FMC660 | Stanley FMC660 CIRCULAR SAW Type H1 instruction manual

5
4
2
1
3
9
6
7
8
10
511113 - 47 SK
www.stanley.eu
FMC660
Slovensky
2
(Originálny návod na obsluhu)
5
13
10
11
14
15
16
12
A
B
17
18
19
20
10
C
90°
D
3
20
21
22
6
E
F
23
25
0°
G
4
6
24
45°
SLOVENSKY
Použitie výrobku
f.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo
vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým
chráničom (RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3.
a.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou. Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavení alebo ak
ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľka
nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte
ochranu zraku. Ochranné prostriedky ako respirátor,
protišmyková pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko
poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred pripojením prívodného kábla k sieťovej zásuvke alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je vypínač v polohe
vypnuté. Prenášanie elektrického náradia s prstom na
vypínači alebo pripojenie náradia k napájaciemu zdroju, ak
je vypínač náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred spustením z náradia vždy odstráňte všetky kľúče alebo nastavovacie prípravky. Nastavovacie kľúče
ponechané na náradí môžu byť zachytené rotujúcimi
časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožnená lepšia
ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie
príslušenstva na zachytávanie prachu, zaistite jeho
správne pripojenie a riadnu funkciu. Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Vaša kotúčová píla Stanley Fat Max je určená na rezanie
dreva a drevených výrobkov. Toto náradie je určené pre profesionálnych i súkromných neprofesionálnych používateľov.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné
pokyny a bezpečnostné výstrahy. Nedodržanie
nižšie uvedených varovaní a pokynov môže viesť
k spôsobeniu úrazu elektrickým prúdom, k vzniku
požiaru alebo k vážnemu zraneniu.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte
na prípadné ďalšie použitie. Označenie elektrické náradie
vo všetkých nižšie uvedených upozorneniach odkazuje na
Vaše náradie napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo
náradie napájané akumulátorom (bez prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený.
Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť
k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže
spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka napájacieho kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne
upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú napríklad
potrubia, radiátory, elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak do elektrického náradia vnikne voda,
zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy
nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo
posúvanie náradia a neťahajte zaň, ak chcete náradie
odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu kábla
s mastnými, horúcimi a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami. Poškodený alebo zapletený prívodný
kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie
káble určené na vonkajšie použitie. Použitie kábla na
vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ náradia. Pri použití
správneho typu náradia bude práca vykonávaná lepšie
a bezpečnejšie.
Ak nie je možné vypínač náradia zapnúť a vypnúť,
s náradím nepracujte. Každé elektrické náradie s nefunkčným vypínačom je nebezpečné a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo z náradia
vyberte akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné
opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
5
SLOVENSKY
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia
ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto bezpečnostné
pokyny, aby s týmto elektrickým náradím pracovali.
Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné okolnosti,
ktoré môžu ovplyvniť chod náradia. Ak je náradie
poškodené, nechajte ho opraviť. Mnoho nehôd býva
spôsobených zanedbanou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými ostriami sú menej
náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
pracuje.
Používajte toto elektrické náradie, príslušenstvo
a pracovné nástroje podľa týchto pokynov a berte
do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá sa
bude vykonávať. Použitie elektrického náradia na iné
účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
Použitie akumulátorového náradia a jeho údržba
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže pri vložení
iného nevhodného typu akumulátora spôsobiť požiar.
Používajte elektrické náradie výhradne s akumulátormi, ktoré sú určené pre daný typ náradia. Použitie
iných typov akumulátorov môže spôsobiť vznik požiaru
alebo zranenie.
Ak sa akumulátor nepoužíva, uložte ho mimo dosahu
kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky
na papier, mince, kľúče, klince, skrutky alebo ďalšie
drobné kovové predmety, ktoré môžu spôsobiť skratovanie kontaktov akumulátora. Skratovanie kontaktov
akumulátora môže viesť k vzniku popálenín alebo požiaru.
V nevhodných podmienkach môže z akumulátora
unikať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Ak dôjde k náhodnému kontaktu s touto
kvapalinou, zasiahnuté miesto omyte vodou. Pri
zasiahnutí očí zasiahnuté miesto umyte a vyhľadajte
lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina z akumulátora
môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.
Servis
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať originálne náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Bezpečnostné pokyny pre všetky píly
6
Bezpečnosť ostatných osôb
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
NEBEZPEČENSTVO! Nevkladajte ruky do
priestoru rezu a nepribližujte ich ku kotúču.
Druhú ruku položte na prídavnú rukoväť
alebo na kryt motora. Ak je okružná píla
držaná oboma rukami, nemôže dôjsť k ich
porezaniu pílovým kotúčom.
Nesiahajte pod obrobok. Ochranný kryt Vás nemôže
chrániť pred pílovým kotúčom pod obrobkom.
Upravte hĺbku rezu podľa hrúbky obrobku. Pri rezaní
by nemala byť pod obrobkom vidieť celá dĺžka zubov
pílového kotúča.
Nikdy nedržte odrezávanú časť obrobku v ruke a neklaďte si ju cez nohu. Upnite si obrobok do stabilného zveráka. Správne upnutie a podoprenie obrobku
je veľmi dôležité z hľadiska minimalizácie ohrozenia
obsluhy, zablokovania kotúča alebo straty ovládateľnosti.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo dôjsť
ku kontaktu so skrytými vodičmi, držte elektrické
náradie vždy za izolované časti. Kovové časti, ktoré sa
dostanú do kontaktu so „živým“ vodičom, spôsobia, že
neizolované kovové časti elektrického náradia budú taktiež
„živé“, čo môže obsluhe spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Pri vykonávaní pozdĺžnych rezov vždy používajte
pravítko alebo priame hranové vodidlo. Týmto spôsobom zvýšite presnosť rezu a znížite riziko zablokovania
pílového kotúča.
Vždy používajte pílové kotúče správnej veľkosti
a tvaru upínacieho otvoru (kruhový alebo hranatý).
Pílové kotúče s otvormi, ktoré nezodpovedajú montážnej
príchytke na píle, sa budú otáčať excentricky, čo spôsobí
stratu ovládateľnosti náradia.
Nikdy nepoužívajte poškodené alebo nesprávne podložky a skrutky pílových kotúčov. Podložky a upínacie
skrutky boli skonštruované priamo pre vašu kotúčovú pílu,
čo zaručuje jej optimálny výkon a bezpečnosť jej prevádzky.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre všetky píly
Príčiny spätného rázu a súvisiace varovania
♦
Spätný ráz je okamžitou reakciou na zovretie, odskočenie
alebo vychýlenie pílového kotúča, ktoré spôsobí neočakávané vyskočenie kotúčovej píly z obrobku smerom na obsluhu.
♦ Ak dôjde k zovretiu kotúča alebo k jeho zablokovaniu
v záreze, kotúč sa zasekne a reakcia motora odmrští
kotúčovú pílu rýchlo späť, smerom na obsluhu.
♦ Ak dôjde ku skrúteniu kotúča alebo k jeho vychýleniu
v reze, zuby na zadnej časti kotúča sa môžu zaryť do
horného povrchu dreva, čo spôsobí vyhodenie kotúča zo
zárezu a vyskočenie kotúčovej píly smerom na obsluhu.
Spätný ráz je výsledkom nesprávneho použitia píly alebo
nesprávnych pracovných postupov alebo prevádzkových podmienok. Tomuto javu môžete zabrániť, ak budete dodržiavať
nižšie uvedené pokyny.
SLOVENSKY
a. Držte pílu pevne oboma rukami a majte ruky v takej
polohe, aby ste boli stále pripravení kompenzovať
sily spätného rázu. Postavte sa na jednu alebo druhú
stranu pílového kotúča, nikdy nestojte v osi pílového
kotúča. Spätný ráz môže spôsobiť odskočenie píly smerom dozadu, ale ak budete dodržiavať uvedené pokyny,
obsluha môže sily spätného rázu eliminovať.
b. Ak dôjde z akéhokoľvek dôvodu k zablokovaniu
pílového kotúča alebo k prerušeniu rezu, uvoľnite
spúšťací vypínač a držte pílu bez pohybu v materiáli,
kým nedôjde k úplnému zastaveniu pílového kotúča.
Kým je pílový kotúč v pohybe, nikdy sa nepokúšajte
vybrať pílu z obrobku alebo ju ťahať späť, pretože
by mohlo dôjsť k spätnému rázu. Preskúmajte príčiny
blokovania pílového kotúča a vykonajte opatrenia, aby
boli tieto príčiny odstránené.
c. Ak začínate znovu rez v obrobku, zarovnajte pílový
kotúč v záreze a skontrolujte, či sa zuby pílového
kotúča nedotýkajú materiálu obrobku. Ak dôjde po
zapnutí píly k zaseknutiu zubov pílového kotúča, môže
dôjsť k pohybu píly smerom nahor alebo k spätnému rázu.
d. Veľké panely si vždy riadne podoprite, aby bolo
minimalizované riziko zovretia pílového kotúča
a riziko spätného rázu. Veľké panely majú tendenciu
sa prehýbať pôsobením vlastnej hmotnosti. Podpery
musia byť umiestnené pod panelom na oboch stranách
v blízkosti čiary rezu a v blízkosti okrajov panelu.
e. Nepoužívajte tupé alebo poškodené kotúče. Tupé alebo
nesprávne upnuté kotúče vytvárajú úzky rez, čo spôsobuje
nadmerné trenie, zasekávanie kotúča a spätné rázy.
f. Zaisťovacie páky hĺbky rezu a šikmých rezov musia
byť pred začatím rezu riadne utiahnuté a zaistené.
Ak dôjde pri rezaní k posuvu, môže dôjsť k zaseknutiu
pílového kotúča alebo k spätnému rázu.
g. Ak robíte zárezy do stien alebo do iných plôch,
buďte veľmi opatrní. Vyčnievajúci kotúč môže prerezať
objekty, ktoré môžu spôsobiť spätný ráz.
c.
d.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa objaviť
dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové
riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
♦ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou
alebo pohybujúcou sa časťou.
♦ Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného
nástroja alebo príslušenstva.
♦ Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak
používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite, aby sa
robili pravidelné prestávky.
♦ Poškodenie sluchu.
♦ Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití náradia (príklad: práca s drevom,
najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Pílové kotúče
♦
Funkcia spodného krytu
a.
b.
Pred každým použitím skontrolujte, či dochádza
k správnemu uzatvoreniu spodného krytu. Ak sa
spodný kryt voľne nepohybuje a ak nedochádza
k jeho okamžitému zatváraniu, pílu nepoužívajte.
Nikdy žiadnym spôsobom nepripevňujte spodný kryt
v otvorenej polohe. Ak dôjde k náhodnému pádu píly,
môže dôjsť k ohybu spodného krytu. Zdvihnite spodný
kryt vybavený zaťahovacou rukoväťou a uistite sa, či sa
voľne pohybuje a či sa v žiadnom smere a pri nastavení
akejkoľvek hĺbky rezu nedotýka pílového kotúča alebo
inej časti píly.
Skontrolujte funkciu pružiny spodného krytu. Ak
nepracuje kryt alebo pružina správne, musí byť pred
začatím práce vykonaná ich oprava. Pohyb spodného
krytu môže byť pomalý v dôsledku poškodených častí,
usadenín a nahromadených nečistôt.
Spodný kryt môže byť ručne zasunutý iba pri špeciálnych rezoch, ako sú „ponorné rezy“ a „kombinované rezy“. Zdvihnite spodný kryt pomocou rukoväti
a hneď ako pílový kotúč vnikne do materiálu, musíte
spodný kryt uvoľniť. Pri všetkých ostatných typoch rezov
by mal spodný kryt pracovať automaticky.
Vždy dbajte na to, aby pred položením píly na pracovný
stôl alebo na podlahu spodný kryt zakryl pílový kotúč.
Nechránený a dobiehajúci pílový kotúč spôsobí pohyb píly
a prereže materiály nachádzajúce sa v dráhe jeho pohybu.
Pamätajte na to, že po uvoľnení hlavného vypínača chvíľu
trvá, než dôjde k úplnému zastaveniu pílového kotúča.
♦
Nepoužívajte pílové kotúče s priemerom, ktorý je menší
alebo väčší než odporúčaný priemer. Parametre pílového kotúča sú uvedené v technických údajoch. Používajte
iba pílové kotúče špecifikované v tomto návode, ktoré
spĺňajú požiadavky normy EN 847-1.
Varovanie! Nikdy nepoužívajte rozbrusovacie kotúče.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
♦
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností
a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený dohľad,
alebo ak im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa
s týmto náradím nebudú hrať.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických údajoch
a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so štandardnou
skúšobnou metódou predpísanou normou EN 60745 a môže
7
SLOVENSKY
sa použiť na porovnanie jednotlivých náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa môže tiež použiť na predbežné
stanovenie času práce s týmto náradím.
Elektrická bezpečnosť
Táto nabíjačka je vybavená dvojitou izoláciou. Preto
nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy
skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá
napätiu, ktoré je uvedené na výkonovom štítku.
Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku priamym
pripojením k zásuvke elektrického prúdu.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického
náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií líšiť v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň vibrácií môže byť
vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/ES na ochranu
osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať na
zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia s prihliadnutím na
všetky časti pracovného cyklu, ako sú časy, keď je náradie
vypnuté a keď beží naprázdno.
Štítky na náradí
Na náradí sú zobrazené nasledovné piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento návod na obsluhu.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre akumulátory
a nabíjačky
Akumulátor
♦ Batériu nikdy zo žiadneho dôvodu nerozoberajte.
♦ Zabráňte kontaktu batérie s vodou.
♦ Neskladujte akumulátory na miestach, kde môže teplota
presiahnuť 40 °C.
♦ Akumulátory nabíjajte iba pri teplotách v rozsahu od
10 °C do 40 °C.
♦ Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou s náradím.
♦ Pri likvidácii batérií sa riaďte pokynmi uvedenými v časti
„Ochrana životného prostredia“.
Nepokúšajte sa nabíjať poškodené akumulátory.
Nabíjačky
♦ Používajte nabíjačku Stanley Fat Max iba na nabíjanie
akumulátora, ktorý bol dodaný s náradím. Iné akumulátory môžu prasknúť, spôsobiť zranenie alebo iné škody.
♦ Nikdy sa nepokúšajte nabíjať batérie, ktoré nie sú na
nabíjanie určené.
♦ Poškodené káble ihneď vymeňte.
♦ Zabráňte kontaktu nabíjačky s vodou.
♦ Nesnažte sa nabíjačku rozoberať.
♦ Nepokúšajte sa do nabíjačky preniknúť.
♦
Popis
Toto náradie sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač
2. Odisťovacie tlačidlo
3. Hlavná rukoväť
4. Pomocná rukoväť
5. Zaisťovacie tlačidlo vretena
6. Pätka píly
7. Pílový kotúč
8. Ochranný kryt pílového kotúča
9. Výstup na odvod pilín
10. Akumulátor
11. Nabíjačka
Zostavenie
Varovanie! Pred zostavením vyberte z náradia akumulátor
a uistite sa, či je pílový list celkom zastavený. Po použití môžu
byť pílové listy horúce.
Odobratie a nasadenie pílového kotúča (obr. B)
Odobratie
♦
♦
♦
♦
8
Držte stlačené zaisťovacie tlačidlo vretena (5) stlačené
a otáčajte kotúčom, kým nedôjde k zablokovaniu vretena.
Povoľte a odstráňte upínaciu skrutku pílového kotúča
(15). Pomocou dodaného kľúča (16) otáčajte skrutkou
v smere pohybu hodinových ručičiek.
Odoberte vonkajšiu podložku (14).
Odoberte pílový kotúč (7).
Nasadenie
♦
♦
Táto nabíjačka nie je určená na vonkajšie použitie.
Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.
Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť
výrobca alebo autorizovaný servis Stanley Fat Max, aby
sa zabránilo možným rizikám.
♦
♦
♦
Nasaďte pílový kotúč na vnútornú prírubu (13) a uistite
sa, či šípka na pílovom kotúči ukazuje v rovnakom smere
ako šípka na náradí.
Nasaďte na vreteno vonkajšiu podložku (14) tak, aby
bola vyvýšená časť podložky otočená smerom od pílového kotúča.
Zasuňte do otvoru upínaciu skrutku (15) pílového kotúča.
Držte stlačené zaisťovacie tlačidlo vretena (5).
Pomocou dodaného kľúča (16) riadne utiahnite upínaciu
skrutku pílového kotúča proti smeru pohybu hodinových
ručičiek.
SLOVENSKY
Nasadenie a vybratie akumulátora (obr. C)
♦
♦
Ak chcete akumulátor (10) vložiť do náradia, zarovnajte
ho s miestom jeho uloženia v náradí. Zasuňte akumulátor do náradia a zatlačte naň tak, aby došlo k jeho
riadnemu usadeniu.
Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte uvoľňovacie tlačidlá
(17) a súčasne ho z miesta uloženia na náradí vysuňte von.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia. Toto náradie je možné
používať v pravej aj ľavej ruke.
Nabíjanie akumulátora (obr. A)
Akumulátor musí byť nabitý pred prvým použitím a vždy,
keď dôjde k výraznému poklesu jeho výkonu. Akumulátor sa
môže počas nabíjania zahrievať. Ide o normálny stav, ktorý
neznamená žiadny problém.
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, ak okolitá teplota klesne
pod 10 °C alebo ak presiahne 40 °C. Odporúčaná teplota
prostredia na nabíjanie: približne 24 °C.
Poznámka: Nabíjačka nebude nabíjať batérie, ak klesne
teplota ich článkov pod asi 10 °C alebo ak prekročí 40 °C.
Batérie sa môžu ponechať v nabíjačke a nabíjanie bude
automaticky spustené, hneď ako teplota článkov batérie
dosiahne povolený rozsah.
♦ Ak chcete akumulátor (10) nabiť, vložte ho do nabíjačky
(11). Akumulátor je možné vložiť do nabíjačky iba jedným
spôsobom. Nepoužívajte nadmernú silu. Uistite sa, že je
akumulátor v nabíjačke riadne usadený.
♦ Pripojte nabíjačku k sieti a zapnite.
Indikátor nabíjania (12) bude blikať.
Nabíjanie sa ukončí, hneď ako indikátor nabíjania (12) začne
neprerušovane svietiť. Akumulátor sa môže ponechať v nabíjačke neobmedzene dlhý čas. Pri občasnom udržiavacom
nabíjaní akumulátora sa rozsvieti LED kontrolka.
♦ Vybité akumulátory nabite do 1 týždňa. Prevádzková
životnosť akumulátora sa značne skráti, ak je skladovaný
vo vybitom stave.
Ponechanie akumulátora v nabíjačke
Akumulátor môže byť ponechaný v nabíjačke so svietiacou
LED diódou neobmedzene dlhý čas. Nabíjačka bude akumulátor udržiavať v úplne nabitom stave.
Diagnostická funkcia nabíjačky
Ak deteguje nabíjačka vybitý alebo poškodený akumulátor, indikátor nabíjania (12) začne rýchlo červeno blikať. Postupujte
nasledovne:
♦ Akumulátor (10) z nabíjačky vyberte a opäť ho vložte
späť.
♦ Ak bude kontrolka nabíjania červeno blikať stále rovnako
rýchlo, použite iný akumulátor, aby ste sa uistili, či
nabíjačka pracuje správne.
♦
Ak prebieha nabíjanie inej batérie správne, pôvodná
batéria je poškodená a mala by sa vrátiť autorizovanému
servisu, kde sa zaistí jej recyklácia.
♦ Ak je pri použití inej batérie indikácia rovnaká ako pri
pôvodnej batérii, zverte kontrolu a testovanie nabíjačky
autorizovanému servisu.
Poznámka: Skúška, ktorá určí, či je akumulátor poškodený, môže trvať až 30 minút. Ak je akumulátor príliš horúci
alebo ak je príliš studený, LED dióda bude striedavo
pomaly a rýchlo červeno blikať.
Nastavenie uhla rezu (obr. D)
Pomocou uholníka skontrolujte, či je uhol medzi rezným
kotúčom a pätkou kotúčovej píly 90°. Ak nie je uhol nastavený
na hodnotu 90°, urobte nasledujúce nastavenie:
♦ Povoľte zaisťovaciu skrutku (20), aby došlo k uvoľneniu
pätky píly.
♦ Povoľte poistnú maticu (19) na nastavovacej skrutke (18).
♦ Zaskrutkovaním alebo vyskrutkovaním nastavovacej
skrutky nastavte uhol na hodnotu 90°.
♦ Utiahnite poistnú maticu.
♦ Utiahnite zaisťovaciu skrutku tak, aby bola pätka píly
zaistená v nastavenej polohe.
Nastavenie hĺbky rezu (obr. E)
Hĺbka rezu by mala byť nastavená podľa hrúbky obrobku.
Mala by presiahnuť hrúbku obrobku približne o 2 mm.
♦ Povoľte zaisťovaciu skrutku (21), aby došlo k uvoľneniu
pätky píly.
♦ Nastavte pätku píly (6) do požadovanej polohy.
♦ Utiahnite zaisťovaciu skrutku tak, aby bola pätka píly
zaistená v nastavenej polohe.
Nastavenie uhla šikmého rezu (obr. F)
Pri tomto náradí môže byť uhol šikmého rezu nastavený
v rozsahu 0° až 45°.
♦ Povoľte zaisťovaciu skrutku (20), aby došlo k uvoľneniu
pätky píly.
♦ Nastavte pätku píly (6) do požadovanej polohy. Zodpovedajúci uhol šikmého rezu sa môže odčítať na meradle (22).
♦ Utiahnite zaisťovaciu skrutku tak, aby bola pätka píly
zaistená v nastavenej polohe.
Zapnutie a vypnutie
♦ Ak chcete náradie zapnúť, stlačte odisťovacie tlačidlo (2)
a potom stlačte hlavný vypínač (1).
♦ Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný vypínač.
Rezanie
Vždy držte náradie oboma rukami.
♦ Pred začatím rezu nechajte pílový list niekoľko sekúnd
v chode naprázdno.
♦ Pri vykonávaní rezu vyvíjajte na náradie iba mierny tlak.
♦ Pracujte s pätkou kotúčovej píly pritlačenou k obrobku.
Poznámka: Dbajte na to, aby nedochádzalo k prehrievaniu
zubov pílového kotúča.
9
SLOVENSKY
Použitie náhľadového vodidla (obr. G)
Na vykonávanie priamych rezov (23) a šikmých rezov pod
uhlom 45° (24) je náradie vybavené náhľadovým vodidlom.
♦ Zarovnajte ľavý okraj vodidla (23) alebo (24) s čiarou
rezu (25).
♦ Počas vykonávania rezu udržujte náhľadové vodidlo
zarovnané s čiarou rezu.
♦ Pracujte s pätkou kotúčovej píly pritlačenou k obrobku.
Odsávanie prachu
Ak chcete k náradiu pripojiť vysávač alebo odsávacie zariadenie, musíte použiť adaptér.
♦ Zasuňte adaptér na odsávanie do výstupného otvoru na
odsávanie prachu (9).
♦ Pripojte k adaptéru hadicu vysávača.
Rady na optimálne použitie
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Vždy používajte typ pílového kotúča zodpovedajúci
materiálu obrobku a typu rezu.
Držte náradie vždy oboma rukami.
Pred začatím rezu nechajte pílový list niekoľko sekúnd
v chode naprázdno.
Pri vykonávaní rezu vyvíjajte na náradie iba mierny tlak.
Pracujte s pätkou kotúčovej píly pritlačenou k obrobku.
Pretože nie je možné zabrániť určitému štiepaniu pozdĺž
čiary rezu na hornej časti obrobku, režte na tej strane
obrobku, kde to bude prijateľné.
Na miestach, kde musí byť štiepanie okrajov rezu
minimalizované, napríklad pri rezaní laminátov, upnite
k hornej strane obrobku kus preglejky.
Veľké panely si vždy riadne podoprite, aby bolo
minimalizované riziko zovretia pílového kotúča a riziko
spätného rázu. Veľké panely majú tendenciu sa prehýbať
pôsobením vlastnej hmotnosti.
Podpery musia byť umiestnené pod panelom na oboch
stranách v blízkosti čiary rezu a v blízkosti okrajov panelu.
Nikdy nedržte odrezávanú časť obrobku v ruke a neklaďte si ju cez nohy.
Upnite si obrobok k stabilnej podložke pomocou upínacích svoriek. Správne upnutie a podoprenie obrobku
je veľmi dôležité z hľadiska minimalizácie ohrozenia
obsluhy, zablokovania kotúča alebo straty ovládateľnosti.
Príslušenstvo
Výkon Vášho náradia závisí od používaného príslušenstva.
Príslušenstvo Stanley Fat Max je navrhnuté a vyrobené podľa
noriem pre vysokú kvalitu a sú určené na zvýšenie výkonu
Vášho náradia. Použitím tohto príslušenstva docielite ten
najlepší výsledok, ktorý Vám Vaše náradie môže poskytnúť.
Údržba
Vaše elektrické náradie bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie vám zaistia
jeho bezproblémový chod.
10
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby náradie
vždy vypnite a vyberte z neho batériu.
♦ Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne čistite
mäkkou kefkou alebo suchou handričkou.
♦ Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt motora.
Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky alebo
rozpúšťadlá.
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú Britániu
a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦ Zaistite ekologickú likvidáciu starej zástrčky.
♦ Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦ Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený žiadny
vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 5 A.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať
v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok Stanley Fat Max ďalej používať alebo
ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením
a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Spoločnosť Stanley Europe poskytuje službu zberu a recyklácie výrobkov Stanley Fat Max po skončení ich prevádzkovej
životnosti. Ak chcete využiť výhody tejto služby, odovzdajte,
prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek zástupcovi autorizovaného servisu, ktorý zariadenie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Stanley Europe
nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Europe a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese:
www.2helpU.com
SLOVENSKY
Akumulátor
Akumulátory Stanley Fat Max je možné mnohokrát
opakovane nabíjať. Po ukončení ich životnosti ich
likvidujte tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia:
♦
Nechajte náradie v chode, kým nedôjde k úplnému
vybitiu batérie a potom ju vyberte z náradia.
Batérie typu NiCd, NiMH a Li-Ion je možné recyklovať.
Odovzdajte ich v autorizovanom servise alebo do miestnej zberne, kde budú recyklované alebo zlikvidované
tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
♦
Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky smerníc 2004/108/CE
a 2011/65/EÚ. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte,
prosím, spoločnosť Stanley Europe na tejto adrese alebo na
adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Stanley Europe.
R. Laverick
Technický riaditeľ
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
8. 8. 2014
Technické údaje
FMC660 (Typ 1)
Vstupné napätie
V
18
Otáčky naprázdno
min-1
0 – 4 000
Maximálna hĺbka rezu
mm
54
Hĺbka rezu pre šikmé rezy v uhle 45°
mm
45
Priemer pílového kotúča
mm
165
Priemer upínacieho otvoru
mm
16
Šírka pílového kotúča
mm
2,0
Hmotnosť
kg
3,4
LpA (akustický tlak) 79 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
LWA (akustický výkon) 90 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy EN 60745:
Rezanie dreva (ah,W) 2,4 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Nabíjačka
905765** TYP 1
Napájacie napätie
V
220 – 240
Výstupné napätie
V
20 (max.)
Prúd
A
2
min
120
Približný čas nabíjania
Akumulátor
FMC688L
Napájacie napätie
V
18
Kapacita
Ah
4,0
Typ
Li-Ion
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
FMC660
Spoločnosť Stanley Europe vyhlasuje, že tieto výrobky
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5
zst00247262 - 18-09-2014
Záruka
SpoloþnosĢ Stanley Europe je presvedþená o kvalite svojich
výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku pre používateĐov
tohto náradia. Táto záruka sa ponúka ako mimoriadna
a žiadnym spôsobom neovplyvní Vaše zmluvné práva, ak
ste súkromný neprofesionálny užívateĐ. Táto záruka platí vo
všetkých þlenských štátoch EÚ a Európskej zóny voĐného
obchodu EFTA.
PLNÁ ZÁRUKA
SpoloþnosĢ Stanley Europe garantuje poþas trvania
záruþnej lehoty (24 mesiacov pri nákupe na priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe na podnikateĐskú þinnosĢ)
bezplatné odstránenie akejkoĐvek materiálovej alebo výrobnej chyby za nasledujúcich podmienok:
Ƈ Tento výrobok sa používal iba správnym spôsobom
a v súlade s pokynmi uvedenými v návode pre jeho
obsluhu.
Ƈ Výrobok bol vystavený bežnému použitiu a opotrebeniu.
Ƈ Výrobok nebol opravovaný neoprávnenými osobami.
Ƈ Bol predložený doklad o kúpe.
Ƈ Bol výrobok Stanley Fat Max vrátený kompletný so
všetkými pôvodnými komponentami.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte najbližšieho
autorizovaného predajcu alebo vyhĐadajte autorizovaného
predajcu Stanley Fat Max v katalógu Stanley Fat Max alebo
kontaktujte predajcu na adrese, ktorá je uvedená v tomto
návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Fat Max
a všetky podrobnosti o našom popredajnom servise nájdete
aj na internetovej adrese: www. stanley.eu/3
ZVÝHODNENÁ ZÁRUKA
Na získanie zvýhodnenej trojroþnej záruky je nutné vykonaĢ
registráciu na nižšie uvedenej adrese a v uvedenom
termíne.
Ƈ Registrácia sa vyžaduje do 4 týždĖov od zakúpenia.
Ƈ Registrácia je na tejto adrese:
http://www.stanley.eu/3.
11
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
CZ
ZÁRUþNÍ LIST
SK
ZÁRUþNÝ LIST
ZÁRUþNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUþNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 mČsícĤ pĜi prodeji zboží fyzické osobČ – spotĜebiteli pro soukromou pĜímou spotĜebu (§ 620 Obþanského zákoníku)
‰ 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteĐovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Obþianskeho zákonníka)
12 mČsícĤ pĜi prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské þinnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
‰ 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateĐovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateĐskej þinnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že úþel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že úþel nákupu je pre:
‰PĜímou osobní spotĜebu/Priamu osobnú spotrebu
‰Obchodní a podnikatelskou þinnost/obchodnú a podnikateĐskú þinnosĢ
IýO: ………………………...........................…..
ýíslo pokladního dokladu - faktury/ýíslo pokladniþného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
06/13
Download PDF

advertising