GW2500 | Black&Decker GW2500 BLOWER VAC instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588779-21 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
GW2500
2
3
ČESKY
♦ Pracovní prostor udržujte
v čistotě a dobře osvětlený.
Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
♦ Používejte toto zařízení pouze za denního světla nebo při
dobrém umělém osvětlení.
♦ Nepoužívejte váš výrobek
v prostředích s výbušnou
atmosférou, ve kterých se
vyskytují hořlavé kapaliny,
plyny nebo prachové směsi.
♦ Nikdy nedovolte, aby toto zařízení obsluhovaly děti nebo
osoby, které nebyly seznámeny s pokyny k obsluze.
Věk obsluhy může být omezen místními předpisy.
♦ Nedovolte dětem nebo zvířatům, aby se dostaly do blízkosti pracovního prostoru
nebo aby se dotýkaly napájecího kabelu.
♦ Při práci s tímto zařízením
udržujte děti, ostatní osoby
a zvířata v bezpečné vzdálenosti. Rozptylování může
způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
♦ Tento výrobek nesmí být použit jako hračka.
♦ Neponořujte toto zařízení do
vody.
♦ Nepokoušejte se toto zařízení demontovat. Uvnitř výrob-
Použití výrobku
Váš zahradní vysavač Black & Decker je určen pro
úklid spadaného listí. Tento výrobek je určen pouze
pro spotřebitelské a venkovní použití.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Varování! Při použití výrobku napájeného
ze sítě nebo baterií by měly být vždy dodržovány základní bezpečnostní pokyny, včetně
následujících, abyste snížili riziko vzniku
požáru, riziko úrazu elektrickým proudem
nebo jiného poranění a materiálních škod.
♦ Před použitím tohoto zařízení
si pozorně prostudujte tento
návod k obsluze, seznamte
se s ovládacími prvky a se
správným použitím tohoto
zařízení.
♦ V tomto návodu je popsáno určené použití tohoto
zařízení. Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných
pracovních operací, než je
doporučeno tímto návodem,
může způsobit zranění osob.
Termín „zařízení“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše zařízení napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo
zařízení napájené baterií (bez
napájecího kabelu).
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití.
Použití výrobku
♦ Při použití tohoto výrobku
buďte vždy opatrní.
4
ku nejsou žádné opravitelné
díly.
♦ Nepřekážejte sami sobě. Při
práci vždy udržujte vhodný
postoj a rovnováhu. Tak je
umožněna lepší ovladatelnost zařízení v neočekávaných situacích.
♦ Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky.
Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými
částmi. Volný oděv, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Bezpečnost obsluhy
♦ Při práci se zařízením zůstaňte pozorní, stále sledujte, co provádíte. Pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte
toto zařízení, jste-li unaveni
nebo jste-li pod vlivem drog,
alkoholu nebo léků. Chvilková
nepozornost při práci s tímto
zařízením může vést k způsobení vážného zranění.
♦ Je-li to nutné, používejte
osobní ochranné prostředky. Ochranné prostředky jako
ochranné brýle, respirátor,
neklouzavá pracovní obuv,
pokrývka hlavy a chrániče
sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižují riziko poranění osob.
♦ Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením k napájecímu zdroji nebo před vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením zařízení se
ujistěte, zda je spínač v poloze vypnuto. Přenášení výrobku s prstem na spínači nebo
připojení napájecího kabelu
k elektrickému rozvodu, je-li spínač v poloze zapnuto,
může vést k způsobení nehod.
Použití zařízení a jeho
údržba
♦ Před použitím vždy zkontrolujte, zda není zařízení poškozeno nebo zda nejsou poškozeny jeho části. Zkontrolujte, zda nejsou rozbity jeho
části a zda nejsou poškozeny
spínače nebo jiné díly, které
by mohly ovlivnit jeho provoz.
♦ Nepracuje-li hlavní spínač,
výrobek nepoužívejte. Každé
zařízení s nefunkčním spínačem je nebezpečné a musí
být opraveno.
♦ Před prováděním každého
seřízení, před výměnou příslušenství nebo před uložením tohoto zařízení, vždy
odpojte zástrčku napájecího
kabelu od síťové zásuvky
5
♦
♦
♦
♦
nebo vyjměte baterii. Tato
preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění.
Pokud je možné, udržujte
řezné nástroje ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se
s nimi pracuje.
Nepoužívejte toto zařízení,
je-li jakákoli jeho část poškozena.
Poškozené a zničené díly nechejte opravit nebo vyměnit
v autorizovaném servisu.
Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit jiné
díly než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu.
ne-li do zařízení voda, zvýší
se riziko úrazu elektrickým
proudem.
♦ S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel pro
přenášení zařízení a netahejte za něj při odpojování zástrčky od zásuvky. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými,
horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi.
Poškozený nebo zauzlený
napájecí kabel zvyšuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
♦ Pracujete-li s tímto zařízením ve venkovním prostředí, používejte prodlužovací
kabel určený do venkovního
prostředí. Použití kabelu pro
venkovní použití snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
♦ Při práci s elektrickým zařízením ve vlhkém prostředí je
nezbytně nutné použít v napájecím okruhu proudový
chránič (RCD). Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Elektrická bezpečnost
♦ Zástrčka napájecího kabelu
výrobku musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného
elektrického zařízení žádné
upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko
způsobení úrazu elektrickým
proudem.
♦ Nevystavujte výrobek dešti
ani vlhkému prostředí. Vnik-
Po použití
♦ Není-li výrobek používán,
měl by být uložen na suchém
a dobře odvětrávaném místě,
mimo dosah dětí.
6
♦ Nepoužívejte toto zařízení
v režimu vysavač, aniž by
byly na vysavači řádně připevněny trubice a sběrný
vak.
♦ V následujících případech
toto zařízení vždy vypněte,
počkejte, až se zastaví ventilátor a vytáhněte zástrčku
napájecího kabelu ze zásuvky:
♦ Změna z režimu fukar na
režim vysavač.
♦ Došlo-li k poškození
nebo zamotání napájecího kabelu.
♦ Ponecháte-li zařízení
bez dozoru.
♦ Odstraňujete-li blokující
předměty.
♦ Při kontrole, seřizování,
čištění a při jakékoli práci
na tomto zařízení.
♦ Začne-li toto zařízení abnormálně vibrovat.
♦ Při provozu nenastavujte
vstupní nebo výstupní otvor
vysavače do blízkosti očí
nebo uší. Nikdy neodfukujte
nečistoty směrem k okolním
osobám.
♦ Nepoužívejte toto zařízení
během deště a nenechávejte
jej na dešti.
♦ Nepřejíždějte s tímto zařízením přes štěrkové chodníčky
♦ Uložené zařízení musí být
vhodně zabezpečeno před
dětmi.
♦ Je-li zařízení uloženo nebo
přepravováno ve vozidle,
mělo by být umístěno v kufru
nebo zajištěno tak, aby bylo
zabráněno jeho pohybu při
náhlých změnách rychlosti
nebo směru jízdy.
Servis
♦ Opravy vašeho elektrického
zařízení svěřte kvalifikovanému technikovi, který bude
používat shodné náhradní
díly. Tímto způsobem zajistíte
stálou bezpečnost zařízení.
Další bezpečnostní pokyny
pro fukary a vysavače
Určené použití je popsáno
v tomto návodu. Použití jiného
příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací než je doporučeno tímto návodem, může
představovat riziko zranění
obsluhy nebo riziko způsobení
hmotných škod.
♦ Při práci s tímto zařízením
vždy používejte pevnou pracovní obuv a dlouhé kalhoty,
abyste chránili svá chodidla
a nohy.
7
nebo cestičky, je-li spuštěno.
Choďte, nikdy neběhejte.
♦ Je-li toto zařízení zapnuto,
nepokládejte jej na štěrk.
♦ Vždy udržujte pevný postoj,
zejména na při práci na svahu. Nepřeceňujte své síly
a stále udržujte rovnováhu.
♦ Nikdy nevysávejte materiály,
které mohou být kontaminovány hořlavými nebo zápalnými kapalinami, jako je
benzín, a nepoužívejte toto
zařízení na místech, kde by
se tyto látky mohly vyskytovat.
♦ Nevkládejte do otvorů žádné
předměty. Nikdy nepoužívejte toto zařízení, jsou-li zaneseny jeho otvory - udržujte
je v čistotě bez nanesených
vlasů, cupaniny, prachu a jiných nečistot, které mohou
snížit průtok vzduchu.
Varování! Vždy používejte toto
zařízení způsobem, který je popsán v tomto návodu k obsluze.
Tento výrobek je určen pro práci
ve svislé poloze a bude-li použit jakýmkoli jiným způsobem,
může dojít k úrazu. Nikdy neuvádějte toto zařízení do chodu,
je-li položeno na boku nebo je-li
otočeno spodní stranou nahoru.
♦ Obsluha nebo uživatel odpovídají za nehody a rizika týka-
jící se ostatních osob a jejich
majetku.
♦ Nikdy nepřenášejte toto zařízení za napájecí kabel.
♦ Vždy veďte napájecí kabel
tak, aby směřoval dozadu za
zařízení.
Varování! Dojde-li během provozu k poškození napájecího
kabelu, okamžitě odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky. Před odpojením od síťové
zásuvky se napájecího kabelu
nedotýkejte.
♦ K čištění výrobku nepoužívejte rozpouštědla ani čistící
roztoky. K odstranění zbytků
trávy a nečistot používejte
tupou škrabku.
♦ Provádějte často kontrolu
opotřebování a poškození
sběrného vaku.
♦ Náhradní ventilátory získáte v autorizovaném servisu
Black & Decker. Používejte
pouze doporučené náhradní
díly a příslušenství značky
Black & Decker.
♦ Zajistěte správné dotažení
všech šroubů, matic a svorníků, abyste zajistili bezpečný
provozní stav tohoto zařízení.
Bezpečnost ostatních osob
♦ Toto zařízení mohou používat
osoby starší 8 let a osoby se
8
s vysokou citlivostí 30 mA.
sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, budou-li
pod dozorem zkušené osoby
nebo pokud byly seznámeny s bezpečným použitím
výrobku a pokud pochopily,
jaká nebezpečí hrozí při jeho
použití. S tímto výrobkem si
nesmí hrát děti. Čištění a uživatelská údržba by neměly
být prováděny dětmi bez dozoru.
♦ Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že
si s tímto zařízením nebudou
hrát.
Použití prodlužovacího kabelu
Vždy používejte schválený typ
prodlužovacího kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí
(viz technické údaje). Prodlužovací kabel musí být vhodný pro
venkovní použití a musí být také
tak označen. Může být použit
prodlužovací kabel HO5V V-F
s délkou až 30 m a s průřezem
vodiče 1,5 mm², aniž by docházelo k výkonovým ztrátám. Před
použitím prodlužovací kabel
řádně zkontrolujte, zda není poškozen nebo opotřebován. Je-li
tento kabel poškozen, vyměňte
jej. V případě použití navinovacího kabelu odviňte vždy celou
délku kabelu.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno
dvojitou izolací. Proto není
nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
sítě odpovídá napětí na
výkonovém štítku.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným
způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních
varováních, mohou se objevit
dodatečná zbytková rizika. Tato
rizika mohou vzniknout v důsledku nesprávného použití,
dlouhodobého použití atd.
♦ Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném
servisu Black & Decker, aby
bylo zabráněno možným rizikům.
♦ Elektrická bezpečnost může
být dále zvýšena použitím
proudového chrániče (RCD)
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy
a jsou používána bezpečnostní
zařízení, určitá zbytková rizika
9
nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
♦ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující nebo
pohybující se částí.
♦ Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního nástroje
nebo příslušenství.
♦ Zranění způsobená dlouhodobým použitím zařízení. Používáte-li jakékoli nářadí delší
dobu, zajistěte, aby byly prováděny pravidelné přestávky.
♦ Poškození sluchu.
♦ Zdravotní rizika způsobená
vdechováním prachu vytvářeného při použití zařízení
(příklad: práce se dřevem,
zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Před čištěním nebo údržbou odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky.
Dávejte pozor na odlétávající úlomky.
Udržujte ostatní osoby
v bezpečné vzdálenosti.
Směrnice 2000/14/EC
týkající se zaručeného
akustického výkonu.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Spínač zapnuto/vypnuto
Rukojeť
Uvolňovací tlačítko trubice fukaru
Trubice fukaru (2 kusy)
Trubice vysavače (2 kusy)
Kryt ventilátoru
Příchytka kabelu
Sběrný vak
Popruh
Sestavení
Varování! Před montáží se ujistěte, zda
je nářadí vypnuto a zda je napájecí kabel
odpojen od zásuvky.
Štítky na zařízení
Varování! Při práci s tímto zahradním vysavačem vždy používejte ochranné rukavice
a bezpečnostní brýle.
Na tomto nářadí jsou následující
piktogramy:
Varování! Před použitím
si řádně prostudujte tento
návod.
Při práci s tímto nářadím
používejte ochranné brýle.
Při práci s tímto zařízením
používejte vhodnou ochranu sluchu.
Nevystavujte toto zařízení
dešti ani zvýšené vlhkosti
a nenechávejte jej za deště venku.
Sestavení trubic vysavače (obr. A)
Před použitím musí být trubice vysavače sestaveny
dohromady.
♦
Naneste na místa spojů mýdlový roztok, aby
došlo k usnadnění montáže.
♦
Srovnejte zářezy (10) a výstupky (11) na spodní
a horní trubici vysavače.
♦
Zasuňte spodní trubici vysavače (5) pevně do
horní trubice vysavače (5) tak, aby došlo k řádnému zacvaknutí výstupků.
♦
Do zadní části trubice vysavače zasuňte dodaný
šroub.
Poznámka: Jakmile budou trubice spojeny, neoddělujte je.
Sestavení trubic fukaru (obr. B)
♦
♦
10
Srovnejte zářez (12) a výstupek (13) na spodní
a horní trubici fukaru.
Zasuňte spodní trubici fukaru (4) pevně do horní
trubice fukaru (4) tak, aby došlo k řádnému zacvaknutí výstupku.
Varování! Jakmile budou trubice spojeny, neoddělujte je.
♦
Stisknutím uvolňovacího tlačítka trubice vysavače (14), které se nachází v blízkosti přední části
pohonné jednotky, uvolněte kryt ventilátoru (6)
ze spodní části pohonné jednotky a otevřete kryt
ventilátoru (6) jako víko (obr. H).
Poznámka: Tato západka provede automatické
odpojení elektrického obvodu a nářadí přestane
pracovat.
♦
Upevněte trubici vysavače (5) k vstupu do ventilátoru na pohonné jednotce (obr. I) a do montážní
drážky (obr. H) na pohonné jednotce zasuňte
podpěrný výstupek trubice vysavače (15).
♦
Tlačte trubici vysavače směrem k trubici vysavače tak, aby došlo k řádnému upevnění trubice.
Poznámka: Tato západka provede automatické zapojení elektrického obvodu a nářadí bude pracovat.
♦
Nasaďte si popruh sběrného vaku přes rameno
(obr. J), abyste odlehčili zatížení vysavače, které
bude způsobeno plněním sběrného vaku.
♦
Udržujte trubici vysavače mírně zdviženou nad
nahromaděným listím a nečistotami. Zapněte nářadí a pohybujte trubicí ze strany na stranu. Listí
a nečistoty budou nasáty do trubice, rozdrceny
a přemístěny do sběrného vaku (8).
♦
Během plnění sběrného vaku dochází k snižování výkonu vysavače. Jakmile je vak naplněn,
vypněte vysavač a odpojte zástrčku napájecího
kabelu od síťové zásuvky.
♦
Sejměte sběrný vak (8) z pohonné jednotky a rozepněte vak tak, aby mohlo dojít k vyprázdnění
jeho obsahu.
♦
Před pokračováním v práci smontujte všechny
díly.
Varování! Nikdy nesnímejte sběrný vak před vypnutím vysavače a odpojením zástrčky napájecího
kabelu od síťové zásuvky.
Poznámka: Dojde-li k snížení výkonu sání a není-li
sběrný vak ještě plný, trubice vysavače je zřejmě
ucpána nečistotami. Před pokračováním v práci vypněte vysavač, odpojte zástrčku napájecího kabelu
od síťové zásuvky a vyčistěte ucpanou trubici.
Použití
Zapnutí a vypnutí (obr. C)
Varování! Při zapnutí toto zařízení pevně uchopte.
♦
Chcete-li nářadí zapnout, otočte spínač zapnuto/
vypnuto (1) ve směru pohybu hodinových ručiček
do polohy I.
♦
Chcete-li nářadí vypnout, otočte spínač zapnuto/vypnuto (1) proti směru pohybu hodinových
ručiček do polohy 0.
Příchytka kabelu (obr. D)
Příchytka kabelu (7) je zabudována do zadní části
pohonné jednotky.
♦
Protáhněte kabel touto příchytkou (7).
Použití výrobku
Varování! Používáte-li toto zařízení jako vysavač
nebo fukar, vždy používejte ochranné brýle. Pracujete-li v prašném prostředí, používejte ochrannou
masku.
Varování! Před prováděním jakéhokoli nastavení,
oprav nebo údržby toto zařízení vypněte, počkejte,
dokud se zcela nezastaví ventilátor a odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky.
Režim foukání (obr. E a F)
Varování! Nikdy nepoužívejte toto zařízení v režimu
fukar bez nasazené trubice fukaru a bez řádně upevněného krytu ventilátoru.
♦
Upevněte trubici fukaru (4) k výstupu ventilátoru
na hnací jednotce (obr. E), přitlačte trubici fukaru pevně směrem k jednotce, dokud nedojde
k zajištění uvolňovacího tlačítka trubice fukaru.
(obr. 3).
♦
Držte trubici fukaru přibližně 180 mm nad povrchem terénu, zapněte fukar, pomalu postupujte
dopředu a pomocí pohybů ze strany na stranu
udržujte nahromaděné listí a smetí před sebou
(obr. F).
♦
Jakmile dostanete listí a smetí na hromadu,
můžete změnit režim zařízení na vysavač a nahromaděný materiál můžete vysát.
Sejmutí trubice vysavače
♦
Sejmutí trubice fukaru
♦
Chcete-li trubici fukaru (4) odpojit, stiskněte uvolňovací tlačítko trubice fukaru (3) a sejměte tuto
trubici. Zajistěte, aby nedošlo k pádu trubice na
zem.
Režim vysávání (obr. G, H, I a J)
Poznámka: Budete-li provádět vysávání, na zařízení
musí být nasazen sběrný vak (8).
♦
Je-li nasazena, sejměte trubici fukaru (4).
♦
Nasuňte sběrný vak (8) řádně na výstup ventilátoru na pohonné jednotce tak, aby došlo k zajištění uvolňovacího tlačítka trubice fukaru (3)
(obr. G).
11
Chcete-li trubici vysavače (5) odpojit, stiskněte uvolňovací tlačítko trubice vysavače (14)
a sejměte ji. Zajistěte, aby nedošlo k pádu trubice
na zem.
Závady a postupy pro jejich odstranění
Problém
Možné řešení
Varování! Na zemnící svorku nebude připojen žádný
vodič. Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Zařízení nelze
spustit
Zkontrolujte připojení k napájecímu
zdroji.
Ochrana životního prostředí
Zkontrolujte pojistku v zástrčce. Je-li
spálená, vyměňte ji (pouze pro Velkou
Británii).
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.
Zkontrolujte, zda je sestava trubice
fukaru/vysavače správně připevněna
k bloku motoru.
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Dochází-li i nadále k spálení
pojistky - okamžitě zařízení odpojte
od napájecího zdroje a kontaktujte
zástupce autorizovaného servisu
Black & Decker.
Slabé sání/
pronikavé
pískání
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Vypněte vysavač - odpojte jej od
napájecího zdroje, z trubice by měly
vypadnout nečistoty.
Sejměte a vyprázdněte sběrný vak.
Zkontrolujte, zda nejsou ve vstupním
i výstupním otvoru sací trubice zachyceny nečistoty.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou
informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Odstraňte zachycené úlomky z prostoru ventilátoru.
Dochází-li i nadále k snížení výkonu
sání, okamžitě vysavač odpojte od
síťové zásuvky a spojte se s autorizovaným servisem Black & Decker.
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Black & Decker po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Údržba
Vaše zařízení Black & Decker bylo zkonstruováno
tak, aby vám sloužilo dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobá bezproblémová funkce
zařízení závisí na jeho řádné údržbě a pravidelném
čištění.
♦
Zařízení udržujte čisté a suché.
♦
Odstraňujte listí, které zůstává nalepeno uvnitř
trubice vysavače.
♦
Pomocí čistého a suchého štětce pravidelně
čistěte větrací otvory.
♦
Pravidelně čistěte sběrný vak a po každém použití se ujistěte, zda je čistý a prázdný.
♦
Pro čištění tohoto zařízení používejte pouze
mýdlový roztok a navlhčený hadřík. Nikdy nedovolte, aby se do tohoto nářadí dostala jakákoli
kapalina a nikdy neponořujte žádnou část tohoto
nářadí do kapaliny. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo rozpouštědla.
♦
V tomto výrobku jsou použita samomazná ložiska, a proto není nutné žádné mazání.
Místo nejbliž šího autorizovaného ser visu
Black & Decker naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů Black & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Technické údaje
GW2500 (Typ 1)
Vstupní napětí
V
Příkon
W
Kapacita
230
2 500
l
50
Hmotnost (fukar)
kg
3,2
Hmotnost (vysavač)
kg
4,0
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle
normy EN 60745:
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou
Británii a Irsko)
Vibrace (ah) 2,7 m/s², odchylka (K) 1,3 m/s²
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦
Zajistěte bezpečné odstranění staré zástrčky.
♦
Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na
nové zástrčce.
♦
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
12
ES Prohlášení o shodě
♦
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
SMĚRNICE TÝKAJÍCÍ SE VENKOVNÍHO HLUKU
♦
14
Tento výrobek nebyl poškozen působením cizích
předmětů, látek nebo nehodou.
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než
autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset
prodejci nebo zástupci autorizovaného servisu
předložit doklad o zakoupení výrobku. Místo
nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto
návodu. Seznam autorizovaných servisů
Black & Decker a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
GW2500
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60335.
2000/14/EC, fukar/vysavač, Příloha V
DEKRA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem, The Netherlands
Číslo úředně stanoveného orgánu: 0344
Navštivte prosím naše stránky
www.blackanddecker.co.uk, abyste mohli
zaregistrovat váš nový výrobek Black & Decker
a kde budete informováni o našich nových
výrobcích a speciálních nabídkách. Další
informace o značce Black & Decker a o celé řadě
našich dalších výrobků naleznete na adrese
www.blackanddecker.co.uk.
Hladina akustického výkonu dle 2000/14/EC
(Článek 13, Příloha III):
LWA (měřený akustický výkon) 104 dB(A)
Odchylka = 3 dB(A)
LWA (zaručený akustický výkon) 107 dB(A)
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2014/30/EU a 2011/65/EU.
Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím
společnost Black & Decker na následující adrese
nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti Black & Decker.
R. Laverick
Technický ředitel
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
1. 8. 2014
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato
záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak
neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka
platí ve všech členských státech EU a evropské zóny
volného obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní vady, společnost Black & Decker garantuje ve
snaze o minimalizování vašich starostí bezplatnou
výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu celého
výrobku za níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
zst00255942 - 19-12-2014
13
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising