GKC3630L20 | Black&Decker GKC3630L20 CHAINSAW instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511113-55 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
GKC3630L20
2
3
4
5
SLOVENČINA
Použitie výrobku
e.
Vaša reťazová píla BLACK+DECKER™ je určená na prerezávanie vetiev, stínanie stromov a rezanie guľatiny.
Toto náradie je určené iba na spotrebiteľské použitie.
f.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
3.
a.
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a bezpečnostné výstrahy.
Nedodržanie nižšie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k spôsobeniu úrazu
elektrickým prúdom, k vzniku požiaru alebo
k vážnemu zraneniu.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na prípadné ďalšie použitie. Termín „elektrické
náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše
náradie napájané zo siete (je zabezpečené prívodným
káblom) alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
b.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor
môže viesť k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, ako sú priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných
látok. V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu
alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad
náradím.
d.
e.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako
sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela
vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického
náradia voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým
prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň,
ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami. Poškodený alebo zapletený prívodný kábel
zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
f.
g.
4.
a.
b.
6
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie.
Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo
vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým chráničom (RCD). Použitie prúdového
chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále
pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou. Nepracujte s elektrickým náradím, ak
ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu
úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky
ako respirátor, protišmyková pracovná obuv,
prilba a chrániče sluchu, používané v príslušných
podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred vložením
akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je vypínač v polohe
„vypnuté“. Prenášanie elektrického náradia
s prstom na vypínači alebo pripojenie náradia k napájaciemu zdroju, ak je vypínač náradia v polohe
zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na
náradí môžu byť zachytené rotujúcimi časťami
náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožnená
lepšia ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy
môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na
pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte
na vykonávanú prácu správny typ náradia.
Pri použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické
náradie s nefunkčným vypínačom je nebezpečné
a musí sa opraviť.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou
príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate,
odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí
a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú
tieto bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým náradím pracovali. Elektrické náradie je
v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia.
Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie
pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých
dielcov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť
chod náradia. Ak je náradie poškodené, nechajte ho opraviť. Mnoho nehôd býva spôsobených
zanedbanou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými ostriami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi pracuje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a pracovné nástroje podľa týchto pokynov
a berte do úvahy prevádzkové podmienky
a prácu, ktorá sa bude vykonávať. Použitie
elektrického náradia na iné účely, než na aké je
určené, môže byť nebezpečné.
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny pre
reťazové píly
♦
♦
♦
♦
Použitie akumulátorového náradia a jeho údržba
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže
pri vložení iného nevhodného typu akumulátora
spôsobiť požiar.
Pou žívajte elek t rické náradie v ýhradne
s akumulátormi, ktoré sú určené pre daný typ
náradia. Použitie iných typov akumulátorov môže
spôsobiť vznik požiaru alebo zranenie.
Ak sa akumulátor nepoužíva, uložte ho mimo
dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky na papier, mince, kľúče, klince,
skrutky alebo ďalšie drobné kovové predmety,
ktoré môžu spôsobiť skratovanie kontaktov
akumulátora. Skratovanie kontaktov akumulátora
môže viesť k vzniku popálenín alebo požiaru.
V nevhodných podmienkach môže z akumulátora unikať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu
s touto kvapalinou. Ak dôjde k náhodnému
kontaktu s touto kvapalinou, zasiahnuté miesto
omyte vodou. Pri zasiahnutí očí zasiahnuté
miesto umyte a vyhľadajte lekársku pomoc.
Unikajúca kvapalina z akumulátora môže spôsobiť
podráždenie pokožky alebo popáleniny.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Servis
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať originálne náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
♦
7
Ak je táto reťazová píla v chode, udržujte všetky
časti tela v bezpečnej vzdialenosti od reťaze
píly. Pred zapnutím reťazovej píly sa uistite, že
sa reťaz píly ničoho nedotýka. Chvíľková nepozornosť pri práci s reťazovou pílou môže spôsobiť
kontakt Vášho oblečenia alebo tela s reťazou píly.
Vždy držte reťazovú pílu s pravou rukou na
zadnej rukoväti a s ľavou rukou na prednej
rukoväti. Držanie tejto reťazovej píly obrátene
zvyšuje riziko spôsobenia zranenia a nemalo by
sa tak nikdy postupovať.
Držte elektrické náradie iba za izolované rukoväti, pretože môže dôjsť ku kontaktu reťaze píly
so skrytým vodičom. Montážne prvky, ktoré sa
dostanú do kontaktu so „živým“ vodičom, spôsobia,
že neizolované kovové časti elektrického náradia
budú tiež „živé“, čo môže obsluhe spôsobiť úraz
elektrickým prúdom.
Používajte ochranné okuliare a ochranu sluchu.
Odporúčame Vám používať ďalšie ochranné
vybavenie na hlavu, ruky, nohy a chodidlá.
Zodpovedajúci ochranný odev zníži riziko zranenia
spôsobené odlietavajúcimi kúskami rezaného materiálu alebo náhodným kontaktom s reťazou píly.
Nepoužívajte túto reťazovú pílu, ak ste na strome. Používanie reťazovej píly, ak ste na strome,
môže viesť k spôsobeniu zranenia.
Stále udržujte správny postoj a používajte reťazovú pílu iba v prípade, ak stojíte na pevnom,
bezpečnom a rovnom povrchu. Klzké alebo
nestabilné povrchy, ako sú rebríky, môžu spôsobiť
stratu rovnováhy alebo kontroly nad reťazovou
pílou.
Pri rezaní vetvy, ktorá je pod tlakom, dávajte
pozor na jej spätné odmrštenie. Pri uvoľnení
zaťaženia sa môže vetva vymrštiť a zasiahnuť obsluhu alebo spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
Buďte veľmi opatrní pri rezaní krovín a malých
stromčekov. Drobný materiál sa môže zachytiť
reťazou píly a môže dôjsť k jeho šľahnutiu smerom
k Vám alebo môže dôjsť k strate Vašej rovnováhy.
Prenášajte túto reťazovú pílu iba vypnutú
a uchopením za prednú rukoväť a udržujte ju
v bezpečnej vzdialenosti od tela. Pri preprave
alebo uložení vždy nasaďte na vodiacu lištu
reťaze ochranné puzdro. Správna manipulácia
s reťazovou pílou zníži riziko náhodného kontaktu
s pohybujúcou sa reťazou píly.
Dodržujte pokyny týkajúce sa mazania, napínania reťaze a výmeny príslušenstva. Nesprávne
napnutá alebo nedostatočne namazaná reťaz píly
môže prasknúť alebo môže spôsobovať spätný ráz.
Udržujte rukoväti suché a čisté. Dbajte na to,
aby neboli znečistené olejom alebo mazivom.
♦
Bezpečnostné pokyny pre reťazovú pílu
Mastné rukoväti sú klzké a môžu spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
Režte iba drevo. Nepoužívajte reťazovú pílu
na účely, na aké nie je určená. Napríklad:
Nepoužívajte túto reťazovú pílu na rezanie
plastov, muriva alebo na rezanie stavebných
materiálov, ktoré nie sú z dreva. Použitie tejto
reťazovej píly na iné účely, než na aké je určená,
môže byť nebezpečné.
♦
♦
♦
Príčiny a ochrana obsluhy pred pôsobením spätného rázu
K spätnému rázu môže dôjsť v prípade, keď sa predná
časť lišty píly dostane do kontaktu s iným predmetom
alebo v prípade, keď drevený materiál zovrie v reze reťaz
píly. Kontakt prednej časti lišty píly môže v niektorých
prípadoch spôsobiť náhlu spätnú reakciu, odmrštenie
lišty píly smerom hore a dozadu smerom k obsluhe.
Zovretie reťaze píly pozdĺž hornej časti lišty píly môže
zatlačiť lištu píly rýchlo späť smerom k obsluhe.
Každá z týchto reakcií môže spôsobiť stratu ovládateľnosti nad pílou a následné zranenie.
Nespoliehajte sa iba na bezpečnostné prvky vo vybavení Vašej píly. Ako používateľ reťazovej píly by ste mali
dodržiavať niekoľko základných pokynov, aby Vaša
práca skončila bez nehôd a zranení.
K spätnému rázu dochádza v dôsledku nesprávneho
použitia alebo nesprávnych pracovných postupov alebo
prevádzkových podmienok. Spätnému rázu môžete
zabrániť dodržiavaním nižšie uvedených opatrení:
♦
Udržujte pevný úchop píly tak, aby palec a prsty
ruky obopínali rukoväti reťazovej píly. S oboma
rukami na rukovätiach reťazovej píly sa postavte tak, aby ste mohli odolávať sile spätného
rázu. Ak sa dodržiavajú správne postupy, sily
spätného rázu môžu byť obsluhou píly regulované.
Reťazovú pílu nepúšťajte.
♦
Nepreceňujte sa a nerobte rezy vo výške presahujúcej výšku Vašich ramien. Tak zabránite
neúmyselnému kontaktu s prednou časťou píly
a umožníte lepšie ovládanie reťazovej píly v neočakávaných situáciách.
♦
Používajte iba náhradné vodiace lišty píly
a reťaze špecifikované výrobcom. Nesprávne
lišty píly a reťaze môžu spôsobiť prasknutie reťaze
alebo spätné rázy.
♦
Dodržujte pokyny výrobcu týkajúce sa brúsenia a údržby reťaze píly. Zníženie výšky ukazovateľa hĺbky rezu môže viesť k zvýšeniu rizika
spätného rázu.
♦
Náraz do kovového, cementového alebo iného
tvrdého materiálu v blízkosti dreva alebo nachádzajúceho sa priamo vnútri dreva môže spôsobiť
spätný ráz.
♦
Tupá alebo uvoľnená reťaz môže spôsobiť spätný
ráz.
♦
Nepokúšajte sa vniknúť do predchádzajúceho rezu.
Týmto spôsobom dochádza k spätnému rázu. Vždy
začnite nový rez.
♦
♦
♦
♦
Zásadne odporúčame, aby začínajúci používatelia
reťazovej píly prešli praktickým preškolením v použití píly a ochranného vybavenia, ktoré povedie
skúsený pracovník. Prvá skúška by mala prebehnúť
pri rezaní guľatiny na vhodnom stojane.
Odporúčame Vám, aby ste pred prenášaním
vybrali z tejto píly akumulátor a zaistili, aby reťaz
píly smerovala dole.
Vykonávajte údržbu píly aj v prípade, ak sa nepoužíva. Neskladujte reťazovú pílu bez toho, aby
ste najskôr zložili reťaz a lištu píly, ktoré by mali
byť počas skladovania ponorené v oleji. Skladujte
všetky časti reťazovej píly na suchom a bezpečnom
mieste, mimo dosahu detí.
Pred uložením Vám odporúčame vypustenie oleja
z nádržky píly.
Dodržujte správny postoj a naplánujte si bezpečný
únik pred padajúcimi stromami alebo vetvami.
Pri rezaní používajte kliny a zabráňte ohýbaniu
vodiacej lišty píly a reťaze píly v reze.
Starajte sa o reťaz píly. Dbajte na to, aby bola reťaz
stále ostrá a aby bola riadne usadená na vodiacej
lište. Zaistite správne namazanie a čistotu reťaze
a vodiacej lišty píly. Udržujte rukoväti píly suché
a čisté. Dbajte na to, aby neboli znečistené olejom
alebo mazivom.
Vyvarujte sa rezania
♦
♦
♦
Upraveného reziva.
Do zeme.
Do drôtených plotov, klincov atď.
Doplnkové bezpečnostné pokyny
♦
♦
♦
♦
Zaistite, aby bol v prípade nehody niekto nablízku
(ale v bezpečnej vzdialenosti).
Ak sa musíte z akéhokoľvek dôvodu dotýkať reťaze píly, uistite sa, či je reťazová píla odpojená od
napájacieho napätia.
Hladina hluku tohto výrobku môže prekročiť
85 dB(A). Preto Vám odporúčame vykonávať
príslušné opatrenia týkajúce sa ochrany sluchu.
Pri manipulácii s pílou môže byť reťazová lišta
horúca. Manipulujte s ňou opatrne.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
♦
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol
stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že
sa s týmto zariadením nebudú hrať.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
8
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre akumulátory a nabíjačky
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek
rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene dielov, pracovného nástroja alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím zariadenia. Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas,
zaistite, aby sa robili pravidelné prestávky.
♦
Poškodenie sluchu.
♦
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití zariadenia (príklad: práca
s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Akumulátor
♦
Nikdy sa nepokúšajte narušiť obal akumulátora.
♦
Zabráňte kontaktu akumulátora s vodou.
♦
Neskladujte akumulátor na miestach, kde môže
teplota presiahnuť 40 °C.
♦
Nabíjajte akumulátory iba pri teplotách v rozsahu
od 10 °C do 40 °C.
♦
Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou s náradím.
♦
Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
Nepokúšajte sa nabíjať poškodené
akumulátory.
Nabíjačky
♦
Nabíjačku BLACK+DECKER používajte iba na
nabíjania akumulátora, ktorý bol dodaný s náradím.
Iné akumulátory môžu prasknúť, spôsobiť zranenie
alebo iné škody.
♦
Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory, ktoré
nie sú na nabíjanie určené.
♦
Poškodené káble ihneď vymeňte.
♦
Zabráňte kontaktu nabíjačky s vodou.
♦
Nabíjačku nerozoberajte.
♦
Nepokúšajte sa nabíjačku preskúmavať.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa
môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce
s týmto náradím.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií líšiť v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň
vibrácií môže byť vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.
Táto nabíjačka nie je určená na vonkajšie
použitie.
Pred použitím si pozorne prečítajte tento
návod.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/ES na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia
vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako
sú časy, keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
Elektrická bezpečnosť
Táto nabíjačka je zabezpečená dvojitou
izoláciou. Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie
v elektrickej sieti zodpovedá napätiu, ktoré
je uvedené na výkonovom štítku. Nikdy sa
nepokúšajte nahradiť nabíjačku priamym
pripojením k zásuvke elektrického prúdu.
Štítky na náradí
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať
tento návod na obsluhu.
♦
Pri práci s týmto náradím používajte ochranné okuliare.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť
výrobca alebo autorizovaný servis Black & Decker,
aby sa zabránilo možným rizikám.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Pri práci s týmto náradím používajte ochranu
sluchu.
Nevystavujte toto náradie dažďu alebo
vysokej vlhkosti.
Smernica 2000/14/ES pre zaručený akustický výkon.
Pozor: Nedoťahujte nadmerne. Utiahnite
rukou. Uťahujte iba prstami.
9
Hlavný vypínač
Poistné tlačidlo
Viečko nádržky na olej
Predný kryt
Nastavovací krúžok napnutia reťaze
Reťaz
Vodiaca lišta
Ochranné puzdro
Zaisťovacia skrutka nastavenia reťaze
Zostava krytu reťaze
Indikátor množstva oleja
Akumulátor
Zostavenie
Poznámka: Reťaz neprepínajte, pretože by to viedlo
k nadmernému opotrebovaniu a skráteniu prevádzkovej
životnosti reťaze a vodiacej lišty.
Poznámka: Ak je reťaz píly nová, počas prvých 2 prevádzkových hodín veľmi často kontrolujte jej napnutie
(po odpojení od napájacieho zdroja), pretože sa nová
reťaz mierne vyťahuje.
Varovanie! Pri práci s touto reťazovou pílou
vždy používajte rukavice.
Varovanie! Pred vykonávaním akéhokoľvek
zostavenia alebo údržby tohto náradie vždy
vypnite a odstráňte akumulátor.
Zväčšenie napnutia reťaze (obr. J, K a L)
Varovanie! Pred zostavením odstráňte
viazaciu pásku, ktorá upevňuje reťaz k vodiacej lište.
♦
Zostavenie vodiacej lišty a reťaze. (obr. A - L)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Postavte reťazovú pílu na stabilný povrch (obr. A).
Úplne uvoľnite zaisťovaciu skrutku nastavenia
reťaze (9) (obr. B).
Odstráňte zostavu krytu reťaze (10) (obr. C).
Otáčajte nastavovacím krúžkom napnutia reťaze
(5) v smere šípky proti smeru pohybu hodinových
ručičiek, pokým to pôjde a tak, aby bola šípka
na nastavovacom krúžku napnutia reťaze (5)
zrovnaná so značkou na zostave krytu reťaze (13)
(obr. D).
Nasaďte reťaz (6) na vodiacu lištu (7) a uistite sa,
či čepele reťaze píly na hornej časti vodiacej lišty
(7) smerujú dopredu (obr. E).
Veďte reťaz (6) pozdĺž vodiacej lišty (7) a natiahnite
ju tak, aby na jednej strane zadnej časti vodiacej
lišty (7) došlo k vytvoreniu slučky.
Veďte reťaz (6) okolo hnacieho ozubeného kolesa
(14). Nasaďte vodiacu lištu (7) na polohovacie
výstupky (15) (obr. F a G).
Nasaďte zostavu krytu reťaze (10) na reťazovú pílu
(obr. H) a uistite sa, či sú zarovnané šípky (obr. I).
Otočte zaisťovaciu skrutku nastavenia reťaze (9)
v smere pohybu hodinových ručičiek, aby došlo
k upevneniu zostavy krytu reťaze (10), a zľahka ju
dotiahnite (obr. I).
Otočte zaisťovaciu skrutku nastavenia reťaze (9)
o 180° proti smeru pohybu hodinových ručičiek,
aby došlo k uvoľneniu napnutia reťaze (obr. J).
Otáčajte nastavovacím krúžkom napnutia reťaze
(5) v smere pohybu hodinových ručičiek, pokým
nebude reťaz (6) napnutá. Uistite sa, či je reťaz
(6) na vodiacej lište (7) riadne usadená (obr. K).
Skontrolujte napnutie reťaze podľa nižšie uvedeného postupu. Reťaz príliš nenapínajte.
Dotiahnite zaisťovaciu skrutku nastavenia reťaze
(9) (obr. L).
♦
Otočte zaisťovaciu skrutku nastavenia reťaze (9)
o 180° proti smeru pohybu hodinových ručičiek,
aby došlo k uvoľneniu napnutia reťaze. (obr. J)
Napnite reťaz píly pomocou nastavovacieho krúžku
na napnutie reťaze (5). Otáčanie v smere pohybu
hodinových ručičiek spôsobuje napínanie (obr. K).
Dotiahnite riadne zaisťovaciu skrutku nastavenia
reťaze (9) (obr. L).
Nasadenie a vybratie akumulátora (obr. M)
♦
♦
Ak chcete akumulátor (12) nasadiť, zarovnajte ho
s miestom jeho uloženia v náradí. Zasuňte akumulátor do náradia a zatlačte naň tak, aby došlo k jeho
riadnemu usadeniu.
Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte uvoľňovacie
tlačidlo (16) a súčasne ho vysúvajte z náradia.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Nabíjanie akumulátora (obr. N)
Akumulátor musí byť nabitý pred prvým použitím a vždy,
keď dôjde k výraznému poklesu jeho výkonu. Akumulátor sa môže počas nabíjania zahrievať. Ide o normálny
stav, ktorý neznamená žiadny problém.
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, ak okolitá teplota
klesne pod 10 °C alebo ak presiahne 40 °C. Odporúčaná
teplota prostredia na nabíjanie: približne 24 °C.
Poznámka: Nabíjačka nebude nabíjať akumulátor,
ak je teplota jeho článku nižšia než asi 10 °C alebo
vyššia než 40 °C. Akumulátor by sa mal ponechať
v nabíjačke a nabíjačka ho začne znovu automaticky
nabíjať, hneď ako sa teplota článkov akumulátora
zvýši alebo zníži.
♦
Ak chcete akumulátor (12) nabiť, vložte ho do nabíjačky (19). Akumulátor je možné vložiť do nabíjačky
iba jedným spôsobom. Nepoužívajte nadmernú
silu. Uistite sa, že je akumulátor v nabíjačke riadne
usadený.
♦
Pripojte nabíjačku k sieti a zapnite ju.
Indikátor nabíjania (18) bude blikať.
Nabíjanie sa ukončí, hneď ako indikátor nabíjania (18)
začne neprerušovane svietiť. Akumulátor sa môže ponechať v nabíjačke neobmedzene dlhý čas. Pri občasnom
udržiavacom nabíjaní akumulátora dôjde k rozsvieteniu
príslušnej LED kontrolky.
♦
Vybité akumulátory nabite do 1 týždňa. Prevádzková životnosť akumulátora sa značne skráti, ak je
skladovaný vo vybitom stave.
Kontrola a nastavenie napnutia reťaze píly
(obr. K)
Pred použitím píly a po každých 10 minútach práce
s pílou musíte skontrolovať napnutie reťaze.
♦
Vyberte akumulátor (12).
♦
Mierne zatiahnite za reťaz (6), ako na uvedenom
obrázku (detail v obr. K). Napnutie je správne, ak
reťaz (6) pri povytiahnutí do vzdialenosti 3 mm
od vodiacej lišty (7) zaskočí späť. Medzi vodiacou
lištou (7) a reťazou píly (6) by nemal byť na spodnej
strane vodiacej lišty žiadny previs.
10
Ponechanie akumulátora v nabíjačke
Zapnutie (obr. O)
Akumulátor môže byť ponechaný v nabíjačke so svietiacou LED kontrolkou neobmedzene dlhý čas. Nabíjačka
bude akumulátor udržiavať v úplne nabitom stave.
♦
Uchopte pílu pevne oboma rukami. Stlačte palcom
poistné tlačidlo (2) a potom stlačte hlavný vypínač
(1), aby došlo k spusteniu píly.
♦
Hneď ako dôjde k spusteniu motora, odstráňte
palec z poistného tlačidla (2) a držte pevne rukoväti.
Na náradie príliš netlačte, nechajte náradie pracovať
vlastným tempom. Práca je účinnejšia a bezpečnejšia,
ak používate náradie a nástroje na účely, na aké sú určené. Príliš veľký tlak vedie k rozťahovaniu reťaze píly (6).
Diagnostická funkcia nabíjačky
Ak deteguje nabíjačka vybitý alebo poškodený akumulátor, indikátor nabíjania (18) začne rýchlo červeno blikať.
Postupujte nasledovne:
♦
Vyberte akumulátor (12) z nabíjačky a vložte ho
späť.
♦
Ak bude kontrolka nabíjania červeno blikať stále
rovnako rýchlo, použite iný akumulátor, aby ste sa
uistili, či nabíjačka pracuje správne.
♦
Ak prebieha nabíjanie iného akumulátora správne, pôvodný je poškodený a mal by byť vrátený
autorizovanému servisu, kde bude zaistená jeho
recyklácia.
♦
Ak je pri použití iného akumulátora indikácia rovnaká ako pri pôvodnom akumulátore, zverte kontrolu
a testovanie nabíjačky autorizovanému servisu.
Poznámka: Skúška, ktorá určí, či je akumulátor poškodený, môže trvať až 30 minút. Ak je akumulátor
príliš horúci alebo ak je príliš studený, LED kontrolka bude striedavo pomaly a rýchlo opakovane
červeno blikať.
Ak dôjde k zablokovaniu reťaze (6) alebo
vodiacej lišty (7)
♦
♦
♦
♦
Stínanie stromov (obr. P, Q a R)
Neskúsení používatelia by sa nemali pokúšať píliť
stromy. Používateľ môže utrpieť zranenie alebo môže
spôsobiť škodu na majetku, ak nebude brať do úvahy
smer pádu stromu. Strom sa môže rozštiepiť a počas
rezania môže taktiež dôjsť k pádu poškodenej alebo
suchej vetvy. Bezpečná vzdialenosť okolitých osôb,
budov a ďalších objektov od stínaného stromu zodpovedá minimálne 2,5-násobku jeho výšky. Osoby, budovy
alebo predmety nachádzajúce sa v tomto priestore sú
vystavené riziku zasiahnutia padajúcim stromom.
Indikátor stavu nabitia (obr. N)
Akumulátor je vybavený indikátorom stavu nabitia.
Používa sa na zobrazenie stavu nabitia akumulátora
počas jeho použitia a v priebehu nabíjania.
♦
Stlačte tlačidlo indikátora stavu nabitia (17).
Pred pokusom o sťatie stromu:
♦
Uistite sa, že prerezávanie vetiev stromov nezakazuje alebo nereguluje platný miestny zákon alebo
predpis.
♦
Berte do úvahy všetky nasledujúce podmienky,
ktoré môžu ovplyvniť smer pádu stromu:
♦
Určený smer pádu.
♦
Prirodzený sklon stromu.
♦
Neobvyklé zložité štruktúry ťažkej vetvy alebo
jej rozloženie.
♦
Okolostojace stromy a prekážky, vrátane
nadzemných vedení a podzemných sietí.
♦
Rýchlosť a smer vetra.
Pripravte si plán úniku pred padajúcimi vetvami a úlomkami. Zaistite, aby na únikovej ceste neboli žiadne
prekážky, ktoré by bránili v pohybe. Pamätajte, že vlhká
tráva a čerstvo orezaná kôra sú klzké.
♦
Nepokúšajte sa stínať stromy, ktorých priemer
kmeňa je väčší než pracovná dĺžka lišty reťazovej
píly.
♦
Urobte do kmeňa smerový zárez, aby ste určili smer
pádu stromu.
♦
Potom urobte horizontálny rez do hĺbky, ktorá
zodpovedá zhruba 1/5 až 1/3 priemeru stromu,
ktorý bude rovnobežný s rovinou základne stromu
(obr. P).
♦
Potom nad prvým rezom na rovnakej strane stromu
urobte druhý rez, ktorý bude s horizontálnym rezom
zvierať uhol 45°.
Naplnenie nádržky na olej (obr. O)
♦
♦
Vypnite náradie.
Vyberte akumulátor (12).
Rozovrite rez pomocou klinov, aby došlo k uvoľneniu tlaku na vodiacu lištu (7). Nepokúšajte sa pílu
uvoľniť prudkými pohybmi.
Začnite nový rez.
Odoberte viečko nádržky (3) a naplňte nádržku odporúčaným typom oleja na reťaze. Množstvo oleja
v nádržke môžete sledovať pomocou indikátora
(11). Znovu nasaďte viečko nádržky (3).
Pravidelne pílu vypínajte a kontrolujte množstvo
oleja pomocou indikátora (11). Ak je v nádržke
menej než štvrtina požadovaného množstva oleja,
vyberte z píly akumulátor a doplňte do nádržky
správny typ oleja.
Mazanie reťaze
Odporúčame Vám, aby ste počas celej prevádzkovej životnosti tejto reťazovej píly používali iba olej
Black & Decker, pretože zmesi rôznych olejov by mohli
viesť k zníženiu kvality oleja, čo by drasticky skrátilo
prevádzkovú životnosť reťaze píly a objavili by sa
ďalšie riziká.
Nikdy nepoužívajte už použitý olej, príliš hustý olej alebo
veľmi riedky olej určený pre šijacie stroje.
Také oleje by mohli spôsobiť poškodenie Vašej reťazovej píly. Používajte iba oleje správnej triedy (kat.
č. A6023-QZ).
♦
Táto reťazová píla bude počas použitia dávkovať
olej na reťaz automaticky.
11
♦
♦
polohu polien alebo kmeňa tak, že si naňho sadnú
alebo že na ňom budú stáť. Zaistite, aby sa reťaz
píly nedostala do kontaktu so zemou.
Z druhej strany kmeňa stromu urobte jednoduchý
horizontálny rez, ktorý sa bude nachádzať asi 25
až 50 mm nad smerovým zárezom. (obr. Q). Nikdy
nerobte rez do smerového zárezu, pretože by ste
stratili kontrolu nad ovládaním smeru pádu stromu.
Zarazte do zárezu vhodný klin alebo kliny, aby došlo
k jeho rozovretiu a k pádu stromu (obr. R).
Ak používate pri rezaní stojan (obr. U):
Ak je to možné, vždy zásadne odporúčame použitie
stojana.
♦
Umiestnite guľatinu do stabilnej polohy. Vždy režte
mimo oporných bodov stojana. Na pripevnenie
obrobku používajte upínacie svorky alebo pásy.
Prerezávanie vetiev stromu
Uistite sa, že prerezávanie vetiev stromov nezakazuje
alebo nereguluje platný miestny zákon alebo predpis.
Prerezávať by mali skúsení pracovníci, pretože hrozí
zvýšené riziko zovretia reťaze píly a spätného rázu.
Orezávanie vetiev (obr. V)
Odstraňovanie vetiev zo sťatého stromu. Pri orezávaní
vetiev nechajte väčšie spodné vetvy, aby podopierali
sťatý strom. Malé vetvy odstraňujte jedným rezom.
Vetvy, na ktoré pôsobí tlak, by mali byť rezané zo spodnej strany vetvy smerom k hornej strane vetvy, aby ste
zabránili zablokovaniu píly v reze.
Orežte vetvy z opačnej strany stromu a dbajte na to,
aby sa kmeň stromu nachádzal medzi Vami a pílou.
Nikdy nerežte, ak máte pílu medzi nohami, a nikdy si
nesadajte na vetvy, ktoré budete rezať.
Pred prerezávaním berte do úvahy všetky podmienky, ktoré môžu ovplyvniť smer pádu, vrátane:
♦
Dĺžky a hmotnosti rezanej vetvy.
♦
Neobvyklé zložité štruktúry ťažkej vetvy alebo jej
rozloženie.
♦
Okolitých stromov a prekážok, vrátane prekážok
nad hlavou.
♦
Rýchlosti a smeru vetra.
♦
Vetiev, ktoré sú prepletené s inými vetvami.
Pracovník by mal brať do úvahy prístup k vetvám stromu
a smer ich pádu. Vetvy stromu sa môžu ľahko vrhnúť
smerom ku kmeňu. Okrem toho môžu vetvy ohroziť
okolostojace osoby, objekty a iný majetok, nachádzajúci
sa pod nimi.
♦
Z dôvodu zabránenia rozštiepania urobte prvý rez
smerom hore. Hĺbka rezu by mala zodpovedať
maximálne jednej tretine priemeru vetvy.
♦
Urobte druhý rez smerom dole proti prvému rezu.
Poruchy a postupy na ich
odstránenie
Problém
Možná príčina
Možné riešenie
Náradie nie je
možné zapnúť
Nie je stlačené
poistné tlačidlo
Stlačte poistné
tlačidlo
Nie je nasadený
akumulátor
Nasaďte akumulátor
Akumulátor nie je
nabitý
Nabite akumulátor
Akumulátor nie je
nasadený správne
Odstráňte akumulátor a nasaďte ho
znovu
Rezanie dreva (obr. S, T a U)
Spôsob rezania závisí od spôsobu podoprenia rezaného materiálu. Ak je to možné, vždy používajte vhodný
stojan na rezanie dreva. Vždy začnite rez s reťazou píly
v chode a tak, aby bol hrotový doraz (19) v kontakte
s drevom (obr. S). Pri dokončení rezu vykonajte otočný
pohyb pomocou hrotového dorazu.
Ak je materiál pri rezaní podopretý po celej dĺžke:
♦
Robte rez smerujúci dole, ale zabráňte tomu, aby
sa píla dostala do kontaktu so zemou, pretože by
došlo k rýchlemu otupeniu reťaze.
Reťaz sa nezasta- Reťaz je príliš
vuje do 2 sekúnd, voľná
ak dôjde k vypnutiu náradia
Skontrolujte napnutie reťaze
Lišta/reťaz sú
horúce alebo sa
objaví dym
Prázdna nádržka
na olej
Skontrolujte množstvo oleja
Zapchatý otvor
pre mazací olej
na lište píly
Očistite otvory
pre mazací olej (21
- obr. E) a vyčistite
drážku vo vodiacej
lište
Reťaz je príliš
napnutá
Skontrolujte napnutie reťaze
Vodiaca lišta píly
musí byť namazaná
Kompletne namažte vodiacu lištu
Ak je materiál pri rezaní podopretý na oboch
koncoch:
♦
Najskôr režte smerom dole do jednej tretiny, aby
ste zabránili štiepaniu, a potom veďte druhý rez
smerom proti prvému rezu.
Ak je materiál pri rezaní podopretý na jednom konci:
♦
Najskôr režte jednu tretinu priemeru smerom hore,
aby ste zabránili štiepaniu a potom režte smerom
dole.
Reťazová píla
nevykonáva
správne rezy
Reťaz sa pohybuje Skontrolujte
opačne
a opravte smer
otáčania reťaze
Nabrúste ju
Ak režete na svahu:
♦
Vždy stojte na svahu nad rezaným materiálom.
Ak režete drevo na zemi (obr. T):
♦
Zaistite si drevo pomocou zarážok alebo klinov.
Používateľ píly alebo iné osoby by nemali zaisťovať
12
Problém
Možná príčina
Možné riešenie
Ostrosť reťaze píly
Reťazová píla
nespotrebováva
olej
Nečistoty v nádrži
Vyprázdnite z nádržky olej
Zuby pílovej reťaze sa otupia okamžite pri kontakte
rotujúcej reťaze so zemou alebo s klincami.
Mazací otvor
vo viečku je
zapchatý
Odstráňte nečistoty
z tohto otvoru
Napnutie reťaze píly
Nečistoty na reťazovej lište
Odstráňte tieto
nečistoty a očistite
vodiacu lištu
Čo robiť, ak potrebuje Vaša píla opravu.
Pravidelne kontrolujte napnutie pílovej reťaze.
Vaša reťazová píla je vyrobená tak, aby spĺňala požiadavky platných bezpečnostných predpisov. Opravy
by mali vykonávať iba kvalifikované osoby, ktoré budú
používať originálne náhradné dielce. Nedodržanie
tohto pokynu môže viesť k značnému ohrozeniu obsluhy. Odporúčame Vám, aby ste tento návod uložili na
bezpečnom mieste.
Nečistoty vo výstu- Odstráňte tieto
pe pre mazací olej nečistoty
Píla sa náhle
zastaví počas
práce
Vybitý akumulátor
Skontrolujte nabitie
akumulátora stlačením indikátora
stavu nabitia. Ak
to je nutné, nabite
akumulátor.
Ochrana životného prostredia
Akumulátor je príliš Pred pokračovahorúci.
ním v práci alebo
pri nabíjaní nechajte akumulátor
aspoň 30 minút
vychladnúť.
Prúdová ochrana
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať
alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho
spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Znovu zapnite pílu
Nechajte náradie
pracovať jeho
vlastným tempom.
Zamedzte preťažovaniu náradia
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Údržba
Pravidelná údržba zaručuje dlhú prevádzkovú životnosť
tejto píly. Odporúčame Vám, aby ste v pravidelných
intervaloch vykonávali nasledujúce kontroly.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby
elektrického náradia:
♦
Vypnite pílu a odpojte ju od napájacieho zdroja.
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie
odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Množstvo oleja
Hladina oleja v nádržke by sa nemala nachádzať
pod značkou pre 1/4 množstva.
Reťaz a vodiaca lišta
♦
♦
♦
Miesto najbližšieho autorizovaného ser visu
Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej
v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov
Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.
Po niekoľkých prevádzkových hodinách a pred
uložením tejto píly odstráňte z píly vodiacu lištu
(7) aj s reťazou píly (6) a očistite ich.
Uistite sa, či je čistý kryt reťaze, a ak je to nutné,
odstráňte z neho všetky nečistoty.
Namažte vodiacu lištu a ozubené koliesko cez
mazacie otvory ozubeného kolieska (21) (obr. E).
Tak bude zaistené rovnomerné opotrebovanie
po celej dĺžke vodiacej lišty.
Technické údaje
Napájacie napätie
Dĺžka vodiacej lišty
Maximálna dĺžka vodiacej lišty
Rýchlosť reťaze (naprázdno)
Maximálna dĺžka rezu
Množstvo oleja
Hmotnosť
Brúsenie reťaze píly
Ak chcete od píly získať maximálny výkon, je dôležité,
aby boli zuby reťaze stále ostré.
Návod na tento úkon nájdete na obale brúsiacej súpravy.
Výmena opotrebených pílových reťazí
Náhradné reťaze sú k dispozícii u predajcov alebo
servisných zástupcov Black & Decker. Vždy používajte
originálne náhradné dielce.
13
V
mm
mm
m/s
mm
ml
kg
GKC3630L20 (H1)
36
300
300
5
300
115
3,8
Akumulátor
Napájacie napätie
Kapacita
Typ
Nabíjačka
Vstupné napätie
Výstupné napätie
Prúd
Približný čas nabíjania
V
Ah
V
V
mA
min
Záruka
BL2036
36
2,0
Li-Ion
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny
voľného obchodu EFTA.
905673** (typ 1)
230
36
1 300
90
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker v priebehu
24 mesiacov od kúpy akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielcov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi
autorizovaného servisu Black & Decker.
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
LpA (akustický tlak) 72,8 dB(A), odchýlka (K) 1,2 dB(A),
LWA (akustický výkon) 92,8 dB (A), odchýlka (K) 1,2 dB (A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa
normy EN 60745:
Hodnota vibrácií (ah) 5,5 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s²
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete
na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
SMERNICA TÝKAJÚCA SA VONKAJŠIEHO HLUKU
14
GKC3630L20
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-13.
Navštívte, prosím, naše internetové stránky
www.blackanddecker.sk a zaregistrujte tu Váš
nový výrobok. Registrácia umožňuje spoločnosti
Black & Decker informovať zákazníkov o priebežných
zmenách a nových výrobkoch. Ďalšie informácie
o značke Black & Decker a o celom rade našich
ďalších výrobkov nájdete na adrese
www.blackanddecker.sk.
2006/42/ES, Reťazová píla, Príloha IV
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, The Netherlands
Číslo úradne stanoveného orgánu: 0344
Hodnota akustického výkonu meraná podľa normy
2000/14/ES (Článok 13, Príloha III):
LWA (meraný akustický výkon) 92,8 dB(A)
Odchýlka (K) 1,2 dB(A)
LWA (zaručený akustický výkon) 94 dB(A)
Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky smerníc 2014/30/
EÚ a 2011/65/EÚ. Ak chcete získať ďalšie informácie,
kontaktujte, prosím, spoločnosť Black & Decker na tejto
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na konci
tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
R. Laverick
Technický riaditeľ
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
30. 6. 2014
zst00255934 - 19-12-2014
14
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
15
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising