FMC710 | Stanley FMC710 OSCILLATING TOOL instruction manual

371001-73 LV
FMC710
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
13
3
4
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šis Stanley Fat Max vibrācijas instruments ir paredzēts dažādiem darbiem mājas apstākļos, piemēram, slīpēšanai. Tas
ir arī piemērots kokmateriālu, plastmasas, ģipša, krāsaino
metālu un stiprinājuma elementu (piemēram, nerūdītu naglu,
skavu) griešanai, mīkstu sienas fl īžu apstrādei un nelielu
virsmu skrāpēšanai. Instruments paredzēts profesionālai un
personīgai lietošanai.
e.
Drošības norādījumi
f.
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības brīdinājumus
un norādījumus. Ja netiek ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un norādījumi, var gūt elektriskās
strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus
turpmākām uzziņām. Termins „elektroinstruments”, kas
redzams brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu (ar
vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru
darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Drošība darba zonā
Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba zonā var
rasties negadījumi.
Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu
šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai
izgarojumu tvaikus.
Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet tuvumā
atrasties bērniem un nepiederošām personām.
Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
Elektrodrošība
Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst
pārveidot. Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada
mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram,
caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem.
Ja jūsu ķermenis ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai
mitru laika apstākļu iedarbībai. Ja elektroinstrumentā
iekļūst ūdens, palielinās elektriskās strāvas trieciena
risks.
Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet,
nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
kontaktligzdas, turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām,
izmantojiet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas
paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā
vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar noplūdstrāvas
aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci,
mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.
Personīgā drošība
Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi.
Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai
atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu
ietekmē. Pat viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu. Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos
lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu masku,
aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu
aizsargus, ir mazāks risks gūt ievainojumus.
Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai
pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā
pozīcijā. Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet
no tā visas regulēšanas atslēgas vai uzgriežņu
atslēgas. Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir
piestiprināta uzgriežņu atslēga vai regulēšanas atslēga,
var gūt ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši stāviet uz
piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās situācijās daudz labāk varat saglabāt
kontroli pār elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet pārāk
brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu
atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās jāpievieno
un jālieto pareizi. Lietojot putekļu savākšanas ierīci,
iespējams mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku. Izmantojiet
konkrētam gadījumam piemērotu elektroins5
LATVIEŠU
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6
trumentu. Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā
efektivitātes robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to ar slēdzi
nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja elektroinstrumentu
nav iespējams kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir
bīstams un ir jāsalabo.
Pirms elektroinstrumentu regulēšanas, piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā
atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/vai
no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru. Šādu
profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek darbināti,
bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav apmācītas to lietošanā
vai nepārzina šos norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai
kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds
cits apstāklis, kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms
ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav veikta pienācīga
apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus. Ja griežņiem
ir veikta pienācīga apkope un tie ir uzasināti, pastāv
mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus, detaļas u.c.
ekspluatējiet saskaņā ar šiem norādījumiem, ņemot
vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku.
Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama situācija.
Akumulatora ekspluatācija un apkope
Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto lādētāju. Ja ar
lādētāju, kas paredzēts vienam akumulatora veidam,
tiek lādēts cita veida akumulators, var izcelties ugunsgrēks.
Lietojiet elektroinstrumentus tikai ar paredzētajiem
akumulatoriem. Ja izmantojat citus akumulatorus, var
rasties ievainojuma un ugunsgrēka risks.
Kamēr akumulators netiek izmantots, glabājiet to
drošā attālumā no metāla priekšmetiem, piemēram,
papīra saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām,
skrūvēm vai līdzīgiem maziem metāla priekšmetiem, kuri var savienot abas spailes. Saskaroties
akumulatora spailēm, rodas īssavienojums, kas var
izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
Nepareizas lietošanas gadījumā šķidrums var
iztecēt no akumulatora, — nepieskarieties tam. Ja
jūs nejauši pieskārāties šķidrumam, noskalojiet
saskarsmes vietu ar ūdeni. Ja šķidrums nokļūst
acīs, meklējiet arī medicīnisku palīdzību. Šķidrums,
kas iztecējis no akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai
apdegumus.
6.
a.
Apkalpošana
Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt tikai
kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai
oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi oscilējošajiem instrumentiem
♦
♦
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu pie
izolētajām satveršanas virsmām, ja grieznis varētu
saskarties ar apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu
vadu. Ja grieznis saskaras ar vadiem, kuros ir strāva,
visas instrumenta ārējās metāla virsmas vada strāvu un
rada elektriskās strāvas trieciena risku.
Izmantojiet spailes vai kādā citā praktiskā veidā
nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu
uz stabilas platformas. Turot materiālu ar roku vai pie
sava ķermeņa, t.i., nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt
kontroli pār to.
Brīdinājums! Putekļi, kas rodas slīpēšanas
laikā, var kaitēt veselībai, ja operators vai tuvumā
esošas personas nonāk saskarē ar putekļiem vai
tos ieelpo. Valkājiet putekļu masku, kas īpaši paredzēta aizsardzībai pret putekļiem un izgarojumiem,
turklāt arī tām personām, kas atrodas darba zonā,
jāvalkā aizsargaprīkojums.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pēc slīpēšanas rūpīgi iztīriet putekļus no darba zonas.
Ievērojiet īpašu piesardzību, slīpējot krāsu, kas var būt
gatavota uz svina bāzes, kā arī slīpējot dažus koksnes
un metāla veidus, kas var radīt toksiskus putekļus.
♦ Neļaujiet darba zonā atrasties bērniem vai grūtniecēm.
♦ Darba zonā nedrīkst ne ēst, ne dzert, ne smēķēt.
♦ Nekaitīgā veidā atbrīvojieties no putekļu daļiņām
un citiem netīrumiem.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā
lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai
veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam, var
rasties ievainojumu risks un/vai īpašuma bojājumu risks.
Atlaižot slēdzi, piederums kādu laiku turpina darboties.
Izslēdziet instrumentu un nogaidiet, līdz piederums pārstāj darboties, un tikai pēc tam novietojiet instrumentu
glabāšanā.
Netuviniet rokas griešanas zonai. Nekādā gadījumā
nesniedzieties zem apstrādājamā materiāla. Netuviniet
pirkstus asmenim, kas darbojas, un asmens skavai.
Nedrīkst turēt zāģa slieci, lai panāktu stabilāku zāģa
kustību.
Regulāri uzasiniet asmeņus. Ja asmeņi ir truli vai bojāti, zāģis slodzes ietekmē var novirzīties no gaitas vai
LATVIEŠU
♦
♦
♦
iestrēgt. Vienmēr lietojiet apstrādājamam materiālam
un zāģējuma veidam piemērotu zāģa asmeni.
Zāģējot cauruli vai cauruļvadu, pārliecinieties, vai tajā
nav ūdens, elektroinstalācijas u.tml.
Nepieskarieties apstrādājamajam materiālam vai asmenim uzreiz pēc tam, kad ir pabeigts darbs ar instrumentu. Gan viens, gan otrs var būt ļoti karsts.
Ņemiet vērā slēptu risku iespējamību — pirms sienu,
grīdu vai griestu zāģēšanas noskaidrojiet elektroinstalācijas un cauruļu atrašanās vietas.
Citu personu drošība
♦
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām
(tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās
vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu,
ja vien tās neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri
var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie
riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas
u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek
uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav
iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām
detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas, ripas vai
citus piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri
jāpārtrauc darbs un jāatpūšas;
♦ dzirdes pasliktināšanās;
♦ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot putekļus, kuri
rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram, - apstrādājot koksni, it īpaši ozolu, dižskābardi un MDF paneļus).
elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem
vērā instrumenta lietošanas veids un faktiskie apstākļi,
tostarp visas darba cikla fāzes, t.i., ne tikai instrumenta
ekspluatācijas laiks, bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts
un darbojas tukšgaitā.
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku,
jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Papildu drošības norādījumi akumulatoriem un
lādētājiem
Akumulatori
♦ Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru.
♦ Nepakļaujiet akumulatoru ūdens iedarbībai.
♦ Neuzglabājiet vietās, kur temperatūra var pārsniegt
40 °C.
♦ Uzlādējiet tikai tad, ja apkārtējā temperatūra ir robežās
no 10 °C līdz 40 °C.
♦ Uzlādējiet tikai ar komplektācijā iekļauto lādētāju.
♦ Izmetot nolietotos akumulatorus, ievērojiet sadaļā
„Vides aizsardzība” sniegtos norādījumus.
Nedrīkst atkārtoti uzlādēt vienreiz lietojamus
akumulatorus.
Lādētāji
♦ Lietojiet šo Stanley Fat Max lādētāju tikai tā akumulatora uzlādēšanai, kas iekļauts šī instrumenta komplektācijā. Cita veida akumulatori var eksplodēt, izraisot
ievainojumus un bojājumus.
♦ Nedrīkst atkārtoti uzlādēt vienreiz lietojamus akumulatorus.
♦ Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.
♦ Nepakļaujiet lādētāju ūdens iedarbībai.
♦ Neatveriet lādētāju.
♦ Nedurstiet lādētāju.
Šis lādētājs ir paredzēts tikai lietošanai telpās.
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir izmērītas saskaņā
ar standarta pārbaudes metodi, kas noteikta ar standartu
EN 60745, un vērtības var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās
vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem.
Vibrāciju līmenis var pārsniegt norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu
personas, kuras darba pienākumu veikšanai regulāri lieto
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.
Elektrodrošība
Šim lādētājam ir dubulta izolācija, tāpēc nav jālieto
iezemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam. Nekādā gadījumā neaizstājiet lādētāju ar parastu kontaktdakšu.
♦
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai
ražotājs vai Stanley Fat Max pilnvarots apkopes centrs,
lai novērstu bīstamību.
7
LATVIEŠU
Funkcijas
Cietais skrāpis. (Detaļas
numurs: STA26135-XJ)
Lieliski piemērots cietu un
mīkstu materiālu, piemēram,
vinila grīdas segumu, paklāju
pamatnes līmes, fl īžu grīdas
līmes, javas, krāsas un lakas,
noņemšanai no līdzenām
virsmām.
Lokanais skrāpis. (Detaļas
numurs: STA26140-XJ)
Lieliski piemērots elastomēra
materiālu, piemēram, silikona
hermētiķa un citu aizdrīvēšanas materiālu, noņemšanai
no cietām, līdzenām virsmām
grūti piekļūstamās vietās.
Karbīda stiegrots javas noņemšanas asmens. (Detaļas
numurs: STA26125-XJ)
Ar karbīdu pārklātā virsma
ir lieliski piemērota javas un
fl īžu līmes noņemšanai no
līdzenām virsmām un ātrai
koksnes, skaidu plākšņu un
stikla šķiedras pieslīpēšanai.
Karbīda stiegrota skrāpvīle.
(Detaļas numurs: STA26130XJ)
Ar karbīdu pārklātā virsma
ir lieliski piemērota javas
noņemšanai un ātrai plastmasas, skaidu plākšņu un stikla
šķiedras pieslīpēšanai.
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai dažas
no tām):
1. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. regulējama ātruma ciparripa
3. Super-lok™ piederuma spīlējuma svira
4. akumulators
5. gaismas diožu darba lukturis
Piederumi
Šī instrumenta komplektācijā ir tabulā norādītie piederumi
(visi vai tikai daži no tiem).
Instrumenta darba kvalitāte ir atkarīga no tā, kādu piederumu izmanto. Stanley Fat Max piederumi ir izstrādāti pēc
augstākās kvalitātes standartiem un paredzēti tam, lai uzlabotu instrumenta darba kvalitāti. Izmantojot šos piederumus,
instruments sniedz vislabākos rezultātus.
Precīzs iezāģēšanas
asmens koksnei un mīkstai
plastmasai. (Detaļas numurs: STA26105-XJ)
Koksnes un mīkstas plastmasas pārzāģēšanai, iezāģēšanai un plakanzāģēšanai.
Lieliski piemērots darbam ar
durvīm, grīdas līstēm, palodzēm un grīdas klājumiem.
Iezāģēšanas asmens koksnei un metālam. (Detaļas
numurs: STA26110-XJ)
Koksnes, plastmasas, plānsienu krāsainā metāla cauruļu
un profilu, naglu un skrūvju
pārzāģēšanai, iezāģēšanai un
plakanzāģēšanai.
Iezāģēšanas asmens koksnei un metālam. (Detaļas
numurs: STA26115-XJ)
Koksnes, plastmasas, plānsienu krāsainā metāla cauruļu un
profilu pārzāģēšanai, iezāģēšanai un plakanzāģēšanai.
Daudzsekciju zāģa asmens.
(Detaļas numurs: STA26120XJ)
Ilgi kalpojošs asmens, kas
lieliski piemērots koksnes,
plastmasas, plānsienu melnā
un krāsainā metāla izstrādājumu zāģēšanai.
8
Smilšpapīri. (Detaļas numurs: STA32348-XJ)
Dažāda raupjuma smilšpapīri
koksnes, krāsotu un lakotu
virsmu slīpēšanai.
Salikšana
Piederuma uzstādīšana un noņemšana (A.–F. att.)
Brīdinājums! Pirms piederuma uzstādīšanas atvienojiet
instrumentu no barošanas avota.
Stanley Fat Max piederuma uzstādīšana (A.–C. att.)
♦ Turiet instrumentu un nospiediet piederuma spīlējuma
sviru (3).
♦ Iestumiet piederumu (6) starp vārpstu un piederuma
turētāju tā, lai piederums savienojas ar visām astoņām
turētāja tapām un ir vienā līmenī ar vārpstu.
LATVIEŠU
♦ Atlaidiet piederuma spīlējuma sviru.
Piezīme. Ja vajadzīgs, dažus piederumus, piemēram,
skrāpjus un asmeņus, var uzstādīt leņķī (C. att.).
Lietošana
Stanley Fat Max piederuma noņemšana (A. att.)
♦ Turiet instrumentu un nospiediet piederuma spīlējuma
sviru (3).
♦ Velciet piederumu ārā no instrumenta tā, lai piederums
atvienotos no visām astoņām turētāja tapām.
♦ Atlaidiet piederuma spīlējuma sviru.
Brīdinājums! Noņemot piederumus, jāvalkā cimdi, jo darba
laikā piederumi var sakarst.
Brīdinājums! Pirms sienu, grīdu vai griestu griešanas
noskaidrojiet elektroinstalācijas un cauruļu atrašanās vietas.
Smilšpapīra uzstādīšana (D. att.)
♦ Savietojiet smilšpapīru (7) ar slīpēšanas pamatni (8), kā
norādīts.
♦ Cieši un līdzeni piespiediet smilšpapīru uz slīpēšanas
pamatnes tā, lai caurumi smilšpapīrā būtu savietoti ar
atverēm pamatnē.
Smilšpapīra noņemšana
♦ Velciet smilšpapīru nost no slīpēšanas pamatnes (8).
Brīdinājums! Slīpēšanas pamatni nedrīkst izmantot, ja nav
piestiprināts smilšpapīrs vai attiecīgs piederums.
Putekļu izvadatveres adaptera piestiprināšana (E. att.)
♦ Savietojiet putekļu izvadatveres adapteru (9) ar slīpēšanas pamatni (8), kā norādīts.
♦ Cieši un vienmērīgi iespiediet adapteru slīpēšanas
pamatnē.
♦ Nostipriniet adapteru, griežot kontruzgriezni (10) pulksteņrādītāja virzienā.
♦ Pievienojiet putekļsūcēju pie putekļu izvadatveres
adaptera.
Putekļu izvadatveres adaptera noņemšana
♦ Grieziet kontruzgriezni (10) pretēji pulksteņrādītāja
virzienam.
♦ Velciet putekļu izvadatveres adapteru (9) ārā no slīpēšanas pamatnes (8).
Alternatīva piederuma uzstādīšana (F. att.)
♦ Novietojiet starpliku (11) uz uzmavas (12).
♦ Novietojiet alternatīvo piederumu (13) uz uzmavas (12).
♦ Cieši pievelciet stiprinājuma skrūvi (14), lai alternatīvais
piederums (13) būtu nofiksēts vietā.
Piezīme. Starplika un stiprinājuma skrūve nav paredzētas
Stanley Fat Max piederumu uzstādīšanai. Black & Decker
piederumu uzstādīšanai jālieto Super-lok™ piederuma
spīlējuma svira.
♦ Lai uzstādītu akumulatoru (4), savietojiet to ar instrumenta spraudligzdu. Bīdiet akumulatoru spraudligzdā
un piespiediet akumulatoru, līdz tas nofiksējas.
♦ Lai izņemtu akumulatoru, nospiediet atlaišanas pogas
(15) un vienlaicīgi velciet akumulatoru ārā no spraudligzdas.
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā gaitā.
Nepārslogojiet to.
Akumulatora uzlādēšana (H. att.)
Akumulators ir jāuzlādē pirms lietošanas pirmo reizi un
ikreiz, kad tas nenodrošina pietiekami lielu jaudu, veicot
darbus, kas agrāk bija vieglāk paveicami. Uzlādes laikā
akumulators sakarst; tā ir normāla parādība un neliecina par
problēmām.
Brīdinājums! Ja apkārtējā temperatūra ir zemāka par 10 °C
vai augstāka par 40 °C, akumulatoru nedrīkst lādēt. Ieteicamā uzlādēšanas temperatūra: aptuveni 24 °C.
Piezīme. Lādētājs neuzlādē akumulatoru, ja elementu
temperatūra zemāka par aptuveni 10 °C vai augstāka
par 40 °C. Akumulatoru vēlams atstāt lādētājā, lai
lādētājs automātiski sāktu uzlādēt akumulatoru, tiklīdz
elementi ir sasiluši vai atdzisuši.
♦ Lai uzlādētu akumulatoru (4), ievietojiet to lādētājā
(16). Akumulatoru var ievietot lādētājā tikai vienā veidā.
Nespiediet pārāk spēcīgi. Pārbaudiet, vai akumulators
ir ievietots lādētājā līdz galam.
♦ Pievienojiet lādētāju elektrotīklam un ieslēdziet.
Mirgos uzlādes indikators (17).
Kad uzlādes indikators (17) vairs nemirgo un deg, uzlāde ir
pabeigta. Akumulatoru var neierobežotu laikposmu atstāt
elektrotīklam pievienotā lādētājā. Lādētājs ik pa laikam atjauno akumulatora jaudu, šajā laikā iedegoties gaismas diodei.
♦ Uzlādējiet tukšu akumulatoru 1 nedēļas laikā. Ja
uzglabā tukšu akumulatoru, ievērojami saīsinās tā
kalpošanas ilgums.
Akumulatora atstāšana lādētājā
Akumulatoru var neierobežotu laikposmu atstāt elektrotīklam pievienotā lādētājā ar iedegtu gaismas diodi. Lādētājs
uztur akumulatora maksimālo uzlādes līmeni.
Lādētāja diagnostika
Ja lādētājs konstatē, ka akumulators ir vājš vai bojāts, uzlādes indikators (17) ātri mirgo sarkanā krāsā. Rīkojieties šādi.
♦ No jauna ievietojiet akumulatoru (4).
♦ Ja uzlādes indikators joprojām ātri mirgo sarkanā
krāsā, ievietojiet citu akumulatoru, lai pārbaudītu, vai
uzlādes process notiek pareizi.
♦ Ja rezerves akumulators tiek pareizi uzlādēts, sākotnējais akumulators ir bojāts un jānogādā apkopes centrā
otrreizējai pārstrādei.
♦ Ja, ievietojot rezerves akumulatoru, indikators mirgo tāpat kā sākumā, nogādājiet lādētāju pilnvarotā apkopes
centrā, lai to pārbaudītu.
Piezīme. Process var ilgt pat 30 minūtes, lai konstatētu, vai akumulators ir bojāts. Ja akumulators ir pārāk
9
LATVIEŠU
karsts vai auksts, gaismas diode mirgo sarkanā krāsā — pārmaiņus pa vienam signālam ātri un pa vienam
signālam lēni.
♦
Regulējama ātruma ciparripa (I. att.)
♦
Regulējama ātruma ciparripa ļauj noregulēt instrumenta
ātrumu atbilstīgi veicamajam darbam.
♦ Iestatiet regulējama ātruma ciparripu (2) vajadzīgajā
pozīcijā. 1. pozīcijā instruments darbojas ar mazu
ātrumu: 8 000 min-1. 6. pozīcijā instruments darbojas ar
maksimālo ātrumu: 18 000 min-1.
Ieslēgšana un izslēgšana (J. att.)
♦
♦
Lai ieslēgtu instrumentu, spiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1) uz priekšu (pozīcija I).
Lai izslēgtu instrumentu, spiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1) atpakaļ (pozīcija O).
Gaismas diožu darba lukturis
Ieslēdzot instrumentu, automātiski iedegas gaismas diožu
darba lukturis (5).
Zemas akumulatora jaudas indikators
Ja, nospiežot instrumenta slēdzi, gaismas diožu darba
lukturis (5) sāk ātri mirgot, tas nozīmē, ka akumulators ir
izlādējies un ir no jauna jāuzlādē.
Atšķirībā no citu veidu akumulatoriem litija jonu akumulators
nodrošina vienmērīgu jaudu visā instrumenta darbināšanas laikā. Instruments darba laikā nekļūst arvien lēnāks
un lēnāks. Ja akumulators ir izlādējies, instrumenta jauda
strauji samazinās.
Piezīme. Gaismas diodes var mirgot arī pārslodzes vai
augstas temperatūras gadījumā (sk. sadaļu „Akumulatora aizsardzība”).
Ieteikumi optimālai darbībai
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
10
Vienmēr cieši turiet instrumentu. Veicot darbu ar precizitāti, turiet instrumentu tā priekšpusē.
Ja vien iespējams, nostipriniet apstrādājamo materiālu,
īpaši, ja lietojat asmeņus.
Nespiediet instrumentu pārāk spēcīgi.
Vienmēr lietojiet apstrādājamam materiālam un griešanas veidam piemērotu piederumu.
Regulāri pārbaudiet piederumu stāvokli. Pēc vajadzības
nomainiet tos pret jauniem.
Atzīmējiet vēlamo sākumpunktu.
Ieslēdziet instrumentu un lēnām virziet piederumu apstrādājamajā materiālā tur, kur atzīmēts sākumpunkts.
Piestipriniet materiāla apakšpusē finiera vai mīkstas
koksnes gabalu un zāģējiet cauri abām kārtām, lai
zāģējums izdotos precīzs.
Nespiediet asmeni apstrādājamajā materiālā. Ņemiet
vērā, ka metāla lokšņu zāģēšana parasti aizņem vairāk
laika nekā biezāku kokmateriālu zāģēšana.
♦
♦
Griežot metālu, griezuma vietā uzklājiet plānu eļļas
kārtiņu.
Slīpējot jaunas krāsas kārtas pirms vēl vienas krāsas
kārtas uzklāšanas, lietojiet ļoti smalku smilšpapīru.
Ļoti nelīdzenu virsmu slīpēšanu vai krāsas kārtu
noņemšanu sāciet ar raupju smilšpapīru. Cita veida
virsmu slīpēšanu sāciet ar vidēji raupju smilšpapīru.
Abos gadījumos pakāpeniski nomainiet pret aizvien
smalkākiem smilšpapīriem, lai iegūtu gludu virsmu.
Sīkāku informāciju par pieejamajiem piederumiem
jautājiet pārdevējam.
Apkope
Šis Stanley Fat Max bezvadu instruments vai instruments ar
vadu ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo
apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no
pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas bezvadu elektroinstrumentiem un tādiem ar vadu:
♦ izslēdziet un atvienojiet instrumentu no barošanas
avota;
♦ vai izslēdziet instrumentu un izņemiet akumulatoru, ja
šim instrumentam ir atsevišķi ievietojams akumulators;
♦ vai iebūvēta akumulatora gadījumā to pilnībā izlādējiet
un izslēdziet instrumentu;
♦ ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet
instrumenta lādētāja ventilācijas atveres;
♦ ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet dzinēja korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai
Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
♦ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktdakšas;
♦ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas strāvas
termināļa;
♦ pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma
termināļa. Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais
drošinātājs: 5 A.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu
nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Stanley Fat Max instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs,
neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo
izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.
LATVIEŠU
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot
atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek
novērsta dabas piesārņošana un samazināts
pieprasījums pēc izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu
izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai
izplatītājam ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
Stanley Europe nodrošina Stanley Fat Max izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu kādā no remonta
darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu,
sazinoties ar vietējo Stanley Europe biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. Stanley Europe remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com.
Akumulatori
Stanley Fat Max akumulatori ir vairākkārtēji
uzlādējami. Kad to kalpošanas laiks ir beidzies,
atbrīvojieties no tiem videi nekaitīgā veidā:
♦
♦
Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN 60745:
skaņas spiediens (LpA) 94,2 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
skaņas jauda (LWA) 105,2 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN 60745:
koksnes griešana (ah, cw) 7,9 m/s², neprecizitāte (K) 1,5 m/s²
metāla griešana (ah, CM) 7,9 m/s², neprecizitāte (K) 1,5 m/s²
slīpēšana (ah) 8,2 m/s², neprecizitāte (K) 1,5 m/s²
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
Bezvadu oscilējošs instruments - FMC710
Stanley Europe apliecina, ka šie izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem: 2006/42/EK,
EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/EK un
2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar Stanley Europe turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu
sagatavošanu un Stanley Europe vārdā izstrādā šo apliecinājumu.
Kevin Hewitt
Globālās inženiertehniskās
nodaļas priekšsēdētāja vietnieks
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
13/03/2014
izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam izņemiet to no
instrumenta;
NiCd, NiMH un litija jonu akumulatori ir otrreizēji pārstrādājami. Nogādājiet akumulatoru pilnvarotā remonta
darbnīcā vai vietējā atkritumu pārstrādes punktā.
Tehniskie dati
FMC710 (1. veids)
Spriegums
VDC
18
Ātrums bez noslodzes
min -1
8 000 – 18 000
Vibrāciju leņķis
Grādi
1,4 vai 2,8
kg
1,4
Svars
Lādētājs
905765**
1. veids
906086**
1. veids
Ieejas spriegums
VAC
230
230
Izejas spriegums
V DC
20
18
Strāva
Aptuvenais uzlādes laiks
Akumulators
A
2
2
min
45 – 120
45 – 120
FMC688L
FMC685L
FMC687L
Spriegums
V DC
18
18
18
Jauda
Ah
1,5
2,0
4,0
Litija jonu
Litija jonu
Litija jonu
Veids
Garantija
Stanley Europe rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti un
sniedz profesionāliem lietotājiem nevainojamu izstrādājuma
garantiju. Šis garantijas paziņojums papildina jūsu privāta
neprofesionāla lietotāja līgumiskās tiesības un nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienības
dalībvalstīs un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.
VIENA GADA PILNA GARANTIJA
Ja 12 mēnešu laikā kopš iegādes brīža Stanley Fat Max
instruments sabojājas materiālu vai darba kvalitātes defektu
dēļ, Stanley Europe garantē visu bojāto detaļu nomaiņu bez
maksas vai saskaņā ar mūsu vienpersonisku lēmumu visa
instrumenta nomaiņu bez maksas, ja:
♦ izstrādājums ekspluatēts atbilstīgi noteikumiem un
lietošanas rokasgrāmatas norādījumiem;
♦ izstrādājumam ir normāls nolietojums pareizas ekspluatācijas rezultātā;
♦ remontu ir veikuši tikai pilnvaroti speciālisti;
♦ uzrādīts pirkuma čeks;
11
LATVIEŠU
♦
Stanley Fat Max izstrādājums nogādāts atpakaļ ar
visiem oriģinālajiem piederumiem un detaļām.
Ja vēlaties iesniegt pretenziju, sazinieties ar pārdevēju vai
tuvāko pilnvaroto Stanley Fat Max remonta darbnīcu, kura
norādīta Stanley Fat Max katalogā, vai sazinieties ar vietējo
Stanley biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Stanley Fat Max remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.stanley.eu/3.
12
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш осцилляторный инструмент Stanley Fat Max разработан для использования с DIY при выполнении
шлифовальных работ. Он также подходит для резки деревянных материалов, пластика, гипса, цветных металлов и крепежных элементов (например, не закаленных
гвоздей, скоб), обработки мягкой стеновой облицовочной плитки и зачистки небольших поверхностей. Этот
инструмент предназначен как для профессионалов, так
и для использования непрофессионалами.
c.
d.
Правила техники безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Внимание! Прочтите инструкции по технике
безопасности и руководство по эксплуатации
полностью. Несоблюдение представленных
ниже правил и инструкций может привести
к поражению электрическим током, пожару и/
или серьезной травме.
Сохраните все инструкции для последующего обращения к ним. Термин "электроинструмент" во всех
приведенных ниже предупреждениях относится к питаемому от электросети (проводному) или от аккумуляторов (беспроводному) электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
Безопасность на рабочем месте
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошую освещенность. Захламление
или плохое освещение на месте работы может
привести к несчастным случаям.
Не используйте электроинструмент во взрывоопасной атмосфере, например, при наличии
горючих жидкостей, газов или пыли. Искры,
которые появляются при работе электроинструментов могут привести к воспламенению пыли или
паров.
Не разрешайте детям и посторонним лицам
находиться рядом с вами при работе с электроинструментом. Отвлекаясь от работы вы можете
потерять контроль над инструментом.
Электрическая безопасность
Сетевые вилки должны соответствовать
розеткам. Никогда не меняйте вилку инструмента. Не используйте переходники к вилкам
для электроинструментов с заземлением.
Использование оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой розетки снижает
риск поражения электрическим током.
Следует избегать контакта с заземленными
поверхностями - такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы будете зазем-
e.
f.
3.
a.
b.
c.
d.
лены, увеличивается риск поражения электрическим током.
Не допускайте нахождения электроинструментов под дождем или в условиях повышенной
влажности. При попадании воды в электроинструмент риск поражения электротоком возрастает.
Бережно обращайтесь со шнуром питания.
Никогда не используйте кабель для переноски
инструмента, не тяните за него, пытаясь отключить инструмент от сети. Держите кабель
подальше от источников тепла, масла, острых
углов или движущихся предметов. Поврежденный или запутанный шнур питания повышает риск
поражения электротоком.
При работе с электроинструментом вне помещения необходимо пользоваться удлинителем,
рассчитанным на эксплуатацию вне помещения. Использования шнура питания, пригодного
для использования вне помещения, снижает риск
поражения электрическим током.
При необходимости эксплуатации электроинструмента в местах с повышенной влажностью
используйте устройство защиты от токов
замыкания на землю (RCD). Использование УЗО
сокращает риск поражения электрическим током.
Обеспечение индивидуальной безопасности
При работе с электроинструментом сохраняйте
бдительность, следите за своими действиями
и пользуйтесь здравым смыслом. Не работайте с электроинструментом если вы устали,
находитесь в состоянии наркотического,
алкогольного опьянения или под воздействием
лекарственных средств. Невнимательность при
работе с электроинструментом может привести
к серьезным телесным повреждениям.
Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда используйте защитные очки.
Средства защиты, такие как противопылевая
маска, обувь с не скользящей подошвой, каска
и защитные наушники, используемые при работе,
уменьшают риск получения травм.
Примите меры для предотвращения случайного
включения. Убедитесь в том, что выключатель
находится в положении выкл., прежде чем
подключать инструмент к источнику питания и/
или аккумуляторной батарее, поднимать или
переносить его. Если при переноске электроинструмента ваш палец находится на выключателе
или если электроинструмент подключен к сети,
могут произойти несчастные случаи.
Уберите все регулировочные или гаечные
ключи перед включением электроинструмента. Ключ, оставленный на вращающейся части
электроинструмента, может привести к травме.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
14
Не пытайтесь дотянуться до слишком удаленных поверхностей. Обувь должна быть
удобной, чтобы вы всегда могли сохранять
равновесие. Это позволит лучше контролировать
электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
Надевайте подходящую одежду. Избегайте
носить свободную одежду и ювелирные
украшения. Следите за тем, чтобы волосы,
одежда и перчатки не попадали под движущиеся детали. Возможно наматывание свободной
одежды, ювелирных изделий и длинных волос на
движущиеся детали.
При наличии устройств для подключения
оборудования для удаления и сбора пыли необходимо обеспечить правильность их подключения и эксплуатации. Использование пылесборника сокращает риски, связанные с пылью.
Эксплуатация электроинструмента и уход за
ним
Избегайте чрезмерной нагрузки электроинструмента. Используйте электроинструмент,
в соответствии с назначением. Правильно
подобранный электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при стандартной
нагрузке.
Не используйте электроинструмент, если не
работает его выключатель. Любой инструмент,
управлять выключением и включением которого
невозможно, опасен, и его необходимо отремонтировать.
Перед выполнением любой регулировки, заменой дополнительных приспособлений или
хранением электроинструмента отключите
устройство от сети или извлеките батарею из
устройства. Такие превентивные меры безопасности сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемый электроинструмент
в недоступном для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не имеющим соответствующих навыков или не ознакомленным
с данными инструкциями. Электроинструмент
представляет опасность в руках неопытных пользователей.
Обслуживание электроинструментов. Проверьте движущиеся детали на несоосность или
заклинивание, поломку либо какие-либо другие
условия, которые могут повлиять на эксплуатацию электроинструмента. В случае обнаружения
повреждений, прежде чем приступить к эксплуатации инструмента, его нужно отремонтировать.
Большинство несчастных случаев происходит с инструментами, которые не обслуживаются должным
образом.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Необходимо содержать режущий инструмент
в остро заточенном и чистом состоянии. Вероятность заклинивания инструмента, за которым хорошо следят и который хорошо заточен, значительно
меньше, а работать с ним легче.
Используйте данный электроинструмент,
а также дополнительные приспособления и насадки в соответствии с данными инструкциями
и с учетом условий и специфики работы. Использование электроинструмента для выполнения
операций, для которых он не предназначен, может
привести к созданию опасных ситуаций.
Использование аккумуляторных электроинструментов и уход за ними
Используйте для зарядки аккумуляторной батареи только указанное производителем зарядное
устройство. Использование зарядного устройства
определенного типа для зарядки других батарей
может привести к пожару.
Используйте для электроинструмента только
батареи указанного типа. Использование других
аккумуляторных батарей может стать причиной
травмы и пожара.
Избегайте попадания внутрь батареи
скрепок,монет, ключей, гвоздей, болтов или
других мелких металлических предметов, которые могут вызывать замыкание ее контактов.
Короткое замыкание контактов батареи может
привести к пожару или получению ожогов.
При повреждении батареи,из нее может вытечь
электролит. При случайном контакте с электролитом смойте его водой. При попадании
жидкости в глаза обратитесь за медицинской
помощью. Жидкость, находящаяся внутри батареи, может вызвать раздражение или ожоги.
Техническое обслуживание
Обслуживание электроинструмента должно
выполняться только квалифицированным техническим персоналом. Это позволит обеспечить
безопасность обслуживаемого инструмента.
Внимание! Дополнительные правила техники
безопасности при использовании осцилляторными инструментами
♦
♦
Удерживайте инструмент за изолированные
поверхности захватывания при выполнении
работ, во время которых имеется вероятность
контакта инструмента со скрытой электропроводкой. Если вы держитесь за металлические
детали инструмента в случае перерезания находящегося под напряжением провода возможно
поражение оператора электрическим током.
Используйте зажимы или другие уместные
средства фиксации обрабатываемой детали на
РУССКИЙ ЯЗЫК
стабильной опоре. Держать деталь на весу или
в руках перед собой неудобно и это может привести к потере контроля над инструментом.
Внимание! Контакт или вдыхание пыли,
которая может образоваться при шлифовке,
представляет опасность здоровью оператора
и тех, кто находиться поблизости. Надевайте
противопылевую маску, которая специально
предназначена для защиты от пыли и испарений, и обеспечивает защиту для людей,
выполняющих эту работу или находящихся
в зоне проведения работ.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Тщательно удаляйте всю пыль после шлифовки.
Предпринимайте особые меры предосторожности
при шлифовке окрашенных поверхностей, в составе краски которых может быть свинец, а также при
шлифовке деревянных и металлических деталей,
пыль которых может быть токсична:
♦ Не разрешайте детям или беременным женщинам находиться в рабочей зоне.
♦ Запрещается принимать пищу, пить и курить на
рабочем месте.
♦ Необходимо обеспечить безопасную утилизацию пыли и другого мусора.
Далее в руководстве приводятся виды работ, для
которых предназначен данный инструмент. Применение любых принадлежностей и приспособлений,
а также выполнение любых операций помимо тех,
которые рекомендованы данным руководством,
может привести к травме.
Оснастка продолжает двигаться после того, как
будет отпущен курковой выключатель. Всегда выключайте инструмент и дождитесь полной остановки оснастки перед тем, как положить инструмент.
Держите руки подальше от зоны распила. Никогда не наклоняйтесь над обрабатываемой деталью.
Не ставьте пальцы около места прохождения пилы
и ее крепления. Не устанавливайте пилу, удерживая ее за основание.
Следите за тем, чтобы пилы были острыми.
Тупые или поврежденные полотна могут привести
к тому, что пила отклонится или заклинит под
давлением. Всегда используйте пилы соответствующего типа для разных рабочих деталей и типа
распила.
При распиле трубы или трубопровода убедитесь
в том, что в них нет воды, не проходит электропроводка и т.п.
Не трогайте рабочую деталь и лезвие пилы сразу
после того как закончите работу. Они могут сильно
нагреваться.
Перед тем, как делать отверстия в стенах, полах
или потолках проверьте места прохождения проводки и трубопроводов.
Безопасность окружающих
♦
♦
Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными
физическими, сенсорными или ментальными
возможностями, а также лицами без достаточного
опыта и знаний, если только они не делают этого
под руководством лица имеющего соответствующий опыт и отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с данным устройством.
Остаточные риски.
Помимо тех рисков, что указаны в правилах техники
безопасности, при использовании инструмента могут
возникнуть дополнительные остаточные риски. Это
может произойти при неправильной эксплуатации или
продолжительном использовании инструмента и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций
по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. Это включает:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/движущихся частей.
♦ Травмы, которые могут произойти в результате
смены деталей, лезвий или аксессуаров.
♦ Травмы, связанные с продолжительным использованием инструмента. При использовании любого
инструмента в течение продолжительного периода
времени не забывайте делать перерывы.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Риск здоровью, вызываемый вдыханием пыли, которая образуется при работе с деревом (например:
при распиле дуба, березы, МДФ.)
Вибрация
Заявленные значения вибрации указанные в технических спецификациях и заявлении о соответствии были
измерены в соответствии с стандартным методом
тестирования EN 60745 и может быть использована
для сравнения инструментов. Заявленное значение
эмиссии вибрации также может использоваться при
предварительной оценке воздействия вибрации.
Внимание! Значение эмиссии вибрации в каждом конкретном случае применения электроинструмента может
отличаться от заявленного в зависимости от того, каким
образом используется инструмент. Уровень вибрации
может быть выше заявленного.
При оценке уровня вибрации для определения степени
безопасности, предусмотренного 2002/44/EC для защиты людей регулярно пользующихся электроинструментом при работе, нужно принимать во внимание уровень
вибрации, реальные условия использования и способ
использования инструмента, а также учитывать все
этапы цикла работы, когда инструмент выключается,
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
когда он работает на холостом ходу, а также время
переключения с одного режима на другой.
Условные обозначения на инструменте
На инструмент нанесены следующие обозначения:
Внимание! Во избежании риска получения
травм, прочитайте инструкцию по применению.
Дополнительные меры безопасности при работе с батареями и зарядными устройствами
Аккумуляторы
♦ Никогда не пытайтесь разобрать аккумуляторы.
♦ Не подвергайте аккумуляторы воздействию воды.
♦ Не оставляйте инструмент в местах, где температура превышает 40 °C.
♦ Заряжайте только при температуре 10 °C - 40 °C.
♦ Заряжайте аккумуляторы только с зарядным
устройством, которое прилагается к инструменту.
♦ При утилизации аккумуляторов следуйте инструкциям, указанным в разделе "Защита окружающей
среды".
Не пытайтесь заряжать поврежденные
аккумуляторные батареи.
Зарядные устройства
♦ Используйте свое зарядное устройство Stanley Fat
max только для заряда аккумулятора инструмента,
с которым оно поставлялось. Использование аккумуляторов другого типа может привести к взрыву,
травме и повреждениям.
♦ Не пытайтесь заряжать одноразовые батареи.
♦ Немедленно заменяйте поврежденный шнур питания.
♦ Не подвергайте аккумуляторы воздействию влаги.
♦ Не вскрывайте аккумуляторы.
♦ Не вскрывайте аккумуляторы.
Зарядное устройство можно использовать
только в помещении.
Перед началом работы прочтите руководство
по эксплуатации.
Электрическая безопасность
Ваше зарядное устройство имеет двойную
изоляцию, поэтому заземления не требуется.
Необходимо обязательно убедиться в том,
что напряжение источника питания соответствует указанному на шильдике. Никогда не
пытайтесь заменить зарядное устройство на
обычную сетевую розетку.
♦
16
Если поврежден сетевой шнур, его нужно заменить
у производителя или в авторизованном сервисном
центре Stanley Fat Max, чтобы избежать проблем.
Характеристики
В этом инструменте есть:
1. Выключатель питания
2. Регулятор скорости/выключатель
3. Super-lok™ бесключевой зажимной рычаг для
фиксации оснастки
4. Аккумуляторная батарея
5. Светодиодная система рабочей подсветки
Дополнительные приспособления
К этому инструменту предлагается следующая оснастка.
Работа вашего инструмента зависит от используемой
оснастки. Оснастка Stanley Fat Max разработана по
самым высоким стандартам, которые разработаны для
того, чтобы улучшить характеристики работы инструмента. Используя эту оснастку вы получите максимальную производительность от своего инструмента.
Ножовочное полотно
для точного врезного
шлифования деревянных
материалов и мягкого
пластика. (Номер детали STA26105-XJ)
Отделение, врезное шлифование и резка заподлицо
дерева и мягкого пластика.
Идеально для работы
с дверьми, плинтусами, подоконниками и полами.
Полотно для врезного
шлифования дерева
и металла. (Номер детали
- STA26110-XJ)
Отделение, врезное шлифование и резка заподлицо
дерева и пластика, тонкостенных труб из цветных
металлов и профилей,
гвоздей и винтов.
Полотно для врезного
шлифования дерева
и металла. (Номер детали STA26115-XJ)
Отделение, врезное шлифование и резка заподлицо
дерева и пластика, тонкостенных труб из цветных
металлов и профилей.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Многосекционное ножовочное полотно. (Номер
детали - STA26120-XJ)
Долговечное полотно,
идеально подходящее для
резки дерева, пластика,
тонкостенных деталей из
черного и цветного металла.
Жесткий скребок. (Номер
детали - STA26135-XJ)
Идеально подходит для
удаления твердых и мягких
материалов с ровных
поверхностей, например,
снятие винилового полового
покрытия, коврового клея,
плиточного клея, бетонной
стяжки, краски и лака.
Гибкий скребок. (Номер
детали - STA26140-XJ)
Идеально подходит для
удаления эластичных материалов с твердых ровных
поверхностей в труднодоступных местах, например
силиконового герметика
и других уплотнителей.
Твердосплавный ножскрейпер для снятия твердых покрытий бетонной
стяжки. (Номер детали
- STA26125-XJ)
Твердосплавный ножскрейпер для снятия
твердых покрытий идеально
подходит для снятия бетонной стяжки и плиточного
клея с ровных поверхностей
и быстрого съема припуска
с дерева, ДСП и стеклопластика.
Твердосплавный
рашпиль. (Номер детали STA26130-XJ)
Твердосплавное покрытие
поверхности рашпиля идеально подходит для снятия
твердых покрытий бетонной
стяжки и быстрого съема
припуска с дерева, ДСП
и стеклопластика.
Шлифовальные листы.
(Номер детали - STA32348XJ)
Разные виды бумаги для
шлифовки дерева, крашеных или лакированных
поверхностей.
Сборка
Установка и снятие оснастки (рис. А - F)
Внимание! Перед установкой оснастки отключите
инструмент от сети.
Установка оснастки на Stanley Fat Max (рис. A - C)
♦ Возьмите инструмент и сожмите зажимной рычаг
для установки оснастки (3).
♦ Задвиньте оснастку (6) между осью и держателем оснастки убедившись в том, что все восемь
штырьков держателя вошли в отверстия оснастки
и встали ровно на оси.
♦ Отпустите зажимной рычаг оснастки.
Примечание: Некоторая оснастка, такая как скребки
и лезвия при необходимости может быть установлена
под углом (рисунке С).
Снятие оснастки Stanley Fat Max (рис. A)
♦ Возьмите инструмент и сожмите зажимной рычаг
для установки оснастки (3).
♦ Вытяните оснастку с инструмента, убедившись
в том, что она снята со всех восьми штырьков
держателя.
♦ Отпустите зажимной рычаг оснастки.
Внимание: Снимая оснастку надевайте перчатки, поскольку во время работы она нагреваются.
Установка шлифовальной бумаги (рис. D)
♦ Выровняйте лист шлифовальной бумаги (7) на
поверхности (8) как показано на рисунке.
♦ Плотно прижмите лист и выровняйте его на шлифовальной поверхности, убедившись в том, что отверстия на листе совпали с отверстиями на основании.
Снятие листа шлифовальной бумаги
♦ Снимите лист шлифовальной бумаги с платформы
(8).
Внимание! Никогда не используйте шлифовальную
платформу без установленной на ней шлифовальной
бумаги или оснастки.
Установка адаптера для устройства удаления пыли
(рис. E)
♦ Выровняйте адаптер пылеудалителя (9) с поверхностью (8) как показано на рисунке.
♦ Плотно прижмите адаптер и выровняйте его с шлифовальной платформой.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
Закрепите адаптер, повернув по часовой стрелке
стопорную гайку (10).
Подсоедините пылесос к адаптеру устройства для
удаления пыли.
Снятие адаптера для устройства для удаления
пыли
♦ Поверните против часовой стрелки стопорную
гайку (10).
♦ Снимите адаптер для установки устройства для
удаления пыли(9) со шлифовальной поверхности
(8).
Установка альтернативной оснастки (рис. F)
♦ Установите шайбу (11) на муфту патрона (12).
♦ Установите альтернативную оснастку (13) на муфту
патрона (12).
♦ Плотно закрепите фиксирующий болт (14) на
месте и убедитесь в том, что он надежно закрепил
оснастку (13).
Примечание: Шайба и фиксирующий болт не используются для установки оснастки Stanley Fat Max. Оснастка
Black and decker крепиться с помощью бесключевого
зажимного рычага Super-lok™.
♦ Для установки аккумуляторной батареи (4) совместите ее с батарейным отсеком инструмента.
Вставьте аккумуляторную батарею в батарейный
отсек и нажмите на нее, чтобы она встала на место.
♦ Для извлечения батареи нажмите кнопку открывания батарейного отсека (15), одновременно
вытягивая ее наружу.
Использование
Внимание! Пусть инструмент работает в обычном
режиме. Не прилагайте слишком большое усилие.
Внимание! Перед тем, как делать разрезы в стенах,
полах или потолках проверьте места прохождения проводки и трубопроводов.
Зарядка аккумуляторной батареи (рис. H)
Перед первым использованием аккумулятор нужно
зарядить, и делать это всякий раз, когда чувствуете, что
для выполнения работы не хватает мощности инструмента. Во время зарядки аккумулятор нагревается, это
нормально и не говорит о неисправности.
Внимание! Не заряжайте батарею при температуре
окружающей среды ниже 10 °C или выше 40 °C. Рекомендуемая температура при зарядке: около 24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не заряжает
аккумулятор если температура аккумуляторного
элементы меньше 10 °C или больше 40 °C. Аккумулятор нужно оставить в зарядном устройстве и зарядка начнется автоматически, когда температура
аккумуляторного элемента станет нормальной.
18
♦
Для зарядки аккумулятора (4), вставьте его в зарядное устройство (16). Аккумулятор устанавливается
в зарядное устройство только одним способом. Не
прилагайте слишком большое усилие. Проследите, чтобы батарея полностью вошла в зарядное
устройство.
♦ Подключите зарядное устройство к сети и включите его.
Начнет мигать индикатор зарядки (17).
Зарядку завершена если индикатор зарядки (17) будет
непрерывно гореть. Зарядное устройство и аккумулятор можно оставить подключенными на неопределенное время . Когда зарядка аккумулятора завершится,
загорится зеленый светодиод .
♦ Заряжайте разряженные аккумулятора раз в неделю. Срок службы аккумулятора значительно
уменьшается если его хранить в разряженном
состоянии.
Оставление аккумулятора в зарядном
устройстве
Зарядное устройство и аккумулятор можно оставить
подключенными к сети с горящим светодиодным индикатором. Зарядное устройство сохранит заряженный
аккумулятор.
Диагностика зарядного устройства
Если зарядное устройство обнаруживает, что аккумулятор неисправен или поврежден, индикатор зарядки (17)
быстро замигает красным светом. Сделайте следующее:
♦ Переустановите аккумулятор (4).
♦ Если индикаторы зарядки постоянно мигают
красным светом, попробуйте установить другой
аккумулятор, чтобы выяснить, нормально ли работает зарядное устройство.
♦ Если другие аккумулятора заряжаются нормально,
то проблема в аккумуляторах и их нужно вернуть
в сервисный центр для переработки.
♦ Если новый аккумулятор показывает тоже, что
и оригинальные, проверьте зарядное устройство
в авторизованном сервисном центре.
Примечание: На проверку исправности аккумулятора может уйти до 30 минут. Если аккумулятор очень
горячий или очень холодный, светодиод будет
мигать красным светом, то быстро, то медленно
по одному миганию на каждой скорости и затем
повторять.
Регулятор скорости (Рис. I)
Регулятор скорости позволяет установить скорость
инструмента в соответствии с выполняемой работой.
♦ Установите регулятор скорости (2) в нужное положение. При установке регулятора на 1 инструмент
будет работать на низкой скорости, 8 000 мин -1.
РУССКИЙ ЯЗЫК
При установке регулятора на 6 инструмент будет
работать на максимальной скорости, 18 000 мин -1.
Включение и выключение (рис.J)
♦
♦
Для включения инструмента переведите выключатель (1) вперед (положение I).
Для выключения инструмента переведите выключатель (1) назад (положение O).
♦
♦
Светодиодная система рабочей подсветки
Светодиодная рабочая подсветка (5) включается автоматически при нажатии на курок.
Индикатор низкого заряда аккумулятора
Если при нажатии на выключатель инструмента
светодиодная рабочая подсветка (5) начинает быстро
и непрерывно мигать, это значит что аккумулятор сел
и его нужно зарядить.
В отличии от аккумуляторов другого типа, литий ионные
аккумуляторы не теряют емкости на протяжении всего
срока службы. Во время работы инструмент не станет
работать медленнее, постепенно теряя мощность.
Мощность инструмента быстро падает, если заряд
аккумулятора снижается и это говорит о том, что аккумулятор нужно зарядить.
Примечание: Светодиод может мигать при перегрузки или высокой температуре (см. Защита аккумуляторов).
Советы по оптимальному использованию
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Всегда крепко держите инструмент. При выполнении точной работы держите инструмент ближе
к передней части.
Если есть такая возможность, закрепите обрабатываемую деталь, особенно при выполнении разреза
с использованием ножовочного полотна.
Не давите сильно на инструмент.
Всегда используйте диски соответствующего типа
для разных рабочих деталей и типа распила.
Регулярно проверяйте состояние оснастки. Заменяйте по мере необходимости.
Отметьте нужную начальную точку.
Включите инструмент и медленно установите
оснастку в нужную начальную точку.
Чтобы добиться более чистого разреза прижмите
кусок фанеры или мягкого дерева к нижней части
обрабатываемой детали и пилите все вместе.
Не прилагайте большого усилия к ножовочному
полотну во время распила детали. Помните о том,
что обычно на распил металла уходит больше
времени, чем на распил более толстых деревянных
деталей.
При распиле металлических деталей нанесите на
поверхность по линии распила небольшое количества масла.
♦
При шлифовке недавно окрашенного слоя перед
нанесением следующего, используйте очень
тонкую шлифовальную бумагу.
На очень неровных поверхностях или при снятии
краски начинайте шлифовку, используя грубую
шлифовальную бумагу. На других поверхностях начинайте работу с шлифовальной бумагой средней
зернистости. В обеих случаях постепенно переходите к мелкозернистой бумаге для того, чтобы
добиться более гладкой шлифовки.
Проконсультируйтесь с нашим продавцом и получите у него более подробную информацию о доступной оснастке.
Техническое обслуживание
Электроинструмент Stanley Fat Max имеет длительный
срок эксплуатации и требует минимальных затрат на
техобслуживание. Для длительной безотказной работы
необходимо обеспечить правильный уход за инструментом и его регулярную очистку.
Внимание! Перед выполнением любых работ по обслуживанию проводных/беспроводных инструментов:
♦ Выключите и отключите от сети инструмент.
♦ Или выключите инструмент и вытащите аккумулятор, если для него есть отдельный отсек.
♦ Или полностью выработайте аккумулятор, если он
встроенный и затем выключите инструмент.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
зарядного устройства с помощью мягкой щетки или
сухой тканевой салфетки.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя с помощью
влажной салфетки. Не используйте никакие абразивные чистящие средства или средства на основе
растворителей.
Замена штепсельной вилки (только для
Великобритании и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
♦ Осторожно снимите старую вилку.
♦ Подсоедините коричневый провод к терминалу
фазы в новой вилке.
♦ Подсоедините синий провод к нулевому терминалу.
Внимание! Заземления не требуется. Соблюдайте
инструкции по установке вилки, которые предусмотрены к вилкам высокого качества. Рекомендованный
предохранитель: 5 A.
Защита окружающей среды
Отдельная утилизация. Это изделие нельзя
утилизировать с обычным бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш инструмент
Stanley Fat Max требует замены или он вам больше не
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
нужен, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Утилизацию этого продукта нужно производить
в пунктах раздельного сбора мусора.
Система раздельного сбора отработавших
изделий и упаковочных материалов позволяет
перерабатывать их и использовать повторно.
Повторное использование материалов, подвергаемых вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от загрязнений
и сокращает потребность в сырье.
Зарядное устройство
905765**
typ. 1
906086**
typ. 1
Входное напряжение
Вперем. тока
230
230
Выходное напряжение
В пост. тока
20
18
A
2
2
мин
45 - 120
45 - 120
FMC687L
FMC688L
Ток
Приблизительное время
зарядки
Аккумуляторная
батарея
Напряжение
FMC685L
В пост. тока
18
18
18
Ач
1,5
2,0
4,0
ионнолитиевый
ионнолитиевый
ионнолитиевый
Местные законы возможно предусматривают раздельный сбор электроприборов и бытового мусора
на муниципальных свалках или сдачу его продавцам
у которых вы покупали свой продукт.
Емкость
Stanley Europe осуществляют прием на утилизацию
изделий Stanley Fat Max по окончании срока их службы.
Чтобы воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по ремонту,
который занимается сбором этих продуктов от имени
компании.
Акустическое давление (LpA) 94,2 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A)
Адрес ближайшего авторизованного сервисного
центра можно получить, обратившись в местное
представительство компании Stanley Europe по адресу,
указанному в настоящем руководстве. Кроме того,
список авторизованных агентов по ремонту Stanley
Europe и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на веб-сайте:
www.2helpU.com.
Аккумуляторы
Аккумуляторы Stanley Fat Max можно перезаряжать много раз. По окончании срока эксплуатации батареи ее следует утилизировать,
соблюдая при этом необходимые меры по
защите окружающей среды:
♦
♦
Полностью разрядите батарею и отсоедините ее от
инструмента.
NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторы подлежат вторичной переработке. Сдайте их нашему дилеру или
в местный центр вторичной переработки.
Тип
Уровень звукового давления согласно EN 60745:
Акустическая энергия(LWA) 105.2 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A)
Общие значения вибрации (сумма триаксиального вектора),
определенные в соответствии со стандартом EN 60745:
Распил доски (ah, cw) < 7,9 м/с², погрешность (K) 1,5 м/с²
Распил металла (ah, CM) < 7,9 м/с², погрешность (K) 1,5 м/с²
Шлифовка (ah) 8,2 м/сек², погрешность (K) 1,5 м/сек²
Заявление о соответствии нормам ЕС
MACHINERY DIRECTIVE
Беспроводной осцилляторный инструмент - FMC710
Stanley Europe заявляет, что продукция, описанная
в “технических характеристиках” соответствует:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Эти продукты также соответствуют Директиве 2004/108/
EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией
обращайтесь в компанию Stanley Europe по адресу,
указанному ниже или приведенному на задней стороне
обложки руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность за составление технической документации и составил данную
декларацию по поручению компании Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Вице-президент Obsah
Engineering
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Бельгия
13.03.2014
Технические характеристики
FME710 (Тип 1)
Напряжение
Скорость без нагрузки
Угол осцилляции
Вес
В пост. тока
18
мин -1
8 000 - 18 000
Градусы
1,4 или 2,8
кг
1,4
Гарантия
Stanley Europe уверены в качестве своих продуктов
и предлагает замечательную гарантию для пользователей продукта. Это заявление о гарантии дополни20
РУССКИЙ ЯЗЫК
тельное и ни в коей мере не причиняет вред Вашим
договорным и юридическим правам. Гарантия действует
на территории стран-членов ЕС и Европейской зоне
свободной торговли.
ПОЛНАЯ ГОДОВАЯ ГАРАНТИЯ
Если продукт Stanley Fat Max оказался дефектным
в результате использования недоброкачественных
материалов или качества выполнения работ в течение
12 месяцев с даты покупки, Stanley Europe гарантирует
замену всех неисправных деталей бесплатно или - по
нашему усмотрению – замену устройства бесплатно,
при условии что:
♦ Продукт не использовали не по назначению и с нарушением инструкций руководство по эксплуатации.
♦ Продукт имеет следы нормального износа;
♦ Не было предпринято попыток ремонта, выполненного неавторизованным специалистом;
♦ Предоставлен чек о покупке.
♦ Продукт Stanley Fat Max должен быть возвращен
в полной комплектации и со всеми оригинальными
комплектующими
Если вы хотите заявить претензию, обратитесь к продавцу и уточните местонахождения ближайшего авторизованного дилера Stanley Fat Max в каталоге Stanley
Fat Max или обратитесь в местный офис Stanley Fat Max
по адресу, указанному на упаковке или в руководстве по
эксплуатации. Список авторизованных дилеров Stanley
Fat Max и подробности о нашем после продажном
обслуживании вы найдете в интернете на сайте:
www.stanley.eu/3.
zst00234908 - 16-06-2014
21
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe 12
Stanley Europe
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising