DCS387 | DeWalt DCS387 CORDLESS RECIPROCATING SAW instruction manual

372002-44 EST
DCS387
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
17
Joonis / Рисунок 1
b
a
h
c
d
g
e
f
Joonis / Рисунок 2
f
i
Joonis / Рисунок 3
Joonis / Рисунок 4
b
g
f
a
3
Joonis / Рисунок 5
Joonis / Рисунок 6
Joonis / Рисунок 7
Joonis / Рисунок 8
h
e
4
Joonis / Рисунок 9
Joonis / Рисунок 10
2
1
Joonis / Рисунок 11
5
EESTI KEEL
JUHTMETA VÕNKSAED
DCS387
Õnnitleme!
juhul võib vibratsiooni mõju kogu
tööaja kestel olla märkimisväärselt
tugevam.
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja
innovatsioon teevad DEWALTist ühe
usaldusväärsema partneri professionaalsetele
elektritööriistade kasutajatele.
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb
arvesse võtta ka seda aega, mil
tööriist on välja lülitatud või töötab
vabajooksul ning tööd ei tee. See
võib märkimisväärselt vähendada
vibratsiooni kogu tööaja kestel.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Patareitüüp
Max väljundvõimsus
Koormuseta kiirus
Käigu pikkus
Kaal (patareideta)
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse
määramatus)
W
min-1
mm
kg
DCS387
18
1
Li-Ion
610
0-2900
28,6
2,27
dB(A)
dB(A)
dB(A)
87
3
98
dB(A)
3
VDC
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori
summa) mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsioonitugevus ah
Lauda lõigates
ah,B =
m/s²
23,0
Määramatus K =
m/s²
3,6
Vibratsioonitugevus ah
Puittala lõigates
ah,WB =
m/s²
21,0
Määramatus K =
m/s²
3,1
Teabelehel toodud vibratsioonitase on mõõdetud
vastavalt standardis EN 60745 toodud
standardtestile ja seda võib kasutada tööriistade
võrdlemiseks. Seda võib kasutada mõju esmasel
hindamisel.
HOIATUS: Avaldatud
vibratsioonitugevus puudutab
tööriista põhirakendusi. Kui aga
tööriista kasutatakse muul viisil,
erinevate lisatarvikutega või kui
seda on halvasti hooldatud, võib
vibratsioonitugevus erineda. Sellisel
6
Määrake kindlaks lisaohutusmeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
mõjude eest – tööriistade ja tarvikute
hooldamine, käte hoidmine soojas ja
tööprotsesside korraldus.
Akupatarei
DCB180 DCB181
Patarei tüüp
Li-Ion
Li-Ion
Pinge
VDC
18
18
Võimsus
Ah
3,0
1,5
Mass
kg
0,64
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
Akupatarei
DCB183 DCB184
Patarei tüüp
Li-Ion
Li-Ion
Pinge
VDC
18
18
Võimsus
Ah
2,0
5,0
Mass
kg
0,40
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Laadija
Võrgupinge VAC
Patareitüüp
Umbkaudne min
25
akupatarei
(1,3 Ah)
laadimisaeg
55
(3,0 Ah)
Mass
kg
Kaitsmed:
Euroopa
Suurbritannia
ja Iirimaa
DCB105
230 V
Li-Ion
30
40
(1,5 Ah) (2,0 Ah)
70
90
(4,0 Ah) (5,0 Ah)
0,49
230 V tööriistad
10 amprit, vooluvõrk
230 V tööriistad
3 amprit, pistikus
EESTI KEEL
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit
ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab eelseisvat
ohtlikku olukorda, mis vältimata
jätmisel lõppeb surma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
PANGE TÄHELE: Viitab tegevusele,
mis ei too kaasa kehavigastust,
kuid mis mittevältimisel võib
põhjustada varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
VÕNKSAAG
DCS387
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-11
See toode vastab ka direktiividele 2014/30/EU ja
2011/65/EU. Lisateabe saamiseks kontakteeruge
DEWALTIGA aadressil või vaadake kasutusjuhendi
lõpust.
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise
eest ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTI
nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
01.08.2014
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lugege
kasutusjuhendit.
Üldised hoiatused
elektritööriistade kasutamise
kohta
HOIATUS! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi juhiste
täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad soodustavad õnnetuste juhtumist.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
pistikupesale. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapterpistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögiohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid
ja külmkapid. Elektrilöögi oht tõuseb, kui
teie keha on maaga ühenduses.
c) Ärge viige elektritööriistu vihma kätte või
märgadesse tingimustesse. Elektritööriista
sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d) Ärge vigastage toitekaablit. Ärge kunagi
kasutage seadme toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate servade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud
või sassis kaablid suurendavad
elektrilöögiohtu.
7
EESTI KEEL
e)
f)
Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKLIK OHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsinuna ega
alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju
all olles. Kui elektritööriistaga töötamise
ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub,
võite saada raskeid kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, mittelibisevad jalanõud,
kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge,
et enne tööriista vooluvõrku ja/või
aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista,
sõrm lülitil, või ühendades toiteallikaga
tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib
juhtuda õnnetus.
d) Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed
ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa
külge jäetud mutri- või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
e) Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt
ja hoidke tasakaalu. See tagab parema
kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f) Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda
liikuvate osade külge kinni.
g) Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed,
veenduge, et need on ühendatud ja
õigesti kasutatavad. Äratõmbesüsteemi
kasutamine võib vähendada tolmuga
seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE
JA HOOLDAMINE
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat
elektritööriista. Elektritööriist töötab
8
b)
c)
d)
e)
f)
g)
paremini ja ohutumalt võimsusel, milleks
see on ette nähtud.
Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja
vajab remonti.
Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista hoiule asetamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/või
eemaldage aku. Nende kaitsemeetmete
rakendamine vähendab elektritööriista
soovimatu käivitamise ohtu.
Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke
seda lastele kättesaamatust kohas
ning ärge laske elektritööriistaga või
kasutusjuhendiga mittetutvunud isikutel
seda elektritööriista käitada. Oskamatutes
kätes on elektritööriistad ohtlikud.
Elektritööriistu tuleb hooldada. Veenduge,
et liikuvad osad on õiges asendis ega
ole kinni kiilunud, detailid on terved ja
puuduvad muud tingimused, mis võivad
mõjutada tööriista tööd. Kui tööriist
on kahjustunud, laske enne kasutust
elektritööriist ära parandada. Mitmete
põhjuste taga on halvasti hooldatud
elektritööriistad.
Hoidke lõikekettad teravad ja
puhtad. Õigesti hooldatud ja teravate
servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema
tõenäosusega kinni ning neid on lihtsam
juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid ja
otsakuid jne vastavalt käesolevas juhendis
toodule, võttes arvesse nii tööpiirkonda
kui ka tehtava töö iseloomu. Tööriista
kasutamine mittesihtotstarbeliselt võib
põhjustada ohtliku olukorra.
5) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE
JA HOOLDAMINE
a) Kasutage laadimiseks ainult tootja
määratud laadijat. Ühele akule sobiv
laadija võib teise aku laadimisel
põhjustada tuleohtu.
b) Kasutage tööriistu ainult kindlaks
määratud akudega. Teist tüüpi akude
kasutamine võib põhjustada vigastus- ja
tuleohtu.
c) Kui aku ei ole kasutusel, hoidke
seda eemal metallesemetest, näiteks
kirjaklambritest, müntidest, võtmetest,
naeltest, kruvidest ja muudest väikestest
metallesemetest, mis võivad klemmid
lühistada. Aku klemmide lühistamine võib
põhjustada põletusi ja tulekahju.
d) Valedes tingimustes võib akust eralduda
vedelikku. Vältige sellega kokkupuutumist.
EESTI KEEL
Juhusliku kokkupuute korral loputage
see veega maha. Kui vedelik satub
silma, pöörduge lisaks arsti poole. Akust
eraldunud vedelik võib põhjustada ärritust
ja põletusi.
6) HOOLDAMINE
a) Laske elektritööriista hooldada
kvalifitseeritud remontijal, kes kasutab
ainult identseid varuosi. See tagab
tööriista ohutuse säilimise.
Lisaohutushoiatused
lõikesaagide kohta
• Kui te teete tööd, mille käigus võib
lõiketarvik puutuda kokku varjatud
juhtmetega, hoidke elektritööriista ainult
isoleeritud hoidepindadest. Voolu all oleva
juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla
ka elektritööriista lahtised metallosad ning
võivad anda kasutajale elektrilöögi.
• Kandke ALATI tolmumaski. Tolmuosad
võivad põhjustada hingamistakistust ja tuua
kaasa kehavigastuse.
• MITTE KUNAGI ärge lülitage tööriista
sisse, kui saeleht on detaili kinni jäänud või
puudutab materjali.
• Hoidke käsi liikuvatest osadest eemal.
Ärge kunagi asetage oma käsi lõikeala
lähedale.
• Olge eriti ettevaatlik pea kohal saagimisel
ning pöörake erilist tähelepanu pea kohal
olevatele juhtmetele, mis ei pruugi olla
nähtaval. Hinnake juba ette okste ja prahi
langemise teed.
• Võimalusel kasutage detaili kindlaks
kinnitamiseks alati pitskruvisid ja kruustange.
• Ärge püüdke saagida väga väikesi detaile.
• Ärge kummarduge liiga kaugele ette.
Veenduge alati, et te seisate kindlalt, eriti
tellingutel ja redelitel.
• Hoidke saagi alati mõlema käega.
• Kõverjooneliste lõigete ja süvendite
tegemiseks kasutage spetsiaalset saelehte.
SAELEHE KONTROLLIMINE JA VAHETAMINE
• Kasutage ainult neid saelehti, mis
vastavad kasutusjuhendis olevatele
spetsifikatsioonidele.
• Kasutage ainult heas töökorras teravaid
saelehti; pragunenud ja kõverad saelehed
tuleb uute vastu välja vahetada ja ära visata.
• Veenduge, et saeleht on kindlalt kinnitatud.
Muud ohud
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
– Kuulmiskahjustused.
– Lendavates osakestest tekitatud
kehavigastuste oht.
– Põletushaavade oht, mida tekitavad
käitamisel kuumenevad tarvikud.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastusoht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
• Ärge kasutage seda tööriista pikemat
aega. Selle tööriista tööga kaasnev
vibratsioon võib põhjustada sõrmedele,
kätele ja käevartele püsivaid kahjustusi.
Kandke kindaid, et tagada täiendav
polsterdus, ning puhake sageli ja piirake
igapäevast kasutusaega.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Kandke kuulmiskaitset.
SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE
• Mitte kunagi ärge püüdke pärast tööriista
väljalülitamist peatada saelehte sõrmedega.
• Mitte kunagi ärge asetage lauale või
tööpingile väljalülitamata tööriista. Pärast
tööriista väljalülitamist liigub saeleht veel
lühikest aega edasi.
SAAGIMISEL
• Puidu saagimiseks mõeldud saelehtede
kasutamisel eemaldage enne töö algust
detaililt kõik naelad ja muud metallesemed.
Kandke nägemiskaitset.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Kuupäevakood, mis sisaldab ka
valmistamisaastat, on trükitud korpusele tööriista
ja aku kinnituskoha juures.
Näiteks:
2014 XX XX
Tootmisaasta
9
EESTI KEEL
Olulised ohutusjuhised kõigi
akulaadijate kohta
HOIDKE NEED JUHISED ALLES: Selles
kasutusjuhendis on akulaadija DCB105 olulised
ohutus- ja kasutusjuhised.
• Enne laadija kasutamist lugege läbi kõik
juhiseid ja hoiatustähised laadijal, akul ja
tootel, mida kasutatakse akuga.
HOIATUS: Elektrilöögioht. Ärge
laske mingitel vedelikel laadijasse
pääseda. See võib põhjustada
elektrilöögi.
ETTEVAATUST: Põletuse oht.
Vigastusriski vähendamiseks laadige
vaid DEWALTI laetavaid akupatareisid.
Teist tüüpi patareid võivad
ülekuumeneda ning plahvatada,
põhjustades kehavigastusi ja vara
kahjusid.
ETTEVAATUST: Laste üle tuleb
pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
PANGE TÄHELE: Teatud tingimustel,
kui laadija on vooluvõrku ühendatud,
võivad laadijasse sattunud võõrkehad
selle kontaktid lühistada. Elektrit
juhtivad võõrkehad, nagu näiteks,
kuid mitte ainult, terasvill, foolium või
igasugused kogunenud metallosad
tuleb laadija pesast eemal hoida.
Ühendage laadija alati vooluvõrgust
lahti, kui selle pesas pole akut.
Ühendage laadija lahti ka enne
puhastamist.
• ÄRGE proovige akut laadide mõne muu
laadijaga peale käesolevas juhendis toodute.
Laadija ja aku on projekteeritud koos
töötama.
• Need laadijad pole mõeldud muuks
tarbeks kui DEWALTI laetavate patareide
laadimiseks. Muu kasutuse tagajärjeks on
tulekahju-, elektrilöögioht või surmamine
elektrilöögiga.
• Ärge hoidke vihma ega lume käes.
• Laadija vooluvõrgust eemaldamisel tõmmake
pistikust, mitte juhtmest. See vähendab
pistiku
ja juhtme kahjustamise ohtu.
• Paigutage juhe nii, et sellele ei astuta peale,
selle taha ei komistata ning seda
ei kahjustata ega kulutata muul viisil.
• Ärge kasutage pikendusjuhet, kui see pole
just hädavajalik. Ebaõige pikendusjuhtmete
10
kasutamine võib kaasa tuua tuleohu,
elektrilöögi või surmava elektrilöögi.
• Kui kasutate laadijat õues, tagage alati kuiv
asukoht ja kasutage väljas kasutamiseks
mõeldud pikendusjuhet. Välitingimustesse
sobiva pikenduskaabli kasutamine vähendab
elektrilöögiriski.
• Ärge blokeerige laadija ventilatsiooniavasid.
Ventilatsiooniavad asuvad laadija ülaosas
ja külgedel. Paigutage laadija nii, et see on
eemal kõigist soojaallikatest.
• Ärge kasutage laadijat kahjustunud juhtme
või pistikuga – laske need kohe välja
vahetada.
• Ärge kasutage laadijat, kui see on saanud
löögi teravalt esemelt, see on maha
kukkunud või muul viisil kahjustada saanud.
Viige see volitatud teeninduskeskusesse.
• Ärge võtke laadijat koost; viige see volitatud
hoolduskeskusesse, kui seda tuleb hooldada
või remontida. Vale kokkupanemine võib
põhjustada (surmava) elektrilöögi või
tulekahju ohtu.
• Kui toitejuhe on kahjustunud, peab
tootja, tema esindaja või muu sarnane
kvalifitseeritud isik selle ohu vältimiseks kohe
välja vahetama.
• Eemaldage laadija pistikupesast enne
puhastamisega alustamist. See vähendab
elektrilöögi ohtu. Aku eemaldamine ei
vähenda seda ohtu.
• MITTE KUNAGI ärge püüdke 2 laadijat
kokku ühendada.
• Laadija on projekteeritud töötama standardse
majapidamise 230 V elektritoitega. Ärge
püüdke kasutada seda teistsuguse pingega.
See ei kehti autolaadija puhul.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Laadijad
DCB105 akulaadija ühildub 10,8 V, 14,4 V ja
18 V Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB125,
DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 ja DCB185) akupatareidega.
See laadija ei vaja reguleerimist ning nende
kavandamisel on peetud silmas võimalikult lihtsat
kasutamist.
Laadimisprotseduur (joonis 2)
1. Ühendage laadija enne aku sisestamist
sobivasse pistikupessa 230 V.
EESTI KEEL
2. Sisestage akupatarei (f) laadijasse
veendumaks, et aku asetseb täielikult
laadijal. Punane tuli (laadimine) vilgub
pidevalt, mis tähendab, et laadimine on
alanud.
kogu laadimistsükli jooksul ja see ei lähe tagasi
maksimaalsele laadimiskiirusele, isegi kui patarei
on soe.
3. Laadimine on lõpetatud, kui punane tuli jääb
püsivalt põlema. Aku on täielikult laetud ja
seda võib kasutada või laadijasse jätta.
MÄRKUS: Liitium-ioon patareide maksimaalse
võimsuse ja eluea tagamiseks laadige akupatarei
enne esmakordset kasutamist täis.
Laadimine
Aku laetuse kohta vaadake allpool olevat tabelit.
Laetus
laeb
––
–– ––
––
täis laetud
–––––––––––––––––
kuuma/külma
akupatarei viivitus
x
–– • –– • –– •–– •
probleem akupatarei
või laadijaga
probleem toitega
••••••••••••
•• •• •• •• •• ••
See laadija ei lae vigast akupatareid. Laadija
näitab, et patarei on vigane, keeldudes süttimast
või kuvades probleemse akupatarei või laadija
vilkumismustrit.
MÄRKUS: See võib tähendada ka seda, et viga
on laadijas.
Kui laadija viitab probleemile, viige laadija
ja akupatarei volitatud teeninduskeskusesse
testimisele.
Kuuma/külma aku viivitus
Kui laadija tuvastab liiga kuuma või liiga külma
aku, siis see käivitab automaatselt kuuma/külma
aku viivituse, lükates laadimist edasi kuni aku on
sobiva temperatuuri saavutanud. Laadija lülitub
seejärel automaatselt aku laadimise režiimi. See
funktsioon tagab akude maksimaalse tööea.
XR Li-Ion tööriistadel on sisseehitatud
elektrooniline kaitsesüsteem, mis kaitseb
akut ülekoormuse, ülekuumenemise või liigse
tühjenemise eest.
Tööriist lülitub elektroonilise kaitsesüsteemi
rakendumisel välja. Kui see toimub, siis asetage
Li-Ion aku laadijasse, kuni see on täielikult täis
laetud.
Külm akupatarei laeb umbes poole aeglasemalt
kui soe akupatarei. Akupatarei laeb aeglasemalt
Olulised ohutusjuhised
kõikide akude kohta
Asendusakude tellimisel märkige ära
katalooginumber ja pinge.
Aku ei ole ostes täielikult laetud. Enne
akupatarei ja laadija kasutamist, lugege allpool
toodud ohutusjuhised läbi ja järgige kirjeldatud
laadimisprotseduuri.
LUGEGE KÕIKI JUHISEID
• Ärge laadige ega kasutage akupatareid
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Akupatarei asetamine laadijasse
või sealt eemaldamine võib tolmu või aurud
süüdata.
• Ärge kunagi asetage akupatareid jõuga
laadijasse. Ärge muutke akupatareid mitte
mingil viisil, et see ühilduks laadijaga, kuna
akupatarei võib rebeneda, põhjustades
raskeid kehavigastusi.
• Laadige akupatareisid vaid heaks kiidetud
DEWALTI laadijatega.
• ÄRGE asetage vette ega muudesse
vedelikesse ning vältige pritsmeid.
• Ärge hoidke ega kasutage tööriista ega akut
kohas, kus temperatuur võib olla
40 °C (105° F) või kõrgem (näiteks kuurid
ja metallehitised suvel).
• Parima tulemuse saamiseks veenduge, et
akupatarei on enne kasutamist täis laetud.
HOIATUS: Ärge kunagi üritage akut
mingil põhjusel avada. Kui aku on
pragunenud või kahjustatud, siis
ärge sisestage seda laadijasse.
Ärge purustage, visake maha ega
kahjustage akut. Ärge kasutage
akut või laadijat, mis on saanud
järsu löögi, mis on maha kukkunud,
millest on üle sõidetud või mida on
muul viisil kahjustatud (nt naelaga
läbistatud, peale astutud). See võib
kaasa tuua elektrilöögi või surmava
elektrilöögi. Kahjustunud akupatareid
tuleb tagastada teeninduskeskusesse
ümbertöötlemiseks.
ETTEVAATUST: Kui te tööriista
ei kasuta, asetage see külili
stabiilsele pinnale, kus see
ei põhjusta komistamise ega
11
EESTI KEEL
kukkumise ohtu. Mõned suurte
akudega tööriistad seisavad aku peal
püsti, kuid neid võib olla kerge ümber
lükata.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
SPETSIIFILISED OHUTUSJUHISED
LIITIUMIOONAKUDELE (Li-Ion)
• Ärge süüdake akupatareid isegi siis, kui see
on raskesti kahjustunud või täielikult lõpuni
kasutatud. Akupatarei võib tules plahvatada.
Toksilised aurud ja materjalid moodustuvad,
kui liitiumioon-akupatareid põletatakse.
• Kui aku sisu satub nahale, peske saastunud
piirkonda kohe õrnatoimelise seebi ja veega.
Kui akuvedelik satub silma, siis loputage
avatud silma veega 15 minutit või kuni ärritus
lakkab. Meditsiiniline märkus: aku elektrolüüt
koosneb vedelate orgaaniliste süsivesinike ja
liitiumisoolade segust.
• Avatud akuelementide sisu võib ärritada
hingamisteid. Minge värske õhu kätte.
Sümptomite püsimisel pöörduge arsti poole.
HOIATUS: Põletuse oht. Aku vedelik
võib sädeme või leegiga kokku
puutudes olla tuleohtlik.
Akupatarei
Laadimisaja leiate tehniliste andmete
osast.
100%
Aku laadimine.
100%
Aku laetud.
Aku defektne.
Viivitus liiga kuuma või külma aku
puhul.
Ärge puudutage elektrit juhtivate
esemetega.
Ärge laadige kahjustatud akusid.
Mitte lasta veega kokku puutuda.
AKU TÜÜP
DCS387 töötab 18-voldiste akudega.
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
ja DCB185 akupatareisid tohib kasutada. Lugege
peatükist Tehnilised andmed lisateavet.
Ladustamissoovitused
1. Hoidmiseks on parim kuiv ja jahe koht, kuhu
ei paista otsene päikesevalgus ning kus
temperatuur ei ole liiga kõrge ega madal. Aku
optimaalsete talitlusomaduste ja kasutusea
tagamiseks hoidke mittekasutatavaid akusid
toatemperatuuril.
2. Pikemaajalisel hoiule asetamisel
soovitatakse aku täielikult laadida ning
asetada see jahedasse ja kuiva ning
päikesevalguse eest kaitstud kohta.
MÄRKUS: Akut ei tohi hoida täielikult
tühjenenuna. Aku tuleb enne kasutamist laadida.
Laadijal ja akul olevad sildid
Lisaks selles kasutusjuhendis olevatele
piktogrammidele on laadijal ja akul olevatel
siltidel järgmised piktogrammid:
12
Laske defektsed juhtmed viivitamatult
välja vahetada.
Laadige ainult vahemikus 4 ˚C
ja 40 ˚C.
Vaid siseruumides kaustamiseks.
Kõrvaldage akupatareid keskkonda
arvestades.
Laadige DEWALTi akupatareisid
vaid selle jaoks mõeldud DEWALTi
laadijatega. Kui laete akupatareisid,
mis pole DEWALTi patareid, DEWALTi
laadijaga, võivad need puruneda või
põhjustada muid ohtlikke olukordi.
Ärge süütage akupatareid.
EESTI KEEL
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 juhtmeta võnksaag
2 liitiumioon akupatarei
1 Varustuse kast
1 Laadija
1 Kasutusjuhend
1 Detailjoonis
MÄRKUS: N-mudelite komplekti ei kuulu
akupatareid, laadijad ega varustuse kastid.
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis 1)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki
osa ümber. See võib põhjustada
kahjustuse või kehavigastuse.
võimed; puuduvad kogemused, teadmised
või oskused, välja arvatud siis, kui neid
superviseerib nende turvalisuse eest
vastutav isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle
tootega üksi.
Elektriohutus
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge
jaoks. Kontrollige alati, et aku pinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele. Samuti
veenduge, et laadija pinge vastab võrgupingele.
Teie DEWALTi laadija on
vastavalt standardile EN 60335
topeltisolatsiooniga. Seetõttu ei ole
maandusjuhet vaja.
Kui voolujuhe on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALTI hooldusorganisatsiooni
poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
Toitepistiku vahetamine
(ainult Suurbritannia ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
a. Päästiklüliti
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
b. Vabastusnupp
c. Saelehe hoidiku vabastushoob
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
d. King
• Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
e. Käepide
f. Akupatarei
g. Aku vabastamise nupp
h. Põhikäepide
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 3 A.
SIHTOTSTARVE
Pikenduskaabli kasutamine
Juhtmega lõikesaed DCS387 on mõeldud puidu,
metalli ja torude professionaalseks saagimiseks.
Kompaktne disain võimaldab saagida servadele
ja keerulistele kohtadele väga lähedal.
Ärge kasutage pikenduskaablit, kui
see ei ole vältimatult vajalik. Kasutage
heakskiidetud pikenduskaablit, mis sobib
laadija sisendvõimsusega (vt Tehnilised
andmed). Minimaalne juhtme suurus on 1 mm2;
maksimaalne pikkus on 30 m.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need võnksaed on professionaalsed
elektritööriistad.
ÄRGE lubage lastel tööriista puutuda.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
• Väikesed lapsed ja nõrk tervis. See
seade ei ole mõeldud ilma järelevalveta
kasutamiseks väikeste laste või füüsiliselt
nõrkade isikute poolt.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks
inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed
Kaablirulli kasutamisel kerige kaabel alati
täielikult lahti.
PAIGALDUS JA
SEADISTAMINE
HOIATUS: Enne kokkupanemist
ja reguleerimist eemaldage alati
aku. Enne aku paigaldamist ja
eemaldamist lülitage tööriist alati
välja.
HOIATUS: Kasutage ainult DEWALTi
akupatareisid ja laadijaid.
13
EESTI KEEL
Aku paigaldamine ja tööriistast
eemaldamine (joonis 3)
HOIATUS: Vigastusriski
vähendamiseks ärge kunagi vajutage
patarei vabastusnuppu akupatareid
eemaldamata. Kui vajutate aku
vabastusnuppu akupatareid
vabastamata, võib selle tagajärjel
akupatarei ootamatult töötamast
lakata.
MÄRKUS: Parima tulemuse saamiseks
veenduge, et akupatarei on täis laetud.
AKU PAIGALDAMINE TÖÖRIISTA
KÄEPIDEMESSE
1. Joondage akupatarei (f) tööriista käepidemes
olevate reelingutega (joonis 3).
2. Libistage see käepidemesse, kuni akupatarei
asetseb kindlalt tööriistas,, ning tagage, et
see ei tule lahti.
AKU EEMALDAMINE TÖÖRIISTA
KÄEPIDEMEST
1. Vajutage aku vabastusnuppe (g) ja tõmmake
kindlalt akupatarei tööriist käepidemest välja.
2. Sisestage akupatarei laadijasse, nagu
kirjeldatud selle kasutusjuhendi laadija osas.
KÜTUSEMÕÕDIKU AKUPATAREID (JOONIS 2)
Mõned DEWALTi akupatareid sisaldavad
kütusemõõdikut, mis sisaldab kolme rohelist
valgusdioodi, mis viitavad akupatarei järelejäänu
laetusele.
Kütusemõõdiku aktiveerimiseks vajutage ja
hoidke all kütusemõõdiku nuppu (i). Kolme
rohelise valgusdioodi kombinatsioon valgustab,
näidates järelejäänud laetuse taset. Kui
patarei laetuse tase jääb alla kasutuspiiri, siis
kütusemõõdik ei valgusta ning patarei tuleb
uuesti täis laadida.
MÄRKUS: Kütusemõõdik on vaid akupatarei
järelejäänud laetuse näitaja. See ei näita
tööriista funktsionaalsust ning see varieerub,
sõltuvalt toote komponentidest, temperatuurist ja
lõppkasutaja rakendusest.
Kiiruse regulaatoriga
käivituslüliti (joonis 4)
VABASTUSNUPP JA PÄÄSTIKLÜLITI
Teie saag on varustatud vabastusnupuga (b).
Päästiklüliti lukustamiseks vajutage
vabastusnuppu, nagu näidatud joonisel 4.
Lukustage päästiklüliti (a), kui kannate või hoiate
tööriista vältimaks tööriista juhuslikku käivitumist.
14
Vabastusnupp on punanenäitamaks seda, kui
lüliti on lukustamata asendis.
Päästiklüliti vabastamiseks vajutage
vabastusnuppu, nagu näidatud joonisel 4.
Tõmmake päästiklülitit, et lülitada mootor SISSE.
Pigistage päästiklülitit, et lülitada mootor VÄLJA.
HOIATUS: Sellel tööriistal puudub
varu, et lukustada lüliti ON-asendisse,
ja seda ei tohiks kunagi
ON-asendisse lukustada mitte ühelgi
viisil.
Kiiruse päästiklüliti annab teile täiendava
mitmekesisuse. Mida rohkem te päästikut
vajutate, seda suurem on sae kiirus.
ETTEVAATUST: Väga aeglase
kiiruse kasutamine on soovituslik vaid
lõikamise alguses. Väga aeglase
kiiruse pikaajaline kasutamine võib
saage kahjustada.
KASUTAMINE
HOIATUS: Et vähendada
tõsist kehavigastusohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist
või lisaseadmete/tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist
välja lülitada ja vooluvõrgust
eemaldada.
Ketta kinnitamine ja
eemaldamine (joonised 1, 5-7,
10)
Saadaval on erinevad ketta pikkused. Kasutage
sobivat ketast töö jaoks. Ketas peaks olema
pikem kui 90 mm (3-1/2") ja peaks ulatuma üle
jalanõu ning detaili paksuse lõikamise ajal. Ärge
kasutage tikksae ketast selle tööriistaga.
HOIATUS: Lõikeoht. Ketas võib
murduda, kui ketas ei ulatu lõikamise
ajal üle jalatsi ja töödetaili (joonis
5). Selle tagajärjeks võib olla
suurendatud isiklike vigastuste risk
ning kahju jalatsile ja töödetailile.
KETTA PAIGALDAMINE SAE KÜLGE
1. Tõmmake ketta klambri vabastushoova (c)
üles (joonis 1).
2. Sisestage ketta vars eestpoolt.
3. Vajutage ketta hoidiku vabastushoob alla.
MÄRKUS: Ketta saab paigaldada nelja
asendisse, nagu näidatud joonisel 6. Ketta saab
paigaldada tagurpidi tasaseks lõikamiseks. Vaata
joonis 10.
EESTI KEEL
KETTA EEMALDAMINE SAE KÜLJEST
ETTEVAATUST: Põletuse oht.
Ärge puutuge tera vahetult pärast
kasutamist. Teraga kokkupuutel riskite
kehavigastustega.
1. Avage ketta hoidiku vabastushoob.
2. Eemaldage ketas.
Õige käte asend (joonis 8)
HOIATUS: Tõsise kehavigastusohu
vähendamiseks kasutage ALATI õiget
hoideasendit, nagu näidatud joonisel.
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida
selle ootamatut liikumist.
Õige hoideasend nõuab, et üks käsi on
käepidemel (e) ja teine käsi põhikäepidemel (h).
Kettaga lõikamine
horisontaalasendis (joonis 7)
Teie võnksaag on varustatud horisontaalse
kettaklambriga. Ketta paigaldamine
horisontaalses suunas võimaldab põrandale,
seintele või lagedele ligidat lõikamist, kus on
piiratud kliirens. Tagage, et jalatsid on surutud
tugevalt vastu töödetaili tagasilöögi vältimiseks.
Lõikamine (joonis 9-11)
HOIATUS: Kasutage alati
nägemiskaitset. Kõik kasutajad ja
kõrvalseisjad peavad kandma sobivat
nägemiskaitset.
HOIATUS: Olge ülimalt ettevaatlik,
kui lõikate operaatori suunas. Hoidke
saage alati tugevalt mõlema käega,
kui lõikate.
Enne mis tahes tüüpi materjali lõikamist tuleb
veenduda, et see on tugevalt ankurdatud või
klammerdatud libisemise vältimiseks. Asetage
ketas kergelt lõigatava töö vastu, lülitage
sae mootor sisse ja laske sellel saavutada
maksimaalne kiirus enne surve avaldamist. Kui
võimalik tuleb sae kinga hoida tugevalt lõigatava
materjali vastas (joonis 9). See aitab vältida sae
hüplemist või vibreerimist ning minimeerib ketta
purunemist tõenäosust. Mis tahes lõiked, mis
seavad ketta surve alla, nagu nurga- või rulllõiked, suurendavad vibratsioonide, tagasilöögi ja
ketta murdumise potentsiaali.
HOIATUS: Olge eriti ettevaatlik pea
kohal saagimisel ning pöörake erilist
tähelepanu pea kohal olevatele
juhtmetele, mis ei pruugi olla
nähtaval. Hinnake juba ette okste ja
prahi langemise teed.
HOIATUS: Vaadake töökoht üles
peidetud gaasitorude, veetorude
või elektrijuhtmete avastamiseks
enne pime- või kolblõigete tegemist.
Kui jätate selle tegemata võib
tagajärjeks olla plahvatus, vara
kahjustamine, elektrilöök ja/või rasked
kehavigastused.
OTSE LÕIKAMINE (JOONIS 9)
Sae mootori kompaktne disain ja spindli korpus
võimaldavad lõigata põrandate, nurkade ja teiste
raskesti ligipääsetavate kohtadele väga lähedalt.
TASKU-/KOLVLÕIKAMINE - VAID PUIT
(JOONIS 10)
Taskulõikamise esialgne samm on lõigatava
pindala lõikamiseks pliiatsi, kriidi või pastakaga
selgelt märkimiseks. Kasutage sobivat ketast
töö jaoks. Ketas peaks olema pikem kui 90 mm
(3-1/2") ja peaks ulatuma üle jalanõu ning
detaili paksuse lõikamise ajal. Sisestage ketas
klambrisse.
Järgmisena kallutage saage tahapoole, kuni
talla tagumine serv toetub tööpinnale ja ketas
vabastab tööpinna (joonis 1, joonis 10).
Lülitage nüüd mootor sisse ja laske sael kiirust
suurendada. Haarake saest mõlema käega
kinni ja alustage aeglaselt, liikudes tahtlikult
sae käepidemega ülespoole, hoides talla põhja
tugevalt tööpinnaga kokkupuutes (asend 2,
joonis 10). Ketas alustab materjali ettetoitmisega.
Veenduge alati, et ketas on täielikult materjalist
läbi, enne taskulõikega alustamist.
MÄRKUS: Piirkondades, kus ketta nähtavus on
piiratud, kasutage sae talla serva juhikuna. Mis
tahes lõike jooni tuleb pikendada üle lõigatava
pikkuse.
METALLI LÕIKAMINE (JOONIS 11)
Teie sael on erinevad metalli lõikamise
võimed sõltuvalt kasutatava ketta tüübist ja
lõigatavast metallist. Kasutage peenemat ketast
raudmetallide puhul ja rauata metallide puhul
aga jämedamat ketast. Õhukeste metalllehtede
puhul on parim kinnitada puu lehe mõlemale
küljele. See tagab puhta lõike liigse vibratsiooni
või metalli rebenemiseta. Pidage alati meeles, et
te ei kasuta jõudu lõikekettal, kuna see vähendab
ketta eluiga ja põhjustab kalleid ketta murdusid.
MÄRKUS: Tavaliselt soovitatakse, et kui lõikate
matelli, peaksite laotama õhukese õlikihi või
määret mööda sae lõikejoont, et töö oleks
lihtsam ja ketta eluiga oleks pikem.
15
EESTI KEEL
HOOLDAMINE
Teie DEWALTi elektritööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse
hooldamise juures. Pideva rahuldava töö
tagamiseks tuleb tööriista õigesti hooldada ja
regulaarselt puhastada.
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks lülitage enne
seadistamist või lisaseadmete
ja tarvikute paigaldamist ja
eemaldamist tööriist välja ja
eemaldage aku. Juhuslik käivitumine
võib põhjustada vigastuse.
Laadija ja aku ei vaja hooldust. Nende sees pole
hooldust vajavaid osi.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Puhastamine
HOIATUS: Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade ümber
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
selle töö tegemisel heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid veega või pehme
seebiga niisutatud lappi. Ärge laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kastke tööriista või selle osi vedelikku.
võib selliste tarvikute kasutamine
käesoleva tööriistaga olla ohtlik.
Kehavigastuste ohu vähendamiseks
võib selle tootega kasutada ainult
DEWALTI soovitatud lisaseadmeid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie
DEWALTi toode on muutunud kasutuks
või vajab väljavahetamist, ärge visake seda
olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
Elektroonikajäätmete sorteerimine ja
pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda
elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning
selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt
ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALT volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
LAADIJA PUHASTAMISE JUHISED
HOIATUS: Elektrilöögioht. Enne
laadija puhastamist eemaldage
see pistikupesast. Mustuse ja õli
võib laadija välispinnalt eemaldada
lapi või mittemetallist pehme
harjakesega. Ärge kasutage vett ega
puhastuslahuseid.
Lisavarustus
HOIATUS: Teisi tarvikuid peale
DEWALTI poolt pakutavate ei ole
koos selle tootega testitud ja seetõttu
16
Laetav akupatarei
Seda pika tööeaga akut tuleb laadida, kui see
ei anna enam piisavalt voolu töödel, mis varem
käisid kergelt. Aku kasutusea lõpus tuleb see
kõrvaldada keskkonnanõudeid arvestades:
• Laske akul täielikult tühjeneda, seejärel
eemaldage see tööriista küljest.
• Li-Ion rakud on taaskasutatavad. Viige need
edasimüüjale või kohalikku jäätmejaama.
Kokkukogutud akud võetakse ringlusse või
kõrvaldatakse nõuetekohaselt.
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНЫЕ САБЕЛЬНЫЕ ПИЛЫ
DCS387
Поздравляем!
Вы приобрели инструмент DEWALT tool.
Многолетний опыт, тщательная разработка
изделий и инновации делают компанию
DEWALT одним из самых надежных партнеров
для пользователей профессионального
электроинструмента.
Технические характеристики
Напряжение
Тип
Тип аккумулятора
Впост.тока
Макс. выходная
мощность
Вт
Скорость без нагрузки
мин-1
Длина хода
мм
Вес (без аккумуляторной
батареи)
кг
LPA (акустическое
давление)
KPA (погрешность
акустического
давления)
LWA (акустическое
давление)
KWA (погрешность
акустического
давления)
DCS387
18
1
ионно
литиевый
610
0-2900
28,6
2,27
дБ(A)
87
дБ(A)
3
дБ(A)
98
дБ(A)
3
Общие значения вибрации (сумма
триаксиального вектора), определенные
в соответствии со стандартом EN 60745:
Уровень вибрации aч
aч,D =
м/сек²
< 23,0
Погрешность K =
м/сек²
3,6
Уровень вибрации aч
При распиле деревянной балки
aч,WB =
м/сек²
21,0
Погрешность K =
м/сек²
3,1
Значение эмиссии вибрации, указанное
в данном справочном листке, было
получено в соответствии со стандартным
тестом, приведенным в EN 60745, и может
использоваться для сравнения инструментов.
Кроме того, оно может использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленное значение
эмиссии относится
к основным областям применения
инструмента. Однако, если
инструмент используется для
различных применений с разной
оснасткой или при плохом
обслуживании, уровень вибрации
может изменится. Это может
привести к значительному
увеличению уровня воздействия
вибрации в течение всего
рабочего периода.
При расчете приблизительного
значения уровня воздействия
вибрации также необходимо
учитывать время когда
инструмент выключен или
то время, когда он работает
вхолостую. Это может привести
к значительному снижению уровня
воздействия вибрации в течение
всего рабочего периода.
Определите дополнительные
меры техники безопасности
для защиты оператора от
эффектов воздействия вибрации,
а именно: следить за состоянием
инструмента и оснастки,
создание комфортных условий
работы, хорошая организация
рабочего места.
Аккумулятор
DCB180 DCB181
Тип
аккумулятора
Li-Ion
Li-Ion
18
Напряжение Впост.тока 18
Емкость
Ah
3,0
1,5
Вес
кг
0,64
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Аккумуляторная
батарея
DCB183 DCB184
Тип
аккумулятора
Li-Ion
Li-Ion
Напряжение Впост.тока 18
18
Емкость
Ah
2,0
5,0
Вес
кг
0,40
0,62
Зарядное
устройство
Сетевое
напряжение Вперем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
время
мин. 25
зарядки
(1,3 Aч)
аккумуляторных
55
батарей
(3,0 Aч)
Вес
кг
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск возгорания.
Заявление о соответствии
нормам директивы ЕС по
DCB105
МАШИННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
230 В
Li-Ion
30
(1,5 Aч)
70
(4,0 Aч)
0,49
которых не связано
с получением травмы, но если
ими пренебречь, может привести
к порче имущества.
40
(2,0 Aч)
90
(5,0 Aч)
Предохранители:
Европа
230 В, инструменты
10 Ампер, эл. сеть
Великобритания
и Ирландия
230 В инструменты
3 Ампер в вилке
Обозначения: Правила
техники безопасности
САБЕЛЬНЫЕ ПИЛЫ
DCS387
DEWALT заявляет, что продукция, описанная
в Технических характеристиках
соответствует:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11
Эти продукты также соответствуют Директиве
2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в компанию
DEWALT по адресу, указанному ниже или
приведенному на задней стороне обложки
руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность за
составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании DEWALT.
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
ОПАСНОСТЬ: Обозначает
опасную ситуацию, которая
неизбежно приведет к смерти
или серьезной травме.
ВНИМАНИЕ: Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая в случае несоблюдения
соответствующих мер может
привести к смерти или
серьезной травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию, которая, если ее не
избежать может привести
к травме средней или высокой
степени тяжести.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает
на практики, использование
18
Хорст Гроссманн
Вице-Президент по разработке и производству
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
01.08.2014
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения травм, прочитайте
инструкцию по применению.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Общие правила
техники безопасности
при использовании
электроинструментов
ВНИМАНИЕ! Полностью
прочтите инструкции по
технике безопасности
и руководство по эксплуатации.
Несоблюдение правил
и инструкций может привести
к поражению электрическим
током, пожару и/или серьезной
травме.
b)
c)
d)
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ
Термин "электроинструмент"
в предупреждениях относится
к работающим от сети(проводным)
электроинструментам или работающим
от аккумулятора (беспроводным)
электроинструментам.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте его хорошую
освещенность. Захламленное или
плохо освещенное рабочее место
может стать причиной несчастного
случая.
b) Не используйте электроинструменты
во взрывоопасной атмосфере,
например, при наличии горючих
жидкостей, газов или пыли. Искры,
которые появляются при работе
электроинструментов могут
привести к воспламенению пыли или
паров.
c) Не разрешайте детям находиться
в рабочей зоне при работе
с электроинструментом. Отвлекаясь
от работы вы можете потерять
контроль над инструментом.
2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Сетевые вилки инструмента
должны соответствовать
сетевым розеткам. Никогда не
меняйте вилку инструмента.
Не используйте переходники к
вилкам для электроинструментов
с заземлением. Использование
оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой
розетки снижает риск поражения
электрическим током.
e)
f)
Следует избегать контакта
с заземленными поверхностями такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы
будете заземлены, увеличивается риск
поражения электрическим током.
Не допускайте нахождения
электроинструментов под дождем или
в условиях повышенной влажности.
При попадании воды
в электроинструмент риск поражения
электротоком возрастает.
Необходимо бережно обращаться
со шнуром питания. Никогда не
используйте кабель для переноски
инструмента, не тяните за него,
пытаясь отключить инструмент от
сети. Держите кабель подальше от
источников тепла, масла, острых
углов или движущихся предметов.
Поврежденный или запутанный шнур
питания повышает риск поражения
электротоком.
При работе с электроинструментом
вне помещения необходимо
пользоваться шнуром-удлинителем,
рассчитанным на эксплуатацию
вне помещения. Использования
шнура питания, предназначенного
для использования вне помещения,
снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах
с повышенной влажностью
используйте устройство защиты
от токов замыкания на землю (УЗО).
Использование УЗО сокращает риск
поражения электрическим током.
3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментом
сохраняйте бдительность, следите
за своими действиями и пользуйтесь
здравым смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы
устали, находитесь в состоянии
наркотического, алкогольного
опьянения или под воздействием
лекарственных средств.
Невнимательность при работе
с электроинструментом может
привести к серьезным телесным
повреждениям.
b) Используйте средства индивидуальной
защиты. Всегда используйте
защитные очки. Средства защиты,
такие как противопылевая маска,
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
d)
e)
f)
g)
обувь с не скользящей подошвой, каска
и защитные наушники, используемые
при работе, уменьшают риск
получения травм.
Примите меры для предотвращения
случайного включения. Перед тем,
как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, взять
инструмент или перенести его на
другое место, убедитесь в том, что
выключатель находится
в положении Выкл. Если при переноске
электроинструмента ваш палец
находится на выключателе или если
электроинструмент подключен
к сети, могут произойти несчастные
случаи.
Уберите все разводные или
гаечные ключи перед включением
электроинструмента. Ключ,
оставленный на вращающейся
части электроинструмента, может
привести к травме.
Не пытайтесь дотянуться до
слишком удаленных поверхностей.
Обувь должна быть удобной, чтобы вы
всегда могли сохранять равновесие.
Это позволит лучше контролировать
электроинструмент в непредвиденных
ситуациях.
Надевайте подходящую одежду.
Избегайте носить свободную одежду
и ювелирные украшения. Следите за
тем, чтобы волосы, одежда
и перчатки не попадали под
движущиеся детали. Возможно
наматывание свободной одежды,
ювелирных изделий и длинных волос на
движущиеся детали.
Если устройства предусматривают
возможность подключения пылеотсоса
и пылесборника, убедитесь в том,
что они правильно подключены.
Использование устройства для сбора
пыли сокращает риски, связанные
с пылью.
4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
И УХОД ЗА НИМ
a) Избегайте чрезмерной нагрузки
электроинструмента. Используйте
электроинструмент, в соответствии
с назначением. Правильно подобранный
электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при
стандартной нагрузке.
b) Не используйте электроинструмент
с неисправным выключателем.
20
c)
d)
e)
f)
g)
Любой инструмент, управлять
выключением и включением которого
невозможно, опасен, и его необходимо
отремонтировать.
Перед выполнением любой
регулировки, заменой дополнительных
приспособлений или хранением
электроинструмента, отключите
устройство от сети или извлеките
батарею из устройства. Такие
превентивные меры безопасности
сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемый
электроинструмент в недоступном
для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не имеющим
соответствующих навыков или
не ознакомленным с данными
инструкциями. Электроинструмент
представляет опасность в руках
неопытных пользователей.
Обеспечьте правильный уход за
электроинструментом. Проверьте,
не нарушена ли центровка или
не заклинены ли движущиеся
детали, нет ли повреждений или
иных неисправностей, которые
могли бы повлиять на работу
электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде
чем приступить к эксплуатации
инструмента, его нужно
отремонтировать. Большинство
несчастных случаев происходит
с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
Необходимо содержать режущий
инструмент в острозаточенном
и чистом состоянии. Вероятность
заклинивания инструмента, за
которым следят должным образом
и который хорошо заточен,
значительно меньше, а работать
с ним легче.
Используйте данный
электроинструмент, а также
дополнительные приспособления
и насадки в соответствии с данными
инструкциями и с учетом условий
и специфики работы. Использование
электроинструмента для выполнения
операций, для которых он не
предназначен, может привести
к созданию опасных ситуаций.
РУССКИЙ ЯЗЫК
5) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА И УХОД
ЗА НИМ
a) Используйте для зарядки
аккумуляторной батареи только
указанное производителем зарядное
устройство. Использование зарядного
устройства определенного типа
для зарядки других батарей может
привести к возгоранию.
b) Используйте для электроинструмента
только батареи указанного типа.
Использование других аккумуляторных
батарей может стать причиной
травмы и пожара.
c) Избегайте попадания внутрь
батареи скрепок, монет, ключей,
гвоздей, болтов или других мелких
металлических предметов, которые
могут вызывать замыкание ее
контактов. Короткое замыкание
контактов батареи может привести
к возгоранию или получению ожогов.
d) При повреждении батареи, из нее
может вытечь электролит. При
случайном контакте с электролитом
смойте его водой. При попадании
электролита в глаза обратитесь за
медицинской помощью. Жидкость,
находящаяся внутри батареи, может
вызвать раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Обслуживание электроинструмента
должно выполняться только
квалифицированным техническим
персоналом. Это позволит обеспечить
безопасность обслуживаемого
инструмента.
Дополнительные инструкции
по технике безопасности
при работе с ножовочным
станком
• Удерживайте инструмент за
изолированные поверхности
захватывания при выполнении
работ, во время которых имеется
вероятность контакта инструмента
со скрытой электропроводкой. Если
вы держитесь за металлические детали
инструмента в случае контакта
с находящимся под напряжением
проводом возможно поражение
оператора электрическим током.
• ВСЕГДА одевайте респиратор.
Вдыхание пыли может привести
к нарушению функций дыхания
и, возможно, к развитию заболеваний.
• НИКОГДА не включайте инструмент,
если зажало полотно или оно касается
заготовки.
• Держите руки подальше от
движущихся деталей. Никогда не
держите руки в зоне распила.
• Используйте дополнительные меры
предосторожности при выполнении
резки над головой и уделяйте
особое внимание расположенной над
головой электропроводке, которая
может быть скрыта. Своевременно
прогнозируйте траекторию падения
обрезков и опилок.
• Работая с этим инструментом
делайте перерывы в работе.
Вибрация, которая возникает во время
работы с этим инструментом может
привести к хроническому повреждени.
пальцев и рук. Для дополнительной
защиты рук используйте плотные
перчатки и делайте частые
перерывы в работе, ограничьте
время повседневного использования
инструмента.
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
• После выключения пилы никогда не
пытайтесь остановить ее руками.
• Никогда не кладите пилу на стол
или рабочий верстак, если вы
предварительно не выключили ее. После
выключения инструмента полотно
пилы продолжает двигаться в течение
некоторого времени.
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
• При использовании полотен, специально
предназначенных для работ по дереву,
перед началом работы удалите
с заготовки все гвозди и другие
металлические предметы.
• По возможности, используйте зажимы
или тиски для надежного крепления
заготовки.
• Не пытайтесь распиливать очень
мелкие детали.
• Не наклоняйтесь слишком сильно вперед.
Обеспечьте устойчивое положение,
особенно на лестницах и подмостках.
• Всегда держите пилу двумя руками.
• Используйте соответствующие
полотна для выпиливания криволинейных
заготовок и отверстий.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Используйте только полотна,
соответствующие стандартам,
которые указаны в данном руководстве.
Важные инструкции по
технике безопасности для
всех зарядных устройств
• Всегда используйте острые ножовочные
полотна в идеальном рабочем
состоянии, поврежденные полотна нужно
немедленно заменять.
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО:
В данном руководстве содержатся важные
инструкции по технике безопасности для
зарядного устройства DCB105.
ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА ПОЛОТНА ПИЛЫ
• Убедитесь в надежной фиксации
полотна.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. А именно:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы в результате
воздействия частиц;
– Риск получения ожогов в результате
нагревания инструмента в процессе
работы.
– Риск получения травмы в результате
продолжительного использования.
Маркировка на инструменте
На инструмент нанесены следующие
обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Используйте защитные наушники.
Используйте защитные очки.
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ
Код даты, в котором также указывается год
производства, отпечатан на поверхности
корпуса, которая образует соединительный
элемент между инструментом и
аккумуляторной батареей.
Пример:
2014 XX XX
Год производства
22
• Перед тем, как использовать зарядное
устройство, внимательно изучите
все инструкции и предупреждающие
этикетки на зарядном устройстве,
батарее и инструменте, для которого
используется батарея.
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим
током. Не допускайте попадания
жидкости в зарядное устройство.
Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Опасность ожога. Во избежание
получения травмы зарядку
аккумулятора выполняйте
только с использованием
зарядного устройства DEWALT.
Использование батарей другого
типа может привести к взрыву,
травмам и повреждениям.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с данным устройством.
ПРИМЕЧАНИЕ: В определенных
условиях, при подключении
зарядного устройства к источнику
питания, может произойти
короткое замыкание контактов
внутри зарядного устройства
посторонними материалами.
Не допускайте попадания
в полости зарядного устройства
таких токопроводящих
материалов, как стальная
стружка, алюминиевая фольга или
другие металлические частицы
и т.п. Всегда отключайте
зарядное устройство от
источника питания, если
в нем нет аккумулятора.
Всегда отключайте зарядное
устройство от сети перед
тем, как приступить к очистке
инструмента.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• НЕ пытайтесь заряжать батареи
с помощью каких-либо других зарядных
устройств, кроме тех, которые
указаны в данном руководстве. Зарядное
устройство и батарея предназначены
для совместного использования.
• Эти зарядные устройства не
предназначены ни для какого другого
использования, помимо зарядки
аккумуляторных батарей DЕWALT.
Использование любых других батарей
может привести к возгоранию,
поражению электротоком или гибели от
электрического шока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию снега или дождя.
• При отключении зарядного устройства
от сети всегда тяните за штепсельную
вилку, а не за шнур. Это поможет
избежать повреждения штепсельной
вилки и розетки.
• Убедитесь в том, что шнур расположен
таким образом, чтобы на него не
наступили, не споткнулись об него,
а также в том, что он не натянут и не
может быть поврежден.
• Не используйте удлинительный шнур
без необходимости. Использование
удлинительного шнура неподходящего
типа может привести к пожару или
поражению электрическим током.
• При работе с зарядным устройством
на улице, всегда выбирайте сухое
место и используйте удлинитель,
который подходит для использования
вне помещения. Использования шнура
питания, предназначенного для
использования вне помещения, снижает
риск поражения электрическим током.
• Не закрывайте вентиляционные
отверстия зарядного устройства.
Вентиляционные отверстия находятся
наверху и по бокам зарядного
устройства Не располагайте зарядное
устройство поблизости от источников
тепла.
• Не используйте зарядное устройство
при наличии повреждений шнура или
штепсельной вилки — в этом случае
необходимо немедленно их заменить.
• Не используйте зарядное устройство,
если его роняли либо если оно
подвергалось сильным ударам или
было повреждено каким-либо иным
образом. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство.
При необходимости обратитесь
в специализированный сервисный центр
если нужно провести обслуживание или
ремонт инструмента. Неправильная
сборка может стать причиной пожара
или поражения электрическим током.
• В случае повреждения шнура питания
его необходимо немедленно заменить у
производителя, в его сервисном центре
или с привлечением другого специалиста
аналогичной квалификации для
предотвращения несчастного случая.
• Перед чисткой отключите зарядное
устройство от сети. В противном
случае, это может привести
к поражению электрическим током.
Извлечение аккумуляторной батареи
не приведет к снижению степени этого
риска.
• НИКОГДА НЕ подключайте 2 зарядных
устройства вместе.
• Зарядное устройство предназначено
для работы при стандартном
напряжении сети в 230 В. Не пытайтесь
использовать его при каком-либо ином
напряжении. Это не относится к
автомобильному зарядному устройству.
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
Зарядные устройства
Зарядное устройство DCB105 работает
с ионно-литиевыми аккумуляторами 10,8 В,
14,4 в и 18 В (DCB121, DCB123, DCB125,
DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 и DCB185) .
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и максимально просты
в использовании.
Зарядка аккумуляторной
батареи (рис. 2)
1. Перед установкой батареи подключите
зарядное устройство к соответствующей
розетке с напряжением 230 В.
2. Вставьте аккумулятор (f) в зарядное
устройство, убедившись в том, что он
хорошо установлен. Красный индикатор
зарядки начнет мигать. Это означает, что
процесс зарядки начался.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. По окончании зарядки красный индикатор
будет гореть, ровно, не мигая. Теперь
батарея полностью заряжена, и ее можно
использовать или оставить в зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить
максимальную производительность и срок
службы ионно-литиевых батарей, перед
первым использованием полностью зарядите
батарейный комплект.
Процесс зарядки
См. состояние зарядки аккумуляторной
батареи в приведенной ниже таблице.
Состояние зарядки
зарядка
––
–– ––
––
полностью заряжен –––––––––––––––––
температурная
задержка
x
–– • –– • –– •–– •
неисправность
аккумулятора или
зарядного устройства
••••••••••••
неисправность
с сетью
•• •• •• •• •• ••
Зарядное устройство не может полностью
зарядить неисправный аккумулятор. Зарядное
устройство показывает неисправность
аккумулятора, если индикатор не загорается
или мигает.
ПРИМЕЧАНИЕ: Также это может указывать на
проблему с зарядным устройством.
Если зарядное устройство указывает на
наличие проблемы, проверьте аккумулятор
и зарядное устройство в специализированном
сервисном центре.
Температурная задержка
При слишком низкой или слишком высокой
температуре батареи, зарядное устройство
автоматически переходит в режим
температурной задержки; при этом зарядка
не начинается до тех пор, пока батарея не
достигнет нужной температуры. После того,
как нужный уровень температуры будет
достигнут, устройство перейдет в режим
зарядки. Данная функция обеспечивает
максимальный срок эксплуатации батареи.
Li-Ion аккумуляторы, имеют систему
электронной защиты, которая защищает
24
аккумуляторы от перегрузки, перегревания
или глубокой разрядки.
При срабатывании системы электронной
защиты инструмент автоматически
отключается. В этом случае поставьте
аккумулятор на зарядку до тех пор, пока он
полностью не зарядится.
Зарядка холодного аккумулятора занимает
на 50 % больше времени, чем теплого.
Аккумулятор заряжается медленнее во время
цикла зарядки и максимального заряда
не удастся добиться даже после того, как
аккумулятор будет теплым.
Важные инструкции по
технике безопасности для
всех батарей
При заказе запасных батарей не забудьте
указать номер по каталогу и напряжение
питания.
При покупке батарея заряжена не полностью.
Перед использованием аккумулятора
и зарядного устройства внимательно
прочитайте инструкции по технике
безопасности и следуйте им при зарядке
аккумулятора.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ
ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте батарею
во взрывоопасной атмосфере, например,
при наличии горючих жидкостей, газов
или пыли. Установка или удаление
батареи из зарядного устройства
может привести к воспламенению пыли
или газов.
• Никогда не прилагайте больших усилий,
вставляя аккумулятор в зарядное
устройство. Не вносите изменения
в аккумулятор, с целью установить их
в зарядное устройство, к которому они
не подходят. Это может привести
к серьезным травмам.
• Заряжайте батареи только с помощью
зарядных устройств DEWALT.
• НЕ проливайте на них и не погружайте
их в воду или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
данное устройство и батарею при
температуре выше 40˚ C (например,
на внешних пристройках или на
металлических поверхностях зданий
в летнее время).
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Для получения наилучших результатов
перед использованием аккумулятора
убедитесь в том, что он полностью
заряжен.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
разбирайте батарею. При наличии
трещин или других повреждений
батареи, не устанавливайте ее
в зарядное устройство.
Не роняйте батарею и не
подвергайте ее ударам или другим
повреждениям. Не используйте
батарею или зарядное
устройство после удара, падения
или получения каких-либо других
повреждений (например, после
того, как ее проткнули гвоздем,
ударили молотком или наступили
на нее). Это может привести
к поражению электрическим
током. Поврежденные батареи
необходимо вернуть
в сервисный центр для повторной
переработки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда
устройство не используется,
кладите его на бок на
устойчивую поверхность
в том месте, где об него
нельзя споткнуться и упасть.
Некоторые устройства
с батареями большого размера,
стоят сверху на батарее, и могут
легко упасть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
БАТАРЕЙ (Li-Ion)
• Не сжигайте батареи, даже
поврежденные или полностью
отработавшие. При попадании
в огонь батареи могут взорваться.
При сжигании ионно-литиевых батарей
образуются токсичные вещества и газы.
• При попадании содержимого батареи
на кожу, немедленно промойте это
место водой с мылом. При попадании
содержимого батареи в глаза,
необходимо промыть открытые глаза
проточной водой в течение 15 минут
или до тех пор, пока не пройдет
раздражение. При необходимости
обращения к врачу, может пригодиться
следующая информация: электролит
представляет собой смесь жидких
органических углекислых и литиевых
солей.
• При вскрытии батареи, ее содержимое
может вызвать раздражение
дыхательных путей. Обеспечьте
наличие свежего воздуха. Если симптомы
сохраняются, обратитесь к врачу.
ВНИМАНИЕ: Опасность ожога.
Содержимое батареи может
воспламениться при попадании
искр или огня.
Аккумуляторная батарея
ТИП АККУМУЛЯТОРА
DCS387 работает от 18 вольтового
аккумулятора.
Можно использовать аккумуляторы DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 или
DCB185. Подробную информацию см.
в Технических характеристиках.
Рекомендации по хранению
1. Лучшим местом для хранения является
прохладное и сухое место, защищенное
от прямых солнечных лучей, высокой или
низкой температуры. Для оптимальной
работы и продолжительного срока
службы, не используемые аккумуляторы
храните при комнатной температуре.
2. Для достижения максимальных
результатов при продолжительном
хранении рекомендуется полностью
зарядить батарейный комплект и хранить
его в прохладном сухом месте вне
зарядного устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Батарейные комплекты не
должны храниться в полностью разряженном
состоянии. Перед использованием
батарейный комплект требует повторной
зарядки.
МАРКИРОВКА НА
ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ
И АККУМУЛЯТОРЕ
Помимо пиктограмм, используемых в данном
руководстве, на зарядном устройстве
и батарее имеются следующие обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
Чтобы узнать время зарядки, см.
Tехнические характеристики .
100%
Зарядка батареи.
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 Беспроводная сабельная пила
2 Ионно-литиевая аккумуляторная батарея
1 Набор инструментов
100%
Батарея заряжена.
Батарея неисправна.
Температурная задержка.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов батареи
и зарядного устройства.
Не пытайтесь заряжать
поврежденную батарею.
Не подвергайте электроинструмент
или его элементы воздействию
влаги.
Немедленно заменяйте
поврежденный шнур питания.
Зарядку осуществляйте только при
температуре от 4 ˚C до 40 ˚C.
Для использования внутри
помещений.
Утилизируйте отработанные батареи
безопасным для окружающей среды
способом.
Заряжайте аккумуляторы DEWALT,
используя только соответствующие
зарядные устройства DEWALT.
Зарядка иных аккумуляторных
батарей, кроме DEWALT на зарядных
устройствах DEWALT может привести
к возгоранию аккумуляторов
и возникновению других опасных
ситуаций.
Не сжигайте аккумуляторную
батарею.
26
1 Зарядное устройство
1 Руководство по эксплуатации
1 Схема в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки для
моделей N.
• Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Описание (рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Никогда не вносите
изменения в конструкцию
электроинструмента или какойлибо его части. Это может
привести к повреждению или
травме.
a. Пусковой выключатель
b. Кнопка выключения
c. Защелка фиксатора ножовочного полотна
d. Основание
e. Рукоятка
f. Аккумуляторная батарея
g. Кнопка открывания аккумуляторного
отсека
h. Основная ручка
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Ваши аккумуляторные сабельные
пилы DCS387 были разработаны для
профессиональной распиловки дерева,
металла и труб. Компактная конструкция
позволяет выполнять резку у самого края
сложных участков.
НЕ используйте этот инструмент в условиях
повышенной влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
Эти сабельные пилы являются
профессиональными электроинструментами.
РУССКИЙ ЯЗЫК
НЕ допускайте детей к инструменту.
Использование инструмента неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
• Маленькие дети и люди
с ограниченными физическими
возможностями. Этот инструмент
не предназначен для использования
малолетними детьми или людьми
с ограниченными физическими
возможностями кроме как под контролем
лица, отвечающего за их безопасность.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей), с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, кроме
как под контролем лица, отвечающего за
их безопасность. Никогда не оставляйте
детей без присмотра с этим инструментом.
Электрическая безопасность
Электродвигатель рассчитан на работу только
при одном напряжении сети. Необходимо
обязательно убедиться в том, что напряжение
источника питания соответствует указанному
на шильдике. Необходимо также убедиться
в том, что напряжение зарядного устройства
соответствует напряжению в сети.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
с EN 60335; поэтому не требуется
заземления при работе с ним.
В случае повреждения шнура питания
его необходимо заменить специально
подготовленным шнуром, который можно
приобрести в сервисных центрах DEWALT .
Замена штепсельной вилки
(только для Великобритании
и Ирландии)
качества. Рекомендованный предохранитель:
3 A.
Использование кабеляудлинителя
Используйте удлинитель только в случаях
крайней необходимости. Используйте только
утвержденные удлинители промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
зарядного устройства (см.Технические
характеристики ). Минимальное поперечное
сечение провода электрического кабеля
должно составлять 1 mm2; максимальная
длина 30 м.
При использовании кабельного барабана
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Перед любыми
работами по сборке и регулировке
необходимо извлечь батарею.
Каждый раз перед установкой или
извлечением батареи следует
выключать дрель.
ВНИМАНИЕ: Используйте только
аккумуляторные батареи и
зарядные устройстваDeWALT.
Установка и извлечение
аккумуляторной батареи из
инструмента (рис. 3)
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск
травмы никогда не нажимайте
кнопку снятия аккумулятора, не
снимая аккумулятор. Нажатие
на кнопку снятия аккумулятора
без снятия аккумулятора может
привести к неожиданному
повреждению аккумулятора.
• Осторожно снимите старую вилку.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения наилучших
результатов перед использованием
аккумулятора убедитесь в том, что он
полностью заряжен.
• Подсоедините коричневый провод
к терминалу фазы в вилке.
УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
В РУЧКУ ИНСТРУМЕНТА
Если нужно установить штепсельную вилку:
• Подсоедините синий провод к нулевому
терминалу.
ВНИМАНИЕ: Заземления не
требуется.
Соблюдайте инструкции по установке вилки,
которые предусмотрены к вилкам высокого
1. Совместите аккумулятор (f) с выемкой на
внутренней стороне рукоятки (Рис. 3).
2. Задвиньте рукоятку так. чтобы
аккумулятор плотно встал на место
и убедитесь в том, что он хорошо
закреплен.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
С ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на кнопку извлечения батареи (g)
и вытащите батарею из рукоятки.
2. Вставьте батарею в зарядное устройство,
как указано в разделе данного
руководства, посвященном зарядному
устройству.
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА (РИС. 2)
В некоторых аккумуляторах DEEWALT есть
датчик заряда. который включает три зеленых
светодиодных индикатора, показывающий
уровень оставшегося заряда аккумулятора.
Для включения датчика заряда, нажмите
и удерживайте кнопку датчика заряда (i).
Загорятся три зеленых светодиода, показывая
уровень оставшегося заряда. Когда уровень
заряда аккумулятора будет ниже уровня,
необходимого для использования, светодиоды
перестанут гореть и аккумулятор следует
зарядить
ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик заряда аккумулятора
показывает уровень оставшегося заряда. Он
не показывает работоспособность устройства
и его показания могут меняться в зависимости
от компонентов продукта, температуры и сфер
применения.
Курковый пусковой
выключатель
с регулировкой скорости
(рис. 4)
КНОПКА ЗАЩИТЫ ОТ
НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ПУСКА
И КУРКОВЫЙ ПУСКОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
На вашей пиле есть кнопка защиты от
непреднамеренного пуска(b).
Для блокировки куркового выключателя
нажмите кнопку фиксатора, как показано
на рисунке 4. Всегда блокируйте курковый
переключатель (a) при переноске или
хранении инструмента для предотвращения
вероятности случайного включения.
Кнопка защиты от непреднамеренного
пуска окрашивается в красный цвет, если
выключатель находится в разблокированном
положении.
Для разблокировки куркового
выключателя нажмите кнопку фиксации, как
показано на рисунке 4. Нажмите курковый
выключатель для включения инструмента.
Отпускание куркового выключателя приводит
к выключению инструмента.
28
ВНИМАНИЕ: Этот инструмент
не оснащен приспособлением
для удержания выключателя во
включенном положении и фиксация
его в положении ВКЛ при помощи
каких-либо других средств
запрещена.
Выключатель с регулировкой скорости дает
вам больше гибкости в работе. Чем сильнее
вы нажимаете на курок, тем больше будет
скорость смазки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Использование самой низкой
скорости рекомендуется только
при начальном этапе распиловки.
Продолжительная работа на
самой низкой скорости может
стать причиной неисправности
пилы.
РАБОТА
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезных
травм, выключайте
инструмент и отключайте
его от сети перед тем,
как выполнять какие-либо
настройки или снимать/
устанавливать насадки или
оснастку.
Установка и снятие
ножовочного полотна
(рис. 1, 5–7, 10)
В продаже имеются пильные полотна
различной длины. Используйте инструмент,
соответствующий типу выполняемой работы.
Длина пильного полотна должна превышать
90 мм (3-1/2") и во время пиления оно должно
выходить за пределы подошвы и толщины
обрабатываемой заготовки. Не используйте
данный инструмент для резки предметов из
магния.
ВНИМАНИЕ: Опасность пореза.
Если при пилении пильное
полотно не выходит за пределы
подошвы и обрабатываемой
заготовки, полотно может
сломаться (Рис. 5). В этом случае
существует повышенный риск
получения телесной травмы,
а также повреждения подошвы
пилы и заготовки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
УСТАНОВКА ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА
1. Переведите вверх зажимной рычаг
полотна (c) (рис. 1).
2. Вставьте хвостовик пильного полотна.
3. Опустите вниз зажимной рычаг полотна.
ПРИМЕЧАНИЕ: Пильное полотно можно
устанавливать в четырех различных
положениях, как показано на рисунке 6.
Пильное полотно можно установить зубьями
вверх для резки заподлицо. См. рис. 10
СНЯТИЕ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
ожога. Не прикасайтесь
к ножовочному полотну
сразу после использования
инструмента. Это может
привести к травме.
1. Откройте зажимной рычаг полотна.
2. Снимите полотно.
Правильное положение рук
(рис. 8)
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения серьезных травм,
ВСЕГДА используйте правильное
положение рук как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Во избежании
риска получения серьезных
травм, всегда крепко держите
инструмент, предупреждая
внезапную резкую отдачу.
При правильном расположении рук правая
рука находится на боковой ручке (е), а другая
на основной ручке (h).
Резание пильным
полотном, расположенным
горизонтально (рис. 7)
На вашей пиле есть кнопка защиты от
непреднамеренного пуска. Установка
пильного полотна в горизонтальном
положении позволяет производить резание
вплотную к полу, стенам, потолку и других
труднодоступных местах. Во избежание
отдачи убедитесь, что подошва плотно
прижата к обрабатываемой поверхности.
Резка (рис. 9-11)
ВНИМАНИЕ: Всегда используйте
защитные очки. Все
пользователи и лица, находящиеся
в рабочей зоне, должны
использовать средства защиты
глаз.
ВНИМАНИЕ: При резании
в сторону оператора будьте
особенно внимательны. Во
время работы крепко держите
инструмент обеими руками.
Перед резанием материала любого типа
убедитесь, что он надежно закреплен
при помощи болтов или зажимов, чтобы
предотвратить его смещение во время
операции. Поднесите пильное полотно
максимально близко к обрабатываемой
поверхности, включите двигатель и дождитесь,
пока пила не наберет полную скорость; только
после это начинайте резание Всегда, когда
это возможно, подошва должна быть плотно
прижата к обрабатываемому материалу (рис.
9). Это позволить предупредить защемление
пилы, уменьшит вибрацию и сведет
к минимуму поломку ножовочного полотна.
Все операции, требующие давления на
пильное полотно, такие как угловые или
спиральные резы, увеличивают возможность
вибрации, обратного удара и поломки
пильного полотна.
ВНИМАНИЕ: Используйте
дополнительные меры
предосторожности при
выполнении резки над головой
и уделяйте особое внимание
расположенной над головой
электропроводке, которая может
быть скрыта. Своевременно
прогнозируйте траекторию
падения обрезков и опилок.
ВНИМАНИЕ: Проверьте рабочую
зону на наличие скрытых
газовых и водопроводных труб
или электропроводки перед
проведением сплошного или
врезного пиления. В противном
случае существует высокий риск
взрыва, повреждения имущества,
поражения электрическим током
и/или получения тяжелой травмы.
ВЫПИЛИВАНИЕ ДВЕРЕЙ (РИС. 9)
Компактный дизайн двигателя сабельной
пилы и отклоняющейся подошвой позволяет
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
выполнять обрезку полов, углов и других
труднодоступных участков.
ВРЕЗНОЕ ПИЛЕНИЕ - ТОЛЬКО ДЛЯ
ДРЕВЕСИНЫ (РИС. 10)
Первый шаг при врезном пилении –
измерение обрабатываемой поверхности
и точная разметка при помощи карандаша,
мела или скрайбера. Используйте инструмент,
соответствующий типу выполняемой работы.
Длина пильного полотна должна превышать
90 мм (3-1/2") и во время пиления оно должно
выходить за пределы подошвы и толщины
обрабатываемой заготовки. Вставьте полотно
в зажим.
Затем приставьте пилу к передней части так,
чтобы передний конец опорной подошвы
плотно прилегал к рабочей поверхности,
а ножовочное полотно проходило через
разрезаемый материал на всю длину
хода (Положение 1 на рис. 10). Запустите
электродвигатель и дождитесь, пока
пила не наберет полную обороты. Крепко
удерживая пилу обеими руками, медленно
и осторожно переведите рукоятку пилы вверх,
прижимая нижнюю часть подошвы пилы
к поверхности заготовки (Положение 2 на рис.
10). Пильное полотно войдет в материал.
Перед продолжением врезного пиления всегда
проверяйте, что пильное полотно полностью
проходит через обрабатываемый материал.
ПРИМЕЧАНИЕ: На участках, где
видимость пильного полотна ограничена,
используйте край подошвы пилы в качестве
направляющей. Линии для любого реза
должны продолжаться
за пределами края выполняемого реза.
ПРИМЕЧАНИЕ: В большинстве случаев
рекомендуется покрывать обрабатываемые
металлические поверхности тонким слоем
масла или другого смазочного вещества вдоль
линии реза; это значительно облегчит процесс
резания и увеличит срок службы пильного
полотна.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш инструмент DeWALT имеет длительный
срок эксплуатации и требует минимальных
затрат на техобслуживание. Для длительной
безотказной работы необходимо обеспечить
правильный уход за инструментом и его
регулярную очистку.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
Зарядное устройство и аккумуляторные
батареи неремонтопригодны. Внутри
установки нет деталей, обслуживаемых
пользователем.
Смазка
Вашему инструменту не требуется
дополнительная смазка.
РЕЗКА МЕТАЛЛА (РИС. 11)
Режущая способность вашей пилы для
различных металлов зависит от типа пильного
полотна и типа разрезаемого металла.
Используйте диск с мелкими зубцами для
черный металлов, а диски с более крупными
зубцами для цветных металлов. При резке
тонкого листового металла зажмите лист
между двумя деревянными брусками. Эта
мера предосторожности поможет произвести
чистый разрез с меньшей вибрацией и без
повреждения металлического листа. Всегда
помните, что излишнее давление на пильное
полотно сокращает срок его службы и часто
становится причиной поломки пильного
полотна.
30
Чистка
ВНИМАНИЕ: Удаляйте
загрязнения и пыль с корпуса
инструмента, продувая его
сухим воздухом, поскольку грязь
собирается внутри корпуса
и вокруг вентиляционных
отверстий. Надевайте защитные
наушники и противопылевую маску
при выполнении этих работ.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
РУССКИЙ ЯЗЫК
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты
могут ослаблять структуру
материала, используемого для
производства таких деталей.
Используйте мягкую ткань,
смоченную мыльном растворе. Не
допускайте попадание жидкости
внутрь инструмента; никогда не
погружайте никакие из деталей
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от сети
питания. Грязь и жир можно
удалить с наружной поверхности
зарядного устройства
с помощью тряпки или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или чистящие
растворы.
Дополнительные
приспособления
ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что
дополнительные приспособления
других производителей кроме
DEWALT, не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять
опасность. Во избежание травм
следует использовать для
данного инструмента только
дополнительные приспособления,
рекомендованные DEWALT.
Проконсультируйтесь со своим продавцом для
получения дополнительной информации по
соответствующей оснастке.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что
ваш инструмент DeWALT требует замены или
он вам больше не нужен, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Раздельный сбор мусора,
использованных продуктов
и упаковки позволяет осуществлять
повторную переработку
и использовать их снова и снова.
Повторное использование
материалов, подвергаемых
вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от
загрязнений и сокращает
потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электроприборов и бытового
мусора на муниципальных свалках или сдачу
его продавцам у которых вы покупали свой
продукт.
Сервисные центрыDeWALT осуществляют
прием на утилизацию изделий DeWALT
по окончании срока их службы. Чтобы
воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по
ремонту, который занимается сбором этих
продуктов от имени компании.
Адрес ближайшего авторизованного
сервисного центра можно получить,
обратившись в местное представительство
компании DeWALTпо адресу, указанному
в настоящем руководстве. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на
веб-сайте: www.2helpU.com.
Аккумуляторная батарея
Данную аккумуляторную батарею
с длительным сроком эксплуатации
необходимо перезаряжать, когда она
перестает обеспечивать питание,
необходимое для выполнения определенных
работ. По окончании срока эксплуатации ее
следует утилизировать, соблюдая при этом
необходимые меры по защите окружающей
среды:
• Разрядите батарею до конца и извлеките
ее из инструмента.
• Литий-ионные аккумуляторные батареи
подлежат вторичной переработке. Сдайте
их нашему дилеру или в местный центр
вторичной переработки. В этих пунктах
батареи будут подвергнуты повторной
переработке или правильной утилизации.
zst00249656 - 10-10-2014
31
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising