FMC660 | Stanley FMC660 CIRCULAR SAW Type H1 instruction manual

5
4
2
1
3
9
6
7
8
10
371002 - 06 LV
www.stanley.eu
FMC660
Latviešu
(tulkojums no oriģinālvalodas)
5
Русский язык
(Оригинальные инструкции)
12
2
13
10
11
14
15
16
12
A
B
17
18
19
20
10
C
90°
D
3
20
21
22
6
E
F
23
25
0°
G
4
6
24
45°
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
f.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā vidē,
ierīkojiet elektrobarošanu ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3.
a.
Personīgā drošība
Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat uzmanīgs,
skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai atrodaties
narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat
viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu. Vienmēr
valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus,
ir mazāks risks gūt ievainojumus.
Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai
akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā
pozīcijā. Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet no
tā visas regulēšanas atslēgas vai uzgriežņu atslēgas.
Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir piestiprināta
uzgriežņu atslēga vai regulēšanas atslēga, var gūt
ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši stāviet uz
piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat saglabāt
kontroli pār elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet pārāk brīvu
apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu
un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu
atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās jāpievieno
un jālieto pareizi. Lietojot putekļu savākšanas ierīci,
iespējams mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
Šis Stanley Fat Max zāģis ir paredzēts koksnes un koka
izstrādājumu zāģēšanai. Instruments paredzēts profesionālai
un personīgai lietošanai.
Drošības norādījumi
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības brīdinājumus
un norādījumus. Ja netiek ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un norādījumi, var gūt elektriskās
strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus turpmākām uzziņām. Termins „elektroinstruments” visos turpmākajos brīdinājumos attiecas uz šo elektroinstrumentu (ar
vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru
darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Drošība darba zonā
Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba zonā var
rasties negadījumi.
Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu,
gāzu vai putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu tvaikus.
Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
Elektrodrošība
Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst
pārveidot. Iezemētiem elektroinstrumentiem nedrīkst
izmantot pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada mazāku
elektriskās strāvas trieciena risku.
Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem. Ja jūsu
ķermenis ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai mitru
laika apstākļu iedarbībai. Ja elektroinstrumentā iekļūst
ūdens, palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.
Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet, nevelciet vai
neatvienojiet elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot
to aiz vada. Netuviniet vadu karstuma avotiem, eļļai,
asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts
vai sapinies, pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām,
izmantojiet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku. Izmantojiet
konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to ar slēdzi nevar
ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja elektroinstrumentu nav iespējams
kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
Pirms elektroinstrumentu regulēšanas, piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā
atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru.
Šādu profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
5
LATVIEŠU
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek darbināti, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos
ekspluatēt personām, kas nav apmācītas to lietošanā
vai nepārzina šos norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai
kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds cits
apstāklis, kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta
darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu negadījumu cēlonis ir
tādi elektroinstrumenti, kam nav veikta pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus. Ja griežņiem
ir veikta pienācīga apkope un tie ir uzasināti, pastāv
mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus, detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem norādījumiem, ņemot vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku. Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama situācija.
Akumulatora ekspluatācija un apkope
Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto lādētāju. Ja ar
lādētāju, kas paredzēts vienam akumulatora veidam, tiek
lādēts cita veida akumulators, var izcelties ugunsgrēks.
Lietojiet elektroinstrumentus tikai ar paredzētajiem
akumulatoriem. Ja izmantojat citus akumulatorus, var
rasties ievainojuma un ugunsgrēka risks.
Kamēr akumulators netiek izmantots, glabājiet to drošā
attālumā no metāla priekšmetiem, piemēram, papīra
saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai
līdzīgiem maziem metāla priekšmetiem, kuri var savienot abas spailes. Saskaroties akumulatora spailēm, rodas
īssavienojums, kas var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
Nepareizas lietošanas gadījumā šķidrums var iztecēt
no akumulatora, — nepieskarieties tam. Ja jūs nejauši pieskārāties šķidrumam, noskalojiet saskarsmes
vietu ar ūdeni. Ja šķidrums nokļūst acīs, meklējiet
arī medicīnisku palīdzību. Šķidrums, kas iztecējis no
akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.
Apkalpošana
Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai oriģinālās
rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta elektroinstrumenta drošība.
Elektroinstrumenta papildu drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Drošības norādījumi visiem zāģiem
Varnost drugih ljudi
a.
6
BĪSTAMI! Netuviniet rokas zāģēšanas zonai
un asmenim. Turiet otru roku uz palīgroktura
vai dzinēja korpusa. Ja ar abām rokām turat
zāģi, tās nav iespējams savainot ar asmeni.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Nesniedzieties zem apstrādājamā materiāla. Aizsargs
nevar jūs aizsargāt no asmens zem apstrādājamā materiāla.
Noregulējiet zāģēšanas dziļumu atbilstoši apstrādājamā materiāla biezumam. Asmens zobi zem
apstrādājamā materiāla nedrīkst būt redzami pilnībā.
Nekad neturiet zāģējamo materiālu ar rokām vai uz kājas.
Nostipriniet apstrādājamo materiālu uz stabilas platformas. Ir svarīgi pareizi atbalstīt materiālu, lai tam būtu minimāli
jāpieskaras, lai asmens neiestrēgtu un lai nezaudētu vadību.
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu pie izolētajām
satveršanas virsmām, ja grieznis varētu saskarties
ar apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja
notiek saskare ar vadu, kurā ir strāva, visas elektroinstrumenta ārējās metāla virsmas vada strāvu, kā rezultātā
operators var gūt elektriskās strāvas triecienu.
Zāģējot gareniski, vienmēr izmantojiet garenzāģēšanas ierobežotāju vai taisnās malas vadīklu. Tā
tiek uzlabota zāģēšanas precizitāte un mazinās asmens
iestrēgšanas iespēja.
Vienmēr izmantojiet asmeņus ar pareizu ass diametru
un formu (dimanta vai apaļo ripu). Asmeņi, kas neatbilst
instrumenta vārpstas lielumam, darbojas ekscentriski, kā
rezultātā varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
Nekad nelietojiet bojātas vai nepareizas asmens starplikas vai bultskrūvi. Asmens starplikas un bultskrūve ir
īpaši paredzētas šim zāģim, optimālam darba rezultātam
un ekspluatācijas drošībai.
Papildu drošības noteikumi visiem zāģiem
Atsitiena cēloņi un ar to saistīti brīdinājumi
♦
atsitiens ir pēkšņa reakcija uz saspiestu, saliektu vai nepareizi novietotu zāģa asmeni, kā rezultātā zāģis paceļas
augšup un izlec ārā no apstrādājamā materiāla virzienā
uz operatoru, un šo darbību nav iespējams kontrolēt;
♦ ja asmens ir saspiests vai, iegriezumam aizveroties, stipri saliekts, asmens iestrēgst un dzinēja reakcija strauji
grūž instrumentu atpakaļ operatora virzienā;
♦ ja asmens griezumā ir izliekts vai nepareizi novietots, zobi
uz asmens aizmugurējās malas var ieurbties kokmateriāla
virsmas augšdaļā, kā rezultātā asmens paceļas ārā no
iecirtuma un atlec atpakaļ operatora virzienā.
Atsitiens rodas zāģa nepareizas lietošanas un/vai nepareizu
darba paņēmienu vai apstākļu rezultātā, un to var novērst, veicot atbilstošus piesardzības pasākumus, kā norādīts turpmāk.
a. Nepārtraukti cieši turiet zāģi ar abām rokām un
novietojiet rokas tā, lai pretotos atsitiena spēkiem.
Nostājieties vienā no asmens pusēm, tikai ne vienā
līmenī ar asmens zāģēšanas līniju. Atsitiens var izraisīt
instrumenta atlēcienu atpakaļ, tomēr atsitiena spēkus var
kontrolēt, ja tiek veikti pienācīgi piesardzības pasākumi.
b. Ja asmens ir iestrēdzis vai ja kāda iemesla dēļ zāģēšana ir pārtraukta, atlaidiet mēlīti un zāģi turiet nekustīgi materiālā, līdz asmens pilnībā apstājas. Nekad
neizņemiet zāģi no materiāla vai nevelciet to atpakaļ,
LATVIEŠU
c.
d.
e.
f.
g.
kamēr asmens atrodas kustībā, jo pretējā gadījumā arī
var notikt atsitiens. Novērtējiet situāciju un vērsiet to par
labu, lai novērstu asmens iestrēgšanas cēloni.
Atsākot zāģēt, iecentrējiet zāģa asmeni iecirtumā un
pārbaudiet, vai zāģa zobi nav ieķērušies materiālā. Ja
zāģa asmens ir iestrēdzis, tas var izlēkt ārā vai atsisties
no apstrādājamā materiāla, uzsākot zāģēšanu.
Atbalstiet lielus paneļus, lai līdz minimumam
samazinātu asmens iespiešanās un atsitiena risku.
Lieli paneļi mēdz nosēsties paši zem sava svara. Atbalsti
ir jānovieto zem paneļa abās pusēs, griezuma līnijas
tuvumā vai paneļa malas tuvumā.
Neizmantojiet trulus vai bojātus asmeņus. Neasi un
nepiemēroti asmeņi veido šauru iecirtumu, kā rezultātā asmens izraisa pārmērīgu berzi, iestrēgst vai rada atsitienu.
Asmens dziļuma un slīpā leņķa noregulēšanas
bloķēšanas svirām pirms zāģēšanas jābūt ciešām un
nostiprinātām. Ja noregulētais asmens zāģēšanas laikā
nobīdās, tas var iestrēgt vai izraisīt atsitiena risku.
Ievērojiet īpašu piesardzību, zāģējot ēku sienās vai
citās nosegtās vietās. Ja asmens izvirzās materiāla
otrā pusē, tas var saskarties ar priekšmetiem, kas izraisa
atsitienu.
Apakšējā aizsarga darbība
a.
b.
c.
d.
Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai apakšējais aizsargs ir pienācīgi aizvērts. Nestrādājiet ar
instrumentu, ja apakšējais aizsargs nekustas brīvi un
uzreiz neaizveras. Nekad nenostipriniet vai nepiesieniet aizsargu atvērtā pozīcijā. Ja zāģis ir nejauši
nomests, apakšējais aizsargs var būt saliekts. Paceliet
apakšējo aizsargu ar ievilkšanas roktura palīdzību un pārliecinieties, vai tas brīvi kustas un nepieskaras asmenim
vai kādai citai detaļai visos zāģēšanas leņķos un dziļumos.
Pārbaudiet apakšējā aizsarga atsperes darbību. Ja
aizsargs un atspere nedarbojas pareizi, tie pirms
ekspluatācijas jāsalabo. Apakšējais aizsargs var
darboties gausi tādēļ, ka ir bojāta kāda detaļa, sveķainas
nogulsnes vai izveidojušies saneši.
Apakšējais aizsargs jāievelk manuāli tikai īpašu
zāģēšanas darbu nolūkā — iezāģējumu un kombinētu zāģējumu gadījumā. Paceliet apakšējo aizsargu,
ievelkot rokturi, un, tiklīdz asmens ir iezāģēts materiālā,
apakšējais aizsargs ir jāatlaiž. Pārējo zāģēšanas darbu
gadījumā apakšējam aizsargam jādarbojas automātiski.
Pirms zāģa novietošanas uz darbagalda vai grīdas
vienmēr pārbaudiet, vai apakšējais aizsargs nosedz
asmeni. Ja asmens nav aizsargāts un ir nolaists lejup,
zāģis var sākt darboties atpakaļgaitā, sazāģējot visu,
kas ir tā ceļā. Ņemiet vērā to, cik ilgs laiks vajadzīgs, lai
asmens apstātos pēc tam, kad slēdzis ir atlaists.
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri var nebūt
minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie riski var rasties
nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav iespējams
novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas, ripas vai citus
piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri
jāpārtrauc darbs un jāatpūšas;
♦ dzirdes pasliktināšanās;
♦ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot putekļus, kuri
rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram, apstrādājot
koksni, it īpaši ozolu, dižskābardi un MDF paneļus).
Zāģa asmeņi
♦
♦
Nelietojiet tādus asmeņus, kuru izmērs ir lielāks vai
mazāks nekā ieteicams. Pareizo asmens ātrumu skatiet
tehniskajos datos. Lietojiet tikai šajā rokasgrāmatā
norādītos asmeņus, kas atbilst EN 847-1.
Brīdinājums! Nekādā gadījumā nelietojiet abrazīvās
griezējripas.
Citu personu drošība
♦
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām (tostarp
bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir izmērītas saskaņā ar
standarta pārbaudes metodi, kas noteikta ar standartu EN
60745, un vērtības var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var
izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta
faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās vērtības
atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju
līmenis var pārsniegt norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā 2002/44/EK
minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas, kuras
darba pienākumu veikšanai regulāri lieto elektroinstrumentus,
vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem vērā instrumenta
lietošanas veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas darba cikla
fāzes, t.i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas laiks, bet arī laiks,
kad instruments ir izslēgts un darbojas tukšgaitā.
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēloti šādi simboli:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, jums
jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
7
LATVIEŠU
Papildu drošības norādījumi akumulatoriem un
lādētājiem
Akumulatori
♦ Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru.
♦ Nepakļaujiet akumulatoru ūdens iedarbībai.
♦ Neuzglabājiet vietās, kur temperatūra var pārsniegt
40 °C.
♦ Uzlādējiet tikai tad, ja apkārtējā temperatūra ir robežās
no 10 °C līdz 40 °C.
♦ Uzlādējiet tikai ar komplektācijā iekļauto lādētāju.
♦ Izmetot nolietotos akumulatorus, ievērojiet sadaļā „Vides
aizsardzība” sniegtos norādījumus.
Nedrīkst atkārtoti uzlādēt vienreiz lietojamus
akumulatorus.
Lādētāji
♦ Lietojiet šo Stanley Fat Max lādētāju tikai tā akumulatora
uzlādēšanai, kas iekļauts šī instrumenta komplektācijā.
Cita veida akumulatori var eksplodēt, izraisot ievainojumus un bojājumus.
♦ Nedrīkst atkārtoti uzlādēt vienreiz lietojamus akumulatorus.
♦ Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.
♦ Nepakļaujiet lādētāju ūdens iedarbībai.
♦ Neatveriet lādētāju.
♦ Nedurstiet lādētāju.
Šis lādētājs ir paredzēts tikai lietošanai telpās.
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.
Elektrodrošība
Šim lādētājam ir dubulta izolācija, tāpēc nav jālieto
iezemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam. Nekādā gadījumā neaizstājiet lādētāju
ar parastu kontaktdakšu.
♦
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai
ražotājs vai Stanley Fat Max pilnvarots apkopes centrs,
lai novērstu bīstamību.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai dažas no tām):
1. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. bloķēšanas poga
3. galvenais rokturis
4. palīgrokturis
5. vārpstas bloķēšanas poga
6. sliece
7. zāģa asmens
8. augšējais asmens aizsargs
9. zāģa skaidu izvadatvere
10. akumulators
11. lādētājs
8
Salikšana
Brīdinājums! Pirms salikšanas izņemiet no instrumenta
akumulatoru un nogaidiet, līdz zāģa asmens ir pārstājis
darboties. Darba laikā zāģa asmens var sakarst.
Zāģa asmens uzstādīšana un noņemšana (B. att.)
Noņemšana
♦
♦
♦
♦
Turiet nospiestu vārpstas bloķēšanas pogu (5) un
grieziet asmeni, līdz vārpstas bloķētājs nofiksējas.
Atskrūvējiet un izņemiet asmens sprostskrūvi (15), ar
komplektācijā iekļauto sešstūru atslēgu (16) griežot to
pulksteņrādītāja virzienā.
Noņemiet ārējo paplāksni (14).
Noņemiet zāģa asmeni (7).
Uzstādīšana
♦
♦
♦
♦
♦
Novietojiet zāģa asmeni uz iekšējā atloka (13) tā, lai
bultiņa uz asmens būtu vērsta vienā virzienā ar bultiņu
uz instrumenta.
Novietojiet ārējo paplāksni (14) uz vārpstas tā, lai izvirzītais centrs būtu vērsts pretēji zāģa asmenim.
Ievietojiet caurumā asmens sprostskrūvi (15).
Turiet nospiestu vārpstas bloķēšanas pogu (5).
Cieši pieskrūvējiet asmens sprostskrūvi, ar komplektācijā
iekļauto sešstūru atslēgu (16) griežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
Akumulatora uzstādīšana un izņemšana (C. att.)
♦
♦
Lai uzstādītu akumulatoru (10), savietojiet to ar instrumenta spraudligzdu. Bīdiet akumulatoru spraudligzdā un
piespiediet akumulatoru, līdz tas nofiksējas.
Lai izņemtu akumulatoru, nospiediet atlaišanas pogas (17)
un vienlaicīgi velciet akumulatoru ārā no spraudligzdas.
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā gaitā.
Nepārslogojiet to. Šo instrumentu var lietot gan ar labo, gan
kreiso roku.
Akumulatora uzlādēšana (A. att.)
Akumulators ir jāuzlādē pirms lietošanas pirmo reizi un ikreiz,
kad tas nenodrošina pietiekami lielu jaudu, veicot darbus,
kas agrāk bija vieglāk paveicami. Uzlādes laikā akumulators
sakarst; tā ir normāla parādība un neliecina par problēmām.
Brīdinājums! Ja apkārtējā temperatūra ir zemāka par 10 °C
vai augstāka par 40 °C, akumulatoru nedrīkst lādēt. Ieteicamā
uzlādēšanas temperatūra: aptuveni 24 °C.
Piezīme. Lādētājs neuzlādē akumulatoru, ja elementu
temperatūra zemāka par aptuveni 10 °C vai augstāka par
40 °C. Akumulatoru vēlams atstāt lādētājā, lai lādētājs
automātiski sāktu uzlādēt akumulatoru, tiklīdz elementi ir
sasiluši vai atdzisuši.
LATVIEŠU
♦
Lai uzlādētu akumulatoru (10), ievietojiet to lādētājā
(11). Akumulatoru var ievietot lādētājā tikai vienā veidā.
Nespiediet pārāk spēcīgi. Pārbaudiet, vai akumulators ir
ievietots lādētājā līdz galam.
♦ Pievienojiet lādētāju elektrotīklam un ieslēdziet.
Mirgos uzlādes indikators (12).
Kad uzlādes indikators (12) vairs nemirgo un deg, uzlāde
ir pabeigta. Akumulatoru var neierobežotu laikposmu atstāt
elektrotīklam pievienotā lādētājā. Lādētājs ik pa laikam atjauno akumulatora jaudu, šajā laikā iedegoties gaismas diodei.
♦ Uzlādējiet tukšu akumulatoru 1 nedēļas laikā. Ja uzglabā
tukšu akumulatoru, ievērojami saīsinās tā kalpošanas
ilgums.
Akumulatora atstāšana lādētājā
Akumulatoru var neierobežotu laikposmu atstāt elektrotīklam
pievienotā lādētājā ar iedegtu gaismas diodi. Lādētājs uztur
akumulatora maksimālo uzlādes līmeni.
Lādētāja diagnostika
Ja lādētājs konstatē, ka akumulators ir vājš vai bojāts, uzlādes indikators (12) ātri mirgo sarkanā krāsā. Rīkojieties šādi.
♦ No jauna ievietojiet akumulatoru (10).
♦ Ja uzlādes indikators joprojām ātri mirgo sarkanā krāsā,
ievietojiet citu akumulatoru, lai pārbaudītu, vai uzlādes
process notiek pareizi.
♦ Ja rezerves akumulators tiek pareizi uzlādēts, sākotnējais akumulators ir bojāts un jānogādā apkopes centrā
otrreizējai pārstrādei.
♦ Ja, ievietojot rezerves akumulatoru, indikators mirgo
tāpat kā sākumā, nogādājiet lādētāju pilnvarotā apkopes
centrā, lai to pārbaudītu.
Piezīme. Process var ilgt pat 30 minūtes, lai konstatētu,
vai akumulators ir bojāts. Ja akumulators ir pārāk karsts
vai auksts, gaismas diode mirgo sarkanā krāsā — pārmaiņus pa vienam signālam ātri un pa vienam signālam
lēni.
Zāģēšanas leņķa regulēšana (D. att.)
Ar stūreni pārbaudiet, vai leņķis starp zāģa asmeni un slieci ir
90°. Ja leņķis nav 90°, noregulējiet to šādi.
♦ Atskrūvējiet bloķēšanas pogu (20), lai atbloķētu zāģa
slieci.
♦ Noskrūvējiet kontruzgriezni (19) no regulēšanas skrūves
(18).
♦ Skrūvējiet regulēšanas skrūvi ciešāk vai vaļīgāk, lai
panāktu 90° leņķi.
♦ No jauna pievelciet kontruzgriezni.
♦ Pievelciet bloķēšanas skrūvi, lai no jauna nofiksētu zāģa
slieci.
Zāģēšanas dziļuma regulēšana (E. att.)
Zāģēšanas dziļums jāiestata atbilstīgi apstrādājamā materiāla
biezumam. Dziļumam ir jāpārsniedz biezums aptuveni par 2 mm.
♦ Atskrūvējiet pogu (21), lai atbloķētu zāģa slieci.
♦
♦
Bīdiet zāģa slieci (6) līdz vajadzīgajai vietai.
Pievelciet skrūvi, lai no jauna nofiksētu zāģa slieci.
Sagāzuma leņķa regulēšana (F. att.)
Šim instrumentam var iestatīt sagāzuma leņķi robežās no 0°
līdz 45°.
♦ Atskrūvējiet bloķēšanas pogu (20), lai atbloķētu zāģa slieci.
♦ Bīdiet zāģa slieci (6) līdz vajadzīgajai vietai. Skalā (22)
var nolasīt attiecīgo sagāzuma leņķi.
♦ Pievelciet bloķēšanas skrūvi, lai no jauna nofiksētu zāģa
slieci.
Ieslēgšana un izslēgšana
♦ Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet bloķēšanas pogu (2)
un tad nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1).
♦ Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
Zāģēšana
Instruments ir jātur ar abām rokām.
♦ Pirms zāģēšanas uzsākšanas ļaujiet asmenim dažas
sekundes darboties brīvgaitā.
♦ Zāģējot nespiediet instrumentu pārāk spēcīgi.
♦ Darba laikā zāģa slieci piespiediet pie apstrādājamā
materiāla.
Piezīme. Raugieties, lai asmens zobi nepārkarstu.
Vizuālās vadīklas lietošana (G. att.)
Instruments ir aprīkots ar vizuālo vadīklu taisnai zāģēšanai
(23) un zāģēšanai 45° sagāzuma leņķī (24).
♦ Savietojiet vadīklas (23) vai (24) kreiso malu ar zāģēšanas līniju (25).
♦ Zāģējot turiet vizuālo vadīklu vienā līnijā ar zāģēšanas
līniju.
♦ Darba laikā zāģa slieci piespiediet pie apstrādājamā
materiāla.
Putekļu izvadīšana
Lai instrumentam pievienotu putekļsūcēju vai putekļu savācēju, jāizmanto adapters.
♦ Ievietojiet zāģa skaidu izvades atverē (9) putekļu izvadatveres adapteru.
♦ Pievienojiet adapteram putekļsūcēja šļūteni.
Ieteikumi optimālai darbībai
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Vienmēr lietojiet apstrādājamam materiālam un zāģējuma veidam piemērotu zāģa asmeni.
Instruments ir jātur ar abām rokām.
Pirms zāģēšanas uzsākšanas ļaujiet asmenim dažas
sekundes darboties brīvgaitā.
Zāģējot nespiediet instrumentu pārāk spēcīgi.
Darba laikā zāģa slieci piespiediet pie apstrādājamā
materiāla.
Tā kā nav iespējams pilnībā novērst atskabargu rašanos
apstrādājamā materiāla zāģējuma līnijas virspusē,
zāģējiet no tās puses, kur atskabargas nebūs redzamas.
9
LATVIEŠU
♦
♦
♦
♦
♦
Ja vajadzīgs līdz minimumam samazināt atskabargu
rašanos, piemēram, zāģējot laminātu, novietojiet finieri
uz apstrādājamā materiāla virsmas.
Atbalstiet lielus paneļus, lai līdz minimumam samazinātu
asmens iespiešanās un atsitiena risku. Lieli paneļi mēdz
nosēsties paši zem sava svara.
Atbalsti ir jānovieto zem paneļa abās pusēs, griezuma
līnijas tuvumā vai zāģējamā paneļa malas tuvumā.
Nekad neturiet zāģējamo materiālu ar rokām vai uz
kājas.
Nostipriniet apstrādājamo materiālu ar fiksatoriem uz
stabilas platformas. Ir svarīgi pareizi atbalstīt materiālu,
lai tam būtu minimāli jāpieskaras, lai asmens neiestrēgtu
un lai nezaudētu vadību.
Piederumi
Instrumenta darba kvalitāte ir atkarīga no tā, kādu piederumu
izmanto. Stanley Fat Max piederumi ir izstrādāti pēc augstākās kvalitātes standartiem un paredzēti tam, lai uzlabotu
instrumenta darba kvalitāti. Izmantojot šos piederumus,
instruments sniedz vislabākos rezultātus.
Apkope
Šis instruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas izslēdziet instrumentu un izņemiet no instrumenta akumulatoru.
♦ Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet
instrumenta un lādētāja ventilācijas atveres.
♦ Ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet dzinēja korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus;
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu
nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Stanley Fat Max instruments ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet
to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu
dalītai savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek novērsta
dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums
pēc izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu
izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai
izplatītājam ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
Stanley Europe nodrošina Stanley Fat Max izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu,
nogādājiet savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu,
sazinoties ar vietējo Stanley Europe biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. Stanley Europe remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com
Akumulatori
Stanley Fat Max akumulatori ir vairākkārtēji
uzlādējami. Kad to kalpošanas laiks ir beidzies,
atbrīvojieties no tiem videi nekaitīgā veidā:
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai
Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
♦ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktdakšas;
♦ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas strāvas
termināļa;
♦ pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma
termināļa. Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais
drošinātājs: 5 A.
10
♦
♦
izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam izņemiet to no
instrumenta;
NiCd, NiMH un litija jonu akumulatori ir otrreizēji pārstrādājami. Nogādājiet akumulatoru pilnvarotā remonta
darbnīcā vai vietējā atkritumu pārstrādes punktā.
LATVIEŠU
Tehniskie dati
EK atbilstības deklarācija
FMC660 (1. veids)
Ieejas spriegums
Vdc
18
Ātrums bez noslodzes
mm-1
0-4 000
Maks. zāģēšanas dziļums
mm
54
Maks. zāģēšanas dziļums 45° sagāzuma
leņķī
mm
45
Asmens diametrs
mm
165
Asmens iekšējais diametrs
mm
16
Asmens platums no viena gala līdz otram
mm
2,0
Svars
kg
3,4
LpA (skaņas spiediens) 79 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
LWA (skaņas jauda) 90 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN 60745:
koksnes zāģēšana (ah, W) 2,4 m/s2, neprecizitāte (K) 1,5 m/s2
Lādētājs
Vac
220-240
Izejas spriegums
Vdc
20 (maks.)
Aptuvenais uzlādes laiks
A
2
min
120
akumulators
FMC688L
Spriegums
Vdc
18
Jauda
Ah
4,0
Veids
FMC660
Stanley Europe apliecina, ka šie izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/EK un
2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar Stanley Europe turpmāk minētajā adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu
sagatavošanu un Stanley Europe vārdā izstrādā šo apliecinājumu.
905765** 1. VEIDS
Ieejas spriegums
Strāva
MAŠĪNU DIREKTĪVA
R. Laverick
Inženiertehniskās nodaļas vadītājs
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
08/08/2014
Litija jonu
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
d.
Ваша пила Stanley Fat Max предназначена для распила
дерева и изделий из него. Этот инструмент предназначен
как для профессионалов, так и для использования
непрофессионалами.
Правила техники безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Внимание! Полностью прочтите инструкции
по технике безопасности и руководство по
эксплуатации. Несоблюдение представленных
ниже правил и инструкций может привести
к поражению электрическим током, возгоранию
и/или серьезной травме.
Сохраните все инструкции для последующего
обращения к ним Термин „электроинструмент“ во
всех приведенных ниже предупреждениях относится
к питаемому от электросети (проводному) или от
аккумуляторов (беспроводному) электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
12
Безопасность на рабочем месте
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте
его хорошую освещенность. Захламленное или
плохое освещенное рабочее место может стать
причиной несчастного случая.
Не используйте электроинструмент во
взрывоопасной атмосфере, например, при наличии
горючих жидкостей, газов или пыли. Искры,
которые появляются при работе электроинструментов
могут привести к воспламенению пыли или паров.
Не разрешайте детям и посторонним лицам
находиться рядом с вами при работе
с электроинструментом. Отвлекаясь от работы вы
можете потерять контроль над инструментом.
Электрическая безопасность
Сетевые вилки должны соответствовать
розеткам. Никогда не меняйте вилку инструмента.
Не используйте переходники к вилкам
для электроинструментов с заземлением.
Использование оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой розетки снижает риск
поражения электрическим током.
Следует избегать контакта с заземленными
поверхностями - такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы будете
заземлены, увеличивается риск поражения
электрическим током.
Не допускайте нахождения электроинструментов
под дождем или в условиях повышенной
влажности. При попадании воды в электроинструмент
риск поражения электротоком возрастает.
e.
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Бережно обращайтесь со шнуром питания. Никогда
не используйте кабель для переноски инструмента,
не тяните за него, пытаясь отключить инструмент
от сети. Держите кабель подальше от источников
тепла, масла, острых углов или движущихся
предметов. Поврежденный или запутанный шнур
питания повышает риск поражения электротоком.
При работе с электроинструментом вне помещения
необходимо пользоваться удлинителем,
рассчитанным на эксплуатацию в соответствующих
условиях. Использования шнура питания,
предназначенного для использования вне помещения,
снижает риск поражения электрическим током.
При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах с повышенной
влажностью используйте устройство защиты от
токов замыкания на землю (УЗО). Использование
УЗО сокращает риск поражения электрическим током.
Обеспечение индивидуальной безопасности
При работе с электроинструментом сохраняйте
бдительность, следите за своими действиями
и пользуйтесь здравым смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы устали,
находитесь в состоянии наркотического,
алкогольного опьянения или под воздействием
лекарственных средств. Невнимательность при
работе с электроинструментом может привести
к серьезным телесным повреждениям.
Используйте средства индивидуальной защиты.
Всегда используйте защитные очки. Средства защиты,
такие как противопылевая маска, обувь с не скользящей
подошвой, каска и защитные наушники, используемые
при работе, уменьшают риск получения травм.
Примите меры для предотвращения случайного
включения. Убедитесь в том, что выключатель
находится в положении выкл., прежде чем
подключать инструмент к источнику питания
и/или аккумуляторной батарее, поднимать
или переносить его. Если при переноске
электроинструмента ваш палец находится на
выключателе или если электроинструмент подключен
к сети, могут произойти несчастные случаи.
Уберите все регулировочные или гаечные
ключи перед включением электроинструмента.
Ключ, оставленный на вращающейся части
электроинструмента, может привести к травме.
Не пытайтесь дотянуться до слишком
удаленных поверхностей. Обувь должна быть
удобной, чтобы вы всегда могли сохранять
равновесие. Это позволит лучше контролировать
электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
Надевайте подходящую одежду. Избегайте носить
свободную одежду и ювелирные украшения.
Следите за тем, чтобы волосы, одежда и перчатки
РУССКИЙ ЯЗЫК
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
не попадали под движущиеся детали. Возможно
наматывание свободной одежды, ювелирных изделий
и длинных волос на движущиеся детали.
При наличии устройств для подключения
оборудования для удаления и сбора пыли
необходимо обеспечить правильность их
подключения и эксплуатации. Использование
пылесборника сокращает риски, связанные с пылью.
Эксплуатация электроинструмента и уход за ним
Избегайте чрезмерной нагрузки электроинструмента.
Используйте электроинструмент, в соответствии
с назначением. Правильно подобранный
электроинструмент выполнит работу более эффективно
и безопасно при стандартной нагрузке.
Не используйте электроинструмент, если не
работает его выключатель. Любой инструмент,
управлять выключением и включением которого
невозможно, опасен, и его необходимо отремонтировать.
Перед выполнением любой регулировки, заменой
дополнительных приспособлений или хранением
электроинструмента отключите устройство от
сети или извлеките батарею из устройства. Такие
превентивные меры безопасности сокращают риск
случайного включения электроинструмента.
Храните неиспользуемый электроинструмент
в недоступном для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не имеющим
соответствующих навыков или не ознакомленным
с данными инструкциями. Электроинструмент
представляет опасность в руках неопытных пользователей.
Обслуживание электроинструментов. Проверьте
движущиеся детали на несоосность или заклинивание,
поломку либо какие-либо другие условия, которые
могут повлиять на эксплуатацию электроинструмента.
В случае обнаружения повреждений, прежде чем
приступить к эксплуатации инструмента, его нужно
отремонтировать. Большинство несчастных случаев
происходит с инструментами, которые не обслуживаются
должным образом.
Необходимо содержать режущий инструмент
в остро заточенном и чистом состоянии.
Вероятность заклинивания инструмента, за
которым хорошо следят и который хорошо заточен,
значительно меньше, а работать с ним легче.
Используйте данный электроинструмент, а также
дополнительные приспособления и насадки
в соответствии с данными инструкциями
и с учетом условий и специфики работы.
Использование электроинструмента для выполнения
операций, для которых он не предназначен, может
привести к созданию опасных ситуаций.
Использование аккумуляторных
электроинструментов и уход за ними
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Используйте для зарядки аккумуляторной
батареи только указанное производителем
зарядное устройство. Использование зарядного
устройства определенного типа для зарядки других
батарей может привести к возгоранию.
Используйте для электроинструмента только
батареи указанного типа. Использование других
аккумуляторных батарей может стать причиной
травмы и возгорания.
Избегайте попадания внутрь батареи скрепок,
монет, ключей, гвоздей, болтов или других
мелких металлических предметов, которые могут
вызывать замыкание ее контактов. Короткое
замыкание контактов батареи может привести
к возгоранию или получению ожогов.
При повреждении батареи, из нее может
вытечь электролит. При случайном контакте
с электролитом смойте его водой. При попадании
электролита в глаза обратитесь за медицинской
помощью. Жидкость, находящаяся внутри батареи,
может вызвать раздражение или ожоги.
Техническое обслуживание
Обслуживание электроинструмента должно
выполняться только квалифицированным
техническим персоналом. Это позволит обеспечить
безопасность обслуживаемого инструмента.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Внимание! Правила техники безопасности для
всех пил
Varnost drugih ljudi
a.
b.
c.
d.
ОПАСНО! Держите руки на рассто- янии
от области распила и диска. Держите
вторую руку на дополни- тельной
рукоятке или на корпусе двигателя.
Если пила удерживается обеими руками,
вероятность их пореза диском исключается.
Не держите руки под обрабатываемой деталью.
Ограждение не защищает руки от касания диска под
обрабатываемой деталью.
Отрегулируйте глубину резания в соответствии
с толщиной обрабатываемой детали. Под
обрабатываемой деталью должно быть видно менее
полной высоты зубца ножовочного полотна.
Никогда не удерживайте разрезаемую деталь
в руках или прижав ее к ноге. Зафиксируйте
обрабатываемую деталь на неподвижной опоре.
Необходимо надлежащим образом закрепить
обрабатываемую деталь для снижения риска
получения травмы, заклинивания диска или потери
контроля.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
e.
f.
g.
h.
Удерживайте инструмент за изолированные
поверхности для захвата при выполнении работ,
во время которых имеется вероятность контакта инструмента со скрытой электропроводкой.
Если вы держитесь за металлические детали
инструмента в случае соприкосновения
с находящимся под напряжением провода возможно
поражение оператора электрическим током.
Во время продольной распиловки всегда
используйте направляющую планку или
направитель детали. Это повышает точность
распила и снижает вероятность заклинивания диска.
Всегда используйте диски с посадочными
отверстиями соответствующего размера и формы
(ромбовидные или круглые). Диски, не совпадающие
с крепежными приспособлениями пилы, будут вращаться
эксцентрически, что приведет к потере контроля.
Ни в коем случае не используйте поврежденные
или несоответствующие зажимные кольца или
болты для дисков. Зажимные кольца и болты
для дисков были разработаны специально для
данной пилы с целью обеспечения оптимальной
производительности и безопасности во время работы.
Дополнительные инструкции по технике
безопасности для всех типов пил
Отдача и предупреждения, имеющие отношения
к ней
♦
обратный удар представляет собой внезапную
реакцию на защемление, зажимание или смещение
режущего диска, что приводит к неконтролируемому
подъему пилы из обрабатываемой детали
в направлении оператора;
♦ если диск зажимается или защемляется в распиле,
он останавливается, а реакция электродвигателя
приводит к тому, что устройство быстро смещается
в направлении оператора;
♦ если диск перекашивается или смещается в пропиле,
зубья на его задней кромке могут войти в верхнюю
часть деревянной детали, что приведет к выходу диска
из пропила и его скачку в направлении оператора.
Отдача является результатом неправильного
использования пилы и/или использованием
неправильных методов или режима; избежать этого
явления можно путем выполнения указанных далее мер
предосторожности.
a. Прочно удерживайте пилу обеими руками таким
образом, чтобы иметь возможность погасить
энергию отдачи. Ваше тело должно находиться
с боку от ножовочного полотна, а не на одной
прямой с ним. Отдача может при- вести к скачку
пилы назад, но оператор может гасить его энергию,
при условии соблюдения надлежащих мер.
14
b.
с.
d.
e.
f.
g.
В случае заклинивания диска или в случае
прекращения резки по любой причине, отпустите
курковый переключатель и удерживайте пилу
неподвижно в обрабатываемой детали до
полной остановки диска. Никогда не пытайтесь
вытащить пилу из обрабатываемой детали
или потянуть пилу назад во время вращения
ножовочного полотна, это может привести
к отдаче. Выясните причину и примите надлежащие
меры по устранению причины заклинивания диска.
При перезапуске пилы в детали отцентрируйте
режущий диск в пропиле и убедитесь в том, что
зубья пилы не касаются материала. Если режущий
диск заклинен, он может подскочить вверх или
ударить назад при повторном запуске пилы.
Поддерживайте большие панели для снижения
риска защемления или заклинивания диска.
Большие панели провисают под собственным весом.
Опору нужно поставить под обе стороны панели,
около линии разреза и около края панели.
Не используйте тупые или поврежденные
диски. Тупые или неправильно разведенные диски
образуют узкий пропил, что приводит к повышенному
трению, заклиниванию диска и образованию отдачи.
Рычаги настройки глубины пропила и угла резки
на конус перед началом работы должны быть
затянуты и за- фиксированы. В случае сбоя
настроек диска во время работы может произойти
заклинивание и отдача.
Соблюдайте повышенную осторожность при
выполнении врезного пиления стен или в других
„слепых зонах“. Выдвигаемый диск может
встречаться с предметами, которые могут привести
к образованию отдачи.
Нижнее ограждение
a.
b.
Перед каждым использованием проверяйте,
правильно ли закрыто нижнее ограждение. Не
используйте пилу, если нижнее ограждение
не перемещается свободно и не закрывает
диск постоянно. Никогда не зажимайте и не
связывайте нижнее ограждение для открытия
диска. При случайном падении пилы нижнее
ограждение может погнуться. Поднимите нижнее
ограждение при помощи втягивающей рукоятки
и убедитесь в том, что ограждение перемещается
свободно и не соприкасается с диском или другим
деталям при любых углах и глубине распила.
Проверьте функционирование и состояние
возвратной пружины нижнего ограждения. Если
ограждение и пружина не работают должным
образом, перед использованием пилы необходимо
устранить неисправности. Нижнее ограждение может
перемещаться замедленно из-за повреждения деталей,
отложения клейких веществ или скопления мусора.
РУССКИЙ ЯЗЫК
c.
d.
Нижнее ограждение следует убирать вручную только
при выполнении специальных разрезов, например, для
„врезных“ и „комбинированных распилов“. Поднимите
нижнее ограждения при помощи втягивающей рукоятки,
а когда диск соприкоснется с материалом, опустите нижнее
ограждение. Для всех других типов распила нижнее
ограждение должно работать в автоматическом режиме.
Всегда следите за тем, чтобы нижнее ограждение
закрывало диск, прежде чем класть пилу на верстак
или на пол. Незащищенный диск во время выбега
приведет к смещению пилы назад и разрезанию всех
находящихся на траектории движения предметов.
Помните, что после отпускания выключателя требуется
некоторое время для полной остановки диска.
Остаточные риски
Помимо тех рисков, что указаны в правилах техники
безопасности, при использовании инструмента могут
возникнуть дополнительные остаточные риски. Это
может произойти при неправильной эксплуатации или
продолжительном использовании инструмента и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование
предохранительных устройств, некоторые остаточные
риски невозможно полностью исключить. Это включает:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/
движущихся частей.
♦ Травмы, которые могут произойти в результате
смены деталей, лезвий или оснасток.
♦ Травмы, связанные с продолжительным
использованием инструмента. При использовании
любого инструмента в течение продолжительного
периода времени не забывайте делать перерывы.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Угроза здоровью, связанная с вдыханием пыли,
которая образуется при пользовании этим
инструментом (например, при работе с деревом,
особенно дубом, березой и МДФ.)
Пильные диски
♦
♦
Не используйте диски меньшего или большего диаметра
по сравнению с рекомендованными. См. размеры
дисков в технических характеристиках. Используйте
только те ножовочные полотна, что указаны в данном
руководстве, соответствующие стандарту EN 847-1.
Предупреждение! Ни в коем случае не используйте
абразивные отрезные круги.
Безопасность окружающих
♦
Данное устройство не предназначено для использования
лицами (включая детей) с ограниченными физическими,
сенсорными или ментальными возможностями, а также
лицами без достаточного опыта и знаний, если только
они не делают этого под руководством лица имеющего
соответствующий опыт и отвечающего за их безопасность.
♦
Не позволяйте детям играть с данным устройством.
Вибрация
Заявленные значения вибрации указанные в технических
спецификациях и заявлении о соответствии были
измерены в соответствии с стандартным методом
тестирования EN 60745 и могут быть использованы
для сравнения инструментов. Заявленное значение
эмиссии вибрации также может использоваться при
предварительной оценке ее воздействия.
Внимание! Значение эмиссии вибрации в каждом
конкретном случае применения электроинструмента
может отличаться от заявленного в зависимости от
того, каким образом используется инструмент. Уровень
вибрации может быть выше заявленного.
При оценке уровня вибрации для определения степени
безопасности, предусмотренного 2002/44/EC для защиты
людей регулярно пользующихся электроинструментом
при работе, нужно принимать во внимание уровень
вибрации, реальные условия использования и способ
использования инструмента, а также учитывать все этапы
цикла работы, когда инструмент выключается, когда он
работает на холостом ходу, а также время переключения
с одного режима на другой.
Условные обозначения на инструменте
На инструмент нанесены следующие обозначения:
Внимание! Во избежании риска получения
травм, прочитайте инструкцию по применению.
Дополнительные меры безопасности при
работе с батареями и зарядными устройствами
Аккумуляторы
♦ Никогда не пытайтесь разобрать аккумуляторы.
♦ Не подвергайте аккумуляторы воздействию воды.
♦ Не оставляйте инструмент в местах, где температура
превышает 40 °C.
♦ Заряжайте только при температуре 10 °C - 40 °C.
♦ Заряжайте аккумуляторы только с зарядным
устройством, которое прилагается к инструменту.
♦ При утилизации аккумуляторов следуйте
инструкциям, указанным в разделе „Защита
окружающей среды“.
Не пытайтесь заряжать поврежденные
аккумуляторные батареи.
Зарядные устройства
♦ Используйте свое зарядное устройство Stanley Fat
Max только для заряда аккумулятора инструмента,
с которым оно поставлялось. Использование
аккумуляторов другого типа может привести
к взрыву, травме и повреждениям.
♦ Не пытайтесь заряжать одноразовые батареи.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
Немедленно заменяйте поврежденный шнур питания.
Не подвергайте зарядное устройство воздействию
влаги.
Не вскрывайте зарядное устройство.
Не разбирайте зарядное устройство.
♦
Перед началом работы прочтите руководство по
эксплуатации.
♦
Ваше зарядное устройство имеет двойную изоляцию,
поэтому заземления не требуется. Необходимо
обязательно убедиться в том, что напряжение
источника питания соответствует указанному на
шильдике. Никогда не пытайтесь заменить зарядное
устройство на обычную сетевую розетку.
Если поврежден сетевой шнур, его нужно заменить
у производителя или в авторизованном сервисном
центре Stanley Fat Max, чтобы избежать проблем.
Характеристики
Этот инструмент имеет следующие характеристики или
некоторые из них.
1. Выключатель
2. Кнопка выключения с арретиром
3. Основная ручка
4. Дополнительная ручка
5. Кнопка блокировки шпинделя
6. Подошва
7. Диск пилы
8. Ограждение ножовочного полотна
9. Выходное отверстие для опилок
10. Аккумуляторная батарея
11. Зарядное устройство
Сборка
Внимание! Перед сборкой снимите аккумулятор
с инструмента и убедитесь в том, что диск остановился.
Диск после работы может сильно нагреваться.
Установка и снятие ножовочного полотна
(рис. В)
Снятие
♦
♦
♦
♦
16
♦
Зарядное устройство можно использовать
только в помещении.
Электрическая безопасность
♦
Установка
Удерживая кнопку блокировки шпинделя (5) в нажатом
положении, поверните ножовочное полотно так, чтобы
оно зафиксировалось в блокираторе шпинделя.
Ослабьте и снимите винт, фиксации ножовочного
полотна (15) , повернув его по часовой стрелке
с помощью прилагаемого Allen ключа (16).
Снимите внешнюю шайбу(14).
Снимите ножовочное полотно(7).
♦
♦
Установите ножовочное полотно на внутренний
фланец (13), убедившись в том, что стрелка
на ножовочном полотне указывало в одном
направлении со стрелками на инструменте.
Установите внешнюю шайбу (14) на шпинделе,
чтобы приподнятая часть смотрела в сторону от
ножовочного полотна.
Установите на место винт фиксации ножовочного
полотна (15) в отверстие.
Удерживайте кнопку блокировки шпинделя (5)
в нажатом состоянии.
Надежно затяните винт, фиксации ножовочного
полотна , повернув его против часовой стрелки
с помощью прилагаемого Allen ключа (16).
Установка и снятие аккумуляторной батареи
(рис. С)
♦
♦
Для установки аккумуляторной батареи (10)
совместите ее с батарейным отсеком инструмента.
Вставьте аккумуляторную батарею в батарейный
отсек и нажмите на нее, чтобы она встала на место.
Для извлечения батареи нажмите кнопку открывания
батарейного отсека (17), одновременно вытягивая ее
наружу.
Использование
Внимание! Пусть инструмент работает в обычном
режиме. Не прилагайте слишком большое усилие.
Инструмент можно приспособить для использования как
под правую, так и левую руку.
Зарядка аккумуляторной батареи (рис. A)
Перед первым использованием аккумулятор нужно
зарядить, и делать это всякий раз, когда чувствуете,
что для выполнения работы не хватает мощности
инструмента. Во время зарядки аккумулятор нагревается,
это нормально и не говорит о неисправности.
Внимание! Не заряжайте батарею при температуре
окружающей среды ниже 10 °C или выше 40 °C.
Рекомендуемая температура при зарядке: около 24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не заряжает
аккумулятор если температура аккумуляторного
элемента меньше 10 °C или больше 40°C.
Аккумулятор нужно оставить в зарядном устройстве
и зарядка начнется автоматически, когда температура
аккумуляторного элемента станет нормальной.
♦ Для зарядки аккумулятора (10), вставьте
его в зарядное устройство (11). Аккумулятор
устанавливается в зарядное устройство только
одним способом. Не прилагайте слишком большое
усилие. Проследите, чтобы батарея полностью
вошла в зарядное устройство.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Подключите зарядное устройство к сети и включите
его.
Начнет мигать индикатор зарядки (12).
Зарядка завершена если индикатор зарядки (12) будет
непрерывно гореть. Зарядное устройство и аккумулятор
можно оставить подключенными на неопределенное
время . Когда зарядка аккумулятора завершится,
загорится зеленый светодиод.
♦ Заряжайте разряженные аккумуляторы раз в неделю.
Срок службы аккумулятора значительно уменьшается
если его хранить в разряженном состоянии.
Хранение аккумулятора в зарядном устройстве
Зарядное устройство и аккумулятор можно оставить
подключенными к сети с горящим светодиодным
индикатором. Зарядное устройство сохранит заряженный
аккумулятор.
Диагностика зарядного устройства
Если зарядное устройство обнаружит, что аккумулятор
неисправен или поврежден, индикатор зарядки (12)
быстро замигает красным светом. Сделайте следующее:
♦ Переустановите аккумулятор (10).
♦ Если индикаторы зарядки постоянно мигают красным
светом, попробуйте установить другой аккумулятор,
чтобы выяснить, нормально ли работает зарядное
устройство.
♦ Если другие аккумуляторы заряжаются нормально,
то проблема в аккумуляторах и их нужно вернуть
в сервисный центр для переработки.
♦ Если новый аккумулятор показывает тоже, что
и оригинальные, проверьте зарядное устройство
в авторизованном сервисном центре.
Примечание: На проверку исправности аккумулятора
может уйти до 30 минут. Если аккумулятор очень
горячий или очень холодный, светодиод будет
мигать красным светом, то быстро, то медленно по
переменно.
Регулировка расклинивающего ножа (Рис.D)
С помощью угольника проверьте, чтобы угол между
ножовочным полотном и подошвой был 90°. Если угол не
равен 90° отрегулируйте следующим образом:
♦ Ослабьте кнопку фиксации (20) для разблокировки
подошвы пилы.
♦ Ослабьте контргайку (19) на регулировочном винте(18).
♦ Отвинчивая или завинчивая винт отрегулируйте угол
до 90°.
♦ Затяните контргайку
♦ Затяните фиксирующую гайку для подошвы пилы.
Настройка глубины реза (Рис. E)
Глубина реза должна быть установлена в зависимости
от толщины обрабатываемой детали. Она должна быть
приблизительно на 2 мм больше толщины детали.
♦
♦
♦
Ослабьте кнопку фиксации (21) для разблокировки
подошвы пилы.
Установите ограничитель глубины (6) в нужное
положение.
Затяните фиксирующую гайку для подошвы пилы.
Регулировка угла фаски (Рис.F)
На этом инструменте можно установить угол фаски от
0°до 45°
♦ Ослабьте кнопку фиксации (20) для разблокировки
подошвы пилы.
♦ Установите подошву пилы (6) в нужное положение.
Параметры регулировки показаны на шкале (22).
♦ Затяните фиксирующую гайку для подошвы пилы.
Включение и выключение
♦ Чтобы включить инструмент нажмите кнопку
с фиксатором (2) и нажмите на курковый
выключатель(1).
♦ Чтобы выключить инструмент отпустите спусковой
выключатель.
Резка
Всегда держите пилу двумя руками.
♦ Прежде чем приступить к резке, дайте поработать
пиле несколько секунд без нагрузки.
♦ Прилагайте некоторую силу к инструменты во время
выполнения распила.
♦ По возможности, прижимайте подошву пилы
к поверхности, обрабатываемой детали.
Примечание: Будьте осторожны, не допуская
перегревания зубцев пилы.
Использование боковых направляющих (рис. G)
На инструменте есть боковая направляющая для прямой
резки (23) и резки под угллом 45° (24).
♦ Совместите левый край направляющих (23) или (24)
с линией реза (25).
♦ Следите за тем, чтобы боковая направляющая была
совмещена с линией отреза по время резки.
♦ По возможности, прижимайте подошву пилы
к поверхности, обрабатываемой детали.
Пылеудаление
Для подключения пылесоса или устройства отвода пыли
нужен переходник
♦ Вставьте переходник для устройства отвода пыли
в соответствующие отверстие пилы (9).
♦ Подсоедините шланг пылесоса к адаптеру
Советы по оптимальному использованию
♦
♦
♦
Всегда используйте пилы соответствующего типа
для разных рабочих деталей и типа распила.
Всегда держите пилу двумя руками.
Прежде чем приступить к резке, дайте поработать
пиле несколько секунд без нагрузки.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Прилагайте некоторую силу к инструменты во время
выполнения распила.
По возможности, прижимайте подошву пилы
к поверхности, обрабатываемой детали.
Если невозможно избежать расщепления
поверхности обрабатываемой детали, распиливайте
ее с той стороны, где такое ращипление не будет
заметно.
Чтобы свести к минимуму расщеплении, например,
при распиловке ламината, прижмите к нему кусок
фанеры во время распиловки.
Поддерживайте большие панели для снижения риска
защемления или заклинивания диска. Большие
панели провисают под собственным весом.
Опору нужно поставить под обе стороны панели,
около линии разреза и около края панели.
Никогда не удерживайте разрезае- мую деталь
в руках или прижав ее к ноге.
Зафиксируйте обрабатываемую деталь на
неподвижной опоре. Необходимо надлежащим
образом закрепить обрабатываемую деталь для
снижения риска получения травмы, заклинивания
диска или потери контроля.
Дополнительные приспособления
Работа вашего инструмента зависит от используемой
оснастки. Оснастка Stanley Fat Max разработана по самым
высоким стандартам, которые разработаны для того,
чтобы улучшить характеристики работы инструмента.
Используя эту оснастку вы получите максимальную
производительность от своего инструмента.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш инструмент имеет длительный срок эксплуатации
и требует минимальных затрат на техобслуживание. Для
длительной безотказной работы необходимо обеспечить
правильный уход за инструментом и его регулярную очистку.
Внимание! Перед выполнением любых работ по
обслуживанию инструмента, снимайте аккумулятор
с инструмента.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
и зарядное устройство с помощью мягкой щетки или
сухой тканевой салфетки.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя с помощью
влажной салфетки. Не используйте никакие
абразивные чистящие средства или средства на
основе растворителей.
18
Замена штепсельной вилки (только для
Великобритании и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
♦ Осторожно снимите старую вилку.
♦ Подсоедините коричневый провод к терминалу фазы
в новой вилке.
♦ Подсоедините синий провод к нулевому терминалу.
Внимание! Заземления не требуется. Соблюдайте
инструкции по установке вилки, которые предусмотрены
к вилкам высокого качества. Рекомендованный
предохранитель: 5 A.
Защита окружающей среды
Отдельная утилизация. Это изделие нельзя
утилизировать с обычным бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш инструмент Stanley Fat Max требует замены или он вам больше не нужен,
не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.
Утилизацию этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Система раздельного сбора отработавших
изделий и упаковочных материалов позволяет
перерабатывать их и использовать повторно.
Повторное использование материалов,
подвергаемых вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от загрязнений
и сокращает потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электроприборов и бытового мусора
на муниципальных свалках или сдачу его продавцам
у которых вы покупали свой продукт.
Stanley Europe осуществляют прием на утилизацию
изделий Stanley Fat Max по окончании срока их службы.
Чтобы воспользоваться этой услугой верните свое изделие
любому авторизованному агенту по ремонту, который
занимается сбором этих продуктов от имени компании.
Адрес ближайшего авторизованного сервисного
центра можно получить, обратившись в местное
представительство компании Stanley Europe по адресу,
указанному в настоящем руководстве. Кроме того,
список авторизованных агентов по ремонту Stanley
Europe и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на веб-сайте:
www.2helpU.com
РУССКИЙ ЯЗЫК
Заявление о соответствии нормам ЕС
Аккумуляторы
Аккумуляторы Stanley Fat Max можно
перезаряжать много раз. По окончании
срока эксплуатации батареи ее следует
утилизировать, соблюдая при этом необходимые
меры по защите окружающей среды:
♦
♦
Полностью разрядите батарею и отсоедините ее от
инструмента.
NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторы подлежат
вторичной переработке. Сдайте их нашему дилеру
или в местный центр вторичной переработки.
Технические характеристики
FME660 (Тип 1)
Входное напряжение
В пост. тока
18
Скорость без нагрузки
мм-1
0-4 000
Максимальная глубина распила
мм
54
Макс. глубина распила под
углом 45°
мм
45
Диаметр диска
мм
165
Отверстие ножовочного
полотна
мм
16
Ширина зубца лезвия
мм
2,0
Вес
кг
3,4
pA (акустическое давление) 79 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A)
L
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
FMC660
Stanley Europe заявляет, что продукция, описанная
в “технических характеристиках” соответствует:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Эти продукты также соответствуют Директиве 2004/108/
EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией
обращайтесь в компанию Stanley Europe по адресу,
указанному ниже или приведенному на задней стороне
обложки руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность за
составление технической документации и составил
данную декларацию по поручению компании Stanley
Europe.
R. Laverick
Менеджер по производству
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Бельгия
08.08.2014
LWA (акустическое давление) 90 дБ(A), Погрешность (K) 3 дБ(A)
Общие значения вибрации (сумма триаксиального вектора),
определенные в соответствии со стандартом EN 60745:
Резка дерева (aч, CW) 2,4 м/сек2, погрешность (K) 1,5 м/сек2
Зарядное устройство
905765** TYP 1
Входное напряжение
Вперем. тока
220-240
Выходное напряжение
В пост. тока
20 (Макс.)
Ток
Приблизительное время зарядки
A
2
мин
120
Аккумуляторная батарея
Напряжение
Емкость
Тип
FMC688L
В пост. тока
18
Aч
4,0
Ионно-литиевый
zst00247269 - 18-09-2014
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Гарантия
Stanley Europe уверены в качестве своих продуктов
и предлагает замечательную гарантию для
пользователей продукта. Это заявление о гарантии
дополнительное и ни в коей мере не причиняет вред
Вашим договорным и юридическим правам. Гарантия
действует на территории стран-членов ЕС и Европейской
зоне свободной торговли.
ПОЛНАЯ ГОДОВАЯ ГАРАНТИЯ
Если продукт Stanley Fat Max оказался дефектным
в результате использования недоброкачественных
материалов или качества выполнения работ в течение
12 месяцев с даты покупки, Stanley Europe гарантирует
замену всех неисправных деталей бесплатно или - по
нашему усмотрению – замену устройства бесплатно, при
условии что:
♦ Продукт не использовали не по назначению
и с нарушением инструкций руководство по
эксплуатации.
♦ Продукт имеет следы нормального износа;
♦ Не было предпринято попыток ремонта,
выполненного неавторизованным специалистом;
♦ Предоставлен чек о покупке.
♦ Продукт Stanley Fat Max должен быть возвращен
в полной комплектации и со всеми оригинальными
комплектующими
Если вы хотите заявить претензию, обратитесь
к продавцу и уточните местонахождения ближайшего
авторизованного дилера Stanley Fat Max в каталоге Stanley Fat Max или обратитесь в местный офис Stanley Fat
Max по адресу, указанному на упаковке или в руководстве
по эксплуатации. Список авторизованных дилеров
Stanley Fat Max и подробности о нашем после продажном
обслуживании вы найдете в интернете на сайте:
www.stanley.eu/3.
20
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe 12
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.stanley.eu
Download PDF

advertising