HVFE2150L | Black&Decker HVFE2150L DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

Pokyny pro použití na zadní straně
Upozornění !
Určeno pro kutily.
588779-70 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
HVFE2150L
HVFE2150LB
HVFE2150LR
ČESKY
Použití výrobku
Váš ruční vysavač Black & Decker Dustbuster ® je určen pro
vysávání při úklidových pracích. Tento výrobek je určen pouze
pro spotřebitelské použití v domácnostech.
Před použitím výrobku si pečlivě pročtěte tento návod
k obsluze.
Bezpečnostní pokyny
Varování! Přečtěte si všechny
bezpečnostní pokyny a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení níže uvedených varování
a pokynů může vést k způsobení úrazu elektrickým proudem,
k vzniku požáru nebo k vážnému zranění.
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného baterií musí být vždy dodržovány
základní bezpečnostní pokyny,
včetně následujících, abyste
snížili riziko vzniku požáru, riziko úniků kapaliny z baterií,
riziko zranění nebo riziko materiálních škod.
♦ Před použitím tohoto výrobku si
pečlivě pročtěte tento návod.
♦ V tomto návodu je popsáno určené použití tohoto výrobku. Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění
jiných pracovních operací, než je
2
doporučeno tímto návodem, může
představovat riziko zranění osob.
♦ Uschovejte tento návod pro další
použití.
Použití výrobku
♦ Nepoužívejte tento vysavač pro
vysávání kapalin nebo materiálů,
které by se mohly vznítit.
♦ Nepoužívejte tento vysavač v blízkosti vody.
♦ Neponořujte tento vysavač do
vody.
♦ Nikdy netahejte za napájecí kabel,
abyste odpojili jeho zástrčku od
zásuvky. Veďte kabel tak, aby nepřecházel přes ostré hrany nebo
horké a mastné povrchy.
♦ Tento výrobek mohou používat
osoby starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými
či duševními schopnostmi nebo
s nedostatkem zkušeností a znalostí, budou-li pod zkušeným dozorem nebo pokud byly seznámeny
s bezpečným použitím výrobku
a pokud pochopily, jaká nebezpečí hrozí při jeho použití. S tímto
výrobkem si nesmí hrát děti. Čištění a uživatelská údržba nesmí
být prováděny dětmi bez dozoru.
ČESKY
Kontroly a opravy
♦ Uložené zařízení musí být vhodně
zabezpečeno před dětmi.
♦ Před použitím vždy zkontrolujte,
zda není zařízení poškozeno nebo Zbytková rizika
zda nejsou poškozeny jeho části. Je-li toto zařízení používáno jiným
Zkontrolujte, zda nejsou rozbity způsobem, než je uvedeno v přilojeho části a zda nejsou poškoze- žených bezpečnostních varováních,
ny spínače nebo jiné díly, které by mohou se objevit dodatečná zbytková
mohly ovlivnit jeho provoz.
rizika. Tato rizika mohou vzniknout
♦ Nepoužívejte toto zařízení, je-li ja- v důsledku nesprávného použití,
kákoli jeho část poškozena nebo dlouhodobého použití atd.
nepracuje-li správně.
Přestože jsou dodržovány příslušné
♦ Opravu nebo výměnu poškozebezpečnostní předpisy a jsou použíných a zničených dílů svěřte auvána bezpečnostní zařízení, určitá
torizovanému servisu.
zbytková rizika nemohou být vylou♦ Pravidelně kontrolujte, zda není
čena. Tato rizika jsou následující:
poškozen kabel nabíječky. Je-li
♦ Zranění způsobená kontaktem
kabel nabíječky poškozen nebo
s jakoukoli rotující nebo pohybující
zničen, nabíječku vyměňte.
se částí.
♦ Nikdy se nepokoušejte demonto♦ Zranění způsobená při výměně javat nebo vyměnit jiné díly než ty,
kýchkoli dílů, pracovních nástrojů
které jsou specifikovány v tomto
nebo příslušenství.
návodu.
♦ Zranění způsobená dlouhodobým
Doplňkové bezpečnostní použitím nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte,
pokyny
aby byly prováděny pravidelné
Po použití
přestávky.
♦ Před čištěním nabíječky nebo
♦ Poškození sluchu.
nabíjecí základny proveďte jejich
♦ Zdravotní rizika způsobená vdeodpojení od sítě.
chováním prachu vytvářeného při
♦ Není-li zařízení používáno, uložte
použití zařízení (příklad: práce se
jej na suchém místě.
3
ČESKY
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Baterie a nabíječky
Baterie
♦ Nikdy se nepokoušejte narušit obal
baterie.
♦ Zabraňte kontaktu baterie s vodou.
♦ Nevystavujte baterie působení tepla.
♦ Neskladujte baterie na místech,
kde může teplota přesáhnout
40 °C.
♦ Nabíjejte baterie pouze při teplotách v rozsahu od 10 °C do 40 °C.
♦ Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou s nářadím. Použití
nesprávné nabíječky může mít za
následek úraz elektrickým proudem nebo přehřátí baterie.
♦ Při likvidaci baterií se řiďte pokyny
uvedenými v části „Ochrana životního prostředí“.
♦ Nepoškozujte a nedeformujte baterii propíchnutím nebo nárazem,
protože hrozí riziko zranění a požáru.
♦ Nenabíjejte poškozené baterie.
♦ V extrémních podmínkách může
docházet k úniku kapaliny z bate4
rie. Jakmile zjistíte únik kapaliny
z baterie, otřete ji pečlivě hadříkem. Dbejte na to, aby se tato látka
nedostala do kontaktu s pokožkou.
♦ Dojde-li k potřísnění pokožky touto
kapalinou nebo dostane-li se tato
kapalina dostane do očí, postupujte podle níže uvedených pokynů.
Varování! Kapalina z baterie může
způsobit zranění osob nebo hmotné
škody. V případě potřísnění pokožky
zasažené místo okamžitě opláchněte vodou. Dojde-li k zrudnutí, bolesti
nebo podráždění zasaženého místa,
vyhledejte lékařské ošetření. Pokud
se kapalina dostane do očí, okamžitě
si je začněte vyplachovat čistou vodou a vyhledejte lékařské ošetření.
Nabíječky
Vaše nabíječka je určena pro provoz pouze pod jedním napětím. Vždy
zkontrolujte, zda napětí v elektrické
síti odpovídá napětí uvedenému na
výkonovém štítku.
Varování! Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku přímým připojením
k síťové zásuvce.
♦ Používejte nabíječku Black & Decker pouze k nabíjení baterie, která
byla dodána s výrobkem. Jiné ba-
ČESKY
♦
♦
♦
♦
♦
♦
terie mohou prasknout, způsobit
zranění nebo jiné škody.
Nikdy se nepokoušejte nabíjet
baterie, které nejsou k nabíjení
určeny.
Je-li poškozen napájecí kabel,
musí být vyměněn výrobcem
nebo v autorizovaném servisu
Black & Decker, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
Nerozebírejte tuto nabíječku.
Nezkoumejte tuto nabíječku.
V průběhu nabíjení musí být zařízení/baterie umístěny na dobře
větraném místě.
Údržba
Vaše zařízení Black & Decker bylo zkonstruováno tak, aby
vám sloužilo dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu.
Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
Varování! Před zahájením jakékoli údržby výrobků napájených
baterií:
♦ Je-li zařízení vybaveno integrovanou baterií, nechejte
baterii při provozu zcela vybít a potom zařízení vypněte.
♦ Před čištěním nabíječky odpojte nabíječku od sítě. Vaše
nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo pravidelné
čištění.
♦ Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦ Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru.
Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo
rozpouštědla.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován
v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále používat nebo
přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu s běžným
komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů.
Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá
chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje
spotřebu surovin.
Elektrická bezpečnost
Symboly na nabíječce
Před použitím výrobku si pečlivě pročtěte tento
návod.
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí sítě odpovídá
napětí na výkonovém štítku.
Bezpečnostní izolační transformátor s ochranou
proti zkratu. Napájení je elektricky odděleno od
výstupu transformátoru.
Je-li okolní teplota příliš vysoká, nabíječka
se automaticky vypne. V důsledku toho bude
nabíječka mimo provoz. Nabíjecí základna musí být
odpojena od zdroje napájení a musí být předána
autorizovanému servisu k opravě.
Nabíjecí základna není určena pro venkovní použití.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné
likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru a recyklace
výrobků Black & Decker po skončení jejich provozní životnosti.
Chcete-li získat výhody této služby, odevzdejte prosím váš
výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který
nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě svých
výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka je nabízena
ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonná záruční
práva. Tato záruka je platná ve všech členských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
5
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu 24 měsíců
od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní vady, společnost
Black & Decker garantuje ve snaze o minimalizování vašich
starostí bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu
celého výrobku za níže uvedených podmínek:
♦ Tento výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo k jeho pronájmu.
♦ Tento výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦ Tento výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním, jinými
předměty nebo nehodou.
♦ Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu
Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit doklad
o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího autorizovaného
servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů
Black & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.
Navštivte prosím naše stránky
www.blackanddecker.co.uk, abyste mohli zaregistrovat
váš nový výrobek Black & Decker a kde budete informováni
o našich nových výrobcích a speciálních nabídkách. Další
informace o značce Black & Decker a o celé řadě našich
dalších výrobků naleznete na adrese
www.blackanddecker.co.uk.
zst00292036 - 23-12-2015
6
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
7
8
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
þESKY
Popis
Tento výrobek se skládá z nČkterých nebo ze všech následujících þástí.
1. Spínaþ zapnuto/vypnuto
2. RukojeĢ
3. Hubice
4. Vysunovací štČrbinový nástavec
5. LED indikátor nabíjení
6. DvíĜka nádoby na neþistoty
7. Nádoba na neþistoty
8. Kartáþ
9. UvolĖovací pĜíchytka prodlužovací trubice
10. Prodlužovací trubice na podlahu
11. UvolĖovací pĜíchytka hubice na podlahu
12. SklápČcí kartáþ
13. Hubice na podlahu
14. Nabíjecí základna
Montáž na stčnu
Nabíjecí základna mĤže být upevnČna na stČnu, což umožní
praktické uložení a souþasnČ poskytne místo pro nabíjení. Jeli nabíjecí základna upevĖována na stČnu, ujistČte se, zda je
zpĤsob upevnČní vhodný pro danou stČnu a hmotnost pĜístroje.
Ƈ Vyznaþte si umístČní otvorĤ pro šrouby (poblíž elektrické
zásuvky pro nabíjení vysavaþe, pokud je umístČn v držáku
na stČnČ).
Ƈ Kabel nabíjeþky vložte do zakĜivené drážky v držáku tak,
aby vyþníval zhruba o 20 cm.
ZavČste vysavaþ do držáku nasunutím otvorĤ v základnČ
vysavaþe na háþky v montážní konzole.
Ƈ
Baterie
UvnitĜ se nenachází žádné þásti urþené k opravám.
Chcete-li zajistit bezpeþnou likvidaci baterie
a vnitĜních komponentĤ, odevzdejte prosím tento
výrobek v autorizovaném servisu Black & Decker.
14
Napájecí napČtí
Baterie
Hmotnost
V
Typ
kg
Nabíjeÿka
Vstupní napČtí
Výstupní napČtí
Proud
PĜibližná doba nabíjení
Hmotnost
V
V
mA
hod
kg
Technické údaje
HVFE2150L
(H1)
21,6
Li-lon
2,84
ETPCA-276050WV
ETPCA-276050WB
220-240
27,2
500
4
0,38
HVFE2150LB
(H1)
21,6
Li-lon
2,84
ETPCA-276050WV
ETPCA-276050WVB
220-240
27,2
500
4
0,38
HVFE2150LR
(H1)
21,6
Li-lon
2,84
ETPCA-276050WV
ETPCA-276050WB
220-240
27,2
500
4
0,38
13
Odstraėování závad
Zpĥsob svícení LED indikátorĥ
Baterie je horká
Ĝešení
Pĝed pokraÿováním poÿkejte na její vychladnutí.
Zpĥsob svícení LED indikátorĥ: nabíjení
Závada baterie
Ĝešení
- Zkontrolujte, zda je použita správná nabíjeþka. Provećte znovu proces nabíjení. Bude-li
závada pĜetrvávat, svČĜte opravu autorizovanému servisu Black & Decker.
Závada nabíjeÿky
12
Popis
11
þištční výstupního Àltru
ProveĈte otĝení hadĝíkem nebo
mčkkým suchým kartáÿem
Nechejte ĝádnč oschnout
10
ProveĈte opčtovné sestavení po vyÿištční Àltru nebo pokraÿujte v mytí.
Mytí
Nechejte ĝádnč oschnout
9
þištční cyklónového Àltru
Poklepem vyprázdnčte
8
Vyprázdnční
Poklepem vyprázdnčte
Chcete-li udržet optimální sací výkon vysavaþe, musíte bČhem jeho používání pravidelnČ þistit ¿ltry.
7
Kartáÿ
Hubice na podlahu
þištční hubice na podlahu
6
Nástavec na štčrbiny
Prodlužovací trubice
na podlahu
5
Zpĥsob svícení LED indikátorĥ
U nabíjení baterie a pĜi kontrole kapacity baterie svítí LED indikátory stejnČ jako pĜi nabíjení.
Nedostateÿnč nabitá baterie
Vybitá baterie
Pĝíslušenství
Kartáÿ
4
Zpĥsob svícení LED indikátorĥ
Jakmile dojde k ukonþení nabíjení, indikátor zhasne.
ZaĜízení mĤže být ponecháno pĜipojeno k nabíjeþce. BČhem použití mĤže dojít k jeho zahĜátí.
Zapnuto
Zapnuto
3
Nabíjení
Zpĥsob svícení LED indikátorĥ
2
Pokyny pro použití
Download PDF

advertising