FMC761 | Stanley FMC761 ANGLE GRINDER Type H1 instruction manual

402113-84 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
FMC761
2
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Polizorul unghiular Stanley Fat Max a fost conceput pentru
polizarea şi tăierea metalului şi a zidăriei folosind tipul adecvat de discuri de tăiere sau polizare. Această unealtă este
destinată utilizatorilor profesionişti şi privaţi, neprofesionişti.
f.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele
electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă
şi toate instrucţiunile. Nerespectarea avertizărilor
şi a instrucţiunilor enumerate în continuare poate
conduce la electrocutare, incendii şi/sau vătămări
grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică" din
avertizări se referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta electrică
(fără cablu) alimentată de la acumulator.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
4
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă inflamabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în timp
ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea atenţiei
poate conduce la pierderea controlului.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice împământate (legate
la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi frigidere.
Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care
corpul dvs. este împământat sau legat la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau umiditate. Apa pătrunsă într-o unealtă electrică va spori
riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi
niciodată cablul pentru transportarea, tragerea
sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuţite sau
componente în mişcare. Cablurile deteriorate sau
încurcate sporesc riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice întrun spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizaţi
o alimentare cu dispozitiv de protecţie la curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce
riscul electrocutării.
Siguranţa corporală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi respectaţi
regulile de bun simţ atunci când operaţi o unealtă
electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un moment
de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie corporală. Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul
de protecţie precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru vor
reduce vătămările corporale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte de
conectarea la sursa de alimentare şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei.
Transportarea uneltelor electrice ţinând degetul pe
întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor
electrice ce au întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare înainte
de a porni unealta electrică. O cheie sau un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă a uneltei electrice
poate conduce la vătămări corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul.
Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriți-vă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi
prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea
conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa acestuia.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dumneavoastră.
Unealta de lucru adecvată va efectua lucrarea mai
bine şi în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
ROMÂNĂ
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie să
fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/
sau acumulatorul de la unealta electrică înaintea
efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste măsuri
preventive de siguranţă reduc riscul pornirii accidentale
a uneltei electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verifi caţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componentelor
şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, aveţi în vedere
repararea uneltei electrice înainte de utilizare. Multe
accidente sunt cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi capetele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce trebuie
să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei de utilizare
ar putea conduce la situaţii periculoase.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor cu acumulator
Reîncărcaţi folosind exclusiv încărcătorul specifi cat de către producător. Un încărcător adecvat pentru
un anumit tip de acumulator poate genera risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt tip de acumulator.
Utilizaţi uneltele electrice exclusiv împreună cu
acumulatorii specificaţi. Utilizarea oricăror alţi acumulatori poate genera riscuri de vătămare şi incendiu.
Atunci când acumulatorul nu este utilizat, păstraţi-l
ferit de alte obiecte metalice, precum agrafe de
birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte
metalice mici ce ar putea crea prin contact conexiunea între cele două borne. Scurtcircuitarea bornelor
acumulatorului poate determina arsuri sau incendii.
În condiţii de utilizare incorectă, este posibil să fie
evacuat lichid din acumulator; evitaţi contactul cu
acesta. În cazul în care survine contactul accidental,
clătiţi cu apă. În cazul în care lichidul intră în contact
cu ochii, consultaţi, de urgenţă, medicul. Lichidul
evacuat din acumulator poate cauza iritaţii sau arsuri.
6.
a.
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb
identice. Astfel, vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru
unealta de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranţă
pentru operaţiuni de polizare, şlefuire, frecare cu
perii de sârmă, lustruire sau tăiere abrazivă.
♦
♦
♦
Această unealtă electrică este destinată să
funcţioneze ca unealtă de polizat, şlefuit, frecat
cu peria de sârmă, lustruit sau debitat. Citiţi toate
avertizările de siguranţă, instrucţiunile, ilustraţiile
şi specificaţiile furnizate împreună cu această
unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucţiunilor
enumerate în continuare poate conduce la electrocutare, incendii şi/sau vătămări grave.
Operaţiunile pentru care nu a fost concepută unealta electrică pot da naştere la pericole şi pot cauza
vătămări personale.
Nu utilizaţi accesorii care nu sunt special concepute şi recomandate de către producătorul uneltei.
Simplul fapt că un accesoriu poate fi ataşat la unealta dvs.
electrică nu asigură operarea în siguranţă.
♦
♦
♦
♦
Viteza nominală a accesoriului trebuie să fie cel
puţin egală cu viteza maximă marcată pe unealta
electrică. Accesoriile ce funcţionează mai repede
decât viteza lor nominală se pot rupe şi pot ricoşa.
Diametrul exterior şi grosimea accesoriului trebuie
să se încadreze în specificaţie capacităţii specifice
uneltei dvs. electrice. Accesoriile dimensionate
incorect nu pot fi supravegheate sau controlate în mod
adecvat.
Montarea prin înfiletare a accesoriilor trebuie să fie
compatibilă cu filetul de pe axul polizorului. Pentru
accesoriile cu montare cu flanşe, orificiul axului
accesoriului trebuie să se potrivească cu diametrul
flanşei. Accesoriile ce nu se potrivesc cu elementele
metalice de montare ale uneltei electrice vor funcţiona
neechilibrat, vor vibra în mod excesiv şi pot cauza
pierderea controlului.
Nu utilizaţi un accesoriu deteriorat. Înainte de
fiecare utilizare, inspectaţi accesoriul, cum ar
fi discurile abrazive pentru depistarea aşchiilor
formate şi a fisurilor, tălpile de susținere pentru
depistarea fisurilor, rupturilor sau uzurii excesive, periile de sârmă pentru depistarea sârmelor
desprinse sau crăpate. În cazul în care unealta
electrică sau accesoriul este scăpat pe jos, inspectaţi-l pentru a depista eventualele deteriorări sau
montaţi un accesoriu nedeteriorat. După inspectarea şi instalarea unui accesoriu, poziţionaţi-vă şi
5
ROMÂNĂ
♦
dvs. şi persoanele din jur la distanţă faţă de planul
accesoriului rotativ şi utilizaţi unealta electrică
la viteză maximă în gol timp de un minut. În mod
normal, accesoriile deteriorate se vor rupe în timpul
acestei perioade de testare.
Purtaţi echipament de protecţie corporală. În
funcţie de aplicaţie, utilizaţi o mască pentru faţă,
ochelari sau vizoare de protecţie. Dacă este cazul,
purtaţi măşti anti-praf, dopuri pentru urechi,
mănuşi şi salopetă care să vă protejeze de micile
fragmente abrazive sau de fragmente provenind
de la piesa de prelucrat. Echipamentul de protecţie
pentru ochi trebuie să aibă capacitatea de a opri reziduurile
proiectate, rezultate în urma diverselor operaţiuni. Masca
anti-praf sau masca de protecţie respiratorie trebuie să
aibă capacitatea de a filtra particulele generate în urma
operaţiei dvs. Expunerea prelungită la zgomot de înaltă
intensitate poate determina pierderea auzului.
♦
♦
Ţineţi persoanele din jur la o distanţă sigură faţă
de zona de lucru. Orice persoană care pătrunde în
zona de lucru trebuie să poarte echipament de protecţie corporală. Fragmentele provenite de la piesa de
prelucrat sau dintr-un accesoriu rupt pot fi proiectate şi
pot cauza vătămări asupra persoanelor aflate dincolo
de zona din apropierea locaţiei efective de operare.
Ţineţi unealta electrică pe suprafeţele izolate pentru
prindere atunci când efectuaţi o operaţie în care accesoriul de debitat poate atinge cabluri ascunse sau
propriul cablu de alimentare. Tăierea unui cablu sub
tensiune de către accesoriul de debitat ar putea determina
scurgerea curentului în componentele metalice expuse ale
uneltei electrice şi ar putea electrocuta operatorul.
Poziţionaţi cablul la distanţă faţă de accesoriul care
se roteşte. În cazul în care pierdeţi controlul, cablul poate
fi tăiat sau agăţat şi mâna sau braţul dvs. poate fi trasă
înspre accesoriul care se roteşte.
Nu aşezaţi niciodată unealta electrică pe jos până
când accesoriul nu s-a oprit complet. Accesoriul care
se roteşte poate prinde suprafaţa de sprijin şi poate determina mişcarea necontrolată a uneltei electrice.
Nu puneţi unealta electrică în funcţiune în timp ce
o căraţi pe lângă corp. Contactul accidental cu accesoriul
care se roteşte poate determina agăţarea hainelor, trăgând
accesoriul înspre corp.
Curăţaţi în mod regulat orificiile de aerisire ale uneltei
electrice. Ventilatorul motorului va trage praful în interiorul
carcasei, iar acumularea excesivă de particule metalice
poate cauza pericole electrice.
♦
♦
♦
♦
♦
Nu operaţi unealta electrică lângă materiale inflamabile. Scânteile pot aprinde astfel de materiale.
♦ Nu utilizaţi accesorii ce necesită agenţi de răcire
lichizi. Utilizarea apei sau a altor agenţi de răcire lichizi
pot cauza electrocutarea.
Notă: Avertizarea de mai sus nu se aplică uneltelor electrice
destinate în mod special utilizării împreună cu un sistem pe
bază de lichid.
6
Reculul şi avertizările aferente acestuia
Reculul este o reacţie bruscă a unui disc, tălpii de susținere,
periei sau a oricărui alt accesoriu care a fost ciupit sau
agăţat în timpul rotirii. Ciupirea sau agăţarea determină
oprirea rapidă a accesoriului care se roteşte, fapt care, la
rândul său, determină împingerea uneltei electrice scăpate
de sub control în direcţia opusă celei de rotire a accesoriului
din momentul incidentului.
Spre exemplu, dacă un disc abraziv este agăţat sau ciupit
de piesa de prelucrat, marginea discului ce intră în contact
poate săpa în suprafaţa materialului, determinând discul să
alunece sau să ricoşeze de pe suprafaţa de lucru. Discul
poate sări fie în direcţia înainte, fie înspre operator, în funcţie
de direcţia mişcării sale din momentul agăţării. De asemenea, discurile abrazive se pot rupe în astfel de situaţii.
Reculul este rezultatul utilizării greşite şi/sau procedurilor
sau condiţiilor incorecte de operare a uneltei electrice şi
pot fi evitate adoptând măsurile de precauţie menţionate în
continuare.
♦
♦
Apucaţi ferm unealta electrică şi poziţionaţi-vă
corpul şi braţul astfel încât să puteţi rezista forţei
unui recul. Utilizaţi întotdeauna mânerul auxiliar,
dacă este furnizat, pentru un control maxim în caz
de recul sau de reacţie de cuplare în momentul pornirii. Operatorul poate controla reacţiile de cuplare sau
forţele de recul dacă sunt adoptate măsuri adecvate de
protecţie.
Nu poziţionaţi niciodată mâna aproape de accesoriul care se roteşte. Accesoriul poate ricoşa înspre
mâna dvs.
♦
Nu vă poziţionaţi în zona în care unealta electrică va
ricoşa dacă survine reculul. Reculul va propulsa unealta
în direcţia opusă celei de mişcare a roţii din momentul
agăţării.
♦
Fiţi deosebit de atenţi atunci când lucraţi pe colţuri,
muchii ascuţite etc., Evitaţi salturile şi agăţarea
accesoriului. Colţurile, muchiile ascuţite sau salturile au
tendinţa de a agăţa accesoriile care se rotesc şi determină
pierderea controlului sau reculul.
♦
Nu ataşaţi o lamă cu lanţ de drujbă pentru lemn sau
o lamă cu pânză de bomfaier. Astfel de discuri generează reculul şi pierderea controlului în mod frecvent.
Avertizările de siguranţă specifice operaţiilor de
polizare şi tăiere abrazivă:
♦
♦
Utilizaţi exclusiv tipuri de discuri recomandate
pentru unealta dvs. electrică şi apărătoarea special
concepută pentru discul ales. Discurile pentru care
unealta electrică nu a fost concepută nu pot fi protejate
în mod adecvat şi sunt nesigure.
Suprafaţa de polizare a discurilor cu centru concav
trebuie să fie montată sub nivelul marginii apărătorii. Un disc montat necorespunzător care iese în afara
ROMÂNĂ
♦
♦
♦
♦
planului buzei apărătorii nu poate fi protejat corespunzător.
Apărătoarea trebuie ataşată fix pe unealta electrică
şi poziţionată pentru siguranţă maximă, astfel
încât o suprafaţă minimă a discului să fie expusă
în partea dinspre operator. Apărătoarea contribuie la
protejarea operatorului împotriva fragmentelor de discuri rupte, contactului accidental cu discul şi împotriva
scânteilor ce ar putea aprinde îmbrăcămintea.
Discurile trebuie să fie utilizate numai pentru
aplicaţiile recomandate. Spre exemplu: nu polizaţi
cu partea laterală a discului de debitat. Discurile
abrazive de debitat sunt destinate pentru polizarea periferică, forţele laterale aplicate acestor discuri putând
determina sfărâmarea acestora.
Utilizaţi întotdeauna flanşe de disc cu dimensiunile
şi formele corecte pentru discul pe care l-aţi ales.
Flanşele de disc adecvate susţin discul, reducând astfel
posibilitatea ruperii acestuia. Flanşele pentru discurile
de debitat pot diferi de flanşele pentru discurile de
polizat.
Nu folosiţi discuri uzate de la unelte electrice de
dimensiuni mai mari. Discurile destinate uneltelor
electrice de dimensiuni mai mari nu sunt adecvate
pentru viteza superioară a unei unelte mai mici şi se pot
rupe.
♦
♦
Avertizări de siguranţă specifice operaţiei de
şlefuit
♦
♦
♦
♦
Nu blocaţi discul de debitat sau nu apăsaţi excesiv
pe acesta. Nu încercaţi să efectuaţi o tăiere cu
o adâncime excesivă. Suprasolicitarea discului
măreşte sarcina şi probabilitatea de răsucire şi blocare
a discului în tăietură, precum şi posibilitatea producerii
reculului sau a ruperii discului.
Nu poziţionaţi corpul pe aceeaşi direcţie şi în spatele discului ce se roteşte. În timpul operării, atunci
când discul de deplasează în direcţia opusă corpului
dvs., eventualul recul ar putea propulsa discul ce se
roteşte şi unealta electrică direct înspre dvs.
Atunci când discul se blochează sau când se
întrerupe debitarea din orice motiv, opriţi unealta
electrică şi ţineţi-o în poziţie fixă până când discul
se opreşte complet. Nu încercaţi niciodată să
scoateţi discul de debitat din tăietură în timp ce
acesta se află în mişcare; în caz contrar, va surveni
reculul. Examinaţi şi adoptaţi măsuri de corecţie pentru
a elimina cauza blocării discului.
Nu porniţi din nou operaţiunea de tăiere atunci
când discul se află în tăietura din piesa de
prelucrat. Lăsaţi discul să atingă viteza totală şi
reintroduceţi-l cu atenţie în tăietură. Discul se poate
bloca, poate aluneca în sus sau poate ricoşa înapoi
dacă unealta de lucru este repornită atunci când discul
se află în tăietura din piesa de prelucrat.
Nu utilizaţi discuri cu şmirghel supradimensionate.
Urmaţi recomandările producătorului atunci când
selectaţi tipul de şmirghel. Şmirghelul mai mare,
care depăşeşte marginile tălpii de şlefuit prezintă risc
de sfâşiere şi poate determina distrugerea, ruperea
discului sau reculul.
Avertizări de siguranţă specifice operaţiunilor de
lustruire
♦
Avertizări suplimentare de siguranţă specifice
operaţiunilor de tăiere abrazivă
♦
Susţineţi panourile sau orice alte piese de prelucrat de mari dimensiuni pentru a reduce la minim
ciupirea discului şi reculul. Piesele mari de prelucrat
au tendinţa de a se îndoi sub propria greutate. Suporturile trebuie să fie poziţionate sub piesa de prelucrat,
aproape de linia de debitare şi aproape de marginea
piesei de prelucrat în raport cu fiecare parte laterală
a discului.
Acordaţi o atenţie suplimentară atunci când
efectuaţi decupaje în pereţi sau în alte zone fără
vizibilitate. Discul ce pătrunde în suprafaţa de debitat
poate tăia ţevi de gaze sau de apă, cabluri electrice sau
alte obiecte, fapt ce poate cauza reculul.
Nu permiteţi rotirea liberă a vreunei porţiuni
desprinse din calota de lustruit sau a sforilor de
fixare ale acesteia. Pliaţi sau tăiaţi sforile de fixare
desprinse. Sforile de fixare desprinse şi care se rotesc
se pot încurca în jurul degetelor dvs. sau se pot agăţa
de piesa de prelucrat.
Avertizări de siguranţă specifice operaţiunilor de
frecare cu perii de sârmă
♦
♦
Reţineţi că firele de sârmă sunt proiectate din perie
chiar şi în timpul operării obişnuite. Nu suprasolicitaţi periile de sârma aplicând o sarcină excesivă
asupra unealta. Firele de sârmă pot penetra cu
uşurinţă îmbrăcămintea subţire şi/sau pielea.
Dacă se recomandă utilizarea unei apărători pentru
frecarea cu perii de sârmă, nu permiteţi niciun fel
de contact al discului de sârmă cu apărătoarea. Discul de sârmă îşi poate mări diametrul datorită sarcinii
de lucru şi forţelor centrifuge.
Avertisment! Atingerea sau inhalarea pulberilor
rezultate în urma aplicaţiilor de şlefuire poate pune
în pericol sănătatea operatorului şi a persoanelor
din jur. Purtaţi o mască antipraf special concepută
pentru protejarea împotriva pulberilor şi fumurilor
şi asiguraţi-vă că persoanele din zona de lucru
sau cele care pătrund în zona de lucru sunt, de
asemenea, protejate.
7
ROMÂNĂ
Siguranţa terţilor
Etichetele prezente pe unealtă
♦
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de
experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă
pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura
că nu se joacă cu aparatul.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării
uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările
de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de
utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă,
anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/
mişcare.
♦ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, discurilor sau accesoriilor.
♦ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unelte.
La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale regulate.
♦ Afectarea auzului.
♦ Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului
rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea
lemnului, în special a stejarului, fagului şi MDF).
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au fost
măsurate în conformitate cu metoda standard de testare
prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate pentru
compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor
de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în cadrul unei
evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării
efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată
în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei. Nivelul
vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva 2002/44/CE
pentru protejarea persoanelor ce folosesc periodic unelte
electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile efective de utilizare şi
modalitatea de utilizare a uneltei, luând totodată în calcul
toate componentele ciclului de operare precum perioadele
în care unealta este oprită şi în care funcţionează în gol, pe
lângă perioadele în care survine blocarea acesteia.
8
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Purtaţi ochelari sau vizoare de protecţie în timpul
utilizării uneltei.
Purtaţi echipament de protecţie pentru urechi în
timpul utilizării acestei unelte.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă pentru
acumulatori şi încărcătoare
Acumulatori
♦ Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul pentru
niciun fel de motiv.
♦ Nu expuneţi acumulatorul la apă.
♦ Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate depăşi
40 °C.
♦ Încărcaţi numai în condiţii de temperatură ambientală
cuprinsă între 10 °C şi 40 °C.
♦ Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat împreună cu unealta.
♦ Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile
furnizate în secţiunea „Protejarea mediului înconjurător".
Nu încercaţi să încărcaţi acumulatori deterioraţi.
Încărcătoare
♦ Utilizaţi încărcătorul Stanley Fat Max exclusiv pentru
a încărca acumulatorul din unealta împreună cu care
a fost furnizat. Alţi acumulatori ar putea exploda, determinând vătămări şi daune.
♦ Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumulatori neîncărcabili.
♦ Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de alimentare
defecte.
♦ Nu expuneţi încărcătorul la apă.
♦ Nu desfaceţi încărcătorul.
♦ Nu perforaţi încărcătorul.
Încărcătorul este destinat exclusiv pentru utilizare
în spaţii închise.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de utilizare.
Siguranţa electrică
Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi
întotdeauna ca tensiunea de alimentare să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi unitatea de
încărcare cu o priză normală de alimentare.
ROMÂNĂ
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către
un Centru de Service Stanley Fat Max autorizat pentru
a evita orice pericol.
♦
♦
♦
Aliniaţi găurile filetate (13) cu canelurile (14).
Apăsaţi apărătoarea în jos şi rotiţi-o în sens antiorar în
poziţia necesară.
Strângeţi încuietoarea de prindere (12) pentru a fixa
apărătoarea pe unealtă.
Dacă este necesar, strângeţi şurubul (15) pentru a spori
forţa de prindere.
Descriere
♦
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Buton de blocare
2. Întrerupător de declanşare
3. Mâner lateral
4. Buton de blocare a axului
5. Apărătoare pentru polizare
6. Disc de polizat
7. Acumulator
8. Cheie cu doi dinți
Demontarea
♦ Eliberaţi încuietoarea de prindere (12).
♦ Rotiţi apărătoarea în sens orar pentru a alinia găurile
filetate (13) cu canelurile (14).
♦ Scoateţi apărătoarea de pe unealtă.
Avertisment! Nu folosiţi niciodată unealta fără apărătoare.
fig. A
9. Încărcător acumulator
10. Indicator de încărcare
Accesorii
Unealta este prevăzută cu o apărătoare destinată exclusiv
lucrărilor de polizare. Dacă unitatea trebuie să efectueze
operaţii de debitare, trebuie să fie echipată cu o apărătoare
(24, Fig. H) specială pentru acest scop. Este disponibilă
o apărătoare adecvată pentru operaţiunile de debitare,
având codul de articol 1004683-29 şi poate fi procurată de
la centrele de service Stanley Fat Max. Informații suplimentare despre accesorii și tipurile de apărători sunt disponibile
în Tabelul accesoriilor de polizat şi debitat, ce poate fi găsit
la sfârșitul acestei secțiuni. Performanţa uneltei dvs. depinde de accesoriul utilizat. Accesoriile Stanley Fat Max sunt
proiectate la standarde înalte de calitate şi concepute pentru
a îmbunătăţi performanţa uneltei dvs. Folosind aceste accesorii, veţi obţine rezultate optime cu unealta dumneavoastră.
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, scoateţi acumulatorul
din unealtă.
Montarea si demontarea apărătorii (fig. B)
Unealta este prevăzută cu o apărătoare destinată exclusiv
lucrărilor de polizare. Dacă unitatea trebuie să efectueze
operaţii de debitare, trebuie să fie echipată cu o apărătoare
(24, Fig. H) specială pentru acest scop. Este disponibilă
o apărătoare adecvată pentru operaţiunile de debitare,
având codul de articol 1004683-29 şi poate fi procurată de
la centrele de service Stanley Fat Max.
Montarea
♦ Poziţionaţi unealta pe o masă, cu axul (11) orientat în
sus.
♦ Eliberaţi închizătoarea de prindere (12) şi ţineţi apărătoarea (5) deasupra uneltei conform ilustraţiei.
Montarea mânerului lateral
♦
Înşurubaţi mânerul lateral (3) într-unul din orificiile de
montare de pe unealtă.
Avertisment! Folosiţi întotdeauna mânerul lateral.
Montarea şi demontarea discurilor de polizat,
a discurilor de debitat sau a tălpilor lamelare de
șlefuit (fig. C - E)
Utilizaţi întotdeauna tipul corect de disc pentru aplicaţia dvs.
Utilizaţi întotdeauna discuri cu diametrul corect şi dimensiunea corectă a alezajului (consultaţi specificaţia tehnică).
Montarea
♦ Fixaţi apărătoarea conform descrierii de mai sus.
♦ Poziţionaţi flanşa internă (16) pe ax (11) conform
ilustraţiei (fig. C). Asiguraţi-vă că flanşa este amplasată
corect pe laturile plate ale axului.
♦ Poziţionaţi discul (17) pe ax (11) conform ilustraţiei
(fig. C). În cazul în care discul prezintă o zonă centrală
în relief (18), asiguraţi-vă că aceasta este orientată spre
flanşa internă.
♦ Asiguraţi-vă că discul este amplasat corect pe flanşa
internă.
♦ Poziţionaţi flanşa externă (19) pe ax. Atunci când
montaţi un disc de polizat, zona centrală în relief de pe
flanşa externă trebuie să fie orientată către disc (A în
fig. D). Atunci când montaţi un disc de debitat, zona
centrală în relief de pe flanşa externă trebuie să fie
orientată în direcţia opusă discului (B în fig. D).
♦ Nu apăsaţi pe butonul de blocare a axului (4) şi strângeţi flanşa externă folosind cheia cu două ştifturi (8)
(fig. E).
Demontarea
♦ Nu apăsaţi pe butonul de blocare a axului (4) şi slăbiţi
flanşa externă (19) folosind cheia cu două ştifturi (8)
(fig. D).
♦ Scoateţi flanşa externă (19) şi discul (17).
9
ROMÂNĂ
Montarea şi demontarea tălpilor de susținere
pentru şlefuit (fig. E şi F)
Pentru şlefuire, este necesară o talpă de susținere. Talpa
de susținere este disponibilă ca accesoriu la reprezentantul
Stanley Fat Max.
Montarea
♦ Poziţionaţi flanşa internă (16) pe ax (11) conform ilustraţiei (fig. F). Asiguraţi-vă că flanşa este amplasată corect
pe laturile plate ale axului.
♦ Poziţionaţi talpa de susținere (20) pe ax.
♦ Poziţionaţi discul de şlefuire (21) pe talpa de susţinere.
♦ Poziţionaţi flanşa externă de șlefuit (22) pe ax, cu zona
centrală în relief orientată spre disc.
♦ Nu apăsaţi pe butonul de blocare a axului (4) şi
strângeţi flanşa externă folosind cheia cu două ştifturi
(8) (fig. E). Asiguraţi-vă că flanşa externă este montată
corect şi că discul este fixat strâns.
Demontarea
♦ Nu apăsaţi pe butonul de blocare a axului (4) şi slăbiţi
flanşa externă (19) folosind cheia cu două ştifturi (8)
(fig. E).
♦ Scoateţi flanşa externă (19), discul de şlefuire (21) şi
talpa de susţinere (20).
Montarea și demontarea cupelor și a discurilor cu
butuc
Discurile cu butuc și cupele se instalează direct pe axul
filetat M14 (11).
Atenţie! Pentru a reduce riscul de vătămări personale,
purtaţi mănuşi de protecţie atunci când manipulaţi
periile şi discurile din sârmă. Acestea pot fi ascuţite.
Atenţie! Pentru a reduce riscul de deteriorare a uneltei,
discul sau peria nu trebuie să atingă apărătoarea atunci
când aceasta este montată sau în funcţiune. Accesoriile
pot suferi deteriorări nedetectabile, cauzând fragmentarea
sârmelor discului sau cupei.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în ritm propriu.
Nu suprasolicitaţi.
♦ Pregătiţi-vă pentru un jet de scântei produse în momentul în care discul de polizat sau debitare atinge piesa de
prelucrat.
♦ Poziţionaţi întotdeauna unealta astfel încât apărătoarea să ofere protecţie maximă la discul de polizat sau
debitare.
Încărcarea acumulatorului (fig. A)
Acumulatorul trebuie să fie încărcat înaintea primei utilizări
şi ori de câte ori nu reuşeşte să producă suficientă putere
pentru lucrările efectuate cu uşurinţă anterior. Acumulatorul
se poate încălzi în timpul încărcării; acest lucru este normal
şi nu indică o problemă.
Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în condiţii de temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C. Temperatura recomandată de încărcare: aprox. 24 °C.
Notă: Încărcătorul nu va încărca un acumulator dacă
temperatura celulei este mai mică de 10 °C sau peste
40 °C. Acumulatorul trebuie lăsat în încărcător iar acesta va începe să încarce acumulatorul automat atunci
când temperatura celulei creşte sau scade.
♦ Pentru a încărca acumulatorul (7), introduceţi-l în
încărcător (9). Acumulatorul se va potrivi în încărcător
doar într-o anumită poziţie. Nu forţaţi. Asiguraţi-vă că
acumulatorul este aşezat corect în încărcător.
♦ Conectaţi încărcătorul la priza de alimentare.
Indicatorul de încărcare (10) va clipi.
Încărcarea este completă atunci când indicatorul de
încărcare (10) începe să lumineze continuu. Încărcătorul şi
acumulatorul pot fi lăsate conectate pe perioadă nedeterminată. LED-ul se va aprinde atunci când încărcătorul reia
ocazional încărcarea acumulatorului.
♦ Încărcaţi acumulatorii descărcaţi în decurs de 1 săptămână. Durata de viaţă a acumulatorului se va diminua
drastic dacă este depozitat descărcat.
Montarea
♦ Înfiletați manual discul cu butuc sau cupa pe ax (11).
♦ Țineți apăsat butonul de blocare a axului (4) și strângeți
butucul discului sau cupa cu o cheie.
Menţinerea acumulatorului în încărcător
Demontarea
♦ Țineți apăsat butonul de blocare a axului (4) și slăbiți
butucul discului sau cupa cu o cheie.
♦ Demontați discul sau cupa de pe ax (11).
Codurile de eroare ale încărcătorului
Montarea si demontarea acumulatorului (fig. G)
♦
♦
10
Pentru a monta acumulatorul (7), aliniaţi-l cu baza de
pe unealtă. Glisaţi acumulatorul în bază şi împingeţi
până când face clic pe poziţie.
Pentru a scoate acumulatorul, apăsaţi pe butonul de
detaşare (23) extrăgând în acelaşi timp acumulatorul
afară din bază.
Încărcătorul şi acumulatorul pot fi lăsate conectate cu LEDul aprins o perioadă nedeterminată. Încărcătorul va menţine
acumulatorul pregătit şi încărcat complet.
Dacă încărcătorul detectează un acumulator slab sau defect, indicatorul de încărcare (10) va lumina roşu intermitent
foarte repede. Procedaţi după cum urmează:
♦ Reintroduceţi acumulatorul (7).
♦ Dacă indicatorul de încărcare continuă să lumineze
roşu intermitent foarte repede, folosiţi un alt acumulator
pentru a stabili dacă procesul de încărcare se desfăşoară corect.
ROMÂNĂ
♦
Dacă acumulatorul de schimb se încarcă corect, atunci
înseamnă că acumulatorul original este defect şi trebuie
returnat la un centru de service pentru reciclare.
♦ Dacă noul acumulator dă aceleaşi indicaţii ca şi cel original, duceţi încărcătorul pentru a fi testat la un centru
de service autorizat.
Notă: Poate dura până la 30 de minute pentru a determina dacă un acumulator este defect. Dacă acumulatorul
este prea fierbinte sau prea rece, LED-ul va clipi alternativ roşu, rapid şi lent, câte o clipire la fiecare viteză şi
apoi va repeta.
Pornirea şi oprirea
♦
Pentru a porni unealta, glisați comutatorul de siguranță
(1) înainte, apoi apăsați și țineți apăsat butonul de
pornire (2).
♦ Pentru a opri unealta, eliberaţi butonul de pornire (2).
Avertisment! Nu porniţi sau nu opriţi unealta când se află
sub sarcină.
Avertisment! Glisați întotdeauna comutatorul de siguranță
(1) înapoi, în poziția blocat, atunci când unealta nu este în
funcțiune.
♦
Permiteţi uneltei să atingă viteza maximă înainte de
a atinge suprafaţa de lucru.
♦ Aplicaţi o presiune minimă asupra suprafeţei de lucru,
permiţând uneltei să funcţioneze la viteză maximă.
Capacitatea de polizare este cea mai mare atunci când
unealta funcţionează la viteză maximă.
♦ Poziţionaţi-vă în aşa fel încât partea liberă a discului să
nu fie îndreptată spre dumneavoastră.
♦ Odată ce tăietura este începută şi un canal a fost
stabilit în piesa de prelucrat, nu schimbaţi unghiul de
tăiere. Schimbarea unghiului poate determina îndoirea
discului şi poate cauza ruperea acestuia. Discurile
pentru polizat marginile nu sunt concepute să suporte
presiuni laterale cauzate de îndoiri.
♦ Ridicaţi unealta de pe suprafaţa de lucru înainte de
a o opri. Lăsaţi unealta să se oprească din rotire înainte
de a o pune jos.
Nu utilizaţi discuri de polizat marginile sau de debitat pentru
polizarea suprafeţelor deoarece aceste discuri nu sunt
concepute să suporte presiuni laterale întâlnite în polizarea
de suprafaţă. Discul se poate rupe şi pot apărea vătămări.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Finisarea suprafețelor cu discuri lamelare de
șlefuit
♦
♦
Ţineţi ferm unealta cu o mână în jurul mânerului lateral
şi cu cealaltă mână în jurul mânerului principal.
Polizarea suprafeţelor cu discuri de polizat
♦
♦
♦
♦
♦
Permiteţi uneltei să atingă viteza maximă înainte de
a atinge suprafaţa de lucru.
Aplicaţi o presiune minimă asupra suprafeţei de lucru,
permiţând uneltei să funcţioneze la viteză maximă.
Capacitatea de polizare este cea mai mare atunci când
unealta funcţionează la viteză maximă.
Menţineţi un unghi cuprins între 20° şi 30° între unealtă
şi suprafaţa de lucru.
Mişcaţi continuu unealta înainte şi înapoi pentru a evita
crearea de şanţuri în suprafaţa de lucru.
Ridicaţi unealta de pe suprafaţa de lucru înainte de
a o opri. Lăsaţi unealta să se oprească din rotire înainte
de a o pune jos.
Polizarea marginilor cu discuri de polizat
Discurile utilizate pentru debitat şi polizat marginile pot
crăpa sau ricoşa dacă se îndoaie sau se răsucesc în timp
ce unealta este utilizată pentru operaţiuni de debitare sau
polizare de adâncime. Pentru a reduce riscul unor vătămări
serioase, limitaţi utilizarea acestor discuri cu o apărătoare
standard de Tip 27 pentru tăieri şi crestări de suprafaţă (mai
mici de 1/2" [13 mm] adâncime). Partea deschisă a apărătorii
trebuie poziţionată în partea opusă a operatorului. Pentru
tăieturi mai adânci realizate cu un disc de debitat de Tip 1,
utilizaţi o apărătoare închisă de Tip 1. Consultați Tabelul
accesoriilor de polizat şi debitat, ce poate fi găsit la sfârșitul
acestei secțiuni.
♦
♦
♦
♦
Permiteţi uneltei să atingă viteza maximă înainte de
a atinge suprafaţa de lucru.
Aplicaţi o presiune minimă asupra suprafeţei de lucru,
permiţând uneltei să funcţioneze la viteză maximă.
Capacitatea de șlefuire este cea mai mare atunci când
unealta funcţionează la viteză maximă.
Menţineţi un unghi cuprins între 5° şi 10° între unealtă
şi suprafaţa de lucru.
Mişcaţi continuu unealta înainte şi înapoi pentru a evita
crearea de şanţuri în suprafaţa de lucru.
Ridicaţi unealta de pe suprafaţa de lucru înainte de
a o opri. Lăsaţi unealta să se oprească din rotire înainte
de a o pune jos.
Utilizarea tălpilor de susținere pentru șlefuit
Alegeți discuri de șlefuit cu o granulație corespunzătoare
pentru aplicația dvs. Discurile de șlefuit sunt disponibile cu
diverse granulații. Granulațiile mari oferă rate de îndepărtare
a materialului mai rapide și un finisaj mai grosier.
Granulațiile fine oferă rate de îndepărtare a materialului mai
lente și un finisaj mai fin.
Începeți cu discuri cu granulație mare pentru îndepărtarea
rapidă, grosieră a materialului. Continuați cu șmirghel cu
granulație medie și finisați cu un disc cu granulație fină
pentru un finisaj optim.
♦ Granulație mare 16 - 30
♦ Granulație medie 36 - 80
♦ Granulație fină 100 - 120
♦ Granulație foarte fină 150 - 180
♦ Lăsați unealta să atingă viteza maximă înainte de
a atinge suprafaţa de lucru.
11
ROMÂNĂ
♦
♦
♦
♦
Aplicaţi o presiune minimă asupra suprafeţei de lucru,
permiţând uneltei să funcţioneze la viteză maximă.
Capacitatea de șlefuire este cea mai mare atunci când
unealta funcţionează la viteză maximă.
Menţineţi un unghi cuprins între 5° şi 15° între unealtă
şi suprafaţa de lucru. Discul de șlefuit trebuie să atingă
o porțiune de aproximativ 25 mm (1") de pe suprafața
de lucru.
Deplasați unealta constant în linie dreaptă, pentru
a preîntâmpina arsurile și vârtejurile pe suprafața de
lucru. Permiţând uneltei să se odihnească pe suprafaţa
de lucru fără a se mişca sau mişcându-se circular
cauzează arsuri şi vârtejuri pe aceasta.
Ridicaţi unealta de pe suprafaţa de lucru înainte de
a o opri. Lăsaţi unealta să se oprească din rotire înainte
de a o pune jos.
Utilizarea periilor cupă şi a discurilor din sârmă
Discurile şi periile de sârmă pot fi utilizate pentru îndepărtarea ruginii şi pentru netezirea suprafeţelor neregulate.
Notă: Trebuie să se adopte aceleași măsuri de precauție
când îndepărtaţi vopseaua cu peria de sârmă și prin șlefuire.
♦ Permiteţi uneltei să atingă viteza maximă înainte de
a atinge suprafaţa de lucru.
♦ Aplicaţi o presiune minimă asupra suprafeţei de lucru,
permiţând uneltei să funcţioneze la viteză maximă.
Capacitatea de îndepărtare a materialului este cea
mai mare atunci când unealta funcţionează la viteză
maximă.
♦ Menţineţi un unghi cuprins între 5° şi 10° între unealtă
şi suprafaţa de lucru atunci când utilizaţi perii cupă din
sârmă.
♦ Atunci când utilizaţi discuri din sârmă, menţineţi contactul între marginea discului şi suprafaţa de lucru.
♦ Mişcaţi continuu unealta înainte şi înapoi pentru a evita
crearea de şanţuri în suprafaţa de lucru. Permiţând
uneltei să se odihnească pe suprafaţa de lucru fără
a se mişca sau mişcându-se circular cauzează arsuri şi
vârtejuri pe aceasta.
♦ Ridicaţi unealta de pe suprafaţa de lucru înainte de
a o opri. Lăsaţi unealta să se oprească din rotire înainte
de a o pune jos.
Fiţi foarte atenţi atunci când lucraţi peste margine deoarece
poate avea loc o mişcare bruscă a polizorului.
Măsuri de precauţie ce trebuie luate atunci când
îndepărtaţi vopseaua cu peria de sârmă sau prin
șlefuire
♦
♦
12
Îndepărtarea vopselei pe bază de plumb NU ESTE
RECOMANDATĂ datorită dificultăţii de controlare a prafului contaminat. Cel mai mare risc de otrăvire cu plumb
este asupra copiilor şi a femeilor însărcinate.
Deoarece este dificil de a identifica dacă o vopsea conţine sau nu plumb fără a efectua o analiză chimică, vă
recomandăm luarea următoarelor măsuri de precauţie
atunci când îndepărtaţi orice fel de vopsea:
Siguranţa corporală
♦ Copiii sau femeile însărcinate nu trebuie să intre
în zona de lucru unde se efectuează operaţiuni de
îndepărtare a vopselei până când nu s-a efectuat
o curăţenie riguroasă.
♦ Toate persoanele care intră în zona de lucru trebuie să
poarte mască de praf sau un respirator. Filtrul trebuie
înlocuit zilnic sau ori de câte ori purtătorul are dificultăţi
de respiraţie.
Notă: Trebuie folosite doar acele măşti de praf care sunt
concepute pentru lucrul în zonele în care este prezent praful
sau vapori de vopsea cu plumb. Măştile de vopsit obişnuite
nu asigură o astfel de protecţie. Consultaţi distribuitorul local
de echipamente de protecţie pentru alegerea produsului
corespunzător.
♦ Este interzis să MÂNCAŢI, BEŢI SAU SĂ FUMAŢI în
zona de lucru pentru a preveni ingerarea particulelor
de vopsea contaminate. Lucrătorii trebuie să se spele
şi să se cureţe ÎNAINTE de a mânca, bea sau fuma.
Mâncarea, băutura sau ţigările nu trebuie lăsate în zona
de lucru unde praful se va aşeza pe ele.
Siguranța mediului
♦ Vopseaua trebuie îndepărtată în aşa fel încât să se
reducă la maxim cantitatea de praf generată.
♦ Zonele în care au loc operaţiuni de îndepărtare a vopselei trebuie sigilate cu foi din plastic cu grosimea de
0,16 mm (4 mils).
♦ Şlefuirea trebuie făcută în aşa fel încât să se reducă
cantitatea de praf de vopsea care ajunge în afara zonei
de lucru.
Curățarea și eliminarea
♦ Toate suprafeţele din zona de lucru trebuie aspirate şi
curăţate temeinic zilnic pe toată perioada de desfăşurare a proiectului de şlefuire. Sacii de colectare a prafului
trebuie înlocuiţi frecvent.
♦ Husele din plastic trebuie adunate la un loc şi trebuie
eliminate împreună cu orice alte resturi de praf sau de
material. Acestea trebuie ambalate în recipiente sigilate
pentru colectarea deşeurilor şi eliminaţi conform procedurilor obişnuite de colectare a gunoiului. Pe parcursul
efectuării curăţeniei, copiii şi femeile însărcinate trebuie
ţinuţi la distanţă de proximitatea zonei de lucru.
♦ Toate jucăriile, mobilierul care poate fi spălat şi ustensilele utilizate de copii trebuie spălat cu atenţie înainte de
a fi reutilizat.
Utilizarea discurilor de debitat
Nu utilizaţi discuri de polizat marginile sau de debitat pentru
polizarea suprafeţelor deoarece aceste discuri nu sunt
concepute să suporte presiuni laterale întâlnite în polizarea
de suprafaţă. Discul se poate rupe şi pot apărea vătămări.
ROMÂNĂ
♦
♦
♦
♦
Permiteţi uneltei să atingă viteza maximă înainte de
a atinge suprafaţa de lucru.
Aplicaţi o presiune minimă asupra suprafeţei de lucru,
permiţând uneltei să funcţioneze la viteză maximă.
Capacitatea de tăiere este cea mai mare atunci când
unealta funcţionează la viteză maximă.
Odată ce tăietura este începută şi un canal a fost stabilit în piesa de prelucrat, nu schimbaţi unghiul de tăiere.
Schimbarea unghiului poate determina îndoirea discului
şi poate cauza ruperea acestuia.
Ridicaţi unealta de pe suprafaţa de lucru înainte de
a o opri. Lăsaţi unealta să se oprească din rotire înainte
de a o pune jos.
Întreţinere
Aparatul/unealta dvs. Stanley Fat Max, cu/fără cablu de
alimentare, a fost conceput(ă) pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea periodică.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de întreţinere
pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
♦ Opriţi şi deconectaţi de la priză aparatul/unealta.
♦ Sau opriţi şi scoateţi acumulatorul din aparat/unealtă
dacă acesta/aceasta dispune de un acumulator separat.
♦ Sau descărcaţi complet acumulatorul dacă este plin şi
apoi opriţi unealta.
♦ Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea acestuia.
Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de întreţinere în
afara curăţării periodice.
♦ Curăţaţi periodic fantele de ventilare de pe aparat/
unealtă/încărcător, folosind o perie moale sau o cârpă
uscată.
♦ Curăţaţi periodic carcasa motorului folosind o cârpă
umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă
sau pe bază de solvenţi.
♦ Deschideţi periodic mandrina (dacă este montată) şi
îndepărtaţi praful din interior.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să
fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Stanley Fat
Max trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de
folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea selectivă pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea
selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele
municipale de deşeuri sau de către comerciant atunci când
achiziţionaţi un produs nou.
Stanley Europe pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Stanley Fat Max când acestea
au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru
a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul
dumneavoastră la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul local Stanley Europe
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Stanley Europe autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Acumulatori
Acumulatorii Stanley Fat Max pe bază de acid
pot fi reîncărcaţi de multe ori. La sfârşitul duratei
lor de viaţă utilă, eliminaţi acumulatorii acordând
o atenţie cuvenită mediului înconjurător:
♦
♦
Consumaţi complet acumulatorul, apoi scoateţi-l din
unealtă.
Acumulatorii NiCd, NiMH şi Li-Ion sunt reciclabili.
Duceţi-i la orice agent de reparaţii autorizat sau la un
centru local de colectare.
Specificaţie tehnică
FMC761 (H1)
Tensiune
Vc.c.
18
Turaţie în gol
min -1
8.500
Diametrul discului
mm
125
Alezajul discului
mm
22
Grosimea max. a discului
discuri de polizat
mm
6
discuri de debitat
mm
3,5
Diametru ax
M14
Lungime ax (cu flanșa internă
montată)
mm
14
Lungime ax (fără flanșa internă
montată)
mm
19,5
Greutate
kg
2,9
Încărcător
FMC690L tip 1
Tensiune de intrare
Vc.a.
220-240
Tensiune de ieşire
Vc.c.
20 (max.)
Curent
Timp aprox. de încărcare
A
2
min
120
13
ROMÂNĂ
Acumulator
FMC688L
Tensiune
Vc.c.
Capacitate
Ah
Tip
18
4
Li-Ion
LpA (presiune sonoră) 80,5 dB(A), Marjă (K) 3 dB(A)
LWA (putere sonoră) 91,5 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) conform
EN 60745:
Polizarea suprafețelor (ah,SG) 3,9 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²
Lustruire (ah,P) 2 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²
Șlefuire cu discuri (ah,DS) 4,5 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²
Atenţie! Aplicaţiile precum debitările sau perierea cu peria
de sârmă pot avea nivelul emisiilor de vibraţii diferit.
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA UTILAJE
Polizor unghiular cu acumulator - FMC761
Stanley Europe declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică” sunt conforme cu normele: 2006/42/
CE, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele
2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii suplimentare,
vă rugăm să contactaţi Stanley Europe la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului
tehnic şi face această declaraţie în numele Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului Internaţional de
Inginerie
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgia
25/02/2014
Garanţie
StanleyEurope are încredere în calitatea produselor sale şi
oferă o garanţie excelentă pentru utilizatorii profesionişti ai
acestui produs. Această declaraţie de garanţie completează
şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale, în
calitate de utilizator privat, non-profesionist. Garanţia este
valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene
şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
GARANŢIE TOTALĂ PE UN AN
Dacă produsul dvs. Stanley Fat Max se defectează din
cauza materialelor sau a execuţiei defectuoase în termen
14
de 12 luni de la data achiziţiei, Stanley Europe garantează
înlocuirea gratuită a tuturor pieselor defecte sau înlocuirea
gratuită, la latitudinea noastră, a unităţii cu condiţia ca:
♦ Produsul să nu fi fost manipulat în mod incorect şi să fi
fost utilizat conform manualului de instrucţiuni.
♦ Produsul să prezinte urme de uzură şi deteriorare
normale;
♦ Reparaţiile să nu fi fost efectuate de persoane neautorizate;
♦ Să se facă dovada achiziţiei.
♦ Produsul Stanley Fat Max să fie returnat complet, cu
toate componentele sale originale
Dacă doriţi să faceţi o reclamaţie, contactaţi distribuitorul
local sau verificaţi locaţia celui mai apropiat agent autorizat
de reparaţii Stanley Fat Max din catalogul Stanley Fat Max
sau contactaţi biroul local Stanley la adresa indicată în acest
manual. O listă completă a agenţilor autorizaţi de reparaţii
Stanley Fat Max, precum şi detalii complete ale serviciilor
post vânzare sunt disponibile pe Internet, la adresa:
www.stanley.eu/3.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
ROMÂNĂ
Tabelul accesoriilor de polizat şi debitat
Tip apărătoare
Accesoriu
Descriere
Modalitate de montare pe
polizor
Disc de polizat cu zonă
centrală adâncită¨
Apărătoare Tip 27
Flanşă de susţinere
Discuri cu perii
Disc cu zonă centrală
adâncită Tip 27
Piuliţă filetată de fixare
APĂRĂTOARE TIP 27
Discuri cu perii şi piuliţă
filetată
Apărătoare Tip 27
Disc cu perii
Perie tip oală cu piuliţă
filetată
Apărătoare Tip 27
Perie de sârmă
15
ROMÂNĂ
Tabelul accesoriilor de polizat şi debitat
Tip apărătoare
Accesoriu
Descriere
Disc debitare zidărie, cu
liant
APĂRĂTOARE TIP 1
Modalitate de montare pe
polizor
Apărătoare Tip 1
Flanşă de susţinere
Disc debitare metal, cu liant
Disc debitare
APĂRĂTOARE TIP 1 sau
APĂRĂTOARE TIP 27
zst00234914 - 17-06-2014
16
Discuri diamantate debitare
Piuliţă filetată de fixare
Download PDF

advertising