FMC660 | Stanley FMC660 CIRCULAR SAW Type H1 instruction manual

5
4
2
1
3
9
6
7
8
10
588779 - 10 CZ
www.stanley.eu
FMC660
Česky
2
(Originální návod k obsluze)
5
13
10
11
14
15
16
12
A
B
17
18
19
20
10
C
90°
D
3
20
21
22
6
E
F
23
25
0°
G
4
6
24
45°
ČESKY
Použití výrobku
e.
Vaše kotoučová pila Stanley Fat Max je určena k řezání dřeva
a dřevěných výrobků. Toto nářadí je určeno pro profesionální
i soukromé neprofesionální uživatele.
f.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
3.
a.
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny
a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení níže uvedených varování a pokynů může vést k způsobení
úrazu elektrickým proudem, k vzniku požáru nebo
k vážnému zranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro
případné další použití. Označení elektrické nářadí ve všech
níže uvedených upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
baterií (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může způsobit
vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může
způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem
neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí žádné upravené zástrčky. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko způsobení
úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému
prostředí. Pokud do elektrického nářadí vnikne voda,
zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu
s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací
kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu pro
venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém
prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým
chráničem (RCD). Použití proudového chrániče (RCD)
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále pozorní,
sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou. Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unavení nebo
jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte
ochranu zraku. Ochranné prostředky jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané
v příslušných podmínkách, snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před připojením napájecího kabelu k síťové zásuvce nebo před
vložením baterie a před zvednutím nebo přenášením
nářadí zkontrolujte, zda je spínač v poloze vypnuto.
Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo
připojení nářadí k napájecímu zdroji, je-li spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním z nářadí vždy odstraňte všechny
klíče nebo seřizovací přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí mohou být zachyceny rotujícími částmi
nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv a rukavice
nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými
díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení
příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte jeho
správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití správného
typu nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
Pokud nelze spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním
spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí
vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření
snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
5
ČESKY
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte
ostatním osobám, které toto nářadí neumí ovládat
nebo které neznají tyto bezpečnostní pokyny, aby
s tímto elektrickým nářadím pracovaly. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte
vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod
nářadí. Pokud je nářadí poškozeno, nechejte jej opravit.
Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně udržované
řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi pracuje.
Používejte toto elektrické nářadí, příslušenství a pracovní nástroje podle těchto pokynů a berte v úvahu
provozní podmínky a práci, která bude prováděna.
Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým
je určeno, může být nebezpečné.
Použití nářadí napájeného baterií a jeho údržba
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie může při vložení
jiného nevhodného typu baterie způsobit požár.
Používejte elektrické nářadí výhradně s bateriemi,
které jsou pro daný typ nářadí určeny. Použití jiných
typů baterií může způsobit vznik požáru nebo zranění.
Není-li baterie používána, uložte ji mimo dosah kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další drobné
kovové předměty, které mohou způsobit zkratování
kontaktů baterie. Zkratování kontaktů baterie může vést
k způsobení popálenin nebo požáru.
V nevhodných podmínkách může z baterie unikat kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou. Dojde-li
k náhodnému kontaktu s touto kapalinou, zasažené místo
omyjte vodou. Při zasažení očí potřísněné místo omyjte
a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající kapalina z baterie
může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat originální
náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Bezpečnostní pokyny pro všechny pily
Bezpečnost ostatních osob
a.
6
NEBEZPEČÍ! Nevkládejte ruce do prostoru
řezu a nepřibližujte je ke kotouči. Druhou ruku
položte na přídavnou rukojeť nebo na kryt motoru. Je-li kotoučová pila držena oběma rukama,
nemůže dojít k jejich pořezání pilovým kotoučem.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Nesahejte pod obrobek. Ochranný kryt vás nemůže
chránit před pilovým kotoučem pod obrobkem.
Upravte hloubku řezu podle tloušťky obrobku. Při
provádění řezu by neměla být pod obrobkem vidět celá
výška ozubení pilového kotouče.
Nikdy nedržte odřezávanou část obrobku v ruce
a nepokládejte si ji přes nohu. Upněte si obrobek do
stabilního svěráku. Správné upnutí a podepření obrobku je velmi důležité z hlediska minimalizace ohrožení
obsluhy, zablokování kotouče nebo ztráty ovladatelnosti.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo dojít ke
kontaktu se skrytými vodiči, držte elektrické nářadí
vždy za izolované části. Kovové části, které se dostanou
do kontaktu s „živým“ vodičem, způsobí, že neizolované
kovové části elektrického nářadí budou také „živé“, což
může obsluze způsobit úraz elektrickým proudem.
Při provádění podélných řezů vždy používejte pravítko nebo přímé hranové vodítko. Tímto způsobem
zvýšíte přesnost řezu a snížíte riziko zablokování
pilového kotouče.
Vždy používejte pilové kotouče správné velikosti
a tvaru upínacího otvoru (kruhový nebo hranatý).
Pilové kotouče s otvory, které neodpovídají montážnímu
úchytu na pile, se budou otáčet excentricky, což způsobí
ztrátu ovladatelnosti nářadí.
Nikdy nepoužívejte poškozené nebo nesprávné podložky a šrouby pilových kotoučů. Podložky a upínací
šrouby byly zkonstruovány přímo pro vaši kotoučovou
pilu, což zaručuje její optimální výkon a bezpečnost
jejího provozu.
Další bezpečnostní pokyny pro všechny pily
Příčiny zpětného rázu a související varování
♦
Zpětný ráz je okamžitou reakcí na sevření, odskočení nebo
vychýlení pilového kotouče, které způsobí neočekávané
vyskočení kotoučové pily z obrobku směrem k obsluze.
♦ Dojde-li k sevření kotouče nebo k jeho zablokování
v zářezu, kotouč se zasekne a reakce motoru odmrští
kotoučovou pilu rychle zpět, směrem k obsluze.
♦ Dojde-li k zkroucení kotouče nebo k jeho vychýlení
v řezu, zuby na zadní části kotouče se mohou zarýt do
horního povrchu dřeva, což způsobí vyhození kotouče
ze zářezu a vyskočení kotoučové pily směrem k obsluze.
Zpětný ráz je výsledkem nesprávného použití pily nebo
nesprávných pracovních postupů nebo provozních podmínek.
Tomuto jevu můžete zabránit, budete-li dodržovat níže
uvedené pokyny.
a. Držte pilu pevně oběma rukama a mějte ruce v takové poloze, abyste byli stále připraveni kompenzovat
síly zpětného rázu. Postavte se na jednu nebo druhou stranu pilového kotouče, nikdy nestůjte v ose
pilového kotouče. Zpětný ráz může způsobit odskočení
pily směrem dozadu, ale budete-li dodržovat uvedené
pokyny, obsluha může síly zpětného rázu eliminovat.
ČESKY
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Dojde-li z jakéhokoli důvodu k zablokování pilového
kotouče nebo k přerušení řezu, uvolněte spouštěcí
spínač a držte pilu bez pohybu v materiálu, dokud
nedojde k úplnému zastavení pilového kotouče. Dokud je pilový kotouč v pohybu, nikdy se nepokoušejte vyjmout pilu z obrobku nebo ji táhnout zpět, protože by mohlo dojít k zpětnému rázu. Prozkoumejte
příčiny blokování pilového kotouče a proveďte opatření,
aby byly tyto příčiny odstraněny.
Zahajujete-li znovu řez v obrobku, srovnejte pilový
kotouč v zářezu a zkontrolujte, zda se zuby pilového
kotouče nedotýkají materiálu obrobku. Dojde-li po
spuštění pily k zaseknutí zubů pilového kotouče, může
dojít k pohybu pily směrem nahoru nebo k zpětnému
rázu.
Velké panely si vždy řádně podepřete, aby bylo
minimalizováno riziko sevření pilového kotouče
a riziko zpětného rázu. Velké panely mají tendenci se
prohýbat působením vlastní hmotnosti. Podpěry musí být
umístěny pod panelem na obou stranách v blízkosti čáry
řezu a v blízkosti okrajů panelu.
Nepoužívejte tupé nebo poškozené kotouče. Tupé
nebo nesprávně upnuté kotouče vytváří úzký řez, což
způsobuje nadměrné tření, zasekávání kotouče a zpětné
rázy.
Zajišťovací páky hloubky řezu a šikmých řezů musí
být před zahájením řezu řádně utaženy a zajištěny.
Dojde-li při provádění řezu k posuvu, může dojít k zaseknutí pilového kotouče nebo k zpětnému rázu.
Provádíte-li zářezy do stěn nebo do jiných ploch,
buďte velmi opatrní. Vyčnívající kotouč může proříznout objekty, které mohou způsobit zpětný ráz.
Funkce spodního krytu
a.
b.
c.
Před každým použitím zkontrolujte, zda dochází
k správnému uzavření spodního krytu. Nepohybuje-li
se spodní kryt volně a nedochází-li k jeho okamžitému zavírání, pilu nepoužívejte. Nikdy žádným
způsobem nepřipevňujte spodní kryt v otevřené
poloze. Dojde-li k náhodnému pádu pily, může dojít
k ohybu spodního krytu. Zvedněte spodní kryt opatřený
zatahovací rukojetí a ujistěte se, zda se volně pohybuje
a zda se v žádném směru a při nastavení jakékoli hloubky řezu nedotýká pilového kotouče nebo jiné části pily.
Zkontrolujte funkci pružiny spodního krytu. Nepracuje-li kryt nebo pružina správně, musí být před zahájením práce provedena jejich oprava. Pohyb spodního
krytu může být pomalý v důsledku poškozených částí,
usazenin a nahromaděných nečistot.
Spodní kryt může být ručně zasunut pouze u speciálních řezů jako jsou „ponorné řezy“ a „kombinované
řezy“. Zvedněte spodní kryt pomocí rukojeti a jakmile
pilový kotouč vnikne do materiálu, musíte spodní kryt
uvolnit. U všech ostatních typů řezů by měl spodní kryt
pracovat automaticky.
d.
Vždy dbejte na to, aby před položením pily na pracovní
stůl nebo na podlahu spodní kryt zakryl pilový kotouč.
Nechráněný a dobíhající pilový kotouč způsobí pohyb pily
a přeřízne materiály nacházející se v dráze jeho pohybu.
Pamatujte na to, že po uvolnění hlavního spínače chvíli
trvá, než dojde k úplnému zastavení pilového kotouče.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit
dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy
a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika
nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:
♦ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující nebo
pohybující se částí.
♦ Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního nástroje
nebo příslušenství.
♦ Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby byly
prováděny pravidelné přestávky.
♦ Poškození sluchu.
♦ Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: práce se dřevem,
zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Pilové kotouče
♦
♦
Nepoužívejte pilové kotouče s průměrem, který je menší
nebo větší než doporučený průměr. Parametry pilového
kotouče jsou uvedeny v technických údajích. Používejte
pouze pilové kotouče specifikované v tomto návodu,
které splňují požadavky normy EN 847-1.
Varování! Nikdy nepoužívejte rozbrušovací kotouče.
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí)
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití
výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si
s tímto nářadím nebudou hrát.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích
a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu se standardní
zkušební metodou předepsanou normou EN 60745 a může
být použita pro srovnání jednotlivých nářadí mezi sebou.
Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita k předběžnému stanovení doby práce s tímto nářadím.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického
nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit v závislosti
7
ČESKY
na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací může být vzhledem
k uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení bezpečnostních opatření podle požadavků normy 2002/44/EC k ochraně osob
pravidelně používajících elektrické nářadí v zaměstnání, by měl
předběžný odhad působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu,
jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou zobrazeny následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu
si uživatel musí přečíst tento návod k obsluze.
Popis
Toto nářadí se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.
1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Odjišťovací tlačítko
3. Hlavní rukojeť
4. Pomocná rukojeť
5. Zajišťovací tlačítko vřetena
6. Patka pily
7. Pilový kotouč
8. Ochranný kryt pilového kotouče
9. Výstup pro odvod pilin
10. Baterie
11. Nabíječka
Další bezpečnostní pokyny pro baterie a nabíječky
Sestavení
Baterie
♦ Baterii nikdy ze žádného důvodu nerozebírejte.
♦ Zabraňte kontaktu baterie s vodou.
♦ Neskladujte baterie na místech, kde může teplota
přesáhnout 40 °C.
♦ Nabíjejte baterie pouze při teplotách v rozsahu od 10 °C
do 40 °C.
♦ Provádějte nabíjení pouze nabíječkou dodanou s nářadím.
♦ Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými v části
„Ochrana životního prostředí“.
Varování! Před sestavením vyjměte z nářadí baterii a ujistěte
se, zda je pilový list zcela zastaven. Po použití mohou být
pilové listy horké.
Nepokoušejte se nabíjet poškozené baterie.
Nabíječky
♦ Používejte nabíječku Stanley Fat Max pouze k nabíjení
baterie, která byla dodána s nářadím. Jiné baterie
mohou prasknout, způsobit zranění nebo jiné škody.
♦ Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
♦ Poškozené kabely ihned vyměňte.
♦ Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
♦ Nesnažte se nabíječku demontovat.
♦ Nepokoušejte se do nabíječky proniknout.
Tato nabíječka není určena pro venkovní použití.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
Elektrická bezpečnost
Tato nabíječka je opatřena dvojitou izolací. Proto není
nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte,
zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je
uvedeno na výkonovém štítku. Nikdy se nepokoušejte
nahradit nabíječku přímým připojením k síťové zásuvce.
♦
8
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu Stanley Fat Max, aby
bylo zabráněno možným rizikům.
Sejmutí a nasazení pilového kotouče (obr. B)
Sejmutí
♦
♦
♦
♦
Držte stisknuto zajišťovací tlačítko vřetena (5) stisknuté
a otáčejte kotoučem, dokud nedojde k zablokování vřetena.
Povolte a odstraňte upínací šroub pilového kotouče (15).
Pomocí dodaného klíče (16) otáčejte šroubem ve směru
pohybu hodinových ručiček.
Sejměte vnější podložku (14).
Sejměte pilový kotouč (7)
Nasazení
♦
♦
♦
♦
♦
Nasaďte pilový kotouč na vnitřní přírubu (13) a ujistěte
se, zda šipka na pilovém kotouči ukazuje ve stejném
směru jako šipka na nářadí.
Nasaďte na vřeteno vnější podložku (14) tak, aby byla
vyvýšená část podložky otočena směrem od pilového
kotouče.
Zasuňte do otvoru upínací šroub (15) pilového kotouče.
Držte stisknuto zajišťovací tlačítko vřetena (5).
Pomocí dodaného klíče (16) řádně utáhněte upínací
šroub pilového kotouče proti směru pohybu hodinových
ručiček.
Nasazení a vyjmutí baterie (obr. C)
♦
♦
Chcete-li baterii (10) vložit do nářadí, srovnejte ji s místem jejího uložení v nářadí. Zasuňte baterii do nářadí
a zatlačte na ni tak, aby došlo k jejímu řádnému usazení.
Chcete-li baterii vyjmout, stiskněte uvolňovací tlačítka
(17) a současně ji z místa uložení na nářadí vysuňte ven.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí. Toto nářadí je možné používat
v pravé i levé ruce.
ČESKY
Nabíjení baterie (obr. A)
♦
Baterie musí být nabita před prvním použitím a vždy, když
dojde k výraznému poklesu jejího výkonu. Baterie se může
během nabíjení zahřívat. Jedná se o normální stav, který
neznamená žádný problém.
♦
♦
Varování! Baterii nenabíjejte, klesne-li okolní teplota pod
10 °C nebo přesáhne-li 40 °C. Doporučená teplota prostředí
pro nabíjení: přibližně 24 °C.
Poznámka: Nabíječka nebude nabíjet baterie, klesne-li
teplota jejich článků pod asi 10 °C nebo překročí-li 40 °C.
Baterie mohou být ponechány v nabíječce a nabíjení
bude automaticky spuštěno, jakmile teplota článků
baterie dosáhne povoleného rozsahu.
♦ Chcete-li baterii (10) nabít, vložte ji do nabíječky (11).
Baterie může být do nabíječky vložena pouze jedním
způsobem. Nepoužívejte nadměrnou sílu. Ujistěte se,
zda je baterie v nabíječce řádně usazena.
♦ Připojte nabíječku k síti a proveďte zapnutí.
Indikátor nabíjení (12) bude blikat.
Nabíjení bude ukončeno, jakmile indikátor nabíjení (12) začne
nepřerušovaně svítit. Baterie může být ponechána v nabíječce neomezeně dlouhou dobu. Při občasném udržovacím
nabíjení baterie se rozsvítí LED kontrolka.
♦ Vybité baterie nabijte do 1 týdne. Provozní životnost baterie bude značně zkrácena, je-li skladována ve vybitém
stavu.
Ponechání baterie v nabíječce
Baterie může být ponechána v nabíječce se svítící LED
diodou neomezeně dlouhou dobu. Nabíječka bude baterii
udržovat ve zcela nabitém stavu.
Diagnostická funkce nabíječky
Detekuje-li nabíječka vybitou nebo poškozenou baterii, indikátor
nabíjení (12) začne rychle červeně blikat. Postupujte následovně:
♦ Vyjměte baterii (10) z nabíječky a opět ji vložte zpět.
♦ Bude-li kontrolka nabíjení červeně blikat stále stejně
rychle, použijte jinou baterii, abyste se ujistili, zda nabíječka pracuje správně.
♦ Probíhá-li nabíjení jiné baterie správně, původní baterie
je poškozena a měla by být vrácena autorizovanému
servisu, kde bude zajištěna její recyklace.
♦ Je-li při použití jiné baterie indikace stejná jako u původní
baterie, svěřte kontrolu a testování nabíječky autorizovanému servisu.
Poznámka: Zkouška, která určí, zda je baterie poškozena,
může trvat až 30 minut. Je-li baterie příliš horká nebo je-li
příliš studená, LED dioda bude střídavě pomalu a rychle
červeně blikat.
Nastavení úhlu řezu (obr. D)
Pomocí úhelníku zkontrolujte, zda je úhel mezi řezným kotoučem a patkou kotoučové pily 90°. Pokud není úhel nastaven
na hodnotu 90°, proveďte následující nastavení:
♦
♦
Povolte zajišťovací šroub (20), aby došlo k uvolnění
patky pily.
Povolte pojistnou matici (19) na seřizovacím šroubu (18).
Zašroubováním nebo vyšroubováním seřizovacího
šroubu nastavte úhel na hodnotu 90°.
Utáhněte pojistnou matici.
Utáhněte zajišťovací šroub tak, aby byla patka pily
zajištěna v nastavené poloze.
Nastavení hloubky řezu (obr. E)
Hloubka řezu by měla být nastavena podle tloušťky obrobku.
Měla by přesáhnout tloušťku obrobku přibližně o 2 mm.
♦ Povolte zajišťovací šroub (21), aby došlo k uvolnění
patky pily.
♦ Nastavte patku pily (6) do požadované polohy.
♦ Utáhněte zajišťovací šroub tak, aby byla patka pily
zajištěna v nastavené poloze.
Nastavení úhlu šikmého řezu (obr. F)
U tohoto nářadí může být úhel šikmého řezu nastaven
v rozsahu 0° až 45°.
♦ Povolte zajišťovací šroub (20), aby došlo k uvolnění
patky pily.
♦ Nastavte patku pily (6) do požadované polohy. Odpovídající úhel šikmého řezu může být odečten na měřítku
(22).
♦ Utáhněte zajišťovací šroub tak, aby byla patka pily
zajištěna v nastavené poloze.
Zapnutí a vypnutí
♦ Chcete-li nářadí spustit, stiskněte odjišťovací tlačítko (2)
a potom stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (1).
♦ Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač zapnuto/vypnuto.
Řezání
Vždy držte nářadí oběma rukama.
♦ Před zahájením řezu nechejte pilový list několik sekund
v chodu naprázdno.
♦ Při provádění řezu vyvíjejte na nářadí pouze mírný tlak.
♦ Pracujte s patkou kotoučové pily přitisknutou k obrobku.
Poznámka: Dbejte na to, aby nedocházelo k přehřívání zubů
pilového kotouče.
Použití náhledového vodítka (obr. G)
K provádění přímých řezů (23) a šikmých řezů pod úhlem 45°
(24) je nářadí vybaveno náhledovým vodítkem.
♦ Srovnejte levý okraj vodítka (23) nebo (24) s čárou řezu
(25).
♦ Během provádění řezu udržujte náhledové vodítko
srovnáno s čárou řezu.
♦ Pracujte s patkou kotoučové pily přitisknutou k obrobku.
Odsávání prachu
Chcete-li k nářadí připojit vysavač nebo odsávací zařízení,
musíte použít adaptér.
9
ČESKY
♦
♦
Zasuňte adaptér pro odsávání do výstupního otvoru pro
odsávání prachu (9).
Připojte k adaptéru hadici vysavače.
Rady pro optimální použití
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Vždy používejte typ pilového kotouče odpovídající
materiálu obrobku a typu řezu.
Držte nářadí vždy oběma rukama.
Před zahájením řezu nechejte pilový list několik sekund
v chodu naprázdno.
Při provádění řezu vyvíjejte na nářadí pouze mírný tlak.
Pracujte s patkou kotoučové pily přitisknutou k obrobku.
Protože nelze zabránit určitému štípání podél čáry řezu
na horní části obrobku, provádějte řez na té straně
obrobku, kde to bude přijatelné.
Na místech, kde musí být štípání okrajů řezu minimalizováno, například při řezání laminátů, upněte k horní
straně obrobku kus překližky.
Velké panely si vždy řádně podepřete, aby bylo minimalizováno riziko sevření pilového kotouče a riziko zpětného
rázu. Velké panely mají tendenci se prohýbat působením
vlastní hmotnosti.
Podpěry musí být umístěny pod panelem na obou
stranách v blízkosti čáry řezu a v blízkosti okrajů panelu.
Nikdy nedržte odřezávanou část obrobku v ruce a nepokládejte si ji přes nohu.
Upněte si obrobek k stabilní podložce pomocí upínacích
svorek. Správné upnutí a podepření obrobku je velmi
důležité z hlediska minimalizace ohrožení obsluhy,
zablokování kotouče nebo ztráty ovladatelnosti.
Příslušenství
Výkon vašeho nářadí záleží na používaném příslušenství. Příslušenství Stanley Fat Max jsou navržena a vyrobena podle
norem pro vysokou kvalitu a jsou určena pro zvýšení výkonu
vašeho nářadí. Použitím tohoto příslušenství docílíte toho
nejlepšího výsledku, který vám vaše nářadí může poskytnout.
Údržba
Vaše nářadí bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho
pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby nářadí vždy
vypněte a vyjměte z něj baterii.
♦ Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦ Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru.
Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo
rozpouštědla.
10
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦ Zajistěte ekologickou likvidaci staré zástrčky.
♦ Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové
zástrčce.
♦ Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! Na zemnící svorku nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami.
Doporučená pojistka: 5 A.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován
v běžném domácím odpadu.
Nebudete-li výrobek Stanley Fat Max již dále používat nebo
přejete-li si jej nahradit novým výrobkem, nelikvidujte jej společně s běžným domácím odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto
výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití
použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní
prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny
odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost Stanley Europe poskytuje službu sběru a recyklace výrobků Stanley Fat Max po skončení jejich provozní
životnosti. Chcete-li využít výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli zástupci autorizovaného servisu,
který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Stanley Europe
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Stanley Europe a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Baterie
Baterie Stanley Fat Max lze mnohokrát opakovaně
nabíjet. Po ukončení jejich životnosti je likvidujte
tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí:
♦
♦
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému
vybití baterie a potom ji vyjměte z nářadí.
Baterie typu NiCd, NiMH a Li-Ion lze recyklovat.
Odevzdejte je v autorizovaném servisu nebo do místní
sběrny, kde budou recyklovány nebo zlikvidovány tak,
aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.
ČESKY
Technické údaje
Záruka
FMC660 (Typ 1)
Vstupní napětí
V
18
0 - 4 000
Otáčky naprázdno
min-1
Maximální hloubka řezu
mm
54
Hloubka řezu pro šikmé řezy v úhlu 45°
mm
45
Průměr pilového kotouče
mm
165
Průměr upínacího otvoru
mm
16
Šířka pilového kotouče
mm
2,0
Hmotnost
kg
3,4
LpA (akustický tlak) 79 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
LWA (akustický výkon) 90 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy EN 60745:
Řezání dřeva (ah,W) 2,4 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Nabíječka
905765** TYP 1
Napájecí napětí
V
220 - 240
Výstupní napětí
V
20 (max)
Proud
A
2
min
120
Přibližná doba nabíjení
Baterie
FMC688L
Napájecí napětí
V
18
Kapacita
Ah
4,0
Typ
Li-Ion
Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
FMC660
Společnost Stanley Europe prohlašuje, že tyto výrobky popisované v technických údajích splňují požadavky následujících
norem:
Spoleþnost Stanley Europe je pĜesvČdþena o kvalitČ svých
výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku pro uživatele tohoto
výrobku. Tato záruka je nabízena mimoĜádnČ a žádným
zpĤsobem neovlivní vaše smluvní práva, jste-li soukromý
neprofesionální uživatel. Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.
PLNÁ ZÁRUKA
Spoleþnost Stanley Europe garantuje po dobu trvání záruþní
doby (24 mČsícĤ pĜi nákupu pro pĜímou osobní spotĜebu,
12 mČsícĤ pĜi nákupu pro podnikatelskou þinnost) bezplatné
odstranČní jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
Ƈ Tento výrobek byl používán pouze správným zpĤsobem
a v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro jeho
obsluhu.
Ƈ Tento výrobek byl vystaven bČžnému použití a opotĜebování.
Ƈ Tento výrobek nebyl opravován neoprávnČnými osobami.
Ƈ Byl pĜedložen doklad o zakoupení.
Ƈ Byl výrobek Stanley Fat Max vrácen kompletní se všemi
pĤvodními komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce nebo vyhledejte nejbližší autorizovaný servis
Stanley Fat Max v katalogu Stanley Fat Max nebo kontaktujte prodejce na adrese, která je uvedena v tomto návodu.
Seznam autorizovaných servisĤ Stanley Fat Max a všechny
podrobnosti o našem poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www. stanley.eu/3
ZVÝHODNČNÁ ZÁRUKA
Pro získání zvýhodnČné tĜíleté záruky je nutno provést registraci na níže uvedené adrese a v uvedeném termínu.
Ƈ Registrace je vyžadována do 4 týdnĤ od zakoupení.
Ƈ Registrace je na této adrese http://www.stanley.eu/3.
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2004/108/CE
a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte
prosím společnost Stanley Europe na následující adrese nebo
na adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti
Stanley Europe.
R. Laverick
Technický ředitel
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
8. 8. 2014
zst00247261 - 18-09-2014
11
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
CZ
ZÁRUþNÍ LIST
SK
ZÁRUþNÝ LIST
ZÁRUþNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUþNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 mČsícĤ pĜi prodeji zboží fyzické osobČ – spotĜebiteli pro soukromou pĜímou spotĜebu (§ 620 Obþanského zákoníku)
‰ 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteĐovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Obþianskeho zákonníka)
12 mČsícĤ pĜi prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské þinnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
‰ 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateĐovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateĐskej þinnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že úþel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že úþel nákupu je pre:
‰PĜímou osobní spotĜebu/Priamu osobnú spotrebu
‰Obchodní a podnikatelskou þinnost/obchodnú a podnikateĐskú þinnosĢ
IýO: ………………………...........................…..
ýíslo pokladního dokladu - faktury/ýíslo pokladniþného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
06/13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising