FMC660 | Stanley FMC660 CIRCULAR SAW Type H1 instruction manual

5
4
2
1
3
9
6
7
8
10
372002 - 43 EST
www.stanley.eu
FMC660
Eesti keel
(tõlgitud kasutusjuhend)
Русский язык
(Оригинальные инструкции)
2
5
12
13
10
11
14
15
16
12
A
B
17
18
19
20
10
C
90°
D
3
20
21
22
6
E
F
23
25
0°
G
4
6
24
45°
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie Stanley Fat Max saag on loodud puidu ja puittoodete
saagimiseks. Tööriist on ette nähtud nii professionaalseks kui
ka koduseks kasutamiseks.
Ohutuseeskirjad
b.
Üldised hoiatused tööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised. Kõigi
hoiatuste ja juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud termin „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
3.
a.
Töökoha ohutus
Hoidke töökoht puhas ja hästi valgustatud. Korrast ära
ja pimedad tööalad soodustavad õnnetuste juhtumist.
Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või
tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad sädemeid,
mis võivad süüdata tolmu või aurud.
Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista kasutamise ajal ohutus kauguses. Tähelepanu hajumisel
võite kaotada kontrolli tööriista üle.
Elektriohutus
Elektritööriista pistik peab vastama vooluvõrgule.
Ärge kunagi mingil moel muutke pistikut. Ärge
kasutage maandusega elektritööriistade puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögiohtu.
Vältige kehalist kontakti selliste maandatud pindadega
nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid. Elektrilöögi oht tõuseb, kui teie keha on maaga ühenduses.
Vältige elektritööriistade sattumist vihma kätte või
märgadesse tingimustesse. Elektritööriista sattunud
vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi kasutage
seadme toitekaablit selle kandmiseks, tõmbamiseks või
pistiku eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske kaablit
kuumuse, õli, teravate servade ja liikuvate osade eest.
Kahjustatud või sassis kaablid suurendavad elektrilöögiohtu.
Kui kasutate tööriista välitingimustes, tarvitage
kindlasti välitingimustesse sobivat pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine
vähendab elektrilöögiriski.
Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutamine
on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD). Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
Isiklik ohutus
Säilitage valvsus, jälgige, mida te teete, ning
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
elektritööriista väsinuna ega alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju all olles. Kui elektritööriistaga
töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid nagu tolmumask, mittelibisevad jalanõud, kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad
õigetes tingimustes kasutades kehavigastusi.
Vältige tahtmatut käivitamist. Veenduge enne tööriista
vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist, kättevõtmist
ja kandmist, et toitelüliti on väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades toiteallikaga
tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage
kõik reguleerimisvõtmed ja mutrivõtmed. Tööriista
pöörleva osa külge jäetud mutri- või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke lotendavaid
rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja kindad
eemal liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad, ehted ja
pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade külge kinni.
Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed
ja kogumisseadmed, siis veenduge, et need on ühendatud ja õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme
kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette
nähtud.
Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa lülitist
sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa lülitist
juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja tööriista
hoiule panemist eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/
või eemaldage aku. Nende kaitsemeetmete rakendamine vähendab elektritööriista soovimatu käivitamise ohtu.
Pikemaks seisma jäetud elektritööriistu hoidke
lastele kättesaamatus kohas. Mitte lubada tööriista
kasutada inimestel kes pole saanud vastavat väljaõpet või pole lugenud kasutusjuhendit. Oskamatutes
kätes on elektritööriistad ohtlikud.
Hooldage elektritööriistu. Veenduge, et liikuvad osad
on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, detailid on
terved ja puuduvad muud tingimused, mis võivad
mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral laske
tööriista enne edasist kasutamist remontida. Tööriistade halb hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana. Õigesti
hooldatud ja teravate servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ning neid on lihtsam juhtida.
5
EESTI KEEL
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid jms
vastavalt käesolevas juhendis toodule, võttes
arvesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö iseloomu.
Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt võib põhjustada ohtliku olukorra.
Elektritööriistade kasutamine ja hooldamine
Kasutage laadimiseks ainult tootja määratud laadijat.
Ühele akule sobiv laadija võib teise aku laadimisel
põhjustada tuleohtu.
Kasutage tööriistu ainult kindlaks määratud akudega. Teist tüüpi akude kasutamine võib põhjustada
vigastus- ja tuleohtu.
Kui aku ei ole kasutusel, hoidke seda eemal metallesemetest, näiteks kirjaklambritest, müntidest,
võtmetest, naeltest, kruvidest ja muudest väikestest
metallesemetest, mis võivad klemmid lühistada.
Aku klemmide lühistamine võib põhjustada põletusi ja
tulekahju.
Valedes tingimustes võib akust eralduda vedelikku.
Vältige sellega kokkupuutumist. Juhusliku kokkupuute korral loputage see veega maha. Kui vedelik
satub silma, pöörduge lisaks arsti poole. Akust
eraldunud vedelik võib põhjustada ärritust ja põletusi.
Teenindus
Laske tööriista regulaarselt hooldada kvalifitseeritud
remonditöökojas ja kasutage ainult originaalvaruosi.
See tagab tööriista ohutuse säilimise.
Lisahoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
Hoiatus! Ohutusjuhised kõigi saagide jaoks
Varnost drugih ljudi
a.
b.
c.
d.
e.
6
OHT! Hoidke käsi lõikepiirkonnast ja lehtedest eemal. Hoidke teist kätt abikäepidemel
või mootori korpusel. Kui hoiate saagi
mõlema käeva, siis ei saa neisse lehega sisse
lõigata.
Ärge sirutage kätt töödetaili alla. Kaitsevõre ei suuda
teid töödetaili all oleva lehe eest kaitsta.
Reguleerige lõikesügavus töödetaili paksusele
vastavaks. Töödetaili all peaks olema nähtav vähem kui
kettahammaste terve hammas.
Ärge kunagi hoidke lõigatavat detaili oma käes
või jalgadega risti. Kinnitage töödetail stabiilse
platvormi külge. Oluline on toestada detaili korralikult,
et minimeerida kokkupuudet kehaga, lehe kinnikiilumist
või kontrolli kaotamist.
Kui te teete tööd, mille käigus võib lõiketarvik puutuda kokku varjatud juhtmetega, hoidke elektritööriista
ainult isoleeritud hoidepindadest. Kokkupuude pinge
all oleva juhtmega seab ka elektritööriista metallosad
pinge alla ja võib anda operaatorile elektrilöögi.
f.
g.
h.
Rebenemise korral kasutage alati pikisaagimiskaitset
või sirget äärejuhikut. See parandab lõiketäpsust ja
vähendab lehe kinnikiilumise võimalust.
Kasutage alati õige suurusega lehti ja õige kujuga
(teemant versus ümar) ketassae võlli auke. Lehed,
mis ei vasta sae paigaldusriistvaraga, töötavad ekstsentriliselt, mistõttu kaob kontroll.
Ärge kunagi kasutage kahjustunud või vale lehe
seibi või polti. Lehe seibid ja polt loodi spetsiaalselt teie
sae jaoks, optimaalseks soorituseks ja ohutuks tööks.
Täiendavad ohutusjuhised kõigi saagide
jaoks
Tagasilöögi põhjused ja seotud hoiatused
♦
Tagasilöök on ootamatu reaktsioon sulgumisele,
kinnikiilumisele või mitte kohakuti asetsevale saelehele,
mis põhjustab kontrolli alt väljunud sae tõusmist ja töödetailist välja operaatori suunas liikumist;
♦ Kui leht sulgub või kiilub tihedalt sulguva sälgu juures,
siis leht seiskub ja mootori reaktsioon juhib seadme
kiiresti käitaja juurde tagasi;
♦ Kui leht läheb keerdu või pole lõikega enam kohakuti,
võivad lehe tagumise ääre juures olevad hambad kaevata puidu pealispinda, mistõttu leht hakkab lõikest välja
kaevama ja hüppab käitaja juurde tagasi.
Tagasilöök on sae valesti kasutamise ja /või ebaõige kasutusprotseduuri kasutamise tulemus ja seda saab vältida, võttes
kasutusele õiged alltoodud meetmed.
a. Säilitage sael tulev haare mõlema käega ja asetage
oma käed nii, et suudaksite vältida tagasilöögijõude.
Positsioneerige oma keha lehe kummalegi poolele,
kuid mitte lehega ühes tasapinnas. Tagasilöök võib
põhjustada seda, et saag hüppab tagasi, kuid tagasilöögijõude saab kontrollida käitaja, kui vajalikud ettevaatusabinõud on võetud kasutusele.
b. Kui leht on kinni kiilunud või kui lõige on mis tahes
põhjusel häiritud, vabastage kohe päästiklüliti ja
hoidke saage liikumatult materjalis, kuni leht on täielikult seisma jäänud. Ärge kunagi püüdke eemaldada
saage detailist või tõmmata saage tagasi, kui leht
liigub edasi või kui võib ilmneda tagasilööki. Uurige
ja tehke parandusi, et elimineerida lehe kinnikiilumise
põhjus.
c. Kui käivitada saag töödetailis uuesti, seadke saeleht
lõigatud sälgu keskele ja kontrollige, et saehambad
ei ole materjaliga haakunud. Kui saeleht on kinni
kiilunud, siis võib see tagasi liikuda või anda tagasilöögi
töödetailist, kui saag uuesti käivitada.
d. Toestage suuri paneele, et vähendada lehe sulgumise ja tagasilöögi riski. Suured paneelid kipuvad oma
raskuse all kokku vajuma. Toed tuleb asetada paneeli
mõlema külje alla, lõikejoone lähedale ja paneeli ääre
lähedusse.
EESTI KEEL
e.
f.
g.
Ärge kasutage nürisid või kahjustunud lehti. Teritamata või valesti seatud lehed teevad kitsa sälgu, mistõttu
tekib üleliigne hõõrumine, leht kiilub kinni ja annab
tagasilöögi.
Lehe sügavus ja kaldelõike reguleerimise lukustushoovad peavad olema pingutatud ja kinni enne
lõike tegemist. Kui lõikamise ajal peaks lehe regulaator
nihkuma, võib selle tagajärjel leht kinni kiiluda ja anda
tagasilöögi.
Olemasolevate seinte või muude piiratud nähtavusega kohtade saagimisel tuleb olla eriti ettevaatlik.
Väljaulatub leht võib lõigata objekte, mis põhjustavad
tagasilööke.
♦
Saelehed
♦
♦
b.
c.
d.
Kontrollige, et alumine kaitsevõre on korralikult
suletud enne kasutamist. Ärge kasutage saagi, kui
alumine kaitsevõre ei liigu vabalt ja ei sulgu viivitamata. Ärge sulgege klambriga või siduge alumist
kaitsevõret avatud asendisse. Kui saag kukub kogemata maha, võib alumine kaitsevõre painduda. Tõstke
alumine kaitsevõre koos sissetõmmatava käepidemega
üles ja veenduge, et see liigub vabalt ja ei puutu lehest
või muud osa mis tahes nurga all või lõikesügavusega.
Kontrollige alumise kaitsevõre vedru tööd. Kui kaitsevõre ja vedru ei tööta korralikult, tuleb neid enne
kasutamist hooldada lasta. Alumine kaitsevõre võib
töötada loiult kahjustunud osade, kleepuvate deposiitide
või jääkide kogunemise tõttu.
Alumise kaitsevõre võib käsitsi tagasi tõmmata vaid
erilõigete jaoks, nagu „vertikaalettenihete“ ja „kombineeritud lõiked“. Tõstke alumine kaitsevõre, tõmmates
käepideme tagasi, ja niipea kui tera siseneb materjali,
tuleb alumine kaitsevõre vabastada. Muudeks saagimistöödeks peab alumine kaitsevõre automaatselt töötama.
Jälgige alati, et alumine kaitsevõre katab lehest enne
sae asetamist pingile või põrandale. Kaitsmata, vabalt
liikuv leht põhjustab sae tagurpidi liikumist, lõigates kõike
ettejuhtuvat. Olge selle aja suhtes tähelepanelik, mida
on vaja tera seisma jäämiseks pärast lüliti vabastamist.
Muud ohud
Täiendavad jääkriskid võivad tekkida, kui kasutate tööriista,
mida pole hoiatustes märgitud. Need ohud võivad tekkida
valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste
kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised:
♦ Vigastuste tekkimine pöörlevate/liikuvate osade puudutamisel.
♦ Vigastuste tekkimine osade, terade või tarvikute vahetamisel.
♦ Vigastuste tekkimine seadme pikemaajalisel kasutamisel. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel tehke regulaarselt puhkepause.
♦ Kuulmiskahjustused.
Ärge kasutage soovitatust suurema ega väiksema läbimõõduga saelehed. Sobiva saelehe kohta vaadake tehnilisi
andmeid. Kasutage ainult selles kasutusjuhendis kindlaks
määratud saelehti, mis vastavad standardile EN 847-1.
Hoiatus! Ärge kasutage abrasiivseid lehti.
Kõrvalseisjate ohutus
♦
Alumise kaitsevõre funktsioon
a.
Tervisekahjustused, mille põhjuseks on tööriista
kasutamise käigus sisse hingatud tolm (näiteks puiduga
töötamisel, eriti tamme, pöögi ja MDF-plaatide puhul).
♦
Seade ei sobi kasutamiseks füüsilise või vaimse
puudega ega ka kogenematule või väheste teadmistega
inimesele (s.h lapsed), kes ei tööta ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või keda vastav isik pole seadme
kasutamise asjus instrueerinud.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis sisalduvad
deklareeritud vibratsioonitasemed on mõõdetud vastavalt
standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemeetodile
ning neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Deklareeritud vibratsioonitaset võib samuti kasutada kokkupuute
esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Elektritööriista tegelikul kasutamisel võib vibratsioon
erineda deklareeritud väärtusest, sõltuvalt tööriista kasutamise viisidest. Vibratsioonitase võib ületada eespool toodut.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et määrata
kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud meetmed töökohal
elektritööriistu kasutavate isikute kaitsmiseks, tuleb võtta
arvesse tegelikke kasutustingimusi ja tööriista kasutamise
viisi, sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse
kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud
või töötab tühijooksul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks peab kasutaja tähelepanelikult lugema kasutusjuhendit.
Lisaohutusjuhised akude ja laadijate kohta
Akud
♦ Ärge kunagi proovige neid avada.
♦ Vältige aku kokkupuudet veega.
♦ Ärge hoidke akut kohas, mille temperatuur võib kerkida
üle 40 °C.
♦ Laadimisel peab ümbritseva keskkonna temperatuur
olema vahemikus 10 °C kuni 40 °C.
♦ Laadimiseks kasutage ainult seadme/tööriistaga tarnitud
laadurit.
7
EESTI KEEL
♦
Akude kõrvaldamisel järgige jaotise „Keskkonnakaitse“
juhiseid.
Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid.
Laadijad
♦ Kasutage oma Stanley Fat Maxi laadijat ainult selle
seadme/tööriista aku laadimiseks, millega koos laadija
tarniti. Teised akud võivad plahvatada ning põhjustada
kehavigastusi ja kahjusid.
♦ Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid.
♦ Vahetage vigased juhtmed viivitamata välja.
♦ Vältige laadija kokkupuudet veega.
♦ Ärge avage laadijat.
♦ Ärge viige laadijasse mingeid esemeid.
Laadur on mõeldud kasutamiseks ruumis.
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
Elektriohutus
Laadur on topeltosilatsiooniga ega vaja seega
lisamaandust. Kontrollige alati, et voolupinget
vastab andmesildile märgitud väärtusele. Ärge
kunagi proovige vahetada laadijat välja tavalise
toitepistiku vastu.
♦
Kui toitekaabel on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse
tagamiseks tootjal või Stanley Fat Maxi volitatud hoolduskeskusel välja vahetada.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Käivituslüliti
2. Vabastusnupp
3. Põhikäepide
4. Sekundaarne käepide
5. Võlliluku nupp
6. Tald
7. Saeleht
8. Saelehe kaitsevõre
9. Saetolmu väljapääs
10. Aku
11. Laadija
♦
♦
♦
Vabastage ja eemaldage lehe kinnituskruvi (15), keerates
seda päripäeva kaasa antud kuuskantsisevõtmega (16).
Eemaldage välimine seib (14).
Eemaldage saeleht (7).
Paigaldamine
♦
♦
♦
♦
♦
Asetage saeleht sisemisse äärikusse (13), veendudes,
et lehel olev nool on tööriista noolega samasuunaline.
Asetage välimine seib (14) võllile nii, et kõrgem osa
oleks suunatud lehest eemale.
Sisestage lehe kinnituskruvi (15) auku.
Hoidke võlliluku nuppu (5) all.
Kinnitage tugevalt lehe kinnituskruvi, keerates seda
vastupäeva kaasa antud kuuskantsisevõtme (16) abil.
Aku paigaldamine ja eemaldamine (joonis C)
♦
♦
Aku (10) paigaldamiseks asetage see kohakuti tööriistal
oleva pesaga. Viige aku pessa ja lükake seda nii kaua,
kuni see fikseerub oma kohal.
Aku eemaldamiseks vajutage vabastamisnuppe (17),
tõmmates akut samal ajal pesast välja.
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal töötada oma kiirusega. Ärge koormake seda üle. Seda tööriista saavad kasutada parema- ja
vasakukäelised.
Aku laadimine (joonis A)
Akut tuleb laadida enne esmakordset kasutamist ja alati, kui
see ei anna piisavalt toidet tööde jaoks, mida enne oli lihtne
teha. Aku võib laadimisel soojeneda; see on normaalne ega
viita tõrkele.
Hoiatus! Ärge laadige akut, kui ümbritsev temperatuur on
alla 10 °C või üle 40 °C. Soovitatav laadimistemperatuur on
umbes 24 °C.
Saelehe eemaldamine ja paigaldamine (joonis B)
Märkus: Laadija ei lae akut, kui aku temperatuur on
madalam kui 10 °C või kõrgem kui 40 °C. Aku võib jätta
laadijasse, mis alustab automaatselt laadumist, kui aku
on piisavalt soojenenud või jahtunud.
♦ Aku laadimiseks (10) sisestage aku laadurisse (11). Akut
saab laadijasse paigaldada ainult ühes asendis. Ärge
kasutage jõudu. Veenduge, et aku on korralikult laadijas.
♦ Ühendage laadur vooluvõrguga.
Laadimisindikaator (12) hakkab vilkuma.
Kui laadimisindikaator (12) hakkab põlema pidevalt, siis on
laadimine lõppenud. Laadija ja aku saab määramata ajaga
ühendatuks jätta. Leedlamp lülitub sisse, kui laadur aeg-ajalt
akut täiendavalt laeb.
♦ Laadige tühjaks saanud aku 1 nädala jooksul. Aku laadimata hoidmisel lüheneb selle kasutusaeg märkimisväärselt.
Eemaldamine
Aku jätmine laadijasse
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne tööriista kokkupanemist võtke aku seadmest
välja ning veenduge, et saetera on peatunud. Kasutatud
saeterad võivad olla kuumad.
♦
8
Hoidke võlliluku nuppu (5) all ja keerake lehte, kuni
võllilukk haakub.
Kui LED-diood põleb pidevalt, võib aku jätta laadijasse. Laadija hoiab akut kasutamisvalmis ja täielikult laetuna.
EESTI KEEL
Laadija diagnostikafunktsioon
Kui laadija tuvastab nõrga või kahjustunud aku, hakkab
laadimisindikaator (12) vilkuma kiiresti punaselt. Toimige
järgmiselt:
♦ Sisestage aku uuesti laadurisse (10).
♦ Kui punane märgutuli jätkab kiirelt vilkumist, kontrollige
teise aku abil, kas laadur toimib nõuetekohaselt.
♦ Kui vahetatud aku laadimine on korras, siis on teine aku
vigane ning tuleb viia hooldekeskusse ümbertöötlemiseks.
♦ Kui näit on sama ka teise akuga, viige laadur kontrollimiseks volitatud hoolduskeskusse.
Märkus: Aku vea tuvastamiseks võib kuluda kuni 30
minutit. Kui aku on liiga kuum või külm, siis vilgub
LED-diood punaselt vaheldumisi kiiresti ja aeglaselt,
kummalgi kiirusel toimub üks vilkumine.
Saagimisnurga reguleerimine (joonis D)
Kasutage täisnurka kontrollimaks, et saelehe ja talla vaheline
nurk on 90°. Kui see nurk pole 90°, tuleb järgmisel reguleerida:
♦ Vabastage lukustusnupp (20), et avada sae tald.
♦ Vabastage reguleerimiskruvi (18) lukustusmutter (19).
♦ Kruvige reguleerimiskruvi sisse või välja, et saavutada 90° nurk.
♦ Pingutage uuesti lukustusmutter.
♦ Pingutage lukustusnuppu, et lukustada sae tald oma
kohal.
Lõikesügavuse reguleerimine (joonis E)
Lõikesügavus peab olema seatud detaili paksusega vastavusse. See ei tohi ületada paksust u 2 mm.
♦ Vabastage nupp (21), et avada sae tald.
♦ Viige sae tald (6) soovitud asendisse.
♦ Pingutage nuppu, et lukustada sae tald oma kohal.
Kaldenurga reguleerimine (joonis F)
Märkus: Hoolitsege selle eest, et lehe otsad ei kuumeneks
üle.
Sihijuhiku kasutamine (joonis G)
Tööriist on varustatud sihijuhikuga sirgeks lõikamiseks (23) ja
45° kaldlõike (24) tegemiseks.
♦ Joondage juhiku vasak serv (23) või (24) vastavalt
lõikejoonele (25).
♦ Hoidke sihijuhikut lõikejoonega ühes tasapinnas kogu
saagimise ajal.
♦ Hoidke tald saetava materjali vastas.
Tolmueemaldus
Tolmuimeja või tolmueemaldusseadme ühendamiseks tööriista külge on vaja adapterit.
♦ Sisestage tolmueemaldusadapter saetolmu väljapääsu (9).
♦ Ühendage tolmuimeja voolik adapteriga.
Soovitusi optimaalseks kasutamiseks
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Kasutage alati töödetaili materjali ja lõiketüübiga sobivat
saetera.
Hoidke tööriista alati mõlema käega.
Laske saeteral enne lõikamise alustamist mõned sekundid vabalt töötada.
Avaldage tööriistale lõikamise ajal ainult nõrka survet.
Hoidke tald saetava materjali vastas.
Kuna detaili pealmise külje lõikejoonel on pindude
tekkimine vältimatu, tuleb lõigata sellelt küljelt, kus on
pindude tekkimine aktsepteeritav.
Kui pindude tekkimist tuleb vähendada, nt kui lõikate
laminaati, kinnitage vineeritükk klambriga detaili peale.
Toestage suuri paneele, et vähendada lehe sulgumise ja
tagasilöögi riski. Suured paneelid kipuvad oma raskuse
all kokku vajuma.
Toed tuleb asetada paneeli mõlema külje alla, lõikejoone
lähedale ja lõigatava paneeli ääre lähedusse.
Ärge kunagi hoidke lõigatavat detaili oma käes või
jalgadega risti.
Kinnitage töödetail stabiilse platvormi külge klambritega.
Oluline on toestada detaili korralikult, et minimeerida
kokkupuudet kehaga, lehe kinnikiilumist või kontrolli
kaotamist.
Selle tööriista saab seada kaldenurka vahemikus 0° ja 45°.
♦ Vabastage lukustusnupp (20), et avada sae tald.
♦ Viige sae tald (6) soovitud asendisse. Vastava kaldenurga leiab skaalalt (22).
♦ Pingutage lukustusnuppu, et lukustada sae tald oma
kohal.
♦
Sisse- ja väljalülitamine
♦ Tööriista sisselülitamiseks vajutage vabastusnupp (2)
alla ja pigistage „on/off (sisse/välja)“ lülitit (1).
♦ Tööriista väljalülitamiseks vabastage „on/off (sisse/välja)“
lüliti.
Lisaseadmed
Saagimine
Hooldamine
Hoidke tööriista alati kahe käega.
♦ Laske saeteral enne lõikamise alustamist mõned sekundid vabalt töötada.
♦ Avaldage tööriistale lõikamise ajal ainult nõrka survet.
♦ Hoidke tald saetava materjali vastas.
♦
Seadme tööjõudlus oleneb kasutatavatest tarvikutest. Stanley
Fat Maxi tarvikud on konstrueeritud vastama rangetele
nõudmistele ning parandama tööriista efektiivsust. Tarvikuid
kasutades saate oma tööriista võimalikult tõhusalt rakendada.
Teie tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks ja vajab
minimaalset hooldamist. Pideva rahuldava töö tagamiseks
tuleb tööriista õigesti hooldada ja regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Enne tööriista hooldamist eemaldage lülitage tööriista välja ja eemaldage aku küljest.
9
EESTI KEEL
♦
♦
Puhastage tööriista ja laaduri ventilatsiooniavasid regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga.
Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
Tehnilised andmed
FMC660 (tüüp 1)
Sisendpinge
Vdc
18
Koormata kiirus
mm-1
0-4 000
54
Max lõikesügavus
mm
Toitepistiku vahetamine (ainult Suurbritannia ja
Iirimaa)
Max lõikesügavus 45° kaldega
mm
45
Lehe diameeter
mm
165
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige järgmiselt:
♦ Kõrvaldage vana pistik ohutult.
♦ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
♦ Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta. Järgige
kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
Soovitatav kaitse: 5 A.
Lehe ava
mm
16
Lehe otsa laius
mm
2,0
Mass
kg
3,4
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada
koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Stanley Fat Maxi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge visake
seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse kogumispunkti.
Elektroonikajäätmete sorteerimine ja pakkimine
aitab meil materjale taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida keskkonna saastamist
ja vähendab vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda elektroonikaromu
eraldamist olmejäätmetest ning selle viimist prügilasse või
jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
Stanley Europe pakub võimalust Stanley Fat Maxi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea lõppu.
Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
Stanley Europe‘i kohalikku esindusse, mille aadressi leiate
sellest kasutusjuhendist. Samuti on Stanley Europe‘i volitatud
remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse
üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com
Akud
Stanley Fat Maxi akusid saab laadida väga palju
kordi. Kui akud pole enam kasutuskõlblikud, kõrvaldage need keskkonnahoidlikul moel:
♦
♦
10
Laske aku täiesti tühjaks ja eemaldage tööriistast.
NiCd-, NiMH- ja Li-Ion-akud on ümbertöödeldavad. Viige
need volitatud remonditöökotta või kohalikku jäätmejaama.
LpA (helirõhk) 79 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
LWA (helivõimsus) 90 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetuna
vastavalt EN 60745:
Puidu lõikamine (ah, W) 2,4 m/s2, määramatus (K) 1,5 m/s2
Laadija
905765** TÜÜP 1
Sisendpinge
Vac
220–240
Väljundpinge
Vdc
20 (max)
Voolutugevus
Ligikaudne laadimisaeg
A
2
min
120
Aku
FMC688L
Pinge
Vdc
18
Mahtuvus
Ah
4,0
Tüüp
Li-Ion
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
FMC660
Stanley Europe kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad järgmistele dokumentidele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/EÜ ja
2011/65/EL. Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust Stanley
Europe‘iga allpool asuval aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokkupanemise eest ja kinnitab seda Stanley Europe‘i nimel.
R. Laverick
Ehitusjuht
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
08/08/2014
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
d.
Ваша пила Stanley Fat Max предназначена для распила
дерева и изделий из него. Этот инструмент предназначен
как для профессионалов, так и для использования
непрофессионалами.
Правила техники безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Внимание! Полностью прочтите инструкции
по технике безопасности и руководство по
эксплуатации. Несоблюдение представленных
ниже правил и инструкций может привести
к поражению электрическим током, возгоранию
и/или серьезной травме.
Сохраните все инструкции для последующего
обращения к ним Термин „электроинструмент“ во
всех приведенных ниже предупреждениях относится
к питаемому от электросети (проводному) или от
аккумуляторов (беспроводному) электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
Безопасность на рабочем месте
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте
его хорошую освещенность. Захламленное или
плохое освещенное рабочее место может стать
причиной несчастного случая.
Не используйте электроинструмент во
взрывоопасной атмосфере, например, при наличии
горючих жидкостей, газов или пыли. Искры,
которые появляются при работе электроинструментов
могут привести к воспламенению пыли или паров.
Не разрешайте детям и посторонним лицам
находиться рядом с вами при работе
с электроинструментом. Отвлекаясь от работы вы
можете потерять контроль над инструментом.
Электрическая безопасность
Сетевые вилки должны соответствовать
розеткам. Никогда не меняйте вилку инструмента.
Не используйте переходники к вилкам
для электроинструментов с заземлением.
Использование оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой розетки снижает риск
поражения электрическим током.
Следует избегать контакта с заземленными
поверхностями - такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы будете
заземлены, увеличивается риск поражения
электрическим током.
Не допускайте нахождения электроинструментов
под дождем или в условиях повышенной
влажности. При попадании воды в электроинструмент
риск поражения электротоком возрастает.
e.
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Бережно обращайтесь со шнуром питания. Никогда
не используйте кабель для переноски инструмента,
не тяните за него, пытаясь отключить инструмент
от сети. Держите кабель подальше от источников
тепла, масла, острых углов или движущихся
предметов. Поврежденный или запутанный шнур
питания повышает риск поражения электротоком.
При работе с электроинструментом вне помещения
необходимо пользоваться удлинителем,
рассчитанным на эксплуатацию в соответствующих
условиях. Использования шнура питания,
предназначенного для использования вне помещения,
снижает риск поражения электрическим током.
При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах с повышенной
влажностью используйте устройство защиты от
токов замыкания на землю (УЗО). Использование
УЗО сокращает риск поражения электрическим током.
Обеспечение индивидуальной безопасности
При работе с электроинструментом сохраняйте
бдительность, следите за своими действиями
и пользуйтесь здравым смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы устали,
находитесь в состоянии наркотического,
алкогольного опьянения или под воздействием
лекарственных средств. Невнимательность при
работе с электроинструментом может привести
к серьезным телесным повреждениям.
Используйте средства индивидуальной защиты.
Всегда используйте защитные очки. Средства защиты,
такие как противопылевая маска, обувь с не скользящей
подошвой, каска и защитные наушники, используемые
при работе, уменьшают риск получения травм.
Примите меры для предотвращения случайного
включения. Убедитесь в том, что выключатель
находится в положении выкл., прежде чем
подключать инструмент к источнику питания
и/или аккумуляторной батарее, поднимать
или переносить его. Если при переноске
электроинструмента ваш палец находится на
выключателе или если электроинструмент подключен
к сети, могут произойти несчастные случаи.
Уберите все регулировочные или гаечные
ключи перед включением электроинструмента.
Ключ, оставленный на вращающейся части
электроинструмента, может привести к травме.
Не пытайтесь дотянуться до слишком
удаленных поверхностей. Обувь должна быть
удобной, чтобы вы всегда могли сохранять
равновесие. Это позволит лучше контролировать
электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
Надевайте подходящую одежду. Избегайте носить
свободную одежду и ювелирные украшения.
Следите за тем, чтобы волосы, одежда и перчатки
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
12
не попадали под движущиеся детали. Возможно
наматывание свободной одежды, ювелирных изделий
и длинных волос на движущиеся детали.
При наличии устройств для подключения
оборудования для удаления и сбора пыли
необходимо обеспечить правильность их
подключения и эксплуатации. Использование
пылесборника сокращает риски, связанные с пылью.
Эксплуатация электроинструмента и уход за ним
Избегайте чрезмерной нагрузки электроинструмента.
Используйте электроинструмент, в соответствии
с назначением. Правильно подобранный
электроинструмент выполнит работу более эффективно
и безопасно при стандартной нагрузке.
Не используйте электроинструмент, если не
работает его выключатель. Любой инструмент,
управлять выключением и включением которого
невозможно, опасен, и его необходимо отремонтировать.
Перед выполнением любой регулировки, заменой
дополнительных приспособлений или хранением
электроинструмента отключите устройство от
сети или извлеките батарею из устройства. Такие
превентивные меры безопасности сокращают риск
случайного включения электроинструмента.
Храните неиспользуемый электроинструмент
в недоступном для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не имеющим
соответствующих навыков или не ознакомленным
с данными инструкциями. Электроинструмент
представляет опасность в руках неопытных пользователей.
Обслуживание электроинструментов. Проверьте
движущиеся детали на несоосность или заклинивание,
поломку либо какие-либо другие условия, которые
могут повлиять на эксплуатацию электроинструмента.
В случае обнаружения повреждений, прежде чем
приступить к эксплуатации инструмента, его нужно
отремонтировать. Большинство несчастных случаев
происходит с инструментами, которые не обслуживаются
должным образом.
Необходимо содержать режущий инструмент
в остро заточенном и чистом состоянии.
Вероятность заклинивания инструмента, за
которым хорошо следят и который хорошо заточен,
значительно меньше, а работать с ним легче.
Используйте данный электроинструмент, а также
дополнительные приспособления и насадки
в соответствии с данными инструкциями
и с учетом условий и специфики работы.
Использование электроинструмента для выполнения
операций, для которых он не предназначен, может
привести к созданию опасных ситуаций.
Использование аккумуляторных
электроинструментов и уход за ними
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Используйте для зарядки аккумуляторной
батареи только указанное производителем
зарядное устройство. Использование зарядного
устройства определенного типа для зарядки других
батарей может привести к возгоранию.
Используйте для электроинструмента только
батареи указанного типа. Использование других
аккумуляторных батарей может стать причиной
травмы и возгорания.
Избегайте попадания внутрь батареи скрепок,
монет, ключей, гвоздей, болтов или других
мелких металлических предметов, которые могут
вызывать замыкание ее контактов. Короткое
замыкание контактов батареи может привести
к возгоранию или получению ожогов.
При повреждении батареи, из нее может
вытечь электролит. При случайном контакте
с электролитом смойте его водой. При попадании
электролита в глаза обратитесь за медицинской
помощью. Жидкость, находящаяся внутри батареи,
может вызвать раздражение или ожоги.
Техническое обслуживание
Обслуживание электроинструмента должно
выполняться только квалифицированным
техническим персоналом. Это позволит обеспечить
безопасность обслуживаемого инструмента.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Внимание! Правила техники безопасности для
всех пил
Varnost drugih ljudi
a.
b.
c.
d.
ОПАСНО! Держите руки на рассто- янии
от области распила и диска. Держите
вторую руку на дополни- тельной
рукоятке или на корпусе двигателя.
Если пила удерживается обеими руками,
вероятность их пореза диском исключается.
Не держите руки под обрабатываемой деталью.
Ограждение не защищает руки от касания диска под
обрабатываемой деталью.
Отрегулируйте глубину резания в соответствии
с толщиной обрабатываемой детали. Под
обрабатываемой деталью должно быть видно менее
полной высоты зубца ножовочного полотна.
Никогда не удерживайте разрезаемую деталь
в руках или прижав ее к ноге. Зафиксируйте
обрабатываемую деталь на неподвижной опоре.
Необходимо надлежащим образом закрепить
обрабатываемую деталь для снижения риска
получения травмы, заклинивания диска или потери
контроля.
РУССКИЙ ЯЗЫК
e.
f.
g.
h.
Удерживайте инструмент за изолированные
поверхности для захвата при выполнении работ,
во время которых имеется вероятность контакта инструмента со скрытой электропроводкой.
Если вы держитесь за металлические детали
инструмента в случае соприкосновения
с находящимся под напряжением провода возможно
поражение оператора электрическим током.
Во время продольной распиловки всегда
используйте направляющую планку или
направитель детали. Это повышает точность
распила и снижает вероятность заклинивания диска.
Всегда используйте диски с посадочными
отверстиями соответствующего размера и формы
(ромбовидные или круглые). Диски, не совпадающие
с крепежными приспособлениями пилы, будут вращаться
эксцентрически, что приведет к потере контроля.
Ни в коем случае не используйте поврежденные
или несоответствующие зажимные кольца или
болты для дисков. Зажимные кольца и болты
для дисков были разработаны специально для
данной пилы с целью обеспечения оптимальной
производительности и безопасности во время работы.
Дополнительные инструкции по технике
безопасности для всех типов пил
Отдача и предупреждения, имеющие отношения
к ней
♦
обратный удар представляет собой внезапную
реакцию на защемление, зажимание или смещение
режущего диска, что приводит к неконтролируемому
подъему пилы из обрабатываемой детали
в направлении оператора;
♦ если диск зажимается или защемляется в распиле,
он останавливается, а реакция электродвигателя
приводит к тому, что устройство быстро смещается
в направлении оператора;
♦ если диск перекашивается или смещается в пропиле,
зубья на его задней кромке могут войти в верхнюю
часть деревянной детали, что приведет к выходу диска
из пропила и его скачку в направлении оператора.
Отдача является результатом неправильного
использования пилы и/или использованием
неправильных методов или режима; избежать этого
явления можно путем выполнения указанных далее мер
предосторожности.
a. Прочно удерживайте пилу обеими руками таким
образом, чтобы иметь возможность погасить
энергию отдачи. Ваше тело должно находиться
с боку от ножовочного полотна, а не на одной
прямой с ним. Отдача может при- вести к скачку
пилы назад, но оператор может гасить его энергию,
при условии соблюдения надлежащих мер.
b.
с.
d.
e.
f.
g.
В случае заклинивания диска или в случае
прекращения резки по любой причине, отпустите
курковый переключатель и удерживайте пилу
неподвижно в обрабатываемой детали до
полной остановки диска. Никогда не пытайтесь
вытащить пилу из обрабатываемой детали
или потянуть пилу назад во время вращения
ножовочного полотна, это может привести
к отдаче. Выясните причину и примите надлежащие
меры по устранению причины заклинивания диска.
При перезапуске пилы в детали отцентрируйте
режущий диск в пропиле и убедитесь в том, что
зубья пилы не касаются материала. Если режущий
диск заклинен, он может подскочить вверх или
ударить назад при повторном запуске пилы.
Поддерживайте большие панели для снижения
риска защемления или заклинивания диска.
Большие панели провисают под собственным весом.
Опору нужно поставить под обе стороны панели,
около линии разреза и около края панели.
Не используйте тупые или поврежденные
диски. Тупые или неправильно разведенные диски
образуют узкий пропил, что приводит к повышенному
трению, заклиниванию диска и образованию отдачи.
Рычаги настройки глубины пропила и угла резки
на конус перед началом работы должны быть
затянуты и за- фиксированы. В случае сбоя
настроек диска во время работы может произойти
заклинивание и отдача.
Соблюдайте повышенную осторожность при
выполнении врезного пиления стен или в других
„слепых зонах“. Выдвигаемый диск может
встречаться с предметами, которые могут привести
к образованию отдачи.
Нижнее ограждение
a.
b.
Перед каждым использованием проверяйте,
правильно ли закрыто нижнее ограждение. Не
используйте пилу, если нижнее ограждение
не перемещается свободно и не закрывает
диск постоянно. Никогда не зажимайте и не
связывайте нижнее ограждение для открытия
диска. При случайном падении пилы нижнее
ограждение может погнуться. Поднимите нижнее
ограждение при помощи втягивающей рукоятки
и убедитесь в том, что ограждение перемещается
свободно и не соприкасается с диском или другим
деталям при любых углах и глубине распила.
Проверьте функционирование и состояние
возвратной пружины нижнего ограждения. Если
ограждение и пружина не работают должным
образом, перед использованием пилы необходимо
устранить неисправности. Нижнее ограждение может
перемещаться замедленно из-за повреждения деталей,
отложения клейких веществ или скопления мусора.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
c.
d.
Нижнее ограждение следует убирать вручную только
при выполнении специальных разрезов, например, для
„врезных“ и „комбинированных распилов“. Поднимите
нижнее ограждения при помощи втягивающей рукоятки,
а когда диск соприкоснется с материалом, опустите нижнее
ограждение. Для всех других типов распила нижнее
ограждение должно работать в автоматическом режиме.
Всегда следите за тем, чтобы нижнее ограждение
закрывало диск, прежде чем класть пилу на верстак
или на пол. Незащищенный диск во время выбега
приведет к смещению пилы назад и разрезанию всех
находящихся на траектории движения предметов.
Помните, что после отпускания выключателя требуется
некоторое время для полной остановки диска.
Остаточные риски
Помимо тех рисков, что указаны в правилах техники
безопасности, при использовании инструмента могут
возникнуть дополнительные остаточные риски. Это
может произойти при неправильной эксплуатации или
продолжительном использовании инструмента и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование
предохранительных устройств, некоторые остаточные
риски невозможно полностью исключить. Это включает:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/
движущихся частей.
♦ Травмы, которые могут произойти в результате
смены деталей, лезвий или оснасток.
♦ Травмы, связанные с продолжительным
использованием инструмента. При использовании
любого инструмента в течение продолжительного
периода времени не забывайте делать перерывы.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Угроза здоровью, связанная с вдыханием пыли,
которая образуется при пользовании этим
инструментом (например, при работе с деревом,
особенно дубом, березой и МДФ.)
Пильные диски
♦
♦
Не используйте диски меньшего или большего диаметра
по сравнению с рекомендованными. См. размеры
дисков в технических характеристиках. Используйте
только те ножовочные полотна, что указаны в данном
руководстве, соответствующие стандарту EN 847-1.
Предупреждение! Ни в коем случае не используйте
абразивные отрезные круги.
Безопасность окружающих
♦
14
Данное устройство не предназначено для использования
лицами (включая детей) с ограниченными физическими,
сенсорными или ментальными возможностями, а также
лицами без достаточного опыта и знаний, если только
они не делают этого под руководством лица имеющего
соответствующий опыт и отвечающего за их безопасность.
♦
Не позволяйте детям играть с данным устройством.
Вибрация
Заявленные значения вибрации указанные в технических
спецификациях и заявлении о соответствии были
измерены в соответствии с стандартным методом
тестирования EN 60745 и могут быть использованы
для сравнения инструментов. Заявленное значение
эмиссии вибрации также может использоваться при
предварительной оценке ее воздействия.
Внимание! Значение эмиссии вибрации в каждом
конкретном случае применения электроинструмента
может отличаться от заявленного в зависимости от
того, каким образом используется инструмент. Уровень
вибрации может быть выше заявленного.
При оценке уровня вибрации для определения степени
безопасности, предусмотренного 2002/44/EC для защиты
людей регулярно пользующихся электроинструментом
при работе, нужно принимать во внимание уровень
вибрации, реальные условия использования и способ
использования инструмента, а также учитывать все этапы
цикла работы, когда инструмент выключается, когда он
работает на холостом ходу, а также время переключения
с одного режима на другой.
Условные обозначения на инструменте
На инструмент нанесены следующие обозначения:
Внимание! Во избежании риска получения
травм, прочитайте инструкцию по применению.
Дополнительные меры безопасности при
работе с батареями и зарядными устройствами
Аккумуляторы
♦ Никогда не пытайтесь разобрать аккумуляторы.
♦ Не подвергайте аккумуляторы воздействию воды.
♦ Не оставляйте инструмент в местах, где температура
превышает 40 °C.
♦ Заряжайте только при температуре 10 °C - 40 °C.
♦ Заряжайте аккумуляторы только с зарядным
устройством, которое прилагается к инструменту.
♦ При утилизации аккумуляторов следуйте
инструкциям, указанным в разделе „Защита
окружающей среды“.
Не пытайтесь заряжать поврежденные
аккумуляторные батареи.
Зарядные устройства
♦ Используйте свое зарядное устройство Stanley Fat
Max только для заряда аккумулятора инструмента,
с которым оно поставлялось. Использование
аккумуляторов другого типа может привести
к взрыву, травме и повреждениям.
♦ Не пытайтесь заряжать одноразовые батареи.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
Немедленно заменяйте поврежденный шнур питания.
Не подвергайте зарядное устройство воздействию
влаги.
Не вскрывайте зарядное устройство.
Не разбирайте зарядное устройство.
♦
Зарядное устройство можно использовать
только в помещении.
♦
Перед началом работы прочтите руководство по
эксплуатации.
♦
Электрическая безопасность
Ваше зарядное устройство имеет двойную изоляцию,
поэтому заземления не требуется. Необходимо
обязательно убедиться в том, что напряжение
источника питания соответствует указанному на
шильдике. Никогда не пытайтесь заменить зарядное
устройство на обычную сетевую розетку.
♦
Установка
Если поврежден сетевой шнур, его нужно заменить
у производителя или в авторизованном сервисном
центре Stanley Fat Max, чтобы избежать проблем.
Характеристики
Этот инструмент имеет следующие характеристики или
некоторые из них.
1. Выключатель
2. Кнопка выключения с арретиром
3. Основная ручка
4. Дополнительная ручка
5. Кнопка блокировки шпинделя
6. Подошва
7. Диск пилы
8. Ограждение ножовочного полотна
9. Выходное отверстие для опилок
10. Аккумуляторная батарея
11. Зарядное устройство
Сборка
Внимание! Перед сборкой снимите аккумулятор
с инструмента и убедитесь в том, что диск остановился.
Диск после работы может сильно нагреваться.
Установка и снятие ножовочного полотна
(рис. В)
Снятие
Удерживая кнопку блокировки шпинделя (5) в нажатом
положении, поверните ножовочное полотно так, чтобы
оно зафиксировалось в блокираторе шпинделя.
♦ Ослабьте и снимите винт, фиксации ножовочного
полотна (15) , повернув его по часовой стрелке
с помощью прилагаемого Allen ключа (16).
♦ Снимите внешнюю шайбу(14).
♦ Снимите ножовочное полотно(7).
♦
♦
Установите ножовочное полотно на внутренний
фланец (13), убедившись в том, что стрелка
на ножовочном полотне указывало в одном
направлении со стрелками на инструменте.
Установите внешнюю шайбу (14) на шпинделе,
чтобы приподнятая часть смотрела в сторону от
ножовочного полотна.
Установите на место винт фиксации ножовочного
полотна (15) в отверстие.
Удерживайте кнопку блокировки шпинделя (5)
в нажатом состоянии.
Надежно затяните винт, фиксации ножовочного
полотна , повернув его против часовой стрелки
с помощью прилагаемого Allen ключа (16).
Установка
♦
♦
Установите ножовочное полотно на внутренний
фланец (13), убедившись в том, что стрелка
на ножовочном полотне указывало в одном
направлении со стрелками на инструменте.
Установите внешнюю шайбу (14) на шпинделе,
чтобы приподнятая часть смотрела в сторону от
ножовочного полотна.
Установка и снятие аккумуляторной батареи
(рис. С)
♦
♦
Для установки аккумуляторной батареи (10)
совместите ее с батарейным отсеком инструмента.
Вставьте аккумуляторную батарею в батарейный
отсек и нажмите на нее, чтобы она встала на место.
Для извлечения батареи нажмите кнопку открывания
батарейного отсека (17), одновременно вытягивая ее
наружу.
Использование
Внимание! Пусть инструмент работает в обычном
режиме. Не прилагайте слишком большое усилие.
Инструмент можно приспособить для использования как
под правую, так и левую руку.
Зарядка аккумуляторной батареи (рис. A)
Перед первым использованием аккумулятор нужно
зарядить, и делать это всякий раз, когда чувствуете,
что для выполнения работы не хватает мощности
инструмента. Во время зарядки аккумулятор нагревается,
это нормально и не говорит о неисправности.
Внимание! Не заряжайте батарею при температуре
окружающей среды ниже 10 °C или выше 40 °C.
Рекомендуемая температура при зарядке: около 24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не заряжает
аккумулятор если температура аккумуляторного
элемента меньше 10 °C или больше 40°C.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Аккумулятор нужно оставить в зарядном устройстве
и зарядка начнется автоматически, когда температура
аккумуляторного элемента станет нормальной.
♦ Для зарядки аккумулятора (10), вставьте
его в зарядное устройство (11). Аккумулятор
устанавливается в зарядное устройство только
одним способом. Не прилагайте слишком большое
усилие. Проследите, чтобы батарея полностью
вошла в зарядное устройство.
♦ Подключите зарядное устройство к сети и включите
его.
Начнет мигать индикатор зарядки (12).
Зарядка завершена если индикатор зарядки (12) будет
непрерывно гореть. Зарядное устройство и аккумулятор
можно оставить подключенными на неопределенное
время . Когда зарядка аккумулятора завершится,
загорится зеленый светодиод.
♦ Заряжайте разряженные аккумуляторы раз в неделю.
Срок службы аккумулятора значительно уменьшается
если его хранить в разряженном состоянии.
Хранение аккумулятора в зарядном устройстве
Зарядное устройство и аккумулятор можно оставить
подключенными к сети с горящим светодиодным
индикатором. Зарядное устройство сохранит заряженный
аккумулятор.
Диагностика зарядного устройства
Если зарядное устройство обнаружит, что аккумулятор
неисправен или поврежден, индикатор зарядки (12)
быстро замигает красным светом. Сделайте следующее:
♦ Переустановите аккумулятор (10).
♦ Если индикаторы зарядки постоянно мигают красным
светом, попробуйте установить другой аккумулятор,
чтобы выяснить, нормально ли работает зарядное
устройство.
♦ Если другие аккумуляторы заряжаются нормально,
то проблема в аккумуляторах и их нужно вернуть
в сервисный центр для переработки.
♦ Если новый аккумулятор показывает тоже, что
и оригинальные, проверьте зарядное устройство
в авторизованном сервисном центре.
Примечание: На проверку исправности аккумулятора
может уйти до 30 минут. Если аккумулятор очень
горячий или очень холодный, светодиод будет
мигать красным светом, то быстро, то медленно по
переменно.
Регулировка расклинивающего ножа (Рис.D)
С помощью угольника проверьте, чтобы угол между
ножовочным полотном и подошвой был 90°. Если угол не
равен 90° отрегулируйте следующим образом:
♦ Ослабьте кнопку фиксации (20) для разблокировки
подошвы пилы.
♦ Ослабьте контргайку (19) на регулировочном винте(18).
16
♦
♦
♦
Отвинчивая или завинчивая винт отрегулируйте угол
до 90°.
Затяните контргайку
Затяните фиксирующую гайку для подошвы пилы.
Настройка глубины реза (Рис. E)
Глубина реза должна быть установлена в зависимости
от толщины обрабатываемой детали. Она должна быть
приблизительно на 2 мм больше толщины детали.
♦ Ослабьте кнопку фиксации (21) для разблокировки
подошвы пилы.
♦ Установите ограничитель глубины (6) в нужное
положение.
♦ Затяните фиксирующую гайку для подошвы пилы.
Регулировка угла фаски (Рис.F)
На этом инструменте можно установить угол фаски от
0°до 45°
♦ Ослабьте кнопку фиксации (20) для разблокировки
подошвы пилы.
♦ Установите подошву пилы (6) в нужное положение.
Параметры регулировки показаны на шкале (22).
♦ Затяните фиксирующую гайку для подошвы пилы.
Включение и выключение
♦ Чтобы включить инструмент нажмите кнопку
с фиксатором (2) и нажмите на курковый
выключатель(1).
♦ Чтобы выключить инструмент отпустите спусковой
выключатель.
Резка
Всегда держите пилу двумя руками.
♦ Прежде чем приступить к резке, дайте поработать
пиле несколько секунд без нагрузки.
♦ Прилагайте некоторую силу к инструменты во время
выполнения распила.
♦ По возможности, прижимайте подошву пилы
к поверхности, обрабатываемой детали.
Примечание: Будьте осторожны, не допуская
перегревания зубцев пилы.
Использование боковых направляющих (рис. G)
На инструменте есть боковая направляющая для прямой
резки (23) и резки под угллом 45° (24).
♦ Совместите левый край направляющих (23) или (24)
с линией реза (25).
♦ Следите за тем, чтобы боковая направляющая была
совмещена с линией отреза по время резки.
♦ По возможности, прижимайте подошву пилы
к поверхности, обрабатываемой детали.
Пылеудаление
Для подключения пылесоса или устройства отвода пыли
нужен переходник
♦ Вставьте переходник для устройства отвода пыли
в соответствующие отверстие пилы (9).
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Подсоедините шланг пылесоса к адаптеру
Советы по оптимальному использованию
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Всегда используйте пилы соответствующего типа
для разных рабочих деталей и типа распила.
Всегда держите пилу двумя руками.
Прежде чем приступить к резке, дайте поработать
пиле несколько секунд без нагрузки.
Прилагайте некоторую силу к инструменты во время
выполнения распила.
По возможности, прижимайте подошву пилы
к поверхности, обрабатываемой детали.
Если невозможно избежать расщепления
поверхности обрабатываемой детали, распиливайте
ее с той стороны, где такое ращипление не будет
заметно.
Чтобы свести к минимуму расщеплении, например,
при распиловке ламината, прижмите к нему кусок
фанеры во время распиловки.
Поддерживайте большие панели для снижения риска
защемления или заклинивания диска. Большие
панели провисают под собственным весом.
Опору нужно поставить под обе стороны панели,
около линии разреза и около края панели.
Никогда не удерживайте разрезае- мую деталь
в руках или прижав ее к ноге.
Зафиксируйте обрабатываемую деталь на
неподвижной опоре. Необходимо надлежащим
образом закрепить обрабатываемую деталь для
снижения риска получения травмы, заклинивания
диска или потери контроля.
Дополнительные приспособления
Работа вашего инструмента зависит от используемой
оснастки. Оснастка Stanley Fat Max разработана по самым
высоким стандартам, которые разработаны для того,
чтобы улучшить характеристики работы инструмента.
Используя эту оснастку вы получите максимальную
производительность от своего инструмента.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш инструмент имеет длительный срок эксплуатации
и требует минимальных затрат на техобслуживание. Для
длительной безотказной работы необходимо обеспечить
правильный уход за инструментом и его регулярную очистку.
Внимание! Перед выполнением любых работ по
обслуживанию инструмента, снимайте аккумулятор
с инструмента.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
и зарядное устройство с помощью мягкой щетки или
сухой тканевой салфетки.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя с помощью
влажной салфетки. Не используйте никакие
абразивные чистящие средства или средства на
основе растворителей.
Замена штепсельной вилки (только для
Великобритании и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
♦ Осторожно снимите старую вилку.
♦ Подсоедините коричневый провод к терминалу фазы
в новой вилке.
♦ Подсоедините синий провод к нулевому терминалу.
Внимание! Заземления не требуется. Соблюдайте
инструкции по установке вилки, которые предусмотрены
к вилкам высокого качества. Рекомендованный
предохранитель: 5 A.
Защита окружающей среды
Отдельная утилизация. Это изделие нельзя
утилизировать с обычным бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш инструмент Stanley Fat Max требует замены или он вам больше не нужен,
не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.
Утилизацию этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Система раздельного сбора отработавших
изделий и упаковочных материалов позволяет
перерабатывать их и использовать повторно.
Повторное использование материалов,
подвергаемых вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от загрязнений
и сокращает потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электроприборов и бытового мусора
на муниципальных свалках или сдачу его продавцам
у которых вы покупали свой продукт.
Stanley Europe осуществляют прием на утилизацию
изделий Stanley Fat Max по окончании срока их службы.
Чтобы воспользоваться этой услугой верните свое изделие
любому авторизованному агенту по ремонту, который
занимается сбором этих продуктов от имени компании.
Адрес ближайшего авторизованного сервисного
центра можно получить, обратившись в местное
представительство компании Stanley Europe по адресу,
указанному в настоящем руководстве. Кроме того,
список авторизованных агентов по ремонту Stanley
Europe и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на веб-сайте:
www.2helpU.com
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Заявление о соответствии нормам ЕС
Аккумуляторы
Аккумуляторы Stanley Fat Max можно
перезаряжать много раз. По окончании
срока эксплуатации батареи ее следует
утилизировать, соблюдая при этом необходимые
меры по защите окружающей среды:
♦
♦
Полностью разрядите батарею и отсоедините ее от
инструмента.
NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторы подлежат
вторичной переработке. Сдайте их нашему дилеру
или в местный центр вторичной переработки.
Технические характеристики
FME660 (Тип 1)
Входное напряжение
В пост. тока
18
Скорость без нагрузки
мм-1
0-4 000
Максимальная глубина распила
мм
54
Макс. глубина распила под
углом 45°
мм
45
Диаметр диска
мм
165
Отверстие ножовочного
полотна
мм
16
Ширина зубца лезвия
мм
2,0
Вес
кг
3,4
pA (акустическое давление) 79 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A)
L
LWA (акустическое давление) 90 дБ(A), Погрешность (K) 3 дБ(A)
Общие значения вибрации (сумма триаксиального вектора),
определенные в соответствии со стандартом EN 60745:
Резка дерева (aч, CW) 2,4 м/сек2, погрешность (K) 1,5 м/сек2
Зарядное устройство
905765** TYP 1
Входное напряжение
Вперем. тока
220-240
Выходное напряжение
В пост. тока
20 (Макс.)
Ток
Приблизительное время зарядки
A
2
мин
120
Аккумуляторная батарея
Напряжение
Емкость
Тип
zst00247270 - 18-09-2014
18
FMC688L
В пост. тока
18
Aч
4,0
Ионно-литиевый
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
FMC660
Stanley Europe заявляет, что продукция, описанная
в “технических характеристиках” соответствует:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Эти продукты также соответствуют Директиве 2004/108/
EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией
обращайтесь в компанию Stanley Europe по адресу,
указанному ниже или приведенному на задней стороне
обложки руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность за
составление технической документации и составил
данную декларацию по поручению компании Stanley
Europe.
R. Laverick
Менеджер по производству
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Бельгия
08.08.2014
РУССКИЙ ЯЗЫК
Гарантия
Stanley Europe уверены в качестве своих продуктов
и предлагает замечательную гарантию для
пользователей продукта. Это заявление о гарантии
дополнительное и ни в коей мере не причиняет вред
Вашим договорным и юридическим правам. Гарантия
действует на территории стран-членов ЕС и Европейской
зоне свободной торговли.
ПОЛНАЯ ГОДОВАЯ ГАРАНТИЯ
Если продукт Stanley Fat Max оказался дефектным
в результате использования недоброкачественных
материалов или качества выполнения работ в течение
12 месяцев с даты покупки, Stanley Europe гарантирует
замену всех неисправных деталей бесплатно или - по
нашему усмотрению – замену устройства бесплатно, при
условии что:
♦ Продукт не использовали не по назначению
и с нарушением инструкций руководство по
эксплуатации.
♦ Продукт имеет следы нормального износа;
♦ Не было предпринято попыток ремонта,
выполненного неавторизованным специалистом;
♦ Предоставлен чек о покупке.
♦ Продукт Stanley Fat Max должен быть возвращен
в полной комплектации и со всеми оригинальными
комплектующими
Если вы хотите заявить претензию, обратитесь
к продавцу и уточните местонахождения ближайшего
авторизованного дилера Stanley Fat Max в каталоге Stanley Fat Max или обратитесь в местный офис Stanley Fat
Max по адресу, указанному на упаковке или в руководстве
по эксплуатации. Список авторизованных дилеров
Stanley Fat Max и подробности о нашем после продажном
обслуживании вы найдете в интернете на сайте:
www.stanley.eu/3.
19
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.stanley.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising