DWV902M | DeWalt DWV902M DUST EXTRACTOR Type 2 instruction manual

DWV902L
DWV902M
DWV902MT
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)11
English (original instructions)19
Español (traducido de las instrucciones originales)26
Français (traduction de la notice d’instructions originale)34
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)42
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)50
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)58
Português (traduzido das instruções originais)65
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)73
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)80
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)87
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)94
Copyright DeWALT
B
Fig. A
1
18
16
15
14
11
3
2
13
4
12
5
10
17
8
6
19
8
28
20
9
7
21
Fig. B
Fig. C
20
10
7
10
Fig. E
Fig. D
Ø2
0
7
22
23
14
16
15
22
1
Fig. F
Fig. G
24
25
Fig. H
Fig. I
9
18
17
Fig. K
Fig. J
27
26
2
19
10
2
Fig. L
28
3
Dansk
EKSTRA KRAFTIG BYGGEPLADSSTØVSUGER
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske Data
DWV902L QS
W
230
2
1400
DWV902M/
DWV902MT QS
230
2
1400
W
W
3600/3000
1200
3600/3000
1200
Hz
I
I
l/s
kPa
l/s
kPa
m²
50
IPX4
38
18,4
68
21
32,6
18,6
0,3
50
IPX4
38
18,4
68
21
32,6
18,6
0,3
W
2200/1600
2200/1600
m
mm
kg
4,1
32
15
4,1
32
15
Spænding
Type
Nominel effekt
VAC
Maks, effekt
Effekt, normal drift
(EN60335-2-69)
Frekvens
Beskyttelsesklasse
Beholderkapacitet
Opfyldningskvantitet (væske)
Flowhastighed (max at blower)
Negativt tryk (max at blower)
Flowhastighed (EN60335-2-69)
Negativt tryk (EN60335-2-69)
Filteroverflade
Strømtilslutningsdata for
el-værktøj
Slangelængde
Slangediameter
Vægt
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60335‑2‑69:
LPA(emissions lydtryksniveau) dB(A)
75
75
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
88
88
K(usikkerhed for det
dB(A)
3
3
angivne lydniveau)
EF-Konformitetserklæring
Maskindirektiv
Ekstra kraftig byggepladsstøvsuger
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60335-1:2012 +A11:2014 EN60335-2-69:2012.
4
Disse produkter overholder også direktivet, 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
20.04.2016
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og
instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER
FOR FREMTIDIG REFERENCE
LÆS OG FØLG ALLE INSTRUKTIONER FØR
ANVENDELSE AF DETTE APPARAT.
ADVARSEL: Operatører skal være tilstrækkeligt instrueret i
anvendelse af disse maskiner.
Dansk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Sådan reduceres risikoen for elektrisk chok.
Udsæt det ikke for regn. Opbevar indendørs.
Før brug skal operatører informeres, instrueres og oplæres
i brugen af maskinen og de materialer, der skal bruges
inklusive den sikre metode til at fjerne og bortskaffe indsamlet
materiale.
Operatørerne skal overholde alle de sikkerhedsregulativer, som
gælder for det bearbejdede materiale.
Forlad ikke apparatet, når det er tilsluttet til en strømkilde.
Træk stikket ud når det ikke er i brug, og før der udføres service
på det.
Tillad ikke at apparatet bruges som legetøj. Udvis stor
agtpågivenhed, når apparatet bruges af eller tæt ved børn.
Brug KUN dette apparat som beskrevet i
betjeningsvejledningen. Brug kun tilbehør anbefalet af
DeWALT.
Brug ikke dette apparat, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget. Hvis apparatet ikke virker korrekt, eller hvis det har
været tabt, ødelagt, efterladt udendørs eller har været tabt i
vand, returnér det til et servicecenter.
Træk eller bær ikke dette apparat ved hjælp af ledningen, brug
ej heller ledningen som håndtag, lukke en dør på ledningen
eller trække ledningen rundt om skarpe hjørner eller kanter. Kør
ikke apparatet hen over ledningen. Hold ledningen på afstand
af opvarmede overflader.
Slå ikke strømmen fra dette apparat ved at trække i ledningen.
Du slår strømmen fra ved at trække stikket ud ikke ledningen.
Rør ikke ved stikket eller apparatet med våde hænder.
Stik ikke nogen genstande ind i åbningerne på apparatet.
Anvend aldrig apparatet med blokerede åbninger; hold
det fri for støv, bomuldshår, hår og alt, som kan nedsætte
luftstrømmen.
Hold dit hår, løst tøj, fingre og alle dele af kroppen på afstand
af åbninger og bevægelige dele.
Slå strømmen fra før du trækker stikket ud af apparatet.
Vær ekstra forsigtig ved rengøring på trapper.
Brug ikke apparatet til at opsamle brændbare eller
letantændelige væsker som fx benzin eller bruge det i områder,
hvor der findes brændbare eller letantændelige væsker.
Der kan opstå statiske chok i tørre områder, hvor den relative
luftfugtighed er lav. Dette sker kun midlertidigt og påvirker
ikke anvendelsen af vakuum. Du kan reducere frekvensen
af statiske chok ved at tilsætte fugt til luften med en konsol,
installeret luftfugter eller anvende DWV9316-XJ ikke-statisk
slangetilbehør.
Du kan undgå selvantændelse ved at tømme tomme
beholdere efter hver brug.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Ekstra sikkerhedsregler
•
•
Saml aldrig noget op som brænder eller ryger som fx cigaretter,
tændstikker eller varm aske.
Må ikke anvendes til støvsugning af brændbare eksplosive
materialer som fx kul, korn eller andet findelt brandbart
materiale.
•
•
•
•
•
•
Må ikke anvendes til støvsugning af farlige, giftige eller
kræftfremkaldende stoffer som fx asbest eller pesticid.
Opsaml aldrig eksplosive væsker (fx benzin, diesel, fyringsolie,
malingsfortyndere osv.), syrer eller opløsningsmidler.
Støvsug aldrig uden filter undtagen som beskrevet under
Vådopsamlingsopgaver.
Noget træ indeholder konserveringsmidler, som kan være
giftige. Vær ekstra forsigtig med at undgå indånding
og hudkontakt, når du arbejder med disse materialer.
Rådfør dig med og følg alle sikkerhedsoplysninger fra din
materialeleverandør.
Brug ikke støvsugeren som en trappestige.
Anbring ikke tunge genstande på støvsugeren.
Elektrisk sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Støvopsamler
1Slange
1 DWV9210-XJ konnektorsæt
2Filtre
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på støvopsamleren
Følgende piktogrammer er vist på apparatet:
Læs brugsvejledningen før brug.
ADVARSEL: Dette apparat indeholder skadeligt støv.
Tømning og vedligeholdelse, herunder fjernelse af
støvposen, må kun udføres af uddannet personale
iført passende beskyttelsesudstyr. Tænd ikke før hele
filtersystemet er blevet installeret.
5
Dansk
Klasse L støvopsamlerne er egnede til at udtrække tørt, ikkebrændbart støv med med grænseværdier for arbejdsområdet
på > 1 mg/m³.
Klasse M støvopsamlerne er egnede til at udtrække tørt, ikkebrændbart støv med grænseværdier for arbejdsområdet på >
0,1 mg / m³.
Datokodeposition (Fig. A)
Datokoden 28 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk på
huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk apparat eller nogle
dele heraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
1 Tophåndtag/ledningsophæng
2 Ledning
3 Støvsugerhoved
4 Beholderlås
5 Hjul
6 Beholder
7 Sugeslange
8 Kuglehjul (den ene udstyret med en parkeringsbremse)
9 Filtre
10 Slangeindgang med drejelås
11 Slangeclips
12 Forreste håndtag
13 Stikkontakt til elværktøjer
14 Variabel sugedrejeknap
15 Værktøjets on/off-kontakt
16 Justering af flowalarm (kun klasse M modeller)
17 Udløsningsknap for teleskophåndtag
18 Teleskophåndtag
19 Indgangsstik (kun klasse M modeller)
20 Pose
21 DWV9210-XJ konnektorsæt (omfatter DWV9000, DWV9120,
DWV9130)
Tilsigtet Brug
Disse støvsugere bruges til opsamling af fine partikler som fx
vægplader, beton eller overfladestøv.
6
DWV902L
Dette apparat kan bruges som industristøvsuger og
støvopsamler til mobile opgaver til opsamling af alle typer af
tørt, ikke-brændbart støv op til støvklasse L med grænseværdier
for erhvervsmæssig eksponering, der er højere end 1 mg/m³.
DWV902M, DWV902MT
Dette apparat kan bruges som industristøvsuger og
støvopsamler til mobile opgaver til opsamling af alle typer af
tørt, ikke-brændbart støv op til støvklasse M med grænseværdier
for erhvervsmæssig eksponering, der er højere end 0,1 mg/m³.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Disse kraftige støvsugere er til professionel brug.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
Brug IKKE støvopsamleren til brændbart støv.
Brug IKKEstøvopsamleren i eksplosive atmosfærer.
BEMÆRK: Dette apparat er velegnet til kommerciel anvendelse,
fx på hoteller, skoler, hospitaler, fabrikker, butikker, kontorer,
udlejningsfirmaer og på byggepladser.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Antistatisk slangemulighed
DWV902L, DWV902M og DWV902MT er begge udstyret med et
antistatisk jordforbindelsessystem. Du kan købe en antistatisk
slange hos dit autoriserede servicecenter. Denne slange
(DWV9316-XJ) passer ind i støvopsamlingssystemet på samme
måde som standard slangen. Du kan kontakte din forhandler
eller den nærmeste autoriserede DeWALT reparatør i DeWALT
kataloget eller kontakte dit DeWALT DeWALT kontor på den
adresse, der er angivet i denne brugsvejledningl.
SAMLING OG JUSTERINGER (FIG. A–C)
ADVARSEL: For at mindske risikoen for kvæstelser,
skal apparatet slukkes og strømforsyningen til
apparatet afbrydes før montering og afmontering af
tilbehør, før justering eller ændring af konfiguration
eller ved udførelse af reparationer. Start ved et uheld
kan medføre skader.
ADVARSEL: Filtrene 9 skal altid være på plads
under støvsugning, undtagen som beskrevet under
Vådopsamlingsopgaver under Drift. Ved støvsugning
af fint støv kan du også bruge en ekstra papirpose eller en
skindpose for lettere at tømme beholderen.
ADVARSEL: Der skal anvendes støvopsamlingsposer til
støvklasse M.
1. Hvis du anvender valgfrit papir eller skindpose 20 , skal du
installere dem som vist i figur B.
BEMÆRK: Pas på ikke at rive posen i stykker. Anbring posen
korrekt på indgang 10 for at tilvejebringe en tæt forsegling
for maksimal støvopsamling.
Dansk
2. Anbring støvsugerhovedet 3 på beholderen og fastgør den
ved at lukke beholderens låse 4 .
3. Indsæt enden på slangen 7 i slangens indgangsdrejelås 10 og drej den mod uret for at låse den på plads.
FUNKTION
Instruktioner til brug (Fig. A, D)
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for kvæstelser,
skal apparatet slukkes og strømforsyningen til
apparatet afbrydes før montering og afmontering af
tilbehør, før justering eller ændring af konfiguration
eller ved udførelse af reparationer. Start ved et uheld
kan medføre skader.
1. Sæt strømledningen i en passende stikkontakt.
2. Drej værktøjets on/off- kontakt 15 til ON
position ( ).
3. Indstil den variable sugedrejeknap 14 til den ønskede
position. Denne funktion giver brugeren mulighed for at
styre støvsugerens effekt, sugeevne og støjniveau.
BEMÆRK: Denne indstilling styrer også sugeniveauet.
Dette er meget nyttigt ved opgaver, støvsugningen skaber
uacceptable niveauer af træk ved arbejdsemnet.
4. Følg vejledningen under Tilslutning til elværktøj for
tilslutning til det elværktøj, der skal bruges.
Justering af flowalarm (Fig. D)
Kun klasse m modeller
Justér flowalarmens justeringsstyring 16 til den indvendige
diameterstørrelse eller tilbehørsdiameter for den korrekte
slange (eller rør) efter den største del. Den valgte diameter på
justeringsstyringen skal være lig med eller større end den største
diameter på den anvendte slange / rør / tilbehør. Den leverede
slange har en indvendig diameter på 32 mm. Du vil høre en
akustisk alarm, hvis flowet falder til under 20 m/s. Systemet har
en tidsforsinkelse til at reducere uønskede alarmer.
Hvis alarmen udsendes, når der tilsyneladende ikke er nogen
blokering:
1. Sørg for, at justeringskontrollen er indstillet til den korrekte
diameter.
2. Hvis væskemængdejusteringen er indstillet til under
maksimum, skal dette niveau øges, indtil en tilstrækkelig
gennemstrømning gennem slangen får alarmen til at
standse.
3. Hvis alarmen fortsat bliver udsendt, skal du fjerne slangen
og kontrollere, at den er åben. Fjern støvposen og udskift
den, hvis den er fuld eller blokeret, og kontrollér filterets
tilstand, og udskift det om nødvendigt.
Kontakt din lokale DeWALT servicerepræsentant, hvis alarmen
fortsat bliver udsendt.
Tilslutning til elværktøjer (Fig. A, D, E)
ADVARSEL: Brug kun udgang 13 til formål, der er
specificeret i vejledningen.
1. Sæt støvsugerledningen i en passende stikkontakt.
2. Tilslut elværktøjet til stikkontakten 13 .
BEMÆRK: Se Strømtilslutningsdata for elværktøj under
Tekniske data for værktøjets strømtolerancer for at blive
tilsluttet stikkontakten 13 .
3. Drej værktøjets on/off-kontakt 15 til AKTIVERINGS position
. På denne måde kan støvsugeren slås automatisk til
og fra af elværktøjet.
BEMÆRK: Støvsugeren starter automatisk inden for 0,5
sekunder og fortsætter med at køre 15 sekunder, efter
elværktøjet er blevet slået fra.
4. Du skifter tilbage til manuel funktion ved at dreje værktøjets
on/off-kontakt 15 til ON position ( ) . I manuel funktion
slås værktøjet og støvsugeren til og fra uafhængigt af
hinanden.
5. Din DeWALT byggepladsstøvsuger er udstyret med DeWALT
AirLock tilslutningssystem. AirLock giver mulighed for
en hurtig, sikker tilslutning mellem sugeslange 7 og
elværktøjet. AirLock konnektor 23 tilsluttes direkte til
DeWALT kompatible værktøjer eller ved hjælp af en AirLock
adapter (kan fås hos din lokale DeWALT leverandør). Se
afsnittet Tilbehør for nærmere informationer om de
adaptere, der findes.
BEMÆRK: Hvis du bruger en adapter, kontrollér at den
er ordentligt fastgjort til værktøjets kontakt, før du følger
trinene nedenfor.
a. Kontrollér at kraven på AirLock konnektor står i ulåst
position. Ret indhakkene 22 på kraven og AirLock
konnektoren ind som vist for ulåste og låste positioner.
b. Skub AirLock konnektoren på adapterens
tilslutningspunkt.
c. Drej kraven til den låste position.
BEMÆRK: Kuglelejerne inde i kraven låses ind i kærven
og fastgør tilslutningen. Elværktøjet er nu sluttet korrekt
til støvopsamleren.
Automatiske filterrengøringssystemer
Denne støvsuger har et meget effektivt filterrensesystem, der
minimerer tilstopning af filteret. Hvert 30. sekund renses et af de
to filtre automatisk. Rensesprocessen skifter mellem filtrene og
fortsætter under hele enhedens levetid.
BEMÆRK: Det er normalt at høre en klikkelyd under denne
proces.
BEMÆRK: Efter mange driftstimer er det muligt, at det
automatiske filterrensesystem ikke er effektivt. Når dette
sker, skal filtrene rengøres eller udskiftes. Se Filter under
Vedligeholdelse.
Parkeringsbremse (Fig. A, F)
Parkeringsbremsen vil låse et hjul for at forhindre, at
støvsugeren ruller.
1. Du aktiverer parkeringsbremsen ved at trykke på
bremseknappen 24 for at smække bremsen ind i låst
position.
2. Du deaktiverer parkeringsbremsen ved at trykke på
bremseknappen, og bremsen vil smække i ulåst position.
7
Dansk
Fjern / udskift brugt støvopsamlingspose
(Fig. A)
ADVARSEL: Du bør anvende passende personligt
beskyttelsesudstyr som fx støvmaske og handsker under
håndtering af brugte støvsugerposer.
1. Slå støvsugeren fra og træk ledningen ud af kontakten.
2. Luk slangens indgangsdrejelås 10 med indgangsstikket 19 .
3. Lås beholderlåsene 4 op og fjern støvsugerhovedet 3 4. Træk forsigtigt støvopsamlingsposen ud fra indgangen 10 .
5. Forsegl åbningen på støvopsamlingsposen godt, når du
udtager den fra maskinen.
6. Bortskaf opsamlingsposen i en passende beholder i henhold
til lovbestemmelser.
Vådopsamlingsopgaver (Fig. A, G)
ADVARSEL: Tilslut IKKE elværktøjer til stikkontakt 13 , når
støvsugeren anvendes til vådopsamling.
ADVARSEL: Tilslut støvsugeren til en stikkontakt med
fejlstrømsafbryder (RCD), når støvsugeren bruges til
vådopsamling.
ADVARSEL: Hvis der løber skum eller væske ud af
maskinen, afbryd den omgående.
FORSIGTIG: Rengør jævnligt enheden til begrænsning af
vandniveauet og undersøg den for tegn på beskadigelse.
BEMÆRK: Fjern IKKE kugleflyderen 25 , hvis du gør det,
vil støvsugeren blive beskadiget. Kugleflyderen forhindrer
vandet i at trænge ind i motoren.
Før anvendelse af støvsugeren til vådopsamling:
• Kontrollér at beholderen er tom og fri for støv.
• Fjern filtrene 9 .
• Tilslut støvsugeren til en stikkontakt med
fejlstrømsafbryder.
ADVARSEL: Anvend ikke maskinen med denne opsætning
til støvklasse L og M.
Sådan tømmes beholderen (Fig. A, G)
Kuglesvømmerventil 25 vil blokere luften til motoren, når
beholderen er fuld, og lyden af motoren vil med det samme
ændres. Når motoren har en højfrekvent lyd og luft-/vandflowet
stopper, tøm beholderen.
1. Slå støvsugeren fra og træk ledningen ud af kontakten.
2. Lås beholderlåsene 4 op og fjern støvsugerhovedet 3 .
3. Tøm indholdet i beholderen 6 over i en passende beholder
eller afløb.
Sådan konverterer du tilbage til
tørstøvsugning (Fig. A)
1. Tøm beholder, se instruktionerne om Tømning af
beholder.
2. Anbring beholderen på hovedet, indtil den er tør. Brug
ALDRIG en vådbeholder til tøropsamling.
3. Anbring støvsugerhovedet 3 på en plan overflade, indtil
det er er tørt.
4. Geninstallér filtrene når støvsugerhovedet er tørt. Se Filtre
under Vedligeholdelse.
8
5. Når beholderen er tør, anbring støvsugerhovedet 3 på
beholderen og fastgør den ved at lukke beholderens låse 4 .
Teleskophåndtag (Fig. A, H)
Tryk på udløserknappen 17 for at hæve og sænke
teleskophåndtaget 18 .
Nedlukning/transport (Fig. A, K)
1. Drej værktøjets on/off-kontakt 15 til OFF position.
2. Tag enhedens stik ud.
3. Kun klasse M: Luk slangens indgangsdrejelås 10 med
indgangsstikket 19 .
4. Opbevar ledningen 2 som vist.
5. Fastgør maskinen under transport i køretøjer
VEDLIGEHOLD
Dit DeWALT apparat er designet til at fungere i lang tid med
minimal vedligeholdelse. Vedvarende tilfredstillende funktion
er afhængig af, om værktøjet plejes korrekt og rengøres
regelmæssigVedvarende tilfredsstillende funktion er afhængig
af, om apparatet plejes korrekt og rengøres regelmæssigt.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for kvæstelser,
skal apparatet slukkes og strømforsyningen til
apparatet afbrydes før montering og afmontering af
tilbehør, før justering eller ændring af konfiguration
eller ved udførelse af reparationer. Start ved et uheld
kan medføre skader.
ADVARSEL: Når brugeren skal udføre service, skal
maskinen skilles ad, rengøres og vedligeholdes, så vidt
det er praktisk muligt, uden at forårsage risiko for det
personale og andre, som står for vedligeholdelsen.
Egnede forholdsregler omfatter dekontaminering
før demontering, mulighed for lokal filtreret
punktudsugning, hvor maskinen demonteres, rengøring
af vedligeholdelsesområdet og passende personlig
beskyttelse.
• Producenten eller en uddannet person skal udføre en
teknisk inspektion mindst én gang årligt, fx bestående
af inspektion af filtteret for skader, maskinens
lufttæthed og korrekt funktion af styremekanismen.
• Ved udførelse af service eller reparationer skal
alle forurenede genstande, som ikke kan rengøres
tilfredsstillende, bortskaffes, sådanne genstande
skal bortskaffes i uigennemtrængelige poser i
overensstemmelse med alle gældende bekendtgørelser
for bortskaffelse af sådant affald.
• For klasse M maskiner skal ydersiden af maskinen
dekontamineres ved hjælp af støvsugemetoder og
skal aftørres eller behandles med fugemasse, inden
de tages ud af et farligt område. Alle maskindele
skal betragtes som forurenede, når de er fjernet
fra det farlige område, og der skal tages passende
foranstaltninger for at forhindre, at støvet spredes.
• For støvopsamlere er det nødvendigt at sørge for en
tilstrækkelig luftudskiftningshastighed L i rummet, hvis
udsugningsluften føres tilbage til rummet.
Dansk
(BEMÆRK: Henvisning til nationale bestemmelser er
nødvendig.)
Filter (Fig. A, I, J)
Behandling af filter
De filtre, som følger med denne støvsuger, er filtre med lang
levetid. For at være effektive til at minimere støvrecirkulation,
SKAL filtrene installeret korrekt og være i god stand.
ADVARSEL: Du bør anvende passende personligt
beskyttelsesudstyr som fx støvmaske og handsker under
håndtering af filtrene.
Sådan fjernes filtrene
1. Drej værktøjets on/off-kontakt 15 til OFF position ( ( ) og
træk ledningen ud fra kontakten.
2. Udløs beholderlåsene 4 og fjern støvsugerhovedet 3 fra
beholderen. Anbring støvsugerhovedet på hovedet på en
plan overflade.
3. Drej hvert filter 9 mod uret ved at tage fat på det på
plastikendedækslet som vist, og fjern det forsigtigt fra
hovedet, idet du sikrer, at der ikke falder snavs ind i
monteringshullet.
BEMÆRK: Vær forsigtig så du ikke ødelægger
filtermaterialet.
4. Hvis den nederste side af vakuumhovedet 3 skal rengøres,
skal du bruge en klud fugtet med vand og mild sæbe og
lade det tørre. Bortskaf kluden i en passende beholder.
5. Inspicér filtrene for slitage eller anden beskadigelse.
BEMÆRK: Hvis der er nogen tvivl om filtrenes tilstand, SKAL
de udskiftes. Fortsæt ALDRIG med at bruge filtrene, hvis de
er beskadigede.
ADVARSEL: Brug aldrig komprimeret luft eller en
børste til at rense filtre, ellers kan filtermembranen
blive beskadiget, og dette kan medføre, at der kommer
støv ind i filteret. Hvis det er nødvendigt, bank dem let
imod en hård overflade eller skyl dem med vand med
rumtemperatur og lad dem lufttørre. Rensning af filtre
er normalt unødvendigt, også selvom filteret er dækket
af støv. Det automatiske filterrensesystem vil opretholde
maksimal ydelse og vil fortsætte med at virke. Hvis der er
en visuel beskadigelse på filtermembranen, udskift filtrene.
Levetiden for filtre er typisk mellem seks og tolv måneder
afhængigt af brug og vedligeholdelse.
Sådan installeres filtre
1. Kontrollér at filterpakning 27 er på plads og er sikret
2. Stil filtergevindene 26 op på en linje og støvsug
hovedgevindene med moderat kraft, drej filtrene med uret.
indtil de sidder fast.
BEMÆRK: Vær forsigtig så du ikke ødelægger
filtermaterialet.
3. Anbring støvsugerhovedet 3 på beholderen og fastgør den
ved at lukke beholderens låse 4 .
Rengøring
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre apparatets ikke metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Lad aldrig væske trænge ind i
maskinen og nedsænk aldrig nogen del af produktet i
væske.
1. Støvsug den udvendige side på støvopsamleren. Brug til
yderligere rengøring en klud fugtet med vand og mild sæbe,
hvis det er nødvendigt.
2. Bortskaf efter brug kluden i en passende beholder.
Opbevaring (Fig. K)
1. Tøm beholderen, se Sådan tømmes beholderen under
Funktion.
2. Rengør støvsugeren indvendigt og udvendigt. Se
Rengøring.
3. Rengøring eller udskiftning af filtre, se Filtre.
4. Opbevar sugeslangen og ledningen som vist på
illustrationen. Placér enheden i et tørt rum, og sikr det mod
uautoriseret brug.
BEMÆRK: Sæt indgangsstik 19 i indgangen 10 for at
holde snavs inde i beholderen, når sugeslangen fjernes. Du
kan også binde enderne af slangen sammen og låse dem
sammen med drejelåsenden.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
apparat. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
TILBEHØR
DWV9340-XJ
DWV9315-XJ
DWV9316-XJ
DWV9401-XJ
DWV9400-XJ
DWV9402-XJ
DWV9500-XJ
Filter
Trykfast slange
Antistatisk slange
Papirpose
Plastforing
Skindpose
Vac Rack
DeWALT AirLock system
DWV9000
Drejelås tilslutning
DWV9110
29–35 mm konisk
gummiadapter
DWV9120
35–38 mm trindelt
gummiadapter
DWV9130
35 mm OD adapter
DWV9150
35 mm OD
vinkeladapter
Smøring
Dit apparat kræver ingen yderligere smøring.
9
Dansk
Installation af Vac Rack DWV9500
(Fig. K, L)
BEMÆRK: DWV902MT leveres med et DWV9500 vac racktilbehør, der allerede er installeret.
1. Fjern de 4 bærehåndtagsskruer vha. et T-25 stjernebor, og
fjern bærehåndtaget.
2. Installér vac rack’et ved at genbruge bærehåndtagsskruerne.
Sæt dem tilbage i deres oprindelige huller, og stram.
3. Brug de 2 medfølgende skruer 28 ved at placere dem i de
bageste huller af vac rack’et. Skub hver skrue ned og drej
den for at bryde gennem materialet og ind i det skjulte
skruenav nedenunder. Stram.
FORSIGTIG: Overskrid ikke 9 kg (20 lb) i hver 14 liters
opbevaringsenhed, højst 2 opbevaringsenheder pr.
støvudskiller. Overskrid ikke 18 kg (40 lb) i en 28 liters
opbevaringsenhed, 1 opbevaringsenhed pr. støvudskiller.
Hvis den anbefalede højde og/eller vægt overskrides, kan
det resultere i en ustabil støvudskiller, som kan forårsage
personskader eller beskadigelse.
BEMÆRK: Fjern ikke støvudskillerhovedet fra tanken,
mens T-stak-opbevaringsenhederne er påmonteret. Ellers
kan det resultere i beskadigelse af støvudskillerfilteret.
Fastgørelse af ledningen til
slangen (Fig. A)
Ledningen 2 kan fastgøres til sugeslangen 7 ved hjælp
af D279058CL slangeclips (kan fås hos din lokale DeWALT
leverandør).
Ret henvendelse til din forhandler vedr. yderligere informationer
omkring det passende tilbehør.
Problemløsning
Problem
Løsning
Motoren kører ikke
Kontrollér ledning, stik og udgang.
Sugekapaciteten
falder
Kontrollér at værktøjets on/off-kontakt
står i ON position ( ).
Fjern blokeringer i sugemundstykket,
sugerør, sugeslange eller filtre.
Udskift papir- eller skindpose.
Kontrollér at filtrene er korrekt installeret.
Rengør eller udskift filtrene.
Tøm beholderen, se Sådan tømmes
beholderen under Funktion.
10
Problem
Løsning
Støvsugeren
stopper
Termisk overbelastning er blevet udløst:
1. Slå støvsugeren fra og frakobl den
fra strømkilden.
2. Tøm om nødvendigt beholderen.
3. Lad enheden køle af.
4. Sæt ledningen i en passende
stikkontakt og drej værktøjets on/
off-kontakt til ON position ( ) for
at teste. Hvis støvsugeren ikke vil
genstarte, kontakt din forhandler
eller den nærmeste autoriserede
DeWALT reparatør i DeWALT
kataloget eller kontakte dit DeWALT
kontor på den adresse, der er
angivet i denne brugsvejledning.
Der kommer støv ud Kontrollér at filtrene er korrekt installeret.
under støvsugning Kontrollér at filtrene ikke er beskadigede;
udskift dem om nødvendigt.
Kontrollér at filterpakningerne er på
plads og er sikrede.
Den automatiske
Lyt indtil magnetventilen klikker for
filterrensning virker at sikre, at filterrensningsmekanismen
ikke
fungerer.
Elværktøjet tændes Kontrollér at værktøjets on/off-kontakt
ikke.
står i AKTIVERINGS position
.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Deutsch
SCHWERLAST-BAUSTAUBSAUGER
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Maschinenrichylinie
Technische Daten
Schwerlast-baustaubsauger
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
DWV902L QS
W
230
2
1400
DWV902M/
DWV902MT QS
230
2
1400
W
W
3600/3000
1200
3600/3000
1200
Hz
I
I
l/s
50
IPX4
38
18,4
68
50
IPX4
38
18,4
68
kPa
l/s
21
32,6
21
32,6
kPa
m²
18,6
0,3
18,6
0,3
W
2200/1600
2200/1600
m
mm
kg
4,1
32
15
4,1
32
15
Spannung
Typ
Nennleistung
VWS
Höchstleistung
Leistung, Normalbetrieb
(EN60335-2-69)
Frequenz
Schutzklasse
Behälterkapazität
Füllmenge (flüssig)
Durchflussrate (max at
blower)
Unterdruck (max at blower)
Durchflussrate
(EN60335-2-69)
Unterdruck (EN60335-2-69)
Filterfläche
Stromanschlussdaten des
Elektrowerkzeugs
Schlauchlänge
Schlauchdurchmesser
Gewicht
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60335‑2‑69.
LPA(EmissionsdB(A)
75
75
Schalldruckpegel)
LWA(Schallleistungspegel) dB(A)
88
88
K(Unsicherheit für
dB(A)
3
3
den angegebenen
Schallpegel)
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60335-1:2012 +A11:2014 EN60335-2-69:2012.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie, 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
20.04.2016
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
11
Deutsch
Wichtige Sicherheitshinweise
WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise
und alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann zu elektrischem
Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ALLE ANWEISUNGEN AUF
LESEN UND BEACHTEN SIE ALLE
ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DIESES GERÄT
VERWENDEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12
WARNUNG: Bediener müssen ausreichend über den
Gebrauch dieser Maschinen geschult sein.
WARNUNG: Dadurch wird das Risiko eines Stromschlags
reduziert. Nicht Regen aussetzen. Nicht im Freien lagern.
Vor der Verwendung müssen die Bediener Informationen,
Anweisungen und Schulung in Bezug auf die Verwendung der
Maschine und die Substanzen, für die sie zu verwenden ist,
erhalten; dies schließt die sichere Sammlung und Entsorgung
der aufgenommenen Materialien ein.
Die Bediener müssen jegliche Sicherheitsbestimmungen in
Bezug auf die Materialien, mit denen umgegangen wird,
beachten.
Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, solange es an eine
Stromquelle angeschlossen ist. Netzstecker abziehen, wenn
das das Gerät nicht verwendet wird, sowie vor jeglichen
Instandsetzungsarbeiten.
Das Gerät darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Wenn
das Gerät durch oder in der Nähe von Kindern verwendet wird,
besondere Vorsicht walten lassen.
Das Gerät NUR wie im Handbuch beschrieben verwenden. Nur
von DeWALT empfohlene Anbauteile verwenden.
Das Gerät nicht verwenden, wenn Netzstecker oder Netzkabel
beschädigt sind. Wenn das Gerät nicht richtig arbeitet oder
wenn es fallen gelassen, beschädigt, im Freien gelassen oder
in Wasser getaucht wurde, ist es einem Kundendienstzentrum
zu übergeben.
Ziehen oder tragen Sie dieses Gerät nicht am Netzkabel,
verwenden Sie das Netzkabel nicht als Griff, klemmen Sie das
Netzkabel nicht in einem Türspalt ein und ziehen Sie es nicht
über scharfe Kanten. Fahren Sie nicht mit dem Gerät über das
Netzkabel. Halten Sie das Netzkabel von beheizten Flächen
entfernt.
Ziehen Sie nicht den Netzstecker ab, indem Sie am Netzkabel
ziehen. Fassen Sie zum Abziehen am Netzstecker an, nicht am
Netzkabel.
Fassen Sie den Netzstecker oder das Gerät nicht mit feuchten
Händen an.
Legen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Gerätes.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Öffnungen blockiert
sind; entfernen Sie Staub, Flusen, Haare und alles, was den
Luftstrom behindern kann.
Halten Sie Haare, locker sitzende Kleidung, Finger und alle
Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen entfernt.
•
•
•
•
•
Schalten Sie vor dem Abziehen des Netzsteckers alle
Bedienelemente aus.
Lassen Sie beim Reinigen von Treppen besondere Vorsicht
walten.
Verwenden Sie das Gerät niemals, um entzündliche oder
brennbare Flüssigkeiten, z. B. Benzin, aufzusaugen, und nicht
in Bereichen, wo solche Stoffe vorhanden sein können.
In trockenen Bereichen oder bei niedriger Luftfeuchtigkeit sind
Entladungen statischer Elektrizität möglich. Diese treten nur
vorübergehend auf und beeinträchtigen die Verwendung des
Staubsaugers nicht. Um die Häufigkeit der elektrostatischen
Entladungen zu verringern, fügen Sie der Luft mit einem auf
einer Konsole installierten Befeuchter Feuchtigkeit hinzu oder
verwenden Sie den Antistatik-Zubehörschlauch DWV9316-XJ.
Entleeren Sie den Behälter nach jeder Verwendung, um
spontane Entzündungen zu vermeiden.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Zusätzliche Sicherheitshinweise
•
•
•
•
•
•
•
•
Saugen Sie keine brennenden oder rauchenden Gegenstände
wie z. B. Zigaretten oder Streichhölzer sowie keine heiße
Asche auf.
Nicht zum Aufsaugen brennbarer und explosiver Materialien
verwenden, wie z. B. Kohle, Getreide, oder andere fein verteilte
brennbare Materialien.
Nicht zum Aufsaugen gefährlicher, giftiger oder
krebserregender Materialien wie Asbest oder Pestizide
verwenden.
Niemals explosive Flüssigkeiten (z. B. Benzin, Dieselkraftstoff,
Heizöl, Farbverdünner usw.), Säuren oder Lösungsmittel
aufsaugen.
Den Staubsauger nicht ohne eingebaute Filter verwenden,
außer wie unter Nasssauganwendungen beschrieben.
Einige Holzarten enthalten Konservierungsstoffe, die giftig sein
können. Vermeiden Sie beim Umgang mit solchen Materialien
das Einatmen von Stäuben und den Hautkontakt. Beschaffen
Sie Sicherheitsinformationen vom Lieferanten dieser
Materialien und befolgen Sie diese.
Verwenden Sie den Staubsauger nicht als Trittstufe.
Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Staubsauger.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert.
Überprüfen Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung
auf dem Typenschild entspricht.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Deutsch
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs
geeignet ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge beträgt
30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Staubsauger
1Schlauch
1 DWV9210-XJ Anschluss-Set
2Filter
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Markierungen auf dem Staubsauger
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
ARNUNG: Dieses Gerät enthält gefährlichen Staub. Die
W
Entleerung und Wartung, einschließlich der Entnahme
des Staubbeutels, darf nur durch geschultes Personal
durchgeführt werden, das geeignete Schutzausrüstung
trägt. Nicht einschalten, bevor das vollständige
Filtersystem eingebaut wurde.
Staubsauger der Klasse L sind für die Absaugung von trockenen,
nicht brennbaren Stäuben mit Arbeitsplatzgrenzwerten von
> 1 mg/m³ geeignet.
Staubsauger der Klasse M sind für die Absaugung von
trockenen, nicht brennbaren Stäuben mit
Arbeitsplatzgrenzwerten von > 0,1 mg/m³ geeignet.
Lage des datumscodes (Abb. [fig.] A)
Der Datumscode 28 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2016 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am Gerät
oder dessen Teilen vor. Dies könnte zu Schäden oder
Verletzungen führen.
1 Oberer Handgriff/Kabelaufwicklung
2 Netzkabel
3 Unterdruckkopf
4 Behälterverschluss
5 Rad
6 Behälter
7 Saugschlauch
8 Rollen (eine davon mit Feststellbremse)
9 Filter
10 Schlaucheinlassstück mit Drehverriegelung
11 Schlauchhalteklemme
12 Vorderer Handgriff
13 Steckdose für Elektrowerkzeuge
14 Stufenloser Saugstärkeregler
15 Ein/Aus/Werkzeugschalter
16 Einstellung für Durchflussalarm (nur Modelle der M-Klasse)
17 Teleskopgriff-Lösetaster
18 Teleskopgriff
19 Einlassstopfen (nur Modelle der Klasse M)
20 Beutel
21 DWV9210-XJ Anschluss-Set (umfasst DWV9000, DWV9120,
DWV9130)
Bestimmungsgemässe Verwendung
Diese Staubsauger sind für das Aufsaugen von feinen Partikeln
bestimmt, z. B. von Gipskarton- oder Oberflächenstäuben.
DWV902L
Dieses Gerät kann als Industriestaubsauger und
Staubabsauggerät zur Absaugung aller Arten von trockenen,
nicht brennbaren Stäuben bis zur Staubklasse L mit
Arbeitsplatzgrenzwerten von mehr als 1 mg/m³ verwendet
werden.
DWV902M, DWV902MT
Dieses Gerät kann als Industriestaubsauger und
Staubabsauggerät zur Absaugung aller Arten von trockenen,
nicht brennbaren Stäuben bis zur Staubklasse M mit
Arbeitsplatzgrenzwerten von mehr oder gleich 0,1 mg/m³
verwendet werden.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Schwerlaststaubsauger sind für den professionellen
Einsatz gebaut.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
Verwenden Sie den Staubsauger NICHT für brennbare Stäube.
Verwenden Sie den Staubsauger NICHT in explosionsfähigen
Atmosphären.
13
Deutsch
HINWEIS: Dieses Gerät eignet sich für die kommerzielle
Verwendung z. B. in Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Fabriken,
Werkstätten, Büros, Vermietungsfirmen und auf Baustellen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
Optionaler Antistatikschlauch
Die Modelle DWV902L, DWV902M und DWV902MT sind
jeweils mit einem antistatischem Erdungssystem ausgerüstet.
Es muss ein Antistatikschlauch vom einem autorisierten
Kundendienstzentrum erworben werden. Dieser Schlauch
(DWV9316-XJ) passt genau wie der Standardschlauch in das
Staubabsaugsystem. Wenn Sie sich mit Ihrem Händler in
Verbindung setzen möchten, finden Sie die nächste DeWALTKundendienstwerkstatt im DeWALT-Katalog oder setzen
Sie sich mit der DeWALT-Geschäftsstelle unter der in dieser
Betriebsanleitung angegebenen Adresse in Verbindung.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
(ABB. A–C)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen
verursachen.
WARNUNG: Die Filter 9 müssen beim
Staubsaugen immer montiert sein, außer wie unter
Nasssauganwendungen im Abschnitt Betrieb
beschrieben. Beim Aufsaugen von Feinstaub können
Sie auch einen zusätzlichen Papier- oder Filzbeutel
verwenden, um das Entleeren des Behälters zu
vereinfachen.
WARNUNG: Staubsammelbeutel der Staubklasse M
müssen verwendet werden.
1. Wenn optionale Papier- oder Filzbeutel 20 verwendet
werden sollen, sind diese gemäß Bild B einzusetzen.
HINWEIS: Den Beutel nicht zerreißen. Den Beutel vorsichtig
auf den Auslass 10 positionieren, um einen dichten Sitz zu
erreichen, was maximale Staubsammelleistung garantiert.
2. Den Unterdruckkopf 3 auf den Behälter setzen und durch
Schließen der Behälterverschlüsse 4 sichern.
3. Schlauchende 7 in Schlaucheinlass mit
Drehverriegelung 10 einführen und gegen den
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
BETRIEB
Gebrauchsanweisungen (Abb. A, D)
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
14
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen
verursachen.
1. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete
Steckdose ein.
2. Stellen Sie den Ein/Aus/Werkzeugschalter 15 auf die
Position ON ( ).
3. Stellen Sie den stufenlosen Saugstärkeregler 14 auf die
gewünschte Position. Mit dieser Funktion kann der Bediener
die Saugkraft und die Lautstärke des Gerätes einstellen.
HINWEIS: Diese Einstellung steuert außerdem die
Saugstärke. Dies ist bei Anwendungen sehr hilfreich, bei
denen eine zu hohe Saugstärke das Werkstück zu stark
belasten würde.
4. Beachten Sie zum Anschluss an das zu verwendende
Elektrowerkzeug die Anweisungen unter Anschluss an
Elektrowerkzeuge.
Einstellung Durchflussalarm (Abb. D)
Nur Modelle der Klasse M
Stellen Sie die Einstellung für den Durchflussalarm 16 auf den
richtigen Innendurchmesser des Rohres (oder Schlauches)
oder den Durchmesser des Zubehörteiles ein (in Bezug auf
den größten Querschnitt). Der gewählte Durchmesser der
Einstellung muss größer oder gleich dem größten Durchmesser
des verwendeten Rohres/Schlauches/Zubehörteiles sein.
Der mitgelieferte Schlauch hat einen Innendurchmesser von
32 mm. Wenn die Durchflussrate auf unter 20 m/s fällt, wird ein
akustischer Alarm ausgegeben. Das System verfügt über eine
Zeitverzögerung, um ungewollte Alarme zu reduzieren.
Falls der Alarm ertönt, wenn keine offensichtliche Blockade
vorliegt:
1. Stellen Sie sicher, dass die Anpassungsregelung auf den
richtigen Durchmesser eingestellt ist.
2. Wenn die Fließgeschwindigkeit unter das Maximum
eingestellt ist, erhöhen Sie den Pegel, bis eine ausreichende
Strömung durch den Schlauch den Alarm beendet.
3. Wenn der Alarm weiterhin ertönt, entfernen Sie den
Schlauch und überprüfen Sie, dass er frei ist. Entfernen und
ersetzen Sie den Staubbeutel, wenn er voll oder verstopft
ist, und überprüfen Sie den Filterzustand und ersetzen Sie
ihn, falls nötig.
Wenn der Alarm weiterhin ertönt, wenden Sie sich an Ihren
DeWALT-Kundendienst.
Anschluss an Elektrowerkzeuge
(Abb. A, D, E)
WARNUNG: Verwenden Sie den Auslass 13 nur für in der
Beschreibung angegebene Zwecke.
1. Stecken Sie den Netzstecker des Staubsaugers in eine
geeignete Steckdose ein.
2. Schließen Sie das Elektrowerkzeug an die Steckdose 13 an.
HINWEIS: Die maximale Leistungsaufnahme des an die
Deutsch
Steckdose 13 anzuschließenden Werkzeuges finden Sie
unter Anschlussdaten des Elektrowerkzeugs unter
Technische Daten.
3. Drehen Sie den Ein/Aus/Werkzeugschalter 15 auf die
Position ACTIVATION
. Dadurch wird der Staubsauger
automatisch mit dem Elektrowerkzeug ein- und
ausgeschaltet.
HINWEIS: Der Staubsauger startet automatisch innerhalb
von 0,5 Sekunden und läuft nach Ausschalten des
Elektrowerkzeugs 15 Sekunden nach.
4. Zum Umschalten auf den manuellen Modus den Ein/Aus/
Werkzeugschalter 15 auf die Position ON ( ) stellen. Im
manuellen Modus sind das Werkzeug und der Staubsauger
unabhängig voneinander ein- und ausschaltbar.
5. Ihr DeWALT-Baustaubsauger ist mit dem DeWALT AirLockAnschlusssystem ausgerüstet. AirLock ermöglicht einen
schnellen, sicheren Anschluss zwischen Saugschlauch 7 und Elektrowerkzeug. Der AirLock-Anschluss 23 wird
direkt oder über einen AirLock-Adapter (erhältlich bei
Ihrem lokalen DeWALT-Lieferanten) an DeWALT-kompatible
Werkzeuge angeschlossen. Einzelheiten zu verfügbaren
Adaptern finden Sie im Abschnitt Zubehör.
HINWEIS: Falls ein Adapter verwendet wird, stellen Sie
dessen sichere Befestigung am Werkzeug sicher, bevor Sie
die nachfolgenden Schritte ausführen.
a. Stellen Sie sicher, dass sich der Ring am AirLockAnschluss in der entsperrten Position befindet. Richten
Sie die Kerben 22 am Ring und am AirLock-Anschluss
wie abgebildet aus, um die Elemente in die entsperrte
und gesperrte Position zu bringen.
b. Drücken Sie den AirLock-Anschluss auf den
Adapteranschlusspunkt.
c. Drehen Sie den Ring in die gesperrte Position.
HINWEIS: Führen Sie die Kugellager im Bundverschluss
in den Schlitz ein und sichern Sie die Verbindung. Das
Elektrowerkzeug ist jetzt sicher mit dem Staubsauger
verbunden.
Automatisches Filterreinigungssystem
Dieser Staubsauger verfügt über ein hocheffektives Filtersystem,
das Filterverstopfungen minimiert. Alle 30 Sekunden wird einer
der beiden Filter automatisch gereinigt. Der Reinigungsprozess
wird während der gesamten Lebensdauer des Gerätes
abwechselnd an beiden Filtern durchgeführt.
HINWEIS: Ein Klickgeräusch ist während dieses Prozesses
normal.
HINWEIS: Nach vielen Betriebsstunden ist das automatische
Filtersystem möglicherweise nicht mehr effektiv. In diesem Fall
müssen die Filter gereinigt oder ersetzt werden. Siehe Filter
unter Wartung.
Feststellbremse (Abb. A, F)
Die Feststellbremse blockiert ein Rad, um ein Wegrollen des
Staubsaugers zu verhindern.
1. Zum Betätigen der Feststellbremse drücken Sie auf die
Bremstaste 24 , um die Bremse in die blockierte Position zu
bringen.
2. Zum Lösen der Feststellbremse drücken Sie erneut auf die
Bremstaste; die Bremse springt in die geöffnete Position
zurück.
Gebrauchte Staubsammelbeutel
entfernen/wechseln (Abb. A)
WARNUNG: Beim Umgang mit gebrauchten
Staubbeuteln müssen geeignete Schutzausrüstungen wie
z. B. Staubmaske und Handschuhe getragen werden.
1. Staubsauger ausschalten und Netzstecker abziehen.
2. Das Schlaucheinlassstück mit Drehverriegelung 10 mit dem
Einlassstopfen 19 schließen.
3. Behälterverriegelungen 4 lösen und Unterdruckkopf 3 abnehmen.
4. Sammelbeutel vorsichtig vom Einlass 10 abziehen.
5. Die Öffnung des Sammelbeutels nach Abnehmen von der
Maschine fest verschließen.
6. Sammelbeutel in geeignetem Behälter vorschriftsgemäß
entsorgen.
Nasssauganwendungen (Abb. A, G)
WARNUNG: Beim Nasssaugen KEINE Elektrowerkzeuge an
den Auslass 13 anschließen.
WARNUNG: Staubsauger für Nasssaugbetrieb an mit
Fehlerstrom-Schutzschalter abgesicherte Steckdose
anschließen.
WARNUNG: Wenn Schaum oder Flüssigkeiten aus der
Maschine austreten, Maschine sofort ausschalten.
VORSICHT: Die Wasserbegrenzungsvorrichtung
regelmäßig reinigen und auf Schäden prüfen.
HINWEIS: Schwimmerkugel 25 NICHT entfernen;
anderenfalls wird der Staubsauger beschädigt. Die
Schwimmerkugel verhindert ein Eindringen von Wasser in
den Motor.
Vor dem Nasssaugbetrieb des Staubsaugers:
• Der Behälter muss leer und frei von übermäßigem
Staub sein.
• Filter 9 herausnehmen.
• Staubsauger an eine mit Fehlerstrom-Schutzschalter
abgesicherte Steckdose anschließen.
WARNUNG: Die Maschine in dieser Einrichtung nicht für
Staubklassen L und M verwenden.
Leeren des Behälters (Abb. A, G)
Das Schwimmerkugelventil 25 blockiert die Luftzufuhr zum
Motor, sobald der Behälter voll ist, und das Motorgeräusch
ändert sich sofort. Leeren Sie den Behälter, wenn der Klang des
Motors höher wird und der Durchfluss von Luft/Wasser stoppt.
1. Staubsauger ausschalten und Netzstecker abziehen.
2. Behälterverriegelungen 4 lösen und Unterdruckkopf 3 abnehmen.
3. Inhalt des Behälters 6 in ein geeignetes Gefäß bzw. einen
geeigneten Abfluss geben.
15
Deutsch
Zurückrüstung auf trockenen
Staubsaugbetrieb (Abb. A)
1. Behälter leeren, siehe Anweisungen unter Leeren des
Behälters.
2. Behälter mit der Öffnung nach unten aufstellen,
bis er vollständig getrocknet ist. Für den trockenen
Staubsaugbetrieb KEINEN feuchten Behälter verwenden.
3. Unterdruckkopf 3 auf ebene Fläche ablegen, bis er
trocken ist.
4. Sobald der Unterdruckknopf trocken ist, Filter wieder
einbauen. Siehe Filter unter Wartung.
5. Sobald der Behälter trocken ist, den Unterdruckkopf 3 auf den Behälter setzen und durch Schließen der
Behälterverschlüsse 4 sichern.
•
•
Teleskopgriff (Abb. A, H)
Lösetaster 17 drücken, um den Teleskopgriff 18 aus- und
einzufahren.
Ausschalten/Transport (Abb. A, K)
1. Drehen Sie den Ein/Aus/Werkzeugschalter 15 auf die
Position OFF.
2. Ziehen Sie den Netzstecker.
3. Nur Klasse M: Das Schlaucheinlassstück mit
Drehverriegelung 10 mit dem Einlassstopfen 19 schließen.
4. Netzkabel 2 wie gezeigt verstauen.
5. Beim Transport in Fahrzeugen die Maschine sichern.
WARTUNG
Ihr DeWALT-Gerät wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der richtigen Pflege des
Gerätes und seiner regelmäßigen Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen
verursachen.
WARNUNG: Bei einer Instandhaltung durch
den Benutzer muss die Maschine soweit wie
vernünftigerweise durchführbar zerlegt, gereinigt und
instandgesetzt werden, ohne dass dabei Risiken für das
Wartungspersonal und andere Personen entstehen.
Angemessene Sicherheitsmaßnahmen umfassen die
Reinigung vor der Zerlegung, lokale Abluftfilterung
am Zerlegeort, Reinigung des Wartungsbereichs und
geeignete persönliche Schutzausrüstung.
• Der Hersteller oder eine unterwiesene Person führen
mindestens in jährlichen Intervallen eine technische
Prüfung durch, die z. B. aus einer Prüfung des Filters
auf Schäden, der Luftdichtheit der Maschine sowie der
ordnungsgemäßen Funktion des Steuermechanismus
besteht.
• Bei der Durchführung von Instandhaltungs- oder
Reparaturarbeiten sind alle verschmutzten
16
Gegenstände, die nicht zufriedenstellend gereinigt
werden können, zu entsorgen; solche Gegenstände
sind in undurchlässigen Beuteln sowie gemäß
aller entsprechenden Entsorgungsvorschriften zu
entsorgen.
Bei Maschinen der Klasse M muss das Äußere der
Maschine mittels eines Staubsaugers gereinigt
werden und saubergewischt oder mit einem
Versiegelungsmittel behandelt werden, bevor das
Gerät aus dem Gefahrenbereich herausgebracht
wird. Sämtliche Maschinenteile gelten bei dem
Herausbringen aus einem Gefahrenbereich als
kontaminiert; es sind geeignete Maßnahmen gegen
die Verbreitung von Staub zu treffen.
Für Staubabsaugungen ist es erforderlich, eine
ausreichende Luftaustauschrate L im Raum
sicherzustellen, wenn die Abluft in den Raum
zurückgeleitet wird.
(HINWEIS: Hierzu sind nationale Richtlinien
einzuhalten.)
Filter (Abb. A, I, J)
Filterpflege
Die in diesem Staubsauger verwendeten Filter sind
Langzeitfilter. Um bei der Minimierung der Staubzirkulation
effektiv sein zu können, MÜSSEN die Filter richtig eingebaut und
in gutem Zustand sein.
WARNUNG: Beim Umgang mit Filtern müssen
geeignete Schutzausrüstungen wie z. B. Staubmaske und
Handschuhe getragen werden.
Filter ausbauen
1. Stellen Sie den Ein/Aus/Werkzeugschalter 15 auf die
Position OFF ( ) und ziehen Sie den Netzstecker des
Gerätes ab.
2. Behälterverriegelungen 4 lösen und Unterdruckkopf 3 abnehmen. Unterdruckkopf umgekehrt auf ebene Fläche
ablegen.
3. Jeden Filter 9 wie dargestellt an der
Kunststoffendabdeckung gegen den Uhrzeigersinn drehen
und vorsichtig vom Kopf abnehmen; dabei darauf achten,
dass keine Stücke in die Montageöffnung fallen.
HINWEIS: Achten Sie darauf, das Filtermaterial nicht zu
beschädigen.
4. Wenn die Unterseite des Unterdruckkopfes 3 gereinigt
werden muss, verwenden Sie dazu ein feuchtes Tuch und
milde Seife und lassen Sie den Kopf anschließend gut
trocknen. Entsorgen Sie das Tuch in einen geeigneten
Behälter.
5. Filter auf Verschleiß, Risse und andere Schäden prüfen.
HINWEIS: Bei Zweifel über den Zustand der Filter sind
die Filter zu wechseln. Beschädigte Filter NICHT weiter
verwenden.
WARNUNG: Verwenden Sie zur Filterreinigung niemals
Druckluft oder Bürsten, da sonst Schäden an der
Filtermembran entstehen, wodurch Staub durch den
Filter eindringen kann. Falls notwendig leicht gegen eine
Deutsch
harte Fläche klopfen oder mit Wasser ausspülen, das
Raumtemperatur hat, und an der Luft trocknen lassen.
Das Reinigen der Filter ist gewöhnlich unnötig, auch
wenn der Filter von Staub bedeckt ist. Das automatische
Filterreinigungssystem bewahrt die optimale Leistung
und funktioniert auch weiterhin. Falls die Filtermembran
sichtbar beschädigt ist, sind die Filter auszutauschen. Filter
halten je nach Beanspruchung und Pflege zwischen sechs
und zwölf Monate.
Filter einbauen
1. Die Filterdichtung 27 muss eingebaut und sicher befestigt
sein
2. Filtergewinde 26 zum Gewinde des Unterdruckkopfs
ausrichten und den Filter handfest im Uhrzeigersinn
anziehen.
HINWEIS: Achten Sie darauf, das Filtermaterial nicht zu
beschädigen.
3. Den Unterdruckkopf 3 auf den Behälter setzen und durch
Schließen der Behälterverschlüsse 4 sichern.
Schmierung
Ihr Gerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel
oder andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der
nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien
können das in diesen Teilen verwendete Material
aufweichen. Achten Sie darauf, dass niemals Flüssigkeiten
in die Maschine eindringen. Tauchen Sie niemals irgendein
Teil des Geräts in eine Flüssigkeit.
1. Reinigen Sie die Außenseite des Staubsaugers mit einem
Staubsauger. Verwenden Sie für die weitere Reinigung ein
nur mit Wasser und einer milden Seife befeuchtetes Tuch.
2. Entsorgen Sie das Tuch in einen geeigneten Behälter.
Lagerung (Abb. K)
1. Behälter leeren, siehe Anweisungen zu Leeren des
Behälters unter Betrieb.
2. Den Staubsauger innen und außen absaugen. Siehe
Reinigung.
3. Filter reinigen bzw. ersetzen, siehe Filter.
4. Den Saugschlauch und das Netzkabel wie im Bild dargestellt
verstauen. Lagern Sie das Gerät in einem trockenen Raum
und sichern Sie es vor unbefugter Benutzung.
HINWEIS: Stecken Sie den Einlassstopfen 19 in den
Einlass 10 , damit Schmutz bei abgenommenem
Saugschlauch im Behälter bleibt. Sie können die Enden des
Schlauches auch mit der Drehverriegelung miteinander
verbinden.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
ZUBEHÖR
DWV9340-XJ
DWV9315-XJ
DWV9316-XJ
DWV9401-XJ
DWV9400-XJ
DWV9402-XJ
DWV9500-XJ
Filter
Druckfester Schlauch
Antistatikschlauch
Papierbeutel
Kunststoffauskleidung
Filzbeutel
Staubsaugerhalterung
DeWALT AirLock-System
DWV9000
Drehverriegelungsanschluss
DWV9110
konischer Gummiadapter,
29–35 mm
DWV9120
gestufter Gummiadapter,
35–38 mm
DWV9130
OD-Adapter, 35 mm
DWV9150
OD-Winkeladapter, 35 mm
Staubsaugerhalterung DWV9500
Installation (Abb. K, L)
HINWEIS: Das Modell DWV902MT wird mit einer bereits
montierten Vorrichtung für die Staubsaugerhalterung DWV9500
geliefert.
1. Entfernen Sie die 4 Schrauben des Transportgriffs mit einem
T-25-Sterne-Bit und entfernen Sie den Transportgriff.
2. Bringen Sie die Staubsaugerhalterung mit Hilfe der
Schrauben des Transportgriffs an. Setzen Sie sie wieder in
die ursprünglichen Löcher und ziehen Sie sie fest.
3. Setzen Sie die 2 mitgelieferten Schrauben 28 in die
hinteren Löcher der Staubsaugerhalterung. Drehen Sie
alle Schrauben mit etwas Druck nach unten, damit sie das
Material durchbricht und in den verborgenen Schraubdom
eindringt. Festziehen.
VORSICHT: Sie dürfen pro 14-Liter-Speicher 9 kg (20 lb)
nicht überschreiten, maximal 2 Speicher pro Staubsauger
sind zulässig. Sie dürfen pro 28-Liter-Speicher 18 kg (40 lb)
nicht überschreiten, maximal 1 Speicher pro Staubsauger
ist zulässig. Das Überschreiten der empfohlenen Höhe
und/oder des Gewichts könnte zu einer instabilen
Staubabsaugung führen und Verletzungen oder Schäden
verursachen.
HINWEIS: Entfernen Sie das Kopfteil des
Staubsaugers nicht vom Tank, wenn die T-förmigen
Speicheraufhängungen angebracht sind. Anderenfalls
können die Staubabsaugfilter beschädigt werden.
Anderenfalls kann der Staubabsaugfilter beschädigt
werden.
17
Deutsch
Befestigung des Netzkabels am Schlauch
(Abb. A)
Das Netzkabel 2 kann mit dem Schlauchclip
D279058CL (erhältlich bei Ihrem lokalen DeWALT-Händler) am
Saugschlauch 7 befestigt werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Fehlerbehebung
Problem
Lösung
Motor läuft nicht
Netzkabel, Stecker und Steckdose prüfen.
Der Ein/Aus/Werkzeugschalter muss sich
in der Position
ON ( ) befinden.
Saugkapazität lässt Blockierungen in der Saugdüse, im
nach
Saugrohr, im Saugschlauch oder in den
Filtern beseitigen.
Den Papier- oder Filzbeutel wieder
einsetzen.
Richtigen Einbau der Filter prüfen.
Filter reinigen oder austauschen.
Behälter leeren, siehe Leeren des
Behälters unter Betrieb.
Der Staubsauger
Es wurde eine thermische Überlast
geht aus
ausgelöst:
1. Schalten Sie den Staubsauger aus
und trennen Sie ihn vom Netz.
2. Leeren Sie den Behälter, falls
erforderlich.
3. Lassen Sie das Gerät abkühlen.
4. Stecken Sie das Netzkabel in eine
geeignete Steckdose ein und stellen
Sie den Ein/Aus/Werkzeugschalter
auf die Position ON ( ), um das Gerät
zu prüfen. Wenn der Staubsauger
den Betrieb nicht wieder aufnimmt,
setzen Sie sich mit Ihrem Händler in
Verbindung, suchen Sie die nächste
DeWALT -Kundendienstwerkstatt im
DeWALT -Katalog, oder Sie setzen
sich mit der DeWALT -Geschäftsstelle
unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse in Verbindung.
Beim Staubsaugen Richtigen Einbau der Filter prüfen.
tritt Staub aus
Die Filter dürfen nicht beschädigt sein;
falls erforderlich, ersetzen.
Die Filterdichtungen müssen eingebaut
und sicher befestigt sein
Die automatische Achten Sie auf das Klicken der
Filterreinigung
Elektromagneten, die anzeigen, dass der
funktioniert nicht Filterreinigungsmechanismus arbeitet.
18
Problem
Lösung
Das
Elektrowerkzeug
lässt sich nicht
einschalten.
Der Ein/Aus/Werkzeugschalter muss
sich in der Position ACTIVATION
befinden.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
English
HEAVY-DUTY CONSTRUCTION DUST EXTRACTOR
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
DWV902L QS/GB
DWV902L LX
230
230
2
1400
–
115
2
1400
1840
1065
50
IPX4
38
18.4
64
20
31.3
16.8
0.3
3600/3000
1200
50
IPX4
38
18.4
68
21
32.6
18.6
0.3
1840
1065
50
IPX4
38
18.4
64
20
31.3
16.8
0.3
440
4.1
32
15
2200/1600
4.1
32
15
440
4.1
32
15
75
88
3
75
88
3
75
88
3
Voltage
UK & Ireland
Type
Rated power
VAC
VAC
Max power
Power, normal operation (EN 60335-2-69)
Frequency
Protective class
Container capacity
Filling quantity (liquid)
Flow rate (max at blower)
Negative pressure (max at blower)
Flow rate (EN 60335-2-69)
Negative pressure (EN 60335-2-69)
Filter surface
W
W
Hz
I
I
l/s
kPa
l/s
kPa
m²
3600/3000
1200
50
IPX4
38
18.4
68
21
32.6
18.6
0.3
Power connection data of power tool
Hose length
Hose diameter
Weight
W
m
mm
kg
2200/1600
4.1
32
15
W
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60335‑2‑69:
LPA(emission sound pressure level)
dB(A)
75
LWA(sound power level)
dB(A)
88
K(uncertainty for the given sound level)
dB(A)
3
DWV902M/ DWV902MT DWV902M/ DWV902MT
QS/GB
LX
230
–
230
115
2
2
1400
1400
EC-Declaration of Conformity
Machinery Directive
Heavy-Duty Construction Dust Extractor
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60335-1:2012 +A11:2014 EN60335-2-69:2012.
These products also comply with Directive, 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.04.2016
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
19
English
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
•
•
•
•
•
•
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
•
Important Safety Instructions
WARNING! Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or serious
injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
BEFORE USING THIS APPLIANCE, READ
AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
20
WARNING: Operators shall be adequately instructed on
the use of these machines.
WARNING: To reduce the risk of electric shock. Do not
expose to rain. Store indoors.
Before use, operators shall be provided with information,
instruction and training for the use of the machine and
the substances for which it is to be used, including the safe
method of removal and disposal of the material collected.
Operators should observe any safety regulations appropriate
to the materials being handled.
Do not leave the appliance when it is connected to a power
source. Unplug it from outlet when not in use and before
servicing.
Do not allow the appliance to be used as a toy. Pay close
attention when the appliance is used by or near children.
Use this appliance ONLY as described in the manual. Use only
DeWALT recommended attachments.
Do not use this appliance with a damaged cord or plug. If the
appliance is not working correctly, or if it has been dropped,
damaged, left outdoors, or dropped in water, return it to a
service center.
Do not pull or carry this appliance by the cord, use the cord
as a handle, close a door on the cord, or pull the cord around
sharp edges or corners. Do not run the appliance over the cord.
Keep cord away from heated surfaces.
Do not unplug this appliance by pulling on the cord. To
unplug, grasp the plug, not the cord.
Do not handle the plug or appliance with wet hands.
Do not put any objects into the openings of the appliance. Do
not use the appliance with any opening blocked; keep free of
dust, lint, hair and anything else that may reduce air flow.
Keep hair, loose clothing, fingers, and all body parts away from
the openings and moving parts.
Turn off all controls before unplugging appliance.
Use extra care when cleaning on stairs.
Do not use the appliance to pick up flammable or combustible
liquids, such as gasoline, or use in areas where flammable or
combustible liquids are present.
Static shocks are possible in dry areas or when the relative
humidity of the air is low. This is only temporary and does
not affect the use of the vacuum. To reduce the frequency of
static shocks, add moisture to the air with a console, installed
humidifier or use DWV9316-XJ non-static hose accessory.
To avoid spontaneous combustion, empty canister after
each use.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Additional Safety Rules
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not pick up anything that is burning or smoking, such as
cigarettes, matches, or hot ashes.
Do not use to vacuum combustible explosive materials, such
as coal, grain, or other finely divided combustible material.
Do not use to vacuum hazardous, toxic or carcinogenic
materials, such as asbestos or pesticide.
Never pick up explosive liquids (e.g. gasoline, diesel fuel,
heating oil, paint thinner, etc.), acids or solvents.
Do not use vacuum without filter in place, except as described
under Wet Pickup Applications.
Some wood contains preservatives which can be toxic. Take
extra care to prevent inhalation and skin contact when
working with these materials. Request and follow any safety
information available from your material supplier.
Do not use vacuum as a step ladder.
Do not place heavy objects on vacuum.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the power supply corresponds to the voltage
on the rating plate.
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe
isolating transformer with an earth screen between the
primary and secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
English
Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
Example:
Using an Extension Cable
WARNING: Never modify the power appliance or any part
of it. Damage or personal injury could result.
1 Top handle/cord wrap
2 Power cord
3 Vacuum head
4 Canister latch
5 Wheel
6 Canister
7 Suction hose
8 Casters (one equipped with parking brake)
9 Filters
10 Twist-lock hose inlet
11 Hose clip
12 Front handle
13 Outlet for power tools
14 Variable suction dial
15 On/off/tool control switch
16 Flow alarm adjustment (Class M models only)
17 Telescoping handle release button
18 Telescoping handle
19 Inlet plug (Class M models only)
20 Bag
21 DWV9210-XJ connector kit (includes DWV9000, DWV9120,
DWV9130)
•
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1.5 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Package Contents
The package contains:
1 Dust extractor
1Hose
1 DWV9210-XJ connector kit
2Filters
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Markings on Dust Extractor
The following pictograms are shown on the appliance:
Read instruction manual before use.
WARNING: This appliance contains harmful dust. The
emptying and maintenance, including the removal of
the dust bag, may only be executed by trained personnel
wearing suitable protection equipment. Do not switch on
until the complete filter system has been installed.
Class L dust extractors are suitable to extract dry, noncombustable dusts with workpace limit values of > 1 mg/m³.
Class M dust extractors are suitable to extract dry, noncombustable dusts with workpace limit values of ≥ 0.1 mg/m³.
Date Code Position (Fig. A)
The date code 28 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
2016 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A)
Intended Use
These vacuums are used for fine particulate pick-up, like
wallboard or surface dust.
DWV902L
This appliance can be used as industrial vacuum cleaner and
dust extractor for mobile operations to take up all types of dry,
non-combustible dusts up to dust Class L with limit values for
occupational exposure greater than 1 mg/m³.
DWV902M, DWV902MT
This appliance can be used as industrial vacuum cleaner and
dust extractor for mobile operations to take up all types of dry,
non-combustible dusts up to dust Class M with limit values for
occupational exposure greater than or equal to 0.1 mg/m³.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
These heavy-duty vacuums are for professional use.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
DO NOT use the dust extractor for combustible dust.
DO NOT use the dust extractor in explosive atmospheres.
21
English
NOTE: This appliance is suited for the commercial use, e.g.
in hotels, schools, hospitals, factories, shops, offices, rental
companies, and on construction sites.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
Anti-Static Hose Option
The DWV902L, DWV902M and DWV902MT are each equipped
with an anti-static grounding system. An anti-static hose must
be purchased at extra cost from your authorised service center.
This hose (DWV9316-XJ) fits into the dust extractor system the
same way as the standard hose. To contact your seller or check
the location of your nearest authorised DeWALT repair agent
in the DeWALT catalogue or contact your DeWALT office at the
address indicated in this manual.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS (FIG. A–C)
WARNING: To reduce the risk of injury, turn
appliance off and disconnect appliance from power
source before installing and removing accessories,
before adjusting or changing set-ups or when
making repairs. An accidental start-up can cause injury.
WARNING: The filters 9 must always be in place while
vacuuming, except as described under Wet Pick Up
Applications under Operation. When vacuuming fine
dust, you may also use an additional paper bag or fleece
bag to make emptying the canister easier.
WARNING: Dust collection bags must be used for dust
Class M.
1. If optional paper or fleece bag 20 is to be used, install as
shown in figure B.
NOTE: Be careful not to tear the bag. Place bag securely
onto inlet 10 to provide a tight seal for maximum dust
collection performance.
2. Place the vacuum head 3 onto the canister and secure it by
closing the canister latches 4 .
3. Insert end of hose 7 into twist-lock hose inlet 10 and
rotate counterclockwise to lock in place.
OPERATION
Instructions for Use (Fig. A, D)
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of injury, turn
appliance off and disconnect appliance from power
source before installing and removing accessories,
before adjusting or changing set-ups or when
making repairs. An accidental start-up can cause injury.
1. Plug the power cord into an appropriate outlet.
22
2. Turn the on/off/tool control switch 15 to the ON
position ( ).
3. Set the variable suction dial 14 to the desired position.
This feature allows the user to control the vacuum's power,
suction and noise.
NOTE: This setting also controls the level of suction. This
is very useful in applications where the vacuum creates
unacceptable levels of drag to the work piece.
4. Follow the direction under Connecting to Power Tools to
connect to the power tool to be used.
Flow Alarm Adjustment (Fig. D)
Class M models only
Adjust the flow alarm adjustment control 16 to the correct
hose (or tube) inside diameter size or accessory diameter
referring to the largest section. The chosen diameter of the
adjustment control must be equal or bigger as the largest
diameter of the used hose/tube/ accessories. The hose supplied
is 32 mm inside diameter. An acoustic alarm will sound if the
flow rate falls below 20 m/s. The system has a time delay to
reduce unintended alarms.
If the alarm sounds when there is no apparent blockage:
1. Ensure that the adjustment control is set to the correct
diameter.
2. If the flow rate adjustment is set below the maximum,
increase this level until sufficient flow through the hose
causes the alarm to stop.
3. If the alarm still continues to sound, remove hose and check
that it is clear. Remove and replace dust bag if full or blocked
and check filter condition and replace where necessary.
If the alarm continues to sound contact your local DeWALT
service agent.
Connecting to Power tools (Fig. A, D, E)
WARNING: Only use the outlet 13 for purposes specified
in the instructions.
1. Plug the vacuum power cord into an appropriate outlet.
2. Plug the power tool into the outlet 13 .
NOTE: See Power connection data of power tool under
Technical Data for the power allowance of the tool to be
plugged into the outlet 13 .
3. Turn on/off/tool control switch 15 to the ACTIVATION
position
. This allows the vacuum to be turned on and
off automatically by the power tool.
NOTE: The vacuum cleaner starts automatically within
0.5 seconds and continues to run for 15 seconds after the
power tool has been turned off.
4. To switch back to manual mode, turn the on/off/tool control
switch 15 to the ON position ( ). In manual mode the tool
and the vacuum are turned on and off independent of each
other.
5. Your DeWALT construction dust extractor is fitted with the
DeWALT AirLock connection system. The AirLock allows for
a fast, secure connection between the suction hose 7 and
power tool. The AirLock connector 23 connects directly to
DeWALT compatable tools or through the use of an AirLock
adapter (available from your local DeWALT supplier). Refer
to the Accessories section for detail on available adapters.
NOTE: If using an adapter ensure it is firmly attached to the
tool outlet before following the steps below.
a. Ensure the collar on the AirLock connector is in the
unlock position. Align notches 22 on collar and AirLock
connector as shown for unlock and lock positions.
b. Push the AirLock connector onto the adapter connector
point.
c. Rotate the collar to the locked position.
NOTE: The ball bearings inside collar lock into slot and
secure the connection.The power tool is now securely
connected to the dust extractor.
Automatic Filter Cleaning System
This vacuum has a highly effective filter cleaning system
which minimizes filter clogging. Every 30 seconds, one of the
two filters gets automatically cleaned. The cleaning process
alternates between the filters and continues through the life of
the unit.
NOTE: It is normal to hear a clicking sound during this process.
NOTE: After many hours of operation the automatic filter
cleaning system may not be effective. When this happens the
filters will need to be cleaned or replaced. Refer to Filter under
Maintenance.
Parking Brake (Fig. A, F)
The parking brake will lock one wheel in place to prevent
vacuum from rolling.
1. To engage parking brake, depress
the brake button 24 to snap the brake into the locked
position.
2. To disengage parking brake, depress the brake button and
brake will snap into the unlocked position.
Remove / Change Used Dust Collection
Bag (Fig. A)
WARNING: Appropriate personal protective equipment
like dust mask and gloves should be used while handling
used dust bags.
1. Turn off vacuum and unplug cord from outlet.
2. Close the twist-lock hose inlet 10 with the inlet plug 19 .
3. Unlatch canister latches 4 and remove vacuum head 3 4. Pull the collection bag carefully from inlet 10 .
5. Seal the collection bag opening tightly when removing it
from the machine.
6. Dispose of collection bag in appropriate container according
to statutory provisions.
Wet Pick up applications (Fig. A, G)
WARNING: DO NOT connect power tools to outlet 13 when using the vacuum for wet pick up.
WARNING: Plug vacuum into residual current device
(RCD) protected outlet when using the vacuum for wet
pick up.
WARNING: If foam or liquid escapes from the machine,
switch off immediately.
English
CAUTION: Clean the water level limiting device regularly
and examine it for signs of damage.
NOTICE: DO NOT remove ball float 25 , doing so will
cause damage to the vacuum. The ball float keeps water
from entering the motor.
Before using the vacuum for wet pick up:
• Ensure the canister is empty and free of excessive dust.
• Remove filters 9 .
• Plug vacuum into a RCD protected outlet.
WARNING: Do not use the machine with this set up for
dust Class L and M.
To Empty Canister (Fig. A, G)
The ball float valve 25 will block air to the motor when the
canister is full and the sound of the motor will change at once.
When the motor has a high pitched sound and air/water flow
stops, empty the canister.
1. Turn off vacuum and unplug cord from outlet.
2. Unlatch canister latches 4 and remove vacuum head 3 .
3. Empty contents of canister 6 into a suitable container or
drain.
To Convert Back to Dry Vacuum Operation
(Fig. A)
1. Empty Canister, refer to To Empty Canister instructions.
2. Place canister upside down position until dry. DO NOT use
wet canister for dry pick up.
3. Place vacuum head 3 on a level surface until dry.
4. Reinstall filters when vacuum head is dry. See Filters under
Maintenance.
5. When canister is dry place the vacuum head 3 onto the
canister and secure it by closing the canister latches 4 .
Telescoping handle (Fig. A, H)
Press release button 17 to raise and lower the telescoping
handle 18 .
Shut Down/Transportation (Fig. A, K)
1. Turn on/off/tool control switch 15 to the OFF position.
2. Unplug the unit.
3. Class M only: Close the twist-lock hose inlet 10 with the
inlet plug 19 .
4. Store the power cord 2 as shown.
5. When transporting in vehicles, secure the machine.
MAINTENANCE
Your DeWALT appliance has been designed to operate over
a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper
appliance care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of injury, turn
appliance off and disconnect appliance from power
source before installing and removing accessories,
before adjusting or changing set-ups or when
making repairs. An accidental start-up can cause injury.
23
English
WARNING: For user servicing, the machine must be
dismantled, cleaned and serviced, as far as is reasonably
practicable, without causing risk to the maintenance staff
and others. Suitable precautions include, decontamination
before dismantling, provision for local filtered exhaust
ventilation where the machine is dismantled, cleaning of
the maintenance area and suitable personal protection.
• The manufacturer, or an instructed person, shall
perform a technical inspection at least annually,
consisting of, for example, inspection of the filter for
damage, air tightness of the machine and proper
function of the control mechanism.
• When carrying out service or repair operations, all
contaminated items which cannot be satisfactorily
cleaned, are to be disposed of; such items shall be
disposed of in impervious bags in accordance with
any current regulation for the disposal of such waste.
• For Class M machines the outside of the machine
should be decontaminated by vacuum cleaning
methods and wiped clean or treated with sealant
before being taken out of a hazardous area. All the
machine parts shall be regarded as contaminated
when removed from the hazardous area and
appropriate action taken to prevent dust dispersal.
• For dust extractors it is necessary to provide for an
adequate air change rate L in the room if the exhaust
air is returned to the room.
(NOTE: Reference to National Regulations is
necessary.)
Filter (Fig. A, I, J)
Filter care
The filters included with this vacuum are long life filters. To be
effective in minimizing dust recirculation, the filters MUST be
installed correctly and in good condition.
WARNING: Appropriate personal protective equipment
like dust mask and gloves should be used while handling
the filters.
To Remove Filters
1. Turn on/off/tool control switch 15 to the OFF position ( )
and unplug cord from outlet.
2. Release canister latches 4 and remove vacuum head 3 from canister. Place vacuum head on a level surface upside
down.
3. Turn each filter 9 counterclockwise by gripping it on the
plastic end cover as shown, and carefully remove from
head, ensuring debris does not fall into mounting hole.
NOTE: Use care to not damage filter material.
4. If the bottom side of the vacuum head 3 needs to be
cleaned, use a cloth dampened with water and mild soap
and allow it to dry. Dispose of cloth in an appropriate
container.
24
5. Inspect filters for wear, tears or other damage.
NOTE: If there is any doubt on the condition of the filters
they MUST be replaced. DO NOT continue use if filters are
damaged.
WARNING: Never use compressed air or a brush to clean
filters, otherwise damage to the filter membrane will occur
which will allow dust to pass through the filter. If needed,
gently tap against a hard surface or rinse with room
temperature water and let air dry. Cleaning of the filters
is typically unnecessary, even if the filter is covered with
dust. The automatic filter cleaning system will maintain
maximum performance and continue to function. If visual
damage to the filter membrane exists, replace filters. Filters
typically last between six and twelve months depending
on use and care.
To Install Filters
1. Ensure filter seal 27 is in place and is secure
2. Line up filter threads 26 to vacuum head threads and using
moderate force, turn filter clockwise until tight.
NOTE: Use care to not damage filter material.
3. Place the vacuum head 3 onto the container and secure it
by closing the canister latches 4 .
Lubrication
Your appliance requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the appliance. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Never let any liquid get inside the machine; never immerse
any part of the appliance into a liquid.
1. Vacuum the outside of the dust extractor. For further
cleaning use a cloth dampened only with water and mild
soap if necessary.
2. After use dispose of cloth in an appropriate container.
Storage (Fig. K)
1. Empty the canister, refer to To Empty Canister under
Operation.
2. Clean the vacuum inside and outside. Refer to Cleaning.
3. Clean or replace filters, refer to Filters.
4. Store the suction hose and the power cord as shown in the
illustration. Place the unit in a dry room and secure it from
unauthorized use.
NOTE: Plug inlet plug 19 into inlet 10 to keep debris
inside canister when suction hose is removed. You can also
attach the ends of the hose together and lock together with
the twist-lock end.
English
Optional Accessories
Troubleshooting
WARNING: Since accessories, other than those offered by
DeWALT, have not been tested with this product, use of
such accessories with this appliance could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Problem Solution
ACCESSORIES
DWV9340-XJ
DWV9315-XJ
DWV9316-XJ
DWV9401-XJ
DWV9400-XJ
DWV9402-XJ
DWV9500-XJ
Suction
capacity
decreases
Filter
Crush-proof hose
Anti-static hose
Paper bag
Plastic liner
Fleece bag
Vac Rack
DeWALT AirLock System
DWV9000
DWV9110
DWV9120
DWV9130
DWV9150
Twist-Lock connection
29–35 mm tapered
rubber adapter
35–38 mm stepped
rubber adapter
35 mm OD adapter
35 mm OD angle
adapter
Vac Rack DWV9500 Installation (Fig. K, L)
NOTE: The DWV902MT comes with DWV9500 vac rack
attachment already installed,
1. Remove the 4 carry handle screws using a T-25 star bit and
remove the carry handle.
2. Install the vac rack reusing the carry handle screws. Put
them back in their original holes and tighten.
3. Use the 2 screws 28 provided by placing them in the rear
holes of the vac rack. Push down and turn each screw to
break through the material and into the hidden screw boss
below. Tighten.
CAUTION: Do not exceed 9 kg (20 lb) in each 14 liter
storage unit, maximum 2 storage units per dust
extractor. Do not exceed 18 kg (40 lb) in a 28 liter storage
unit, 1 storage unit per dust extractor. Exceeding the
recommended height and/or weight could result in
an unstable dust extractor would could cause injury or
damage.
NOTICE: Do not remove dust extractor head from tank
with T-stack storage units attached. Doing so could result
in damage to the dust extractor filter.
Securing the Power Cord to the
Hose (Fig. A)
The power cord 2 can be secured to the suction hose 7 using
the D279058CL hose clip (available from your local DeWALT
supplier).
Consult your dealer for further information on the appropriate
accessories.
Motor does
not run
Check power cord, plugs and outlet.
Ensure the on/off /tool control switch is in the
ON position ( ).
Remove blockages in the suction nozzle,
suction tube, suction hose or filters.
Replace the paper or fleece bag.
Check for proper installation of the filters.
Clean or replace the filters.
Empty canister, refer to Empty Canister under
Operation.
Vacuum
Thermal overload has been tripped:
stops
1. Turn the vacuum off and disconnect
running
vacuum cleaner from power source.
2. Empty the canister, if needed.
3. Allow the unit to cool.
4. Plug the power cord into an appropriate
outlet and turn on/off/tool control switch
to the ON position ( ) to test. If vacuum will
not restart contact your seller or check the
location of your nearest authorised DeWALT
repair agent in the DeWALT catalogue or
contact your DeWALT office at the address
indicated in this manual.
Dust comes Check for proper installation of the filters.
out while
Ensure filters are not damaged; replace if
vacuuming necessary.
Ensure filter seals are in place and are secure.
Automatic
filter
cleaning is
not working
Power tool
does not
turn on.
Listen for the solenoid clicking to ensure the
filter cleaning mechanism is working.
Ensure the on/off/tool control switch is in the
ACTIVATION position
.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
25
Español
EXTRACTOR DE POLVO DE CONSTRUCCIÓN PARA
OPERACIONES PESADAS
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
¡Enhorabuena!
Declaración de Conformidad CE
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
Directriz de la Maquinaria
Datos técnicos
Extractor de polvo de construcción para
operaciones pesadas
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
DWV902L QS
W
230
2
1400
DWV902M/
DWV902MT QS
230
2
1400
W
W
3600/3000
1200
3600/3000
1200
Hz
I
I
l/s
kPa
50
IPX4
38
18,4
68
21
50
IPX4
38
18,4
68
21
l/s
kPa
32,6
18,6
32,6
18,6
m²
0,3
0,3
W
2200/1600
2200/1600
m
mm
kg
4,1
32
15
4,1
32
15
Voltaje
Tipo
Potencia medida
VAC
Potencia máxima
Potencia, funcionamiento
normal (EN60335-2-69)
Frecuencia
Clase de protección
Capacidad del contenedor
Cantidad de relleno (líquido)
Caudal (max at blower)
Presión negativa (max at
blower)
Caudal (EN60335-2-69)
Presión negativa
(EN60335-2-69)
Superficie de filtrado
Datos de conexión de
alimentación de la herramienta
eléctrica
Longitud de tubo
Diámetro de tubo
Peso
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con
EN60335‑2‑69.
LPA(nivel de presión sonora dB(A)
75
75
de emisión)
LWA(nivel de potencia
dB(A)
88
88
sonora)
K(incertidumbre para el dB(A)
3
3
nivel de sonido dado)
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60335-1:2012 +A11:2014 EN60335-2-69:2012.
Estos productos también son conformes con las Directivas,
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
20.04.2016
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
26
Español
Instrucciones importantes de seguridad
•
¡ADVERTENCIA! Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones podría provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA PODER ACUDIR A
ELLAS CON POSTERIORIDAD
ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO, LEA Y
SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVERTENCIA: Los operadores deberán estar
debidamente formados sobre el uso de estas máquinas.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de electrocución. No
exponga el producto a la lluvia. Guarde en el interior.
Antes de utilizar el producto, los operadores deberán recibir
la información, las instrucciones y la formación necesaria
sobre el uso de la máquina y las sustancias para las cuales se
utilizará, incluyendo el método seguro para retirar y eliminar
los materiales recogidos.
Los operadores deberán respetar las normas de seguridad
adecuadas a los materiales que estén manipulando.
No deje el aparato cuando esté conectado a una fuente de
alimentación. Desconéctelo de la red cuando no lo utilice y
antes de repararlo.
No permita que se utilice el aparato como un juguete. Preste
atención cuando el aparato sea utilizado por o junto a niños.
Utilice este aparato SÓLO como se describe en este manual.
Utilice exclusivamente los accesorios recomendados por
DeWALT.
No utilice este aparato con un cable o toma dañado. Si el
aparato no funciona correctamente o si se ha caído, dañado,
dejado en el exterior o sumergido en agua, llévelo a un centro
de reparaciones.
No tire ni transporte este aparato por el cable, no utilice el
cable como asa, no cierre una puerta sobre el cable ni tire del
cable junto a bordes afilados o esquinas. No haga funcionar el
aparato sobre el cable. Mantenga el cable alejado de cualquier
superficie de calor.
No desconecte este aparato tirando del cable. Para
desconectar, agarre la toma y no el cable.
No manipule la toma ni el aparato con las manos mojadas.
No arroje ningún objeto por las aperturas del aparato. No
utilice el aparato si cualquiera de los orificios está bloqueado;
mantenga libre de polvo, pelusa, pelos o cualquier otro
elemento que pueda reducir el flujo de aire.
Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las
partes de su cuerpo lejos de las aperturas y de las piezas
móviles.
Apague todos los controles antes de desconectar el aparato.
Preste especial atención cuando limpie sobre las escaleras.
No utilice el aparato para recoger líquidos inflamables o
combustibles, como por ejemplo gasolina ni lo utilice en
lugares donde haya líquidos combustibles o inflamables.
•
Las descargas estáticas son posibles en zonas secas o en
las que la humedad relativa del aire sea baja. Esto es sólo
temporal y no afecta al uso de la aspiradora. Para reducir la
frecuencia de descargas estáticas, añada humedad al aire con
una consola, instale un humidificador o utilice el accesorio de
tubo antiestático DWV9316-XJ.
Para evitar una combustión espontánea, vacíe la cesta tras
cada uso.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Normas de seguridad adicionales
•
•
•
•
•
•
•
•
No recoja nada que se esté quemando o que eche humo,
como los cigarrillos, las cerillas o las cenizas calientes.
No utilice el aparato para aspirar materiales combustibles
o explosivos como el carbón, los cereales u otros materiales
combustibles de división fina.
No utilice el aparato para aspirar materiales peligrosos, tóxicos
o cancerígenos, como el asbesto o los pesticidas.
No recoja nunca líquidos explosivos (como por ej, la gasolina,
el diésel, el aceite de calentamiento, la pintura fina, etc.),
ácidos o solventes.
No utilice la aspiradora sin los filtro ubicados en su lugar,
salvo en lo relativo a la excepción descrita bajo la sección
Aplicaciones de recogido húmedo.
Algunas maderas incluyen conservantes que pueden ser
tóxicos. Preste especial cuidado para evitar la inhalación y
el contacto con la piel cuando trabaje con estos materiales.
Solicite y aplique cualquier información de seguridad que se
encuentre disponible a su proveedor de materiales.
No utilice la aspiradora como una escalera.
No coloque objetos pesados sobre la aspiradora.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje suministrado corresponda al
indicado en la placa de características.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Extractor de polvo
1Boquilla
1 Equipo de conector DWV9210-XJ
2Filtros
1 Manual de instrucciones
27
Español
•
•
Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre el extractor de polvo
13 Salida para herramientas eléctricas
14 Disco de succión variable
16 Ajuste de alarma de flujo (sólo para modelos de Clase M)
17 Botón de liberación del asa telescópica
18 Asa telescópica
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
19 Toma de entrada (sólo para modelos de Clase M)
ADVERTENCIA: Este aparato incluye polvo dañino. El
vaciado y el mantenimiento, incluyendo la retirada de la
bolsa de polvo, tan sólo puede ser ejecutado por personal
debidamente formado y que lleve un equipo de protección
adecuado. No lo encienda hasta que se haya instalado el
sistema de filtro completo.
Los extractores de polvo de clase L son adecuados para extraer
polvo seco, no combustible con valores límites en la zona de
trabajo de > 1 mg/m³.
Los extractores de polvo de clase M son adecuados para extraer
polvo seco, no combustible con valores límites en la zona de
trabajo de ≥ 0,1 mg/m³.
Posición del código de fecha (Fig. A)
El Código de fecha 28 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2016 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A)
ADVERTENCIA: Jamás altere el aparato eléctrico ni
ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
1 Empuñadura superior/agarre del cable
2 Cable de alimentación
3 Cabezal de aspiradora
4 Pestaña del bote
5 Rueda
6 Bote
7 Tubo de succión
8 Ruedecillas (una equipada con freno de estacionamiento)
9 Filtros
10 Entrada del tubo con acoplamiento de bayoneta
28
12 Empuñadura frontal
15 Interruptor de control de encendido/apagado/herramienta
En el aparato se muestran los siguientes pictogramas:
11 Clip del tubo
20 Bolsa
21 Equipo de conector DWV9210-XJ (incluye DWV9000,
DWV9120, DWV9130)
Uso Previsto
Estas aspiradoras se utilizan para la recogida de partículas finas,
como el polvo de yeso o superficial.
DWV902L
Este aparato puede utilizarse como una aspiradora industrial y
un extractor de polvo para las operaciones móviles para recoger
todo tipo de polvo seco, no combustible hasta el polvo de Clase
L con valores límites de exposición ocupacional superiores a 1
mg/m³.
DWV902M, DWV902MT
Este aparato puede utilizarse como una aspiradora industrial y
un extractor de polvo para las operaciones móviles para recoger
todo tipo de polvo seco, no combustible hasta el polvo de Clase
M con valores límites de exposición ocupacional superiores o
iguales a 0,1 mg/m³.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
Estas aspiradoras de trabajos pesados se destinan a un uso
profesional.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
NO utilice el extractor de polvo para el polvo combustible.
NO utilice el extractor de polvo en atmósferas explosivas.
NOTA: Este aparato es adecuado para un uso comercial,
como por ejemplo, en hoteles, escuelas, hospitales, fábricas,
tiendas, oficinas, empresas de arrendamiento y en centros de
construcción.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
Opción de tubo antiestático
La DWV902L, DWV902M y DWV902MT están equipadas con un
sistema de puesta a tierra antiestático. Deberá comprarse un
tubo antiestático a un precio adicional recurriendo a su centro
de reparaciones habilitado. Este tubo (DWV9316-XJ) se adapta
al sistema de extracción de polvo al igual que un tubo estándar.
Español
Para ponerse en contacto con su vendedor o comprobar dónde
se encuentra su agente de reparaciones autorizado de DeWALT
más cercano, consulte el catálogo de DeWALT o póngase en
contacto con su oficina de DeWALT en la dirección indicada en
este manual.
ENSAMBLAJE Y AJUSTES (FIG. A–C)
ADVERTENCIA: Para reducir los riesgos de daños
personales, apague y desconecte el aparato del
enchufe de alimentación antes de instalar y de
retirar los accesorios, antes de ajustar o de cambiar
los parámetros y cuando realice reparaciones en él.
Un encendido accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Los filtros 9 siempre deben estar en su
lugar cuando aspire, salvo en la excepción descrita en el
apartado Aplicaciones de recogida húmeda bajo
Funcionamiento. Cuando aspire polvo fino, también
podrá utilizar una bolsa de papel adicional o una bolsa
sintética para vaciar con mayor facilidad el bote.
ADVERTENCIA: Las bolsas de recogida de polvo deben
utilizarse para la Clase M de polvo.
1. Si va a utilizarse una bolsa de papel o sintética opcional 20 ,
instálela tal y como se indica en la figura B.
NOTA: Tenga cuidado de no romper la bolsa. Coloque la
bolsa con seguridad en la entrada 10 para ofrecer un cierre
ajustado y lograr los mejores resultados de recogida de
polvo.
2. Coloque el cabezal de la aspiradora 3 sobre el bote y fíjelo
cerrando las pestañas del bote 4 .
3. Introduzca el extremo del tubo 7 en la entrada del tubo
con acoplamiento de bayoneta 10 y gire en sentido
contrario al de las agujas del reloj para bloquearlo en su
lugar.
OPERACIÓN
Instrucciones de uso (Fig. A, D)
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para reducir los riesgos de daños
personales, apague y desconecte el aparato del
enchufe de alimentación antes de instalar y de
retirar los accesorios, antes de ajustar o de cambiar
los parámetros y cuando realice reparaciones en él.
Un encendido accidental puede causar lesiones.
1. Conecte el cable de alimentación en una toma adecuada.
2. Ponga el interruptor de control de encendido/apagado 15 en la posición de ENCENDIDO ( ) .
3. Gire el disco de succión variable 14 hacia la posición
deseada. Esta función permite que el usuario pueda
controlar la potencia, la succión y el ruido de la aspiradora.
NOTA: Este parámetro también controla el nivel de succión.
Es muy útil en aplicaciones en las que la aspiradora crea
niveles inaceptables de arrastre en la pieza de trabajo.
4. Siga las instrucciones del apartado Conexión a
herramientas eléctricas para conectar el aparato a la
herramienta eléctrica que va a utilizar.
Ajuste de alarma de flujo (Fig. D)
Sólo para modelos de Clase M
Ajuste el control de ajuste de la alarma de flujo 16 al tamaño
del diámetro interior del tubo adecuado (o boquilla) o con el
diámetro del accesorio, utilizando la sección más grande. El
diámetro elegido del control de ajuste debe ser igual o mayor
que el diámetro más amplio del tubo/boquilla/accesorio
utilizado. El tubo suministrado tiene un diámetro interior de
32 mm. Una alarma sonora sonará cuando el caudal caiga por
debajo de los 20 m/s. El sistema tiene un sistema de retraso para
reducir las alarmas no intencionales.
Si suena la alarma cuando aparentemente no hay ningún
bloqueo:
1. Compruebe que el control de ajuste esté establecido en el
diámetro correcto.
2. Si el ajuste de velocidad de flujo está establecido debajo
del máximo, aumente el nivel hasta que un flujo suficiente
atraviese la manguera y haga detener la alarma.
3. Si la alarma sigue sonando, extraiga la manguera y
compruebe que esté limpia. Saque y sustituya la bolsa de
polvo si está llena o bloqueada, y controle las condiciones
del filtro y sustitúyalo cuando sea necesario.
Si la alarma sigue sonando, póngase en contacto con su agente
de servicio local DeWALT.
Conexión a herramientas eléctricas
(Fig. A, D, E)
ADVERTENCIA: Utilice sólo la salida 13 para los fines
indicados en las instrucciones.
1. Conecte el cable de alimentación de la aspiradora a una
toma adecuada.
2. Conecte la herramienta eléctrica a la salida 13 .
NOTA: Véase Datos sobre la conexión de alimentación
de la herramienta eléctrica bajo Datos técnicos para
observar las autorizaciones de potencia de las herramientas
que se conectarán en la salida 13 .
3. Ponga el interruptor de control de encendido/apagado/
herramienta 15 en la posición de ACTIVACIÓN
. Esto permite que la aspiradora sea encendida y apagada
automáticamente por la herramienta eléctrica.
NOTA: La aspiradora empezará automáticamente al cabo de
0,5 segundos y seguirá funcionando durante 15 segundos
tras apagar la herramienta eléctrica.
4. Para cambiar al modo manual, ponga el interruptor de
control de encendido/apagado/herramienta 15 en la
posición de ENCENDIDO ( ) . En el modo manual, la
herramienta y la aspiradora se encienden y apagan de forma
independiente.
5. Su extractor de polvo de construcción de DeWALT está
acompañado de un sistema de conexión AirLock de
DeWALT. AirLock permite lograr una conexión rápida y
segura entre la boquilla de succión 7 y la herramienta
29
Español
eléctrica. El conector AirLock 23 se conecta directamente
a las herramientas compatibles de DeWALT o mediante el
uso de un adaptador AirLock (disponible ante su proveedor
local de DeWALT). Véase la sección de Accesorios para más
información sobre los adaptadores disponibles.
NOTA: Si utiliza un adaptador, compruebe que se una
firmemente a la salida de la herramienta antes de aplicar los
pasos indicados a continuación.
a. Compruebe que el collar del conector de AirLock
se encuentra en posición de desbloqueo. Alinee las
muescas 22 del collar y del conector de AirLock tal y
como figura en la ilustración para obtener las posiciones
de bloqueo y desbloqueo.
b. Empuje el conector AirLock hacia el punto de conexión
del adaptador.
c. Gire el collar hacia la posición de bloqueo.
NOTA: Los rodamientos de bola ubicados dentro del
collar se bloquean en la ranura y fijan la conexión. La
herramienta eléctrica ya está conectada con seguridad al
extractor de polvo.
Sistemas de limpieza automática del filtro
Esta aspiradora cuenta con un sistema de limpieza de filtro
muy eficaz que minimiza el atasco del filtro. Cada 30 segundos,
uno de los dos filtros se limpia automáticamente. El proceso de
limpieza alterna entre los filtros y sigue en pie durante todo el
periodo de vida de la unidad.
NOTA: Es normal oír un sonido de clic durante este proceso.
NOTA: Tras muchas horas de funcionamiento, es posible que el
sistema de limpieza de filtros no sea eficaz. Cuando esto ocurra,
los filtros deberán ser limpiados o sustituidos. Véase Filtro bajo
la sección de Mantenimiento.
Freno de estacionamiento (Fig. A, F)
El freno de estacionamiento bloqueará una rueda en su lugar
para evitar que la aspiradora ruede.
1. Para activar el freno de estacionamiento, pulse el botón de
freno 24 para colocar el freno en la posición de bloqueo.
2. Para desactivar el freno de estacionamiento, pulse el botón
de freno y el freno pasará a la posición de desbloqueo.
Retirar / Cambiar la bolsa de recogida de
polvo utilizado /(Fig. A)
ADVERTENCIA: El equipo de protección personal
adecuado como las máscaras de polvo y los guantes debe
utilizarse mientras manipule las bolsas de polvo.
1. Apague la aspiradora y desconecte el cable de la toma.
2. Cierre la entrada del tubo con acoplamiento de
bayoneta 10 con la toma de entrada 19 .
3. Desajuste las pestañas del bote 4 y retire el cabezal de la
aspiradora 3 4. Tire de la bolsa de recogida detenidamente desde la
entrada 10 .
5. Selle la apertura de la bolsa de recogida firmemente cuando
la retire de la máquina.
30
6. Deshágase de la bolsa de recogida arrojándola a un
contenedor adecuado con arreglo a las disposiciones
reglamentarias.
Aplicaciones de recogida húmeda
(Fig. A, G)
ADVERTENCIA: NO conecte herramientas eléctricas a la
salida 13 cuando utilice la aspiradora para la recogida
húmeda.
ADVERTENCIA: Conecte la aspiradora a una toma
protegida con un dispositivo de corriente residual (RCD)
cuando utilice la aspiradora para recogidas húmedas.
ADVERTENCIA: Si sale espuma o líquido de la máquina,
apáguela inmediatamente.
ATENCIÓN: Limpie el dispositivo de limitación del nivel de
agua regularmente y observe si registra indicios de daños.
AVISO: NO retire la boya 25 , ya que si lo hace provocará
daños a la aspiradora. La boya evita que el agua penetre
en el motor.
Antes de utilizar la aspiradora para recogidas húmedas:
• Compruebe que el bote está vacío y carente de polvo
excesivo.
• Retire los filtros 9 .
• Conecte la aspiradora a una toma protegida por
un RCD.
ADVERTENCIA: No utilice la máquina con esta
configuración para los polvos de Clase M y L.
Vaciado del bote (Fig. A, G)
La válvula de la boya 25 bloqueará el aire en el motor cuando
el bote esté lleno y el sonido del motor cambiará de una vez.
Cuando el motor tenga un sonido muy agudo y el flujo de aire/
agua se detenga, vacíe el bote.
1. Apague la aspiradora y desconecte el cable de la toma.
2. Desajuste las pestañas del bote 4 y retire el cabezal de la
aspiradora 3 .
3. Vacíe el contenido del bote 6 en un contenedor o desagüe
adecuado.
Volver a pasar al modo de funcionamiento
de aspiración en seco (Fig. A)
1. Vacíe el bote, siguiendo las instrucciones de Vaciado del
bote.
2. Coloque el bote boca abajo hasta que se seque. NO utilice el
bote húmedo para una recogida en seco.
3. Coloque el cabezal de la aspiradora 3 sobre una superficie
nivelada hasta que seque.
4. Vuelva a instalar los filtros cuando el cabezal de la aspiradora
esté seco. Véase la sección de Filtros bajo Mantenimiento.
5. Cuando el bote esté seco, coloque el cabezal de la
aspiradora 3 sobre el bote y fíjelo cerrando las pestañas del
bote 4 .
Asa telescópica (Fig. A, H)
Pulse el botón de liberación 17 para subir y bajar el asa
telescópica 18 .
Español
Apagado/Transporte (Fig. A, K)
1. Ponga el interruptor de control de encendido/ apagado/
herramienta 15 en la posición de APAGADO.
2. Desconecte la unidad.
3. Sólo para la Clase M: Cierre la entrada del tubo con
acoplamiento de bayoneta 10 con la toma de entrada 19 .
4. Guarde el cable de alimentación 2 tal y como se indica.
5. Cuando transporte en vehículos, fije la máquina.
MANTENIMIENTO
Su aparato DeWALT ha sido diseñado para funcionar mucho
tiempo con un mínimo de mantenimiento. El funcionamiento
satisfactorio continuo depende del buen cuidado del aparato y
de una limpieza frecuente.
ADVERTENCIA: Para reducir los riesgos de daños
personales, apague y desconecte el aparato del
enchufe de alimentación antes de instalar y de
retirar los accesorios, antes de ajustar o de cambiar
los parámetros y cuando realice reparaciones en él.
Un encendido accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Para las reparaciones realizadas por
el usuario, la máquina deberá desmontarse, limpiarse
y repararse, siempre y cuando pueda realizarse de
forma razonable, sin provocar riesgos al personal de
mantenimiento ni a los demás. Entre las precauciones
adecuadas se incluyen la descontaminación antes del
desmontaje, la disposición de un local con ventilación
adecuada y con filtración del polvo en donde va a
desmontarse la máquina, la limpieza de la zona de
mantenimiento y la protección adecuada del personal.
• El fabricante o cualquier persona capacitada, deberá
realizar una inspección técnica al menos una vez al
año, revisando por ejemplo el filtro para ver si hay
daños, la hermeticidad al aire de la máquina y el
funcionamiento adecuado del mecanismo de control.
• Cuando lleve a cabo operaciones de reparaciones
o de servicio, todos los artículos contaminados que
no puedan limpiarse adecuadamente, deberán
retirarse; dichos artículos deberán eliminarse en bolsas
adecuadas de conformidad con cualquier reglamento
vigente en materia de eliminación de dichos residuos.
• Para las máquinas de Clase M, el exterior de la
máquina debe descontaminarse mediante métodos
de limpieza al vacío, limpiarse en seco o tratarse
con selladores antes de salir de una zona peligrosa.
Todas las partes de la máquina deben considerarse
contaminadas cuando se retiren de una zona
peligrosa y deberán adoptarse las acciones oportunas
para evitar la dispersión del polvo.
• Para los extractores de polvo, es necesario suministrar
un índice de cambio de aire adecuado L en la
habitación cuando el aire de expulsión regrese a la
habitación.
(NOTA: Deberán respetarse las reglamentaciones
nacionales.)
Filtro (Fig. A, I, J)
Cuidado del filtro
Los filtros incluidos con esta aspiradora son filtros de larga
duración. Para ser eficaces en la reducción de la recirculación
del polvo, los filtros DEBEN instalarse correctamente y en buen
estado.
ADVERTENCIA: El equipo de protección personal
adecuado como las máscaras de polvo y los guantes debe
utilizarse mientras manipule los filtros.
Para retirar los filtros
1. Ponga el interruptor de encendido/apagado de la
herramienta 15 en la posición de APAGADO ( ) y
desconecte el cable de la toma.
2. Suelte las pestañas del bote 4 y retire el cabezal de la
aspiradora 3 del bote. Coloque el cabezal de la aspiradora
sobre una superficie nivelada hacia abajo.
3. Gire cada filtro 9 en sentido contrario al de las agujas del
reloj agarrándolo por la cubierta del extremo de plástico
tal y como se indica y retírelo con cuidado del cabezal,
comprobando que la suciedad no caiga por el orificio de
montaje.
NOTA: Preste cuidado en no dañar el material del filtro.
4. Si el lado inferior del cabezal de la aspiradora 3 debe
limpiarse, utilice un paño humedecido con agua y jabón
suave y deje que se seque. Deshágase del paño colocándolo
en un contenedor adecuado.
5. Inspeccione los filtros para ver si registran desgaste, roturas
u otros daños.
NOTA: Si tiene alguna duda sobre el estado de los filtros,
DEBEN ser sustituidos. NO siga utilizando los filtros si están
dañados.
ADVERTENCIA: Nunca utilice aire comprimido o cepillos
para limpiar los filtros, ya que dañaría la membrana y
permitiría la entrada de polvo por el filtro. Si necesita
limpiarlos, hágalo con ligeros toques sobre una superficie
dura o aclare con agua a temperatura ambiente y deje
que se seque. En general la limpieza de los filtros no es
necesaria, ni siquiera cuando están cubiertos de polvo.
Disponen de un sistema de limpieza automático que
garantiza el pleno rendimiento y el funcionamiento
continuado de los filtros. Si observa que la membrana está
visiblemente dañada, sustituya los filtros. Los filtros suelen
durar entre seis y doce meses dependiendo del uso y del
mantenimiento.
Instalación de filtros
1. Compruebe que el sello del filtro 27 está en su lugar y que
está seguro
2. Alinee las roscas de filtros 26 con las roscas del cabezal de
la aspiradora y utilizando una fuerza moderada, gire el filtro
en sentido de las agujas del reloj hasta que se apriete.
NOTA: Preste cuidado en no dañar el material del filtro.
3. Coloque el cabezal de la aspiradora 3 sobre el contenedor y
fíjelo cerrando las pestañas del bote 4 .
31
Español
Sistema AirLock de DeWALT
DWV9000
Conexión con
acoplamiento de
bayoneta
DWV9110
Adaptador reducido de
goma de 29–35 mm
DWV9120
Adaptador inclinado de
goma de 35–38 mm
DWV9130
Adaptador OD de 35
mm
DWV9150
Adaptador angular OD
de 35 mm
Lubricación
Su aparato no requiere lubricación adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas del
aparato. Dichos productos químicos pueden debilitar los
materiales con los que están construidas estas piezas.
Jamás permita que le entre líquido alguno a la máquina
ni sumerja ninguna parte del aparato en líquido.
1. Aspire el exterior del extractor de polvo. Para una limpieza
mayor, use un paño humedecido únicamente con agua y
jabón suave si es necesario.
2. Tras el uso, deshágase del paño colocándolo en un
contenedor adecuado.
Almacenamiento (Fig. K)
1. Vacíe el bote, siguiendo las instrucciones de Vaciado del
bote bajo el apartado de Funcionamiento.
2. Limpie el interior y el exterior de la aspiradora. Consulte la
sección de Limpieza.
3. Para limpiar o cambiar los filtros, véase el apartado de
Filtros.
4. Guarde el tubo de succión y el cable de alimentación tal y
como se indica en la ilustración. Coloque la unidad en una
habitación seca y asegúrela frente a un uso no autorizado.
NOTA: Conecte la toma de entrada 19 en la entrada 10 para evitar que entre suciedad dentro del bote cuando
se retire el tubo de succión. También podrá unir los
extremos del tubo juntos y bloquearlos con el extremo de
acoplamiento de bayoneta.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos
a pruebas con este producto, el uso de tales accesorios
con este aparato podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
ACCESORIOS
DWV9340-XJ
DWV9315-XJ
DWV9316-XJ
DWV9401-XJ
DWV9400-XJ
DWV9402-XJ
DWV9500-XJ
32
Filtro
Tubo a prueba de
aplastamiento
Tubo antiestático
Bolsa de papel
Camisa de plástico
Bolsa sintética
Soporte para
aspiradora
Instalación del soporte para aspiradora
DWV9500 (Fig. K, L)
NOTA: El DWV902MT viene con el accesorio de soporte para
aspiradora DWV9500 ya instalado.
1. Saque los 4 tornillos del asa de transporte usando una punta
de destornillar T-25 y extraiga el asa de transporte.
2. Instale el soporte para aspiradora reutilizando los tornillos
del asa de transporte. Vuelva a ponerlos en sus agujeros
originales y apriételos.
3. Utilice los 2 tornillos 28 suministrados y colóquelos en los
agujeros posteriores del soporte para aspiradora. Apriete y
gire cada tornillo para que atraviese el material y la cabeza
del tornillo quede oculta abajo. Apriete.
ATENCIÓN: No supere los 9 kg (20 lb) en cada unidad
de almacenamiento de 14 litros, máximo 2 unidades de
almacenamiento por extractor de polvo. No supere los 18
kg (40 lb) en una unidad de almacenamiento de 28 litros,
1 unidad de almacenamiento por extractor de polvo. Si se
superan la altura y/o peso recomendados el extractor de
polvo puede volverse inestable y causar lesiones o daños.
AVISO: No extraiga el cabezal del extractor de polvo
del tanque estando montadas las unidades de
almacenamiento T-stack. Si lo hace puede dañarse el filtro
del extractor de polvo.
Fijar el cable de alimentación al
tubo (Fig. A)
El cable de alimentación 2 puede fijarse al tubo de succión 7 utilizando el clip del tubo D279058CL (disponible en su
proveedor local de DeWALT).
Consulte con su distribuidor para obtener más información
acerca de los accesorios adecuados.
Resolución de problemas
Problema Solución
El motor no
funciona
Compruebe el cable de alimentación, las
tomas y la salida.
Compruebe que el interruptor de control de
encendido/apagado está en la posición de
ENCENDIDO ( ).
Español
Problema Solución
La capacidad
de succión
disminuye
Retire los bloqueos de la boquilla de succión,
del tubo de succión o los filtros.
Cambie la bolsa de papel o sintética.
Compruebe si se han instalado
correctamente los filtros.
Limpie o cambie los filtros.
Vacíe el bote siguiendo las instrucciones
de Vaciado del bote bajo el apartado de
Funcionamiento.
La aspiradora Se ha registrado una sobrecarga térmica:
deja de
1. Apague la aspiradora y desconéctela de
funcionar
la fuente de alimentación.
2. Vacíe el bote, si es necesario.
3. Deje que la unidad se enfríe.
4. Conecte el cable de alimentación a una
toma adecuada y ponga el interruptor de
encendido/apagado/herramienta en la
posición de ENCENDIDO ( ) para probar.
Si la aspiradora no se reinicia, póngase en
contacto con su vendedor o compruebe
dónde se encuentra su agente de
reparaciones autorizado de DeWALT
más cercano, o consulte el catálogo de
DeWALT o póngase en contacto con
su oficina de DeWALT en la dirección
indicada en este manual.
El polvo se sale Compruebe si se han instalado
mientras se
correctamente los filtros.
aspira
Compruebe que los filtros no estén dañados;
cámbielos si es necesario.
Compruebe que los sellos del filtro están en
su lugar y que están seguros.
La limpieza
Escuche el sonido de chispa para comprobar
automática
si funciona el mecanismo de limpieza del
del filtro no
filtro.
funciona
La herramienta Compruebe que el interruptor de control de
eléctrica no se encendido/apagado está en la posición de
enciende.
ACTIVACIÓN
.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
33
Français
ASPIRATEUR INDUSTRIEL À POUSSIÈRES POUR
CONSTRUCTION DWV902L, DWV902M, DWV902MT
Félicitations !
Certificat de Conformité CE
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Directives Machines
Fiche technique
Aspirateur industriel à poussières pour
construction
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
DWV902L QS
W
230
2
1400
DWV902M/
DWV902MT QS
230
2
1400
W
W
3600/3000
1200
3600/3000
1200
Hz
I
I
50
IPX4
38
18,4
50
IPX4
38
18,4
l/s
kPa
68
21
68
21
l/s
kPa
32,6
18,6
32,6
18,6
Tension
Type
Puissance nominale
VAC
Puissance max
Puissance, fonctionnement
normal (EN60335-2-69)
Fréquence
Classe de protection
Capacité du récipient
Quantité de
remplissage (liquide)
Débit (max at blower)
Pression négative (max at
blower)
Débit (EN60335-2-69)
Pression négative (EN603352-69)
Surface du filtre
Données de branchement de
puissance de l’outil électrique
Longueur du tuyau
Diamètre du tuyau
Poids
m²
0,3
0,3
W
2200/1600
2200/1600
m
mm
kg
4,1
32
15
4,1
32
15
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon
EN60335‑2‑69.
LPA(niveau d’émission de
dB(A)
75
75
pression acoustique)
LWA(niveau de puissance
dB(A)
88
88
acoustique)
K(incertitude pour le
dB(A)
3
3
niveau acoustique
donné)
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60335-1:2012 +A11:2014 EN60335-2-69:2012.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives,
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
20.04.2016
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
34
Français
Consignes de sécurité importantes
AVERTISSEMENT ! Lire toutes les directives et
consignes de sécurité. Tout manquement aux directives
et consignes ci-incluses comporte des risques de décharges
électriques, d’incendie et/ou de dommages corporels
graves.
•
•
CONSERVER TOUS LES AVERTISSEMENTS
ET TOUTES LES INSTRUCTIONS
POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE
AVANT D’UTILISER CET APPAREIL, LIRE ET
SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT : les opérateurs doivent être
correctement formés sur l’utilisation de ces appareils.
AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de choc
électrique. Ne pas exposer à la pluie. Ranger à l’intérieur.
Avant l’utilisation, les opérateurs doivent recevoir les
informations, les instructions et la formation pour l’utilisation
de la machine et des substances pour lesquelles elle doit être
utilisée, y compris la méthode sûre de retrait et de mise au
rebut du matériau récolté.
Les opérateurs doivent toujours respecter tous les règlements
de sécurité applicables aux matériaux manipulés.
Ne pas laisser l’appareil lorsqu’il est branché à une source
d’alimentation. Le débranchre de la prise lorsqu’il n’est pas
utilisé et avant toute réparation.
Ne pas laisser l’appareil être utilisé comme un jouet. Faire très
attention lorsque l’appareil est utilisé par ou à proximité des
enfants.
Utiliser cette appareil UNIQUEMENT selon les indications
du manuel. Utiliser uniquement des accessoires DeWALT
recommandés.
Ne pas utiliser cet appareil si le cordon ou la fiche sont
endommagés. Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, ou
s’il est tombé, s’il a été endommagé, laissé à l’extérieur ou s’il
est tombé dans l’eau, le renvoyer à un centre de service.
Ne pas tirer ou transporter cet appareil par le cordon, ni utiliser
le cordon comme poignée. Ne pas refermer la porte sur le
cordon, ni tirer le cordon autour de bords ou coins tranchants.
Ne pas faire fonctionner l’appareil au-dessus du cordon. Tenir
le cordon éloigné des surfaces chaudes.
Ne pas débrancher cet appareil en tirant sur le cordon. Pour le
débrancher, saisir la fiche et pas le cordon.
Ne pas manipuler la fiche ni l’appareil avec les mains
mouillées.
Ne placer aucun objet dans les ouvertures de l’appareil. Ne pas
utiliser l’appareil si les ouvertures sont obstruées. Les tenir libres
de toutes poussières, peluches, cheveux ou autres pouvant
réduire le flux d’air.
Tenir les cheveux, les vêtements lâches, les doigts et toutes les
parties du corps éloignés des ouvertures et des pièces mobiles.
Éteindre toutes les commandes avant de débrancher
l’appareil.
Faire particulièrement attention lors du nettoyage des
escaliers.
•
Ne pas utiliser l’appareil pour aspirer des liquides inflammables
ou combustibles comme l’essence et ne pas l’utiliser dans des
lieux où des liquides inflammables ou combustibles peuvent
être présents.
Des décharges statiques sont possibles dans les lieux secs ou
lorsque l’humidité relative de l’air est faible. Ce phénomène
est temporaire et n’affecte pas l’utilisation de l’aspirateur.
Pour réduire la fréquence des décharges statiques, ajouter de
l’humidité à l’air à l’aide d’une console, d’un humidificateur
installé ou utiliser le tuyau antistatique DWV9316-XJ en
option.
Pour éviter la combustion spontanée, vider le collecteur après
chaque utilisation.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Consignes de sécurité supplémentaires
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne pas aspirer d’objets brûlants ou fumants, par ex. cigarettes,
allumettes ou cendres chaudes.
Ne pas utiliser pour aspirer des matériaux combustibles
explosifs, par ex. charbon, grain ou tout autre matériau
combustible fin.
Ne pas utiliser pour aspirer des matériaux dangereux, toxiques
ou cancérigènes, par ex. amiante ou pesticides.
Ne jamais aspirer de liquides explosifs (par ex. essence, diesel,
huile thermique, diluant, etc.), d’acides ou de solvants.
Ne pas utiliser l’aspirateur sans les filtre en position, sauf
comme décrit à la section Applications d’aspiration de
liquides.
Certains bois contiennent des conservateurs qui peuvent être
toxiques. Faire particulièrement attention à éviter l’inhalation
et le contact avec la peau lors du travail avec des matériaux.
Demander et suivre toutes les consignes de sécurité disponibles
auprès du fournisseur du matériau.
Ne pas utiliser l’aspirateur comme escabeau.
Ne pas placer d’objets lourds sur l’aspirateur.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension du
secteur correspond bien à la tension indiquée sur la plaque
signalétique.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
35
Français
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques). La
section minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Aspirateur à poussières
1Tuyau
1 Kit de connexion DWV9210-XJ
2Filtres
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Marquages sur l’aspirateur à poussières
On trouve les diagrammes suivants sur l’appareil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
AVERTISSEMENT : cet appareil contient des poussières
nocives. Le vidage et la maintenance, y compris le retrait
du sac à poussière, ne doivent être effectués que par du
personnel formé, portant l’équipement de protection
approprié. Ne pas mettre en marche avant d’avoir installé
l’ensemble du système de filtration.
Description (Fig. A)
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais l’appareil ou l’une
de ses pièces. Dans le cas contraire, des dégâts ou des
blessures peuvent se produire.
1 Poignée supérieure/enrouleur à cordon
2 Cordon d’alimentation
3 Tête d’aspiration
4 Verrou du collecteur
5 Roue
6 Collecteur
7 Tuyau d’aspiration
8 Roulettes (dont une dotée de frein)
9 Filtres
10 Orifice de tuyau à verrouillage
11 Attache pour tuyau
12 Poignée frontale
13 Sortie pour outils électriques
14 Variateur d’aspiration
15 Interrupteur de commande marche/arrêt/outil
16 Ajustement d’alarme de débit (modèles classe M
uniquement)
17 Bouton de libération de poignée télescopique
18 Poignée télescopique
19 Bouchon d’orifice (modèles classe M uniquement)
20 Sac
21 Kit de connexion DWV9210-XJ kit (inclut DWV9000,
DWV9120, DWV9130)
Utilisation Prévue
Les aspirateurs à poussières de classe L sont adaptés pour
l’aspiration des poussières sèches non combustibles avec des
valeurs limites de cadence de travail > 1 mg/m³.
Les aspirateurs à poussières de classe M sont adaptés pour
l’aspiration des poussières sèches non combustibles avec des
valeurs limites de cadence de travail ≥ 0.1 mg/m³.
Emplacement de la date codée de
fabrication (Fig. A)
La date codée de fabrication 28 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2016 XX XX
Année de fabrication
36
Ces aspirateurs sont utilisés pour l’aspiration de particules
fines, comme celles des panneaux de revêtement mural ou la
poussière de surface.
DWV902L
Cet appareil peut être utilisé comme aspirateur industriel
et aspirateur à poussières pour les opérations mobiles afin
d’aspirer tous les types de poussières non combustibles jusqu’à
la classe L, avec des valeur limites d’exposition du travail
supérieure à 1 mg/m³.
DWV902M, DWV902MT
Cet appareil peut être utilisé comme aspirateur industriel
et aspirateur à poussières pour les opérations mobiles afin
d’aspirer tous les types de poussières non combustibles jusqu’à
la classe M, avec des valeur limites d’exposition du travail
supérieure ou égale à 0,1 mg/m³.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Ces aspirateurs industriels sont destinés à un usage
professionnel.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
NE PAS utiliser l’aspirateur à poussières pour la poussière
combustible.
NE PAS utiliser l’aspirateur à poussières dans les atmosphères
explosives.
REMARQUE : Cet appareil est prévu pour un usage commercial,
par ex. dans les hôtels, les écoles, les hôpitaux, les fermes, les
ateliers, les bureaux, les sociétés de location et sur les chantiers
de construction.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Option tuyau antistatique
Les modèles DWV902L, DWV902M et DWV902MT sont équipés
d’un système de mise à la masse antistatique. Un tuyau
antistatique doit être acheté en option dans votre centre de
service agréé. Ce tuyau (DWV9316-XJ) se monte sur l’aspirateur
à poussières de la même manière que le tuyau standard. Pour
contacter votre revendeur ou trouver l’adresse d’un centre
de réparation agréé DeWALT proche de chez vous dans le
catalogue DeWALT, ou contacter votre succursale DeWALT à
l’adresse indiquée dans cette notice d’instructions.
ASSEMBLAGE ET AJUSTEMENTS (FIG. A–C)
AVERTISSEMENT : pour réduire les risques de
blessures, arrêtez l’appareil et débranchez-le de la
source d’alimentation avant d’installer ou de retirer
des accessoires, avant de régler ou de changer la
configuration ou lors du marquage de repères. Un
démarrage accidentel peut provoquer des blessures.
AVERTISSEMENT : les filtres 9 doivent toujours être
en position lors de l’aspiration, sauf comme décrit à la
section Applications d’aspiration de liquide sous
Utilisation. Lors de l’aspiration de poussière fine, il faut
également utiliser un sac de papier supplémentaire ou un
sac en tissu non-tissé pour faciliter le vidage du collecteur.
AVERTISSEMENT : les sacs de récolte de la poussière
doivent être utilisés pour la poussière de classe M.
1. Si un sac en papier ou en tissu non tissé 20 doit être utilisé,
l’installer comme illustré sur la figure B.
REMARQUE : Attention à ne pas déchirer le sac. Placer le
sac correctement sur l’orifice 10 de manière à fournir un
joint étanche pour obtenir les meilleures performances
d’aspiration des poussières.
2. Placer la tête d’aspiration 3 sur le collecteur et la fixer en
fermant les verrous du collecteur 4 .
3. Insérer l’extrémité du tuyau 7 dans l’orifice de tuyau à
verrouillage 10 et la faire pivoter dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre pour la verrouiller.
UTILISATION
Instructions d’utilisation (Fig. A, D)
Français
AVERTISSEMENT : pour réduire les risques de
blessures, arrêtez l’appareil et débranchez-le de la
source d’alimentation avant d’installer ou de retirer
des accessoires, avant de régler ou de changer la
configuration ou lors du marquage de repères. Un
démarrage accidentel peut provoquer des blessures..
1. Brancher le cordon d’alimentation dans une prise
appropriée.
2. Placer l’interrupteur de commande marche/arrêt/outil 15 en position ON ( ).
3. Régler le variateur d’aspiration 14 dans la position désirée.
Cette fonction permet à l’utilisateur de contrôle la puissance
de l’aspirateur, l’aspiration et le bruit.
REMARQUE : Ce réglage contrôle également le niveau
d’aspiration. Il est très utile dans les applications
où l’aspiration génère des niveaux d’entraînement
inacceptables sur la surface aspirée.
4. Suivre les instructions de la section Branchement aux
outils électriques pour le raccordement à l’outil électrique
à utiliser.
Ajustement de l’alarme de débit (Fig. D)
Modèles de classe m uniquement
Régler la commande d’ajustement de l’alarme de débit 16 selon le diamètre interne correct du tuyau (ou du tube) ou le
diamètre de l’accessoire en tenant compte de la section la plus
grande. Le diamètre choisi sur la commande d’ajustement doit
être égal ou supérieur au plus gros diamètre du tuyau/tube/
accessoire utilisé. Le tuyau fournit possède un diamètre interne
de 32 mm. Une alarme sonore retentira si le débit descend
au-dessous de 20 m/s. Le système possède une temporisation
pour réduire les alarmes involontaires.
Si l’alarme retentit sans blocage apparent :
1. Assurez-vous que la commande d’ajustement est réglée sur
le diamètre correct.
2. Si l’ajustement du débit est réglé au-dessous du maximum,
augmentez ce niveau jusqu’à obtenir un débit suffisant dans
le tuyau pour faire cesser l’alarme.
3. Si l’alarme persiste, retirez le tuyau et vérifiez qu’il n’est pas
obstrué. Retirez et remplacez le sac à poussière s’il est plein
ou obstrué, puis vérifiez l’état du filtre et remplacez-le si
nécessaire.
Si l’alarme persiste, contactez votre technicien local DeWALT.
Branchement aux outils électriques
(Fig. A, D, E)
AVERTISSEMENT : Utiliser uniquement la sortie 13 aux
fins spécifiées dans les instructions.
1. Brancher le cordon d’alimentation de l’aspirateur dans une
prise appropriée.
2. Brancher l’outil électrique à la sortie 13 .
REMARQUE : Voir Données de branchement électrique
de l’outil électrique sous Données techniques pour
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
37
Français
connaître la capacité d’alimentation de l’outil à brancher sur
la sortie 13 .
3. Placer l’interrupteur de commande marche/arrêt/outil 15 en position ACTIVATION
. Cela permet à l’aspirateur
d’être mis en marche et arrêté automatiquement par l’outil
électrique.
REMARQUE : L’aspirateur démarre automatiquement dans
un délai de 0,5 seconde et continue à fonctionner pendant
15 secondes après la mise hors tension de l’outil électrique.
4. Pour revenir en mode manuel, placer l’interrupteur de
commande marche/arrêt/outil 15 en position ON ( ) . En
mode manuel, l’outil et l’aspirateur sont mis en marche et
arrêté de manière indépendante.
5. Votre aspirateur de construction DeWALT est doté du
système de connexion DeWALT AirLock. AirLock permet un
raccordement rapide et sûr entre le tuyau d’aspiration 7 et l’outil électrique. Le connecteur AirLock 23 se branche
directement aux outils DeWALT compatible ou à l’aide
d’un adaptateur AirLock (disponible chez votre fournisseur
DeWALT local). Consulter la section Accessoires pour plus
de détails sur les adaptateurs disponibles.
REMARQUE : En cas d’utilisation d’un adaptateur, s’assurer
qu’il est solidement fixé à la sortie de l’outil avant de suivre
les étapes ci-dessous.
a. S’assurer que le collier sur le connecteur AirLock se trouve
en position débloquée. Aligner les encoches 22 sur le
collier et le connecteur AirLock comme illustré pour les
positions de déblocage et de blocage.
b. Enfoncer le connecteur AirLock sur le point de
raccordement de l’adaptateur.
c. Faire tourner le collier en position bloquée.
REMARQUE : Les roulements à billes dans le collier
se verrouillent dans la fente et assurent la connexion.
L’outil électrique est maintenant solidement raccordé à
l’aspirateur à poussières.
Systèmes de nettoyage automatique du
filtre
Cet aspirateur dispose d’un système de nettoyage du filtre très
efficace qui réduit l’obstruction du filtre. Toute les 30 secondes,
l’un des deux filtres est automatiquement nettoyé. Le processus
de nettoyage alterne entre les filtres et dure tout au long de la
vie de l’appareil.
REMARQUE : Il est normal d’entendre un déclic durant cette
opération.
REMARQUE : Après de nombreuses heures de fonctionnement,
le système de nettoyage du filtre peut ne plus être efficace.
Lorsque cela se produit, les filtres doivent être nettoyés ou
remplacés. Consulter la section Filtre sous Maintenance.
Frein de stationnement (Fig. A, F)
Le frein de stationnement bloque une roulette pour empêcher
l’aspirateur de rouler.
1. Pour activer le frein, appuyer sur le bouton de frein 24 afin
d’engager le frein en position de blocage.
2. Pour désactiver le frein, appuyer sur le bouton de frein afin
de placer frein en position de déblocage.
38
Retirer/remplacer le sac de récolte de
poussière usagé (Fig. A)
AVERTISSEMENT : un équipement de protection
personnelle approprié, par ex. masque antipoussière et
gants, doit être utilisé lors de la manipulation des sacs à
poussière usagés.
1. Arrêter l’aspirateur et débrancher le cordon de la prise.
2. Fermer l’orifice de tuyau à verrouillage 10 avec le bouchon
d’orifice 19 .
3. Détacher les verrous du collecteur 4 et retirer la tête
d’aspiration 3 4. Sortir soigneusement le sac de récolte de l’orifice 10 .
5. Sceller fermement l’ouverture du sac de récolte lors du
retrait de la machine.
6. Jeter le sac de récolte dans un conteneur approprié selon les
règlementations.
Applications d’aspiration de liquide
(Fig. A, G)
AVERTISSEMENT : NE PAS brancher d’outils électriques
sur la sortie 13 lors de l’utilisation de l’aspirateur pour
aspirer des liquides.
AVERTISSEMENT : brancher l’aspirateur dans une prise
protégée par un dispositif à courant résiduel (RCD) lors de
l’utilisation de l’aspirateur pour aspirer des liquides.
AVERTISSEMENT : si de la mousse ou du liquide
s’échappent de la machine, l’arrêter immédiatement.
ATTENTION : nettoyer régulièrement le dispositif de
limitation du niveau d’eau et l’inspecter pour vérifier tout
signe de dégât.
AVIS : NE PAS retirer le flotteur 25 , sous pein
d’endommager l’aspirateur. Le flotteur empêche l’eau de
pénétrer dans le moteur.
Avant d’utiliser l’aspirateur pour aspirer des liquides :
• S’assurer que le collecteur est vide et exempt de
poussière en excès.
• Retirer les filtres 9 .
• Brancher l’aspirateur dans une prise protégée par RCD.
AVERTISSEMENT : ne pas utiliser la machine dans cette
configuration pour la poussière de classe L et M.
Vidange du collecteur (Fig. A, G)
Le robinet à flotteur 25 bloquera l’air vers le moteur lorsque
le collecteur sera plein et le son du moteur changera
soudainement. Lorsque le moteur émet un son aigu et que
l’écoulement de l’air/eau s’interrompt, vider le collecteur.
1. Arrêter l’aspirateur et débrancher le cordon de la prise.
2. Détacher les verrous du collecteur 4 et retirer la tête
d’aspiration 3 .
3. Vider le contenu du collecteur 6 dans un conteneur ou
drain approprié.
Français
Revenir en mode d’aspiration sèche
(Fig. A)
1. Vider le collecteur en consultant les instructions de la
section Vidange du collecteur.
2. Placer le collecteur à l’envers jusqu’à ce qu’il soit sec. NE PAS
utiliser le collecteur mouillé pour l’aspiration sèche.
3. Placer la tête d’aspiration 3 sur une surface plane jusqu’à ce
qu’elle soit sèche.
4. Remonter les filtres lorsque la tête d’aspiration est sèche.
Consulter la section Filtres sous Maintenance.
5. Lorsque le collecteur est sec, placer la tête d’aspiration 3 sur le collecteur et la fixer en fermant les verrous du
collecteur 4 .
•
•
Poignée télescopique (Fig. A, H)
Appuyer sur le bouton de libération 17 pour soulever et
abaisser la poignée télescopique 18 .
Arrêt/transport (Fig. A, K)
1. Placer l’interrupteur de commande marche/arrêt/outil 15 en position OFF.
2. Débrancher l’appareil.
3. Classe M uniquement : Fermer l’orifice de tuyau à
verrouillage 10 avec le bouchon d’orifice 19 .
4. Ranger le cordon d’alimentation 2 comme illustré.
5. Lors du transport dans un véhicule, attacher la machine.
MAINTENANCE
Votre appareil DeWALT a été conçu pour fonctionner longtemps
avec un minimum de maintenance. Le fonctionnement continu
et satisfaisant de l’appareil dépend d’un entretien adéquat et
d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire les risques de
blessures, arrêtez l’appareil et débranchez-le de la
source d’alimentation avant d’installer ou de retirer
des accessoires, avant de régler ou de changer la
configuration ou lors du marquage de repères. Un
démarrage accidentel peut provoquer des blessures.
AVERTISSEMENT : pour la révision par l’utilisateur, la
machine doit être démontée, nettoyée et révisée dans les
limites raisonnables, sans causer de risque au personnel
de maintenance ou autre. Les précautions appropriées
incluent la décontamination avant le démontage, la
fourniture d’une ventilation d’extraction locale filtrée
dans le lieu où la machine est démontée, le nettoyage
de la zone de maintenance et une protection personnel
appropriée.
• Le fabricant ou une personne formée doivent effectuer
une inspection technique au moins une fois par an,
consistant, par exemple, à inspecter le filtre pour
vérifier l’absence de dommages, vérifier l’étanchéité
de la machine et le fonctionnement correct du
mécanisme de commande.
• Lors des opérations de révision ou de réparation, tous
les éléments contaminés qui ne peuvent pas être
nettoyés de manière satisfaisante doivent être mis au
rebut dans des sacs imperméables conformément aux
réglementations pour la mise au rebut de ces déchets.
Pour les machines de classe M, l’extérieur de la
machine doit être décontaminé par des méthodes
de nettoyage par aspiration et essuyé ou traité avec
un produit d’étanchéité avant de sortir d’une zone
dangereuse. Toutes les pièces de la machine doivent
être considérée comme étant contaminées lorsqu’elles
sont retirées d’une zone dangereuse et des mesures
appropriées doivent être prises pour empêcher la
dispersion de la poussière.
Pour les aspirateurs à poussières, il est nécessaire de
fournir un taux de renouvellement de l’air adéquat L
dans la pièce si l’air d’échappement est renvoyé dans
la pièce.
(REMARQUE : il est obligatoire de consulter les
réglementations nationales.)
Filtre (Fig. A, I, J)
Entretien du filtre
Les filtres inclus avec cet aspirateur sont des filtres à longue
durée. Pour être efficace et réduire au minimum la recirculation
de la poussière, les filtres DOIVENT être installés correctement
dans être en bon état.
AVERTISSEMENT : un équipement de protection
personnelle approprié, par ex. masque antipoussière et
gants, doit être utilisé lors de la manipulation des filtres.
Pour retirer les filtres
1. Mettre l’interrupteur de commande marche/arrêt/outil 15 en position OFF ( ) et débrancher le cordon de la prise.
2. Détacher les verrous du collecteur 4 et retirer la tête
d’aspiration 3 du collecteur. Placer la tête d’aspiration à
l’envers sur une surface plane.
3. Tourner chaque filtre 9 dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre en le saisissant par le couvercle en plastique,
comme illustré, puis le retirer soigneusement de la tête en
s’assurant que les débris ne tombent pas dans le trou de
fixation.
REMARQUE : Faire attention à ne pas endommager le
matériau du filtre.
4. Si le fond de la tête d’aspiration 3 doit être nettoyé, utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et du savon doux, puis
laisser sécher. Jeter le chiffon dans un conteneur approprié.
5. Inspecter les filtres pour vérifier l’usure et les autres dégâts.
REMARQUE : En cas de doute sur l’état des filtres, ils
DOIVENT être remplacés. NE PAS continuer à utiliser les
filtres endommagés.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser d’air comprimé ni ne
brosse pour nettoyer les filtres sous peine d’endommager
la membrane du filtre et de permettre ainsi à la poussière
de passer à travers le filtre. Si nécessaire, tapoter
doucement le filtre contre une surface dure ou le rincer
avec de l’eau à température ambiante, puis le laisser
sécher. Le nettoyage des filtres est généralement inutile,
même si le filtre est recouvert de poussière. Le système
39
Français
de nettoyage automatique du filtre maintiendra les
meilleures performances et continuera à fonctionner. En
cas de dégâts visibles à la membrane du filtre, remplacer
les filtres. Les filtres durent généralement de six à douze
mois selon l’utilisation et l’entretien.
Pour installer les filtres
1. S’assurer que le joint du filtre 27 est en position et bien fixé
2. Aligner le filetage du filtre 26 avec le filetage de la tête
d’aspiration et tourner le filtre dans le sens aiguille d’une
montre sans trop forcer jusqu’à ce qu’il soit serré.
REMARQUE : Faire attention à ne pas endommager le
matériau du filtre.
3. Placer la tête d’aspiration 3 sur le collecteur et la fixer en
fermant les verrous du collecteur 4 ..
Lubrification
Votre appareil ne requiert aucune lubrification additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser de solvants ou tout
autre produit chimique décapant pour nettoyer les parties
non métalliques de l’appareil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Protéger
l’appareil de tout liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
1. Aspirer l’extérieur de l’aspiration à poussières. Pour un
nettoyage plus approfondi, utiliser un chiffon humidifié avec
de l’eau et un savon doux, si nécessaire.
2. Après l’utilisation, jeter le chiffon dans un conteneur
approprié.
Rangement (Fig. K)
1. Vider le collecteur en consultant la section Vidange du
collecteur sous Utilisation.
2. Nettoyer l’intérieur et l’extérieur de l’aspirateur. Se reporter à
la section Nettoyage.
3. Nettoyer ou remplacer les filtres en consultant la section
Filtres.
4. Ranger le tuyau d’aspiration et le cordon d’alimentation
comme indiqué sur l’illustration. Placer l’appareil dans une
pièce sèche et empêcher toute utilisation sans autorisation.
REMARQUE : Placer le bouchon d’orifice 19 dans
l’orifice 10 pour conserver les débris à l’intérieur du
collecteur lors du retrait du tuyau d’aspiration. Il est aussi
possible de raccorder les extrémités du tuyau ensemble et
de les verrouiller avec l’extrémité à verrouillage..
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
40
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
ACCESSOIRES
DWV9340-XJ
DWV9315-XJ
DWV9316-XJ
DWV9401-XJ
DWV9400-XJ
DWV9402-XJ
DWV9500-XJ
Filtre
Tuyau anti-écrasement
Tuyau antistatique
Sac en papier
Doublure en plastique
Sac en tissu non-tissé
Vac Rack
Système DeWALT AirLock
DWV9000
Connexion à verrouillage
DWV9110
Adaptateur conique en caoutchouc
29–35 mm
DWV9120
Adaptateur à épaulement en
caoutchouc 35–38 mm
DWV9130
Adaptateur DE 35 mm
DWV9150
Adaptateur coudé DE 35 mm
Installation du Vac Rack DWV9500
(Fig. K, L)
REMARQUE : Le modèle DWV902MT est fourni avec l’accessoire
vac rack DWV9500 déjà installé,
1. Retirez les 4 vis de la poignée de transport à l’aide d’un
embout en étoile T-25 et retirez la poignée de transport.
2. Installez le vac rack en réutilisant les vis de la poignée de
transport. Remettez-les dans les trous d’origine et serrez.
3. Utilisez les 2 vis 28 fournies en les plaçant dans les trous
arrière du vac rack. Enfoncez et tournez chaque vis pour
casser le matériau et les introduire dans l’orifice pour vis
caché au-dessous. Serrez.
ATTENTION : ne dépassez pas 9 kg (20 lb) pour chaque
unité de stockage de 14 litres ; maximum 2 unités de
stockage par aspirateur à poussière. Ne dépassez pas
18 kg (40 lb) pour chaque unité de stockage de 28
litres ; 1 unité de stockage par aspirateur à poussière. Le
dépassement de la hauteur et/ou du poids recommandés
pourrait déséquilibrer l’aspirateur à poussière et causer des
blessures ou des dégâts.
AVIS : ne retirez pas la tête de l’aspirateur à poussière du
réservoir avec les unités de stockage T-stack installées. Cela
pourrait endommager le filtre de l’extracteur de poussière.
Fixation du cordon d’alimentation au
tuyau (Fig. A)
Le cordon d’alimentation 2 peut être fixé sur le
tuyau d’aspiration 7 à l’aide de l’attache pour tuyau
D279058CL (disponible chez votre fournisseur DeWALT local).
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Français
Dépannage
Problème
Solution
Le moteur ne
fonctionne pas
Vérifier le cordon d’alimentation, les fiches
et la prise.
S’assurer que l’interrupteur de commande
marche/arrêt/outil 15 est en position
ON ( ).
Retirer les obstructions dans la buse
d’aspiration, le tube d’aspiration, le tuyau
d’aspiration ou les filtres.
Remplacer le sac en papier ou tissu nontissé.
Vérifier que les filtres sont correctement
installés.
Nettoyer ou remplacer les filtres.
La capacité
d’aspiration
diminue
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
Vider le collecteur en consultant la section
Vidange du collecteur sous Utilisation.
L’aspirateur
La protection thermique s’est déclenchée :
cesse de
1. Arrêter l’aspirateur et le débrancher de la
fonctionner
source d’alimentation.
2. Vider le collecteur, si nécessaire.
3. Laisser l’appareil refroidir.
4. Brancher le cordon d’alimentation
dans une prise appropriée et placer
l’interrupteur de commande marche/
arrêt/outil en position ON ( ) pour
effectuer un test. Si l’aspirateur ne
redémarre pas, contacter votre
revendeur ou trouver l’adresse d’un
centre de réparation agréé DeWALT
proche de chez vous dans le catalogue
DeWALT, ou contacter votre succursale
DeWALT à l’adresse indiquée dans cette
notice d’instructions.
De la poussière Vérifier que les filtres sont correctement
sort pendant
installés.
l’aspiration
S’assurer que les filtres ne sont pas
endommagés et les remplacer si nécessaire.
S’assurer que les joints de filtre sont en
position et bien fixés.
Le nettoyage
Écouter le déclic du solénoïde pour vérifier
automatique
que le mécanisme de nettoyage du filtre
du filtre ne
fonctionne.
fonctionne pas
L’outil
S’assurer que l’interrupteur de commande
électrique ne
marche/arrêt/outil est en position
s’allume pas.
ACTIVATION
.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce
symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets
ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
41
Italiano
ASPIRATORE DI POLVERI A USO INTENSIVO
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
Congratulazioni!
Dichiarazione di conformità CE
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Direttiva Macchine
Dati Tecnici
Aspiratore di polveri a uso intensivo
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
DWV902L QS
W
230
2
1400
DWV902M/
DWV902MT QS
230
2
1400
W
W
3600/3000
1200
3600/3000
1200
Hz
I
I
50
IPX4
38
18,4
50
IPX4
38
18,4
l/s
kPa
68
21
68
21
l/s
kPa
32,6
18,6
32,6
18,6
m²
0,3
0,3
W
2200/1600
2200/1600
m
mm
kg
4,1
32
15
4,1
32
15
Tensione
Tipo
Potenza nominale
VAC
Potenza max
Potenza, funzionamento
normale (EN60335-2-69)
Frequenza
Classe protettiva
Capacità del contenitore
Quantità di
riempimento (liquido)
Portata (max at blower)
Pressione negativa (max at
blower)
Portata (EN60335-2-69)
Pressione negativa
(EN60335-2-69)
Superficie del filtro
Dati di collegamento
all’alimentazione dell’apparato
Lunghezza del tubo
Diametro del tubo
Peso
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo
EN60335‑2‑69
LPA(livello pressione sonora dB(A)
75
75
delle emissioni)
LWA(livello potenza sonora) dB(A)
88
88
K(incertezza per il livello dB(A)
3
3
sonoro dato)
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60335-1:2012 +A11:2014 EN60335-2-69:2012.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva,
2014/30/UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare
DeWALT all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
20.04.2016
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Importanti istruzioni sulla sicurezza
AVVERTENZA! Leggere attentamente tutte le
avvertenze e le istruzioni. La mancata osservanza delle
42
Italiano
istruzioni seguenti può causare scossa elettrica, incendio
e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE TUTTI GLI AVVERTIMENTI
E LE ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI
FUTURE
PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO
APPARECCHIO, LEGGERE E SEGUIRE TUTTE
LE ISTRUZIONI.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVVERTENZA: gli operatori devono ricevere istruzioni
adeguate sull’uso di queste macchine.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di scossa elettrica. Non
esporre alla pioggia. Conservare al chiuso.
Prima dell’uso, l’operatore riceverà informazioni, istruzioni e
addestramento per l’uso della macchina e delle sostanze per
cui ne è previsto l’uso, compreso il metodo sicuro di rimozione
e smaltimento del materiale raccolto.
Gli operatori devono osservare le norme di sicurezza adatte ai
materiali trattati.
Non lasciare l’apparecchio quando è collegato a una presa di
corrente. Scollegarlo dalla presa quando non è in uso e prima
della manutenzione.
Non lasciare che l’apparecchio venga utilizzato come se
fosse un giocattolo. Prestare particolare attenzione quando
l’apparecchio viene utilizzato da o nelle vicinanze di bambini.
Usare questo apparecchio SOLTANTO secondo quanto
descritto nel manuale. Utilizzare esclusivamente gli accessori
consigliati da DeWALT.
Non utilizzare questo apparecchio con un cavo o una spina
danneggiati. Se l’apparecchio non funziona correttamente, o
se è stato fatto cadere, danneggiato, lasciato all’aria aperta o
immerso in acqua, riportarlo a un centro di assistenza.
Non tirare né trasportare questo apparecchio per il cavo,
usare il cavo come maniglia, impigliare il cavo in mezzo a
una porta o tirare il cavo attorno a bordi o angoli affilati. Non
azionare l’apparecchio sul cavo. Tenere il cavo lontano dalle
superfici calde.
Non scollegare questo apparecchio tirandolo per il cavo. Per
scollegare, afferrare la spina, non il cavo.
Non maneggiare la spina o l’apparecchio con le
mani bagnate.
Non inserire oggetti nelle aperture dell’apparecchio. Non usare
l’apparecchio con nessuna delle aperture ostruita; tenere
lontano da polvere, pelucchi, capelli e qualsiasi cosa che possa
ridurre il flusso dell’aria.
Tenere i capelli, gli indumenti larghi, le dita e tutte le parti del
corpo lontano dalle aperture e dalle parti mobili.
Spegnere tutti i comandi prima di scollegare l’apparecchio.
Esercitare particolare attenzione durante la pulizia sulle scale.
Non utilizzare l’apparecchio per raccogliere liquidi
infiammabili o combustibili come la gasolina, e non usare in
zone dove potrebbero essere presenti liquidi infiammabili o
combustibili.
Sono possibili scosse statiche in zone secche o quando
l’umidità relativa dell’aria è bassa. Si tratta di un fenomeno
•
solo temporaneo che non impatta l’uso dell’aspiratore. Per
ridurre la frequenza delle scosse statiche, aggiungere umidità
all’aria con una console, un umidificatore installato, oppure
utilizzare il tubo non statico DWV9316-XJ fornito come
accessorio.
Per evitare la combustione spontanea, svuotare il contenitore
dopo ogni utilizzo.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Norme di sicurezza aggiuntive
•
•
•
•
•
•
•
•
Non aspirare niente che sia bruciante o fumante, come
sigarette, fiammiferi o ceneri ardenti.
Non usare per aspirare materiali combustibili o esplosivi come
carbone, grano o altro materiale combustibile finemente
diviso.
Non utilizzare per aspirare materiali nocivi, tossici o
cancerogeni, come amianto o pesticidi.
Non aspirare mai liquidi esplosivi (es. gasolina, benzina diesel,
nafta, acquaragia, ecc.), acidi o solventi.
Non utilizzare l’aspiratore senza aver installato i filtro eccetto
per quanto descritto nella sezione Applicazioni per
l’aspirazione di liquidi.
Alcuni materiali in legno contengono conservanti che possono
risultare tossici. Prestare particolare attenzione nell’impedire
l’inalazione e il contatto con la pelle quando si lavora con
questi materiali. Richiedere e seguire le eventuali informazioni
di sicurezza disponibili presso il proprio fornitore di materiali.
Non usare l’aspiratore come scala a pioli.
Non collocare oggetti pesanti sull’aspiratore.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che l’alimentazione
corrisponda alla tensione della targhetta.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
43
Italiano
1 Estrattore per polveri
1Tubo
1 Kit connettore DWV9210-XJ
2Filtri
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
10 Ingresso del tubo con bloccaggio ad avvitamento
Marcature sull’aspiratore di polveri
15 Interruttore di comando acceso/spento/dell’apparato
Gli estrattori di polvere di classe L sono adatti per l’estrazione di
polveri secche, non combustibili con valori limiti del passo di
lavoro di > 1 mg/m³.
Gli estrattori di polvere di classe M sono adatti per l’estrazione
di polveri secche, non combustibili con valori limiti del passo di
lavoro di ≥ 0,1 mg/m³.
Posizione del codice data (Fig. A)
Il codice data 28 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2016 XX XX
Anno di fabbricazion
Descrizione (Fig. A)
4
5
44
11 Fascetta stringitubo
12 Impugnatura anteriore
13 Presa per apparati elettrici
14 Manopola di regolazione variabile dell’aspirazione
19 Tappo di ingresso (solo modelli di classe M)
3
9 Filtri
18 Impugnatura telescopica
VVERTENZA: questo apparecchio contiene polveri
A
dannose. Lo svuotamento e la manutenzione, ivi
compresa la rimozione della sacca per la polvere, possono
essere effettuate esclusivamente da personale addestrato
con indosso le apparecchiature di protezione adatte. Non
accendere l’apparecchio finché non è stato installato un
sistema di filtro completo.
2
8 Rotelle (una munita di freno di stazionamento)
17 Pulsante di sblocco dell’impugnatura telescopica
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
1
7 Tubo di aspirazione
16 Regolazione allarme del flusso (solo modelli di classe M)
Sull’apparecchio sono presenti i seguenti simboli:
6 Contenitore
AVVERTENZA: non modificare mai l’apparato elettrico
o alcuna parte di esso. Potrebbe dar luogo a danni o a
lesioni personali.
Impugnatura superiore/avvolgicavo
Cavo di alimentazione
Testa di aspirazione
Dispositivo di chiusura del contenitore
Ruota
20 Sacca
21 Kit connettore DWV9210-XJ (include DWV9000, DWV9120,
DWV9130)
Utilizzo Previsto
Questi aspiratori sono utilizzati per l’aspirazione di particolati fini,
come cartongesso o polveri superficiali.
DWV902L
Quest’apparecchio può essere utilizzato come aspiratore
industriale e aspirapolveri per operazioni mobili per aspirare
tutti i tipi di polveri secche, non combustibili fino alle polveri di
classe L con valori limite di esposizione professionale maggiore
a 1 mg/m³.
DWV902M, DWV902MT
Quest’apparecchio può essere utilizzato come aspiratore
industriale e aspirapolveri per operazioni mobili per aspirare
tutti i tipi di polveri secche, non combustibili fino alle polveri di
classe M con valori limite di esposizione professionale maggiore
o uguale a 0,1 mg/m³.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Questi aspiratori a uso intensivo sono per applicazioni
professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
NON usare l’aspiratore per polveri per le polveri combustibili.
NON usare l’aspiratore per polveri in atmosfere esplosive.
NOTA: questo apparecchio è adatto per uso commerciale, ad
es. in alberghi, scuole, ospedali, fabbriche, negozi, uffici, società
di noleggio e sui cantieri.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
Italiano
Opzione tubo anti-statico
I modelli DWV902L, DWV902M e DWV902MT sono entrambi
muniti di un sistema di messa a terra antistatico. È necessario
acquistare un tubo anti-statico a pagamento dal proprio centro
di assistenza autorizzato. Questo tubo (DWV9316-XJ) si inserisce
nel sistema di estrazione polveri allo stesso modo di un tubo
standard. Per contattare il venditore o individuare il riparatore
autorizzato DeWALT più vicino nel catalogo DeWALT o rivolgersi
all’ufficio DeWALT di zona all’indirizzo indicato nel presente
manuale.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
(FIG. A–C)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni,
spegnere l’apparecchio e scollegarlo dalla presa
di corrente prima di installare e rimuovere gli
accessori, prima di regolare o modificare le
configurazioni o quando si eseguono le riparazioni.
Un avvio accidentale potrebbe provocare lesioni.
AVVERTENZA: i filtri 9 devono essere sempre in posizione
durante l’aspirazione, eccetto secondo quanto descritto
nella sezione Applicazione per l’aspirazione di
liquidi alla voce Funzionamento. Quando si aspirano
polveri fini, è anche possibile utilizzare una sacca di carta
o di tessuto per rendere più agevole lo svuotamento del
contenitore.
AVVERTENZA: è necessario utilizzare sacche di raccolta
della polvere per la polvere di Classe M.
1. Se è necessario utilizzare una sacca di carta o di tessuto 20 opzionale, installarla come indicato in figura B.
NOTA: fare attenzione a non strappare la sacca. Posizionare
saldamente la sacca sull’ingresso 10 per assicurare una
chiusura ermetica onde massimizzare le prestazioni di
raccolta della polvere.
2. Posizionare la testa di aspirazione 3 sul contenitore e
fissarlo chiudendo i dispositivi di chiusura del contenitore 4 .
3. Inserire l’estremità del tubo 7 nell’ingresso del tubo con
bloccaggio ad avvitamento 10 e ruotarlo in senso antiorario per fissare in posizione.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso (Fig. A, D)
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni,
spegnere l’apparecchio e scollegarlo dalla presa
di corrente prima di installare e rimuovere gli
accessori, prima di regolare o modificare le
configurazioni o quando si eseguono le riparazioni.
Un avvio accidentale potrebbe provocare lesioni.
1. Inserire il cavo di alimentazione in una presa adeguata.
2. Ruotare l’interruttore di controllo acceso/spento/
dell’apparato 15 in posizione ON ( ) .
3. Impostare la manopola di regolazione variabile
dell’aspirazione 14 alla posizione desiderata. Questa
funzione consente all’utente di controllare la potenza,
l’aspirazione e la rumorosità dell’apparecchio.
NOTA: questa impostazione controlla inoltre il livello
di aspirazione. Risulta molto utile in applicazioni dove
l’aspirazione crea livelli inaccettabili di resistenza sul pezzo
da lavorare.
4. Seguire le istruzioni alla voce Collegamento degli
apparati elettrici per collegare l’apparato elettrico da
utilizzare.
Regolazione di allarme del flusso (Fig. D)
Solo modelli classe M
Regolare il controllo di regolazione dell’allarme del flusso 16 al tubo corretto entro le dimensioni del diametro o del
diametro dell’accessorio riferito alla sezione più ampia. Il
diametro prescelto del controllo di regolazione deve essere
pari o superiore al diametro maggiore degli accessori del tubo
utilizzati. Il tubo in dotazione ha un diametro interno pari a
32 mm. Suonerà un allarme acustico se la portata scende al di
sotto di 20 m/s. Il sistema ha un ritardo temporale per ridurre gli
allarmi involontari.
Se l’allarme suona quando non c’è alcun blocco apparente:
1. Assicurarsi che il controllo di regolazione sia impostato al
diametro corretto.
2. Se la regolazione della velocità del flusso è impostata al di
sotto del massimo, aumentare questo livello finché un flusso
sufficiente attraverso il tubo provoca l’arresto dell’allarme.
3. Se l’allarme continua comunque a suonare, rimuovere
il tubo e controllare che non sia ostruito. Rimuovere e
sostituire la sacca della polvere quando è piena od ostruita e
verificare lo stato dei filtri e sostituirli ove necessario.
Se l’allarme continua a suonare, contattare il proprio agente di
assistenza DeWALT di zona.
Collegamento agli apparati elettrici
(Fig. A, D, E)
AVVERTENZA: utilizzare la presa 13 soltanto per gli
scopi specificati nelle istruzioni.
1. Inserire il cavo di alimentazione dell’aspiratore in una presa
adeguata.
2. Collegare l’apparato elettrico a una presa 13 .
NOTA: Consultare i Dati di collegamento
all’alimentazione dell’apparato elettrico alla voce Dati
tecnici per l’alimentazione consentita per il collegamento
dell’apparato alla presa 13 .
3. Ruotare l’interruttore di controllo acceso/spento/
dell’apparato 15 alla posizione di ATTIVAZIONE
.
Questo consente di accendere e spegnere automaticamente
l’aspirazione dall’apparato elettrico.
NOTA: l’aspirapolveri si avvia automaticamente entro 0,5
secondi e continua a funzionare per 15 secondi dopo lo
spegnimento dell’apparato elettrico.
4. Per ripassare alla modalità manuale, ruotare l’interruttore di
controllo acceso/spento/dell’apparato 15 in posizione ON
( ). In modalità manuale, l’apparato e l’aspiratore vengono
accesi e spenti indipendentemente gli uni dagli altri.
45
Italiano
5. L’aspiratore per polveri di marca DeWALT è munito di un
sistema di raccordo AirLock DeWALT. L’AirLock consente un
collegamento rapido e sicuro tra il tubo di aspirazione 7 e l’apparato elettrico. Il connettore AirLock 23 si collega
direttamente agli apparati DeWALT compatibili o tramite
l’uso di un adattatore AirLock (disponibile presso il proprio
fornitore DeWALT di zona). Consultare la sezione Accessori
per i dettagli sugli adattatori disponibili.
NOTA: se si usa un adattatore, assicurarsi che sia
saldamente fissato alla presa dell’apparato prima di seguire i
passaggi sottostanti.
a. Assicurarsi che il collare sul connettore AirLock sia nella
posizione di sblocco. Allineare le tacche 22 sul collare
e il connettore AirLock come indicato, per le posizioni di
sblocco e di blocco.
b. Spingere il connnettore AirLock sul punto di raccordo
dell’adattatore.
c. Ruotare il collare alla posizione di blocco.
NOTA: i cuscinetti a sfera all’interno del collare si
agganciano alla fessura e fissano la connessione. Ora
l’apparato elettrico è saldamente connesso all’estrattore
per le polveri.
Sistemi di pulizia automatica del filtro
Questo aspiratore è dotato di un sistema di pulizia del filtro
altamente efficace che minimizza l’ostruzione del filtro. Ogni
30 secondi, uno dei due filtri viene pulito automaticamente. La
procedura di pulizia si alterna tra i filtri e continua per tutta la
durata di servizio dell’unità.
NOTA: è normale sentire il suono di uno scatto durante questa
procedura.
NOTA: dopo molte ore di funzionamento, è possibile che il
sistema di pulizia automatica del filtro non sia più efficace.
Quando ciò accade, è necessario pulire o sostituire i filtri.
Consultare Filtro alla voce Manutenzione.
FRENO DI STAZIONAMENTO (Fig. A, F)
Il freno di stazionamento blocca una ruota in posizione per
impedire il rotolamento dell’aspiratore.
1. Per inserire il freno di stazionamento, premere il pulsante del
freno 24 per innestare il freno nella posizione di blocco.
2. Per disinserire il freno di stazionamento, premere il pulsante
del freno e il freno si innesterà nella posizione di sblocco.
Rimozione / Sostituzione della sacca della
polvere usata (Fig. A)
AVVERTENZA: è necessario l’uso di apparecchiature di
protezione personale come una maschera antipolvere e
guanti durante la manipolazione di sacche per la polvere
usate.
1. Spegnere l’aspiratore e scollegare il cavo dalla presa.
2. Chiudere l’ingresso del tubo con bloccaggio ad
avvitamento 10 con il tappo di ingresso 19 .
3. Aprire i dispositivi di chiusura del contenitore 4 e rimuovere
la testa di aspirazione 3 4. Tirare la sacca di raccolta dall’ingresso con cautela 10 .
46
5. Sigillare saldamente l’apertura della sacca di raccolta
durante la sua rimozione dalla macchina.
6. Smaltire la sacca di raccolta in un contenitore adeguato
secondo le disposizioni statutarie.
Applicazioni di aspirazione di liquidi
(Fig. A, G)
AVVERTENZA: NON collegare gli apparati elettrici alla
presa 13 durante l’uso dell’aspiratore per l’aspirazione
di liquidi.
AVVERTENZA: inserire l’aspiratore in una presa con
dispositivo di protezione a corrente residua (RCD) quando
si utilizza l’aspiratore per l’aspirazione di liquidi.
AVVERTENZA: se della schiuma o del liquido dovessero
fuoriuscire dalla macchina, spegnerla immediatamente.
ATTENZIONE: pulire regolarmente il dispositivo di
limitazione del livello dell’acqua ed esaminarlo per la
presenza di segni di danneggiamento.
AVVISO: NON rimuovere il flottante a sfera 25 , altrimenti
si causeranno danni all’aspiratore. Il flottante a sfera
impedisce l’entrata dell’acqua nel motore.
Prima di utilizzare l’aspiratore per l’aspirazione di liquidi:
• Assicurarsi che il contenitore sia vuoto e privo di
polvere eccessiva.
• Rimuovere i filtri 9 .
• Inserire l’aspiratore in una presa con protezione RCD.
AVVERTENZA: non utilizzare la macchina con questa
configurazione per le polveri di Classe L e M.
Per svuotare il contenitore (Fig. A, G)
La valvola del flottante a sfera 25 blocca l’aria nel motore
quando il contenitore è pieno e il suono del motore cambia
immediatamente. Quando il motore emette un suono acuto e il
flusso dell’aria/acqua si arresta, svuotare il contenitore.
1. Spegnere l’aspiratore e scollegare il cavo dalla presa.
2. Aprire i dispositivi di chiusura del contenitore 4 e rimuovere
la testa di aspirazione 3 .
3. Svuotare i contenuti del contenitore 6 in un contenitore o
scarico adatti.
Per tornare all’uso dell’aspirazione a secco
(Fig. A)
1. Svuotare il contenitore, consultare le istruzioni alla voce Per
svuotare il contenitore.
2. Posizionare il contenitore a testa in giù finché non è asciutto.
NON usare il contenitore dei liquidi per l’aspirazione a secco.
3. Posizionare la testa di aspirazione 3 su una superficie
stabile finché non è asciutta.
4. Reinstallare i filtri quando la testa di aspirazione è asciutta.
Vedere Filtri alla voce Manutenzione.
5. Quando il contenitore è asciutto, posizionare la testa
di aspirazione 3 sul contenitore e fissarlo chiudendo i
dispositivi di chiusura del contenitore 4 .
Italiano
Impugnatura telescopica (Fig. A, H)
•
Premere il pulsante di sblocco 17 per sollevare e abbassare
l’impugnatura telescopica 18 .
Spegnimento/Trasporto (Fig. A, K)
1. Ruotare l’interruttore di controllo acceso/spento/
dell’apparato 15 in posizione OFF.
2. Scollegare l’unità.
3. Solo classe M: chiudere l’ingresso del tubo con bloccaggio
ad avvitamento 10 con il tappo di ingresso 19 .
4. Ritirare il cavo di alimentazione 2 come indicato.
5. Durante il trasporto sui veicoli, fissare la macchina.
MANUTENZIONE
L’apparecchio DeWALT è stato progettato per lavorare a
lungo con una minima manutenzione. Prestazioni sempre
soddisfacenti dipendono da una cura appropriata e da una
pulizia regolare dell’apparecchio.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni,
spegnere l’apparecchio e scollegarlo dalla presa
di corrente prima di installare e rimuovere gli
accessori, prima di regolare o modificare le
configurazioni o quando si eseguono le riparazioni.
Un avvio accidentale potrebbe provocare lesioni.
AVVERTENZA: per la manutenzione dell’utente, la
macchina deve essere smontata, pulita e riparata per
quanto ragionevole e praticabile, senza causare rischi al
personale di manutenzione e ad altre persone. Precauzioni
adeguate comprendono la decontaminazione prima
dello smontaggio, una ventilazione di scarico con
filtrazione locale dove la macchina viene smontata, la
pulizia dell’area di manutenzione e protezioni personali
adeguate.
• Il produttore, o una persona addestrata, eseguirà
un’ispezione tecnica almeno annualmente
consistente, per esempio, nell’ispezione dei filtri per
eventuali danni, la tenuta ermetica della macchina
e il funzionamento adeguato del meccanismo di
controllo.
• Quando si eseguono le operazioni di manutenzione
o riparazione, tutti gli oggetti contaminati che non
possono essere adeguatamente puliti devono essere
smaltiti; tali oggetti saranno smaltiti in contenitori
impenetrabili conformemente alle norme in vigore per
lo smaltimento di tali rifiuti.
• Per le macchine di classe M, l’esterno della macchina
deve essere decontaminato con metodi di aspirazione
e pulizia professionale o trattato con sigillante
prima di essere rimosso dalla zona di pericolo. Tutti
i componenti della macchina saranno considerati
contaminati quando vengono rimossi dall’area di
pericolo e verranno intrapresi provvedimenti adeguati
per impedire la dispersione della polvere.
Per gli aspiratori di polveri è necessario fornire
una frequenza adeguata di ricambio dell’aria L
nell’ambiente se l’aria di scarico viene restituita
nell’ambiente.
(NOTA: è necessario fare riferimento alle legislazioni
nazionali.)
Filtro (Fig. A, I, J)
Cura dei filtri
I filtri in dotazione con questo aspiratore sono filtri a lunga
durata. Per essere efficaci nel minimizzare il ricircolo della
polvere, i filtri DEVONO essere installati correttamente e in
buone condizioni.
AVVERTENZA: è necessario l’uso di apparecchiature
di protezione personale adeguate come una maschera
antipolvere e guanti durante la manipolazione dei filtri.
Per rimuovere i filtri
1. Ruotare l’interruttore di controllo acceso/spento/
dell’apparato 15 in posizione OFF ( ) e scollegare il cavo
dalla presa.
2. Sganciare i dispositivi di chiusura del contenitore 4 e rimuovere la testa di aspirazione 3 dal contenitore.
Posizionare la testa di aspirazione su una superficie stabile a
testa in giù.
3. Ruotare ciascun filtro 9 in senso anti-orario afferrandolo
sul coperchio dell’estremità in plastica come illustrato, e
rimuoverlo attentamente dalla testa, assicurandosi che non
cadano detriti nel foro di montaggio.
NOTA: fare attenzione a non danneggiare il materiale del
filtro.
4. Se è necessario pulire il lato inferiore della testa di
aspirazione 3 , utilizzare un panno inumidito con acqua e
sapone delicato e lasciarlo asciugare. Smaltire il panno in un
contenitore adeguato.
5. Ispezionare i filtri per la presenza di usura, strappi o altri
danni.
NOTA: qualora sussistano dubbi sulla condizione dei filtri,
è NECESSARIO sostituirli. NON continuare a usare i filtri se
sono danneggiati.
AVVERTENZA: non usare mai aria compressa o una
spazzola per pulire i filtri, altrimenti si verificheranno danni
alla membrana del filtro e questo consentirà il passaggio
della polvere attraverso il filtro. Se necessario, premere
delicatamente contro una superficie dura o sciacquare
con acqua a temperatura ambiente e lasciar asciugare
all’aria. Solitamente la pulizia dei filtri è superflua, anche
se il filtro è coperto di polvere. Il sistema automatico di
pulizia dei filtri manterrà il massimo delle prestazioni
e continuerà a funzionare. Se esistono danni visivi alla
membrana del filtro, sostituire i filtri. Solitamente i
filtri durano dai sei ai dodici mesi a seconda dell’uso e
della cura.
47
Italiano
Per installare i filtri
1. Assicurarsi che la tenuta del filtro 27 sia in posizione e fissa
2. Allineare le filettature del filtro 26 alle filettature della testa
di aspirazione e, utilizzando una forza moderata, ruotare il
filtro in senso orario fino a stringere.
NOTA: fare attenzione a non danneggiare il materiale del
filtro.
3. Posizionare la testa di aspirazione 3 sul contenitore e
fissarlo chiudendo i dispositivi di chiusura del contenitore 4 .
Lubrificazione
L’apparecchio non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparecchio. Questi prodotti chimici possono
indebolire i materiali utilizzati in queste parti. Non far
penetrare del liquido all’interno della macchina, e non
immergere alcuno dei componenti dell’apparecchio
direttamente in un liquido.
1. Aspirare l’esterno dell’aspirapolveri. Per una pulizia ulteriore,
usare un panno inumidito solamente con acqua e sapone
delicato se necessario.
2. Dopo l’uso, smaltire il panno in un contenitore appropriato.
Immagazzinaggio (Fig. K)
1. Svuotare il contenitore, consultare Per svuotare il
contenitore alla voce Funzionamento.
2. Pulire l’aspiratore dentro e fuori. Vedere Pulizia.
3. Pulire o sostituire i filtri, vedere Filtri.
4. Ritirare il tubo di aspirazione e il cavo di alimentazione
come mostrato nell’illustrazione. Posizionare l’unità in un
ambiente asciutto e proteggerla da un uso non autorizzato.
NOTA: inserire il tappo di ingresso 19 nell’ingresso 10 per mantenere i detriti all’interno del contenitore quando
viene rimosso il tubo di aspirazione. È inoltre possibile
fissare le estremità del tubo insieme e bloccarle insieme con
l’estremità di bloccaggio ad avvitamento.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: su questo apparecchio sono stati
collaudati soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe essere rischioso.
Per ridurre il rischio di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati DeWALT.
ACCESSORI
DWV9340-XJ
DWV9315-XJ
DWV9316-XJ
DWV9401-XJ
DWV9400-XJ
48
Filtro
Tubo antischiacciamento
Tubo anti-statico
Sacchetto di carta
Rivestimento in plastica
DWV9402-XJ
DWV9500-XJ
Sacchetto di stoffa
Cremagliera a vuoto
Sistema AirLock DeWALT
DWV9000
Raccordo con bloccaggio ad
avvitamento
DWV9110
Adattatore in gomma
affusolato da 29–35 mm
DWV9120
Adattatore in gomma
graduato da 35–38 mm
DWV9130
Adattatore OD da 35 mm
DWV9150
Adattatore angolare OD da
35 mm
Installazione della cremagliera a vuoto
DWV9500 (Fig. K, L)
NOTA: Il DWV902MT è dotato di una cremagliera a vuoto
DWV9500 già installata.
1. Rimuovere le 4 viti dell’impugnatura di trasporto utilizzando
una punta a stella T-25 e rimuovere l’impugnatura di
trasporto.
2. Installare la cremagliera a vuoto riutilizzando le viti
dell’impugnatura di trasporto. Riposizionarle nei fori originali
e serrarle.
3. Utilizzare le 2 viti 28 fornite in dotazione posizionandole
nei fori posteriori della cremagliera a vuoto. Spingere verso
il basso e ruotare ciascuna vite per sfondare il materiale e
penetrare nella sede della vite nascosta sottostante. Serrare.
ATTENZIONE: non superare 9 kg (20 lb) in ciascuna
unità di magazzinaggio da 14 litri, massimo 2 unità di
magazzinaggio per estrattore della polvere. Non superare
18 kg (40 lb) in ciascuna unità di magazzinaggio da
28 litri, 1 unità di magazzinaggio per estrattore della
polvere. Il superamento dell’altezza e/o del peso consigliati
potrebbe compromettere la stabilità dell’estrattore della
polvere e provocare lesioni o danni.
AVVISO: non rimuovere la testa dell’estrattore della
polvere dal serbatoio con le unità di magazzinaggio con
impilamento a T collegate. Così facendo si potrebbero
provocare danni al filtro dell’estrattore della polvere.
Fissaggio del cavo di alimentazione al
tubo
(Fig. A)
Il cavo di alimentazione 2 può essere fissato al tubo
di aspirazione 7 utilizzando la fascetta stringitubi
D279058CL (disponibile presso il proprio fornitore DeWALT di
zona).
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Italiano
Ricerca guasti
Problema
Soluzione
Il motore non
funziona
Controllare il cavo di alimentazione, i
tappi e la presa.
Assicurarsi che l’interruttore di controllo
acceso/spento/dell’apparato 15 sia in
posizione ON ( ).
Rimuovere le ostruzioni nell’ugello di
aspirazione, nel tubo di aspirazione o
nei filtri.
Sostituire il sacchetto di carta o di stoffa.
La portata
aspirazione
diminuisce
Verificare la corretta installazione dei filtri.
Pulire o sostituire i filtri.
Svuotare il contenitore, consultare Per
svuotare il contenitore alla voce
Funzionamento.
L’aspiratore smette È scattato il sovraccarico termico:
di funzionare
1. Spegnere l’aspiratore e scollegarlo
dalla presa di corrente.
2. Svuotare il contenitore, se necessario.
3. Lasciare che l’unità si raffreddi.
4. Inserire il cavo di alimentazione
in una presa adeguata e ruotare
l’interruttore di controllo acceso/
spento/dell’apparato in posizione ON
( ) per testarlo. Se l’aspiratore non
parte più, contattare il venditore o
individuare il riparatore autorizzato
DeWALT più vicino nel catalogo
DeWALT o rivolgersi all’ufficio
DeWALT di zona all’indirizzo indicato
nel presente manuale.
Esce della
Verificare la corretta installazione dei filtri.
polvere durante
Assicurarsi che i filtri non siano
l’aspirazione
danneggiati; sostituirli se necessario.
Assicurarsi che le tenute dei filtri siano in
posizione e fisse.
La pulizia
Sentire lo scatto del solenoide per
automatica del filtro assicurarsi che il meccanismo di pulizia
non funziona
del filtro funzioni.
L’apparato elettrico Assicurarsi che l’interruttore di controllo
non si accende.
acceso/spento/dell’apparato sia nella
posizione di ATTIVAZIONE
.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
49
Nederlands
ZWAAR UITGEVOERDE STOFZUIGER VOOR DE BOUW
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
Hartelijk gefeliciteerd!
EG-conformiteitsverklaring
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
Richtlijn Voor Machines
Technische gegevens
Zwaar uitgevoerde stofzuiger voor de
bouw
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
DWV902L QS
W
230
2
1400
DWV902M/
DWV902MT QS
230
2
1400
W
W
3600/3000
1200
3600/3000
1200
Hz
I
I
50
IPX4
38
18,4
50
IPX4
38
18,4
l/s
kPa
68
21
68
21
l/s
kPa
32,6
18,6
32,6
18,6
m²
0,3
0,3
W
2200/1600
2200/1600
m
mm
kg
4,1
32
15
4,1
32
15
Spanning
Type
Nominaal vermogen
VAC
Max vermogen
Vermogen, normale werking
(EN60335-2-69)
Frequentie
Beveiligingsklasse
Capaciteit container
Hoeveelheid voor
vulling (vloeistof)
Debiet (max at blower)
Negatieve druk (max at
blower)
Debiet (EN60335-2-69)
Negatieve druk
(EN60335-2-69)
Filteroppervlak
Gegevens aansluiting
voeding elektrisch
gereedschap
Slanglengte
Slangdiameter
Gewicht
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom)volgens EN60335‑2‑69.
LPA(emissie
dB(A)
75
75
geluidsdrukniveau)
LWA(niveau
dB(A)
88
88
geluidsvermogen)
K(onzekerheid
dB(A)
3
3
voor het gegeven
geluidsniveau)
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60335-1:2012 +A11:2014 EN60335-2-69:2012.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn, 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
20.04.2016
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
50
Nederlands
Belangrijke veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies
kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.
•
•
•
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIES ZODAT U DEZE LATER OOK
KUNT RAADPLEGEN.
•
LEES ALLE INSTRUCTIES EN VOLG DEZE OP
VOORDAT U DIT APPARAAT IN GEBRUIK
NEEMT.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Gebruikers moeten voldoende
worden geïnstrueerd over het gebruik van deze machines.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van elektrische
schok. Stel het apparaat niet bloot aan regen. Berg het
binnenshuis op.
Voor ingebruikname moeten gebruikersinformatie, instructies
en training worden verstrekt voor het gebruik van de machine
en de stoffen waarvoor de machine moet worden gebruikt,
waaronder een veilige methode voor het verwijderen en bij het
afval verwerken van het verzamelde materiaal.
Gebruikers moeten eventuele voorschriften voor de veiligheid
in acht nemen, die gelden voor de materialen waarmee wordt
gewerkt.
Laat niet het apparaat onbeheerd achter wanneer het is
aangesloten op een stroombron. Trek de stekker uit het
stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is en
voordat het wordt nagezien.
Sta niet toe dat het apparaat wordt gebruikt als speelgoed. Let
goed op wanneer het apparaat wordt gebruikt door kinderen
of in de buurt van kinderen.
Gebruik dit apparaat ALLEEN volgens de beschrijving in de
handleiding. Gebruik alleen hulpstukken die door DeWALT
worden aanbevolen.
Gebruik dit apparaat niet met een beschadigd snoer of een
beschadigde stekker. Als het apparaat niet goed werkt, of
als het is gevallen, beschadigd is, buiten is blijven staan,
in het water is gevallen, breng het dan terug naar een
servicecentrum.
Trek het apparaat niet naar u toe aan het snoer, draag
het apparaat niet aan het snoer, gebruik het snoer niet als
handgreep, klem het snoer niet tussen de deur, trek het snoer
niet langs scherpe randen of hoeken. Rij niet met het apparaat
over het snoer. Houd het snoer weg bij hete oppervlakken.
Trek niet de stekker uit het stopcontact door aan het snoer te
trekken. Pak de stekker vast, niet het snoer, als u de stekker uit
het stopcontact wilt trekken.
Pak niet de stekker of het apparaat vast met natte handen.
Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat.
Gebruik het apparaat niet als één van de openingen is
geblokkeerd; houd het apparaat vrij van stof, pluizen, haar en
van alles wat de luchtstroom kan beperken.
•
Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen weg bij
de openingen en bewegende delen.
Schakel alle bedieningsfuncties uit voordat u de stekker uit het
stopcontact trekt.
Ga extra voorzichtig te werk wanneer u
schoonmaakwerkzaamheden uitvoert op een trap.
Gebruik het apparaat niet voor het opnemen van brandbare of
explosieve vloeistoffen, zoals benzine, en gebruik het apparaat
niet op plaatsen waar brandbare of explosieve vloeistoffen
voorkomen.
Schokken als gevolg van statische elektriciteit zijn mogelijk
op plaatsen waar het droog is of waar de relatieve
luchtvochtigheid laag is. Dit is slechts tijdelijk en heeft geen
invloed op het gebruik van de zuiger. U kunt de frequentie
van schokken door statische elektriciteit verminderen door
de lucht te bevochtigen met een luchtbevochtiger of door het
accessoire DWV9316-XJ, de niet-statische slang, te gebruiken.
Voorkom spontane ontbranding, leeg steeds na ieder gebruik
het stofreservoir.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Aanvullende veiligheidsregels
•
•
•
•
•
•
•
•
Neem niet iets op dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers
of hete as.
Zuig geen brandbare, explosieve materialen op, zoals kolen,
graan of ander fijn verdeeld brandbaar materiaal.
Zuig geen gevaarlijke, giftige of kankerverwekkende
materialen op, zoals asbest of insectenbestrijdingsmiddel.
Neem nooit explosieve vloeistoffen (bijv. benzine, dieselolie,
stookolie, verfverdunner, enz.), zuren of oplosmiddelen op.
Gebruik de zuiger nooit zonder de filter, behalve zoals wordt
beschreven onder Toepassing voor opzuigen van
vloeistoffen.
Sommige houtproducten bevatten conserveringsmiddelen die
giftig kunnen zijn. Ga extra voorzichtig te werk en voorkom
inademing en contact met de huid wanneer u met deze
materialen werkt. Vraag bij uw leverancier van materialen
veiligheidinformatie aan en volg de aanwijzingen in deze
informatie.
Gebruik de zuiger niet als opstapje.
Plaats geen zware voorwerpen op de zuiger.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de
voltage op het typeplaatje.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1,5 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
51
Nederlands
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
3 Stofzuigkop
Inhoud van de verpakking
5 Wiel
4 Vergrendeling stofreservoir
De verpakking bevat:
1Stofzuiger
1Slang
1 DWV9210-XJ connector kit
2Filters
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
8 Wielen (één voorzien van een parkeerrem)
9 Filters
10 Slangaansluiting met draaibevestiging
11 Slangklem
12 Voorste handgreep
13 Uitgang voor elektrisch gereedschap
14 Instelwiel variabele zuigkracht
15 Aan/Uit-/regelschakelaar
17 Vrijgaveknop telescoophandgreep
Het apparaat is voorzien van de volgende pictogrammen:
18 Telescoophandgreep
19 Afsluitdop (alleen modellen Klasse M)
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
20 Zak
WAARSCHUWING: Dit apparaat bevat schadelijk stof.
Het legen en onderhouden, inclusief de verwijdering van
de stofzak, mag alleen worden uitgevoerd door opgeleid
personeel dat een geschikte beschermende uitrusting
draagt. Schakel het apparaat pas in als het gehele
filtersysteem is geïnstalleerd.
Stofzuigers van klasse L zijn geschikt voor het opzuigen van
droog, niet-ontbrandbaar stof met werkplaatsgrenswaarden van
> 1 mg/m³.
Stofzuigers van klasse M zijn geschikt voor het opzuigen van
droog, niet-ontbrandbaar stof met werkplaatsgrenswaarden van
≥ 0,1 mg/m³.
Positie datumcode (Afb. [Fig.] A)
De datumcode 28 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2016 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A)
WAARSCHUWING: Breng nooit wijzigingen aan in het
elektrisch apparaat of een onderdeel ervan. Dit kan schade
of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
1 Bovenste handgreep/snoerhaspel
2 Netsnoer
52
7 Zuigslang
16 Afstelling doorstroomalarm (alleen modellen Klasse M)
Markeringen op de Stofzuiger
6 Stofreservoir
21 DWV9210-XJ connector kit (inclusief DWV9000, DWV9120,
DWV9130)
Gebruiksdoel
Deze stofzuigers worden gebruikt voor het opzuigen van fijne
deeltjes, zoals stof van spaanplaat of oppervlaktestof.
DWV902L
Dit apparaat kan worden gebruikt als een industriële stofzuiger
en industrieel stofzuigsysteem voor mobiele toepassingen voor
het opnemen van allerlei droog, niet-ontbrandbaar stof tot en
met stof van Klasse L met grenswaarden voor blootstelling in de
werkomgeving groter dan 1 mg/m³.
DWV902M, DWV902MT
Dit apparaat kan worden gebruikt als een industriële stofzuiger
en industrieel stofzuigsysteem voor mobiele toepassingen voor
het opnemen van allerlei droog, niet-ontbrandbaar stof tot
stof van Klasse M met grenswaarden voor blootstelling in de
werkomgeving groter dan of gelijk aan 0,1 mg/m³.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze zwaar uitgevoerde stofzuigers zijn bedoeld voor
professioneel gebruik.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
Gebruik de stofzuiger NIET voor explosief stof.
Gebruik de stofzuiger NIET in een omgeving waar
ontploffingsgevaar is.
OPMERKING: Dit apparaat is geschikt voor commercieel
gebruik, bijv. in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels,
kantoren, verhuurbedrijven en op bouwplaatsen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
Nederlands
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
Optie Antistatische slang
De DWV902L, DWV902M en DWV902MT zijn beide voorzien
van een antistatisch aardingssysteem. Een antistatische slang
kan tegen meerprijs worden aangeschaft bij een officieel
servicecentrum. Deze slang (DWV9316-XJ) past op dezelfde
manier in het stofzuigsysteem als de standaardslang. Neem
contact op met uw leverancier of kijk waar bij u in de buurt
een officieel DeWALT-reparatiecentrum is, kijk in de DeWALTcatalogus of neem contact op met het DeWALT-kantoor op het
adres dat in deze handleiding wordt vermeld.
MONTAGE EN AANPASSINGEN (AFB. A–C)
WAARSCHUWING: Beperk het risico van letsel,
schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u installaties aanpast of wijzigt
of wanneer u reparaties uitvoert. Wanneer het
apparaat per ongeluk wordt gestart, kan dat letsel tot
gevolg hebben.
WAARSCHUWING: De filters 9 moeten tijdens het
stofzuigen altijd zijn geplaatst, behalve zoals wordt
omschreven onder Toepassing voor opzuigen van
vloeistoffen bij Bediening. Wanneer u fijn stof opzuigt
kunt u ook met een extra papieren zak of een zak van
vliesachtig materiaal het leegmaken van het stofreservoir
gemakkelijker maken.
WAARSCHUWING: Stofzakken moeten worden gebruikt
voor stof van klasse M.
1. Als u een papieren zak of een zak van vliesachtig
materiaal 20 wilt gebruiken, installeer deze zak dan zoals
wordt getoond in afbeelding B.
OPMERKING: Ga voorzichtig te werk zodat u de zak niet
scheurt. Plaats de zak stevig op opening 10 zodat een
goede afdichting ontstaat voor maximale stofopvang.
2. Plaats de stofzuigkop 3 op het stofreservoir en sluit het
apparaat goed af door de grendels 4 van het stofreservoir
te sluiten.
3. Steek het uiteinde van de slang 7 in de slangaansluiting
met draaivergrendeling 10 en draai de slang naar links vast.
BEDIENING
Gebruiksinstructies (Afb. A, D)
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing zijnde
voorschriften.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van letsel,
schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u installaties aanpast of wijzigt
of wanneer u reparaties uitvoert. Wanneer het
apparaat per ongeluk wordt gestart, kan dat letsel tot
gevolg hebben.
1. Steek de stekker van het netsnoer in een geschikt
stopcontact.
2. Draai de Aan/Uit-/regelschakelaar 15 in de stand ON ( ) .
3. Zet het instelwiel voor variabele zuigkracht 14 in de stand
van uw keuze. Met deze functie kan de gebruiker het
vermogen, de zuigkracht en het geluid van de stofzuiger
regelen.
OPMERKING: In deze stand wordt ook het niveau van de
zuigkracht geregeld. Dit is zeer nuttig bij toepassingen
waarbij de stofzuiger een onaanvaardbare hoeveelheid
zuigkracht uitoefent op het werkstuk.
4. Volg de aanwijzing onder Aansluiten op elektrisch
gereedschap als u de aansluiting tot stand wilt brengen
met elektrisch gereedschap dat u gebruikt.
Aanpassing Doorstroomalarm (Afb. D)
Alleen modellen van Klasse M
Pas de regeling van het doorstroomalarm 16 aan op de
binnenwerkse maat van de slang (of buis) of diameter van
het accessoire en kijk daarbij naar het grootste gedeelte. De
gekozen diameter van de aanpassing moet gelijk zijn aan of
groter dan de grootste diameter van de gebruikte slang/buis/
accessoires. De binnenwerkse diameter van de geleverde
slang is 32 mm. Er klinkt een akoestisch alarm als het debiet
daalt onder 20 m/s. Het systeem heeft een vertraging zodat
onbedoelde alarmmeldingen worden voorkomen.
Als het alarm klinkt, wanneer er geen blokkade lijkt te zijn.
1. Controleer dat de afstellingsregeling op de juiste diameter
is ingesteld.
2. Als de afstelling van de doorstroomsnelheid onder het
maximum is ingesteld, verhooog dit niveau dan tot er
voldoende doorstroming door de slang is die maakt dat het
alarm stopt.
3. Als het alarm blijft klinken, neem de slang dan los en
controleer of de slang niet verstopt is. Verwijder en vervang
de stofzak en controleer de staat van het stoffilter en
vervang deze als dit nodig is.
Neem contact op met het DeWALT-serviceagentschap ter
plaatse als het alarm blijft klinken.
Aansluiten op elektrisch gereedschap
(Afb. A, D, E)
WAARSCHUWING: Gebruik alleen stopcontact 13 voor
de doeleinden die in de instructies worden vermeld.
1. Steek de stekker van het netsnoer van de stofzuiger in een
geschikt stopcontact.
2. Steek het elektrisch gereedschap in
stopcontact 13 .
OPMERKING: Zie Gegevens aansluiting voeding van
elektrisch gereedschap onder Technische gegevens voor
de toleranties voor de voeding van het gereedschap dat in
stopcontact 13 wordt gestoken.
3. Draai de Aan/Uit-/regelschakelaar 15 in de stand
ACTIVATION
Zo kan de stofzuiger automatisch
worden in- of uitgeschakeld door middel van het elektrisch
53
Nederlands
gereedschap.
OPMERKING: De stofzuiger start automatisch binnen een
0,5 seconde en blijft werken tot 15 seconden nadat het
elektrisch gereedschap is uitgeschakeld.
4. Draai de Aan/Uit-/regelschakelaar 15 terug in de stand
ON ( ) , als u wilt teruggaan naar de handmatige stand.
In de handmatige stand worden het gereedschap en de
stofzuiger onafhankelijk van elkaar in- en uitgeschakeld.
5. Uw DeWALT-stofzuiger voor de bouw is voorzien van het
DeWALT AirLock-aansluitsysteem. Met de AirLock is een
snelle, zekere aansluiting tussen de zuigslang 7 en het
elektrisch gereedschap mogelijk. De AirLock-connector 23 brengt een directe aansluiting tot stand met geschikt
DeWALT-gereedschap of door middel van een AirLockadapter (verkrijgbaar bij de DeWALT-leverancier ter plaatse).
Raadpleeg het hoofdstuk Accessoires voor meer informatie
over verkrijgbare adapters.
OPMERKING: Controleer, als u een adapter gebruikt, dat
de adapter stevig op de uitgang van het gereedschap is
bevestigd, voordat u onderstaande stappen volgt.
a. Controleer dat de kraag van de AirLock-connector in
de niet-vergrendelde stand staat. Houd de nokken 22 op de kraag en de AirLock-connector tegenover elkaar,
zoals wordt getoond voor de vergrendelde en de nietvergrendelde stand.
b. Duw de AirLock-connector op het aansluitpunt van de
adapter.
c. Draai de kraag in de vergrendelde stand.
OPMERKING: De lagers binnen in de kraag komen vast
te zitten in de sleuf en zo wordt de aansluiting vastgezet.
Het elektrisch gereedschap is nu stevig aangesloten op
het stofafzuigsysteem.
Systemen voor automatische
filterreiniging
Deze stofzuiger heeft een uiterst effectief systeem voor
filterreiniging waardoor het verstopt raken van filters tot een
minimum wordt beperkt. Iedere 30 seconden wordt één van de
twee filters automatisch gereinigd. Het reinigingsproces wisselt
af tussen de filters en blijft de gehele levensduur van het toestel
werkzaam.
OPMERKING: Het is normaal dat u tijdens dit proces een
klikkend geluid hoort.
OPMERKING: Na vele uren gebruik zal het automatische
filterreinigingssysteem misschien niet effectief zijn. Wanneer
dit gebeurt moeten de filters misschien worden gereinigd of
vervangen. Raadpleeg Filter onder Onderhoud.
Parkeerrem (Afb. A, F)
De parkeerrem blokkeert één wiel zodat de stofzuiger niet kan
wegrollen.
1. U kunt de parkeerrem inschakelen door
de parkeerknop 24 in te drukken zodat de rem in de
vergrendelde stand klikt.
2. U kunt de parkeerrem vrijgeven door
de parkeerknop in te drukken zodat de rem uit de
vergrendelde stand klikt.
54
Stofzak Uitnemen / Verwisselen (Afb. A)
WAARSCHUWING: Gebruik geschikte beschermende
uitrusting zoals een stofmasker en handschoenen
wanneer u gebruikte stofzakken hanteert.
1. Zet de stofzuiger uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Sluit de slangaansluiting met draaivergrendeling 10 met
afsluitdop 19 .
3. Maak de vergrendelingen 4 van het stofreservoir los en
verwijder de stofzuigkop 3 .
4. Trek de stofzak voorzichtig uit de opening 10 .
5. Sluit de opening van de stofzak stevig af wanneer u de zak
uit de machine haalt.
6. Verwerk de stofzak bij het afval in een geschikte container,
volgens de wettelijke bepalingen.
Toepassing voor opzuigen van
vloeistoffen (Afb. A, G)
WAARSCHUWING: Sluit NIET elektrisch gereedschap aan
op stopcontact 13 wanneer u de stofzuiger gebruikt voor
het opzuigen van vloeistoffen.
WAARSCHUWING: Steek de stekker van de
stofzuiger in een stopcontact dat is beveiligd met een
aardlekschakelaar wanneer u de stofzuiger gebruikt voor
het opzuigen van vloeistoffen.
WAARSCHUWING: Schakel de machine onmiddellijk uit
als er schuim of vloeistof ontsnapt.
VOORZICHTIG: Reinig het toestel dat het waterniveau
beperkt, regelmatig en onderzoek het op tekenen van
beschadiging.
OPMERKING: Verwijder NIET de vlotter 25 , wanneer u
dat doet zal dat leiden tot beschadiging van de stofzuiger.
De vlotter zorgt ervoor dat er geen water in de motor kan
doordringen.
Ga als volgt te werk voordat u de stofzuiger voor het
opnemen van vloeistoffen gebruikt:
• Controleer dat het reservoir leeg is en niet al te stoffig.
• Verwijder de filters 9 .
• Steek de stekker van de stofzuiger in een met een
aardlekschakelaar beveiligd stopcontact.
WAARSCHUWING: Gebruik de machine in deze stand
niet voor stof van Klasse L en M.
Het reservoir leegmaken (Afb. A, G)
De vlotterafsluiter 25 zal de luchtstroom naar de motoren
blokkeren, wanneer het reservoir vol is en het geluid van de
motoren zal ineens anders zijn. Wanneer de motor een hoog,
gierend geluid maakt en de stroom lucht/water stopt, moet u
het reservoir leegmaken.
1. Zet de stofzuiger uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Maak de vergrendelingen 4 van het stofreservoir los en
verwijder de stofzuigkop 3 .
3. Ledig de inhoud van het reservoir 6 in een geschikte
container of afvoer.
Nederlands
Weer overschakelen naar het zuigen van
droge stoffen (Afb. A)
1. Ledig het reservoir, raadpleeg de instructies in Het
reservoir leegmaken.
2. Plaats het reservoir ondersteboven tot het droog is. Gebruik
NIET een nat reservoir voor het opzuigen van stof.
3. Plaats de stofzuigkop 3 op een vlak oppervlak tot de kop
droog is.
4. Plaats de filters weer wanneer de stofzuigkop droog is. Zie
Filters onder Onderhoud.
5. Plaats, wanneer het reservoir droog is, de stofzuigkop 3 op
het stofreservoir en zet de kop vast door de grendels 4 van
het stofreservoir te sluiten.
Telecoophandgreep (Afb. A, H)
•
•
U kunt door de vrijgaveknop 17 in te drukken de
telescoophandgreep 18 omhoog en omlaag zetten.
Afsluiten/Transporteren (Afb. A, K)
1. Draai de Aan/Uit-/regelschakelaar 15 in de stand OFF.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Alleen Klasse M: Sluit de slangaansluiting met
draaivergrendeling 10 met afsluitdop 19 .
4. Berg netsnoer 2 op zoals wordt getoond.
5. Zet bij vervoer in een voertuig de machine vast.
ONDERHOUD
Uw DeWALT-apparaat is ontworpen voor gebruik gedurende
een lange periode en met een minimum aan onderhoud.
Voortdurend gebruik naar tevredenheid is afhankelijk van de
juiste verzorging en regelmatige reiniging van het apparaat.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van letsel,
schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u installaties aanpast of wijzigt
of wanneer u reparaties uitvoert. Wanneer het
apparaat per ongeluk wordt gestart, kan dat letsel tot
gevolg hebben.
WAARSCHUWING: Als de gebruiker de machine wil
nazien, moet het apparaat worden gedemonteerd,
gereinigd en onderhouden, voor zover dat redelijkerwijs in
de praktijk mogelijk is, zonder dat er gevaar ontstaat voor
onderhoudspersoneel en anderen. Geschikte maatregelen
vooraf zijn onder meer ontsmetting voorafgaand aan
demontage, toepassing van gefilterde ventilatie ter
plaatse, reiniging van de onderhoudsplek en geschikte
persoonlijke bescherming.
• De fabrikant, of een opgeleide monteur moet ten
minste jaarlijks een technische inspectie uitvoeren, die
bestaat uit, bijvoorbeeld, inspectie van het filter op
beschadiging, luchtdichtheid van de machine en een
juist functioneren van het regelmechanisme.
• Wanneer service- of reparatiewerkzaamheden worden
uitgevoerd, moeten alle verontreinigde items die
niet naar tevredenheid kunnen worden gereinigd,
als afval worden verwerkt; dergelijke items moeten
worden opgeruimd in ondoordringbare zakken in
overeenstemming met eventuele actuele voorschriften
voor de verwerking van dergelijk afval.
Voor machines van Klasse M moet de buitenzijde
van de machine worden gereinigd met behulp
van een stofzuiger en schoon worden geveegd
of worden behandeld met een afdichtmiddel
voordat de machine uit een gevaarlijk gebied wordt
verwijderd. Alle onderdelen van de machine moeten
worden beschouwd als verontreinigd wanneer
zij uit een gevaarlijk gebied zijn verwijderd en de
juiste maatregelen moeten worden getroffen om te
voorkomen dat stof wordt verspreid.
Voor systemen voor stofafzuiging is het nodig te
zorgen voor een afdoende luchtvervanging L in de
ruimte, als de lucht terug wordt geblazen in de ruimte.
(OPMERKING: Raadpleging van Nationale
Voorschriften is noodzakelijk.)
Filter (Afb. A, I, J)
Verzorging van filters
De filters die bij deze stofzuiger worden geleverd, zijn filters met
een lange levensduur. De filters kunnen ALLEEN EFFECTIEF zijn
bij het tot een minimum beperken van de recirculatie van het
stof als zij op juiste wijze zijn geïnstalleerd en in goede staat zijn.
WAARSCHUWING: Gebruik geschikte beschermende
uitrusting zoals een stofmasker en handschoenen
wanneer u de filters hanteert.
Filters uitnemen
1. Draai de Aan/Uit-/regelschakelaar 15 in de stand OFF ( )
en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Maak de vergrendelingen 4 van het stofreservoir los
en neem de stofzuigkop 3 van het reservoir. Plaats de
stofzuigkop op een vlak oppervlak tot de kop droog is.
3. Draai elk van de filters 9 naar links door het vast te pakken
aan het kunststof uiteinde, zoals wordt afgebeeld, en neem
het voorzichtig van de kop, let er daarbij op dat er geen vuil
in de montageopening valt.
OPMERKING: Ga voorzichtig te werk zodat het materiaal
van de filter niet wordt beschadigd.
4. Als de onderzijde van de stofzuigkop 3 moet worden
gereinigd, gebruik dan een doek die vochtig is gemaakt
met een water en een milde zeepoplossing en laat de kop
drogen. Gooi de doek weg in een geschikte container.
5. Inspecteer de filters op slijtage, scheuren of andere
beschadigingen.
OPMERKING: Als er twijfel bestaat over de staat waarin
de filters verkeren, MOETEN zij worden vervangen. Gebruik
filters NIET LANGER als zij zijn beschadigd.
WAARSCHUWING: Reinig nooit filters met druklucht
of een borstel, omdat u dan het membraan zult
beschadigen en er stof door het filter kan passeren. Tik,
zo nodig, voorzichtig tegen het harde oppervlak of spoel
het filter af met water op kamertemperatuur en laat het
55
Nederlands
drogen. Het is eigenlijk niet nodig filters te reinigen, ook
niet als het filter bedekt is met stof. Het automatische
filterreinigingssysteem zorgt ervoor dat het filter maximaal
blijft presteren en blijft werken. Vervang filters als u ziet dat
het filtermembraan beschadigd is. Filters gaan gewoonlijk
tussen zes en twaalf maanden mee, afhankelijk van
gebruik en onderhoud.
Filters plaatsen
1. Controleer dat de filterafdichting 27 op z’n plaats en stevig
vastzit.
2. Houd de schroefdraad van de filter 26 tegenover de draad
van de stofzuigkop en draai de filter met niet te veel kracht
naar rechts vast.
OPMERKING: Ga voorzichtig te werk zodat het materiaal
van de filter niet wordt beschadigd.
3. Plaats de stofzuigkop 3 op het container en zet vast door
de grendels 4 van het stofreservoir te sluiten.
Smering
Dit apparaat extra smeren is niet nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere scherpe chemicaliën voor het reinigen van de nietmetalen onderdelen van het apparaat. Deze chemicaliën
kunnen het materiaal dat in deze onderdelen is gebruikt,
verzwakken. Gebruik nooit een vloeistof binnen in de
machine; dompel nooit een onderdeel van het apparaat
onder in een vloeistof.
1. Reinig de buitenzijde van het stofafzuigsysteem met een
stofzuiger. Reinig het apparaat verder met een doek die
alleen wat vochtig is gemaakt met water en een milde
zeepoplossing, als dat nodig is.
2. Gooi de doek na gebruik weg in een geschikte container.
Opslag (Afb. K)
1. Ledig het reservoir, raadpleeg de instructies in Het
reservoir leegmaken onder Bediening.
2. Reinig de stofzuiger van binnen en van buiten. Raadpleeg
Reiniging.
3. Reinig of vervang filters, raadpleeg Filters.
4. Berg de zuigslang en het netsnoer op zoals in de afbeelding
wordt getoond. Plaats het toestel in een droge ruimte en
zorg ervoor dat het niet door onbevoegden kan worden
gebruikt.
OPMERKING: Steek de afsluitdop 19 in de opening 10 zodat er geen vuil in het stofreservoir kan komen wanneer
de zuigslang is verwijderd. U kunt ook de uiteinden van de
56
slang met elkaar verbinden en aan elkaar vastmaken met de
draaivergrendeling.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Omdat accessoires die niet door
DeWALT worden aangeboden, niet zijn getest op gebruik
met dit product, kan het gebruik van dergelijke accessoires
met dit apparaat gevaarlijk zijn. Beperk het risico van
letsel, gebruik alleen door DeWALT aanbevolen accessoires
met dit product.
ACCESSOIRES
DWV9340-XJ
DWV9315-XJ
DWV9316-XJ
DWV9401-XJ
DWV9400-XJ
DWV9402-XJ
DWV9500-XJ
Filter
Niet-indrukbare slang
Antistatische slang
Papieren zak
Kunststof voering
Zak van vliesmateriaal
Vac Rack
DeWALT AirLock-systeem
DWV9000
Aansluiting door
draaivergrendeling
DWV9110
Tapse rubberen adapter van
29–35 mm
DWV9120
Rubberen adapter toenemend
in omvang van 35–38 mm
DWV9130
Adapter met een
buitendiameter van 35 mm
DWV9150
Hoekadapter met
buitendiameter van 35 mm
Vac Rack DWV9500 Installatie (Afb. K, L)
OPMERKING: De DWV902MT wordt geleverd met het
DWV9500 vac-rack-hulpstuk al geinstalleerd,
1. Draai de 4 schroeven van de draaghandgreep los met een
T-25 ster-bit en neem de draaghandgreep los.
2. Installeer de vac-rack met behulp van de schroeven van de
draaghandgreep. Zet ze terug in hun oorspronkelijke gaten
en zet ze vast.
3. Gebruik de 2 schroeven 28 die zijn geleverd, door ze in
achterste gaten van het vac-rack te plaatsen. Duw iedere
schroef naar beneden door het materiaal heen en in de
verborgen schroefnok eronder. Zet ze vast.
VOORZICHTIG: Let erop dat de inhoud van de 14-liter
opslagunits de 9 kg niet overschrijdt, maximaal 2 opslagunits per stofzuiger. Let erop dat de inhoud van de 28-liter
opslagunits de 18 kg niet overschrijdt, 1 opslag-unit per
stofzuiger. Wanneer de aanbevolen hoogte en/of het
aanbevolen gewicht wordt overschreden, dan kan dat
leiden tot een instabiele stofzuiger en dat kan letsel en
schade veroorzaken.
KENNISGEVING: Verwijder de kop van de stofzuiger niet
van de tank terwijl de T-stack opslag-units zijn bevestigd.
Wanneer u dat doet kan dat beschadiging van het filter
van de stofzuiger tot gevolg hebben.
Nederlands
Het netsnoer vastzetten op de
slang (Afb. A)
Het netsnoer 2 kan worden vastgezet op de zuigslang 7 met
de slangklem D279058CL (verkrijgbaar bij uw lokale DeWALTleverancier).
Vraag uw dealer om nadere informatie over de juiste
accessoires.
Problemen oplossen
Probleem
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Oplossing
Motor loopt niet Controleer het netsnoer, de stekkers en het
stopcontact.
Controleer dat de Aan/Uit-/
regelschakelaar 15 in de stand
ON ( ) staat.
Het
Verwijder blokkeringen uit de zuigmond, de
zuigvermogen zuigbuis, zuigslang of de filters.
neemt af.
Vervang de papieren zak of de zak van
vliesmateriaal.
Controleer dat de filters goed zijn
geïnstalleerd.
Reinig of vervang de filters.
De stofzuiger
stopt.
Er komt tijdens
het stofzuiger
stof uit de
machine.
Automatische
filterreiniging
werkt niet
Het lukt niet
het elektrisch
gereedschap in
te schakelen.
Ledig het stofreservoir, raadpleeg Het
reservoir leegmaken onder Bediening.
De thermische overbelastingsbeveiliging is
ingeschakeld.
1. Zet de stofzuiger uit en trek de stekker
van de stofzuiger uit het stopcontact.
2. Ledig het stofreservoir, als dat nodig is.
3. Laat het toestel afkoelen.
4. Steek de stekker van het netsnoer in een
geschikt stopcontact en test het toestel
door de Aan/Uit/regelschakelaar in de
stand ON ( ) te zetten. Neem, als de
stofzuiger niet start, contact op met uw
leverancier of kijk waar bij u in de buurt
een officieel DeWALT-reparatiecentrum
is, kijk in de DeWALT-catalogus of neem
contact op met het DeWALT-kantoor op
het adres dat in deze handleiding wordt
vermeld.
Controleer dat de filters goed zijn
geïnstalleerd.
Controleer dat de filters niet beschadigd
zijn; vervang ze als dat nodig is.
Controleer dat de filterafdichting op z’n
plaats en stevig vastzit.
Luister of u een elektromagneer
hoort klikken zodat u weet dat het
filterreinigingsmechanisme werkt.
Controleer dat de Aan/Uit-/regelschakelaar
in de stand ACTIVATION staat
.
57
Norsk
KRAFTIG BYGG-STØVSUGER
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
DWV902L QS
W
230
2
1400
DWV902M/
DWV902MT QS
230
2
1400
W
W
3600/3000
1200
3600/3000
1200
Hz
I
I
l/s
50
IPX4
38
18,4
68
50
IPX4
38
18,4
68
kPa
l/s
21
32,6
21
32,6
kPa
m²
18,6
0,3
18,6
0,3
W
2200/1600
2200/1600
m
mm
kg
4,1
32
15
4,1
32
15
Spenning
Type
Nominell effekt
VAC
Maks. effekt
Effekt, normal bruk
(EN60335-2-69)
Frekvens
Beskyttelsesklasse
Beholderkapasitet
Fyllmengde (væske)
Strømningshastighet (max at
blower)
Negativ trykk (max at blower)
Strømningshastighet
(EN60335-2-69)
Negativ trykk (EN60335-2-69)
Filteroverflate
Strømtilkoplingsdata for
elektroverktøyet
Slangelengde
Slangediameter
Vekt
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60335‑2‑69:
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
75
75
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
88
88
K(usikkerhet for det angitte dB(A)
3
3
støynivå)
Overensstemmelseserklæring med EU
Maskineridirektiv
Kraftig bygg-støvsuger
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60335-1:2012 +A11:2014 EN60335-2-69:2012.
58
Disse produktene samsvarer også med direktiv, 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
20.04.2016
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og
instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller
alvorlig skade.
LAGRE ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSER
FOR FREMTIDIG BRUK
LES OG FØLG ALLER ANVISNINGER FØR
BRUK AV APPARATET.
ADVARSEL: Operatører skal få tilstrekkelig opplæring om
bruk av disse maskiner.
ADVARSEL: For å redusere faren for elektrisk støt. Ikke
utsett verktøyet for regn. Oppbevares innendørs.
Norsk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Før bruk skal operatører gis informasjon, instruks og
opplæring i bruk av maskinen og materialene den skal brukes
på, inkludert trygg fjerning og avfallshåndtering av det
oppsamlede materialet.
Operatører skal følge alle sikkerhetsregler som gjelder for
materialet som håndteres.
Ikke la apparatet stå ubevoktet når det er tilkoplet en
strømkilde. Kople fra stikkontakten når det ikke er i bruk og før
service.
Ikke tillat at det brukes som en leke. Vær meget oppmerksom
når apparatet brukes av eller i nærheten av barn.
Skal KUN brukes som beskrevet i denne bruksanvisning. Bruk
kun tilbehør anbefalt av DeWALT.
Ikke bruk dette apparatet dersom ledningen eller støpslet er
skadet. Dersom apparatet ikke fungerer riktig, eller om det
mistes i gulvet, blir skadet, blir liggende utendørs eller det har
vært i vann skal det returneres til et servicesenter.
Ikke dra eller bære apparatet i ledningen, bruk ledningen
som et håndtak, lukk en dør på ledningen eller dra ledningen
over skarpe kanter eller hjørner. Ikke kjør over ledningen med
apparatet. Hold ledningen unna oppvarmede flater.
Ikke kople fra apparatet ved å dra i ledningen. For å kople fra
hold i støpslet og ikke ledningen.
Ikke berør støpslet eller apparatet med våte hender.
Ikke putt fremmedlegemer i apparatets åpninger. Apparatet
skal ikke brukes med noen åpning blokkert; holdes fri for støv,
lo, hår og annet som kan redusere luftstrømmen.
Hold hår, løstsittende klær, fingre og andre kroppsdeler unna
åpninger og bevegelige deler.
Skru av alle funksjoner før du kobler apparatet fra strømmen.
Vær ekstra forsiktig ved bruk på trapper.
Ikke bruk apparatet for å ta opp brennbare eller antennelige
væsker så som bensin, eller i områder der slikt kan forekomme.
Statiske støt er mulig i tørre områder og når den relative
luftfuktigheten er lav. Dette er kun midlertidig og påvirker ikke
bruken av støvsugeren. For å minske hyppigheten av statiske
støt fukt luften med en konsoll, en installert luftfukter eller bruk
DWV9316-XJ ikke-statisk slangetilbehør.
For å unngå selvforbrenning tøm alltid beholderen etter bruk.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ekstra sikkerhetsregler
•
•
•
•
•
•
Ikke sug opp noe som brenner eller avgir røyk så som
sigaretter, fyrstikker eller glødende aske.
Ikke bruk til støvsuging av brennbare eksplosive materialer så
som kull, korn og annet fint støv.
Ikke bruk til støvsuging av farlige, giftige eller kreftfremkallende
materialer så som asbest eller midler mot pesticid.
Ikke sug opp eksplosive væsker (f.eks. bensin, diesel, fyringsolje,
tynnere osv.), syrer eller oppløsningsmidler.
Ikke bruk støvsugeren uten at filtrer er på plass, annet enn
beskrevet i Våtsuging.
Ved kan inneholde konserveringsmidler som kan være
giftige. Vær ekstra varsom for å hindre innhalering og
•
•
hudkontakt når det jobbes med disse materialer. Be om og følg
sikkerhetsinformasjon fra leverandøren av materialet.
Ikke bruk som gardintrapp.
Ikke sett tunge gjenstander på støvsugeren.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen
på merkeskiltet.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Støvsuger
1Slange
1 DWV9210-XJ tilkobingssett
2Filtrer
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merker på støvsugeren
Følgende piktogrammer er vist på apparatet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
DVARSEL: Dette apparatet inneholder skadelig støv.
A
Tømming og vedlikehold, inkludert fjerning av støvposen,
skal kun utføres av opplærte personer som bruker egnet
beskyttelsesutstyr. Ikke slå på før hele filtersystemet har
blitt installert.
Klasse L støvsugere egner seg for støvsuging av tørt, ikkebrennbart støv med arbeidsplass grenseverdier på > 1 mg/m³.
59
Norsk
Klasse M støvsugere egner seg for støvsuging av tørt, ikkebrennbart støv med arbeidsplass grenseverdier på > 0,1 mg/m³.
Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden 28 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produksjonså
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Modifiser aldri det elektriske verktøyet eller
noen del av det. Det kan føre til materielle skader eller
personskader.
1 Topphåndtak/kabelopprulling
2 Strømledning
3 Støvsugerhode
4 Beholder lås
5 Hjul
6 Beholder
7 Sugeslange
8 Hjul (ett er utstyrt med parkeringsbrems)
9 Filtrer
10 Vri-lås slangetilkopling
11 Slangeklemme
12 Fronthåndtak
13 Tilkopling for elektriske verktøy
14 Variabel sugeeffekt skala
15 På/av/verktøy kontrollbryter
16 Strømningsalarm justering (kun klasse M modeller)
17 Utløserknapp for teleskophåndtak
18 Teleskophåndtak
19 Innløpspropp (kun klasse M modeller)
20 Pose
21 DWV9210-XJ tilkoblingssett (inkludert DWV9000, DWV9120,
DWV9130)
Tiltenkt Bruk
Disse støvsugere brukes for å samle opp fine partikler, som fra
fiberplate, betong eller overflatestøv.
DWV902L
Dette apparatet kan brukes som en industriell støvsuger og
støvsuger for flyttbar bruksområder for å plukke opp alle
typer tørre, ikke-brennbare støv opp til støv klasse L med
grenseverdier for yrkeseksponering større enn 1 mg/m³.
DWV902M, DWV902MT
Dette apparatet kan brukes som en industriell støvsuger og
støvsuger for flyttbar bruksområder for å plukke opp alle
typer tørre, ikke-brennbare støv opp til støv klasse M med
grenseverdier for yrkeseksponering større enn eller lik 0,
1 mg/m³.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Disse kraftige støvsugere er for profesjonelt bruk.
60
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
IKKE bruk støvsugeren for brennbart støv.
IKKE bruk støvsugeren i eksplosive omgivelser.
MERK: Dette apparatet egner seg for kommersielt bruk f.eks.
på hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, butikker, kontorer,
utleiefirmaer og på byggeplasser.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
Anti-statisk slange (tilleggsutstyr)
DWV902L, DWV902M og DWV902MT er utstyrt med et antistatisk jordingssystem. En anti-statisk slange må kjøpes fra et
autorisert servicesenter. Denne slangen (DWV9316-XJ) tilkoples
støvsugersystemet på samme måten som standardslangen. For
å kontakte din forhandler, sjekk beliggenheten av nærmeste
autoriserte DeWALT reparatør i DeWALT katalogen, eller
kontakt ditt DeWALT kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen
MONTERING OG JUSTERING (FIG. A–C)
ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade,
slå av apparatet og kople det fra strømkilden før du
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør og før
du foretar eventuelle justeringer eller endringer i
oppett eller ved reparasjon. Utilsiktet oppstart kan føre
til personskader.
ADVARSEL: Filtrene 9 må alltid vær på plass under
støvsuging, unntatt som beskrevet i Våtsuging under
Bruk. Når du støvsuger fint støv kan du også bruke en
ekstra papirpose eller fleece-pose for å gjøre tømming av
beholderen lettere.
ADVARSEL: Støvposer må brukes for støv klasse M.
1. Dersom ekstra papir- eller fleece-pose 20 skal brukes,
monter som vist i figur B.
MERK: Pass på at du ikke river hull i posen. Fest posen
sikkert på inngangen 10 slik at du får en tett kopling for
maksimum støvsugeytelse.
2. Plasser støvsugerhodet 3 på beholderen og feste det ved å
lukke beholderens låser 4 .
3. Sett enden av slangen 7 i vri-lås slangeinngangen 10 og
drei mot klokken for å låse den på plass.
BRUK
Bruksanvisninger (Fig. A, D)
ADVARSEL: Følg alltid sikkerhetsanvisningene og
gjeldende regler.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade,
slå av apparatet og kople det fra strømkilden før
du fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør og
før du foretar eventuelle justeringer eller endringer
Norsk
i oppsett eller ved reparasjon. Utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
1. Kople ledningen til en egnet stikkontakt.
2. Skru på/av/verktøy kontrollbryteren 15 til ON
posisjonen ( ) .
3. Drei variabel sugeeffekt skalaen 14 til ønsket posisjon.
Denne funksjonen lar brukeren kontrollere støvsugerens
effekt, sugeeffekt og støy.
MERK: Denne innstillingen styrer også sugenivået. Dette
er meget nyttig der vakuumet danner et uakseptabelt
motstandsnivå på arbeidsstykket.
4. Følg anvisningen under Koble til elektriske verktøy for å
kople til det elektriske verktøyet som skal brukes.
Strømningsalarm justering (Fig. D)
Kun klasse M modeller
Juster strømningsalarmen ved 16 til riktig slange (eller rør)
indre diameter eller tilbehør diameter med hensyn til det største
seksjon. Den valgte diameteren av justeringskontrollen må være
lik eller større enn den største diameteren av brukt slange/rør/
tilbehør. Slangen som følger med har en indre diameter på
32 mm. En lydalarm aktiveres dersom strømningshastigheten
faller under 20 m/s. Systemet har en tidsforsinkelse for å hindre
utilsiktede alarmer.
Dersom alarmen går uten at det er en innlysende tilstopping:
1. Sørg for at justeringskontrollen er stilt inn med rett diameter.
2. Dersom vannføringsinnstillingen er satt til mindre enn
maksimum, øk nivået til det er tilstrekkelig vannføring i
slangen helt til alarmen stopper.
3. Dersom alarmen ikke stopper, koble av slangen og sjekk
etter tilstopping. Kontroller støvsugerposen, dersom den er
full eller tilstoppet må den byttes. Sjekk også filteret og bytt
det dersom nødvendig.
Dersom alarmen ikke stopper etter dette, kontakt DeWALT
serviceverksted.
Kople til elektriske verktøy (Fig. A, D, E)
ADVARSEL: Bruk stikkontakten 13 kun til det som er
angitt i bruksanvisningen.
1. Koble ledningen til en egnet stikkontakt.
2. Koble det elektriske verktøyet til stikkontakten 13 .
MERK: Se Strømtilkoplingsdata for elektroverktøy
under Tekniske data for data for verktøy som skal koples til
stikkontakten 13 .
3. Skru på/av/verktøy kontrollbryteren 15 til ACTIVATION
posisjonen
. Dette lar det elektriske verktøyet skru
støvsugeren av og på automatisk.
MERK: Støvsugeren starter automatisk innen 0,5 sekunder
og fortsetter å gå i 15 sekunder etter at det elektriske
verktøyet er skrudd av.
4. For å gå tilbake til manuell modus, skru verktøyets på/av
bryter 15 til ON posisjonen ( ) . I manuell modus skrus
verktøyet og støvsugeren av og på uavhengig av hverandre.
5. DeWALT byggstøvsuger er utstyrt med DeWALT AirLock
tilkoplingssystem. AirLock tillater en rask og sikker kopling
mellom sugeslangen 7 og det elektriske verktøyet. AirLock
koplingen 23 koples direkte til DeWALT kompatible verktøy
eller gjennom bruken av en AirLock adapter (tilgjengelig
fra din lokale DeWALT leverandør). Se Tilbehør avsnittet for
detaljer om tilgjengelige adaptere.
MERK: Dersom det brukes en adapter påse at den er
godt festet på verktøystikkontakten før du følger trinnene
nedenfor.
a. Kontroller at mansjetten på AirLock koblingen er i
posisjonen ”ulåst”. Juster hakkene 22 på mansjetten og
AirLock koblingen som vist for posisjonene åpen og låst.
b. Trykk AirLock koblingen på adapter-koplingspunktet.
c. Vri mansjetten til posisjonen ”låst”.
MERK: Kulelagrene i mansjetten låser i sporet og sikrer
koplingen. Det elektriske verktøy er nå koplet fast til
støvsugeren.
Automatisk filter rengjøringssystemer
Denne støvsugeren har en meget effektiv filter
rengjøringssystem som reduserer filter tilstopping. Hvert
30. sekund blir et av de to filtrene automatisk rengjort.
Rengjøringsprosessen bytter mellom filtrene og fortsetter i hele
enhetens levetid.
MERK: Det er nomalt å høre en klikkelyd under denne
prosessen.
MERK: Etter mange timers bruk kan det automatiske filter
rengjøringssystem være inneffektiv. Når dette skjer må filtrene
rengjøres eller byttes. Se Filter under Vedlikehold.
Parkeringsbrems (Fig. A, F)
Parkeringsbremsen låser det ene hjulet for å hindre at
støvsugeren ruller.
1. For å sette på parkeringsbremsen trykk
bremseknappen 24 for å smekke bremsen i låst posisjon.
2. For å ta av parkeringsbremsen trykk bremseknappen og
bremsen smekker i ulåst posisjon.
Fjerne / Bytte brukt støvpose (Fig. A)
ADVARSEL: Egnet personlig beskyttelsesutstyr som
støvmaske og hansker må brukes ved håndtering av
støvposer.
1. Skru av støvsugeren og dra ledningen ut av stikkontakten.
2. Lukk vri-lås slangeinngangen 10 med innløpsproppen 19 .
3. Lås opp beholderlåsene 4 og fjern støvsugerhodet 3 4. Dra posen forsiktig av innløpet 10 .
5. Forsegle posen godt når du fjerner den fra maskinen.
6. Kast posen i egnet beholder i samsvar med lokale regler.
Våtsuging (Fig. A, G)
ADVARSEL: IKKE kople elektriske verktøy til
stikkontakten 13 når støvsugeren brukes til våtsuging.
ADVARSEL: Kople støvsugeren til en stikkontakt som er
beskyttet med jordfeilbryter (RCD) når støvsugeren brukes
til våtsuging.
ADVARSEL: Dersom skum eller væske slippes ut fra
maskinen, skru den av med en gang.
FORSIKTIG: Rengjør enheten som begrenser vannivået
regelmessig og undersøk den for tegn på skade.
61
Norsk
MERK: IKKE fjern flottør 25 , det vil skade støvsugeren.
Flottøren hindrer vann i å komme inn i motoren.
Før støvsugeren brukes til våtsuging:
• Påse at beholderen er tom og er fri for støv.
• Fjern filtrene 9 .
• Kople støvsugeren til en stikkontakt som er beskyttet
med en jordfeilbryter (RCD).
ADVARSEL: Ikke bruk maskinen med dette oppsettet med
støv av klasse L og M.
For å tømme beholderen (Fig. A, G)
Flottørventilen 25 blokkerer luft til motoren når beholderen er
full og motorens lyd vil endre seg med en gang. Når motoren
gir en lyd i en høy tone og luft-/vannstrømningen slutter, tøm
beholderen.
1. Skru av støvsugeren og dra ledningen ut av stikkontakten.
2. Lås opp beholderlåsene 4 og fjern støvsugerhodet 3 .
3. Tøm innholdet av beholderen 6 i en egnet beholder
eller sluk.
Bytte tilbake til tørrsuging (Fig. A)
1. Tøm beholderen, se Tøm beholder anvisninger.
2. Plasser beholderen opp-ned til den er tørr. IKKE bruk våt
beholder for tørrsuging.
3. Plasser støvsugerhodet 3 på en horisontal flate til den er
tørr.
4. Monter filtrene på nytt når støvsugerhodet er tørr. Se Filtrer
under Vedlikehold.
5. Når beholderen er tørr, plasser støvsugerhodet 3 på
beholderen og feste det ved å lukke beholderens låser 4 .
Teleskophåndtak (Fig. A, H)
Trykk utløserknappen 17 for å løfte og senke
teleskophåndtaket 18 .
Nedstengning/Transport (Fig. A, K)
1. Skru på/av/verktøy kontrollbryteren 15 til OFF posisjonen .
2. Trekk ut støpslet.
3. Kun klasse M: Lukk vri-lås slangeinngangen 10 med
innløpsproppen 19 .
4. Oppbevar strømledningen 2 som anvist.
5. Når maskinen fraktes i kjøretøy må den festes.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT apparat er konstruert for å virke over en lang
tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende bruk avhenger av ordentlig stell av apparatet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade,
slå av apparatet og kople det fra strømkilden før
du fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør og
før du foretar eventuelle justeringer eller endringer
i oppsett eller ved reparasjon. Utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
ADVARSEL: For service av brukeren må maskinen
demonteres, rengjøres og vedlikeholdes, så langt
62
det er med rimelighet gjennomførbar, uten å sette
vedlikeholdspersonell eller andre i fare. Egnede
forholdsregler inkluderer dekontaminering før
demontering, bruk av lokal filtrert undertrykksventilasjon
der maskinen demonteres, rengjøring av maskinen og
egnet personlig beskyttelse.
• Produsenten eller en opplært person skal utføre en
teknisk kontroll minst en gang i året, bestående av,
for eksempel, kontroll av filtrer for skade, maskinens
lufttetthet og at kontrollmekanismen fungerer riktig.
• Ved utføring av service eller reparasjonsarbeid må
alle kontaminerte gjenstander som ikke kan rengjøres
på tilfredsstillende vis bli håndtert som avfall; slike
gjenstander skal kastes i ugjennomtrengelige poser
i henhold til gjeldende regler for håndtering av slik
avfall.
• For klasse M maskiner skal utsiden av maskinen
dekontamineres med støvsuging og tørkes ren eller
behandlet med tetningsmasse før den tas ut av et
farlig område. Alle maskindelene skal betraktes som
kontaminert når de tas ut av det farlige området og
skal være gjenstand for egnet håndtering for å hindre
spredning av støv.
• For støvsugere er det nødvendig å sørge for en
tilstrekkelig luftskiftehastighet L i rommet dersom
utløpsluften forblir i rommet.
MERK: Henvisning til nasjonal regelverk er
nødvendig.)
Filter (Fig. A, I, J)
Filterstell
Filtrene inkludert med denne støvsugeren har lang levetid. For
å være effektive i å minske støv resirkulasjon MÅ filtrene være
riktig montert og i god tilstand.
ADVARSEL: Egnet personlig beskyttelsesutstyr som
støvmaske og hansker må brukes ved håndtering av
filtrene.
For å ta av filtrene
1. Skru på/av/verktøy kontrollbryteren 15 til OFF posisjonen
15 og kople fra stikkontakten.
2. Lås opp beholderlåsene 4 og fjern støvsugerhodet 3 fra beholderen. Plasser støvsugerhodet opp-ned på en
horisontal flate.
3. Vri hver filter 9 mot klokken ved å holde den i plastdekselet
som vist, og ta forsiktig av hodet mens du påser at intet
avfall faller i monteringshullet.
MERK: Påse at filtermaterialet ikke skades.
4. Dersom bunnen av støvsugerhodet 3 trenger rengjøring,
bruk en klut fuktet med vann og mild såpe og la den tørke.
Kast kluten i egnet beholder.
5. Kontroller filtrene for slitasje, rifter og andre skader.
MERK: Dersom det er noen tvil om filtrenes tilstand MÅ de
byttes ut. IKKE forsett bruk dersom filtrene er skadde.
ADVARSEL: Bruk aldri trykkluft eller børste for å rengjøre
filtere, ellers kan det oppstå skade på filtermembranen
Norsk
slik at støv kan passere gjennom filteret. Om nødvendig,
bank forsiktig mot en hard flate eller skyll med vann ved
romtemperatur og la det lufttørke. Rengjøring av filtere
er vanligvis unødvendig, selv om filteret er dekket av støv.
Det automatiske filterrengjøringssystemet vil opprettholde
maksimalt ytelse og fortsatt funksjon. Dersom det er
visuelle skader på filtermembranen, skift filteret. Filtere
varer normalt mellom seks og tolv måneder avhengig av
bruk og stell.
TILBEHØR
DWV9340-XJ
DWV9315-XJ
DWV9316-XJ
DWV9401-XJ
DWV9400-XJ
DWV9402-XJ
DWV9500-XJ
DeWALT AirLock System
DWV9000
Vri-lås tilkopling
DWV9110
29–35 mm konisk
gummiadapter
DWV9120
35–38 mm trinnvis
gummiadapter
DWV9130
35 mm OD adapter
DWV9150
35 mm vinkel adapter
For å montere filtrer
1. Påse at filterpakningen 27 er godt på plass
2. Rett inn filtergjengene 26 med gjengene på
støvsugerhodet og bruk moderate krefter til å dreie filteret
med klokken til det sitter godt.
MERK: Påse at filtermaterialet ikke skades.
3. Plasser støvsugerhodet 3 på beholderen og fest det ved å
lukke beholderens låser 4 .
Smøring
Ditt apparat trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Bruk aldri løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av apparatet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Aldri la noen væske trenge inn i maskinen; aldri
dypp noen del av verktøyet i en væske.
1. Støvsug utsiden av støvsugeren. Videre rengjøring skal
gjøres med en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe, dersom nødvendig.
2. Etter bruk kast kluten i egnet beholder.
Opp bevaring (Fig. K)
1. Tøm beholderen, se Tøm beholder under Bruk.
2. Rengjør støvsugeren innvendig og utvendig. Se
Rengjøring.
3. Rengjør eller bytt filtrene, se Filtrer.
4. Oppbevar sugeslangen og strømledningen som vist i
diagrammet. Plasser enheten på et tørt rom og sikrer den
mot uautorisert bruk.
MERK: Sett innløpsproppen 19 i innløpet 10 for å holde
avfall inne i beholderen når sugeslangen fjernes. De kan
også kople slangens to ender sammen og lås med vri-lås
enden.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT, kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette apparatet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Filter
Trykkfast slange
Anti-statisk slange
Papirpose
Plastforing
Fleece-pose
Vac Rack
Installering av Vac Rack DWV9500
(Figur K, 12)
MERK: DWV902MT leveres med støvsugerstativet med
modellnummer DWV9500, dette er allerede satt sammen.
1. Fjern de 4 bærhåndtaksskruene ved å bruke en t-25
stjerneformet bit, og fjern bærehåndtaket.
2. Monter støvsugerstativet ved å bruke skruene fra
bærehåndtaket. Sett dem inn i de opprinnelige hullene og
fest dem godt.
3. Bruk de 2 medfølgende skruene 28 . Plasser dem på
bakhullene i støvsugerstativet. Trykk dem ned og vri på
skruen for å trenge gjennom materialet og ned til de skjulte
skruehullene. Fest.
FORSIKTIG: Må ikke overstige 9 kg (20 lb) i noen av
lagringsenhetene på 14 liter, maksimalt 2 lagringsenheter
per støvsuger. Må ikke overstige 18 kg i en lagrinsenhet
på 28 liter, maksimalt 1 lagringsenhet per støvsuger.
Dersom den anbefalte høyde eller vekten blir oversteget,
kan det føre til en ustabil støvsuger. Dette kan forårsake
personskade eller andre skader.
MERK: Ikke fjern støvsugerhodet fra tanken når T-stacklagringsenhter er festet. Dette kan medføre skape på
støvsugerfilteret.
Feste strømledningen til slangen (Fig. A)
Strømledningen 2 kan festes på sugeslangen 7 ved bruk
av D279058CL slangeklemme (leveres av din lokale DeWALT
leverandør).
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Feilsøking
Problem
Løsning
Motoren går ikke Sjekk strømledningen, støpsler og
stikkontakten.
Påse at på/av/verktøy kontrollbryteren er i
ON posisjonen ( ).
63
Norsk
Problem
Løsning
Sugekapasitet
minsker
Fjern blokkeringen i sugedysen, sugerør,
sugeslange eller filtrer.
Bytt papir- eller fleecepose.
Kontroller at filtrene er riktig montert.
Rens eller bytt filtrene.
Tøm beholderen, se Tøm beholderen
under Bruk.
Støvsugeren
Termisk overbelastning har slått inn:
slutter å gå
1. Slå av støvsugeren og koble den fra
strømkilden.
2. Tøm beholderen, om nødvendig.
3. La enheten kjøle seg ned.
4. Sett strømledningen i egnet stikkontakt
og slå på/av/verktøy kontrollbryteren til
ON posisjonen ( ) for å teste. Dersom
støvsugeren ikke vil starte kontakt din
selger eller sjekk beliggenheten av den
nærmeste autoriserte DeWALT reparatør
i DeWALT katalogen, eller kontakt ditt
DeWALT kontor på adressen som angitt
i denne bruksanvisningen.
Støv avgis under Kontroller at filtrene er riktig montert.
støvsuging
Påse at filtrene ikke er skadde, skift om
nødvendig.
Påse at filterpakningene er godt på plass.
Automatisk
filterrengjøring
fungerer ikke
Det elektriske
verktøyet slår
seg ikke på.
Hør etter at magnetventilen
klikker for å være sikker på at
filterrengjøringsmekanismen fungerer.
Påse at på/av/verktøy kontrollbryteren er i
ACTIVATION posisjonen
.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier merket
med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig
husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
64
Português
EXTRACTOR DE SERRADURA DE USO INDUSTRIAL
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
Gratulerer!
Declaração de conformidade da CE
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns
dos argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de
maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Directiva “máquinas”
Dados técnicos
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN60335-1:2012 +A11:2014 EN60335-2-69:2012.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva, 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
DWV902L QS
W
230
2
1400
DWV902M/
DWV902MT QS
230
2
1400
W
W
3600/3000
1200
3600/3000
1200
Hz
I
I
50
IPX4
38
18,4
50
IPX4
38
18,4
l/s
kPa
l/s
kPa
m²
68
21
32,6
18,6
0,3
68
21
32,6
18,6
0,3
2200/1600
2200/1600
4,1
32
15
4,1
32
15
Voltagem
Tipo
Potência nominal
VCA
Potência máxima
Potência, funcionamento normal
(EN60335-2-69)
Frequência
Classe de protecção
Capacidade do recipiente
Quantidade de
enchimento (líquida)
Caudal (max at blower)
Pressão negativa (max at blower)
Caudal (EN60335-2-69)
Pressão negativa (EN60335-2-69)
Superfície do filtro
Dados de ligação de alimentação W
da ferramenta eléctrica
Comprimento da mangueira
m
Diâmetro da mangueira
mm
Peso
kg
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
EN60335‑2‑69:
LPA(nível de emissão de
dB(A)
75
75
pressão sonora)
LWA(nível de potência acústica) dB(A)
88
88
K(variabilidade do nível
dB(A)
3
3
acústico indicado)
Extractor de serradura de uso industrial
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
20.04.2016
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
65
Português
Instruções importantes de segurança
ATENÇÃO! leia todos os avisos de segurança e
todas as instruções. O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque eléctrico, incêndio
e/ou ferimentos graves.
•
•
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES
PARA FUTURA REFERÊNCIA
ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPAMENTO,
LEIA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
66
ATENÇÃO: os operadores devem receber instruções
adequadas sobre a utilização destas máquinas.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de choque eléctrico. Não
exponha o equipamento à chuva. Armazene num espaço
fechado.
Antes de utilizarem o equipamento, os operadores irão receber
informações, instruções com informação e formação no que
respeita à utilização do equipamento e o material para o
qual será utilizado, incluindo o método seguro de remoção e
eliminação do material recolhido.
Os operadores devem cumprir quaisquer regulamentações
de segurança adequadas para os materiais que estão a ser
processados.
Não deixe o equipamento sem assistência quando estiver
ligado a uma fonte de alimentação. Desligue a ficha da
tomada quando não estiver a utilizá-lo e antes de enviá-lo
para reparação.
Não deixe que o equipamento seja utilizado como um
brinquedo. Preste especial atenção se o equipamento for
utilizado por crianças ou perto das mesmas.
Utilize o equipamento APENAS como descrito neste manual.
Utilize apenas os acessórios recomendados pela DeWALT.
Não utilize este equipamento com um cabo ou ficha
danificado. Se o equipamento não funcionar correctamente,
ou se o deixar cair, ficar danificado, se o deixar no exterior
ou o deixar cair dentro de água, envie-o para um centro de
assistência.
Não deve puxar nem transporte a ferramenta pelo fio, utilizar
o fio como pega, entalar o fio na porta ou puxar o fio perto de
extremidades ou cantos afiados. Não ligue a ferramenta sobre
o cabo. Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas.
Não puxe o cabo para desligar a ferramenta. Para desligar a
ferramenta, retire a ficha, não puxe o cabo.
Não segure na ficha ou na ferramenta com as mãos húmidas.
Não coloque objectos dentro dos orifícios da ferramenta. Não
utilize a ferramenta com os orifícios obstruídos; mantenha-a
limpa em termos de pó, fios, cabelos e qualquer substância
que possa reduzir o fluxo de ar.
Mantenha substâncias como cabelos, roupa larga, dedos e
todas as partes do corpo afastadas de orifícios e peças em
movimento.
Antes de desligar o aparelho, desligue todos os controlos.
Tenha especial cuidado quando limpar escadas.
•
Não utilize a ferramenta para recolher líquidos inflamáveis ou
combustíveis, como gasolina nem utilize-as em locais onde
existam esse tipo de líquidos.
É provável que ocorram choques de electricidade estática
em locais secos ou se a percentagem de humidade relativa
for reduzida. Isto é apenas temporário e não afecta a
utilização do vácuo. Para reduzir a frequência de choques
de electricidade estática, adicione humidade ao ar com uma
consola, o humidificador instalado ou utilize a mangueira
DWV9316-XJ sem estática.
Para evitar uma combustão espontânea, esvazie a caixa de
metal após cada utilização.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Regras de segurança adicionais
•
•
•
•
•
•
•
•
Não agarre qualquer material que esteja a arder ou com
fumo, como cigarros, fósforos ou cinzas quentes.
Não utilize a ferramenta para aspirar materiais combustíveis
e explosivos, como carvão, grãos ou outros materiais
combustíveis finos.
Não utilize a ferramentas para aspirar materiais perigosos,
tóxicos ou cancerígenos, como amianto ou pesticida.
Nunca recolha líquidos explosivos (por exemplo, gasolina,
gasóleo, óleo aquecido, diluente, etc.), ácidos ou solventes.
Não utilize o vácuo sem os filtro instalados, excepto indicação
em contrário em Aplicações de extracção de líquidos.
Alguns tipos de madeira contêm conservantes que podem ser
tóxicos. Quando trabalhar com estes materiais, tenha especial
atenção para impedir a inalação e o contacto com a pele.
Solicite e siga quaisquer informações de segurança disponíveis
fornecidas pelo seu fornecedor de material.
Não utilize o vácuo como escada de mão.
Não coloque objectos pesados sobre o vácuo.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a tensão da tomada de
electricidade corresponde à voltagem indicada na placa com os
requisitos de alimentação da ferramenta.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Extractor de serradura
Português
1Mangueira
1 Kit de conector DWV9210-XJ
2Filtros
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Marcas no extractor de serradura
Os extractores de poeira de classe M são adequados para extrair
poeiras secas, não combustíveis com valores de limite de espaço
de ≥ 0,1 mg/m³.
Posição do Código de data (Fig. A)
O código de data 28 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2016 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A)
5
6
13 Saída para as ferramentas eléctricas
14 Botão de sucção variável
15 Interruptor de controlo para ligar/desligar a ferramenta
19 Ficha de entrada (apenas para os modelos da classe M)
Os extractores de serradura de classe L são adequados para a
extracção de poeiras secas e não combustíveis com valores de
limite de espaço de > 1 mg/m³.
4
12 Pega frontal
18 Pega telescópica
3
11 Abraçadeira da mangueira
classe M)
ATENÇÃO: esta ferramenta contém poeiras nocivas. O
esvaziamento e a manutenção, incluindo a remoção do
saco da serradura, só podem ser efectuados por pessoal
devidamente formado com equipamento de protecção
adequado. Só deve ligar a ferramenta quando estiver
instalado o sistema completo do filtro.
2
9 Filtros
10 Entrada da mangueira com fecho de pião
17 Botão de libertação da pega telescópica
Leia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
1
8 Rodinhas (uma equipada com travão de estacionamento)
16 Ajuste do alarme de fluxo (apenas para os modelos da
O equipamento apresenta os seguintes pictogramas:
7 Mangueira de aspiração
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica ou
qualquer parte da mesma. Tal poderia resultar em danos
ou ferimentos.
Pega superior/enrolador do fio
Cabo de alimentação
Parte superior do aspirador
Patilha da caixa de metal
Roda
Caixa de metal
20 Saco
21 Kit de conector DWV9210-XJ (inclui DWV9000, DWV9120,
DWV9130)
Utilização Adequada
Estes aspiradores são utilizados para a recolha de partículas
finas, como placas de madeira ou poeiras de superfície.
DWV902L
Esta ferramenta pode ser utilizada como aspirador industrial
e extractor de serradura para as operações móveis com
capacidade para todos os tipos de poeiras secas, não
combustíveis, até à poeira classe L, com valores de limite para
exposição ocupacional superior a 1 mg/m³.
DWV902M, DWV902MT
Esta ferramenta pode ser utilizada como aspirador industrial e
extractor de serradura para operações móveis com capacidade
para todos os tipos de poeiras secas e não combustíveis até
à poeira classe M com valores de limite para a exposição
ocupacional superior ou igual a 0,1 mg/m³.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estes aspiradores de uso industrial destinam-se apenas a
utilização profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
NÃO utilize o extractor de serradura para poeira combustível.
NÃO utilize o extractor de serradura em ambientes explosivos.
NOTA: Esta ferramenta é adequada para uso comercial, por
exemplo, hotéis, escolas, hospitais, fábricas, lojas, escritórios,
empresas de aluguer e em obras.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
Mangueira antiestática
Os modelos DWV902L, DWV902M e DWV902MT estão ambos
equipados com um sistema de ligação à terra antiestática. Se for
67
Português
necessário adquirir uma mangueira antiestática para o modelo,
sem custo adicional, no centro de assistência autorizado. A
mangueira (DWV9316-XJ) encaixa no sistema de extracção de
serradura da mesma maneira que a mangueira padrão. Para
contactar o seu revendedor ou verificar a localização do seu
agente de reparação autorizado da DeWALT mais próximo
no catálogo da DeWALT ou contacte o escritório da DeWALT
através da morada indicada neste manual.
MONTAGEM E AJUSTES (FIG. A–C)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos,
desligue a ferramenta e retire a ficha da fonte de
alimentação antes de instalar e remover acessórios,
ajustar ou alterar as instalações ou efectuar
reparações. Um arranque acidental pode causar lesões.
ATENÇÃO: Os filtros 9 devem estar sempre instalados
quando aspirar, excepto indicação em contrário em
Aplicações de extracção de líquidos em Operação.
Quando aspirar pó fino, também pode utilizar um saco de
papel ou um saco de velo para esvaziar a caixa de metal
mais depressa.
ATENÇÃO: os sacos de recolha de serradura devem ser
utilizados para a poeira de classe M.
1. Se utilizar o saco de papel ou velo opcional 20 , instale-o de
acordo com a figura B.
NOTA: tenha cuidado para não rasgar o saco. Coloque
devidamente o saco dentro da entrada 10 para que fique
hermético para o máximo desempenho da recolha de
serradura.
2. Coloque a parte superior do aspirador 3 sobre a caixa de
metal e fixe-a, fechando as patilhas da caixa de metal 4 .
3. Insira a extremidade da mangueira 7 na entrada do tubo
com fecho em pião 10 e rode-a para a esquerda para fixá la.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização (Fig. A, D)
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de ferimentos,
desligue a ferramenta e retire a ficha da fonte de
alimentação antes de instalar e remover acessórios,
ajustar ou alterar as instalações ou efectuar
reparações. Um arranque acidental pode causar lesões.
1. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada adequada.
2. Rode o interruptor de controlo para ligar/desligar a
ferramenta 15 para a posição ON (Ligado) ( ) .
3. Regule o botão de aspiração variável 14 para a posição
pretendida. Esta funcionalidade permite ao utilizador
controlar a potência de vácuo, aspiração e ruído.
NOTA: esta definição também permite controlar o nível de
aspiração. Isto é muito útil em aplicações onde o vácuo cria
níveis inaceitáveis de fumo para a peça de trabalho.
4. Siga a instrução indicada em Ligação a ferramentas
eléctricas para ligar a ferramenta eléctrica que
pretende utilizar.
68
Ajuste do alarme de fluxo (Fig. D)
Apenas para os modelos da classe M
Ajuste o controlo do ajuste do alarme de fluxo 16 para o
tamanho do diâmetro interno da mangueira (ou tubo), tendo
em conta a secção maior. O diâmetro escolhido do controlo
de ajuste deve ser igual ou superior ao diâmetro maior
dos acessórios da mangueira/tubo utilizados. A mangueira
fornecida tem 32 mm de diâmetro interno. Será emitido um
alarme acústico se o caudal for inferior a 20 m/s. O sistema tem
um atraso de tempo para reduzir o número de alarmes não
pretendidos.
Se o alarme soar, mas não houver nenhum bloqueio aparente:
1. Certifique-se de que o controlo de ajuste está definido para
o diâmetro correcto.
2. Se o ajuste de caudal estiver definido para um valor acima
do máximo, aumente este valor até haver caudal suficiente
na mangueira para parar o alarme.
3. Se o alarme continuar a soar, retire a mangueira e verifique
se é desligado. Retire e substitua o saco para o pó se estiver
cheio ou obstruído. Em seguida, verifique o estado do filtro
e substitua-o se necessário.
Se, mesmo assim, o alarme continuar a soar, contacte um
técnico de assistência local da DeWALT.
Ligação a ferramentas eléctricas
(Fig. A, D, E)
ATENÇÃO: utilize apenas a saída 13 para os fins
especificados nas instruções.
1. Ligue o cabo de alimentação do aspirador à tomada
adequada.
2. Ligue a ferramenta eléctrica à tomada 13 .
NOTA: Consulte Dados de ligação de alimentação das
ferramentas eléctricas em Dados técnicos para saber
qual é a capacidade de potência da ferramenta que será
ligada à tomada 13 .
3. Rode o interruptor de controlo para ligar/desligar a
ferramenta 15 para a posição ACTIVATION (ACTIVAÇÃO)
. Isto permite à ferramenta eléctrica ligar ou desligar
automaticamente a função de vácuo.
NOTA: O dispositivo de limpeza por vácuo é iniciado
automaticamente 0,5 segundos e continua a funcionar
durante 15 segundos depois da ferramenta eléctrica ter sido
desligada.
4. Para voltar ao modo manual, rode o interruptor de controlo
para ligar/desligar a ferramenta 15 para a posição ON
(Ligado) ( ) . No modo manual, a ferramenta e o sistema de
vácuo são ligados e desligados de maneira independente.
5. O extractor de serradura de construção da DeWALT está
equipado com um sistema de ligação DeWALT AirLock.
O AirLock permite uma ligação rápida e segura entre
a mangueira de aspiração 7 e a ferramenta eléctrica.
O conector AirLock 23 permite uma ligação directa
a ferramentas compatíveis da DeWALT ou através da
utilização de um adaptador AirLock (disponível a partir do
Português
seu fornecedor DeWALT local). Consulte a secção Acessórios
para obter mais informações sobre os adaptadores
disponíveis.
NOTA: Se utilizar um adaptador, certifique-se de que está
encaixado com firmeza na ferramenta antes de seguir os
passos indicados abaixo.
a. Certifique-se de que o anel no conector AirLock está
desbloqueado. Alinhe as ranhuras 22 no anel e o
conector AirLock, como indicado para as posições de
desbloqueio e bloqueio.
b. Empurre o conector AirLock para dentro do conector do
adaptador.
c. Rode o anel para a posição de bloqueio.
NOTA: os rolamentos esféricos dentro do sistema de
bloqueio do anel fiquem encaixados dentro da ranhura
e fixam a ligação. A ferramenta eléctrica está agora
devidamente ligada ao extractor de serradura.
Sistemas de limpeza de filtros automática
Aplicações de extracção de líquidos
(Fig. A, G)
ATENÇÃO: NÃO ligue as ferramentas eléctricas à
tomada 13 quando utilizar o sistema de vácuo para a
extracção de líquidos.
ATENÇÃO: Ligue o sistema de vácuo à tomada com
protecção do dispositivo de corrente residual (RCD)
quando utilizar o sistema de vácuo para a extracção de
líquidos.
ATENÇÃO: se houver fuga de espuma ou líquidos da
máquina, desligue-a de imediato.
CUIDADO: limpe o dispositivo de limitação do nível da
água com regularidade e inspeccione-o, para verificar se
apresenta danos.
AVISO: NÃO retire o flutuador 25 , se o fizer pode causar
danos no sistema de vácuo. O flutuador impede a entrada
de água no motor.
Antes de utilizar o sistema de vácuo para a extracção de
líquidos:
Este vácuo inclui um sistema de limpeza de filtros muito eficaz
que minimiza a obstrução dos filtros. Um dos dois filtros são
limpos automaticamente de 30 em 30 segundos. O processo de
limpeza alterna entre os filtros e é efectuado durante a vida útil
da unidade.
NOTA: é normal ouvir um estalido durante este processo.
NOTA: se estiver operacional durante muitas horas, o sistema
de limpeza do filtro automático pode não ser eficaz. Se isto
ocorrer, pode ser necessário limpar ou substituir os filtros.
Consulte Filtro em Manutenção.
Travão de estacionamento (Fig. A, F)
Esvaziar a caixa de metal (Fig. A, G)
O travão de estacionamento bloqueia uma das rodas para
impedir o movimento do sistema de vácuo.
1. Para activar o travão de estacionamento, prima
o botão do travão 24 para encaixar o travão na posição
bloqueada.
2. Para desengatar o travão de estacionamento, prima o botão
do travão, para que este encaixe na posição desbloqueada.
Remover/substituir saco de recolha de
serradura gasto (Fig. A)
ATENÇÃO: deve ser utilizado equipamento de protecção
adequado, como máscaras de gás e luvas, quando utilizar
sacos de serradura gastos.
1. Desligue o sistema de vácuo e retire o cabo da tomada.
2. Feche a entrada da mangueira com fecho de pião 10 com a
ficha de entrada 19 .
3. Abra as patilhas da caixa de metal 4 e retire a parte superior
do aspirador 3 4. Puxe o saco de recolha com cuidado da entrada 10 .
5. Feche a abertura do saco de recolha com firmeza depois de
o remover do equipamento.
6. Deite o saco de recolha num recipiente adequado de acordo
com as disposições legais.
•
Certifique-se de que a caixa de metal está vazia e não
tem excesso de poeira.
•
Retire os filtros 9 .
•
Ligue o sistema de vácuo a uma tomada com
protecção RCD.
ATENÇÃO: não utilize o equipamento com este tipo de
instalação para os modelos da classe L e M em termos de
poeira.
A válvula do flutuador 25 impede a entrada do ar no motor
quando a caixa de metal está cheia e o som do motor muda de
imediato. Quando o motor atingir um som agudo e o fluxo de
ar/água parar, esvazie a caixa de metal.
1. Desligue o sistema de vácuo e retire o cabo da tomada.
2. Abra as patilhas da caixa de metal 4 e retire a parte superior
do aspirador 3 .
3. Esvazie o conteúdo da caixa de metal 6 para dentro um
contentor ou dreno adequado.
Mudar de novo para a operação de
aspiração a seco (Fig. A)
1. Esvazie a caixa de metal, consulte as instruções Esvaziar a
caixa de metal.
2. Coloque a caixa de metal ao contrário até secar. NÃO utilize
a caixa de metal quando estiver húmida para efectuar a
extracção a seco.
3. Coloque a parte superior do aspirador 3 num superfície
nivelada até secar.
4. Volte a instalar os filtros quando a parte superior do
aspirador estiver seca. Consulte Filtros em Manutenção.
5. Quando a caixa de metal estiver seca, coloque a parte
superior do aspirador 3 dentro da caixa de metal e fixe-a,
fechando as patilhas da caixa de metal 4 .
69
Português
Pega telescópica (Fig. A, H)
divisão, caso seja necessário uma nova entrada de ar
de escape na divisão.
(NOTA: É necessário referência às regulamentações
nacionais.)
Prima o botão de libertação 17 para levantar e baixar a pega
telescópica 18 .
Fecho/transporte (Fig. A, K)
1. Rode o interruptor de controlo para ligar/desligar a
ferramenta 15 para a posição OFF (Desligado).
2. Retire a ficha da tomada.
3. Apenas para a classe M: Feche a entrada da mangueira
com fecho de pião 10 com a ficha de entrada 19 .
4. Armazene o cabo de alimentação 2 , como indicado.
5. Se transportar o equipamento num veículo, deve prender a
ferramenta.
MANUTENÇÃO
A ferramenta DeWALT foi concebida para funcionar durante
um período de tempo prolongado e com um mínimo de
manutenção. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada e de uma limpeza
regular da ferramenta.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos,
desligue a ferramenta e retire a ficha da fonte de
alimentação antes de instalar e remover acessórios,
ajustar ou alterar as instalações ou efectuar
reparações. Um arranque acidental pode causar lesões.
ATENÇÃO: no que respeita à reparação efectuada pelos
utilizadores, a ferramenta deve ser desmontada, limpa e
reparada, tanto quanto for razoavelmente possível, sem
causar riscos ao pessoal de manutenção e aos outros. As
precauções adequadas incluem descontaminação antes
da desmontagem, ventilação de escape filtrada a nível
local caso a ferramenta seja desmontada, limpeza da área
de manutenção e protecção pessoal adequada.
• O fabricante, ou uma pessoa com a devida formação,
deve efectuar uma inspecção técnica pelo menos uma
vez por ano, consistindo, por exemplo, na inspecção
do filtro quanto a danos, estanquidade da ferramenta
e o funcionamento adequado do mecanismo de
controlo.
• Quando efectuar as operações de serviço ou
reparação, todos os itens contaminados que não
possam ser limpos de maneira satisfatória, devem
ser eliminados em sacos impermeáveis de acordo
com a actual regulamentação relacionada com a
eliminação desse tipo de resíduos.
• No que respeita ao equipamento da Classe M, a parte
exterior do equipamento deve ser descontaminado
através de métodos de limpeza a vácuo e limpa ou
tratada com um vedante antes de ser retirada de uma
área de perigo. Todas as peças da máquina devem ser
consideradas como contaminadas depois de serem
removidas da área de perigo e devem ser tomadas
medidas adequadas para impedir a dispersão de
poeiras.
• No que respeita aos extractores de serradura, é
necessário fornecer um caudal de ar L adequado na
70
Filtro (Fig. A, I, J)
Cuidados a ter com o filtro
Os filtros fornecidos com este sistema de vácuo tem um vida
útil prolongada. Para que sejam eficazes na redução ao máximo
da recirculação de poeira, os filtros DEVEM ser instalados de
maneira correcta e devem estar em bom estado.
ATENÇÃO: Deve usar equipamento de protecção pessoal
como máscaras anti-poeiras e luvas quando segurar os
filtros.
Remover os filtros
1. Rode o interruptor de controlo para ligar/desligar a
ferramenta 15 para a posição OFF (Desligado) ( ) e
desligue o cabo da tomada.
2. Abra as patilhas da caixa de metal 4 e retire a parte superior
do aspirador 3 da caixa de metal. Coloque a parte superior
do aspirador numa superfície nivelada ao contrário.
3. Rode cada filtro 9 para a esquerda, agarrando-o pela
extremidade em plástico, como indicado, e retire-o com
cuidado da parte superior, certificando-se de que os
resíduos não caem dentro do orifício de montagem.
NOTA: tenha cuidado para não danificar o material de
filtração.
4. Se for necessário limpar o lado inferior da parte superior
do aspirador 3 , use um pano humedecido com água e
sabão suave e deixe-a a secar. Deite o pano num recipiente
adequado.
5. Inspeccione os filtros no que respeita a desgaste, rasgões ou
outros danos.
NOTA: se tiver alguma dúvida no que respeita ao estado
dos filtros, estes DEVEM ser substituídos. NÃO continue a
utilizá-los se apresentarem danos.
ATENÇÃO: Nunca utilize ar comprimido ou uma escova
para limpar os filtros, caso contrário podem ocorrer danos
na membrana do filtro, que permitem a passagem de pó
através do filtro. Se necessário, toque ligeiramente numa
superfície dura ou enxagúe com água à temperatura
ambiente e deixe-o a secar ao ar. A limpeza dos filtros é
normalmente desnecessária, mesmo que o filtro esteja
coberto com pó. O sistema de limpeza automática do
filtro irá manter o máximo desempenho e continuar a
funcionar. Se ocorrerem danos na membrana do filtro,
substitua os filtros. Normalmente, os filtros têm uma
duração de seis a doze meses, dependendo da utilização
e dos cuidados.
Instalar os filtros
1. Certifique-se de que o vedante do filtro 27 está colocado
e seguro
2. Alinhe as roscas do filtro 26 com as roscas da parte superior
do aspirador e, aplicando força moderada, rode o filtro para
a direita até ficar fixo.
Português
NOTA: tenha cuidado para não danificar o material de
filtração.
3. Coloque a parte superior do aspirador 3 dentro do
recipiente e fixe-a, fechando as aberturas da caixa de
metal 4 .
Lubrificação
O equipamento não requer lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: nunca utilize solventes ou outros produtos
químicos abrasivos para limpar peças não metálicas
do equipamento. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Nunca permita
a entrada de líquidos dentro do equipamento; nunca
mergulhe qualquer parte do equipamento dentro de
líquidos.
1. Aspire a parte exterior do extractor de serradura. Para uma
limpeza mais exaustiva, use um pano humedecido apenas
com água e sabão suave, se necessário.
2. Após a utilização, deite o pano num recipiente adequado.
Armazenamento (Fig. K)
1. Esvazie a caixa de metal, consulte Esvaziar a caixa de
metal em Funcionamento.
2. Limpe o sistema de vácuo por dentro e por fora. Consulte
Limpeza.
3. Limpe ou substitua os filtros, consulte Filtros.
4. Armazene a mangueira de sucção e o cabo de alimentação,
tal como indicado na ilustração. Coloque o equipamento
numa sala seca e fixe-a de modo a ficar protegida contra
utilização não autorizada.
NOTA: Ligue a ficha 19 de entrada dentro da tomada 10 para manter os resíduos dentro da caixa de metal quando
remover a mangueira de aspiração. Também pode fixar as
extremidades da mangueira em conjunto e bloqueá-las em
conjunto com a extremidade com fecho em pião.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que os acessórios, além dos
fornecidos pela DeWALT, não foram testados com
este produto, a utilização desses acessórios com este
equipamento pode ser perigosa. Para reduzir o risco de
ferimentos, só deve utilizar os acessórios recomendados
pela DeWALT neste equipamento.
ACESSÓRIOS
DWV9340-XJ
DWV9315-XJ
DWV9316-XJ
DWV9401-XJ
DWV9400-XJ
Filtro
Mangueira à prova de
compressão
Mangueira antiestática
Saco de papel
Revestimento de plástico
DWV9402-XJ
DWV9500-XJ
Saco de velo
Suporte para aspirador
Sistema DeWALT AirLock
DWV9000
Ligação de fecho em pião
DWV9110
Adaptador de borracha cónico de
29 a 35 mm
DWV9120
Adaptador de borracha graduado
de 35 a 38 mm
DWV9130
Adaptador OD de 35 mm
DWV9150
Adaptador de ângulo OD de 35
mm
Instalação do Suporte para aspirador
DWV9500 (Fig. K, L)
NOTA: O modelo DWV902MT é fornecido com um suporte para
aspirador DWV9500 já instalado,
1. Retire os 4 parafusos da pega de transporte com uma broca
em estrela T-25 e retire a pega de transporte.
2. Instale o suporte para aspirador utilizando de novo os
parafusos da pega de transporte. Puxe-os para trás para os
orifícios originais e aperte.
3. Utilize os 2 parafusos 28 fornecidos, inserindo-os nos
orifícios traseiros do suporte para aspirador. Empurre para
baixo e rode cada parafuso para perfurar o material e para
dentro da saliência do parafuso oculto, indicada abaixo.
Aperte.
ATENÇÃO: não exceda 9 kg (20 lb) em cada unidade de
armazenamento de 14 litros, máximo de 2 unidades de
armazenamento por extractor de poeira. Não exceda 18
kg (40 lb) numa unidade de armazenamento de 28 litros,
1 unidade de armazenamento por extractor de poeira. Se
a altura e/ou peso recomendado for excedido, isso pode
resultar num extractor de poeira instável, o que pode
causar ferimentos ou danos.
AVISO: não retire a parte superior do extractor de poeira
do depósito com as unidades de armazenamento em T
instaladas. Se o fizer, podem ocorrer danos no filtro do
extractor de poeira.
Fixar o cabo de alimentação à
mangueira (Fig. A)
O cabo de alimentação 2 pode ser fixado à mangueira
de aspiração 7 utilizando a abraçadeira da mangueira
D279058CL (pode ser adquirida no seu fornecedor DeWALT
local).
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Resolução de problemas
Problema
Solução
O motor não
funciona
Verifique o cabo de alimentação, as
fichas e a tomada.
Certifique-se de que o interruptor de
controlo de ligar/desligar está na posição
ON (Ligado) ( ).
71
Português
Problema
Solução
A capacidade de
aspiração diminui
Retire os bloqueios no dispositivo de
aspiração, tubo de aspiração, mangueira
de sucção ou dos filtros.
Substitua o saco de papel ou velo.
Verifique se os filtros estão devidamente
instalados.
Limpe ou substitua os filtros.
Esvazie a caixa de metal, consulte
Esvaziar a caixa de metal em
Funcionamento.
O sistema de vácuo A protecção térmica para sobrecarga foi
deixa de funcionar accionada:
1. Desligue o sistema de vácuo e retire
a ficha da fonte de alimentação.
2. Esvazie a caixa de metal, se
necessário.
3. Deixe o equipamento a arrefecer.
4. Ligue o cabo de alimentação a
uma tomada adequada e rode o
interruptor de controlo para ligar/
desligar a ferramenta para a posição
ON (Ligado) ( ) para efectuar o
teste. Se o sistema de vácuo não
for reiniciado, contacte o seu
revendedor ou verifique onde se
encontra o seu agente de reparação
autorizado da DeWALT mais próximo
no catálogo da DeWALT ou contacte
o escritório da DeWALT através do
endereço indicado neste manual.
Há saída de
Verifique se os filtros estão devidamente
serradura durante a instalados.
aspiração
Certifique-se de que os filtros não estão
danificados; substitua-os, se necessário.
Certifique-se de que os vedantes do filtro
estão colocados e fixos.
A limpeza
Esteja atentado ao estalido do solenóide
automática dos
para certificar-se de que o mecanismo de
filtros não está a
limpeza do filtro está a funcionar.
funcionar
A ferramenta
Certifique-se de que o interruptor de
eléctrica não liga. controlo para ligar/desligar a ferramenta
está na posição ACTIVATION (Activação)
.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
72
Suomi
RASKAAN KÄYTÖN RAKENNUSPÖLYN POISTOLAITE
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
DWV902L QS
W
230
2
1400
DWV902M/
DWV902MT QS
230
2
1400
W
W
3600/3000
1200
3600/3000
1200
Hz
I
I
l/s
kPa
l/s
kPa
m²
50
IPX4
38
18,4
68
21
32,6
18,6
0,3
50
IPX4
38
18,4
68
21
32,6
18,6
0,3
W
m
mm
kg
2200/1600
4,1
32
15
2200/1600
4,1
32
15
Jännite
Tyyppi
Nimellisteho
VAC
Maksimiteho
Teho, normaali käyttö
(EN60335-2-69)
Taajuus
Suojausluokka
Säiliön tilavuus
Täyttömäärä (max at blower)
Virtausnopeus (max at blower)
Täyttömäärä (EN60335-2-69)
Virtausnopeus (EN60335-2-69)
Negatiivinen paine (maksimi)
Suodatinpinta
Sähkötyökalun sähkökytkentä
Letkun pituus
Letkun halkasija
Paino
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60335‑2‑69
mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
75
75
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
88
88
K(määritetyn äänitason
dB(A)
3
3
epävarmuus)
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Konedirektiivi
Raskaan käytön rakennuspölyn poistolaite
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60335-1:2012 +A11:2014 EN60335-2-69:2012.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin, 2014/30/EY ja 2011/65/
EY vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.04.2016
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
Tärkeät turvallisuusohjeet
VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA
OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
KAIKKI OHJEET ON LUETTAVA JA NIITÄ
ON NOUDATETTAVA ENNEN TÄMÄN
LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ.
VAROITUS: Käyttäjille on annettava riittävä koulutus
koneiden käyttöön liittyen.
73
Suomi
VAROITUS: Sähköiskun vaaran välttämiseksi. Älä altista
vesisateelle. Säilytä sisätilassa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Käyttäjille on annettava ennen käyttöä koneen ja sen
käyttökohteen käyttöön liittyvät tiedot, ohjeet ja koulutus,
mukaan lukien turvallinen käertyn materiaalin poisto- ja
hävitystapa.
Käyttäjien on noudatettava käsiteltyihin materiaaleihin
liittyviä turvallisuusohjeita.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa sen ollessa kytkettynä
virtalähteeseen. Irrota se sähköverkosta, kun sitä ei käytetä ja
ennen huoltoa.
Älä anna kenenkään leikkiä laitteella. Ole erityisen
tarkkaavainen, kun laitetta käyttävät lapset tai sitä käytetään
lasten lähellä.
Tätä laitetta saa käyttää VAIN ohjekirjan ohjeiden mukaisesti.
Käytä vain DeWALTin suosittelemia liitososia.
Älä käytä tätä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on
vaurioitunut. Jos laite ei toimi oikein, tai jos se on pudotettu,
vaurioitunut, jätetty ulos tai pudotettu veteen, palauta se
huoltopalveluun.
Älä vedä tai kuljeta tätä laitetta sen virtajohdosta kiinni
pitäen, käytä johtoa kahvana, jätä johtoa oven väliin tai
vedä johtoa terävien reunojen tai nurkkien yli. Älä anna
laitteen mennä johdon yli käytön aikana. Pidä johto kaukana
kuumista pinnoista.
Älä irrota laitetta pistokkeesta sen johdosta vetämällä. Irrota
pistoke pistokkeesta kiinni pitäen, älä pidä kiinni johdosta.
Älä käsittele pistoketta tai laitetta märillä käsillä.
Älä aseta mitään esineitä laitteen aukkoihin. Älä käytä
laitetta, jos joku aukoista on tukossa; pidä puhtaana pölystä,
nukasta, hiuksista ja kaikesta muusta, joka saattaa pienentää
ilmavirtaa.
Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja kaikki kehonosat
kaukana aukoista ja liikkuvista osista.
Kytke kaikki ohjaimet pois päältä ennen laitteen irrottamista
pistokkeesta.
Ole erityisen huolellinen portaita puhdistaessa.
Älä käytä laitetta helposti syttyvien tai tulenarkojen nesteiden,
kuten bensiinin, imuroimiseen tai älä käytä alueilla, joilla on
syttyviä tai palavia nesteitä.
Staattiset iskut ovat mahdollisia kuivilla alueilla tai kun
ilman suhteellinen kosteus on alhainen. Tämä on vain
ohimenevää eikä se vaikuta imurin käyttöön. Staattisten
iskujen esiintymistiheyden vähentämiseksi ilmankosteutta
on lisättävä konsoliin asennetulla kosteuttajalla tai
käyttämällä ei-staattista lisävarusteena saatavilla olevaa
DWV9316‑XJ letkua.
Itsestään palamisen välttämiseksi kanesteri tulee tyhjentää
jokaisen käyttökerran jälkeen.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Lisäturvallisuusohjeet
•
74
Älä imuroi mitään palavaa tai savuavaa kohdetta, kuten
savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa.
•
•
•
•
•
•
•
Älä imuroi palavia räjähdysaltiita materiaaleja, kuten hiiltä,
viljaa tai muuta hienoa palavaa materiaalia.
Älä käytä imuria varaallisiin, myrkyllisiin tai karsinogeenisiin
materiaaleihin, kuten asbestiin tai torjunta-aineisiin.
Älä koskaan imuroi räjähtäviä nesteitä (esim. bensiiniä,
dieselpolttoainetta, lämmitysöljyä, maalin ohennusainetta,
jne.), happoja tai liuotusaineita.
Älä imuroi, jos suodatin eivät ole paikoillaan, kohdassa
Märkien kohteiden imuroiminen määritettyjä tilanteita
lukuun ottamatta.
Joissakin puumateriaaleissa on säilöntäaineita, jotka voivat
olla vaarallisia. Ole erityisen huolellinen sisäänhengityksen ja
ihokosketuksen välttämiseksi näitä materiaaleja käsitellessä.
Pyydä turvallisuusohjeet materiaalin toimittajalta ja
noudata niitä.
Älä käytä imuria portaana.
Älä aseta imurin päälle raskaita esineitä.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että
verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Pölynpoistoyksikkö
1Letku
1DWV9210-XJ-liitinpakkaus
2Suodattimet
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä
Pölynpoistolaitteen merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät laitteessa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
VAROITUS: Laite sisältää haitallista pölyä. Ainoastaan
koulutettu henkilöstö saa tyhjentää ja huoltaa laitteen
sekä poistaa pölypussin asianmukaisia suojavarusteita
käyttäen. Älä kytke laitetta päälle ennen kuin koko
suodatinjärjestelmä on asennettu.
Suomi
Luokan L pölynpoistolaitteet sopivat kuivan ja palamattoman
pölyn poistamiseen, kun sen työperäisen altistuksen raja-arvo
on > 1 mg/m³.
Luokan M pölynpoistolaitteet sopivat kuivan ja palamattoman
pölyn poistamiseen, kun sen työperäisen altistuksen raja-arvo on
≥ 0,1 mg/m³.
Päivämääräkoodin sijainti (Kuva [Fig.] A)
Päivämääräkoodi 28 on merkitty koteloon. Se sisältää myös
valmistusvuoden.
Esimerkki:
2016 XX XX
Valmistusvuos
Kuvaus (Kuva A)
VAROITUS: Älä tee laitteeseen tai sen osiin mitään
muutoksia. Muutoin voi aiheutua omaisuus- tai
henkilövahinkoja.
1 Yläkahva/johdon käärintätila
2 Virtajohto
3 Imupää
4 Kanisterin lukitus
5 Pyörä
6 Kanisteri
7 Imuletku
8 Pyörät (yhdessä pysäköintijarru)
9 Suodattimet
10 Kääntämällä lukittava letkun tulo
11 Letkun kiinnitin
12 Etukahva
13 Sähkötyökalujen pistorasia
14 Imurin säädin
15 Virtakytkin
16 Virtaushälytyksen säätö (vain luokan M mallit)
17 Teleskooppikahvan vapautuspainike
18 Teleskooppikahva
19 Pistoke (vain luokan M mallit)
20 Pussi
21 DWV9210-XJ-liitinpakkaus (sisältää mallit DWV9000,
DWV9120, DWV9130)
Käyttötarkoitus
Näitä imureita käytetään hienojen hiukkasten, kuten kuitulevyn
tai pintapölyn poistamiseen.
DWV902L
Tätä laitetta voidaan käyttää teollisena imurina tai
pölynpoistolaitteena kannettaviin käyttöihin kaikkien sellaisten
kuivien, ei palavien pölyjen imuroimiseen, joiden pölyluokka on
korkeintaan L ja työperäisen altistuksen raja-arvo on yli 1 mg/m³.
DWV902M, DWV902MT
Tätä laitetta voidaan käyttää teollisena imurina tai
pölynpoistolaitteena kannettaviin käyttöihin kaikkien sellaisten
kuivien, ei palavien pölyjen imuroimiseen, joiden pölyluokka on
korkeintaan M ja työperäisen altistuksen raja-arvo on 0,1 mg/m³
tai sitä suurempi.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä raskaan käytön imurit on tarkoitettu ammattikäyttöön.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
ÄLÄ käytä pölynpoistolaitetta palavan pölyn poistamiseen.
ÄLÄ käytä pölynpoistolaitetta räjähtävissä ympäristöissä.
HUOMAA: Tämä laite sopii kaupalliseen käyttöön, esim.
hotelleihin, kouluihin, sairaaloihin, tehtaisiin, liikkeisiin,
toimistoihin, vuokrausliikkeisiin ja rakennustyömaille.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
Antistaattinen letku
Malleissa DWV902L, DWV902M ja DWV902MT on antistaattinen
maadoitusjärjestelmä. Antistaattinen letku tulee hankkia
lisämaksua vastaan valtuutetusta huoltopalvelusta. Tämä letku
(DWV9316-XJ) sopii pölynpoistojärjestelmään standardin letkun
tapaan. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai tarkista lähimmän
valtuutetun DeWALT-huoltokorjaamon tiedot DeWALTkuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään
DeWALTin toimipaikkaan.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT (KUVAT A–C)
VAROITUS: Jotta vähennät loukkaantumisen riskiä,
kytke laite pois päältä ja irrota laite virtalähteestä
ennen varusteiden asennusta ja poistamista, ennen
asetusten säätöjä tai muuttamista tai korjausten
tekoa. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
VAROITUS: Suodattimien 9 on oltava aina paikoillaan
imuroimisen aikana, lukuun ottamatta kohdassa
Märkien kohteiden imuroiminen osiossa Käyttö
kuvattuja tapauksia. Hienoa pölyä imuroidessa tulee
käyttää ylimääräistä paperi- tai villapussia kanisterin
tyhjentämisen helpottamiseksi.
VAROITUS: Pölynpoistopusseja tulee käyttää
pölyluokassa M.
1. Jos valinnainen paperi- tai villapussi 20 otetaan käyttöön,
asenna se kuvan B mukaisesti.
75
Suomi
HUOMAA: Varo, ettei pussi repeydy. Aseta pussi hyvin
aukkoon 10 hyvin tyyviyden takaamiseksi maksimaalista
pölynkeräystehoa varten.
2. Aseta imupää 3 kanisteriin ja kiinnitä se sulkemalla
kanisterin lukitukset 4 .
3. Aseta letkun 7 pää kääntämällä lukittavaan letkun
tuloon 10 ja kierrä sitä vastapäivään sen lukitsemiseksi
paikoilleen.
KÄYTTÄMINEN
Käyttöohjeet (Kuvat A, D)
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Jotta vähennät loukkaantumisen riskiä,
kytke laite pois päältä ja irrota laite virtalähteestä
ennen varusteiden asennusta ja poistamista, ennen
asetusten säätöjä tai muuttamista tai korjausten
tekoa. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
1. Kiinnitä pistoke asianmukaiseen pistorasiaan.
2. Aseta virtakytkin 15 ON-asentoon ( ) .
3. Aseta imurin säädin 14 haluamaasi asentoon. Tämän
toiminnon avulla käyttäjä voi säätää imurin tehoa, imua ja
ääntä.
HUOMAA: Tämä asetus säätää myös imutasoa. Tämä on
erityisen hyödyllinen silloin, kun imu luo hyväksymättömän
vedon työkappaleeseen.
4. Noudata kohdan Kytkeminen sähkötyökaluihin ohjeita
laitteen kytkemiseksi käytettävään sähkötyökaluun.
Virtaushälytyksen säätäminen (Kuva D)
Vain luokan M mallit
Säädä virtaushälytyksen säädin 16 oikeaan letkun (tai putken)
sisähalkaisijaan tai lisävarusteen halkaisijaan pitämällä viitteenä
suurinta läpimittaa. Säätimen valitun halkaisijan on oltava yhtä
suuri kuin käytetyn letkun/putken/lisävarusteen suurin halkaisija
tai sitä suurempi. Toimitetun letkun sisähalkaisija on 32 mm.
Hälytysmerkkiääni kuuluu, jos virtausnopeus on alle 20 m/s.
Järjestelmän ajastin vähentää turhia hälytyksiä.
Jos hälytysäänimerkki kuuluu, kun näkyviä tukoksia ei ole:
1. Varmista, että säädin on asetettu oikean halkaisijan kohdalle.
2. Jos virtausnopeus on asetettu maksimitason alle, nosta
tasoa, kunnes riittävä letkun virtaus sammuttaa hälytyksen.
3. Jos äänimerkki kuuluu edelleen, irrota letku ja varmista,
ettei siinä ole tukoksia. Poista ja vaihda pölypussi, jos se on
täysi tai tukossa ja tarkista suodattimen kunto ja vaihda se
tarvittaessa.
Jos hälytysäänimerkki kuuluu edelleen, ota yhteyttä paikalliseen
DeWALT-huoltoedustajaan.
Kytkeminen sähkötyökaluihin
(Kuvat A, D, E)
VAROITUS: Käytä pistoketta 13 vain ohjeiden
määrittämiin tarkoituksiin.
1. Kiinnitä imurin virtajohto asianmukaiseen pistorasiaan.
76
2. Kytke sähkötyökalu pistorasiaan 13 .
HUOMAA: Katso Sähkötyökalun sähkökytkentä osiosta
Tekniset tiedot pistorasiaan 13 kytkettävän sähkötyökalun
sallitut tehoarvot.
3. Aseta virtakytkin 15 päälle
-asentoon. Sähkötyökalu
voi tällöin kytkeä imurin päälle ja pois päältä automaattisesti.
HUOMAA: Imuri käynnistyy käynnistyy automaattisesti 0,5
sekunnin kuluttua ja jatkaa toimintaa 15 sekunnin ajan, kun
laitteesta on kytketty virta pois.
4. Siirry takaisin manuaaliseen tilaan kääntämällä
virtakytkin 15 ON-asentoon ( ) . Manuaalisessa tilassa
työkalu ja imuri kytkeytyvät päälle ja pois päältä toisistaan
riippumatta.
5. DeWALTin rakennuspölyn poistolaitteessa on DeWALTin
AirLock-liitäntäjärjestelmä. AirLock mahdollistaa nopean ja
varman imuletkun 7 ja sähkötyökalun liittämisen. AirLockliitin 23 voidaan liittää suoraan DeWALT-yhteensopiviin
työkaluihin tai käyttämällä AirLock-sovitinta (saatavilla
paikalliselta DeWALT-jälleenmyyjältä). Katso lisätietoa
saatavilla olevista sovittimista kohdasta Lisävarusteet.
HUOMAA: Kun käytät sovitinta, varmista sen hyvä
kiinnittyminen työkaluun ennen alla olevien ohjeiden
noudattamista.
a. Varmista, että holkki AirLock-liittimessä on auki. Kohdista
holkin urat 22 ja AirLock-liitin kuvan mukaisesti sen
vapauttamiseksi ja lukitsemiseksi.
b. Paina AirLock-liitin liitännän sovittimeen.
c. Kierrä holkki lukittuun asentoon.
HUOMAA: Holkin sisällä olevat pallolaakerit lukittuvat
aukkoon ja varmistavat liitännän. Sähkötyökalu on nyt
liitetty tiukasti pölynpoistolaitteeseen.
Automaattinen suodattimen
puhdistusjärjestelmä
Tässä imurissa on erittäin tehokas suodattimen
puhdistusjärjestelmä, joka minimoi suodattimen tukkiutumisen.
Yksi suodatin puhdistuu automaattisesti 30 sekunnin välein.
Puhdistusprosessi siirtyy suodattimesta toiseen ja jatkaa
toimintaa koko laitteen käyttöiän ajan.
HUOMAA: Tämän prosessin aikana on normaalia kuulla
napsahdusääniä.
HUOMAA: Useiden käyttötuntien jälkeen automaattinen
suodattimen puhdistusjärjestelmä ei välttämättä ole tehokas.
Kun näin käy, suodattimet tulee puhdistaa tai vaihtaa. Katso
kohta Suodatin osiosta Huolto.
Pysäköintijarru (Kuvat A, F)
Pysäköintijarru lukitsee yhden pyörän paikoilleen imurin
vierimisen välttämiseksi.
1. Kytke pysäköintijarru päälle painamalla
jarrupainiketta 24 jarrun asettamiseksi lukittuun asentoon.
2. Kytke pysäköintijarru pois päältä painamalla jarrupainiketta
jarrun lukituksen vapauttamiseksi.
Suomi
Käytetyn pölypussin poistaminen/
vaihtaminen (Kuva A)
VAROITUS: Asianmukaisia henkilökohtaisia
suojavarusteita, kuten hengityssuojaa ja suojakäsineitä,
tulee käyttää käytettyjen pölypussien käsittelyn aikana.
1. Kytke imuri pois päältä ja irrota johto pistorasiasta.
2. Sulje kääntämällä lukittava letkun tulo 10 pistokkeella 19 .
3. Avaa kanisterin lukitukset 4 ja poista imupää 3 4. Vedä keräyspussi varoen pois aukosta 10 .
5. Tiivistä keräyspussin aukko hyvin, kun poistat sen laitteesta.
6. Hävitä keräyspussi asianmukaiseen jäteastiaan voimassa
olevien määräyksien mukaisesti.
Märkien kohteiden imuroiminen
(Kuvat A, G)
VAROITUS: ÄLÄ liitä sähkötyökaluja pistorasiaan 13 ,
kun imuroit märkiä kohteita.
VAROITUS: Liitä imuri vikavirtasuojakytkimellä (RCD)
suojattuun pistorasiaan, kun imurilla imuroidaan märkiä
kohteita.
VAROITUS: Jos vaahtoa tai nestettä pääsee laitteesta,
kytke se välittömästi pois päältä.
HUOMIO: Puhdista vesitason rajoitusväline säännöllisesti
ja tutki se vaurioiden merkkien varalta.
HUOMAUTUS: ÄLÄ poista pallokelluketta 25 , muutoin
imuri voi vaurioitua. Pallokelluke estää veden pääsemisen
moottoriin.
Ennen kuin käytät imuria märkien kohteiden
imuroimiseen:
• Varmista, että kanisteri on tyhjä ja ettei siinä ole liikaa
pölyä.
• Poista suodattimet 9 .
• Liitä imuri RCD-suojattuun pistorasiaan.
VAROITUS: Älä käytä laitetta tällä asetuksella luokan L ja
M pölyn imuroimiseen.
Kanisterin tyhjentäminen (Kuvta A, G)
Kelluva palloventtiili 25 estää ilman pääsyn moottoriin, kun
kanisteri on täysi ja moottorin ääni muuttuu välittömästi.
Tyhjennä kanisteri, kun moottorista kuuluu korkea ääni ja ilman/
veden virtaus loppuu.
1. Kytke imuri pois päältä ja irrota johto pistorasiasta.
2. Avaa kanisterin lukitukset 4 ja poista imupää 3 .
3. Tyhjennä kanisterin 6 sisältö sopivaan astiaan tai viemäriin.
Kuivaan imurointitilaan palaaminen
(Kuva A)
1. Tyhjennä kanisteri kohdan Kanisterin tyhjentäminen
ohjeiden mukaisesti.
2. Aseta kanisteri ylösalaisin, kunnes se on kuiva. ÄLÄ käytä
märkää kanisteria kuivien kohteiden imuroimiseen.
3. Aseta imupää 3 tasaiselle alustalle, kunnes se on kuiva.
4. Asenna suodattimet uudelleen, kun imupää on kuiva. Katso
kohta Suodattimet osiosta Huolto.
5. Kun kanisteri on kuiva, aseta imupää 3 kanisteriin ja kiinnitä
se sulkemalla kanisterin lukitukset 4 .
Teleskooppikahva (Kuvat A, H)
Paina vapautuspainiketta 17 teleskooppikahvan 18 nostamiseksi ja laskemiseksi.
Sammuttaminen/kuljettaminen
(Kuvat A, K)
1. Aseta virtakytkin 15 OFF-asentoon.
2. Irrota laite pistorasiasta.
3. Vain luokan M laite: Sulje kääntämällä lukittava letkun
tulo 10 pistokkeella 19 .
4. Säilytä virtajohtoa 2 kuvan mukaisesti.
5. Kiinnitä kone paikoilleen, kun kuljetat sitä ajoneuvossa.
HUOLTO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja
edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja
säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman
toiminnan.
VAROITUS: Jotta vähennät loukkaantumisen riskiä,
kytke laite pois päältä ja irrota laite virtalähteestä
ennen varusteiden asennusta ja poistamista, ennen
asetusten säätöjä tai muuttamista tai korjausten
tekoa. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
VAROITUS: Käyttäjän huoltoa varten laite tulee
purkaa, puhdistaa ja huoltaa kohtuullisen suuressa
määrin aiheuttamatta vaaroja huoltohenkilöstölle tai
muille. Asianmukaisia varotoimenpiteitä ovat mm.
dekontaminaatio ennen purkamista, koneen purkutilan
paikallisen suodatetun ilmanpoistojärjestelmän
käyttö, huoltoalueen puhdistaminen ja asianmukaiset
henkilökohtaiset suojavarusteet.
• Valmistajan, tai koulutetun henkilön, on suoritettava
tekninen tarkastus vähintään kerran vuodessa.
Sen aikana on esimerkiksi tarkistettava suodatin
vaurioiden varalta, koneen ilmatiiviyden ja
ohjausmekanismin virheettömän toiminnan tarkistus.
• Huolto- ja korjaustoimenpiteitä suorittaessa kaikki
kontaminoituneet osat, joita ei voida puhdistaa
tyydyttävästi, tulee hävittää. Kyseiset osat tulee
hävittää läpäisemättömässä pussissa voimassa
olevien määräyksien mukaisesti.
• Luokan M laitteissa laitteen ulkopinta tulee
dekontaminoida imuroimalla ja pyyhkimällä se
puhtaaksi tai käsittelemällä se tiivitysaineella ennen
kuin se viedään pois vaara-alueelta. Kaikkia koneen
osia on pidettävä kontaminoituina, kun ne poistetaan
vaara-alueelta ja asianmukaiset toimenpiteet on
suoritettava pölyn leviämisen estämiseksi.
• Pölynpoistolaitteissa on varmistettava asianmukainen
huoneen ilmanvaihtonopeus L, jos poistoilma
palautetaan huoneeseen.
(HUOMAA: Maakohtaiset määräykset on otettava
huomioon.)
77
Suomi
Suodatin (Kuva A, I, J)
Suodattimen ylläpito
Tähän imuriin kuuluvat suodattimet ovat pitkään kestäviä
suodattimia. Pölyn kierron tehokkaan minimoimisen kannalta
suodattimet TULEE asentaa oikein ja niiden hyvä kunto on
varmistettava.
VAROITUS: Asianmukaisia henkilökohtaisia
suojavarusteita, kuten hengityssuojaa ja suojakäsineitä,
tulee käyttää suodattimien käsittelyn aikana.
Suodattimien poistaminen
1. Kytke virtakytkin 15 OFF-asentoon ( ) ja irrota virtajohto
pistorasiasta.
2. Avaa kanisterin lukitukset 4 ja poista imupää 3 kanisterista.
Aseta imupää tasaiselle alustalle ylösalaisin.
3. Käännä suodatinta 9 vastapäivään tarttumalla sen
muovisuojaan kuvan mukaisesti, ja poista pää varoen
varmistamalla, ettei jäämiä pääse asennusaukkoon.
HUOMAA: Varo, ettei suodattimen materiaali vahingoitu.
4. Jos imupään 3 alaosa on puhdistettava, käytä veteen ja
mietoon saippuaan kostutettua kangasta ja anna sen kuivua.
Hävitä kangas asianmukaiseen jäteastiaan.
5. Tarkista suodattimet kulumisen, repeytymisen ja muiden
vaurioiden varalta.
HUOMAA: Mikäli suodattimien kuntoon liittyviä
epäselvyyksiä esiintyy, ne TULEE vaihtaa. ÄLÄ jatka
suodattimien käyttöä, jos ne ovat vaurioituneet.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista suodattimia
paineilmalla tai harjalla, muutoin suodattimen kalvo
voi vaurioitua ja suodattimeen voi päästä pölyä.
Kopauta suodatinta tarvittaessa kovaa pintaa vasten
tai huuhtele se haalealla vedellä ja anna kuivua.
Suodattimien puhdistus ei ole yleensä tarpeen, vaikka
suodatin olisi pölyn peitossa. Suodattimen automaattinen
puhdistusjärjestelmä säilyttää maksimaalisen tehon ja
toiminnan. Jos suodattimen kalvossa havaitaan vaurioita,
vaihda suodattimet. Suodattimet kestävät yleensä 6–12
kuukautta niiden käytöstä ja hoidosta riippuen.
Suodattimien asennus
1. Varmista, että suodattimen tiiviste 27 ovat paikoillaan ja
hyvin kiinni
2. Kohdista suodattimen säikeet 26 imupään säikeisiin ja
käännä suodatin kireälle myötäpäivään kohtuullista voimaa
käyttäen.
HUOMAA: Varo, ettei suodattimen materiaali vahingoitu.
3. Aseta imupää 3 astiaan ja kiinnitä se sulkemalla kanisterin
lukitukset 4 .
Voiteleminen
Laitetta ei tarvitse voidella.
78
Puhdistaminen
VAROITUS: Älä koskaan puhdista laitteen muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa
nesteeseen.
1. Imuroi pölynpoistolaitteen ulkopinta. Käytä
lisäpuhdistukseen tarvittaessa vain vedellä ja miedolla
pesuaineella kostutettua kangasta.
2. Hävitä kangas käytön jälkeen asianmukaiseen jäteastiaan.
Säilytys (Kuva K)
1. Tyhjennä kanisteri kohdan Kanisterin tyhjentäminen
osion Käyttöohjeiden mukaisesti.
2. Puhdista imuri sisä- ja ulkopuolelta. Katso kohta Puhdistus.
3. Puhdista tai vaihda suodattimet kohdan Suodattimet
mukaisesti.
4. Säilytä imuletkua ja virtajohtoa kuvan mukaisesti. Aseta
laite kuivaan tilaan ja lukitse se valtuuttamattoman käytön
estämiseksi.
HUOMAA: Liitä pistoke 19 aukkoon 10 jäämien
pitämiseksi kanisterin sisällä, kun imuletku poistetaan.
Voit liittää letkun päät myös yhteen ja lukita ne yhteen
kääntämällä lukittavalla päällä.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALTin lisävarusteita ei ole
testattu tämän laitteen kanssa, joten niiden käyttäminen
voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain
DeWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran
vähentämiseksi.
LISÄVARUSTEET
DWV9340-XJ
DWV9315-XJ
DWV9316-XJ
DWV9401-XJ
DWV9400-XJ
DWV9402-XJ
DWV9500-XJ
Suodatin
Murskautumisen kestävä letku
Antistaattinen letku
Paperipussi
Muovikohdistin
Villapussi
Vac Rack
DeWALT AirLock -järjestelmä
DWV9000
Kääntämällä lukittava liitos
DWV9110
29–35 mm kartionmuotoinen
kumisovitin
DWV9120
35–38 mm porrastettu
kumisovitin
DWV9130
35 mm OD-sovitin
DWV9150
35 mm OD-kulmasovitin
Suomi
Vac Rack DWV9500 -tuotteen asennus
(Kuva K, L)
HUOMAA: DWV902MT toimitetaan asennetulla DWV9500 Vac
Rack -liitososalla,
1. Poista 4 kantokahvan ruuvia käyttäen T-25-tähtiterää ja
poista kantokahva.
2. Asenna Vac Rack käyttäen kantokahvan ruuveja. Aseta ruuvit
alkuperäisiin reikiin ja kiristä ne.
3. Käytä 2 pakkaukseen kuuluvaa ruuvia 28 asettamalla
ne Vac Rack -yksikön takana oleviin reikiin. Paina alas ja
käännä kutakin ruuvia materiaalin lävistämiseksi ja niiden
kiinnittämiseksi alla oleviin asennusreikiin. Kiristä.
HUOMIO: Älä ylitä 9 kg (20 lb) kunkin 14 litran
säilytysyksikön kohdalla. Asenna enintään 2
säilytysyksikköä pölynpoistolaitetta kohti. Älä ylitä 18
kg (40 lb) kunkin 28 litran säilytysyksikön kohdalla.
Asenna enintään 1 säilytysyksikkö pölynpoistolaitetta
kohti. Mikäli annetut korkeus- ja/tai painorajat ylitetään,
pölynpoistolaitteen vakaus voi heikentyä ja seurauksena
voivat olla henkilövahingot ja laitteen vaurioituminen.
HUOMAUTUS: Älä poista pölynpoistolaitteen päätä
säiliöstä, kun T-säilytysyksiköt on liitetty. Muutoin
pölynpoistolaitteen suodatin voi vaurioitua.
Ongelma
Ratkaisu
Imujärjestelmä
lakkaa toimimasta
Lämpösuoja on aktivoitunut:
1. Kytke imujärjestelmä pois päältä
ja irrota imuri virtalähteestä.
2. Tyhjennä kanisteri tarvittaessa.
3. Anna laitteen jäähtyä.
4. Liitä virtajohto asianmukaiseen
pistorasiaan ja kytke
virtakytkin ON-asentoon ( )
testin suorittamiseksi. Jos
imujärjestelmä ei käynnisty,
ota yhteyttä jälleenmyyjään tai
tarkista lähimmän valtuutetun
DeWALT-huoltokorjaamon
tiedot DeWALT-kuvastosta
tai ottamalla yhteyden tässä
käyttöohjeessa näkyvään
DeWALTin toimipaikkaan.
Tarkista suodattimien oikeaoppinen
asennus.
Varmista, ettei suodattimissa ole
vaurioita. Vaihda tarvittaessa.
Varmista, että suodattimen tiivisteet
ovat paikoillaan ja hyvin kiinni.
Kuuntele, että solenoidi
napsahtaa niin, että suodattimen
puhdistusmekanismi toimii.
Varmista, että virtakytkin on päällä
-asennossa.
Virtajohdon kiinnittäminen
letkuun (Kuva A)
Virtajohto 2 voidaan kiinnittää imuletkuun 7 letkun
kiinnittimellä D279058CL (saatavilla paikalliselta DeWALTjälleenmyyjältä).
Saat lisätietoja sopivista lisävarusteista jälleenmyyjältäsi.
Vianetsintä
Ongelma
Ratkaisu
Moottori ei käynnisty Tarkista virtajohto, pistokkeet ja
pistorasia.
Varmista, että virtakytkin on
ON-asennossa ( ).
Imukapasiteetti
Poista imusuuttimen, imuputken,
laskee
imuletkun tai suodattimien
tukkiutumat.
Vaihda paperi- tai villapussi.
Pölyä tulee ulos
imuroimisen aikana
Automaattinen
suodattimen
puhdistus ei toimi
Sähkötyökalu ei
kytkeydy päälle.
.Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä
merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Tarkista suodattimien oikeaoppinen
asennus.
Puhdista tai vaihda suodattimet.
Tyhjennä kanisteri kohdan
Kanisterin tyhjentäminen osion
Käyttö ohjeiden mukaisesti.
79
Svenska
EXTRA KRAFTIGT KONSTRUERAD DAMMUTSUGNING
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
Gratulerar!
EC-Följsamhetsdeklaration
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
Maskindirektiv
Tekniska data
Extra kraftigt konstruerad
dammutsugning
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
DWV902L QS
W
230
2
1400
DWV902M/
DWV902MT QS
230
2
1400
W
W
3600/3000
1200
3600/3000
1200
Hz
I
I
l/s
kPa
l/s
kPa
m²
50
IPX4
38
18,4
68
21
32,6
18,6
0,3
50
IPX4
38
18,4
68
21
32,6
18,6
0,3
W
2200/1600
2200/1600
m
mm
kg
4,1
32
15
4,1
32
15
Spänning
Type
Märkeffekt
VAC
Max effekt
Effekt normal drift
(EN60335-2-69)
Frekvens
Skyddsklass
Behållarkapacitet
Fyllningskvantitet (vätska)
Flödeshastighet (max at blower)
Negativt tryck (max at blower)
Flödeshastighet (EN60335-2-69)
Negativt tryck (EN60335-2-69)
Filteryta
Effektanslutningsdata för
elverktyg
Slanglängd
Slangdiameter
Vikt
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60335‑2‑69.
LPA(emissionsljudtrycksnivå) dB(A)
75
75
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
88
88
K(osäkerhet för angiven
dB(A)
3
3
ljudnivå)
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60335-1:2012 +A11:2014 EN60335-2-69:2012.
Dessa produkter uppfyller också direktiv, 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
20.04.2016
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
80
Svenska
Viktiga säkerhetsinstruktioner
VARNING! Läs alla säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och
instruktionerna kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA
REFERENS
INNAN APPARATEN ANVÄNDS LÄS
IGENOM OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Operatörer skall vara adekvat instruerade om
användning av dessa maskiner.
VARNING: För att minska risken för elektriska stötar.
Utsätt den inte för regn. Förvara inomhus.
Innan användning skall operatören informeras, instrueras och
utbildas för användning av maskinen och de substanser som
skall användas, inklusive säker metod för borttagning och
avyttring av uppsamlat material.
Operatörer skall iakttaga alla säkerhetsbestämmelser
tillämpligt på materialet som hanteras.
Lämna inte apparaten när den är ansluten till strömkällan.
Koppla ifrån den från uttaget när den inte används eller innan
service.
Låt inte apparaten användas som leksak. Var uppmärksam
när apparaten används i närheten av barn.
Använd ENDAST denna apparat såsom beskrivs i
bruksanvisningen. Använd endast DeWALTs rekommenderade
tillbehör.
Använd inte apparaten med en skadad sladd eller kontakt.
Om apparaten inte fungerar korrekt eller om den har tappats,
skadats, lämnats utomhus eller tappats i vatten, lämna den till
ett servicecenter.
Dra inte eller bär denna apparat i sladden, använd inte
sladden som handtag, stäng inte en dörr över sladden och dra
inte sladden runt vassa kanter eller hörn. Kör inte över sladden
med apparaten. Håll sladden borta från heta ytor.
Koppla inte ur apparaten genom att dra i sladden. För att
koppla ur, ta tag i kontakten inte i sladden.
Hantera inte kontakten eller sladden med våta hänger.
Placera inga föremål i öppningarna på apparaten. Använd
inte apparaten om någon öppning är blockerad; håll
öppningarna fria från damm, bomullsfibrer, hår och övrigt
som kan minska luftflödet.
Håll hår, lösa kläder, fingrar och alla kroppsdelar borta från
öppningar och rörliga delar.
Sträng av alla kontroller innan apparaten kopplas ifrån.
Var extra försiktig vid rengöring i trappor.
Använd inte apparaten för att samla upp antändbara eller
brännbara vätskor såsom bensin, använd den heller inte på
platser där dessa kan finnas närvarande.
Statisk elektricitet är möjlig i torra utrymmen eller när den
relativa luftfuktigheten är låg. Detta är endast temporärt
och påverkar inte effekten när utsugning används. För att
•
minska frekvensen av stötar från statiska elektricitet öka
luftfuktigheten med en konsol, installerad luftfuktare eller
använd DWV9316-XJ icke-statiska slangtillbehör.
För att undvika spontan självantändning, töm behållaren efter
varje användning.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Ytterligare säkerhetsregler
•
•
•
•
•
•
•
•
Sug inte upp något som brinner eller ryker, såsom cigarretter,
tändstickor eller het aska.
Använd inte för att suga upp självantändande explosiva
material såsom kol, fibrer eller annat finfördelat
självantändande material.
Använd inte för att suga upp farliga, giftiga eller
cancerframkallande material såsom asbests eller pesticid.
Sug aldrig upp explosiva vätskor (t.ex. bensin, diesel,
bränsleolja, thinner etc.), syror eller lösningsmedel.
Använd inte dammsugaren utan filtret på plats förutom
såsom beskrivs under Våtdammsugning.
Visst trä innehåller konserveringsmedel som kan vara
giftigt. Var extra försiktig för att undvika inandning och
hudkontakt vid arbete med dessa material. Begär och
följ all säkerhetsinformation som finns tillgänglig från
materialleverantören.
Använd inte dammsugaren som stege.
Placera inga tunga föremål på dammsugaren.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Dammsugöppning
1Slang
1 DWV9210-XJ anslutningskit
2Filter
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
81
Svenska
•
19 Ingångskontakt (endast klass M modeller)
Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
20 Väska
21 DWV9210-XJ anslutningskit (inkluderar DWV9000,
Märkningar på Dammsugaren
DWV9120, DWV9130)
Följande bildikoner visas på apparaten:
Avsedd Användning
Läs instruktionshandbok före användning.
ARNING: Denna apparat innehåller skadligt damm.
V
Tömning och underhåll, inklusive borttagning av
dammsugarpåsen får endast utföras av utbildad personal
som bär lämplig skyddsutrustning. Slå inte på enheten
innan hela filtersystemet har installerats.
Klass L dammutsugare är lämpliga för att suga ut torrt, ickebrännbart damm med arbetsplatsgränsvärden på > 1 mg/m³.
Klass M dammutsugare är lämpliga för att suga ut torrt, ickebrännbart damm med arbetsplatsgränsvärden på > 0,1 mg/m³.
Datumkodplacering (Bild [Fig.] A)
Datumkoden 28 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2016 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A)
VARNING: Modifiera aldrig elapparaten eller någon del
av den. Skada eller personskada kan uppstå.
1 Topphandtag/sladdvinda
2 Strömsladd
3 Dammsugarhuvud
4 Spärrhake avfallsbehållare
5 Hjul
6 Behållare
7 Sugslang
8 Hjul (ett utrustad med parkeringsbroms)
9 Filter
10 Vridlås slanginlopp
11 Slangklämma
12 Främre handtag
13 Uttag för elverktyg
14 Varierbar sugratt
15 På/av/verktyg kontrollbrytare
16 Flödeslarminställning (endast klass M modeller)
17 Låsspak teleskophandtag
18 Teleskophandtag
82
Dessa dammsugare används för sugning av fina partiklar såsom
träfiberplattor eller ytdamm.
DWV902L
Denna apparat kan användas som industridammsugare och
dammsugare för mobil användning för att suga upp alla typer
av torrt, icke-brännbart damm upp till dammklass L med
begränsade värden för yrkesexponering större än 1 mg/m³.
DWV902M, DWV902MT
Denna apparat kan användas som industridammsugare och
dammsugare för mobil användning för att suga upp alla typer
av torrt, icke-brännbart damm upp tiFig.ll dammklass M med
begränsade värden för yrkesexponering större än eller lika med
0,1 mg/m³.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa extra kraftiga dammsugare är till för professionell
användning.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
ANVÄND INTE dammsugaren för utsugning av brännbart
damm.
ANVÄND INTE dammsugaren för utsugning i explosiv miljö.
NOTERA: Denna apparat är lämplig för kommersiellt
användning t.ex. på hotell, skolor, sjukhus, fabriker, affärer,
kontor, uthyrningsföretag och på byggarbetsplatser.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
Antistatiskt slangalternativ
DWV902L, DWV902M och DWV902MT är var och en utrustade
med ett antistatiskt jordningssystem. En antistatisk slang måste
köpas till en extra kostnad från ditt auktoriserade servicecenter.
Denna slang (DWV9316-XJ) passar i dammutsugningssystemet
på samma sätt som standardslangen. Kontakta din
försäljare eller ta reda på var ditt närmaste auktoriserade
DeWALTreparationsombud finns i DeWALT-katalogen eller
kontakta DeWALT närmaste kontor på den adress som anges i
denna handbok.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
(BILD A–C)
VARNING: För att minska risken för skador måste
apparaten alltid stängas av och kopplas bort från
strömkällan innan tillbehör monteras eller tas
Svenska
bort, innan inställningar genomförs eller ändras
och innan reparationer utförs. En oavsiktlig start kan
orsaka skador.
VARNING: Filtren 9 måste alltid vara på plats
vid dammsugning, förutom såsom beskrivs under
Våtsugning under Hantering. Vid dammsugning av fint
damm måste du använda en extra dammsugarpåse eller
fleecepåse för att förenkla tömningen av behållaren.
VARNING: Dammsugarpåsar måste användas för
dammklass M.
1. Om ytterligare pappers- eller fleecepåse 20 används
installera den såsom visas i bild B.
NOTERA: Var försiktig så att påsen inte går sönder. Placera
påsen säkert på inloppet 10 för att få en tät försegling för
maximal dammuppsamling.
2. Placera dammsugarhuvudet 3 på behållaren och fäst den
genom att stänga behållarens hakar 4 .
3. Sätt in slangänden 7 i vridlås slanginloppet 10 och vrid
moturs för att låsa på plats.
DRIFT
Instruktion för användning (Bild A, D)
VARNING: Följ alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för skador måste
apparaten alltid stängas av och kopplas bort från
strömkällan innan tillbehör monteras eller tas
bort, innan inställningar genomförs eller ändras
och innan reparationer utförs. En oavsiktlig start kan
orsaka skador.
1. Koppla in strömkontakten i lämpligt uttag.
2. Vrid på på/av/verktyg kontrollbrytaren 15 till positionen
ON ( ) .
3. Vrid den variabla sugratten 14 till önskat läge. Denna
funktion låter användaren kontrollera dammsugarens effekt,
sugning och buller.
NOTERA: Denna inställning kontrollerar ochs sugnivån.
Detta är mycket användbart där dammsugaren skapar
oacceptabla dragnivåer på arbetsstycket.
4. Följ direktiven under Ansluta till elverktyg för att ansluta
till elverktyget som skall användas.
Flödeslarminställning (Bild D)
Endast klass M modeller
Ställ in flödeslarmets inställningskontroll 16 till korrekt
slangs (eller rörs) innerdiameter eller tillbehörs diameter
refererat till den största sektionen. Den valda diametern för
inställningskontrollen måste vara lika med eller större än
den största diametern på använd slang/rör/tillbehör. Den
medföljande slangen har en innerdiameter på 32 mm. En
ljudlarm kommer att ljuda om flödeshastigheten sjunker
under 20 m/s. Systemet har en tidsfördröjning för att minska
oavsiktliga larm.
Om larmet ljuder utan att det finns något synbart som blockerar:
1. Se till att inställningskontrollen är inställd på korrekt
diameter.
2. Om inställt flöde är under maximum, öka nivån tills
tillräckligt flöde genom slangen gör att larmet stoppar.
3. Om larmet fortsätter att ljuda, ta bort slangen och
kontrollera att den är ren. Ta bort och byt dammpåsen om
den är full eller blockerad och kontrollera filtrets kondition
och byt om så behövs.
Om larmet fortsätter att ljuda, kontakta ditt lokala DeWALT
serviceombud.
Ansluta till elverktyg (Bild A, D, E)
VARNING: Använd endast uttaget 13 för de syften som
specificeras i instruktionerna.
1. Koppla in dammsugaren strömkontakt i lämpligt uttag.
2. Koppla in elverktyget i uttaget 13 .
NOTERA: Se Strömanslutningsadata för elverktyg under
Tekniska data för tillåten ström för verktyget som skall
kopplas in i uttaget 13 .
3. Vrid på på/av/verktyg kontrollbrytaren 15 till positionen
AKTIVERING
. Detta gör att dammsugaren kan slås på
och stängas av automatiskt av elverktyget.
NOTERA: Dammsugaren startart automatiskt inom 0,5
sekunder och fortsätter att köra i 15 sekunder efter att
elverkgyet stängts av.
4. För att växla tillbaka till manuellt läge vrid på på/av/verktyg
kontrollbrytaren 15 till positionen ON ( ) . I manuellt
läge slås verktyget och dammsugaren på och stängs av
oberoende av varandra.
5. Din DeWALT konstruktion för dammutsugning är fäst med
DeWALT AirLock anslutningssystem. AirLock möjliggör
en snabb och säker anslutning mellan sugslangen 7 och
elverktyget. AirLock-kopplingen 23 kopplas direkt till
DeWALT kompatibla verktyg eller via en AirLock adapter
(tillgänglig från din lokala DeWALT leverantör). Se sektionen
Tillbehör för detaljer om tillgängliga adaptrar.
NOTERA: Om en adapter används se till att den sitter fast på
verktygets utlopp innan stegen nedan följs.
a. Se till att flänsen på AirLock kopplingen är i upplåst läge.
Rikta in spåren 22 på flänsen och AirLock kopplingen
såsom visas för låsta och upplåsta positioner.
b. Skjut på AirLock kopplingen på anslutningspunkten.
c. Vrid flänsen till låst position.
NOTERA: Kullagret inuti konsolen låser i spåren och
fäster anslutningen. Elverktyget är nu säkert anslutet till
dammutsugningen.
Automatiskt filterrengöringssystem
Denna dammsugare har ett högeffektivt filterrengöringssystem
vilket minimerar tilltäppning av filtret. Var 30 sekund rengörs
automatiskt ett av de två filtren. Rengöringsprocessen alternerar
mellan filtren och fortsätter under enhetens livslängd.
NOTERA: Det hör normalt ett klickande ljud under denna
process.
NOTERA: Efter många timmars drift med automatiskt
filterrengöring kanske systemet inte längre är effektivt. När
83
Svenska
detta sker behöver filtren rengöras eller bytas. Se Filter under
Underhåll.
Parkeringsbroms (Bild A, F)
Parkeringsbromsen låser ett hjul på plats för att förhindra att
dammsugaren rullar iväg.
1. För att aktivera parkeringsbromsen tryck ned
bromsknappen 24 för att snäppa bromsen i låst position.
2. För att avaktivera parkeringsbromsen, tryck på
bromsknappen och bromsen kommer att snäppa till upplåst
position.
Ta bort / byta använd dammsugarpåse
(Bild A)
VARNING: Lämplig personlig skyddsutrustning såsom
dammask och handskar skall användas vid hantering av
dammsugarpåsar.
1. Stäng av dammsugaren och koppla ifrån sladden från
uttaget.
2. Vrid vridlås slanginloppet 10 med inloppskontakten 19 .
3. Lås upp behållarens hakar 4 och ta bort
dammsugarhuvudet 3 4. Dra försiktigt bort dammsugarpåsen från inloppet 10 .
5. Försegla dammsugarpåsens öppning när den tas bort från
maskinen.
6. Släng dammsugarpåsen i lämplig behållare enligt fastställda
bestämmelser.
Våtsugning (Bild A, G)
VARNING: Anslut inte elverktyg till uttaget 13 när
dammsugaren används för våtsugning.
VARNING: Koppla in dammsugaren till en jordfelsbrytare
(RCD) när dammsugaren används för våtsugning.
VARNING: Om skum eller vätska kommer ut från
maskinen, stäng av den omedelbart.
SE UPP: Rengör begränsningsenheten för vattennivån
regelbundet och undersök om den har skador.
OBSERVERA: Ta INTE bort kulflottören 25 , om så görs
kan dammsugaren skadas. Kulflottören förhindrar att
vatten kommer in i motorn.
Innan dammsugaren används för våtsugning:
• Se till att behållaren är tom och utan damm.
• Ta bort filtren 9 .
• Koppla in dammsugaren i ett uttag som är skyddat av
jordfelsbrytare.
VARNING: Använd inte maskinen med denna inställning
för dammklass L och M.
Tömning av tanken (Bild A, G)
Kulflottörventilen 25 kommer att blockera luften till motorn
när behållaren är full och ljudet hos motorn ändras direkt. När
motorn har ett högt avstämt ljud och luft-/vattenflödet stoppar,
töm behållaren.
1. Stäng av dammsugaren och koppla ifrån sladden från
uttaget.
84
2. Lås upp behållarens hakar 4 och ta bort
dammsugarhuvudet 3 .
3. Töm innehållet i behållaren 6 i lämplig behållaren eller
avlopp.
För konvertering tillbaka till
dammsugning (Bild A)
1. Töm behållaren se instruktionerna Tömma behållaren.
2. Placera behållaren upp och ned tills den torkat. Använd INTE
en våt behållaren för torrdammsugning.
3. Placera dammsugarhuvudet 3 på en plan yta tills den
torkat.
4. Sätt tillbaka filtren nrä dammsugarhuvudet är torrt. Se Filter
under Underhåll.
5. När behållaren är torr placera dammsugarhuvudet 3 på
behållaren och fäst den genom att stänga behållarens
hakar 4 .
Teleskophandtag (Bild A, H)
Tryck på låsknappen 17 för att höja eller sänka
teleskophandtaget 18 .
Avstängning/transport (Bild A, K)
1. Vrid på på/av/verktyg kontrollbrytaren 15 till
positionen ON.
2. Koppla ifrån enheten.
3. Endast klass M: Stäng vridlåsslanginloppet 10 med
inloppskontakten 19 .
4. Förvara strömsladden 2 såsom visas.
5. Vid transport i fordon, sätt fast maskinen.
UNDERHÅLL
Din DeWALT apparat har konstruerats för att arbeta över
en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig apparatvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för skador måste
apparaten alltid stängas av och kopplas bort från
strömkällan innan tillbehör monteras eller tas
bort, innan inställningar genomförs eller ändras
och innan reparationer utförs. En oavsiktlig start kan
orsaka skador.
VARNING: För användarservice måste maskinen
demonteras, rengöras och ges service så långt som är
praktiskt möjligt utan att utsätta underhållspersonalen
och andra för risker. Lämpliga försiktighetsåtgärder
skall vidtagas inklusive sanering innan demontering,
ombesörjande av lokal filtrerad utsugsventilation där
maskinen demonteras, rengöring av underhållsområdet
och lämpligt personalskydd.
• Tillverkaren eller en instruerad person skall utföra
en teknisk inspektion minst årligen bestående
av exempelvis inspektion av filter för eventuella
skador, maskinens lufttäthet och korrekt funktion av
kontrollmekanismen.
Svenska
•
•
•
När service eller reparation utförs skall alla förorenade
delar som inte kan rengöras tillfredsställande kastas
i täta påsar i enlighet med aktuella bestämmelser för
avyttring av sådant avfall.
För klass M maskiner skall utsidan på maskinen
saneras med dammsugarmetoder och torkas torr eller
förseglas innan den tas ut från ett farligt område. Alla
maskinens delar skall anses vara förorenade när de
tas ut från det farliga området och lämpliga åtgärder
skall vidtagas för att förhindra att damm sprids.
För dammutsugare är det nödvändigt att
tillhandahålla ett adekvat luftflöde L i rummet och
den utsugna luften återförs till rummet.
(NOTERA: Se nationella bestämmelser om så behövs.)
Filter (Bild A, I, J)
Filtervård
Filtren som medföljer denna dammsugare är filter med lång
livslängd. För att effektivt minimera återcirkulation av dammet
MÅSTE filtren installeras korrekt och vara i god kondition.
VARNING: Lämplig personlig skyddsutrustning såsom
dammask och handskar skall användas vid hantering av
filter.
För att ta bort filter
1. Vrid på på/av/verktyg kontrollbrytaren 15 till positionen
OFF ( ) och koppla ifrån kontakten från uttaget.
2. Lås upp behållarens hakar 4 och ta bort
dammsugarhuvudet 3 från behållaren. Placera
dammsugarhuvudet på en plan yta upp och ned.
3. Vrid varje filter 9 moturs genom att greppa den på
plaständens lock såsom visas och försiktigt ta bort den från
huvudet, se till att skräp inte faller ned i monteringshålet.
NOTERA: Var försiktig så att filtermaterialet inte skadas.
4. Om undersidan av dammsugarhuvudet 3 behöver
rengöras, använd en trasa fuktad med vatten och milt
rengöringsmedel och låt den torka. Släng trasan i lämplig
behållare.
5. Kontrollera filtren om det finns slitage eller andra skador.
NOTERA: Om det finns tveksamheter om filtrens kondition
MÅSTE de bytas. Fortsätt INTE att använda skadade filter.
VARNING: Använd aldrig tryckluft eller en borste föra tt
göra rent filtren eftersom filtermembranen kan skadas
vilket kommer att släppa igenom massor med damm
genom filtret. Om så behövs, knacka det försiktigt mot
ett hårt underlag eller skölj med rumstempererat vatten
och låt torka. Rengöring av filtret är normalt inte nödvä
även om filtret är täckt med damm. Det automatiskt
filterrengöringssystemet kommer att bibehålla maximal
prestanda och fortsatt funktion. Om synliga skador finns
på filtrets membran, byt filtret. Filtren håller normalt
mellan sex och tolv månader beroende på användning
och vård.
Installera filter
6. Se till att filterförseglingen 27 finns på plats och sitter fast
7. Rikta in filtergängorna 26 mot dammsugarhuvudets
gängor och använd moderat kraft, vrid filtren medurs till de
sitter fast.
NOTERA: Var försiktig så att filtermaterialet inte skadas.
8. Placera dammsugarhuvudet 3 på behållaren och fäst den
genom att stänga behållarens hakar 4 .
Smörjning
Din apparat behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på apparaten. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar. Låt aldrig någon
vätska komma in i maskinen; sänk aldrig ner någon del av
apparaten i en vätska.
1. Dammsug utsidan av dammutsugaren. Använd en trasa
som bara är fuktad med vatten och mild tvål om så behövs.
2. Efter användning släng trasan i lämplig behållare.
Förvaring (Bild K)
1. Töm behållaren se instruktionerna Tömma behållaren
under Hantering.
2. Rengöring av dammsugarens in- och utsida. Se Rengöring.
3. Rengör eller byt filtren, se Filter.
4. Förvara sugslangen och strömsladden såsom visas i
illustrationen. Placera enheten i ett torrt rum och se till att
den inte kan användas av obehöriga.
NOTERA: Koppla in inloppspluggen 19 i inloppet 10 för
att behålla skräp inuti behållaren när sugslangen tas bort. Du
kan också fästa ihop ändarna på slangen med vridlåset.
Extra tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT, inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med denna produkt
vara riskabelt. För att minska risken för personskada
bör endast tillbehör som rekommenderas av DeWALT
användas med denna produkt.
TILLBEHÖR
DWV9340-XJ
DWV9315-XJ
DWV9316-XJ
DWV9401-XJ
DWV9400-XJ
DWV9402-XJ
DWV9500-XJ
Filter
Krossäker slang
Antistatisk slang
Papperspåse
Plastmellanlägg
Fleecepåse
Dammsugarställning
85
Svenska
DeWALT AirLock System
DWV9000
Vridlåsanslutning
DWV9110
29–35 mm konisk
gummiadapter
DWV9120
35–38 mm trappformad
gummiadapter
DWV9130
35 mm OD adapter
DWV9150
35 mm OD vinkeladapter
Dammsugarställning DWV9500
Installation (Bild K, L)
NOTERA: DWV902MT levereras med DWV9500
dammsugarställningen redan installerad,
1. Ta bort de fyra skruvarna för handtaget med en T-25
stjärnbits och ta bort bärhandtaget.
2. Installera dammsugarställningen med skruvarna från
bärhandtaget. Sätt tillbaka dem i originalhålen och dra åt.
3. Använd den två medföljande skruvarna 28 genom att
placera dem i bakre hålen på dammsugarställningen. Skjut
ned och vrid varje skruv så att den bryter igenom materialet
och in i de dolda skruvhålen under. Dra åt.
SE UPP: Överskrid inte 9 kg i varje 14 liter lagringsenhet,
maximalt två lagringsenheter per dammsugare. Överskrid
inte 18 kg i en 28 liter lagringsenhet, maximalt en
lagringsenhet per dammsugare. Överskridande av den
rekommenderade höjden och/eller vikten kan resultera i
en instabil dammsugare vilket kan resultera i skador på
person eller egendom.
OBSERVERA: Ta inte bort dammsugarhuvudet från
tanken med T-formade lagringsenheten monterad. Att
göra så kan resultera i att dammsugarfiltret skadas.
Fästa strömsladden till slangen (Bild A)
Strömsladden 2 kan fästas till sugslangen 7 med D279058CL
slangklämma (finns tillgänglig från din lokala DeWALT
leverantör).
Rådfråga din återförsäljare för ytterligare information angående
lämpliga tillbehör.
Felsökning
Problem
Lösning
Motorn går inte
Kontrollera strömsladden, kontakten
och uttaget.
Se till att på/av/verktyg
kontrollbrytaren är i positionen
ON ( ).
86
Problem
Lösning
Sugkapaciteten avtar
Ta bort blockeringar i
sugmunstycket, sugröret,
sugslangen eller filtren.
Byt pappers eller fleecepåsen.
Kontrollera att filtren är korrekt
installerade.
Rengör eller byt filter.
Töm behållaren se Tömma
behållaren under Hantering.
Dammsugaren slutar att Termiska överbelastningsskyddet
arbeta
har löst ut:
1. Stäng av dammsugaren och
koppla bort det från strömkällan.
2. Töm behållaren om så behövs.
3. Låt enheten svalna.
4. Koppla in strömsladden i ett
lämpligt uttag och vrid på/
av/verktyg kontrollbrytaren
till positionen ON ( ) för test.
Om dammsugaren inte startar
kontakta din försäljare eller
ta reda på var ditt närmaste
auktoriserade reparationsombud
för DeWALT, i DeWALTs katalog,
eller kontakta närmaste kontor
för DeWALT på den adress som
anges i denna handbok.
Damm kommer ut
Kontrollera att filtren är korrekt
under dammsugningen installerade.
Se till att filtren inte är skadade, byt
om nödvändigt.
Se till att filterförseglingen finns på
plats och sitter fast.
Automatisk
Lyssna efter klick från
filterrengöring fungerar elektromagnetiska spiralen
inte
för att garantera att
rengöringsmekanismen fungerar.
Elverktyget slås inte på. Se till att på/av/verktyg
kontrollbrytaren är i AKTIVERINGSpositionen
.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som är
märkta med denna symbol får inte kastas i den vanliga
hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
Türkçe
AĞIR İNŞAAT İŞİ TİPİ TOZ TOPLAYICI
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
DWV902L QS
W
230
2
1400
DWV902M/
DWV902MT QS
230
2
1400
W
W
3600/3000
1200
3600/3000
1200
Hz
I
I
l/s
kPa
l/s
kPa
m²
50
IPX4
38
18,4
68
21
32,6
18,6
0,3
50
IPX4
38
18,4
68
21
32,6
18,6
0,3
W
2200/1600
2200/1600
m
mm
kg
4,1
32
15
4,1
32
15
Voltaj
Tip
Anma gücü
VAC
Maks, güç
Güç, normal çalışma
(EN60335-2-69)
Frekans
Koruma sınıfı
Toplayıcı kap kapasitesi
Dolum miktarı (sıvı)
Akış hızı (max at blower)
Negatif basınç (max at blower)
Akış hızı (EN60335-2-69)
Negatif basınç (EN60335-2-69)
Filtre yüzeyi
Elektrikli aletin güç bağlantı
verileri
Hortum uzunluğu
Hortum çapı
Ağırlık
EN60335‑2‑69’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç
yönün vektör toplamı):
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
75
75
LWA(akustik güç düzeyi)
dB(A)
88
88
K(akustik gücü belirsizliği) dB(A)
3
3
AT Uygunluk Beyanatı
Makıne Dırektıfı
Ağir inşaat işi tipi toz toplayici
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60335-1:2012 +A11:2014 EN60335-2-69:2012.
Bu ürünler ayrıca, 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
20.04.2016
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Önemli Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını mutlaka
okuyun. Bu talimatların herhangi birisine uyulmaması
elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi yaralanma riskine
neden olabilir.
İLERDE BAKMAK IÇIN TÜM UYARI VE
TALIMATLARI SAKLAYIN
BU CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN
ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN VE
UYGULAYIN.
UYARI: Operatörler kullanım öncesinde cihazla ilgili
mutlaka yeterince bilgi sahibi olmalıdır.
87
Türkçe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UYARI: Elektrik çarpması riskini azaltmak için. Yağmura
maruz bırakmayın. Kapalı yerlerde muhafaza edin.
Operatörlere cihazı kullanmaya başlamadan önce,
makinenin kullanımı ve güvenli çıkartma yöntemi ve
toplanan materyallerin atılması da dahil olmak üzere
cihazın kullanılacağı maddelerle ilgili bilgi, talimat ve eğitim
sağlanması gerekir.
Operatörler cihazın kullanılacağı maddelerle ilgili tüm
güvenlik talimatlarına uymaları gerekir.
Bir güç kaynağına bağlı konumdayken cihazın başından
ayrılmayın. Kullanılmadığında ve bakım öncesinde fişini
prizden çekin.
Oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyin. Cihazın çocuklar
tarafından veya onların yakınında kullanılması durumlarına
karşı dikkatli olun.
Bu cihazı SADECE kılavuzda tarif edildiği Şek.de kullanın.
Sadece DeWALT tarafından önerilen ataşmanları kullanın.
Bu cihazı hasar görmüş kablo veya prizle kullanmayın. Eğer
cihaz doğru Şek.de çalışmıyorsa veya yere düşmüşse, hasar
görmüşse, uzun süre dışarıda kalmışsa veya suya düşmüşse
mutlaka bir servis merkezine götürün.
Bu cihazı kablosunu kullanarak çekmeyin veya taşımayın,
kablosunu taşıma kolu gibi kullanmayın, kabloyu kapıya
sıkıştırmayın veya kabloyu keskin kenar veya köşelerde
çekmeyin. Cihazı kablonun üzerindeyken çalıştırmayın.
Kabloyu ısınmış yüzeylerden uzak tutun.
Cihazın fişini prizden çıkartırken çekmeyin. Çıkartma işlemi
sırasında kabloyu değil fişi tutun.
Fiş veya cihaza elleriniz ıslakken dokunmayın.
Cihaz açıklıklarına herhangi bir nesne koymayın. Cihazı,
açıklıklardan herhangi biri tıkalıyken kullanmayın, toz, kıl, saç
ve hava akışını azaltabilecek herhangi bir şeyden uzak tutun.
Saç, bol elbise, parmak ve diğer uzuvlarınızı açıklıklardan ve
hareketli parçalardan uzak tutun.
Cihazı prizden çıkartmadan önce tüm kumandaları kapatın.
Merdivenleri temizlerken ilave dikkat gösterin.
Bu cihazı benzin gibi alev alabilir veya yanıcı sıvıları toplamak
için veya bu maddelerin bulunabileceği yerlerde kullanmayın.
Kuru bölgelerde veya havadaki nispi nem oranı düştüğünde
statik şoklar meydana gelebilir. Bu sadece geçici bir durumdur
ve vakum gücünü etkilemez. Bu statik şokların sıklığını
azaltmak için nemlendirici cihaz kullanarak havaya nem katın
veya DWV9316-XJ statik olmayan hortum aksesuarı kullanın.
Ani yanmaları önlemek için her kullanımdan sonra toplama
kabını boşaltın.
TALİMATLARI SAKLAYIN
Ek Güvenlik Önlemleri
•
•
88
Sigara, kibrit veya sıcak kül gibi yanan veya dumanı tüten
şeyleri çekmek için kullanmayın.
Yanıcı ve patlayıcı maddeleri, kömür, tahıllar veya dağılmış
durumdaki diğer ufak ve yanıcı maddeleri çekmek için
kullanmayın.
•
•
•
•
•
•
Asbest veya böcek ilaçları gibi tehlikeli, zehirli veya kanserojen
maddeleri çekmek için kullanmayın.
Patlayıcı maddeleri (örn. benzin, dizel yakıt, kalorifer yakıtı,
boya tineri vb. gibi , asitleri veya solventleri çekmek için
kullanmayın.
Islak Çekme Talimatları altında tanımlanan durumlar
haricinde, filter yerinde değilken cihazı çalıştırmayın.
Bazı ahşaplar zehirli olabilecek koruyucu maddeler içerebilir.
Bu maddelerle çalışırken solumayı ve cilt temasını önlemek için
ilave önlem alın. Güvenlik talimatlarını öğrenmek için cihazı
satın aldığınız yere başvurun ve bu talimatlata uyun.
Cihazı bir seyyar merdiven olarak kullanmayın.
Cihazın üzerine ağır nesneler koymayın.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır. Her
zaman güç kaynağının, etiket plakasındaki voltajla aynı olup
olmadığını kontrol edin.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1,5 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Toz toplama cihazı
1Hortum
1 DWV9210-XJ konektör kiti
2Filtreler
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Toz Toplama Cihazı Üzerindeki İşaretler
Cihaz üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
UYARI: Bu cihaz zararlı toz içerir. Toz torbasının
çıkartılması da dahil olmak üzere her türlü boşaltma ve
bakım işleri uygun koruyucu donanıma sahip eğitimli
personel tarafından yürütülebilir. Komple filtre sistemi
takılana kadar cihazı çalıştırmayın.
Türkçe
L Sınıfı toz toplama cihazları, çalışma hızı limit değerleri > 1 mg/
m³ olan kuru, yanıcı olmayan tozları emmesi için uygundur.
M Sınıfı toz toplama cihazları, çalışma hızı limit değerleri ≥ 0,1
mg/m³ olan kuru, yanıcı olmayan tozları emmesi için uygundur.
Tarih kodu konumu (Şek. [FIg.] A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 28 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2016 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A)
UYARI: Hiç bir zaman elektrikli cihaz veya herhangi bir
parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya yaralanmayla
sonuçlanabilir.
1 Üst kol/kablo sargısı
2 Güç kablosu
3 Vakum başlığı
4 Toz toplama kabı mandalı
5 Kasnak
6 Toz toplama kabı
7 Emme hortumu
8 Küçük tekerlekler (birinde park freni mevcuttur)
9 Filtreler
10 Dönme kilitli hortum girişi
11 Hortum klipsi
12 Ön kol
13 Elektrikli alet çıkışı
14 Değiştirilebilir emme gücü düğmesi
15 Ama/kapama kumanda düğmesi
16 Akış alarmı ayarı (Sadece M modelleri için)
17 Teleskopik kol serbest bırakma düğmesi
18 Teleskopik kol
19 Giri∫ tapaső (Sadece M modelleri iŤin)
20 Torba
21 DWV9210-XJ konektör kiti (DWV9000, DWV9120, DWV9130
dahil)
Kullanim Amaci
Bu toz emiciler alçı veya yüzey tozu gibi ince partiküllü
maddeleri çekmek için kullanılır.
DWV902L
Bu cihaz her türlü kuru ve yanıcı olmayan, 1 mg m³ üzerindeki
mesleki maruziyet limitlerine sahip L Sınıfı tozları toplamayı
gerektiren mobil operasyonlar için endüstriyel vakumlu
temizleyici ve toz toplama cihazı olarak kullanılabilir.
DWV902M, DWV902MT
Bu cihaz her türlü kuru ve yanıcı olmayan, 0,1 mg m³ değerine
eşit veya bunun üzerindeki mesleki maruziyet limitlerine sahip
L Sınıfı tozları toplamayı gerektiren mobil operasyonlar için
endüstriyel vakumlu temizleyici ve toz toplama cihazı olarak
kullanılabilir.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu ağır hizmet tipi vakumlu temizleyiciler profesyonel kullanım
içindir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
Bu toz toplama cihazını yanıcı tozlar için KULLANMAYIN.
Bu toz toplama cihazını patlayıcı ortamlarda KULLANMAYIN.
NOT: Bu cihaz otel, okul, hastane, fabrika, kiralama şirketleri ve
inşaatlar vb. gibi yerlerde ticari kullanım için uygundur.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
Anti-Statik Hortum Seçeneği
DWV902L, DWV902M ve DWV902MT modellerin her birinde
anti-statik topraklama sistemi mevcuttur. Yetkili servis
merkezinizden ilave ücret ödeyerek bir anti-statik hortum satın
almanız gerekir. Bu hortum (DWV9316-XJ) aynen standart
hortumda olduğu gibi toz toplama sistemine takılır. Satıcınızla
temas kurmak veya size en yakın DeWALT yetkili servisinin yerini
öğrenmek için DeWALT kataloğuna bakın veya bu kılavuzda
belirtilen adresteki DeWALT merkeziyle temas kurun.
MONTAJ VE AYARLAR (ŞEK. A–C)
UYARI: Ayarlama yaparken veya kurulumları
değiştirirken veya onarım yaparken aksesuarları
takıp ve çıkarmadan önce, yaralanma riskini
azaltmak için cihazı kapalı konuma getirin ve cihazı
prizden çıkarın. Kazara çalışma yaralanmaya neden
olabilir.
UYARI: Vakumla temizleme sırasında filtreler 9 Çalışma
başlığı altındaki Islak Çekme Uygulamaları bölümünde
tanımlanan durumlar haricinde daima yerinde olmalıdır.
İnce tozları vakumla çekme sırasında toplama kabını
boşaltma işlemini kolaylaştırmak için ilave bir kağıt torba
veya yün torba kullanabilirsiniz.
UYARI: M Sınıfı tozlar için toz toplama torbaları
kullanılmalıdır.
1. İsteğe bağlı bir kağıt veya yüz torba 20 kullanılacaksa,
Şek. B’de gösterildiği gibi takın.
NOT: Torbayı yırtmamaya dikkat edin. Maksimum toz
toplama performansı için sıkı bir sızdırmazlık sağlamak
amacıyla torbayı giriş 10 yerine sağlamca yerleştirin.
89
Türkçe
2. Vakum başlığını 3 toz toplama kabına yerleştirin ve toz
toplama kabı mandallarını 4 kapatarak sabitleyin.
3. Hortumu ucunu 7 dönme kilitli hortum girişine 10 takın ve
yerine sabitlemek için saatin tersi yönde çevirin.
ÇALIŞMA
Kullanma Talimatları (Şek. A, D)
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli düzenlemelere
her zaman uyun.
UYARI: Ayarlama yaparken veya kurulumları
değiştirirken veya onarım yaparken aksesuarları
takıp ve çıkarmadan önce, yaralanma riskini
azaltmak için cihazı kapalı konuma getirin ve cihazı
prizden çıkarın. Kazara çalışma yaralanmaya neden
olabilir.
1. Güç kablosunu uygun bir prize takın.
2. Açma/kapama kumanda düğmesini 15 AÇIK ( ) konuma getirin.
3. Değiştirilebilir emme gücü düğmesini 14 istenen konuma
ayarlayın. Bu özellik kullanıcının vakum gücünü, emme
kapasitesini ve gürültüyü kontrol edebilmesini sağlar.
NOT: Bu ayar aynı zamanda emme seviyesini de kontrol
eder. Bu durum vakum seviyesinin çalışılan alanda
istenmeyen hasarlara neden olabileceği durumları kontrol
için çok faydalıdır.
4. Kullanılacak elektrikli alete bağlamak için Elektrikli Aletlere
Bağlama başlığı altındaki talimata bakın.
Akış alarmı ayarı (Şek. D)
Sadece m modelleri için
Akış alarmı ayar düğmesini 16 en geniş bölüme uygun çap
boyutu veya aksesuar çapı dahilindeki doğru hortuma (veya
boruya) ayarlayın. Seçilen ayarlama düğmesi çapı, kullanılan
hortum/boru/aksesuarın en geniş yerinin çapıyla eşit veya
ondan büyük olmalıdır. Cihazla gelen hortumun iç çapı 32
mm’dir. Akış hızı 20m/sn. altına düştüğünde bir sesli alarm
devreye girer. İstenmeyen alarmları azaltmak için sistemde bir
zaman geciktirme düzeneği mevcuttur.
Bir tıkanıklık yokken alarm sesi duyulduğunda:
1. Ayar kontrolünün doğru çapa ayarlandığından emin olun.
2. Akış hızı ayarı maksimumun altında bir değere ayarlanmışsa,
hortumdaki yeterli akış alarmı durdurana kadar seviyeyi
artırın.
3. Alarm devam ederse, hortumu çıkarın ve temiz olduğunu
teyit edin. Dolu veya tıkalıysa toz çantasını çıkarın ve
değiştirin, filtre durumunu kontrol edin ve gerekiyorsa
değiştirin.
Alarm çalmaya devam ederse yerel DeWALT servisiyle iletişime
geçin.
Elektrikli Aletlere Bağlama (Şek. A, D, E)
UYARI: Sadece talimatlarda belirtilen amaçlara uygun
çıkışı 13 kullanın.
1. Vakumlu emici güç kablosunu uygun bir prize takın.
90
2. Elektrikli aleti çıkış prizine 13 takın.
NOT: Çıkış prizine 13 takılacak aletin güç toleransı için
Elektrikli aletin güç bağlantı verileri bölümü Teknik
Veriler altındaki bilgilere bakın.
3. Açma/kapama kumanda düğmesini 15 AKTİF (
konuma getirin. Bu, vakum gücünün elektrikli cihaz
tarafından otomatik olarak açılıp kapatılmasını sağlar.
NOT: Vakumlu temizleyici 0,5 saniye içerisinde otomatik
olarak başlar ve elektrikli alet kapatıldıktan sonra 15 saniye
süreyle devam eder.
4. Manuel moda geri dönmek için açma/kapama kumanda
düğmesini 15 AÇIK ( ) . konuma getirin. Manuel modda
cihaz ve vakum birbirinden bağımsız olarak açılır ve kapanır.
5. DeWALT inşaat yeri toz toplama cihazı, DeWALT AirLock
bağlantı sistemine uygundur. AirLock sistemi emme
hortumu 7 ve elektrikli cihaz arasında sağlam bağlantı
sağlar. AirLock konektörü 23 DeWALT uyumlu cihazlara
doğrudan veya bir AirLock adaptörü (yerel DeWALT
bayinizde mevcuttur) kullanılarak bağlanır. Uygun
adaptörlerle ilgili ayrıntı için Aksesuarlar bölümüne bakın.
NOT: Eğer bir adaptör kullanıyorsanız aşağıdaki adımlara
geçmeden önce adaptörün cihazın çıkışına sıkıca
bağlandığından emin olun.
a. AirLock konektörü üzerindeki kelepçenin açık kilit
konumunda olduğundan emin olun. Kelepçe ve AirLock
konektörü üzerindeki çentikleri 22 açık kilit ve kilit
konumlarında gösterildiği gibi hizalayın.
b. AirLock konektörünü adaptör bağlantı noktasına ittirin
c. Kelepçeyi kilitli konuma döndürün.
NOT: Kelepçe içindeki bilyeli rulmanlaryuvaya kilitlenir ve
bağlantıyı emniyete alır. Elektrikli alet artık toz toplama
cihazına sağlam bir Şek.de bağlanmıştır.
Otomatik filtre temizleme sistemleri
Bu vakum sistemi filtre tıkanmalarını minimize eden, yüksek
düzeyde verimli bir filtre temizleme sistemine sahiptir. Her
30 saniyede bir iki filtreden biri otomatik temizlenir. Temizlik
işlemi filtreler arasında değişmeli olur ve ünitenin hizmet ömrü
boyunca devam eder.
NOT: Bu işlem sırasında bir tıkırtı sesi duymanız normaldir.
NOT: Çok uzun saatler boyunca çalıştığında otomatik filtre
temizleme sistemi etkili çalışmayabilir. Bu durum oluştuğunda
filtrelerin temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekir. Bu durumda
Bakım bölümündeki Filtre başlığına bakın.
Park freni (Şek. A, F)
Park freni vakumlu temizleyicinin kaymasını önlemek için
tekerleklerden birini kilitler.
1. Park frenini devreye sokmak için fren düğmesine 24 basarak
freni kilitli konuma getirin.
2. Park frenini devreden çıkarmak için fren düğmesine basarak
freni kilit açık konuma getirin.
Toz Toplama Torbasını Çıkartma /
Değiştirme (Şek. A)
UYARI: Toz torbalarıyla çalışma öncesinde toz maskesi
ve eldiven gibi uygun koruyucu ekipmanları mutlaka takın.
Türkçe
1. Vakumu kapatın ve fişini prizden çekin.
2. Dönme kilitli hortum girişini 10 giriş tapası 19 ile kapatın.
3. Toz toplama kabı mandallarını 4 açın ve vakum başlığını 3 çıkartın.
4. Toz toplama torbasını girişten 10 çekin.
5. Toz toplama torbasını makineden çıkartırken ağız kısmını
sıkıca kapatın.
6. Toz toplama torbasını düzenleyici hükümlere uygun Şek.de
kabına uygun yeni bir torbayla değiştirerek atın.
Islak Çekme Uygulamaları (Şek. A, G)
UYARI: Vakumu ıslak çekme sırasında kullanırken elektrikli
aleti çıkışa 13 BAĞLAMAYIN.
UYARI: Vakumu ıslak çekme sırasında kullanırken,
vakumu sadece artık akım cihazı (RCD) korumalı çıkışa
takın.
UYARI: Makineden köpük veya sıvı sızıyorsa derhal kapalı
konuma getirin.
DİKKAT: Su seviyesi belirleme düzeneğini düzenli
temizleyin ve herhangi bir hasarı olup olmadığını kontrol
edin.
İKAZ: Küre şeklindeki şamandırayı 25 ÇIKARTMAYIN, bu
durum vakuma hasar verebilir. Küre şeklindeki şamandıra
motora su girmesini önler.
Vakumu ıslak çekme için kullanmadan önce:
• Toplama kabının boş olduğundan ve içerisinde toz
bulunmadığından emin olun.
• Filtreleri 9 çıkartın.
• Vakumu bir RCD korumalı çıkışa takın.
UYARI: Makineyi bu ayardayken L ve M Sınıfı toz için
kullanmayın.
Toz Toplama Kabını Boşaltma (Şek. A, G)
Toz toplama kabı dolduğunda küre şeklindeki şamandıra
valfi 25 motora giden havayı bloke eder ve motorun sesi
hemen değişir. Motordan yüksek şiddetle ses geldiğinde ve
hava/su akışı durduğunda toz toplama kabını boşaltın.
1. Vakumu kapatın ve fişini prizden çekin.
2. Toz toplama kabı mandallarını 4 açık ve vakum başlığını 3 çıkartın.
3. Toz toplama kabının 6 içerisindekileri uygun bir kaba
boşaltın veya atın.
Kuru Vakumlu Çalıştırmaya Geri Dönmek
İçin (Şek. A)
1. Toz toplama kabını boşaltmak için, Toz Toplama Kabını
Boşaltma talimatlarına bakın.
2. Toz toplama kabını kuruyana kadar baş aşağı koyun. Kuru
çekme için ıslak toz toplama kabı KULLANMAYIN.
3. Vakum başlığını 3 kuruyana kadar düz bir zemine koyun.
4. Filtreleri vakum başlığı kuruduğunda tekrar takın. Bkz.
Filtreler başlığı Bakım bölümü.
5. Toz toplama kabı kuruduğunda vakum başlığını 3 toz toplama kabına yerleştirin ve toz toplama kabı
mandallarını 4 kapatarak sabitleyin.
Teleskopik kol (Şek. A, H)
Teleskopik kolu 18 kaldırmak ve indirmek için serbest bırakma
düğmesine 17 basın.
Kapatma/Taşıma (Şek. A, K)
1. Açma/kapama kumanda düğmesini 15 KAPALI konuma
getirin.
2. Üniteyi fişten çekin.
3. Sadece M sınıfı: Dönme kilitli hortum girişini 10 giriş
tapası 19 ile kapatın.
4. Güç kablosunu 2 gösterildiği gibi muhafaza edin.
5. Araç üzerinde taşırken makineyi emniyete alın.
BAKIM
DeWALT cihazınız uzun süre boyunca minimum bakımla
çalışmak üzere tasarlanmıştır. Uzun süre boyunca verimli
bir Şek.de çalışma, cihazda uygun bakım ve düzenli temizlik
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Ayarlama yaparken veya kurulumları
değiştirirken veya onarım yaparken aksesuarları
takıp ve çıkarmadan önce, yaralanma riskini
azaltmak için cihazı kapalı konuma getirin ve cihazı
prizden çıkarın. Kazara çalışma yaralanmaya neden
olabilir.
UYARI: Kullanıcı bakımı için, makine makul olduğu sürece
bakım ekibi ve diğerleri için risk yaratmayacak biçimde
demonte edilmeli, temizlenmeli ve bakımı yapılmalıdır.
Uygun önlemler arasında demonte etmeden önce zararlı
maddeleri temizleme, makinenin demonte edileceği
yerdeki filtre havalandırma düzenlemelerine uyma,
bakım alanını temizleme ve uygun koruyucular kullanma
bulunmaktadır.
• Üretici veya eğitimli bir kişi tarafından örneğin
filtredeki hasarların kontrolü, makinenin hava
geçirmezliğinin kontrolü ve makinenin kontrol
mekanizmasının doğru Şek.de çalışıp çalışmadığının
kontrolünü içeren teknik muayeneleri yılda en az bir
kez yapılmalıdır.
• Servis veya bakım işlemleri sırasında temizlenmesine
rağmen tekrar kullanılamayacak durumdaki tüm
kirlenmiş malzemeler atılmalıdır; bu malzemeler bu
tür atıkların atılmasına dair güncel düzenlemelere
uygun olarak, su ve hava geçirmeyen torbalarda
atılmalıdır.
• M Sınıfı makineler için, makinenin dış kısmı vakumlu
temizleme yöntemleriyle temizlenmeli ve silerek
temizleme uygulanmalı veya tehlikeli bir bölgeden
dışarıya almadan önce sızdırmazlık yapılmalıdır. Tüm
makine parçaları tehlikeli bölgeden çıkartıldığında
kirlenmiş olarak düşünülmeli ve tozun yayılmasını
önlemek için uygun önlem alınmalıdır.
• Toz emiciler için, cihazdan çıkan hava odaya geri
veriliyorsa, odada uygun bir hava değişim oranı L
sağlanmalıdır.
(NOT: Gerekirse Ulusal Düzenlemelere bakın.)
91
Türkçe
Filtre (Şek. A, I, J)
Filtre bakımı
Bu vakum sisteminde bulunan filtreler uzun ömürlüdür. Tozun
geri dağılımını en aza indirmek için filtreler MUTLAKA doğru Şek.
de ve iyi durumdayken takılmalıdır.
UYARI: Filtrelerle çalışma öncesinde toz maskesi ve
eldiven gibi uygun koruyucu ekipmanları mutlaka takın.
Filtreleri Sökmek İçin
1. Açma/kapama kumanda düğmesini 15 KAPALI ( )
konuma getirin ve fişini prizden çekin.
2. Toz toplama kabı mandallarını 4 açın ve vakum başlığını 3 toz toplama kabından çıkartın. Vakum başlığını baş aşağı bir
Şek.de düz bir zemine koyun.
3. Bütün filtreleri 9 gösterildiği Şek.de plastik uçlu kapak
üzerinden tutarak saatin tersi yönde çevirin ve montaj
deliğine kir girmediğinden emin olarak dikkatli bir Şek.de
başlıktan çıkartın.
NOT: Filtre malzemesine zarar vermemeye dikkat edin.
4. Vakum başlığınının 3 alt tarafının temizlenmesi gerekirse
su ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir bez kullanın ve
kurumaya bırakın. Bezi uygun bir çöpe atın.
5. Filtrelerde aşınma, yırtılma veya diğer bir hasar olup
olmadığını kontrol edin.
NOT: Filterelerin durumuyla ilgili herhangi bir şüphe
olması durumunda değiştirilmeleri GEREKİR. Hasarlı filtreleri
kullanmaya devam ETMEYİN.
UYARI: Filtreleri temizlemek için asla basınçlı hava
veya bir fırça kullanmayın aksi takdirde filtre mebranı
zarar görebilir ve bu tozun filtrenin içinden geçmesine
neden olur. Gerekirse hafifçe sert bir yüzeye vurun veya
oda sıcaklığındaki suyla yıkayın ve kurumasını bekleyin.
Tipik olarak tozla kaplı olduklarında dahi filtrelerin
temizlenmesi gerekmez. Otomatik filtre temizleme
sistemi maksimum performans göstermeye ve çalışmaya
devam edecektir. Filtre membranında görsel arıza olması
durumunda filtreleri değiştirin. Filtre ömrü kullanım ve
bakıma bağlı olarak altı ile on iki ay arasındadır.
Filtreleri Takmak İçin
1. Filtre contasının 27 yerinde ve sağlam olduğundan emin
olun.
2. Filtre dişleriyle 26 vakum başlığının dişlerinin aynı sırada
olduğundan emin olun ve filtreyi hafif şiddet kullanarak tam
sıkı olana kadar saat yönünde çevirin.
NOT: Filtre malzemesine zarar vermemeye dikkat edin.
3. Vakum başlığını 3 toz toplayıcıya yerleştirin ve toz toplama
kabı mandallarını 4 kapatarak sabitleyin.
Yağlama
Cihazınızın ilave yağlanmasına gerek yoktur.
92
Temizleme
UYARI: Cihazın metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Makinenin içine herhangi bir sıvının
girmesine izin vermeyin; cihazın herhangi bir parçasını bir
sıvı içine daldırmayın.
1. Toz emici düzeneği dış kısmını vakumla temizleyin. Daha
iyi bir temzilik gerekirse, yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın.
2. Bezi kullandıktan sonra uygun bir çöpe atın.
Saklama (Şek. K)
1. Toz toplama kabını boşaltın ve Bakım başlığı altındaki Toz
Toplama Kabını Boşaltma bölümüne bakın.
2. Vakum düzeneğinin iş ve dış kısmını temizleyin. Bkz.
Temizleme.
3. Filtreleri temizleyin ve çıkartın, bunun için bkz. Filtreler.
4. Emme hortumu ve elektrik kablosunu Şek.de gösterildiği
gibi saklayın. Üniteyi kuru bir odaya koyun ve yetkisiz
kullanımlara izin vermeyin.
NOT: Emme hortumu söküldüğünde kirlerin toz toplama
kabının içerisinde kalması için giriş tapasını 19 girişe 10 takın. Hortumun uçlarını birbirine ekleyebilirsiniz ve dönme
kilitli uçla birlikte kilitleyebilirsiniz.
İsteğe Bağlı Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu cihazla
birlikte kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini
azaltmak için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından
tavsiye edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
DWV9340-XJ
DWV9315-XJ
DWV9316-XJ
DWV9401-XJ
DWV9400-XJ
DWV9402-XJ
DWV9500-XJ
ACCESSORIES
Filtreler
Çarpma koruyucu
hortum
Anti-statik hortum
Kağıt torba
Plastik kovan
Yün torba
Süpürge Düzeneği
DeWALT AirLock Sistemi
DWV9000
Dönme Kilitli bağlantő
DWV9110
29–35 mm konik lastik
adaptšr
Türkçe
DWV9120
DWV9130
DWV9150
35–38 mm kademeli
lastik adaptör
35 mm OD adaptör
35 mm OD adaptör
Süpürge Düzeneği DWV9500 Kurulumu
(Şek. K, L)
NOT: DWV902MT, DWV9500 süpürge düzeneği kurulu Şek.de
gelmektedir,
1. 4 taşıma vidasnı T-25 yıldız uçla sökün ve taşıma kolunu
çıkarın.
2. Süpürge düzeneğini taşıma kolu vidalarını kullanarak tekrar
kurun. Yuvalarına geri takın ve sıkın.
3. verilen 2 vidayı 28 süpürge düzeneğinin arka yuvalarına
yerleştirin. Malzemeyi delik altındaki gizli vida yuvasına
ulaşmak için her vidayı bastırın ve döndürün. Sıkın.
DIKKAT: Her 14 litrelik depolama biriminde 9 kg (20 lb)’ı
geçmeyin, toz emicisi başına maksimum 2 depolama
birimi kullanılabilir. Her 28 litrelik depolama biriminde
18 kg (40 lb)’ı geçmeyin, toz emicisi başına maksimum 1
depolama birimi kullanılabilir. Tavsiye edilen yüksekliğin
ve/veya ağırlığın aşılması dengesiz bir toz emişine, bu da
yaralanmaya veya hasara sebep olabilir.
İKAZ: Toz emiciyi T-stack depolama birimi takılı depo
başlığından çıkarmayın. Çıkarmanız toz emme filtresine
hasar verebilir.
Güç kablosunu hortuma sabitleme (Şek. A)
Güç kablosu 2 D279058CL hortum klipsi kullanılarak (yerel
DeWALT bayinizde mevcuttur) emme hortumuna 7 sabitlenebilir.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Sorun Giderme
Sorun
Çözüm
Motor
çalışmıyor
Güç kablosunu, tapaları ve çıkışı kontrol edin.
Sorun
Çözüm
Vakum
çalışması
durdu
Termal aşırı yük tetiklemiş olabilir:
1. Vakum sistemini kapatın ve vakumlu
temizleyiciyi güç kaynağından ayırın.
2. Gerekirse, toz toplama kabını boşaltın.
3. Üniteyi soğumaya bırakın.
4. Güç kablosunu uygun bir prize takın ve
test etmek için açma/kapama kumanda
düğmesini AÇIK ( ) konuma getirin.
Vakumlu temizleyici çalışmazsa, DeWALT
kataloğu çerisinde belirtilen en yakın yetkili
DeWALT tamir servisiyle temas kurun veya
bu kılavuzda belirtilen adreste bulunan
DeWALT bürosuna başvurun.
Vakumlu
Filtrelerin doğru takıldığını kontrol edin.
temizleme Filtrelerin hasarlı olmadığını kontrol edin;
sırasında toz gerekirse değiştirin.
geliyor
Filtre contalarının yerinde ve sağlam
olduğundan emin olun.
Otomatik
Filtre temizleme mekanizmasının çalıştığından
filtre
emin olmak için solenoid klik sesini dinleyin.
temizleme
çalışmıyor
Cihaz
Açma/kapama kumanda düğmesinin AKTİF (
açılmıyor.
) konumda olduğundan emin olun.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
Açma/kapama kumanda düğmesinin AÇIK ( )
konumda olduğundan emin olun.
Emme gücü Emme nozülü, emme borusu, emme hortumu
düşüyor
veya filtreleri tıkayan şeyleri temizleyin.
Kağıt veya yün torbayı değiştirin.
Filtrelerin doğru takıldığını kontrol edin.
Filtreleri temizleyin veya değiştirin.
Toz toplama kabını boşaltın ve Bakım başlığı
altındaki Toz Toplama Kabını Boşaltma
sölümüne bakın.
93
Ελληνικά
ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
Συγχαρητήρια!
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Τεχνικά δεδομένα
Βαρεος τυπου συσκευη εξαγωγης σκονης
δομικων εργασιων
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
DWV902L QS
W
230
2
1400
DWV902M/
DWV902MT QS
230
2
1400
W
W
3600/3000
1200
3600/3000
1200
Hz
I
I
l/s
kPa
l/s
kPa
m²
50
IPX4
38
18,4
68
21
32,6
18,6
0,3
50
IPX4
38
18,4
68
21
32,6
18,6
0,3
W
2200/1600
2200/1600
m
mm
kg
4,1
32
15
4,1
32
15
Τάση
Τύπος
Ονομαστική ισχύς
VAC
Μέγ. ισχύς
Ισχύς, κανονική λειτουργία
(EN60335-2-69)
Συχνότητα
Κλάση προστασίας
Χωρητικότητα δοχείου
Ποσότητα πλήρωσης (υγρό)
Παροχή (max at blower)
Αρνητική πίεση (max at blower)
Παροχή (EN60335-2-69)
Αρνητική πίεση (EN60335-2-69)
Επιφάνεια φίλτρου
Δεδομένα σύνδεσης ρεύματος
ηλεκτρικού εργαλείου
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα
Βάρος
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με
EN60335‑2‑69:
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
75
75
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
88
88
K(αβεβαιότητα για το δοθέν dB(A)
3
3
επίπεδο ήχου)
94
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60335-1:2012 +A11:2014 EN60335-2-69:2012.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες,
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
20.04.2016
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Ελληνικά
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η
μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΦΥΛΆΞΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
•
•
•
•
•
ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι χειριστές θα πρέπει να έχουν
διδαχθεί επαρκώς τη χρήση αυτών των μηχανημάτων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας. Μην εκθέσετε τον εξοπλισμό στη βροχή.
Αποθηκεύετε τον εξοπλισμό σε εσωτερικό χώρο.
Πριν τη χρήση, θα πρέπει να παρασχεθούν στους χειριστές
πληροφορίες, οδηγίες και εκπαίδευση για τη χρήση
του μηχανήματος και για τις ουσίες για τις οποίες θα
χρησιμοποιηθούν, περιλαμβανομένης της ασφαλούς μεθόδου
αφαίρεσης και απόρριψης των συλλεγόμενων υλικών.
Ο χειριστές θα πρέπει να τηρούν τυχόν κανονισμούς ασφαλείας
που έχουν εφαρμογή στα υλικά που χειρίζονται.
Μην αφήνετε τη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη σε
πηγή ρεύματος. Αποσυνδέετέ την από την πρίζα όταν δεν
χρησιμοποιείται και πριν το σέρβις.
Μην επιτρέπετε να χρησιμοποιείται η συσκευή σαν παιχνίδι.
Προσέχετε όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή
κοντά σε παιδιά.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή ΜΟΝΟ όπως περιγράφεται
στο εγχειρίδιο. Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρτήματα
εγκεκριμένα από την DeWALT.
Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αυτή αν έχει υποστεί ζημιά
το καλώδιο ή το φις της. Αν δεν λειτουργεί σωστά η συσκευή, ή
αν έχει πέσει, έχει υποστεί ζημιά, έχει παραμείνει σε εξωτερικό
χώρο ή έχει πέσει μέσα σε νερό, παραδώστε τη σε κέντρο
σέρβις.
Μην τραβάτε ή μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο, μη
χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή, μην πιέσετε το καλώδιο
κλείνοντας μια πόρτα πάνω του και μην τραβάτε το καλώδιο
γύρω από αιχμηρές ακμές ή γωνίες. Μην περνάτε τη συσκευή
πάνω από το καλώδιο. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από
θερμαινόμενες επιφάνειες.
Μην αποσυνδέετε τη συσκευή αυτή από την πρίζα τραβώντας
το καλώδιο. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα,
τραβάτε το φις, όχι το καλώδιο.
Μη χειρίζεστε το φις ή τη συσκευή με υγρά χέρια.
Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα μέσα στα
ανοίγματα της συσκευής. Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή
αν οποιοδήποτε άνοιγμα είναι φραγμένο. Διατηρείτε την
•
απαλλαγμένη από σκόνη, χνούδια, τρίχες και οτιδήποτε μπορεί
να ελαττώσει τη παροχή του αέρα.
Διατηρείτε τρίχες, χαλαρό ρουχισμό, δάκτυλα και όλα τα μέρη
του σώματος μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη.
Απενεργοποιείτε όλα τα χειριστήρια πριν αποσυνδέσετε τη
συσκευή από την πρίζα.
Χρησιμοποιείτε πρόσθετη προσοχή όταν καθαρίζετε σε σκαλιά.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για συλλογή εύφλεκτων ή
καύσιμων υγρών, όπως βενζίνης και μην τη χρησιμοποιείτε σε
χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα ή καύσιμα υγρά.
Πλήγμα από εκκένωση στατικού ηλεκτρισμού είναι πιθανό σε
ξηρές περιοχές ή όταν είναι χαμηλή η σχετική υγρασία του
αέρα. Αυτό είναι μόνο προσωρινό, και δεν επηρεάζει τη χρήση
τη συσκευής αναρρόφησης. Για να μειώσετε τη συχνότητα
πληγμάτων από στατικό ηλεκτρισμό, προσθέστε υγρασία
στον αέρα με μια κονσόλα, εγκατεστημένο υγραντήρα ή
χρησιμοποιήστε το αξεσουάρ αντιστατικού εύκαμπτου σωλήνα
DWV9316-XJ.
Για να αποφύγετε αυτανάφλεξη, αδειάζετε το κάνιστρο μετά
από κάθε χρήση.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας
•
•
•
•
•
•
•
•
Μη συλλέγετε με τη συσκευή οτιδήποτε καίγεται ή καπνίζει,
όπως τσιγάρα, σπίρτα ή καυτές στάχτες.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για αναρρόφηση καύσιμων ή
εκρηκτικών υλικών όπως γαιάνθρακα, δημητριακών ή άλλων
λεπτόκοκκων καύσιμων υλικών.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για αναρρόφηση επικίνδυνων,
τοξικών ή καρκινογόνων υλικών, όπως αμίαντου ή
παρασιτοκτόνων.
Ποτέ μη συλλέγετε εκρήξιμα υγρά (π.χ. βενζίνη, πετρέλαιο
ντίζελ, πετρέλαιο θέρμανσης, αραιωτικό χρωμάτων κλπ.), οξέα
ή διαλύτες.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναρρόφησης χωρίς να έχετε
τοποθετήσει φίλτρο, εκτός όπως περιγράφεται στο τμήμα
Εφαρμογές συλλογής υγρών υλικών.
Ορισμένα είδη ξύλου περιέχουν συντηρητικά τα οποία μπορεί
να είναι τοξικά. Προσέχετε ιδιαίτερα να αποτρέπετε την
εισπνοή και την επαφή με το δέρμα όταν εργάζεστε με αυτά τα
υλικά. Ζητήστε πληροφορίες ασφαλείας από τον προμηθευτή
υλικών σας και ακολουθείτε τις πληροφορίες αυτές.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναρρόφησης ως σκαλοπάτι.
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή
αναρρόφησης.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε
μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται
στην τάση που αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
95
Ελληνικά
Χρήση προέκτασης
Παράδειγμα:
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Συσκευή εξαγωγής σκόνης
1 Εύκαμπτο σωλήνα
1 DWV9210-XJ κιτ συνδέσμων
2Φίλτρα
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Σημάνσεις πάνω στη Συσκευή εξαγωγής
σκόνης
Πάνω στη συσκευή εμφανίζονται τα εξής εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή αυτή περιέχει επιβλαβή
σκόνη. Το άδειασμα και η συντήρηση, περιλαμβανομένης
της αφαίρεσης της σακούλας σκόνης, επιτρέπεται να
γίνεται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό που φορά
κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. Μην ενεργοποιήσετε
τη συσκευή αν δεν έχει τοποθετηθεί το πλήρες σύστημα
φίλτρων.
Οι συσκευές εξαγωγής σκόνης της κατηγορίας L είναι
κατάλληλες για την εξαγωγή τύπων ξηρής, μη καύσιμης σκόνης
με οριακές τιμές χώρου εργασίας > 1 mg/m³.
Οι συσκευές εξαγωγής σκόνης της κατηγορίας M είναι
κατάλληλες για την εξαγωγή τύπων ξηρής, μη καύσιμης σκόνης
με οριακές τιμές χώρου εργασίας ≥ 0,1 mg/m³.
Θεση κωδικου ημερομηνιας
(Εικ. [figure] A)
Ο κωδικός ημερομηνίας 28 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
96
2016 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιγραφή (Εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην τροποποιήσετε την
ηλεκτρική συσκευή ή οποιοδήποτε μέρος της. Θα
μπορούσε να προκύψει ζημιά ή τραυματισμός.
1 Πάνω λαβή/θέση τύλιξης καλωδίου
2 Καλώδιο ρεύματος
3 Κεφαλή αναρρόφησης
4 Ασφάλιση κανίστρου
5 Τροχός
6 Κάνιστρο
7 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
8 Τροχίσκοι (ο ένας διαθέτει φρένο στάθμευσης)
9 Φίλτρα
10 Είσοδος εύκαμπτου σωλήνα με σύστημα ασφάλισης με
περιστροφή
11 Κλιπ εύκαμπτου σωλήνα
12 Μπροστινή λαβή
13 Έξοδος για ηλεκτρικά εργαλεία
14 Περιστροφικός ρυθμιστής αναρρόφησης
15 Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/ελέγχου
εργαλείου
16 Ρύθμιση συναγερμού ροής (μόνο μοντέλα κατηγορίας M)
17 Κουμπί απασφάλισης τηλεσκοπικής λαβής
18 Τηλεσκοπική λαβή
19 Πώμα εισόδου (μόνο μοντέλα κατηγορίας M)
20 Τσάντα
21 DWV9210-XJ κιτ συνδέσμων (περιλαμβάνει DWV9000,
DWV9120, DWV9130)
Προοριζομενη Χρηση
Αυτές οι συσκευές αναρρόφησης χρησιμοποιούνται για
τη συλλογή μικρών σωματιδίων, όπως από γυψοσανίδα ή
επιφανειακής σκόνης.
DWV902L
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βιομηχανική
συσκευή καθαρισμού με αναρρόφηση και ως συσκευή εξαγωγής
σκόνης για φορητού τύπου εργασίες, για τη συλλογή όλων των
τύπων ξηρής, μη καύσιμης σκόνης έως σκόνη Κατηγορίας L με
οριακές τιμές για επαγγελματική έκθεση μεγαλύτερες από
1 mg/m³.
DWV902M, DWV902MT
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βιομηχανική
συσκευή καθαρισμού με αναρρόφηση και ως συσκευή εξαγωγής
σκόνης για φορητού τύπου εργασίες, για τη συλλογή όλων των
τύπων ξηρής, μη καύσιμης σκόνης έως σκόνη Κατηγορίας M με
οριακές τιμές για επαγγελματική έκθεση μεγαλύτερες ή ίσες με
0,1 mg/m³.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Ελληνικά
Αυτές οι βαρέος τύπου συσκευές αναρρόφησης προορίζονται
για επαγγελματική χρήση.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εξαγωγής σκόνης για καύσιμη
σκόνη.
ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εξαγωγής σκόνης σε εκρήξιμες
ατμόσφαιρες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή προορίζεται για επαγγελματική χρήση,
π.χ. σε ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, συνεργεία,
γραφεία, εταιρείες ενοικίασης και σε εργοτάξια.
-- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός
αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ
μόνα τους με αυτό το προϊόν.
Προαιρ. εξοπλισμός αντιστατικού
εύκαμπτου σωλήνα
Οι συσκευές DWV902L, DWV902M και DWV902MT είναι
εξοπλισμένες η κάθε μία με ένα αντιστατικό σύστημα γείωσης.
Πρέπει να αγοράσετε έναν αντιστατικό εύκαμπτο σωλήνα με
πρόσθετο κόστος από το εξουσιοδοτημένο σας κέντρο σέρβις.
Αυτός ο εύκαμπτος σωλήνας (DWV9316-XJ) προσαρμόζεται
στο σύστημα εξαγωγής σκόνης με τον ίδιο τρόπο όπως και ο
κανονικός εύκαμπτος σωλήνας. Απευθυνθείτε στο κατάστημα
όπου αγοράσατε το προϊόν, ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου επισκευών της DeWALT στον
κατάλογο DeWALT ή απευθυνθείτε στο αρμόδιο για την περιοχή
σας γραφείο DeWALT στη διεύθυνση που αναφέρεται στο παρόν
εγχειρίδιο.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
(ΕΙΚ. A–C)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιήστε τη συσκευή και
αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή ρεύματος
πριν την εγκατάσταση και την αφαίρεση αξεσουάρ,
πριν τη ρύθμιση ή την αλλαγή διαμόρφωσης
παραμέτρων ή όταν εκτελείτε επισκευές. Τυχόν
αθέλητη εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα φίλτρα 9 πρέπει να είναι
πάντα στη θέση τους κατά την αναρρόφηση, εκτός
από την περίπτωση που περιγράφεται στο τμήμα
Εφαρμογές συλλογής υγρών υλικών στην ενότητα
Λειτουργία. Όταν αναρροφάτε λεπτή σκόνη, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε και πρόσθετη χάρτινη σακούλα
ή σακούλα φλις για διευκόλυνση αδειάσματος του
κανίστρου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πρέπει να χρησιμοποιούνται
σακούλες συλλογής σκόνης για σκόνη Κατηγορίας M.
1. Αν πρόκειται να τοποθετηθεί σακούλα 20 χάρτινη ή φλις,
τοποθετήστε την όπως φαίνεται στην εικόνα B.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσέχετε να μη σχιστεί η σακούλα.
Τοποθετήστε τη σακούλα στερέωνοντάς την καλά στην
είσοδο 10 για να εξασφαλίζεται καλή στεγανοποίηση για
μέγιστη απόδοση συλλογής σκόνης.
2. Τοποθετήστε την κεφαλή αναρρόφησης 3 πάνω στο
κάνιστρο και στερεώστε την κλείνοντας τις ασφαλίσεις 4 του κανίστρου.
3. Εισάγετε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα 7 στην
είσοδο 10 εύκαμπτου σωλήνα με το σύστημα ασφάλισης
με περιστροφή και περιστρέψτε το αριστερόστροφα για να
ασφαλίσει στη θέση του.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης (εικ. A, D)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τους ισχύοντες κανονισμούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιήστε τη συσκευή και
αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή ρεύματος
πριν την εγκατάσταση και την αφαίρεση αξεσουάρ,
πριν τη ρύθμιση ή την αλλαγή διαμόρφωσης
παραμέτρων ή όταν εκτελείτε επισκευές. Τυχόν
αθέλητη εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε κατάλληλη έξοδο.
2. Γυρίστε το διακόπτη 15 ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/
ελέγχου εργαλείου στη θέση ON ( ) .
3. Περιστρέψτε τον επιλογέα ρύθμισης αναρρόφησης 14 στην
επιθυμητή θέση. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στο χρήστη να
ελέγχει την ισχύ, την ένταση αναρρόφησης και το θόρυβο
του συστήματος αναρρόφησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση αυτή επίσης ελέγχει το βαθμό
αναρρόφησης. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο σε εφαρμογές όπου
το σύστημα αναρρόφησης παράγει μη αποδεκτά επίπεδα
αντίστασης στο τεμάχιο εργασίας.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο τμήμα Σύνδεση σε
ηλεκτρικά εργαλεία για να συνδέσετε τη συσκευή στο
ηλεκτρικό εργαλείο με το οποίο θα χρησιμοποιηθεί.
Ρυθμιση συναγερμου ροης (Εικ. D)
Μόνο μοντέλα Κατηγορίας M
Προσαρμόστε το στοιχείο ελέγχου 16 ρύθμισης συναγερμού
ροής στη σωστή εσωτερική διάμετρο εύκαμπτου (ή άκαμπτου)
σωλήνα ή στη σωστή διάμετρο αξεσουάρ ανατρέχοντας
στη μέγιστη διατομή. Η επιλεγμένη διάμετρος του στοιχείου
ελέγχου ρύθμισης πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από του
χρησιμοποιούμενου εύκαμπτου σωλήνα/άκαμπτου σωλήνα/
αξεσουάρ. Ο παρεχόμενος εύκαμπτος σωλήνας έχει εσωτερική
διάμετρο 32 mm. Θα παραχθεί ένας ηχητικός συναγερμός αν
η ταχύτητα ροής πέσει κάτω από 20 m/s. Το σύστημα διαθέτει
χρονοκαθυστέρηση για τη μείωση των άσκοπων συναγερμών.
Αν ηχήσει ο συναγερμός χωρίς να φαίνεται ότι υπάρχει
απόφραξη:
1. Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο ρύθμισης έχει τεθεί στη
σωστή διάμετρο.
97
Ελληνικά
2. Αν η ρύθμιση παροχής έχει τεθεί σε τιμή μικρότερη από το
μέγιστο, αυξήστε αυτό το επίπεδο έως ότου η επαρκής ροή
μέσω του σωλήνα κάνει το συναγερμό να σταματήσει.
3. Αν ο συναγερμός συνεχίσει να ηχεί, αφαιρέστε τον εύκαμπτο
σωλήνα και ελέγξτε ότι είναι καθαρός. Αφαιρέστε και
αντικαταστήστε τη σακούλα συλλογής σκόνης αν έχει γεμίσει
ή φραχτεί και ελέγξτε την κατάσταση του φίλτρου και
αντικαταστήστε το αν χρειάζεται.
Αν συνεχίσει να ηχεί ο συναγερμός απευθυνθείτε στον τοπικό
σας αντιπρόσωπο σέρβις DeWALT.
Συνδεση σε ηλεκτρικα εργαλεια
(Εικ. A, D, E)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε την έξοδο 13 μόνο
για τους σκοπούς που προβλέπονται στις οδηγίες.
1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε κατάλληλη πρίζα.
2. Συνδέστε το ηλεκτρικό εργαλείο στην
πρίζα 13 .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στο τμήμα Δεδομένα σύνδεσης
ρεύματος του ηλεκτρικού εργαλείου στην ενότητα
Τεχνικά στοιχεία για την επιτρεπόμενη ισχύ του εργαλείου
που πρόκειται να συνδεθεί στην πρίζα 13 .
3. Γυρίστε το διακόπτη 15 ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/
ελέγχου εργαλείου στη θέση ACTIVATION (ενεργοποίηση)
. Αυτό επιτρέπει την αυτόματη ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση της συσκευής αναρρόφησης από το
ηλεκτρικό εργαλείο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή καθαρισμού με αναρρόφηση
ξεκινά αυτόματα εντός 0,5 δευτερολέπτων και συνεχίζει να
λειτουργεί για 15 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση
του ηλεκτρικού εργαλείου.
4. Για επιστροφή στη χειροκίνητη λειτουργία, γυρίστε το
διακόπτη 15 ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/ελέγχου
εργαλείου στη θέση ON ( ) . Στη χειροκίνητη λειτουργία, το
εργαλείο και η συσκευή αναρρόφησης ενεργοποιούνται και
απενεργοποιούνται ανεξάρτητα η μία από την άλλη.
5. Η συσκευή σας εξαγωγής σκόνης δομικών εργασιών
DeWALT είναι εξοπλισμένη με το σύστημα σύνδεσης
AirLock της DeWALT. Ο σύνδεσμος AirLock επιτρέπει ταχεία
και ασφαλή σύνδεση ανάμεσα στον εύκαμπτο σωλήνα
αναρρόφησης 7 και το ηλεκτρικό εργαλείο. Ο σύνδεσμος
AirLock 23 συνδέεται απευθείας σε συμβατά εργαλεία
DeWALT ή μέσω ενός προσαρμογέα AirLock (διατίθεται από
τον τοπικό σας προμηθευτή προϊόντων DeWALT). Ανατρέξτε
στην ενότητα Αξεσουάρ για λεπτομέρειες σχετικά με
διαθέσιμους προσαρμογείς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα, βεβαιωθείτε
ότι είναι σταθερά συνδεδεμένος στην έξοδο του εργαλείου
πριν ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.
a. Βεβαιωθείτε ότι το κολάρο στο σύνδεσμο AirLock
είναι στην απασφαλισμένη θέση. Ευθυγραμμίστε τις
εγκοπές 22 στο κολάρο και στο σύνδεσμο AirLock
όπως δείχνει η εικόνα για τις θέσεις απασφάλισης και
ασφάλισης.
b. Πιέστε το σύνδεσμο AirLock πάνω στο σημείο σύνδεσης
του προσαρμογέα.
98
c. Περιστρέψτε το κολάρο στην ασφαλισμένη θέση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ένσφαιροι τριβείς μέσα στο κολάρο
ασφαλίζουν στην υποδοχή και εξασφαλίζουν τη σύνδεση.
Το ηλεκτρικό εργαλείο τώρα είναι σταθερά συνδεδεμένο
στη συσκευή εξαγωγής σκόνης.
Συστηματα αυτοματου καθαριζμου
φιλτρων
Η παρούσα συσκευή αναρρόφησης διαθέτει ένα
πολύ αποτελεσματικό σύστημα καθαρισμού φίλτρων
που ελαχιστοποιεί την απόφραξη των φίλτρων. Κάθε
30 δευτερόλεπτα, το ένα από τα δύο φίλτρα καθαρίζεται
αυτόματα. Η διαδικασία καθαρισμού εναλλάσσεται μεταξύ των
φίλτρων και λαμβάνει χώρα συνεχώς για όλη τη διάρκεια ζωής
της μονάδας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι κανονικό να ακούγεται ένας ήχος κλικ στη
διάρκεια αυτής της διαδικασίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά από πολλές ώρες λειτουργίας, το σύστημα
αυτόματου καθαρισμού φίλτρου ενδέχεται να μην είναι
αποτελεσματικό. Όταν συμβεί αυτό, τα φίλτρα θα πρέπει να
καθαριστούν ή να αντικατασταθούν. Ανατρέξτε στο τμήμα
Φίλτρο στην ενότητα Συντήρηση.
Φρενο σταθμευσης (Εικ. A, F)
Το φρένο στάθμευσης θα κλειδώσει έναν τροχό στη θέση του
για αποτροπή κύλισης της συσκευής αναρρόφησης.
1. Για να συμπλέξετε το φρένο στάθμευσης,
πατήστε το κουμπί φρένου 24 για να θέσετε το φρένο στην
ασφαλισμένη θέση.
2. Για να αποσυμπλέξετε το φρένο στάθμευσης, πατήστε
το κουμπί φρένου και το φρένο θα επανέλθει στην
απασφαλισμένη θέση.
Αφαιρεση / αλλαγη χρησιμοποιημενης
σακουλας συλλογης σκονης (Εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε
κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας όπως μάσκας
προστασίας από τη σκόνη και γάντια, για να χειρίζεστε τις
σακούλες σκόνης.
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή αναρρόφησης και
αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
2. Κλείστε την είσοδο 10 του εύκαμπτου σωλήνα ασφάλισης
με περιστροφή χρησιμοποιώντας τα πώματα εισόδου 19 .
3. Απασφαλίστε τις ασφαλίσεις 4 του κανίστρου και αφαιρέστε
την κεφαλή αναρρόφησης 3 4. Τραβήξτε προσεκτικά τη σακούλα συλλογής από την
είσοδο 10 .
5. Κλείστε καλά το άνοιγμα της σακούλας συλλογής όταν
αφαιρείτε τη σακούλα από το μηχάνημα.
6. Πετάξτε τη σακούλα συλλογής σε κατάλληλο δοχείο
σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας.
Εφαρμογες συλλογης υγρων υλικων
(ΕΙΚ. A, G)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗ συνδέετε ηλεκτρικά εργαλεία
στην πρίζα 13 όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή
αναρρόφησης για συλλογή υγρών υλικών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνδέστε τη συσκευή αναρρόφησης
σε πρίζα που προστατεύεται από διάταξη προστασίας από
ρεύμα διαρροής (RCD) όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή
για συλλογή υγρών υλικών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν διαρρέει αφρός ή υγρό από το
μηχάνημα, απενεργοποιήστε το άμεσα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθαρίζετε τακτικά τη διάταξη περιορισμού
της στάθμης νερού και εξετάζετέ την για ενδείξεις ζημιάς.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΜΗΝ αφαιρείτε τον σφαιρικό
πλευστήρα 25 . Αν το κάνετε θα υποστεί ζημιά η συσκευή
αναρρόφησης. Ο σφαιρικός πλευστήρας αποτρέπει την
είσοδο του νερού στο μοτέρ.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αναρρόφησης για
συλλογή υγρών υλικών:
• Βεβαιωθείτε ότι το κάνιστρο είναι κενό και
απαλλαγμένο από υπερβολική σκόνη.
• Αφαιρέστε τα φίλτρα 9 .
• Συνδέστε τη συσκευή αναρρόφησης σε πρίζα που
προστατεύεται από διάταξη RCD.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα
με αυτή τη διαμόρφωση για σκόνη κατηγορίας L και
Κατηγορίας M.
Για να αδειασετε το κανιστρο (εικ. A, G)
Η βαλβίδα 25 με σφαιρικό πλευστήρα θα αποτρέψει την είσοδο
αέρα στο μοτέρ όταν το κάνιστρο είναι πλήρες, και ο ήχος του
μοτέρ θα αλλάξει αμέσως. Όταν το μοτέρ παράγει ήχο υψηλής
συχνότητας και σταματήσει η ροή αέρα/νερού, αδειάστε το
κάνιστρο.
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή αναρρόφησης και
αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
2. Απασφαλίστε τις ασφαλίσεις 4 του κανίστρου και αφαιρέστε
την κεφαλή αναρρόφησης 3 .
3. Αδειάστε τα περιεχόμενα του κανίστρου 6 σε κατάλληλο
δοχείο ή αποχέτευση.
ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΗΡΗΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΕΙΚ. A)
1. Αδειάστε το κάνιστρο, ανατρέξτε στις οδηγίες στο τμήμα Για
να αδειάσετε το κάνιστρο.
2. Τοποθετήστε το κάνιστρο σε ανάποδη θέση και στεγνώστε
το. ΜΗ χρησιμοποιείτε υγρό κάνιστρο για συλλογή ξηρών
υλικών.
3. Τοποθετήστε την κεφαλή αναρρόφησης 3 πάνω σε
οριζόντια επιφάνεια μέχρι να στεγνώσει.
4. Επανατοποθετήστε τα φίλτρα όταν έχει στεγνώσει η κεφαλή
αναρρόφησης. Ανατρέξτε στο τμήμα Φίλτρα στην ενότητα
Συντήρηση.
5. Όταν το κάνιστρο έχει στεγνώσει, τοποθετήστε την κεφαλή
αναρρόφησης 3 πάνω στο κάνιστρο και στερεώστε τη
κλείνοντας τις ασφαλίσεις 4 του κανίστρου.
Τηλεσκοπικη λαβη (Εικ. A, H)
Πιέστε το κουμπί απασφάλισης 17 για να ανυψώσετε και να
χαμηλώσετε την τηλεσκοπική λαβή 18 .
Ελληνικά
Τερματισμός λειτουργίας/Μεταφορά
(εικ. A, K)
1. Γυρίστε το διακόπτη 15 ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/
ελέγχου εργαλείου στη θέση OFF (απενεργοποίηση) .
2. Αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα.
3. Κατηγορία M μόνο: Κλείστε την είσοδο 10 του εύκαμπτου
σωλήνα ασφάλισης με περιστροφή χρησιμοποιώντας τα
πώματα εισόδου 19 .
4. Φυλάξτε το καλώδιο ρεύματος 2 όπως δείχνει η εικόνα.
5. Όταν μεταφέρετε τη συσκευή μέσα σε οχήματα, στερεώνετέ
την καλά.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Η συσκευή σας DeWALT έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί για μεγάλο
χρονικό διάστημα με την ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής
ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα και
τον τακτικό καθαρισμό της συσκευής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιήστε τη συσκευή και
αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή ρεύματος
πριν την εγκατάσταση και την αφαίρεση αξεσουάρ,
πριν τη ρύθμιση ή την αλλαγή διαμόρφωσης
παραμέτρων ή όταν εκτελείτε επισκευές. Τυχόν
αθέλητη εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για σέρβις από το χρήστη, το
μηχάνημα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί, να καθαριστεί
και να υποβληθεί σε σέρβις, στο βαθμό που είναι
εύλογα πρακτικό, χωρίς να προκληθεί κίνδυνος στο
προσωπικό συντήρησης και σε άλλα άτομα. Οι κατάλληλες
προφυλάξεις περιλαμβάνουν, απορρύπανση πριν την
αποσυναρμολόγηση, πρόβλεψη για τοπικό εξαερισμό
με φιλτράρισμα στη θέση αποσυναρμολόγησης του
μηχανήματος, καθαρισμό της περιοχής συντήρησης και
κατάλληλη ατομική προστασία.
• Ο κατασκευαστής ή ένα εκπαιδευμένο άτομο πρέπει να
εκτελεί μια τεχνική επιθεώρηση, τουλάχιστον μία φορά
το χρόνο, η οποία θα αποτελείται, για παράδειγμα, από
επιθεώρηση του φίλτρου για ζημιές, επιθεώρηση της
αεροστεγούς κατάστασης του μηχανήματος και της
σωστής λειτουργίας του μηχανισμού ελέγχου.
• Όταν διενεργείτε εργασίες σέρβις ή επισκευών, πρέπει
να απορρίπτετε όλα τα μολυσμένα είδη που δεν
μπορούν να καθαριστούν ικανοποιητικά. Τέτοια είδη
πρέπει να απορρίπτονται σε αδιαπέραστες σακούλες,
σύμφωνα με κάθε τρέχοντα κανονισμό για την
απόρριψη αποβλήτων του είδους αυτού.
• Για μηχανήματα Κατηγορίας M, το εξωτερικό του
μηχανήματος θα πρέπει να απορρυπαίνεται με
μεθόδους καθαρισμού με αναρρόφηση και να
καθαρίζεται με σκούπισμα ή να υποβάλλεται σε
επεξεργασία με στεγανοποιητικό υλικό, πριν την
απομάκρυνσή του μηχανήματος από μια επικίνδυνη
περιοχή. Όλα τα μέρη του μηχανήματος θα πρέπει
99
Ελληνικά
•
να θεωρούνται μολυσμένα όταν αφαιρούνται από
την επικίνδυνη περιοχή και θα πρέπει να γίνονται
κατάλληλες ενέργειες για την αποτροπή του
διασκορπισμού της σκόνης.
Για μονάδες εξαγωγής σκόνης, είναι σημαντικό να
παρέχεται επαρκής ρυθμός L ανανέωσης του αέρα στο
χώρο αν ο εξαγόμενος αέρας διοχετεύεται στο χώρο
αυτό. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι απαραίτητο να ανατρέχετε
στους εθνικούς κανονισμούς.)
Φίλτρο (εικ. A, I, J)
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ
Τα φίλτρα που παρέχονται μαζί με την παρούσα συσκευή
αναρρόφησης είναι φίλτρα μεγάλης διάρκειας ζωής. Για να είναι
αποτελεσματικά στην ελαχιστοποίηση της ανακυκλοφορίας
σκόνης, τα φίλτρα ΠΡΕΠΕΙ να είναι τοποθετημένα σωστά και να
βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε
κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας όπως μάσκας
προστασίας από τη σκόνη και γάντια, κατά το χειρισμό των
φίλτρων.
Για να αφαιρέσετε τα φίλτρα
1. Γυρίστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/
ελέγχου εργαλείου 15 στη θέση OFF ( ) και αποσυνδέστε
το καλώδιο από την πρίζα.
2. Απασφαλίστε τις ασφαλίσεις 4 του κανίστρου και αφαιρέστε
την κεφαλή αναρρόφησης 3 από το κάνιστρο. Τοποθετήστε
την κεφαλή αναρρόφησης ανάποδα πάνω σε οριζόντια
επιφάνεια.
3. Περιστρέψτε κάθε φίλτρο 9 αριστερόστροφα πιάνοντάς
το από το πλαστικό ακραίο κάλυμμα όπως δείχνει η εικόνα
και προσεκτικά αφαιρώντας το από την κεφαλή, ενώ
βεβαιώνεστε ότι δεν πέφτουν κατάλοιπα και σκουπίδια μέσα
στην οπή στερέωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσέξτε να μην προξενήσετε ζημιά στο υλικό
του φίλτρου.
4. Αν χρειάζεται να καθαριστεί η κάτω πλευρά της κεφαλής
αναρρόφησης 3 , χρησιμοποιήστε ένα πανί που έχει
υγρανθεί με νερό και ήπιο απορρυπαντικό και αφήστε τη να
στεγνώσει. Απορρίψτε το πανί σε κατάλληλο δοχείο.
5. Επιθεωρήστε τα φίλτρα για φθορά, σχισίματα ή άλλες ζημιές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά
με την κατάσταση των φίλτρων, τότε ΠΡΕΠΕΙ να τα
αντικαταστήσετε. ΜΗ συνεχίσετε τη χρήση των φίλτρων αν
έχουν υποστεί ζημιά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο
αέρα ή βούρτσα για να καθαρίσετε φίλτρα, διαφορετικά
θα υποστεί ζημιά η μεμβράνη του φίλτρου, με αποτέλεσμα
να επιτρέπει τη διέλευση σκόνης μέσα από το φίλτρο. Αν
χρειαστεί, χτυπήστε το ελαφρά σε μια σκληρή επιφάνεια ή
ξεπλύνετέ το με νερό θερμοκρασίας δωματίου και αφήστε
το να στεγνώσει. Τυπικά δεν είναι αναγκαίος ο καθαρισμός
των φίλτρων, ακόμα και αν το φίλτρο είναι καλυμμένο
με σκόνη. Το σύστημα αυτόματου καθαρισμού φίλτρου
θα διατηρήσει τη μέγιστη απόδοση και θα συνεχίσει να
100
λειτουργεί. Αν διαπιστωθεί οπτικά ζημιά στη μεμβράνη
του φίλτρου, αντικαταστήστε τα φίλτρα. Τυπικά, τα φίλτρα
έχουν διάρκεια ζωής μεταξύ έξι και δώδεκα μηνών,
ανάλογα με τη χρήση και τη φροντίδα.
Για τοποθέτηση των φίλτρων
1. Βεβαιωθείτε ότι η στεγανοποίηση 27 του φίλτρου είναι στη
θέση της και στερεωμένη
2. Ευθυγραμμίστε το σπείρωμα 26 του φίλτρου με το
σπείρωμα της κεφαλής αναρρόφησης και χρησιμοποιώντας
μέτρια δύναμη, γυρίστε το φίλτρο δεξιόστροφα έως ότου
σφίξει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσέξτε να μην προξενήσετε ζημιά στο υλικό
του φίλτρου.
3. Τοποθετήστε την κεφαλή αναρρόφησης 3 πάνω στο
δοχείο και στερεώστε την κλείνοντας τις ασφαλίσεις 4 του
κανίστρου.
Λίπανση
Η συσκευή σας δεν χρειάζεται πρόσθετη λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε διαλύτες ή
άλλα σκληρά χημικά για τον καθαρισμό των μη μεταλλικών
εξαρτημάτων της συσκευής. Τα χημικά αυτά μπορεί να
εξασθενήσουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται σ΄ αυτά
τα εξαρτήματα. Ποτέ μην αφήσετε οποιοδήποτε υγρό να
εισέλθει στο μηχάνημα. Ποτέ μη βυθίσετε οποιοδήποτε
μέρος της συσκευής σε υγρό.
1. Καθαρίστε με αναρρόφηση το εξωτερικό της συσκευής
εξαγωγής σκόνης. Για περαιτέρω καθαρισμό, χρησιμοποιείτε
ένα πανί που έχει υγρανθεί μόνο με νερό και ήπιο
απορρυπαντικό αν χρειάζεται.
2. Μετά τη χρήση, απορρίψτε το πανί σε κατάλληλο δοχείο.
Αποθήκευση (εικ. K)
1. Αδειάστε το κάνιστρο, ανατρέξτε στο τμήμα Για να
αδειάσετε το κάνιστρο στην ενότητα Λειτουργία.
2. Καθαρίστε τη συσκευή αναρρόφησης εσωτερικά και
εξωτερικά. Ανατρέξτε στο τμήμα Καθαρισμός.
3. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα, ανατρέξτε στο
τμήμα Φίλτρα.
4. Φυλάξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης και το
καλώδιο ρεύματος όπως φαίνεται στην εικόνα. Τοποθετήστε
τη μονάδα σε ένα ξηρό χώρο και προστατέψτε τη από μη
εξουσιοδοτημένη χρήση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ποτέ μη εισάγετε την τάπα 19 στην
είσοδο 10 για να διατηρήσετε τα κατάλοιπα μέσα
στο κάνιστρο όταν αφαιρεθεί ο εύκαμπτος σωλήνας
αναρρόφησης. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε μεταξύ τους
τα άκρα του εύκαμπτου σωλήνα και να τα ασφαλίσετε μαζί
με το άκρο ασφάλισης με περιστροφή.
Ελληνικά
Προαιρετικά αξεσουάρ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή τα αξεσουάρ, εκτός αυτών
που προσφέρει η DeWALT, δεν έχουν δοκιμαστεί με αυτό
το προϊόν, η χρήση τέτοιων αξεσουάρ με αυτή τη συσκευή
θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη. Για να μειώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, με τη συσκευή αυτή, θα πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που συνιστά η DeWALT.
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
DWV9340-XJ
DWV9315-XJ
DWV9316-XJ
DWV9401-XJ
DWV9400-XJ
DWV9402-XJ
DWV9500-XJ
Φίλτρο
Εύκαμπτος σωλήνας ανθεκτικός
σε θραύση
Αντιστατικός εύκαμπτος σωλήνας
Χάρτινη σακούλα
Πλαστική επένδυση
Σακούλα φλις
Πρόσθετη βάση στήριξης
DeWALT - Σύστημα AirLock
DWV9000
Σύνδεση ασφάλισης με
περιστροφή
DWV9110
Κωνικός λαστιχένιος
προσαρμογέας 29–35 mm
DWV9120
Κλιμακωτός λαστιχένιος
προσαρμογέας 35–38 mm
DWV9130
Προσαρμογέας εξωτ. διαμέτρου
35 mm
DWV9150
Γωνιακός προσαρμογέας εξωτ.
διαμέτρου 35 mm
Εγκατάσταση πρόσθετης βάσης στήριξης
DWV9500 (εικ. K, L)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή DWV902MT παραδίδεται με ήδη
εγκατεστημένο το προσάρτημα πρόσθετης βάσης στήριξης.
1. Αφαιρέστε τις 4 βίδες της λαβής μεταφοράς
χρησιμοποιώντας μια αστεροειδή μύτη T-25 και κατόπιν
αφαιρέστε τη λαβή μεταφοράς.
2. Εγκαταστήστε την πρόσθετη βάση στήριξης
επαναχρησιμοποιώντας τις βίδες της λαβής μεταφοράς.
Τοποθετήστε τις στις αρχικές τους οπές και σφίξτε τις.
3. Χρησιμοποιήστε τις 2 παρεχόμενες βίδες 28 τοποθετώντας
τις στις πίσω οπές της πρόσθετης βάσης στήριξης. Πιέστε
προς τα κάτω και περιστρέψτε κάθε βίδα για να διαπεράσει
το υλικό θραύοντάς το και να φθάσει στην κρυφή υποδοχή
βίδας που βρίσκεται από κάτω. Σφίξτε.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην υπερβείτε τα 9 kg (20 lb) σε κάθε
μονάδα αποθήκευσης των 14 λίτρων, με μέγιστο αριθμό
2 μονάδων αποθήκευσης ανά συσκευή εξαγωγής σκόνης.
Μην υπερβείτε τα 18 kg (40 lb) σε μονάδα αποθήκευσης
των 28 λίτρων, μόνο 1 μονάδα αποθήκευσης ανά
συσκευή εξαγωγής σκόνης. Σε περίπτωση υπέρβασης
του συνιστώμενου ύψους και/ή βάρους θα μπορούσε να
προκληθεί αστάθεια της συσκευής εξαγωγής σκόνης με
πιθανό αποτέλεσμα τραυματισμό ή υλικές ζημιές.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Μην αφαιρέστε την κεφαλή της
συσκευής εξαγωγής σκόνης από το δοχείο με τις μονάδες
αποθήκευσης T-stack συνδεδεμένες. Σε περίπτωση που
το κάνετε, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο φίλτρο της
μονάδας εξαγωγής σκόνης.
ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΣΤΟΝ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ (ΕΙΚ. A)
Το καλώδιο ρεύματος 2 μπορεί να στερεωθεί στον εύκαμπτο
σωλήνα αναρρόφησης 7 χρησιμοποιώντας το D279058CL κλιπ
εύκαμπτου σωλήνα (διατίθεται από τον τοπικό σας προμηθευτή
προϊόντων DeWALT).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
αξεσουάρ συμβουλευτείτε το συνεργαζόμενο κατάστημα.
Αντιμετωπιση Προβληματων
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΛΥΣΗ
Ο κινητήρας δεν
λειτουργεί
Ελέγξτε το καλώδιο ρεύματος, τα φις και
την πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/
ελέγχου εργαλείου είναι στη θέση
ON ( ) .
Η αναρροφητική
ικανότητα
μειώνεται
Αφαιρέστε τις αποφράξεις από το στόμιο
αναρρόφησης, τον άκαμπτο σωλήνα
αναρρόφησης, τον εύκαμπτο σωλήνα
αναρρόφησης ή τα φίλτρα.
Αντικαταστήστε τη χάρτινη σακούλα ή τη
σακούλα φλις.
Ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση των
φίλτρων.
Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα.
Αδειάστε το κάνιστρο, ανατρέξτε στο
τμήμα Για να αδειάσετε το κάνιστρο
στην ενότητα Λειτουργία.
101
Ελληνικά
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΛΥΣΗ
Η συσκευή
αναρρόφησης
σταματά να
λειτουργεί
Ενεργοποιήθηκε η θερμική προστασία
υπερφόρτωσης:
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή
αναρρόφησης και αποσυνδέστε την
από την πηγή ρεύματος.
2. Αδειάστε το κάνιστρο, αν χρειάζεται.
3. Αφήστε τη μονάδα να κρυώσει.
4. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος
σε κατάλληλη πρίζα και γυρίστε
το διακόπτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης/ελέγχου εργαλείου
στη θέση ON ( ) για δοκιμή. Αν δεν
εφικτή η επανεκκίνηση της συσκευής
αναρρόφησης, απευθυνθείτε στο
κατάστημα όπου αγοράσατε το
προϊόν, ή ελέγξτε τη θέση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου επισκευών της
DeWALT στον κατάλογο DeWALT
ή απευθυνθείτε στο αρμόδιο για
την περιοχή σας γραφείο DeWALT
στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο.
Ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση των
φίλτρων.
Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα δεν έχουν
υποστεί ζημιά. Αντικαταστήστε τα αν
χρειάζεται.
Βεβαιωθείτε ότι οι στεγανοποιήσεις
των φίλτρων είναι στη θέση τους και
στερεωμένες.
Ακούστε αν κάνει κλικ ο
ηλεκτρομαγνήτης για να βεβαιωθείτε ότι
λειτουργεί ο μηχανισμός καθαρισμού
των φίλτρων.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/
ελέγχου εργαλείου είναι στη θέση
ACTIVATION
.
Εξέρχεται
σκόνη κατά την
αναρρόφηση
Δεν λειτουργεί
ο αυτόματος
καθαρισμός
φίλτρου
Το ηλεκτρικό
εργαλείο δεν
ενεργοποιείται.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
102
103
104
105
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039 9590200
39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
Tel: Fax: 214 66 75 00
214 66 75 80
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: Faks:
0212 533 52 55
0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N472950
106
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
07/16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising