GKC1825L20 | Black&Decker GKC1825L20 CHAINSAW instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588779-18 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
GKC1825L20
2
3
4
5
ČESKY
Použití výrobku
f.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým chráničem (RCD). Použití proudového
chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
3.
a.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále
pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte
s rozvahou. Nepracujte s elektrickým nářadím,
jste-li unavení nebo jste-li pod vlivem drog,
alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci
s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako
respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením zdroje napětí nebo před vložením
baterie a před zvednutím nebo přenášením
nářadí zkontrolujte, zda je spínač v poloze
vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem
na spínači nebo připojení nářadí k napájecímu
zdroji, je-li spínač nářadí v poloze zapnuto, může
způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožněna
lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro
připojení příslušenství k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí
týkající se prachu.
Vaše řetězová pila BLACK+DECKER™ je určena pro
prořezávání větví, kácení stromů a řezání kulatiny.
Toto nářadí je určeno pouze pro spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení níže uvedených varování a pokynů může
vést k způsobení úrazu elektrickým proudem,
k vzniku požáru nebo k vážnému zranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro případné další použití. Termín „elektrické
nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí
napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo
nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor
může vést k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte
bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným
způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí žádné upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko způsobení úrazu elektrickým
proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený
nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
g.
4.
a.
b.
c.
6
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Nelze-li spínač nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním spínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky
nebo z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí
a nedovolte ostatním osobám, které toto
nářadí neumí ovládat nebo které neznají tyto
bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým
nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí.
Pokud je nářadí poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou
údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi pracuje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství
a pracovní nástroje podle těchto pokynů a berte v úvahu provozní podmínky a práci, která
bude prováděna. Použití elektrického nářadí
k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být
nebezpečné.
♦
Použití nářadí napájeného baterií a jeho údržba
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie může při
vložení jiného nevhodného typu baterie způsobit
požár.
Používejte elektrické nářadí výhradně s bateriemi, které jsou pro daný typ nářadí určeny.
Použití jiných typů baterií může způsobit vznik
požáru nebo zranění.
Není-li baterie používána, uložte ji mimo dosah
kovových předmětů, jako jsou kancelářské
sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další drobné kovové předměty, které
mohou způsobit zkratování kontaktů baterie.
Zkratování kontaktů baterie může vést k způsobení
popálenin nebo požáru.
V nevhodných podmínkách může z baterie
unikat kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto
kapalinou. Dojde-li k náhodnému kontaktu
s touto kapalinou, zasažené místo omyjte vodou. Při zasažení očí potřísněné místo omyjte
a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající kapalina
z baterie může způsobit podráždění pokožky nebo
popáleniny.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat
originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
♦
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
♦
Varování! Další bezpečnostní pokyny pro
řetězové pily
7
Je-li tato řetězová pila v chodu, udržujte všechny části těla v bezpečné vzdálenosti od řetězu
pily. Před spuštěním řetězové pily se ujistěte,
zda se řetěz pily ničeho nedotýká. Chvilková nepozornost při práci s řetězovou pilou může způsobit
kontakt vašeho oblečení nebo těla s řetězem pily.
Vždy držte řetězovou pilu s pravou rukou na
zadní rukojeti a s levou rukou na přední rukojeti. Držení této řetězové pily obráceně zvyšuje
riziko způsobení zranění a nemělo by být nikdy
prováděno.
Držte elektrické nářadí pouze za izolované
rukojeti, protože může dojít ke kontaktu řetězu
pily se skrytým vodičem. Montážní prvky, které
se dostanou do kontaktu s „živým“ vodičem, způsobí, že neizolované kovové části elektrického nářadí
budou také „živé“, což může obsluze způsobit úraz
elektrickým proudem.
Používejte ochranné brýle a ochranu sluchu.
Doporučujeme vám používat další ochranné
vybavení na hlavu, ruce, nohy a chodidla.
Odpovídající ochranný oděv sníží riziko zranění
způsobené odlétávajícími kousky řezaného materiálu nebo náhodným kontaktem s řetězem pily.
Nepoužívejte tuto řetězovou pilu, jste-li na
stromě. Používání řetězové pily, jste-li na stromě,
může vést k způsobení zranění.
Stále udržujte správný postoj a používejte
řetězovou pilu pouze v případě, stojíte-li na
pevném, bezpečném a rovném povrchu. Kluzké
nebo nestabilní povrchy, jako jsou žebříky, mohou
způsobit ztrátu rovnováhy nebo kontroly nad řetězovou pilou.
Při řezání větve, která je pod tlakem, dávejte
pozor na její zpětné odmrštění. Při uvolnění zatížení se může větev vymrštit a zasáhnout obsluhu
nebo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Buďte velmi opatrní při řezání křovin a malých
stromků. Drobný materiál může být zachycen
řetězem pily a může dojít k jeho šlehnutí směrem
k vám nebo může dojít k ztrátě vaší rovnováhy.
Přenášejte tuto řetězovou pilu pouze vypnutou
a uchopením za přední rukojeť a udržujte ji
v bezpečné vzdálenosti od těla. Při přepravě
nebo uložení vždy nasaďte na vodicí lištu
řetězu ochranné pouzdro. Správná manipulace
s řetězovou pilou sníží riziko náhodného kontaktu
s pohybujícím se řetězem pily.
Dodržujte pokyny týkající se mazání, napínání
řetězu a výměny příslušenství. Nesprávně
napnutý nebo nedostatečně namazaný řetěz pily
může prasknout nebo může způsobovat zpětný ráz.
Udržujte rukojeti suché a čisté. Dbejte na to,
aby nebyly znečištěny olejem nebo mazivem.
Mastné rukojeti jsou kluzké a mohou způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím.
Řežte pouze dřevo. Nepoužívejte řetězovou pilu
pro účely, pro jaké není určena. Například: Nepoužívejte tuto řetězovou pilu pro řezání plastů,
zdiva nebo pro řezání stavebních materiálů,
které nejsou ze dřeva. Použití této řetězové pily
k jiným účelům, než k jakým je určena, může být
nebezpečné.
♦
Příčiny zpětného rázu a ochrana obsluhy před jeho
působením
K zpětnému rázu může dojít v případě, kdy se přední
část lišty pily dostane do kontaktu s jiným předmětem
nebo v případě, kdy dřevěný materiál sevře v řezu
řetěz pily.
Kontakt přední části lišty pily může v některých případech způsobit náhlou zpětnou reakci, odmrštění lišty pily
směrem nahoru a dozadu směrem k obsluze.
Sevření řetězu pily podél horní části lišty pily může
zatlačit lištu pily rychle zpět směrem k obsluze.
Každá z těchto reakcí může způsobit ztrátu ovladatelnosti nad pilou a následné zranění.
Nespoléhejte se pouze na bezpečnostní prvky ve vybavení vaší pily. Jako uživatel řetězové pily byste měli
dodržovat několik základních pokynů, aby vaše práce
skončila bez nehod a zranění.
K zpětnému rázu dochází v důsledku nesprávného
použití nebo nesprávných pracovních postupů nebo
provozních podmínek. Zpětnému rázu můžete zabránit
dodržováním níže uvedených opatření:
♦
Udržujte pevný úchop pily tak, aby palce a prsty
ruky obepínaly rukojeti řetězové pily. S oběma
rukama na rukojetích řetězové pily se postavte
tak, abyste mohli odolávat síle zpětného rázu.
Jsou-li dodržovány správné postupy, síly zpětného
rázu mohou být obsluhou pily regulovány. Řetězovou pilu nepouštějte.
♦
Nepřeceňujte se a neprovádějte řezy ve výšce
přesahující výšku vašich ramen. Tak zabráníte
neúmyslnému kontaktu s přední částí pily a umožníte lepší ovládání řetězové pily v neočekávaných
situacích.
♦
Používejte pouze náhradní vodicí lišty pily
a řetězy specifikované výrobcem. Nesprávné
lišty pily a řetězy mohou způsobit prasknutí řetězu
nebo zpětné rázy.
♦
Dodržujte pokyny výrobce týkající se broušení
a údržby řetězu pily. Snížení výšky ukazatele
hloubky řezu může vést k zvýšení rizika zpětného
rázu.
♦
Náraz do kovového, cementového nebo jiného
tvrdého materiálu v blízkosti dřeva nebo nacházejícího se přímo uvnitř dřeva může způsobit zpětný
ráz.
♦
Tupý nebo uvolněný řetěz může způsobit zpětný
ráz.
♦
Nepokoušejte se vniknout do předcházejícího řezu.
Tímto způsobem dochází k zpětnému rázu. Vždy
zahajte nový řez.
♦
♦
♦
♦
Vyvarujte se řezání
♦
♦
♦
♦
Upraveného řeziva.
Do země.
Do drátěných plotů, hřebíků atd.
Doplňkové bezpečnostní pokyny
♦
♦
♦
♦
Zajistěte, aby byl v případě nehody někdo nablízku
(ale v bezpečné vzdálenosti).
Musíte-li se z jakéhokoli důvodu dotýkat řetězu
pily, ujistěte se, zda je řetězová pila odpojena od
napájecího napětí.
Hladina hluku tohoto výrobku může překročit
85 dB(A). Proto vám doporučujeme provádět
příslušná opatření týkající se ochrany sluchu.
Při manipulaci s pilou může být řetězová lišta
horká. Manipulujte s ní opatrně.
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno,
že si s tímto zařízením nebudou hrát.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Bezpečnostní pokyny pro řetězovou pilu
♦
směřoval dolů.
Provádějte údržbu pily i v případě, není-li používána. Neskladujte řetězovou pilu, aniž byste nejdříve
sundali řetěz a lištu pily, které by měly být během
skladování ponořeny v oleji. Skladujte všechny
části řetězové pily na suchém a bezpečném místě,
mimo dosah dětí.
Před uložením vám doporučujeme vypuštění oleje
z nádržky pily.
Dodržujte správný postoj a naplánujte si bezpečný
únik před padajícími stromy nebo větvemi.
Při řezání používejte klíny a zabraňte ohýbání
vodicí lišty pily a řetězu pily v řezu.
Pečujte o řetěz pily. Dbejte na to, aby byl řetěz stále
ostrý a aby byl řádně usazen na vodicí liště. Zajistěte správné namazání a čistotu řetězu a vodicí lišty
pily. Udržujte rukojeti pily suché a čisté. Dbejte na
to, aby nebyly znečištěny olejem nebo mazivem.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika
jsou následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
Zásadně doporučujeme, aby začínající uživatelé
řetězové pily prošli praktickým proškolením v použití pily a ochranného vybavení, které povede zkušený pracovník. První zkouška by měla proběhnout
při řezání kulatiny na vhodném stojanu.
Doporučujeme vám, abyste se před přenášením
vyjmuli z této pily baterii a zajistěte, aby řetěz pily
8
♦
♦
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím zařízení. Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte,
aby byly prováděny pravidelné přestávky.
Poškození sluchu.
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití zařízení (příklad: práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
♦
♦
Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou
s nářadím.
Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými
v části „Ochrana životního prostředí“.
Nepokoušejte se nabíjet poškozené
baterie.
Nabíječky
♦
Používejte nabíječku BLACK+DECKER pouze
k nabíjení baterie, která byla dodána s nářadím.
Jiné baterie mohou prasknout, způsobit zranění
nebo jiné škody.
♦
Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
♦
Poškozené kabely ihned vyměňte.
♦
Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
♦
Nabíječku nerozebírejte.
♦
Nepokoušejte se nabíječku prozkoumávat.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Tato nabíječka není určena pro venkovní
použití.
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení
bezpečnostních opatření podle požadavků normy
2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících
elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad
působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního
cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy
běží naprázdno.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento
návod.
Elektrická bezpečnost
Tato nabíječka je opatřena dvojitou izolací.
Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napětí v elektrické
síti odpovídá napětí, které je uvedeno na
výkonovém štítku. Nikdy se nepokoušejte
nahradit nabíječku přímým připojením k síťové
zásuvce.
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst tento
návod k obsluze.
♦
Při práci s tímto nářadím používejte ochranné brýle.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
Black & Decker, aby bylo zabráněno možným
rizikům.
Popis
Při práci s tímto nářadím používejte ochranu
sluchu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Nevystavujte toto nářadí dešti nebo vysoké
vlhkosti.
Směrnice 2000/14/EC pro zaručený akustický výkon.
Pozor: Neprovádějte nadměrné utažení.
Utáhněte rukou. Utahujte pouze prsty.
Další bezpečnostní pokyny pro baterie
a nabíječky
Spínač zapnuto/vypnuto
Pojistné tlačítko
Víčko nádržky na olej
Přední kryt
Seřizovací kroužek napnutí řetězu
Řetěz
Vodicí lišta
Ochranné pouzdro
Zajišťovací šroub seřízení řetězu
Sestava krytu řetězu
Indikátor množství oleje
Baterie
Sestavení
Baterie
♦
Nikdy se nepokoušejte narušit obal baterie.
♦
Zabraňte kontaktu baterie s vodou.
♦
Neskladujte baterie na místech, kde může teplota
přesáhnout 40 °C.
♦
Nabíjejte baterie pouze při teplotách v rozsahu od
10 °C do 40 °C.
Varování! Při práci s touto řetězovou pilou
vždy používejte rukavice.
Varování! Před prováděním jakéhokoli
sestavení nebo údržby tohoto nářadí vždy
vypněte a sejměte baterii.
9
Zvětšení napnutí řetězu (obr. J, K a L)
Varování! Před sestavením odstraňte vázací pásek, který upevňuje řetěz k vodicí liště.
♦
Sestavení vodicí lišty a řetězu. (obr. A - L)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Postavte řetězovou pilu na stabilní povrch (obr. A).
Zcela uvolněte zajišťovací šroub seřízení řetězu
(9) (obr. B).
Sejměte sestavu krytu řetězu (10) (obr. C).
Otáčejte seřizovacím kroužkem napnutí řetězu (5)
ve směru šipky proti směru pohybu hodinových
ručiček dokud to půjde, a tak, aby byla šipka na
seřizovacím kroužku napnutí řetězu (5) srovnána
se značkou na sestavě krytu řetězu (13) (obr. D).
Nasaďte řetěz (6) na vodicí lištu (7) a ujistěte se,
zda břity řetězu pily na horní části vodicí lišty (7)
směřují dopředu (obr. E).
Veďte řetěz (6) podél vodicí lišty (7) a natáhněte
jej tak, aby na jedné straně zadní části vodicí lišty
(7) došlo k vytvoření smyčky.
Veďte řetěz (6) kolem hnacího ozubeného kola (14).
Nasaďte vodicí lištu (7) na polohovací výstupky (15)
(obr. F a G).
Nasaďte sestavu krytu řetězu (10) na řetězovou
pilu (obr. H) a ujistěte se, zda jsou srovnány šipky
(obr. I).
Otočte zajišťovací šroub seřízení řetězu (9) ve
směru pohybu hodinových ručiček, aby došlo
k upevnění sestavy krytu řetězu (10) a lehce jej
utáhněte (obr. I).
Otočte zajišťovací šroub seřízení řetězu (9) o 180°
proti směru pohybu hodinových ručiček, aby došlo
k uvolnění napnutí řetězu (obr. J).
Otáčejte seřizovacím kroužkem napnutí řetězu
(5) ve směru pohybu hodinových ručiček, dokud
nebude řetěz (6) napnutý. Ujistěte se, zda je řetěz
(6) na vodicí liště (7) řádně usazen (obr. K).
Zkontrolujte napnutí řetězu podle níže uvedeného
postupu. Řetěz příliš nenapínejte.
Utáhněte zajišťovací šroub seřízení řetězu (9)
(obr. L).
♦
Otočte zajišťovací šroub seřízení řetězu (9) o 180°
proti směru pohybu hodinových ručiček, aby došlo
k uvolnění napnutí řetězu. (obr. J)
Napněte řetěz pily pomocí seřizovacího kroužku
pro napnutí řetězu (5). Otáčení ve směru pohybu
hodinových ručiček způsobuje napínání (obr. K).
Utáhněte řádně zajišťovací šroub seřízení řetězu
(9) (obr. L).
Nasazení a vyjmutí baterie (obr. M)
♦
♦
Chcete-li baterii (12) nasadit, srovnejte ji s místem
jejího uložení v nářadí. Zasuňte baterii do nářadí
a zatlačte na ni tak, aby došlo k jejímu řádnému
usazení.
Chcete-li baterii vyjmout, stiskněte uvolňovací
tlačítko (16) a současně ji vysunujte ven z nářadí.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Nabíjení baterie (obr. N)
Baterie musí být nabita před prvním použitím a vždy,
když dojde k výraznému poklesu jejího výkonu. Baterie
se může během nabíjení zahřívat. Jedná se o normální
stav, který neznamená žádný problém.
Varování! Baterii nenabíjejte, klesne-li okolní teplota
pod 10 °C nebo přesáhne-li 40 °C. Doporučená teplota
prostředí pro nabíjení: přibližně 24 °C.
Poznámka: Nabíječka nebude nabíjet baterii, je-li
teplota jejího článku nižší než asi 10 °C nebo vyšší
než 40 °C. Baterie by měla být ponechána v nabíječce a nabíječka ji začne automaticky nabíjet, jakmile
se teplota článku zvýší nebo sníží.
♦
Chcete-li baterii (12) nabít, vložte ji do nabíječky
(19). Baterie může být do nabíječky vložena pouze
jedním způsobem. Nepoužívejte nadměrnou sílu.
Ujistěte se, zda je baterie v nabíječce řádně usazena.
♦
Připojte nabíječku k síti a zapněte ji.
Indikátor nabíjení (18) bude blikat.
Nabíjení bude ukončeno, jakmile indikátor nabíjení (18)
začne nepřerušovaně svítit. Baterie může být ponechána v nabíječce neomezeně dlouhou dobu. Při občasném
udržovacím nabíjení baterie dojde k rozsvícení příslušné
LED kontrolky.
♦
Vybité baterie nabijte do 1 týdne. Provozní životnost
baterie bude značně zkrácena, je-li skladována ve
vybitém stavu.
Kontrola a seřízení napnutí řetězu pily
(obr. K)
Před použitím pily a po každých 10 minutách práce
s pilou musíte zkontrolovat napnutí řetězu.
♦
Vyjměte baterii (12).
♦
Mírně zatáhněte za řetěz (6), jako na uvedeném
obrázku (detail v obr. K). Napnutí je správné, pokud
řetěz (6) při povytažení do vzdálenosti 3 mm od
vodicí lišty (7) zaskočí zpět. Mezi vodicí lištou (7)
a řetězem pily (6) by neměl být na spodní straně
vodicí lišty žádný průvěs.
Poznámka: Řetěz nepřepínejte, protože by to vedlo
k nadměrnému opotřebování a zkrácení provozní
životnosti řetězu a vodicí lišty.
Poznámka: Je-li řetěz pily nový, během prvních 2
provozních hodin velmi často kontrolujte jeho napnutí
(po odpojení od napájecího zdroje), protože se nový
řetěz mírně vytahuje.
Ponechání baterie v nabíječce
Baterie může být ponechána v nabíječce se svítící LED
kontrolkou neomezeně dlouhou dobu. Nabíječka bude
baterii udržovat ve zcela nabitém stavu.
Diagnostická funkce nabíječky
Detekuje-li nabíječka vybitou nebo poškozenou baterii,
indikátor nabíjení (18) začne rychle červeně blikat.
Postupujte následovně:
10
♦
♦
Vyjměte baterii (12) z nabíječky a vložte ji zpět.
Bude-li kontrolka nabíjení červeně blikat stále
stejně rychle, použijte jinou baterii, abyste se ujistili,
zda nabíječka pracuje správně.
♦
Probíhá-li nabíjení jiné baterie správně, původní je
poškozena a měla by být vrácena autorizovanému
servisu, kde bude zajištěna její recyklace.
♦
Je-li při použití jiné baterie indikace stejná jako
u původní baterie, svěřte kontrolu a testování
nabíječky autorizovanému servisu.
Poznámka: Zkouška, která určí, zda je baterie poškozena, může trvat až 30 minut. Je-li baterie příliš
horká nebo je-li příliš studená, LED kontrolka bude
střídavě pomalu a rychle opakovaně červeně blikat.
♦
Kácení stromů (obr. P, Q a R)
Nezkušení uživatelé by se neměli pokoušet kácet stromy. Uživatel může utrpět zranění nebo může způsobit
škodu na majetku, nebude-li brát v úvahu směr pádu
stromu. Strom se může rozštípnout a během řezání
může také dojít k pádu poškozené nebo suché větve.
Bezpečná vzdálenost okolních osob, budov a dalších
objektů od stromu, který má být pokácen, odpovídá
minimálně 2,5 násobku výšky káceného stromu. Osoby,
budovy nebo předměty nacházející se v tomto prostoru
jsou vystaveny riziku zasažení padajícím stromem.
Před pokusem o pokácení stromu:
♦
Ujistěte se, zda prořezávání větví stromů nezakazuje nebo nereguluje platný místní zákon nebo
předpis.
♦
Berte v úvahu všechny následující podmínky, které
mohou ovlivnit směr pádu stromu:
♦
Určený směr pádu.
♦
Přirozený náklon stromu.
♦
Neobvyklé složité struktury těžké větve nebo její
rozložení.
♦
Okolo stojící stromy a překážky, včetně nadzemních vedení a podzemních sítí.
♦
Rychlost a směru větru.
Připravte si plán úniku před padajícími větvemi a úlomky. Zajistěte, aby na únikové cestě nebyly žádné překážky, které by bránily v pohybu. Pamatujte na to, že jsou
vlhká tráva a čerstvě ořezaná kůra kluzké.
♦
Nepokoušejte se kácet stromy u nichž je průměr
jejich kmenů větší než pracovní délka lišty řetězové
pily.
♦
Proveďte do kmenu směrový zářez, abyste určili
směr pádu stromu.
♦
Potom proveďte horizontální řez do hloubky, která odpovídá zhruba 1/5 až 1/3 průměru stromu,
který bude rovnoběžný s rovinou základny stromu
(obr. P).
♦
Potom nad prvním řezem na stejné straně stromu
proveďte druhý řez, který bude s horizontálním
řezem svírat úhel 45°.
♦
Z druhé strany kmenu stromu proveďte jednoduchý
horizontální řez, který se bude nacházet asi 25 až
50 mm nad směrovým zářezem. (obr. Q). Nikdy
neprovádějte řez do směrového zářezu, protože
byste ztratili kontrolu nad ovládáním směru pádu
stromu.
♦
Zarazte do zářezu vhodný klín nebo klíny, aby došlo
k jeho rozevření a k pádu stromu (obr. R).
Naplnění nádržky na olej (obr. O)
♦
♦
Sejměte víčko nádržky (3) a naplňte nádržku doporučeným typem oleje na řetězy. Množství oleje
v nádržce můžete sledovat pomocí indikátoru (11).
Znovu nasaďte víčko nádržky (3).
Pravidelně pilu vypínejte a kontrolujte množství
oleje pomocí indikátoru (11). Je-li v nádržce méně
než čtvrtina požadovaného množství oleje, vyjměte
z pily baterii a doplňte do nádržky správný typ oleje.
Mazání řetězu
Doporučujeme vám, abyste během celé provozní životnosti této řetězové pily používali pouze olej Black & Decker, protože směsi různých olejů by mohly vést k snížení
kvality oleje, což by drasticky zkrátilo provozní životnost
řetězu pily a objevila by se další rizika.
Nikdy nepoužívejte již použitý olej, příliš hustý olej nebo
velmi řídký olej určený pro šicí stroje. Takové oleje
mohou řetězovou pilu poškodit.
Před každým použitím a po každém čištění musí být
řetěz pily (6) namazán správným typem oleje (kat. č.
A6023-QZ).
♦
Provádějte mazání řetězu pily (6) pomalým tisknutím horní části víčka (17) (obr. O) na víčku nádrže
na olej (3). Proveďte čtyři stisknutí před každým
řezem. Vždy držte horní část víčka stisknutou
1 sekundu.
Zapnutí (obr. O)
♦
Uchopte pilu pevně oběma rukama. Stiskněte palcem pojistné tlačítko (2) a potom stiskněte spínač
zapnuto/vypnuto (1), aby došlo k spuštění pily.
♦
Jakmile dojde k spuštění motoru, sejměte palec
z pojistného tlačítka (2) a držte pevně rukojeti.
Na nářadí příliš netlačte, nechejte nářadí pracovat
vlastním tempem. Práce je účinnější a bezpečnější, používáte-li nářadí a nástroje k účelům, k jakým jsou určeny.
Příliš velký tlak vede k roztahování řetězu pily (6).
Prořezávání větví stromu
Ujistěte se, zda prořezávání větví stromů nezakazuje
nebo nereguluje platný místní zákon nebo předpis.
Prořezávání by mělo být prováděno zkušenými pracovníky, protože hrozí zvýšené riziko sevření řetězu
pily a zpětného rázu.
Dojde-li k zablokování řetězu pily (6) nebo
vodicí lišty (7)
♦
♦
♦
Zahajte nový řez.
Vypněte nářadí.
Vyjměte baterii (12).
Rozevřete řez pomocí klínů, aby došlo k uvolnění
tlaku na vodicí lištu (7). Nepokoušejte se pilu uvolnit
prudkými pohyby.
Před prořezáváním berte v úvahu všechny podmínky, které mohou ovlivnit směr pádu, včetně:
♦
Délky a hmotnosti řezané větve.
11
větve směrem k horní straně větve, abyste zabránili
zablokování pily v řezu.
Ořežte větve z opačné strany stromu a dbejte na to,
aby se kmen stromu nacházel mezi vámi a pilou. Nikdy
neprovádějte řezání, máte-li pilu mezi nohama a nikdy
si nesedejte na větve, která budete řezat.
♦
Neobvyklé složité struktury těžké větve nebo její
rozložení.
♦
Okolních stromů a překážek, včetně překážek nad
hlavou.
♦
Rychlost a směru větru.
♦
Větví, které jsou propleteny s jinými větvemi.
Pracovník by měl brát v úvahu přístup k větvím stromu
a směr jejich pádu. Větve stromu se mohou snadno
zhoupnout směrem ke kmenu. Mimoto mohou větve
ohrozit okolo stojící osoby, objekty a jiný majetek,
nacházející se pod nimi.
♦
Z důvodu zabránění rozštípnutí proveďte první řez
směrem nahoru. Hloubka řezu by měla odpovídat
maximálně jedné třetině průměru větve.
♦
Proveďte druhý řez směrem dolů proti prvnímu
řezu.
Závady a postupy pro jejich
odstranění
Problém
Možná příčina Možné řešení
Nářadí není možné Není stisknuto Stiskněte pojistné
spustit
pojistné tlatlačítko
čítko
Není nasazena Nasaďte baterii
baterie
Baterie není
nabita
Nabijte baterii
Baterie není
nasazena
správně
Sejměte baterii a nasaďte ji znovu
Řetěz se nezastavuje do 2 sekund,
dojde-li k vypnutí
nářadí
Řetěz je příliš
volný
Zkontrolujte napnutí
řetězu
Lišta/řetěz jsou
horké nebo se
objeví kouř
Prázdná nádrž- Zkontrolujte množství
ka na olej
oleje
Řezání dřeva (obr. S, T a U)
Způsob řezání závisí na způsobu podepření řezaného
materiálu. Je-li to možné, vždy používejte vhodný stojan pro řezání dřeva. Vždy zahajte řez s řetězem pily
v chodu a tak, aby byl hrotový doraz (20) v kontaktu se
dřevem (obr. S). Při dokončení řezu proveďte otočný
pohyb pomocí hrotového dorazu.
Je-li materiál při řezání podepřen po celé délce:
♦
Provádějte řez směřující dolů, ale zabraňte tomu,
aby se pila dostala do kontaktu se zemí, protože
by došlo k rychlému otupení řetězu.
Je-li materiál při řezání podepřen na obou koncích:
♦
Nejdříve řežte směrem dolů do jedné třetiny, abyste
zabránili štípání, a potom veďte druhý řez směrem
proti prvnímu řezu.
Je-li materiál při řezání podepřen na jednom konci:
♦
Nejdříve řežte jednu třetinu průměru směrem nahoru, abyste zabránili štípaní a potom řežte směrem
dolů.
Ucpaný otvor Očistěte otvory pro
pro mazací olej mazací olej (21 na liště pily
obr. E) a vyčistěte
drážku ve vodicí liště
Řetěz je příliš
napnutý
Zkontrolujte napnutí
řetězu
Vodicí lišta
pily musí být
namazána
Proveďte kompletní
namazání vodicí lišty
Řetězová pila
Řetěz se pohy- Zkontrolujte a opravte
neprovádí správné buje opačně
směr otáčení řetězu
řezy
Proveďte nabroušení
Řežete-li na svahu:
♦
Vždy stůjte na svahu nad řezaným materiálem.
Řetězová pila
nespotřebovává
olej
Provádíte-li řezání dřeva na zemi (obr. T):
♦
Zajistěte si dřevo pomocí zarážek nebo klínů.
Uživatel pily nebo jiné osoby by neměly zajišťovat
polohu polen nebo kmenu tak, že si na něj sednou
nebo že na něm budou stát. Zajistěte, aby se řetěz
pily nedostal do kontaktu se zemí.
Používáte-li při řezání stojan (obr. U):
Je-li to možné, vždy zásadně doporučujeme použití
stojanu.
♦
Umístěte kulatinu do stabilní polohy. Vždy provádějte řez vně opěrných bodů stojanu. Pro připevnění
obrobku používejte upínací svorky nebo pásy.
Pila se náhle
zastaví během
práce
Ořezávání větví (obr. V)
Nečistoty
v nádrži
Vyprázdněte z nádržky
olej
Mazací otvor
ve víčku je
ucpaný
Odstraňte nečistoty
z tohoto otvoru
Nečistoty na
řetězové lište
Odstraňte tyto nečistoty a očistěte vodicí lištu
Nečistoty ve
výstupu pro
mazací olej
Odstraňte tyto
nečistoty
Vybitá baterie
Je-li to nutné, proveďte
nabití baterie
Baterie je příliš Před pokračováním
horká
v práci nebo při
nabíjení nechejte baterii alespoň 30 minut
vychladnout.
Napěťová
ochrana
Odstraňování větví z pokáceného stromu. Při ořezávání
větví nechejte větší spodní větve, aby podpíraly pokácený strom. Malé větve odstraňujte jedním řezem. Větve,
na které působí tlak, by měly být řezány ze spodní strany
12
Znovu zapněte pilu
Nechejte nářadí
pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte
přetěžování nářadí.
Údržba
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Pravidelná údržba zaručuje dlouhou provozní životnost
této pily. Doporučujeme vám, abyste v pravidelných
intervalech prováděli následující kontroly.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby elektrického nářadí:
♦
Vypněte pilu a odpojte ji od napájecího zdroje.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Množství oleje
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Black & Decker po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který nářadí odebere a zajistí
jeho recyklaci.
Hladina oleje v nádržce by se neměla nacházet pod
značkou pro 1/4 množství.
Řetěz a vodicí lišta
♦
♦
♦
Po několika provozních hodinách a před uložením
této pily sejměte z pily vodicí lištu (7) i s řetězem
pily (6) a proveďte jejich očištění.
Ujistěte se, zda je čistý kryt řetězu a je-li to nutné,
odstraňte z něj všechny nečistoty.
Namažte vodicí lištu a ozubené kolečko přes mazací otvory ozubeného kolečka (21) (obr. E). Tak
bude zajištěna rovnoměrná opotřebování po celé
délce vodicí lišty.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
Technické údaje
Broušení řetězu pily
Napájecí napětí
Délka vodicí lišty
Maximální délka vodicí lišty
Rychlost řetězu (naprázdno)
Maximální délka řezu
Množství oleje
Hmotnost
Chcete-li od pily získat maximální výkon, je důležité,
aby byly zuby řetězu stále ostré.
Návod k tomuto úkonu naleznete na obalu brousící
soupravy.
Výměna opotřebovaných pilových řetězů
Náhradní řetězy jsou k dispozici u prodejců nebo
servisních zástupců Black & Decker. Vždy používejte
originální náhradní díly.
Baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Typ
Ostrost řetězu pily
Zuby řetězu pily se otupí okamžitě při střetu rotujícího
řetězu se zemí nebo s hřebíky.
Napnutí řetězu pily
Nabíječka
Vstupní napětí
Výstupní napětí
Proud
Přibližná doba nabíjení
Pravidelně kontrolujte napnutí řetězu pily.
Co dělat, potřebuje-li vaše pila opravu.
Vaše řetězová pila je vyrobena tak, aby splňovala
požadavky platných bezpečnostních předpisů. Opravy
by měly být prováděny pouze kvalifikovanými osobami,
které budou používat originální náhradní díly. Nedodržení tohoto pokynu může vést k značnému ohrožení
obsluhy. Doporučujeme vám, abyste tento návod uložili
na bezpečném místě.
V
mm
mm
m/s
mm
ml
kg
V
Ah
V
V
mA
hod
GKC1825L20 (H1)
18
250
250
3,5
250
55
3,1
BL2018
18
2,0
Li-Ion
905902** (typ 1)
100 - 240
8 - 20
400
5
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
LpA (akustický tlak) 70,5 dB (A), odchylka (K) 1,5 dB (A),
LWA (akustický výkon) 90,5 dB (A), odchylka (K) 1,5 dB (A)
Ochrana životního prostředí
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle
normy EN 60745:
Hodnota vibrací (ah) 4,49 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci
tohoto výrobku v tříděném odpadu.
13
ES Prohlášení o shodě
♦
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
SMĚRNICE TÝKAJÍCÍ SE VENKOVNÍHO HLUKU
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než
autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit
doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího
autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na
příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam
autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com.
14
GKC1825L20
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-13.
2006/42/EC, Řetězová pila, Příloha IV
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, The Netherlands
Číslo úředně stanoveného orgánu: 0344
Navštivte prosím naše stránky
www.blackanddecker.co.uk, abyste mohli
zaregistrovat váš nový výrobek Black & Decker
a kde budete informováni o našich nových výrobcích
a speciálních nabídkách. Další informace o značce
Black & Decker a o celé řadě našich dalších výrobků
naleznete na adrese www.blackanddecker.co.uk.
Hodnota akustického výkonu měřená dle normy
2000/14/EC (Článek 13, Příloha III):
LWA (měřený akustický výkon) 90,5 dB (A)
Odchylka (K) 1,5 dB (A)
LWA (zaručený akustický výkon) 92 dB (A)
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2014/30/
EU a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace,
kontaktujte prosím společnost Black & Decker na následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny
na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
R. Laverick
Technický ředitel
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
30. 6. 2014
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato
záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve
všech členských státech EU a evropské zóny volného
obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, společnost Black & Decker garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za
níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Tento výrobek nebyl poškozen působením cizích
předmětů, látek nebo nehodou.
zst00255930 - 18-12-2014
14
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
15
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising