FMC660 | Stanley FMC660 CIRCULAR SAW Type H1 instruction manual

5
4
2
1
3
9
6
7
8
10
370001 - 68 LT
www.stanley.eu
FMC660
Lietuvių
(originali instrukcija)
Русский язык
(Оригинальные инструкции)
2
5
12
13
10
11
14
15
16
12
A
B
17
18
19
20
10
C
90°
D
3
20
21
22
6
E
F
23
25
0°
G
4
6
24
45°
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Šis „Stanley Fat Max“ pjūklas skirtas medienai ir medžio
produktams pjauti. Šis įrankis skirtas profesionaliam ir asmeniniam, neprofesionaliam naudojimui.
3.
a.
Saugos informacija
Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais
Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir
visus nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio,
gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus ateičiai. Sąvoka
„elektrinis įrankis“ visuose toliau pateiktuose nurodymuose
reiškia pagrindinį, jungiamą į elektros lizdą (su laidu) arba
akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Darbo vietos sauga
Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra nelaimingų atsitikimų
priežastimi.
Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose, kur gali kilti
sprogimas, pavyzdžiui, ten, kur yra degiųjų skysčių,
dujų arba dulkių. Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis,
nuo kurių gali užsidegti dulkės arba garai.
Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite artyn vaikų
ir pašalinių asmenų. Jie gali blaškyti dėmesį ir dėl to
galite nesuvaldyti įrankio.
Elektros sauga
Elektrinių įrankių kištukai privalo atitikti elektros
lizdus. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada nenaudokite
jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai ir juos atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros smūgio pavojų.
Venkite kontakto su įžemintais paviršiais, pavyzdžiui,
vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir šaldytuvais.
Jei jūsų kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio pavojus
padidėtų.
Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį įrankį patekęs vanduo
padidina elektros smūgio pavojų.
Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti, jam ar kištukui
traukti. Saugokite laidą nuo karščio, tepalo, aštrių
kraštų arba judančių dalių. Pažeisti arba susinarplioję
laidai padidina elektros smūgio pavojų.
Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke, naudokite
tam pritaikytą ilginimo laidą. Naudojant darbui lauke
tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia naudoti
drėgnoje aplinkoje, naudokite energijos šaltinį, apsaugotą liekamosios elektros srovės prietaisu (RCD).
Naudojant RCD, sumažėja elektros smūgio pavojus.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
Asmens sauga
Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir vadovaukitės
sveika nuovoka, kai dirbate su elektriniu įrankiu.
Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę arba
veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant su
elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo akimirkos ir
galima sunkiai susižeisti.
Dėvėkite asmenines apsaugines priemones. Visada
naudokite akių apsaugos priemones. Apsauginės
priemonės, pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai batai
neslidžiais padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos
atitinkamomis sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte įrankio.
Prieš įjungdami įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar nešdami
įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas jo jungiklis.
Nešant elektrinius įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio
arba įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų jungikliai yra
įjungti, įvyksta nelaimingų atsitikimų.
Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite nuo jo
visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros įrankio dalies
rizikuojate susižeisti.
Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite ant
žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite laisvų rūbų
arba laisvai kabančių papuošalų. Plaukus, aprangą
ir pirštines laikykite atokiau nuo judančių dalių. Judamosios dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus
ar ilgus plaukus.
Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių trauktuvus ir
dulkių surinkimo prietaisus, būtinai juos prijunkite ir
tinkamai naudokite. Naudojant dulkių surinkimo įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis susijusius pavojus.
Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
Elektros įrankio negalima apkrauti per dideliu darbo
krūviu. Darbui atlikti naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu elektriniu įrankiu geriau ir saugiau atliksite darbą
tokiu greičiu, kuriam jis yra numatytas.
Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo jungiklis jo
neįjungia arba neišjungia. Bet kuris elektrinis įrankis,
kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį
privaloma pataisyti.
Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, priedų pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus, atjunkite
šį elektrinį įrankį nuo energijos šaltinio ir (arba)
ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Tokios apsauginės
priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti elektrinį įrankį.
Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, ir neleiskite jo naudoti
su šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis instrukcijomis
nesusipažinusiems asmenims. Naudojami nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai yra pavojingi.
5
LIETUVIŲ
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patikrinkite,
ar sutampa ir nestringa judamosios dalys, ar nėra sulūžusių dalių ir kitų gedimų, kurie galėtų turėti įtakos elektrinių
įrankių veikimui. Jeigu elektrinis įrankis sugadintas, prieš
naudojant jį reikia sutaisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų
nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių įrankių.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Tinkamai
techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštriais pjovimo
galais mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus ir smulkias įrankių dalis (peilius, grąžtus ir kt.) naudokite
vadovaudamiesi šia instrukcija ir konkrečios rūšies
elektriniams įrankiams numatytu būdu, atsižvelgdami į darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams nei numatytieji
atlikti, gali susidaryti pavojingų situacijų.
Akumuliatoriaus maitinamų įrankių naudojimas ir
priežiūra
Įkraukite naudodami tik gamintojo nurodytą kroviklį.
Vieno tipo akumuliatoriui tinkantis kroviklis, naudojamas
kitai akumuliatoriaus kasetei krauti, gali kelti gaisro pavojų.
Elektrinius įrankius naudokite tik su specialiai jiems
skirtais akumuliatoriais. Naudojant kitos rūšies akumuliatorių kasetes, galima susižeisti arba sukelti gaisrą.
Kai akumuliatorius nėra naudojamas, laikykite jį toliau nuo kitų metalinių daiktų, pavyzdžiui, popieriaus
sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ir kitų mažų
metalinių daiktų, dėl kurių gali kilti trumpasis jungimas tarp kontaktų. Sulietę akumuliatoriaus gnybtus
galite nusideginti arba patirti gaisrą.
Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio; venkite sąlyčio su juo. Jei sąlytis atsitiktinai įvyko, gausiai nuplaukite vandeniu. Jei skysčio
pateko į akis, kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatoriaus
ištekėjęs skystis gali sudirginti arba nudeginti odą.
Techninė priežiūra
Šį elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros įrankio darbą.
Papildomi įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais
Įspėjimas! Saugos instrukcija visiems pjūklams
Varnost drugih ljudi
a.
b.
6
PAVOJUS! Rankas laikykite kuo toliau nuo
pjovimo vietos ir pjovimo disko. Antrąją
ranką laikykite ant pagalbinės rankenos arba
variklio korpuso. Laikydami pjūklą abejomis
rankomis, negalėsite įsipjauti į disko ašmenis.
Nesiekite ko nors paimti po ruošiniu. Apsauginis
gaubtas negali apsaugoti jūsų nuo pjovimo disko po
ruošiniu.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Pareguliuokite pjovimo gylį pagal ruošinio storį. Iš
po ruošinio turi matytis mažiau nei vienas pjovimo disko
dantukas.
Niekada nelaikykite pjaunamos dalies rankomis arba
tarp kojų. Įtvirtinkite ruošinį ant nejudamo paviršiaus. Labai svarbu tinkamai laikyti ruošinį, kad būtų
maksimaliai apsaugotas kūnas, kad diskas neužstrigtų
arba nebūtų prarasta kontrolė.
Atlikdami veiksmus, kurių metu pjovimo priedas
gali prisiliesti prie paslėptų laidų ar įrankio laido,
laikykite elektrinį įrankį tik už izoliuoto suėmimo
paviršiaus. Prisilietus prie „gyvo“ laido, neizoliuotoms
metalinėms elektrinio įrankio dalims bus perduota įtampa
ir operatorius patirs elektros smūgį.
Darydami prapjovimo darbus, visuomet naudokite
prapjovos kreiptuvą arba tiesią krašto kreipiamąją. Taip
pjūvis bus tikslesnis ir sumažės galimybė diskui užstrigti.
Visuomet naudokite diskus su tinkamo dydžio ir formos
(rombo arba apvalios formos) skyle užmauti ant veleno.
Diskai, kurių vidinės angos neatitinka pjūklo montavimo
įrangos, veiks ekscentriškai, sukeldami kontrolės praradimą.
Niekuomet nenaudokite sugadintų arba netinkamų
disko poveržlių ar varžtų. Disko poveržlės ir varžtas
yra specialiai skirti šiam pjūklui, kad būtų užtikrintas
optimalus šio įrankio darbas ir sauga.
Atatrankos priežastys ir operatoriaus
apsaugojimas nuo atatrankos
Atatrankos priežastys ir su ja susiję įspėjimai
♦
atatranka – tai staigi reakcija į suspaudimą, užstrigimą ar
pjovimo disko išsiderinimą, kuri sukelia nekontroliuojamą
pjūklo pakilimą ir atšokimą nuo ruošinio link operatoriaus;
♦ kai diskas suspaudžiamas arba tvirtai užstringa ruošinyje, diskas užsikerta ir sustoja, o variklio reakcijos jėga
staiga atmeta įrankį link arba šalin nuo operatoriaus;
♦ jeigu diskas pjūvyje sulinksta arba išsiderina, disko galinio krašto dantukai gali įstrigti viršutiniame medienos paviršiuje ir todėl
diskas išsprūsta iš įpjovos ir atšoka atgal link operatoriaus.
Atatranka – netinkamo įrankio naudojimo ir (arba) netinkamų
darbo tvarkos ar sąlygų padarinys, kurio galima išvengti
imantis tinkamų, toliau nurodytų atsargumo priemonių:
a. Tvirtai abiem rankomis laikykite pjūklą, rankas laikykite taip, kad galėtumėte atlaikyti atatrankos jėgą.
Jūsų kūnas turi būti bet kurioje disko pusėje, bet ne
vienoje linijoje su disku. Atatranka gali priversti pjūklą
atšokti atgal, bet, ėmusis tinkamų atsargumo priemonių,
operatorius gali suvaldyti atatrankos jėgas.
b. Kai diskas užstrigo arba kai pjovimas dėl kokių nors
kitų priežasčių nutraukiamas, atleiskite svirtinį jungiklį
ir nejudinkite pjūklo ruošinyje, kol diskas visiškai nenustos suktis. Niekada nebandykite ištraukti pjūklo iš
ruošinio arba patraukti pjūklo atgal, kai diskas sukasi,
kitaip gali įvykti atatranka. Ištirkite ir imkitės atitaisymo
darbų, kad pašalintumėte disko užstrigimo priežastį.
LIETUVIŲ
c.
d.
e.
f.
g.
Iš naujo paleidę pjūklą ruošinyje, dėkite jį prapjovos
viduryje ir įsitikinite, kad pjūklo dantukai neliečia
ruošinio. Jeigu diskas yra įstrigęs, vėl paleidus įrankį jis
gali iššokti arba gali vėl įvykti atatranka.
Dideles plokštes paremkite, kad sumažėtų disko įstrigimo ir atatrankos galimybė. Didelės plokštės dažnai įlinksta
nuo savo pačių svorio. Atramas reikia dėti po plokšte netoli
pjovimo linijos ir greta plokštės briaunos iš abiejų disko pusių.
Nenaudokite bukų ar apgadintų diskų. Neužaštrinti
ar netinkamai nustatyti diskai pjauna siaurai ir sukelia
pernelyg didelę trintį, disko strigimą ir atatranką.
Prieš atliekant pjūvį, disko gylio ir įstrižo pjovimo
reguliavimo fiksavimo svirtys turi būti užtvirtintos
ir užfiksuotos. Jeigu pjovimo metu disko nustatymas
pasikeičia, diskas gali užstrigti ir sukelti atatranką.
Ypač būkite atsargūs įpjaudami sienas ar kitas
aklinas vietas. Kyšantis diskas gali prapjauti objektus,
kurie gali sukelti atatranką.
Apatinio apsauginio gaubto veikimas
a.
b.
c.
d.
Prieš naudojimą patikrinkite apsauginį gaubtą, ar jis
tinkamai uždarytas. Nedirbkite su pjūklu, jeigu apsauginis gaubtas nejuda laisvai ir neuždengia pjovimo disko.
Niekuomet nespauskite ir netvirtinkite apsauginio
gaubto, jei atidengtas pjovimo diskas. Jei netyčia
numestumėte pjūklą, gali sulinkti apatinis apsauginis
gaubtas. Pakelkite apatinį apsauginį gaubtą už atitraukimo
rankenėlės ir įsitikinkite, ar jis juda laisvai ir niekur (šonuose
ir apačioje) neliečia disko ar kokios nors kitos dalies.
Patikrinkite apsauginio gaubto grąžinimo spyruoklės
veikimą ir būklę. Jeigu apsauginis gaubtas ir spyruoklė veikia netinkamai, prieš naudojimą juos būtina
pataisyti. Apatinis apsauginis gaubtas gali veikti vangiai
dėl sugadintų dalių, klijingų nuosėdų ar susikaupusių
nešvarumų.
Apatinį apsauginį gaubtą galima atitraukti rankiniu
būdu tik darant įleidžiamuosius ir suleidimų pjūvius.
Kai tik diskas pradeda pjauti medžiagą, pakelkite apatinį
apsauginį gaubtą už atitraukimo rankenėlės; apatinis apsauginis gaubtas turi būti atlaisvintas. Bet kokio kito pjovimo
metu apatinis apsauginis gaubtas turi veikti automatiškai.
Prieš padėdami pjūklą ant darbastalio ar grindų, visuomet įsitikinkite, ar apsauginis gaubtas dengia diską. Neapsaugotas, tebesisukantis diskas gali priversti pjūklą judėti
atgal, pjaudamas viską, kas pasitaikys jo kelyje. Atkreipkite
dėmesį, per kiek laiko sustoja diskas atleidus jungiklį.
Kiti pavojai
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų, kurie gali
būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose dėl saugos. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne pagal paskirtį, ilgai naudojant
įrankį ir pan.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos
priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:
♦
♦
♦
♦
♦
Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių besisukančių (judamųjų) dalių.
Susižalojimai keičiant bet kokias dalis, pjūklelius arba
priedus.
Žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką. Jeigu įrankį
reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliariai darykite
pertraukas.
Klausos pablogėjimas.
Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių, susidariusių
naudojant įrankį (pavyzdžiui, apdirbant medieną, ypač
ąžuolą, beržą ir MDF).
Pjovimo diskai
♦
♦
Nenaudokite didesnio ar mažesnio skersmens diskų,
nei rekomenduojama. Tinkamus diskų matmenis rasite
techninių duomenų skyriuje. Naudokite tik šiame vadove
nurodytus diskus, atitinkančius standartą EN 847-1.
Įspėjimas! Niekuomet nenaudokite šlifuojamųjų pjovimo
diskų.
Kitų asmenų sauga
♦
♦
Asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis prietaisu
dėl savo psichikos, jutiminės arba protinės negalios arba
patirties bei žinių trūkumo (įskaitant vaikus), negalima
naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą
atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.
Vibracija
Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje pateiktos
deklaruotosios vibracijos emisijos vertės išmatuotos standartiniu bandymų būdu pagal standartą EN 60745; jos gali
būti naudojamos vienų įrankių palyginimui su kitais. Nurodyta
keliama vibracija taip pat gali būti naudojama preliminariam
vibracijos poveikiui įvertinti.
Įspėjimas! Faktinio elektrinio įrankio darbo metu keliama
vibracija gali skirtis nuo nurodytojo dydžio, priklausomai nuo
to, kokiais būdais naudojamas šis įrankis. Vibracijos lygis gali
viršyti nurodytąjį lygį.
Vertinant vibracijos poveikį, norint nustatyti apsaugos
priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/EB žmonių, darbe
reguliariai naudojančių elektrinius įrankius, apsaugai, reikia
atsižvelgti į vibracijos poveikio įvertinimą, faktines įrankio naudojimo sąlygas ir kaip tas įrankis yra naudojamas, o taip pat
atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui, ne tik į įrankio
naudojimo laiką, bet ir protarpius, kai įrankis būna išjungtas ir
kai jis veikia tuščiąja eiga.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotus šiuos simbolius:
Įspėjimas! Norėdamas sumažinti susižeidimo
pavojų, vartotojas privalo perskaityti šią naudojimo
instrukciją.
7
LIETUVIŲ
Papildomi nurodymai dėl akumuliatorių ir kroviklių
saugos
Akumuliatoriai
♦ Niekada jokiais būdais nebandykite jų atidaryti.
♦ Saugokite akumuliatorių nuo vandens.
♦ Nelaikykite tose vietose, kur temperatūra galėtų viršyti
40 °C.
♦ Kraukite tik esant 10–40 °C aplinkos oro temperatūrai.
♦ Kraukite tik su įrankiu pateiktu krovikliu.
♦ Išmesdami akumuliatorių, vadovaukitės nurodymais,
pateiktais skyriuje „Aplinkosauga“.
Nebandykite krauti apgadintų akumuliatorių.
Krovikliai
♦ Įrankio akumuliatoriui krauti naudokite tik su juo pateiktą
„Stanley Fat Max“ kroviklį. Kitų rūšių akumuliatoriai gali
sprogti ir sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.
♦ Niekada nebandykite krauti vienkartiniam naudojimui
skirtų akumuliatorių.
♦ Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite naujais.
♦ Saugokite kroviklį nuo vandens.
♦ Neatidarykite kroviklio.
♦ Neardykite kroviklio.
Šis kroviklis skirtas naudoti tik patalpose.
Prieš naudojimą perskaitykite šią naudojimo
instrukciją.
Surinkimas
Įspėjimas! Prieš montuodami, išimkite iš įrankio akumuliatorių ir įsitikinkite, ar pjūklelis nejuda. Naudoti pjūkleliai gali
būti įkaitę.
Pjovimo disko nuėmimas ir uždėjimas (B pav.)
Nuėmimas
♦
♦
♦
♦
Uždėjimas
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti
pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti įgaliotasis „Stanley Fat Max“ techninės priežiūros centro darbuotojas.
Funkcijos
Šis įrankis turi kai kurias arba visas toliau nurodytas funkcijas.
1. Įjungimo/išjungimo jungiklis
2. Atlaisvinimo mygtukas
3. Pagrindinė rankena
4. Papildoma rankena
5. Veleno fiksavimo mygtukas
6. Padas
7. Pjovimo diskas
8. Pjovimo disko apsauginis gaubtas
9. Pjuvenų išleidimo anga
10. Akumuliatorius
11. Kroviklis
8
Dėkite pjovimo diską ant vidinės jungės (13), įsitikindami,
kad ant disko esanti rodyklė būtų nukreipta ta pačia
kryptimi kaip ir ant įrankio esanti rodyklė.
Ant veleno dėkite išorinę poveržlę (14), išgaubtą centrinę
dalį nukreipę į kitą pusę nuo disko.
Įkiškite į angą disko montavimo varžtą (15).
Laikykite nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką (5).
Tvirtai užveržkite disko montavimo varžtą, sukdami jį pateiktu šešiakampiu veržliarakčiu (16) prieš laikrodžio rodyklę.
Dulkių surinkimo maišelio uždėjimas ir nuėmimas
(C pav.)
♦
Elektros sauga
Šis kroviklis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo nereikia
įžeminti. Visuomet patikrinkite, ar elektros tinklo
įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą įtampą.
Niekada nebandykite keisti kroviklio bloko kištuko
įprastu elektros kištuku.
Laikydami nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką (5), sukite diską tol, kol veleno fiksatorius visiškai užsifiksuos.
Atsukite ir nuimkite disko montavimo varžtą (15),
sukdami jį pateiktu šešiakampiu veržliarakčiu (16) pagal
laikrodžio rodyklę.
Nuimkite išorinę poveržlę (14).
Nuimkite pjovimo diską (7).
♦
Norėdami įtaisyti akumuliatorių (10), laikykite jį ties įrankyje esančiu lizdu. Įkiškite akumuliatorių į lizdą, stumkite
jį tol, kol jis užsifiksuos (išgirsite spragtelėjimą).
Norėdami išimti akumuliatorių, paspauskite jį atlaisvinantį
mygtuką (17), tuo pat metu traukdami akumuliatorių iš lizdo.
Naudojimas
Įspėjimas! Įrankis darbą privalo atlikti pats, savaiminiu
greičiu. Nenaudokite jo jėga, norėdami darbą atlikti greičiau.
Šį įrankį galima naudoti ir kairėje, ir dešinėje pusėje.
Akumuliatoriaus krovimas (A pav.)
Akumuliatorių privaloma įkrauti prieš pirmą kartą naudojant
įrankį ir kaskart, kai jame nepakanka energijos darbui, kurį
pirmiau atlikti buvo lengva. Kraunamas akumuliatorius gali
įšilti; tai normalu ir nėra joks gedimas.
Įspėjimas! Akumuliatoriaus negalima krauti, kai aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 10 °C arba aukštesnė nei 40 °C.
Rekomenduojama krauti esant maždaug 24 °C temperatūrai.
Pastaba. Kroviklis nekraus akumuliatoriaus, jeigu
elementų temperatūra bus žemesnė nei 10 °C arba aukštesnė nei 40 °C. Akumuliatorių reikia palikti kroviklyje;
kroviklis automatiškai pradės krauti, kai elementų temperatūra pakils arba nukris iki reikiamos ribos.
LIETUVIŲ
♦
Norėdami akumuliatorių (10) įkrauti, įkiškite jį į kroviklį
(11). Akumuliatorių į kroviklį pavyks įdėti tik vienu būdu.
Per daug nespauskite. Pasirūpinkite, kad akumuliatorius
būtų iki galo įkištas į kroviklį.
♦ Prijunkite kroviklį prie elektros tinklo ir įjunkite jį.
Pradės žybčioti kontrolinė krovimo lemputė (12).
Krovimas yra baigtas, kai kontrolinė krovimo lemputė (12)
nepertraukiamai šviečia žalia spalva. Kroviklį ir akumuliatorių
galima palikti sujungtus neribotam laikui. Retsykiais, kai kroviklis
vis papildomai įkrauna akumuliatorių, užsidega šviesos diodas.
♦ Kraukite išsikrovusį akumuliatorių 1 savaitę. Akumuliatoriaus tarnavimo laikas ženkliai sutrumpės, jeigu jis bus
laikomas iškrautas.
Akumuliatoriaus palikimas kroviklyje
Kai šviesos diodas šviečia, kroviklį ir akumuliatoriaus bloką
galima palikti sujungtus neribotam laikui. Kroviklis nuolat
palaikys maksimalų akumuliatoriaus įkrovimo lygį.
Kroviklio diagnostika
Jeigu kroviklis aptiks, kad akumuliatorius yra nusilpęs arba
sugadintas, krovimo indikatorius (12) ims greitai žybčioti
raudonai. Atlikite šiuos veiksmus:
♦ Iš naujo įdėkite akumuliatorių (10).
♦ Jeigu krovimo indikatorius ir toliau greitai žybčios raudonai, paimkite kitą akumuliatorių, kad nustatytumėte, ar
tinkamai vyksta krovimo procesas.
♦ Jeigu pakeistas akumuliatorius įkraunamas tinkamai,
reiškia originalus akumuliatorius yra sugedęs ir jį reikia
pristatyti į techninės priežiūros centrą perdirbimui.
♦ Jeigu naujas akumuliatorius rodo tokią pat indikaciją kaip
ir originalus akumuliatorius, atiduokite kroviklį į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą, kad jį patikrintų.
Pastaba. Akumuliatoriaus gedimo nustatymas gali užtrukti
iki 30 minučių. Jeigu akumuliatorius yra per šaltas, raudonas šviesos diodas pakaitomis žybčios tai greitai, tai lėtai,
po vieną kartą kiekvienu greičiu, vėliau ciklą kartojant.
Pjovimo kampo reguliavimas (D pav.)
Kampainiu patikrinkite, ar pjovimo diskas su pagrindu sudaro
90° kampą. Jeigu kampas nėra 90°, sureguliuokite, atlikdami
šiuos veiksmus:
♦ Atlaisvinkite fiksavimo rankenėlę (20), kad atlaisvintumėte pjūklo padą.
♦ Atsukite reguliavimo varžo (18) antveržlę (19).
♦ Įsukite arba išsukite varžtą, kad nustatytumėte 90° kampą.
♦ Vėl užveržkite antveržlę.
♦ Užveržkite fiksavimo rankenėlę, kad tinkamai užtvirtintumėte pjūklo padą.
Pjūvio gylio reguliavimas (E pav.)
Pjūvio gylį reikia nustatyti atsižvelgiant į ruošinio storį. Jis turi
viršyti storį maždaug 2 mm.
♦ Atlaisvinkite rankenėlę (21), kad atlaisvintumėte pjūklo padą.
♦ Pastumkite pjūklo padą (6) į norimą padėtį.
♦
Užveržkite rankenėlę, kad tinkamai užtvirtintumėte pjūklo
padą.
Įstrižojo kampo reguliavimas (F pav.)
Šį įrankį galima nustatyti 0–45° įstrižiesiems pjūviams.
♦ Atlaisvinkite fiksavimo rankenėlę (20), kad atlaisvintumėte pjūklo padą.
♦ Pastumkite pjūklo padą (6) į norimą padėtį. Atitinkamą
įstrižąjį kampą galima matyti skalėje (22).
♦ Užveržkite fiksavimo rankenėlę, kad tinkamai užtvirtintumėte pjūklo padą.
Įjungimas ir išjungimas
♦ Jeigu norite įrankį įjungti, nuspauskite atlaisvinimo mygtuką (2) ir paspauskite įjungimo/išjungimo jungiklį (1).
♦ Jeigu įrankį norite išjungti, atleiskite jungimo/išjungimo
jungiklį.
Pjovimas
Įrankį visuomet laikykite abejomis rankomis.
♦ Prieš pradėdami pjauti, leiskite įrankiui kelias sekundes
laisvai paveikti.
♦ Pjaudami, įrankį spauskite nesmarkiai.
♦ Dirbkite atrėmę pjūklo padą į ruošinį.
Pastaba: Pasirūpinkite, kad neperkaistų disko galiukai.
Kontrolinio kreiptuvo naudojimas (G pav.)
Šiame įrankyje įrengtas kontrolinis kreiptuvas, naudojamas atliekant tiesiuosius pjūvius (23) ir 45° įstrižuosius pjūvius (24).
♦ Sutapdinkite kreiptuvų (23) arba (24) kairįjį kraštą su
pjovimo linija (25).
♦ Pjaudami laikykite sutapdinę kontrolinį kreiptuvą su
pjovimo linija.
♦ Dirbkite atrėmę pagrindą į ruošinį.
Dulkių ištraukimas
Dulkių siurbliui arba dulkių trauktuvui prie įrankio prijungti
reikia adapterio.
♦ Įkiškite dulkių trauktuvo adapterį į pjuvenų išleidimo angą (9).
♦ Prijunkite dulkių siurblio žarną prie adapterio.
Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Visada naudokite ruošinio medžiagai ir pjovimo tipui
tinkamą pjūklelio tipą.
Įrankį visuomet laikykite abejomis rankomis.
Prieš pradėdami pjauti, leiskite įrankiui kelias sekundes
laisvai paveikti.
Pjaudami, įrankį spauskite nesmarkiai.
Dirbkite atrėmę pjūklo padą į ruošinį.
Kadangi tam tikro pleišėjimo išilgai ruošinio viršaus
pjovimo linijos išvengti neįmanoma, pjaukite iš tos pusės,
kurioje pleišėjimas reikšmės neturi.
Ten, kur pleišėjimas turėtų būti minimalus, pvz., pjaunant
lakštus, suspauskite spaustuvais faneros lakštą ruošinio
viršuje.
9
LIETUVIŲ
♦
♦
♦
♦
Dideles plokštes paremkite, kad sumažėtų disko
įstrigimo ir atatrankos galimybė. Didelės plokštės dažnai
įlinksta nuo savo pačių svorio.
Plokštę reikia paremti iš abiejų pusių, šalia pjovimo linijos
ir prie plokštės krašto.
Niekada nelaikykite pjaunamos dalies rankomis arba tarp
kojų.
Pritvirtinkite ruošinį spaustuvais prie nejudamo paviršiaus. Labai svarbu tinkamai atremti ruošinį, kad jis kuo
mažiau paveiktų kūną, kad mažiau strigtų diskas ar
nebūtų prarasta kontrolė.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio negalima
išmesti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti šį „Stanley
Fat Max“ gaminį nauju arba jeigu jis jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis namų ūkio atliekomis.
Atiduokite šį gaminį į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę,
sudaroma galimybė juos perdirbti ir panaudoti iš
naujo. Tokiu būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Priedai
Įrankio veikimas priklauso nuo naudojamo priedo. „Stanley
Fat Max“ priedai yra pagaminti laikantis aukštos kokybės
standartų ir skirti pagerinti įrankio eksploatacines savybes.
Naudojant šiuos priedus, įrankis veiks geriausiai.
Techninė priežiūra
Šis elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant
minimalios techninės priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir
ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
Įspėjimas! Prieš pradėdami įrankio techninės priežiūros
darbus, išjunkite įrankį ir išimkite iš jo akumuliatorių.
♦ Reguliariai minkštu šepetėliu arba sausa šluoste išvalykite įrankio ir kroviklio ventiliacijos angas.
♦ Reguliariai drėgna šluoste nuvalykite variklio korpusą.
Nenaudokite jokių šveičiamųjų arba tirpiklių pagrindu
pagamintų valiklių.
Elektros kištuko keitimas (tik Jungtinės Karalystės
ir Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
♦ Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
♦ Rudą laidą junkite prie naujo elektros kištuko gnybto,
turinčio įtampą.
♦ Mėlyną laidą junkite prie elektros kištuko neutralaus
gnybto.
Įspėjimas! Prie įžeminimo įvado nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama su aukštos
kokybės kištukais. Rekomenduojamas saugiklis: 5 A.
10
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių, iš savivaldybių atliekų
surinkimo vietų, arba juos, perkant naują gaminį, gali paimti
prekybos atstovai.
„Stanley Europe“ surenka senus naudotus „Stanley Fat Max“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami
pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam
įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisiekę
su vietine „Stanley Europe“ atstovybe, šioje instrukcijoje
nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje pateiktas sąrašas
įgaliotųjų „Stanley Europe“ įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli
informacija apie mūsų produktų techninės priežiūros centrus,
jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com
Akumuliatoriai
„Stanley Fat Max“ akumuliatoriai yra įkraunami.
Fiziškai nusidėvėjusius akumuliatorius privaloma
išmesti taip, kad nebūtų daroma žala gamtai:
♦
♦
Visiškai iškraukite akumuliatorių, o tada ištraukite jį iš
įrankio.
NiCd, NiMH ir ličio jonų akumuliatorius galima perdirbti
ir pakartotinai panaudoti. Grąžinkite juos įgaliotajam remonto atstovui arba atiduokite į vietos surinkimo punktą.
LIETUVIŲ
Techniniai duomenys
FMC660 (1 tipas)
Įvesties įtampa
Greitis be apkrovos
Vdc
18
mm-1
0-4.000
Maks. pjūvio gylis
mm
54
Maks. pjūvio gylis pjaunant 45°
įstrižuoju kampu
mm
45
Pjovimo disko skersmuo
mm
165
Vidinės disko angos skersmuo
mm
16
Disko galiuko plotis
mm
2,0
Svoris
kg
3,4
LpA (garso slėgis) 79 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
LWA (garso galia) 90 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma) pagal EN 60745:
Medienos pjovimas (ah, W) 2,4 m/s2, paklaida (K) 1,5 m/s2
Kroviklis
905765** 1 TIP.
Įvesties įtampa
Vac
220-240
Išvesties įtampa
Vdc
20 (maks.)
Elektros srovės stiprumas
Apyt. krovimo laikas
A
2
min
120
Akumuliatorius
FMC688L
Įtampa
Vdc
18
Galia
Ah
4,0
Tipas
Ličio jonų
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
FMC660
„Stanley Europe“ deklaruoja, kad šie gaminiai, aprašyti
„Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka:
2006/42/EB, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2004/108/CE ir
2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į
„Stanley Europe“ atstovą toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite
į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją „Stanley Europe“.
R. Laverick
Technikos direktorius
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium (Belgija)
2014.08.08
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
d.
Ваша пила Stanley Fat Max предназначена для распила
дерева и изделий из него. Этот инструмент предназначен
как для профессионалов, так и для использования
непрофессионалами.
Правила техники безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Внимание! Полностью прочтите инструкции
по технике безопасности и руководство по
эксплуатации. Несоблюдение представленных
ниже правил и инструкций может привести
к поражению электрическим током, возгоранию
и/или серьезной травме.
Сохраните все инструкции для последующего
обращения к ним Термин „электроинструмент“ во
всех приведенных ниже предупреждениях относится
к питаемому от электросети (проводному) или от
аккумуляторов (беспроводному) электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
12
Безопасность на рабочем месте
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте
его хорошую освещенность. Захламленное или
плохое освещенное рабочее место может стать
причиной несчастного случая.
Не используйте электроинструмент во
взрывоопасной атмосфере, например, при наличии
горючих жидкостей, газов или пыли. Искры,
которые появляются при работе электроинструментов
могут привести к воспламенению пыли или паров.
Не разрешайте детям и посторонним лицам
находиться рядом с вами при работе
с электроинструментом. Отвлекаясь от работы вы
можете потерять контроль над инструментом.
Электрическая безопасность
Сетевые вилки должны соответствовать
розеткам. Никогда не меняйте вилку инструмента.
Не используйте переходники к вилкам
для электроинструментов с заземлением.
Использование оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой розетки снижает риск
поражения электрическим током.
Следует избегать контакта с заземленными
поверхностями - такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы будете
заземлены, увеличивается риск поражения
электрическим током.
Не допускайте нахождения электроинструментов
под дождем или в условиях повышенной
влажности. При попадании воды в электроинструмент
риск поражения электротоком возрастает.
e.
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Бережно обращайтесь со шнуром питания. Никогда
не используйте кабель для переноски инструмента,
не тяните за него, пытаясь отключить инструмент
от сети. Держите кабель подальше от источников
тепла, масла, острых углов или движущихся
предметов. Поврежденный или запутанный шнур
питания повышает риск поражения электротоком.
При работе с электроинструментом вне помещения
необходимо пользоваться удлинителем,
рассчитанным на эксплуатацию в соответствующих
условиях. Использования шнура питания,
предназначенного для использования вне помещения,
снижает риск поражения электрическим током.
При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах с повышенной
влажностью используйте устройство защиты от
токов замыкания на землю (УЗО). Использование
УЗО сокращает риск поражения электрическим током.
Обеспечение индивидуальной безопасности
При работе с электроинструментом сохраняйте
бдительность, следите за своими действиями
и пользуйтесь здравым смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы устали,
находитесь в состоянии наркотического,
алкогольного опьянения или под воздействием
лекарственных средств. Невнимательность при
работе с электроинструментом может привести
к серьезным телесным повреждениям.
Используйте средства индивидуальной защиты.
Всегда используйте защитные очки. Средства защиты,
такие как противопылевая маска, обувь с не скользящей
подошвой, каска и защитные наушники, используемые
при работе, уменьшают риск получения травм.
Примите меры для предотвращения случайного
включения. Убедитесь в том, что выключатель
находится в положении выкл., прежде чем
подключать инструмент к источнику питания
и/или аккумуляторной батарее, поднимать
или переносить его. Если при переноске
электроинструмента ваш палец находится на
выключателе или если электроинструмент подключен
к сети, могут произойти несчастные случаи.
Уберите все регулировочные или гаечные
ключи перед включением электроинструмента.
Ключ, оставленный на вращающейся части
электроинструмента, может привести к травме.
Не пытайтесь дотянуться до слишком
удаленных поверхностей. Обувь должна быть
удобной, чтобы вы всегда могли сохранять
равновесие. Это позволит лучше контролировать
электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
Надевайте подходящую одежду. Избегайте носить
свободную одежду и ювелирные украшения.
Следите за тем, чтобы волосы, одежда и перчатки
РУССКИЙ ЯЗЫК
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
не попадали под движущиеся детали. Возможно
наматывание свободной одежды, ювелирных изделий
и длинных волос на движущиеся детали.
При наличии устройств для подключения
оборудования для удаления и сбора пыли
необходимо обеспечить правильность их
подключения и эксплуатации. Использование
пылесборника сокращает риски, связанные с пылью.
Эксплуатация электроинструмента и уход за ним
Избегайте чрезмерной нагрузки электроинструмента.
Используйте электроинструмент, в соответствии
с назначением. Правильно подобранный
электроинструмент выполнит работу более эффективно
и безопасно при стандартной нагрузке.
Не используйте электроинструмент, если не
работает его выключатель. Любой инструмент,
управлять выключением и включением которого
невозможно, опасен, и его необходимо отремонтировать.
Перед выполнением любой регулировки, заменой
дополнительных приспособлений или хранением
электроинструмента отключите устройство от
сети или извлеките батарею из устройства. Такие
превентивные меры безопасности сокращают риск
случайного включения электроинструмента.
Храните неиспользуемый электроинструмент
в недоступном для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не имеющим
соответствующих навыков или не ознакомленным
с данными инструкциями. Электроинструмент
представляет опасность в руках неопытных пользователей.
Обслуживание электроинструментов. Проверьте
движущиеся детали на несоосность или заклинивание,
поломку либо какие-либо другие условия, которые
могут повлиять на эксплуатацию электроинструмента.
В случае обнаружения повреждений, прежде чем
приступить к эксплуатации инструмента, его нужно
отремонтировать. Большинство несчастных случаев
происходит с инструментами, которые не обслуживаются
должным образом.
Необходимо содержать режущий инструмент
в остро заточенном и чистом состоянии.
Вероятность заклинивания инструмента, за
которым хорошо следят и который хорошо заточен,
значительно меньше, а работать с ним легче.
Используйте данный электроинструмент, а также
дополнительные приспособления и насадки
в соответствии с данными инструкциями
и с учетом условий и специфики работы.
Использование электроинструмента для выполнения
операций, для которых он не предназначен, может
привести к созданию опасных ситуаций.
Использование аккумуляторных
электроинструментов и уход за ними
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Используйте для зарядки аккумуляторной
батареи только указанное производителем
зарядное устройство. Использование зарядного
устройства определенного типа для зарядки других
батарей может привести к возгоранию.
Используйте для электроинструмента только
батареи указанного типа. Использование других
аккумуляторных батарей может стать причиной
травмы и возгорания.
Избегайте попадания внутрь батареи скрепок,
монет, ключей, гвоздей, болтов или других
мелких металлических предметов, которые могут
вызывать замыкание ее контактов. Короткое
замыкание контактов батареи может привести
к возгоранию или получению ожогов.
При повреждении батареи, из нее может
вытечь электролит. При случайном контакте
с электролитом смойте его водой. При попадании
электролита в глаза обратитесь за медицинской
помощью. Жидкость, находящаяся внутри батареи,
может вызвать раздражение или ожоги.
Техническое обслуживание
Обслуживание электроинструмента должно
выполняться только квалифицированным
техническим персоналом. Это позволит обеспечить
безопасность обслуживаемого инструмента.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Внимание! Правила техники безопасности для
всех пил
Varnost drugih ljudi
a.
b.
c.
d.
ОПАСНО! Держите руки на рассто- янии
от области распила и диска. Держите
вторую руку на дополни- тельной
рукоятке или на корпусе двигателя.
Если пила удерживается обеими руками,
вероятность их пореза диском исключается.
Не держите руки под обрабатываемой деталью.
Ограждение не защищает руки от касания диска под
обрабатываемой деталью.
Отрегулируйте глубину резания в соответствии
с толщиной обрабатываемой детали. Под
обрабатываемой деталью должно быть видно менее
полной высоты зубца ножовочного полотна.
Никогда не удерживайте разрезаемую деталь
в руках или прижав ее к ноге. Зафиксируйте
обрабатываемую деталь на неподвижной опоре.
Необходимо надлежащим образом закрепить
обрабатываемую деталь для снижения риска
получения травмы, заклинивания диска или потери
контроля.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
e.
f.
g.
h.
Удерживайте инструмент за изолированные
поверхности для захвата при выполнении работ,
во время которых имеется вероятность контакта инструмента со скрытой электропроводкой.
Если вы держитесь за металлические детали
инструмента в случае соприкосновения
с находящимся под напряжением провода возможно
поражение оператора электрическим током.
Во время продольной распиловки всегда
используйте направляющую планку или
направитель детали. Это повышает точность
распила и снижает вероятность заклинивания диска.
Всегда используйте диски с посадочными
отверстиями соответствующего размера и формы
(ромбовидные или круглые). Диски, не совпадающие
с крепежными приспособлениями пилы, будут вращаться
эксцентрически, что приведет к потере контроля.
Ни в коем случае не используйте поврежденные
или несоответствующие зажимные кольца или
болты для дисков. Зажимные кольца и болты
для дисков были разработаны специально для
данной пилы с целью обеспечения оптимальной
производительности и безопасности во время работы.
Дополнительные инструкции по технике
безопасности для всех типов пил
Отдача и предупреждения, имеющие отношения
к ней
♦
обратный удар представляет собой внезапную
реакцию на защемление, зажимание или смещение
режущего диска, что приводит к неконтролируемому
подъему пилы из обрабатываемой детали
в направлении оператора;
♦ если диск зажимается или защемляется в распиле,
он останавливается, а реакция электродвигателя
приводит к тому, что устройство быстро смещается
в направлении оператора;
♦ если диск перекашивается или смещается в пропиле,
зубья на его задней кромке могут войти в верхнюю
часть деревянной детали, что приведет к выходу диска
из пропила и его скачку в направлении оператора.
Отдача является результатом неправильного
использования пилы и/или использованием
неправильных методов или режима; избежать этого
явления можно путем выполнения указанных далее мер
предосторожности.
a. Прочно удерживайте пилу обеими руками таким
образом, чтобы иметь возможность погасить
энергию отдачи. Ваше тело должно находиться
с боку от ножовочного полотна, а не на одной
прямой с ним. Отдача может при- вести к скачку
пилы назад, но оператор может гасить его энергию,
при условии соблюдения надлежащих мер.
14
b.
с.
d.
e.
f.
g.
В случае заклинивания диска или в случае
прекращения резки по любой причине, отпустите
курковый переключатель и удерживайте пилу
неподвижно в обрабатываемой детали до
полной остановки диска. Никогда не пытайтесь
вытащить пилу из обрабатываемой детали
или потянуть пилу назад во время вращения
ножовочного полотна, это может привести
к отдаче. Выясните причину и примите надлежащие
меры по устранению причины заклинивания диска.
При перезапуске пилы в детали отцентрируйте
режущий диск в пропиле и убедитесь в том, что
зубья пилы не касаются материала. Если режущий
диск заклинен, он может подскочить вверх или
ударить назад при повторном запуске пилы.
Поддерживайте большие панели для снижения
риска защемления или заклинивания диска.
Большие панели провисают под собственным весом.
Опору нужно поставить под обе стороны панели,
около линии разреза и около края панели.
Не используйте тупые или поврежденные
диски. Тупые или неправильно разведенные диски
образуют узкий пропил, что приводит к повышенному
трению, заклиниванию диска и образованию отдачи.
Рычаги настройки глубины пропила и угла резки
на конус перед началом работы должны быть
затянуты и за- фиксированы. В случае сбоя
настроек диска во время работы может произойти
заклинивание и отдача.
Соблюдайте повышенную осторожность при
выполнении врезного пиления стен или в других
„слепых зонах“. Выдвигаемый диск может
встречаться с предметами, которые могут привести
к образованию отдачи.
Нижнее ограждение
a.
b.
Перед каждым использованием проверяйте,
правильно ли закрыто нижнее ограждение. Не
используйте пилу, если нижнее ограждение
не перемещается свободно и не закрывает
диск постоянно. Никогда не зажимайте и не
связывайте нижнее ограждение для открытия
диска. При случайном падении пилы нижнее
ограждение может погнуться. Поднимите нижнее
ограждение при помощи втягивающей рукоятки
и убедитесь в том, что ограждение перемещается
свободно и не соприкасается с диском или другим
деталям при любых углах и глубине распила.
Проверьте функционирование и состояние
возвратной пружины нижнего ограждения. Если
ограждение и пружина не работают должным
образом, перед использованием пилы необходимо
устранить неисправности. Нижнее ограждение может
перемещаться замедленно из-за повреждения деталей,
отложения клейких веществ или скопления мусора.
РУССКИЙ ЯЗЫК
c.
d.
Нижнее ограждение следует убирать вручную только
при выполнении специальных разрезов, например, для
„врезных“ и „комбинированных распилов“. Поднимите
нижнее ограждения при помощи втягивающей рукоятки,
а когда диск соприкоснется с материалом, опустите нижнее
ограждение. Для всех других типов распила нижнее
ограждение должно работать в автоматическом режиме.
Всегда следите за тем, чтобы нижнее ограждение
закрывало диск, прежде чем класть пилу на верстак
или на пол. Незащищенный диск во время выбега
приведет к смещению пилы назад и разрезанию всех
находящихся на траектории движения предметов.
Помните, что после отпускания выключателя требуется
некоторое время для полной остановки диска.
Остаточные риски
Помимо тех рисков, что указаны в правилах техники
безопасности, при использовании инструмента могут
возникнуть дополнительные остаточные риски. Это
может произойти при неправильной эксплуатации или
продолжительном использовании инструмента и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование
предохранительных устройств, некоторые остаточные
риски невозможно полностью исключить. Это включает:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/
движущихся частей.
♦ Травмы, которые могут произойти в результате
смены деталей, лезвий или оснасток.
♦ Травмы, связанные с продолжительным
использованием инструмента. При использовании
любого инструмента в течение продолжительного
периода времени не забывайте делать перерывы.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Угроза здоровью, связанная с вдыханием пыли,
которая образуется при пользовании этим
инструментом (например, при работе с деревом,
особенно дубом, березой и МДФ.)
Пильные диски
♦
♦
Не используйте диски меньшего или большего диаметра
по сравнению с рекомендованными. См. размеры
дисков в технических характеристиках. Используйте
только те ножовочные полотна, что указаны в данном
руководстве, соответствующие стандарту EN 847-1.
Предупреждение! Ни в коем случае не используйте
абразивные отрезные круги.
Безопасность окружающих
♦
Данное устройство не предназначено для использования
лицами (включая детей) с ограниченными физическими,
сенсорными или ментальными возможностями, а также
лицами без достаточного опыта и знаний, если только
они не делают этого под руководством лица имеющего
соответствующий опыт и отвечающего за их безопасность.
♦
Не позволяйте детям играть с данным устройством.
Вибрация
Заявленные значения вибрации указанные в технических
спецификациях и заявлении о соответствии были
измерены в соответствии с стандартным методом
тестирования EN 60745 и могут быть использованы
для сравнения инструментов. Заявленное значение
эмиссии вибрации также может использоваться при
предварительной оценке ее воздействия.
Внимание! Значение эмиссии вибрации в каждом
конкретном случае применения электроинструмента
может отличаться от заявленного в зависимости от
того, каким образом используется инструмент. Уровень
вибрации может быть выше заявленного.
При оценке уровня вибрации для определения степени
безопасности, предусмотренного 2002/44/EC для защиты
людей регулярно пользующихся электроинструментом
при работе, нужно принимать во внимание уровень
вибрации, реальные условия использования и способ
использования инструмента, а также учитывать все этапы
цикла работы, когда инструмент выключается, когда он
работает на холостом ходу, а также время переключения
с одного режима на другой.
Условные обозначения на инструменте
На инструмент нанесены следующие обозначения:
Внимание! Во избежании риска получения
травм, прочитайте инструкцию по применению.
Дополнительные меры безопасности при
работе с батареями и зарядными устройствами
Аккумуляторы
♦ Никогда не пытайтесь разобрать аккумуляторы.
♦ Не подвергайте аккумуляторы воздействию воды.
♦ Не оставляйте инструмент в местах, где температура
превышает 40 °C.
♦ Заряжайте только при температуре 10 °C - 40 °C.
♦ Заряжайте аккумуляторы только с зарядным
устройством, которое прилагается к инструменту.
♦ При утилизации аккумуляторов следуйте
инструкциям, указанным в разделе „Защита
окружающей среды“.
Не пытайтесь заряжать поврежденные
аккумуляторные батареи.
Зарядные устройства
♦ Используйте свое зарядное устройство Stanley Fat
Max только для заряда аккумулятора инструмента,
с которым оно поставлялось. Использование
аккумуляторов другого типа может привести
к взрыву, травме и повреждениям.
♦ Не пытайтесь заряжать одноразовые батареи.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
Немедленно заменяйте поврежденный шнур питания.
Не подвергайте зарядное устройство воздействию
влаги.
Не вскрывайте зарядное устройство.
Не разбирайте зарядное устройство.
♦
Перед началом работы прочтите руководство по
эксплуатации.
♦
Ваше зарядное устройство имеет двойную изоляцию,
поэтому заземления не требуется. Необходимо
обязательно убедиться в том, что напряжение
источника питания соответствует указанному на
шильдике. Никогда не пытайтесь заменить зарядное
устройство на обычную сетевую розетку.
Если поврежден сетевой шнур, его нужно заменить
у производителя или в авторизованном сервисном
центре Stanley Fat Max, чтобы избежать проблем.
Характеристики
Этот инструмент имеет следующие характеристики или
некоторые из них.
1. Выключатель
2. Кнопка выключения с арретиром
3. Основная ручка
4. Дополнительная ручка
5. Кнопка блокировки шпинделя
6. Подошва
7. Диск пилы
8. Ограждение ножовочного полотна
9. Выходное отверстие для опилок
10. Аккумуляторная батарея
11. Зарядное устройство
Сборка
Внимание! Перед сборкой снимите аккумулятор
с инструмента и убедитесь в том, что диск остановился.
Диск после работы может сильно нагреваться.
Установка и снятие ножовочного полотна
(рис. В)
Снятие
♦
♦
♦
♦
16
♦
Зарядное устройство можно использовать
только в помещении.
Электрическая безопасность
♦
Установка
Удерживая кнопку блокировки шпинделя (5)
в нажатом положении, поверните ножовочное
полотно так, чтобы оно зафиксировалось
в блокираторе шпинделя.
Ослабьте и снимите винт, фиксации ножовочного
полотна (15) , повернув его по часовой стрелке
с помощью прилагаемого Allen ключа (16).
Снимите внешнюю шайбу(14).
Снимите ножовочное полотно(7).
♦
♦
Установите ножовочное полотно на внутренний
фланец (13), убедившись в том, что стрелка
на ножовочном полотне указывало в одном
направлении со стрелками на инструменте.
Установите внешнюю шайбу (14) на шпинделе,
чтобы приподнятая часть смотрела в сторону от
ножовочного полотна.
Установите на место винт фиксации ножовочного
полотна (15) в отверстие.
Удерживайте кнопку блокировки шпинделя (5)
в нажатом состоянии.
Надежно затяните винт, фиксации ножовочного
полотна , повернув его против часовой стрелки
с помощью прилагаемого Allen ключа (16).
Установка и снятие аккумуляторной батареи
(рис. С)
♦
♦
Для установки аккумуляторной батареи (10)
совместите ее с батарейным отсеком инструмента.
Вставьте аккумуляторную батарею в батарейный
отсек и нажмите на нее, чтобы она встала на место.
Для извлечения батареи нажмите кнопку открывания
батарейного отсека (17), одновременно вытягивая ее
наружу.
Использование
Внимание! Пусть инструмент работает в обычном
режиме. Не прилагайте слишком большое усилие.
Инструмент можно приспособить для использования как
под правую, так и левую руку.
Зарядка аккумуляторной батареи (рис. A)
Перед первым использованием аккумулятор нужно
зарядить, и делать это всякий раз, когда чувствуете,
что для выполнения работы не хватает мощности
инструмента. Во время зарядки аккумулятор нагревается,
это нормально и не говорит о неисправности.
Внимание! Не заряжайте батарею при температуре
окружающей среды ниже 10 °C или выше 40 °C.
Рекомендуемая температура при зарядке: около 24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не заряжает
аккумулятор если температура аккумуляторного
элемента меньше 10 °C или больше 40°C.
Аккумулятор нужно оставить в зарядном устройстве
и зарядка начнется автоматически, когда температура
аккумуляторного элемента станет нормальной.
♦ Для зарядки аккумулятора (10), вставьте
его в зарядное устройство (11). Аккумулятор
устанавливается в зарядное устройство только
одним способом. Не прилагайте слишком большое
усилие. Проследите, чтобы батарея полностью
вошла в зарядное устройство.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Подключите зарядное устройство к сети и включите
его.
Начнет мигать индикатор зарядки (12).
Зарядка завершена если индикатор зарядки (12) будет
непрерывно гореть. Зарядное устройство и аккумулятор
можно оставить подключенными на неопределенное
время . Когда зарядка аккумулятора завершится,
загорится зеленый светодиод.
♦ Заряжайте разряженные аккумуляторы раз в неделю.
Срок службы аккумулятора значительно уменьшается
если его хранить в разряженном состоянии.
Хранение аккумулятора в зарядном устройстве
Зарядное устройство и аккумулятор можно оставить
подключенными к сети с горящим светодиодным
индикатором. Зарядное устройство сохранит заряженный
аккумулятор.
Диагностика зарядного устройства
Если зарядное устройство обнаружит, что аккумулятор
неисправен или поврежден, индикатор зарядки (12)
быстро замигает красным светом. Сделайте следующее:
♦ Переустановите аккумулятор (10).
♦ Если индикаторы зарядки постоянно мигают красным
светом, попробуйте установить другой аккумулятор,
чтобы выяснить, нормально ли работает зарядное
устройство.
♦ Если другие аккумуляторы заряжаются нормально,
то проблема в аккумуляторах и их нужно вернуть
в сервисный центр для переработки.
♦ Если новый аккумулятор показывает тоже, что
и оригинальные, проверьте зарядное устройство
в авторизованном сервисном центре.
Примечание: На проверку исправности аккумулятора
может уйти до 30 минут. Если аккумулятор очень
горячий или очень холодный, светодиод будет
мигать красным светом, то быстро, то медленно по
переменно.
Регулировка расклинивающего ножа (Рис.D)
С помощью угольника проверьте, чтобы угол между
ножовочным полотном и подошвой был 90°. Если угол не
равен 90° отрегулируйте следующим образом:
♦ Ослабьте кнопку фиксации (20) для разблокировки
подошвы пилы.
♦ Ослабьте контргайку (19) на регулировочном винте(18).
♦ Отвинчивая или завинчивая винт отрегулируйте угол
до 90°.
♦ Затяните контргайку
♦ Затяните фиксирующую гайку для подошвы пилы.
Настройка глубины реза (Рис. E)
Глубина реза должна быть установлена в зависимости
от толщины обрабатываемой детали. Она должна быть
приблизительно на 2 мм больше толщины детали.
♦
♦
♦
Ослабьте кнопку фиксации (21) для разблокировки
подошвы пилы.
Установите ограничитель глубины (6) в нужное
положение.
Затяните фиксирующую гайку для подошвы пилы.
Регулировка угла фаски (Рис.F)
На этом инструменте можно установить угол фаски от
0°до 45°
♦ Ослабьте кнопку фиксации (20) для разблокировки
подошвы пилы.
♦ Установите подошву пилы (6) в нужное положение.
Параметры регулировки показаны на шкале (22).
♦ Затяните фиксирующую гайку для подошвы пилы.
Включение и выключение
♦ Чтобы включить инструмент нажмите кнопку
с фиксатором (2) и нажмите на курковый
выключатель(1).
♦ Чтобы выключить инструмент отпустите спусковой
выключатель.
Резка
Всегда держите пилу двумя руками.
♦ Прежде чем приступить к резке, дайте поработать
пиле несколько секунд без нагрузки.
♦ Прилагайте некоторую силу к инструменты во время
выполнения распила.
♦ По возможности, прижимайте подошву пилы
к поверхности, обрабатываемой детали.
Примечание: Будьте осторожны, не допуская
перегревания зубцев пилы.
Использование боковых направляющих (рис. G)
На инструменте есть боковая направляющая для прямой
резки (23) и резки под угллом 45° (24).
♦ Совместите левый край направляющих (23) или (24)
с линией реза (25).
♦ Следите за тем, чтобы боковая направляющая была
совмещена с линией отреза по время резки.
♦ По возможности, прижимайте подошву пилы
к поверхности, обрабатываемой детали.
Пылеудаление
Для подключения пылесоса или устройства отвода пыли
нужен переходник
♦ Вставьте переходник для устройства отвода пыли
в соответствующие отверстие пилы (9).
♦ Подсоедините шланг пылесоса к адаптеру
Советы по оптимальному использованию
♦
♦
♦
Всегда используйте пилы соответствующего типа
для разных рабочих деталей и типа распила.
Всегда держите пилу двумя руками.
Прежде чем приступить к резке, дайте поработать
пиле несколько секунд без нагрузки.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Прилагайте некоторую силу к инструменты во время
выполнения распила.
По возможности, прижимайте подошву пилы
к поверхности, обрабатываемой детали.
Если невозможно избежать расщепления
поверхности обрабатываемой детали, распиливайте
ее с той стороны, где такое ращипление не будет
заметно.
Чтобы свести к минимуму расщеплении, например,
при распиловке ламината, прижмите к нему кусок
фанеры во время распиловки.
Поддерживайте большие панели для снижения риска
защемления или заклинивания диска. Большие
панели провисают под собственным весом.
Опору нужно поставить под обе стороны панели,
около линии разреза и около края панели.
Никогда не удерживайте разрезае- мую деталь
в руках или прижав ее к ноге.
Зафиксируйте обрабатываемую деталь на
неподвижной опоре. Необходимо надлежащим
образом закрепить обрабатываемую деталь для
снижения риска получения травмы, заклинивания
диска или потери контроля.
Дополнительные приспособления
Работа вашего инструмента зависит от используемой
оснастки. Оснастка Stanley Fat Max разработана по самым
высоким стандартам, которые разработаны для того,
чтобы улучшить характеристики работы инструмента.
Используя эту оснастку вы получите максимальную
производительность от своего инструмента.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш инструмент имеет длительный срок эксплуатации
и требует минимальных затрат на техобслуживание. Для
длительной безотказной работы необходимо обеспечить
правильный уход за инструментом и его регулярную очистку.
Внимание! Перед выполнением любых работ по
обслуживанию инструмента, снимайте аккумулятор
с инструмента.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
и зарядное устройство с помощью мягкой щетки или
сухой тканевой салфетки.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя с помощью
влажной салфетки. Не используйте никакие
абразивные чистящие средства или средства на
основе растворителей.
18
Замена штепсельной вилки (только для
Великобритании и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
♦ Осторожно снимите старую вилку.
♦ Подсоедините коричневый провод к терминалу фазы
в новой вилке.
♦ Подсоедините синий провод к нулевому терминалу.
Внимание! Заземления не требуется. Соблюдайте
инструкции по установке вилки, которые предусмотрены
к вилкам высокого качества. Рекомендованный
предохранитель: 5 A.
Защита окружающей среды
Отдельная утилизация. Это изделие нельзя
утилизировать с обычным бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш инструмент Stanley Fat Max требует замены или он вам больше не нужен,
не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.
Утилизацию этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Система раздельного сбора отработавших
изделий и упаковочных материалов позволяет
перерабатывать их и использовать повторно.
Повторное использование материалов,
подвергаемых вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от загрязнений
и сокращает потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электроприборов и бытового мусора
на муниципальных свалках или сдачу его продавцам
у которых вы покупали свой продукт.
Stanley Europe осуществляют прием на утилизацию
изделий Stanley Fat Max по окончании срока их службы.
Чтобы воспользоваться этой услугой верните свое изделие
любому авторизованному агенту по ремонту, который
занимается сбором этих продуктов от имени компании.
Адрес ближайшего авторизованного сервисного
центра можно получить, обратившись в местное
представительство компании Stanley Europe по адресу,
указанному в настоящем руководстве. Кроме того,
список авторизованных агентов по ремонту Stanley
Europe и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на веб-сайте:
www.2helpU.com
РУССКИЙ ЯЗЫК
Заявление о соответствии нормам ЕС
Аккумуляторы
Аккумуляторы Stanley Fat Max можно
перезаряжать много раз. По окончании
срока эксплуатации батареи ее следует
утилизировать, соблюдая при этом необходимые
меры по защите окружающей среды:
♦
♦
Полностью разрядите батарею и отсоедините ее от
инструмента.
NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторы подлежат
вторичной переработке. Сдайте их нашему дилеру
или в местный центр вторичной переработки.
Технические характеристики
FME660 (Тип 1)
Входное напряжение
В пост. тока
18
Скорость без нагрузки
мм-1
0-4 000
Максимальная глубина распила
мм
54
Макс. глубина распила под
углом 45°
мм
45
Диаметр диска
мм
165
Отверстие ножовочного
полотна
мм
16
Ширина зубца лезвия
мм
2,0
Вес
кг
3,4
pA (акустическое давление) 79 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A)
L
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
FMC660
Stanley Europe заявляет, что продукция, описанная
в “технических характеристиках” соответствует:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Эти продукты также соответствуют Директиве 2004/108/
EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией
обращайтесь в компанию Stanley Europe по адресу,
указанному ниже или приведенному на задней стороне
обложки руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность за
составление технической документации и составил
данную декларацию по поручению компании Stanley
Europe.
R. Laverick
Менеджер по производству
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Бельгия
08.08.2014
LWA (акустическое давление) 90 дБ(A), Погрешность (K) 3 дБ(A)
Общие значения вибрации (сумма триаксиального вектора),
определенные в соответствии со стандартом EN 60745:
Резка дерева (aч, CW) 2,4 м/сек2, погрешность (K) 1,5 м/сек2
Зарядное устройство
905765** TYP 1
Входное напряжение
Вперем. тока
220-240
Выходное напряжение
В пост. тока
20 (Макс.)
Ток
Приблизительное время зарядки
A
2
мин
120
Аккумуляторная батарея
Напряжение
Емкость
Тип
FMC688L
В пост. тока
18
Aч
4,0
Ионно-литиевый
zst00247268 - 18-09-2014
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Гарантия
Stanley Europe уверены в качестве своих продуктов
и предлагает замечательную гарантию для
пользователей продукта. Это заявление о гарантии
дополнительное и ни в коей мере не причиняет вред
Вашим договорным и юридическим правам. Гарантия
действует на территории стран-членов ЕС и Европейской
зоне свободной торговли.
ПОЛНАЯ ГОДОВАЯ ГАРАНТИЯ
Если продукт Stanley Fat Max оказался дефектным
в результате использования недоброкачественных
материалов или качества выполнения работ в течение
12 месяцев с даты покупки, Stanley Europe гарантирует
замену всех неисправных деталей бесплатно или - по
нашему усмотрению – замену устройства бесплатно, при
условии что:
♦ Продукт не использовали не по назначению
и с нарушением инструкций руководство по
эксплуатации.
♦ Продукт имеет следы нормального износа;
♦ Не было предпринято попыток ремонта,
выполненного неавторизованным специалистом;
♦ Предоставлен чек о покупке.
♦ Продукт Stanley Fat Max должен быть возвращен
в полной комплектации и со всеми оригинальными
комплектующими
Если вы хотите заявить претензию, обратитесь
к продавцу и уточните местонахождения ближайшего
авторизованного дилера Stanley Fat Max в каталоге Stanley Fat Max или обратитесь в местный офис Stanley Fat
Max по адресу, указанному на упаковке или в руководстве
по эксплуатации. Список авторизованных дилеров
Stanley Fat Max и подробности о нашем после продажном
обслуживании вы найдете в интернете на сайте:
www.stanley.eu/3.
20
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.stanley.eu
Download PDF

advertising