DWV902M | DeWalt DWV902M DUST EXTRACTOR Type 2 instruction manual

509211 - 58 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DWV902L
DWV902M
DWV902MT
Rysunek 1
Rysunek 2
Rysunek 3
Rysunek 4
Rysunek 5
2
Rysunek 6
Rysunek 7
x
y
Rysunek 8
Rysunek 9
i
r
q
Rysunek 10
aa
Rysunek 11
z
b
s
j
3
Rysunek 12
bb
4
WYSOKOWYDAJNY BUDOWLANY ODKURZACZ
PRZEMYSŁOWY DWV902L, DWV902M, DWV902MT
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle staranne
wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym partnerem
dla wszystkich użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
DWV902L
DWV902L
Napięcie
Typ
Moc nominalna
Moc maksymalna
Moc znormalizowana według normy EN 60335-2-69
Częstotliwość
Klasa ochrony
Pojemność zbiornika
Ilość napełnienia (płynem)
Tempo przepływu (max)
Ciśnienie negatywne (max)
Tempo przepływu (wg EN 60335-2-69)
Ciśnienie negatywne (wg EN60335-2-69)
Powierzchnia filtru
Moc przyłączanych elektronarzędzi
Długość węża
średnica węża
Masa
I
I
l/s
kPa
l/s
kPa
m2
W
m
mm
kg
QS/GB
230
2
1400
3600/3000
1200
50
IPX4
38
18,4
68
21
32,6
18,6
0,4
2200/1600
4,1
32
15
Poziom ciśnienia akustycznego
Niepewność pomiaru ciśnienia akustycznego
Moc akustyczna
Niepewność pomiaru mocy akustycznej
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
73
3
87
3
V
W
W
W
Hz
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
LX
–
2
1400
1840
1065
50
IPX4
38
18,4
64
20
31,3
16,8
0,4
440
4,1
32
15
DWV902M
DWV902MT
QS/GB
230
2
1400
3600/3000
1200
50
IPX4
38
18,4
68
21
32,6
18,6
0,4
2200/1600
4,1
32
15
DWV902M
DWV902MT
LX
–
2
1400
1840
1065
50
IPX4
38
18,4
64
20
31,3
16,8
0,4
440
4,1
32
15
73
3
87
3
73
3
87
3
73
3
87
3
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
skutkować szkodami rzeczowymi.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
5
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
Deklaracja zgodności
z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
ZACHOWAJ NINIEJSZE OSTRZEŻENIA
I WSKAZÓWKI, BY W RAZIE POTRZEBY
MÓC Z NICH PONOWNIE SKORZYSTAĆ
PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA
PRZECZYTAJ I PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH
ZAMIESZCZONYCH TUTAJ WSKAZÓWEK.
OSTRZEŻENIE: Użytkownicy muszą
być wystarczająco przeszkoleni
w zakresie obsługi tych urządzeń.
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się
na porażenie prądem elektrycznym,
nie wystawiaj urządzenia na działanie
deszczu i nie składuj go na wolnym
powietrzu.
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
WYSOKOWYDAJNY ODPYLACZ BUDOWLANY
DEWALT deklaruje niniejszym, że wyroby nr kat.
DWV920L, DWV920M, DWV902MT opisane
w „Danych technicznych” zostały wykonane
zgodnie z następującymi wytycznymi i normami:
2006/42/WE, EN 60335-2-69.
Wyroby te są zgodne także z dyrektywami
2004/108/WE i 2011/65/UE. Więcej informacji
na ten temat można uzyskać pod podanym niżej
adresem lub w jednej z naszych filii wymienionych
na końcu instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
sporządzenie dokumentacji technicznej i składa tę
deklarację w imieniu DEWALT.
•
•
•
•
Horst Großmann
Wicedyrektor Działu Konstrukcyjnego
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
13.06.2012
•
•
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się na
doznanie urazu, dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję obsługi.
Ważne wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa pracy
•
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
•
•
6
Przed użyciem użytkownicy powinni
zostać poinformowani, poinstruowani
i przeszkoleni w zakresie obsługi tego
urządzenia i substancji, do zbierania których
jest ono używane, włącznie z bezpiecznym
usuwaniem i utylizacją zebranego materiału.
Użytkownicy muszą przestrzegać przepisów
bezpieczeństwa pracy dotyczących
materiałów, z którymi się obchodzą.
Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru,
dopóki jest przyłączone do sieci. Gdy
odkurzacz nie ma być używany i przed
rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek
prac serwisowych, wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
Nie używaj urządzenia jako zabawki.
Zachowuj szczególną ostrożność, gdy
odkurzacz jest wykorzystywany w pobliżu
dzieci.
Używaj urządzenia TYLKO zgodnie
z opisem w tym podręczniku. Zakładaj tylko
akcesoria zalecane przez firmę DEWALT.
Nie używaj urządzenia z uszkodzoną
wtyczką lub kablem sieciowym. Gdy
odkurzacz nie działa prawidłowo, spadł
na ziemię, uległ uszkodzeniu, został
pozostawiony na wolnym powietrzu
lub wpadł do wody, oddaj go do
autoryzowanego warsztatu serwisowego.
Nie ciągnij ani nie przenoś urządzenia za
kabel sieciowy. Uważaj, by kabel sieciowy
nie zakleszczył się w drzwiach, i nie
przeciągaj go po ostrych krawędziach.
Nie przejeżdżaj odkurzaczem po kablu
sieciowym. Trzymaj kabel z dala od
gorących powierzchni.
By odłączyć odkurzacz od sieci, ciągnij za
wtyczkę, a nie za kabel.
Nie dotykaj wtyczki sieciowej ani
odkurzacza wilgotnymi rękami.
•
•
•
•
•
•
•
Nie zasłaniaj otworów urządzenia żadnymi
przedmiotami. Nie używaj odkurzacza
przy zablokowanych otworach; usuń pył,
nitki, włosy i wszystko, co może utrudnić
przepływ powietrza.
Długie włosy, luźną odzież, palce i członki
ciała trzymaj z dala od otworów i ruchomych
elementów.
Przed wyjęciem wtyczki kabla z gniazda
sieciowego wyłącz wszystkie elementy
obsługi.
Zachowaj szczególną ostrożność przy
czyszczeniu schodów.
Nigdy nie używaj odkurzacza do zasysania
wybuchowych lub palnych cieczy, jak np.
benzyna, ani w obszarach, w których takie
substancje mogą występować.
W suchych pomieszczeniach lub przy
małej wilgotności powietrza możliwe są
wyładowania elektrostatyczne. Występują
one przejściowo i nie wpływają na
sprawność odkurzania. By zmniejszyć
częstość wyładowań elektrostatycznych,
nawilż powietrze za pomocą nawilżacza
zamontowanego na konsoli i zastosuj
opcjonalny wąż antystatyczny DWV9316XJ.
Opróżniaj zbiornik po każdym użyciu, by nie
ryzykować spontanicznego zapłonu.
•
•
ustanowionych przez dostawców tych
materiałów.
Nie wchodź na odkurzacz.
Nie kładź na odkurzaczu żadnych ciężkich
przedmiotów.
Oznaczenia na odkurzaczu
Na odkurzaczu zamieszczono następujące
symbole:
Przed użyciem odkurzacza przeczytaj
instrukcję obsługi.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie to zawiera
niebezpieczny pył. Opróżnianiem
i konserwacją, włącznie z wyjmowaniem
worka pyłowego, może się zajmować
tylko wyszkolony personel korzystający
z odpowiedniego wyposażenia
ochronnego. Nie załączaj odkurzacza
przed prawidłowym zamontowaniem
wszystkich filtrów.
Odkurzacze klasy L zatrzymują suche, niepalne
pyły, niepowodując stężenia MAK > 1 mg/m3.
PRZECHOWUJ TE WSKAZÓWKI
Dodatkowe przepisy
bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
Nie zasysaj palących się ani dymiących
przedmiotów, jak np. niedopałki papierosów
lub zapałki bądź gorący popiół.
Nie używaj odkurzacza do zasysania
palnych i wybuchowych materiałów, jak np.
węgiel, zboże lub inne rozdrobnione palne
materiały.
Nie używaj odkurzacza do zasysania
niebezpiecznych, trujących lub
rakotwórczych materiałów takich, jak azbest
lub pestycydy.
Nigdy nie zasysaj wybuchowych cieczy (jak
np. benzyna, olej napędowy, olej opałowy,
rozcieńczalniki do farb itd.), kwasów ani
rozpuszczalników.
Nie używaj odkurzacza bez zamontowanych
filtrów z wyjątkiem czyszczenia na mokro.
Niektóre rodzaje drewna zawierają środki
konserwujące, które mogą być trujące. Przy
obchodzeniu się z takimi materiałami nie
wdychaj pyłów i unikaj kontaktu ze skórą.
Przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa
Odkurzacze klasy M zatrzymują suche, niepalne
pyły, niepowodując stężenia MAK ≥ 0,1 mg/m3.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (RYS. 1)
Kod daty (bb), który zawiera również rok produkcji,
jest wydrukowany na obudowie:
Przykład:
2014 XX XX
Rok produkcji
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 odkurzacz
1 wąż
1 zestaw przyłączeniowy DWV9210-XJ
2 filtry
1 instrukcja obsługi
1 rysunek odkurzacza w rozłożeniu na części
• Sprawdź odkurzacz, jego elementy
7
i akcesoria, czy nie uległy uszkodzeniu
podczas transportu.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się
na doznanie szkód rzeczowych lub
osobowych, nigdy nie dokonuj żadnych
przeróbek w odkurzaczu ani jego
elementach.
a. Górny uchwyt/zaczepy do nawijania kabla
b. Kabel sieciowy
c. Głowica ssąca
d. Zaczepy zbiornika
e. Kółko
f. Zbiornik
g. Wąż ssący
h. Rolki (jedna z nich z hamulcem postojowym)
i. Filtr
j. Wlot ssący do węża z mocowaniem
bagnetowym
k. Uchwyt na wąż
l. Przedni uchwyt
m. Gniazdo wtykowe do elektronarzędzi
n. Bezstopniowy regulator siły ssania
o. Automatyczny wyłącznik odkurzacza
p. Nastawnik alarmu przepływu (tylko modele
klasy M)
q. Przycisk zwalniający uchwytu teleskopowego
r. Uchwyt teleskopowy
s. Korek wlotu ssącego (tylko modele klasy M)
t. Worek
u. Zestaw przyłączeniowy DWV9210-XJ
(obejmuje DWV9000, DWV9120, DWV9130)
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Odkurzacze te są przeznaczone do zasysania
drobnych cząstek, jak np. pyły gipsowe, betonowe
lub z innych powierzchni.
DWV902L
Urządzenie to może być wykorzystywane jako
odkurzacz przemysłowy do zasysania wszelkiego
rodzaju suchych, niepalnych pyłów aż do klasy L,
które są zatrzymywane, niepowodując stężenia
> 1 mg/m3.
DWV902M, DWV902MT
Urządzenie to może być wykorzystywane jako
odkurzacz przemysłowy do zasysania wszelkiego
rodzaju suchych, niepalnych pyłów aż do klasy M,
które są zatrzymywane, niepowodując stężenia
≥ 0,1 mg/m3.
NIE UŻYWAJ odkurzacza w wilgotnym otoczeniu
ani w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Odkurzacz te są elektronarzędziami
profesjonalnymi. NIE POZWALAJ dotykać ich
dzieciom. Osoby niedoświadczone mogą używać
elektronarzędzi tylko pod nadzorem.
NIE używaj odkurzacza do zasysania palnych
pyłów.
NIE używaj odkurzacza w wybuchowej atmosferze.
WSKAZÓWKA: Urządzenie to nadaje się
do użytku komercjalnego, jak np. w hotelach,
szkołach, szpitalach, fabrykach, warsztatach,
biurach, w wypożyczalniach sprzętu i na placach
budów.
• Zabrania się używania tego wyrobu przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo
dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że
znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci, by
nie bawiły się tym elektronarzędziem.
OPCJONALNY WĄŻ ANTYSTATYCZNY
Bezpieczeństwo elektryczne
Modele DWV902L, DWV902M i DWV902MT
zawierają uziemienie antyelektrostatyczne.
W autoryzowanym warsztacie serwisowym można
nabyć wąż antystatyczny. Wąż ten (DWV9316-XJ)
pasuje do odkurzacza jak standardowy wąż. By go
zamówić, porozum się z najbliższym warsztatem
serwisowym DEWALT lub jednym z dilerów sprzętu
DEWALT, których adresy zamieszczono w tej
instrukcji obsługi.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
w warsztacie serwisowym DEWALT na specjalny
kabel, który można nabyć w serwisie firmy
DEWALT.
8
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego zawsze
sprawdzaj, czy napięcie sieciowe odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
elektronarzędzia.
Przedłużacz
W razie konieczności użyj 3-żyłowego
przedłużacza, który jest dopuszczony do
eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne). Zaleca
się, by minimalny przekrój żył kabla wynosił
1,5 mm2, a jego długość nie przekraczała 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
MONTAŻ I REGULACJA (RYS.
RYS. 1 - 3)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Przypadkowe
uruchomienie może doprowadzić do
wypadku.
1. Włóż wtyczkę kabla do odpowiedniego
gniazda sieciowego.
2. Automatyczny wyłącznik odkurzacza (o) ustaw
w pozycji ON ( ).
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Przypadkowe
uruchomienie może doprowadzić do
wypadku.
3. Bezstopniowym regulatorem (n) nastaw
żądaną moc i jednocześnie głośność pracy
urządzenia.
OSTRZEŻENIE: W odkurzaczu
zawsze muzą być zamontowane
filtry (i), z wyjątkiem czyszczenia na
mokro opisanego w punkcie Obsługa.
Przy zasysaniu drobnego pyłu można
także używać dodatkowych worków
papierowych lub filcowych, by ułatwić
opróżnianie zbiornika.
4. Przy przyłączaniu elektronarzędzia
przestrzegaj wskazówek zamieszczonych
w punkcie Przyłączanie elektronarzędzi.
OSTRZEŻENIE: Worki pyłowe są
niezbędne przy odkurzaniu pyłów
klasy M.
1. W przypadku używania opcjonalnych worków
papierowych lub filcowych (t) muszą one być
osadzone zgodnie z rysunkiem 2.
WSKAZÓWKA: Uważaj, by nie rozerwać
worka. Ostrożnie załóż go na wlot ssący
(j), by szczelnie przylegał dla maksymalnej
efektywności odkurzania.
2. Załóż głowicę ssącą (c) na zbiornik i zamocuj
ją zaczepami (d).
3. Włóż końcówkę węża (g) do otworu ssącego
z mocowaniem bagnetowym (j) i obróć w lewo
do oporu.
ZASTOSOWANIE
Instrukcja obsługi (rys. rys. 1,
4)
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
przepisów bezpieczeństwa
i obowiązujących instrukcji.
WSKAZÓWKA: W ten sposób reguluje się
siłę ssania, co jest bardzo pomocne w takich
zastosowaniach, w których nadmierna siła
ssania może zbyt silnie obciążyć odkurzany
przedmiot.
NASTAWIANIE ALARMU PRZEPŁYWU (RYS. 4)
Tylko modele klasy M
Nastawnik alarmu przepływu (p) ustaw
odpowiednio do średnicy wewnętrznej rury (bądź
węża) lub maksymalnego przekroju akcesoriów.
Nastawiona wartość musi być większa lub równa
maksymalnej średnicy rury/węża/akcesoriów.
Dostarczony wąż ma średnicę wewnętrzną 32 mm.
Gdy natężenie przepływu spadnie poniżej 20
m/s, rozbrzmiewa sygnał akustyczny. System ten
działa z opóźnieniem, by zmniejszyć częstość
niepożądanych alarmów.
Jeśli włączy się alarm, a nie widać zatkania.
1. Sprawdzić, czy regulator jest ustawiony na
odpowiednią średnicę.
2. Jeśli szybkość przepływu jest ustawiona
poniżej poziomu maksymalnego, zwiększać
poziom, aż odpowiedni przepływ przez wąż
spowoduje wyłączenie alarmu.
3. Jeśli alarm nadal brzmi, odłączyć
wąż i sprawdzić, czy nie jest zatkany.
Zdemontować i wymienić torbę na pył, jeśli
jest pełna lub zatkana, a następnie sprawdzić
stan filtra i wymienić go w razie potrzeby. Jeśli
alarm brzmi dalej, skontaktować się lokalnym
serwisem DEWALT.
9
PRZYŁĄCZANIE ELEKTRONARZĘDZI (RYS.
RYS. 1, 4, 5)
OSTRZEŻENIE: Gniazda (m)
używaj tylko do celów zgodnych
z przeznaczeniem.
1. Włóż wtyczkę kabla odkurzacza do
odpowiedniego gniazda sieciowego.
2. Przyłącz elektronarzędzie do gniazda (m).
WSKAZÓWKA: Maksymalny pobór
mocy przez elektronarzędzie przyłączone
do gniazda (m) podano w pozycji Moc
przyłączanych elektronarzędzi w tabeli
Dane techniczne.
3. Automatyczny wyłącznik odkurzacza (o) ustaw
. W tym trybie
w pozycji ACTIVATION
odkurzacz jest automatycznie załączany
i wyłączany przez elektronarzędzie.
WSKAZÓWKA: Odkurzacz startuje
automatycznie w ciągu pół sekundy i wyłącza
się po upływie 15 sekund od chwili wyłączenia
elektronarzędzia.
4. By przejść do trybu ręcznego, wyłącznik
automatyczny (o) ustaw w pozycji ON ( ).
W tym trybie elektronarzędzie i odkurzacz są
załączane i wyłączane niezależnie od siebie.
5. Odkurzacz budowlany DEWALT jest
wyposażony w przyłącze DEWALT AirLock.
Umożliwia ono szybkie i niezawodne
przyłączenie węża (g) do elektronarzędzia.
Przyłącze AirLock (w) nasadza się
bezpośrednio lub poprzez adapter AirLock (do
nabycia u lokalnego dilera DEWALT) na wylot
kompatybilnego elektronarzędzia DEWALT.
Szczegółowe informacje na temat dostępnych
adapterów podano w punkcie Akcesoria.
WSKAZÓWKA: W przypadku stosowania
adaptera sprawdź przed wykonaniem
opisanych niżej operacji, czy jest dobrze
zamocowany do elektronarzędzia.
a. Upewnij się, czy pierścień na przyłączu
AirLock znajduje się w pozycji
odblokowania. Wycięcia (v) na pierścieniu
i przyłączu AirLock ustaw odpowiednio
względem siebie tak, jak pokazano na
rysunku, by odblokować lub zablokować
elementy.
b. Nasadź przyłącze AirLock na adapter
w odpowiedniej pozycji.
c. Obróć pierścień do pozycji zablokowania.
WSKAZÓWKA: Łożyska kulkowe
w kołnierzu przyłączeniowym wprowadź
w szczelinę i zabezpiecz połączenie.
10
Elektronarzędzie jest teraz pewnie
przyłączone do odkurzacza.
SYSTEM AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA
FILTRÓW
Odkurzacz ten zawiera bardzo skuteczny system
czyszczenia, który w dużej mierze zapobiega
zatykaniu się filtrów. Co 30 sekund automatycznie
jest czyszczony jeden z obydwu filtrów. Filtry te
są czyszczone na przemian przez cały okres
użytkowania odkurzacza.
WSKAZÓWKA: Odgłosy stukania w trakcie tego
procesu są zjawiskiem normalnym.
WSKAZÓWKA: Po wielu godzinach pracy system
automatycznego czyszczenia filtrów może utracić
swoją pierwotną sprawność. W takim przypadku
oczyść lub wymień filtry. Patrz akapit Filtry
w punkcie Konserwacja.
HAMULEC POSTOJOWY (RYS. RYS. 1, 6)
Hamulec postojowy blokuje rolkę, by zapobiec
odjechaniu odkurzacza.
1. By uruchomić hamulec postojowy, naciśnij
dźwignię (x) do pozycji zablokowania.
2. By zwolnić hamulec, ponownie naciśnij
dźwignię; hamulec powraca do pozycji
odblokowania.
WYJMOWANIE/WYMIANA ZUŻYTYCH
WORKÓW PYŁOWYCH (RYS. 1)
OSTRZEŻENIE: Przy manipulowaniu
zużytymi workami pyłowymi załóż
stosowne wyposażenie ochronne, jak
np. maska przeciwpyłowa i rękawice
ochronne.
1. Wyłącz odkurzacz i wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
2. Wlot ssący z mocowaniem bagnetowym (j)
zamknij korkiem (s).
3. Zwolnij zaczepy zbiornika (d) i zdejmij głowicę
ssącą (c).
4. Ostrożnie ściągnij worek pyłowy z wlotu
ssącego (j).
5. Dokładnie zamknij otwór worka.
6. Zgodnie z przepisami wyrzuć worek pyłowy do
odpowiedniego pojemnika.
CZYSZCZENIE NA MOKRO (RYS. RYS. 1, 7)
OSTRZEŻENIE: Przy czyszczeniu
na mokro nie przyłączaj żadnych
elektronarzędzi do gniazda (m).
OSTRZEŻENIE: Odkurzacz do
pracy na mokro przyłącz do gniazda
zabezpieczonego wyłącznikiem
ochronnym różnicowo-prądowym.
OSTRZEŻENIE: Gdyby z odkurzacza
zaczęła się wydostawać piana lub
ciecz, natychmiast wyłącz urządzenie.
UWAGA: Regularnie czyść ogranicznik
poziomu wody i sprawdzaj, czy nie
uległ uszkodzeniu.
WSKAZÓWKA: Nie wyjmuj pływaka
kulowego, gdyż grozi to uszkodzeniem
odkurzacza. Pływak ten zapobiega
przedostaniu się wody do silnika.
Przed użyciem odkurzacza w trybie pracy na
mokro:
•
Opróżnij zbiornik i usuń z niego pozostały
pył.
•
Wyjmij filtry (i).
•
Przyłącz odkurzacz do gniazda
zabezpieczonego wyłącznikiem ochronnym
różnico-prądowym.
OSTRZEŻENIE: W tym trybie nie
używaj odkurzacza do usuwania pyłów
klasy L i M.
OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA (RYS. RYS. 1, 7)
Zawór pływaka kulowego (y) blokuje dopływ
powietrza do silnika, gdy tylko zbiornik się
zapełni, przy czym natychmiast zmienia się hałas
wytwarzany przez silnik. Opróżnij zbiornik, gdy
dźwięk wytwarzany przez silnik staje się wyższy
i następuje zablokowanie przepływu powietrza/
wody.
1. Wyłącz odkurzacz i wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
2. Zwolnij zaczepy zbiornika (d) i zdejmij głowicę
ssącą (c).
3. Usuń zawartość zbiornika (f) do
odpowiedniego pojemnika lub zlewu.
POWRÓT DO TRYBU CZYSZCZENIA NA
SUCHO (RYS. 1)
1. Opróżnij zbiornik, patrz wskazówki podane
w punkcie Opróżnianie zbiornika.
2. Obróć zbiornik do góry spodem aż do
całkowitego wysuszenia. Przy czyszczeniu na
sucho zbiornik NIE MOŻE być wilgotny.
3. Umieść głowicę ssącą (c) na płaskiej
powierzchni aż do wyschnięcia.
4. Po wysuszeniu głowicy ssącej ponownie załóż
filtry. Patrz punkt Konserwacja filtrów.
5. Gdy zbiornik wyschnie, załóż na niego głowicę
ssącą (c) i zabezpiecz zaczepami (d).
UCHWYT TELESKOPOWY (RYS. RYS. 1, 8)
Naciśnij przycisk zwalniający (q), by wysunąć lub
wsunąć uchwyt teleskopowy (r).
Wyłączanie/transport (rys.
rys. 1, 11)
1. Obróć wyłącznik automatyczny (o) do pozycji
OFF.
2. Wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
3. Tylko klasa M: Wlot ssący z mocowaniem
bagnetowym (j) zamknij korkiem (s).
4. Owiń kabel sieciowy ((b) o zaczepy, tak jak
pokazano na rysunku.
5. Przy transportowaniu w pojazdach zabezpiecz
odkurzacz, by się nie przemieszczał.
KONSERWACJA
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest ich regularne czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
wyłącz urządzenie i odłącz je od
zasilania. Przypadkowe uruchomienie
może doprowadzić do wypadku.
OSTRZEŻENIE: W ramach serwisu
odkurzacz trzeba rozłożyć, oczyścić
i zakonserwować, ale tak, by nie
sprowadzić przy tym zagrożenia na
zaangażowany personel i inne osoby.
Stosowne środki ostrożności obejmują czyszczenie przed rozłożeniem,
zapewnienie wentylacji wyciągowej
z filtrem w miejscu rozkładania, czyszczenie obszaru obsługi i odpowiednie
osobiste wyposażenie ochronne.
• Producent lub przeszkolona osoba
przynajmniej raz w roku powinni
przeprowadzać kontrolę techniczną,
która obejmuje np. badanie
filtrów pod względem uszkodzeń,
sprawdzenie powietrznej szczelności
odkurzacza i prawidłowości działania
mechanizmu sterowania.
• Przy wykonywaniu prac serwisowych
lub naprawczych wszystkie
przedmioty, których nie da się
zadowalająco oczyścić, trzeba
usunąć; w tym celu należy je
umieścić w szczelnych woreczkach
11
i zutylizować zgodnie z odpowiednimi
przepisami.
• Jeżeli jest to urządzenie klasy M,
trzeba innym odkurzaczem oczyścić
jego zewnętrzną powierzchnię
i wytrzeć ją do sucha lub
zabezpieczyć odpowiednim środkiem
konserwującym, zanim urządzenie
to wyniesie się z niebezpiecznego
obszaru. Wszystkie elementy
urządzenia wynoszone z tego
obszaru są traktowane jako skażone
i trzeba podjąć odpowiednie środki
zapobiegające rozprzestrzenianiu się
pyłu.
• Gdy powietrze odlotowe powraca
do pomieszczenia, zapewnij
odpowiednią wentylację z filtracją
o skuteczności L. (WSKAZÓWKA:
Przestrzegaj przy tym państwowych
przepisów).
Filtry (rys. rys. 1, 9, 10)
DBAŁOŚĆ O FILTRY
Filtry zastosowane w tym odkurzaczu są
długotrwałe. By skutecznie zatrzymywały pył,
MUSZĄ być prawidłowo osadzone i znajdować się
w nienagannym stanie.
OSTRZEŻENIE: Przy manipulowaniu
filtrami zakładaj odpowiednie
wyposażenie ochronne, jak np. maska
przeciwpyłowa i rękawice ochronne.
Demontaż filtrów
1. Wyłącznik automatyczny (o) ustaw w pozycji
OFF (O) i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
WSKAZÓWKA: W razie wątpliwości co do
stanu filtrów, należy je wymienić. NIE zakładaj
uszkodzonych filtrów.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
filtrów nigdy nie używaj sprężonego
powietrza ani szczotek, gdyż mogą
one uszkodzić membranę filtracyjną,
czego skutkiem będzie przenikanie
pyłu. W razie konieczności lekko
ostukaj je o twardą powierzchnię lub
spłucz wodą o temperaturze pokojowej
i wysusz na powietrzu. Czyszczenie
filtrów zwykle nie jest konieczne,
nawet gdy są pokryte pyłem. System
automatycznego czyszczenia
zapewnia maksymalną sprawność
filtrów i działa bez przerwy. W razie
widocznego uszkodzenia membrany
wymień filtry. Filtry w zależności od
obciążenia i dbałości wytrzymują od
sześciu do dwunastu miesięcy.
Montaż filtrów
1. Włóż i prawidłowo osadź uszczelkę filtru (aa).
2. Gwint filtru (z) przyłóż do gwintu głowicy
ssącej i ręcznie wkręć filtr w prawo.
WSKAZÓWKA: Uważaj, by nie uszkodzić
materiału filtracyjnego.
3. Nasadź głowicę ssącą (c) na zbiornik
i zabezpiecz ją zaczepami (d).
Smarowanie
Odkurzacz nie wymaga żadnego dodatkowego
smarowania.
2. Zwolnij zaczepy zbiornika (d) i zdejmij głowicę
ssącą (c). Odłóż głowicę do góry spodem na
płaskiej powierzchni.
3. Każdy filtr (i), tak jak pokazano na rysunku,
obróć w lewo, trzymając za plastikową osłonę,
i ostrożnie zdejmij z głowicy, uważając przy
tym, by do otworu montażowego nie wpadły
jakieś śmieci.
WSKAZÓWKA: Uważaj, by nie uszkodzić
materiału filtracyjnego.
4. W razie konieczności oczyszczenia spodu
głowicy ssącej (c) posłuż się wilgotną
szmatą i łagodnym mydłem, a następnie
dokładnie wysusz głowicę. Wyrzuć szmatę do
odpowiedniego pojemnika.
5. Sprawdź filtry pod względem zużycia, rozdarć
i innych uszkodzeń.
12
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów narzędzia
nie używaj żadnych rozpuszczalników
ani innych agresywnych chemikaliów,
które mogą osłabić materiał. Najlepsza
do tego celu jest szmata zwilżona
łagodnym roztworem mydlanym.
Uważaj, by do wnętrza obudowy nie
dostała się jakaś ciecz i żadnej części
narzędzia nie zanurzaj w wodzie.
1. Zewnętrzną powierzchnię urządzenia oczyść
innym odkurzaczem. Następnie umyj ją
szmatą zwilżoną wodą z łagodnym mydłem.
2. Wyrzuć szmatę do odpowiedniego pojemnika.
Składowanie (rys. 11)
1. Opróżnij zbiornik, patrz wskazówki podane
w punkcie Opróżnianie zbiornika w rozdziale
Obsługa.
2. Oczyść urządzenie odkurzaczem od wewnątrz
i od zewnątrz, patrz punkt Czyszczenie.
2. Zamontować stojak przy pomocy śrub
rączki do przenoszenia. Umieścić śruby
w oryginalnych otworach i dokręcić.
3. Użyć 2 dołączonych śrub (bb), umieszczając
je w tylnych otworach stojaka. Dociskać
i wkręcać wszystkie śruby, w celu przebicia
materiału i dojścia do ukrytego występu śruby
poniżej. Dokręcić.
PRZESTROGA: Nie przekraczać
9 kg (20 funtów) na każdy pojemnik
14 litrowy, maksymalnie 2 pojemniki
na jeden odpylacz. Nie przekraczać
18 kg (40 funtów) na każdy pojemnik
28 litrowy, maksymalnie 1 pojemnik
na jeden odpylacz. Przekroczenie
zalecanej wysokości i/lub wagi może
spowodować utratę stabilności
odpylacza, który może spowodować
obrażenia ciała lub uszkodzenia
mienia.
3. Oczyść bądź wymień filtry, patrz punkt Filtry.
4. Wąż ssący i kabel sieciowy zwiń tak, jak
pokazano na rysunku. Składuj urządzenie
w suchym pomieszczeniu i zabezpiecz je
przed niepowołanym użyciem.
WSKAZÓWKA: Nasadź korek (s) na wlot
ssący (j), by brud przy zdjętym wężu pozostał
w zbiorniku. Końce węża można także połączyć
ze sobą za pomocą mocowania bagnetowego.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do tego
narzędzia, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
DWV9340-XJ
DWV9315-XJ
DWV9316-XJ
DWV9401-XJ
DWV9400-XJ
DWV9402-XJ
DWV9500-XJ
DWV9000
DWV9110
DWV9120
DWV9130
DWV9150
AKCESORIA
Filtr
Wąż wytrzymały na zgniatanie
Wąż antystatyczny
Worek papierowy
Plastikowa osłona
Worek filcowy
Stojak odpylacza
System DEWALT AirLock
Przyłącze z mocowaniem
bagnetowym
Stożkowy adapter gumowy,
29-35 mm
Stopniowany adapter gumowy,
35-38 mm
Adapter OD, 35 mm
Adapter kątowy OD, 35 mm
INSTALACJA STOJAKA ODKURZACZA
DWV9500 (RYS. 11, 12)
UWAGA: Model DWV902MT jest dostarczany z już
zamontowanym stojakiem DWV9500,
UWAGA: Nie demontować głowicy
odpylacza ze zbiornika, jeśli
podłączone są pojemniki stosu T.
Takie działanie może spowodować
uszkodzenie filtrów odpylacza.
MOCOWANIE KABLA SIECIOWEGO DO WĘŻA
(RYS. 1)
Kabel sieciowy (b) można za pomocą zacisku
D279058CL (do nabycia u lokalnego dilera
DEWALT) przymocować do węża ssącego (g).
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
Wykrywanie i usuwanie
usterek
PROBLEM
Nie działa
silnik
Spada
wydajność
ssania
ŚRODEK ZARADCZY
Sprawdź kabel sieciowy, wtyczkę
i gniazdo wtykowe.
Wyłącznik automatyczny musi się
znajdować w pozycji ON ( ).
Usuń zatory w ssawce, rurze
ssącej, wężu ssącym lub w filtrach.
Wymień worek papierowy lub
filcowy.
Sprawdź, czy filtry są prawidłowo
zamontowane.
Oczyść lub wymień filtry.
Opróżnij zbiornik, patrz punkt
Opróżnianie zbiornika w rozdziale
Obsługa.
1. Wykręcić 4 śruby rączki do przenoszenia
przy pomocy końcówki gwiaździstej T-25
i zdemontować rączkę do przenoszenia.
13
PROBLEM
Odkurzacz
zatrzymuje
się
ŚRODEK ZARADCZY
Zadziałał wyłącznik termiczny:
1. Wyłącz odkurzacz i odłącz go
od sieci.
2. W razie potrzeby opróżnij
zbiornik.
3. Odczekaj, aż odkurzacz się
ochłodzi.
W czasie
odkurzania
wydostaje
się pył
4. Włóż wtyczkę kabla do
odpowiedniego gniazda
sieciowego i ustaw wyłącznik
automatyczny w pozycji ON
( ), by sprawdzić urządzenie.
Gdy odkurzacz nie podejmie
pracy, porozum się ze swoim
dilerem, znajdź najbliższy
warsztat serwisowy DEWALT
w katalogu DEWALT lub
skontaktuj się z biurem
DEWALT pod jednym
z adresów zamieszczonych
w tej instrukcji obsługi.
Sprawdź, czy filtry są prawidłowo
zamontowane.
Filtry nie mogą być uszkodzone;
w razie potrzeby wymień je.
Uszczelki filtrów muszą być
włożone i dobrze osadzone.
Posłuchaj, czy stukają
elektromagnesy, co świadczy
o tym, że działa mechanizm
czyszczenia filtrów.
Nie działa
system
automatycznego
czyszczenia
filtrów
Wyłącznik automatyczny musi się
Elektronarzędzie
znajdować w pozycji ACTIVATION
nie daje się (
).
załączyć.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów.
Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko
naturalne i zmniejsza popyt na
surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By
skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT, które
udzielają informacji o autoryzowanych warsztatach
serwisowych. Ich listę i szczegółowe informacje
znajdziesz także w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
zst00240317 - 10-07-2014
14
DEWALT
b)
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo
wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki
gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich
uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
DEWALT gwarantuje sprawne dziaáanie produktu
w przypadku postĊpowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona
oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu
podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą uszkodzonych czĊĞci) w okresie 12 miesiĊcy od daty
zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
6.
a)
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany
do miejsca nadania na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem
osprzĊtu innego niĪ zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby
gwarancyjne lub, które byáy naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byáy
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone
w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci nie
obejmują prawa klienta do domagania siĊ
zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających
z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
15
16
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/12
Podpis
Download PDF

advertising