DCS387 | DeWalt DCS387 CORDLESS RECIPROCATING SAW instruction manual

370001-69 LT
DCS387
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
18
Pav. / Рисунок 1
b
a
h
c
d
g
e
f
Pav. / Рисунок 2
f
i
Pav. / Рисунок 3
Pav. / Рисунок 4
b
g
f
a
3
Pav. / Рисунок 5
Pav. / Рисунок 6
Pav. / Рисунок 7
Pav. / Рисунок 8
h
e
4
Pav. / Рисунок 9
Pav. / Рисунок 10
2
1
Pav. / Рисунок 11
5
LIETUVIŲ
AKUMULIATORINIS TIESINIS SIAURAPJŪKLIS
DCS387
Sveikiname!
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
„DEWALT“ bendrovė yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
Įtampa
VDC
Tipas
Akumuliatoriaus tipas
Maks. galingumas
W
Greitis įrankiui veikiant
be apkrovos
min-1
Takto ilgis
mm
Svoris (be akumuliatoriaus) kg
LPA (garso slėgis)
KPA (garso slėgio paklaida)
LWA (garso galia)
KWA (garso galios paklaida)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DCS387
18
1
Ličio jonų
610
0–2 900
28,6
2,27
87
3
98
3
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma)
nustatytas pagal EN 60745:
Vibracijos emisijos vertė ah
Pjaunant plokštę
ah,B =
m/s²
23,0
Paklaida K =
m/s²
3,6
Vibracijos emisijos vertė ah
Pjaunant medinę siją
ah,WB =
m/s²
21,0
Paklaida K =
m/s²
3,1
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį bandymo
metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją galima palyginti
su kitų elektrinių įrankių keliama vibracija. Nurodyta
keliama vibracija taip pat gali būti naudojama
preliminariam vibracijos poveikiui įvertinti.
ĮSPĖJIMAS! Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei
šiuo įrankiu atliekami kiti darbai,
naudojant kitus priedus arba prastai
prižiūrimus priedus, vibracijos emisija
gali skirtis. Dėl to gali žymiai padidėti
vibracijos poveikis per visą darbo laiką.
6
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus,
laikykite rankas šiltai, planuokite
darbą.
Akumuliatorius
DCB180 DCB181 DCB182
Akumuliatoriaus
tipas
Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų
Įtampa
VDC
18
18
18
Galia
Ah
3,0
1,5
4,0
Svoris
kg
0,64
0,35
0,61
Akumuliatorius
DCB183 DCB184 DCB185
Akumuliatoriaus
tipas
Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų
Įtampa
VDC
18
18
18
2,0
5,0
1,3
Galingumas Ah
Svoris
kg
0,40
0,62
0,35
Kroviklis
DCB105
Elektros
tinklo įtampa VAC
230 V
Akumuliatoriaus
tipas
Ličio jonų
Apytikslė
min
25
30
40
įkrovimo
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
trukmė
55
70
90
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
Svoris
kg
0,49
Saugikliai:
Europos vartotojams
JK ir Airijos
vartotojams
230 V įrankiai
10 amperų elektros tinkle
230 V įrankiai
3 amperų elektros kištukuose
LIETUVIŲ
Apibrėžtys Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: nurodo tiesioginę
pavojingą situaciją, kurios neišvengę
žūsite arba sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios
neišvengus, galima sunkiai ar net
mirtinai susižaloti.
DĖMESIO: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai arba vidutiniškai
susižeisti.
PASTABA: nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri
gali padaryti žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
TIESINIS SIAURAPJŪKLIS
DCS387
„DEWALT“ pareiškia, kad techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis
toliau nurodytų reikalavimų ir standartų:
2006/42/EB, EN 60745-1, EN 60745-2-11
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas
2014/30/EB ir 2011/65/EB. Dėl papildomos
informacijos prašome kreiptis į „DEWALT“ atstovą
toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo
pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Horst Grossmann
Gaminių projektavimo viceprezidentas
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
01.08.2014
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Bendrieji įspėjimai darbui su
elektriniais įrankiais
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite
visus saugos įspėjimus ir visus
nurodymus. Jei bus nesilaikoma
toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų,
gali kilti elektros smūgio, gaisro ir
(arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI.
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose
įspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą
(laidinį) elektrinį įrankį arba akumuliatoriaus
maitinamą (belaidį) elektrinį įrankį.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios
vietos dažnai yra nelaimingų atsitikimų
priežastimi.
b) Elektrinių įrankių nenaudokite sprogioje
aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai
įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali
užsidegti dulkės arba garai.
c) Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai turi tikti lizdui.
Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko.
Su įžemintais elektriniais įrankiais niekada
nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti,
originalūs kištukai ir juos atitinkantys
elektros lizdai sumažins elektros smūgio
pavojų.
b) Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių, radiatorių,
viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų kūnas būtų
įžemintas, elektros smūgio pavojus
padidėtų.
c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros
smūgio pavojų.
d) Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada
nenaudokite laido elektriniam įrankiui
nešti, jam ar kištukui traukti. Saugokite
laidą nuo karščio, tepalo, aštrių kraštų
arba judančių dalių. Pažeisti arba
7
LIETUVIŲ
e)
f)
susinarplioję laidai padidina elektros
smūgio pavojų.
Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke,
naudokite darbui lauke tinkamą ilginimo
laidą. Naudojant darbui lauke tinkamą
laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia
naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite
maitinimo šaltinį, apsaugotą liekamosios
elektros srovės prietaisu (RCD). Naudojant
RCD, sumažėja elektros smūgio pavojus.
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir
vadovaukitės sveika nuovoka, kai dirbate
su elektriniu įrankiu. Nenaudokite elektrinio
įrankio būdami pavargę arba veikiami
narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant
su elektriniu įrankiu užtenka vienos
neatidumo akimirkos ir galima sunkiai
susižeisti.
b) Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
c) Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar
išjungtas jo jungiklis. Nešant elektrinius
įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba
įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų
jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų
atsitikimų.
d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite
nuo jo visus reguliavimo raktus ar
veržliarakčius. Neištraukę veržliarakčio
iš besisukančios elektros įrankio dalies
rizikuojate susižeisti.
e) Nepersisverkite. Visuomet tvirtai stovėkite
ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip
galėsite lengviau suvaldyti elektrinį įrankį
netikėtose situacijose.
f) Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines
laikykite atokiau nuo judančių dalių.
Judamosios dalys gali įtraukti laisvus
drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
g) Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai
naudokite. Naudojant dulkių surinkimo
8
įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis
susijusius pavojus.
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima
valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį
privaloma pataisyti.
c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį
įrankį nuo energijos šaltinio ir/arba
ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Tokios
apsauginės priemonės sumažina pavojų
netyčia įjungti elektrinį įrankį.
d) Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu
įrankiu arba šiomis instrukcijomis
nesusipažinusiems asmenims. Naudojami
nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai
yra pavojingi.
e) Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai sulygiuota
ir ar nesukimba judančios dalys, ar dalys
nesulūžę ir visas kitas būsenas, kurios gali
turėti įtakos elektrinio įrankio naudojimui.
Jeigu elektrinis įrankis sugadintas, prieš
naudojant jį reikia pataisyti. Daugelis
nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai
prižiūrimų elektrinių įrankių.
f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.
Tinkamai techniškai prižiūrimi pjovimo
įrankiai aštriais pjovimo galais mažiau
strigs, juos bus lengviau valdyti.
g) Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo sąlygas
bei darbą, kurį reikia atlikti. Naudojant
elektrinį įrankį kitiems darbams nei
numatytieji atlikti, gali susidaryti pavojingų
situacijų.
5) AKUMULIATORINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS
IR PRIEŽIŪRA
a) Įkraukite naudodami tik gamintojo
nurodytą kroviklį. Vieno tipo akumuliatoriui
tinkantis kroviklis, naudojamas kitai
akumuliatoriaus kasetei krauti, gali kelti
gaisro pavojų.
LIETUVIŲ
b)
c)
d)
Elektrinius įrankius naudokite tik su
specialiai jiems skirtais akumuliatoriais.
Naudojant kitos rūšies akumuliatorių
blokus, galima susižeisti arba sukelti
gaisrą.
Kai akumuliatorius nėra naudojamas,
laikykite jį toliau nuo kitų metalinių
daiktų, pavyzdžiui, popieriaus sąvaržėlių,
monetų, raktų, vinių, varžtų ir kitų mažų
metalinių daiktų, dėl kurių gali kilti
trumpasis jungimas tarp kontaktų. Sulietę
akumuliatoriaus gnybtus galite nusideginti
arba patirti gaisrą.
Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus
gali ištekėti skysčio; venkite sąlyčio
su juo. Jei sąlytis atsitiktinai įvyko,
gausiai nuplaukite vandeniu. Jei skysčio
pateko į akis, kreipkitės į gydytoją. Iš
akumuliatoriaus ištekėjęs skystis gali
sudirginti arba nudeginti odą.
6) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Papildomos pjaustymo staklių
saugos taisyklės
• Atlikdami veiksmus, kurių metu pjovimo
priedas gali prisiliesti prie paslėptų laidų ar
įrankio laido, laikykite elektrinį įrankį tik už
izoliuoto suėmimo paviršiaus. Pjovimo daliai
prisilietus prie „gyvo“ laido, neizoliuotos
metalinės elektrinio įrankio dalys gali sukelti
elektros smūgį ir nutrenkti operatorių.
• VISUOMET dėvėkite apsaugos nuo dulkių
kaukę. Dulkių dalelės gali sukelti kvėpavimo
sunkumų ir net pažeisti kvėpavimo organus.
pertraukėles, ribokite darbo valandas per
dieną.
ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS
• Išjungę įrankį, niekuomet nebandykite
sustabdyti pjūklo ašmenų rankomis.
• Niekada nedėkite neišjungto pjūklo ant stalo
arba darbastalio. Išjungus įrankį, jo pjūklas
dar kurį laiką juda.
PJOVIMO METU
• Kai naudojate specialiai medienai pjauti
skirtus pjovimo pjūklus, prieš pradėdami
darbą ištraukite iš ruošinio visas vinis ir
metalinius daiktus.
• Kai tik įmanoma, įtvirtinkite ruošinį
spaustuvuose arba naudokite veržiklius.
• Nebandykite pjauti itin mažų ruošinių.
• Nepasilenkite per daug į priekį. Visuomet
stovėkite tvirtai, ypač, jei stovite ant pastolių
ir kopėčių.
• Pjūklą visuomet laikykite abiem rankomis.
• Kreivėms ir išėmoms pjauti naudokite
pritaikytus pjūklelius.
PJŪKLO PATIKRINIMAS IR PAKEITIMAS
• Naudokite tik tokius pjūklus, kurie atitinka
šiose naudojimosi instrukcijose nurodytus
techninius duomenis.
• Reikia naudoti tik aštrius, puikios darbinės
būklės pjūklus; įskilusius arba sulankstytus
pjūklus reikia išmesti ir pakeisti juos naujais.
• Patikrinkite, ar pjūklas yra gerai užfiksuotas.
Kiti pavojai
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų
pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam
tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie
pavojai:
• NIEKADA nejunkite įrankio, jeigu jis yra
užstrigęs ruošinyje arba liečia kokią nors
medžiagą.
– klausos pablogėjimas;
• Rankas laikykite kuo toliau judamųjų
dalių. Niekada nekiškite rankų prie pjūklo.
– pavojus nusideginti, nes darbo metu priedai
labai įkaista;
• Būkite dar atsargesni, pjaudami virš
galvos esančius ruošinius, ir ypač
atkreipkite dėmesį į virš galvos esančius
elektros laidus, kurių gali ir nesimatyti. Iš
anksto numatykite, kur kris nupjautos šakos
ir nuolaužos.
– pavojus sveikatai dėl vibracijos ilgai
naudojant įrankį.
• Nenaudokite šio įrankio labai ilgai. Šio
įrankio naudojimo metu keliama vibracija gali
nesugrąžinamai pažeisti pirštus, delnus ir
rankas. Mūvėkite pirštines, kurios papildomai
sugeria smūgius, dažnai darykite poilsio
– susižeidimo pavojus dėl svaidomų dalelių;
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite
naudojimo instrukciją.
9
LIETUVIŲ
Naudokite ausų apsaugos priemones.
Dėvėkite akių apsaugas.
pradėdami valyti kroviklį, ištraukite jo
kištuką iš maitinimo tinklo.
• NEBANDYKITE krauti akumuliatorių
blokų kitais krovikliais, nei nurodyti šiame
vadove. Kroviklis ir akumuliatorius specialiai
pagaminti veikti kartu.
Datos kodas, kuriame nurodyti pagaminimo
metai, įspaustas ant korpuso toje vietoje, kur yra
įrankio ir akumuliatoriaus montavimo sujungimas.
• Šie krovikliai nėra skirti „DEWALT“
daugkartinio naudojimo akumuliatoriams
krauti. Bet kaip kitaip naudojant šį įrenginį,
gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus arba
pavojus žūti nuo elektros srovės.
Pavyzdys:
• Saugokite kroviklį nuo lietaus ar sniego.
DATOS KODO VIETA
2014 XX XX
Pagaminimo metai
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorių blokus
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ Šiame
vadove pateikiamos svarbios saugos ir
akumuliatoriaus kroviklio DCB105 naudojimo
taisyklės.
• Prieš pradėdami naudoti kroviklį,
perskaitykite visus nurodymus ir ant kroviklio,
akumuliatoriaus bloko bei gaminio, kuriame
naudojamas akumuliatoriaus blokas,
pažymėtus įspėjamuosius ženklus.
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio
pavojus. Saugokite kroviklį, kad į jų
vidų nepakliūtų vandens. Gali įvykti
elektros smūgis.
DĖMESIO! Pavojus apsideginti.
Norėdami sumažinti sužeidimo
pavojų, kraukite tik „DEWALT““
daugkartinio naudojimo
akumuliatorius. Kitų rūšių
akumuliatoriai gali perkaisti, sprogti ir
jus sužeisti bei padaryti žalos turtui.
DĖMESIO! Prižiūrėkite vaikus, kad jie
nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu.
PASTABA. Esant tam tikroms
sąlygoms, kai kroviklis įjungtas į
maitinimo tinklą, kokia nors pašalinė
medžiaga gali sujungti trumpuoju
jungimu neapsaugotus, kroviklio
viduje esančius krovimo kontaktus.
Reikėtų saugoti, kad pro kroviklio
angas į jo vidų nepatektų pašalinių
medžiagų, pavyzdžiui, plieno drožlių,
aliuminio folijos ar kitų susikaupusių
metalo dalelių. Kai į kroviklį neįdėtas
akumuliatorius, visuomet išjunkite
kroviklį iš elektros tinklo. Prieš
10
• Išjungdami kroviklį iš elektros lizdo, traukite
už kištuko, o ne už laido. Taip sumažės
pavojus pažeisti elektros kištuką ir laidą.
• Įsitikinkite, kad laidas nutiestas taip, kad ant
jo niekas neužlips, už jo neužklius ar kitaip jo
nesugadins ar nepaveiks.
• Nenaudokite ilginimo laido, nebent tai būtų
visiškai būtina. Naudojant netinkamą ilginimo
laidų, gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus
arba pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Naudodami kroviklį laike, jį visada laikykite tik
sausoje vietoje, naudodami naudojimui lauke
pritaikytą ilginimo laidą. Naudojant darbui
lauke tinkamą laidą, sumažėja elektros
smūgio pavojus.
• Neuždenkite kroviklio ventiliacijos angų.
Ventiliacijos angos įrengtos kroviklio priekyje
ir šonuose. Kroviklį statykite atokiai nuo bet
kokio šilumos šaltinio.
• Nenaudokite kroviklio su pažeistu laidu ar
elektros kištuku – tuoj pat atiduokite juos
pataisyti.
• Nenaudokite kroviklio, jei jis buvo stipriai
sutrenktas, numestas arba kitaip kaip nors
sugadintas. Atiduokite jį į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą, kad pataisytų.
• Neardykite kroviklio; kai reikia atlikti jo
techninės priežiūros arba remonto darbus,
atiduokite jį į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą. Netinkamai surinkus šį įrenginį, gali
kilti gaisro, elektros smūgio pavojus arba
pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Jeigu būtų pažeistas elektros laidas,
gamintojas, techninės priežiūros centro
atstovas arba panašus kvalifikuotas asmuo
privalo nedelsiant jį pakeisti, kad neįvyktų
nelaimė.
• Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite jį iš
elektros lizdo. Taip sumažės elektros smūgio
pavojus. Išėmus akumuliatorių, šis pavojus
nesumažės.
LIETUVIŲ
• NIEKADA nebandykite kartu sujungti
2 kroviklių.
• Kroviklis skirtas veikti esant standartinei,
namų ūkyje naudojamai 230 V elektros
srovei. Nebandykite naudoti esant jokiai kitai
įtampai. Tai nėra automobilinis kroviklis.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ
Krovikliai
Krovikliu DCB105 galima krauti 10,8 V, 14,4
V ir 18 V galios ličio jonų (DCB121, DCB123,
DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 ir DCB185)
akumuliatorius.
Šio kroviklio reguliuoti nereikia, jis sukurti taip,
kad jį naudoti būtų kaip įmanoma paprasčiau.
Krovimas (2 pav.)
1. Prieš įdėdami akumuliatorių į kroviklį, įkiškite
kroviklio elektros laido kištuką į tinkamą
230 V elektros lizdą.
2. Įdėkite akumuliatorių (f) į kroviklį, įsitikindami,
kad pakuotė yra iki galo įtaisyta kroviklyje.
Be perstojo žybčiojanti raudona (krovimo)
lemputė rodo, kad krovimas pradėtas.
3. Krovimas bus baigtas, kai ši raudona
lemputė ŠVIES nuolat. Blokas visiškai
įkrautas, jį galima tuoj pat naudoti arba palikti
jį kroviklyje.
PASTABA. Norėdami užtikrinti maksimalų ličio
jonų akumuliatoriaus veikimą ir tarnavimo laiką,
prieš naudodami akumuliatorių pirmą kartą,
visiškai jį įkraukite.
Krovimas
Žr. į toliau pateiktą lentelę, kurioje nurodytos
akumuliatoriaus krovimo būsenos.
Krovimo būsena
kraunamas
––
–– ––
––
visiškai įkrautas
–––––––––––––––––
karšto/šalto bloko
įjungimo uždelsimas
x
–– • –– • –– • –– •
akumuliatoriaus
arba kroviklio gedimas • • • • • • • • • • • •
elektros tiekimo
linijos gedimas
•• •• •• •• •• ••
Šis kroviklis sugedusios akumuliatoriaus nekraus.
Kroviklis parodys, kad akumuliatorius yra
sugedęs: arba neužsidegs jo kontrolinė lemputė,
arba lemputė žybčios pagal akumuliatoriaus ar
kroviklio gedimo indikacijos modelį.
PASTABA. Tai gali reikšti ir kroviklio gedimą.
Jeigu kroviklis rodo gedimą, atiduokite kroviklį
ir akumuliatorių į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą, kad jie būtų patikrinti.
Karšto/šalto bloko įjungimo
uždelsimas
Jei kroviklis nustato, kad akumuliatoriaus
temperatūra yra per aukšta arba per žema,
automatiškai įsijungia atidėjimo režimas, t. y.
krovimas atidedamas tol, kol akumuliatoriaus
temperatūra nebus tinkama. Po to kroviklis
automatiškai įjungs krovimo
režimą. Ši prietaiso savybė užtikrina maksimalų
akumuliatoriaus tarnavimo laiką.
XR ličio jonų įrankiai yra sukurti panaudojant
elektroninės apsaugos sistemą, kuri apsaugos
akumuliatorių nuo perkrovų, perkaitimo arba
visiško išeikvojimo.
Įsijungus elektroninės apsaugos sistemai, įrankis
automatiškai išsijungs. Jeigu taip nutiktų, įdėkite
ličio jonų akumuliatorių į kroviklį ir kraukite jį, kol
jis bus visiškai įkrautas.
Šaltas akumuliatorius bus kraunamas dvigubai
lėčiau nei šiltas. Akumuliatorius bus lėčiau
kraunamas per visą krovimo ciklą ir nepasieks
maksimalaus krovimo greičio net ir tada, jei
akumuliatorius sušils.
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorius
Užsakydami akumuliatorius keitimui, būtinai
įrašykite katalogo numerį ir įtampos dydį.
Išėmus akumuliatorių iš dėžutės, jis nėra visiškai
įkrautas. Prieš naudodami akumuliatorių ir
kroviklį, perskaitykite toliau pateiktas saugos
taisykles, o tada vadovaukitės išdėstyta krovimo
procedūra.
PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS.
• Akumuliatorių nekraukite ir nenaudokite
sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra
degių skysčių, dujų arba dulkių. Įdedant arba
ištraukiant akumuliatorių iš kroviklio, dulkės
ar garai gali užsidegti.
• Niekada nekiškite akumuliatoriaus į
kroviklį jėga. Jokiu būdu nemodifikuokite
11
LIETUVIŲ
akumuliatoriaus, norėdami, kad jis tilptų
į nesuderinamą kroviklį, nes akumuliatorius
gali trūkti ir sunkiai sužeisti.
• Akumuliatorių blokus kraukite tik specialiais
„DEWALT“ krovikliais.
• NEAPTAŠKYKITE ar nepanardinkite
į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
• Akumuliatoriaus negalima laikyti ar krauti
ten, kur aplinkos temperatūra gali pasiekti
ar viršyti 40 °C (105° F) (pavyzdžiui, vasarą
lauko pašiūrėse ar metaliniuose pastatuose).
• Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
būtinai visiškai įkraukite akumuliatorių prieš
naudodami jį pirmą kartą.
ĮSPĖJIMAS! Niekuomet jokiais
būdais nebandykite atidaryti
akumuliatoriaus. Nedėkite
akumuliatoriaus į kroviklį, jei jo
korpusas įskilęs ar pažeistas.
Neskaldykite, nemėtykite ir
negadinkite akumuliatoriaus.
Nenaudokite akumuliatoriaus ar
kroviklio, kurie buvo stipriai sutrenkti,
numesti, pervažiuoti ar pažeisti
kokiu nors kitu būdu (t. y. perverti
vinimi, sutrenkti plaktuku, ant jų
buvo atsistota ir pan.). Gali įvykti
elektros smūgis arba kyla pavojus
žūti nuo elektros srovės. Sugadintus
akumuliatorius reikia atiduoti į
techninės priežiūros centrus, kur jie
bus perdirbti ir pakartotinai panaudoti.
DĖMESIO! Nenaudojamą įrankį
paguldykite ant šono ant lygaus
paviršiaus, kur už jo niekas
neužklius ir kur jis ant nieko
nenukris. Kai kuriuos įrankius su
dideliais akumuliatorių blokais galima
ant jų pastatyti, tačiau juos galima
netyčia nugriauti.
SAUGOS INSTRUKCIJA, TAIKYTINA
NAUDOJANT LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUS
(Li-Ion)
• Nedeginkite akumuliatoriaus net tada,
kai jis yra stipriai sugadintas ar visiškai
nusidėvėjęs. Lauže akumuliatorius gali
sprogti. Deginant ličio jonų akumuliatorius,
susidaro nuodingų garų ir medžiagų.
• Jeigu akumuliatoriaus skysčio patektų
ant odos, nedelsdami nuplaukite tą
vietą vandeniu ir švelniu muilu. Jeigu
akumuliatoriaus skysčio patektų į akis,
skalaukite atmerktas akis bent 15 minučių
arba tol, kol nebejausite dirginimo. Jeigu
12
prireiktų kreiptis pagalbos į medikus, žinokite,
kad akumuliatoriaus elektrolito tirpalas yra
sudarytas iš skystų organinių karbonatų ir
ličio druskų mišinio.
• Atidarius akumuliatoriaus elementus, juose
esanti medžiaga gali sudirginti kvėpavimo
organus. Įkvėpkite gaivaus oro. Jeigu
simptomai neišnyktų, kreipkitės pagalbos
į medikus.
ĮSPĖJIMAS! Pavojus apsideginti.
Pakliuvus kibirkščiai ar liepsnai,
akumuliatoriaus skystis gali
užsiliepsnoti.
Akumuliatoriaus blokas
AKUMULIATORIAUS TIPAS
Modelis DCS387 veikia su 18 voltų akumuliatorių
blokais.
Galima naudoti akumuliatorius DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 ir DCB185.
Daugiau informacijos rasite skyriuje Techniniai
duomenys.
Patarimai, kaip sandėliuoti
1. Geriausia saugojimui vieta turi būti vėsi
ir sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių
saulės spindulių, pernelyg didelės šilumos
arba šalčio. Norėdami užtikrinti optimalų
veikimą ir naudojimo laiką, nenaudojamus
akumuliatorius laikykite kambario
temperatūroje.
2. Norint, kad akumuliatorius tarnautų kuo
ilgiau, jį laikykite vėsioje, sausoje vietoje
visiškai įkrautą, išimtą iš kroviklio.
PASTABA. Akumuliatorių negalima laikyti
visiškai iškrautų. Prieš naudojimą akumuliatorių
privaloma dar kartą įkrauti.
Kroviklių ir akumuliatorių
kasečių etiketės
Kartu su šiame vadove naudojamais simboliais
naudojamos ir šios kroviklių ir akumuliatorių
etiketėse esančios piktogramos:
Prieš naudojimą perskaitykite
naudojimo instrukciją.
Įkrovimo laikas nurodytas skyriuje
„Techniniai duomenys“.
LIETUVIŲ
100%
Akumuliatorius kraunamas.
100%
Akumuliatorius įkrautas.
Akumuliatorius sugedęs.
Karšto/šalto bloko įjungimo uždelsimas.
• Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko
atidžiai perskaityti ir suprasti šią naudojimo
instrukciją.
Aprašymas (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Niekuomet nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors
jo dalies. Galite padaryti žalos turtui
arba susižeisti.
a. gaidukas
Patikrinimui nenaudokite el. srovei
laidžių daiktų.
Nekraukite sugadintų akumuliatorių.
b. atlaisvinimo mygtukas
c. pjūklelio suspaudimo atlaisvinimo svirtis
d. pagrindas
e. rankena
Saugokite nuo vandens.
f. akumuliatorius
Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite
naujais.
h. pagrindinė rankena
g. akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukas
Kraukite esant 4 ˚C– 40 ˚C aplinkos
temperatūrai.
NUMATYTOJI PASKIRTIS
Šis akumuliatorinis siaurapjūklis DC387 skirtas
profesionaliems medienos, metalo ir vamzdžių
pjovimo darbams. Kompaktiškas dizainas įgalina
pjauti itin arti sunkiai prieinamų vietų kraštų.
Skirta naudoti tik patalpoje.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Išmeskite akumuliatorių tinkamai
rūpindamiesi aplinka.
Šie tiesiniai siaurapjūkliai yra profesionalūs
elektriniai įrankiai.
Kraukite „DEWALT“ akumuliatorius
tik specialiais „DEWALT“ krovikliais.
„DEWALT“ krovikliais kraunant
„DEWALT“ firmos akumuliatorius,
akumuliatoriai gali sprogti arba sukelti
pavojingų situacijų.
Nedeginkite akumuliatorių.
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 tiesinis siaurapjūklis
2 ličio jonų akumuliatoriai
1 įrankių dėžė
1 kroviklis
1 naudojimo instrukcija
1 brėžinio išklotinė
PASTABA. Modeliai N pateikiami be
akumuliatorių, kroviklių ir įrankių dėžių.
• Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo
dalys arba priedai nebuvo sugadinti.
NELEISKITE vaikams liesti šį įrankį. Jei šį
įrankį naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia
prižiūrėti.
• Maži vaikai ir silpni žmonės. Šiuos
prietaisu be priežiūros negalima naudotis
mažiems vaikams arba asmenims su protine
negalia.
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių
fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų
asmenims (įskaitant vaikus) arba asmenims,
kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos
prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo.
Vaikai niekada neturi būti palikti vieni su šiuo
įrankiu.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus
įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą
įtampą. Visuomet patikrinkite, ar jūsų kroviklio
įtampa atitinka jūsų maitinimo tinklo įtampą.
Remiantis EN 60335 standartu, šis
„DEWALT“ įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laido nereikia.
13
LIETUVIŲ
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima
įsigyti „DEWALT“ techninės priežiūros centre.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
PASTABA. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
įsitikinkite, ar akumuliatorius yra visiškai įkrautas.
KAIP ĮDĖTI AKUMULIATORIAUS BLOKĄ Į
ĮRANKIO RANKENĄ
1. Norėdami įtaisyti akumuliatorių (f), laikykite jį
ties įrankio rankenoje esančiais grioveliais (3
pav.).
2. Kiškite akumuliatorių į rankeną, kol jis bus
tvirtai įtaisytas įrankyje, ir patikrinkite, ar jis
neatsijungs.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
KAIP IŠTRAUKTI AKUMULIATORIAUS BLOKĄ
IŠ ĮRANKIO
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
1. Paspauskite akumuliatoriaus atlaisvinimo
mygtuką (g) ir tvirtai ištraukite akumuliatorių
pakuotę iš įrankio rankenos.
ĮSPĖJIMAS! Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 3 A.
Ilginimo laido naudojimas
Ilgintuvą reikėtų naudoti tik tada, kai tai būtina.
Naudokite tik sertifikuotą ilginimo laidą, kurio
galia atitiktų jūsų kroviklio galią (žr. skyrių
Techniniai duomenys). Minimalus laido
skersmuo – 1 mm2; maksimalus ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
SURINKIMAS IR
REGULIAVIMO DARBAI
ĮSPĖJIMAS! Prieš surinkdami
ir reguliuodami įrankį, visuomet
ištraukite iš jo akumuliatorių.
Prieš įdėdami arba ištraukdami
akumuliatorių, visada išjunkite įrankį.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik „DEWALT“
akumuliatorius ir kroviklius.
Akumuliatoriaus bloko
įdėjimas ir išėmimas iš įrankio
(3 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, niekada
nenuspauskite akumuliatoriaus
atlaisvinimo mygtuko, kai neišimate
akumuliatoriaus. Nuspaudus
akumuliatoriaus atlaisvinimo
mygtuką neišimant akumuliatoriaus,
akumuliatoriaus gali netikėtai iškristi.
14
2. Įdėkite akumuliatorių į kroviklį, kaip aprašyta
šio vadovo skyriuje apie kroviklį.
AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMO LYGIO
MATUOKLIS (2 PAV.)
Kai kuriuose „DEWALT“ akumuliatoriuose įrengtas
įkrovimo lygio matuoklis, kurį sudaro trys žalios
diodinės lemputės, rodančios akumuliatoriaus
įkrovimo lygį.
Norėdami įjungti įkrovimo lygio matuoklį,
paspauskite ir palaikykite nuspaudę įkrovimo
lygio matuoklio mygtuką (i). Užsidegusių trijų
žalių diodinių lempučių kombinacija parodys,
kiek akumuliatoriuje liko energijos. Kai
akumuliatoriaus įkrovimo lygis nesieks minimalios
leistinos naudojimo ribos, įkrovimo lygio
matuoklis nešvies ir akumuliatorių reikės įkrauti.
PASTABA. Įkrovimo lygio matuoklis tik parodo,
kiek akumuliatoriuje liko energijos. Jis neparodo
įrankio funkcinių galimybių ir jo rodmenys
priklauso nuo gaminio sudedamųjų dalių,
temperatūros bei kokiam darbui įrankį naudoja
galutinis vartotojas.
Greičio reguliavimo gaidukas
(4 pav.)
ATLAISVINIMO MYGTUKAS IR GAIDUKAS
Šiame siaurapjūklyje įrengtas atlaisvinimo
mygtukas (b).
Norėdami užfiksuoti gaiduką , paspauskite
atlaisvinimo mygtuką kaip parodyta 4 pav.
Nešdami įrankį arba palikdami jį saugojimui,
visuomet užfiksuokite gaiduką (a), kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Atlaisvinimo mygtukas yra
raudonas , kai jis yra atlaisvinimo padėtyje.
Norėdami atlaisvinti gaiduką , paspauskite
atlaisvinimo mygtuką kaip parodyta 4 pav.
Norėdami ĮJUNGTI variklį, patraukite gaiduką.
Atleidus gaiduką, įrankis IŠSIJUNGIA.
LIETUVIŲ
ĮSPĖJIMAS! Šiame įrankyje nėra
jungiklio užfiksavimo ĮJUNGIMO
padėtyje funkcijos, ir jo niekada
jokiais būdais negalima užfiksuoti
ĮJUNGIMO padėtyje.
Greičio reguliavimo gaidukas suteikia daugiau
pasirinkimo galimybių. Kuo labiau spaudžiamas
šis jungiklis, tuo didesnis siaurapjūklio sukimosi
greitis.
DĖMESIO! Labai mažą greitį
rekomenduojama naudoti tik
pradedant pjauti. Ilgai naudojant
įrankį, veikiantį mažu greičiu,
siaurapjūklis gali būti sugadintas.
NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo šaltinio.
PJŪKLELIO IŠĖMIMAS IŠ TIESINIO
SIAURAPJŪKLIO
DĖMESIO! Pavojus apsideginti.
Nelieskite pjūklelio tuoj pat po
naudojimo. Prisilietus prie pjūklelio,
galima susižeisti.
1. Atidarykite pjūklelio suspaudimo atlaisvinimo
svirtį.
2. Išimkite pjūklelį.
Tinkama rankų padėtis (8 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET laikykite rankas tinkamoje
padėtyje.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET tvirtai laikykite įrankį, kad
atlaikytumėte staigią reakciją.
Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti
ant rankenos (e), o kita ranka – ant pagrindinės
rankenos (h).
Pjūklelio įdėjimas ir išėmimas
(1, 5–7, 10 pav.)
Pjovimas pjūkleliui esant
horizontalioje padėtyje (7 pav.)
Galima naudoti įvairaus ilgio pjūklelius.
Pasirinkite darbui tinkamą pjūklelį. Pjūklelis
turėtų būti ilgesnis nei 90 mm (3–1/2 col.) ir
turėtų išsikišti iš pagrindo bei pjaunamo ruošinio
per visą jo storį. Su šiuo įrankiu nenaudokite
siaurapjūklių pjūklelių.
Šiame tiesiniame siaurapjūklyje įrengtas
horizontalus pjūklelio spaustuvas. Montuojant
pjūklelį horizontalia kryptimi, galima atlikti pjūvius
prie pat grindų, sienų arba lubų, kur atstumai
būna riboti. Patikrinkite, ar pagrindas yra
atremtas į ruošinį, kad neįvyktų atatranka.
ĮSPĖJIMAS! pavojus įsipjauti. Jeigu
pjūklelis neišsikiš pro pagrindą ir
pjaunamą ruošinį, jis gali sulūžti (5
pav.). Tuomet gali padidėti pavojus
susižeisti, o taip pat sugadinti
pagrindą bei ruošinį.
PJŪKLELIO MONTAVIMAS TIESINIAME
SIAURAPJŪKLYJE
1. Pakelkite pjūklelio suspaudimo atlaisvinimo
svirtį (c) (1 pav.).
2. Iš priekio įkiškite pjūklelio jungiamąją dalį.
3. Nuleiskite pjūklelio suspaudimo atlaisvinimo
svirtį.
PASTABA. Pjūklelis galima būti montuojamas
keturiose padėtyje kaip parodyta 6 pav. Pjūklelis
galima būti montuojamas apverstai, norint pjauti
tiesiai. Žr. 10 pav.
Pjovimas (9-11 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Visada naudokite
akių apsaugos priemones. Visi
naudotojai ir šalia esantieji privalo
dėvėti akių apsaugas.
Įspėjimas! Būkite itin atsargūs,
atlikdami pjūvius savęs link.
Pjaudami, visada tvirtai laikykite įrankį
abejomis rankomis.
Prieš pjaudami bet kokios rūšies medžiagą,
būtinai tvirtai ją įtvirtinkite arba suspauskite
spaustuvais, kad ji nenuslystų. Šiek tiek atremkite
pjūklelį į ruošinį, kurį pjausite, įjunkite tiesio
siaurapjūklio variklį ir, prieš pradėdami naudoti
spaudimą, palaukite, kol jis ims veikti visu greičiu.
Jei tik įmanoma, tiesinio siaurapjūklio pagrindas
privalo būti tvirtai atremtas į pjaunamą medžiagą
(9 pav.). Tuomet pjūklelis nešokinės, mažiau
vibruos ir maksimaliai sumažės pjūklelio trūkimo
galimybė. Bet kokie pjūviai, kurių metu pjūklelis
yra spaudžiamas, pavyzdžiui, atliekant kampinius
15
LIETUVIŲ
arba sukamuosius pjūvius, didina vibracijos,
atatrankos ir pjūklelio lūžimo galimybę.
Įspėjimas! Būkite dar atsargesni,
pjaudami virš galvos esančius
ruošinius, ir ypač atkreipkite dėmesį
į virš galvos esančius elektros laidus,
kurių gali ir nesimatyti. Iš anksto
numatykite, kur kris nupjautos šakos
ir nuolaužos.
Įspėjimas! Prieš atlikdami aklinuosius
arba įleidžiamuosius pjūvius,
patikrinkite darbo vietą, ar joje
nėra paslėptų dujotiekio vamzdžių,
vandentiekio vamzdžių arba elektros
laidų. Antraip gali kilti sprogimas,
gali būti padaryta žalos turtui, galite
būti nutrenkti elektra ir (arba) sunkiai
susižaloti.
TIESUSIS PJOVIMAS (9 PAV.)
Nepaprastai kompaktiška šio tiesinio siaurapjūklio
variklio ir veleno korpusų konstrukcija leidžia
pjauti nepaprastai arti grindų, kampų ir kitų
sunkiai pasiekiamų vietų.
ĮLEIDŽIAMASIS/AKLINASIS PJOVIMAS – TIK
MEDIENAI (10 PAV.)
Atliekant įleidžiamuosius pjūvius, pirmiausiai
reikia išmatuoti paviršiaus plotą, kuris bus
pjaunamas, ir aiškiai pažymėti pieštuku, kreida
arba brėžikliu. Pasirinkite darbui tinkamą pjūklelį.
Pjūklelis turėtų būti ilgesnis nei 90 mm (3–1/2
col.) ir turėtų išsikišti iš pagrindo bei pjaunamo
ruošinio per visą jo storį. Įtaisykite pjūklelį
į pjūklelio spaustuvą.
Tuomet kreipkite siaurapjūklį atgal, kol galinis
pagrindo kraštas atsirems į ruošinį ir pjūklelis
pakils virš ruošinio (1 padėtis, 10 pav.). Dabar
įjunkite variklį ir palaukite, kol jis pasieks
maksimalų greitį. Tvirtai abejomis rankomis
suimkite siaurapjūklį ir pradėkite lėtai aukštyn
kreipti siaurapjūklio rankeną, pagrindo apačią
tvirtai įrėmę į ruošinį (2 padėtis, 10 pav.). Pjūklelis
pradės pjauti medžiagą. Visada įsitikinkite, ar
pjūklelis kiaurai prapjauna medžiagą, prieš
tęsdami įleidžiamąjį pjovimą.
PASTABA. Tose vietose, kur pjūklelio
matomumas yra ribotas, orientuokitės pagal
siaurapjūklio pagrindo kraštą. Bet kokio
pažymėtos pjūvio linijos turi būti ilgesnės ir tęstis
už pjūvio, kurį reikia atlikti, krašto.
METALO PJOVIMAS (11 PAV.)
Šis siaurapjūklis gali pjauti įvairius metalus,
priklausomai nuo to, koks pjūklelis bus
naudojamas metalui pjauti. Naudokite
smulkiadantį pjūklelį juodiesiems metalams,
16
o stambiadantį – spalvotiesiems metalams pjauti.
Pjaunant plonus metalų lakštus, iš abejų lakšto
pusių geriausia pritvirtinti medienos atraižas.
Tuomet pjūviai bus tikslūs, metalo lakštas
nevibruos ir nebus plėšiamas. Visada atminkite,
kas pjovimo pjūklelio negalia spausti jėga, nes
pjūklelis tarnaus trumpiau ir sulūš, todėl patirsite
finansinių nuostolių.
PASTABA. Pjaunant metalus, išilgai pjūklo
pjovimo linijos ruošinį paprastai rekomenduojama
patepti plonu alyvos arba kitos tepimo priemonės
sluoksniu, kad pjūklas lengviau pjautų ir pjūklelis
ilgiau tarnautų.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės
priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį
tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite akumuliatoriaus
bloką. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Krovikliui ir akumuliatoriui jokios techninės
priežiūros nereikia. Viduje nėra dalių, kurių
techninę priežiūrą galėtų atlikti pats vartotojas.
Tepimas
Jūsų elektros įrankio papildomai sutepti nebūtina.
Valymas
ĮSPĖJIMAS! Kai tik pastebėsite,
kad pagrindiniame korpuse arba
aplink ventiliacijos angas susikaupė
purvo ir dulkių, išpūskite juos sausu
oru. Atlikdami šį darbą dėvėkite
aprobuotas akių apsaugas ir
respiratorius.
ĮSPĖJIMAS! Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
LIETUVIŲ
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio
dalies į skystį.
KROVIKLIO VALYMO INSTRUKCIJA
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio
pavojus. Prieš pradėdami valyti
kroviklį, išjunkite jį iš elektros
lizdo. Purvą ir tepalą nuo kroviklio
paviršiaus galima nuvalyti skudurėliu
arba minkštu, nemetaliniu šepetėliu.
Nenaudokite vandens arba kokių nors
kitokių valymo priemonių tirpalų.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS! Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su
šiuo gaminiu gali būti pavojinga. Kad
būtų sumažintas sužeidimo pavojus,
su šiuo gaminiu rekomenduojama
naudoti tik „DEWALT“ priedus.
Daugkartinio naudojimo
akumuliatorius
Šis ilgalaikiam tarnavimui skirtas akumuliatorius
yra įkraunamas tuomet, kai nebeturi pakankamai
krūvio ir nebegali maitinti įrankio pakankama
galia. Fiziškai susidėvėjusį produktą reikia
pašalinti taip, kad jis neužterštų aplinkos:
• Visiškai iškrovę akumuliatorių, nuimkite jį nuo
įrankio.
• Ličio jonų akumuliatoriai yra perdirbami.
Grąžinkite juos įgaliotam atstovui arba
priduokite į surinkimo punktą. Taip surinkti
akumuliatoriai bus perdirbti arba tinkamai
pašalinti.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus susisiekite su savo tiekėju.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad
norite pakeisti šį „DEWALT“ gaminį
nauju arba jeigu jis jums daugiau nereikalingas,
neišmeskite jo su kitomis namų ūkio atliekomis.
Atiduokite šį gaminį į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos
taršą ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite
savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto
atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija
apie mūsų gaminių techninės priežiūros centrus,
jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНЫЕ САБЕЛЬНЫЕ ПИЛЫ
DCS387
Поздравляем!
Вы приобрели инструмент DEWALT tool.
Многолетний опыт, тщательная разработка
изделий и инновации делают компанию
DEWALT одним из самых надежных партнеров
для пользователей профессионального
электроинструмента.
Технические характеристики
Напряжение
Тип
Тип аккумулятора
Впост.тока
Макс. выходная
мощность
Вт
Скорость без нагрузки
мин-1
Длина хода
мм
Вес (без аккумуляторной
батареи)
кг
LPA (акустическое
давление)
KPA (погрешность
акустического
давления)
LWA (акустическое
давление)
KWA (погрешность
акустического
давления)
DCS387
18
1
ионно
литиевый
610
0-2900
28,6
2,27
дБ(A)
87
дБ(A)
3
дБ(A)
98
дБ(A)
3
Общие значения вибрации (сумма
триаксиального вектора), определенные
в соответствии со стандартом EN 60745:
Уровень вибрации aч
aч,D =
м/сек²
< 23,0
Погрешность K =
м/сек²
3,6
Уровень вибрации aч
При распиле деревянной балки
aч,WB =
м/сек²
21,0
Погрешность K =
м/сек²
3,1
18
Значение эмиссии вибрации, указанное
в данном справочном листке, было
получено в соответствии со стандартным
тестом, приведенным в EN 60745, и может
использоваться для сравнения инструментов.
Кроме того, оно может использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленное значение
эмиссии относится
к основным областям применения
инструмента. Однако, если
инструмент используется для
различных применений с разной
оснасткой или при плохом
обслуживании, уровень вибрации
может изменится. Это может
привести к значительному
увеличению уровня воздействия
вибрации в течение всего
рабочего периода.
При расчете приблизительного
значения уровня воздействия
вибрации также необходимо
учитывать время когда
инструмент выключен или
то время, когда он работает
вхолостую. Это может привести
к значительному снижению уровня
воздействия вибрации в течение
всего рабочего периода.
Определите дополнительные
меры техники безопасности
для защиты оператора от
эффектов воздействия вибрации,
а именно: следить за состоянием
инструмента и оснастки,
создание комфортных условий
работы, хорошая организация
рабочего места.
Аккумулятор
DCB180 DCB181
Тип
аккумулятора
Li-Ion
Li-Ion
18
Напряжение Впост.тока 18
Емкость
Ah
3,0
1,5
Вес
кг
0,64
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
РУССКИЙ ЯЗЫК
Аккумуляторная
батарея
DCB183 DCB184
Тип
аккумулятора
Li-Ion
Li-Ion
Напряжение Впост.тока 18
18
Емкость
Ah
2,0
5,0
Вес
кг
0,40
0,62
Зарядное
устройство
Сетевое
напряжение Вперем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
время
мин. 25
зарядки
(1,3 Aч)
аккумуляторных
55
батарей
(3,0 Aч)
Вес
кг
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск возгорания.
Заявление о соответствии
нормам директивы ЕС по
DCB105
МАШИННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
230 В
Li-Ion
30
(1,5 Aч)
70
(4,0 Aч)
0,49
которых не связано
с получением травмы, но если
ими пренебречь, может привести
к порче имущества.
40
(2,0 Aч)
90
(5,0 Aч)
Предохранители:
Европа
230 В, инструменты
10 Ампер, эл. сеть
Великобритания
и Ирландия
230 В инструменты
3 Ампер в вилке
Обозначения: Правила
техники безопасности
САБЕЛЬНЫЕ ПИЛЫ
DCS387
DEWALT заявляет, что продукция, описанная
в Технических характеристиках
соответствует:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11
Эти продукты также соответствуют Директиве
2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в компанию
DEWALT по адресу, указанному ниже или
приведенному на задней стороне обложки
руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность за
составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании DEWALT.
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
ОПАСНОСТЬ: Обозначает
опасную ситуацию, которая
неизбежно приведет к смерти
или серьезной травме.
ВНИМАНИЕ: Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая в случае несоблюдения
соответствующих мер может
привести к смерти или
серьезной травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию, которая, если ее не
избежать может привести
к травме средней или высокой
степени тяжести.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает
на практики, использование
Хорст Гроссманн
Вице-Президент по разработке и производству
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
01.08.2014
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения травм, прочитайте
инструкцию по применению.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Общие правила
техники безопасности
при использовании
электроинструментов
ВНИМАНИЕ! Полностью
прочтите инструкции по
технике безопасности
и руководство по эксплуатации.
Несоблюдение правил
и инструкций может привести
к поражению электрическим
током, пожару и/или серьезной
травме.
b)
c)
d)
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ
Термин "электроинструмент"
в предупреждениях относится
к работающим от сети(проводным)
электроинструментам или работающим
от аккумулятора (беспроводным)
электроинструментам.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте его хорошую
освещенность. Захламленное или
плохо освещенное рабочее место
может стать причиной несчастного
случая.
b) Не используйте электроинструменты
во взрывоопасной атмосфере,
например, при наличии горючих
жидкостей, газов или пыли. Искры,
которые появляются при работе
электроинструментов могут
привести к воспламенению пыли или
паров.
c) Не разрешайте детям находиться
в рабочей зоне при работе
с электроинструментом. Отвлекаясь
от работы вы можете потерять
контроль над инструментом.
2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Сетевые вилки инструмента
должны соответствовать
сетевым розеткам. Никогда не
меняйте вилку инструмента.
Не используйте переходники к
вилкам для электроинструментов
с заземлением. Использование
оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой
розетки снижает риск поражения
электрическим током.
20
e)
f)
Следует избегать контакта
с заземленными поверхностями такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы
будете заземлены, увеличивается риск
поражения электрическим током.
Не допускайте нахождения
электроинструментов под дождем или
в условиях повышенной влажности.
При попадании воды
в электроинструмент риск поражения
электротоком возрастает.
Необходимо бережно обращаться
со шнуром питания. Никогда не
используйте кабель для переноски
инструмента, не тяните за него,
пытаясь отключить инструмент от
сети. Держите кабель подальше от
источников тепла, масла, острых
углов или движущихся предметов.
Поврежденный или запутанный шнур
питания повышает риск поражения
электротоком.
При работе с электроинструментом
вне помещения необходимо
пользоваться шнуром-удлинителем,
рассчитанным на эксплуатацию
вне помещения. Использования
шнура питания, предназначенного
для использования вне помещения,
снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах
с повышенной влажностью
используйте устройство защиты
от токов замыкания на землю (УЗО).
Использование УЗО сокращает риск
поражения электрическим током.
3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментом
сохраняйте бдительность, следите
за своими действиями и пользуйтесь
здравым смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы
устали, находитесь в состоянии
наркотического, алкогольного
опьянения или под воздействием
лекарственных средств.
Невнимательность при работе
с электроинструментом может
привести к серьезным телесным
повреждениям.
b) Используйте средства индивидуальной
защиты. Всегда используйте
защитные очки. Средства защиты,
такие как противопылевая маска,
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
d)
e)
f)
g)
обувь с не скользящей подошвой, каска
и защитные наушники, используемые
при работе, уменьшают риск
получения травм.
Примите меры для предотвращения
случайного включения. Перед тем,
как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, взять
инструмент или перенести его на
другое место, убедитесь в том, что
выключатель находится
в положении Выкл. Если при переноске
электроинструмента ваш палец
находится на выключателе или если
электроинструмент подключен
к сети, могут произойти несчастные
случаи.
Уберите все разводные или
гаечные ключи перед включением
электроинструмента. Ключ,
оставленный на вращающейся
части электроинструмента, может
привести к травме.
Не пытайтесь дотянуться до
слишком удаленных поверхностей.
Обувь должна быть удобной, чтобы вы
всегда могли сохранять равновесие.
Это позволит лучше контролировать
электроинструмент в непредвиденных
ситуациях.
Надевайте подходящую одежду.
Избегайте носить свободную одежду
и ювелирные украшения. Следите за
тем, чтобы волосы, одежда
и перчатки не попадали под
движущиеся детали. Возможно
наматывание свободной одежды,
ювелирных изделий и длинных волос на
движущиеся детали.
Если устройства предусматривают
возможность подключения пылеотсоса
и пылесборника, убедитесь в том,
что они правильно подключены.
Использование устройства для сбора
пыли сокращает риски, связанные
с пылью.
4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
И УХОД ЗА НИМ
a) Избегайте чрезмерной нагрузки
электроинструмента. Используйте
электроинструмент, в соответствии
с назначением. Правильно подобранный
электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при
стандартной нагрузке.
b) Не используйте электроинструмент
с неисправным выключателем.
c)
d)
e)
f)
g)
Любой инструмент, управлять
выключением и включением которого
невозможно, опасен, и его необходимо
отремонтировать.
Перед выполнением любой
регулировки, заменой дополнительных
приспособлений или хранением
электроинструмента, отключите
устройство от сети или извлеките
батарею из устройства. Такие
превентивные меры безопасности
сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемый
электроинструмент в недоступном
для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не имеющим
соответствующих навыков или
не ознакомленным с данными
инструкциями. Электроинструмент
представляет опасность в руках
неопытных пользователей.
Обеспечьте правильный уход за
электроинструментом. Проверьте,
не нарушена ли центровка или
не заклинены ли движущиеся
детали, нет ли повреждений или
иных неисправностей, которые
могли бы повлиять на работу
электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде
чем приступить к эксплуатации
инструмента, его нужно
отремонтировать. Большинство
несчастных случаев происходит
с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
Необходимо содержать режущий
инструмент в острозаточенном
и чистом состоянии. Вероятность
заклинивания инструмента, за
которым следят должным образом
и который хорошо заточен,
значительно меньше, а работать
с ним легче.
Используйте данный
электроинструмент, а также
дополнительные приспособления
и насадки в соответствии с данными
инструкциями и с учетом условий
и специфики работы. Использование
электроинструмента для выполнения
операций, для которых он не
предназначен, может привести
к созданию опасных ситуаций.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
5) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА И УХОД
ЗА НИМ
a) Используйте для зарядки
аккумуляторной батареи только
указанное производителем зарядное
устройство. Использование зарядного
устройства определенного типа
для зарядки других батарей может
привести к возгоранию.
b) Используйте для электроинструмента
только батареи указанного типа.
Использование других аккумуляторных
батарей может стать причиной
травмы и пожара.
c) Избегайте попадания внутрь
батареи скрепок, монет, ключей,
гвоздей, болтов или других мелких
металлических предметов, которые
могут вызывать замыкание ее
контактов. Короткое замыкание
контактов батареи может привести
к возгоранию или получению ожогов.
d) При повреждении батареи, из нее
может вытечь электролит. При
случайном контакте с электролитом
смойте его водой. При попадании
электролита в глаза обратитесь за
медицинской помощью. Жидкость,
находящаяся внутри батареи, может
вызвать раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Обслуживание электроинструмента
должно выполняться только
квалифицированным техническим
персоналом. Это позволит обеспечить
безопасность обслуживаемого
инструмента.
Дополнительные инструкции
по технике безопасности
при работе с ножовочным
станком
• Удерживайте инструмент за
изолированные поверхности
захватывания при выполнении
работ, во время которых имеется
вероятность контакта инструмента
со скрытой электропроводкой. Если
вы держитесь за металлические детали
инструмента в случае контакта
с находящимся под напряжением
проводом возможно поражение
оператора электрическим током.
• ВСЕГДА одевайте респиратор.
Вдыхание пыли может привести
22
к нарушению функций дыхания
и, возможно, к развитию заболеваний.
• НИКОГДА не включайте инструмент,
если зажало полотно или оно касается
заготовки.
• Держите руки подальше от
движущихся деталей. Никогда не
держите руки в зоне распила.
• Используйте дополнительные меры
предосторожности при выполнении
резки над головой и уделяйте
особое внимание расположенной над
головой электропроводке, которая
может быть скрыта. Своевременно
прогнозируйте траекторию падения
обрезков и опилок.
• Работая с этим инструментом
делайте перерывы в работе.
Вибрация, которая возникает во время
работы с этим инструментом может
привести к хроническому повреждени.
пальцев и рук. Для дополнительной
защиты рук используйте плотные
перчатки и делайте частые
перерывы в работе, ограничьте
время повседневного использования
инструмента.
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
• После выключения пилы никогда не
пытайтесь остановить ее руками.
• Никогда не кладите пилу на стол
или рабочий верстак, если вы
предварительно не выключили ее. После
выключения инструмента полотно
пилы продолжает двигаться в течение
некоторого времени.
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
• При использовании полотен, специально
предназначенных для работ по дереву,
перед началом работы удалите
с заготовки все гвозди и другие
металлические предметы.
• По возможности, используйте зажимы
или тиски для надежного крепления
заготовки.
• Не пытайтесь распиливать очень
мелкие детали.
• Не наклоняйтесь слишком сильно вперед.
Обеспечьте устойчивое положение,
особенно на лестницах и подмостках.
• Всегда держите пилу двумя руками.
• Используйте соответствующие
полотна для выпиливания криволинейных
заготовок и отверстий.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Используйте только полотна,
соответствующие стандартам,
которые указаны в данном руководстве.
Важные инструкции по
технике безопасности для
всех зарядных устройств
• Всегда используйте острые ножовочные
полотна в идеальном рабочем
состоянии, поврежденные полотна нужно
немедленно заменять.
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО:
В данном руководстве содержатся важные
инструкции по технике безопасности для
зарядного устройства DCB105.
ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА ПОЛОТНА ПИЛЫ
• Убедитесь в надежной фиксации
полотна.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. А именно:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы в результате
воздействия частиц;
– Риск получения ожогов в результате
нагревания инструмента в процессе
работы.
– Риск получения травмы в результате
продолжительного использования.
Маркировка на инструменте
На инструмент нанесены следующие
обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Используйте защитные наушники.
Используйте защитные очки.
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ
Код даты, в котором также указывается год
производства, отпечатан на поверхности
корпуса, которая образует соединительный
элемент между инструментом и
аккумуляторной батареей.
Пример:
2014 XX XX
Год производства
• Перед тем, как использовать зарядное
устройство, внимательно изучите
все инструкции и предупреждающие
этикетки на зарядном устройстве,
батарее и инструменте, для которого
используется батарея.
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим
током. Не допускайте попадания
жидкости в зарядное устройство.
Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Опасность ожога. Во избежание
получения травмы зарядку
аккумулятора выполняйте
только с использованием
зарядного устройства DEWALT.
Использование батарей другого
типа может привести к взрыву,
травмам и повреждениям.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с данным устройством.
ПРИМЕЧАНИЕ: В определенных
условиях, при подключении
зарядного устройства к источнику
питания, может произойти
короткое замыкание контактов
внутри зарядного устройства
посторонними материалами.
Не допускайте попадания
в полости зарядного устройства
таких токопроводящих
материалов, как стальная
стружка, алюминиевая фольга или
другие металлические частицы
и т.п. Всегда отключайте
зарядное устройство от
источника питания, если
в нем нет аккумулятора.
Всегда отключайте зарядное
устройство от сети перед
тем, как приступить к очистке
инструмента.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
• НЕ пытайтесь заряжать батареи
с помощью каких-либо других зарядных
устройств, кроме тех, которые
указаны в данном руководстве. Зарядное
устройство и батарея предназначены
для совместного использования.
• Эти зарядные устройства не
предназначены ни для какого другого
использования, помимо зарядки
аккумуляторных батарей DЕWALT.
Использование любых других батарей
может привести к возгоранию,
поражению электротоком или гибели от
электрического шока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию снега или дождя.
• При отключении зарядного устройства
от сети всегда тяните за штепсельную
вилку, а не за шнур. Это поможет
избежать повреждения штепсельной
вилки и розетки.
• Убедитесь в том, что шнур расположен
таким образом, чтобы на него не
наступили, не споткнулись об него,
а также в том, что он не натянут и не
может быть поврежден.
• Не используйте удлинительный шнур
без необходимости. Использование
удлинительного шнура неподходящего
типа может привести к пожару или
поражению электрическим током.
• При работе с зарядным устройством
на улице, всегда выбирайте сухое
место и используйте удлинитель,
который подходит для использования
вне помещения. Использования шнура
питания, предназначенного для
использования вне помещения, снижает
риск поражения электрическим током.
• Не закрывайте вентиляционные
отверстия зарядного устройства.
Вентиляционные отверстия находятся
наверху и по бокам зарядного
устройства Не располагайте зарядное
устройство поблизости от источников
тепла.
• Не используйте зарядное устройство
при наличии повреждений шнура или
штепсельной вилки — в этом случае
необходимо немедленно их заменить.
• Не используйте зарядное устройство,
если его роняли либо если оно
подвергалось сильным ударам или
было повреждено каким-либо иным
24
образом. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство.
При необходимости обратитесь
в специализированный сервисный центр
если нужно провести обслуживание или
ремонт инструмента. Неправильная
сборка может стать причиной пожара
или поражения электрическим током.
• В случае повреждения шнура питания
его необходимо немедленно заменить у
производителя, в его сервисном центре
или с привлечением другого специалиста
аналогичной квалификации для
предотвращения несчастного случая.
• Перед чисткой отключите зарядное
устройство от сети. В противном
случае, это может привести
к поражению электрическим током.
Извлечение аккумуляторной батареи
не приведет к снижению степени этого
риска.
• НИКОГДА НЕ подключайте 2 зарядных
устройства вместе.
• Зарядное устройство предназначено
для работы при стандартном
напряжении сети в 230 В. Не пытайтесь
использовать его при каком-либо ином
напряжении. Это не относится к
автомобильному зарядному устройству.
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
Зарядные устройства
Зарядное устройство DCB105 работает
с ионно-литиевыми аккумуляторами 10,8 В,
14,4 в и 18 В (DCB121, DCB123, DCB125,
DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 и DCB185) .
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и максимально просты в
использовании.
Зарядка аккумуляторной
батареи (рис. 2)
1. Перед установкой батареи подключите
зарядное устройство к соответствующей
розетке с напряжением 230 В.
2. Вставьте аккумулятор (f) в зарядное
устройство, убедившись в том, что он
хорошо установлен. Красный индикатор
зарядки начнет мигать. Это означает, что
процесс зарядки начался.
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. По окончании зарядки красный индикатор
будет гореть, ровно, не мигая. Теперь
батарея полностью заряжена, и ее можно
использовать или оставить в зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить
максимальную производительность и срок
службы ионно-литиевых батарей, перед
первым использованием полностью зарядите
батарейный комплект.
Процесс зарядки
См. состояние зарядки аккумуляторной
батареи в приведенной ниже таблице.
Состояние зарядки
зарядка
––
–– ––
––
полностью заряжен –––––––––––––––––
температурная
задержка
x
–– • –– • –– •–– •
неисправность
аккумулятора или
зарядного устройства
••••••••••••
неисправность
с сетью
•• •• •• •• •• ••
Зарядное устройство не может полностью
зарядить неисправный аккумулятор. Зарядное
устройство показывает неисправность
аккумулятора, если индикатор не загорается
или мигает.
ПРИМЕЧАНИЕ: Также это может указывать на
проблему с зарядным устройством.
Если зарядное устройство указывает на
наличие проблемы, проверьте аккумулятор
и зарядное устройство в специализированном
сервисном центре.
Температурная задержка
При слишком низкой или слишком высокой
температуре батареи, зарядное устройство
автоматически переходит в режим
температурной задержки; при этом зарядка
не начинается до тех пор, пока батарея не
достигнет нужной температуры. После того,
как нужный уровень температуры будет
достигнут, устройство перейдет в режим
зарядки. Данная функция обеспечивает
максимальный срок эксплуатации батареи.
Li-Ion аккумуляторы, имеют систему
электронной защиты, которая защищает
аккумуляторы от перегрузки, перегревания
или глубокой разрядки.
При срабатывании системы электронной
защиты инструмент автоматически
отключается. В этом случае поставьте
аккумулятор на зарядку до тех пор, пока он
полностью не зарядится.
Зарядка холодного аккумулятора занимает
на 50 % больше времени, чем теплого.
Аккумулятор заряжается медленнее во время
цикла зарядки и максимального заряда
не удастся добиться даже после того, как
аккумулятор будет теплым.
Важные инструкции по
технике безопасности для
всех батарей
При заказе запасных батарей не забудьте
указать номер по каталогу и напряжение
питания.
При покупке батарея заряжена не полностью.
Перед использованием аккумулятора
и зарядного устройства внимательно
прочитайте инструкции по технике
безопасности и следуйте им при зарядке
аккумулятора.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ
ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте батарею
во взрывоопасной атмосфере, например,
при наличии горючих жидкостей, газов
или пыли. Установка или удаление
батареи из зарядного устройства
может привести к воспламенению пыли
или газов.
• Никогда не прилагайте больших усилий,
вставляя аккумулятор в зарядное
устройство. Не вносите изменения
в аккумулятор, с целью установить их
в зарядное устройство, к которому они
не подходят. Это может привести
к серьезным травмам.
• Заряжайте батареи только с помощью
зарядных устройств DEWALT.
• НЕ проливайте на них и не погружайте
их в воду или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
данное устройство и батарею при
температуре выше 40˚ C (например,
на внешних пристройках или на
металлических поверхностях зданий
в летнее время).
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Для получения наилучших результатов
перед использованием аккумулятора
убедитесь в том, что он полностью
заряжен.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
разбирайте батарею. При наличии
трещин или других повреждений
батареи, не устанавливайте ее
в зарядное устройство.
Не роняйте батарею и не
подвергайте ее ударам или другим
повреждениям. Не используйте
батарею или зарядное
устройство после удара, падения
или получения каких-либо других
повреждений (например, после
того, как ее проткнули гвоздем,
ударили молотком или наступили
на нее). Это может привести
к поражению электрическим
током. Поврежденные батареи
необходимо вернуть
в сервисный центр для повторной
переработки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда
устройство не используется,
кладите его на бок на
устойчивую поверхность
в том месте, где об него
нельзя споткнуться и упасть.
Некоторые устройства
с батареями большого размера,
стоят сверху на батарее, и могут
легко упасть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
БАТАРЕЙ (Li-Ion)
• Не сжигайте батареи, даже
поврежденные или полностью
отработавшие. При попадании
в огонь батареи могут взорваться.
При сжигании ионно-литиевых батарей
образуются токсичные вещества и газы.
• При попадании содержимого батареи
на кожу, немедленно промойте это
место водой с мылом. При попадании
содержимого батареи в глаза,
необходимо промыть открытые глаза
проточной водой в течение 15 минут
или до тех пор, пока не пройдет
раздражение. При необходимости
обращения к врачу, может пригодиться
следующая информация: электролит
представляет собой смесь жидких
органических углекислых и литиевых
солей.
26
• При вскрытии батареи, ее содержимое
может вызвать раздражение
дыхательных путей. Обеспечьте
наличие свежего воздуха. Если симптомы
сохраняются, обратитесь к врачу.
ВНИМАНИЕ: Опасность ожога.
Содержимое батареи может
воспламениться при попадании
искр или огня.
Аккумуляторная батарея
ТИП АККУМУЛЯТОРА
DCS387 работает от 18 вольтового
аккумулятора.
Можно использовать аккумуляторы DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 или
DCB185. Подробную информацию см.
в Технических характеристиках.
Рекомендации по хранению
1. Лучшим местом для хранения является
прохладное и сухое место, защищенное
от прямых солнечных лучей, высокой или
низкой температуры. Для оптимальной
работы и продолжительного срока
службы, не используемые аккумуляторы
храните при комнатной температуре.
2. Для достижения максимальных
результатов при продолжительном
хранении рекомендуется полностью
зарядить батарейный комплект и хранить
его в прохладном сухом месте вне
зарядного устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Батарейные комплекты не
должны храниться в полностью разряженном
состоянии. Перед использованием
батарейный комплект требует повторной
зарядки.
МАРКИРОВКА НА
ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ
И АККУМУЛЯТОРЕ
Помимо пиктограмм, используемых в данном
руководстве, на зарядном устройстве
и батарее имеются следующие обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Чтобы узнать время зарядки, см.
Tехнические характеристики .
100%
Зарядка батареи.
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 Беспроводная сабельная пила
2 Ионно-литиевая аккумуляторная батарея
1 Набор инструментов
100%
Батарея заряжена.
Батарея неисправна.
Температурная задержка.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов батареи
и зарядного устройства.
Не пытайтесь заряжать
поврежденную батарею.
Не подвергайте электроинструмент
или его элементы воздействию
влаги.
Немедленно заменяйте
поврежденный шнур питания.
Зарядку осуществляйте только при
температуре от 4 ˚C до 40 ˚C.
Для использования внутри
помещений.
Утилизируйте отработанные батареи
безопасным для окружающей среды
способом.
Заряжайте аккумуляторы DEWALT,
используя только соответствующие
зарядные устройства DEWALT.
Зарядка иных аккумуляторных
батарей, кроме DEWALT на зарядных
устройствах DEWALT может привести
к возгоранию аккумуляторов
и возникновению других опасных
ситуаций.
Не сжигайте аккумуляторную
батарею.
1 Зарядное устройство
1 Руководство по эксплуатации
1 Схема в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки для
моделей N.
• Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Описание (рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Никогда не вносите
изменения в конструкцию
электроинструмента или какойлибо его части. Это может
привести к повреждению или
травме.
a. Пусковой выключатель
b. Кнопка выключения
c. Защелка фиксатора ножовочного полотна
d. Основание
e. Рукоятка
f. Аккумуляторная батарея
g. Кнопка открывания аккумуляторного
отсека
h. Основная ручка
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Ваши аккумуляторные сабельные
пилы DCS387 были разработаны для
профессиональной распиловки дерева,
металла и труб. Компактная конструкция
позволяет выполнять резку у самого края
сложных участков.
НЕ используйте этот инструмент в условиях
повышенной влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
Эти сабельные пилы являются
профессиональными электроинструментами.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
НЕ допускайте детей к инструменту.
Использование инструмента неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
• Маленькие дети и люди
с ограниченными физическими
возможностями. Этот инструмент
не предназначен для использования
малолетними детьми или людьми
с ограниченными физическими
возможностями кроме как под контролем
лица, отвечающего за их безопасность.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей), с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, кроме
как под контролем лица, отвечающего за
их безопасность. Никогда не оставляйте
детей без присмотра с этим инструментом.
Электрическая безопасность
Электродвигатель рассчитан на работу только
при одном напряжении сети. Необходимо
обязательно убедиться в том, что напряжение
источника питания соответствует указанному
на шильдике. Необходимо также убедиться
в том, что напряжение зарядного устройства
соответствует напряжению в сети.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
с EN 60335; поэтому не требуется
заземления при работе с ним.
В случае повреждения шнура питания
его необходимо заменить специально
подготовленным шнуром, который можно
приобрести в сервисных центрах DEWALT .
Замена штепсельной вилки
(только для Великобритании
и Ирландии)
качества. Рекомендованный предохранитель:
3 A.
Использование кабеляудлинителя
Используйте удлинитель только в случаях
крайней необходимости. Используйте только
утвержденные удлинители промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
зарядного устройства (см.Технические
характеристики ). Минимальное поперечное
сечение провода электрического кабеля
должно составлять 1 mm2; максимальная
длина 30 м.
При использовании кабельного барабана
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Перед любыми
работами по сборке и регулировке
необходимо извлечь батарею.
Каждый раз перед установкой или
извлечением батареи следует
выключать дрель.
ВНИМАНИЕ: Используйте только
аккумуляторные батареи и
зарядные устройстваDeWALT.
Установка и извлечение
аккумуляторной батареи из
инструмента (рис. 3)
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск
травмы никогда не нажимайте
кнопку снятия аккумулятора, не
снимая аккумулятор. Нажатие
на кнопку снятия аккумулятора
без снятия аккумулятора может
привести к неожиданному
повреждению аккумулятора.
• Осторожно снимите старую вилку.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения наилучших
результатов перед использованием
аккумулятора убедитесь в том, что он
полностью заряжен.
• Подсоедините коричневый провод
к терминалу фазы в вилке.
УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
В РУЧКУ ИНСТРУМЕНТА
Если нужно установить штепсельную вилку:
• Подсоедините синий провод к нулевому
терминалу.
ВНИМАНИЕ: Заземления не
требуется.
Соблюдайте инструкции по установке вилки,
которые предусмотрены к вилкам высокого
28
1. Совместите аккумулятор (f) с выемкой на
внутренней стороне рукоятки (Рис. 3).
2. Задвиньте рукоятку так. чтобы
аккумулятор плотно встал на место
и убедитесь в том, что он хорошо
закреплен.
РУССКИЙ ЯЗЫК
СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ С
ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на кнопку извлечения батареи (g)
и вытащите батарею из рукоятки.
2. Вставьте батарею в зарядное устройство,
как указано в разделе данного
руководства, посвященном зарядному
устройству.
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА (РИС. 2)
В некоторых аккумуляторах DEEWALT есть
датчик заряда. который включает три зеленых
светодиодных индикатора, показывающий
уровень оставшегося заряда аккумулятора.
Для включения датчика заряда, нажмите
и удерживайте кнопку датчика заряда (i).
Загорятся три зеленых светодиода, показывая
уровень оставшегося заряда. Когда уровень
заряда аккумулятора будет ниже уровня,
необходимого для использования, светодиоды
перестанут гореть и аккумулятор следует
зарядить
ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик заряда аккумулятора
показывает уровень оставшегося заряда. Он
не показывает работоспособность устройства
и его показания могут меняться в зависимости
от компонентов продукта, температуры и сфер
применения.
Курковый пусковой
выключатель
с регулировкой скорости
(рис. 4)
КНОПКА ЗАЩИТЫ ОТ
НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ПУСКА И
КУРКОВЫЙ ПУСКОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
На вашей пиле есть кнопка защиты от
непреднамеренного пуска(b).
Для блокировки куркового выключателя
нажмите кнопку фиксатора, как показано
на рисунке 4. Всегда блокируйте курковый
переключатель (a) при переноске или
хранении инструмента для предотвращения
вероятности случайного включения.
Кнопка защиты от непреднамеренного
пуска окрашивается в красный цвет, если
выключатель находится в разблокированном
положении.
Для разблокировки куркового
выключателя нажмите кнопку фиксации, как
показано на рисунке 4. Нажмите курковый
выключатель для включения инструмента.
Отпускание куркового выключателя приводит
к выключению инструмента.
ВНИМАНИЕ: Этот инструмент
не оснащен приспособлением
для удержания выключателя во
включенном положении и фиксация
его в положении ВКЛ при помощи
каких-либо других средств
запрещена.
Выключатель с регулировкой скорости дает
вам больше гибкости в работе. Чем сильнее
вы нажимаете на курок, тем больше будет
скорость смазки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Использование самой низкой
скорости рекомендуется только
при начальном этапе распиловки.
Продолжительная работа на
самой низкой скорости может
стать причиной неисправности
пилы.
РАБОТА
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезных
травм, выключайте
инструмент и отключайте
его от сети перед тем,
как выполнять какие-либо
настройки или снимать/
устанавливать насадки или
оснастку.
Установка и снятие
ножовочного полотна
(рис. 1, 5–7, 10)
В продаже имеются пильные полотна
различной длины. Используйте инструмент,
соответствующий типу выполняемой работы.
Длина пильного полотна должна превышать
90 мм (3-1/2") и во время пиления оно должно
выходить за пределы подошвы и толщины
обрабатываемой заготовки. Не используйте
данный инструмент для резки предметов из
магния.
ВНИМАНИЕ: Опасность пореза.
Если при пилении пильное
полотно не выходит за пределы
подошвы и обрабатываемой
заготовки, полотно может
сломаться (Рис. 5). В этом случае
существует повышенный риск
получения телесной травмы,
а также повреждения подошвы
пилы и заготовки.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
УСТАНОВКА ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА
1. Переведите вверх зажимной рычаг
полотна (c) (рис. 1).
2. Вставьте хвостовик пильного полотна.
3. Опустите вниз зажимной рычаг полотна.
ПРИМЕЧАНИЕ: Пильное полотно можно
устанавливать в четырех различных
положениях, как показано на рисунке 6.
Пильное полотно можно установить зубьями
вверх для резки заподлицо. См. рис. 10
СНЯТИЕ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
ожога. Не прикасайтесь
к ножовочному полотну
сразу после использования
инструмента. Это может
привести к травме.
1. Откройте зажимной рычаг полотна.
2. Снимите полотно.
Правильное положение рук
(рис. 8)
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения серьезных травм,
ВСЕГДА используйте правильное
положение рук как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Во избежании
риска получения серьезных
травм, всегда крепко держите
инструмент, предупреждая
внезапную резкую отдачу.
При правильном расположении рук правая
рука находится на боковой ручке (е), а другая
на основной ручке (h).
Резание пильным
полотном, расположенным
горизонтально (рис. 7)
На вашей пиле есть кнопка защиты от
непреднамеренного пуска. Установка
пильного полотна в горизонтальном
положении позволяет производить резание
вплотную к полу, стенам, потолку и других
труднодоступных местах. Во избежание
отдачи убедитесь, что подошва плотно
прижата к обрабатываемой поверхности.
Резка (рис. 9-11)
ВНИМАНИЕ: Всегда используйте
защитные очки. Все
пользователи и лица, находящиеся
в рабочей зоне, должны
использовать средства защиты
глаз.
ВНИМАНИЕ: При резании
в сторону оператора будьте
особенно внимательны. Во
время работы крепко держите
инструмент обеими руками.
Перед резанием материала любого типа
убедитесь, что он надежно закреплен
при помощи болтов или зажимов, чтобы
предотвратить его смещение во время
операции. Поднесите пильное полотно
максимально близко к обрабатываемой
поверхности, включите двигатель и дождитесь,
пока пила не наберет полную скорость; только
после это начинайте резание Всегда, когда
это возможно, подошва должна быть плотно
прижата к обрабатываемому материалу (рис.
9). Это позволить предупредить защемление
пилы, уменьшит вибрацию и сведет
к минимуму поломку ножовочного полотна.
Все операции, требующие давления на
пильное полотно, такие как угловые или
спиральные резы, увеличивают возможность
вибрации, обратного удара и поломки
пильного полотна.
ВНИМАНИЕ: Используйте
дополнительные меры
предосторожности при
выполнении резки над головой
и уделяйте особое внимание
расположенной над головой
электропроводке, которая может
быть скрыта. Своевременно
прогнозируйте траекторию
падения обрезков и опилок.
ВНИМАНИЕ: Проверьте рабочую
зону на наличие скрытых
газовых и водопроводных труб
или электропроводки перед
проведением сплошного или
врезного пиления. В противном
случае существует высокий риск
взрыва, повреждения имущества,
поражения электрическим током
и/или получения тяжелой травмы.
ВЫПИЛИВАНИЕ ДВЕРЕЙ (РИС. 9)
Компактный дизайн двигателя сабельной
пилы и отклоняющейся подошвой позволяет
30
РУССКИЙ ЯЗЫК
выполнять обрезку полов, углов и других
труднодоступных участков.
ВРЕЗНОЕ ПИЛЕНИЕ - ТОЛЬКО ДЛЯ
ДРЕВЕСИНЫ (РИС. 10)
Первый шаг при врезном пилении –
измерение обрабатываемой поверхности
и точная разметка при помощи карандаша,
мела или скрайбера. Используйте инструмент,
соответствующий типу выполняемой работы.
Длина пильного полотна должна превышать
90 мм (3-1/2") и во время пиления оно должно
выходить за пределы подошвы и толщины
обрабатываемой заготовки. Вставьте полотно
в зажим.
Затем приставьте пилу к передней части так,
чтобы передний конец опорной подошвы
плотно прилегал к рабочей поверхности,
а ножовочное полотно проходило через
разрезаемый материал на всю длину
хода (Положение 1 на рис. 10). Запустите
электродвигатель и дождитесь, пока
пила не наберет полную обороты. Крепко
удерживая пилу обеими руками, медленно
и осторожно переведите рукоятку пилы вверх,
прижимая нижнюю часть подошвы пилы
к поверхности заготовки (Положение 2 на рис.
10). Пильное полотно войдет в материал.
Перед продолжением врезного пиления всегда
проверяйте, что пильное полотно полностью
проходит через обрабатываемый материал.
ПРИМЕЧАНИЕ: На участках, где
видимость пильного полотна ограничена,
используйте край подошвы пилы в качестве
направляющей. Линии для любого реза
должны продолжаться
за пределами края выполняемого реза.
ПРИМЕЧАНИЕ: В большинстве случаев
рекомендуется покрывать обрабатываемые
металлические поверхности тонким слоем
масла или другого смазочного вещества вдоль
линии реза; это значительно облегчит процесс
резания и увеличит срок службы пильного
полотна.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш инструмент DeWALT имеет длительный
срок эксплуатации и требует минимальных
затрат на техобслуживание. Для длительной
безотказной работы необходимо обеспечить
правильный уход за инструментом и его
регулярную очистку.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
Зарядное устройство и аккумуляторные
батареи неремонтопригодны. Внутри
установки нет деталей, обслуживаемых
пользователем.
Смазка
Вашему инструменту не требуется
дополнительная смазка.
РЕЗКА МЕТАЛЛА (РИС. 11)
Режущая способность вашей пилы для
различных металлов зависит от типа пильного
полотна и типа разрезаемого металла.
Используйте диск с мелкими зубцами для
черный металлов, а диски с более крупными
зубцами для цветных металлов. При резке
тонкого листового металла зажмите лист
между двумя деревянными брусками. Эта
мера предосторожности поможет произвести
чистый разрез с меньшей вибрацией и без
повреждения металлического листа. Всегда
помните, что излишнее давление на пильное
полотно сокращает срок его службы и часто
становится причиной поломки пильного
полотна.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Удаляйте
загрязнения и пыль с корпуса
инструмента, продувая его
сухим воздухом, поскольку грязь
собирается внутри корпуса
и вокруг вентиляционных
отверстий. Надевайте защитные
наушники и противопылевую маску
при выполнении этих работ.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты
могут ослаблять структуру
материала, используемого для
производства таких деталей.
Используйте мягкую ткань,
смоченную мыльном растворе. Не
допускайте попадание жидкости
внутрь инструмента; никогда не
погружайте никакие из деталей
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от сети
питания. Грязь и жир можно
удалить с наружной поверхности
зарядного устройства
с помощью тряпки или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или чистящие
растворы.
Дополнительные
приспособления
ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что
дополнительные приспособления
других производителей кроме
DEWALT, не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять
опасность. Во избежание травм
следует использовать для
данного инструмента только
дополнительные приспособления,
рекомендованные DEWALT.
Проконсультируйтесь со своим продавцом для
получения дополнительной информации по
соответствующей оснастке.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что
ваш инструмент DeWALT требует замены или
он вам больше не нужен, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Раздельный сбор мусора,
использованных продуктов
и упаковки позволяет осуществлять
повторную переработку
и использовать их снова и снова.
Повторное использование
материалов, подвергаемых
вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от
загрязнений и сокращает
потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электроприборов и бытового
мусора на муниципальных свалках или сдачу
его продавцам у которых вы покупали свой
продукт.
Сервисные центрыDeWALT осуществляют
прием на утилизацию изделий DeWALT
по окончании срока их службы. Чтобы
воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по
ремонту, который занимается сбором этих
продуктов от имени компании.
Адрес ближайшего авторизованного
сервисного центра можно получить,
обратившись в местное представительство
компании DeWALTпо адресу, указанному
в настоящем руководстве. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на
веб-сайте: www.2helpU.com.
Аккумуляторная батарея
Данную аккумуляторную батарею
с длительным сроком эксплуатации
необходимо перезаряжать, когда она
перестает обеспечивать питание,
необходимое для выполнения определенных
работ. По окончании срока эксплуатации ее
следует утилизировать, соблюдая при этом
необходимые меры по защите окружающей
среды:
• Разрядите батарею до конца и извлеките
ее из инструмента.
• Литий-ионные аккумуляторные батареи
подлежат вторичной переработке. Сдайте
их нашему дилеру или в местный центр
вторичной переработки. В этих пунктах
батареи будут подвергнуты повторной
переработке или правильной утилизации.
zst00249654 - 09-10-2014
32
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising