FMC710 | Stanley FMC710 OSCILLATING TOOL instruction manual

372002-14 EST
FMC710
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
12
3
4
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie Stanley Fat Maxi võnketööriist on loodud tee-ise-töödeks, nt lihvimiseks. See sobib ka puitmaterjalide, plasti, kipsi, mitteraudmetallide ja kinnituselementide (nt karastamata
naelade ja klambrite) lõikamiseks, pehmete seinaplaatide
töötlemiseks ja väikeste pindade lihvimiseks. Tööriist on
mõeldud nii asjaarmastajatele kui ka profikasutajatele.
f.
Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutamine on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi
ohtu.
3.
a.
Isiklik ohutus
Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja kasutage
elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage elektritööriista väsinuna ega alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui elektritööriistaga
töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati
nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid nagu tolmumask,
mittelibisevad jalanõud, kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes tingimustes kasutades kehavigastusi.
Vältige tahtmatut käivitamist. Veenduge enne
tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist,
kättevõtmist ja kandmist, et toitelüliti on väljalülitatud asendis. Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades toiteallikaga tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib
juhtuda õnnetus.
Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage
kõik reguleerimisvõtmed ja mutrivõtmed. Tööriista
pöörleva osa külge jäetud mutri- või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja
kindad eemal liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
külge kinni.
Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, siis veenduge, et need on ühendatud ja õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme
kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused tööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Töökoha ohutus
Hoidke töökoht puhas ja hästi valgustatud. Korrast
ära ja pimedad tööalad soodustavad õnnetuste juhtumist.
Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside
või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista
kasutamise ajal ohutus kauguses. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
Elektriohutus
Elektritööriista pistikud peavad vastama pistikupesale. Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes
moel. Ärge kasutage maandatud elektritööriistade
puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
Vältige kehalist kontakti selliste maandatud pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid.
Elektrilöögi oht tõuseb, kui teie keha on maaga ühenduses.
Vältige elektritööriistade sattumist vihma kätte või
märgadesse tingimustesse. Elektritööriista sattunud
vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi kasutage
seadme toitekaablit selle kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist.
Kaitske kaablit kuumuse, õli, teravate servade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögiohtu.
Kui kasutate tööriista välitingimustes, tarvitage
kindlasti välitingimustesse sobivat pikenduskaablit. Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine
vähendab elektrilöögiriski.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista.
Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei
saa lülitist juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja tööriista hoiule panemist eemaldage tööriist vooluvõrgust
ja/või eemaldage aku. Nende kaitsemeetmete rakendamine vähendab elektritööriista soovimatu käivitamise
ohtu.
Pikemaks seisma jäetud elektritööriistu hoidke
lastele kättesaamatus kohas. Mitte lubada tööriista
kasutada inimestel kes pole saanud vastavat välja5
EESTI KEEL
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
õpet või pole lugenud kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes on elektritööriistad ohtlikud.
Hooldage elektritööriistu. Veenduge, et liikuvad
osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, detailid on terved ja puuduvad muud tingimused, mis
võivad mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist remontida.
Tööriistade halb hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana. Õigesti
hooldatud ja teravate servadega lõikeriistad kiiluvad
väiksema tõenäosusega kinni ning neid on lihtsam
juhtida.
Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid jms
vastavalt käesolevas juhendis toodule, võttes
arvesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö iseloomu. Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt võib
põhjustada ohtliku olukorra.
Elektritööriistade kasutamine ja hooldamine
Kasutage laadimiseks ainult tootja määratud laadijat. Ühele akule sobiv laadija võib teise aku laadimisel
põhjustada tuleohtu.
Kasutage tööriistu ainult kindlaks määratud akudega. Teist tüüpi akude kasutamine võib põhjustada
vigastus- ja tuleohtu.
Kui aku ei ole kasutusel, hoidke seda eemal metallesemetest, näiteks kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest ja muudest väikestest
metallesemetest, mis võivad klemmid lühistada.
Aku klemmide lühistamine võib põhjustada põletusi ja
tulekahju.
Valedes tingimustes võib akust eralduda vedelikku.
Vältige sellega kokkupuutumist. Juhusliku kokkupuute korral loputage see veega maha. Kui vedelik
satub silma, pöörduge lisaks arsti poole. Akust
eraldunud vedelik võib põhjustada ärritust ja põletusi.
Teenindus
Laske tööriista korrapäraselt hooldada kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage ainult originaalvaruosi. Nii tagate elektritööriista ohutuse.
Hoiatus! Kokkupuude lihvimisel tekkiva tolmuga
või selle sissehingamine võib mõjuda halvasti
seadme kasutaja ning võimalike kõrvalseisjate
tervisele. Kandke tolmumaski, mis on mõeldud
kaitseks tolmu ja aurude eest, ning veenduge, et
tööalasse sisenevad isikud oleksid samuti kaitstud.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Kõrvalseisjate ohutus
♦
Hoiatus! Täiendavad hoiatused võnketööriistade
kasutamisel
♦
♦
6
Kui te teete tööd, mille käigus võib lõiketarvik
puutuda kokku varjatud juhtmetega, hoidke elektritööriista ainult isoleeritud hoidepindadest. Voolu
all oleva juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla
ka elektritööriista lahtised metallosad, andes kasutajale
elektrilöögi.
Kinnitage detail stabiilse aluse külge pitskruvidega
või muul sobival viisil. Detaili hoidmisel käega või
vastu keha on detail ebastabiilne ja nii võib selle üle
kaduda kontroll.
Eemaldage pärast lihvimist hoolikalt kogu tolm.
Olge eriti ettevaatlik, kui lihvite värvi, mis võib sisaldada
pliid, või kui töötate sellise puidu/metalliga, mille lihvimisel võib eralduda mürgist tolmu:
♦ Ärge laske tööpiirkonda lapsi ega rasedaid naisi.
♦ Ärge sööge, jooge ega suitsetage tööpiirkonnas.
♦ Kõrvaldage tolmuosakesed ja muud jäägid ohutult.
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud otstarvet. Seadme ja selle tarvikute kasutamine igasuguseks
muuks otstarbeks peale selles kasutusjuhendis ette
nähtute võib kaasa tuua kehavigastuse ja/või varalise
kahju.
Tarvik jätkab liikumist ka pärast lüliti vabastamist. Lülitage tööriist alati välja ja oodake, kuni tarvik on täielikult
peatunud, enne kui tööriista käest panete.
Hoidke käed lõikamisalast eemal. Ärge sirutage kätt
mitte mingil põhjusel töödetaili alla. Hoidke sõrmed
ja pöial sirgliikumisega terast ning teraklambrist alati
eemal. Ärge haarake sae stabiliseerimiseks saetallast.
Hoidke saeterad teravana. Nürid või kahjustatud terad
võivad surve avaldamise korral põhjustada sae kõrvalekaldumist või seiskumist. Kasutage alati materjalile ja
lõikamisviisile vastavat saelehte.
Torude või kanalite lõikamisel veenduge, et neis ei ole
vett, elektrijuhtmeid vms.
Ärge puudutage materjali või saelehte vahetult pärast
tööriista kasutamist. Need võivad muutuda väga kuumaks.
Olge ettevaatlik peidetud uhtude suhtes enne seina, põranda või lae saagimist; kontrollige torustiku ja juhtmete
asukohti.
