MT218 | Black&Decker MT218 MULTITOOL Type H1 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588779-25 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
MT218
2
ČESKY
Použití výrobku
Vaše akumulátorové multinářadí BLACK+DECKER je
určeno pro provádění široké škály svépomocných prací.
Při použití vrtací/šroubovací hlavy (MTDD6) je toto
nářadí určeno pro šroubování a pro vrtání do dřeva,
kovu a plastů.
Toto nářadí je určeno pouze pro spotřebitelské použití.
Vaše nabíječka BLACK+DECKER je určena k nabíjení
baterií BLACK+DECKER dodaných s tímto nářadím.
e.
f.
Bezpečnostní pokyny
3.
a.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní
pokyny a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení
níže uvedených varování a pokynů může vést
k způsobení úrazu elektrickým proudem,
k vzniku požáru nebo k vážnému zranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro případné další použití. Termín „elektrické
nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí
napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo
nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor
může vést k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte
bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
d.
e.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným
způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí žádné upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko způsobení úrazu elektrickým
proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený
f.
g.
4.
a.
b.
3
nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým chráničem (RCD). Použití proudového
chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále
pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte
s rozvahou. Nepracujte s elektrickým nářadím,
jste-li unavení nebo jste-li pod vlivem drog,
alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci
s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako
respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením zdroje napětí nebo před vložením
baterie a před zvednutím nebo přenášením
nářadí zkontrolujte, zda je spínač v poloze
vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem
na spínači nebo připojení nářadí k napájecímu
zdroji, je-li spínač nářadí v poloze zapnuto, může
způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožněna
lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro
připojení příslušenství k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí
týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Nelze-li spínač nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním spínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky
nebo z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí
a nedovolte ostatním osobám, které toto
nářadí neumí ovládat nebo které neznají tyto
bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým
nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí.
Pokud je nářadí poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou
údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi pracuje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství
a pracovní nástroje podle těchto pokynů a berte v úvahu provozní podmínky a práci, která
bude prováděna. Použití elektrického nářadí
k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být
nebezpečné.
Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny
pro vrtačky a příklepové vrtačky
♦
♦
♦
♦
♦
Použití nářadí napájeného baterií a jeho údržba
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie může při
vložení jiného nevhodného typu baterie způsobit
požár.
Používejte elektrické nářadí výhradně s bateriemi, které jsou pro daný typ nářadí určeny.
Použití jiných typů baterií může způsobit vznik
požáru nebo zranění.
Není-li baterie používána, uložte ji mimo dosah
kovových předmětů, jako jsou kancelářské
sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další drobné kovové předměty, které
mohou způsobit zkratování kontaktů baterie.
Zkratování kontaktů baterie může vést k způsobení
popálenin nebo požáru.
V nevhodných podmínkách může z baterie
unikat kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto
kapalinou. Dojde-li k náhodnému kontaktu
s touto kapalinou, zasažené místo omyjte vodou. Při zasažení očí potřísněné místo omyjte
a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající kapalina
z baterie může způsobit podráždění pokožky nebo
popáleniny.
♦
♦
♦
♦
Při vrtání s příklepem použijte vhodnou ochranu sluchu. Nadměrná hlučnost může způsobit
ztrátu sluchu.
Používejte přídavné rukojeti dodávané s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím může vést
k úrazu.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo dojít ke kontaktu pracovního nástroje se
skrytými elektrickými vodiči, držte elektrické
nářadí vždy za izolované rukojeti. Při kontaktu
pracovního nástroje s „živým“ vodičem způsobí
neizolované kovové části nářadí obsluze úraz
elektrickým proudem.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu montážního prvku se skrytými
elektrickými vodiči, držte elektrické nářadí
vždy za izolované rukojeti. Montážní prvky, které
se dostanou do kontaktu s „živým“ vodičem, způsobí, že neizolované kovové části elektrického nářadí
budou také „živé“, což může obsluze způsobit úraz
elektrickým proudem.
Nikdy nepoužívejte sekáče v režimu vrtání. Příslušenství se v materiálu zasekne a bude se otáčet
nářadí.
Pro zajištění a upnutí obrobku k stabilní podložce
používejte svorky nebo jiné vhodné prostředky.
Držení obrobku rukou nebo opření obrobku o část
těla nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě
kontroly.
Před vrtáním do zdí, podlah nebo stropů zjistěte
polohu elektrických vedení a potrubí.
Ihned po ukončení vrtání se nedotýkejte vrtáku,
protože může být horký.
V tomto návodu je popsáno určené použití tohoto
nářadí. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací,
než je doporučeno tímto návodem, může představovat riziko zranění obsluhy nebo riziko způsobení
hmotných škod.
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat
originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno,
že si s tímto zařízením nebudou hrát.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
4
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Nepokoušejte se nabíjet poškozené baterie.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika
jsou následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, nožů nebo
příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte,
aby byly prováděny pravidelné přestávky.
♦
Poškození sluchu.
♦
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití zařízení (příklad: práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Nabíječky
♦
Používejte nabíječku BLACK+DECKER pouze
k nabíjení baterie, která byla dodána s nářadím.
Jiné baterie mohou prasknout, způsobit zranění
nebo jiné škody.
♦
Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
♦
Poškozené kabely ihned vyměňte.
♦
Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
♦
Nerozebírejte tuto nabíječku.
♦
Nezkoumejte tuto nabíječku.
Tato nabíječka není určena pro venkovní
použití.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento
návod.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Elektrická bezpečnost
Tato nabíječka je opatřena dvojitou izolací.
Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče.
Vždy zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti
odpovídá napětí, které je uvedeno na výkonovém štítku. Nikdy se nepokoušejte nahradit
nabíječku přímým připojením k síťové zásuvce.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisu BLACK+DECKER, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Popis
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení
bezpečnostních opatření podle požadavků normy
2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících
elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad
působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního
cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy
běží naprázdno.
Toto nářadí se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.
1. Spínač s plynulou regulací otáček
2. Přepínač pro chod vpřed/vzad
3. Uvolňovací tlačítko hlavy
4. Držák nástrojů
5. Baterie
6. Uvolňovací tlačítko baterie
7. Vrtací/šroubovací hlava (MTDD6)
8. Objímka pro nastavení momentu
9. Sklíčidlo
10. LED diodová svítilna
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst tento
návod k obsluze.
Sestavení
Další bezpečnostní pokyny pro baterie
a nabíječky
Varování! Před sestavením vyjměte z nářadí baterii.
Nasazení a vyjmutí baterie (obr. A)
Baterie
♦
Baterie se nikdy nepokoušejte rozebírat.
♦
Zabraňte kontaktu baterie s vodou.
♦
Neskladujte baterie na místech, kde může teplota
přesáhnout 40 °C.
♦
Nabíjejte pouze v případě, nachází-li se teplota
v rozsahu od 10 °C do 40 °C.
♦
Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou
s nářadím.
♦
Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými
v části „Ochrana životního prostředí“.
♦
♦
Chcete-li baterii (5) nasadit, srovnejte ji s místem
jejího uložení na nářadí. Zasuňte baterii do nářadí
a zatlačte na ni tak, aby došlo k jejímu řádnému
usazení.
Chcete-li baterii vyjmout, stiskněte uvolňovací
tlačítko (6) a současně baterii vysuňte ven.
Nasazení a sejmutí hlavy nářadí (obr. B)
Varování! Při nasazování a snímání hlavy musíte
být velmi opatrní. Pohyblivé části mohou být během
provozu horké.
5
♦
♦
♦
Zablokujte nářadí přesunutím přepínače pro chod
vpřed/vzad (2) do středové polohy.
Hlavu sejmete tak, že stisknete uvolňovací tlačítko
hlavy (3) a hlavu z nářadí vysunete směrem ven.
Hlavu nasadíte tak, že ji srovnáte s místem jejího
uložení na nářadí podle obrázku a zatlačíte na ni
tak, aby došlo k jejímu řádnému usazení.
bude svítit tak dlouho, dokud bude baterie vložena do
nabíječky, která je připojena k síti.
♦
Vybité baterie nabijte do 1 týdne. Provozní životnost
baterie bude značně zkrácena, je-li skladována ve
vybitém stavu.
Ponechání baterie v nabíječce
Baterie může být ponechána v nabíječce se svítící LED
diodou neomezeně dlouhou dobu. Nabíječka bude
baterii udržovat ve zcela nabitém stavu.
Upnutí a vyjmutí vrtáku nebo šroubovacího
nástavce
Vrtací/šroubovací hlava je vybavena rychloupínacím
sklíčidlem, které usnadňuje výměnu pracovních nástrojů.
♦
Zablokujte nářadí přesunutím přepínače pro chod
vpřed/vzad (2) do středové polohy.
♦
Otevřete sklíčidlo (9) otáčením přední části ve
směru pohybu hodinových ručiček jednou rukou,
zatímco zadní část budete držet druhou rukou.
♦
Zasuňte do sklíčidla (9) upínací stopku nástroje.
♦
Jednou rukou pevně dotáhněte sklíčidlo (9) otáčením přední části proti směru pohybu hodinových
ručiček, zatímco zadní část budete držet druhou
rukou
♦
Šroubovací nástavec vyjmete z držáku nástrojů
vytažením směrem ven.
♦
Šroubovací nástavec uložíte zatlačením do držáku.
Diagnostická funkce nabíječky
Detekuje-li nabíječka vybitou nebo poškozenou baterii,
indikátor nabíjení (11) začne rychle červeně blikat.
Postupujte následovně:
♦
Vyjměte baterii (5) z nabíječky a vložte ji zpět.
♦
Bude-li kontrolka nabíjení blikat červeně stále
stejně rychle, použijte jinou baterii, abyste se ujistili,
zda nabíječka pracuje správně.
♦
Probíhá-li nabíjení jiné baterie správně, původní je
poškozena a měla by být vrácena autorizovanému
servisu, kde bude zajištěna její recyklace.
♦
Je-li při použití jiné baterie indikace stejná jako
u původní baterie, svěřte kontrolu a testování
nabíječky autorizovanému servisu.
Poznámka: Zkouška, která určí, zda je baterie poškozena, může trvat až 60 minut. Je-li baterie příliš
horká nebo je-li příliš studená, LED dioda bude
střídavě pomalu a rychle červeně blikat.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Volba momentu nebo polohy pro vrtání
(obr. D)
Varování! Před vrtáním do zdí, podlah nebo stropů
zjistěte polohu elektrických vedení a potrubí.
Toto nářadí je vybaveno objímkou pro nastavení momentu při utahování šroubů.
♦
Chcete-li vrtat, nastavte objímku (8) do polohy pro
vrtání srovnáním symbolu se značkou (13).
♦
Při šroubování nastavte objímku na požadovanou
hodnotu momentu.
♦
Neznáte-li ještě vhodné nastavení, postupujte
následovně:
♦
Nastavte objímku (8) do polohy 1.
♦
Utáhněte první šroub.
♦
Začne-li spojka před dosažením požadovaného výsledku přeskakovat, zvětšete hodnotu
momentu nastavením objímky do další polohy
a pokračujte v utahování šroubu. Opakujte tento postup, dokud nedosáhnete požadovaného
nastavení.
Nabíjení baterie (obr. C)
Baterie musí být nabita před prvním použitím a vždy,
když dojde k výraznému poklesu jejího výkonu. Baterie
se může během nabíjení zahřívat. Jedná se o normální
stav, který neznamená žádný problém.
Varování! Nenabíjejte baterii, je-li okolní teplota nižší
než 10 °C nebo vyšší než 40 °C. Doporučená teplota
pro nabíjení: asi 24 °C.
Poznámka: Nabíječka nebude nabíjet baterii,
klesne-li teplota článku baterie pod přibližně 0 °C
nebo překročí-li 40 °C. Baterie může být ponechána
v nabíječce a nabíjení bude automaticky spuštěno,
jakmile teplota článku baterie dosáhne povoleného
rozsahu.
♦
Chcete-li baterii (5) nabít, vložte jej do nabíječky
(12). Baterie může být do nabíječky vložena pouze
jedním způsobem. Nepoužívejte nadměrnou sílu.
Ujistěte se, zda je baterie v nabíječce řádně usazena.
♦
Připojte nabíječku k síti a zapněte ji. Indikátor nabíjení (11) bude nepřetržitě zeleně blikat (pomalu).
Nabíjení bude ukončeno, jakmile začne indikátor nabíjení (11) nepřerušovaně zeleně svítit. Baterie může
být ponechána v nabíječce se svítící LED diodou
neomezeně dlouhou dobu. Svítící LED dioda přejde
při občasném dobíjení baterie z trvale svítící zelené
na blikající zelenou (nabíjení). Indikátor nabíjení (11)
Volba směru otáčení (obr. E)
Pro vrtání a utahování šroubů používejte otáčení směrem dopředu (ve směru pohybu hodinových ručiček).
Pro uvolňování šroubů a zaseknutých vrtáků používejte
otáčení směrem dozadu (proti směru pohybu hodinových ručiček).
♦
Chcete-li zvolit chod vpřed, zatlačte přepínač pro
chod vpřed/vzad (2) doleva.
♦
Chcete-li zvolit chod vzad, zatlačte přepínač pro
chod vpřed/vzad doprava.
♦
Chcete-li nářadí zablokovat, nastavte přepínač pro
chod vpřed/vzad do středové polohy.
6
Vrtání/šroubování
♦
♦
♦
♦
Pomocí přepínače pro chod vpřed/vzad (2) zvolte
směr otáčení vpřed nebo vzad.
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač s plynulou regulací otáček (1). Otáčky nářadí závisí na
intenzitě stisknutí tohoto spínače.
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač s plynulou regulací otáček.
♦
♦
♦
LED diodová svítilna
♦
LED diodová svítilna (10) se automaticky aktivuje stisknutím spouštěcího spínače. LED diodová svítilna se
rozsvítí již při částečném stisknutí spouštěcího spínače,
dříve než se nářadí uvede do chodu.
♦
Rady pro optimální použití
♦
Vrtání
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Vždy vyvíjejte mírný tlak v ose vrtáku.
Těsně před proniknutím špičky vrtáku druhou
stranou obrobku zmenšete tlak vyvíjený na nářadí.
Aby při průniku vrtáku nedocházelo k tvorbě třísek
na povrchu obrobku, podložte obrobek kouskem
dřeva.
Při vrtání otvorů do dřeva, které mají větší průměr,
používejte ploché vrtáky do dřeva.
Při vrtání do kovu používejte vrtáky z rychlořezné
oceli (HSS).
Při vrtání do zdiva použijte vrtáky do zdiva.
Nevrtáte-li do litiny nebo do mosazi, používejte při
vrtání kovů mazivo.
Pro zvýšení přesnosti vrtání si vždy uprostřed díry,
kterou chcete vrtat, vytvořte na povrchu obrobku
pomocí průbojníku vodicí značku.
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou
Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦
Zajistěte bezpečné odstranění staré zástrčky.
♦
Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové
zástrčce.
♦
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! Na zemnící svorku nebude připojen žádný
vodič. Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 5 A.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.
Šroubování
♦
♦
♦
Zařízení/nářadí vypněte a odpojte od elektrické
sítě.
Nebo zařízení/nářadí vypněte a vyjměte z něj
baterii, je-li zařízení/nářadí vybaveno snímatelnou
baterií.
Nebo nelze-li baterii vyjmout, nechejte zařízení
v chodu, dokud nedojde k úplnému vybití baterie.
Před čištěním nabíječky odpojte nabíječku od sítě.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo
pravidelné čištění.
Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt
motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo rozpouštědla.
Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním odstraňte prach z vnitřní části nářadí (je-li nářadí opatřeno
sklíčidlem).
Pokud nebudete výrobek BLACK+DECKER dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Vždy používejte správný typ a velikost šroubovacího nástavce.
Nejdou-li šrouby správně přitáhnout, použijte jako
mazivo malé množství saponátu nebo mýdlového
roztoku.
Vždy držte nářadí se šroubovacím nástavcem
v jedné ose se šroubem.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Příslušenství
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Výkon vašeho nářadí záleží na používaném příslušenství. Příslušenství BLACK+DECKER a Piranha jsou
navržena a vyrobena podle norem pro vysokou kvalitu
a jsou určena pro zvýšení výkonu vašeho nářadí. Použitím tohoto příslušenství docílíte nejlepšího výsledku,
jaký vám vaše nářadí může poskytnout.
Společnost BLACK+DECKER poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků BLACK+DECKER po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
zástupci autorizovaného servisu, který zařízení odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Údržba
Vaše nářadí BLACK+DECKER bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění
vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu BLACK+DECKER naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto
návodu. Seznam autorizovaných servisů BLACK+DECKER a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete
také na internetové adrese: www.2helpU.com.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby nářadí
napájeného baterií nebo nářadí s napájecím kabelem:
7
ES Prohlášení o shodě
Baterie
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému vybití baterie a potom ji z nářadí vyjměte.
♦
14
Baterie typu NiCd, NiMH a Li-Ion mohou být recyklovány. Odevzdejte je v autorizovaném servisu
nebo do místní sběrny, kde budou recyklovány
nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí.
MT218, MTDD6
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN60745-1, EN607452-1, EN60745-2-2.
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tento níže
popisovaný produkt, včetně alternativní hlavy pro
příslušenství, splňuje požadavky následujících norem:
Technické údaje
Napájecí napětí
V
MT218 (H1)
18
Vrtačka/šroubovák
Otáčky naprázdno
min-1
Maximální moment
Nm
Kapacita sklíčidla
mm
Hmotnost
kg
Maximální průměr vrtáku při vrtání
Ocel
mm
Dřevo
mm
MTDD6 (H1)
0 - 800
20,9
10
1,1
Baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Typ
BL1518
18
1,5
Li-Ion
Nabíječka
Vstupní napětí
Výstupní napětí
Proud
Přibližná doba nabíjení
V
Ah
V
V
mA
hod
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2014/30/
EU a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace,
kontaktujte prosím společnost Black & Decker na následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny
na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
10
25
R. Laverick
Technický ředitel
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
4. 8. 2014
Záruka
905902** (Typ 1)
100 - 240
8 - 20
400
3-5
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato
záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve
všech členských státech EU a evropské zóny volného
obchodu EFTA.
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 94,2 dB (A), odchylka (K) 3 dB (A),
Akustický výkon (LWA) 105,2 dB (A), odchylka (K) 3 dB (A)
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, společnost Black & Decker garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za
níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Tento výrobek nebyl poškozen působením cizích
předmětů, látek nebo nehodou.
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než
autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu Black & Decker.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle
normy EN 60745:
Vrtání do kovu (ah, D) < 2,5 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²,
Šroubování bez rázů (ah) < 2,5 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit
doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího
autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na
příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam
8
autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com.
Navštivte prosím naše stránky
www.blackanddecker.co.uk, abyste mohli
zaregistrovat váš nový výrobek BLACK+DECKER
a kde budete informováni o našich nových výrobcích
a speciálních nabídkách. Další informace o značce
BLACK+DECKER a o celé řadě našich dalších
výrobků naleznete na adrese
www.blackanddecker.co.uk.
zst00255951 - 22-12-2014
9
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising