FMC710 | Stanley FMC710 OSCILLATING TOOL instruction manual

588778-90 CZ
Přeloženo z původního návodu
FMC710
2
3
ČESKY
Použití výrobku
Vaše oscilační nářadí Stanley Fat Max je určeno pro různé
práce v domácnosti, jako například broušení. Je vhodné
také pro řezání dřeva, plastů, sádry, barevných kovů a upevňovacích prvků (například nekalené hřebíky, sponky), pro
práce s měkkými obklady a pro škrábání malých ploch. Toto
nářadí je určeno pro profesionální i soukromé neprofesionální uživatele.
e.
f.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní
pokyny a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení níže
uvedených varování a pokynů může vést k způsobení úrazu elektrickým proudem, k vzniku požáru
nebo k vážnému zranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití. Termín „elektrické nářadí“ ve
všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze
sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
baterií (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat
zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko způsobení
úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému
prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší
se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací
kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém
prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým
chráničem (RCD). Použití proudového chrániče (RCD)
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou.
Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unavení
nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte
ochranu zraku. Ochranné prostředky jako respirátor,
neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách, snižují riziko
poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před připojením napájecího kabelu k síťové zásuvce nebo
před vložením baterie a před zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte, zda je spínač v poloze
vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem na
spínači nebo připojení nářadí k napájecímu zdroji, je-li
spínač nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním z nářadí vždy odstraňte všechny
klíče nebo seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny rotujícími
částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými
částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou
být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení
příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte jeho
správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí
ČESKY
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
s nefunkčním spínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí
ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní
pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím pracovaly.
Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno,
nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod bývá
způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou
méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
pracuje.
Používejte toto elektrické nářadí, příslušenství
a pracovní nástroje podle těchto pokynů a berte
v úvahu provozní podmínky a práci, která bude
prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným účelům,
než k jakým je určeno, může být nebezpečné.
Použití nářadí napájeného baterií a jeho údržba
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie může při vložení
jiného nevhodného typu baterie způsobit požár.
Používejte elektrické nářadí výhradně s bateriemi,
které jsou pro daný typ nářadí určeny. Použití jiných
typů baterií může způsobit vznik požáru nebo zranění.
Není-li baterie používána, uložte ji mimo dosah
kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky
na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další
drobné kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování kontaktů baterie. Zkratování kontaktů
baterie může vést k způsobení popálenin nebo požáru.
V nevhodných podmínkách může z baterie unikat
kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou.
Dojde-li k náhodnému kontaktu s touto kapalinou,
zasažené místo omyjte vodou. Dostane-li se kapalina do očí, ihned si je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající kapalina z baterie
může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat originální
náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Varování! Další bezpečnostní pokyny týkající se
kmitajícího nářadí
♦
♦
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo dojít ke
kontaktu pracovního nástroje se skrytými elektrickými vodiči, držte elektrické nářadí vždy za izolované
rukojeti. Při kontaktu pracovního příslušenství s „živým“
vodičem způsobí neizolované kovové části nářadí
obsluze úraz elektrickým proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu stolu
používejte svorky nebo jiné vhodné prostředky. Držení
obrobku rukou nebo opření obrobku o část těla nezajistí
jeho stabilitu a může vést k ztrátě kontroly.
Varování! Vyvarujte se kontaktu nebo vdechnutí
prachu vzniklého broušením. Tento prach může
ohrožovat zdraví obsluhy a okolo stojících osob.
Používejte masku proti prachu určenou speciálně
na ochranu před toxickým prachem a podobnými látkami a zajistěte, aby byly takto chráněny
všechny osoby nacházející se nebo vstupující do
pracovního prostoru.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Po broušení odstraňte všechen prach.
Buďte velmi opatrní při broušení povrchů opatřených
nátěry, které mohou obsahovat přísadu olova nebo
při broušení dřevěných nebo kovových materiálů, při
kterém může vznikat toxický prach:
♦ Zamezte vstupu dětí a těhotných žen do pracovního prostoru.
♦ V pracovním prostoru nejezte, nepijte a nekuřte.
♦ Zajistěte bezpečnou likvidaci prachu a ostatních
nečistot.
Určené použití tohoto výrobku je popsáno v tomto
návodu. Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací, než je
doporučeno tímto návodem, může představovat riziko
zranění obsluhy nebo riziko způsobení hmotných škod.
Po uvolnění spínače bude pracovní příslušenství ještě
pokračovat v pohybu. Před odložením nářadí vždy
uvolněte spínač a počkejte, dokud nedojde k úplnému
zastavení upnutého příslušenství.
Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Ze žádného důvodu nikdy nesahejte do
prostoru pod obrobek. Nevkládejte prsty nebo palec do
blízkosti pilového listu a upínací svorky pilového listu.
Nepokoušejte se stabilizovat nářadí uchopením za
patku.
Udržujte pracovní nástroje ostré. Tupé nebo poškozené pilové listy mohou při práci způsobit vychýlení nebo
zablokování pilového listu. Vždy používejte typ pilového
listu odpovídající materiálu obrobku a typu řezu.
Při řezání trubek a potrubí se ujistěte, zda se v nich
nenachází elektrické vodiče, voda atd.
Nedotýkejte se obrobku nebo pilového listu ihned po
ukončení řezu. Mohou být velmi horké.
5
ČESKY
♦
Dávejte pozor na skrytá nebezpečí. Před řezáním do
stěn, podlah a stropů zkontrolujte polohu elektrických
vodičů a potrubí.
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst tento návod k obsluze.
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností
a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled,
nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se
použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si
s tímto nářadím nebudou hrát.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit
dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout
v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy
a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková
rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:
♦ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující nebo
pohybující se částí.
♦ Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního nástroje nebo příslušenství.
♦ Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby
byly prováděny pravidelné přestávky.
♦ Poškození sluchu.
♦ Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu vytvářeného při použití nářadí (například: - práce se dřevem,
zejména s dubovým, bukovým a materiálem MDF).
Další bezpečnostní pokyny pro baterie
a nabíječky
Baterie
♦ Baterii nikdy ze žádného důvodu nerozebírejte.
♦ Zabraňte kontaktu baterie s vodou.
♦ Neskladujte baterie na místech, kde může teplota
přesáhnout 40 °C.
♦ Nabíjejte baterie pouze při teplotách v rozsahu od 10 do
40 °C.
♦ Provádějte nabíjení pouze nabíječkou dodanou s nářadím.
♦ Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými v části
„Ochrana životního prostředí“.
Nepokoušejte se nabíjet poškozené baterie.
Nabíječky
♦ Používejte nabíječku Stanley Fat Max pouze k nabíjení
baterie, která byla dodána s nářadím. Jiné baterie
mohou prasknout, způsobit zranění nebo jiné škody.
♦ Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
♦ Poškozené kabely ihned vyměňte.
♦ Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
♦ Nesnažte se nabíječku demontovat.
♦ Nepokoušejte se do nabíječky proniknout.
Tato nabíječka není určena pro venkovní použití.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích
a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu se standardní
zkušební metodou předepsanou normou EN 60745 a může
být použita pro srovnání jednotlivých nářadí mezi sebou.
Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita k předběžnému stanovení doby práce s tímto nářadím.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického
nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací může být
vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení bezpečnostních opatření podle požadavků normy 2002/44/EC
k ochraně osob pravidelně používajících elektrické nářadí
v zaměstnání, by měl předběžný odhad působení vibrací
brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby, při
které je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.
6
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
Elektrická bezpečnost
Tato nabíječka je opatřena dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá
napětí, které je uvedeno na výkonovém štítku
výrobku. Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku
přímým připojením k síťové zásuvce.
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisu Stanley Fat
Max, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Popis
Toto nářadí se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.
1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Regulátor otáček
ČESKY
3.
4.
5.
Páka Super-lok™ pro upínání bez použití jiného nářadí
Baterie
LED diodová pracovní svítilna
Pevná škrabka. (Katalogové
číslo - STA26135-XJ)
Ideální k odstranění tvrdých
a měkkých materiálů z rovných
povrchů, jako je odstranění
PVC, lepidel na koberce,
lepidel na dlažbu, omítek,
nátěrů a laků.
Pružná škrabka. (Katalogové číslo - STA26140-XJ)
Ideální k odstranění pružných
materiálů z tvrdých rovných
povrchů v nepřístupných
místech, jako například
silikonových těsnících tmelů
a dalších těsnících materiálů.
Karbidová čepel k odstranění malty. (Katalogové číslo
- STA26125-XJ)
Karbidová vrstva na povrchu.
Ideální k odstranění malty
a lepidla dlaždic z rovných
ploch a pro rychlý odběr
materiálu ze dřeva, dřevotřísky
a sklolaminátu.
Karbidová škrabka. (Katalogové číslo - STA26130-XJ)
Karbidová vrstva na povrchu.
Ideální k odstranění malty
a pro rychlý odběr materiálu
z plastů, dřevotřísky a sklolaminátu.
Příslušenství
Toto nářadí obsahuje některé nebo všechna následující
příslušenství.
Výkon vašeho nářadí záleží na používaném příslušenství.
Příslušenství Stanley Fat Max jsou navržena a vyrobena
podle norem pro vysokou kvalitu a jsou určena pro zvýšení
výkonu vašeho nářadí. Použitím tohoto příslušenství docílíte
toho nejlepšího výsledku, který vám vaše nářadí může
poskytnout.
Přesný pilový list pro
ponorný řez pro materiály ze dřeva a měkkých
plastů. (Katalogové číslo STA26105-XJ)
Oddělování, ponorné řezy
a srovnávací řezy dřeva
a měkkých plastů. Ideální
k opracování dveří, ochranných lišt, okenních parapetů
a podlah.
Pilový list pro ponorný
řez pro materiály ze dřeva
a kovu. (Katalogové číslo STA26110-XJ)
Oddělování, ponorné řezy
a srovnávací řezy dřeva,
plastů, tenkostěnného potrubí
a protlačovaných trubek
z neželezných kovů, hřebíků
a šroubů.
Pilový list pro ponorný
řez pro materiály ze dřeva
a kovu. (Katalogové číslo STA26115-XJ)
Oddělování, ponorné řezy
a srovnávací řezy dřeva,
plastů, tenkostěnného potrubí
a protlačovaných trubek
z neželezných kovů.
Segmentovaný pilový
list. (Katalogové číslo STA26120-XJ)
Pilový list s dlouhou životností,
ideální k řezání dřeva, plastů,
tenkostěnných materiálů ze
železa a barevných kovů.
Listy brusného papíru. (Katalogové číslo - STA32348-XJ)
S různou velikostí brusných
zrn pro broušení dřeva, natřených a lakovaných ploch.
Sestavení
Nasazení a sejmutí příslušenství (obr. A - F)
Varování! Před nasazením příslušenství odpojte nářadí od
napájecího zdroje.
Nasazení příslušenství Stanley Fat Max (obr. A - C)
♦
♦
♦
Uchopte nářadí a stiskněte upínací páku příslušenství
(3).
Nasuňte příslušenství (6) mezi hřídel a držák příslušenství tak, aby došlo k zapojení všech osmi kolíků držáku
a aby bylo příslušenství správně srovnáno s hřídelí.
Uvolněte upínací páku příslušenství.
7
ČESKY
Poznámka: Některá příslušenství, jako například škrabky
a pilové listy, lze podle potřeby upevnit v určitém úhlu
(obr. C).
Použití
Sejmutí příslušenství Stanley Fat Max (obr. A)
♦ Uchopte nářadí a stiskněte upínací páku příslušenství
(3).
♦ Vytáhněte příslušenství z nářadí a ujistěte se, zda je
odpojeno od všech osmi kolíků držáku.
♦ Uvolněte upínací páku příslušenství.
Varování: Při vyjímání příslušenství z nářadí používejte rukavice, protože může být toto příslušenství po použití horké.
Varování! Před řezáním do stěn, podlah a stropů se vždy
řádně ujistěte, kde se nachází elektroinstalace a potrubí.
Nasazení listu brusného papíru (obr. D)
♦ Srovnejte list brusného papíru (7) se základnou (8) jako
na uvedeném obrázku.
♦ Přitiskněte list brusného papíru na brusnou základnu
a ujistěte se, zda jsou otvory v brusném archu srovnány
s otvory v brusné základně.
Sejmutí listu brusného papíru
♦ Sejměte list brusného papíru z brusné základny (8).
Varování! Nikdy nepoužívejte základnu nářadí bez nasazeného listu brusného papíru nebo příslušenství.
Nasazení adaptéru pro odsávání prachu (obr. E)
♦ Srovnejte adaptér odsávání prachu (9) s brusnou
základnou (8) jako na uvedeném obrázku.
♦ Zatlačte adaptér pevně a rovnoměrně do brusné
základny.
♦ Zajistěte adaptér otáčením pojistné matice (10) ve
směru pohybu hodinových ručiček.
♦ Připojte vysavač k adaptéru odsávání prachu.
Sejmutí adaptéru pro odsávání prachu
♦ Otáčejte pojistnou maticí (10) proti směru pohybu
hodinových ručiček.
♦ Sejměte adaptér pro odsávání prachu (9) z brusné
základny (8).
Nasazení alternativního příslušenství (obr. F)
♦ Nasaďte podložku (11) na objímku (12).
♦ Nasaďte příslušenství (13) na objímku (12).
♦ Pevně utáhněte upevňovací šroub (14), aby bylo nasazené příslušenství (13) řádně utaženo.
Poznámka: K upevnění příslušenství Stanley Fat Max se
podložka a upevňovací šroub nepoužívají. Příslušenství
Black & Decker je upevněno pomocí upínací páky příslušenství Super-lok™.
♦ Chcete-li baterii (4) vložit do nářadí, srovnejte ji
s místem jejího uložení v nářadí. Zasuňte baterii do
nářadí a zatlačte na ni tak, aby došlo k jejímu řádnému
usazení.
♦ Chcete-li baterii vyjmout, stiskněte uvolňovací tlačítka
(15) a současně ji z místa uložení na nářadí vysuňte
ven.
8
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí.
Nabíjení baterie (obr. H)
Baterie musí být nabita před prvním použitím a vždy, když
dojde k výraznému poklesu jejího výkonu. Baterie se může
během nabíjení zahřívat. Jedná se o normální stav, který
neznamená žádný problém.
Varování! Baterii nenabíjejte, klesne-li okolní teplota pod
10 °C nebo přesáhne-li 40 °C. Doporučená teplota prostředí
pro nabíjení: přibližně 24 °C.
Poznámka: Nabíječka nebude nabíjet baterie, klesne-li teplota článků pod přibližně 10 °C nebo překročí-li
40 °C. Baterie mohou být ponechány v nabíječce a nabíjení bude automaticky spuštěno, jakmile teplota článků
dosáhne povoleného rozsahu.
♦ Chcete-li baterii (4) nabít, vložte ji do nabíječky (16).
Baterie může být do nabíječky vložena pouze jedním
způsobem. Nepoužívejte nadměrnou sílu. Ujistěte se,
zda je baterie v nabíječce řádně usazena.
♦ Připojte nabíječku k síti a zapněte ji.
Indikátor nabíjení (17) bude blikat.
Nabíjení bude ukončeno, jakmile indikátor nabíjení (17)
začne nepřerušovaně svítit. Baterie může být ponechána
v nabíječce neomezeně dlouhou dobu. Při občasném udržovacím nabíjení baterie se rozsvítí LED kontrolka.
♦ Vybité baterie nabijte do 1 týdne. Provozní životnost
baterie bude značně zkrácena, je-li skladována ve
vybitém stavu.
Ponechání baterie v nabíječce
Baterie může být ponechána v nabíječce se svítící LED
diodou neomezeně dlouhou dobu. Nabíječka bude baterii
udržovat ve zcela nabitém stavu.
Diagnostická funkce nabíječky
Detekuje-li nabíječka vybitou nebo poškozenou baterii, indikátor nabíjení (17) začne rychle červeně blikat. Postupujte
následovně:
♦ Vyjměte baterii (4) z nabíječky a opět ji vložte zpět.
♦ Bude-li kontrolka nabíjení červeně blikat stále stejně
rychle, použijte jinou baterii, abyste se ujistili, zda
nabíječka pracuje správně.
♦ Probíhá-li nabíjení jiné baterie správně, původní baterie
je poškozena a měla by být vrácena autorizovanému
servisu, kde bude zajištěna její recyklace.
♦ Je-li při použití jiné baterie indikace stejná jako
u původní baterie, svěřte kontrolu a testování nabíječky
autorizovanému servisu.
Poznámka: Zkouška, která určí, zda je baterie poškozena, může trvat až 30 minut. Je-li baterie příliš horká
ČESKY
nebo je-li příliš studená, LED dioda bude střídavě
pomalu a rychle červeně blikat.
♦
Regulace otáček (obr. I)
♦
Regulátor otáček vám umožňuje přizpůsobit otáčky nářadí
prováděné práci.
♦ Nastavte regulátor otáček (2) na požadovanou hodnotu.
V poloze 1 bude nářadí pracovat v nízkých otáčkách
8 000 min-1. V poloze 6 bude nářadí pracovat v maximálních otáčkách 18 000 min-1.
Zapnutí a vypnutí (obr. J)
♦
♦
Chcete-li nářadí zapnout, přesuňte spínač zapnuto/
vypnuto (1) směrem dopředu (poloha I).
Chcete-li nářadí vypnout, přesuňte spínač zapnuto/
vypnuto (1) směrem dozadu (poloha O).
LED diodová svítilna
Pracovní LED diodová svítilna (5) se automaticky rozsvítí při
spuštění nářadí.
Indikátor vybité baterie
Začne-li po zapnutí nářadí pomocí spínače zapnuto/vypnuto
trvale a rychle blikat LED diodová svítilna (5), baterie je
vybitá a musí být znovu nabita.
Na rozdíl od jiných typů poskytují baterie Li-Ion bezztrátový
výkon po celou jejich provozní dobu. U tohoto nářadí tak nebude docházet k pomalému postupnému poklesu výkonu při
práci. Skokový úbytek výkonu dodávaného baterií znamená,
že je baterie na konci provozní doby a musí být nabita.
Poznámka: LED dioda může také blikat při přetížení
nebo při vysoké teplotě (viz kapitola Ochrana baterie).
Rady pro optimální použití
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Vždy držte nářadí bezpečně. Chcete-li pracovat přesně,
držte nářadí u přední části.
Kdykoli je to možné, upněte si obrobek, a to zejména při
použití pilových listů.
Nevyvíjejte na nářadí příliš velký tlak.
Vždy používejte vhodný typ příslušenství odpovídající
materiálu obrobku a typu řezu.
Pravidelně kontrolujte stav příslušenství. Je-li to nutné,
proveďte výměnu.
Označte si požadovaný výchozí bod.
Zapněte nářadí a pomalu posunujte příslušenství
k obrobku do požadovaného výchozího bodu.
Chcete-li dosáhnout čistého řezu, upněte ze zadní strany obrobku kus překližky nebo měkkého dřeva a veďte
řez touto sestavou.
Nevtlačujte pilový list do obrobku silou. Uvědomte si, že
řezání tabulového plechu zabere více času než řezání
silnějších dřevěných obrobků.
Při řezání kovu naneste před zahájením práce na čáru
řezu tenký olejový film.
♦
Provádíte-li broušení nových nátěrových vrstev, před
nanesením další vrstvy barvy použijte brusný papír
s velmi jemnými brusnými zrny.
Na velmi nerovném povrchu nebo při odstraňování
nátěrových vrstev zahajte práci s brusným papírem
s hrubými zrny. Na ostatních površích zahajte práci
s brusným papírem se střední velikostí zrn. V obou
případech postupně nahrazujte hrubší brusný papír
jemnějším, abyste dosáhli dokonalé povrchové úpravy.
Chcete-li získat podrobnější informace o dostupném
příslušenství, kontaktujte autorizovaného prodejce.
Údržba
Vaše nářadí Stanley Fat Max napájené baterií/napájecím
kabelem bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo po dlouhou
dobu s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o zařízení a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový
chod.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby nářadí napájeného napájecím kabelem nebo baterií:
♦ Vypněte zařízení/nářadí a odpojte napájecí kabel od
sítě.
♦ Nebo zařízení/nářadí vypněte a vyjměte z něj baterii,
je-li zařízení/nářadí napájeno vyjímatelnou baterií.
♦ Nebo nelze-li baterii vyjmout, nechejte nářadí v chodu,
dokud nedojde k úplnému vybití baterie.
♦ Větrací otvory zařízení/nářadí/nabíječky pravidelně
čistěte měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦ Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru.
Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo
rozpouštědla.
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou
Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦ Zajistěte ekologickou likvidaci staré zástrčky.
♦ Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové
zástrčce.
♦ Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! K uzemňovací svorce nesmí být připojen žádný
vodič. Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 5 A.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován
v běžném domácím odpadu.
Nebudete-li výrobek Stanley Fat Max již dále používat nebo
přejete-li si jej nahradit novým výrobkem, nelikvidujte jej
společně s běžným domácím odpadem. Zajistěte likvidaci
tohoto výrobku v tříděném odpadu.
9
ČESKY
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů.
Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá
chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje
spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny
odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost Stanley Europe poskytuje službu sběru a recyklace výrobků Stanley Fat Max po skončení jejich provozní
životnosti. Chcete-li využít výhody této služby, odevzdejte
prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci
servisu, který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Stanley Europe
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Stanley Europe a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Baterie
Baterie Stanley Fat Max lze mnohokrát opakovaně
nabíjet. Po ukončení jejich životnosti je likvidujte
tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí:
♦
♦
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému
vybití baterie a potom ji vyjměte z nářadí.
Baterie typu NiCd, NiMH a Li-Ion lze recyklovat.
Odevzdejte je v autorizovaném servisu nebo do místní
sběrny, kde budou recyklovány nebo zlikvidovány tak,
aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 94,2 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 105,2 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy
EN 60745:
Řezání dřeva (ah, cw) 7,9 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²
Řezání kovu (ah, CM) 7,9 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²
Broušení (ah) 8,2 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
14
Akumulátorové kmitající nářadí - FMC710
Společnost Stanley Europe prohlašuje, že tyto výrobky popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2004/108/EC
a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte
prosím společnost Stanley Europe na následující adrese
nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto
návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Viceprezident mezinárodního
oddělení pro techniku
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
13. 3. 2014
Technické údaje
FMC710 (Typ 1)
Napájecí napětí
V
18
min -1
8 000 - 18 000
Stupně
1,4 nebo 2,8
kg
1,4
Otáčky naprázdno
Oscilační úhel
Hmotnost
Nabíječka
905765**
typ 1
906086**
typ 1
Napájecí napětí
V
230
230
Výstupní napětí
V
20
18
Proud
A
2
2
min
45 - 120
45 - 120
FMC688L
Přibližná doba nabíjení
Baterie
FMC685L
FMC687L
Napájecí napětí
V
18
18
18
Kapacita
Ah
1,5
2,0
4,0
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Typ
10
Záruka
Společnost Stanley Europe je přesvědčena o kvalitě svých
výrobků a nabízí mimořádnou záruku pro profesionální
uživatele tohoto výrobku. Tato záruka je nabízena mimořádně a žádným způsobem neovlivní vaše smluvní práva,
jste-li soukromý neprofesionální uživatel. Tato záruka platí
ve všech členských státech EU a evropské zóny volného
obchodu EFTA.
PLNÁ ZÁRUKA V TRVÁNÍ JEDNOHO ROKU
Dojde-li během 12 měsíců od zakoupení výrobku Stanley
Fat Max k poškození tohoto výrobku z důvodu závady
materiálu nebo špatného dílenského zpracování, společnost Stanley Europe zaručuje bezplatnou výměnu všech
poškozených částí - nebo dle našeho uvážení - bezplatnou
výměnu celého výrobku, za následujících podmínek:
♦ Tento výrobek byl používán pouze správným způsobem
a v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro jeho
obsluhu.
ČESKY
♦
♦
♦
♦
Tento výrobek byl vystaven běžnému použití a opotřebování.
Tento výrobek nebyl opravován neoprávněnými osobami.
Byl předložen doklad o zakoupení.
Výrobek Stanley Fat Max Byl byl vrácen kompletní se
všemi původními komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce nebo vyhledejte nejbližší autorizovaný servis
Stanley Fat Max v katalogu Stanley Fat Max nebo kontaktujte prodejce na adrese, která je uvedena v tomto návodu.
Seznam autorizovaných servisů Stanley Fat Max a všechny
podrobnosti o našem poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.stanley.eu/3.
zst00234901 - 16-06-2014
11
ČESKY
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
IČO: ………………………...........................…..
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
06/13
Download PDF

advertising