FMC625 | Stanley FMC625 HAMMER DRILL instruction manual

359204-35 BG
Превод на оригиналните инструкции
www.stanley.eu
FMC625
2
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
Вашата Stanley Fat Max бормашина/винтоверт
е предназначена за завинтване и за пробиване
в дърво, метал, пластмаси и зидария. Този инструмент
е предназначен за професионални и лични нужди на
непрофесионални потребители.
Инструкции за безопасност
Общи предупреждения за безопасна работа
с електроинструменти
Предупреждение! Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност.
Неспазването на предупрежденията и указанията, изброени по-долу, може да доведе до
токов удар, пожар и/или тежки травми.
Запазете всички предупреждения и инструкции за
бъдещи справки. Терминът "електроинструмент" във
всички предупреждения, изброени по-долу, се отнася
до захранвани (със захранващ кабел) или работещи на
батерии (без захранващ кабел) електрически инструменти и машини.
1.
а.
б.
в.
2.
а.
б.
в.
г.
Безопасност на работното пространство
Пазете работното пространство чисто и добре
осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да доведат до трудова злополука.
Не използвайте електроинструменти в експлозивна среда, като например наличието на
запалителни течности, газове или прах. Електроинструментите произвеждат искри, които могат
да възпламенят праха или изпаренията.
Да се държат децата и околните настрана по
време на работа с електрически инструмент.
Разсейванията могат да ви принудят да загубите
контрол.
Електрическа безопасност
Щепселите на електроинструмента трябва да
са подходящи за използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте щепсела. Не
използвайте адаптери за щепсела със заземени
електрически инструменти. Непроменените
щепсели и контакти намаляват риска от токов удар.
Избягвайте контакт на тялото със заземени
повърхности, като например тръби, радиатори,
готварски печки и хладилници. Съществува повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
Не излагайте електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.
Не злоупотребявайте с кабела. Никога не
използвайте кабела за носене, дърпане или
изключване на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло, остри
ръбове или движещи се части. Повредените или
оплетени кабели увеличават риска от токов удар.
д. При работа с електрически инструменти на
открито да се използва удължителен кабел,
подходящ за употреба на открито. Използването
на кабел, подходящ за употреба на открито, намалява риска от токов удар.
е. Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте
захранване с дефектнотоковата защита (ДТЗ),
което на английски е Residual Current Device
(RCD). Използването на ДТЗ намалява риска от
токов удар.
3.
а.
Лична безопасност
Бъдете нащрек, гледайте какво правите
и влагайте разум при работа с електрически
инструмент. Не използвайте електроинструмента, когато сте изморени или сте под влияние
на наркотици, алкохол или лекарства. Един миг
разсеяност при работа с електроинструмент може
да доведе до сериозни наранявания.
б. Използвайте лични предпазни средства. Винаги
носете защита за очите. Защитни средства
като дихателна маска, неплъзгащи се обувки за
безопасност, каска или защита на слуха, използвани при подходящи условия, ще намали трудовите
злополуки.
в. Предотвратяване на случайно задействане.
Уверете се, че превключвателя е на позиция
изключен преди да го свържете към източника
на захранване и/или към батерийното устройство, преди да вземете или носите инструмента. Носенето на електроинструмент с пръста на
превключвателя или стартирането на електроинструменти, когато превключвателя е на позиция
"включен", може да доведе до трудова злополука.
г. Махнете всички регулиращи или гаечни ключове преди да включите електроинструмента.
Прикрепени към въртящи се части на електроинструмента гаечни или регулиращи ключове могат
да доведат до наранявания.
д. Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно
на краката си през цялото време. Това позволява по-добър контрол над електроинструмента
в непредвидими ситуации.
е. Обличайте се подходящо. Не носете висящи
дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите си
и ръкавиците далече от движещите се части.
Висящи дрехи, бижута или дълга коса могат да
бъдат захванати в движещите се части.
ж. Ако са предоставени устройства за свързване
на изпусканите прашинки или приспособления за събиране, уверете се, че са свързани
и използвани правилно. Използването на тези
3
БЪЛГАРСКИ
средства може да намали опасностите свързани
с праха.
4.
а.
Използване и грижа за електроинструментите
Не използвайте насила електроинструментите.
Ползвайте подходящ електроинструмент за
съответната работа. Подходящият електроинструмент ще свърши по-добре и по-безопасно
работата, при темпото, за което е създаден.
б. Не използвайте електроинструмента, ако
превключвателят не го включва и изключва.
Всеки електроинструмент, който не може да се
контролира с превключвателя е опасен и трябва да
се поправи.
в. Изключете щепсела от захранването и/или батерията на електроинструмента преди извършването на каквото и да е регулиране, смяна на
аксесоари или съхраняване на уреда. Такива
предварителни мерки за безопасност намаляват
риска от нежелателно задействане на електроинструмента.
г. Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволявайте
на незапознати с електроинструмента и тези
инструкции други хора да работят с електроинструмента. Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
д. Поддържайте електроинструментите. Проверявайте за размествания в свързванията на
подвижните звена, за счупване на части и всички други условия, които могат да повлияят на
експлоатацията на електроинструментите. При
повреда на електроинструмента, задължително
го поправете преди да го използвате отново.
Много трудови злополуки са причинени от лошо
поддържани електроинструменти.
е. Поддържайте режещите инструменти винаги
добре заточени и чисти. Правилно поддържаните
режещи инструменти с остри остриета по-трудно
могат да се огънат и по-лесно се контролират.
ж. Използвайте електроинструментите, аксесоарите и допълнителните части към тях в съответствие с инструкциите, като взимате предвид
работните условия и характера на работата.
Използването на електроинструмента за работи,
различни от тези, за които е предназначен, може да
доведе до опасни ситуации.
5.
а.
б.
4
Употреба и грижа за акумулаторен инструмент
Презареждайте само със зарядно, определено
от производителя. Зарядно, което е подходящо за
един тип батерии може да създаде риск от пожар,
когато се използват с друг тип батерии.
Използвайте електроинструмента само с определените за него батерии. Употребата на всякак-
в.
г.
6.
а.
ви други акумулаторни батерии може да създаде
риск от нараняване или пожар.
Когато не се използва една акумулаторна
батерия, да се пази от метални предмети като
кламери, монети, ключове, пирони, винтове, или
други метални предмети, които могат да окъсят
полюсните изводи. Последствията от късото
съединение могат да бъдат изгаряния или пожар.
При извънредни обстоятелства от батериата
може да изтече течност; избягвайте контакт.
Ако случайно се появи контакт, облейте с вода.
Ако докоснете очите си с течност, потърсете
допълнителна медицинска помощ. Изтеклата
от батерията течност може да причини дразнене
и изгаряния.
Сервизно обслужване
Нека вашият електрически инструмент се
обслужва от квалифицирано лице по ремонта
само с помощта на равностойни резервни
части. Това ще гарантира безопасната употреба на
уреда.
Допълнителни предупреждения
относно безопасността при работа
с електроинструменти
Предупреждение! Допълнителни предупреждения за безопасност за бормашини и ударни
бормашини
♦
♦
♦
♦
♦
Носете защита за слуха при използването на
ударни бормашини. Излагането на шум може да
причини загуба на слуха.
Използвайте предоставените с инструмента
допълнителни дръжки. Загубата на контрол може
да доведе до наранявания.
Дръжте електроинструментите за изолираните
повърхности при извършване на работа, при
която приспособлението за рязане може да
засегне скрито окабеляване. Прерязването на
"жив" кабел може да зареди с ток металните части
на електроинструмента, в резултат на което оператора може да получи токов удар.
Дръжте електроинструментите за изолираните
повърхности при извършване на работа, при
която крепежния елемент може да засегне скрито окабеляване. Крепежни елементи, допиращи
проводник под напрежение, може да го прехвърлят
към оголените метални части на електрическия
инструмент и да предизвикат удар на работника.
Използвайте скоби или друг практически начин
да застопорите и укрепите обработвания детайл
към стабилна платформа. Ако държите детайла
с една ръка или е опрян в тялото ви, го прави
нестабилно и може да доведе до загуба на контрол.
БЪЛГАРСКИ
♦
♦
♦
♦
Преди да започнете пробиване в стени, подове или
тавани, проверете за разположението на окабеляване и тръби.
Избягвайте докосването на върха на бургията след
пробиване, защото може да е горещ.
Tози уред не е предназначен за употреба от хора
(включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или с липса на
знания, освен ако не са под наблюдение или не са
били инструктирани относно употребата на устройството от човек, отговорен за тяхната безопасност.
На децата не трябва да се позволява да играят
с уреда.
Предназначението е описано в това ръководство.
Употребата на принадлежност или приставка, или
извършването на всякаква друга операция с този
инструмент, различни от препоръчваните в това
ръководство с инструкции, може да представлява
риск от лично нараняване и/или щета на собственост.
Въпреки прилагането на съответните правила за безопасност и използването на уреди за безопасност, някои
допълнителни рискове не могат да бъдат избегнати. Те
включват:
♦ Наранявания, причинените от докосване до въртящи се/движещи се части.
♦ Наранявания, причинени от смяна на части, остриета или аксесоари.
♦ Наранявания, причинени от продължително
използване на един инструмент. Когато използвате
някой инструмент за по-продължително време,
трябва да правите редовни паузи.
♦ Увреждане на слуха.
♦ Опасност за здравето, причинена от вдишването на
прах в резултат от употребата на вашия инструмент (пример:- работа с дърво, особено с дъб, бук
и MDF.)
Етикети по инструмента
На инструмента са показани следните пиктограми:
Предупреждение! За да намалите риска
от наранявания, прочетете ръководството
с инструкции.
Вибрация
Стойностите на декларираното ниво на излъчвани
вибрации, които са обявени в техническите данни
и в декларацията за съответствие, са измерени
в съответствие със стандартен метод за тестване,
предоставен от EN 60745 и може да се използва за
сравнение на един инструмент с друг. Декларираната
стойност за емисии на вибрации може да се използва
също така и за предварителна оценка на излагане на
въздействието им.
Предупреждение! Стойностите на излъчваните
вибрации по време на активна употреба на електроинструмента могат да бъдат различни от декларираната
стойност, в зависимост от начина на използване на
инструмента. Нивото на вибрации може да се увеличи
над обявените стойности.
При оценяване на вибрациите на излагане за определяне на мерките за безопасност, изисквани от 2002/44/ЕО
за защита на лица, които редовно използват електрически инструменти като наемни работници, трябва
да се направи оценка на излагането на вибрации,
действителните условия на употреба и начина, по който
се използва инструмента, включително като се вземат
предвид всички части на работния цикъл, като например време, когато инструмента е изключен и когато се
работи на празен ход, в допълнение към времето за
задействане.
Допълнителни рискове.
Допълнителни рискове има, когато използвате инструмент, който не е включен в предупрежденията за
безопасност. Тези рискове могат да бъдат причинени от
неправилна употреба, продължителна употреба и др.
Допълнителни инструкции за безопасност за
батерии и зарядни устройства
Батерии
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Никога и по никаква причина не се опитвайте да
отваряте.
Не излагайте батерията на вода.
Не съхранявайте на места, където температурата
може да превиши 40 °C.
Зареждайте само при температура на околната
среда между 10 °C и 40 °C.
Зареждайте само, като използвате предоставеното
с инструмента зарядно устройство.
Когато изхвърляте батерии, следвайте инструкциите от раздела "Защита на околната среда".
Да не се опитва зареждане на повредени
батерии.
Зарядни устройства
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Използвайте само вашето зарядно устройство от
Stanley Fat Max за зареждане на батерията в инструмента, с който е предоставена. Други батерии
могат да избухнат, причинявайки наранявания
и повреди.
Никога не се опитвайте да зареждате непрезареждащи се батерии.
Незабавно заменяйте повредените кабели.
Не излагайте инструмента на вода.
Не отваряйте зарядното устройство.
Не експериментирайте със зарядното устройство.
5
БЪЛГАРСКИ
Зарядното устройство е предназначено само
за работа на закрито.
Прочетете инструкциите преди употреба.
Електрическа безопасност
Вашето зарядно устройство е двойно изолирано; затова не се изисква заземяване. Винаги
проверявайте дали захранващото напрежение
отговаря на напрежението на табелката. Никога не опитвайте да сменяте редовния щепсел
за захранването на зарядното устройство.
♦
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се
смени от производителя или от оторизиран сервизен център на Stanley Fat Max, за да се предотврати
злополука.
Характеристики
Вашият инструмент има всички или някои от следните
характеристики.
1. Превключвател на променливите обороти
2. Плъзгач за напред/назад
3. Серектор на режима/лагер за регулиране на
момента на въртене
4. Патронник
5. Селектор на обороти
6. Държач за накрайник
7. Батерия
8. LED работна лампа
9. Индикатор за състояние на зарядността
10. Скоба за прикачване към колан
Фиг. A
11. Зарядно устройство
12. Индикатор за зареждане
Монтаж
Предупреждение! Преди сглобяване, свалете батерията от инструмента.
Поставяне и сваляне на батерията (фиг. В)
♦
♦
За да поставите батерията (7), трябва да я подравните спрямо приемната кутия на инструмента.
Плъзнете батерията в приемната кутия и я бутнете,
докато не щракне на място.
За да свалите батерията, натиснете бутона за
освобождаване (13), докато в същото време
издърпвате батерията навън от кутията.
Поставяне и сваляне на бургия или отверка
Този инструмент е снабден с бързозатягащ се патронник за по-лесна смяна на да се даде възможност за
лесна смяна на накрайниците.
6
♦
Заключвайте инструмента чрез поставяне на
плъзгача за напред/назад (2) в средно положение.
♦ Oтворете патронника (4), като го завъртите с една
ръка, докато държите инструмента с другата.
♦ Вкарайте дръжката на накрайника в патронника.
♦ Затегнете здраво патронника (4) като го завъртите
с една ръка, докато държите инструмента с другата.
Този инструмент е снабден с двустранна приставка за
гайковерта в поставката за приставки (6).
♦ Повдигнете бургията от вдлъбнатината, за да я
извадите от поставката.
♦ Натиснете здраво бургията в поставката, за да я
съхраните.
Употреба
Предупреждение! Оставете инструмента да работи
със собствената си скорост. Не претоварвайте.
Предупреждение! Преди да започнете пробиване
в стени, подове или тавани, проверете за разположението на окабеляване и тръби.
Зареждане на батерията (Фиг. А)
Батерията трябва да се зареди преди първата употреба
и всеки път, когато не може да произведе достатъчно
мощност при извършване на работа, която е била лесно
изпълнима преди това. Батерията може да се загрее
по време на зареждане; това е нормално и не посочва
проблем.
Предупреждение! Не зареждайте батерията при
стайни температури под 10 °C или над 40 °C. Препоръчителни температури за зареждане: прибл. 24 °C.
Забележка: Зарядното устройство няма да зарежда
батерията, ако температурата на клетката е под
приблизително 0 °C или над 40 °C. Батерията трябва
да се остави в зарядното устройство и зареждането
ще започне автоматично, когато температурата на
клетката се затопли или охлади.
♦ За да заредите батерията (7), вкарайте я в зарядното устройство (11). Батерията ще пасне
само в зарядното устройство по един начин. Не
насилвайте. Уверете се, че батерията е напълно
поставена в зарядното устройство.
♦ Включете зарядното устройство и го свържете към
контакт.
Индикаторът за зареждане (12) ще започне да премигва
в зелено (бавно).
Зареждането е завършено, когато индикаторът за
зареждане (12) свети непрекъснато в зелено. Зарядното устройство и батерията могат да бъдат оставени
включени за неограничено дълго време със светещ
диод. Светещият диод ще се промени в премигващ
(състояние на зареждане), когато зарядното устройство
БЪЛГАРСКИ
дозарежда батерията. Индикаторът за зареждане (12)
ще свети докато уредът е свързан към включеното
зарядно устройство.
♦ Заредете изпразнените батерии в рамките на
1 седмица. Животът на батерията ще се съкрати
многократно, ако се съхранява в изпразнено състояние.
Оставяне на батерията в зарядното устройство
Зарядното устройство и батерийният пакет могат да
бъдат оставени свързани с непрекъснато светеща
светодиодна лампа. Зарядното устройство ще запази
батерийният пакет напълно зареден.
Диагностика на зарядното устройство
Ако зарядното устройство индицира слаба или повредена батерия, индикаторът за зареждане (12) ще присветва червено с бързо темпо. Продължете както следва:
♦ Поставете отново батерията (7).
♦ Ако индикаторът за зареждане продължи да
премигва бързо в червено, използвайте различна
батерия, за да установите дали процесът на зареждане работи правилно.
♦ Ако другата батерия се зарежда правилно, оригиналната батерия е дефектна и трябва да бъде
върната на сервизен център за рециклиране.
♦ Ако новата батерия дава същата индикация, както
оригиналната батерия, отнесете зарядното устройство за тестване в оторизиран сервизен център.
Забележка: Може да отнеме повече от 60 минути, за
да се определи дали батерията е дефектна. Ако батерията е прекалено гореща или студена, светлинният диод ще присветва в червено, бързо и бавно,
равномерно и повторяемо.
Избор на посоката на въртене (фиг. С)
За пробиване и за завинтване с отверка, използвайте
въртене напред (по часовниковата стрелка). За разхлабване на винтове или сваляне на заседнали бургии,
използвайте въртене назад (обратно на часовниковата
стрелка).
♦ За да изберете въртене напред, натиснете плъзгача за напред/назад (2) на ляво.
♦ За да изберете въртене назад, натиснете плъзгача
за напред/назад на дясно.
♦ За да заключите инструмента, нагласете плъзгача
за напред/назад в централна позиция.
Избор на режим на работа или въртящ момент
(фиг. D)
Tози инструмент е снабден с лагер за избор на режим
на работа и за настройка на въртящия момент за
завинтване с отверка. Големите болтове и детайли от
твърди материали изискват по-висок въртящ момент от
малките винтове и детайли от меки материали. Лагера
има широка гама от настройки, за да пасне на вашето
приложение.
♦ За пробиване в дърво, метал или пластмаса,
настройте лагера (3) на позиция за пробиване, като
изравните символа с маркера (14).
♦ Поставете втулката в желаната настройка за
завинтване с отверка. Ако все още не знаете кои са
подходящите настройки, направете следното:
- Настройте втулката (3) на най-ниския момент
на въртене.
- Затегнете първия винт.
- Ако предавката се усили преди да достигнете
до желания резултат, увеличете настройките
на втулката и продължете със затягане на винта. Повторете, докато не постигнете правилните настройки. Използвайте тази настройка за
останалите винтове.
Пробиване в зидария (фиг. D и Е)
♦
♦
За пробиване в зидария, настройте втулката (3) до
позиция за ударно пробиване чрез подравняване
на символа с маркировката (14).
Плъзнете селектора на оборотите (5) към предната
част на инструмента (втора предавка).
Селектор на оборотите (фиг. Е)
♦
♦
За пробиване в стомана и за завинтване, плъзнете
селектора за обороти (5) към задната страна на
инструмента (първа предавка).
За пробиване в материали, различни от стомана,
плъзнете селектора за обороти (5) към задната
страна на инструмента (втора предавка).
Пробиване/завинтване
♦
♦
♦
За да изберете въртене напред или назад, използвайте плъзгача за напред/назад (2).
За да включите инструмента, натиснете превключвателя (1). Скоростта на инструмента зависи от
това, докъде натискате превключвателя.
За изключване на инструмента освободете превключвателя.
LED работна лампа
Диодната светлина (8) се активирана автоматично,
с натискането на пускателното копче. Светодиодната
работна светлина ще светне, когато пусковото копче
е частично натиснато, преди устройството да се
задейства.
Индикатор за състояние на зарядността
Инструментът е оборудван с индикатор за състоянието
на зарядност. Това може да се използва за показване
на текущото ниво на заряд в батерията по време на
употреба.
7
БЪЛГАРСКИ
♦
Натиснете бутона на индикатора за състоянието на
зарядност (9).
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не трябва да се
изхвърля с обикновените битови отпадъци.
Съвети за оптимална употреба
Пробиване
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Винаги прилагайте леко налягане с приставката на
бормашината в права линия.
Точно преди върха на бургията да се покаже от
другата страна на детайла, намалете налягането
на инструмента.
Използвайте дървено блокче за подпора на детайл,
който може да се разцепи.
Използвайте плоски приставки при пробиване на
дупки с голям диаметър в дърво.
Използвайте HSS бургии, когато пробивате в метал.
Използвайте бургии за зидария, когато пробивате
в мека зидария.
Използвайте лубрикант при пробиване метали,
различни от ковано желязо и месинг.
Направете ударно вдлъбнатина в центъра на
дупката за пробиване, за да подобрите точността.
Завинтване
♦
♦
♦
Винаги използвайте правилен тип и размер отверка.
Ако винтовете се затягат трудно, опитайте се да
приложите малко количество препарат за миене на
чинии или сапун, за да смажете.
Винаги дръжте инструмента и отверката в права
линия с винта.
Поддръжка
Вашият инструмент на Stanley Fat Max е създаден с цел
да работи продължителен период от време с минимална поддръжка.
Продължителната и задоволителна работа зависи от
правилната грижа за инструмента и от редовното му
почистване.
Ако някога решите, че вашият Stanley Fat Max продукт
има нужда от замяна, или ако вече не ви е необходим,
не го изхвърляйте с битовите отпадъци. Занесете този
продукт в съответния пункт.
Разделното събиране на използваните
продукти и опаковки позволява рециклирането
на материалите и нановото им използване.
Повторното използване на рециклираните
материали помага за предпазване на околната
среда от замърсяване и намалява необходимостта от сурови суровини.
Местното законодателство може да предвижда
разделно събиране на електрическите продукти от
домакинството, в общинските сметища за отпадъчни
продукти или от търговците на дребно при покупка на
нов продукт.
Stanley Europe предоставя възможност за събиране
и рециклиране на продуктите на Stanley Fat Max, след
като вече не могат да бъдат в експлоатация. За да
се възползвате от тази услуга, моля, върнете вашия
продукт на всеки авторизиран агент за сервиз, който ще
го приеме от наше име.
Можете да проверите местонахождението на вашият
най-близък авторизиран сервиз, като се свържете
с местния офис на Stanley Europe на адреса, посочен
в това ръководство. Отделно от това, на нашия уеб
сайт можете да намерите пълен списък на агентите на
Stanley Europe, както и информация за нашата следпродажбена поддръжка и контакти, които са на разположене на: www.2helpU.com.
Батерии
Вашето зарядно устройство не изисква поддръжка,
освен редовно почистване.
Предупреждение! Преди да извършвате поддръжка
на инструмента, свалете батерията от инструмента.
Изключете зарядното устройство преди почистване.
♦ Редовно да се почистват вентилационните слотове
на инструмента с помощта на мека суха четка или
суха кърпа.
♦ Редовно почиствайте корпуса на двигателя с помощта на чиста мокра кърпа.
♦ Не използвайте какъвто и да било абразивен
почистващ препарат или почистващ препарат на
основата на разтворител.
♦ Редовно отваряйте патронника и го изстръсквайте,
за да сварите наличния прах от вътрешността.
8
Батериите на Stanley Fat Max могат да бъдат
презареждани многократно. В края на техния
живот, изхвърлете батериите с грижа за
околната среда:
♦
♦
Изчакайте батерията да се изпразни напълно, след
което я извадете от уреда.
NiCd, NiMH и Li-Ion батериите могат да бъдат
рециклирани. Занесете ги до който и да е лицензиран сервизен агент или до местната станция за
рециклаж.
БЪЛГАРСКИ
Технически данни
FMC625 (H1)
ВDC
18
Мин -1
0-400/0-1600
Максимален въртящ момент
Нм
51,4
Капацитет на патронника
мм
13
Максимален капацитет на пробиване cтомана/дърво/зидария
мм
13/38/13
Напрежение
Обороти без товар
Зарядно устройство
905998**
тип. 1
906086**
тип. 1
Входящо напрежение
ВAC
230
230
Изходно напрежение
ВDC
18
18
A
1
2
мин
90 - 240
45 - 120
FMC688L
Ток
Приблизително време
за зареждане
Батерия
FMC685L
FMC687L
Напрежение
ВDC
18
18
18
Капацитет
Ah
1,5
2,0
4,0
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Тип
Ниво на звуково налягане в съответствие с EN 60745:
Звуково налягане (LpA) 88,1 дБ(А), неопределеност (K) 3 дБ(А)
Звукова мощност (LWA) 99,1 dB(A), колебание (K) 3 dB(A)
Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна сума)
според EN 60745:
Ударно пробиване в бетон (ah, ID) 13,1 м/с², колебание (K) 1,5 m/s²
Пробиване в метал (ah, ID) 2,5 м/с², колебание (K) 1,5 m/s²
Завинтване без удар (ah, s) < 2,5 м/с², колебание (K) 1,5 м/с²
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕО
МАШИННА ДИРЕКТИВА
Безжична ударна бормашина - FMC625
Stanley Europe декларира, че тези продукти, описани
под "технически данни" са в съответствие с: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Tези продукти, също така, са съобразени с Директива
2004/108/EC и 2011/65/EU. За повече информация,
моля, свържете със Stanley Europe на следния адрес
или се обърнете към задната страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за компилацията на
техническия файл и прави тази декларация от името на
Stanley Europe.
Кевин Хюит
Вицепрезидент Global
Engineering
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Белгия
22/04/2014
Гаранция
Ние в Stanley Europe сме уверени в качеството на своите продукти и предлагаме изключителна гаранция за
професионалните потребители на продукта. Тази гаранция е само допълнение към вашите законови договорни
права като частен непрофесионален потребител. Гаранцията е валидна на територията на страните членки
на ЕС и на европейската свободна търговска зона.
ЕДНОГОДИШНА ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ
Ако вашият продукт на Stanley Fat Max се повреди
вследствие на дефектни материали или изработка
в рамките на 12 месеца от датата на покупката, Stanley
Europe гарантира, че ще замени всички дефектни
части безплатно или - по наша преценка - ще подмени
безплатно, при условие, че:
♦ Продуктът е бил използван по предназначение
и в съответствие с инструкциите за употреба.
♦ Продуктът е подложен на нормално износване;
♦ Не са извършвани ремонти от неупълномощени
лица;
♦ Представено е доказателство за покупка.
♦ Продуктът на Stanley Fat Max е върнат в пълен
комплект с всички оригинални компоненти
Ако желаете да предявите иск, се свържете с вашия
дистрибутор или проверете къде се намира най-близкия оторизиран агент на Stanley Fat Max в каталога на
Stanley Fat Max или се свържете с вашия местен офис
на Stanley на посочения в ръководството адрес. Списък
на оторизираните сервизни агенти на Stanley Fat Max
и пълни подробности за нашето следпродажбено
обслужване можете да намерите на интернет адреса
ни: www.stanley.eu/3.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00244486 - 26-08-2014
9
10
Download PDF

advertising