STC1840 | Black&Decker STC1840 CORDLESS STRING TRIMMER instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533224-38 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
STC1840
2
3
4
MAGYAR
A készülék használata
Rendeltetésszerű használat
Az Ön BLACK+DECKER márkájú fűszegélyvágóját
pázsitszegélyek vágására és kiigazítására, illetve
szűk helyeken való fűnyírásra terveztük. Ez a készülék
iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
Mindig körültekintően használja.
♦ Mindig viseljen biztonsági
szemüveget vagy védőszemüveget.
♦ Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy a használati útmutatót nem ismerő személyek
használják a készüléket.
♦ Ne engedjen gyermekeket
vagy állatokat a munkaterület
közelébe, hogy ne férjenek
hozzá a készülékhez vagy
a tápkábelhez.
♦ A gyermekekre gondosan felügyelni kell, ha a készüléket
a közelükben használják.
♦ Ezt a készüléket fiatalok vagy
fogyatékkal élők csak felügyelet mellett használhatják.
♦ Ez a készülék nem játékszer.
♦ Csak nappali fény vagy jó
mesterséges világítás mellett
használja.
♦ Csak száraz helyen dolgozzon
vele. Ne hagyja, hogy nedvesség érje a készüléket.
♦ Ne merítse vízbe.
♦ Ne nyissa fel a készülék burkolatát. A készülék belsejében
nincsenek a felhasználó által
szervizelhető alkatrészek.
♦ Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben,
például gyúlékony folyadékok,
gázok vagy por jelenlétében.
Biztonságtechnikai előírások
Figyelmeztetés! Hálózati áramforrásról működtetett készülékek
használatakor tűz, áramütés,
személyi sérülés és anyagi kár
veszélyének csökkentése érdekében többek között a következő
alapvető biztonságtechnikai előírásokat mindig be kell betartani.
Figyelmeztetés! A szerszám
használatánál be kell tartani
a biztonsági szabályokat. A saját
és a közelben tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, hogy
a gép használata előtt olvassa át
ezeket az útmutatásokat. Kérjük,
őrizze meg az útmutatót későbbi
használatra.
♦ A készülék használata előtt
alaposan tanulmányozza át ezt
a kézikönyvet.
♦ Ebben ismertetjük a készülék
rendeltetésszerű használatát.
A kézikönyvben nem ajánlott
tartozék vagy kiegészítő használata, illetve itt fel nem sorolt
műveletek végzése személyi
sérülés veszélyével jár.
♦ Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.
5
♦ forgó/mozgó alkatrészek megérintése által okozott sérülések;
♦ alkatrészek, vágókések vagy
tartozékok cseréje közben
bekövetkező sérülések;
♦ a készülék huzamosabb idejű
használata miatt bekövetkező
sérülések; Ha bármely szerszámot huzamosabb ideig
használ, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦ halláskárosodás;
♦ a fűrészpor belégzése miatti
egészségi veszélyek (például
tölgy, bükk és MDF anyagok
megmunkálásánál).
♦ A csatlakozódugasz és a kábel sérülésének elkerülése
érdekében soha ne a kábelnél fogva húzza ki a dugaszt
a konnektorból.
Mások biztonsága
♦ Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek
(a gyermekeket is beleértve),
akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik
teljes birtokában, vagy nincs
meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve,
ha a biztonságukért felelős
személy felügyeletet vagy
a készülék használatához kioktatást biztosít számukra.
♦ Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
Használat után
♦ A használaton kívüli készüléket
száraz, jól szellőző helyen,
gyermekektől elzárva tartsa.
♦ Ügyeljen arra, hogy gyermekek
ne férhessenek hozzá a tárolt
készülékekhez.
♦ Ha a készüléket járműben tárolja vagy szállítja, a csomagtartóba tegye, vagy kötözze le,
hogy hirtelen sebesség- vagy
irányváltozás hatására ne
mozdulhasson el.
Maradványkockázatok
A készülék használata további,
a biztonsági figyelmeztetések
között esetleg fel nem sorolt
maradványkockázatokkal járhat.
Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű vagy huzamosabb idejű
használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és
a védőberendezések használata
ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők lehetnek:
Átvizsgálás és javítások
♦ Használat előtt ellenőrizze,
nincsenek-e a készüléken sérült vagy hibás alkatrészek. Ellenőrizze, nincsenek-e eltörve
6
egyes alkatrészei, vagy nem
áll-e fenn olyan körülmény,
amely a készülék működését
befolyásolhatja.
♦ Ne használja a készüléket,
ha valamely alkatrésze sérült
vagy hibás.
♦ A sérült vagy hibás alkatrészt
márkaszervizzel javíttassa
meg vagy cseréltesse ki.
♦ Soha ne is próbáljon olyan alkatrészt kiszerelni vagy kicserélni, amelyet ez a kézikönyv
nem említ.
♦ Védje a lábát masszív cipővel
vagy csizmával.
♦ Lábszára védelmére viseljen
hosszúnadrágot.
♦ A készülék használata előtt
ellenőrizze, nincsenek-e a vágás útjában botok, kövek, drótok vagy más akadályok.
♦ Csak lefelé fordított helyzetben használja a készüléket,
a vágószál a talaj közelében
legyen. Más helyzetben soha
ne kapcsolja be a készüléket.
♦ Lassú mozdulatokat téve dolgozzon a szerszámmal. Ne
feledje, hogy a frissen vágott
fű nedves és csúszós.
♦ Ne dolgozzon meredek lejtőn.
Lejtőn keresztirányban haladva végezze a munkát, nem
pedig fel-le irányban.
♦ Működésben lévő készülékkel
soha ne keresztezzen kavicsos ösvényt vagy utat.
♦ Ne érjen a vágószálhoz, amíg
a készülék működésben van.
♦ Ne tegye le a készüléket, amíg
a vágószál teljesen le nem állt.
♦ Csak a megfelelő típusú vágószálat használja. Soha ne
használjon fém vágószálat
vagy horgászzsinórt.
♦ Legyen óvatos, ne érjen a szálvágó pengéhez.
♦ Ügyeljen arra, hogy a tápkábel
távol legyen a vágószáltól.
Kiegészítő biztonsági útmutatások fűszegélyvágókhoz
Figyelmeztetés! A vágóelemek
a motor kikapcsolása után egy
ideig még forognak.
♦ Ismerkedjen meg a készülék
kezelőszerveivel és helyes
használatával.
♦ Használat előtt ellenőrizze
a tápkábelt és a hosszabbító
kábelt, nem észlelhető-e rajtuk
sérülés, elöregedés vagy kopás. Ha valamelyik kábel használat közben megsérül, azonnal csatlakoztassa le a hálózati
áramforrásról. A KÉSZÜLÉK
ÁRAMTALANÍTÁSA ELŐTT
NE ÉRJEN A KÁBELHEZ.
♦ Ne használja a készüléket, ha
a kábelei sérültek vagy kopottak.
7
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦ Víztől óvja.
♦ Ne tárolja olyan helyen, ahol
a hőmérséklet meghaladhatja
a 40 °C-ot.
♦ Csak 10 °C és 40 °C közötti
környezeti hőmérsékleten töltse.
♦ Csak a készülékhez mellékelt
töltővel töltse.
♦ Elhasznált akkumulátor kiselejtezését a „Környezetvédelem“
című fejezetben megadottak
szerint végezze.
Mindig tudnia kell, merre helyezkedik el a tápkábel.
Kezét, lábát mindig, de különösen a motor bekapcsolásakor
tartsa távol a vágószáltól.
A készüléket használat előtt,
illetve ha azt ütés érte, ellenőrizze, nem sérült vagy kopotte; és szükség esetén javítsa
meg.
Soha ne dolgozzon a készülékkel, ha a védőburkolat nincs
rajta vagy sérült.
Ügyeljen arra, nehogy sérülést szenvedjen a vágószál
levágására szolgáló alkatrész
miatt. Új vágószál kihúzása
után még bekapcsolás előtt
mindig állítsa normál működési
helyzetébe a gépet.
Mindig győződjön meg arról,
hogy a szellőzőnyílások törmeléktől mentesek.
Ne használja a pázsit-, illetve
szegélyvágót, ha a kábelei
sérültek vagy kopottak.
A hosszabbító kábelt tartsa
távol a vágó alkatrészektől.
Töltők
♦ A BLACK+DECKER töltővel
csak szerszámhoz tartozó
akkumulátort töltse. Más akkumulátorok szétrobbanhatnak,
személyi sérülést és anyagi
kárt okozva.
♦ Nem tölthető telepet soha ne
is próbáljon tölteni.
♦ A hibás kábeleket azonnal
cseréltesse ki.
♦ Víztől óvja a töltőt.
♦ Ne bontsa szét a töltőt.
♦ Ne tesztelje mérőműszerrel.
A töltő csak beltéri használatra alkalmas.
Használat előtt olvassa el
a kezelési útmutatót.
Kiegészítő biztonsági útmutatások akkumulátorokhoz
és töltőkhöz
Akkumulátorok
♦ Soha, semmilyen okból ne próbálja felnyitni az akkumulátort.
8
Elektromos biztonság
Részegységek
Ez a készülék az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza.
1. Üzemi kapcsoló
2. Akkumulátor
3. Pótfogantyú
4. Üzemidő-hosszabbító
5. Rögzítőkapocs
6. Vágófej
7. Szegélyvezető kerék
8. Védőburkolat
9. Orsófedél
Az Ön töltője kettős szigetelésű; ezért nincs szükség
földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a töltő adattábláján megadott
feszültségnek. Soha ne
próbálja a töltőt hagyományos hálózati dugasszal
helyettesíteni.
Összeszerelés
Figyelmeztetés! A szerszám összeszerelése előtt
győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva,
és a dugasza ki van húzva a konnektorból.
A védőburkolat felszerelése (D és E ábra)
♦
Fordítsa a fűszegélyvágót fejjel lefelé, hogy lefelé
nézzen az orsófedélnél (9).
♦
Phillips csavarhúzóval csavarja ki a védőburkolat
csavarját.
♦
Fordítsa a védőburkolatot (8) fejjel lefelé, és
teljesen csúsztassa rá a motorházra (6). Bizonyosodjon meg arról, hogy a védőburkolat fülei (10)
beakaszkodnak a motorház bordáiba (11), ahogyan
a D ábrán látható. A rögzítőfülnek (25) a motorház
résébe (26) kell bepattannia.
♦
Csúsztassa tovább a védőburkolatot, amíg azt nem
hallja, hogy a helyére bepattant.
♦
Phillips csavarhúzóval csavarja be a védőburkolat
csavarját (E ábra), és azzal készen van a védőburkolat felszerelése.
♦
Amint fel van szerelve a védőburkolat, vegye le
a borítást a szálvágó pengéről (a védőburkolat
szélén van).
Figyelmeztetés! Soha ne használja a készüléket addig,
amíg a védőburkolat nincs helyesen felszerelve.
♦ Ha a hálózati kábel sérült,
a veszély megelőzése végett
azonnal cseréltesse ki egy
hivatalos BLACK + DECKER
szakszervizzel.
A készüléken elhelyezett címkék
A készüléken a következő figyelmeztető szimbólumokkal találkozhat:
A készülék használata előtt olvassa el
a kézikönyvet.
A készülék használata közben viseljen
védőszemüveget.
A pótfogantyú felszerelése (F ábra)
A készülék használata közben hordjon
alkalmas fülvédőt.
♦
♦
Tolja rá a pótfogantyút (3) a csőre (10).
Csúsztassa át a csavart (11) a fogantyú hatszög
alakú furatán az ellenkező oldalra.
♦
Az óramutató járásának irányába forgatva szorítsa
rá a gombot (12) a csavarra.
Figyelmeztetés! Bizonyosodjon meg arról, hogy
a gomb fogai pontosan illeszkednek a fogantyú réseibe,
és hogy a fogantyú biztonságosan rögzítve van.
A sérült kábel átvizsgálása előtt mindig csatlakoztassa le a gépet az áramforrásról. Ne
használja a készüléket, ha a kábele sérült.
Óvakodjon az elrepülő tárgyaktól. A közelben tartózkodókat tartsa távol a vágási
területtől.
A pótfogantyú helyzetének állítása (G ábra)
A pótfogantyú (3) az optimális egyensúly és kényelem
érdekében állítható.
♦
Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva
lazítsa ki a gombot (12) a csavaron (11).
♦
Finoman csúsztassa a pótfogantyút felfelé vagy
lefelé a csövön (10) a kívánt magasságra.
♦
Az óramutató járásának irányába forgatva szorítsa
rá a gombot (12) a csavarra.
Esőtől és magas páratar talomtól óvja
a készüléket.
A 2000/14/EK irányelvnek megfelelő hangteljesítmény garantálva van.
9
A készülék magasságának állítása (H ábra)
az elektromos hálózatra csatlakoztatott töltőben hagyja.
♦
A lemerült akkumulátort 1 héten belül töltse fel.
Jelentősen megrövidül az akkumulátor élettartama,
ha lemerült állapotban tárolják.
Teleszkópos szerkezetének segítségével a fűszegélyvágó az Ön számára kényelmes magasságra állítható.
A magasság állítását a következők szerint végezze:
♦
Oldja ki a magasságállító rögzítőkapcsát (5).
♦
Finoman húzza a csövet (10) felfelé vagy lefelé
a kívánt magasságra.
♦
Zárja a magasságállító rögzítőkapcsát (5).
Az akkumulátor töltőben hagyása
Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat a töltőben,
miközben a LED határozatlan ideig világít. A töltő frissen
és teljesen feltöltött állapotban tartja az akkumulátort.
A vágószál kioldása
Töltő-diagnosztika
Szállításhoz a vágószálat ragasztószalaggal a orsóházhoz rögzítik.
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt vegye ki az akkumulátort a készülékből. A vágószálat az orsóházhoz
(9) tartva vegye le a szalagot.
Ha a töltő úgy érzékeli, hogy az akkumulátor gyenge
vagy sérült, a töltéskijelző piros fénnyel gyors ütemben
villog. A következőket tegye:
♦
Helyezze be újra az akkumulátort (2).
♦
Ha a töltésjelzők továbbra is piros fénnyel gyorsan
villognak, egy másik akkumulátorral próbálja ki,
hogy maga a töltési folyamat megfelelően működike.
♦
Ha a másik akkumulátor töltésekor nem jelentkezik
a probléma, akkor az eredeti akku hibás, és vissza
kell juttatni a márkaszervizbe újrahasznosítás
céljából.
♦
Ha a töltő a másik akkumulátor töltésénél is ugyanazt a hibát jelzi, márkaszervizzel be kell vizsgáltatni
a töltőt.
Tartsa szem előtt: Akár 30 percbe is telhet annak
megállapítása, hogy hibás-e az akkumulátor. Ha az
akkumulátor túl meleg vagy túl hideg, a LED piros
fénnyel, felváltva villan egyet gyorsan, egyet lassan,
majd ez ismétlődik.
Az akkumulátor be- és kiszerelése (C ábra)
♦
♦
Behelyezésnél igazítsa az akkumulátort (2) a szerszámon kialakított tartórekeszéhez. Csúsztassa be
a tartórekeszbe, és addig nyomja, amíg a helyére
be nem pattan.
Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg a kioldógombot (C), és ezzel egyidejűleg húzza ki az
akkumulátort a rekeszből.
Használat
Figyelmeztetés! Hagyja a készüléket saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
Az akkumulátor töltése (C ábra)
Az akkumulátort az első használat előtt és minden olyan
esetben tölteni kell, amikor nem ad elég teljesítményt
olyan munkánál, amelyet ugyanazzal a készülékkel
korábban könnyedén el lehetett végezni. Töltés közben
az akkumulátor melegedhet, ami normális jelenség,
nem jelent hibát.
A készülék be- és kikapcsolása
♦
♦
Figyelmeztetés! Ne töltse az akkumulátor 10 °C alatti
vagy 40 °C feletti külső hőmérsékletnél. Javasolt töltési
hőmérséklet: 24 °C körül.
Tartsa szem előtt: A töltő nem tölti az akkumulátort,
ha annak hőmérséklete kb. 10 °C alatt, ill. 40 °C felett
van. Ilyenkor hagyja az akkumulátort a töltőben,
és az automatikusan tölteni kezd, amint az akkumulátor a megfelelő hőmérsékletre felmelegszik
vagy lehűl.
♦
Töltéshez tegye az akkumulátort (2) a töltőbe.
Az akkumulátor csak egy irányban illeszthető be
a töltőbe. Ne erőltesse. Bizonyosodjon meg arról,
hogy az akkumulátor teljes mértékben illeszkedik
a töltőbe.
♦
Csatlakoztassa a töltőt az elektromos hálózatra,
majd kapcsolja be.
A töltéskijelző zöld fénnyel (lassan) fog villogni.
A töltés akkor kész, amikor a töltéskijelző folyamatos
zöld fénnyel világít. Az akkumulátor korlátlan ideig
a töltőben maradhat, ilyenkor a töltéskijelző LED
világít. Időnként a LED újra villogni fog zöld fénnyel
(töltést jelezve), ugyanis a töltő ilyenkor rátölt az akkumulátorra, amely állás közben veszít a töltöttségéből.
A töltéskijelző mindaddig világít, amíg az akkumulátort
A fűszegélyvágó bekapcsolásához húzza a reteszgombot (13) (az I ábra betétképén látható) hátra, az
akkumulátor (2) felé, majd nyomja meg az üzemi
kapcsolót (1).
A fűszegélyvágó kikapcsolásához engedje el az
üzemi kapcsolót.
A fűszegélyvágó kezelése
♦
♦
♦
A bekapcsolt készüléket állítsa szögbe, és lassan,
kaszáló mozdulatokkal haladjon vele, ahogyan az
I ábrán látható.
5-10 fokos szögben tartsa, ahogyan az I1. ábra
mutatja. 10 foknál meredekebben ne döntse
(I2 ábra). A szál hegyével vágjon. A szélvezető
(7) segítségével tartsa távol a készüléket kemény
felületektől.
A védőburkolat legalább 610 mm távolságra legyen
a lábától (I1 ábra). Ennek a távolságnak az eléréséhez állítsa be a fűszegélyvágó teljes magasságát
(H ábra).
Átállás szélező módra (J és K ábra)
A szegélyvezető kerék csak szélező módban használható. A készülék használható fűszegélyvágó üzemmódban
vagy szélező üzemmódban a pázsit szélei túlnyúló és
a virágágyakba benyúló fű vágására. Szélezéshez
a fejnek a K ábrán látható helyzetben kell lennie. Ha
nem ott van, az alábbiakat tegye:
10
♦
Szabadítsa ki a vágószál végét, és fűzze be a befűzőnyílásba (19) (O ábra).
♦
Fogja az új orsót, és nyomja rá a házon lévő kiemelkedésre (18) (N ábra). Kissé forgassa meg a orsót,
hogy a helyére beálljon. A szálnak kb. 136 mm-rel
kell a házból kinyúlnia.
♦
Igazítsa az orsófedélen lévő füleket (20) a ház
kivágásaihoz (O ábra).
♦
Nyomja rá a fedelet a házra, hogy biztosan a helyére pattanjon.
VIGYÁZAT: A készülék károsodását elkerülendő: ha
a vágószál túlnyúlik a levágó pengén, vágja le úgy, hogy
éppen a pengéig érjen.
♦
♦
Vegye ki a fűszegélyvágóból az akkumulátort.
Tartsa lenyomva a fej kioldógombját (14), ahogyan
a J ábra szemlélteti.
♦
A pótfogantyút (3) tartva forgassa a fejet (6) az
óramutató járásával ellentétes irányba.
♦
Oldja a fej kioldógombját az óramutató járásának
irányában.
Tartsa szem előtt: A fej csak egy irányban forgatható.
Szélezés
Szélező üzemmódban használva a szál nagy sebességgel elrepíthet kavicsokat, fémdarabokat és más
tárgyakat. A fűszegélyvágót és a védőburkolatát
a veszély csökkentésére terveztük. Mindemellett is
BIZONYOSODJON MEG arról, hogy más emberek és
állatok legalább 30 méter távolságra vannak. Optimális
vágási eredmény 50 mm-nél mélyebb fűszegély vágásánál érhető el.
♦
Ne használja a szerszámot árkok kialakítására.
♦
A szélvezető kerék (7) segítségével úgy vezesse
a fűszegélyvágót, ahogyan a K ábrán látható.
♦
A szélvezető kereket úgy helyezze a járda vagy
kemény felület szegélyére, hogy a vágószál
a szélezendő fű vagy terület felett legyen.
♦
Rövidebb vágáshoz enyhén döntse meg a fűszegélyvágót.
Kötegben lévő szál felcsévélése az orsóra
(csak 1,65 mm átmérőjű KEREK szálat használjon)
Vágószál kötegben is kapható a helyi kiskereskedésben.
A következő lépések szerint tekerje fel az orsóra:
♦
Vegye ki a fűszegélyvágóból az akkumulátort.
♦
Szerelje le az üres orsót a fűszegélyvágóról „Az
orsó cseréje” cím alatt ismertetett módon.
♦
Távolítsa el a maradék vágószálat az orsóról.
♦
Hajlítsa be a vágófonalat kb. (19 mm-nél) (21).
Fűzze be a vágószálat az egyik száltartó résbe
(22), ahogyan a P ábra mutatja.
♦
A kötegben lévő szál 19 mm-nyi végét illessze be az
orsón a rés melletti furatba (23), a Q ábra szerint.
Bizonyosodjon meg, hogy a szál szorosan rá van
húzva az orsóra (Q ábra).
♦
Csévélje fel a vágószálat az orsóra az orsón látható
nyíl irányában. Ügyeljen arra, hogy a szálat egymás
mellé és rétegesen tekercselje fel. A szálak ne
kereszteződjenek (R ábra).
♦
Amikor a feltekercselt vágószál eléri a bemélyedéseket (24), vágja el a szálat (Q ábra).
♦
Szerelje rá az orsót a fűszegélyvágóra „Az orsó
cseréje” cím alatt ismertetett módon.
TARTSA SZEM ELŐTT: Az orsókra kézzel feltekert
köteges szál valószínűleg gyakrabban összecsomósodik, mint a BLACK+DECKER orsókra gyárilag felcsévélt
szál. A legjobb eredmények végett gyárilag felcsévélt
szállal ellátott orsók használatát javasoljuk.
Kézi csereorsók:
A6170 (25 cm) A6171 (40 cm).
Cseretartozékok
Csak megfelelő típusú vágószálat, BLACK+DECKER
csereorsót (típusszáma AF-100) és orsófedelet (típuszszáma RC-100) használjon. Tegye be a nejlon szálat
(akár kötegben van, akár orsóra tekercselve), ahogyan
ebben a kézikönyvben látja.
♦
CSAK 1,65 mm ÁTMÉRŐJŰ KEREK NEJLON
MONOFIL SZÁLAT HASZNÁLJON. Ne használjon
barázdált vagy nehezebb szálat, mert túlmelegszik
a motor, és nem megfelelően továbbítja a szálat.
Ezt a szálat beszerezheti helyi forgalmazójától
vagy márkaszerviztől.
♦
Egyéb cserealkatrészek (védőburkolatok, orsófedelek) BLACK+DECKER szervizeknél kaphatók.
Figyelmeztetés! A BLACK+DECKER által nem javasolt
tartozékok használata veszélyes lehet.
Javaslatok a készülék optimális
használatához
Hibaelhárítás
Az orsó cseréje
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ha úgy látja, hogy a készülék nem működik megfelelően, kövesse az alábbi útmutatásokat. Ha ez nem
oldja meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a helyi
BLACK+DECKER márkaszervizzel.
Vegye ki a fűszegélyvágóból az akkumulátort.
Nyomja le a füleket (15), és vegye ki az orsófedelet
(9) a vágófejben lévő orsóházból (16) (M ábra).
A legjobb eredmények érdekében az orsót AF-100
típusszámú BLACK+DECKER orsóra cserélje.
Fogja meg egyik kezével az orsót, másik kezével
az orsóházat, majd húzza ki az orsót.
Ha a ház talpában a kar (17) kijött a helyéből,
helyezze vissza az N ábrán látható helyzetébe,
mielőtt új orsót tenne a házba.
Távolítson el minden szennyeződést és fűmaradványt az orsóból és a házból.
Figyelmeztetés! Mielőtt bármilyen hibaelhárítási munkába kezdene, vegye ki az akkumulátort a készülékből.
A készülék lassan működik
♦
♦
11
Ellenőrizze, hogy az orsóház akadálytalanul foroge. Szükség esetén alaposan tisztítsa meg.
Ellenőrizze, hogy a vágószál nem lóg-e ki 11 cm-nél
hosszabban az orsóházból. Ha hosszabban lóg ki,
vágja le úgy, hogy éppen a pengéig érjen.
Nem működik az automatikus vágószálutánállítás
♦
♦
♦
♦
♦
Egy napon, mikor BLACK+DECKER készüléke eléri
technikai élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. Ezt
a terméket a normál háztartási hulladéktól elkülönítve
kell megsemmisíteni.
Tartsa lenyomva a füleket, és vegye le a az orsófedelet a házról.
A vágószálat húzza ki az orsóházból 11 cm-re. Ha
nincs elegendő vágószál az orsón, akkor a fentiek
szerint szereljen fel új orsót.
Igazítsa az orsófedélen lévő füleket a ház kivágásaihoz.
Nyomja rá a fedelet a házra, hogy biztosan a helyére pattanjon.
Ha a vágószál túlnyúlik a levágó pengén, vágja le
úgy, hogy éppen a pengéig érjen.
Az elhasznált termékek és csomagolásuk
elkülönített kezelése lehetővé teszi anyagaik
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
Ha továbbra sem működik az automatikus
vágószál-utánállítás, vagy az orsó még mindig szorul, próbálkozzon a következőkkel:
♦
♦
♦
A B L A C K+ D E C K E R l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t
a BLACK+DECKER termékek begyűjtésére és újrafeldolgozására, amint azok elérték élettartamuk végét.
Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük,
juttassa el a terméket a legközelebbi márkaszervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Alaposan tisztítsa meg az orsófedelet és a házat.
Szerelje le az orsót és ellenőrizze, hogy a kar
akadálytalanul mozgatható-e.
Szerelje le az orsót, tekerje le a vágószálat, majd
tekerje fel újra rendben, a fenti módon. Helyezze
vissza az orsót az előzőek szerint.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja
meg. Emellett a hivatalos BLACK+DECKER szervizek
listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
honlapon érhetők el: www.2helpU.com.
Karbantartás
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli BLACK+DECKER
készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti
hosszú távú használatra terveztük. A szerszám/készülék folyamatos és kielégítő működése függ a megfelelő
gondozástól és a rendszeres tisztítástól is.
Az Ön töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
Akkumulátorok
Hasznos élettartamuk végén a környezetvédelmi előírások betartásával semmisítse
meg őket:
Figyelmeztetés! Vezetékes/akkumulátoros elektromos
szerszámok karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/szerszámot.
♦
Kapcsolja ki, vegye ki az akkumulátort a készülékből/szerszámból, ha kivehető.
♦
Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort,
ha az a készülékkel egybe van építve, majd azután
kapcsolja ki.
♦
Tisztítás előtt húzza ki a töltő tápkábelét. Az Ön
töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa meg a szerszám/készülék és a töltő szellőzőnyílásait.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy
oldószer alapú tisztítószert.
♦
Rendszeresen, puha kefével vagy száraz ronggyal
tisztítsa a vágószálat és az orsót.
♦
Életlen kaparószerszámmal rendszeresen távolítsa
el a füvet és a szennyeződést a védőburkolat alól.
♦
♦
♦
♦
Merítse le teljesen az akkumulátort, majd vegye ki
a szerszámból.
A NiCd, NiMH és Li-ion akkumulátorok újrahasznosíthatók. Az akkumulátor(oka)t megfelelő
csomagolásba helyezze, hogy a pólusai(k) között
ne keletkezhessen rövidzárlat. Juttassa el őket az
egyik márkaszervizbe vagy a helyi hulladékhasznosító telepre.
Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait.
Az akkumulátor(oka)t ne dobja tűzbe, mert azzal
robbanást vagy személyi sérülést okozhat.
Műszaki adatok
Felvett feszültség
Üresjárati fordulatszám
Súly
Akkumulátor
Feszültség
Kapacitás
Típus
Környezetvédelem
Elkülönített gyűjtés. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
12
VAC
min-1
kg
VDC
Ah
STC1840
H1
18
5 500 - 7 200 RPM
2,85
BL4018
18
40
Li-ion
Töltő
Felvett feszültség
Leadott feszültség
Áramerősség
VAC
VDC
mA
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy
regisztrálja az új BLACK+DECKER termékét,
ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A BLACK+DECKER márkával és
termékválasztékunkkal kapcsolatos további
tájékoztatást a www.blackanddecker.hu internetes
címen találhat.
90571352 (1. típus)
100 - 240
8 - 20
Bemenet: 500
Kimenet: 2 000
Kézre és karra ható súlyozott effektív rezgésgyorsulás az
EN 786 szabvány szerint:
= 9,0 m/s², toleranciafaktor (K) = 1,5 m/s².
LPA (hangnyomás) 93 dB(A)
toleranciafaktor (K) = 1,6 dB(A)
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV, KÜLTÉRI ZAJRA VONATKOZÓ
IRÁNYELV
STC1840
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/
EK, EN 60335-1, EN 60335-2-91.
2000/14/EK, Fűszegélyvágó, L ≤ 50 cm, VIII. függelék
DEKRA tanúsítvány B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem, Hollandiai Tanúsítási Szervezet azonosítója:
0344
Akusztikus teljesítményszint a 2000/14/EK irányelv
szerint (12-es cikkely, III. melléklet, L ≤ 50 cm) szerint:
LWA (mért hangteljesítmény) 90 dB(A)
toleranciafaktor (K) = 1,6 dB(A)
LWA (garantált hangteljesítmény) 92 dB(A)
Ezek a termékek a 2014/30/EU és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért forduljon
a Black & Decker vállalathoz a következőkben megadott
vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker
vállalat nevében adja.
R.Laverick
Műszaki igazgató
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2014/11/24
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
zst00255950 - 22-12-2014
13
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
14
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
15
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising