреждения за безопасна работа
с електроинструменти
Предупреждение! Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност. Неспазването на предупрежденията и указанията, изброени
по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/
или тежки травми.
Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки. Терминът "електроинструмент" във всички
предупреждения, изброени по-долу, се отнася до захранвани (със захранващ кабел) или работещи на батерии (без
захранващ кабел) електрически инструменти и машини.
1.
а.
б.
в.
2.
а.
б.
в.
г.
Безопасност на работното пространство
Пазете работното пространство чисто и добре осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление
могат да доведат до трудова злополука.
Не използвайте електроинструменти в експлозивна среда, като например наличието на запалителни течности, газове или прах. Електроинструментите произвеждат искри, които могат да възпламенят
праха или изпаренията.
Дръжте деца и странични лица надалече, докато
работите с електроинструмента. Разсейванията
могат да ви принудят да загубите контрол.
Електрическа безопасност
Щепселите на електроинструмента трябва да
са подходящи за използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте щепсела. Не
използвайте адаптери за щепсела със заземени
електрически инструменти. Непроменените щепсели и контакти намаляват риска от токов удар.
Избягвайте контакт на тялото със заземени
повърхности, като например тръби, радиатори,
готварски печки и хладилници. Съществува повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
Не излагайте електроинструментите на дъжд или
влажна среда. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.
Не злоупотребявайте с кабела. Никога не използвайте кабела за носене, дърпане или изключване
на електроинструмента. Пазете кабела далече от
горещина, масло, остри ръбове или движещи се
части. Повредените или оплетени кабели увеличават риска от токов удар.
Когато работите с електроинструмент на открито,
използвайте удължителен кабел, удобен за използване на открито. Използването на кабел, подходящ за
употреба на открито, намалява риска от токов удар.
Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте захранване с дефектнотоковата защита (ДТЗ), което
на английски е Residual Current Device (RCD).
Използването на ДТЗ намалява риска от токов удар.
3.
а.
Лична безопасност
Бъдете нащрек, внимавайте какво правите
и използвайте разума си, когато работите с електроинструмента. Не използвайте електроинструмента, когато сте изморени или сте под влияние
на наркотици, алкохол или лекарства. Един миг
разсеяност при работа с електроинструмент може да
доведе до сериозни наранявания.
б. Използвайте лични предпазни средства. Винаги
носете защита за очите. Защитни средства като дихателна маска, неплъзгащи се обувки за безопасност,
каска или защита на слуха, използвани при подходящи
условия, ще намали трудовите злополуки.
в. Предотвратяване на случайно задействане. Уверете
се, че превключвателят е в позиция изключен преди
да го свържете към източника на захранване и/или
към батерийното устройство, преди да повдигнете
или носите инструмента. Носенето на електроинструмент с пръста на превключвателя или стартирането на
електроинструменти, когато превключвателя е на позиция "включен", може да доведе до трудова злополука.
г. Махнете всички регулиращи или гаечни ключове преди да включите електроинструмента. Прикрепените към
въртящите се части на електроинструмента гаечни или
регулиращи ключове могат да доведат до наранявания.
д. Не се пресягайте прекалено. Стойте стабилно
на краката си през цялото време. Това позволява
по-добър контрол над електроинструмента в непредвидими ситуации.
е. Обличайте се подходящо. Не носете висящи
дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите си
и ръкавиците далече от движещите се части.
Висящи дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат
захванати в движещите се части.
ж. Ако са предоставени устройства за свързване на
изпусканите прашинки или приспособления за
събиране, уверете се, че са свързани и използвани правилно. Използването на тези средства може
да намали опасностите свързани с праха.
4.
а.
Използване и грижа за електроинструментите
Не претоварвайте електроинструментите. Ползвайте подходящ електроинструмент за съответната работа. Подходящият електроинструмент
ще свърши по-добре и по-безопасно работата, при
темпото, за което е създаден.
5
АНГЛИЙСКИ
б.
Не използвайте електроинструмента, ако превключвателят не го включва и изключва. Всеки
електроинструмент, който не може да се контролира
с превключвателя е опасен и трябва да се поправи.
в. Изключете щепсела от захранването и/или батерията на електроинструмента преди извършването
на каквото и да е регулиране, смяна на аксесоари
или съхраняване на уреда. Такива предварителни
мерки за безопасност намаляват риска от нежелателно задействане на електроинструмента.
г. Съхранявайте преносимите електроинструменти
извън досега на деца и не позволявайте на незапознати с електроинструмента и тези инструкции
други хора да работят с електроинструмента.
Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.
д. Поддържайте електроинструментите. Проверявайте за размествания в свързванията на подвижните
звена, за счупване на части и всички други условия, които могат да повлияят на експлоатацията на
електроинструментите. При повреда на електроинструмента, задължително го поправете преди да
го използвате отново. Много трудови злополуки са
причинени от лошо поддържани електроинструменти.
е. Поддържайте режещите инструменти винаги
добре заточени и чисти. Правилно поддържаните
режещи инструменти с остри остриета по-трудно
могат да се огънат и по-лесно се контролират.
ж. Използвайте електроинструментите, аксесоарите
и допълнителните части към тях в съответствие
с инструкциите, като имате предвид работните
условия и характера на работата. Използването на
електроинструмента за работи, различни от тези, за които е предназначен, може да доведе до опасни ситуации.
5.
a.
б.
в.
г.
6
Употреба и грижа за акумулаторен инструмент
Презареждайте само със зарядно, определено
от производителя. Зарядно, което е подходящо за
един тип батерии може да създаде риск от пожар,
когато се използват с друг тип батерии.
Използвайте електроинструментите само със специално определени батерии. Използването на друг вид
батерии може да предизвика нараняване или пожар.
Когато батерията не е в употреба, съхранявайте я
далече от други метални предмети като кламери,
монети, ключове, пирони, винтове или други дребни
метални предмети, които могат да направят връзка
от един терминал до друг. Последствията от късото
съединение могат да бъдат изгаряния или пожар.
При извънредни обстоятелства от батерията
може да изтече течност; избягвайте контакт. Ако
случайно се появи контакт, облейте с вода. Ако
докоснете очите си с течност, потърсете допълнителна медицинска помощ. Изтеклата от батерията течност може да причини дразнене и изгаряния.
6.
a.
Сервизно обслужване
Сервизното обслужване на вашия електроинструмент трябва да се извършва само от квалифицирано лице, като се използват само оригинални
резервни части. Това ще гарантира безопасната
употреба на уреда.
Допълнителни предупреждения
относно безопасността при работа
с електроинструменти
Предупреждение! Инструкции за безопасност
за всички триони
Безопасност за останалите хора
a.
ОПАСНОСТ! Пазете си ръцете от зоната
за рязане и от острието. Дръжте втората
си ръка на допълнителната дръжка или
на кожуха на мотора. Ако и двете ръце
държат триона, няма опасност от срязване.
б. Не си слагайте ръцете под работния детайл.
Предпазителя не може да ви предпази от острието
в зоната под работния детайл.
в. Регулирайте дълбочината на рязане според дебелината на обработвания детайл. Под работния детайл може
да се вижда само малка част от зъбците на острието.
г. Никога не дръжте детайл, който режете, в ръцете
си или сложен върху краката ви. Сложете здраво
работния детайл на стабилна платформа. Важно
е работата да се извършва правилно, за да сведе до
минимум излагането на тялото, засядане на острието
или загуба на контрол.
д. Дръжте електроинструментите за изолираните
повърхности при извършване на работа, при която
инструмента за рязане може да засегне скрито окабеляване. Контакт с "жив" кабел може да зареди с ток
металните части на електроинструмента, в резултат
на което оператора може да получи токов удар.
е. Когато разрязвате, винаги използвайте ограничител или водач с прави ръбове. Това ще подобри
точността на рязане и ще намали шанса за засядане
на острието.
ж. Винаги използвайте остриета с правилен размер
и форма (диамант срещу кръг) за дорникови
дупки. Остриета, които не отговарят на монтажния
хардуер на триона ще работят с изместване, което
води до загуба на контрол.
з. Никога не използвайте повредени или неправилни гайки или болтове за остриетата. Шайбите
и болта за острието са специално предназначени за
вашия трион, за оптимално представяне и безопасност при работа.
Допълнителни инструкции за безопасност
за всички триони
АНГЛИЙСКИ
Причини за откат и свързани с това
предупреждения
♦
отката е внезапна реакция на притиснато, огънато
или неизравнено острие на трион , което води до
неконтролирано отскачане на триона от работния
детайл към оператора;
♦ когато острието е притиснато или силно огънато навътре в прореза, острието се заклещва, а реакцията на
двигателя задвижва уреда бързо назад към оператора;
♦ ако острието остане усукано или неправолинейно
в разреза, зъбите в задния край на острието може да
задълбаят в горната повърхност от дървото, което
може да доведе до отскачане към оператора.
Откатът е резултат от злоупотреба на триона и/или
неправилни работни процедури или условия и може да
се избегне, като се вземат подходящи предпазни мерки,
както са дадени по-долу.
a. Поддържайте здрав захват с двете си ръце на
триона и сложете ръцете си така, че да противопоставят на силата на отката. Тялото ви трябва
да бъде от едната страна на острието, но не
и в една линия с него. Откатът може да причини
отскачане на триона назад, но силите на отката
могат да бъдат контролирани от оператора, ако са
взети съответните предпазни мерки.
б. Когато острието заседне или когато рязането се
прекъсва по някаква причина, освободете спусъка и дръжте триона в материала без за го мърдате, докато острието не спре напълно. Никога не се
опитвайте да свалите триона от детайла или да го
издърпате назад, докато острието е в движение
или може да се получи откат. Огледайте и вземете
мерки за елиминиране на причината за огъване на
острието.
в. Когато рестартирате трион, който се намира
в работния детайл, центрирайте острието в цепнатината и проверете дали зъбците на триона не
са захванати в материала. Ако острието на триона
е заседнало, то може да излезе или да отскочи от
работния детайл при рестартирането на триона.
г. Подкрепяйте големите панели за минимален риск от
защипване и откат на острието. Големите панели са
склонни към огъване под собствената си тежест. Трябва
да се поставят подпори под панела от двете страни,
близо до линията на рязане и близо до ръба на панела.
д. Не използвайте тъпи или повредени остриета.
Ненаострените или неподходящи остриета правят
тесни цепнатини, което може да причини прекалено
претриване, засядане на острието и откат.
е. Дълбочината на острието и регулиращите скосяването лостове трябва да се затегнат и застопорят преди рязане. Ако регулирането на острието
се размести по време на рязане, може да причини
засядане и откат.
ж. Бъдете особено внимателни, когато режете
в съществуващи стени или други слепи зони.
Издаденото острие може да среже неща, които може
да доведе до откат.
Функция на долния щит
а.
б.
в.
г.
Проверете долния щит за правилно затваряне
преди всяка употреба. Не работете с триона, ако
долния щит не се движи свободно и не се затваря
моментално. Никога не застопорявайте долния
щит в отворена позиция. Ако изпуснете триона инцидентно, долния щит може да се изкриви. Повдигнете
долния щит с прибиращата дръжка и се уверете, че
тя се движи свободно и не се допира до острието или
друга част, във всички ъгли и дълбочина на рязане.
Проверете работата на пружината на долния щит.
Ако щита и пружината не работят правилно, те
трябва да се сервизират преди употреба. По-ниския
щит може да работи по-забавено поради повредени
части, натрупвания или насъбрани отпадъци.
Долният щит трябва да се изважда ръчно само
за специални рязания, като "дълбочинно рязане"
и "комбинирано рязане". Повдигнете по-ниския
щит с прибиращата дръжка и се уверете, че когато
острието влезе в материала, по-ниския щит трябва
да се освободи. За всички други рязания, по-ниския
щит трябва да работи автоматично.
Винаги наблюдавайте дали по-ниския щит покрива острието преди да поставите триона на пейка
или на пода. Незащитеното острие, което върви по
инерция, ще предизвика заден ход за триона, като
ще среже всичко, което му се изпречи. Трябва да
сте наясно с времето, което отнема за спиране на
острието след освобождаване на превключвателя.
Допълнителни рискове
Допълнителни остатъчни рискове могат да възникнат при
използването на инструмента, които не могат да бъдат
включени в приложените предупреждения за безопасност.
Тези рискове могат да бъдат причинени от неправилна
употреба, продължителна употреба и др.
Въпреки прилагането на съответните правила за безопасност и използването на уреди за безопасност, някои допълнителни рискове не могат да бъдат избегнати. Те включват:
♦ Наранявания, причинени от докосването на въртящи/
движещи се части.
♦ Наранявания, причинени от смяна на части, остриета
или аксесоари.
♦ Наранявания, причинени от продължителна употреба на
инструмента. Когато използвате някой инструмент за по-продължително време, трябва да правите редовни паузи.
♦ Увреждане на слуха.
♦ Опасност за здравето, причинена от вдишването на
прах в резултат от употребата на вашия инструмент
(пример:- работа с дърво, особено с дъб, бук и MDF.)
7
АНГЛИЙСКИ
Остриета за трион
♦
♦
Не използвайте остриета с по-голям или по-малък
диаметър от препоръчителния. За правилните размери на острието вижте техническите данни. Използвайте само остриетата, указани в това ръководство,
които са в съгласие с EN 847-1.
Предупреждение! Никога не използвайте абразивни
колела.
♦
♦
♦
♦
♦
Безопасност на другите
♦
♦
Tози уред не е предназначен за употреба от хора
(включително деца) с намалени физически, сензорни
или умствени възможности, или с липса на знания,
освен ако не са под наблюдение или не са били
инструктирани относно употребата на устройството
от човек, отговорен за тяхната безопасност.
Децата трябва да се наблюдават постоянно, за да не
си играят с уреда.
Вибрация
Стойностите на декларираното ниво на излъчвани вибрации, които са обявени в техническите данни и в декларацията за съответствие, са измерени в съответствие със
стандартен метод за тестване, предоставен от EN 60745
и може да се използва за сравнение на един инструмент с друг. Декларираните стойности на излъчваните
вибрации могат, също така, да бъдат използвани при
предварителната оценка за излагането.
Предупреждение! Стойностите на излъчваните вибрации
по време на активна употреба на електроинструмента
могат да бъдат различни от декларираната стойност, в зависимост от начина на използване на инструмента. Нивото
на вибрации може да се увеличи над обявените стойности.
При оценяване на вибрациите на излагане за определяне на
мерките за безопасност, изисквани от 2002/44/ЕО за защита на
лица, които редовно използват електрически инструменти като
наемни работници, трябва да се направи оценка на излагането
на вибрации, действителните условия на употреба и начина,
по който се използва инструмента, включително като се вземат
предвид всички части на работния цикъл, като например
време, когато инструмента е изключен и когато се работи на
празен ход, в допълнение към времето за задействане.
Етикети по инструмента
Върху уреда са показани следните символи:
Предупреждение! За да намалите риска от
наранявания, прочетете ръководството с инструкции.
Допълнителни инструкции за безопасност за
батерии и зарядни устройства
Батерии
♦ В никакъв случай не се опитвайте да ги отваряте.
8
Не излагайте батериите на вода.
Не съхранявайте на места, където температурата
може да превиши 40 °C.
Зареждайте само при температура на околната
среда между 10 °C и 40 °C.
Зареждайте само, като използвате предоставеното
с инструмента зарядно устройство.
Когато изхвърляте батерии, следвайте инструкциите
от раздела "Защита на околната среда".
Да не се опитва зареждане на повредени
батерии.
Зарядни устройства
♦ Използвайте само вашето зарядно устройство от
Stanley Fat Max за зареждане на батерията в инструмента, с който е предоставена. Други батерии могат
да избухнат, причинявайки наранявания и повреди.
♦ Никога не се опитвайте да зареждате непрезареждащи се батерии.
♦ Незабавно заменяйте повредените кабели.
♦ Не излагайте зарядното устройство на вода.
♦ Не отваряйте зарядното устройство.
♦ Не експериментирайте със зарядното устройство.
Зарядното устройство е предназначено само за
работа на закрито.
Прочетете инструкциите преди употреба.
Електрическа безопасност
Вашето зарядно устройство е двойно изолирано; затова не се изисква заземяване. Винаги
проверявайте дали захранващото напрежение
отговаря на напрежението на табелката. Никога
не се опитвайте за подмeняте зарядното устройство с обикновен захранващ кабел.
♦
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени
от производителя или от оторизиран сервизен център на
Stanley Fat Max, за да се предотврати злополука.
Характеристики
Вашият инструмент има всички или някои от следните
характеристики.
1. Превключвател оn/off (вкл./изкл.)
2. Заключващ бутон
3. Основна дръжка
4. Допълнителна дръжка
5. Бутон за заключване на шпиндела
6. Железен плаз
7. Острие на трион
8. Предпазител на острието на триона
9. Изход за прахта от триона
10. Батерия
11. Зарядно устройство
АНГЛИЙСКИ
Монтаж
Предупреждение! Преди монтаж, свалете батерията от
инструмента и се уверете, че острието на триона е спряло. Използваните ножове на триона може да са горещи.
Сваляне и монтиране на острието на
триона (фиг. В)
Сваляне
♦
♦
♦
♦
Дръжте бутона за заключване на шпиндела (5) натиснат
и въртете шпиндела, докато ключалката се захване.
Разхлабете и свалете придържащия винт на острието (15), като завъртите в посока на часовниковата
стрелка с помощта на приложения Allen ключ (16).
Свалете външната шайба (14).
Свалете острието на триона (7).
Монтаж
♦
♦
♦
♦
♦
Поставете острието на триона върху вътрешния
фланец (13), като се уверите, че стрелката на острието
сочи в същата посока, както стрелката на инструмента.
Сложете външната шайба (14) на шпиндела, с повдигнатата част, насочена надалече от острието на триона.
Поставете закрепващия винт на острието (15) в дупката.
Дръжте натиснат заключващия бутон на шпиндела (5).
Здраво затегнете задържащия винт на острието,
като завъртите по посока обратна на часовниковата
стрелка с помощта на приложения Allen ключ (16).
Слагане и сваляне на батерията (фиг. С)
♦
♦
За да поставите батерията (10), трябва да я подравните спрямо приемната кутия на инструмента.
Плъзнете батерията в приемната кутия и я бутнете,
докато не щракне на място.
За да свалите батерията, натиснете бутона за освобождаване (17), докато в същото време издърпвате
батерията навън от кутията.
Употреба
Предупреждение! Оставете инструмента да работи със
собствената си скорост. Не претоварвайте. Този инструмент може да се използва с лява или с дясна ръка.
Зареждане на батерията (Фиг. А)
Батерията трябва да се зареди преди първата употреба
и всеки път, когато не може да произведе достатъчно
мощност при извършване на работа, която е била лесно
изпълнима преди това. Батерията може да се загрее по
време на зареждането; това е нормално и не представлява проблем.
Предупреждение! Не зареждайте батерията при
температура на околната среда по-ниска от 10 °C или
над 40 °C. Препоръчителна температура на зареждане:
приблизително 24 °C.
Забележка: Зарядното устройство няма да зарежда
батерията, ако температурата на клетката е под
приблизително 10 °C или над 40 °C. Батерията трябва
да се остави в зарядното устройство и зареждането
ще започне автоматично, когато температурата на
клетката се затопли или охлади.
♦ За да заредите батерията (10), вкарайте я в зарядното устройство (11). Батерията ще пасне само
в зарядното устройство по един начин. Не насилвайте. Уверете се, че батерията е напълно поставена
в зарядното устройство.
♦ Включете зарядното устройство и го свържете към
контакт.
Индикаторът за зарядност (12) ще присветне.
Зареждането е завършено, когато индикаторът за зареждане (12) започне да свети непрекъснато. Зарядното устройство и батерията могат да бъдат оставени включени за
неограничено дълго време. Светещият диод ще се включва,
когато зарядното устройство дозарежда батерията.
♦ Заредете изпразнените батерии в рамките на 1
седмица. Животът на батерията ще се съкрати многократно, ако се съхранява в изпразнено състояние.
Оставяне на батерията в зарядното устройство
Зарядното устройство и батерийният пакет могат да
бъдат оставени свързани с непрекъснато светеща
светодиодна лампа. Зарядното устройство ще запази
батерийният пакет напълно зареден.
Диагностика на зарядното устройство
Ако зарядното устройство индицира слаба или повредена
батерия, индикаторът за зареждане (12) ще присветва
червено с бързо темпо. Продължете както следва:
♦ Поставете отново батерията (10).
♦ Ако индикаторът за зареждане продължи да премигва бързо в червено, използвайте различна батерия,
за да установите дали процесът на зареждане
работи правилно.
♦ Ако другата батерия се зарежда правилно, оригиналната батерия е дефектна и трябва да бъде върната
на сервизен център за рециклиране.
♦ Ако новата батерия дава същата индикация, както
оригиналната батерия, отнесете зарядното устройство за тестване в оторизиран сервизен център.
Забележка: Може да ви отнеме до 30 минути, за да потвърдите дали батерията е дефектна. Ако батерията
е прекалено гореща или студена, светлинният диод
ще присветва в червено, бързо и бавно, равномерно
и повторяемо.
Регулиране на ъгъла на рязане (фиг. D)
Използвайте квадрат, за да проверите, че ъгълът между
циркуляра и плаза е 90 °. Ако ъгълът не измерва 90°,
регулирайте, както следва:
9
АНГЛИЙСКИ
♦
♦
♦
♦
♦
Разхлабете заключващото копче (20), за да отключите металния плаз на триона.
Разхлабете предпазителя (19) на регулируемия болт
(18).
Завийте регулиращия винт навътре или навън, за
постигане на ъгъл 90 °.
Затегнете отново контрагайката.
Затегнете копчето за заключване на металния плаз
на триона на място.
Регулиране дърбочината на разреза (фиг. Е)
Дълбочината на разреза трябва да се настрои в зависимост от дебелината на работния детайл. Плътността
трябва да бъде превишена с около 2 мм.
♦ Разхлабете копчето (21), за да отключите металния
плаз на триона.
♦ Преместете металния плаз на триона (6) на желаната позиция.
♦ Затегнете копчето за заключване на металния плаз
на триона на място.
Регулиране на ъгъла на откоса (фиг. F)
Този инструмент може да бъде настроен на ъгли на
скосяване между 0° и 45°.
♦ Разхлабете заключващото копче (20), за да отключите металния плаз на триона.
♦ Преместете металния плаз на триона (6) на желаната позиция. Съответстващият ъгъл на скосяване
може да бъде видян в таблицата (22).
♦ Затегнете копчето за заключване на металния плаз
на триона на място.
Включване и изключване
♦ За да включите инструмента, натиснете заключващия
бутон (2) и завъртете превключвателя вкл./изкл. (1).
♦ За да изключите инструмента, освободете превключвателя вкл./изкл.
Рязане
Винаги дръжте инструмента с две ръце.
♦ Оставете ножа да работи свободно зя няколко секунди преди започване на рязането.
♦ Прилагайте лек натиск на инструмента, докато режете.
♦ Работете с натиснат метален плаз към работния
детайл.
Забележка: Внимавайте да не допуснете прегряване на
върховете на остриетата.
Използване на зрителния водач (фиг. G)
Инструментът е оборудван със зрителен водач за право
рязане (23) и за 45° скосено рязане (24).
♦ Подравнете левият ръб на водачите (23) или (24)
с линията на рязане (25).
♦ Дръжте зрителния водач подравнен с линията на
рязане, докато режете.
♦ Работете с натиснат метален плаз към работния детайл.
10
Прахоулавяне
Изисква се адаптор за включване на прахосмукачка или
уред за прахоизвличане към инструмента.
♦ Вкарайте адаптера за извличането на прах в изхода
за прах на триона (9).
♦ Свържете маркуча на прахосмукачката с адаптера.
Съвети за оптимална употреба
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Винаги използвайте подходящ тип триони за съответния материал на детайла и вида срязване.
Винаги дръжте инструмента с две ръце.
Оставете ножа да работи свободно зя няколко секунди преди започване на рязането.
Прилагайте лек натиск на инструмента, докато режете.
Работете с натиснат метален плаз към работния детайл.
Тъй като някои нацепвания по линията на рязане на горната страна на детайла не могат да бъдат избегнати, режете
от страната, от която нацепването е по-приемливо.
Когато трябва да се минимализира нацепването, като
например при рязането на ламинати, застопорете
парче дърво отгоре на работния детайл.
Подкрепяйте големите панели за минимизиране на риска от защипване и откат на острието. Големите панели
са склонни към огъване под собствената си тежест.
Трябва да се поставят подпори под панела от двете
страни, близо до линията на рязане и близо до ръба
на панела за рязане.
Никога не дръжте детайл, който режете, в ръка или
сложен върху краката ви.
Сложете здраво работния детайл на стабилна
платформа с помощта на скоби. Важно е работата
да се извършва правилно, за да сведе до минимум
излагането на тялото, засядане на острието или
загуба на контрол.
Допълнителни приспособления
Работата на вашия инструмент зависи от използваните допълнителни приспособления. Приспособленията на Stanley Fat
Max са създадени по стандарти за високо качество с цел да
повишат ефективността на работа на вашия инструмент. Чрез
използването на тези допълнителни приспособления вие ще
получите най-доброто от работата с вашия инструмент.
Поддръжка
Вашият инструмент е проектиран да работи в продължение
на дълъг период от време, с минимална поддръжка. Продължителната и задоволителна работа зависи от правилната грижа за инструмента и от редовното му почистване.
Предупреждение! Преди да направите поддръжка на
инструмента, изключете го и свалете батерията от него.
♦ Редовно да се почистват вентилационните слотове на инструмента с помощта на мека суха четка или суха кърпа.
♦ Редовно почиствайте кожуха на мотора, като
използвате мокра кърпа. Не използвайте абразивен
препарат или такъв на разтворителна основа.
АНГЛИЙСКИ
Замяна на щепсела (само Великобритания
и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
♦ Изхвърлете безопасно стария щепсел.
♦ Свържете кафявата жица към живия терминал
в новия щепсел.
♦ Свържете синята жица към неутралната клема.
Предупреждение! Не трябва да се прави свързване към
заземения терминал. Следвайте инструкциите за монтаж,
които се предоставят с доброкачествените щепсели.
Препоръчителен предпазител: 5 A.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не трябва да се
изхвърля с обикновените битови отпадъци.
Ако някога решите, че вашият Stanley Fat Max продукт
има нужда от замяна, или ако вече не ви е необходим,
не го изхвърляйте с битовите отпадъци. Занесете този
продукт в съответния пункт.
Разделното събиране на използваните продукти
и опаковки позволява рециклирането на материалите и нановото им използване. Повторното използване на рециклираните материали помага за
предпазване на околната среда от замърсяване
и намалява необходимостта от сурови суровини.
Местните разпоредби може да предоставят отделно
събиране на електрически продукти от вашия дом,
в пунктове за събиране или до търговския обект, където
е закупен новия продукт.
Stanley Europe предоставя възможност за събиране и рециклиране на продуктите на Stanley Fat Max, след като вече
не могат да бъдат в експлоатация. За да се възползвате от
тази услуга, моля, върнете вашия продукт на всеки авторизиран агент за сервиз, който ще го приеме от наше име.
♦
Изчакайте батерията да се изпразни напълно, след
това я свалете от инструмента.
NiCd, NiMH и Li-Ion батерии могат да бъдат рециклирани. Занесете ги до който и да е лицензиран сервизен агент или до местната станция за рециклаж.
♦
Технически данни
FMC660 (Tип 1)
Входящо напрежение
Vdc
18
мм -1
0-4 000
Максимална дълбочина на
рязане
мм
54
Максимална дълбочина на
рязане при 45° скосяване
мм
45
Диаметър на острието
мм
165
Пробив на острието
мм
16
Ширина на върха на острието
мм
2,0
Тегло
кг
3,4
Обороти без товар
LpA (звуково налягане) 79 dB(A), колебание (K) 3 dB(A)
LWA (звукова мощност) 90 dB(A), колебание (K) 3 dB(A)
Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна сума) според
EN 60745:
Рязане на дърво (ah, W) 2,4 м/с2, колебание (K) 1,5 м/с2
Зарядно устройство
905765** TИП 1
Входящо напрежение
Vac
220-240
Изходно напрежение
Vdc
20 (макс.)
Ток
Приблизително време за
зареждане
A
2
мин
120
Батерия
FMC688L
Напрежение
Vdc
18
Капацитет
Ah
4,0
Тип
Li-Ion
Можете да проверите местонахождението на вашият
най-близък авторизиран сервиз, като се свържете
с местния офис на Stanley Europe на адреса, посочен
в това ръководство. Отделно от това, на нашия уеб сайт
можете да намерите пълен списък на упълномощените
сервизни агенти на Stanley Europe, както и информация
за нашата следпродажбена поддръжка и контакти, които
са на разположене на: www.2helpU.com
Батерии
Батериите на Stanley Fat Max могат да бъдат
презареждани многократно. В края на техния
живот, изхвърлете батериите с грижа за околната среда:
11
АНГЛИЙСКИ
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕО
МАШИННА ДИРЕКТИВА
FMC660
Stanley Europe декларира, че тези продукти, описани под
"технически данни" са в съответствие с:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Tези продукти, също така, са съобразени с Директива
2004/108/EC и 2011/65/EU. За повече информация, моля,
свържете с Stanley Europe на следния адрес или се обърнете към задната страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за компилацията на
техническия файл и прави тази декларация от името на
Stanley Europe.
Р. Лаверик
Инженеринг мениджър
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Белгия
08/08/2014
Ⱦɛɫɛɨɱɣɺ
ɇɢɟ ɜ Stanley Europe ɫɦɟ ɭɜɟɪɟɧɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɫɜɨɢɬɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɦɟ ɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɚ ɝɚɪɚɧɰɢɹ ɡɚ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɚ. Ɍɚɡɢ ɝɚɪɚɧɰɢɹ ɟ ɫɚɦɨ ɞɨɩɴɥɧɟɧɢɟ ɤɴɦ ɜɚɲɢɬɟ ɡɚɤɨɧɨɜɢ ɞɨɝɨɜɨɪɧɢ
ɩɪɚɜɚ ɤɚɬɨ ɱɚɫɬɟɧ ɧɟɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥ. Ƚɚɪɚɧɰɢɹɬɚ ɟ ɜɚɥɢɞɧɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɬɟ ɱɥɟɧɤɢ
ɧɚ ȿɋ ɢ ɧɚ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚ ɫɜɨɛɨɞɧɚ ɬɴɪɝɨɜɫɤɚ ɡɨɧɚ.
ɀȿɈɉȾɉȿɃɓɈȻ ɊɕɆɈȻ ȾȻɋȻɈɑɃɚ
Ⱥɤɨ ɜɚɲɢɹɬ ɩɪɨɞɭɤɬ ɧɚ Stanley Fat Max ɫɟ ɩɨɜɪɟɞɢ
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɚ ɞɟɮɟɤɬɧɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢ ɢɥɢ ɢɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɜ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ 12 ɦɟɫɟɰɚ ɨɬ ɞɚɬɚɬɚ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɚɬɚ, Stanley
Europe ɝɚɪɚɧɬɢɪɚ, ɱɟ ɳɟ ɡɚɦɟɧɢ ɜɫɢɱɤɢ ɞɟɮɟɤɬɧɢ ɱɚɫɬɢ
ɛɟɡɩɥɚɬɧɨ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɟ, ɱɟ:
Ƈ ɉɪɨɞɭɤɬɴɬ ɟ ɛɢɥ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧ ɩɨ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɢ ɜ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɬɟ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ.
Ƈ ɉɪɨɞɭɤɬɴɬ ɟ ɩɨɞɥɨɠɟɧ ɧɚ ɧɨɪɦɚɥɧɨ ɢɡɧɨɫɜɚɧɟ;
Ƈ ɇɟ ɫɚ ɢɡɜɴɪɲɜɚɧɢ ɪɟɦɨɧɬɢ ɨɬ ɧɟɭɩɴɥɧɨɦɨɳɟɧɢ
ɥɢɰɚ;
Ƈ ɉɪɟɞɫɬɚɜɟɧɨ ɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɫɬɜɨ ɡɚ ɩɨɤɭɩɤɚ.
Ƈ ɉɪɨɞɭɤɬɴɬ ɧɚ Stanley Fat Max ɟ ɜɴɪɧɚɬ ɜ ɩɴɥɟɧ
ɤɨɦɩɥɟɤɬ
Ⱥɤɨ ɠɟɥɚɟɬɟ ɞɚ ɩɪɟɞɹɜɢɬɟ ɢɫɤ, ɫɟ ɫɜɴɪɠɟɬɟ ɫ ɜɚɲɢɹ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɨɪ ɢɥɢ ɩɪɨɜɟɪɟɬɟ ɤɴɞɟ ɫɟ ɧɚɦɢɪɚ ɧɚɣ-ɛɥɢɡɤɢɹ ɨɬɨɪɢɡɢɪɚɧ ɚɝɟɧɬ ɧɚ Stanley Fat Max ɜ ɤɚɬɚɥɨɝɚ ɧɚ
Stanley Fat Max ɢɥɢ ɫɟ ɫɜɴɪɠɟɬɟ ɫ ɜɚɲɢɹ ɦɟɫɬɟɧ ɨɮɢɫ
ɧɚ Stanley ɧɚ ɩɨɫɨɱɟɧɢɹ ɜ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɚɞɪɟɫ. ɋɩɢɫɴɤ
ɧɚ ɨɬɨɪɢɡɢɪɚɧɢɬɟ ɫɟɪɜɢɡɧɢ ɚɝɟɧɬɢ ɧɚ Stanley Fat Max
ɢ ɩɴɥɧɢ ɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ ɡɚ ɧɚɲɟɬɨ ɫɥɟɞɩɪɨɞɚɠɛɟɧɨ
ɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟ ɦɨɠɟɬɟ ɞɚ ɧɚɦɟɪɢɬɟ ɧɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɚɞɪɟɫɚ
ɧɢ: www. stanley.eu/3
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00247266 - 18-09-2014
12
Download PDF

advertising