STC1840 | Black&Decker STC1840 CORDLESS STRING TRIMMER instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511113-60 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
STC1840
2
3
4
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Použitie výrobku
Vaša akumulátorová kosačka BLACK+DECKER je
určená na kosenie okrajov trávnikov a na kosenie trávy
na zle prístupných miestach. Tento výrobok je určený
iba na spotrebiteľské použitie.
Pri použití tohto výrobku buďte
vždy opatrní.
♦ Vždy používajte ochranné okuliare alebo inú vhodnú ochranu
zraku.
♦ Nikdy nedovoľte, aby s týmto
výrobkom pracovali deti alebo
osoby, ktoré nie sú oboznámené s týmito pokynmi.
♦ Nedovoľte deťom, ostatným
osobám alebo zvieratám, aby
sa dostali do blízkosti pracovného priestoru alebo sa dotýkali zariadenia a prívodného
kábla.
♦ Ak sa toto zariadenie používa
v blízkosti detí, je nutný prísny
dozor.
♦ Toto náradie nie je určené
na použitie neplnoletou alebo
neskúsenou osobou bez dozoru.
♦ Tento výrobok sa nesmie použiť ako hračka.
♦ Zariadenie používajte iba
za denného svetla alebo
pri kvalitnom umelom osvetlení.
♦ Používajte tento výrobok iba
v suchom prostredí. Zabráňte
tomu, aby sa toto zariadenie
dostalo do vlhkého prostredia.
♦ Neponárajte tento výrobok
do vody.
Bezpečnostné pokyny
Varovanie! Pri použití elektrického náradia napájaného káblom by
sa mali vždy dodržiavať základné
bezpečnostné pokyny, vrátane
nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru, riziko úrazu
elektrickým prúdom alebo iného
poranenia a materiálových škôd.
Varovanie! Pri použití tohto stroja
sa musia dodržiavať bezpečnostné predpisy. S ohľadom na Vašu
vlastnú bezpečnosť a na bezpečnosť ostatných osôb sa pred
obsluhou kosačky zoznámte
s týmito pokynmi. Tieto pokyny
uschovajte na bezpečnom mieste
pre budúce použitie.
♦ Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod
na obsluhu.
♦ Použitie tohto výrobku je opísané v tomto návode. Použitie
iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných
operácií, než sa odporúča
týmto návodom, môže spôsobiť zranenie osôb.
♦ Uschovajte tento návod na prípadné ďalšie použitie.
5
vzniknúť v dôsledku nesprávneho
použitia, dlhodobého použitia atď.
♦ Nepokúšajte sa tento výrobok
demontovať. Vnútri sa nenachádzajú žiadne časti opraviteľné používateľom.
♦ Nepoužívajte toto zariadenie
v prostrediach s výbušnou atmosférou, v ktorých sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny
alebo prachové zmesi.
♦ Ak chcete znížiť riziko poškodenia zástrčky a prívodného
kábla, nikdy neťahajte za kábel, aby ste vytiahli zástrčku
zo zásuvky.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú
príslušné bezpečnostné predpisy
a používajú sa bezpečnostné
zariadenia, určité zvyškové riziká
sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú
nasledujúce:
♦ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou
alebo pohybujúcou sa časťou.
♦ Zranenia spôsobené pri výmene dielov, pracovného nástroja
alebo príslušenstva.
♦ Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak
používate akékoľvek náradie
dlhší čas, zaistite, aby sa robili
pravidelné prestávky.
♦ Poškodenie sluchu.
♦ Zdravotné riziká spôsobené
vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (príklad: práca s drevom, najmä
s dubovým, bukovým a MDF).
Bezpečnosť ostatných osôb
♦ Tento výrobok nie je určený
na použitie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí,
ak týmto osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak im
alebo poskytnuté inštrukcie
týkajúce sa použitia výrobku
osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť.
♦ Deti by mali byť pod dozorom,
aby sa so zariadením nehrali.
Po použití
♦ Ak sa výrobok nepoužíva, mal
by byť uložený na suchom
a dobre odvetrávanom mieste,
mimo dosahu detí.
♦ Uložené zariadenie musí byť
vhodne zabezpečené pred
deťmi.
♦ Ak je zariadenie uložené alebo
prepravované vo vozidle, malo
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným
spôsobom, než je uvedené v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa objaviť dodatočné
zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
6
tohto zariadenia.
♦ Pred použitím prívodný a predlžovací kábel riadne prezrite,
či nie sú poškodené alebo
opotrebované. Ak dôjde počas
práce k poškodeniu prívodného kábla, okamžite náradie
vypnite a odpojte od elektrickej
zásuvky. NEDOTÝKAJTE SA
PRÍVODNÉHO KÁBLA PRED
JEHO ODPOJENÍM OD ZÁSUVKY.
♦ Ak je prívodný kábel poškodený alebo opotrebovaný,
výrobok nepoužívajte.
♦ Používajte pevnú pracovnú
obuv alebo čižmy, aby boli
chránené Vaše chodidlá.
♦ Chráňte si nohy dlhými nohavicami.
♦ Pred použitím náradia skontrolujte, či je priestor, v ktorom
budete kosiť, zbavený vetvičiek, kameňov, drôtov a iných
prekážok.
♦ Používajte náradie iba vo zvislej polohe s kosiacou strunou
tesne nad zemou. Nikdy nespúšťajte toto náradie v inej
polohe.
♦ Pri práci s týmto náradím sa
pohybujte pomaly. Uvedomte
si, že čerstvo pokosená tráva
je klzká a vlhká.
♦ Nepracujte na príkrych svahoch. Na svahoch pracujte
by byť umiestnené v kufri alebo
zaistené tak, aby bolo zabránené jeho pohybu pri náhlych
zmenách rýchlosti alebo smeru jazdy.
Kontroly a opravy
♦ Pred použitím vždy skontrolujte, či nie je zariadenie
poškodené alebo či nemá
poškodené časti. Skontrolujte,
či nie sú jeho časti rozbité a či
nie sú poškodené vypínače
alebo iné diely, ktoré by mohli
ovplyvniť jeho prevádzku.
♦ Nepoužívajte toto zariadenie,
ak je akákoľvek jeho časť poškodená alebo ak nepracuje
správne.
♦ Poškodené a zničené diely
nechajte opraviť alebo vymeniť
v autorizovanom servisnom
stredisku.
♦ Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vymeniť iné
diely než tie, ktoré sú uvedené
v tomto návode.
Doplňujúce bezpečnostné
pokyny pre strunové kosačky
Varovanie! Po vypnutí motora sa
bude struna kosačky ešte chvíľu
otáčať.
♦ Zoznámte sa s ovládacími prvkami a správnym používaním
7
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
po vrstevniciach, nikdy nie
smerom hore a dole.
Ak je náradie v chode, nikdy
neprechádzajte cez štrkové
chodníky alebo cesty.
Nikdy sa nedotýkajte struny, ak
je náradie v chode.
Neklaďte zariadenie na zem,
kým sa struna celkom nezastaví.
Používajte iba zodpovedajúci
typ struny. Nikdy nepoužívajte
kovové rezacie lanko alebo
rybársky vlasec.
Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli kosiacej struny.
Dávajte pozor, aby sa prívodný kábel nedostal do blízkosti
struny. Stále sledujte polohu
prívodného kábla.
Udržujte ruky a nohy stále
mimo dosahu struny, a to najmä pri zapínaní motora.
Pred použitím náradia
a po každom náraze náradie
skontrolujte, či nedošlo k jeho
poškodeniu a či nie je nutné
vykonanie opravy.
Nikdy nepoužívajte náradie
s poškodenými ochrannými
krytmi alebo bez riadne nasadených ochranných krytov.
Dávajte pozor, aby ste sa
nezranili o zariadenie, ktoré
upravuje dĺžku struny. Po vysunutí novej struny náradie
pred zapnutím vždy nastavte
do jeho obvyklej pracovnej
polohy.
♦ Zaistite, aby boli vetracie drážky na náradí stále priechodne
a zbavené nečistôt.
♦ Ak je prívodný kábel poškodený alebo opotrebovaný, strunovú kosačku (vyžínač trávy)
nepoužívajte.
♦ Dbajte na to, aby sa predlžovacie prívodné káble nedostali
do blízkosti struny.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre akumulátory a nabíjačky
Akumulátor
♦ Nikdy sa nepokúšajte akumulátor zo žiadneho dôvodu
rozoberať.
♦ Zabráňte kontaktu akumulátora s vodou.
♦ Neskladujte akumulátor
na miestach, kde môže teplota
presiahnuť 40 °C.
♦ Nabíjajte akumulátory iba
pri teplotách v rozsahu od 10
do 40 °C.
♦ Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou s náradím.
♦ Pri likvidácii akumulátorov sa
riaďte pokynmi uvedenými
v časti „Ochrana životného
prostredia“.
8
alebo autorizovaný servis
BLACK+DECKER, aby sa zabránilo možným rizikám.
Nabíjačky
♦ Nabíjačku BLACK+DECKER
používajte iba na nabíjania
akumulátora, ktorý bol dodaný
s náradím. Iné akumulátory
môžu prasknúť, spôsobiť zranenie alebo iné škody.
♦ Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory, ktoré nie sú
na nabíjanie určené.
♦ Poškodené káble ihneď vymeňte.
♦ Zabráňte kontaktu nabíjačky
s vodou.
♦ Nabíjačku neotvárajte.
♦ Nabíjačku nerozoberajte.
Táto nabíjačka nie je určená na vonkajšie použitie.
Pred použitím si pozorne
prečítajte tento návod.
Štítky na náradie
Na zariadení je možné nájsť nasledujúce výstražné
symboly:
Pred použitím si riadne preštudujte tento
návod.
Pri práci s týmto náradím používajte vhodné
ochranné okuliare.
Pri práci s týmto náradím používajte vhodnú
ochranu sluchu.
Pred kontrolou poškodeného prívodného
kábla vždy odpojte zástrčku kábla od sieťovej zásuvky. Nepoužívajte toto náradie, ak
je poškodený jeho prívodný kábel.
Dávajte pozor na odletujúce predmety.
Udržujte ostatné osoby mimo pracovného
priestoru.
Nevystavujte toto náradie dažďu alebo
vysokej vlhkosti.
Smernica 2000/14/EC týkajúca sa zaručeného akustického výkonu.
Elektrická bezpečnosť
Popis
Táto nabíjačka je vybavená dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
Vždy skontrolujte, či napätie
v elektrickej sieti zodpovedá
napätiu, ktoré je uvedené
na výkonovom štítku. Nikdy
sa nepokúšajte nahradiť
nabíjačku priamym pripojením k zásuvke elektrického
prúdu.
Toto náradie sa skladá z niekoľkých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač
2. Akumulátor
3. Prídavná rukoväť
4. Runtime Extender
5. Poistná svorka
6. Hlava kosačky
7. Vodiace koliesko
8. Ochranný kryt
9. Krytka cievky
Zostavenie
Varovanie! Pred zostavením sa uistite, či je náradie
vypnuté a či bol vybratý akumulátor.
Upevnenie ochranného krytu (obr. D a E)
♦
♦
♦ Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca
♦
9
Otočte strunovú kosačku spodnou stranou hore
tak, aby ste videli na krytku cievky (9).
Pomocou skrutkovača Phillips vyskrutkujte skrutku
z ochranného krytu.
Otočte ochranný kryt (8) spodnou stranou hore
a presuňte ho úplne na skriňu motora (6). Uistite sa,
Nabíjanie akumulátora (obr. C)
či sú výstupky (10) na ochrannom kryte usadené
v drážkach (11), na skrini motora, ako na uvedenom
obr. D. Zaisťovací výstupok (25) musí zapadnúť
do drážky v skrini motora (26).
♦
Pokračujte v presúvaní ochranného krytu, pokým
nezačujete kliknutie.
♦
Pomocou skrutkovača Phillips zaskrutkujte skrutku
ochranného krytu, ako je zobrazené na obr. E, aby
došlo k dokončeniu zostavenia krytu.
♦
Hneď ako bude ochranný kryt riadne nainštalovaný,
odstráňte ochranu zo skracovacieho noža struny,
ktorý sa nachádza na okraji krytu.
Varovanie! Nikdy nepoužívajte náradie bez riadne
upevneného ochranného krytu.
Akumulátor musí byť nabitý pred prvým použitím a vždy,
keď dôjde k výraznému poklesu jeho výkonu. Akumulátor sa môže počas nabíjania zahrievať. Ide o normálny
stav, ktorý neznamená žiadny problém.
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, ak okolitá teplota
klesne pod 10 °C alebo ak presiahne 40 °C. Odporúčaná
teplota prostredia na nabíjanie: približne 24 °C.
Poznámka: Nabíjačka nebude nabíjať akumulátory,
ak klesne teplota článkov pod približne 10 °C alebo
ak prekročí 40 °C. Akumulátory môžu byť ponechané
v nabíjačke a nabíjanie sa automaticky spustí, hneď
ako teplota článkov dosiahne povolený rozsah.
♦
Ak chcete akumulátor (2) nabiť, vložte ho do nabíjačky. Akumulátor je možné vložiť do nabíjačky
iba jedným spôsobom. Nepoužívajte nadmernú
silu. Uistite sa, že je akumulátor v nabíjačke riadne
usadený.
♦
Pripojte nabíjačku k sieti a zapnite ju.
Indikátor nabíjania bude nepretržite zeleno blikať
(pomaly). Nabíjanie bude ukončené, hneď ako začne
indikátor nabíjania neprerušovane zeleno svietiť. Akumulátor môže byť ponechaný v nabíjačke so svietiacou
LED diódou neobmedzene dlhý čas. Svietiaca dióda
začne niekedy zelené blikať (nabíjanie), ak začne nabíjačka akumulátor občas dobíjať. Indikátor nabíjania
bude svietiť tak dlho, kým bude akumulátor vložený
do nabíjačky, ktorá je pripojená k sieti.
♦
Vybité akumulátory nabite do 1 týždňa. Prevádzková životnosť akumulátora sa značne skráti, ak je
skladovaný vo vybitom stave.
Upevnenie prídavnej rukoväti (obr. F)
♦
♦
Zatlačte prídavnú rukoväť (3) do trubice (10).
Zasuňte skrutku (11) do šesťhranného otvoru
v rukoväti a pretiahnite ju na druhú stranu.
♦
Dotiahnite maticu (12) na skrutke otáčaním v smere
pohybu hodinových ručičiek.
Varovanie! Uistite sa, či sú výstupky na tlačidle správne
zarovnané s výrezmi v rukoväti a či je rukoväť zaistená.
Nastavenie polohy prídavnej rukoväti (obr. G)
Prídavná rukoväť (3) môže byť nastavená tak, aby
poskytovala optimálne vyváženie a komfort.
♦
Povoľte maticu (12) na skrutke (11) otáčaním proti
smeru pohybu hodinových ručičiek.
♦
Posúvajte prídavnú rukoväť po trubici (10) opatrne
hore alebo dole do požadovanej výšky.
♦
Dotiahnite maticu (12) na skrutke otáčaním v smere
pohybu hodinových ručičiek.
Ponechanie akumulátora v nabíjačke
Nastavenie výšky náradia (obr. H)
Akumulátor môže byť ponechaný v nabíjačke so svietiacou LED diódou neobmedzene dlhý čas. Nabíjačka bude
akumulátor udržiavať v úplne nabitom stave.
Toto náradie je vybavené teleskopickým mechanizmom,
ktorý Vám umožňuje podľa potreby si upraviť jeho výšku.
Výšku upravíte nasledujúcim spôsobom:
♦
Uvoľnite poistnú svorku (5) nastavenia výšky.
♦
Požadovanú výšku nastavte posuvom trubice (10)
hore alebo dole.
♦
Zaistite poistnú svorku (5) nastavenia výšky.
Diagnostická funkcia nabíjačky
Ak deteguje nabíjačka vybitý alebo poškodený akumulátor, indikátor nabíjania začne rýchlo červeno blikať.
Postupujte nasledovne:
♦
Vyberte akumulátor (2) z nabíjačky a vložte ho späť.
♦
Ak bude kontrolka nabíjania červeno blikať stále
rovnako rýchlo, použite iný akumulátor, aby ste sa
uistili, či nabíjačka pracuje správne.
♦
Ak prebieha nabíjanie iného akumulátora správne,
pôvodný akumulátor je poškodený a mal by byť
vrátený autorizovanému servisu, kde bude zaistená
jeho recyklácia.
♦
Ak je pri použití iného akumulátora indikácia rovnaká ako pri pôvodnom akumulátore, zverte kontrolu
a testovanie nabíjačky autorizovanému servisu.
Poznámka: Skúška, ktorá určí, či je akumulátor poškodený, môže trvať až 30 minút. Ak je akumulátor
príliš horúci alebo ak je príliš studený, LED dióda
bude striedavo pomaly a rýchlo červeno blikať.
Uvoľnenie žacej struny
Počas prepravy je struna k cievke prichytená páskou.
Varovanie! Pred nastavovaním vyberte z náradia
akumulátor. Odstráňte pásku, ktorá upevňuje strunu
ku krytke cievky (9).
Nasadenie a vybratie akumulátora (obr. C)
♦
♦
Ak chcete akumulátor (2) nasadiť, zarovnajte ho
s miestom jeho uloženia na náradí. Zasuňte akumulátor do náradia a zatlačte naň tak, aby došlo
k jeho riadnemu usadeniu.
Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte uvoľňovacie
tlačidlo (C) a súčasne vysuňte akumulátor z náradia.
Zapnutie a vypnutie
Použitie
♦
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
10
Ak chcete strunovú kosačku zapnúť, pritiahnite
dozadu smerom k akumulátoru (2) poistné tlačidlo
♦
strunu alebo strunu s väčším priemerom, pretože
by došlo k preťaženiu a prehriatiu motora a nedochádzalo by k riadnemu posuvu struny. Túto strunu
môžete získať u autorizovaných predajov alebo
v autorizovaných servisoch.
♦
Ostatné náhradné diely (ochranné kryty, krytky
cievok atď.) získate v autorizovaných servisoch
BLACK+DECKER.
Varovanie! Použitie akéhokoľvek príslušenstva, ktoré
nie je odporúčané spoločnosťou BLACK+DECKER
pre prevádzku s týmto náradím, môže byť nebezpečné.
(13) (zobrazené v detaile, obr. I) a potom stlačte
hlavný vypínač (1).
Ak chcete strunovú kosačku vypnúť, uvoľnite
hlavný vypínač.
Použitie strunovej kosačky
♦
♦
♦
Zapnite kosačku, nakloňte ju a pomaly s ňou pohybujte zo strany na stranu, ako je zobrazené na obr. I.
Udržujte sklon v uhle 5° až 10°, ako je zobrazené
na obr. I1. Neprekračujte uhol 10° (obr. I2). Koste
koncovou časťou struny. Na udržovanie vzdialenosti od tvrdých povrchov používajte vodidlo (7).
Medzi ochranným krytom a Vašimi nohami udržujte
vzdialenosť minimálne 0,6 m, ako je zobrazené
na obr. I1. Aby ste dosiahli túto vzdialenosť, nastavte celkovú výšku strunovej kosačky podľa obr. H.
Rady na optimálne použitie
Výmena cievky
♦
♦
Vyberte z kosačky akumulátor.
Stlačte výstupky (15) a odstráňte krytku cievky (9)
z puzdra cievky (16) na hlave kosačky (obr. M).
♦
Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky,
používajte náhradnú cievku BLACK+DECKER
s katalógovým číslom AF-100.
♦
Jednou rukou uchopte prázdnu cievku a druhou
rukou puzdro cievky a vyberte cievku z puzdra.
♦
Ak je páčka (17) v základni puzdra uvoľnená, pred
vložením novej cievky do puzdra vráťte túto páčku
do pôvodnej polohy, ako je zobrazené na obr. N.
♦
Odstráňte z cievky a puzdra zachytené nečistoty
a zvyšky trávy.
♦
Uvoľnite koniec nylonovej struny a pretiahnite ho
otvorom (19), ako je zobrazené na obr. O.
♦
Uchopte novú cievku a nasuňte ju v puzdre na výstupok (18), ako je zobrazené na obr. N. Zľahka
cievkou pootočte, aby došlo k jej riadnemu usadeniu. Struna by mala z puzdra vyčnievať zhruba
136 mm.
♦
Zarovnajte výstupky na krytke cievky s drážkami
(20) v puzdre (obr. O).
♦
Zatlačte krytku na puzdro tak, aby došlo k riadnemu
usadeniu.
UPOZORNENIE: Ak prečnieva struna cez skracovací
nôž, skráťte ju tak, aby sa tohto noža iba dotýkala, aby
ste zabránili poškodeniu kosačky.
Zmena na režim kosenia okrajov trávnika
(obr. J a K)
Vodiace koliesko by sa malo používať iba pri práci v režime kosenia okrajov trávnika. Táto strunová kosačka
môže byť použitá v režime kosenia trávnika alebo
v režime kosenia okrajov trávnika, kedy je kosená presahujúca tráva trávnikov a tráva na okrajoch záhonov.
Pri kosení okrajov trávnikov by mala byť hlava kosačky
v polohe, ktorá je uvedená na obr. K. Ak nie je tomu tak:
♦
Vyberte zo kosačky akumulátor.
♦
Stlačte a držte uvoľňovacie tlačidlo hlavy (14), ako
je zobrazené na obr. J.
♦
Držte prídavnú rukoväť (3) a otáčajte hlavu (6) proti
smeru pohybu hodinových ručičiek.
♦
Uvoľnite tlačidlo na uvoľnenie hlavy kosačky.
Poznámka: Hlava kosačky môže byť otočená iba
jedným smerom.
Úprava okrajov trávnikov
Ak bude náradie použité ako vyžínač, struna môže
vysokou rýchlosťou vymrštiť kamene, kúsky kovu alebo
iné predmety. Kosačka a kryt sú navrhnuté tak, aby boli
také nebezpečenstvá obmedzené. ZAISTITE ale, aby
boli ostatné osoby a zvieratá vo vzdialenosti minimálne 30 m. Optimálne výsledky pri kosení sa dosiahne
na okrajoch trávnikov, ktoré sú hlbšie než 50 mm.
♦
Nepoužívajte túto kosačku na vytváranie hrán.
♦
Pri použití vodiaceho kolieska (7) veďte kosačku,
ako je zobrazené na obr. K.
♦
Nastavte vodiace koliesko na okraj chodníka
alebo iného povrchu tak, aby struna presahovala
do trávnika alebo do požadovaného priestoru.
♦
Ak chcete kosiť tesne pri povrchu, nakloňte mierne
kosačku.
Navíjanie struny na cievku (používajte iba
GUĽATÚ strunu s priemerom 1,65 mm)
Samostatnú strunu si môžete tiež kúpiť u autorizovaného predajcu. Pri inštalácii struny postupujte podľa
nasledujúcich krokov:
♦
Vyberte z kosačky akumulátor.
♦
Vyberte z kosačky prázdnu cievku podľa postupu,
ktorý je popísaný v časti „Výmena cievky“.
♦
Odstráňte z cievky zvyšok struny.
♦
Vytvorte na konci nylonovej struny ohyb vo vzdialenosti asi 19 mm (21). Zasuňte nylonovú strunu
do jednej z upevňovacích drážok (22), ako je
zobrazené na obr. P.
♦
Zasuňte koniec nylonovej struny s dĺžkou 19 mm
do otvoru (23) v cievke, ktorý sa nachádza vedľa
drážky, ako je zobrazené na obr. Q. Uistite sa, či je
struna pritiahnutá tesne k cievke, ako je zobrazené
na obr. Q.
Výmena príslušenstva
Pred začatím kosenia použite iba zodpovedajúci
typ struny. Používajte výmennú cievku so strunou
BLACK+DECKER katalógové číslo AF-100 a náhradnú
krytku RC-100. Nylonovú strunu ukladajte (buď samotnú
strunu, alebo navinutú náhradnú cievku) podľa pokynov
uvedených v tomto návode.
♦
POUŽÍVAJTE IBA GUĽATÚ NYLONOVÚ STRUNU
S PRIEMEROM 1,65 MM. Nepoužívajte zúbkovanú
11
♦
Naviňte strunu na cievku v smere, ktorý je na cievke
znázornený šípkou. Dajte pozor, aby bola struna
navinutá na cievku úhľadne a vo vrstvách. Pri navíjaní ju neprekrižujte (obr. R).
♦
Hneď ako navíjaná struna dosiahne výklenky(24),
odstrihnite ju (obr. Q).
♦
Vložte cievku do kosačky podľa postupu, ktorý je
popísaný v časti „Výmena cievky“.
POZNÁMKA: Pri ručne navinutej strune na cievku je
väčšia pravdepodobnosť jej zamotania než v prípade
struny z originálnych cievok BLACK+DECKER. Ak
chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, odporúčame
Vám používať tieto originálne cievky.
Ručne navíjané náhradné cievky:
A6170 (25 cm), A6171 (40 cm).
bu. Riadna starostlivosť o výrobok/náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistí jeho bezproblémový chod.
Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem
pravidelného čistenia.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby
náradia napájaného akumulátorom alebo náradia
s prívodným káblom:
♦
Zariadenie vypnite a odpojte od elektrickej siete.
♦
Alebo zariadenie vypnite a vyberte z neho akumulátor, ak je zariadenie vybavené snímateľným
akumulátorom.
♦
Alebo ak sa nedá akumulátor z náradia vybrať,
nechajte náradie v chode, pokým nedôjde k jeho
úplnému vybitiu.
♦
Pred čistením nabíjačku odpojte od siete. Vaša
nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem pravidelného čistenia.
♦
Vetracie otvory zariadenia/náradia a nabíjačky
pravidelne čistite mäkkou kefou alebo suchou
handričkou.
♦
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
♦
Pravidelne čistite strunu a cievku mäkkou kefou
alebo suchou handričkou.
♦
Pravidelne odstraňujte zo spodnej strany krytu
trávu a nečistoty pomocou tupej škrabky.
Poruchy a postupy na ich
odstránenie
Ak sa Vám zdá, že náradie nepracuje správne, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. Ak nebude porucha odstránená, spojte sa s autorizovaným servisom
BLACK+DECKER.
Varovanie! Pred ďalším postupom vyberte z náradia
akumulátor.
Náradie pracuje v nízkych otáčkach
♦
♦
Skontrolujte, či sa môže voľne otáčať puzdro cievky. Ak je to nutné, dôkladne ho očistite.
Skontrolujte, či nylonová struna nevyčnieva z puzdra cievky viac než 11 cm. Ak áno, odrežte ju tak,
aby dosahovala iba k ostriu skracovacieho noža.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok nesmie byť
vyhodený do bežného domáceho odpadu.
Automatický posuv struny nepracuje
♦
♦
♦
♦
♦
Ak nebudete výrobok BLACK+DECKER ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte ho
spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Držte stlačené výstupky na kryte cievky a odoberte
z puzdra kryt cievky.
Povytiahnite strunu tak, aby vyčnievala z puzdra
cievky zhruba 11 cm. Ak už nie je dostačujúca dĺžka
struny k dispozícii, vložte podľa vyššie uvedených
pokynov do náradia novú cievku so strunou.
Zarovnajte výstupky na krytke cievky s drážkami
v puzdre.
Zatlačte kryt do puzdra cievky tak, aby došlo k jeho
riadnemu usadeniu.
Ak prečnieva struna cez skracovací nôž, skráťte ju
tak, aby sa tohto noža iba dotýkala.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Ak automatický posuv struny stále nepracuje alebo ak je cievka zablokovaná, skúste
nasledujúce:
♦
♦
♦
Spoločnosť BLACK+DECKER poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov BLACK+DECKER po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
zástupcovi autorizovaného servisu, ktorý zariadenie
odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Dôkladne očistite puzdro a krytku cievky.
Vyberte cievku a skontrolujte, či sa páčka môže
voľne pohybovať.
Vyberte cievku a odviňte celú dĺžku struny. Potom ju
podľa vyššie uvedeného postupu správne naviňte
na cievku. Cievku uložte do náradia podľa vyššie
uvedeného postupu.
Miesto najbližšieho autorizovaného ser visu
BLACK+DECKER nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov
BLACK+DECKER a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.
Údržba
Vaše náradie BLACK+DECKER bolo skonštruované tak,
aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údrž-
12
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
Akumulátor
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
A SMERNICA TÝKAJÚCA SA VONKAJŠIEHO
HLUKU
Po ukončení prevádzkovej životnosti likvidujte
akumulátory tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia:
♦
♦
♦
♦
14
Nechajte náradie v chode, kým nedôjde k úplnému
vybitiu akumulátora, a potom ho vyberte z náradia.
Akumulátory typu NiCd, NiMH a Li-Ion je možné
recyklovať. Uložte akumulátory do vhodného
obalu, aby ste zamedzili skratovaniu ich kontaktov.
Odovzdajte ich v autorizovanom servise alebo
do miestnej zberne, kde budú recyklované alebo
zlikvidované tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
Neskratujte kontakty akumulátora.
Pri likvidácii nevhadzujte nepotrebné akumulátory
do ohňa, pretože by mohlo dôjsť k zraneniu osôb
alebo k ich explózii.
STC1840
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem: 2006/42/ES, EN 60335-1,
EN 60335-2-91.
2000/14/ES, Strunová kosačka, L ≤ 50 cm, Príloha VIII
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem, The Netherlands, Číslo povereného úradu
(ID): 0344
Úroveň akustického výkonu podľa normy 2000/14/ES
(článok 12, príloha III, L ≤ 50 cm):
LWA (meraný akustický výkon) 90 dB(A)
odchýlka (K) = 1,6 dB(A)
LWA (zaručený akustický výkon) 92 dB(A)
Technické údaje
Vstupné napätie
Otáčky naprázdno
Hmotnosť
V
min-1
kg
Akumulátor
Napájacie napätie
Kapacita
Typ
V
Ah
Nabíjačka
Vstupné napätie
Výstupné napätie
Prúd mA
V
V
STC1840
H1
18
5 500 - 7 200
2,85
Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky smerníc 2014/30/
EÚ a 2011/65/EÚ. Ak chcete získať ďalšie informácie,
kontaktujte, prosím, spoločnosť Black & Decker na tejto
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na konci
tohto návodu.
BL4018
18
40
Li-Ion
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
R. Laverick
Technický riaditeľ
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
24. 11. 2014
90571352 (typ 1)
100 - 240
8 - 20
Vstup: 500
Výstup: 2 000
Vibrácie pôsobiace na ruky a paže obsluhy merané podľa
normy EN 786:
= 9,0 m/s², odchýlka (K) = 1,5 m/s²,
LPA (akustický tlak) 93 dB(A)
odchýlka (K) = 1,6 dB(A)
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej
zóny voľného obchodu EFTA.
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker v priebehu
24 mesiacov od kúpy akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielcov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
13
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi
autorizovaného servisu Black & Decker.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete
na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Navštívte, prosím, naše internetové stránky
www.blackanddecker.sk a zaregistrujte tu Váš
nový výrobok. Registrácia umožňuje spoločnosti
BLACK+DECKER informovať zákazníkov
o priebežných zmenách a nových výrobkoch. Ďalšie
informácie o značke BLACK+DECKER a o celom
rade našich ďalších výrobkov nájdete na adrese
www.blackanddecker.sk.
zst00255949 - 22-12-2014
14
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
15
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising