MT218 | Black&Decker MT218 MULTITOOL Type H1 instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511113-59 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
MT218
2
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaše akumulátorové multinaradie BLACK+DECKER je
určené na vykonávanie širokej škály svojpomocných
prác. Pri použití vŕtacej/skrutkovacej hlavy (MTDD6)
je toto náradie určené na skrutkovanie a na vŕtanie do
dreva, kovu a plastov.
Toto náradie je určené iba na spotrebiteľské použitie. Vaša nabíjačka BLACK+DECKER je určená na
nabíjanie akumulátorov BLACK+DECKER dodaných
s týmto náradím.
e.
f.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
3.
a.
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné
pokyny a bezpečnostné výstrahy. Nedodržanie nižšie uvedených varovaní a pokynov
môže viesť k spôsobeniu úrazu elektrickým
prúdom, k vzniku požiaru alebo k vážnemu
zraneniu.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na prípadné ďalšie použitie. Označenie „elektrické
náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše
náradie napájané zo siete (je vybavené prívodným
káblom) alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
b.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor
môže viesť k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, ako sú priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných
látok. V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu
alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad
náradím.
d.
e.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako
sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela
vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického
náradia voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým
prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prená-
f.
g.
4.
a.
3
šanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň,
ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami. Poškodený alebo zapletený prívodný kábel
zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie.
Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo
vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým chráničom (RCD). Použitie prúdového
chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále
pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou. Nepracujte s elektrickým náradím, ak
ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu
úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky
ako respirátor, protišmyková pracovná obuv,
prilba a chrániče sluchu, používané v príslušných
podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred vložením
akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je vypínač v polohe
„vypnuté“. Prenášanie elektrického náradia
s prstom na vypínači alebo pripojenie náradia k napájaciemu zdroju, ak je vypínač náradia v polohe
zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na
náradí môžu byť zachytené rotujúcimi časťami
náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožnená
lepšia ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy
môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na
pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte
na vykonávanú prácu správny typ náradia.
Pri použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Ak nie je možné vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické
náradie s nefunkčným vypínačom je nebezpečné
a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou
príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate,
odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí
a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú
tieto bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým náradím pracovali. Elektrické náradie je
v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia.
Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie
pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých
dielcov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť
chod náradia. Ak je náradie poškodené, nechajte ho opraviť. Mnoho nehôd býva spôsobených
zanedbanou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými ostriami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi pracuje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a pracovné nástroje podľa týchto pokynov
a berte do úvahy prevádzkové podmienky
a prácu, ktorá sa bude vykonávať. Použitie
elektrického náradia na iné účely, než na aké je
určené, môže byť nebezpečné.
Servis
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať originálne náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Doplnkové bezpečnostné pokyny
pre vŕtačky a príklepové vŕtačky
♦
♦
♦
♦
♦
Použitie akumulátorového náradia a jeho údržba
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže
pri vložení iného nevhodného typu akumulátora
spôsobiť požiar.
Pou žívajte elek t rické náradie v ýhradne
s akumulátormi, ktoré sú určené pre daný typ
náradia. Použitie iných typov akumulátorov môže
spôsobiť vznik požiaru alebo zranenie.
Ak sa akumulátor nepoužíva, uložte ho mimo
dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky na papier, mince, kľúče, klince,
skrutky alebo ďalšie drobné kovové predmety,
ktoré môžu spôsobiť skratovanie kontaktov
akumulátora. Skratovanie kontaktov akumulátora
môže viesť k vzniku popálenín alebo požiaru.
V nevhodných podmienkach môže z akumulátora unikať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu
s touto kvapalinou. Ak dôjde k náhodnému
kontaktu s touto kvapalinou, zasiahnuté miesto
omyte vodou. Pri zasiahnutí očí zasiahnuté
miesto umyte a vyhľadajte lekársku pomoc.
Unikajúca kvapalina z akumulátora môže spôsobiť
podráždenie pokožky alebo popáleniny.
♦
♦
♦
♦
Pri vŕtaní s príklepom použite vhodnú ochranu
sluchu. Nadmerná hlučnosť môže spôsobiť stratu
sluchu.
Používajte prídavné rukoväti dodávané s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť
k úrazu.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by
mohlo dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja
so skrytými elektrickými vodičmi, držte elektrické náradie vždy za izolované rukoväti. Pri
kontakte pracovného nástroja so „živým“ vodičom
spôsobia neizolované kovové časti náradia obsluhe
úraz elektrickým prúdom
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by
mohlo dôjsť ku kontaktu montážneho prvku so
skrytými elektrickými vodičmi, držte elektrické
náradie vždy za izolované rukoväti. Montážne
prvky, ktoré sa dostanú do kontaktu so „živým“
vodičom, spôsobia, že neizolované kovové časti
elektrického náradia budú tiež „živé“, čo môže
obsluhe spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Nikdy nepoužívajte sekáče v režime vŕtania. Príslušenstvo sa v materiáli zasekne a bude sa otáčať
náradie.
Na zaistenie a upnutie obrobku k stabilnej podložke
používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky. Držanie obrobku rukou alebo opretie obrobku o časť
tela nezaistí jeho stabilitu a môže viesť k strate
kontroly.
Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov zistite
polohu elektrických vedení a potrubia.
Ihneď po ukončení vŕtania sa nedotýkajte vrtáka,
pretože môže byť horúci.
V tomto návode je opísané určené použitie tohto
náradia. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných
operácií než je odporúčané týmto návodom, môže
predstavovať riziko zranenia obsluhy alebo riziko
spôsobenia hmotných škôd.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
4
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol
stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
♦
♦
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že
sa s týmto zariadením nebudú hrať.
♦
♦
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
Nabíjajte iba v prípade, ak sa teplota nachádza
v rozsahu od 10 °C do 40 °C.
Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou s náradím.
Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
Nepokúšajte sa nabíjať poškodené akumulátory.
Nabíjačky
♦
Nabíjačku BLACK+DECKER používajte iba na
nabíjania akumulátora, ktorý bol dodaný s náradím.
Iné akumulátory môžu prasknúť, spôsobiť zranenie
alebo iné škody.
♦
Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory, ktoré
nie sú na nabíjanie určené.
♦
Poškodené káble ihneď vymeňte.
♦
Zabráňte kontaktu nabíjačky s vodou.
♦
Nerozoberajte túto nabíjačku.
♦
Neskúmajte túto nabíjačku.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek
rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene dielov, nožov
alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia.
Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite,
aby sa robili pravidelné prestávky.
♦
Poškodenie sluchu.
♦
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití zariadenia (príklad: práca
s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Táto nabíjačka nie je určená na vonkajšie
použitie.
Pred použitím si pozorne prečítajte tento
návod.
Vibrácie
Elektrická bezpečnosť
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa
môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce
s týmto náradím.
Táto nabíjačka je vybavená dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu, ktoré je uvedené
na výkonovom štítku. Nikdy sa nepokúšajte
nahradiť nabíjačku priamym pripojením k zásuvke elektrického prúdu.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií líšiť v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň
vibrácií môže byť vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.
♦
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/ES na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia
vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako
sú časy, keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
Popis
A k je poškodený prívodný kábel, musí ho
vymeniť výrobca alebo autorizovaný ser vis
BLACK+DECKER, aby sa zabránilo možným
rizikám.
Toto náradie sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Spínač s plynulou reguláciou otáčok
2. Prepínač pravého/ľavého chodu
3. Uvoľňovacie tlačidlo hlavy
4. Držiak nástrojov
5. Akumulátor
6. Uvoľňovacie tlačidlo akumulátora
7. Vŕtacia/skrutkovacia hlava (MTDD6)
8. Objímka na nastavenie krútiaceho momentu
9. Skľučovadlo
10. LED diódové svietidlo
Štítky na náradie
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať
tento návod na obsluhu.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre akumulátory a nabíjačky
Zostavenie
Akumulátor
♦
Akumulátory sa nikdy nepokúšajte rozoberať.
♦
Zabráňte kontaktu akumulátora s vodou.
♦
Neskladujte akumulátory na miestach, kde môže
teplota presiahnuť 40 °C.
Nasadenie a vybratie akumulátora (obr. A)
Varovanie! Pred nastavovaním vyberte z náradia
akumulátor.
♦
5
Ak chcete akumulátor (5) nasadiť, zarovnajte ho
s miestom jeho uloženia na náradí. Zasuňte aku-
♦
iba jedným spôsobom. Nepoužívajte nadmernú
silu. Uistite sa, že je akumulátor v nabíjačke riadne
usadený.
♦
Pripojte nabíjačku k sieti a zapnite ju. Indikátor nabíjania (11) bude nepretržite zeleno blikať (pomaly).
Nabíjanie bude ukončené, hneď ako začne indikátor
nabíjania (11) neprerušovane zeleno svietiť. Akumulátor
môže byť ponechaný v nabíjačke so svietiacou LED
diódou neobmedzene dlhý čas. Svietiaca dióda LED
prejde pri občasnom dobíjaní akumulátora z trvale svietiacej zelenej na blikajúcu zelenú (nabíjanie). Indikátor
nabíjania (11) bude svietiť tak dlho, kým bude akumulátor
vložený do nabíjačky, ktorá je pripojená k sieti.
♦
Vybité akumulátory nabite do 1 týždňa. Prevádzková životnosť akumulátora sa značne skráti, ak je
skladovaný vo vybitom stave.
mulátor do náradia a zatlačte naň tak, aby došlo
k jeho riadnemu usadeniu.
Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte uvoľňovacie
tlačidlo (6) a súčasne akumulátor vysuňte von.
Nasadenie a zloženie hlavy náradia (obr. B)
Varovanie! Pri nasadzovaní a snímaní hlavy musíte
byť veľmi opatrní. Pohyblivé časti môžu byť počas
prevádzky horúce.
♦
Zablokujte náradie presunutím prepínača pre chod
vpred/vzad (2) do stredovej polohy.
♦
Hlavu vyberiete tak, že stlačíte uvoľňovacie tlačidlo
hlavy (3) a hlavu z náradia vysuniete smerom von.
♦
Hlavu nasadíte tak, že ju zarovnáte s miestom jej
uloženia na náradí podľa obrázka a zatlačíte na ňu
tak, aby došlo k jej riadnemu usadeniu.
Upnutie a vybratie vrtáka alebo skrutkovacieho nástavca
Ponechanie akumulátora v nabíjačke
Akumulátor môže byť ponechaný v nabíjačke so svietiacou LED diódou neobmedzene dlhý čas. Nabíjačka bude
akumulátor udržiavať v úplne nabitom stave.
Vŕtacia/skrutkovacia hlava je vybavená rýchloupínacím
skľučovadlom, ktoré uľahčuje výmenu pracovných
nástrojov.
♦
Zablokujte náradie presunutím prepínača pre chod
vpred/vzad (2) do stredovej polohy.
♦
Otvorte skľučovadlo (9) otáčaním prednej časti
v smere pohybu hodinových ručičiek jednou rukou,
zatiaľ čo zadnú časť budete držať druhou rukou.
♦
Zasuňte do skľučovadla (9) upínaciu stopku nástroja.
♦
Jednou rukou pevne dotiahnite skľučovadlo (9) otáčaním prednej časti proti smeru pohybu hodinových
ručičiek, zatiaľ čo zadnú časť budete držať druhou
rukou
♦
Skrutkovací nástavec vyberte z držiaka nástrojov
vytiahnutím von.
♦
Skrutkovací nástavec vložíte zatlačením do držiaka.
Diagnostická funkcia nabíjačky
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Ak deteguje nabíjačka vybitý alebo poškodený akumulátor, indikátor nabíjania (11) začne rýchlo červeno blikať.
Postupujte nasledovne:
♦
Vyberte akumulátor (5) z nabíjačky a vložte ho späť.
♦
Ak bude kontrolka nabíjania červeno blikať stále
rovnako rýchlo, použite iný akumulátor, aby ste sa
uistili, či nabíjačka pracuje správne.
♦
Ak prebieha nabíjanie iného akumulátora správne, pôvodný je poškodený a mal by byť vrátený
autorizovanému servisu, kde bude zaistená jeho
recyklácia.
♦
Ak je pri použití iného akumulátora indikácia rovnaká ako pri pôvodnom akumulátore, zverte kontrolu
a testovanie nabíjačky autorizovanému servisu.
Poznámka: Skúška, ktorá určí, či je akumulátor poškodený, môže trvať až 60 minút. Ak je akumulátor
príliš horúci alebo ak je príliš studený, LED dióda
bude striedavo pomaly a rýchlo červeno blikať.
Varovanie! Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov
zistite polohu elektrických vedení a potrubí.
Voľba momentu alebo polohy pre vŕtanie
(obr. D)
Použitie
Toto náradie je vybavené objímkou na nastavenie uťahovacieho momentu pre doťahovanie skrutiek.
♦
Ak chcete vŕtať , nastavte objímku (8) do polohy
pre vŕtanie zarovnaním symbolu so značkou (13).
♦
Pri skrutkovaní nastavte objímku na požadovanú
hodnotu momentu.
♦
Ak nepoznáte ešte vhodné nastavenie, postupujte
nasledovne:
♦
Nastavte objímku (8) do polohy 1.
♦
Dotiahnite prvú skrutku.
♦
Ak začne spojka pred dosiahnutím požadovaného výsledku preskakovať, zväčšite hodnotu
momentu nastavením objímky do ďalšej polohy a pokračujte v uťahovaní skrutky. Opakujte
tento postup, kým nedosiahnete požadované
nastavenie.
Nabíjanie akumulátora (obr. C)
Akumulátor musí byť nabitý pred prvým použitím a vždy,
keď dôjde k výraznému poklesu jeho výkonu. Akumulátor sa môže počas nabíjania zahrievať. Ide o normálny
stav, ktorý neznamená žiadny problém.
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, ak okolitá teplota
klesne pod 10 °C alebo presiahne 40 °C. Odporučená
teplota prostredia pre nabíjanie: asi 24 °C.
Poznámka: Nabíjačka nebude nabíjať akumulátor,
ak klesne teplota článku akumulátora pod približne
0 °C alebo ak prekročí 40 °C. Akumulátor sa môže
ponechať v nabíjačke a nabíjanie sa automaticky
spustí, hneď ako teplota článku akumulátora dosiahne povolený rozsah.
♦
Ak chcete akumulátor (5) nabiť, vložte ho do nabíjačky (12). Akumulátor je možné vložiť do nabíjačky
6
Voľba smeru otáčania (obr. E)
sú navrhnuté a vyrobené podľa noriem pre vysokú
kvalitu a sú určené na zvýšenie výkonu Vášho náradia.
Použitím tohto príslušenstva docielite najlepší výsledok,
aký Vám Vaše náradie môže poskytnúť.
Pri vŕtaní a doťahovaní skrutiek používajte otáčanie
smerom dopredu (v smere pohybu hodinových ručičiek).
Na povoľovanie skrutiek a uvoľňovanie zablokovaných
nástrojov používajte otáčanie ľavý chod (proti smeru
pohybu hodinových ručičiek).
♦
Ak chcete zvoliť chod vpred, zatlačte prepínač pre
chod vpred/vzad (2) doľava.
♦
Ak chcete zvoliť chod vzad, zatlačte prepínač pre
chod vpred/vzad doprava.
♦
Ak chcete náradie zablokovať, nastavte prepínač
pre chod do stredovej polohy.
Údržba
Vaše náradie BLACK+DECKER bolo skonštruované
tak, aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi
na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistí jeho bezproblémový chod.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby
náradia napájaného akumulátorom alebo náradia
s prívodným káblom:
♦
Zariadenie/náradie vypnite a odpojte od elektrickej
siete.
♦
Alebo zariadenie/náradie vypnite a vyberte z neho
akumulátor, ak sa zariadenie/náradie napája odoberateľným akumulátorom.
♦
Alebo ak nie je možné akumulátor vybrať, nechajte
zariadenie v chode, kým nedôjde k úplnému vybitiu
akumulátora.
♦
Pred čistením nabíjačky odpojte nabíjačku od siete.
Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem
pravidelného čistenia.
♦
Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne
čistite mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
♦
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
♦
Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním
odstráňte prach z vnútornej časti náradia (ak má
náradie skľučovadlo).
Vŕtanie/skrutkovanie
♦
♦
♦
Pomocou prepínača pre chod vpred/vzad (2) zvoľte
smer otáčania vpred alebo vzad.
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač s plynulou reguláciou otáčok (1). Otáčky náradia závisia
od intenzity stlačenia tohto vypínača.
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite spínač s plynulou reguláciou otáčok.
LED diódové svietidlo
LED diódové svietidlo (10) sa automaticky aktivuje
stlačením hlavného vypínača. LED diódové svietidlo sa
rozsvieti už pri čiastočnom stlačení hlavného vypínača,
skôr než sa náradie uvedie do chodu.
Rady na optimálne použitie
Vŕtanie
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Vždy vyvíjajte mierny tlak v osi vrtáka.
Tesne pred preniknutím špičky vrtáka druhou
stranou obrobku zmenšite tlak vyvíjaný na náradie.
Aby pri prieniku vrtáka nedochádzalo k tvorbe
triesok na povrchu obrobku, podložte obrobok
kúskom dreva.
Pri vŕtaní otvorov do dreva, ktoré majú väčší priemer, používajte ploché vrtáky do dreva.
Pri vŕtaní do kovu používajte vrtáky z rýchloreznej
ocele (HSS).
Pri vŕtaní do muriva použite vrtáky do muriva.
Ak nevŕtate do liatiny alebo do mosadze, používajte
pri vŕtaní kovov mazivo.
Na zvýšenie presnosti vŕtania si vždy uprostred
diery, ktorú chcete vŕtať, vytvorte na povrchu
obrobku pomocou priebojníka vodiacu značku.
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú
Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦
Zaistite bezpečné odstránenie starej zástrčky.
♦
Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦
Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený
žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 5 A.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom domovom odpade.
Skrutkovanie
♦
♦
♦
Vždy používajte správny typ a veľkosť skrutkovacieho nástavca.
Ak sa nedajú skrutky správne pritiahnuť, použite
ako mazivo malé množstvo saponátu alebo mydlového roztoku.
Vždy držte náradie so skrutkovacím nástavcom
v jednej osi so skrutkou.
Ak nebudete výrobok BLACK+DECKER ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte ho
spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Príslušenstvo
Výkon Vášho náradia závisí od používaného príslušenstva. Príslušenstvá BLACK+DECKER a Piranha
7
Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa
normy EN 60745:
Vŕtanie do kovu (ah, D) < 2,5 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s²,
Skrutkovanie bez rázov (ah) < 2,5 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s²
Spoločnosť BLACK+DECKER poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov BLACK+DECKER po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
zástupcovi autorizovaného servisu, ktorý zariadenie
odoberie a zaistí jeho recykláciu.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
14
Miesto najbližšieho autorizovaného ser visu
BLACK+DECKER nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov
BLACK+DECKER a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.
MT218, MTDD6
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/ES, EN60745-1,
EN60745-2-1, EN60745-2-2.
Akumulátor
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tento nižšie
popisovaný produkt, vrátane alternatívnej hlavy pre
príslušenstvo, spĺňa požiadavky nasledujúcich noriem:
Nechajte náradie v chode, kým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
z náradia vyberte.
♦
Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky smerníc 2014/30/
EÚ a 2011/65/EÚ. Ak chcete získať ďalšie informácie,
kontaktujte, prosím, spoločnosť Black & Decker na tejto
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na konci
tohto návodu.
Akumulátory typu NiCd, NiMH a Li-Ion je možné
recyklovať. Odovzdajte ich v autorizovanom servise
alebo do miestnej zberne, kde budú recyklované
alebo zlikvidované tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
Technické údaje
Napájacie napätie
V
MT218 (H1)
18
Vŕtačka/skrutkovač
Otáčky naprázdno
min-1
Maximálny moment
Nm
Kapacita skľučovadla
mm
Hmotnosť
kg
Maximálny priemer vrtáka pri vŕtaní
Oceľ
mm
Drevo
mm
MTDD6 (H1)
0 - 800
20,9
10
1,1
Akumulátor
Napájacie napätie
Kapacita
Typ
BL1518
18
1,5
Li-Ion
Nabíjačka
Vstupné napätie
Výstupné napätie
Prúd
Približný čas nabíjania
V
Ah
V
V
mA
hod.
R. Laverick
Technický riaditeľ
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
4. 8. 2014
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej
zóny voľného obchodu EFTA.
10
25
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker v priebehu
24 mesiacov od kúpy akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielcov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi
autorizovaného servisu Black & Decker.
905902** (Typ 1)
100 - 240
8 - 20
400
3-5
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 94,2 dB (A), odchýlka (K) 3 dB (A),
Akustický výkon (LWA) 105,2 dB (A), odchýlka (K) 3 dB (A)
8
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete
na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Navštívte, prosím, naše internetové stránky
www.blackanddecker.sk a zaregistrujte tu Váš
nový výrobok. Registrácia umožňuje spoločnosti
Black & Decker informovať zákazníkov o priebežných
zmenách a nových výrobkoch. Ďalšie informácie
o značke Black & Decker a o celom rade našich
ďalších výrobkov nájdete na adrese
www.blackanddecker.sk.
zst00255952 - 07-01-2015
9
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising