FMC625 | Stanley FMC625 HAMMER DRILL instruction manual

382014-10 BAL
www.stanley.eu
FMC625
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
10
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
17
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
23
2
4
3
SLOVENSKI
Namen uporabe
Vaš sveder/izvijač Stanley Fat Max je namenjen odvijanju
vijakov in vrtanju v les, kovino in plastiko in mehki beton.
Orodje je namenjeno ljubiteljskim in poklicnim uporabnikom
za neprofesionalno uporabo.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Preberite vse varnostne napotke in
navodila za uporabo. Če ne upoštevate spodaj
navedenih opozoril in napotkov, lahko to povzroči
električni udar, požar in/ali telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje. Izraz "električno orodje" v vseh spodaj navedenih
opozorilih se nanaša na vaša električno napajana (kabelska)
električna orodja ali na akumulatorsko napajana (brezžična)
električna orodja.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
4
Varnost in zdravje pri delu
Delovno območje ohranjajte čisto in dobro osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so nezgode
pogostejše.
Električnega orodja ne uporabljajte v bližini gorljivih tekočin, plinov ali praha, ker obstaja nevarnost
eksplozije. Električno orodje med delovanjem povzroča iskre, ki lahko povzročijo požar ali eksplozijo.
Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in otroci
dovolj daleč od delovnega območja. Med odklanjanjem ostalih oseb lahko izgubite nadzor nad orodjem.
Električna varnost
Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici.
Nikoli ne spreminjajte vtiča. Z ozemljenimi električnimi orodji ne uporabljajte adapterjev za vtiče.
Originalni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo rizik
eventualnega električnega udara.
Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi
površinami, kot so vodovodna napeljava, radiatorji,
štedilniki in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je
nevarnost električnega udara večja.
Električnega orodja ne izpostavljajte dežju in ga
ne uporabljajte v vlažnem ali mokrem okolju. Če
v električno orodje zaide voda, obstaja večja možnost
električnega udara.
Ne poškodujte električnega kabla. Kabla nikoli ne
uporabljajte za prenašanje, vleko ali izklop električnega orodja iz omrežja. Poskrbite, da bo kabel
na varni oddaljenosti od vročine, olja, ostrih robov
in premikajočih se delov. Poškodovan ali zavozlan
električni kabel povečuje možnost električnega udara.
Ko uporabljajte električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi na
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
prostem. Uporaba ustreznega podaljška za uporabo
na prostem, zmanjšuje možnost električnega udara.
Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju
neizbežna, uporabite inštalacijski odklopnik (RCD).
Uporaba inštalacijskega odklopnika RCD zmanjšuje
možnost električnega udara.
Osebna varnost
Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni, spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo pamet.
Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni,
pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Le trenutek
nepozornosti lahko privede do težkih telesnih poškodb.
Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno nosite
zaščitna očala. Uporaba osebne zaščite, kot je maska
za prah; zaščitna obutev, ki ne drsi; zaščitna čelada ali
zaščita sluha, glede na vrsto in uporabo električnega
orodja, zmanjšuje nevarnost poškodb.
Preprečite nenamerni vklop. Pred priključitvijo
na izvor napajanja, dviganjem ali prenašanjem
električnega orodja zagotovite, da bo stikalo
v izklopljenem položaju. Nošenje električnega orodja
s prstom na stikalu za vklop ali priključitev električnega
orodja v električno omrežje z vklopljenim stikalom povečuje možnost nesreč.
Pred vklopom se prepričajte, da ste odstranili ključe in orodja za nastavitve. Če ostane ključ zataknjen
v območju vrtečega se dela orodja, lahko privede do
telesnih poškodb.
Ne iztegujte se prekomerno. Poskrbite za varen in
stabilen položaj telesa. To omogoča boljši nadzor nad
električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
Poskrbite za pravilno izbiro obleke. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali rokavicami se ne približujte premikajočim se delom.
Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko zapletejo
v premikajoče se dele.
Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo
praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da so
pravilno priklopljene in da jih uporabljate pravilno.
Uporaba naprav za odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.
Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
Električnega orodja ne preobremenite. Uporabite
električno orodje, ki je ustrezno za vaše delo. Pravilna izbira orodja bo pripomogla, da bo delo končano
bolj kvalitetno in varneje na način, kot je to predpisano.
Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/izklop
ne deluje. Električno orodje, ki ga ni mogoče krmiliti
s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali odstranite baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo orodja,
menjavo opreme ali pred shranjevanjem orodja. Ta
SLOVENSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
preventivni varnostni ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona električnega orodja.
Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte
izven dosega otrok in ne dovolite uporabo orodja
osebam, ki niso seznanjene z delovanjem orodja
ali s tem navodilom za uporabo. Električna orodja so
lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
Vzdržujte električna orodja. Preverite, ali so komponente električnega orodja pravilno poravnane,
ali niso upognjene, polomljene oz. v stanju, ki lahko
povzroči motnje v delovanju električnega orodja.
Poškodovano električno orodje popravite pred
uporabo. Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega
vzdrževanja električnih orodij.
Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto. Pravilno
vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva in zanesljivejša.
Električno orodje, dodatno opremo, vstavke, itd.
uporabljajte skladno s temi navodili, pri tem pa se
ozirajte na vrsto dela, ki ga opravljate in delovne
pogoje. Uporaba električnega orodja za namen, ki ni
predviden, lahko privede do nevarnosti.
Uporaba in vzdrževanje akumulatorskih orodij
Baterije polnite samo s polnilnikom, ki je odobren
s strani proizvajalca. Polnilnik, ki je primeren za
polnjenje ene vrste akumulatorjev, lahko povzroči
nevarnost požara, če ga uporabljate z drugo vrsto
akumulatorja.
Uporabljajte električna orodja samo s posebej
zanje izdelanimi baterijami. Uporaba drugih akumulatorjev lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb in
požara.
Če baterije ne uporabljate, jo shranite proč od
kovinskih predmetov, na primer papirnih sponk,
kovancev, vijakov, žebljev ali drugih majhnih kovinskih predmetov, ki lahko omogočijo stik enega
terminala z drugim. Kratkostični spoj terminalov lahko
povzroči opekline in požar.
Pri nepravilnem ravnanju z baterijo lahko iz
notranjosti baterije brizgne tekočina. Izogibajte
se s stiku s tekočino. Če po naključju pride do
stika, izperite prizadeto mesto z vodo. Če tekočina
pride v stik z očmi, poiščite še pomoč zdravnika.
Tekočina, ki brizgne iz baterije, lahko povzroči draženje
ali opekline.
Servisiranje
Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, pri tem pa uporablja le originalne nadomestne dele. To bo zagotovilo ustrezno varno uporabo
električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Dodatni napotki za varno uporabo
svedrov in udarnih svedrov
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pri delu z udarnimi vrtalniki uporabljajte zaščito
za ušesa. Izpostavljenost hrupu lahko povzroči izgubo
sluha.
Uporabite pomožne ročaje, ki so dobavljene
z orodjem. Izguba nadzora nad orodjem lahko povzroči
telesne poškodbe.
Ko opravljate dela, kjer se lahko pribor dotakne
skrite napeljave, električno orodje vedno držite za
izolirano površino. Če prerežete žico pod napetostjo,
bodo pod napetostjo tudi kovinski deli električnega
orodja, to pa lahko povzroči električni udar.
Ko opravljate dela, kjer se lahko vijak ipd. dotakne
skrite napeljave, električno orodje vedno držite za
izolirano površino. Če se z vijaki dotaknete žice pod
napetostjo, bodo pod napetostjo tudi kovinski deli električnega orodja, to pa lahko povzroči električni udar.
Uporabite vpenjalo ali druge praktične pripomočke
za vpetje obdelovanca v stabilno podlago. Če držite
obdelovanec z roko ali ga pritiskate ob telo, bo nestabilen in lahko povzroči izgubo nadzora.
Pred vrtanjem v stene, tla ali v strop preverite lokacije
električnih in drugih napeljav.
Ne dotikajte se konice svedra takoj po vrtanju, ker je
vroča.
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi senzornimi
ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj
ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so prejeli
navodila o uporabi naprave s strani osebe, odgovorne
za njihovo varnost. Otroke je potrebno nadzorovati in
tako zagotoviti, da se ne bi po naključju igrali z napravo.
Namen uporabe je opisan v teh navodilih. Uporaba
kateregakoli pripomočka ali pribora ali način uporabe,
ki v teh navodilih ni odobren ali opisan, lahko povzroči
nevarnost telesnih poškodb in/ali materialne škode.
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene
v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so bile
izmerjene v skladu s standardno preizkusno metodo, ki jo
predpisuje EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno
primerjavo orodij. Deklarirana vibracijska vrednost se lahko
uporablja tudi za predhodno oceno izpostavljenosti.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko uporabo
orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno od uporabe
orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad deklarirano vrednostjo.
5
SLOVENSKI
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev varnostnih
ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za zaščito oseb, ki
pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena
izpostavljenosti upoštevati dejanske pogoje uporabe in način
uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh elementov
delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko
je vključeno brez delovanja.
♦
♦
♦
♦
Poškodovane napajalne kable nemudoma zamenjajte.
Ne izpostavljajte polnilnika vodi ali dežju.
Ne odpirajte polnilnika.
Ne prodirajte polnilnika.
Ta polnilnik je namenjen samo osebni uporabi.
Pred uporabo preberite navodila za uporabo.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki
niso vključene v navedena opozorila. Te nevarnosti so lahko
posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih
naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti.
Mednje spadajo:
♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/premikajočih se delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in pribora.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja. Če delate
z orodjem daljše časovne obdobje, poskrbite za redne
odmore.
♦ Poškodbe sluha.
♦ Nevarnosti za zdravje zaradi vdihovanja praha, ki je
nastal zaradi uporabe vašega orodja (primer: rezanje
lesa, še posebej hrasta, bukve in MDF (mediapanske)
plošče).
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb
mora uporabnik prebrati navodila.
Dodatni varnostni napotki za baterije in polnilnike
Baterije
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nikoli ne poskušajte iz kakršnegakoli razloga odpreti
baterije.
Ne izpostavljajte baterij vodi ali dežju.
Ne shranjujte jih v prostorih, kjer bi bila lahko temperatura višja od 40 °C.
Polnite jih le pri sobni temperaturi od 10 °C do 40 °C.
Polnite le s polnilnikom, ki je dobavljen z orodjem.
Ko boste odlagali baterije, sledite navodilom v razdelku
"Skrb za okolje".
Ne polnite poškodovanih baterij.
Polnilniki
♦
♦
6
Stanley Fat Max polnilnik uporabljajte samo za
polnjenje baterije, ki je priložena orodju. Druge baterije
lahko eksplodirajo in povzročijo telesne poškodbe in
materialno škodo.
Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki niso polnilne.
Električna varnost
Polnilnik je dvojno izoliran; zato ni potrebna
dodatna ozemljitev. Vedno preverite, če dejanska
napetost ustreza tisti, ki je navedena na podatkovni
plošči. Nikoli ne poskušajte zamenjati polnilne
enote z navadnim napajalnim vtičem.
♦
Če je napajalni kabel poškodovan, naj ga iz varnostnih
razlogov zamenja proizvajalec ali pooblaščeni Stanley
Fat Max servisni center.
Sestavni deli
To orodje vključuje nekatere ali vse naslednje sestavne dele.
1. Stikalo za spreminjanje hitrosti
2. Drsno stikalo za vrtenje naprej/nazaj
3. Izbirnik načina / obroč za nastavitev vrtilnega momenta
4. Vpenjalna glava
5. Stikalo za izbiro hitrosti
6. Vpenjalo nastavka
7. Baterija
8. LED delovna lučka
9. Indikator stanja napolnjenosti
10. Pasna priponka
Sl. A
11. Polnilnik
12. Indikator polnjenja
Sestavljanje orodja
Opozorilo! Pred sestavo odstranite baterijo iz orodja.
Namestitev in odstranitev baterije (slika B)
♦
♦
Pri nameščanju baterije (7) poravnajte baterijo
s priključnim konektorjem v orodju. Vstavite baterijo
v priključni konektor in jo potisnite, tako da se zaskoči
v ležišču.
Baterijo odstranite, tako da pritisnete na gumb za
sprostitev (13) in hkrati izvlečete baterijo iz priključnega
konektorja.
Namestitev in odstranitev vrtalnega svedra ali
konice izvijača
To orodje je opremljeno s hitro-vpenjalno glavo, ki omogoča
enostavno zamenjavo svedrov.
SLOVENSKI
♦
Orodje zaklenite, tako da premaknete drsno stikalo za
naprej/nazaj (2) na sredinski položaj.
♦ Odprite nastavek, tako da ga zavrtite (4) z eno roko,
medtem ko z drugo držite orodje.
♦ Vstavite natični del svedra v vpenjalno glavo.
♦ Močno privijte nastavek, tako da ga zavrtite (4) z eno
roko, medtem ko z drugo držite orodje.
To orodje je opremljeno z obojestransko konico izvijača
v nosilcu konice (6).
♦ Konico vijačnika odstranite iz nosilca, tako da dvignete
konico iz vdolbine.
♦ Konico vijačnika shranite, tako da jo močno potisnete
v nosilec.
Uporaba
Opozorilo! Orodje nad deluje s svojim lastnim tempom. Ne
preobremenjujte orodja.
Opozorilo! Pred vrtanjem v stene, tla ali v strop preverite
lokacije električnih in drugih napeljav.
Polnjenje baterije (slika A)
Baterijo je treba napolniti pred prvo uporabo in vedno, ko
ne more več zagotoviti ustreznega napajanja za postopke,
ki ste jih prej z lahkoto opravljali. Med polnjenjem se lahko
polnilnik segreva; to je normalno in ne predstavlja napake.
Opozorilo! Ne polnite baterije pri ambientnih temperaturah
pod 10 °C ali nad 40 °C. Priporočena temperatura pri polnjenju je okoli 24 °C.
Opomba: Polnilnik ne bo začel polniti baterije, če je
temperatura celice baterije pod približno 0 °C ali nad
40 °C. Baterijo morate pustiti v polnilniku, polnilnik
pa bo začel polniti, ko se temperatura celice ustrezno
dvigne ali pade.
♦ Za polnjenje baterije (7) vstavite baterijo v polnilnik
(11). Baterija se prilega v polnilnik samo v eni smeri.
Ne potiskajte s silo. Preverite, ali je baterija do konca
vstavljena v polnilnik.
♦ Priključite polnilnik in ga vključite (omrežno napajanje).
Indikator polnjenja (12) utripa zeleno (počasi).
Polnjenje je zaključeno, ko začne indikator polnjenja (12)
svetiti stalno. Polnilnik in baterijo lahko z osvetljeno LED
pustite priključena neomejeno dolgo. LED se spremeni
v utripajočo zeleno (polnjenje), ko polnilnik občasno dopolnjuje napolnjenost baterije. Indikator polnjenja (12) bo svetil,
dokler je baterija priključena na vključeni polnilnik.
♦ Izpraznjene baterije polnite enkrat tedensko. Življenjska doba baterije bo močno skrajšana, če jo shranite
v izpraznjenem stanju.
Če pustite baterijo v polnilniku
Polnilnik in baterijo lahko z osvetljeno LED pustite priključena neomejeno dolgo. Polnilnik ohranja baterijo napolnjeno.
Diagnostika polnilnika
Če polnilnik zazna izpraznjeno ali poškodovano baterijo,
indikator polnjenja (12) začne hitro utripati rdeče. Upoštevajte naslednje napotke:
♦ Ponovno vstavite baterijo (7).
♦ Če indikatorji polnjenja še naprej utripa rdeče, s pomočjo druge baterije preverite, ali postopek polnjenja
poteka pravilno.
♦ Če se nadomestna baterija polni pravilno, je originalna
baterija defektna in jo je treba vrniti v servis na recikliranje.
♦ Če nova baterija kaže enake znake kot prejšnja, odnesite polnilnik na testiranje v pooblaščeni servis.
Opomba: Postopek preverjanja, ali je baterija defektna,
lahko traja tudi do 60 minut. Če je baterija prevroča ali
prehladna, svetlobna dioda LED ponavljajoče izmenično utripa rdeče, hitro in počasi, po en utrip za vsako
hitrost.
Izbira smeri vrtenja (slika C)
Pri vrtanju in pri privijanju vijakov uporabite rotacijo v smeri
naprej (smer gibanja urinega kazalca). Pri odvijanju vijakov
ali odstranjevanju zagozdenega svedra uporabite rotacijo
v smeri nazaj (v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca).
♦ Za izbiro vrtenja v smeri naprej potisnite drsno stikalo
za naprej/nazaj (2) na levo.
♦ Za izbiro vrtenja v smeri nazaj potisnite drsno stikalo za
naprej/nazaj na desno.
♦ Za zaklepanje orodja premaknite drsno stikalo za
naprej/nazaj na sredinski položaj.
Izbira delovnega načina ali vrtilnega momenta
(slika D)
To orodje je opremljeno z obročkom za izbiro delovnega načina in za nastavitev vrtilnega momenta pri privijanju vijakov.
Veliki vijaki in trši obdelovanci zahtevajo višji vrtilni moment
kot majhni vijaki in mehkejši obdelovanci. Obroček ima širok
izbor nastavitev, primernih za različne vrste dela.
♦ Za vrtanje v les, kovino in plastiko nastavite obroček (3)
na pozicijo vrtanja, tako da poravnate simbol z oznako
(14).
♦ Za privijanje/odvijanje vijakov nastavite izbirnik na
ustrezno nastavitev. Če ustrezne nastavitve še ne
poznate, upoštevajte naslednje napotke:
- Nastavite obroček (3) na najnižjo nastavitev vrtilnega momenta.
- Privijte prvi vijak.
- Če se sklopka zaskoči, še preden dosežete želeni
rezultat, zvišajte nastavitev obročka in nadaljujte
s privijanjem vijaka. Ponavljajte, dokler ni nastavitev pravilna. Uporabite to nastavitev za preostale
vijake.
7
SLOVENSKI
Vrtanje v betonu (slika D in E)
♦
♦
Za vrtanje v beton nastavite obroček (3) na pozicijo vrtanja s kladivom, tako da poravnate simbol z oznako
(14).
Potisnite selektor hitrosti (5) proti sprednjemu delu
orodja (2. prestava).
Selektor hitrosti (sl. E)
♦
♦
Za vrtanje v jeklo in za privijanje/odvijanje vijakov
potisnite izbirnik hitrosti (5) proti zadnjemu delu orodja
(1. prestava).
Za vrtanje v drugih materialih razen jekla potisnite
izbirnik hitrosti (5) proti sprednjemu delu orodja
(2. prestava).
Vrtanje/privijanje vijakov
♦
♦
♦
Izberite vrtenje v smeri naprej ali nazaj s pomočjo
drsnega stikala za naprej/nazaj (2).
Orodje vključite s pritiskom na stikalo (1). Hitrost orodja
je odvisna od dolžine pritiska na stikalo.
Orodje izključite, tako da sprostite stikalo.
LED delovna lučka
LED delovna lučka (8) se prižge samodejno, ko pritisnete na
sprožilno stikalo. LED delovna lučka zasveti že, ko je sprožilno stikalo le delno pritisnjeno, še pred zagonom orodja.
Indikator stanja napolnjenosti
Orodje je opremljeno z indikatorjem stanja napolnjenosti.
Indikator stanja napolnjenosti se uporablja za prikaz trenutnega stanja napolnjenosti baterije.
♦ Pritisnite gumb indikatorja stanja napolnjenosti (9).
Priporočila za optimalno učinkovito uporabo
Vrtanje
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Vedno vzpostavite lahen pritisk v ravni liniji s svedrom.
Tik preden sveder prodre skozi drugo stran obdelovanca, zmanjšajte pritisk na orodje.
Uporabite kos lesa za podlogo obdelovancu, ki bi se
lahko razklal.
Uporabljajte široke (lopataste) svedre za vrtanje lukenj
z velikim premerom v les.
Uporabljajte HSS svedre za vrtanje v kovino.
Uporabljajte svedre za beton pri vrtanju v mehak beton.
Uporabljajte mazivo, če vrtate v druge materiale razen
lito železo in medenino.
Za večjo natančnost naredite vdolbino s pomočjo
točkala na sredini luknje, ki jo nameravate izvrtati.
Privijanje in odvijanje
♦
♦
8
Vedno uporabite pravilno vrsto in velikost nastavka za
vijačenje.
Če naletite na težave pri privajanju vijakov, nanesite
majhno količino detergenta ali milnice.
♦
Vedno držite orodje in konico izvijača v ravni liniji
z vijakom.
Vzdrževanje
Vaše Stanley Fat Max električno orodje je proizvedeno tako,
da deluje dolgo časa z minimalnim vzdrževanjem.
Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od pravilne
nege in rednega čiščenja orodja.
Polnilnik razen rednega čiščenja ne potrebuje nobenega
vzdrževanja.
Opozorilo! Pred pričetkom vzdrževanja orodja odstranite
baterijo z orodja. Pred čiščenjem izklopite polnilnik iz
električnega omrežja.
♦ Redno čistite prezračevalne reže v orodju in polnilniku
s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
♦ Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo.
♦ Ne uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
♦ V rednih časovnih presledkih odprite vpenjalno glavo
in potrkajte z njo, tako da odstranite prah iz njene
notranjosti.
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih odpadkov. Izdelka ne smete odlagati skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki.
Če ugotovite, da vaš Stanley Fat Max izdelek ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne
zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Napravo
pripravite za odlaganje, ločeno od ostalih gospodinjskih
odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže
omogoča obnovo in ponovno uporabo nekaterih
materialov. Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje električnih
aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih odpadkov ali pri
prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
Stanley Europe vam nudi možnost zbiranja in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov Stanley Fat Max, ko ti dosežejo
konec svoje življenjske dobe. Če želite izkoristiti predlagano
možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu
serviserju, ki bo potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate lokalno pisarno Stanley Europe,
na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so
seznam vseh pooblaščenih Stanley Europe serviserjev in
vsi podatki o po prodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
SLOVENSKI
ES-izjava o skladnosti
Baterije
Baterije Stanley Fat Max so zasnovane za večkratno polnjenje. Na koncu njihove življenjske dobe
ravnajte z njimi v skladu s predpisi za varovanje
okolja:
♦
♦
Do konca izpraznite baterijo, nato jo odstranite iz
orodja.
NiCd, NiMH in litijeve ionske baterije je mogoče reciklirati. Odnesite jih v ustrezni servis ali na lokacijo za
zbiranje baterij za recikliranje.
Tehnični podatki
FMC625 (H1)
Napetost
V (enosmerna)
18
Hitrost vrtenja v praznem teku
Min -1
0-400/0-1600
Maks. navor
Nm
51,4
Kapaciteta vpenjalne glave
mm
13
Maks. zmogljivost vrtanja
jeklo/les/beton
mm
13/38/13
Polnilnik
905998**
tip 1
906086**
tip 1
Vhodna napetost
V (izmenična
napetost)
230
230
Izhodna napetost
V (enosmerna)
18
18
Tok
Približni čas polnjenja
Baterija
Napetost
Zmogljivost
Model
A
1
2
min
90 - 240
45 - 120
FMC688L
FMC685L
FMC687L
V (enosmerna)
18
18
18
Ah
1,5
2,0
4,0
Litijeva-ionska
Litijeva-ionska
Litijeva-ionska
Raven zvočnega tlaka v skladu z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 88,1 dB(A), negotovost (K) 3 dB (A)
Raven zvočne moči (LWA) 99,1 dB (A), negotovost (K) 3 dB (A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) v skladu
z EN 60745:
Udarno vrtanje v beton (ah, ID) 13,1 m/s², negotovost (K) 1,5 m/s²
Vrtanje v kovino (ah, D) < 2,5 m/s², negotovost (K) 1,5 m/s²
Privijanje brez udarcev (ah, s) < 2,5 m/s², negotovost (K) 1,5 m/s²
DIREKTIVA O STROJIH
Baterijski udarni vrtalnik - FMC625
Stanley Europe izjavlja, da so izdelki, opisani pod
»tehničnimi podatki« v skladu z: 2006/42/ES, EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/ES in
2011/65/EU. Za več informacij se povežite z Stanley Europe
na spodnjih naslovih, ali glejte zadnjo stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije
in daje to izjavo v imenu Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Podpredsednik Global
Engineering
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgija
22.4.2014
Garancija
Stanley Europe na podlagi zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo profesionalnim uporabnikom
izdelka. Ta garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na pogodbene pravice zasebnega neprofesionalnega uporabnika. Garancija je veljavna znotraj ozemlja
držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.
ENOLETNA NEOMEJENA GARANCIJA
Če se vaš Stanley Fat Max izdelek pokvari zaradi slabih
materialov ali slabe sestave v roku 12 mesecev od datuma
nakupa, vam Stanley Europe jamči brezplačno zamenjavo
vseh pokvarjenih delov ali pa zamenjavo izdelka z novim,
vendar pod pogojem, da:
♦ Je bil izdelek uporabljen pravilno in da so bila upoštevana navodila, ki jih navaja priročnik;
♦ Ta izdelek izkazuje normalno obrabo zaradi uporabe;
♦ Na izdelku ni bilo opravljeno nobeno nepooblaščeno
popravilo;
♦ Da je predložen dokaz o datumu nakupa;
♦ Da je izdelek Stanley Fat Max vrnjen skupaj z vsemi
originalnimi sestavnimi deli.
Če želite uveljaviti garancijo, kontaktirajte vašega prodajalca
ali poiščite najbližjega pooblaščenega serviserja Stanley
Fat Max v katalogu Stanley Fat Max, ali kontaktirate lokalno
pisarno Stanley, na naslovu, ki je naveden v tem priročniku.
Seznam pooblaščenih servisov Stanley Fat Max in podrobnosti o po-prodajni pomoči kupcem so na voljo na spletnem
naslovu: www.stanley.eu/3.
9
HRVATSKI
Namjena
Ova bušilica/odvijač Stanley Fat Max predviđena je za rad
s vijcima i za bušenje drva, metala, plastike i mekših zidova.
Ovaj alat predviđen je za profesionalne i za privatne, neprofesionalne korisnike.
rencijalnom sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba sklopke na diferencijalnu
struju (RCD) smanjuje rizik od strujnog udara.
3.
a.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa
navedenih u nastavku može rezultirati strujnim
udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe. Izraz
"električni alat" u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi
se na vaš električni alat napajan iz gradske mreže (sa
žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom
(bez žice).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
10
Sigurnost u radnom području
Radno područje održavajte čistim i dobro osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori dovode do nezgoda.
S električnim alatima nemojte raditi u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih
tekućina, plinova ili prašine. Električni alati stvaraju
iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
Pri radu s električnim alatom držite podalje promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti mogli biste
izgubiti nadzor nad uređajem.
Zaštita od električne struje
Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnicama. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte
utikač. Nemojte rabiti prilagodne utikače s uzemljenim električnim alatima. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od strujnog
udara.
Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama
poput cijevi, radijatora, metalnih okvira i hladnjaka. Ako je tijelo uzemljeno, rizik od strujnog udara je
povećan.
Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje
vode u električni alat povećat će rizik od strujnog udara.
Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za nošenje,
povlačenje ili odvajanje utikača električnog alata iz
električne utičnice. Kabel držite podalje od izvora
topline, ulja i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni
ili zapleteni kabel povećat će rizik od strujnog udara.
Pri radu s električnim alatom na otvorenom, upotrijebite produžni kabel pogodan za upotrebu na
otvorenom. Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje s dife-
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Osobna sigurnost
Budite na oprezu, pazite što radite i rukovodite se
zdravim razumom pri radu s električnim alatom. Ne
koristite električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje
tijekom rada s električnim alatom može dovesti do
ozbiljnih ozljeda.
Rabite opremu za osobnu zaštitu. Uvijek koristite
zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme poput maske
protiv prašine, sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste
kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit
će rizik od tjelesnih ozljeda.
Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije priključivanja u električnu mrežu ili umetanja akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata tako da je prst na prekidaču
ili priključivanje električnog alata kojemu je prekidač
uključen dovodi do nezgoda.
Prije nego što uključite električni alat, uklonite
s njega sve ključeve ili alate za podešavanje.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata
može dovesti do ozljede.
Ne sežite predaleko. Pazite na ravnotežu i zauzmite
stabilan položaj. To omogućuje bolji nadzor nad
električnim alatom u neočekivanim situacijama.
Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili
nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite podalje
od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
Ako postoji mogućnost priključivanja uređaja za
usisavanje i prikupljanje prašine, osigurajte njihovo
pravilno povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja za
prikupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
Upotreba i čuvanje električnih alata
Električni alat nemojte forsirati. Upotrijebite
odgovarajući električni alat za posao koji obavljate. Prikladan električni alat bolje će i sigurnije obaviti
posao brzinom za koju je predviđen.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač
ne može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj.
Svaki električni alat kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
Prije podešavanja, zamjene pribora ili pohrane
električnog alata isključite utikač iz utičnice ili
odvojite akumulatorsku bateriju. Ove sigurnosne
preventivne mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja električnog alata.
HRVATSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite
izvan dohvata djece i ne dopustite rad osobama
koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama.
Električni alati opasni su ako njima rade neobučeni
korisnici.
Održavajte električne alate. Provjerite ima li kakvih
otklona, savinutih ili napuklih dijelova ili bilo
kakvih drugih stanja koja mogu utjecati na rad
električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga
prije upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima.
Pravilno održavanje reznih alata i njihovih oštrica
smanjuje vjerojatnost savijanja i olakšava upravljanje.
Električni alat, pribor, nastavke i sl. upotrebljavajte
u skladu s ovim uputama te uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnog alata za poslove za koje nije predviđen
može dovesti do opasnih situacija.
Upotreba i čuvanje akumulatorskih baterija
Dopunjavajte isključivo punjačem kojeg je odredio
proizvođač. Punjač koji je pogodan za jednu vrstu
akumulatora može izazvati rizik od požara ako se
upotrebljava s nekim drugim akumulatorom.
Električne alate upotrebljavajte isključivo s preporučenim akumulatorima. Upotreba bilo kojeg drugog
akumulatora može izazvati rizik od ozljede i požara.
Kad akumulator nije u upotrebi, držite ga podalje
od ostalih metalnih predmeta poput spajalica za
papir, ključeva, čavala, vijaka ili drugih manjih
metalnih predmeta koji mogu izazvati kratki spoj
baterijskih priključaka. Kratki spoj priključaka baterije
može izazvati eksploziju ili požar.
U slučaju nepravilne upotrebe iz baterije bi mogla
iscuriti tekućina. Izbjegavajte kontakt. Ako dođe do
slučajnog kontakta, isperite vodom. Ako tekućina
dospije u oči, odmah potražite liječničku pomoć.
Tekućina iz baterije može izazvati iritacije ili opekline.
Servisiranje
Električne alate servisirajte kod kvalificiranog servisera i upotrebom identičnih zamjenskih dijelova.
Na taj ćete način održati sigurnost upotrebe električnog
alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za
bušilice i udarne bušilice
♦
♦
Tijekom upotrebe udarnih bušilica koristite zaštitu
za sluh. Izlaganje buci može izazvati oštećenje sluha.
Rabite pomoćne rukohvate isporučene uz alat.
Gubitak nadzora može uzrokovati tjelesne ozljede.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane
rukohvate dok radite u područjima gdje bi pribor
mogao doći u dodir sa skrivenim ožičenjima. U slučaju kontakta reznog pribora sa žicom pod naponom,
taj se napon može prenijeti na metalne dijelove alata
i izazvati električni udar rukovatelja.
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane
rukohvate dok radite u područjima gdje bi zatezač
mogao doći u dodir sa skrivenim električnim vodovima. U slučaju kontakta sa žicom pod naponom, taj se
napon može prenijeti na metalne dijelove alata i izazvati
strujni udar.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan način
učvrstite radni materijal za stabilnu radnu površinu. Pridržavanje radnog materijala rukom ili njegovo
oslanjanje na tijelo nije sigurno i može dovesti do
gubitka nadzora.
Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite raspored
ožičenja i cijevi.
Izbjegavajte dodirivanje vrha nastavka za bušenje
odmah nakon bušenja jer može biti vruć.
Ovaj alat nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba s nedostatkom
iskustva ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute za sigurnu
upotrebu uređaja. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako
se ne bi igrala uređajem.
Predviđena namjena opisana je u priručniku. Upotreba
bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme, kao i izvođenje
bilo kojih postupaka pomoću ovog alata koji nisu
opisani u ovom priručniku mogu predstavljati opasnost
od tjelesne ozljede i/ili materijalne štete.
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene
u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti, izmjerene
su u skladu sa standardiziranom metodom ispitivanja
navedenom u dokumentu EN 60745 i mogu se koristiti za
međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana vrijednost
emisija vibracija može se koristiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Emisija vibracija tijekom stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane
vrijednosti, ovisno o načinima na koje se alat koristi. Razina
vibracija može porasti iznad navedene razine.
Prilikom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako bi se
odredile sigurnosne mjere prema dokumentu 2002/44/EC za
zaštitu osoba koje redovito koriste električne alate, potrebno
je uzeti u obzir procjenu izloženosti vibracijama, stvarne uvjete i način upotrebe alata, uključujući i sve dijelove radnog
ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja alata do potpunog
zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do postizanja pune
radne brzine.
11
HRVATSKI
Stalno prisutni rizici.
Punjač je predviđen isključivo za upotrebu u zatvorenim prostorima.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici, koji
nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti
rizici mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe, produljene
upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih
uređaja, neke stalno prisutne rizike nije moguće izbjeći, a to
su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih
dijelova.
♦ Ozljede do koji može doći prilikom promjene dijelova,
oštrica ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata. Radite
redovite pauze tijekom dulje uporabe bilo kojeg alata.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine nastale
tijekom uporabe alata (npr. tijekom rada s drvom,
osobito hrastovinom, bukovinom i ivericom).
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od ozljeda,
korisnik mora pročitati priručnik s uputama.
Dodatne sigurnosne upute za akumulatore
i punjače
Baterije
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nikad i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte otvarati.
Bateriju ne izlažite vodi.
Ne skladištite na mjestima na kojima bi temperatura
mogla biti viša od 40 °C.
Punjenje izvodite isključivo pri okolnim temperaturama
između 10 °C i 40 °C.
Dopunjavajte isključivo punjačem koji je isporučen uz
alat.
Prilikom odbacivanja baterija pridržavajte se uputa
navedenih u odjeljku "Zaštita okoliša".
Prije upotrebe pročitajte priručnik za upotrebu.
Zaštita od električne struje
Vaš punjač raspolaže dvostrukom izolacijom i žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite odgovara li napon električne mreže naponu navedenom
na nazivnoj oznaci. Nikad ne pokušavajte jedinicu
punjača zamijeniti običnim utikačem električne
mreže.
♦
Značajke
Ovaj alat obuhvaća neke ili sve od sljedećih značajki.
1. Prekidač za regulaciju brzine
2. Klizni preklopnik za rad naprijed/natrag
3. Birač načina rada / prsten za podešavanje momenta
4. Zatezna glava
5. Birač brzine
6. Držač nastavaka
7. Baterija
8. LED radno svjetlo
9. Pokazivač stanja baterije
10. Kopča za remen
Sl. A
11. Punjač
12. Pokazivač punjenja
Sastavljanje
Upozorenje! Prije sklapanja akumulator uklonite iz alata.
Postavljanje i uklanjanje akumulatora (sl. B)
♦
Ne pokušavajte dopunjavati oštećene akumulatore.
Punjači
♦
♦
♦
♦
♦
♦
12
Ovaj punjač Stanley Fat Max koristite isključivo za punjenje akumulatora u alatu uz koji je isporučen. Ostale
baterije mogu prsnuti i uzrokovati tjelesne ozljede
i materijalnu štetu.
Ne pokušavajte puniti baterije koje za to nisu predviđene.
Smjesta zamijenite oštećene kabele.
Punjač ne izlažite vodi.
Ne otvarajte punjač.
Punjač nemojte probijati.
Ako je kabel napajanja oštećen, treba ga zamijeniti
proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke Stanley Fat Max
kako bi se izbjegle opasnosti.
♦
Da biste postavili akumulator (7), poravnajte ga s prihvatnim dijelom na alatu. Akumulator umetnite u ležište
i potiskujte dok se ne učvrsti u svom položaju.
Da biste odvojili akumulator, pritisnite tipku za otpuštanje (13) dok akumulator istovremeno izvlačite iz ležišta.
Postavljanje i uklanjanje nastavka za bušenje ili
odvijanje
Alat je opremljen samozateznom glavom koja olakšava
zamjenu nastavaka.
♦ Klizni preklopnik za rad naprijed/natrag (2) pomaknite
u središnji položaj kako biste blokirali alat.
♦ Otvorite glavu tako da je jednom rukom zakrećete (4),
a drugom rukom pridržavate alat.
♦ Osovinu nastavka umetnite u glavu.
♦ Čvrsto pritegnite glavu tako da je jednom rukom zakrećete (4), a drugom rukom pridržavate alat.
HRVATSKI
Ovaj se alat isporučuje s dvostrukim nastavkom odvijača
u držaču nastavka (6).
♦ Da biste nastavak odvijača uklonili iz držača, nastavak
podignite iz utora.
♦ Da biste pospremili nastavak odvijača, čvrsto ga
pritisnite u držač.
Upotreba
Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom. Alat
nemojte preopterećivati.
Upozorenje! Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite
raspored ožičenja i cijevi.
Punjenje akumulatora (crtež A)
Akumulator je potrebno napuniti prije prve upotrebe i kad
izgubi moć pružanja dovoljne snage na zadacima koji su
dotad bili izvođeni s lakoćom. Akumulator se može ugrijati
tijekom punjenja. To je normalno i ne predstavlja problem.
Upozorenje! Ne dopunjavajte akumulator ako je okolna
temperatura ispod 10 °C ili iznad 40 °C. Preporučena
temperatura punjenja: oko 24 °C.
Napomena: Punjač neće puniti akumulator ako je temperatura ćelija ispod približno 0 °C ili iznad 40 °C. Akumulator treba ostaviti u punjaču, a punjač će automatski
započeti s punjenjem kada se ćelija zagrije ili ohladi.
♦ Da biste napunili akumulator (7), umetnite ga u punjač
(11). Akumulator se može uložiti u punjač na samo
jedan način. Ne forsirajte. Provjerite je li akumulator
dobro namješten unutar punjača.
♦ Priključite punjač u utičnicu i uključite ga.
Zeleni pokazivač punjenja (12) polako će se paliti i gasiti.
Punjenje je dovršeno kada zeleni pokazivač punjenja (12)
svijetli kontinuirano. Akumulator se može neograničeno
ostaviti priključen u punjač dok LED lampica svijetli. Tijekom
povremenih dopunjavanja akumulatora zelena LED će se
paliti i gasiti. Pokazivač punjenja (12) bit će uključen sve dok
je akumulator priključen u punjač pod naponom.
♦ Ispražnjene akumulatore napunite u roku od 1 tjedna.
Trajnost akumulatora može se znatno skratiti ako se
čuvaju u ispražnjenom stanju.
Ostavljanje akumulatora u punjaču
Punjač i baterijski uložak mogu se neograničeno ostaviti
priključeni dok svijetli LED lampica. Punjač će održavati
akumulator svježim i potpuno napunjenim.
Dijagnostika punjača
Ako punjač otkrije slab ili oštećen akumulator, pokazivač
punjenja (12) ubrzano će treptati crvenom bojom. Nastavite
na sljedeći način:
♦ Ponovo umetnite akumulator (7).
♦ Ako pokazivač punjenja nastavi treptati ubrzano, upotrijebite drugi akumulator kako biste provjerili ispravno
funkcioniranje punjenja.
♦
Ako se drugi akumulator ispravno dopunjava, prethodni
akumulator je neispravan i potrebno ga je vratiti u servis
radi recikliranja.
♦ Ako se uz novi akumulator prikazuje isto upozorenje
kao i kod prethodnog akumulatora, punjač odnesite
u ovlašteni servis radi provjere.
Napomena: Može biti potrebno do 60 minuta kako bi se
odredilo je li akumulator pokvaren. Ako je akumulator
pretopao ili prehladan, crvena LED lampica palit će se
i gasiti naizmjence brzo te polako, tj. jedan brzi i jedan
spori bljesak.
Odabir smjera vrtnje (sl. C)
Za bušenje i pritezanje vijaka upotrijebite rotaciju "prema
naprijed" (u smjeru kazaljki na sati). Za oslobađanje vijaka ili
zaglavljenog nastavka za bušenje upotrijebite obrnutu vrtnju
(suprotno od smjera kazaljki na satu).
♦ Za odabir rotacije "prema naprijed" klizni preklopnik za
rad naprijed/natrag (2) potisnite ulijevo.
♦ Za odabir suprotne rotacije klizni preklopnik za rad
naprijed/natrag potisnite udesno.
♦ Da biste blokirali alat, klizni preklopnik za rad naprijed/
natrag pomaknite u središnji položaj.
Odabir načina rada ili momenta (sl. D)
Ovaj alat opremljen je prstenom za odabir načina rada i postavljanje momenta za pritezanje vijaka. Veliki vijci i čvrsti
redni materijali zahtijevaju veću postavku zakretnog momenta u odnosu na male vijke i mekane materijale. Prsten ima
velik broj postavki za različite primjene.
♦ Za bušenje u drvu, metalu i plastici prsten (3) postavite
u položaj za bušenje tako da simbol poravnate
s oznakom (14).
♦ Za rad s vijcima prsten postavite na željenu postavku.
Ako ne znate koja postavka je odgovarajuća, nastavite
na sljedeći način:
- Prsten (3) postavite na najmanju postavku momenta.
- Pritegnite prvi vijak.
- Ako spojka počne preskakati prije postizanja
željenog rezultata, povećajte postavku prstena
i nastavite pritezati vijak. Ponavljajte postupak dok
ne postignete odgovarajuću postavku. Tu postavku
upotrijebite za ostale vijke.
Bušenje u zidarstvu (crteži D i E)
♦
♦
Za bušenje u zidarstvu prsten (3) postavite u položaj za
udarno bušenje tako da simbol poravnate s oznakom
(14).
Birač stupnja prijenosa (5) pomaknite prema prednjem
kraju alata (2. stupanj).
Birač stupnja prijenosa (crtež E)
♦
Za bušenje čelika i rad s vijcima, birač stupnja prijenosa
(5) pomaknite prema stražnjem kraju alata (1. stupanj).
13
HRVATSKI
♦
Za bušenje materijala koji nisu čelik, birač stupnja (5)
pomaknite prema prednjem kraju alata (2. stupanj).
Bušenje / rad s vijcima
♦
♦
♦
Pomoću kliznog preklopnika za rad naprijed/natrag (2)
odaberite smjer vrtnje.
Za uključivanje alata pritisnite prekidač (1). Brzina alata
ovisi o jačini pritiska na prekidač.
Za isključivanje alata otpustite prekidač.
LED radno svjetlo
LED radno svjetlo (8) automatski se uključuje kad pritisnete
okidač. LED radno svjetlo uključuje se kad je okidač djelomično pritisnut, tj. prije nego što se uređaj pokrene.
Pokazivač stanja baterije
Alat je opremljen pokazivačem stanja baterije. Pomoću njega je moguće provjeriti koliko je energije preostalo u bateriji
tijekom rada.
♦ Pritisnite gumb pokazivača stanja baterije (9).
Savjeti za optimalnu upotrebu
Bušenje
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Lagani pritisak uvijek primijenite u ravnoj liniji s nastavkom za bušenje.
Neposredno prije nego što nastavak za bušenje probije
radni materijal, smanjite pritisak na alat.
Radne materijale podložne cijepanju podložite komadom drva.
Kod bušenja većih otvora u drvu upotrijebite pljosnate
nastavke.
Kod bušenja metalu upotrijebite HSS nastavke za
bušenje.
Kod laganog bušenja u zidarstvu upotrijebite nastavke
za bušenje u zidarstvu.
Upotrijebite ulje za podmazivanje kad bušite u metalima
koji nisu lijevano željezo ili mjed.
Da biste poboljšali točnost, pomoću točkala izradite
udubinu u središtu otvora koji je potrebno izraditi.
Rad s vijcima
♦
♦
♦
Uvijek koristite nastavak odvijača pravilne vrste i veličine.
Ako je uvijanje vijaka otežano, pokušajte s nanošenjem manje količine tekućine za pranje ili sapuna kao
sredstva za podmazivanje navoja.
Alat i nastavak odvijača uvijek koristite u ravnoj liniji
s vijkom.
Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo održavanje osim redovitog
čišćenja.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja
na alatu, uklonite akumulator iz alata. Prije čišćenja punjača
odvojite ga od električnog napajanja.
♦ Utore za prozračivanje na alatu i punjaču redovito
čistite mekim kistom, četkom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom.
♦ Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na
bazi otapala.
♦ Redovito otvarajte steznu glavu i lagano udarajte po
njoj kako biste iz unutrašnjosti uklonili prašinu.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne smije se
odbacivati kao uobičajeni otpad iz kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš proizvod tvrtke Stanley Fat Max
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne
odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Pripremite
ovaj proizvod za zasebno prikupljanje.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže u sprječavanju zagađivanja okoliša
i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje
električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih
odlagališta otpada ili putem prodavača kod kojeg ste kupili
ovaj proizvod.
Stanley Europe omogućuje prikupljanje i recikliranje proizvoda tvrtke Stanley Fat Max po isteku njihovog vijeka trajanja.
Da biste iskoristili prednosti ove usluge, svoj proizvod vratite
bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga
preuzeti u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem svog lokalnog
ureda tvrtke Stanley Europe na adresi navedenoj u ovom
priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih servisa tvrtke
Stanley Europe i sve pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com.
Baterije
Akumulatori Stanley Fat Max mogu se dopunjavati
mnogo puta. Po isteku vijeka trajanja odbacite ih
uz dužnu brigu prema okolišu.
Održavanje
Ovaj električni alat Stanley Fat Max predviđen je za dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnom
čuvanju i redovitom čišćenju.
14
♦
Akumulator potpuno ispraznite i potom ga uklonite iz
alata.
HRVATSKI
♦
EU izjava o usklađenosti
NiCd, NiMH i Li-Ion baterije mogu se reciklirati. Odnesite ih bilo kojem ovlaštenom serviseru ili u lokalno
središte za recikliranje.
Tehnički podaci
FMC625 (H1)
Napon
V DC
18
Brzina bez opterećenja
min -1
0-400/0-1600
Najveći moment
Nm
51,4
Kapacitet glave
mm
13
Maks. kapacitet bušenja
čelik/drvo/zidovi
mm
13/38/13
Punjač
905998**
tip 1
906086**
tip 1
VAC
230
230
Izlazni napon
V DC
18
18
A
1
2
min
90 - 240
45 - 120
FMC688L
Približno vrijeme punjenja
Baterija
FMC685L
FMC687L
Napon
VDC
18
18
18
Kapacitet
Ah
1,5
2,0
4,0
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Vrsta
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 88,1 dB(A), netočnost (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 99,1 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) prema EN 60745:
Udarno bušenje u betonu (ah, ID) 13,1 m/s², nesigurnost (K) 1,5 m/s²
Bušenje metala (ah, D) < 2,5 m/s², nesigurnost (K) 1,5 m/s²
Uvijanje bez udaraca (ah, S) 2,5 m/s², nesigurnost (K) 1,5 m/s²
Bežična udarna bušilica - FMC625
Stanley Europe izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku
"tehnički podaci" u skladu sa sljedećim propisima: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Ovi proizvodi također su usklađeni sa smjernicama
2004/108/EC i 2011/65/EU. Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku Stanley Europe na sljedeću adresu ili pogledajte
prilog pri kraju priručnika.
Ulazni napon
Struja
DIREKTIVA O STROJEVIMA
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Potpredsjednik,
Globalni inženjering
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
22.4.2014.
Jamstvo
StanleyEurope siguran je u kvalitetu svojih proizvoda
i za profesionalne korisnike pruža iznimno jamstvo. Ova
izjava o jamstvu dodatak je vašim ugovornim pravima kao
privatnog neprofesionalnog korisnika i ni na koji ih način ne
narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
PUNO JAMSTVO U TRAJANJU OD JEDNE GODINE
Ako vaš Stanley Fat Max proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu ili izradi u roku
od 12 mjeseci od dana kupnje, tvrtka Stanley Europe jamči
besplatnu zamjenu svih neispravnih dijelova te besplatnu zamjenu alata po vlastitom nahođenju pod sljedećim uvjetima:
♦ Proizvod nije bio zloupotrebljavan te je rabljen u skladu
s priručnikom za uporabu
♦ Proizvod nije bio trošenju i habanju za koje nije predviđen
♦ Neovlaštene osobe nisu pokušavale izvoditi popravke
♦ Postoji dokaz o kupnji
♦ Stanley Fat Max proizvod vraćen je sa svim izvornim
dijelovima.
Ako želite podnijeti zahtjev, kontaktirajte svog prodavača ili
potražite lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika tvrtke Stanley Fat Max u katalogu Stanley Fat Max ili
kontaktirajte lokalno predstavništvo na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Popis ovlaštenih Stanley Fat Max servisa
i sve pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje dostupni
su putem interneta na adresi: www.stanley.eu/3.
15
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili
nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj
montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje. Jamčimo
da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe
ukoliko će se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi u toku
7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom trošku
osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda
koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete
proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od
45 dana od dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili
vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog pečatom
prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni
u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na
način dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku
i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem,
rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan
od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se
produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog sklapanja
i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni
nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od strane
kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona,
opterećenja
16
♦
2.
Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od strane
neovlaštenih osoba
Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E,
10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020 Zagreb,
tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E,
10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju,
način dostave i povrat alata po izvršenom popravku, te
ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon 01 6539 875, u uredovno vrijeme
radnim danom od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
Namena
f.
Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog
alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID
zaštitnom sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje opasnost od
električnog udara.
3.
a.
Lična bezbednost
Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno radite
sa električnim alatom. Nemojte da koristite električni alat ako ste umorni ili pod dejstvom lekova,
alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa
električnim alatom može dovesti do ozbiljnih telesnih
povreda.
Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu
za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu,
zaštitna obuća sa đonom koji se ne kliza, kaciga ili
zaštita za sluh, koja se koristi pod odgovarajućim
uslovima, smanjiće telesne povrede.
Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se da
prekidač bude isključen pre povezivanja električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja uređaja ili
nošenja alata. Nošenje električnog alata sa prstom
na prekidaču ili električnih alata sa prekidačem koji su
priključeni na napajanje izaziva nezgode.
Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za pritezanje
pre uključivanja električnog alata. Ključ za pritezanje
ili podešavanje koji je ostao u rotirajućem delu električnog alata može da dovede do telesne povrede.
Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan
položaj i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku
odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite od
pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga kosa
mogu da se uhvate u pokretne delove.
Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da
budu priključeni i da se pravilno koriste. Sakupljanje
prašine može da umanji opasnosti povezane sa prašinom.
Vaša Stanley Fat Max bušilica/odvijač namenjena je za
poslove odvijanja i uvrtanja zavrtnjeva i za bušenje u drvetu,
metalu, plastici i opeci. Ovaj alat je namenjen za profesionalne i privatne, neprofesionalne korisnika.
Sigurnosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole navedenih
upozorenja i uputstava može izazvati električni
udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće potrebe.
Termin “električni alat” u svim dole navedenim upozorenjima
odnosi se na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezbednost radnog područja
Radno područje treba uvek da bude čisto i dobro
osvetljeno. Nered i mračna područja izazivaju nezgode.
Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim
atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih
tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju
varnice koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
Decu i druge osobe udaljite dok radite sa električnim alatom. Zbog ometanja možete izgubiti kontrolu.
Električna bezbednost
Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte modifikovati utikač. Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima. Nemodifikovani
utikači i odgovarajuće utičnice smanjiće opasnost od
električnog udara.
Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri.
Postoji veća opasnost od električnog udara ako je vaše
telo uzemljeno.
Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim uslovima.
Voda koja prodre u električni alat povećava opasnost
od električnog udara.
Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad
koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje
utikača električnog alata. Kabl udaljite od toplote,
ulja, oštrih rubova ili pokretnih delova. Oštećeni ili
zapleteni kablovi povećavaju opasnost od električnog
udara.
Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji je podesan za
upotrebu na otvorenom prostoru. Korišćenje kabla
koji je podesan za upotrebu na otvorenom prostoru
umanjuje opasnost od električnog udara.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Upotreba i održavanje električnih alata
Ne preopterećujte električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan električni
alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti
posao za koji je konstruisan.
Ne koristite električni alat čiji prekidač ne može
da se uključi i isključi. Svaki električni alat koji se ne
može kontrolisati putem prekidača je opasan i mora se
popraviti.
Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite
bateriju iz električnog alata pre vršenja bilo kakvih
podešavanja, zamene pribora ili odlaganja električnog alata. Takve preventivne bezbednosne mere
17
SRPSKI
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog
alata.
Nekorišćene električne alate čuvajte van domašaja
dece i nemojte dozvoliti osobama koje nisu upoznate sa ovim električnim alatom ili ovim uputstvima da rukuju električnim alatom. Električni alati su
opasni u rukama neveštih korisnika.
Održavajte električne alate. Proverite da li su
pokretni delovi centrirani ili blokirani, da li su
delovi polomljeni i da li postoji bilo koje drugo
stanje koje može uticati na rad električnih alata.
Ako je oštećen, postarajte se da se električni alat
popravi pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane
loše održavanim električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu oštri i čisti.
Pravilno održavani rezni alati sa oštrim reznim ivicama
ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir radne
uslove i rad koji treba obaviti. Korišćenje električnog
alata za radove za koje nije namenjen može dovesti do
opasne situacije.
Upotreba i održavanje električnih alata
Punjenje vršite samo punjačem koji je specificirao
proizvođač. Punjač koji je podesan za jedan tip punjive
baterije može izazvati opasnost od požara ako se
koristi sa nekom drugom punjivom baterijom.
Električne alate koristite samo sa punjivim baterijama koje su dizajnirane specijalno za njih. Upotreba
bilo koje druge punjive baterije može izazvati opasnost
od povreda ili požara.
Ako se punjiva baterija ne koristi, čuvajte je dalje
od metalnih predmeta kao što su spajalice za papir,
novčići, ključevi, ekseri, zavrtnji ili drugi sitni
metalni predmeti koji mogu da naprave spoj između
kontakata. Kratkospajanje baterijskih kontakata može
izazvati opekotine ili požar.
Pod neodgovarajućim uslovima može doći do
curenja tečnosti iz baterije; izbegavajte kontakt.
Ako slučajno dođe do kontakta, isperite mesto
kontakta vodom. Ako tečnost dođe u dodir s očima,
potražite i medicinsku pomoć. Tečnost koja iscuri iz
baterije može izazvati iritaciju kože ili opekotine.
Servis
Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se osigurava
bezbednost električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Posebna sigurnosna upozorenja za
bušilice i udarne bušilice
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nosite štitnike za uši kad radite sa udarnim bušilicama. Izlaganje buci može uzrokovati gubitak sluha.
Koristite pomoćne ručke koje su isporučene uz
alat. Gubitak kontrole može dovesti do fizičkih povreda.
Električni alat držite za izolovane rukohvate kada
obavljate radove pri kojima postoji mogućnost da
rezni pribor dodirne skrivene vodove. Rezni pribor
koji dodirne strujni kabl može da stavi pod napon
metalne delove električnog alata i izloži rukovaoca električnom udaru.
Električni alat držite za izolovane rukohvate kada
obavljate radove pri kojima postoji mogućnost
da pritezač dodirne skrivene vodove. Pritezač koji
dodirne strujni kabl može da stavi pod napon metalne
delove električnog alata i izloži rukovaoca električnom
udaru.
Koristite stege ili druge praktične načine da
osigurate i poduprete predmet obrade na stabilnu
platformu. Držanje radnog predmeta jednom rukom ili
upiranjem u telo nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
Pre bušenja u zidovima, podovima ili plafonima,
proverite da li na tim mestima ima električnih ili cevnih
instalacija.
Izbegavajte dodirivanje vrha bita za bušenje odmah
nakon bušenja, jer može da bude veoma vruć.
Ovaj alat nije namenjen da ga koriste lica (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili
mentalnim sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne
osobe, osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva
u vezi sa upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost. Decu treba nadzirati kako bi se
osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu.
Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka
ili vršenje bilo koje druge operacije ovim alatom koja
nije preporučena u ovom uputstvu za upotrebu može
izazvati opasnost od fizičkih povreda i/ili materijalne
štete.
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je
izmeren prema mernom postupku koji je standardizovan
u EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost vibracija se takođe može koristiti
za preliminarnu procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom realne
primene električnog alata može se razlikovati od deklarisane
18
SRPSKI
vrednosti što zavisi od načina na koji se koristi alat. Nivo
vibracija može da se poveća iznad navedenog nivoa.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi zaštite osoba
koje redovno koriste električne alate na radnom mestu,
procena izloženosti vibracijama treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način na koji se alat koristi, kao i sve
delove radnog ciklusa kao što je vreme rada uređaja, ali
i vremena kada je alat isključen i kada radi u praznom hodu.
♦
♦
♦
♦
♦
mogu prsnuti izazivajući fizičke povrede i oštećenja.
Nikad ne pokušavajte puniti baterije koje nisu punjive.
Neispravne kablove odmah zamenite.
Ne izlažite punjač vodi.
Ne otvarajte punjač.
Ne rastavljajte punjač.
Ovaj punjač je namenjen samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali
rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim upozorenjima za
bezbedan rad. Sledeći rizici mogu nastati zbog nenamenske
upotrebe, produžene upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale
opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih
delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom alata. Ako
sa bilo kojim alatom radite duže vreme, pobrinite se da
redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem prašine koja
se stvara pri korišćenju alata (primer:-rad sa drvetom,
naročito sa hrastom, bukvom i MDF-om)
Nalepnice na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od povreda, korisnik mora da pročita uputstvo za upotrebu.
Dodatna sigurnosna uputstva za baterije
i punjače
Baterije
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nikad ne pokušavajte da ih otvorite.
Ne izlažite bateriju vodi.
Ne čuvajte ih na mestima na kojima temperatura može
da pređe 40 °C.
Punite ih samo na sobnim temperaturama između
10 °C i 40 °C.
Punite ih samo punjačem koji je isporučen uz alat.
Ako odlažete baterije u otpad, pratite uputstva koja su
navedena u odeljku „Zaštita životne sredine“.
Ne pokušavajte da punite oštećene baterije.
Punjači
♦
Vaš Stanley Fat Max punjač koristite samo za punjenje
baterije u alatu sa kojim je isporučen. Druge baterije
Električna bezbednost
Vaš punjač je dvostruko izolovan; zato nije potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite da li napon
elektro mreže odgovara naponu na natpisnoj
pločici uređaja. Nikad ne pokušavajte da zamenite
punjač običnim mrežnim utikačem.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni Stanley Fat Max servisni centar da bi
se izbegla opasnost.
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za regulaciju brzine
2. Klizač za hod napred/nazad
3. Birač režima rada / regulator momenta
4. Stezna glava
5. Birač brzine
6. Držač bita
7. Baterija
8. Radna LED lampica
9. Status indikatora punjenja
10. Štipaljka za kaiš
Sl. A
11. Punjač
12. Indikator punjenja
Montaža
Upozorenje! Pre montaže izvadite bateriju iz alata.
Postavljanje i vađenje baterije (sl. B)
♦
♦
Da biste postavili bateriju (7), poravnajte je sa priključkom na alatu. Gurnite bateriju u priključak i gurajte dok
se baterija ne uglavi na mesto.
Da biste izvadili bateriju, pritisnite dugme za oslobađanje (13) i istovremeno vucite bateriju iz priključka.
Postavljanje i skidanje burgije ili bita odvijača
Ovaj alat ima steznu glavu bez ključa koja omogućava laku
zamenu bitova.
♦ Zaključajte alat pomeranjem klizača za hod napred/
nazad (2) u srednji položaj.
19
SRPSKI
♦
Otvorite steznu glavu tako što ćete je jednom rukom
okretati (4) a drugom pridržavati alat.
♦ Ubacite osovinu bita u steznu glavu.
♦ Dobro pritegnite steznu glavu tako što ćete je jednom
rukom okretati (4) a drugom pridržavati alat.
Ovaj alat ima dvostrani bit odvijača u držaču bita (6).
♦ Da biste bit odvijača izvadili iz držača bita, podignite bit
iz udubljenja.
♦ Da biste namestili bit odvijača, jako ga gurnite u držač.
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom. Ne preopterećujte ga.
Upozorenje! Pre bušenja u zidovima, podovima ili plafonima, proverite da li na tim mestima ima električnih ili cevnih
instalacija.
Punjenje baterije (sl. A)
Baterija mora da se napuni pre prve upotrebe i uvek kad
ne proizvodi dovoljnu snagu pri obavljanju poslova koje ste
ranije obavljali s lakoćom. Punjač se može zagrejati tokom
punjenja; to je normalno i ne ukazuje na problem.
Upozorenje! Ne punite bateriju na sobnim temperaturama
ispod 10 °C ili iznad 40 °C. Preporučena temperatura
punjenja: oko 24 °C.
Napomena: Punjač neće puniti bateriju ako je temperatura ćelije ispod 0 °C ili iznad 40 °C. Bateriju treba staviti u punjaču, a punjač će automatski nastaviti punjenje
kada se temperatura ćelije poveća ili smanji.
♦ Da biste napunili bateriju (7), stavite je u punjač (11). Baterija staje u punjač samo na jedan način. Ne primenjujte
silu. Uverite se da je baterija potpuno legla u punjač.
♦ Uključite punjač u struju i uključite napajanje.
Zeleno svetlo indikatora punjenja (12) će treptati (sporo).
Punjenje je završeno kada zeleno svetlo indikatora punjenja
(12) stabilno svetli. Punjač i baterija se mogu ostaviti
povezani bez vremenskog ograničenja. Tada LED indikator
svetli. Zeleno svetlo LED indikatora će povremeno treptati
(punjenje) za vreme dok punjač dopunjava punjenje baterije.
Indikator punjenja (12) će ostati upaljen sve dok je baterija
povezana na punjač koji je uključen u struju.
♦ Ispražnjene baterije napunite u roku od 1 sedmice.
Vek trajanja će se značajno smanjiti ako se čuvaju
u praznom stanju.
Ostavljanje baterije u punjaču
Baterija i punjač sa upaljenim LED indikatorom mogu se
ostaviti povezani neograničeno dugo. Punjač će održavati
bateriju tako da bude uvek osvežena i potpuno napunjena.
Dijagnostika punjača
Ako punjač detektuje oslabelu ili oštećenu bateriju, indikator
punjenja (12) će to signalizirati brzim treptanjem crvenog
svetla. Postupite na sledeći način:
20
♦
♦
Ponovo ubacite bateriju (7).
Ako crveno svetlo indikatora punjenja i dalje brzo
trepće, upotrebite drugu bateriju da biste odredili da li
proces punjenja pravilno funkcioniše.
♦ Ako se druga baterija pravilno puni, originalna baterija
je neispravna i treba je odneti u servisni centar radi
reciklaže.
♦ Ako se i kod druge baterije javlja ista indikacija kao
kod originalne baterije, odnesite punjač na proveru
u ovlašćeni servisni centar.
Napomena: Da bi se utvrdilo da li je baterija neispravna može biti potrebno i do 60 minuta. Ako je baterija
previše topla ili hladna, crveno svetlo LED indikator će
naizmenično treptati brzo i sporo, ponavlja se sekvenca
od po jednog treptaja svakom brzinom.
Biranje smera okretanja (sl. C)
Za bušenje i pritezanje zavrtnja koristite okretanje unapred
(u smeru kazaljke na satu). Za popuštanje zavrtnjeva ili
vađenje zaglavljene burgije, koristite okretanje unazad
(suprotno smeru kazaljke na satu).
♦ Da biste izabrali okretanje unapred, gurnite klizač za
hod napred/nazad (2) na levo.
♦ Da biste izabrali okretanje unazad, gurnite klizač za hod
napred/nazad na desno.
♦ Da zaključate alat, klizač za hod napred/nazad pomerite u srednji položaj.
Biranje režima rada ili momenta (sl. D)
Ovaj alat je opremljen regulatorom za biranje režima rada
i podešavanje momenta za pritezanje zavrtanja. Veliki
zavrtnji i predmeti obrade od tvrdih materijala zahtevaju veći
moment nego mali zavrtnji i predmeti obrade od mekanih
materijala. Regulator ima širok opseg podešavanja kako bi
se prilagodio vašoj aplikaciji.
♦ Za bušenje u drvetu, metalu i plastici, regulator (3)
postavite u položaj bušenja tako što ćete simbol
poravnati sa oznakom (14).
♦ Za uvrtanje i odvrtanje, postavite prsten na željeno
podešavanje. Ako još uvek ne znate koje podešenje je
odgovarajuće, nastavite na sledeći način:
- Postavite regulator (3) na minimalni obrtni moment.
- Pritegnite prvi zavrtanj.
- Ako se spojnica zaustavi pre nego što se postigne
željeni rezultat, povećajte podešenje regulatorom
i nastavite sa pritezanjem zavrtnja. Ponavljajte ovaj
postupak dok ne postignete pravilno podešavanje.
To podešavanje koristiti za preostale zavrtnje.
Bušenje u opeci (sl. D i E)
♦
♦
Za bušenje u opeci, regulator (3) postavite u položaj
udarnog bušenja tako što ćete simbol poravnati sa
oznakom (14).
Birač brzine (5) pomerite prema prednjoj strani alata
(2. brzina).
SRPSKI
Birač brzine (sl. E)
♦
♦
Za bušenje u čeliku i uvrtanje i odvrtanje zavrtnjeva
birač brzine (5) pomerite prema zadnjoj strani alata
(1. brzina).
Za bušenje u materijalima koji nisu čelik, birač brzine
(5) pomerite prema prednjoj strani alata (2. brzina).
Bušenje/odvijanje i uvrtanje zavrtnjeva
♦
♦
♦
Izaberite hod unapred ili unazad koristeći klizač za hod
napred/nazad (2).
Da uključite alat, pritisnite prekidač (1). Brzina alata
zavisi od toga koliko jako ste pritisnuli prekidač.
Da isključite alat, pustite prekidač.
Radna LED lampica
LED radna lampica (8) se automatski pali kad se pritisne
prekidač za uključivanje/isključivanje. LED radna lampica se
pali kada delimično pritisnite prekidač, pre nego što uređaj
počne da radi.
Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog čišćenja.
Vaš punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje osim
redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na održavanju alata uklonite bateriju iz alata. Pre čišćenja isključite
punjač iz struje.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem uređaju
i punjaču pomoću mekane četke ili suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu krpu.
♦ Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja su
abrazivna ili sadrže rastvarač.
♦ Redovno otvarajte steznu glavu i lupkajte je da biste
uklonili prašinu iz unutrašnjosti.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme da se
odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.
Status indikatora punjenja
Alat je opremljen sa statusnim indikatorom punjenja. On se
može koristiti za prikazivanje trenutnog nivoa napunjenosti
baterije tokom upotrebe.
♦ Pritisnite dugme za status indikatora punjenja (9).
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Stanley Fat Max
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije potreban,
ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj proizvod odložite
kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja životne
sredine i smanjuje potražnju za sirovinama.
Saveti za optimalnu upotrebu
Bušenje
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Uvek primenjujte lagani pritisak u pravcu burgije.
Pre nego što vrh burgije probije na drugu stranu radnog
komada, smanjite pritisak na alat.
Koristite komad drveta za podupiranje radnog komada
koji se može rascepiti.
Koristite ravne burgije kada u drvetu bušite rupe većeg
prečnika.
Koristite HSS burgije kada bušite u metalu.
Koristite burgije za kamen kada bušite u mekom kamenu.
Koristite sredstvo za podmazivanje kada bušite metale
koji nisu liveno gvožđe i mesing.
Radi veće preciznosti, pomoću obeleživača napravite
udubljenje u centru rupe koju treba izbušiti.
Odvrtanje i uvrtanje
♦
♦
♦
Uvek koristite pravilan tip i veličinu odvijača.
Ako je otežano pritezanje zavrtnja, pokušajte da ga
malo podmažete koristeći tečnost za pranje ili sapun.
Uvek držite alat i bit odvijača u pravoj liniji sa zavrtnjem.
Održavanje
Vaš Stanley Fat Max alat je dizajniran za rad u dužem
vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu
održavanja.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste kupili
novi proizvod.
Stanley Fat Max obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu Stanley Fat Max proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove usluge, svoj
proizvod vratite bilo kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Stanley Fat Max predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali
lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno,
listu ovlašćenih Stanley Europe servisera i potpune informacije o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći
ćete na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
Baterije
Stanley Fat Max baterije se mogu puniti veliki broj
puta. Na kraju njihovog životnog veka baterije
treba da zbrinete vodeći računa o našoj životnoj
sredini:
21
SRPSKI
♦
♦
Tehnički podaci
FMC625 (H1)
Napon
V DC
18
Brzina u praznom hodu
Min -1
0-400/0-1600
Maks. obrtni momenat
Nm
51,4
Kapacitet stezne glave
mm
13
Maks. kapacitet bušenja
u čeliku/drvetu/betonu
mm
13/38/13
Punjač
905998**
tip. 1
906086**
tip. 1
VAC
230
230
Izlazni napon
V DC
18
18
Struja
Približno vreme punjenja
Baterija
A
1
2
min
90 - 240
45 - 120
FMC688L
FMC685L
FMC687L
Napon
VDC
18
18
18
Kapacitet
Ah
1,5
2,0
4,0
Li-jonska
Li-jonska
Li-jonska
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
Zvučni pritisak (LpA) 88,1 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 99,1 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca) prema
EN 60745:
Udarno bušenje u opeci (ah, ID) 13,1 m/s², odstupanje (K) 1,5 m/s²
Bušenje u metalu (ah, D) < 2,5 m/s², odstupanje (K) 1,5 m/s²
Uvrtanje/odvrtanje bez udarne funkcije (ah, s) < 2,5 m/s²,
odstupanje (K) 1,5 m/s²
DIREKTIVA ZA MAŠINE
Akumulatorska udarna bušilica - FMC625
Stanley Europe izjavljuje da su proizvodi opisani u delu
„Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom 2004/108/
EC i 2011/65/EU. Za više informacija kontaktirajte Stanley
Europe na sledećoj adresi ili ih potražite u uputstvu za
upotrebu.
Ulazni napon
Tip
EC izjava o usklađenosti
Potpuno ispraznite bateriju, a zatim je uklonite iz alata.
NiCd, NiMH i Li-jonske baterije se mogu reciklirati.
Odnesite ih bilo kom ovlašćenom servisu za reparaciju
ili u lokalnu stanicu za reciklažu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Potpredsednik za razvoj široke
potrošnje
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgija
22.4.2014
Garancija
Stanley Europe je siguran u kvalitet svojih proizvoda i nudi
izvanredne garantne uslove za profesionalne korisnike ovog
proizvoda. Ova garantna izjava je dodatna i ni na koji način
ne osporava vaša ugovorna prava kao privatni, neprofesionalni korisnik. Ova garancija važi na teritorijama država
članica Evropske Unije i na slobodnom evropskom tržištu.
JEDNOGODIŠNJA PUNA GARANCIJA
U slučaju da je vaš proizvod firme Stanley Fat Max postane
neispravan zbog greške u materijalima ili izradi u periodu od
12 meseci od datuma kupovine, Stanley Evropa garantuje
da će zameniti neispravne delove ili – zavisno od našeg
nahođenja – zameniti uređaj besplatno u slučaju:
♦ da proizvod nije nenamenski upotrebljavan i korišćen je
u skladu sa uputstvom za upotrebu.
♦ da je proizvod bio izložen umerenom habanju i trošenju;
♦ da nisu pokušane popravke od strane neovlašćenih
lica;
♦ da je dostavljen dokaz o datumu kupovine.
♦ da je Stanley Fat Max proizvod vraćen u kompletnom
stanju, sa svim originalnim delovima
Ako želite da reklamirate, kontaktirajte vašeg prodavca ili se
obratite najbližem ovlašćenom Stanley Fat Max servisu čija
adresa se nalazi u Stanley Fat Max katalogu ili kontaktirajte
vaše Stanley predstavništvo putem adrese koja je navedena
u ovom uputstvu. Listu ovlašćenih Stanley Fat Max servisera
i potpune informacije o našim postprodajnim uslugama naći
ćete na internetu, na adresi: www.stanley.eu/3.
22
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата Stanley Fat Max дупчалка/одвртувач е наменета
за навртување и одвртување на завртки и за дупчење
во дрво, метал, пластика и мек градежен материјал.
Оваа алатка е наменета за професионални и приватни
непрофесионални корисници.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при користење на
електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките за безбедност
и долу наведените упатства може да доведе до
електричен удар, пожар или сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства за
идно прегледување. Терминот „електрична алатка“ во
сите долу наведени мерки за безбедност се однесува
на вашата електрична алатка што работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка што работи на
батерии (без кабел).
1.
a.
б.
в.
2.
а.
б.
в.
Безбедност на работното место
Одржувајте го работното место чисто и добро
осветлено. Пренатрупани и темни места се причина за незгоди.
Немојте да работите со електрични алатки во
експлозивни окружувања, какви што постојат
кога има присуство на запалливи течности,
гасови или честички. Електричните алатки произведуваат искри што можат да ги запалат честичките или испарувањата.
Држете ги децата и присутните лица настрана додека употребувате електрична алатка.
Одвлекување на вниманието може да предизвика
да изгубите контрола.
Безбедност од електричен удар
Приклучокот на електричната алатка мора да
се совпаѓа со приклучницата. Никогаш не го
преправајте приклучокот. Не употребувајте
адаптерски приклучоци со заземјени електрични алатки. Непреправените приклучоци и соодветните приклучници ќе го намалат ризикот од
електричен удар.
Избегнувајте телесен контакт со заземјени површини како што се цевки, радијатори, шпорети
или фрижидери. Има зголемен ризик од електричен удар ако Вашето тело е заземјено.
Не ги изложувајте електричните алатки на дожд
или влажност. Навлегувањето на вода во електрична алатка го зголемува ризикот од електричен
удар.
г.
Употребувајте го кабелот правилно. Никогаш не
го употребувајте кабелот за носење, влечење
или исклучување на електричната алатка.
Држете го кабелот настрана од топлина, масло,
остри рабови или подвижни делови. Оштетените
или заплетканите каблови го зголемуваат ризикот
од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка надвор,
употребувајте продолжен кабел кој е соодветен
за надворешна употреба. Употребата на кабел
што е соодветен за надворешна употреба го намалува ризикот од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална (FID)
склопка. Употребата на заштитна диференцијална
(FID) склопка го намалува ризикот од електричен
удар.
3.
a.
Лична безбедност
Бидете претпазливи, внимавајте што правите
и користете логика кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте електрична алатка кога
сте уморни или кога сте под влијание на дрога,
алкохол или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка може
да доведе до серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита. Секогаш носете заштита за очите. Заштитната опрема, како
што се маски против прав, нелизгачки сигурносни
обувки, шлемови или штитници за слухот, ќе го
намали бројот на повреди кога се употребува за
соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на алатката.
Обезбедете прекинувачот да биде во исклучена положба пред да ја приклучите алатката
на струја или на батериски пакет, или пред
да ја подигнете или пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични алатки со прст на
прекинувачот или приклучување на извор на струја
на вклучени алатки може да доведе до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за подесување или
клучеви пред да ја вклучите електричната алатка. Клуч или алатка за подесување која е закачена
на ротирачкиот дел на електричната алатка може
да доведе до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое време.
Ова овозможува подобра контрола над електричната алатка во неочекувани ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете широка
облека или накит. Држете ги косата, облеката
и ракавиците настрана од подвижните делови.
Широката облека, накитот или долгата коса може
да бидат фатени во подвижните делови.
23
МАКЕДОНСКИ
е.
Доколку на уредите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги намали опасностите поврзани со прав.
4.
а.
Употреба и одржување на електрични алатки
Не ја употребувајте електричната алатка на сила.
Употребувајте електрична алатка што е соодветна за вашата работа. Соодветната електрична
алатка ќе ја заврши работата подобро и побезбедно
со брзината за која што била дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка доколку прекинувачот не ја вклучува и исклучува.
Секоја електрична алатка што не може да се
контролира преку прекинувачот е опасна и мора да
биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот на струја
или од батерискиот пакет за електричната
алатка пред да правите подесувања, менувате
додатоци или пред да ја одложите електричната
алатка. Таквите превентивни безбедносни мерки
го намалуваат ризикот за случајно вклучување на
електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што не ги
употребувате надвор од досег на децата и не
дозволувајте да ги употребуваат лица кои не
се запознаени со нивната функција и со овие
упатства. Електричните алатки се опасни кога со
нив ракуваат необучени корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки. Проверете дали подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или оштетени, или постои
друга состојба што би можела да влијае врз
работењето на електричните алатки. Доколку
електричната алатка е оштетена, однесете ја на
поправка пред да ја употребите. Многу незгоди
се предизвикани поради лошо одржувани електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри и чисти. Правилно одржуваните алатки за сечење со
остри рабови за сечење имаат помала шанса да се
заглават и полесно се управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки, приборот, сечилата и сл. во склад со овие упатства, имајќи ги во предвид работните услови
и работата која треба да се заврши. Употребата
на електрична алатка за работа што е различна
од нејзината намена може да доведе до опасна
ситуација.
5.
a.
24
Употреба и одржување на батериски алатки
Полнете само со полнач кој е определен од
страна на произведувачот. Полнач што одговара
б.
в.
г.
6.
а.
на еден тип на батериски пакет може да доведе до
ризик кога се употребува со друг батериски пакет.
Употребувајте ги батериските алатки само со
батериски пакети кои се посебно определени
за нив. Употребата на било какви други батериски
пакети може да доведе до ризик од повреда или
пожар.
Кога батерискиот пакет не се употребува, држете го настрана од други метални предмети како
што се: спојници за хартија, парички, клучеви,
шајки, завртки или други мали метални предмети кои можат да направат спој помеѓу двата
батериски терминали. Правењето на краток спој
помеѓу батериските терминали може да предизвика изгореници или пожар.
Течност може да биде исфрлена од батеријата
поради неправилна употреба; не ја допирајте.
Доколку случајно дојде до допир, исплакнете
со вода. Доколку течноста дојде во допир со
очите, побарајте и медицинска помош. Течноста исфрлена од батеријата може да предизвика
иритација или изгореници.
Сервис
Вашите електрични алатки треба да ги сервисира квалификувано лице кое користи само
идентични резервни делови. Вака ќе бидете
сигурни дека се одржува безбедноста на електричната алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни мерки за
безбедност за дупчалки и ударни дупчалки
♦
♦
♦
♦
Носете штитници за ушите кога употребувате
ударни дупчалки. Изложеноста на бучава може да
предизвика губење на слухот.
Користете ги помошните рачки што доаѓаат со
алатката. Губењето на контрола може да предизвика повреда кај ракувачот.
Фаќајте ги електричните алатки само за изолираните површини за држење кога вршите работа
при која додатокот за сечење може да дојде во
допир со скриени жици. Доколку додатокот за
сечење допре жица под напон, тоа може да ги доведе изложените метални делови од електричната
алатка под напон и може да предизвика електричен
удар кај ракувачот.
Фаќајте ги електричните алатки само за изолираните површини за држење кога вршите работа
при која затворачот може да дојде во допир со
скриени жици. Доколку затворачите допрат жица
под напон, тоа може да ги доведе изложените
метални делови од електричната алатка под напон
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
♦
♦
и може да предизвика електричен удар кај ракувачот.
Употребувајте стегачи или други практични
начини да го прицврстите предметот на обработка на стабилна подлога. Придржувањето
на предметот на обработка со рака или со тело го
прави нестабилен и може да доведе до губење на
контрола.
Пред дупчење во ѕидови, подови или плафони,
проверете каде се поставени електричните жици
и цевките.
Избегнувајте допир со врвот на додатокот за
дупчење веднаш после дупчењето затоа што може
да биде загреан.
Оваа алатка не е наменета за употреба од страна
на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички,
сетилни или ментални способности, или кои немаат искуство и знаење, освен ако не им се пружени
надзор или упатства за употреба на алатката од
страна на лице кое е одговорно за нивната безбедност. Треба да се надгледуваат децата за да се
осигура дека не си играат со уредот.
Наменетата употреба е опишана во ова упатство
за употреба. Употребата на било која помошна
опрема или додаток, или извршувањето на било
кои работи со оваа алатка освен оние препорачани
во ова упатство за употреба, може да предизвика
ризик од повреда на ракувачот и/или оштетување
на имот.
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои
се наведени во техничките податоци и декларацијата
за сообразност се измерени во склад со стандардната
метода за тестирање според EN 60745 и можат да се
користат за споредување на една алатка со друга.
Декларираната вредност на емитирани вибрации може
исто така да се користи за прелиминарна проценка на
изложеност на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани вибрации
за време на користењето на електричната алатка може
да се разликува од декларираната вредност во зависност од начинот на кој алатката се употребува. Нивото
на вибрации може да се зголеми над декларираното
ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации за да
се одредат мерките за безбедност кои ги пропишува
2002/44/EC за заштита на лица кои редовно употребуваат електрични алатки на работното место,
проценката на изложеност на вибрации треба да ги
земе во предвид условите и начинот на кој алатката се
употребува, вклучувајќи ги и сите делови од работниот
циклус, како што се времињата кога алатката е ис-
клучена, кога е вклучена и неоптоварена, и времето на
работење со неа.
Останати ризици.
Кога се употребува алатката може да се јават дополнителни преостанати ризици што не се вклучени во
предупредувањата. Овие ризици може да се појават поради неправилна употреба, долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила за безбедност и се воведе безбедносна опрема, одредени
останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на вртечки
или подвижни делови.
♦ Повреди при менување на делови, листови или
додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради долготрајна употреба на алатката. Кога користите алатка подолг период, осигурајте се дека правите повремени паузи.
♦ Оштетување на слухот.
♦ Здравствените опасности предизвикани од
дишење на прав произведен од употребата на
вашата алатка (на пример:- обработка на дрво,
особено даб, бука и иверица).
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали ризикот
од повреди, корисникот мора да го прочита
упатството за работа.
Дополнителни упатства за безбедност за
батерии и полначи
Батерии
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Никогаш не се обидувајте да ја отворите батеријата
поради било која причина.
Не ја изложувајте батеријата на вода.
Не ја одлагајте на места каде температурата може
да надмине 40 °C.
Полнете ја само при температура во просторијата
од 10 °C до 40 °C.
Полнете само со полначот кој е се испорачува со
алатката.
Кога се ослободувате од батериите, следете ги
упатствата кои се дадени во одделот „Заштита на
животната средина“.
Не се обидувајте да полните оштетени
батерии.
Полначи
♦
Употребувајте го вашиот Stanley Fat Max полнач
само за полнење на батеријата на алатката со
која е испорачан. Другите батерии можат да
пукнат, предизвикувајќи повреда на ракувачот
и оштетување.
25
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
♦
♦
Никогаш не се обидувајте да ги полните неполнивите батерии.
Неисправните каблови веднаш да бидат заменети.
Не го изложувајте полначот на вода.
Не го отварајте полначот.
Не го чепкајте полначот со шилести предмети.
Полначот е наменет само за употреба во затворен простор.
Прочитајте го упатството за употреба пред да
го употребите полначот.
Безбедност од електричен удар
Вашиот полнач е двојно изолиран; затоа не
е потребна жица за заземјување. Секогаш проверете дали напонот на струјното напојување
одговара на напонот кој е деклариран на плочката. Никогаш не се обидувајте да го замените
приклучокот на полначот со обичен приклучок
за струја.
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да биде
заменет од страна на производителот или на
овластен сервисен центар на Stanley Fat Max за да
се избегне опасност.
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените
карактеристики.
1. Прекинувач за менување на брзина
2. Лизгач за напред и назад
3. Прстен за избирање на режим на работа и за
подесување на обртниот момент
4. Футер
5. Менувач на брзина
6. Држач за додатоци за одвртување
7. Батерија
8. LED работна светилка
9. Индикатор за состојба на наполнетост
10. Спојница за појас
Скица А
11. Полнач
12. Индикатор за наполнетост
Склопување
Предупредување! Пред склопување, отстранете ја
батеријата од алатката.
Монтирање и отстранување на батеријата
(скица Б)
♦
26
За да ја монтирате батеријата (7), поставете ја
во линија со држачот на алатката. Навлечете ја
батеријата на држачот и туркајте се додека не
слушнете чкрапнување.
♦
За да ја отстраните батеријата, во исто време притиснете го копчето за отпуштање (13) и извлечете ја
батеријата од држачот.
Монтирање и отстранување на додатоци за
дупчење или одвртување
Оваа алатка има брзостезен футер кој овозможува
лесно менување на додатоците.
♦ Блокирајте ја алатката со поставување на лизгачот
за напред и назад (2) во централна положба.
♦ Отворете го футерот со негово вртење (4) со едната рака, додека со другата рака ја држите алатката.
♦ Вметнете ја дршката на додатокот во футерот.
♦ Цврсто затегнете го футерот со негово вртење (4)
со едната рака, додека со другата рака ја држите
алатката.
Оваа алатка се испорачува со додаток за одвртување
со два различни краја во држачот за додатоци (6).
♦ За да го отстраните додатокот за одвртување од
држачот за додатоци, подигнете го додатокот од
жлебот.
♦ За да го одложите додатокот за одвртување,
цврсто турнете го во држачот.
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да работи во
свој ритам. Не го преоптоварувајте.
Предупредување! Пред дупчење во ѕидови, подови
или плафони, проверете каде се поставени електричните жици и цевките.
Полнење на батеријата (скица А)
Батеријата треба да се наполни пред првата употреба
и секогаш кога ќе нема да може да обезбеди доволно
сила за работи кои претходно биле лесно извршувани.
Полначот може да се загрее за време на полнењето;
ова е нормално и не значи дека постои проблем.
Предупредување! Не ја полнете батеријата при температури во просторијата пониски од 10 °C или повисоки
од 40 °C. Препорачана температура при полнење:
околу 24 °C.
Напомена: Полначот нема да ја полни батеријата ако
температурата на келијата е под 0 °C или над 40 °C.
Батеријата треба да се остави во полначот и полначот автоматски ќе почне да ја полни кога температурата на келијата ќе се зголеми или намали.
♦ За да ја наполните батеријата (7), сместете ја во
полначот (11). Батеријата може да се вметне во
полначот само на еден начин. Не го туркајте со
сила. Осигурајте батеријата да биде целосно налегната во полначот.
♦ Вклучете го полначот во штекер.
МАКЕДОНСКИ
Индикаторот за полнење (12) ќе засветкува со зелена
боја (полека).
Полнењето е завршено кога индикаторот за полнење
(12) постојано ќе свети со зелена боја. Полначот
и батеријата може да се остават поврзани на неодредено време додека свети LED индикаторот. LED
индикаторот повремено ќе засветкува со зелено (режим
на полнење) кога полначот повремено ќе ја дополнува
батеријата. Индикаторот за полнење (12) ќе свети се
додека батеријата е поврзана со вклучениот полнач.
♦ Полнете ги испразнетите батерии во рок од една
недела. Животниот век на батеријата ќе се намали
многу ако ја одложите испразнета.
Оставање на батеријата во полначот
Полначот и батеријата може да се остават поврзани
на неодредено време додека свети LED индикаторот.
Полначот ќе ја одржува батеријата свежа и целосно
наполнета.
Дијагностика на полначот
Ако полначот регистрира слаба или оштетена батерија,
индикаторот за полнење (12) ќе почне да светка брзо со
црвена боја. Постапете на следниот начин:
♦ Повторно ставете ја батеријата (7) во полначот.
♦ Ако индикаторите за полнење продолжи да светка
брзо со црвена боја, тогаш употребете друга
батерија за да воспоставите дали процесот на
полнење работи соодветно.
♦ Ако другата батерија се полни како што треба,
тогаш првата батерија има дефект и треба да се
врати во сервисен центар за да се рециклира.
♦ Ако и новата батерија го покажува истиот резултат
како и претходната, однесете го полначот на
тестирање во овластен сервисен центар.
Напомена: Можеби ќе требаат 60 минути за да
се воспостави дека батеријата има дефект. Ако
батеријата е премногу топла или ладна, LED индикаторот ќе трепка брзо и споро наизменично со црвена
боја.
Избирање на режим на работа или на обртен
момент (скица D)
Оваа алатка има прстен за избирање на режим на
работа и за подесување на обртниот момент при
затегнување на завртки. За големи завртки и тврди
материјали е потребно подесување со поголем обртен
момент отколку за мали завртки и меки материјали.
Прстенот има голем опсег на подесувања за подобро
да одговара на Вашата работа.
♦ За дупчење во дрво, метал или пластика, поставете го прстенот (3) во позиција за дупчење со
порамнување на симболот со ознаката (14).
♦ За одвртување и навртување, поставете го
прстенот на посакуваното подесување. Доколку не
го знаете соодветното подесување, направете го
следното:
- Поставете го прстенот (3) на подесувањето со
најмал обртен момент.
- Затегнете ја првата завртка.
- Доколку квачилото започне да блокира пред
да го постигнете посакуваниот резултат,
зголемете го подесувањето на прстенот
и продолжете со затегнување на завртката.
Повторете го ова се додека не дојдете до
соодветното подесување. Употребувајте го ова
подесуваање за преостанатите завртки.
Дупчење во градежен материјал (скици D и E)
♦
♦
Менувач на брзина (скица Е)
♦
♦
Избор на насока на вртење (скица C)
За дупчење и навртување на завртки, употребувајте
вртење напред (во насока на стрелките на часовникот).
За одвртување на завртки или отстранување на заглавени додатоци за дупчење, употребувајте вртење назад
(во спротивен правец од стрелките на часовникот).
♦ За да изберете вртење напред, турнете го лизгачот
за напред и назад (2) на лево.
♦ За да изберете вртење назад, турнете го лизгачот
за напред и назад на десно.
♦ За да ја закочите алатката, поставете го лизгачот
за напред и назад во централна позиција.
За дупчење во градежен материјал, поставете
го прстенот (3) во позиција за ударно дупчење со
порамнување на симболот со ознаката (14).
Лизнете го менувачот на брзина (5) кон предниот
дел од алатката (втора брзина).
За дупчење во челик и за одвртување
и завртување, лизнете го менувачот на брзина (5)
кон задниот дел од алатката (прва брзина).
За дупчење во други материјали освен челик,
лизнете го менувачот на брзина (5) кон предниот
дел од алатката (втора брзина).
Дупчење, одвртување и навртување
♦
♦
♦
Изберете вртење напред или назад со
употребување на лизгачот за напред и назад (2).
За вклучување на алатката, притиснете го прекинувачот (1). Брзината на алатката зависи од тоа колку
е притиснат прекинувачот.
За исклучување на алатката, отпуштете го прекинувачот.
LED работна светилка
LED работната светилка (8) се вклучува автоматски
кога прекинувачот е притиснат. LED работната светилка
27
МАКЕДОНСКИ
ќе засветка кога прекинувачот е делумно притиснат,
пред единицата да почне да работи.
♦
Индикатор за состојба на наполнетост
♦
На алатката е монтиран индикатор за состојба на
наполнетост. Тој може да се употреби за да се прикаже
тековното ниво на наполнетост на батеријата при
употреба.
♦ Притиснете го копчето на индикаторот за состојба
на наполнетост (9).
Совети за оптимална употреба
♦
♦
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад од
домаќинството.
Дупчење
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Секогаш нанесувајте мал притисок во правец на
додатокот за дупчење.
Во моментот пред врвот на додатокот за дупчење
да пројде низ предметот на обработка, намалете го
притисокот врз алатката.
Употребувајте парче дрво за да ги прицврстите
предметите на обработка кои може да се расцепат.
Употребувајте додатоци со плочест врв кога дупчите дупки со голем дијаметар во дрво.
Употребувајте челични додатоци за високи брзини
кога дупчите во метал.
Употребувајте додатоци за дупчење на градежен
материјал кога дупчите во мек градежен материјал.
Употребувајте средство за подмачкување кога
дупчите во метал, освен во леано железо и месинг.
Направете вдлабнатина со шило во центарот на
дупката која треба да се издупчи за да ја подобрите
прецизноста.
Одвртување и навртување
♦
♦
♦
Секогаш употребувајте додаток за одвртување/
навртување од соодветен вид и големина.
Доколку завртките тешко се стегаат, пробајте да ги
подмачкате со нанесување на мало количество на
течност за миење или сапун.
Секогаш држете ги алатката и додатокот за
одвртување во права линија со завртката.
Одржување
Вашата Stanley Fat Max алатка е направена да работи
долго време со минимално одржување.
Постојаното работење на задоволително ниво зависи
од правилната грижа за алатката и редовното чистење.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот Stanley
Fat Max производ треба да биде заменет или дека
повеќе не ви е од корист, не го фрлајте со отпадот од
домаќинството. Овозможете да биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени производи и пакувања овозможува материјалите да
бидат рециклирани и повторно употребени.
Повторното употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето на
загадувањето на животната средина и ја намалува побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено
собирање на електрични производи за домаќинство
од страна на локалните отпади или продавачите при
набавка на нов производ.
Stanley Europe има објекти за собирање и рециклирање
на Stanley Fat Max производи кога тие ќе го достигнат
крајот на работниот век. За ја искористите оваа услуга,
ве молиме да го вратите производот кај било кој овластен сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен
сервисер доколку стапите во контакт со локалното
претставништво на Stanley Europe преку адресата назначена во оваа упатство. Постои и друга можност: списокот на овластени сервисери на Stanley Europe и сите
детали за нашите услуги после купувањето можат да се
најдат на интернет на: www.2helpU.com.
Батерии
Батериите на Stanley Fat Max можат да се полнат многу пати. На крајот на нивниот употребен
век, ослободете се од батериите водејќи грижа
за животната средина:
На вашиот полнач не му е потребно никакво одржување
освен редовно чистење.
Предупредување! Пред вршење на било какво
одржување, отстранете ја батеријата од алатката.
Извадете го приклучокот на полначот од приклучницата
пред да го исчистите.
28
Редовно чистете ги отворите за вентилација на
вашата алатка или полнач со употреба на мека
четка или сува крпа.
Редовно чистете го куќиштето на моторот со употреба на влажна крпа.
Не употребувајте абразивни средства за чистење
или средства за чистење на база на растворувач.
Редовно отворајте го футерот и лесно чукнете го да
ја отстраните правта од внатрешноста.
♦
♦
Целосно истрошете ја батеријата, а потоа отстранете ја од алатката.
Никел-кадмиумските, никел-металхидридните
и литиум-јонските батерии може да се рециклира-
МАКЕДОНСКИ
ат. Однесете ги кај било кој овластен сервисер или
во локална станица за рециклирање.
Технички податоци
Долу потпишаниот е одговорен за составување на
техничките податоци и ја дава оваа декларација во име
на Stanley Europe.
Кевин Хјуит
Потпретседател за глобален
развој на производи
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Мехелен, Белгија
22/04/2014
FMC625 (H1)
Напон
Vдиректна струја
18
Min -1
0-400/0-1600
Брзина без оптоварување
Максимален обртен момент
Nm
51,4
Отвор на футерот
mm
13
Максимален капацитет за
дупчење во челик/дрво/
градежен материјал
mm
13/38/13
Гаранција
Полнач
905998**
тип 1
906086**
тип 1
230
230
Vдиректна струја
18
18
А
1
2
min
90 - 240
45 - 120
FMC685L
FMC687L
FMC688L
Vнаизменична
Влезен напон
струја
Излезен напон
Струја
Приближно време
на полнење
Батерија
Напон
Капацитет
Тип
Vдиректна струја
18
18
18
Ah
1,5
2,0
4,0
Литиумјонска
Литиумјонска
Литиумјонска
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
Звучен притисок (LpA) 88,1 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Звучна моќност (LWA) 99,1 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три оски)
спрема EN 60745:
Ударно дупчење во бетон (ah, ID) 13,1 m/s², отстапување (K) 1,5 m/s²
Дупчење во метал (ah, D) < 2,5 m/s², отстапување (K) 1,5 m/s²
Навртување/одвртување без удар (ah, s) < 2,5 m/s²,
отстапување (K) 1,5 m/s²
Декларација за сообразност со правилата
на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
Безжична ударна дупчалка - FMC625
Stanley Europe декларира дека производите опишани
под „технички податоци“ се во склад со: 2006/42/EЗ,
EN 60745-1, EN 60745-2-1.
StanleyEurope е сигурен во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција за професионалните корисници на производот. Гарантната изјава ги
дополнува и на ниеден начин не ги ограничува вашите
договорни права како приватен непрофесионален
корисник. Гаранцијата важи на териториите на земјитечленки на Европската унија и на Европската зона на
слободна трговија.
ПОЛНА ГАРАНЦИЈА ОД ЕДНА ГОДИНА
Доколку вашиот Stanley Fat Max производ стане неисправен поради неквалитетен материјал или изработка
во рок од 12 месеци од датумот на купувањето, Stanley
Europe гарантира дека бесплатно ќе ги замени расипаните делови или, по своја проценка, бесплатно ќе го
замени уредот под услов:
♦ Производот да не бил погрешно употребуван и да
бил употребуван во склад со упатството за употреба.
♦ Производот да бил добро одржуван;
♦ Не бил направен обид за поправки од неовластени
лица;
♦ Да е покажан доказ за купувањето.
♦ Stanley Fat Max производот да е вратен заедно со
сите оригинални делови
Доколку сакате да поднесете рекламација, стапете
во контакт со продавачот или најдете ја адресата на
најблискиот овластен сервисер на Stanley Fat Max во
каталогот на Stanley Fat Max, или стапете во контакт со
локалното претставништво на Stanley преку адресата
назначена во ова упатство. Списокот на овластени
сервисери на Stanley Fat Max и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на интернет на: www.stanley.eu/3.
Овие производи исто така се во склад со Директивата
2004/108/EЗ и 2011/65/EУ. За повеќе информации ве
молиме да стапите во контакт со Stanley Europe преку
следнава адреса или да погледнете на крајот на
упатството.
zst00244495 - 28-08-2014
29
30
Download PDF

advertising