♦
Seade ei sobi kasutamiseks füüsilise või vaimse
puudega ega ka kogenematule või väheste teadmistega inimesele (s.h lapsed), kes ei tööta ohutuse eest
vastutava isiku järelevalve all või keda vastav isik pole
seadme kasutamise asjus instrueerinud.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
Muud ohud.
Täiendavad jääkriskid võivad tekkida, kui kasutate tööriista,
mida pole hoiatustes märgitud. Need ohud võivad tekkida
valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste
kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised:
EESTI KEEL
♦
♦
♦
♦
♦
Vigastuste tekkimine pöörlevate/liikuvate osade puudutamisel.
Vigastuste tekkimine osade, terade või tarvikute vahetamisel.
Vigastuste tekkimine seadme pikemaajalisel kasutamisel. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel tehke
regulaarselt puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tervisekahjustuste oht, mis on tingitud tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sissehingamisest (nt: - kui töötada
puiduga, eriti tamm, kask ja MDF-plaadiga.)
Laadijad
♦ Kasutage oma Stanley Fat Maxi laadijat ainult selle
seadme/tööriista aku laadimiseks, millega koos laadija
tarniti. Teised akud võivad plahvatada ning põhjustada
kehavigastusi ja kahjusid.
♦ Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid.
♦ Vahetage vigased juhtmed viivitamata välja.
♦ Vältige laadija kokkupuudet veega.
♦ Ärge avage laadijat.
♦ Ärge viige laadijasse mingeid esemeid.
Laadur on mõeldud kasutamiseks ruumis.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis sisalduvad
deklareeritud vibratsioonitasemed on mõõdetud vastavalt
standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemeetodile ning neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Deklareeritud vibratsioonitaset võib samuti kasutada kokkupuute
esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Elektritööriista tegelikul kasutamisel võib vibratsioon erineda deklareeritud väärtusest, sõltuvalt tööriista
kasutamise viisidest. Vibratsioonitase võib ületada eespool
toodut.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et määrata
kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud meetmed töökohal
elektritööriistu kasutavate isikute kaitsmiseks, tuleb võtta
arvesse tegelikke kasutustingimusi ja tööriista kasutamise
viisi, sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse
kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud
või töötab tühijooksul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks peab kasutaja tähelepanelikult lugema kasutusjuhendit.
Lisaohutusjuhised akude ja laadijate kohta
Akud
♦ Ärge kunagi proovige neid avada.
♦ Vältige aku kokkupuudet veega.
♦ Ärge hoidke akut kohas, mille temperatuur võib kerkida
üle 40 °C.
♦ Laadimisel peab ümbritseva keskkonna temperatuur
olema vahemikus 10 °C kuni 40 °C.
♦ Laadimiseks kasutage ainult seadme/tööriistaga tarnitud laadurit.
♦ Akude kõrvaldamisel järgige jaotise „Keskkonnakaitse“
juhiseid.
Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid.
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
Elektriohutus
Laadur on topeltosilatsiooniga ega vaja seega
lisamaandust. Kontrollige alati, et voolupinget
vastab andmesildile märgitud väärtusele. Ärge
kunagi proovige vahetada laadijat välja tavalise
toitepistiku vastu.
♦
Kui toitekaabel on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse
tagamiseks tootjal või Stanley Fat Maxi volitatud hoolduskeskusel välja vahetada.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Toitelüliti
2. Kiirusevalits
3. Tööriistavaba tarvikuklamber Super-lok™
4. Aku
5. LED-valgusti
Lisaseadmed
Sellel tööriistal on järgmised tarvikud või mõned neist.
Teie tööriista jõudlus sõltub kasutatavast tarvikust. Stanley
Fat Maxi tarvikute tootmisel on järgitud rangeid kvaliteedistandardeid ja silmas peetud teie tööriista jõudluse suurendamist. Meie tarvikud tagavad teie tööriista maksimaalse
võimaliku tõhususe.
Puidust materjalidesse ja
pehmesse puitu täpseks
sisselõike tegemiseks
saeteraga. (osa number
STA26105-XJ)
Puidu ja pehmete plastide lahti-, sisse- ja külglõikamiseks.
Sobib suurepäraselt uste,
põrandaliistude, aknalaudade
ja põrandamaterjali töötlemiseks.
7
EESTI KEEL
Puitu jametalli sisselõike
tegemiseks saeteraga. (osa
number STA26110-XJ)
Puidu, plastide, õhukeseseinaliste mitteraudtorude ja
-eendite ning naelte ja kruvide
lahti-, sisse- ning külglõikamiseks.
Puitu jametalli sisselõike
tegemiseks saeteraga. (osa
number STA26115-XJ)
Puidu, plastide, õhukeseseinaliste mitteraudtorude ja
-eendite lahti-, sisse- ning
külglõikamiseks.
Kaarjas saetera. (osa number STA26120-XJ)
Vastupidav tera, mis sobib
suurepäraselt puidu, plastide
ning õhukeste raud- ja mitteraudmaterjalide töötlemiseks.
Jäik kaabits. (osa number
STA26135-XJ)
Sobib suurepäraselt kõvade
ja pehmete materjalide, nt vinüülpõrandakatte, kõvastunud
vaibaliimi, põrandaplaatide
plaadiliimi, mördi, värvi ja
laki eemaldamiseks tasastelt
pindadelt.
Painduv kaabits. (osa number STA26140-XJ)
Sobib suurepäraselt elastomeermaterjalide, nt silikoonhermeetiku ja teiste tihendusmaterjalide eemaldamiseks
kõvadelt tasastelt pindadelt.
Karbiidist mördieemaldustera. (osa number
STA26125-XJ)
Karbiidpinnatud tarvik
sobib suurepäraselt mördi ja
plaadiliimi eemaldamiseks
tasastelt pindadelt ning puidu,
puitlaastplaatide ja klaaskiu
töötlemiseks.
Karbiidraspel. (osa number
STA26130-XJ)
Karbiidpinnatud tarvik
sobib suurepäraselt mördi
eemaldamiseks ning puidu,
puitlaastplaatide ja klaaskiu
töötlemiseks.
Liivapaber. (osa number
STA32348-XJ)
Erineva karedusega liivapaber
puidu ning värvitud ja lakitud
pindade lihvimiseks.
Kokkupanemine
Tarvikute paigaldamine ja eemaldamine
(joonised A–F)
Hoiatus! Enne tarviku paigaldamist eemaldage tööriist
vooluvõrgust.
Stanley Fat Maxi tarviku paigaldamine (joonised A–C)
♦ Hoidke tööriista ja vajutage tarvikuklambrile (3).
♦ Libistage tarvik (6) võlli ja tarvikuhoidiku vahele ning
veenduge, et tarviku avad sobituvad hoidiku kõigi
kaheksa tihvtiga ja et tarvik jääb võlliga samale tasapinnale.
♦ Vabastage tarvikuklamber.
Märkus: Teatud tarvikuid, nt kaabitsaid ja terasid, saab
vajaduse korral paigaldada nurga all (joonis C).
Stanley Fat Maxi tarviku eemaldamine (joonis A)
♦ Hoidke tööriista ja vajutage tarvikuklambrile (3).
♦ Tõmmake tarvik tööriista küljest lahti, veendudes
seejuures, et tarvik eraldub hoidiku kõigi kaheksa tihvti
küljest.
♦ Vabastage tarvikuklamber.
Hoiatus: Kuna tarvikud muutuvad kasutamise ajal kuumaks,
kandke nende eemaldamise ajal kindaid.
Liivapaberi paigaldamine (joonis D)
♦ Asetage liivapaber (7) kohakuti lihvimisalusega (8),
nagu joonisel näidatud.
♦ Suruge liivapaber kindlalt ja ühtlaselt lihvimisalusele
ning veenduge, et liivapaberi avad ühtivad lihvimisaluse
avadega.
Liivapaberi eemaldamine
♦ Tõmmake liivapaber lihvimisaluse (8) küljest lahti.
Hoiatus! Ärge kunagi kasutage lihvimisalust ilma liivapaberi
või tarvikuta.
Tolmueraldusadapteri paigaldamine (joonis E)
♦ Asetage tolmueraldusadapter (9) kohakuti lihvimisalusega (8), nagu joonisel näidatud.
8
EESTI KEEL
♦
♦
♦
Suruge adapter kindlalt ja ühtlaselt lihvimisalusele.
Adapteri kinnitamiseks keerake lukustusmutrit (10)
päripäeva.
Ühendage tolmuimeja tolmueraldusadapteriga.
Tolmueraldusadapteri eemaldamine
♦ Keerake lukustusmutrit (10) vastupäeva.
♦ Tõmmake tolmueraldusadapter (9) lihvimisalusest (8)
välja.
Muude tarvikute paigaldamine (joonis F)
♦ Asetage vaherõngas (11) kraele (12).
♦ Asetage muu tarvik (13) kraele (12).
♦ Keerake kinnituspolt (14) kõvasti kinni, et muu tarvik
(13) lahti ei tuleks.
Märkus: Stanley Fat Maxi tarvikute ühendamisel pole vaja
vaherõngast ja kinnituspolti kasutada. Black & Deckeri
tarvikute ühendamiseks kasutatakse tööriistavaba tarvikuklambrit Super-lok™.
♦ Aku (4) paigaldamiseks asetage see kohakuti tööriistal
oleva pesaga. Viige aku pessa ja lükake seda nii kaua,
kuni see fikseerub oma kohal.
♦ Aku eemaldamiseks vajutage vabastamisnuppe (15),
tõmmates akut samal ajal pesast välja.
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal töötada oma kiirusega. Ärge
koormake seda üle.
Hoiatus! Veenduge enne seina, põranda või lae lõikamist,
et lõikekohas ei asu juhtmeid ega torusid.
Aku laadimine (joonis H)
Akut tuleb laadida enne esmakordset kasutamist ja alati, kui
see ei anna piisavalt toidet tööde jaoks, mida enne oli lihtne
teha. Aku võib laadimisel soojeneda; see on normaalne ega
viita tõrkele.
Hoiatus! Ärge laadige akut, kui ümbritsev temperatuur on
alla 10 °C või üle 40 °C. Soovitatav laadimistemperatuur on
umbes 24 °C.
Märkus: Laadija ei lae akut, kui aku temperatuur on
madalam kui 10 °C või kõrgem kui 40 °C. Aku võib jätta
laadijasse, mis alustab automaatselt laadumist, kui aku
on piisavalt soojenenud või jahtunud.
♦ Aku laadimiseks (4) sisestage aku laadurisse (16). Akut
saab laadijasse paigaldada ainult ühes asendis. Ärge
kasutage jõudu. Veenduge, et aku on korralikult laadijas.
♦ Ühendage laadur vooluvõrguga.
Laadimisindikaator (17) hakkab vilkuma.
Kui laadimisindikaator (17) hakkab põlema pidevalt, siis on
laadimine lõppenud. Laadija ja aku saab määramata ajaga
ühendatuks jätta. Leedlamp lülitub sisse, kui laadur aeg-ajalt
akut täiendavalt laeb.
♦ Laadige tühjaks saanud aku 1 nädala jooksul. Aku
laadimata hoidmisel lüheneb selle kasutusaeg märkimisväärselt.
Aku jätmine laadijasse
Kui LED-diood põleb pidevalt, võib aku jätta laadijasse.
Laadija hoiab akut kasutamisvalmis ja täielikult laetuna.
Laadija diagnostikafunktsioon
Kui laadija tuvastab nõrga või kahjustunud aku, hakkab
laadimisindikaator (17) vilkuma kiiresti punaselt. Toimige
järgmiselt:
♦ Sisestage aku uuesti laadurisse (4).
♦ Kui punane märgutuli jätkab kiirelt vilkumist, kontrollige
teise aku abil, kas laadur toimib nõuetekohaselt.
♦ Kui vahetatud aku laadimine on korras, siis on teine aku
vigane ning tuleb viia hooldekeskusse ümbertöötlemiseks.
♦ Kui näit on sama ka teise akuga, viige laadur kontrollimiseks volitatud hoolduskeskusse.
Märkus: Aku vea tuvastamiseks võib kuluda kuni
30 minutit. Kui aku on liiga kuum või külm, siis vilgub
LED-diood punaselt vaheldumisi kiiresti ja aeglaselt,
kummalgi kiirusel toimub üks vilkumine.
Kiirusevalits (joonis I)
Kiirusevalits võimaldab teil tööriista kiiruse tööülesandele
vastavaks reguleerida.
♦ Seadistage kiirusevalits (2) soovitud asendisse. Seadistusega 1 töötab tööriist madalal kiirusel 8 000 min-1.
Seadistusega 6 töötab tööriist maksimaalsel kiirusel
18 000 min-1.
Sisse- ja väljalülitamine (joonis J)
♦
♦
Tööriista sisselülitamiseks libistage toitelüliti (1) ettepoole (asendisse I).
Tööriista väljalülitamiseks libistage toitelüliti (1) tahapoole (asendisse O).
LED-valgusti
Kui tööriista lüliti on see, süttib automaatselt LED-valgustus
(5).
Madala akutäituvuse indikaator
Kui LED-valgustus (5) kiiresti ja pidevalt vilkuma, kui tööriista lüliti on alla vajutatud, siis on akupatarei tühi ning seda
tuleb laadida.
Erinevalt muudest akupatarei tüüpidest, liitiumioon
akupatarei pakub kustutatut toidet kogu töö ajal. Tööriist ei
hakka aeglaselt töötama ega kaota aeglaselt toidet töö ajal.
Akupatarei tühjenemisest signaali saatmine ja teave selle
vajadusest laadida antakse tööriista toite kiire langusega.
Märkus: Ka LED võib vilkuda ülekoormuse või kõrge
temperatuuri tõttu (vt akukaitse).
Soovitusi optimaalseks kasutamiseks
♦
Hoidke tööriista alati kindlalt. Täppistöö korral hoidke
tööriista esiotsa lähedalt.
9
EESTI KEEL
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Võimaluse korral kinnitage töödetail alati pitskruvi abil,
eriti siis, kui kasutate lõiketeri.
Ärge avaldage tööristale liiga suurt survet.
Kasutage alati töödetaili materjali ja lõiketüübiga sobivat tarvikut.
Kontrollige tarvikute seisundit regulaarselt. Vajaduse
korral vahetage need välja.
Märkige soovitud alguspunkt.
Lülitage tööriist sisse ja suruge tarvik soovitud alguspunktis aeglaselt töödetaili sisse.
Puhta lõike tagamiseks kinnitage töödetaili tagaküljele
pitskruvi abil vineeri- või lehtpuidu tükk ning saagige
läbi kõigi puidukihtide.
Ärge suruge lõiketera jõuga töödetaili sisse. Pidage
meeles, et lehtmetalli lõikamine võtab rohkem aega kui
paksemate puidust töödetailide lõikamine.
Enne metalli lõikamise alustamist katke lõiketrajektoor
õhukese õlikihiga.
Kui lihvite uusi värvikihte enne järgmise värvikihi pealekandmist, kasutage eriti peent liivapaberit.
Väga ebatasastel korral või värvikihtide eemaldamisel
alustage jämeda liivapaberiga. Teiste pindade puhul
alustage keskmise liivapaberiga. Mõlemal juhul minge
sileda viimistluse saavutamiseks hiljem üle peenele
liivapaberile.
Lisateavet saadaval olevate tarvikute kohta saate oma
edasimüüjalt.
Hooldamine
Stanley Fat Max juhtmega/juhtmeta seade/tööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldamise juures.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb tööriista õigesti
hooldada ja regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Enne juhtmega/juhtmeta elektritööriistade hooldamist toimige järgmiselt:
♦ Lülitage seade/tööriist välja ja eemaldage see pistikupesast.
♦ Kui seadmel/tööriistal on eraldi akuplokk, lülitage seade
välja ja eemaldage aku seadme/tööriista küljest.
♦ Kui akut ei saa seadme küljest eemaldada, laske akul
täielikult tühjeneda ja lülitage seejärel seade välja.
♦ Puhastage seadme/tööriista/laadija ventilatsiooniavasid
regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
♦ Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga.
Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
Toitepistiku vahetamine (ainult Suurbritannia ja
Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige järgmiselt:
♦ Kõrvaldage vana pistik ohutult.
♦ Ühendage pruun juhe uue pingestatud pistiku faasiklemmiga.
♦ Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
10
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta. Järgige
kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
Soovitatav kaitse: 5 A.
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada
koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Stanley Fat Maxi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
Elektroonikajäätmete sorteerimine ja pakkimine
aitab meil materjale taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida keskkonna saastamist ja vähendab vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda elektroonikaromu
eraldamist olmejäätmetest ning selle viimist prügilasse või
jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
Stanley Europe pakub võimalust Stanley Fat Maxi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea
lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud
remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
Stanley Europe'i kohalikku esindusse, mille aadressi leiate
sellest kasutusjuhendist. Samuti on Stanley Europe'i volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse
üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Akud
Stanley Fat Maxi akusid saab laadida väga palju
kordi. Kui akud pole enam kasutuskõlbulikud,
kõrvaldage need keskkonnahoidlikul moel:
♦
♦
Laske aku täiesti tühjaks ja eemaldage tööriistast.
NiCd-, NiMH- ja Li-Ion-akud on ümbertöödeldavad.
Viige need volitatud remonditöökotta või kohalikku
jäätmejaama.
Tehnilised andmed
FMC710 (tüüp 1)
Pinge
V DC
18
Koormata kiirus
min -1
8 000 - 18 000
Kraadid
1,4 või 2,8
kg
1,4
Võnkenurk
Mass
EESTI KEEL
Laadija
905765**
tüüp 1
906086**
tüüp 1
Sisendpinge
VAC
230
230
Väljundpinge
VDC
20
18
Voolutugevus
A
2
2
min
45 - 120
45 - 120
FMC688L
Ligikaudne laadimisaeg
Aku
FMC685L
FMC687L
Pinge
VDC
18
18
18
Mahutavus
Ah
1,5
2,0
4,0
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Tüüp
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (LpA) 94,2 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Helivõimsus (LWA) 105,2 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetuna
vastavalt EN 60745:
Puidu lõikamine (ah, cw) 7,9 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²
ÜHEAASTANE TÄISGARANTII
Kui teie Stanley Fat Maxi tootel ilmneb 12 kuu jooksul alates
ostukuupäevast materjali- või valmistamisviga, vahetab
Stanley Europe vastavalt oma äranägemisele kõik defektsed
osad või seadme välja, kui on täidetud järgmised tingimused:
♦ Toodet ei ole väärkasutatud ja seda on kasutatud
vastavalt kasutusjuhendile.
♦ Toote puhul esineb ainult normaalset kulumist;
♦ Volitamata isikud ei ole püüdnud toodet remontida;
♦ Esitatakse ostudokument.
♦ Stanley Fat Maxi toode tagastatakse koos kõigi algsete
komponentidega.
Kui te soovite esitada pretensiooni, pöörduge müüja poole,
leidke Stanley Fat Maxi lähim volitatud remonditöökoda
Stanley Fat Maxi kataloogist või võtke ühendust Stanley
kohaliku esindusega selles kasutusjuhendis oleval aadressil.
Stanley Fat Maxi volitatud remonditöökodade nimekiri ja
müügijärgse teeninduse üksikasjad on leitavad internetis
aadressil: www.stanley.eu/3.
Metalli lõikamine (ah, CM) 7,9 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²
Lihvimine (ah) 8,2 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
Juhtmeta võnketööriist - FMC710
Stanley Europe kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad järgmistele dokumentidele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/EÜ ja
2011/65/EL. Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust
Stanley Europe'iga allpool asuval aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokkupanemise eest ja kinnitab seda Stanley Europe'i nimel.
Kevin Hewitt
Vice-President Global
Engineering
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
13/03/2014
Garantii
Stanley Europe on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub
selle toote professionaalsetele kasutajatele erakordset
garantiid. See garantii täiendab teie lepingulisi õigusi
mitteprofessionaalse erakasutajana ega piira neid kuidagi.
Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш осцилляторный инструмент Stanley Fat Max разработан для использования с DIY при выполнении
шлифовальных работ. Он также подходит для резки деревянных материалов, пластика, гипса, цветных металлов и крепежных элементов (например, не закаленных
гвоздей, скоб), обработки мягкой стеновой облицовочной плитки и зачистки небольших поверхностей. Этот
инструмент предназначен как для профессионалов, так
и для использования непрофессионалами.
c.
d.
Правила техники безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Внимание! Прочтите инструкции по технике
безопасности и руководство по эксплуатации
полностью. Несоблюдение представленных
ниже правил и инструкций может привести
к поражению электрическим током, пожару и/
или серьезной травме.
Сохраните все инструкции для последующего обращения к ним. Термин "электроинструмент" во всех
приведенных ниже предупреждениях относится к питаемому от электросети (проводному) или от аккумуляторов (беспроводному) электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
12
Безопасность на рабочем месте
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошую освещенность. Захламление
или плохое освещение на месте работы может
привести к несчастным случаям.
Не используйте электроинструмент во взрывоопасной атмосфере, например, при наличии
горючих жидкостей, газов или пыли. Искры,
которые появляются при работе электроинструментов могут привести к воспламенению пыли или
паров.
Не разрешайте детям и посторонним лицам
находиться рядом с вами при работе с электроинструментом. Отвлекаясь от работы вы можете
потерять контроль над инструментом.
Электрическая безопасность
Сетевые вилки должны соответствовать
розеткам. Никогда не меняйте вилку инструмента. Не используйте переходники к вилкам
для электроинструментов с заземлением.
Использование оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой розетки снижает
риск поражения электрическим током.
Следует избегать контакта с заземленными
поверхностями - такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы будете зазем-
e.
f.
3.
a.
b.
c.
d.
лены, увеличивается риск поражения электрическим током.
Не допускайте нахождения электроинструментов под дождем или в условиях повышенной
влажности. При попадании воды в электроинструмент риск поражения электротоком возрастает.
Бережно обращайтесь со шнуром питания.
Никогда не используйте кабель для переноски
инструмента, не тяните за него, пытаясь отключить инструмент от сети. Держите кабель
подальше от источников тепла, масла, острых
углов или движущихся предметов. Поврежденный или запутанный шнур питания повышает риск
поражения электротоком.
При работе с электроинструментом вне помещения необходимо пользоваться удлинителем,
рассчитанным на эксплуатацию вне помещения. Использования шнура питания, пригодного
для использования вне помещения, снижает риск
поражения электрическим током.
При необходимости эксплуатации электроинструмента в местах с повышенной влажностью
используйте устройство защиты от токов
замыкания на землю (RCD). Использование УЗО
сокращает риск поражения электрическим током.
Обеспечение индивидуальной безопасности
При работе с электроинструментом сохраняйте
бдительность, следите за своими действиями
и пользуйтесь здравым смыслом. Не работайте с электроинструментом если вы устали,
находитесь в состоянии наркотического,
алкогольного опьянения или под воздействием
лекарственных средств. Невнимательность при
работе с электроинструментом может привести
к серьезным телесным повреждениям.
Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда используйте защитные очки.
Средства защиты, такие как противопылевая
маска, обувь с не скользящей подошвой, каска
и защитные наушники, используемые при работе,
уменьшают риск получения травм.
Примите меры для предотвращения случайного
включения. Убедитесь в том, что выключатель
находится в положении выкл., прежде чем
подключать инструмент к источнику питания и/
или аккумуляторной батарее, поднимать или
переносить его. Если при переноске электроинструмента ваш палец находится на выключателе
или если электроинструмент подключен к сети,
могут произойти несчастные случаи.
Уберите все регулировочные или гаечные
ключи перед включением электроинструмента. Ключ, оставленный на вращающейся части
электроинструмента, может привести к травме.
РУССКИЙ ЯЗЫК
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Не пытайтесь дотянуться до слишком удаленных поверхностей. Обувь должна быть
удобной, чтобы вы всегда могли сохранять
равновесие. Это позволит лучше контролировать
электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
Надевайте подходящую одежду. Избегайте
носить свободную одежду и ювелирные
украшения. Следите за тем, чтобы волосы,
одежда и перчатки не попадали под движущиеся детали. Возможно наматывание свободной
одежды, ювелирных изделий и длинных волос на
движущиеся детали.
При наличии устройств для подключения
оборудования для удаления и сбора пыли необходимо обеспечить правильность их подключения и эксплуатации. Использование пылесборника сокращает риски, связанные с пылью.
Эксплуатация электроинструмента и уход за
ним
Избегайте чрезмерной нагрузки электроинструмента. Используйте электроинструмент,
в соответствии с назначением. Правильно
подобранный электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при стандартной
нагрузке.
Не используйте электроинструмент, если не
работает его выключатель. Любой инструмент,
управлять выключением и включением которого
невозможно, опасен, и его необходимо отремонтировать.
Перед выполнением любой регулировки, заменой дополнительных приспособлений или
хранением электроинструмента отключите
устройство от сети или извлеките батарею из
устройства. Такие превентивные меры безопасности сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемый электроинструмент
в недоступном для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не имеющим соответствующих навыков или не ознакомленным
с данными инструкциями. Электроинструмент
представляет опасность в руках неопытных пользователей.
Обслуживание электроинструментов. Проверьте движущиеся детали на несоосность или
заклинивание, поломку либо какие-либо другие
условия, которые могут повлиять на эксплуатацию электроинструмента. В случае обнаружения
повреждений, прежде чем приступить к эксплуатации инструмента, его нужно отремонтировать.
Большинство несчастных случаев происходит с инструментами, которые не обслуживаются должным
образом.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Необходимо содержать режущий инструмент
в остро заточенном и чистом состоянии. Вероятность заклинивания инструмента, за которым хорошо следят и который хорошо заточен, значительно
меньше, а работать с ним легче.
Используйте данный электроинструмент,
а также дополнительные приспособления и насадки в соответствии с данными инструкциями
и с учетом условий и специфики работы. Использование электроинструмента для выполнения
операций, для которых он не предназначен, может
привести к созданию опасных ситуаций.
Использование аккумуляторных электроинструментов и уход за ними
Используйте для зарядки аккумуляторной батареи только указанное производителем зарядное
устройство. Использование зарядного устройства
определенного типа для зарядки других батарей
может привести к пожару.
Используйте для электроинструмента только
батареи указанного типа. Использование других
аккумуляторных батарей может стать причиной
травмы и пожара.
Избегайте попадания внутрь батареи
скрепок,монет, ключей, гвоздей, болтов или
других мелких металлических предметов, которые могут вызывать замыкание ее контактов.
Короткое замыкание контактов батареи может
привести к пожару или получению ожогов.
При повреждении батареи,из нее может вытечь
электролит. При случайном контакте с электролитом смойте его водой. При попадании
жидкости в глаза обратитесь за медицинской
помощью. Жидкость, находящаяся внутри батареи, может вызвать раздражение или ожоги.
Техническое обслуживание
Обслуживание электроинструмента должно
выполняться только квалифицированным техническим персоналом. Это позволит обеспечить
безопасность обслуживаемого инструмента.
Внимание! Дополнительные правила техники
безопасности при использовании осцилляторными инструментами
♦
♦
Удерживайте инструмент за изолированные
поверхности захватывания при выполнении
работ, во время которых имеется вероятность
контакта инструмента со скрытой электропроводкой. Если вы держитесь за металлические
детали инструмента в случае перерезания находящегося под напряжением провода возможно
поражение оператора электрическим током.
Используйте зажимы или другие уместные
средства фиксации обрабатываемой детали на
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
стабильной опоре. Держать деталь на весу или
в руках перед собой неудобно и это может привести к потере контроля над инструментом.
Внимание! Контакт или вдыхание пыли,
которая может образоваться при шлифовке,
представляет опасность здоровью оператора
и тех, кто находиться поблизости. Надевайте
противопылевую маску, которая специально
предназначена для защиты от пыли и испарений, и обеспечивает защиту для людей,
выполняющих эту работу или находящихся
в зоне проведения работ.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
14
Тщательно удаляйте всю пыль после шлифовки.
Предпринимайте особые меры предосторожности
при шлифовке окрашенных поверхностей, в составе краски которых может быть свинец, а также при
шлифовке деревянных и металлических деталей,
пыль которых может быть токсична:
♦ Не разрешайте детям или беременным женщинам находиться в рабочей зоне.
♦ Запрещается принимать пищу, пить и курить на
рабочем месте.
♦ Необходимо обеспечить безопасную утилизацию пыли и другого мусора.
Далее в руководстве приводятся виды работ, для
которых предназначен данный инструмент. Применение любых принадлежностей и приспособлений,
а также выполнение любых операций помимо тех,
которые рекомендованы данным руководством,
может привести к травме.
Оснастка продолжает двигаться после того, как
будет отпущен курковой выключатель. Всегда выключайте инструмент и дождитесь полной остановки оснастки перед тем, как положить инструмент.
Держите руки подальше от зоны распила. Никогда не наклоняйтесь над обрабатываемой деталью.
Не ставьте пальцы около места прохождения пилы
и ее крепления. Не устанавливайте пилу, удерживая ее за основание.
Следите за тем, чтобы пилы были острыми.
Тупые или поврежденные полотна могут привести
к тому, что пила отклонится или заклинит под
давлением. Всегда используйте пилы соответствующего типа для разных рабочих деталей и типа
распила.
При распиле трубы или трубопровода убедитесь
в том, что в них нет воды, не проходит электропроводка и т.п.
Не трогайте рабочую деталь и лезвие пилы сразу
после того как закончите работу. Они могут сильно
нагреваться.
Перед тем, как делать отверстия в стенах, полах
или потолках проверьте места прохождения проводки и трубопроводов.
Безопасность окружающих
♦
♦
Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными
физическими, сенсорными или ментальными
возможностями, а также лицами без достаточного
опыта и знаний, если только они не делают этого
под руководством лица имеющего соответствующий опыт и отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с данным устройством.
Остаточные риски.
Помимо тех рисков, что указаны в правилах техники
безопасности, при использовании инструмента могут
возникнуть дополнительные остаточные риски. Это
может произойти при неправильной эксплуатации или
продолжительном использовании инструмента и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций
по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. Это включает:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/движущихся частей.
♦ Травмы, которые могут произойти в результате
смены деталей, лезвий или аксессуаров.
♦ Травмы, связанные с продолжительным использованием инструмента. При использовании любого
инструмента в течение продолжительного периода
времени не забывайте делать перерывы.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Риск здоровью, вызываемый вдыханием пыли, которая образуется при работе с деревом (например:
при распиле дуба, березы, МДФ.)
Вибрация
Заявленные значения вибрации указанные в технических спецификациях и заявлении о соответствии были
измерены в соответствии с стандартным методом
тестирования EN 60745 и может быть использована
для сравнения инструментов. Заявленное значение
эмиссии вибрации также может использоваться при
предварительной оценке воздействия вибрации.
Внимание! Значение эмиссии вибрации в каждом конкретном случае применения электроинструмента может
отличаться от заявленного в зависимости от того, каким
образом используется инструмент. Уровень вибрации
может быть выше заявленного.
При оценке уровня вибрации для определения степени
безопасности, предусмотренного 2002/44/EC для защиты людей регулярно пользующихся электроинструментом при работе, нужно принимать во внимание уровень
вибрации, реальные условия использования и способ
использования инструмента, а также учитывать все
этапы цикла работы, когда инструмент выключается,
РУССКИЙ ЯЗЫК
когда он работает на холостом ходу, а также время
переключения с одного режима на другой.
Условные обозначения на инструменте
На инструмент нанесены следующие обозначения:
Внимание! Во избежании риска получения
травм, прочитайте инструкцию по применению.
Дополнительные меры безопасности при работе с батареями и зарядными устройствами
Аккумуляторы
♦ Никогда не пытайтесь разобрать аккумуляторы.
♦ Не подвергайте аккумуляторы воздействию воды.
♦ Не оставляйте инструмент в местах, где температура превышает 40 °C.
♦ Заряжайте только при температуре 10 °C - 40 °C.
♦ Заряжайте аккумуляторы только с зарядным
устройством, которое прилагается к инструменту.
♦ При утилизации аккумуляторов следуйте инструкциям, указанным в разделе "Защита окружающей
среды".
Не пытайтесь заряжать поврежденные
аккумуляторные батареи.
Зарядные устройства
♦ Используйте свое зарядное устройство Stanley Fat
max только для заряда аккумулятора инструмента,
с которым оно поставлялось. Использование аккумуляторов другого типа может привести к взрыву,
травме и повреждениям.
♦ Не пытайтесь заряжать одноразовые батареи.
♦ Немедленно заменяйте поврежденный шнур питания.
♦ Не подвергайте аккумуляторы воздействию влаги.
♦ Не вскрывайте аккумуляторы.
♦ Не вскрывайте аккумуляторы.
Зарядное устройство можно использовать
только в помещении.
Перед началом работы прочтите руководство
по эксплуатации.
Электрическая безопасность
Ваше зарядное устройство имеет двойную
изоляцию, поэтому заземления не требуется.
Необходимо обязательно убедиться в том,
что напряжение источника питания соответствует указанному на шильдике. Никогда не
пытайтесь заменить зарядное устройство на
обычную сетевую розетку.
♦
Характеристики
В этом инструменте есть:
1. Выключатель питания
2. Регулятор скорости/выключатель
3. Super-lok™ бесключевой зажимной рычаг для
фиксации оснастки
4. Аккумуляторная батарея
5. Светодиодная система рабочей подсветки
Дополнительные приспособления
К этому инструменту предлагается следующая оснастка.
Работа вашего инструмента зависит от используемой
оснастки. Оснастка Stanley Fat Max разработана по
самым высоким стандартам, которые разработаны для
того, чтобы улучшить характеристики работы инструмента. Используя эту оснастку вы получите максимальную производительность от своего инструмента.
Ножовочное полотно
для точного врезного
шлифования деревянных
материалов и мягкого
пластика. (Номер детали STA26105-XJ)
Отделение, врезное шлифование и резка заподлицо
дерева и мягкого пластика.
Идеально для работы
с дверьми, плинтусами, подоконниками и полами.
Полотно для врезного
шлифования дерева
и металла. (Номер детали
- STA26110-XJ)
Отделение, врезное шлифование и резка заподлицо
дерева и пластика, тонкостенных труб из цветных
металлов и профилей,
гвоздей и винтов.
Полотно для врезного
шлифования дерева
и металла. (Номер детали STA26115-XJ)
Отделение, врезное шлифование и резка заподлицо
дерева и пластика, тонкостенных труб из цветных
металлов и профилей.
Если поврежден сетевой шнур, его нужно заменить
у производителя или в авторизованном сервисном
центре Stanley Fat Max, чтобы избежать проблем.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Многосекционное ножовочное полотно. (Номер
детали - STA26120-XJ)
Долговечное полотно,
идеально подходящее для
резки дерева, пластика,
тонкостенных деталей из
черного и цветного металла.
Жесткий скребок. (Номер
детали - STA26135-XJ)
Идеально подходит для
удаления твердых и мягких
материалов с ровных
поверхностей, например,
снятие винилового полового
покрытия, коврового клея,
плиточного клея, бетонной
стяжки, краски и лака.
Гибкий скребок. (Номер
детали - STA26140-XJ)
Идеально подходит для
удаления эластичных материалов с твердых ровных
поверхностей в труднодоступных местах, например
силиконового герметика
и других уплотнителей.
Твердосплавный ножскрейпер для снятия твердых покрытий бетонной
стяжки. (Номер детали
- STA26125-XJ)
Твердосплавный ножскрейпер для снятия
твердых покрытий идеально
подходит для снятия бетонной стяжки и плиточного
клея с ровных поверхностей
и быстрого съема припуска
с дерева, ДСП и стеклопластика.
Твердосплавный
рашпиль. (Номер детали STA26130-XJ)
Твердосплавное покрытие
поверхности рашпиля идеально подходит для снятия
твердых покрытий бетонной
стяжки и быстрого съема
припуска с дерева, ДСП
и стеклопластика.
16
Шлифовальные листы.
(Номер детали - STA32348XJ)
Разные виды бумаги для
шлифовки дерева, крашеных или лакированных
поверхностей.
Сборка
Установка и снятие оснастки (рис. А - F)
Внимание! Перед установкой оснастки отключите
инструмент от сети.
Установка оснастки на Stanley Fat Max (рис. A - C)
♦ Возьмите инструмент и сожмите зажимной рычаг
для установки оснастки (3).
♦ Задвиньте оснастку (6) между осью и держателем оснастки убедившись в том, что все восемь
штырьков держателя вошли в отверстия оснастки
и встали ровно на оси.
♦ Отпустите зажимной рычаг оснастки.
Примечание: Некоторая оснастка, такая как скребки
и лезвия при необходимости может быть установлена
под углом (рисунке С).
Снятие оснастки Stanley Fat Max (рис. A)
♦ Возьмите инструмент и сожмите зажимной рычаг
для установки оснастки (3).
♦ Вытяните оснастку с инструмента, убедившись
в том, что она снята со всех восьми штырьков
держателя.
♦ Отпустите зажимной рычаг оснастки.
Внимание: Снимая оснастку надевайте перчатки, поскольку во время работы она нагреваются.
Установка шлифовальной бумаги (рис. D)
♦ Выровняйте лист шлифовальной бумаги (7) на
поверхности (8) как показано на рисунке.
♦ Плотно прижмите лист и выровняйте его на шлифовальной поверхности, убедившись в том, что отверстия на листе совпали с отверстиями на основании.
Снятие листа шлифовальной бумаги
♦ Снимите лист шлифовальной бумаги с платформы
(8).
Внимание! Никогда не используйте шлифовальную
платформу без установленной на ней шлифовальной
бумаги или оснастки.
Установка адаптера для устройства удаления пыли
(рис. E)
♦ Выровняйте адаптер пылеудалителя (9) с поверхностью (8) как показано на рисунке.
♦ Плотно прижмите адаптер и выровняйте его с шлифовальной платформой.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
Закрепите адаптер, повернув по часовой стрелке
стопорную гайку (10).
Подсоедините пылесос к адаптеру устройства для
удаления пыли.
Снятие адаптера для устройства для удаления
пыли
♦ Поверните против часовой стрелки стопорную
гайку (10).
♦ Снимите адаптер для установки устройства для
удаления пыли(9) со шлифовальной поверхности
(8).
Установка альтернативной оснастки (рис. F)
♦ Установите шайбу (11) на муфту патрона (12).
♦ Установите альтернативную оснастку (13) на муфту
патрона (12).
♦ Плотно закрепите фиксирующий болт (14) на
месте и убедитесь в том, что он надежно закрепил
оснастку (13).
Примечание: Шайба и фиксирующий болт не используются для установки оснастки Stanley Fat Max. Оснастка
Black and decker крепиться с помощью бесключевого
зажимного рычага Super-lok™.
♦ Для установки аккумуляторной батареи (4) совместите ее с батарейным отсеком инструмента.
Вставьте аккумуляторную батарею в батарейный
отсек и нажмите на нее, чтобы она встала на место.
♦ Для извлечения батареи нажмите кнопку открывания батарейного отсека (15), одновременно
вытягивая ее наружу.
Использование
Внимание! Пусть инструмент работает в обычном
режиме. Не прилагайте слишком большое усилие.
Внимание! Перед тем, как делать разрезы в стенах,
полах или потолках проверьте места прохождения проводки и трубопроводов.
Зарядка аккумуляторной батареи (рис. H)
Перед первым использованием аккумулятор нужно
зарядить, и делать это всякий раз, когда чувствуете, что
для выполнения работы не хватает мощности инструмента. Во время зарядки аккумулятор нагревается, это
нормально и не говорит о неисправности.
Внимание! Не заряжайте батарею при температуре
окружающей среды ниже 10 °C или выше 40 °C. Рекомендуемая температура при зарядке: около 24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не заряжает
аккумулятор если температура аккумуляторного
элементы меньше 10 °C или больше 40 °C. Аккумулятор нужно оставить в зарядном устройстве и зарядка начнется автоматически, когда температура
аккумуляторного элемента станет нормальной.
♦
Для зарядки аккумулятора (4), вставьте его в зарядное устройство (16). Аккумулятор устанавливается
в зарядное устройство только одним способом. Не
прилагайте слишком большое усилие. Проследите, чтобы батарея полностью вошла в зарядное
устройство.
♦ Подключите зарядное устройство к сети и включите его.
Начнет мигать индикатор зарядки (17).
Зарядку завершена если индикатор зарядки (17) будет
непрерывно гореть. Зарядное устройство и аккумулятор можно оставить подключенными на неопределенное время . Когда зарядка аккумулятора завершится,
загорится зеленый светодиод .
♦ Заряжайте разряженные аккумулятора раз в неделю. Срок службы аккумулятора значительно
уменьшается если его хранить в разряженном
состоянии.
Оставление аккумулятора в зарядном
устройстве
Зарядное устройство и аккумулятор можно оставить
подключенными к сети с горящим светодиодным индикатором. Зарядное устройство сохранит заряженный
аккумулятор.
Диагностика зарядного устройства
Если зарядное устройство обнаруживает, что аккумулятор неисправен или поврежден, индикатор зарядки (17)
быстро замигает красным светом. Сделайте следующее:
♦ Переустановите аккумулятор (4).
♦ Если индикаторы зарядки постоянно мигают
красным светом, попробуйте установить другой
аккумулятор, чтобы выяснить, нормально ли работает зарядное устройство.
♦ Если другие аккумулятора заряжаются нормально,
то проблема в аккумуляторах и их нужно вернуть
в сервисный центр для переработки.
♦ Если новый аккумулятор показывает тоже, что
и оригинальные, проверьте зарядное устройство
в авторизованном сервисном центре.
Примечание: На проверку исправности аккумулятора может уйти до 30 минут. Если аккумулятор очень
горячий или очень холодный, светодиод будет
мигать красным светом, то быстро, то медленно
по одному миганию на каждой скорости и затем
повторять.
Регулятор скорости (Рис. I)
Регулятор скорости позволяет установить скорость
инструмента в соответствии с выполняемой работой.
♦ Установите регулятор скорости (2) в нужное положение. При установке регулятора на 1 инструмент
будет работать на низкой скорости, 8 000 мин -1.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
При установке регулятора на 6 инструмент будет
работать на максимальной скорости, 18 000 мин -1.
Включение и выключение (рис.J)
♦
♦
Для включения инструмента переведите выключатель (1) вперед (положение I).
Для выключения инструмента переведите выключатель (1) назад (положение O).
♦
♦
Светодиодная система рабочей подсветки
Светодиодная рабочая подсветка (5) включается автоматически при нажатии на курок.
Индикатор низкого заряда аккумулятора
Если при нажатии на выключатель инструмента
светодиодная рабочая подсветка (5) начинает быстро
и непрерывно мигать, это значит что аккумулятор сел
и его нужно зарядить.
В отличии от аккумуляторов другого типа, литий ионные
аккумуляторы не теряют емкости на протяжении всего
срока службы. Во время работы инструмент не станет
работать медленнее, постепенно теряя мощность.
Мощность инструмента быстро падает, если заряд
аккумулятора снижается и это говорит о том, что аккумулятор нужно зарядить.
Примечание: Светодиод может мигать при перегрузки или высокой температуре (см. Защита аккумуляторов).
Советы по оптимальному использованию
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
18
Всегда крепко держите инструмент. При выполнении точной работы держите инструмент ближе
к передней части.
Если есть такая возможность, закрепите обрабатываемую деталь, особенно при выполнении разреза
с использованием ножовочного полотна.
Не давите сильно на инструмент.
Всегда используйте диски соответствующего типа
для разных рабочих деталей и типа распила.
Регулярно проверяйте состояние оснастки. Заменяйте по мере необходимости.
Отметьте нужную начальную точку.
Включите инструмент и медленно установите
оснастку в нужную начальную точку.
Чтобы добиться более чистого разреза прижмите
кусок фанеры или мягкого дерева к нижней части
обрабатываемой детали и пилите все вместе.
Не прилагайте большого усилия к ножовочному
полотну во время распила детали. Помните о том,
что обычно на распил металла уходит больше
времени, чем на распил более толстых деревянных
деталей.
При распиле металлических деталей нанесите на
поверхность по линии распила небольшое количества масла.
♦
При шлифовке недавно окрашенного слоя перед
нанесением следующего, используйте очень
тонкую шлифовальную бумагу.
На очень неровных поверхностях или при снятии
краски начинайте шлифовку, используя грубую
шлифовальную бумагу. На других поверхностях начинайте работу с шлифовальной бумагой средней
зернистости. В обеих случаях постепенно переходите к мелкозернистой бумаге для того, чтобы
добиться более гладкой шлифовки.
Проконсультируйтесь с нашим продавцом и получите у него более подробную информацию о доступной оснастке.
Техническое обслуживание
Электроинструмент Stanley Fat Max имеет длительный
срок эксплуатации и требует минимальных затрат на
техобслуживание. Для длительной безотказной работы
необходимо обеспечить правильный уход за инструментом и его регулярную очистку.
Внимание! Перед выполнением любых работ по обслуживанию проводных/беспроводных инструментов:
♦ Выключите и отключите от сети инструмент.
♦ Или выключите инструмент и вытащите аккумулятор, если для него есть отдельный отсек.
♦ Или полностью выработайте аккумулятор, если он
встроенный и затем выключите инструмент.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
зарядного устройства с помощью мягкой щетки или
сухой тканевой салфетки.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя с помощью
влажной салфетки. Не используйте никакие абразивные чистящие средства или средства на основе
растворителей.
Замена штепсельной вилки (только для
Великобритании и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
♦ Осторожно снимите старую вилку.
♦ Подсоедините коричневый провод к терминалу
фазы в новой вилке.
♦ Подсоедините синий провод к нулевому терминалу.
Внимание! Заземления не требуется. Соблюдайте
инструкции по установке вилки, которые предусмотрены к вилкам высокого качества. Рекомендованный
предохранитель: 5 A.
Защита окружающей среды
Отдельная утилизация. Это изделие нельзя
утилизировать с обычным бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш инструмент
Stanley Fat Max требует замены или он вам больше не
РУССКИЙ ЯЗЫК
нужен, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Утилизацию этого продукта нужно производить
в пунктах раздельного сбора мусора.
Система раздельного сбора отработавших
изделий и упаковочных материалов позволяет
перерабатывать их и использовать повторно.
Повторное использование материалов, подвергаемых вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от загрязнений
и сокращает потребность в сырье.
Зарядное устройство
905765**
typ. 1
906086**
typ. 1
Входное напряжение
Вперем. тока
230
230
Выходное напряжение
В пост. тока
20
18
A
2
2
мин
45 - 120
45 - 120
FMC687L
FMC688L
Ток
Приблизительное время
зарядки
Аккумуляторная
батарея
Напряжение
FMC685L
В пост. тока
18
18
18
Ач
1,5
2,0
4,0
ионнолитиевый
ионнолитиевый
ионнолитиевый
Местные законы возможно предусматривают раздельный сбор электроприборов и бытового мусора
на муниципальных свалках или сдачу его продавцам
у которых вы покупали свой продукт.
Емкость
Stanley Europe осуществляют прием на утилизацию
изделий Stanley Fat Max по окончании срока их службы.
Чтобы воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по ремонту,
который занимается сбором этих продуктов от имени
компании.
Акустическое давление (LpA) 94,2 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A)
Адрес ближайшего авторизованного сервисного
центра можно получить, обратившись в местное
представительство компании Stanley Europe по адресу,
указанному в настоящем руководстве. Кроме того,
список авторизованных агентов по ремонту Stanley
Europe и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на веб-сайте:
www.2helpU.com.
Аккумуляторы
Аккумуляторы Stanley Fat Max можно перезаряжать много раз. По окончании срока эксплуатации батареи ее следует утилизировать,
соблюдая при этом необходимые меры по
защите окружающей среды:
♦
♦
Полностью разрядите батарею и отсоедините ее от
инструмента.
NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторы подлежат вторичной переработке. Сдайте их нашему дилеру или
в местный центр вторичной переработки.
Тип
Уровень звукового давления согласно EN 60745:
Акустическая энергия(LWA) 105.2 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A)
Общие значения вибрации (сумма триаксиального вектора),
определенные в соответствии со стандартом EN 60745:
Распил доски (ah, cw) < 7,9 м/с², погрешность (K) 1,5 м/с²
Распил металла (ah, CM) < 7,9 м/с², погрешность (K) 1,5 м/с²
Шлифовка (ah) 8,2 м/сек², погрешность (K) 1,5 м/сек²
Заявление о соответствии нормам ЕС
MACHINERY DIRECTIVE
Беспроводной осцилляторный инструмент - FMC710
Stanley Europe заявляет, что продукция, описанная
в “технических характеристиках” соответствует:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Эти продукты также соответствуют Директиве 2004/108/
EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией
обращайтесь в компанию Stanley Europe по адресу,
указанному ниже или приведенному на задней стороне
обложки руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность за составление технической документации и составил данную
декларацию по поручению компании Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Вице-президент Obsah
Engineering
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Бельгия
13.03.2014
Технические характеристики
FME710 (Тип 1)
Напряжение
Скорость без нагрузки
Угол осцилляции
Вес
В пост. тока
18
мин -1
8 000 - 18 000
Градусы
1,4 или 2,8
кг
1,4
Гарантия
Stanley Europe уверены в качестве своих продуктов
и предлагает замечательную гарантию для пользователей продукта. Это заявление о гарантии дополни19
РУССКИЙ ЯЗЫК
тельное и ни в коей мере не причиняет вред Вашим
договорным и юридическим правам. Гарантия действует
на территории стран-членов ЕС и Европейской зоне
свободной торговли.
ПОЛНАЯ ГОДОВАЯ ГАРАНТИЯ
Если продукт Stanley Fat Max оказался дефектным
в результате использования недоброкачественных
материалов или качества выполнения работ в течение
12 месяцев с даты покупки, Stanley Europe гарантирует
замену всех неисправных деталей бесплатно или - по
нашему усмотрению – замену устройства бесплатно,
при условии что:
♦ Продукт не использовали не по назначению и с нарушением инструкций руководство по эксплуатации.
♦ Продукт имеет следы нормального износа;
♦ Не было предпринято попыток ремонта, выполненного неавторизованным специалистом;
♦ Предоставлен чек о покупке.
♦ Продукт Stanley Fat Max должен быть возвращен
в полной комплектации и со всеми оригинальными
комплектующими
Если вы хотите заявить претензию, обратитесь к продавцу и уточните местонахождения ближайшего авторизованного дилера Stanley Fat Max в каталоге Stanley
Fat Max или обратитесь в местный офис Stanley Fat Max
по адресу, указанному на упаковке или в руководстве по
эксплуатации. Список авторизованных дилеров Stanley
Fat Max и подробности о нашем после продажном
обслуживании вы найдете в интернете на сайте:
www.stanley.eu/3.
zst00234909 - 17-06-2014
20
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
22
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising