HVFE2150L | Black&Decker HVFE2150L DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

Instrukcja obsługi w załączniku
509213 - 49 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
HVFE2150L
HVFE2150LB
HVFE2150LR
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Odkurzacz Dustbuster firmy BLACK+DECKER jest przeznaczony do sprzątania na sucho. Urządzenie to nie nadaje się do
celów profesjonalnych.
Przed pierwszym użyciem odkurzacza dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję.
Przepisy bezpieczeństwa
riów lub przystawek innych, niż
zalecane w tej instrukcji, lub obsługiwanie odkurzacza w sposób
niezgodny z opisem grozi doznaniem urazu.
♦ Przechowuj niniejszą instrukcję.
Ostrzeżenie! Przeczytaj Zastosowanie odkurzacza
wszystkie zamieszczone ♦ Nie zasysaj odkurzaczem żadnych
cieczy ani łatwopalnych materiatutaj wskazówki bezpiełów.
czeństwa. Nieprzestrzeganie ♦ Nie używaj odkurzacza w pobliżu
ich może doprowadzić do powody.
rażenia prądem elektrycznym,
♦ Nie zanurzaj odkurzacza w wopożaru, a nawet ciężkiego uradzie.
zu ciała.
♦ Nie ciągnij za kabel ładowarki, by
Ostrzeżenie: Przy korzyodłączyć ją od sieci. Chroń kabel
staniu z urządzeń akumulatoprzed wysoką temperaturą, olejem
rowych dokładnie przestrzegaj
i ostrymi krawędziami.
wskazówek zawartych w tej in♦ Urządzenie to może być obsługistrukcji i podstawowych przewane przez dzieci od 8. roku życia
pisów bhp, by w ten sposób
i osoby o ograniczonej sprawności
zminimalizować ryzyko pożafizycznej, czuciowej lub umysłoru, wycieku elektrolitu, czy też
wej, jeżeli są przy tym nadzorodoznania urazu ciała i szkód
wane i instruowane i zdają sobie
rzeczowych.
sprawę z ewentualnych niebezpie♦ Przed pierwszym użyciem odkuczeństw. Pilnuj, by dzieci nie uczyrzacza dokładnie przeczytaj niniejniły sobie z niego zabawy. Dzieci
szą instrukcję.
mogą się zajmować czyszczeniem
♦ W instrukcji tej opisano zgodne
i konserwacją tylko pod nadzorem.
z przeznaczeniem zastosowanie
odkurzacza. Używanie akceso2
POLSKI
Kontrola i naprawy
♦ Nieużywany odkurzacz przechowuj w suchym miejscu.
♦ Przed użyciem odkurzacza
sprawdź, czy nie zawiera uszko- ♦ Uniemożliw dzieciom dostęp do
przechowywanych urządzeń.
dzonych elementów, czy jakieś
części nie są pęknięte, czy wy- Pozostałe zagrożenia
łącznik jest sprawny i czy nie wy- Przy korzystaniu z urządzenia mogą
stąpiły jakieś inne okoliczności, wystąpić dodatkowe zagrożenia być
które mogłyby negatywnie wpły- może nieuwzględnione w przepisach
nąć na działanie urządzenia.
bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą
♦ Nie używaj odkurzacza, gdy jakaś one w przypadku niewłaściwego lub
jego część jest uszkodzona.
zbyt długiego używania urządzenia.
♦ W razie uszkodzenia jakiejś części Nawet przy przestrzeganiu odnozleć jej naprawę lub wymianę jed- śnych przepisów bezpieczeństwa
nemu z naszych autoryzowanych i stosowaniu przewidzianych urząwarsztatów serwisowych.
dzeń zabezpieczających nie da się
♦ Regularnie sprawdzaj kabel ła- uniknąć pewnych zagrożeń. Zaliczają
dowarki, czy jego stan nie budzi się do nich:
zastrzeżeń. W razie zużycia lub ♦ Obrażenia ciała wskutek dotknięuszkodzenia kabla wymień ładocia obracających się/ruchomych
warkę.
elementów.
♦ Nigdy nie próbuj usuwania ani wy- ♦ Skaleczenia, jakich można doznać
miany jakichkolwiek części nieopiprzy wymianie elementów, noży
sanych w tej instrukcji.
i akcesoriów.
Dodatkowe wskazówki ♦ Narażenie zdrowia przy dłuższym
używaniu urządzenia. W takich
bezpieczeństwa pracy
sytuacjach rób regularne przerwy
Po użyciu
w pracy.
♦ Zanim zaczniesz czyścić łado- ♦ Pogorszenie słuchu.
warkę lub uchwyt do ładowania, ♦ Upośledzenie zdrowia wskutek
wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
wdychania pyłu (np. powstająsieciowego.
cego podczas obróbki drewna,
3
POLSKI
a zwłaszcza dębu, buku i MDF).
Akumulatory i ładowarki
Akumulatory
♦ W żadnym wypadku nie otwieraj
akumulatora.
♦ Nie wystawiaj akumulatora na
działanie wilgoci.
♦ Chroń akumulator przed wysoką
temperaturą.
♦ Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym temperatura może
przekroczyć 40 oC.
♦ Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia między 10 i 40 oC.
♦ Akumulator ładuj tylko za pomocą dostarczonej ładowarki. Użycie
niewłaściwej ładowarki grozi porażeniem prądem elektrycznym lub
przegrzaniem akumulatora.
♦ Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona środowiska”.
♦ Uważaj, by wskutek przekłucia
lub uderzenia nie uszkodzić ani
nie zdeformować akumulatora, co
grozi oparzeniem i pożarem.
♦ Nie ładuj uszkodzonych akumulatorów.
4
♦ W ekstremalnych warunkach zastosowania z akumulatora może
wyciekać elektrolit. W razie zauważenia cieczy na obudowie
akumulatora ostrożnie zetrzyj ją
szmatą. Uważaj, by elektrolit nie
zanieczyścił skóry.
♦ Gdyby jednak elektrolit prysnął na
skórę lub w oczy, zastosuj się do
następującej porady.
Ostrzeżenie! Elektrolit jest żrący
i grozi oparzeniem lub wyrządzeniem
szkód rzeczowych. W razie zanieczyszczenia skóry natychmiast obficie spłucz ją wodą. Przy zaczerwienieniach, podrażnieniach lub innych
niepokojących objawach zgłoś się
do lekarza. Gdyby roztwór prysnął
w oczy, natychmiast przepłucz je
dużą ilością czystej wody i skorzystaj
z pomocy lekarskiej.
Ładowarki
Ładowarka jest przystosowana do
zasilania prądem o tylko jednym napięciu. Sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe zgadza się z wartością
podaną na tabliczce znamionowej
ładowarki.
Ostrzeżenie! Nigdy nie przyłączaj
urządzenia bezpośrednio do sieci.
POLSKI
♦ Ładowarki BLACK+DECKER
używaj tylko do ładowania
akumulatorów dostarczonych
wraz z urządzeniem. Inne
akumulatory mogą pęknąć,
co grozi wyrządzeniem szkód
rzeczowych i osobowych.
♦ Nigdy nie próbuj ładować baterii.
♦ W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę producentowi
lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu BLACK+DECKER.
Postępowanie wbrew temu nakazowi naraża użytkownika na niebezpieczeństwo.
♦ Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.
♦ Nie otwieraj ładowarki.
♦ Nie dokonuj w ładowarce żadnych
przeróbek
♦ W czasie ładowania urządzenie/
akumulator muszą się znajdować
w dobrze wentylowanym miejscu.
Bezpieczeństwo elektryczne
Symbole na ładowarce
Przed pierwszym użyciem ładowarki dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
Ładowarka jest podwójnie zaizolowana i dlatego żyła
uziemiająca nie jest konieczna. Zawsze sprawdzaj,
czy lokalne napięcie sieciowe zgadza się z wartością
podaną na tabliczce znamionowej ładowarki.
Bezpieczny transformator separujący. Wyjście transformatora jest galwanicznie oddzielone od sieci.
W zbyt wysokiej temperaturze otoczenia ładowarka
automatycznie się wyłącza i nie daje się już uruchomić. Trzeba ją wówczas odłączyć od sieci i oddać do
naprawy w autoryzowanym warsztacie serwisowym.
Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do pracy
w zamkniętych pomieszczeniach.
Konserwacja
Urządzenia akumulatorowe firmy BLACK+DECKER odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymagają konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
niezbędne jest ich regularne czyszczenie.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji urządzeń akumulatorowych wykonaj następujące czynności:
♦ Jeżeli jest to urządzenie ze zintegrowanym akumulatorem,
wyłącz je i całkowicie rozładuj akumulator.
♦ Zanim zaczniesz czyścić ładowarkę, odłącz ją od sieci.
Ładowarka nie wymaga konserwacji z wyjątkiem regularnego czyszczenia.
♦ Systematycznie za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty czyść szczeliny wentylacyjne w urządzeniu
i ładowarce.
♦ Regularnie przecieraj obudowę silnika wilgotną szmatą.
Nie używaj do tego celu żadnych ściernych środków czyszczących ani takich, które zawierają rozpuszczalniki.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób
BLACK+DECKER nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj go
do śmieci komunalnych, a jedynie oddaj do specjalistycznego
zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku
do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
Firma BLACK+DECKER chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego,
który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
5
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy BLACK+DECKER, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
zst00295320 - 09-06-2016
6
BLACK+DECKER
b)
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu
niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki BLACK+DECKER reprezentują
bardzo wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
BLACK+DECKER gwarantuje sprawne dziaáanie
produktu w przypadku postĊpowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą
uszkodzonych czĊĞci) w okresie 24 miesiĊcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
b)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa. W szczególnoĞci profesjonalne uĪytkowanie amatorskich narzĊdzi
BLACK+DECKER powoduje utratĊ gwarancji;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem osprzĊtu innego niĪ zalecany przez
BLACK+DECKER;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne lub, które byáy naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania
siĊ zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
7
8
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
POLSKI
Elementy odkurzacza
Odkurzacz ten zawiera niektóre lub wszystkie spoĞród wymienionych niĪej elementów.
1. Wyáącznik
2. RĊkojeĞü
3. Dysza
4. Ssawka szczelinowa
5. WskaĨnik diodowy áadowania
6. Pokrywa pojemnika na kurz
7. Pojemnik na kurz
8. Szczotka do tapicerki
9. Zatrzask zwalniający rury przedáuĪającej
10. Rura przedáuĪająca
11. Zatrzask szczotki do parkietów
12. Szczotka rozkáadana
13. Szczotka do parkietów
14. Uchwyt do áadowania akumulatorów
Montaī na ğcianie
By móc áatwo przechowywaü i áadowaü odkurzacz, przytwierdĨ
uchwyt do Ğciany w dogodnym dla siebie miejscu.
Tak dobierz elementy mocujące uchwyt Ğcienny, by pasowaáy
do danego rodzaju Ğciany i byáy w stanie wytrzymaü ciĊĪar
odkurzacza.
Ƈ Zaznacz pozycje otworów na wkrĊty (w takiej odlegáoĞci
od gniazda sieciowego, by móc áadowaü powieszony na
Ğcianie odkurzacz).
• PrzeprowadĨ kabel áadowarki przez wygiĊtą szczelinĊ w
uchwycie Ğciennym, pozostawiając luz ok. 20 cm
Tak powieĞ odkurzacz na Ğcianie, by otwór na spodzie
urządzenia zaczepiá siĊ o haki na uchwycie Ğciennym.
•
Akumulatory
We wnĊtrzu odkurzacza nie ma Īadnych elementów
podlegających konserwacji przez uĪytkownika.
By zgodnie z przepisami zutylizowaü akumulator
i inne wewnĊtrzne elementy odkurzacza, oddaj
go do autoryzowanego warsztatu serwisowego
BLACK+DECKER.
14
NapiĊcie
Akumulator
Masa
VDC
Typ
kg
áadowarka
NapiĊcie wejĞciowe
NapiĊcie wyjĞciowe
NatĊĪenie prądu wyjĞciowego
PrzybliĪony czas áadowania
Masa
VAC
VDC
mA
h
kg
Dane techniczne
HVFE2150L
(H1)
21,6
litowo-jonowy
2,84
ETPCA-276050WV
ETPCA-276050WB
220-240
27,2
500
4
0,38
HVFE2150LB
(H1)
21,6
litowo-jonowy
2,84
ETPCA-276050WV
ETPCA-276050WVB
220-240
27,2
500
4
0,38
HVFE2150LR
(H1)
21,6
litowo-jonowy
2,84
ETPCA-276050WV
ETPCA-276050WB
220-240
27,2
500
4
0,38
13
Wykrywanie i usuwanie usterek
Kombinacja diod ğwiecĆcych
Akumulator jest gorĆcy
Kombinacja diod ğwiecĆcych przy âadowaniu
Akumulator nie daje siċ naâadowaý
Ğrodek zaradczy
Przed kontynuowaniem ochâodĩ akumulator
Ğrodek zaradczy
- SprawdĨ, czy uĪyto wáaĞciwej áadowarki. Powtórz operacjĊ áadowania. Gdy usterka
nadal wystĊpuje, oddaj áadowarkĊ do autoryzowanego warsztatu serwisowego BLACK+DECKER
áadowarka nie âaduje akumulatora
12
Elementy odkurzacza
11
Czyszczenie Àltra wylotowego
Wytrzeý szmatĆ lub miċkkĆ
szczoteczkĆ
Dokâadnie wysuszyý
10
Po oczyszczeniu Àltrów ponownie zmontuj odkurzacz lub kontynuuj mycie
Mycie
Dokâadnie wysuszyý
9
Czyszczenie Àltra cyklonowego
Wystukaý w celu opróīnienia
8
Opróīnianie
Wystukaý w celu opróīnienia
By zapewniü jak najwiĊkszą siáĊ ssania podczas pracy, trzeba regularnie czyĞcic ¿ltry.
7
Szczotka
Szczotka do parkietów
Czyszczenie szczotki do parkietów
6
Ssawka szczelinowa
Rura przedâuīajĆca
5
Kombinacje diod ğwiecĆcych
Diody Ğwiecące informują o áadunku akumulatora tak samo, jak podczas áadowania.
Akumulator jest prawie rozâadowany
Akumulator jest caâkowicie rozâadowany
Akcesoria
Szczotka
4
Kombinacje diod ğwiecĆcych
Lampka gaĞnie po caákowitym rozáadowaniu akumulatora.
Odkurzacz moĪna pozostawiü przyáączony do áadowarki. Podczas pracy odkurzacz moĪe siĊ nagrzewaü.
ZaâĆczanie
WyâĆcznik
3
áadowanie
Kombinacje diod ğwiecĆcych
2
Instrukcja obsâugi
Download PDF

advertising