STC1840 | Black&Decker STC1840 CORDLESS STRING TRIMMER instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588779-24 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
STC1840
2
3
4
ČESKY
Použití výrobku
Použití výrobku
Vaše akumulátorová sekačka BLACK+DECKER je
určena pro sekání okrajů trávníků a pro sekání trávy
na špatně přístupných místech. Tento výrobek je určen
pouze pro spotřebitelské použití.
Při použití tohoto výrobku buďte
vždy opatrní.
♦ Vždy používejte ochranné brýle nebo jinou vhodnou ochranu
zraku.
♦ Nikdy nedovolte, aby s tímto
výrobkem pracovaly děti nebo
osoby, které nejsou seznámeny s těmito pokyny.
♦ Nedovolte dětem, ostatním
osobám nebo zvířatům, aby se
dostaly do blízkosti pracovního
prostoru nebo se dotýkaly zařízení a napájecího kabelu.
♦ Je-li toto zařízení používáno
v blízkosti dětí, je nutný přísný
dozor.
♦ Toto nářadí není určeno pro
použití nezletilou nebo nezkušenou osobou bez dozoru.
♦ Tento výrobek nesmí být použit
jako hračka.
♦ Zařízení používejte pouze za
denního světla nebo při kvalitním umělém osvětlení.
♦ Používejte tento výrobek pouze
v suchém prostředí. Zabraňte
tomu, aby se toto zařízení dostalo do vlhkého prostředí.
♦ Neponořujte tento výrobek do
vody.
♦ Nepokoušejte se tento výrobek
demontovat. Uvnitř se nenachází žádné části opravitelné
uživatelem.
Bezpečnostní pokyny
Varování! Při použití elektrického
nářadí napájeného kabelem by
měly být vždy dodržovány základní bezpečnostní pokyny, včetně
následujících, abyste snížili riziko
vzniku požáru, riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného
poranění a materiálních škod.
Varování! Při použití tohoto
stroje musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. S ohledem
na vaši vlastní bezpečnost a na
bezpečnost ostatních osob se
před obsluhou sekačky seznamte s těmito pokyny. Tyto pokyny
uschovejte na bezpečném místě
pro budoucí použití.
♦ Před použitím výrobku si
pečlivě pročtěte tento návod
k obsluze.
♦ Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu. Použití
jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění
jiných pracovních operací, než
je doporučeno tímto návodem,
může způsobit zranění osob.
♦ Uschovejte tento návod pro
případné další použití.
5
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou
používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou
být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
♦ Zranění způsobená kontaktem
s jakoukoli rotující nebo pohybující se částí.
♦ Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního nástroje
nebo příslušenství.
♦ Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu,
zajistěte, aby byly prováděny
pravidelné přestávky.
♦ Poškození sluchu.
♦ Zdravotní rizika způsobená
vdechováním prachu vytvářeného při použití nářadí (příklad:
práce se dřevem, zejména
s dubovým, bukovým a MDF).
♦ Nepoužívejte tento výrobek
v prostředích s výbušnou atmosférou, ve kterých se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny
nebo prachové směsi.
♦ Chcete-li snížit riziko poškození zástrčky nebo napájecího
kabelu, nikdy netahejte za
kabel, abyste uvolnili zástrčku
ze zásuvky.
Bezpečnost ostatních osob
♦ Tento výrobek není určen
k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud
jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku
osobou odpovědnou za jejich
bezpečnost.
♦ Děti musí být stále pod dozorem, aby si se zařízením
nehrály.
Po použití
♦ Není-li tento výrobek používán,
měl by být uložen na suchém
a dobře odvětrávaném místě,
mimo dosah dětí.
♦ Uložené zařízení musí být
vhodně zabezpečeno před
dětmi.
♦ Je-li tento výrobek uložen
nebo přepravován ve vozidle,
měl by být umístěn v kufru
nebo zajištěn tak, aby bylo
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno v přiložených bezpečnostních varováních,
mohou se objevit dodatečná
zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití
atd.
6
zabráněno jeho pohybu při náhlých změnách rychlosti nebo
směru jízdy.
Kontroly a opravy
♦ Před použitím vždy zkontrolujte, zda není zařízení poškozeno nebo zda nemá poškozené
části. Zkontrolujte, zda nejsou
jeho části rozbity a zda nejsou
poškozeny spínače nebo jiné
díly, které by mohly ovlivnit
jeho provoz.
♦ Nepoužívejte toto zařízení, je-li
jakákoli jeho část poškozena
nebo nepracuje-li správně.
♦ Poškozené a zničené díly nechejte opravit nebo vyměnit
v autorizovaném servisu.
♦ Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit jiné
díly než ty, které jsou uvedeny
v tomto návodu.
♦
♦
♦
♦
♦
Doplňující bezpečnostní pokyny pro strunové sekačky
♦
Varování! Po vypnutí motoru se
bude struna sekačky ještě chvíli
otáčet.
♦ Seznamte se s ovládacími
prvky a správným používáním
tohoto zařízení.
♦ Před použitím napájecí kabel
a prodlužovací kabely řádně
prohlédněte, zda nejsou poškozeny nebo opotřebovány.
♦
♦
7
Pokud dojde během práce
k poškození napájecího kabelu, okamžitě nářadí vypněte
a odpojte od elektrické zásuvky. NEDOTÝKEJTE SE
NAPÁJECÍHO KABELU PŘED
JEHO ODPOJENÍM OD ZÁSUVKY.
Je-li napájecí kabel poškozen
nebo opotřebován, výrobek
nepoužívejte.
Používejte pevnou pracovní
obuv nebo holínky, aby byla
chráněna vaše chodidla.
Chraňte si nohy dlouhými kalhotami.
Před použitím nářadí zkontrolujte, zda je prostor, ve kterém
budete sekat, zbaven větviček,
kamenů, drátů a jiných překážek.
Používejte nářadí pouze ve
svislé poloze se sekací strunou
těsně nad zemí. Nikdy nespouštějte toto nářadí v jiné poloze.
Při práci s tímto nářadím se
pohybujte pomalu. Uvědomte
si, že čerstvě posečená tráva
je kluzká a vlhká.
Nepracujte na příkrých svazích. Na svazích pracujte po
vrstevnicích, nikdy ne směrem
nahoru a dolů.
Je-li nářadí v chodu, nikdy
nepřecházejte přes štěrkové
chodníky nebo cesty.
♦ Nikdy se nedotýkejte struny,
je-li nářadí v chodu.
♦ Nepokládejte zařízení na zem,
dokud se struna zcela nezastaví.
♦ Používejte pouze odpovídající
typ struny. Nikdy nepoužívejte
kovovou strunu nebo rybářský
vlasec.
♦ Dávejte pozor, abyste se nedotkli sekací struny.
♦ Dávejte pozor, aby se napájecí kabel nedostal do blízkosti
struny. Stále sledujte polohu
napájecího kabelu.
♦ Udržujte ruce a nohy stále
mimo dosah struny, a to zejména při zapínání motoru.
♦ Před použitím nářadí a po
každém nárazu nářadí zkontrolujte, zda nedošlo k jeho
poškození a zda není nutné
provedení opravy.
♦ Nikdy nepoužívejte nářadí
s poškozenými ochrannými
kryty nebo bez řádně nasazených ochranných krytů.
♦ Dávejte pozor, abyste se nezranili o zařízení, které upravuje délku struny. Po vysunutí
nové struny nářadí před spuštěním vždy nastavte do jeho
obvyklé pracovní polohy.
♦ Zajistěte, aby byly větrací drážky na nářadí stále průchozí
a zbavené nečistot.
♦ Je-li přívodní napájecí kabel
poškozen nebo opotřebován,
strunovou sekačku (vyžínač
trávy) nepoužívejte.
♦ Dbejte na to, aby se prodlužovací napájecí kabely nedostaly
do blízkosti sekací struny.
Další bezpečnostní pokyny
pro baterie a nabíječky
Baterie
♦ Nikdy se nepokoušejte baterii
z jakéhokoli důvodu rozebírat.
♦ Zabraňte kontaktu baterie
s vodou.
♦ Neskladujte baterie na místech, kde může teplota přesáhnout 40 °C.
♦ Nabíjejte baterie pouze při
teplotách v rozsahu od 10 do
40 °C.
♦ Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou s nářadím.
♦ Při likvidaci baterií se řiďte
pokyny uvedenými v části
„Ochrana životního prostředí“.
Nabíječky
♦ Používejte nabíječku BLACK+DECKER pouze k nabíjení
baterie, která byla dodána
s nářadím. Jiné baterie mohou
prasknout, způsobit zranění
nebo jiné škody.
♦ Nikdy se nepokoušejte nabíjet
baterie, které nejsou k nabíjení
určeny.
8
♦ Poškozené kabely ihned vyměňte.
♦ Zabraňte kontaktu nabíječky
s vodou.
♦ Nabíječku neotvírejte.
♦ Nabíječku nerozebírejte.
Tato nabíječka není určena pro venkovní použití.
Před použitím si pečlivě
přečtěte tento návod.
Při práci s tímto nářadím používejte vhodnou
ochranu sluchu.
Před kontrolou poškozeného napájecího
kabelu vždy odpojte zástrčku napájecího
kabelu od síťové zásuvky. Nepoužívejte toto
nářadí, je-li poškozen jeho napájecí kabel.
Dávejte pozor na odlétávající předměty. Udržujte ostatní osoby mimo pracovní prostor.
Nevystavujte toto nářadí dešti nebo vysoké
vlhkosti.
Směrnice 2000/14/EC týkající se zaručeného akustického výkonu.
Elektrická bezpečnost
Popis
Toto nářadí se skládá z několika nebo ze všech následujících částí.
1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Baterie
3. Přídavná rukojeť
4. Runtime Extender
5. Pojistná svorka
6. Hlava sekačky
7. Vodicí kolečko
8. Ochranný kryt
9. Krytka cívky
Tato nabíječka je opatřena
dvojitou izolací. Proto není
nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napětí v elektrické
síti odpovídá napětí, které
je uvedeno na výkonovém
štítku. Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku
přímým připojením k síťové
zásuvce.
Sestavení
Varování! Před sestavením se ujistěte, zda je nářadí
vypnuto a zda byla vyjmuta baterie.
Upevnění ochranného krytu (obr. D a E)
♦
Otočte strunovou sekačku spodní stranou nahoru
tak, abyste viděli na krytku cívky (9).
♦
Pomocí šroubováku Phillips vyšroubujte šroub
z ochranného krytu.
♦
Otočte ochranný kryt (8) spodní stranou nahoru
a přesuňte jej zcela na skříň motoru (6). Ujistěte
se, zda jsou výstupky (10) na ochranném krytu
usazeny v drážkách (11), na skříní motoru, jako na
uvedeném obr. D. Zajišťovací výstupek (25) musí
zapadnout do drážky ve skříni motoru (26).
♦
Pokračujte v přesunování ochranného krytu, dokud
neuslyšíte kliknutí.
♦
Pomocí šroubováku Phillips zašroubujte šroub
ochranného krytu, jak je zobrazeno na obr. E, aby
došlo k dokončení sestavení krytu.
♦
Jakmile bude ochranný kryt řádně nainstalován,
odstraňte ochranu ze zkracovacího nože struny,
který se nachází na okraji krytu.
Varování! Nikdy nepoužívejte toto nářadí bez řádně
upevněného ochranného krytu.
♦ Je-li poškozen napájecí kabel,
musí být vyměněn výrobcem
nebo v autorizovaném servisu
BLACK+DECKER, aby bylo
zabráněno možným rizikům.
Štítky na nářadí
Na zařízení lze nalézt následující výstražné symboly:
Před použitím si řádně prostudujte tento
návod.
Při práci s tímto nářadím používejte vhodné
ochranné brýle.
Upevnění přídavné rukojeti (obr. F)
♦
9
Zatlačte přídavnou rukojeť (3) do trubice (10).
způsobem. Nepoužívejte nadměrnou sílu. Ujistěte
se, zda je baterie v nabíječce řádně usazena.
♦
Připojte nabíječku k síti a zapněte ji.
Indikátor nabíjení bude nepřetržitě zeleně blikat (pomalu). Nabíjení bude ukončeno, jakmile začne indikátor
nabíjení nepřerušovaně zeleně svítit. Baterie může být
ponechána v nabíječce se svítící LED diodou neomezeně dlouhou dobu. Svítící dioda začne někdy zeleně
blikat (nabíjení), začne-li nabíječka baterii občas dobíjet.
Indikátor nabíjení bude svítit tak dlouho, dokud bude
baterie vložena do nabíječky, která je připojena k síti.
♦
Vybité baterie nabijte do 1 týdne. Provozní životnost
baterie bude značně zkrácena, je-li skladována ve
vybitém stavu.
♦
Zasuňte šroub (11) do šestihranného otvoru v rukojeti a protáhněte jej na druhou stranu.
♦
Utáhněte matici (12) na šroubu otáčením ve směru
pohybu hodinových ručiček.
Varování! Ujistěte se, zda jsou výstupky na tlačítku
správně srovnány s výřezy v rukojeti a zda je rukojeť
zajištěna.
Nastavení polohy přídavné rukojeti (obr. G)
Přídavná rukojeť (3) může být nastavena tak, aby poskytovala optimální vyvážení a komfort.
♦
Povolte matici (12) na šroubu (11) otáčením proti
směru pohybu hodinových ručiček.
♦
Posunujte přídavnou rukojeť po trubici (10) opatrně
nahoru nebo dolů do požadované výšky.
♦
Utáhněte matici (12) na šroubu otáčením ve směru
pohybu hodinových ručiček.
Ponechání baterie v nabíječce
Baterie může být ponechána v nabíječce se svítící LED
diodou neomezeně dlouhou dobu. Nabíječka bude
baterii udržovat ve zcela nabitém stavu.
Nastavení výšky nářadí (obr. H)
Toto nářadí je vybaveno teleskopickým mechanismem,
které vám umožňuje podle potřeby upravit jeho výšku.
Výšku upravíte následujícím způsobem:
♦
Uvolněte pojistnou svorku (5) nastavení výšky.
♦
Požadovanou výšku nastavte posuvem trubice (10)
nahoru nebo dolů.
♦
Zajistěte pojistnou svorku (5) nastavení výšky.
Diagnostická funkce nabíječky
Detekuje-li nabíječka vybitou nebo poškozenou baterii,
indikátor nabíjení začne rychle červeně blikat. Postupujte následovně:
♦
Vyjměte baterii (2) z nabíječky a vložte ji zpět.
♦
Bude-li kontrolka nabíjení červeně blikat stále
stejně rychle, použijte jinou baterii, abyste se ujistili,
zda nabíječka pracuje správně.
♦
Probíhá-li nabíjení jiné baterie správně, původní
baterie je poškozena a měla by být vrácena
autorizovanému servisu, kde bude zajištěna její
recyklace.
♦
Je-li při použití jiné baterie indikace stejná jako
u původní baterie, svěřte kontrolu a testování
nabíječky autorizovanému servisu.
Poznámka: Zkouška, která určí, zda je baterie poškozena, může trvat až 30 minut. Je-li baterie příliš
horká nebo je-li příliš studená, LED dioda bude
střídavě pomalu a rychle červeně blikat.
Uvolnění žací struny
Během přepravy je struna k cívce přichycena páskou.
Varování! Před sestavením vyjměte z nářadí baterii.
Sejměte pásku, která upevňuje strunu ke krytce cívky
(9).
Nasazení a vyjmutí baterie (obr. C)
♦
♦
Chcete-li baterii (2) nasadit, srovnejte ji s místem
jejího uložení na nářadí. Zasuňte baterii do nářadí
a zatlačte na ni tak, aby došlo k jejímu řádnému
usazení.
Chcete-li baterii vyjmout, stiskněte uvolňovací
tlačítko (C) a současně vysuňte baterii z nářadí.
Zapnutí a vypnutí
Použití
♦
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Chcete-li strunovou sekačku zapnout, přitáhněte
dozadu směrem k baterii (2) pojistné tlačítko (13)
(zobrazeno v detailu, obr. I) a potom stiskněte
spouštěcí spínač (1).
Chcete-li strunovou sekačku vypnout, uvolněte
spouštěcí spínač.
Nabíjení baterie (obr. C)
♦
Baterie musí být nabita před prvním použitím a vždy,
když dojde k výraznému poklesu jejího výkonu. Baterie
se může během nabíjení zahřívat. Jedná se o normální
stav, který neznamená žádný problém.
Použití strunové sekačky
♦
Varování! Baterii nenabíjejte, klesne-li okolní teplota
pod 10 °C nebo přesáhne-li 40 °C. Doporučená teplota
prostředí pro nabíjení: přibližně 24 °C.
Poznámka: Nabíječka nebude nabíjet baterie,
klesne-li teplota článků pod přibližně 10 °C nebo
překročí-li 40 °C. Baterie mohou být ponechány
v nabíječce a nabíjení bude automaticky spuštěno,
jakmile teplota článků dosáhne povoleného rozsahu.
♦
Chcete-li baterii (2) nabít, vložte ji do nabíječky. Baterie může být do nabíječky vložena pouze jedním
♦
♦
10
Zapněte sekačku, nakloňte ji a pomalu s ní pohybujte ze strany na stranu, jak je zobrazeno na obr. I.
Udržujte náklon v úhlu 5° až 10°, jak je zobrazeno
na obr. I1. Nepřekračujte úhel 10° (obr. I2). Provádějte sekání koncovou částí struny. Pro udržování
vzdálenosti od tvrdých povrchů používejte vodítko
(7).
Mezi ochranným krytem a vašima nohama udržujte
vzdálenost minimálně 0,6 m, jak je zobrazeno na
obr. I1. Abyste dosáhli této vzdálenosti, nastavte
celkovou výšku strunové sekačky podle obr. H.
Změna na režim sekání okrajů trávníku
(obr. J a K)
♦
Stiskněte výstupky (15) a sejměte krytku cívky (9)
z pouzdra cívky (16) na hlavě sekačky (obr. M).
♦
Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků,
používejte náhradní cívku BLACK+DECKER s katalogovým číslem AF-100.
♦
Jednou rukou uchopte prázdnou cívku a druhou
rukou pouzdro cívky a vyjměte cívku z pouzdra.
♦
Je-li páčka (17) v základně pouzdra uvolněna, před
vložením nové cívky do pouzdra vraťte tuto páčku
do původní polohy, jak je zobrazeno na obr. N.
♦
Odstraňte z cívky a pouzdra zachycené nečistoty
a zbytky trávy.
♦
Uvolněte konec nylonové struny a protáhněte jej
otvorem (19), jak je zobrazeno na obr. O.
♦
Uchopte novou cívku a nasuňte ji v pouzdře na
výstupek (18), jak je zobrazeno na obr. N. Lehce
cívkou pootočte, aby došlo k jejímu řádnému usazení. Struna by měla z pouzdra vyčnívat zhruba
136 mm.
♦
Srovnejte výstupky na krytce cívky s drážkami (20)
v pouzdře (obr. O).
♦
Zatlačte krytku na pouzdro tak, aby došlo k řádnému usazení.
UPOZORNĚNÍ: Přečnívá-li struna přes zkracovací nůž,
zkraťte ji tak, aby se tohoto nože pouze dotýkala, abyste
zabránili poškození sekačky.
Vodicí kolečko by mělo být používáno pouze při práci
v režimu sekání okrajů trávníku. Tato strunová sekačka
může být použita v režimu sekání trávníku nebo v režimu
sekání okrajů trávníku, kdy je sekána přesahující tráva
trávníků a tráva na okrajích záhonů. Při sekání okrajů
trávníků by měla být hlava sekačky v poloze, která je
znázorněna na obr. K. Není-li tomu tak:
♦
Vyjměte ze sekačky baterii.
♦
Stiskněte a držte uvolňovací tlačítko hlavy (14), jak
je zobrazeno na obr. J.
♦
Držte přídavnou rukojeť (3) a otáčejte hlavu (6) proti
směru pohybu hodinových ručiček.
♦
Uvolněte tlačítko pro uvolnění hlavy sekačky.
Poznámka: Hlava sekačky může být otočena pouze
jedním směrem.
Úprava okrajů trávníků
Bude-li nářadí použito jako vyžínač, struna může
vysokou rychlostí odmrštit kameny, kousky kovu nebo
jiné předměty. Sekačka a kryt jsou navrženy tak, aby
byla taková nebezpečí omezena. ZAJISTĚTE ale, aby
byly ostatní osoby a zvířata ve vzdálenosti minimálně
30 m. Optimálních výsledků při sekání bude dosaženo
na okrajích trávníků, které jsou hlubší než 50 mm.
♦
Nepoužívejte tuto sekačku pro vytváření hran.
♦
Při použití vodicího kolečka (7) veďte sekačku, jak
je zobrazeno na obr. K.
♦
Nastavte vodicí kolečko na okraj chodníku nebo
jiného povrchu tak, aby struna přesahovala do
trávníku nebo do požadovaného prostoru.
♦
Chcete-li provést sekání těsně u povrchu, nakloňte
mírně sekačku.
Navíjení struny na cívku (používejte pouze
KULATOU strunu s průměrem 1,65 mm)
Samostatnou strunu si můžete také zakoupit u autorizovaného prodejce. Při instalaci struny postupujte podle
následujících kroků:
♦
Vyjměte ze sekačky baterii.
♦
Vyjměte ze sekačky prázdnou cívku podle postupu,
který je popsán v části „Výměna cívky“.
♦
Odstraňte z cívky zbytek struny.
♦
Vytvořte na konci nylonové struny ohyb ve vzdálenosti asi 19 mm (21). Zasuňte nylonovou strunu do
jedné z upevňovacích drážek (22), jak je zobrazeno
na obr. P.
♦
Zasuňte konec nylonové struny s délkou 19 mm do
otvoru (23) v cívce, který se nachází vedle drážky,
jak je zobrazeno na obr. Q. Ujistěte se, zda je struna
přitažena těsně k cívce, jak je zobrazeno na obr. Q.
♦
Naviňte strunu na cívku ve směru, který je na cívce
znázorněn šipkou. Dejte pozor, aby byla struna navinuta na cívku úhledně a ve vrstvách. Při navíjení
ji nepřekřižujte (obr. R).
♦
Jakmile navíjená struna dosáhne výklenků (24),
odstřihněte ji (obr. Q).
♦
Vložte cívku do sekačky podle postupu, který je
popsán v části „Výměna cívky“.
POZNÁMKA: U ručně navinuté struny na cívku je větší
pravděpodobnost jejího zamotání než u struny z originálních cívek BLACK+DECKER. Chcete-li dosáhnout
co nejlepších výsledků, doporučujeme vám používat
tyto originální cívky.
Ručně navíjené náhradní cívky:
A6170 (25 cm), A6171 (40 cm).
Výměna příslušenství
Před zahájením sekání použijte pouze odpovídající
typ struny. Používejte výměnou cívku se strunou
BLACK+DECKER katalogové číslo AF-100 a náhradní
krytku RC-100. Provádějte uložení nylonové struny (buď
samotné struny nebo navinuté náhradní cívky) podle
pokynů uvedených v tomto návodu.
♦
POUŽÍVEJTE POUZE KULATOU NYLONOVOU
STRUNU S PRŮMĚREM 1,65 MM. Nepoužívejte
zoubkovanou strunu nebo strunu s větším průměrem, protože by došlo k přetížení a přehřátí motoru
a nedocházelo by k řádnému posuvu struny. Tuto
strunu můžete získat u autorizovaných prodejů
nebo v autorizovaných servisech.
♦
Ostatní náhradní díly (ochranné kryty, krytky cívek
atd.) získáte v autorizovaných servisech BLACK+DECKER.
Varování! Použití jakéhokoliv příslušenství, které není
doporučeno společností BLACK+DECKER pro provoz
s tímto nářadím, může být nebezpečné.
Rady pro optimální použití
Výměna cívky
♦
Vyjměte ze sekačky baterii.
11
Závady a postupy pro jejich
odstranění
♦
Zdá-li se vám, že nářadí nepracuje správně, postupujte podle níže uvedených pokynů. Nebude-li závada
odstraněna, spojte se s autorizovaným servisem
BLACK+DECKER.
♦
♦
Varování! Před dalším postupem vyjměte z nářadí
baterii.
♦
Nářadí pracuje v nízkých otáčkách
♦
♦
Ochrana životního prostředí
Zkontrolujte, zda se může volně otáčet pouzdro
cívky. Je-li to nutné, proveďte pečlivé očištění.
Zkontrolujte, zda nylonová struna nevyčnívá
z pouzdra cívky více než 11 cm. Pokud ano, uřízněte ji tak, aby dosahovala pouze k ostří zkracovacího
nože.
Třiďte odpad Tento výrobek nesmí být vyhozen do běžného domácího odpadu.
Pokud nebudete výrobek BLACK+DECKER dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Automatický posuv struny nepracuje
♦
♦
♦
♦
♦
Držte stisknuté výstupky na krytu cívky a sejměte
z pouzdra kryt cívky.
Povytáhněte strunu tak, aby vyčnívala z pouzdra
cívky zhruba 11 cm. Pokud již není dostačující délka
struny k dispozici, vložte podle výše uvedených
pokynů do nářadí novou cívku se strunou.
Srovnejte výstupky na krytce cívky s drážkami
v pouzdře.
Zatlačte kryt do pouzdra cívky tak, aby došlo k jeho
řádnému usazení.
Přečnívá-li struna přes zkracovací nůž, zkraťte ji
tak, aby se tohoto nože pouze dotýkala.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost BLACK+DECKER poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků BLACK+DECKER po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
zástupci autorizovaného servisu, který zařízení odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Pokud automatický posuv struny stále nepracuje nebo pokud je cívka zablokovaná,
zkuste následující:
♦
♦
♦
Větrací otvory zařízení/nářadí a nabíječky pravidelně čistěte měkkým kartáčem nebo suchým
hadříkem.
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt
motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo rozpouštědla.
Pravidelně čistěte strunu a cívku měkkým kartáčem
nebo suchým hadříkem.
Pravidelně odstraňujte ze spodní strany krytu trávu
a nečistoty pomocí tupé škrabky.
Pečlivě očistěte pouzdro a krytku cívky.
Vyjměte cívku a zkontrolujte, zda se může páčka
volně pohybovat.
Vyjměte cívku a odviňte celou délku struny. Potom proveďte podle výše uvedeného postupu její
správné navinutí na cívku. Proveďte uložení cívky
do pouzdra podle uvedeného postupu.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu BLACK+DECKER naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto
návodu. Seznam autorizovaných servisů BLACK+DECKER a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete
také na internetové adrese: www.2helpU.com.
Baterie
Údržba
Po ukončení provozní životnosti likvidujte
baterie tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
Vaše nářadí BLACK+DECKER bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o výrobek/nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo
pravidelné čištění.
♦
♦
Varování! Před prováděním jakékoli údržby nářadí
napájeného baterií nebo nářadí s napájecím kabelem:
♦
Zařízení vypněte a odpojte od elektrické sítě.
♦
Nebo zařízení vypněte a vyjměte z něj baterii, je-li
zařízení vybaveno snímatelnou baterií.
♦
Nebo nelze-li baterii vyjmout, nechejte nářadí
v chodu, dokud nedojde k úplnému vybití baterie.
♦
Před čištěním nabíječku odpojte od sítě. Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo pravidelné
čištění.
♦
♦
12
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému
vybití baterie a potom ji vyjměte z nářadí.
Baterie typu NiCd, NiMH a Li-Ion lze recyklovat.
Uložte baterie do vhodného obalu, abyste zamezili
zkratování jejich kontaktů. Odevzdejte je v autorizovaném servisu nebo do místní sběrny, kde budou
recyklovány nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo
k ohrožení životního prostředí.
Neprovádějte zkratování kontaktů baterie.
Při likvidaci nevhazujte nepotřebné baterie do
ohně, protože by mohlo dojít k zranění osob nebo
k jejich explozi.
Technické údaje
Vstupní napětí
Otáčky naprázdno
Hmotnost
Baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Typ
Nabíječka
Vstupní napětí
Výstupní napětí
Proud
V
min-1
kg
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
STC1840
H1
18
5 500 - 7 200
2,85
V
Ah
BL4018
18
40
Li-Ion
V
V
mA
90571352 (typ 1)
100 - 240
8 - 20
Vstup: 500
Výstup: 2 000
R. Laverick
Technický ředitel
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
24. 11. 2014
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato
záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve
všech členských státech EU a evropské zóny volného
obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, společnost Black & Decker garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za
níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Tento výrobek nebyl poškozen působením cizích
předmětů, látek nebo nehodou.
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než
autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu Black & Decker.
Vibrace působící na ruce a paže obsluhy měřené dle normy
EN 786:
= 9,0 m/s², odchylka (K) = 1,5 m/s²,
LPA (akustický tlak) 93 dB(A)
odchylka (K) = 1,6 dB(A)
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ A SMĚRNICE
TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO HLUKU
14
STC1840
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60335-1,
EN 60335-2-91.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit
doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího
autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na
příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam
autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com.
2000/14/EC, Strunová sekačka, L ≤ 50 cm, Příloha VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem, The Netherlands, Číslo pověřeného úřadu
(ID): 0344
Navštivte prosím naše stránky
www.blackanddecker.co.uk, abyste mohli
zaregistrovat váš nový výrobek BLACK+DECKER
a kde budete informováni o našich nových výrobcích
a speciálních nabídkách. Další informace o značce
BLACK+DECKER a o celé řadě našich dalších
výrobků naleznete na adrese
www.blackanddecker.co.uk.
Úroveň akustického výkonu podle normy 2000/14/EC
(článek 12, příloha III, L ≤ 50 cm):
LWA (měřený akustický výkon) 90 dB(A)
odchylka (K) = 1,6 dB(A)
LWA (zaručený akustický výkon) 92 dB(A)
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2014/30/
EU a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace,
kontaktujte prosím společnost Black & Decker na následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny
na konci tohoto návodu.
zst00255948 - 22-12-2014
13
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising