DCL060 | DeWalt DCL060 WORKLIGHT instruction manual

DCL060
1
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
2
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
10
English (original instructions)
19
Español (traducido de las instrucciones originales)
27
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
36
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
45
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
54
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
63
Português (traduzido das instruções originais)
71
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
80
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
88
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
96
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
105
Copyright DEWALT
2
Figure 1
c
d
b
e
a
Figure 2
1
DANSK
KRAFTIG LEDNINGSFRI ARBEJDSLYGTE
DCL060
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT produkt. De mange års
erfaringer i forbindelse med produktudvikling og
innovation gør DEWALT til én af de mest pålidelige
partnere med henblik på professionelle brugere af
værktøjsmaskiner.
Tekniske data
Vægt
DCL060
18
Li-Ion
1,5
Batteripakke
VDC
Vægt (kun enheden)
kg
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Kapacitet
Vægt
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Kapacitet
Vægt
Oplader
Forsyningsspænding
Batteritype
Ca. opladningstid min
af batteripakke
Vægt
VAC
25
(1,3 Ah)
55
(3,0 Ah)
kg
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
Oplader
ForsyningsspændingVAC
Batteritype
Ca. opladningstid min
40
af batteripakke
(1,3 Ah)
90
(3,0 Ah)
kg
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
0,36
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart
farlig situation, der medmindre den
undgås, vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
FORSIGTIG: Når det bruges uden
sikkerhedsadvarselsymbolet, angiver
det en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i
beskadigelse af ejendom.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Vigtige sikkerhedsregler
Oplader
ForsyningsspændingVAC
Batteritype
Ca. opladningstid min
60
af batteripakke
(1,3 Ah)
140
(3,0 Ah)
Vægt
kg
2
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
1. ADVARSEL! Ved brug af DCL060 arbejdslygte
skal de grundlæggende sikkerhedsmæssige
forholdsregler altid følges, inklusive det
følgende:
a. Læs alle instruktioner før brug af DCL060
arbejdslygte.
b. Tæt overvågning er påkrævet, når en
arbejdslampe anvendes i nærheden af børn,
for at undgå risiko for kvæstelser.
DANSK
c. Brug kun udstyr, der anbefales eller
forhandles af producenten.
d. Anvend ikke udendørs.
e. For at mindske risikoen for elektrisk stød
må arbejdslampen ikke nedsænkes i vand
eller andre væsker. Arbejdslampen må ikke
placeres eller opbevares, hvor den kan falde
ned eller blive trykket ned i et kar eller en
vask.
f. Anvend kun opladeren, der blev leveret af
producenten.
Sikkerhedsregler for arbejdslamper
ADVARSEL: Brandfare. Arbejd
ikke medarbejdslygten tæt ved
brændbare væsker eller gasagtige
eller eksplosionsfarlige atmosfærer.
Interne gnister kan antænde dampe og
fremkalde personskader.
• Synet kan forringes, hvis du ser direkte ind i
lyset.
• Lampen må ikke udsættes for våde eller fugtige
områder. Må kun anvendes på tørre steder. Der
må ikke komme væske ind i arbejdslampen.
Arbejdslampen må ikke nedsænkes i væske.
• Arbejdslampen er beregnet til brug i hjemmet og
kommerciel brug.
medføre indvendig overophedning. Placer
arbejdslampen væk fra varmekilder.
• Arbejdslampen må ikke anvendes, hvis
den er blevet udsat for et kraftigt slag, er
blevet tabt eller på anden måde beskadiget.
Indlever den hos et autoriseret servicecenter.
• Adskil ikke arbejdslampen. Indlever den hos
et autoriseret værksted, når service eller
reparation er påkrævet. Forkert samling kan
medføre risiko for livsfarligt elektrisk stød eller
brand.
• Tag batteriet ud før du forsøger at rengøre
arbejdslygten.
• DCL060 kører på jævnstrøm (DC) gennem
en fuldt opladet 18V batteripakke. Brug ikke
andre spændinger.
Restrisici
• Følgende risici er forbundet med brugen af dette
apparat:
– forringet syn hvis du ser direkte ind i lyset
– forbrændinger fra berøring med en varm
overflade
Mærkater på arbejdslampen
Følgende piktogrammer er vist på arbejdslampen:
• Læs alle instruktioner og advarselsmærkater
på batteripakken og produkter, der bruger
batteripakken, før brug af batteriet.
Læs vejledningen før brug.
Varm overflade. Risiko for forbrændinger.
Rør ikke ved den.
• Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt
af personer (inklusive børn) med nedsatte
fysiske evner samt nedsatte føle- eller mentale
evner eller manglende erfaring og kendskab,
medmindre de er under opsyn eller er blevet
vejledt i brugen af apparatet af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
• Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger
med apparatet.
ADVARSEL: Fare for stød. Der må ikke
komme væske ind i arbejdslampen. Det
kan medføre elektrisk stød.
• Arbejdslampen må ikke udsættes for regn
eller sne.
• Brug kun en ordentlig forlængerledning, der
er nødvendig til at drive opladeren. Brug
af en forkert forlængerledning kan medføre
brandfare eller livsfarligt elektrisk stød.
• Placer arbejdslampen væk fra varmekilder.
• Placer ikke genstande oven på
arbejdslampen og placer ikke
arbejdslampen på et blødt underlag, der
kan blokere ventilationsåbningerne og
Kig ikke ind i lyskilden.
Anvend det ikke tæt ved åben ild.
PLACERING AF DATOKODE
Datokoden, der også inkluderer produktionsåret, er
trykt på husets overflade.
Eksempel:
2014 XX XX
Produktionsår
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning
indeholder vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner
for DCB105, DCB107 og DCB112 batteriopladere.
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner
og de sikkerhedsmæssige afmærkninger på
opladeren, batteripakken og produktet.
3
DANSK
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad
ikke nogen flydende væsker komme
ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
• Blokér ikke ventilationshullerne på
opladeren. Ventilationshullerne findes oven
på og på siderne af opladeren. Anbring
opladeren på afstand af alle varmekilder.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For
at reducere risikoen for kvæstelser,
oplad kun DEWALT genopladelige
batteripakker. Andre batterityper kan
blive overophedet og kan eksplodere
og medføre person- og produktskader.
Oplad ikke ikke-genopladelige batterier.
• Brug ikke opladeren, hvis ledningen
eller stikket er beskadiget. Hvis ledningen
beskadiges, skal den omgående udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende
kvalificeret person for at forebygge enhver risiko.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at
sikre, at de ikke leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte
forhold, når opladeren er tilsluttet
til strømforsyningen, kan den blive
kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende
art som for eksempel, men ikke
begrænset til slibestøv, metalspåner,
ståluld, aluminumsfolie eller anden
koncentration af metalliske partikler
skal holdes på afstand af opladerens
huller. Tag altid stikket til opladeren ud
fra kontakten, når der ikke er indsat en
batteripakke. Tag stikket til opladeren ud
før forsøg på at rengøre den.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er omtalt
i denne manual. Opladeren og batteripakken er
specielt designet til at arbejde sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DEWALT
genopladelige batterier. Al anden brug kan
medføre risiko for brand, elektrisk chok eller
livsfarlige elektriske stød.
• Demontér ikke opladeren, tag den med
til et autoriseret værksted, når service
eller reparation er påkrævet. Ukorrekt
genmontering kan medføre risiko for elektrisk
chok, livsfarlige elektriske stød eller brand.
• Tag stikket til opladeren ud af kontakten før
forsøg på nogen form for rengøring. Dette vil
reducere risikoen for elektrisk chok. Fjernelse
af batteripakken vil ikke reducere denne risiko.
• Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til
hinanden.
• Opladeren er designet til at køre på standard
230 V husholdningsstrøm. Forsøg ikke at
bruge den med en anden strømstyrke. Dette
gælder ikke for opladere til køretøjer.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
DCB105, DCB107 og DCB112 opladere accepterer
10,8 V, 14,4 V og 18 V XR Li-Ion (DCB123,
DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 og DCB185)
batteripakker.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når
opladeren frakobles. Dette vil reducere risikoen
for beskadigelse af elstikket og ledningen.
Disse opladere kræver ingen justering og er
fremstillet til at være så nemme at betjene som
muligt.
• Sørg for at ledningen er placeret, så den
ikke bliver trådt på, snublet over eller på
anden måde bliver genstand for skader eller
belastning.
4
• Brug ikke opladeren, hvis den har fået
et hårdt slag er blevet tabt eller blevet
beskadiget på anden vis. Tag den med til et
autoriseret værksted.
Opladningsprocedure (fig. 2)
1 Indsæt opladeren i en passende udgang, før
batteripakken indsættes.
• Anvend kun en forlængerledning, når det er
absolut nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt
forlængerledning kan resultere i risiko for brand,
elektrisk chok eller livsfarlige elektriske stød.
2. Indsæt batteripakken i opladeren og kontrollér,
at pakken sidder godt fast i opladeren. Det røde
(opladnings) lys vil blinke hele tiden og angive, at
opladningsprocessen er startet.
• Når en oplader benyttes udendørs, find
altid et tørt sted og brug en passende
forlængerledning til udendørs brug. Brug
af en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
3 Når opladningen er færdig, vil det blive angivet
af den røde lampe, som vil lyse konstant på ON.
Pakken er fuldt opladet og kan nu anvendes
eller kan efterlades i opladeren.
DANSK
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og
levetid for Li-Ion batterier skal batteripakken lades
helt op, før den anvendes første gang.
Opladningsproces
Se tabellen nedenfor for batteripakkens
opladestatus.
Ladeindikatorer: DCB105
KUN LITHIUM-ION-BATTERIPAKKER
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker,
anbring li-ion batteriet på opladeren, indtil det er helt
opladet.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
oplader
–– –– –– –– –– –– ––
fuldt opladet
––––––––––––––––––––
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri
––– • ––– • ––– • –––
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
udskift batteripakke
••••••••••••••
Batteripakken er ikke fuldt opladet, når du køber
det. Før du bruger batteripakken og opladeren, læs
sikkerhedsinstruktionerne nedenfor og følg derefter
de angivne procedurer.
Ladeindikatorer: DCB107, DCB112
oplader
–– –– –– –– ––
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
fuldt opladet
––––––––––––––
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
–– –– –– –––––
• Oplad ikke eller brug batteripakken i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks.
ved tilstedeværelsen af brændbare væsker,
gasser eller støv. Isætning eller udtagning af
batteripakken fra opladeren kan antænde støv
eller dampe.
* DCB107, DCB112: Det røde lys vil
fortsætte med at blinke, men et gult
indikatorlys vil blive tændt under denne
handling. Når batteriet har opnået en
passende temperatur, vil det gule lys
blive slukket, og opladeren vil genoptage
opladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt
batteripakke. Opladeren vil angive defekt batteri ved
at nægte at lyse eller ved at vise problem pakke eller
oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med
opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren
og batteripakken med hen til et autoriseret
servicecenter for at blive kontrolleret.
VARM/KOLD PAKKEFORSINKELSE
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt
eller for koldt, starter den automatisk en varm/
kold pakkeforsinkelse og indstiller opladningen,
indtil batteriet har nået en passende temperatur.
Opladeren skifter derefter automatisk til
pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med ca. halvdelen af
hastigheden for en varm batteripakke. Batteripakken
vil oplade ved den lavere hastighed gennem hele
opladningscyklussen og vil ikke vende tilbage til
maksimal opladningshastighed, selvom batteriet
varmer.
• Tving aldrig batteripakken ind i opladeren.
Foretag ikke nogen ændringer på
batteripakken, så den kan passe ind i en ikke
kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
• Oplad kun batteripakker i DEWALT opladere.
• Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand
eller andre væsker.
• Opbevar eller brug ikke værktøjet og
batteripakken på steder, hvor temperaturen
kan nå op på eller overstige 40 °C
(105 °F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
• For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken er fuldt opladet før brug.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken. Hvis batteripakken er
revnet eller beskadiget, indsæt den ikke
i opladeren. Undgå at mase, tabe eller
beskadige batteripakken. Anvend ikke
en batteripakke eller oplader, der har
fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden
vis (f.eks. stukket med en nål, slået med
en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske
stød. Beskadigede batteripakker
skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
5
DANSK
FORSIGTIG: Placér værktøjet på
siden på et fast underlag, hvor det
ikke medfører fare for at vælte eller
falde, når det ikke er i brug. Visse
værktøjer med store batteripakker kan
stå oprejst på batteripakken, men kan
være lette at vælte.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
LITHIUM-ION (Li-Ion)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
Der dannes giftige dampe og stoffer ved
forbrænding af lithium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående vaskes
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp,
består batterielektrolytten af en blanding af
flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejsirritation. Sørg for frisk luft.
Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger.
Batterivæske kan være brændbar, hvis
den udsættes for gnister eller åben ild.
Transport
DEWALT batterier opfylder alle gældende
skibsfartsregler som foreskrevet af industrien og
juridiske standarder, som omfatter FN’s anbefalinger
om transport af farligt gods, den internationale
lufttransportforening (IATA), farligt gods regulativer,
de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international
transport af farligt gods ad landevejen (ADR). Litiumion-celler og batterier er blevet testet i henhold til
afsnit 38.3 i FN´s anbefalinger om tests og kriterier
for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DEWALT
batteripakke være undtaget fra at blive klassificeret
som et fuldt reguleret klasse 9 farligt materiale.
Generelt de to tilfælde, der kræver afsende i klasse
9 er:
6
Uanset om en forsendelse anses for at være
undtaget eller fuldt reguleret, er det speditørernes
ansvar at rådføre sig med de seneste regler for
emballerings-, mærknings- og dokumentationskrav.
Transport af batterier kan muligvis forårsage brand,
hvis batteripolerne uforvarende kommer i kontakt
med ledende materialer. Ved transport af batterier
sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med
dem og forårsage en kortslutning.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i
god tro og menes at være korrekte på det tidspunkt,
hvor dokumentet blev oprettet. Men der gives ingen
garanti, udtrykt eller underforstået. Det er købers
ansvar at sikre, at vedkommendes aktiviteter er i
overensstemmelse med de gældende regulativer.
Batteripakke
BATTERITYPE
DCL060 kører på en 18 volt XR li-ion batteripakke.
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 og
DCB185 batteripakker kan bruges. Se Tekniske
data for flere informationer
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er
i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at
opbevare en fuldt opladet batteripakke et
køligt, tørt sted uden for opladeren for optimale
resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt
tømt for opladning. Batteripakken skal genoplades
før brug.
Mærkater på oplader og
batteripakke
Ud over de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, viser mærkaterne på opladeren og
batteripakken følgende piktogrammer:
1. Luftfartsforsendelse med mere end to DEWALT
litium-ion-batteripakker, når pakken kun
indeholder batteripakker (intet værktøj) og
Læs brugsvejledningen før brug.
2. Alle forsendelser der indeholder et litium-ion
batteri med en energivurdering større end 100
watt timer (Wh). Alle litium-ion batterier har W
timeberegning markeret på pakken.
Se Tekniske data vedrørende
opladningstid.
DANSK
Batteri oplader.
Batteri opladt.
c. Batteriåbning
d. Drejeligt hoved
e. Brændstofmålerknap
TILSIGTET BRUG
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri.
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke
oplades.
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes
omgående.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun til indendørs brug.
Tag hensyn til miljøet ved bortskaffelse af
batteripakken.
Oplad kun DEWALT batteripakker
med de specielle DEWALT opladere.
Opladning af andre typer batteripakker
end de specielle DEWALT batterier
med en DEWALT oplader, kan få dem
til at sprænges eller føre til andre farlige
situationer.
Destruér ikke batteripakken.
Pakkeindhold
Pakken indeholder:
1 Arbejdslampe
1 Brugsvejledning
• Kontroller for skader på arbejdslampen, dele og
tilbehør, der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificer aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiel- eller personskade.
a. Tænd/slukknap
DCL060 arbejdslygte er designet til brug som en
lyskilde.
DCL060 arbejdslygte er et professionelt apparat.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Elektrisk sikkerhed
Arbejdslygten er kun designet til én spænding.
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til
spændingen på mærkepladen. Kontrollér også,
at spændingen på din oplader svarer til din
el-netspænding.
Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60335.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DEWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Brug en godkendt forlængerledning, der er egnet
til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
ADVARSEL: Anvendelse af udstyret
med lav spænding kan medføre
overophedning. Brug af en overdrevet
lang forlængerledning kan medføre, at
ledningen overophedes.
BETJENING
På- og afmontering af batteripakken
FORSIGTIG: Kontrollér at
lampehovedet er i OFF position, før du
sætter batteriet i for at undgå at skade
dine øjne.
b. Håndtag
7
DANSK
for personskade, sørg altid for at have
et backupbatteri eller en sekundær
lyskilde til rådighed, hvis situationen
kræver det.
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken er fuldt opladet før brug.
Du installerer batteripakken i arbejdslygten ived
at indsætte batteripakken i batteriåbning (c). Sørg
for at batteripakken er anbragt korrekt.
Tryk på og hold batteriets udløserknap (r) på
batteriet for at udtage batteriet fra arbejdslygten.
Du oplader pakken ved at indsætte den i din
DEWALT oplader. DEWALT opladere er designet til
specielle batterier. Du finder en liste over kompatible
batteripakker og -opladere under Tekniske data.
BATTERIPAKKER TIL BRÆNDSTOFMÅLER (FIG. 1)
Nogle DEWALT batteripakker indeholder en
brændstofmåler, som består af tre grønne LED lys,
som angiver niveauet for den resterende opladning i
batteripakken.
Bære arbejdslygten
Når du bærer arbejdslygten med et installeret
batteri, brug en hånd på håndtaget og den anden
hånd bag på enheden med gummifødderne
pegende ned mod gulvet.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for alvorlige kvæstelser,
anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller
slå værktøjet fra og frakobel
batteripakken, før der foretages
nogen justeringer, eller der
af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på
og holde brændstofmålerknappen (e) nede. En
kombination af de tre grønne LED lys vil lyse og
angive niveauet for den resterende opladning. Når
niveauet for opladning i batteriet ligger under den
brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og
batteriet skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en
indikation af den opladning, der resterer i
batteripakken. Den angiver ikke værktøjets
funktionalitet og er underlagt variation baseret
på produktkomponenter, temperatur og
slutbrugeranvendelse.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller
batteripakken.
Anvendelse (fig. 1)
1 Anbring arbejdslyset på en stabil, jævn
overflade, så den hviler på gummifødderne og
anbring den som ønsket.
2 Mens du holder godt fast i håndtaget (b) med
den ene hånd, skal du bruge den anden hånd
til at dreje tænd- /slukknappen (a) mod uret for
at tænde arbejdslygten. Drej på knappen for at
dreje lyset til den ønskede position. Det drejelige
hoved (d) drejer mellem 0° og 90°.
3 Når du er færdig med at bruge
arbejdslygten,skal du justere tænd-/
slukknappens indhak for at slå arbejdslygten fra.
ADVARSEL: Risiko for brand. Det
drejelige hoved bliver varm under brug.
Rør ikke ved det drejelige hoved, når
arbejdslygten er tændt eller umiddelbart
efter brug.
ADVARSEL: Når batteripakken er helt
afladet, vil enheden omgående lukke
ned. Arbejdslygten VIL IKKE blive
dæmpet, når batteripakken nærmer sig
fuld afladning. For at mindske risikoen
8
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
DANSK
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød.
Afbryd strømforsyningen til opladeren før
rengøring. Snavs og fedt kan fjernes fra
opladerens yderside med en klud eller
blød børste, der ikke er af metal. Brug
ikke vand eller rengøringsmidler.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Denne batteripakke har en lang levetid, men skal
udskiftes, når den ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved
opgaver, der før var lette at udføre. Ved afslutningen
af dens tekniske levetid skal den bortskaffes under
hensyntagen til miljøet.
• Brug batteripakken til den er helt tom, og fjern
den derefter fra værktøjet.
• Li-Ion celler er genanvendelige. Tag dem med til
din forhandler eller til den lokale genbrugsplads.
De indsamlede batteripakker vil blive
genanvendt eller korrekt bortskaffet.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
9
DEUTSCH
HOCHLEISTUNGS-AKKU-ARBEITSLEUCHTE
DCL060
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Produkt von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender.
Technische Daten
DCL060
18
Li-Ion
1,5
Akku
VDC
Gewicht (nur Gerät)
kg
Akku
Batteritype
Betriebsspannung VGS
Kapazität
Ah
Gewicht
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
Akku
Batteritype
Betriebsspannung VGS
Kapazität
Ah
Gewicht
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Ladegerät
Netzspannung
VWS
Batteritype
Ungefähre Lade min
25
dauer der Akkus
(1,3 Ah)
55
(3,0 Ah)
Gewicht
kg
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
Ladegerät
Netzspannung
VWS
Batteritype
Ungefähre Lade min
60
dauer der Akkus
(1,3 Ah)
140
(3,0 Ah)
Gewicht
kg
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
Ladegerät
Netzspannung
VWS
Batteritype
Ungefähre Lade min
40
dauer der Akkus
(1,3 Ah)
90
(3,0 Ah)
Gewicht
kg
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u. U.
zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist, wenn ohne
Sicherheitssymbol aufgeführt, auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, ggf. zu
Sachschäden führt.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Wichtige Sicherheitsvorschriften
10
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
1. WARNUNG! Bei Verwendung der
Arbeitsleuchte DCL060 sollten immer die
grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen befolgt
werden, einschließlich der folgenden:
a. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie die
Arbeitsleuchte DCL060 verwenden.
b. Um die Verletzungsgefahr zu verringern, sind
Kinder sorgfältig zu beaufsichtigen, wenn
sie sich in der Nähe des Einsatzes einer
Arbeitsleuchte befinden.
DEUTSCH
c. Verwenden Sie nur Anbauteile, die vom
Hersteller empfohlen oder vertrieben werden.
d. Nicht im Freien verwenden.
e. Um die Gefahr eines Stromunfalls zu
verringern, tauchen Sie die Arbeitsleuchte
nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
Stellen oder lagern Sie die Arbeitsleuchte
nicht an Stellen, an denen sie herunterfallen
oder in eine Wanne fallen kann.
f. Verwenden Sie nur das vom Hersteller
gelieferte Ladegerät.
Sicherheitsanweisungen für
Arbeitsleuchten
WARNUNG: Feuergefahr. Betreiben
Sie die Arbeitsleuchte nicht in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen oder in explosionsgefährdeten
Umgebungen. Funken im Inneren
können Gase entzünden und zu
Verletzungen führen.
• Das Sehvermögen kann beeinträchtigt werden,
wenn Sie direkt in die Leuchte blicken.
• Setzen Sie die Lampe nicht feuchten Bereichen
oder Dampf aus. Nur an trockenen Orten
zu verwenden. Keine Flüssigkeiten in die
Arbeitsleuchte gelangen lassen. Tauchen Sie die
Arbeitsleuchte nicht in Flüssigkeiten.
• Die Arbeitsleuchte ist für den Einsatz im
Haushalt und Gewerbe bestimmt.
• Bevor Sie Akkus verwenden, lesen Sie alle
Anweisungen und Warnhinweise am Akku und
am akkubetriebenen Produkt.
• Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch
Personen (einschließlich Kinder) bestimmt, bei
denen die körperlichen, sensorischen oder
mentalen Fähigkeiten eingeschränkt sind oder
die über lückenhafte Erfahrung oder Kenntnis
verfügen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt
oder haben Anweisungen zum Gebrauch des
Gerätes durch eine Person erhalten, die für ihre
Sicherheit verantwortlich ist.
• Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit
sichergestellt ist, dass sie das Gerät nicht zum
Spielen verwenden.
WARNUNG: Gefahr eines Stromunfalls.
Keine Flüssigkeiten in die Arbeitsleuchte
gelangen lassen. Dadurch kann ein
Stromunfall entstehen.
ungeeigneter Verlängerungskabel kann zu
Brandgefahr, Stromunfall oder tödlichem
Stromschlag führen.
• Stellen Sie die Arbeitsleuchte nicht in die Nähe
von Wärmequellen.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf
die Arbeitsleuchte und stellen Sie die
Arbeitsleuchte nicht auf eine weiche Fläche.
Dadurch können die Lüftungsschlitze
blockiert und das Gerät überhitzt werden.
Stellen Sie die Arbeitsleuchte nicht in die
Nähe von Wärmequellen.
• Benutzen Sie die Arbeitsleuchte nicht,
wenn sie einen harten Schlag erlitten hat,
heruntergefallen ist oder auf andere Weise
beschädigt wurde. Bringen Sie sie zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
• Nehmen Sie die Arbeitsleuchte nicht
auseinander. Bringen Sie sie zu einer
autorisierten Kundendienststelle, wenn
sie gewartet oder repariert werden muss.
Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann zur
Gefahr eines Stromunfalls, eines tödlichen
Stromschlags oder zu Brandgefahr führen.
• Entfernen Sie den Akku, bevor Sie
versuchen, die Arbeitsleuchte zu reinigen.
• Die DCL060 wird mit Gleichstrom (DC) über
einen vollständig aufgeladenen 18V-Akku
betrieben. Verwenden Sie keine andere
Spannung.
Restgefahren
• Folgende Risiken sind mit der Verwendung
dieses Gerätes untrennbar verbunden:
– Verbrennungen durch Berühren einer heißen
Oberfläche
– beeinträchtigtes Sehvermögen, wenn Sie
direkt in die Leuchte blicken
Schilder an der Arbeitsleuchte
Die folgenden Bildzeichen sind an der Arbeitsleuchte
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Heiße Oberfläche. Verbrennungsgefahr.
Fassen Sie es nicht an.
• Setzen Sie die Arbeitsleuchte weder Regen
noch Schnee aus.
Blicken Sie nicht in die Lichtquelle.
• Verwenden Sie nur ein geeignetes
Verlängerungskabel, das für den Betrieb
des Ladegeräts geeignet ist. Die Verwendung
Nicht in der Nähe von Feuer einsetzen.
11
DEUTSCH
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr enthält,
ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2014 XX XX
Herstelljahr
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für die Ladegeräte DCB105,
DCB107 und DCB112.
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts
alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem
Ladegerät und dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten nur Akkus von DEWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen
können sich überhitzen und bersten,
was zu Verletzungen und Sachschäden
führen kann. Nicht aufladbare
Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen
werden.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass
Kinder mit dem Werkzeug spielen.
HINWEIS: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromquelle angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Leitende Fremdmaterialien,
wie z. B. Schleifstaub, Metallspäne,
Stahlwolle, Aluminiumfolie oder die
Ansammlung von Metallpartikeln von
den Hohlräumen des Ladegerätes
fernhalten. Ziehen Sie den Netzstecker
des Ladegerätes immer aus der
Steckdose, wenn kein Akku in der
Vertiefung steckt. Ziehen Sie den
Netzstecker des Ladegerätes vor dem
Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen
Ladegerät, außer dem in diesem Handbuch
beschriebenen, aufgeladen werden. Das
Ladegerät und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konzipiert.
12
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das
Laden von DEWALT Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brand führen
oder gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann und dass es keinen sonstigen
schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur
dann verwendet werden wenn es
absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder
gefährliche oder tödliche Verletzungen durch
Elektroschock verursachen.
• Wenn Sie ein Ladegerät im Freien betreiben,
tun Sie dies an einem trockenen Ort und
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz
geeignetes Verlängerungskabel. Die
Verwendung von für den Außeneinsatz
geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
• Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze
am Ladegerät. Die Lüftungsschlitze
befinden sich oben und an den Seiten des
Ladegeräts. Stellen Sie das Ladegerät von
Hitzequellen entfernt auf.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker.
Zur Vermeidung von Gefahren muss ein
beschädigtes Netzkabel unverzüglich vom
Hersteller, einer Kundendienststelle oder einer
anderen qualifizierten Person ausgetauscht
werden.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es
einen harten Stoß erlitten hat fallen gelassen
oder anderweitig beschädigt wurde. Bringen
Sie es zu einer autorisierten Kundendienststelle.
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen
oder zu Brand führen.
DEUTSCH
• Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes
vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Dadurch wird das Risiko eines Stromschlags
reduziert. Durch alleiniges Herausnehmen des
Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
• Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb
mit standardmäßigem 230 V Netzstrom
konzipiert. Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden. Dies gilt nicht
für das Fahrzeugladegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
Die Ladegeräte DCB105, DCB107 und DCB112
können folgende Akkus laden: 10,8 V, 14,4 V
und 18 V XR Li-Ion (DCB123, DCB125, DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 und DCB185).
An diesem Ladegerät müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und es wurde für eine
möglichst einfache Bedienung konzipiert.
Anzeigen am Ladegerät: DCB107, DCB112
wird geladen
– –
–
–
–
vollständig geladen
–––––––––––––
Temperaturverzögerung*
–– –– –– ––––
* DCB107, DCB112: Die rote Leuchte
blinkt in der Zeit weiter, aber eine gelbe
Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang
dauerhaft. Sobald der Akku eine
angemessene Temperatur erreicht hat,
geht die gelbe Leuchte aus und das
Ladegerät nimmt den Ladevorgang
wieder auf.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine
defekten Akkus auf. Das Ladegerät zeigt einen
defekten Akku an, indem es nicht leuchtet oder
indem das Blinkmuster für Probleme mit dem Akku
oder dem Ladegerät angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem
Ladegerät hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist,
bringen Sie es zusammen mit dem Akku zur
Überprüfung zu einer autorisierten Servicestelle.
VERZÖGERUNG HEISSER/KALTER AKKU
Aufladen (Abb. 2)
2. Legen Sie den Akku vollständig in das
Ladegerät ein. Die rote Leuchte (Aufladen)
blinkt dauerhaft und zeigt dadurch an, dass der
Ladevorgang begonnen wurde.
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu
heiß oder zu kalt ist, startet es automatisch eine
„Verzögerung heißer/kalter Akku“, bis der Akku
eine angemessene Temperatur erreicht hat. Das
Ladegerät schaltet dann automatisch in den
Lademodus. Diese Funktion gewährleistet eine
maximale Lebensdauer des Akkus.
3. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch
angezeigt, dass das rote Licht dauerhaft
leuchtet. Der Akku ist vollständig aufgeladen
und kann jetzt verwendet oder in der
Ladestation gelassen werden.
Ein kalter Akku wird mit etwa der halben
Geschwindigkeit eines warmen Akkus geladen. Der
Akku wird während des gesamten Ladevorgangs
mit der geringeren Geschwindigkeit geladen, die
sich auch nicht erhöht, wenn der Akku wärmer wird.
1. Setzen Sie das Ladegerät in eine geeignete
Steckdose ein, bevor Sie das Akku einsetzen.
HINWEIS: Um die maximale Lebensdauer der
Li-Ion-Akkus zu gewähren, laden Sie den Akkusatz
vor der ersten Verwendung vollständig auf.
Aufladen
Siehe Tabelle unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät: DCB105
wird geladen
–– –– –– –– –– –– ––
vollständig geladen
––––––––––––––––––––
Temperaturverzögerung ––– • ––– • ––– • –––
Akku ersetzen
••••••••••••••
NUR LITHIUM-IONEN-AKKUS
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem
elektronischen Schutzsystem ausgestattet, das den
Akku vor Überladung, Überhitzung und vollständiger
Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet,
sobald sich das elektronische Schutzsystem
einschaltet. Wenn dies geschieht, setzen Sie das
Li-Ion-Akku in das Ladegerät, bis es vollständig
aufgeladen ist.
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
13
DEUTSCH
Der Akku ist bei der Lieferung nicht vollständig
aufgeladen. Lesen Sie vor der Verwendung
von Akku und Ladegerät die folgenden
Sicherheitsanweisungen und befolgen Sie dann die
genannten Schritte zum Aufladen.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Laden oder benutzen Sie den Akku nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen, in
denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten,
Gase oder Staub befinden. Beim Einsetzen
und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe
entzünden.
• Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt
in das Ladegerät ein. Führen Sie niemals
Änderungen am Akku durch, damit es in
ein anderes Ladegerät passt, da das Akku
reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
• Laden Sie die Akkus nur in ausgewiesenen
Ladegeräten von DEWALT auf.
• Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen
und NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten
eintauchen.
• Das Werkzeug und den Akku niemals in
Bereichen lagern oder verwenden, in denen
die Temperatur 40 ºC überschreiten könnte
(z. B. Scheunen oder Metallgebäude im
Sommer).
• Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte
der Akku vor der Verwendung vollständig
aufgeladen werden.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals
und unter keinen Umständen, den Akku
zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist,
darf es nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku
oder ein Ladegerät, wenn sie einen
harten Schlag erlitten haben, fallen
gelassen, überfahren oder sonst wie
beschädigt wurden (z. B. wenn sie
mit einem Nagel durchlöchert wurden,
mit einem Hammer darauf geschlagen
oder getreten wurde). Ein Stromunfall
oder ein tödlicher Stromschlag könnte
entstehen. Beschädigte Akkus sollten
zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht gebraucht wird, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
14
gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und nicht
herunterfallen kann. Manche
Werkzeuge mit großen Akkus können
aufrecht auf dem Akku stehen, aber
leicht umgestoßen werden.
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (Li-Ion) - AKKUS
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe
und Stoffe.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt
kommt, waschen Sie die Stelle sofort
mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie
das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die
Reizung nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich
in ärztliche Behandlung begeben müssen: Das
Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein,
wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
Transport
DEWALT Akkus erfüllen alle geltenden
Transportvorschriften, so wie sie von den Industrieund Rechtsnormen vorgeschrieben werden,
einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über
die Beförderung gefährlicher Güter der International
Air Transport Association (IATA), der International
Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations und
der Regelungen des europäischen Übereinkommens
über die internationale Beförderung gefährlicher
Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38.3
der „Empfehlungen der Vereinten Nationen zur
Beförderung gefährlicher Stoffe, Testhandbuch und
Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen wird der Transport eines
DEWALT-Akkupacks von der Klassifizierung als
vollständig regulierter Gefahrstoff der Klasse 9
ausgenommen. Im Allgemeinen sind die beiden
Fälle, wo ein Transport gemäß Klasse 9 erforderlich
ist, folgende:
DEUTSCH
1. Lufttransport von mehr als zwei DEWALT
Lithium-Ion-Akkupacks, wenn das Paket nur
Akkupacks (und keine Werkzeuge) enthält, und
2. Jeder Transport, in dem ein Lithium-Ionen-Akku
mit einer Energiebewertung von mehr als 100
Wattstunden (Wh) enthalten ist. Für alle LithiumIonen-Akkus ist die Wattstundenbewertung auf
dem Paket angegeben.
Unabhängig davon, ob ein Transport als
ausgenommen oder vollständig reguliert gilt, liegt
es in der Verantwortung des Versenders, sich
über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/
Kennzeichnung und Dokumentation zu informieren.
Beim Transport von Akkus können Brände
entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von
Akkus sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt
und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt
mit Materialien kommen können, durch die ein
Kurzschluss entstehen kann.
Die Informationen in diesem Abschnitt des
Handbuchs werden in gutem Glauben zur Verfügung
gestellt und es wird davon ausgegangen, dass
sie zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments
genau sind. Jedoch wird keine Garantie, weder
ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in
der Verantwortung des Kunden sicherzustellen,
dass seine Tätigkeiten den geltenden Vorschriften
entsprechen.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der
Verwendung aufgeladen werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Zusätzlich zu den in dieser Betriebsanleitung
verwendeten Bildzeichen befinden sich die folgenden
Bildzeichen auf dem Ladegerät und dem Akku:
Vor der Verwendung die
Betriebsanleitung lesen.
Die Ladezeit ist den Technischen
Daten zu entnehmen.
Akku wird geladen.
Akku ist geladen.
Akku ist defekt.
Temperaturverzögerung.
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Akku
AKKUTYP
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Für das Modell DCL060 wird ein 18V XR Li-IonenAkku eingesetzt.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Es können die Akkus DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 und DCB185 verwendet werden.
Weitere Angaben sind den Technischen Daten zu
entnehmen.Weitere Informationen finden Sie unter
Technische Daten.
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen
Ort und außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt
werden, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
Nur in Innenräumen verwenden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Laden Sie DEWALT-Akkus nur mit den
dazu bestimmten DEWALT-Ladegeräten
auf. Werden andere Akkus als die dazu
bestimmten DEWALT-Akkus mit einem
DEWALT-Ladegerät aufgeladen, können
diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
15
DEUTSCH
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Arbeitsleuchte
1 Betriebsanleitung
• Prüfen Sie die Arbeitsleuchte, die Teile oder
Zubehörteile auf Beschädigungen, die beim
Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, diese Betriebsanleitung
vor Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen und zu
verstehen.
Beschreibung (Abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
a. Ein-/Aus-Knopf
b. Griff
c. Akkuanschluss
d. Drehbarer Kopf
e. Ladezustandsanzeige
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
Ihres Ladegerätes geeignet ist (siehe Technische
Daten). Der Mindestquerschnitt der Leitungen
beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
WARNUNG: Wenn Sie das Gerät
mit niedriger Spannung betreiben,
kann es zur Überhitzung kommen.
Bei Verwendung eines zu langen
Verlängerungskabels kann es zur
Überhitzung des Kabels kommen.
Die Arbeitsleuchte DCL060 ist dazu ausgelegt, als
Lichtquelle verwendet zu werden.
Die Arbeitsleuchte DCL060 ist ein Gerät für den
professionellen Einsatz. LASSEN SIE NICHT
ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Werkzeug
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät
verwenden, sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
Elektrische Sicherheit
Die Arbeitsleuchte wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung
des Akkus der Spannung auf dem Typenschild
entspricht. Stellen Sie auch sicher, dass die
Spannung Ihres Ladegeräts der Netzspannung
entspricht.
Ihr DEWALT Ladegerät ist gemäß
EN 60335 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
16
BETRIEB
Anbringen und Entfernen des Akkus
VORSICHT: Stellen Sie sicher, dass der
Lampenkopf in der Position OFF (Aus),
bevor Sie den Akku einsetzen, damit
keine Augenverletzungen entstehen
können.
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte
der Akku vollständig aufgeladen werden.
Zum Installieren des Akkus in die
Arbeitsleuchte setzen Sie den Akku in den
Akkuanschluss (c) ein. Vergewissern Sie sich, dass
der Akku richtig sitzt.
Zum Entfernen des Akkus aus der
Arbeitsleuchte halten Sie den bzw. die
Akkulöseknöpfe am Akku gedrückt und nehmen
Sie ihn ab. Zum Aufladen des Akkus setzen Sie
ihn in Ihr DEWALT-Ladegerät. DEWALT-Ladegeräte
sind für spezifische Akkus konstruiert. Eine Liste mit
kompatiblen Akkus und Ladegeräten finden Sie im
Abschnitt Technische Daten.
DEUTSCH
AKKU-LADESTANDSANZEIGE (ABB. 1)
Einige DEWALT-Akkus besitzen eine
Ladestandsanzeige mit drei grünen LEDs, die den
verbleibenden Ladestand des Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie
die Taste für die Ladestandsanzeige (e) gedrückt.
Eine Kombination der drei grünen LEDs leuchtet auf
und zeigt den verbleibenden Ladestand an. Wenn
der verbleibende Ladestand im Akku nicht mehr
ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden, leuchtet
die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine
Schätzung des verbleibenden Akku-Ladestands.
Sie zeigt nicht die Funktionsfähigkeit des Werkzeugs
an und unterliegt Unterschieden, die auf Bauteilen,
Temperatur und Anwendungsart des Endbenutzers
basieren.
Verwendung (Abb. 1)
Geräts fest, während die Gummifüße nach unten in
Richtung Boden zeigen.
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs
und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu
mindern, stellen Sie den
Rechts-/Links-Schalter in die
Verriegelungsposition oder schalten
Sie das Gerät aus und entfernen Sie
den Akku, bevor Sie Einstellungen
vornehmen oder Anbaugeräte oder
Zubehör anbringen oder entfernen.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
1. Stellen Sie die Arbeitsleuchte mit den
Gummifüßen auf eine stabile, ebene Fläche und
positionieren Sie sie wie gewünscht.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet
werden. Es gibt im Inneren keine vom Benutzer zu
wartenden Teile.
2. Halten Sie mit einer Hand den Griff (b) gut fest
und drehen Sie mit der anderen Hand den Ein/
Aus-Knopf (a) gegen den Uhrzeigersinn, um
die Arbeitsleuchte einzuschalten. Drehen Sie
den Knopf, um den Winkel der Leuchte auf die
gewünschte Position einzustellen. Der drehbare
Kopf (d) lässt sich auf einen Winkel zwischen 0°
und 90° einstellen.
Schmierung
3. Wenn Sie die Arbeitsleuchte nicht mehr
benötigen, stellen Sie den Ein/Aus-Knopf auf die
Kerben, um die Arbeitsleuchte auszuschalten.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr.
Der drehbare Kopf wird bei der
Benutzung heiß. Berühren Sie den
drehbaren Kopf nicht, wenn die
Arbeitsleuchte eingeschaltet ist oder
unmittelbar nach dem Gebrauch.
WARNUNG: Wenn der Akku vollständig
entladen ist, schaltet sich das Gerät
sofort aus. Die Arbeitsleuchte WIRD
NICHT allmählich schwächer, wenn der
Akku fast entladen ist. Um die Gefahr
von Verletzungen zu reduzieren, halten
Sie immer einen Ersatzakku oder eine
zweite Lichtquelle bereit, wenn die
Situation es erfordern könnte.
Tragen der Arbeitsleuchte
Beim Tragen der Arbeitsleuchte mit eingesetztem
Akku halten Sie mit einer Hand den Griff der
Leuchte und mit einer Hand die Rückseite des
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub
aus dem Hauptgehäuse, wenn sich
Schmutz sichtbar in und um die
Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen
Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene
Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
17
DEUTSCH
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR LADEGERÄTE
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen
Schlages. Trennen Sie das Ladegerät
von der Wechselstromsteckdose, bevor
Sie es reinigen. Schmutz und Fett an
der Außenseite des Ladegeräts können
mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste entfernt
werden. Verwenden Sie kein Wasser
oder Reinigungslösungen.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
18
Aufladbarer Akku
Dieser Akku mit langer Lebensdauer muss wieder
aufgeladen werden, wenn er nicht mehr ausreichend
Energie bei Arbeiten liefert, die vorher problemlos
durchgeführt werden konnten. Am Ende seiner
technischen Lebensdauer entsorgen Sie ihn bitte
umweltgerecht.
• Lassen Sie den Akku sich vollständig entladen
und entfernen Sie ihn dann vom Werkzeug.
• Li-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei
einer kommunalen Recycling-Sammelstelle ab.
Dort werden die gesammelten Akkus recycelt
oder ordnungsgemäß entsorgt.
ENGLISH
HEAVY-DUTY CORDLESS WORKLIGHT
DCL060
Congratulations!
You have chosen a DEWALT product. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional users.
Technical Data
DCL060
18
Li-Ion
1.5
Weight
Battery
VDC
Weight (unit only)
kg
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3.0
0.64
DCB181
Li-Ion
18
1.5
0.35
DCB182
Li-Ion
18
4.0
0.61
VDC
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2.0
0.40
DCB184
Li-Ion
18
5.0
0.62
DCB185
Li-Ion
18
1.3
0.35
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Charger
Mains voltage
Battery type
Approximate
charging time
of battery packs
Weight
Charger
Mains voltage
Battery type
Approximate
charging time
of battery packs
Weight
VAC
min
25
(1.3 Ah)
55
(3.0 Ah)
kg
VAC
min
kg
60
(1.3 Ah)
140
(3.0 Ah)
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1.5 Ah)
70
(4.0 Ah)
0.49
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1.5 Ah)
185
(4.0 Ah)
0.29
Charger
Mains voltage
Battery type
Approximate
charging time
of battery packs
VAC
min
40
(1.3 Ah)
90
(3.0 Ah)
kg
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1.5 Ah)
120
(4.0 Ah)
0.36
60
(2.0 Ah)
150
(5.0 Ah)
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not
avoided, will result in death or serious
injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
CAUTION: Used without the safety alert
symbol indicates a potentially hazardous
situation which, if not avoided, may
result in property damage.
40
(2.0 Ah)
90
(5.0 Ah)
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
Important Safety Rules
1. WARNING! When using the DCL060
worklight, basic precautions should always be
followed, including the following:
90
(2.0 Ah)
240
(5.0 Ah)
a. Read all the instructions before using the
DCL060 worklight.
b. To reduce the risk of injury, close supervision
is necessary when a worklight is used near
children.
c. Only use attachments recommended or sold
by the manufacturer.
d. Do not use outdoors.
19
EN GLI S H
e. To reduce the risk of electrical shock, do not
put worklight in water or other liquid. Do not
place or store worklight where it can fall or
be pulled into a tub or sink.
f. Use only the charger supplied by the
manufacturer.
Safety Rules for Worklights
WARNING: Fire hazard. Do not operate
worklight near flammable liquids or in
gaseous or explosive atmospheres.
Internal sparks may ignite fumes causing
personal injury.
• Vision may be impaired when looking directly
into light.
• Do not disassemble worklight. Take it to an
authorised service centre when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• Remove the battery before attempting to
clean the worklight.
• The DCL060 operates on direct current (DC)
through a fully charged 18V battery pack. Do
not use any other voltage.
Residual Risks
• The following risks are inherent to the use of this
appliance:
– impaired vision when looking directly into light
• Do not expose light to wet or damp areas. Use
only in dry locations. Do not allow any liquid to
get inside worklight. Do not submerge worklight
in any liquid.
Labels on Worklight
• The worklight is intended for household and
commercial use.
The following pictograms are shown on the
worklight:
– burns from touching a hot surface
• Before using battery, read all instructions and
cautionary markings on battery pack, and
product using battery pack.
Read instruction manual before use.
• This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack
of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for
their safety.
• Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside worklight. Electric
shock may result.
• Do not expose worklight to rain or snow.
• Use only a proper extension cord that is
necessary to operate the charger. Use of an
improper extension cord could result in risk of
fire, electric shock or electrocution.
• Place the worklight in a position away from any
heat source.
• Do not place any object on top of worklight
or place the worklight on a soft surface that
might block the ventilation slots and result in
excessive internal heat. Place the worklight in
a position away from any heat source.
• Do not operate the worklight if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
20
Hot surface. Risk of burns. Do not touch.
Do not stare at light source.
Do not use near fire.
DATE CODE POSITION
The Date Code, which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface.
Example:
2014 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DCB105, DCB107 and DCB112 battery
chargers.
• Before using the charger, read all instructions
and cautionary markings on charger, battery
pack and product using the battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
ENGLISH
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable battery packs. Other types
of batteries may overheat and burst
resulting in personal injury and property
damage.
CAUTION: Children should be
supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with
the charger plugged in to the power
supply, the exposed charging contacts
inside the charger can be shorted by
foreign material. Foreign materials of
a conductive nature such as, but not
limited to, steel wool, aluminum foil or
any buildup of metallic particles should
be kept away from charger cavities.
Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery
pack in the cavity. Unplug charger
before attempting to clean.
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for
any uses other than charging DEWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it will
not be stepped on, tripped over or otherwise
subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock or electrocution.
• When operating a charger outdoors, always
provide a dry location and use an extension
cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of
electric shock.
• Do not block the ventilation slots on the
charger. The ventilation slots are located
on the top and sides of the charger. Place
the charger in a position away from any heat
source.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug. In case of damaged power supply cord
the supply cord must be replaced immediately
by the manufacturer, its service agent or similar
qualified person to prevent any hazard.
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
• Do not disassemble the charger; take it to
an authorised service centre when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on
standard 230 V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other
voltage. This does not apply to the vehicular
charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
The DCB105, DCB107 and DCB112 chargers
accept 10.8V, 14.4V and 18V XR Li-Ion (DCB123,
DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 and DCB185) battery
packs.
These chargers require no adjustment and are
designed to be as easy as possible to operate.
Charging Procedure (fig. 2)
1. Plug the charger into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
2. Insert the battery pack into the charger, making
sure the pack is fully seated in the charger.
The red (charging) light will blink continuously
indicating that the charging process has started.
3. The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
NOTE: To ensure maximum performance and life of
Li-Ion batteries, charge the battery pack fully before
first use.
Charging Process
Refer to the table below for the charge status of the
battery pack.
21
EN GLI S H
Charge indicators: DCB105
charging
–– –– –– –– –– –– ––
fully charged
––––––––––––––––––––
hot/cold pack delay
––– • ––– • ––– • –––
replace battery pack
••••••••••••••
Charge indicators: DCB107, DCB112
charging
–– –– –– –– ––
fully charged
––––––––––––––
hot/cold pack delay*
–– –– –– –––––
* DCB107, DCB112: The red light will continue
to blink, but a yellow indicator light will be
illuminated during this operation. Once the
battery has reached an appropriate temperature,
the yellow light will turn off and the charger will
resume the charging procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty
battery pack. The charger will indicate faulty battery
by refusing to light or by displaying problem pack or
charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a
charger.
If the charger indicates a problem, take the charger
and battery pack to be tested at an authorised
service centre.
HOT/COLD PACK DELAY
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
A cold battery pack will charge at about half the rate
of a warm battery pack. The battery pack will charge
at that slower rate throughout the entire charging
cycle and will not return to maximum charge rate
even if the battery warms.
LITHIUM ION BATTERY PACKS ONLY
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery
against overloading, overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.
22
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include the catalogue number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below and then follow
the charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use the battery pack
in explosive atmospheres, such as in the
presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery pack
from the charger may ignite the dust or fumes.
• Never force the battery pack into charger.
Do not modify the battery pack in any way
to fit into a non-compatible charger as
battery pack may rupture causing serious
personal injury.
• Charge the battery packs only in designated
DEWALT chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40 °C (105 °F) (such as
outside sheds or metal buildings in summer).
• For best results, make sure the battery pack is
fully charged before use.
WARNING: Never attempt to open
the battery pack for any reason. If
the battery pack case is cracked or
damaged, do not insert it into the
charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery
pack or charger that has received a
sharp blow, been dropped, run over
or damaged in any way (e.g., pierced
with a nail, hit with a hammer, stepped
on). Electric shock or electrocution may
result. Damaged battery packs should
be returned to the service centre for
recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
ENGLISH
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
Toxic fumes and materials are created when
lithium ion battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash the area with
mild soap and water. If the battery liquid gets
into the eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persist, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark
or flame.
Transportation
DEWALT batteries comply with all applicable
shipping regulations as prescribed by industry and
legal standards which include UN Recommendations
on the Transport of Dangerous Goods; International
Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods
Regulations, International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) Regulations, and the European
Agreement Concerning The International Carriage
of Dangerous Goods by Road (ADR). Lithium-ion
cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of
Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DEWALT battery pack
will be excepted from being classified as a fully
regulated Class 9 Hazardous material. In general, the
two instances that require shipping Class 9 are:
1. Air shipping more than two DEWALT lithium-ion
battery packs when the package contains only
battery packs (no tools), and
2. Any shipment containing a lithium-ion battery
with an energy rating greater than 100 watt
hours (Wh). All lithium-ion batteries have the
watt hour rating marked on the pack.
Regardless of whether a shipment is considered
excepted or fully regulated, it is the shipper's
responsibility to consult the latest regulations for
packaging, labeling/marking and documentation
requirements.
Transporting batteries can possibly cause fire if the
battery terminals inadvertently come in contact with
conductive materials. When transporting batteries,
make sure that the battery terminals are protected
and well insulated from materials that could contact
them and cause a short circuit.
The information provided in this section of the
manual is provided in good faith and believed to be
accurate at the time the document was created.
However, no warranty, expressed or implied, is
given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
Battery Pack
BATTERY TYPE
The DCL060 operates on an 18V XR Li-Ion battery
pack.
The DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 and DCB185 battery packs may be used.
Refer to Technical Data for more information.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a
fully charged battery pack in a cool, dry place
out of the charger for optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored
completely depleted of charge. The battery pack will
need to be recharged before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
Read instruction manual before use.
See Technical Data for charging time.
Battery charging.
Battery charged.
Battery defective.
Hot/cold pack delay.
Do not probe with conductive objects.
23
EN GLI S H
Do not charge damaged battery packs.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced
immediately.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Only for indoor use.
Discard the battery pack with due care
for the environment.
Charge DEWALT battery packs only with
designated DEWALT chargers. Charging
battery packs other than the designated
DEWALT batteries with a DEWALT
charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Do not incinerate the battery pack.
Package Contents
The package contains:
1 Worklight
1 Instruction manual
• Check for damage to the worklight, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. On/Off knob
The DCL060 worklight is a professional appliance.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
• Young children and the infirm. This appliance
is not intended for use by young children or
infirm persons without supervision.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
Electrical Safety
The worklight has been designed for one voltage
only. Always check that the battery pack voltage
corresponds to the voltage on the rating plate.
Also make sure that the voltage of your charger
corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double insulated
in accordance with EN 60335; therefore
no earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
b. Handle
Using an Extension Cable
c. Battery port
Use an approved extension cable suitable for the
power input of your charger (see Technical Data).
The minimum conductor size is 1,5 mm2; the
maximum length is 30 m.
d. Pivoting head
e. Fuel gauge button
INTENDED USE
The DCL060 worklight is designed to be used as a
light source.
24
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
WARNING: Operating equipment at low
voltage can cause it to overheat. Using
an excessively long extension cord can
cause the cord to overheat.
ENGLISH
OPERATION
Installing and Removing the Battery
Pack
CAUTION: Make sure the lamp head is
in the OFF position before inserting the
battery to avoid injuring eyes.
WARNING: When the battery pack
has completely discharged, the unit will
immediately shut down. The worklight
WILL NOT dim when battery pack is
approaching full discharge. To reduce
the risk of injury, always have a back-up
battery or secondary lighting available if
the situation warrants it.
NOTE: For best results, make sure your battery
pack is fully charged.
Carrying the Worklight
To install the battery pack into the worklight,
insert battery pack into battery port (c). Make sure
the battery pack is fully seated.
When carrying the worklight with a battery installed,
use one hand on the handle and one hand on the
back of the unit, with the rubber feet pointing down
toward the floor.
To remove the battery pack from the worklight,
press and hold the battery release button(s) on the
battery pack and remove. To charge the pack, insert
it into your DEWALT charger. DEWALT chargers
are designed for specific batteries. For a list of
compatible battery packs and chargers, refer to
Technical Data.
FUEL GAUGE BATTERY PACKS (FIG. 1)
Some DEWALT battery packs include a fuel gauge
which consists of three green LED lights that
indicate the level of charge remaining in the battery
pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel
gauge button (e). A combination of the three green
LED lights will illuminate designating the level of
charge left. When the level of charge in the battery
is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the
charge left on the battery pack. It does not indicate
tool functionality and is subject to variation based
on product components, temperature and end-user
application.
Usage (Fig. 1)
1. Place the worklight on a stable, level surface
resting on its rubber feet and position it as
desired.
2. With one hand securely holding the handle (b),
use the other hand to rotate the on/off knob (a)
anti-clockwise to turn the worklight on. Turn the
knob to angle the light to the desired position.
The pivoting head (d) rotates between 0° and
90°.
3. When finished using the worklight, align the on/
off knob notches to turn the worklight off.
WARNING: Burn hazard. Pivoting
head becomes hot during use. Do not
touch pivoting head when worklight is
on or immediately after use.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up
can cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
There are no serviceable parts inside.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
25
EN GLI S H
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products and
packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
26
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your
dealer or a local recycling station. The collected
battery packs will be recycled or disposed of
properly.
ESPAÑOL
LUZ DE TRABAJO INALÁMBRICA DE TRABAJO
DCL060
¡Enhorabuena!
Vd. ha optado por un producto DEWALT. Años
de experiencia, innovación y un exhaustivo
desarrollo de productos hacen que DEWALT sea
una de las empresas más fiables para los usuarios
profesionales.
Datos técnicos
Batería
VDC
Peso (sólo del aparato) kg
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
DCL060
18
Li-Ion
1,5
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
Definiciones: Pautas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
severidad de cada palabra de señal. Lea el manual y
preste atención a estos símbolos.
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Cargador
Voltaje de la red VAC
Tipo de batería
Tiempo aprox. de min
25
carga de los
(1,3 Ah)
paquetes de baterías
55
(3,0 Ah)
Peso
kg
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
Cargador
Voltaje de la red VAC
Tipo de batería
Tiempo aprox. de min
60
carga de los
(1,3 Ah)
paquetes de baterías
140
(3,0 Ah)
Peso
kg
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
Cargador
Voltaje de la red VAC
Tipo de batería
Tiempo aprox. de min
40
carga de los
(1,3 Ah)
paquetes de baterías
90
(3,0 Ah)
Peso
kg
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
PELIGRO: indica una
situación de peligro inminente, que si
no se evita, provocará la muerte o
lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesiones
graves.
ATENCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves o
moderadas.
ATENCIÓN: utilizado sin el símbolo
de alerta de seguridad indica una
situación de posible peligro que, si no
se evita, puede provocar daños en la
propiedad.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Normas de seguridad importantes
1. ¡ADVERTENCIA! Cuando utilice la luz de
trabajo DCL060, debe tener precauciones
básicas, incluyendo las siguientes:
a. Lea todas las instrucciones antes de usar la
luz de trabajo DCL060.
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
b. Para reducir el riesgo de lesión, es necesaria
una supervisión atenta cuando se use un
foco de trabajo cerca de niños.
c. Utilice solamente accesorios recomendados
o vendidos por el fabricante.
d. No lo utilice en exteriores.
27
ESPAÑOL
e. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica,
no ponga el foco de trabajo en agua ni en
ningún otro líquido. No coloque ni guarde
el foco de trabajo donde pueda caerse o
pueda tirarse de él y caerse en una bañera o
lavabo.
f. Use sólo el cargador suministrado por el
fabricante.
Normas de seguridad para los focos
de trabajo
ADVERTENCIA: Peligro de incendio.
No utilice la luz de trabajo cerca de
líquidos inflamables o en atmósferas
gaseosas o explosivas. Las chispas
internas pueden incendiar los humos
provocando daños personales.
• No coloque objetos en la parte superior
del foco de trabajo ni coloque el foco
de trabajo en una superficie blanda que
pueda bloquear las ranuras de ventilación y
provocar un calor interno excesivo. Coloque
el foco de trabajo lejos de cualquier fuente
de calor.
• No utilice el foco de trabajo si ha recibido un
golpe fuerte, se ha caído, o presenta algún
daño. Llévelo a un centro de servicio técnico
autorizado.
• No desmonte el foco de trabajo.
Llévelo a un centro de servicio técnico
autorizado cuando sea necesario realizar
un mantenimiento o reparaciones. Si se
montase mal el aparato, existe el riesgo de
que se produzca una descarga eléctrica,
electrocución o incendio.
• La visión puede dificultarse al mirar
directamente a la luz.
• Quite la batería antes de intentar limpiar la
luz de trabajo.
• No exponga la luz a las zonas mojadas o
húmedas. Usar sólo en lugares secos. No
permita que ningún líquido entre en el foco de
trabajo. No sumerja el foco de trabajo en ningún
líquido.
• La luz DCL060 funciona con corriente
continua (DC) mediante una batería de 18V
completamente cargada.
• El foco de trabajo está previsto para uso
doméstico y comercial.
• Antes de utilizar la batería, lea todas las
instrucciones y las indicaciones preventivas en
la batería y en el producto que utiliza la batería.
• Este aparato no está concebido para ser
utilizado por personas (incluidos niños) con
capacidades físicas, sensoriales o mentales
reducidas, o sin experiencia y conocimientos,
a menos que hayan recibido supervisión o
instrucción con respecto al uso del aparato por
una persona responsable de su seguridad.
Riesgos residuales
• Los siguientes riesgos son inherentes al uso de
este aparato:
– visión dificultada al mirar directamente a la luz
– quemaduras por tocar una superficie caliente
Etiquetas en el foco de trabajo
En el foco de trabajo se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarlo, lea el manual de
instrucciones.
• Los niños deben ser supervisados para
asegurar que no jueguen con el aparato.
Superficie caliente. Riesgo de
quemaduras. No la toque.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. No permita que ningún líquido
entre en el foco de trabajo. Podría
provocar descargas eléctricas.
• No exponga el foco de trabajo a la lluvia ni a
la nieve.
• Use el cable alargador apropiado
exclusivamente, que sea necesario para
utilizar el cargador. El uso de un alargador
incorrecto puede provocar riesgo de incendio,
descarga eléctrica o electrocución.
• Coloque el foco de trabajo lejos de cualquier
fuente de calor.
28
No fije su mirada directamente en la
fuente de luz.
No utilice junto al fuego.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El código de fecha, que incluye también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2014 XX XX
Año de fabricación
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de batería
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De este modo,
reducirá el riesgo de daños a la toma y al cable
eléctrico.
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: Este
manual contiene instrucciones importantes para la
seguridad y el funcionamiento de los cargadores de
baterías DCB105, DCB107 y DCB112.
• Compruebe que el cable se encuentra
ubicado de modo que no pueda pisarlo,
atascarlo o sujeto a cualquier otro daño o
tensión.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y advertencias del cargador, del
paquete de baterías y del producto que utiliza
el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de
electrocuciones. No permita que ningún
líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras.
Para reducir el riesgo de daños, cargue
sólo los paquetes de pilas recargables
de DEWALT. Otros tipos de pilas
podrán sobrecalentarse y quemarse
dando lugar a daños personales y
materiales. No recargue las pilas
no recargables.
ATENCIÓN: Los niños deberán
permanecer vigilados para garantizar
que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas
circunstancias, con el cargador
conectado a la red, el cargador podrá
registrar un cortacircuitos con un
material ajeno. Los materiales ajenos
que sean conductores como por
ejemplo, el polvo de molido, los chips
metálicos, la lana de acero, el papel
de aluminio o cualquier cúmulo de
partículas metálicas, deben mantenerse
alejados de las cavidades del cargador.
Desconecte siempre el cargador de la
red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el
cargador antes de intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías
con otros cargadores distintos a los
indicados en el presente manual. El
cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar
juntos.
• Estos cargadores no han sido diseñados
para fines distintos a la recarga de las
baterías recargables de DEWALT. Cualquier
otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
• No utilice cables de extensión a menos
que sea estrictamente necesario. El uso
de un cable de extensión inadecuado podrá
provocar riesgos de incendios, electrocuciones
o choques.
• Cuando opere un cargador en el exterior,
garantice siempre un lugar seco y utilice un
cable de extensión adecuado para el uso en
exteriores. La utilización de un cable adecuado
para el uso en exteriores reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
• No bloquee las ranuras de ventilación del
cargador. Las ranuras de ventilación se
encuentran ubicadas en la parte superior y
lateral del cargador. Coloque el cargador en
una posición lejos de cualquier fuente de calor.
• No opere el cargador con un cable o
enchufe dañado. Si el cable de suministro está
dañado, deberá sustituirlo de inmediato por
otro del fabricante, su agente de servicio o una
personal cualificada similar para evitar todo tipo
de peligro.
• No opere el cargador si ha recibido un gran
golpe, si se ha caído o si se ha dañado de
cualquier otro modo. Llévelo a un centro de
servicio autorizado.
• No desmonte el cargador, llévelo a un centro
de servicio autorizado cuando necesite
repararlo. Un ensamblaje inadecuado podrá
provocar riesgos de electrocución, choques o
incendios.
• Desconecte el cargador del enchufe antes
de intentar limpiarlo. Esto reducirá el riesgo
de electrocución. La retirada del paquete de
baterías no reducirá este riesgo.
• NO intente nunca conectar 2 cargadores
juntos.
• El cargador ha sido diseñado para funcionar
con la red eléctrica normal de 230V. No
intente utilizarlo con cualquier otro voltaje.
Esto no se aplica al cargador de vehículos.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
• No exponga el cargador a la lluvia o a la
nieve.
29
ESPAÑOL
Cargadores
Los cargadores DCB105, DCB107 y DCB112
admiten baterías de XR ion de litio de 10,8 V, 14,4
V y 18 V (DCB123, DCB125, DCB127, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 y
DCB185).
Este cargador no necesita ningún ajuste y está
diseñado para ofrecer el funcionamiento más fácil al
usuario.
Procedimiento de carga (fig. 2)
1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes
de introducir el paquete de batería.
2. Introduzca el paquete de pilas en el cargador,
comprobando que el paquete quede
establecido al completo en el cargador. La
luz roja (carga) pestañeará continuamente,
indicando que el proceso de carga se ha
iniciado.
3. Se indicará que la carga ha terminado porque
la luz roja permanecerá encendida de manera
continua. La batería estará cargada y podrá
usarse, o dejarla en el cargador.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la
máxima duración de sus pilas de litio-ión, cargue el
paquete de pilas al completo antes de utilizarlo por
primera vez.
Proceso de carga
Consulte la tabla de abajo para conocer el estado
de carga de la batería.
Indicadores de carga: DCB105
cargando
–– –– –– –– –– –– ––
completamente
cargado
––––––––––––––––––––
retraso por batería
caliente/fría
––– • ––– • ––– • –––
cambie la batería
••••••••••••••
Indicadores de carga: DCB107, DCB112
cargando
30
–– –– –– –– ––
temperatura adecuada, la luz amarilla se
apaga y el cargador retoma el procedimiento
de carga.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías
defectuosas. El cargador indicará la batería
defectuosa no encendiéndola o mostrando el
problema de la batería o del cargador mediante un
parpadeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema
con el cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador
y la batería a un centro de reparación autorizado
para que los prueben.
RETARDO POR BATERÍA FRÍA / CALIENTE
Cuando el cargador detecta una batería demasiado
fría o caliente, automáticamente inicia un retardo
de batería fría / caliente, suspendiendo la carga
hasta que la batería haya alcanzado la temperatura
adecuada. El cargador cambiará automáticamente
al modo de carga de batería. Esta característica le
asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se cargará a la mitad de la velocidad
de una batería caliente. La batería se cargará a
una velocidad inferior mediante el ciclo completo
de recarga y no regresará a la máxima velocidad
recarga incluso cuando la batería se caliente.
SOLAMENTE BATERÍAS DE IONES DE LITIO
Las herramientas XR de iones de litio han sido
diseñadas con un sistema de protección electrónica
que protege la batería contra la sobrecarga, el
recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se
activa el sistema de protección electrónica. Si esto
ocurre, coloque la batería de iones de litio en el
cargador y déjela hasta que se recargue totalmente.
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
El paquete de pilas no está cargado al completo
en el embalaje. Antes de utilizar el paquete de pilas
y el cargador, lea las instrucciones de seguridad
indicadas a continuación y siga los procedimientos
de recarga indicados.
completamente cargado ––––––––––––––
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
retraso por batería
–– –– –– –––––
caliente/fría*
* DCB107, DCB112: La luz roja sigue
parpadeando, pero el indicador de luz
amarilla queda encendido durante esta
operación. Cuando la batería está a una
• No recargue ni utilice el paquete de pilas
en atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. La introducción o la retirada del
paquete de pilas del cargador podrá incendiar
el polvo o los humos.
ESPAÑOL
• No fuerce nunca el paquete de baterías
en el cargador. No cambie el paquete de
baterías de ningún modo para introducirlo
en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y
provocar daños personales graves.
• Cargue el exclusivamente los paquetes de pilas
con los cargadores designados por DEWALT.
• NO salpique ni sumerja en agua ni en otros
líquidos.
• No guarde ni utilice la herramienta y el
paquete de baterías en lugares en los que
la temperatura pueda alcanzar o superar
los 40 ºC (105 ºF) (como por ejemplo, en los
cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
• Para obtener mejores resultados, compruebe
que el paquete de pilas está completamente
cargado antes de utilizarlo.
ADVERTENCIA: No intente nunca
abrir el paquete de baterías por ningún
motivo. Si la carcasa del paquete de
baterías está rota o dañada, no lo
introduzca en el cargador. No golpe,
tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías
o cargador que haya recibido un
gran golpe, se haya caído o se haya
dañado de algún modo (por ejemplo,
perforado con un clavo, golpeado con
un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos.
Los paquetes de baterías dañadas
deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provoque tropezones o caídas.
Algunas herramientas con baterías
grandes permanecerán de forma vertical
sobre la batería, pero pueden derribarse
fácilmente.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO (Li-Ion)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lávese inmediatamente
con jabón suave y agua. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua los ojos abiertos durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de
quemadura. El líquido de la batería
puede ser inflamable si se expone a
chispas o llamas.
Transporte
Las baterías de DEWALT cumplen todas las normas
de transporte aplicables según lo dispuesto en
los estándares industriales y legales, entre ellas,
las Recomendaciones relativas al transporte de
mercancías peligrosas de la ONU; los Reglamentos
de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el
Código Marítimo Internacional de Mercancías
Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo Europeo sobre
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas
por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de
iones de litio han sido comprobadas de acuerdo
a lo establecido en la sección 38.3 del Manual
de pruebas y criterios de las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de
la ONU.
En muchos casos , el transporte de paquetes de
baterías DEWALT esta exento de la clasificación de
completamente regulado como material peligroso
de clase 9. En general, los dos únicos casos en que
se requiere el transporte de clase 9 son:
1. Transporte aéreo de más de dos paquetes de
baterías de iones de litio DEWALT cuando el
embalaje contiene solo paquetes de baterías
(no herramientas).
2. Cualquier transporte que contenga baterías de
iones de litio con calificación energética superior
a 100 vatios por hora (Wh). Todas las baterías
de iones de litio tienen indicada la calificación
de vatios por hora en el paquete.
Independientemente de si el transporte se considera
exento o completamente regulado, el expedidor
será responsable de consultar las normas recientes
sobre los requisitos de embalaje, etiquetado o
marcado y documentación.
El transporte de baterías podría ser causa de
incendios si los terminales de la batería entran
accidentalmente en contacto con materiales
conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
31
ESPAÑOL
protegidos y bien aislados de los materiales que
pudieran entrar en contacto con ellos y causar un
cortocircuito.
Batería defectuosa.
La información expuesta en esta sección del manual
se proporciona de buena fe y se considera exacta
en el momento de creación del documento. No
obstante, no se ofrece ninguna garantía, ni implícita
ni explícita. Es responsabilidad del comprador
comprobar que todas sus actividades se ajusten a
las normas de aplicación.
Retraso por batería caliente/fría.
Batería
No exponer al agua.
TIPO DE BATERÍA
Cambiar inmediatamente los cables
defectuosos.
El DCL060 funciona con una batería de iones de litio
XR de 18 voltios.
Puede usar las baterías DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 y DCB185. Consulte
los Datos técnicos para más información.
Recomendaciones para el
almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero,
se aconseja que guarde un paquete de pilas
completamente cargado en un lugar frío y
seco para obtener los máximos resultados del
cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas
deberá recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de las ilustraciones contenidas en este
manual, las etiquetas del cargador y la batería
muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de
instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para
informarse del tiempo de carga.
La batería se está cargando.
La batería está cargada.
No realizar pruebas con objetos
conductores.
No cargar baterías deterioradas.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Sólo para uso en interior.
Desechar las baterías con el debido
respeto al medio ambiente.
Cargue los paquetes de baterías
DEWALT únicamente con los cargadores
DEWALT indicados. Cargar los paquetes
de baterías con baterías distintas a las
indicadas por DEWALT en un cargador
DEWALT, puede hacer que las baterías
exploten o causar otras situaciones
peligrosas.
No queme el paquete de baterías.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Foco de trabajo
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si el foco de trabajo, las piezas
o accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
a. Interruptor de encendido/apagado
b. Empuñadura
32
ESPAÑOL
c. Alojamiento de la batería
d. Cabezal pivotante
e. botón de indicación de combustible
USO PREVISTO
La luz de trabajo DCL060 se ha diseñado para su
uso como una fuente de luz.
La luz de trabajo DCL060 es un dispositivo
profesional. NO DEBE usarse en condiciones
húmedas ni en presencia de líquidos o gases
inflamables.
Esta sierra de cinta para trabajos pesados es una
herramienta eléctrica profesional. NO permita que
los niños toquen la herramienta. El uso por parte de
operadores inexpertos requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
FUNCIONAMIENTO
Instalar y retirar el paquete de
batería
ATENCIÓN: Asegúrese de que la luz
esté en la posición de apagado OFF
antes de introducir la batería para evitar
daños en los ojos.
NOTA: Para obtener mejores resultados,
compruebe que el paquete de baterías esté
completamente cargado.
Para instalar el paquete de batería en la luz
de trabajo, introduzca el paquete de batería en
el alojamiento de la batería (c). Compruebe que el
paquete de baterías esté colocado correctamente
en su sitio.
Para sacar el paquete de batería de la luz
de trabajo, mantenga pulsado el botón de
liberación de la batería y quítela. Para cargar el
paquete, introdúzcalo en un cargador DEWALT.
LOS CARGADORES DEWALT están diseñados para
baterías específicas. Si desea una lista de paquetes
de batería y cargadores compatibles, consulte la
Información Técnica.
Seguridad eléctrica
PAQUETES DE PILAS CON INDICADOR DE CARGA (FIG. 1)
La luz de trabajo ha sido diseñada para un único
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la
batería coincida con el voltaje que figura en la placa
de especificaciones. Asegúrese también de que
el voltaje del cargador coincida con el de la red
eléctrica.
Algunos paquetes de pilas de DEWALT incluyen un
indicador de carga que consiste en tres luces LED
que indican el nivel de carga restante en el paquete
de pilas.
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60335, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
Uso de un alargador
Use un alargador adecuado a la potencia del
cargador (consulte los Datos técnicos). El tamaño
mínimo del conductor es 1,5 mm2; la longitud
máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
ADVERTENCIA: El manejar equipo a
voltaje bajo puede ocasionar que éste
se recaliente. El utilizar un alargador
excesivamente largo puede hacer que el
cable se recaliente.
Para activar el indicador de carga, pulse y
mantenga pulsado el botón del indicador de carga
(e). Un grupo de tres luces LED verdes se iluminará,
indicando el nivel que queda de carga. Cuando el
nivel de carga de la pila esté por debajo del límite
necesario para su uso, el indicador de carga no se
iluminará y deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye
una indicación de la carga que queda en el
paquete de pilas. No indica ninguna funcionalidad
de la herramienta y podrá registrar variaciones en
función de los componentes del producto, de la
temperatura y de la aplicación del usuario final.
Uso (Fig. 1)
1. Coloque la luz de trabajo en una superficie
estable y nivelada, sobre los pies de goma y
colóquela como desee.
2. Con una mano sujetando el asa (b) de
manera segura, utilice la otra mano para rotar
el interruptor de encendido/apagado (a) en
sentido antihorario para encender la luz. Gire
el interruptor para colocar la luz en el ángulo
deseado. La cabeza pivotante (d) rota entre 0° y
90°.
33
ESPAÑOL
3. Cuando termine de usar la luz, alinee las
ranuras del interruptor para apagar la luz.
ADVERTENCIA: Peligro de
quemaduras. La cabeza pivotante
se caliente durante el uso. No
toque la cabeza pivotante cuando
la luz de trabajo esté encendida o
inmediatamente después de su uso.
ADVERTENCIA: Cuando la batería
se haya descargado por completo, la
unidad se apagará de inmediato. La luz
de trabajo NO perderá potencia cuando
la batería esté próxima a agotarse. Para
reducir el riesgo de lesiones, tenga
siempre una batería de repuesto o una
luz secundaria disponible si la situación
así lo requiere.
Desplazamiento de la luz de trabajo
Cuando desplace la luz de trabajo con una batería
instalada, utilice una mano sobre el asa y la otra en
la parte trasera, con los pies de goma apuntando
hacia el suelo.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para reducir
el riesgo de daños personales
graves, coloque el botón de
avance/retroceso en la posición de
bloqueo o apague la herramienta
y desconecte el paquete de
pilas antes de realizar cualquier
ajuste o retirar o instalar piezas
o accesorios. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser
reparados. Este aparato no incluye piezas que
puedan ser reparadas por el usuario en su interior.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiarlo, desconecte
el cargador de la toma de corriente
alterna. Para limpiar la suciedad y grasa
del exterior del cargador puede usarse
un paño o cepillo suave no metálico.
No utilice agua ni ninguna solución de
limpieza.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
34
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
ESPAÑOL
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir la
contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse
cuando deje de producir la suficiente potencia
en trabajos que se realizaban con facilidad
anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego
sáquela de la herramienta.
• Las pilas de litio-ión son reciclables. Llévelas a
su distribuidor o punto de reciclaje local. Los
paquetes de pilas recogidos serán reciclados o
eliminados adecuadamente.
35
FRANÇAIS
ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL ROBUSTE SANS FIL
DCL060
Félicitations !
Vous avez choisi un produit DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation de
ses produits ont fait de DEWALT l’un des partenaires
privilégiés des utilisateurs professionnels.
Fiche technique
Batterie
VDC
Poids (appareil seulement)
kg
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
DCL060
18
Li-Ion
1,5
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5.0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Chargeur
Tension secteur VAC
Type de batterie
Durée de
min
25
recharge approximative (1,3 Ah)
des blocs batterie
55
(3,0 Ah)
Poids
kg
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
Chargeur
Tension secteur VAC
Type de batterie
Durée de
min
60
recharge approximative (1,3 Ah)
des blocs batterie
140
(3,0 Ah)
Poids
kg
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
36
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
Chargeur
Tension secteur VAC
Type de batterie
Durée de
min
40
recharge approximative (1,3 Ah)
des blocs batterie
90
(3,0 Ah)
Poids
kg
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui, si
elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle
n’est pas évitée, peut entraîner des
blessures minimes ou modérées.
ATTENTION : utilisé sans le symbole
de l’alerte de sécurité indique une
situation dangereuse potentielle qui,
si elle n’est pas évitée, peut entraîner
des dégâts matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité importantes
1. AVERTISSEMENT ! Les consignes de base,
dont les suivantes, doivent toujours être
respectées lorsque vous utilisez le DCL060 :
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
a. Lisez toutes les instructions avant d’utiliser
l’éclairage de travailDCL060.
b. Pour réduire tout risque de dommages
corporels, faire extrêmement attention
lorsqu’une lampe de travail est utilisée à
proximité d’enfants.
FRANÇAIS
c. Utiliser exclusivement les accessoires
recommandés ou vendus par le fabricant.
d. Ne pas les utiliser à l’extérieur.
e. Pour réduire tout risque de décharges
électriques, ne pas immerger la lampe
de travail dans l’eau ou tout autre liquide.
Ne pas placer ou entreposer une lampe
de travail à proximité d’un évier ou d’une
baignoire où elle pourrait tomber.
d’une rallonge inadéquate comporte des
risques d’incendie, de décharge électrique ou
d’électrocution.
• Éloigner la lampe de travail de toute source de
chaleur.
f. Utiliser seulement le chargeur fourni par le
fabricant.
• Ne poser aucun objet sur la lampe de travail.
Ne pas mettre la lampe de travail sur une
surface molle qui pourrait en bloquer la
ventilation et provoquer une surchauffe
interne. Éloigner la lampe de travail de toute
source de chaleur.
Consignes de sécurité propres aux
lampes de travail
• Ne pas utiliser la lampe de travail si elle
a reçu un coup, fait une chute ou a été
endommagée de quelque façon que ce soit.
La ramener dans un centre de réparation agréé.
AVERTISSEMENT : risque d’incendie.
N’utilisez pas l’éclairage de travail à
proximité de liquides inflammables
ou dans des atmosphères gazeuses
ou explosives. Les étincelles internes
peuvent mettre feu aux fumées et
provoquer des blessures.
• Votre vision peut être troublée si vous regardez
la lumière directement.
• Ne pas exposer la lampe à l’eau ou à l’humidité.
Utiliser exclusivement en milieux secs. Ne laisser
aucun liquide pénétrer dans la lampe de travail.
Ne submerger la lampe dans aucun liquide.
• La lampe de travail a été conçue pour une
utilisation domestique et commerciale.
• Avant d’utiliser la batterie, lire toute consigne
et avertissement apposés sur la batterie et le
produit utilisant la batterie.
• Cet appareil n’a pas été conçu pour être utilisé
par des individus (enfants compris) affectés de
capacités physiques, sensorielles ou mentales
limitées, ou manquant d’expérience ou de
connaissances, à moins qu’ils ne soient sous
la supervision d’une personne responsable de
leur sécurité, ou qu’ils aient reçu les instructions
nécessaires pour utiliser l’appareil.
• Les enfants doivent être supervisés par un
adulte pour assurer qu’ils ne joueront pas avec
l’appareil.
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Ne laisser aucun
liquide pénétrer dans la lampe de
travail, car des décharges électriques
pourraient en résulter.
• Protéger la lampe de travail de la pluie ou
de la neige.
• Ne pas démonter la lampe de travail. Pour
tout service ou réparation, la rapporter dans
un centre de réparation agréé. Le fait de
la réassembler de façon incorrecte comporte
des risques de décharges électriques,
d’électrocution et d’incendie.
• Retirez la batterie avant de nettoyer
l'éclairage de travail.
• Le DCL060 fonctionne en courant continu
(CC) grâce à une batterie 18V complètement
rechargée. Ne pas utiliser sur toute autre
tension.
Risques résiduels
• Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation
de cet appareil :
– vision trouble si vous regardez directement la
lumière
– brûlures dues au contact avec une surface
chaude
Étiquettes sur la lampe de travail
On trouve les diagrammes suivants sur la lampe de
travail :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Surface chaude. Risque de brûlures. Ne
touchez pas.
Ne regardez pas directement la source
lumineuse.
A ne pas utiliser à côté du feu.
• N’utilisez qu’une rallonge appropriée pour
faire fonctionner le chargeur. L’utilisation
37
FRANÇAIS
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
Le code date, qui comprend également l’année de
fabrication, est imprimé sur le boîtier.
Exemple :
2014 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs de
batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : Ce
manuel contient des consignes de sécurité et des
instructions d’utilisation importantes concernant
les chargeurs de batteries DCB105, DCB107 et
DCB112.
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les
instructions et les marquages d’avertissement
sur le chargeur, le bloc batterie et le produit
utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc.
Ne pas laisser les liquides pénétrer dans
le chargeur. Risque de choc électrique.
ATTENTION : risque de brûlure.
Pour réduire le risque de blessures,
ne charger que des blocs batteries
rechargeables DEWALT. Tout autre type
de batterie peut surchauffer et exploser,
entraînant des blessures et des dégâts
matériels. Ne pas recharger les
batteries non rechargeables.
ATTENTION : les enfants doivent être
surveiller pour s’assurer qu’ils ne jouent
pas avec l’appareil.
AVIS : dans certaines conditions, avec
le chargeur branché dans la prise, le
chargeur peut être court-circuité par
un matériel étranger. Les matériaux
étrangers de nature conductrice
comme, sans limitation, la limaille, les
copeaux métalliques, la laine d’acier, les
feuilles d’aluminium ou les accumulation
de particules métalliques doivent
être tenus à distance des cavités
du chargeur. Toujours débrancher
le chargeur de la prise lorsqu’il n’y a
pas de bloc batterie dans la cavité.
Débrancher le chargeur avant de le
nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie
avec un chargeur différent de ceux indiqués
dans ce manuel. Le chargeur et le bloc batterie
sont spécifiquement conçus pour fonctionner
ensemble.
38
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour
d’autres utilisation que la charge des
batteries rechargeables DEWALT. Toute autre
utilisation peut causer un risque d’incendie, de
choc électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la
fiche et non sur le cordon. Cela réduira le
risque de dégât à la fiche et au cordon.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte
qu’on ne puisse pas marcher dessus,
trébucher ou l’endommager d’une autre
manière.
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est
absolument nécessaire. Toute utilisation
impropre d’une rallonge peut causer un
risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
• Lors de l’utilisation d’un chargeur à
l’extérieur, toujours prévoir un lieu sec
et utiliser une rallonge appropriée pour
l’utilisation à l’extérieur. Cela diminuera tout
risque de décharges électriques.
• Ne pas obstruer les fentes de ventilation
sur le chargeur. Les fentes de ventilation
sont situées au-dessus et sur les côtés du
chargeur. Placer le chargeur dans une position
éloignée de toute source de chaleur.
• Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon
ou une fiche endommagés. Si le cordon
d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé immédiatement par le fabricant, un
agent de réparation ou une personne qualifiée
similaire pour éviter tout risque.
• Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un
choc violent, s’il est tombé ou s’il a été
autrement endommagé de quelque manière
que ce soit. Apporter le chargeur à un centre
de réparation agréé.
• Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter
à un centre de réparation agréé lorsqu’un
entretien ou une réparation est nécessaire
Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou
d’incendie.
• Débrancher le chargeur de la prise secteur
avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque de choc
électrique. Le retrait du bloc batterie ne réduira
pas les risques.
• NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs
ensemble.
FRANÇAIS
• Le chargeur est conçu pour être alimenté
en courant électrique domestique standard
230 V. Ne pas essayer de l’utiliser avec
n’importe quelle autre tension Cette directive
ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Les chargeurs DCB105, DCB107 et DCB112 sont
compatibles avec les packs batterie XR Li-Ion de
10,8 V, 14,4 V et 18 V (DCB123, DCB125, DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 et DCB185).
Ce chargeur ne nécessite aucun réglage et il est
conçu pour une utilisation la plus simple possible.
Procédure charge (fig. 2)
1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée
avant d’insérer le bloc batterie.
2. Insérez le bloc batterie dans le chargeur en
prenant soin que le bloc sont complètement
inséré dans le chargeur. Le témoin rouge
(charge) clignote en continu pour indiquer que le
processus de charge a commencé.
3. La fin de la charge est indiquée par le voyant
rouge restant fixe en continu. Le bloc est alors
complètement rechargé et il peut soit être
utilisé, soit être laissé dans le chargeur.
REMARQUE : pour garantir les meilleures
performances et une durée de vie plus longue des
batteries Li-Ion, rechargez complètement le bloc
batterie avant la première utilisation.
Procédure de charge
Consultez le tableau ci-dessous pour connaître l’état
de charge du bloc batterie.
Indicateurs de charge : DCB105
charge en cours
–– –– –– –– –– –– ––
pleinement chargée
––––––––––––––––––––
suspension de charge
––– • ––– • ––– • –––
remplacer la batterie
••••••••••••••
Indicateurs de charge : DCB107, DCB112
charge en cours
–– –– –– –– ––
pleinement chargée
––––––––––––––
suspension de charge*
–– –– –– –––––
* DCB107, DCB112 : Le voyant rouge continue
à clignoter, mais un voyant jaune s’allume
durant cette opération. Lorsque la batterie
a retrouvé une température appropriée, le
voyant jaune s’éteint et le chargeur reprend la
procédure de charge.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un
bloc batterie défectueux. Le chargeur indique que
la batterie est défectueuse en refusant de s’allumer
ou en affichant le dessin clignotant indiquant un
problème sur le bloc ou le chargeur.
REMARQUE : Cela peut également signifier un
problème sur un chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le
chargeur et le bloc batterie pour un test dans un
centre d’assistance agréé.
DÉLAI BLOC CHAUD/FROID
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
un délai Bloc Chaud/Froid, suspendant la charge
jusqu’à ce que la batterie ait atteint la température
adéquate. Le chargeur passe ensuite directement
en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc batterie froid se recharge à un taux moitié
moindre qu’un bloc batterie chaud. Le bloc batterie
se charge à ce taux réduit pendant tout le cycle
de charge et n’atteint pas le niveau de charge
maximum même si la batterie se réchauffe.
BLOCS BATTERIE LI-ION UNIQUEMENT
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un
système de protection électronique qui protège
la batterie des surcharges, surchauffes ou d’être
complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de
protection électronique se déclenche. Si cela se
produit, placez la batterie Li-Ion sur le chargeur
jusqu’à ce qu’elle soit complètement rechargée.
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange,
s’assurer d’inclure son numéro de catalogue et sa
tension.
Le bloc batterie n’est pas complètement chargé lors
du déballage. Avant d’utiliser le bloc batterie et le
chargeur, lisez les consignes de sécurité ci-dessous,
puis suivez les procédures de charge indiquées.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
• Ne pas charger ou utiliser un bloc batterie
dans un milieu déflagrant, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
39
FRANÇAIS
inflammables. Insérer ou retirer le bloc batterie
du chargeur peut enflammer la poussière ou
des émanations.
• Ne jamais forcer le bloc batterie dans
le chargeur. Ne modifier le bloc batterie
d’aucune manière que ce soit pour le faire
entrer sur un chargeur incompatible, car le
bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
• Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DEWALT prévus.
• NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau
ou d’autres liquides.
• Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le blocpiles dans des endroits où la température
peut atteindre ou excéder 40 °C (105 °F)
(comme dans les remises extérieures ou les
bâtiments métalliques l’été).
• Pour un résultat optimal, assurez-vous que le
bloc batterie est complètement chargé avant
l’utilisation.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter
d’ouvrir le bloc batterie pour quelque
raison que ce soit. Si le boîtier du bloc
batterie est fissuré ou endommagé, ne
pas l’insérer dans un chargeur Ne pas
écraser, laisser tomber, ou endommager
le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un
choc violent, étant tombé, ayant été
écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par
un clou, frappé d’un coup de marteau,
piétiné). Risque de choc électrique
ou d’électrocution. Les blocs batterie
endommagés doivent être renvoyés
à un centre de réparation pour y être
recyclés.
ATTENTION : après utilisation,
ranger l’outil, à plat, sur une surface
stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne.
Certains outils équipés d’une large
batterie peuvent tenir à la verticale
sur celle-ci, mais manquent alors de
stabilité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX
BATTERIES AU LITHIUM ION (Li-Ion)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact
des flammes. Au cours de l’incinération des
batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières
toxiques sont dégagées.
40
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement
au savon doux et à l’eau claire. En cas de
contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que
l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie
ouverte pourrait causer une irritation des
voies respiratoires. Dans cette éventualité,
exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de
brûlures. Le liquide de la batterie
pourrait s’enflammer s’il est exposé à
des étincelles ou à une flamme.
Transport
Les batteries DEWALT sont conformes à toutes
les réglementations d’expédition applicables
comme prescrit par les normes industrielles et
juridiques qui incluent les recommandations
de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux
marchandises dangereuses de l’International Air
Transport Association (IATA), les réglementations de
l’International Maritime Dangerous Goods (IMDG)
et l’accord européen concernant le transport
international de marchandises dangereuses sur
route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium
ont été testées conformément à la section 38.3 des
recommandations de l’ONU pour les tests et critères
relatifs au transport des marchandises dangereuses.
Dans la plupart des cas, il est prévu que l’expédition
d’un bloc batterie DEWALT soit classé comme un
matériau dangereux réglementé de classe 9. En
général, les deux cas qui exigent l’expédition en
classe 9 sont :
1. Expédition par voie aérienne de plus de deux
blocs batterie ion lithium DEWALT lorsque
l’emballage contient seulement les blocs
batterie (sans outil) ; et
2. Toute expédition contenant une batterie ion
lithium avec une caractéristique nominale
d’énergie supérieure à 100 watts par heure
(Wh). La caractéristique nominale en watts par
heure de toutes les batteries ion lithium est
inscrite sur l’emballage.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée,
l’expéditeur a la responsabilité intégrale de consulter
les dernières réglementations relatives à l’emballage,
à l’étiquetage/au marquage et aux exigences de
documentation.
FRANÇAIS
Le transport des batteries peut causer un incendie
si les bornes de la batterie entrent accidentellement
en contact avec des matériaux conducteurs. Lors
du transport des batteries, s’assurer que les bornes
de la batterie sont protégées et bien isolées des
matériaux qui pourraient les toucher et causer un
court-circuit.
Charge en cours.
Batterie chargée.
Batterie défectueuse.
Les informations fournies dans cette section
du manuel sont fournies en bonne foi et sont
considérées précises au moment de la rédaction de
ce document. Toutefois, aucune garantie explicite
ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont
conformes aux réglementations applicables.
Suspension de charge.
Batterie
Ne pas exposer à l’eau.
TYPE DE BATTERIE
Le DCF620 fonctionne avec un bloc batterie Li-Ion
XR 18 V.
Ne pas mettre en contact avec des
objets conducteurs.
Ne pas recharger une batterie
endommagée.
Remplacer systématiquement tout
cordon endommagé.
Les packs batterie DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 et DCB185 peuvent être utilisés.
Consultez les Caractéristiques techniques pour
plus d’informations.
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
Recommandations de stockage
Mettre la batterie au rebut conformément
à la réglementation en matière
d’environnement.
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé
de conserver la batterie complètement chargée
dans un lieu frais et sec, hors du chargeur pour
de meilleurs résultats.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être
stockés complètement déchargés. Le bloc batterie
devra être rechargé avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la
batterie
En plus des diagrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et la batterie comportent
les diagrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Consulter la Fiche technique pour les
temps de charge.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
Recharger les blocs batterie DEWALT
uniquement avec les chargeurs DEWALT
appropriés. La recharge des blocs
batterie différents des batteries DEWALT
appropriées avec un chargeur DEWALT
peut entraîner leur explosion ou d’autres
situations dangereuses.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Lampe de travail
1 Notice d’instructions
• Vérifier que la lampe de travail et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
41
FRANÇAIS
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
a. Bouton Marche/Arrêt
b. Poignée
c. Port Batterie
d. Tête pivotante
e. Bouton de témoin de charge
USAGE PRÉVU
L’éclairage de travail DCL060 est conçu pour servir
de source lumineuse.
L’éclairage de travail DCL060 est un appareil
professionnel. NE PAS utiliser ces outils en milieu
ambiant humide ou en présence de liquides ou de
gaz inflammables.
Cette scie à ruban à haut rendement est une
machine outil professionnelle. NE PAS la laisser à la
portée des enfants. Une supervision est nécessaire
auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Sécurité électrique
L’éclairage de travail a été conçu pour fonctionner à
une tension unique. Vérifiez systématiquement que
la tension du secteur correspond bien à la tension
indiquée sur la plaque signalétique.
Votre chargeur DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60335 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Utiliser une rallonge homologuée compatible
avec la tension nominale du chargeur (consulter
42
la Caractéristiques techniques). La section
minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
AVERTISSEMENT : utiliser un appareil
sur une tension réduite peut causer sa
surchauffe. L’utilisation d’une rallonge
excessivement longue peut aussi causer
sa surchauffe.
FONCTIONNEMENT
Installation et retrait du bloc Batterie
ATTENTION : assurez-vous que la tête
de la lampe est en position OFF (Arrêt)
avant d’insérer la batterie afin de ne pas
blesser vos yeux.
REMARQUE : pour un résultat optimal, assurezvous que le bloc batterie est complètement chargé.
Pour installer le bloc batterie dans l’éclairage
de travail, insérez-le dans le port Batterie (c).
Vérifiez que la batterie est complètement insérée.
Pour retirer le bloc batterie de l’éclairage
de travail, appuyez et maintenez enfoncés
les boutons de libération sur le bloc batterie et
retirez-le. Pour recharger le bloc, insérez-le dans
le chargeurDEWALT. Les chargeurs DEWALT
sont conçus pour des batteries spécifiques. Pour
obtenir une liste des blocs batterie et des chargeurs
compatibles, consultez les Caractéristiques
techniques.
TÉMOIN DE CHARGE DES BLOCS BATTERIE (FIG. 1)
Certains blocs batterie DEWALT incluent un témoin
de charge composé par trois voyants verts qui
indiquent le niveau de charge restant dans le bloc
batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé
le bouton du témoin de charge (e). Une combinaison
de trois voyants verts s’allume pour indiquer le
niveau de charge restant. Lorsque le niveau de
charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la
batterie doit être rechargée.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement
une indication de la charge restant dans le bloc
batterie. Il n’indique pas la fonctionnalité de
l’outil et peut être sujet à des variations selon
les composants du produit, la température et
l’application de l’utlisateur final.
FRANÇAIS
Utilisation (Fig. 1)
1. Placez l’éclairage de travail sur une surface
stable et de niveau, posé sur ses pieds en
caoutchouc et positionné selon vos besoins.
2. D’une main, maintenez fermement la poignée
(b), utilisez votre autre main pour pivoter le
bouton Marche/Arrêt (a) dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre pour allumer
l’éclairage. Tournez le bouton pour régler
l’angle d’éclairage à la position voulue. La tête
pivotante (d) tourne entre 0° et 90°.
3. Après utilisation, alignez les rainures sur le
bouton Marche/Arrêt de l’éclairage de travail.
AVERTISSEMENT : risque de
brûlure. La tête pivotante devient très
chaude pendant l’utilisation. Ne touchez
pas la tête pivotante lorsque l’éclairage
de travail est allumé ou tout de suite
après son extinction.
AVERTISSEMENT : L’appareil s’éteint
immédiatement dès que la batterie
est vide. L’éclairage NE S’ATTÉNUE
PASlorsque le bloc batterie est presque
vide. Afin de réduire le risque de
blessure, ayez toujours une batterie
de secours ou un second éclairage de
travail disponible si la situation l’exige.
Transporter l’éclairage de travail
Lorsque vous transportez l’éclairage de travail alors
que la batterie est installée, placez une main sur la
poignée et l’autre main à l’arrière de l’appareil, les
pieds en caoutchouc en bas, pointant vers le sol.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels graves, placer le bouton
vissage/dévissage en position de
verrouillage ou arrêter l’outil et
débrancher le bloc batterie avant
tout réglage ou avant de retirer
ou d’installer toute pièce ou tout
accessoire. Tout démarrage accidentel
pourrait causer des dommages
corporels.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
ENTRETIEN DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Débrancher le
chargeur de la prise de courant alternatif
avant tout entretien. Éliminer toute saleté
ou graisse de la surface externe du
chargeur à l’aide d’un chiffon ou d’une
brosse non métallique douce. Ne pas
utiliser d’eau ou tout autre nettoyant
liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être
réparés. L’appareil ne comprend aucune pièce
destinée à être entretenue par l’utilisateur.
43
FRANÇAIS
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne
produira plus assez de puissance pour effectuer un
travail qu’elle faisait facilement auparavant. En fin de
vie utile, mettre la batterie au rebut conformément à
la réglementation en matière d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la
retirer de l’outil.
• Les cellules Li-Ion sont recyclables. Les
apporter au revendeur ou dans un centre de
recyclage local. Les blocs batterie collectés
seront recyclés ou mis au rebut correctement.
44
ITALIANO
TORCIA CORDLESS PER USO INTENSIVO
DCL060
Congratulazioni!
Avete scelto un prodotto DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Caratteristiche tecniche
Batteria
VDC
Peso (solo corpo)
kg
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
DCL060
18
Li-Ion
1,5
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Caricabatteria
Tensione di rete VAC
Tipo batterie
Tempo di
min
25
caricamento
(1,3 Ah)
approssimativo
55
dei pacchi batteria
(3,0 Ah)
Peso
kg
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
Caricabatteria
Tensione di rete VAC
Tipo batterie
Tempo di
min
60
caricamento
(1,3 Ah)
approssimativo
140
dei pacchi batteria
(3,0 Ah)
Peso
kg
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
Caricabatteria
Tensione di rete VAC
Tipo batterie
Tempo di
min
40
caricamento
(1,3 Ah)
approssimativo
90
dei pacchi batteria
(3,0 Ah)
Peso
kg
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
ATTENZIONE: utilizzato senza il
simbolo di attenzione per la sicurezza,
indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata,
può provocare danni alle cose.
Segnala rischio di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Norme di sicurezza importanti
1. AVVERTENZA! Durante l’utilizzo della torcia
DCL060 è sempre necessario seguire delle
precauzioni di base, ivi comprese le seguenti:
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
a. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare la
torcia DCL060.
b. Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria
un’attenta sorveglianza quando si utilizza una
lampada da lavoro vicino a bambini.
c. Utilizzare esclusivamente accessori
raccomandati o venduti dal produttore.
45
ITALIANO
d. Non utilizzare in esterni.
e. Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non
immergere la lampada da lavoro in acqua o
altro liquido. Non appoggiare o depositare
la lampada da lavoro in posti da cui possa
cadere o essere spinta in una vasca o un
lavandino.
f. Utilizzare esclusivamente il caricabatteria
fornito dal produttore.
Istruzioni di sicurezza per lampade
da lavoro
AVVERTENZA: pericolo d’incendio.
Non utilizzare la torcia in prossimità
di liquidi infiammabili o in atmosfere
esplosive o sature di gas. Le scintille
interne possono accendere i fumi,
dando luogo a infortuni .
• La vista può essere danneggiata quando si
guarda direttamente la luce.
• Non usare la lampada in ambienti bagnati o
umidi. Utilizzare solo in posti asciutti. Non far
penetrare alcun liquido dentro alla lampada da
lavoro. Non immergere la lampada da lavoro in
alcun liquido.
• Non mettere alcun oggetto sopra la lampada
da lavoro e non appoggiare la lampada da
lavoro su superfici morbide che potrebbero
bloccare le fessure di ventilazione e
causare calore interno eccessivo. Disporre
la lampada da lavoro in posti lontani da
qualsiasi fonte di calore.
• Non azionare la lampada da lavoro se ha
preso un forte colpo, è caduta o è stata
danneggiata in qualche altro modo. Portarla
in un centro di assistenza autorizzato.
• Non smontare la lampada da lavoro. Portarla
presso un centro di assistenza autorizzato
quando occorre assistenza o riparazione.
Un montaggio sbagliato conduce a rischio di
scossa elettrica, folgorazione o incendio.
• Rimuovere la batteria prima di tentare di pulire
la torcia.
• Il DCL060 funziona a corrente continua
(CC) tramite un pacco batteria da 18V
completamente carico. Non utilizzare altre
tensioni differenti.
Rischi residui
• I rischi seguenti sono intriseci all’utilizzo di
queste macchine:
• La lampada da lavoro è stata progettata per
utilizzo domestico e commerciale.
– danneggiamento della vista quando si guarda
direttamente la luce
• Prima di utilizzare la batteria, leggere tutte le
istruzioni e le scritte di avvertimento sul pacco
batterie e sui prodotti che utilizzano il pacco
batterie.
– ustioni dal contatto con una superficie
incandescente
• L’apparecchio non è stato progettato per essere
utilizzato da persone (bambini compresi) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte,
con mancanza di esperienza e conoscenza, a
meno di una sorveglianza o di un insegnamento
concernente il suo utilizzo da parte di una
persona responsabile della loro sicurezza.
Etichette sulla lampada da lavoro
Sulla lampada da lavoro sono presenti i seguenti
pittogrammi:
Leggere il manuale di istruzioni
prima dell’uso.
Superficie calda. Rischio di ustioni. Si eviti
pertanto di toccarla.
• Occorre sorvegliare i bambini per evitare che
giochino con l’apparecchio.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro alla lampada da lavoro. Pericolo
di scossa elettrica.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
• Utilizzare esclusivamente un cavo di
prolunga corretto necessario per far
funzionare il caricabatteria. L’utilizzo di cavi
di prolunga non idonei conduce a rischio di
incendio, scossa elettrica o folgorazione.
• Disporre la lampada da lavoro in posti lontani da
qualsiasi fonte di calore.
46
Non fissare la sorgente luminosa.
Non utilizzare in presenza di una fiamma.
POSIZIONE DEI CODICI DATI
Il codice data, che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2014 XX XX
Anno di fabbricazione
ITALIANO
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il
rischio che si danneggino entrambi.
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI:
Il presente manuale contiene importanti istruzioni
di sicurezza e d’uso per i caricabatteria DCB105,
DCB107 e DCB112.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo
da non essere calpestato, non faccia
inciampare o altro che lo possa danneggiare
o sollecitare.
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le
istruzioni e gli avvertimenti contrassegnati sul
caricatore, la batteria e il prodotto che funziona
con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
ATTENZIONE: rischio di ustioni. Per
ridurre il rischio di lesioni, caricare
solamente batterie ricaricabili DEWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero
surriscaldarsi e scoppiare provocando
lesioni personali e danni materiali. Non
ricaricare batterie non ricaricabili.
ATTENZIONE: i bambini devono
essere sorvegliati per assicurarsi che
non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in certe condizioni, con
il caricabatterie inserito nella presa
elettrica, il caricabatterie può essere
cortocircuitato da corpi estranei.
Materiali estranei di natura conduttiva
come, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, polvere di smerigliatura,
schegge metalliche, lana di acciaio,
lamine di alluminio o qualsiasi accumulo
di particelle metalliche, dovrebbero
essere eliminati dalle cavità del
caricabatterie. Staccare sempre il
caricabatterie dalla presa quando il
pacco batteria non è in sede. Staccare
il caricabatterie dalla presa prima di
cominciare a pulirlo.
• NON provare a caricare il pacco batterie
con qualsiasi altro caricabatteria diverso da
quelli di questo manuale. Il caricabatterie e il
pacco batteria sono progettati specificatamente
per lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti per
alcun altro utilizzo diverso dal caricare le
batterie ricaricabili DEWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è
strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può dar luogo a rischio di
incendio,scossa elettrica o folgorazione.
• Quando si adopera un caricabatteria all’aria
aperta, collocarlo sempre in un luogo
asciutto e usare una prolunga adatta a
uso esterno. L’uso di un cavo adatto ad uso
esterno riduce il rischio di scosse elettriche.
• Non ostruire i fori di ventilazione sul
caricabatteria. I fori di ventilazione sono
situati in alto e ai lati del caricabatteria.
Tenere il caricabatteria lontano da qualsiasi fonte
di calore.
• Non lavorare con un caricabatteria che
abbia il cavo o la spina danneggiati. Nel
caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, è necessario farlo sostituire
immediatamente dal produttore, o dal suo
agente o da persone qualificate per evitare
pericoli.
• Non azionare il caricabatteria se ha preso un
forte colpo è caduto o è stato danneggiato
in qualche altro modo. Portarlo in un centro di
assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatteria; quando è
necessaria assistenza o riparazione, portarlo
in un centro di assistenza autorizzato. Un
montaggio sbagliato comporta il rischio di
scossa elettrica, folgorazione o incendio.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima
di qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il
rischio di scossa elettrica. La rimozione del
pacco batteria non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con la corrente elettrica da 230 V standard
di rete. Non tentare di utilizzarlo con
una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
47
ITALIANO
Caricabatterie
I caricabatteria DCB105, DCB107 e DCB112 sono
compatibili con pacchi batteria agli ioni di litio da
10,8 V, 14,4 V e 18 V XR (DCB123, DCB125,
DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 e DCB185).
Questo caricabatteria non richiede alcuna
regolazione ed è progettato per funzionare nel modo
più semplice possibile.
Procedura di caricamento (fig. 2)
1. Collegare il caricatore ad una presa adatta
prima di inserire il gruppo batterie.
2. Inserire il pacco batteria nel caricabatteria,
assicurandosi che sia completamente
posizionato nel caricabatteria. La luce rossa (in
carica) lampeggia continuamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica sarà indicato dalla
luce rossa che rimane continuamente accesa.
Il pacco è completamente carico e può essere
utilizzato in questo momento o lasciato nel
caricabatterie.
NOTA: per garantire la massima prestazione e
durata delle batterie Li-Ion, caricare completamente
la batteria prima di utilizzarla per la prima volta.
I caricabatteria compatibili non caricheranno
un pacco batteria difettoso. Il caricabatteria
indicherà una batteria difettosa non illuminandosi o
visualizzando un motivo lampeggiante con la dicitura
pacco batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un
problema del caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il
caricatore e il pacco batteria presso un centro di
assistenza autorizzato per essere testati.
RITARDO PACCO CALDO/FREDDO
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo
calda o troppo fredda avvia automaticamente
un ritardo pacco caldo/freddo, sospendendo il
caricamento finché la batteria non ha raggiunto la
temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalità di caricamento
del pacco. Questa funzione garantisce la massima
durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità
circa dimezzata rispetto a un pacco batteria caldo.
Il pacco batteria si caricherà a una velocità rallentata
per tutto il ciclo di caricamento e non tornerà
alla velocità di caricamento massima anche se la
batteria si scalda.
SOLO PACCHI BATTERIA LI-ION
Procedura di ricarica
Consultare la tabella sottostante per lo stato di
carica del pacco batteria.
Indicatori di carica: DCB105
in carica
–– –– –– –– –– –– ––
carica completa
––––––––––––––––––––
ritardo per pacco
caldo/freddo
––– • ––– • ––– • –––
sostituire il pacco
batteria
••••••••••••••
Indicatori di carica: DCB107, DCB112
in carica
–– –– –– –– ––
carica completa
––––––––––––––
ritardo per pacco
–– –– –– –––––
caldo/freddo*
* DCB107, DCB112: la spia rossa continuerà a
lampeggiare, ma una spia dell’indicatore gialla
sarà illuminata durante questa operazione.
Una volta che la batteria avrà raggiunto una
temperatura adeguata, la spia gialla si spegnerà
48
e il caricabatteria riprenderà la procedura di
caricamento.
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono
progettati con un sistema di protezione elettronico
che salvaguarda la batteria da sovraccarico,
surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se
dovesse scattare il Sistema di Protezione
Elettronico. In tal caso, riporre la batteria Li-Ion sul
caricatore finché non è completamente carica.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e
la tensione.
Al momento dell’acquisto, il gruppo batteria non è
completamente carico. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricatore, leggere le istruzioni di
sicurezza di seguito e quindi seguire le procedure di
caricamento delineate.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare il pacco batteria
in ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
ITALIANO
infiammabili. L’inserimento o la rimozione del
pacco batteria dal caricabatterie può incendiare
le polveri o i fumi.
• Non forzare il pacco batteria nel
caricabatteria. Non modificare il pacco
batteria in modo da farlo entrare in un
caricabatteria non compatibile siccome
il pacco batteria potrebbe rompersi e
provocare gravi lesioni personali.
• Caricare i pacchi batteria solo negli appositi
caricabatteria DEWALT.
• NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti
dove la temperatura raggiunge o supera
40 °C (105 °F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
• Per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco
batteria sia completamente carico prima
dell’uso.
AVVERTENZA: non cercare mai di
aprire il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile,
dove non ci sia rischio di inciampare
o di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(Li-Ion)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei
pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
• Se il contenuto della batteria viene
a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con sapone delicato e
acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli
occhi, sciacquare con acqua gli occhi aperti
per 15 minuti o fino a quando cessa l’irritazione.
Se sono necessarie cure mediche, l’elettrolito
della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria aperta
può causare irritazione delle vie respiratorie.
Far circolare aria fresca. Se il sintomo persiste,
rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il
liquido della batteria si può incendiare se
esposto a scintilla o a fiamma.
Trasporto
Le batterie DEWALT sono conformi a tutte le
norme di trasporto in vigore come prescritte
dalle normative del settore e legali che includono
la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose
dell’Associazione di trasporto aereo internazionale
(IATA), le normative internazionali marittime sulle
merci (IMDG) e l’Accordo europeo concernente il
trasporto stradale internazionale di merci pericolose
(ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio sono
state testate conformemente alla sezione 38.3 delle
Raccomandazioni NU sul Manuale di Test e Criteri
per il Trasporto di merci pericolose.
Nella maggior parte dei casi, il trasporto di un pacco
batteria DEWALT sarà esente dalla classificazione
nella categoria pienamente regolamentata di
Materiale pericoloso di classe 9. In generale, le due
casistiche che richiedono il trasporto di Classe 9
sono:
1. Trasporto aereo di più di due pacchi batteria
agli ioni di litio DEWALT quando la confezione
contiene soltanto pacchi batteria (senza utensili)
e
2. Qualsiasi spedizione contenente una batteria
agli ioni di litio con una classificazione
energetica superiore a 100 Watt ore (Wh). Tutte
le batterie agli ioni di litio hanno la classificazione
Watt ore contrassegnata sul pacco.
A prescindere che una spedizione sia considerata
esente o pienamente regolata, è di responsabilità
dei trasportatori consultare le ultime normative
concernenti i requisiti di imballaggio/etichettatura/
contrassegno e documentazione.
Il trasporto delle batterie può causare incendi se i
terminali della batteria entrano inavvertitamente a
contatto con materiali conduttivi. Durante il trasporto
49
ITALIANO
delle batterie, assicurarsi che i terminali della
batteria siano protetti e ben isolati da materiali che
potrebbero entrare in contatto con essi e causare un
corto circuito.
Le informazioni contenute nella presente sezione
sono fornite in buona fede e si ritengono accurate
al momento della creazione del documento.
Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia implicita
o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente
assicurarsi che le proprie attività sia conformi alle
normative in vigore.
Pacco batteria
Batteria carica.
Batteria difettosa.
Ritardo per pacco caldo/freddo.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Non esporre all’acqua.
TIPO BATTERIE
Il DCL060 funziona con un pacco batteria agli ioni di
litio XR da 18V.
Far sostituire immediatamente i cavi
difettosi.
È possibile utilizzare i pacchi batteria DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 e DCB185.
Fare riferimento a Dati Tecnici per ulteriori
informazioni.
Caricare esclusivamente a temperature
tra 4 ˚C e 40 ˚C.
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde
o fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni
e di durata dalla batteria, conservare i pacchi
batteria a temperatura ambiente quando non
utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si
raccomanda di ritirare un pacco batteria
completamente carico in un luogo fresco e
asciutto fuori dal caricabatteria per risultati
ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere
conservati completamente privi di carica. Il pacco
batteria dovrà essere ricaricato prima dell’uso.
Solo per uso interno.
Smaltire il pacco batteria con la dovuta
attenzione per l’ambiente.
Caricare i pacchi batteria DEWALT
esclusivamente con i caricabatteria
designati da DEWALT. Il caricamento di
pacchi batteria diversi da quelli designati
da DEWALT con un caricabatteria
DEWALT potrebbero causare
un’esplosione o comportare altre
situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
Contenuto della confezione
Targhette sul caricabatterie e sul
pacco batteria
La confezione contiene:
In aggiunta ai pittogrammi utilizzati in questo
manuale, le targhette sul caricabatteria e sul pacco
batteria mostrano i pittogrammi seguenti:
1 manuale di istruzioni
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di
ricarica.
Batteria in carica.
50
1 lampada da lavoro
• Verificare eventuali danni ai componenti della
lampada da lavoro o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Concedersi il tempo per leggere interamente
e comprendere questo manuale, prima di
utilizzare il prodotto.
Descrizione (fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare mai
l’apparato elettrico o alcuna parte di
esso. Potrebbe dar luogo a danni o
lesioni personali.
ITALIANO
a. Manopola di accensione/spegnimento
b. Impugnatura
c. Portello della batteria
d. Testa girevole
e. Pulsante dell’indicatore di carburante
DESTINAZIONE D’USO
La torcia DCL060 è progettata per funzionare come
sorgente luminosa.
La torcia DCL060 è un apparecchio professionale.
NON consentire ai bambini di entrare in contatto
con l’apparato. L’uso di questo apparato da parte di
persone inesperte deve avvenire sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
Sicurezza elettrica
La torcia è stata progettata per essere alimentata
con un solo livello di tensione. Verificare sempre
che la tensione del pacco batteria corrisponda alla
tensione della targhetta. Assicurarsi anche che la
tensione del caricabatterie corrisponda a quella di
rete.
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60335, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga
se non assolutamente necessario. Utilizzare un cavo
di prolunga omologato, adatto alla presa di ingresso
del caricabatterie (vedere i Dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1,5 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
AVVERTENZA: azionare l’attrezzatura
a tensione inferiore può causarne
eccessivo riscaldamento. Utilizzare cavi
di prolunga eccessivamente lunghi può
produrre eccessivo riscaldamento del
cavo.
FUNZIONAMENTO
Inserimento e rimozione del pacco
batteria
ATTENZIONE: assicurarsi che la testa
della lampada sia in posizione OFF
prima di inserire la batteria per evitare
lesioni agli occhi.
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco
batteria sia completamente carico prima dell’uso.
Per installare il pacco batteria nella torcia,
inserirlo nel portello della batteria (c). Accertarsi che
il pacco batteria sia completamente inserito.
Per rimuovere il pacco batteria dalla torcia,
premere e tenere premuto il pulsante di sblocco
della batteria sul pacco batteria e rimuovere.
Per caricare il pacco, inserirlo nel caricabatteria
DEWALT. I caricabatteria DEWALT sono progettati
per batterie specifiche. Per un elenco di pacchi
batteria e caricabatteria compatibili, consultare i
Dati tecnici.
PACCHI BATTERIA CON INDICATORE DEL LIVELLO DI
CARBURANTE (FIG. 1)
Alcuni pacchi batteria DEWALT comprendono un
indicatore del livello di carburante costituito da
tre spie LED verdi che indicano il livello di carica
rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere
e tenere premuto il pulsante dell’indicatore del
carburante (e). Una combinazione di tre spie LED
verdi si illumina per designare il livello di carica
residua. Quando il livello di carica nella batteria
scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore
del carburante non si illumina e sarà necessario
ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo
un’indicazione del livello di carica residua sul pacco
batteria. Non indica la funzionalità dell’apparato
ed è soggetto a variazioni in base ai componenti
prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
51
ITALIANO
Utilizzo (Fig. 1)
1. Posizionare la torcia su una superficie piana
e stabile in appoggio sui piedini in gomma e
posizionarla come desiderato.
2. Tenendo saldamente l’impugnatura (b) con
una mano, utilizzare l’altra mano per ruotare
la manopola di accensione/spegnimento (a)
in senso antiorario per accendere la torcia.
Ruotare la manopola per angolare la luce nella
posizione desiderata. La testa girevole (d) ruota
tra 0° e 90°.
3. Al termine dell’utilizzo della torcia, allineare
le tacche della manopola di accensione/
spegnimento per spegnere la torcia.
AVVERTENZA: pericolo di ustioni.
La testa girevole si scalda durante l’uso.
Non toccare la testa girevole quando la
torcia è accesa o subito dopo l’uso.
AVVERTENZA: quando il pacco
batteria si è scaricato completamente,
l’unità si spegnerà subito. La torcia
NON si spegne quando il pacco batteria
sta per scaricarsi completamente. Per
ridurre il rischio di lesioni, tenere sempre
a disposizione una batteria di riserva o
una sorgente di illuminazione secondaria
se la situazione lo rende necessario.
Trasporto della torcia
Quando si trasporta la torcia con una batteria
installata, utilizzare una mano sull’impugnatura e
l’altra sul retro dell’unità, con i piedini in gomma
rivolti in basso verso il pavimento.
MANUTENZIONE
Questo apparato DEWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di lesioni personali
gravi, portare il pulsante avanti/
indietro alla posizione di blocco o
spegnere l’apparato e scollegare
il pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti
riparabili. Non vi sono parti riparabili all’interno.
52
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore
lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Staccare il caricabatteria dalla
presa di corrente prima della pulizia.
Sporco e grasso vengono rimossi
dall’esterno del caricabatteria con un
panno o uno spazzolino non metallico.
Non utilizzare acqua né detergenti di
alcun tipo.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
ITALIANO
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di materiali
grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere
ricaricato quando non fornisce più energia sufficiente
per eseguire compiti che prima erano eseguiti
agevolmente. Al termine della sua vita operativa, il
pacco batteria va smaltito con la dovuta cura per
l’ambiente.
• Far scaricare completamente il pacco batterie,
poi rimuoverlo dall’apparato.
• Le celle Li-Ion sono riciclabili. Consegnarle
al rivenditore o ad un servizio di riciclaggio di
zona. I pacchi batteria raccolti verranno riciclati
o smaltiti in modo corretto.
53
NEDERLANDS
HEAVY-DUTY ACCU WERKLAMP
DCL060
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT product.
Jaren ervaring, diepgaande productontwikkeling
en innovqtie maken DEWALT een van de meest
betrouwbare partners voor professionele gebruikers.
Technische gegevens
Accu
VDC
Gewicht (alleen apparaat)
kg
DCL060
18
Li-Ion
1,5
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Accuset
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Accuset
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij
benadering
van accu’s
Gewicht
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij
benadering
van accu’s
Gewicht
54
VAC
min
25
(1,3 Ah)
55
(3,0 Ah)
kg
VAC
min
kg
60
(1,3 Ah)
140
(3,0 Ah)
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
Accuset
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij
benadering
van accu’s
Gewicht
VAC
min
kg
40
(1,3 Ah)
90
(3,0 Ah)
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige verwondingen.
VOORZICHTIG: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die,
indien niet vermeden, kan leiden tot
kleine of matige verwondingen.
VOORZICHTIG: Indien gebruikt zonder
het veiligheidsalarmsymbool wijst dit
op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zou kunnen
leiden tot zaakschade.
Duidt op het risico van een elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
Belangrijke veiligheidsvoorschriften
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
1. WAARSCHUWING! Tijdens gebruik
van de DCL060 moeten de basis
voorzorgsmaatregelen altijd worden
opgevolgd, inclusief het volgende:
a. Lees alle instructies voordat u de DCL060
werklamp gebruikt.
b. Om het risico op persoonlijk letsel te
voorkomen is nauwkeurig toezicht vereist als
een werklamp in de buurt van kinderen wordt
gebruikt.
NEDERLANDS
c. Gebruik alleen aanvullende onderdelen die
worden aanbevolen of verkocht door de
fabrikant.
d. Niet buitenshuis gebruiken.
e. Om het risico op een elektrische schok
te verminderen houdt u de werklamp niet
in water of een andere vloeistof. Plaats of
bewaar de werklamp niet daar waar deze
kan vallen of in een bak of gootsteen kan
belanden.
f. Gebruik alleen de lader die door de fabrikant
wordt geleverd.
Veiligheidsvoorschriften voor
werklampen
WAARSCHUWING: Brandgevaar.
Werk niet met werklampen in de
buurt van brandbare vloeistoffen of in
een atmosfeer waar zich gas of een
explosieve stof bevindt. Vonken binnen
in het gereedschap kunnen dampen
doen ontbranden, waardoor persoonlijk
letsel kan ontstaan.
• Gezichtsvermogen kan worden verminderd als u
direct in het licht kijkt.
• Stel de lamp niet bloot aan natte of vochtige
gebieden. Uitsluitend gebruiken op droge
locaties. Zorg dat er geen vloeistof in de
werklamp komt. Dompel de werklamp niet
onder in een vloeistof.
• De werklamp is bedoeld voor huishoudelijk en
commercieel gebruik.
• Lees voordat u de accu gebruikt alle instructies
en waarschuwingsmarkeringen op de accu en
het product dat de accu gebruikt.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen (inclusief kinderen) met verminderde
fysieke, sensitieve of geestelijke vermogens, of
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder
toezicht staan of instructies met betrekking tot
het gebruik van het apparaat wordt gegeven
door een persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid.
• U dient toezicht op kinderen te houden om
ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat
spelen.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Zorg dat er geen
vloeistof in de werklamp komt. Dit kan
leiden tot een elektrische schok.
• Gebruik alleen een geschikt verlengsnoer die
nodig is voor de gebruik van de acculader.
Het gebruik van een ongeschikt verlengsnoer
kan leiden tot brandgevaar, een elektrische
schok of elektrocutie.
• Plaats de werklamp niet in de buurt van een
warmtebron.
• Plaats geen voorwerpen op de werklamp
en plaats de werklamp niet op een zachte
ondergrond die de ventilatieopeningen kan
belemmeren en tot excessieve interne hitte
kan leiden. Plaats de werklamp niet in de
buurt van een warmtebron.
• Gebruik de werklamp niet wanneer deze een
zware klap heeft gehad, is laten vallen of
anderszins beschadigd is. Breng ze naar een
geautoriseerd servicecentrum.
• Haal de werklamp niet uit elkaar. Breng ze
naar een geautoriseerd servicecentrum als
onderhoud of reparatie nodig is. Het onjuist
opnieuw monteren kan leiden tot een elektrische
schok, elektrocutie of brand.
• Verwijder de accu voordat u de werklamp
reinigt.
• De DCL060 werkt op gelijkstroom (DC) door
middel van een volledig opgeladen 18V
accu. Gebruik geen ander voltage.
Overige risico‘s
• De volgende risico‘s zijn inherent aan het
gebruik van dit apparaat:
– verminderd gezichtsvermogen als u direct in
het licht kijkt
– brandwonden door het aanraken van een
heet oppervlak
Labels op de werklamp
De volgende pictogrammen staan op de werklamp
vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Heet oppervlak. Gevaar op brandwonden.
Raak het niet aan.
Kijk niet in de lichtbron.
Niet gebruiken nabij een vuur.
• Stel de werklamp niet bloot aan regen of
sneeuw.
55
NEDERLANDS
toepassingen kunnen leiden tot het gevaar van
brand, elektrische schok of elektrocutie.
PLAATS VAN DATUMCODE
De datumcode, inclusief het fabricagejaar, is in de
behuizing afgedrukt.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• U kunt beter niet aan het snoer trekken
wanneer u de stekker van de lader uit het
stopcontact trekt. Er is dan minder risico
op beschadiging van het snoer en van de
stekker.
Voorbeeld:
2014 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst
dat niemand erop kan stappen of erover kan
struikelen, en het snoer niet op een andere
manier kan beschadigen of onder spanning
kan komen te staan.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke veiligheids- en bedieningsinstructies
voor de acculaders van het type DCB105, DCB107
en DCB112.
• Gebruik alleen een verlengsnoer als het er
werkelijk niet anders kan. Gebruik van een
ongeschikt verlengsnoer kan het risico van
brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies
en aanwijzingen voor de veiligheid op de lader,
de accu en het product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Laat geen vloeistof in
de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
• Zorg, wanneer u buiten met de lader werkt,
altijd voor een droge locatie en gebruik een
verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik
buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer
dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert het
risico van een elektrische schok.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Beperk het risico van
letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DEWALT. Andere typen
batterijen kunnen te heet worden en
barsten wat leidt tot persoonlijk letsel en
materiële schade. Laad geen
niet-oplaadbare batterijen op.
• Blokkeer de ventilatiesleuven van de lader
niet. De ventilatiesleuven bevinden zich
bovenop en opzij van de lader. Plaats de
lader niet in de buurt van een warmtebron.
• Gebruik de lader niet met een beschadigd
snoer of een beschadigde stekker. Als het
netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk
worden vervangen door de fabrikant, een
servicemonteur van de fabrikant of een
dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico is
uitgesloten.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op
kinderen zodat zij niet met het apparaat
kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde
omstandigheden kan er kortsluiting
in de lader ontstaan door vreemde
materialen, wanneer de stekker van
de lader in het stopcontact zit. Houd
vreemde materialen die geleidende
eigenschappen hebben, zoals, maar
niet uitsluitend, slijpstof, metaalsnippers,
staalwol, aluminiumfolie of een
ophoping van metaaldeeltjes, weg uit
de uitsparingen in de lader. Trek altijd
de stekker uit het stopcontact wanneer
er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact
voordat u de lader gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met
andere laders dan die in deze handleiding
worden beschreven. De lader en de accu zijn
speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een
andere toepassing dan het opladen van
oplaadbare accu’s van DEWALT. Andere
56
• Gebruik de lader niet als er hard op is
geslagen, als de lader is gevallen of op een
andere manier beschadigd is. Breng de lader
naar een erkend servicecentrum.
• Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader
naar een erkend servicecentrum wanneer
service of reparatie nodig is. Onjuiste
montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
•
Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat
schoonmaken. Er is dan minder risico van
een elektrische schok. Het risico is niet minder
wanneer u de accu verwijderd.
• Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te
sluiten.
• De lader is ontworpen voor de 230 V
stroomvoorziening van een woning. Probeer
NEDERLANDS
de lader niet te gebruiken op een andere
spanning. Dit geldt niet voor de 12 V-lader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
De laders van het type DCB105, DCB107 en
DCB112 zijn geschikt voor accu’s van 10,8 V, 14,4
V en 18 V XR Li-Ion (DCB123, DCB125, DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184,en DCB185).
Deze lader hoeft niet te worden afgeregeld en is zo
ontworpen dat hij zeer gemakkelijk in het gebruik is.
Laadprocedure (afb. 2)
1. Steek de lader in een geschikt stopcontact
voordat u de accu insteekt.
2. Plaats de accu in de lader, en let er daarbij op
dat de accu geheel in de lader komt te zitten.
Het rode lampje (opladen) knippert voortdurend
en dat duidt erop dat het laadproces is gestart.
3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven
door het rode lampje dat constant AAN blijft. De
accu is nu volledig opgeladen en kan worden
gebruikt of in de acculader blijven zitten.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en
levensduur van Li-Ion-accu’s garanderen door de
accu’s volledig op te laden voordat u deze voor het
eerst in gebruik neemt.
Laadproces
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de
laadstatus van de accu.
Wanneer de accu een geschikte temperatuur
heeft bereikt, gaat het gele lampje uit en hervat
de lader de laadprocedure.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu
op. Het lampje zal niet of onregelmatig gaan
branden en de lader geeft daarmee aan dat de accu
kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets
mis is met de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de
lader en de accu dan testen door een geautoriseerd
servicecentrum.
HOT/COLD PACK DELAY (VERTRAGING HETE/KOUDE ACCU)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te
warm of te koud is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold
Delay gestart en wordt het laden uitgesteld tot de
accu een geschikte temperatuur heeft bereikt. De
lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale
levensduur van de accu.
Een koude accu zal half zo snel opladen als een
warme accu. De accu zal minder snel opladen
gedurende de gehele laadcyclus en zal niet op
maximumsnelheid gaan opladen, ook niet als de
accu warmer wordt.
UITSLUITEND LITHIUM ION-ACCU’S
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een
Elektronisch Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt
dat de accu niet te veel wordt geladen, niet te heet
wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden,
als het elektronisch beschermingssysteem actief
wordt. Als dit gebeurt, zet u de Li-Ion-accu op de
lader, totdat deze volledig geladen is.
Laadindicaties: DCB105
bezig met opladen
–– –– –– –– –– –– ––
volledig opgeladen
––––––––––––––––––––
hete/koude
accuvertraging
––– • ––– • ––– • –––
vervang accu
••••••••••••••
Laadindicaties: DCB107, DCB112
bezig met opladen
–– –– –– –– ––
volledig opgeladen
––––––––––––––
hete/koude
–– –– –– –––––
accuvertraging*
* DCB107, DCB112: Het rode lampje blijft
knipperen, maar er brandt ook een geel
indicatielampje wanneer de functie actief is.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
Als u de accu uit de verpakking haalt is hij niet
geheel opgeladen. Lees, voordat u de accu en de
lader in gebruik neemt, de onderstaande instructies
voor een veilig gebruik en volg vervolgens de
vermelde laadprocedures.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst in of
verwijdert uit de lader kan het stof of de damp
door een vonk vlamvatten.
57
NEDERLANDS
• Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van
de accu in de lader. Wijzig de accu op geen
enkele manier als deze niet past in een lader
die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk
letsel kan ontstaan.
• Laad de accu’s alleen op in de daarvoor
bestemde DEWALT laders.
• Spat NIET met water en dompel de accu niet
onder in water of andere vloeistoffen.
• Gebruik of bewaar het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 ˚C of meer kan bereiken (bijvoorbeeld in
een schuurtje of een metalen loods in de
zomer).
• Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u
de accu vóór ingebruikname volledig oplaadt.
WAARSCHUWING: Probeer nooit
om welke reden dan ook de accu te
openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de
accu dan niet in de lader. Klem een
accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een
accu of lader waar hard op is geslagen,
die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan
ook is beschadigd (dat wil zeggen,
doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een
elektrische schok of elektrocutie kan het
gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze
kunnen worden gerecycled.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu‘s staan rechtop op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
58
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten
en lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
Transport
DEWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing
zijn verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald
door de bedrijfstak en door wettelijke normen,
zoals Aanbevelingen voor het Transport van
Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International
Air Transport Association (IATA) , Voorschriften
Internationale Maritieme Gevaarlijke Goederen
(IMDG) en de Europese Overeenkomst Betreffende
het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn
getest in overeenstemming met Hoofdstuk 38.3 van
de Aanbevelingen voor het Transport van Gevaarlijke
Goederen Handleiding van Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal de verzending van een
DEWALT accu vrijgesteld zijn van de classificatie als
volledig voorgeschreven Gevaarlijk Materiaal van
Klasse 9. Over het algemeen zijn de twee gevallen
die verzending Klasse 9 vragen:
1. Verzending door de lucht van meer dan
twee DEWALT lithium-ion accu wanneer
de verpakking alleen accu’s bevat (geen
gereedschap) en
2. Een verzending die een lithium-ion accu bevat
die een energieklassificering van meer dan 100
W/uur (Wh) heeft. Op alle lithium-ion accu’s
staat de W/Uur-klassificering vermeld.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een
vrijstelling te hebben of volledig voorgeschreven,
is voor de verantwoordelijkheid van de verzender
de meest recente voorschriften voor verpakking,
labeling/markering en vereisten ten aanzien van
documentatie.
Tijdens het transport kunnen accu’s mogelijk vlam
vatten als de aansluitingen van de accu onbedoeld
in aanraking komen met geleidende materialen.
Controleer dat tijdens het transport de aansluitingen
van de accu afgeschermd zijn en goed geïsoleerd
van materialen die ermee in contact kunnen komen
en kortsluiting kunnen veroorzaken.
NEDERLANDS
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding
wordt verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen
en wordt geacht nauwkeurig te zijn op het moment
dat het document werd opgesteld. Er wordt echter
geen garantie gegeven, impliciet of expliciet. Het is
voor de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te
zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
Niet doorboren met geleidende
voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Niet blootstellen aan water.
Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
Accu
ACCUTYPE
De DCL060 werkt op een 18V XR Li-Ion accu.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
De accu’s van het type DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 en DCB185 kunnen worden
gebruikt. Raadpleeg Technische Gegevens voor
meer informatie.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik
zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u
deze voor optimale resultaten het beste volledig
opgeladen opslaan op een koele, droge plaats
buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig
ontladen worden opgeslagen. De accu moet voor
gebruik weer worden opgeladen.
Labels op de oplader en accu
In aanvulling op de pictogrammen in deze
handleiding laten de labels op de oplader en de
accu de volgende pictogrammen zien:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Bied de accu als chemisch afval aan en
houd rekening met het milieu.
Laad DEWALT-accu’s alleen op met de
aangewezen DEWALT-laders. Wanneer
u andere accu’s dan de aangewezen
DEWALT-accu’s oplaadt met een
DEWALT-lader dan kunnen deze barsten
of kan dit leiden tot andere gevaarlijke
situaties.
Gooi de accu niet in het vuur.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Werklamp
1 Gebruiksaanwijzing
• Controleer of de werklamp, de onderdelen of
accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens het
transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (fig. 1)
Zie Technische gegevens voor de
oplaadtijd.
Accu bezig met opladen.
Accu opgeladen.
Accu defect.
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. Aan/Uit-knop
b. Handgreep
c. Accupoort
d. Draaikop
Hete/koude accuvertraging.
e. Accumeter-knop
59
NEDERLANDS
GEBRUIKSDOEL
BEDIENING
De DCL060 werklamp is ontworpen voor gebruik
als lichtbron.
De accu installeren en verwijderen
De DCL060 werklamp is een professioneel product.
GEBRUIK NIET bij natte omstandigheden of in
de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze lintzaag voor zware toepassingen is
professioneel elektrisch gereedschap. Laat NIET
kinderen in contact met het gereedschap komen.
Onervaren gebruikers mogen alleen onder toezicht
met dit gereedschap werken.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder kinderen) die
verminderde fysieke, zintuiglijke of psychische
mogelijkheden hebben; wanneer sprake is van
gebrek aan ervaring, kennis of vaardigheden is
gebruik alleen toegestaan onder toezicht van
een persoon die verantwoordelijk is voor de
veiligheid van gebruikers. Laat nooit kinderen
alleen met dit product.
Elektrische veiligheid
De werklamp is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of de spanning van de accuset
overeenstemt met de spanning op de kenplaat. Zorg
ook dat de spanning van uw lader overeenkomt met
die van uw netspanning.
Uw DEWALT-lader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335; er is
daarom geen aardingsdraad nodig.
Indien het voedingssnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door een speciaal vervaardigd
snoer dat verkrijgbaar is via de onderhoudsafdeling
van DEWALT.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik geen verlengsnoer, tenzij absoluut
noodzakelijk. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomtoevoer
van uw lader (zie technische gegevens). De
minimumafmeting van de geleider is 1,5 mm2; de
maximumlengte is 30 m.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
WAARSCHUWING: Het gebruik van
het apparaat bij een laag voltage kan tot
oververhitting leiden. Als u een extreem
lang verlengsnoer gebruikt, kan het
stroomsnoer oververhit raken.
60
VOORZICHTIG: Controleer om
oogbeschadiging te voorkomen dat de
werklamp in de UIT positie staat voordat
u de accu insteekt.
OPMERKING: U bereikt het beste resultaat
wanneer de accu volledig is opgeladen.
Om de accu in de werklamp te steken, steekt u
de accu in de accupoort (c). Let erop dat de accu
goed vastzit.
Om de accu uit de werklamp te verwijderen,
drukt u op de accu vrijgaveknop(pen) en houd u
deze ingedrukt terwijl u de accu verwijderd. Steek
de accu in uw DEWALT acculader om de accu op
te laden. DEWALT acculaders zijn voor specifieke
accu’s ontworpen. Raadpleeg voor een lijst met
compatibele accu’s en laders a.u.b. de Technische
gegevens.
VERMOGENMETER (AFB. 1)
Er zijn DEWALT-accu’s met een vermogenmeter en
deze bestaat uit drie groene LED-lampjes die een
aanduiding geven van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de
knop van de vermogenmeter (e) in te drukken.
Een combinatie van de drie groene LED-lampjes
gaat branden en dat geeft een aanduiding van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft. Wanneer
de lading in de accu onder het bruikbare niveau ligt,
gaat de vermogenmeter niet branden en moet de
accu worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts
een indicatie van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft. De meter geeft geen aanwijzingen
over de functionaliteit van het gereedschap en
is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de
toepassing door de eindgebruiker.
Gebruik (Afb. 1)
1. Plaats de werklamp met de rubberen voeten
op een stabiel, vlak oppervlak en positioneer de
werklamp zoals gewenst.
2. Houd de handgreep (b) stevig vast met één
hand, en gebruik de andere hand om de aan/
uit-knop (a) tegen de klok in te draaien om de
werklamp in te schakelen. Draai aan de knop
om het licht naar de gewenste positie te richten.
De draaikop (d) draait tussen 0° en 90°.
NEDERLANDS
3. Als u klaar bent met het gebruik van de
werklamp, draai dan de aan/uit-knop inkepingen
op één lijn om de werklamp uit te schakelen.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. De draaikop wordt
tijdens gebruik erg heet. Raak de
draaikop niet aan tijdens gebruik of
direct na gebruikt.
WAARSCHUWING: Als de accu
volledig is ontladen, schakelt de
werklamp automatisch uit. De werklamp
ZAL NIET dimmen als de accu bijna
leeg is. Houd om het risico op letsel te
verminderen altijd een reserve accu of
een andere vorm van verlichting bij de
hand als de situatie daar om vraagt.
De werklamp dragen
Wanneer u de werklamp draagt met een ingestoken
accu, houd dan de handgreep vast met één hand
en plaats de andere hand op de achterkant van de
werklamp, met de rubberen voeten naar de vloer
gericht.
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Voorkom het
risico van ernstig persoonlijk letsel:
plaats de vooruit/achteruit-knop in
de vergrendel/uit-positie of schakel
het gereedschap uit en haal de
accu eruit voordat u aanpassingen
aanbrengt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/plaatst.
Het onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud
worden verricht. Er zitten in het apparaat geen
onderdelen die onderhoudswerkzaamheden door de
gebruiker vereisen.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
SCHOONMAAKINSTRUCTIES LADER
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Ontkoppel de oplader
van de wisselstroomvoorziening voordat
u deze gaat reinigen. Vuil en vet kunnen
van de buitenzijde van de acculader
worden verwijderd met een doek of een
zachte, niet-metalen borstel. Gebruik
geen water of schoonmaakmiddelen.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
61
NEDERLANDS
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
Oplaadbare accu
Deze accu‘s met lange levensduur dienen te worden
opgeladen als ze onvoldoende stroom leveren bij
werkzaamheden waarbij dat vroeger wel het geval
was. Aan het eind van de technische levensduur
dient u de accu‘s als gescheiden afval aan te
bieden, met het oog op het milieu:
• Laat de accu geheel leeglopen en verwijder ze
vervolgens van het gereedschap.
• Li-Ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de
buurt. De ingezamelde accu’s zullen worden
gerecycled of op juiste wijze tot afval worden
verwerkt.
62
NORSK
KRAFTIG TRÅDLØS ARBEIDSLAMPE
DCL060
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT produkt. Mange års
erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnerne for
profesjonelle brukere.
Lader
Hovedspenning VAC
Batteritype
Omtrentlig lade- min
tid på batteripakker
Tekniske data
DCL060
18
Li-Ion
1,5
Vekt
Batteri
VDC
Vekt (kun enhet)
kg
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Lader
Hovedspenning VAC
Batteritype
Omtrentlig lade- min
tid på batteripakker
Vekt
kg
Lader
Hovedspenning VAC
Batteritype
Omtrentlig lade- min
tid på batteripakker
Vekt
25
(1,3 Ah)
55
(3,0 Ah)
kg
60
(1,3 Ah)
140
(3,0 Ah)
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
40
(1,3 Ah)
90
(3,0 Ah)
kg
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
Definisjonene nedenfor beskriver hvor alvorlige de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
FORSIKTIG: Når dette ordet brukes
sammen med sikkerhetsvarselsymbolet,
foreligger det en potensielt farlig
situasjon som, hvis den ikke unngås,kan
føre til materiell skade.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Viktige sikkerhetsregler
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
1. ADVARSEL! Ved bruk av arbeidslampen
DCL060, følg alltid de grunnleggende
sikkerhetsanvisningene, inkludert følgende:
a. Les hele bruksanvisningen før bruk av
arbeidslampen DCL060.
b. For å redusere faren for personskader, må
man følge nøye med når en arbeidslampe
brukes i nærheten av barn.
63
NORSK
c. Bruk kun tilleggsutstyr som er anbefalt eller
solgt av produsenten.
d. Må ikke brukes utendørs.
e. For å redusere faren for elektrisk støt, må
man ikke legge arbeidslampen i vann eller
annen væske. Sett ikke eller oppbevar
arbeidslampen på steder den kan falle ned
eller bli trukket ned i et badekar eller servant.
f. Bruk kun laderen som produsenten har
levert.
Sikkerhetsregler for arbeidslamper
ADVARSEL: Fare for brann. Ikke
bruk arbeidslampen nært brennbare
væsker eller i gassfylte eller eksplosive
atmosfærer. Interne gnister kan antenne
damper og føre til personskader.
• Du kan få skader på synet ved å se direkte inn i
lampen.
• Ikke utsett lampen for våte eller fuktige
områder. Må kun brukes på tørre steder. Ikke
la væske trenge inn i arbeidslampen. Ikke dypp
arbeidslampen i væske.
• Ikke bruk arbeidslampen hvis den har vært
utsatt for et kraftig støt, mistet på gulvet
eller skadet på noen annen måte. Ta den
med til et autorisert serviceverksted.
• Arbeidslampen må ikke demonteres. Ta den
med til et autorisert serviceverksted når den
trenger service eller reparasjoner. Ukorrekt
remontering kan føre til fare for elektrosjokk,
elektrisk støt eller brann.
• Ta av batteriet før du rengjør arbeidslampen.
• DCL060 drives av likestrøm (DC) fra en helt
oppladet 18V batteripakke. Bruk ikke annen
spenning.
Øvrige farer
• Følgene farer er uløselig knyttet til bruken av
dette apparatet:
– øyenskader ved å se direkte inn i lampen
– brannskader fra berøring av varm overflate
Etiketter på arbeidslampen
Følgende piktogrammer vises på arbeidslampen:
• Arbeidslampen er beregnet for bruk i hjemmet
og yrkesmessig bruk.
Les instruksjonshåndboken
før bruk.
• Før du bruker batteriet, må du lese alle
instruksjoner og advarselsmerker på
batteripakken og på produktet som bruker
batteripakken.
Varm overflate. Fare for brannskader. Ikke
rør.
• Dette apparatet er ikke beregnet for å brukes
av personer (inklusive barn) med reduserte
fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller
som mangler erfaring eller kunnskap, hvis de
ikke er under oppsikt eller instruksjon i bruk
av apparatet fra en som er ansvarlig for deres
sikkerhet.
• Barn må være under oppsikt for å sikre at de
ikke leker med apparatet.
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Ikke
la væske trenge inn i arbeidslampen.
Dette kan føre til elektrosjokk.
• Ikke utsett arbeidslampen for regn eller snø.
• Bruk kun en godkjent skjøteledning for bruk
av laderen. Bruk av en uegnet skjøteledning
kan føre til fare for brann, elektrosjokk eller
elektrisk støt.
• Plasser arbeidslampen unna alle varmekilder.
• Ikke legg noe oppå arbeidslampen eller legg
den på mykt underlag som kan blokkere
ventilasjonsåpningene og føre til at den blir
for varm innvendig. Plasser arbeidslampen
unna alle varmekilder.
64
Ikke se direkte på lyskilden.
Skal ikke brukes nær åpen ild.
POSISJON FOR DATOKODE
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
Eksempel:
2014 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne håndboken inneholder viktige sikkerhetsog bruksanvisninger for batteriladerne DCB105,
DCB107 og DCB112.
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og
advarsels-merker på laderen, batteripakken og
produktet som bruker batteripakken.
NORSK
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske
komme inn i laderen. Det kan resultere i
elektrisk støt.
FORSIKTIG: Fare for brannskader.
For å redusere faren for skader,
lad kun DEWALT oppladbare
batteripakker. Andre typer batterier kan
overoppvarmes og sprekke og føre til
personskader og materielle skader. Ikke
forsøk å lade opp ikke-ladbare batterier.
FORSIKTIG: Barn må holdes under
oppsyn, sørg for at de ikke leker med
apparatet.
MERK: Under visse omstendigheter, når
laderen er tilkoplet strømtilførselen, kan
laderen kortsluttes av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer av ledende art
som, men ikke begrenset til, slipestøv,
metallspon, aluminiumsfolie, og enhver
oppbygging av metallpartikler skal ikke
komme inn i laderens hulrom. Kople
alltid laderen fra strømtilførselen når
det ikke er en batteripakk i hulrommet.
Kople fra laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er nevnt i denne
manualen. Laderen og batteripakken er spesielt
designet for å jobbe sammen.
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk
enn lading av DEWALT oppladbare batterier.
Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller
elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du
kople laderen fra strømmen. Dette reduserer
faren for skade på kontakten og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den ikke
tråkkes på, snubles i eller på annen måte
utsettes for skade eller påkjenning.
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er
helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ved bruk av en lader utendørs, sørg alltid
for tørr plassering og bruk en skjøteledning
som passer for utendørs bruk. Bruk av
en skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk støt.
• Ikke blokker ventilasjonsåpningene på
laderen. Ventilasjonsåpningene er plassert
på toppen og sidene av laderen. Plasser
laderen et sted unna varmekilder.
byttes ut med en gang av produsenten, dens
serviceagent eller lignende kvalifisert person for
å unngå farer.
• Ikke bruk laderen dersom den har fått
et slag, er mistet i gulvet eller skadet på
annen måte. Lever den på et autorisert
serviceverksted.
• Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på
et autorisert serviceverksted når service eller
reparasjon trenges. Å sette den sammen feil
kan resultere i elektrisk støt eller brann.
• Kople laderen fra strømtilførselen før
du begynner med rengjøring. Dette
reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av
batteripakken reduserer ikke denne faren.
• ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
• Laderen er designet for å bruke standard
230 V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke
den på annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
Laderne DCB105, DCB107 og DCB112 kan
bruke 10,8 V, 14,4 V og 18 V XR Li-Ion (DCB123,
DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 og DCB185)
batteripakker.
Denne laderen trenger ingen justeringer, og er
designet til å være så enkle som mulig å bruke.
Ladeprosedyre (fig. 2)
1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for
du setter inn batteripakken.
2. Sett batteripakken i laderen, pass på at
pakken sitter godt i laderen. Det røde (lade)
lyset blinker kontinuerlig som indikasjon på at
ladeprossessen er startet.
3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ
konstant. Pakken er da fullt oppladet og kan
brukes, eller den kan bli stående i laderen.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid
på Li-Ion batterier, lad batteriet helt opp før første
gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen under for batteripakkenes ladetilstand.
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller
kontakt. Dersom ledningen er skadet må den
65
NORSK
Ladeindikatorer: DCB105
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Lader
–– –– –– –– –– –– ––
Fullt ladet
––––––––––––––––––––
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Forsinkelse ved
varm/kald pakke
––– • ––– • ––– • –––
Bytt batteripakke
••••••••••••••
Batteripakken er ikke helt oppladet når det er
nytt. Før du bruker batteripakken og laderen, les
sikkerhetsanvisningene under og følg de angitte
ladeprosedyrene.
Ladeindikatorer: DCB107, DCB112
Lader
–– –– –– –– ––
Fullt ladet
––––––––––––––
Forsinkelse ved
–– –– –– –––––
varm/kald pakke*
* DCB107, DCB112: Det røde lyset vil fortsette
å blinke, men et gult indikatorlys vil lyse under
denne operasjonen. Når batteriet har kjølt seg
ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil
gjenoppta ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt
batteripakke. Laderen vil indikere feilaktig
batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med
laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader
og batteripakke til et servicesenter for testing.
VENTETID FOR VARM/KALD PAKKE
Dersom laderen detekterer et batteri som er for
varmt eller for kaldt, vil den automatisk starte en
”varm/kald pakke forsinkelse”, og venter med å
lade til batteriet har passende temperatur. Laderen
vil deretter automatisk skifte til lademodus for
pakken. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid
på batteriet.
En kald batteripakke vil lade med omtrent halve
hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken
vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og
vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om
batteriet blir varmt.
KUN LITIUM-ION BATTERIPAKKER
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot
overlading, overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom
beskyttelsessystemet aktiveres (Electronic Protection
System). Dersom det skjer, sett Li-Ion batteriet på
laderen til det er helt oppladet igjen.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteripakken i
eksplosive omgivelser, slik som i nærheten
av brennbare væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteripakken kan
antenne støvet eller gassen.
• Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke
modifiser batteripakken på noen måte for
å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet
batteripakken kan sprekke og forårsake
alvorlig personskade.
• Lad batteripakkene kun i egnede DEWALT
ladere.
• IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre
væsker.
• Ikke lagre eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder der temperaturen
kan nå eller overstige 40 °C (105 °F) (som
utenfor skur eller metallbygg på sommeren).
• For best resultat, pass på at batteripakken er
helt oppladet før bruk.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne
batteripakken av noen årsak. Ikke sett i
laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp
i gulvet eller skad batteripakken. Ikke
bruk en batteripakke eller lader som har
fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt
eller skadet på annen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere
i elektrisk støt. Skadede batteripakker
skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
FORSIKTIG: Legg verktøyet på
siden på et stabilt underlag hvor det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller velting. Noen verktøy med
store batteripakker står oppreist på
batteripakken, men kan lett slås over
ende.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
66
NORSK
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Transport
DEWALT batterier samsvarer med alle aktuelle
shipping-forskrifter som angitt av bransjen og
lovregler, inkludert UN Recommendations on the
Transport of Dangerous Goods; International Air
Transport Association (IATA) Dangerous Goods
Regulations, International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement
Concerning The International Carriage of Dangerous
Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og
batterier er testet i henhold til avsnitt 38.3 i ” UN
Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil transport av en DEWALT
batteripakke være unntatt fra klassifisering som
et fullt regulert Klasse 9 farlige materiale. Generelt
er det to tilfeller som krever transport i henhold til
Klasse 9:
1. Lufttransport av mer enn to DEWALT litium-ion
batteripakker dersom pakken kun inneholder
batteripakker (ingen verktøy).
2. Transport av et litium-ion batteri med nominell
energi over 100 Watt timer (Wh). Alle litium-ion
batterier har energimerking Watt timer angitt på
pakken.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt
i god tro og ansett som nøyaktig på tidspunktet
dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen
garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er
kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer
med de gjeldende retningslinjer.
Batteripakke
BATTERITYPE
DCL060 bruker en 18 volts XR Li-ion batteripakke.
Batteripakkene DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 og DCB185 kan brukes. Se
Tekniske data for mer informasjon.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt
resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et
kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet.
Batteripakken må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne
håndboken, viser merkene på laderen og batteriet
følgende piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
Batteriet lader.
Batteriet ladet.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller
fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de
gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og
dokumentasjon.
Batteri defekt.
Transport av batterier kan kanskje føre til brann
dersom batteripolene utilsiktet kommer i kontakt
med elektrisk ledende materialer. Ved transport
av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i
kontakt og føre til kortslutning.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
Ikke lad skadede batteripakker.
Ikke utsett for vann.
67
NORSK
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun for innendørs bruk.
Deponer batteripakken på miljøvennlig
vis.
Lad kun DEWALT batteripakker med
de angitte DEWALT laderne. Lading
av andre batteripakker enn de angitte
DEWALT batteriene med en DEWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til
andre farlige situasjoner.
Ikke brenn batteripakken.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Arbeidslampe
1 Instruksjonshåndbok
• Kontroller skader på arbeidslampen, deler eller
tilbehør som kan ha inntruffet under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a. På/av bryter
b. Håndtak
c. Batteriport
d. Roterende hode
e. Ladeindikatorknapp
BRUKSOMRÅDE
Arbeidslampe DCL060 er designet for bruk som en
lyskilde.
Arbeidslampen DCL060 er et profesjonelt verktøy.
IKKE bruk under våre forhold eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Denne kraftige båndsagen er et profesjonelt
elektroverktøy. IKKE la barn komme i kontakt med
verktøyet. Tilsyn er nødvendig når uerfarne brukere
skal bruke dette verktøy.
68
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
Elektrisk sikkerhet
Arbeidslampen er designet for kun en spenning.
Sjekk alltid at spenningen i batteripakken stemmer
overens med spenningen på klassifiseringsskiltet.
Sjekk også at spenningen i laderen stemmer med
nettspenningen.
Denne DEWALT-laderen er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60335. Det er derfor
ikke påkrevd å bruke jordledning.
Hvis ledningen er skadet må den skiftes ut med
en spesialledning som kun er tilgjengelig gjennom
DEWALTS serviceorganisasjon.
Skjøteledningsbruk
Bruk ikke skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som
passer til inngangseffekten i laderen (se tekniske
spesifikasjoner). Minste lederstørrelse er 1,5 mm2;
maks. lengde er 30 m.
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
ADVARSEL: Hvis man bruker utstyret
ved lav spenning, kan det føre til at
det blir overopphetet. Hvis man bruker
svært lang forlengelseskabel, kan det
føre til at ledningen blir overopphetet.
BRUK
Montering og fjerning av
batteripakken
FORSIKTIG: Pass på at lampehodet er
i AV posisjon før du setter inn batteriet,
for å unngå å skade øynene dine.
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken
er helt oppladet før bruk.
For å installere batteripakken i arbeidslampen,
sett inn batteripakken i batteriporten (c). Pass på at
batteripakken er satt godt inn.
For å ta batteripakken ut av arbeidspakken,
trykk inn og hold låseknappen på batteripakken
og ta den av. For å lade batteripakken, sett den
inn i din DEWALT lader. DEWALT ladere er designet
for spesifikke batterier. For en liste av kompatible
batteripakker og ladere, se Tekniske data.
NORSK
LADEINDIKATOR BATTERIPAKKER (FIG. 1)
Noen DEWALT batteripakker inkluderer en
ladeindikator som består av tre grønne LED
som indikerer hvor mye lading som er igjen i
batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold
indikatorknappen (e). En kombinasjon av tre grønne
LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom
gjenværende lading av batteriet er under brukbar
grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades
opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av
gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen
indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og
kan variere med produktkomponentene, temperatur
og brukerens bruksområde.
Bruk (fig. 1)
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, sett fremover/
bakover knappen i låsposisjonen
eller slå av verktøyet og kople fra
batteripakken før du gjør justeringer
eller fjerner/monterer tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie. Det er
ingen deler inne i den som kan vedlikeholdes.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
1. Sett arbeidslampen på et stabilt, flatt underlag
så den hviler på gummiføttene, og posisjoner
den som ønsket.
2. Med en hånd, hold godt på håndtaket (b), bruk
den andre hånden for å rotere på/av knappen
(a) mot klokken for å slå på arbeidslampen. Vri
knappen for å vinkle lampen til ønsket posisjon.
Det roterende hodet (d) roterer mellom 0° og
90°.
3. Når du er ferdig å bruke arbeidslampen, rett
inn på/av knappen mot sporene for å slå av
arbeidslampen.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Det roterende hodet blir varmt ved bruk.
Ikke berør det roterende hodet når
arbeidslampen er på eller straks etter
bruk.
ADVARSEL: Når batteripakken er helt
utladet vil enheten slå seg av plutselig.
ArbeidslampenVIL IKKE dimmes når
batteripakken nærmer seg full utladning.
For å redusere faren for personskader,
ha alltid et reservebatteri eller en annen
lyskilde tilgjengelig dersom situasjonen
krever det.
Bære arbeidslampen
Når du bærer arbeidslampen med montert batteri,
ha en hånd på håndtaket og en annen hånd bak på
enheten, med gummiføttene ned mot gulvet.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
INSTRUKSJONER FOR RENGJØRING AV LADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk.
Koble laderen fra nettilførselen før
rengjøring. Smuss og fett kan fjernes fra
utsiden av laderen ved hjelp av en klut
eller en myk, ikke-metallisk børste. Ikke
bruk vann eller noen rengjøringsmidler.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
69
NORSK
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å
ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
Oppladbare batteripakker
Denne batteripakken med lang levetid må lades opp
når den ikke lenger i stand til å produsere tilstrekkelig
kraft til jobber som tidligere lot seg enkelt utføre.
Deponer batteripakken på miljøvennlig måte når den
har nådd slutten på sin levetid:
• La batteripakken lades ut fullstendig og fjern
den deretter fra verktøyet.
• Li-Ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til
forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De
innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller
avfallsbehandles korrekt.
70
PORTUGUÊS
LUZ INDICADORA SEM FIO RESISTENTE
DCL060
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos
anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DEWALT um dos parceiros de
maior confiança dos utilizadores de ferramentas
profissionais.
Dados técnicos
VDC
Peso (apenas a unidade)
kg
DCL060
18
Li-Ion
1,5
VCC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VCC
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Carregador
Voltagem de rede VCA
Tipo de bateria
Tempo de
min
25
carga aprox.
(1,3 Ah)
das baterias
55
(3,0 Ah)
Peso
kg
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
Carregador
Voltagem de rede VCA
Tipo de bateria
Tempo de
min
60
carga aprox.
(1,3 Ah)
das baterias
140
(3,0 Ah)
Peso
kg
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
Definições: directrizes de segurança
Bateria
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
Carregador
Voltaje de la red VCA
Tipo de batería
Tempo de
min
40
carga aprox.
(1,3 Ah)
das baterias
90
(3,0 Ah)
Peso
kg
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de aviso. Leia cuidadosamente o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
menores ou moderadas.
CUIDADO: utilizado sem o símbolo
de alerta de segurança, indica uma
situação potencialmente perigosa que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
Indica risco de incêndio.
Regras de segurança importantes
1. ATENÇÃO! Quando utilizar a luz indicadora
DCL060, devem ser sempre seguidas
precauções básicas, incluindo as seguintes:
a. Leia todas as instruções antes de utilizar a
luz de trabalho DCL060.
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
b. Para reduzir o risco de ferimentos, é
necessária uma supervisão atenta quando
uma lanterna profissional for utilizada perto
de crianças.
71
PORTUGUÊS
c. Utilize apenas acessórios recomendados ou
vendidos pelo fabricante do equipamento.
d. Não utilize o equipamento ao ar livre.
e. Para reduzir o risco de choque eléctrico, não
coloque a lanterna profissional dentro de
água ou qualquer outro líquido. Não coloque
nem guarde a lanterna profissional onde esta
possa cair ou ser puxada para dentro de
uma banheira ou pia.
f. Utilize apenas o carregador fornecido pelo
fabricante do equipamento.
Regras de segurança para lanternas
profissionais
ATENÇÃO: perigo de incêndio. Não
utilize a luz indicadora perto de líquidos
inflamáveis ou ambientes com fumo ou
explosivos. As faíscas internas podem
provocar fumo, causando lesões
pessoais.
• Pode sofrer danos oculares se olhar
directamente para a luz.
• Não exponha a lanterna profissional a
condições de água ou humidade. Utilize-a
apenas em locais secos. Não permita a entrada
de qualquer líquido na lanterna profissional. Não
submirja a lanterna profissional em qualquer
líquido.
• A lanterna profissional destina-se a uma
utilização doméstica e comercial.
• Antes de utilizar a bateria, leia todas as
instruções e verifique os símbolos de aviso na
mesma e no produto que a for utilizar.
• Este equipamento não se destina a ser
utilizado por pessoas (incluindo crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, ou falta de experiência ou
conhecimentos em relação à utilização do
mesmo, a menos que sejam supervisionadas
ou que tenham sido instruídas sobre a utilização
do equipamento por uma pessoa responsável
pela segurança das mesmas.
• As crianças devem ser supervisionadas para
garantir que não brincam com o equipamento.
ATENÇÃO: Risco de choque eléctrico.
Não permita a entrada de qualquer
líquido na lanterna profissional. Tal
poderá resultar em choque eléctrico.
utilização de uma extensão inapropriada poderá
resultar num risco de incêndio, choque eléctrico
ou electrocussão.
• Posicione a lanterna profissional num local
afastado de qualquer fonte de calor.
• Não coloque qualquer objecto em cima
da lanterna profissional nem coloque a
mesma sobre uma superfície mole que
possa bloquear as ranhuras de ventilação e
causar um aquecimento interno excessivo.
Posicione a lanterna profissional num local
afastado de qualquer fonte de calor.
• Não utilize a lanterna profissional se esta
tiver sido sujeita a uma pancada forte, tiver
caído ou tiver sido danificada, seja de que
forma for. Leve-a a um centro de assistência
autorizado.
• Não desmonte a lanterna profissional.
Leve-a a um centro de assistência
autorizado quando for necessário efectuar
qualquer reparação ou outra acção
de assistência. Se desmontar a lanterna
profissional e voltar a montá-la de forma
incorrecta, tal poderá resultar num risco de
choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
• Retire a bateria antes de limpar a luz
indicadora.
• O modelo DCL060 utiliza corrente directa
(DC) através de uma bateria de 18 V
totalmente carregada. Retirar a bateria não irá
reduzir este risco.
Riscos residuais
• Os seguintes riscos são inerentes à utilização
deste equipamento:
– Pode sofrer danos oculares se olhar
directamente para a luz
– queimaduras resultantes do contacto com
uma superfície quente
Etiquetas na lanterna profissional
A lanterna profissional apresenta os seguintes
símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Superfície quente. Risco de queimaduras.
Não toque na lâmina.
• Não exponha a lanterna profissional à chuva
ou à neve. A lanterna profissional destina-se
a uma utilização doméstica e comercial.
Não olhe fixamente para a fonte de luz.
• Utilize apenas uma extensão adequada que
seja necessária para utilizar o carregador. A
Não utilize este equipamento perto do
fogo.
72
PORTUGUÊS
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O Código de data, o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
Exemplo:
2014 XX XX
Ano de fabrico
concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
• Estes carregadores foram concebidos para
apenas para carregar baterias recarregáveis
DEWALT. Quaisquer outras utilizações podem
resultar em incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
• Não exponha o carregador a chuva ou neve.
Instruções de segurança
importantes para todos os
carregadores de baterias
• Quando desligar o carregador da corrente,
puxe pela ficha e não pelo cabo. Isto
permite reduzir o risco de danos na ficha de
alimentação eléctrica e do cabo.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: Este manual
contém instruções de funcionamento e segurança
importantes para os carregadores de baterias
DCB105, DCB107 e DCB112.
• Certifique-se de que o cabo está colocado
num local onde não possa ser pisado, possa
causar tropeções ou esteja sujeito a danos
ou tensão.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e sinais de aviso indicados no
carregador, na bateria e no aparelho que utiliza
a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não
permita a entrada de líquidos no
carregador. Pode ocorrer um choque
eléctrico.
CUIDADO: perigo de queimadura.
Para reduzir o risco de lesões, carregue
apenas baterias recarregáveis DEWALT.
Os outros tipos de baterias podem
sobreaquecer e rebentar, resultando
em lesões pessoais e danos de
propriedade. Não recarregue
baterias não recarregáveis.
CUIDADO: as crianças devem ser
vigiadas, para garantir que não brincam
com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições,
quando o carregador está ligado à
fonte de alimentação, pode ocorrer
um curto-circuito causado por
material estranho. Materiais estranhos
de natureza condutora, tais como,
mas não limitados a, pó polido,
aparas de metal, lã de aço, alumínio
em folha ou qualquer acumulação
de partículas metálicas devem ser
mantidos afastados do compartimento
do carregador. Desligue sempre o
carregador da fonte de alimentação
quando não estiver inserida uma bateria
no respectivo compartimento. Desligue
o carregador antes de proceder à
limpeza.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores além dos especificados
neste manual. O carregador e a bateria foram
• Não utilize uma extensão, a menos que
seja estritamente necessário. O uso de
uma extensão inadequada pode resultar num
incêndio,choque eléctrico ou electrocussão.
• Quando utilizar um carregador no exterior,
coloque-o sempre num local seco e utilize
uma extensão adequada para uso ao ar
livre. A utilização de um cabo adequado
para uso ao ar livre reduz o risco de choque
eléctrico.
• Não bloqueie as aberturas de ventilação
no carregador. As aberturas de ventilação
encontram-se na parte superior e laterais do
carregador. Coloque o carregador num local
afastado de fontes de calor.
• Não utilize o carregador se o cabo ou a
ficha estiverem danificados. Se o cabo
de alimentação ficar danificado, deve enviálo de imediato para o fabricante, agente de
assistência ou um responsável devidamente
qualificado para que possa ser substituído, de
modo a evitar qualquer situação de perigo.
• Não utilize o carregador se tiver sofrido um
golpe brusco, se o deixar cair ou se ficar
de algum modo danificado. Leve-o para um
centro de assistência autorizado.
• Não desmonte o carregador; leve-o para um
centro de assistência autorizado, no caso
de ser necessário assistência ou reparação.
Uma nova montagem incorrecta pode resultar
em choque eléctrico, electrocussão ou
incêndio.
• Desligue o carregador da tomada antes de
proceder a qualquer trabalho de limpeza.
Isto reduz o risco de choque eléctrico. A
remoção da bateria não reduz este tipo de
risco.
73
PORTUGUÊS
• NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo
tempo.
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma potência eléctrica doméstica
padrão de 230 V. Não tente utilizá-lo com
qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
Os carregadores DCB105, DCB107 e DCB112
aceitam baterias de XR iões de lítio de 10,8 V, 14,4
V e 18 V (DCB123, DCB125, DCB127, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 e
DCB185).
Este carregador não requer ajuste e foi concebido
para uma operação tão fácil quanto possível.
Procedimento de carga (fig. 2)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada
antes de inserir a pilha.
2. Insira a bateria no carregador, certificando-se de
que fica totalmente encaixada no carregador. O
indicador luminoso vermelho (de carga) pisca
continuamente, indicando que o processo de
carga foi iniciado.
3. A conclusão do processo de carga é indicado
pelo indicador luminoso vermelho, que
permanece ligado de maneira contínua. A
bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixá-la no
carregador.
Indicadores de carga: DCB107, DCB112
a carregar
–– –– –– –– ––
totalmente carregada
––––––––––––––
suspensão do
–– –– –– –––––
carregamento devido a
bateria quente/fria*
* DCB107, DCB112: o indicador luminoso
vermelho continua a piscar, mas acendese um indicador luminoso amarelo durante
esta operação. Quando a bateria atingir a
temperatura adequada, o indicador luminoso
amarelo desliga-se e o carregador continua o
processo de carga.
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega(m)
uma bateria defeituosa. O carregador indica que
a bateria está defeituosa ao não acender-se ou
apresentando um problema na bateria ou aparece
um padrão intermitente no carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de
um problema no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o
carregador e a bateria um centro de assistência
autorizado para que sejam submetidos a um teste.
RETARDAÇÃO DE CALOR/FRIO
Quando o carregador detecta que uma bateria está
demasiado quente ou fria, inicia automaticamente a
retardação de calor/frio, interrompendo o processo
de carga até a bateria atingir a temperatura
adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta
função assegura a duração máxima da bateria.
NOTA: para garantir o máximo desempenho e vida
útil das baterias de iões de lítio, carregue a bateria
totalmente antes de utilizar o produto pela primeira
vez.
Uma bateria fria fica carregada a cerca de metade
da taxa de uma bateria quente. A bateria irá
carregar a essa taxa mais lenta durante todo o ciclo
de carga e não recupera a taxa de carga máxima,
mesmo que a bateria aqueça.
Processo de carga
APENAS BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO
Consulte a tabela indicada abaixo para saber qual é
o estado do processo de carga da bateria.
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas
com um Sistema de protecção electrónica
que protege a bateria contra sobrecarga,
sobreaquecimento ou descarga profunda.
Indicadores de carga: DCB105
suspensão do
carregamento devido
a bateria quente/fria
––– • ––– • ––– • –––
A ferramenta desliga-se automaticamente se o
Sistema de protecção electrónica for activado. Se
isto ocorrer, coloque a bateria de iões de lítio no
carregador até ficar totalmente carregada.
substituir bateria
••••••••••••••
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
a carregar
–– –– –– –– –– –– ––
totalmente carregada ––––––––––––––––––––
74
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifiquese de que inclui a referência do catálogo e a
voltagem.
PORTUGUÊS
A bateria não está totalmente carregada quando
a retira da embalagem. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança
indicadas abaixo e depois siga os procedimentos
de carga realçados.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue ou utilize baterias em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras
ou os fumos.
• Nunca force a entrada da bateria no
carregador. Nunca modifique a bateria de
modo a encaixá-la num carregador não
compatível, porque pode romper, causando
lesões pessoais graves.
• Carregue as baterias apenas em carregadores
DEWALT concebidos para o efeito.
• NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de
água ou de outros líquidos.
• Não armazene nem utilize a ferramenta e
a bateria em locais onde a temperatura
possa atingir ou exceder 40 °C (tais como
barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
• Para obter os melhores resultados, certifiquese de que a bateria está totalmente carregada
antes de a utilizar.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a
bateria, seja qual for o motivo. Se a
bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não
esmague, deixe cair nem danifique a
bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe
brusco, uma queda, atropelamento
ou danificada de algum modo (por
exemplo, perfurada por um prego,
atingida com um martelo ou pisada).
Pode ocorrer um choque eléctrico ou
electrocussão. As baterias danificadas
devem ser devolvidas ao centro de
assistência para reciclagem.
CUIDADO: quando não estiverem
a ser utilizadas, coloque as
ferramentas de lado numa
superfície estável, onde não possam
causar risco de tropeçamento
ou queda. Certas ferramentas com
baterias largas ficam em pé na bateria,
mas podem ser facilmente viradas.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (Li-Ion)
• Não incinere a bateria, mesmo se
esta estiver gravemente danificada ou
completamente esgotada. A bateria pode
explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando
as baterias de iões de lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar
em contacto com a sua pele, lave
imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar
em contacto com os seus olhos, passe-os
(abertos) por água durante 15 minutos ou até
a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por
uma mistura de carbonatos orgânicos líquidos e
sais de lítio.
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O
líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
Transporte
As pilhas da DEWALT estão em conformidade com
todas as regulamentações de expedição aplicáveis,
de acordo com os padrões jurídicos e de indústria,
que incluem as Recomendações da ONU sobre o
transporte de mercadorias perigosas; disposições
relativas a mercadorias perigosas da Associação
do Transporte Aéreo Internacional (IATA),
Regulamentações do código marítimo internacional
para o transporte de mercadorias perigosas (IMDG)
e o Acordo europeu relativo ao transporte rodoviário
internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo
com a secção 38.3 das Recomendações da ONU
no que respeita ao Transporte de Mercadorias
Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, a expedição de uma pilha
DEWALT será isenta de classificação como material
perigoso de Classe 9 inteiramente regulamentado.
Em geral, as duas instâncias que requerem a
expedição de Classe 9 são:
1. Transporte aéreo de mais de duas pilhas de
iões de lítio DEWALT se a embalagem incluir
apenas (sem ferramentas) e
2. Qualquer expedição que inclua uma pilha
de iões de lítio com classificação energética
superior a 100 watts/hora (Wh). Todas as pilhas
75
PORTUGUÊS
de iões de lítio têm a classificação de watts por
hora indicadas na embalagem.
Independentemente de uma expedição ser
considerada isenta ou totalmente regulamentada,
é da responsabilidade do expedidor consultar
as mais recentes regulamentações para a
embalagem, etiquetagem/marcação e exigências de
documentação.
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Consulte os Dados técnicos para ficar
a saber o tempo de carregamento.
O transporte das pilhas pode dar origem a um
incêndio se os terminais da pilha entrarem em
contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifiquese de que os terminais da pilha estão protegidos
e devidamente isolados de materiais que possam
entrar em contacto com eles e causar um curtocircuito.
Bateria a carregar.
As informações indicadas nesta secção do manual
são fornecidas de boa fé e acredita-se que são
precisas aquando da elaboração do documento. No
entanto, não é fornecida qualquer garantia, expressa
ou implícita. É da responsabilidade do comprador
garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Não toque nos contactos com objectos
condutores.
Bateria
Mande substituir imediatamente
quaisquer cabos danificados.
TIPO DE PILHA
Bateria carregada.
Bateria defeituosa.
Suspensão do carregamento devido a
bateria quente/fria.
Não carregue baterias danificadas.
Não exponha o equipamento à água.
O modelo DCL060 funciona com uma bateria de iões
de lítio XR de 18 V.
Carregue a bateria apenas com uma
temperatura ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Pode utilizar as baterias DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 e DCB185. Consulte
os Dados técnicos para obter mais informações.
Apenas para uso dentro de casa.
Recomendações de armazenamento
Desfaça-se da bateria de uma forma
ambientalmente responsável.
1. O melhor local de armazenamento será um
local fresco e seco, afastado da luz directa do
sol e de fontes de calor ou de frio. Para obter
o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura
ambiente quando não estiverem a ser utilizadas.
NOTA: as baterias de Li-Ion devem estar
totalmente carregadas quando forem
guardadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é
recomendável armazenar a bateria totalmente
carregada num local fresco, seco e afastado do
carregador para obter os melhores resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas
totalmente sem carga. É necessário recarregar a
bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Para além dos símbolos utilizados neste manual,
as etiquetas no carregador e na bateria incluem
também os seguintes símbolos:
76
Carregue as baterias da DEWALT
apenas com os carregadores DEWALT
concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não
sejam as baterias específicas DEWALT
com um carregador da DEWALT pode
fazer com que rebentem ou dar origem a
situações de perigo.
Não queime a bateria.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Lanterna profissional
1 Manual de instruções
• Verifique se a lanterna profissional, as peças
ou os acessórios foram danificados durante o
transporte.
PORTUGUÊS
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: Nunca modifique o
equipamento nem qualquer um dos
seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
a. Botão de ligar/desligar
b. Punho
c. Abertura da bateria
d. Cabeça articulada
e. Botão do indicador do nível de combustível
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
A luz indicadora DCL060 foi concebida para
utilização como uma fonte de luz.
A luz indicadora DCL060 é um aparelho profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com a ferramenta. É necessário supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) que sofram de capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de
experiência ou conhecimentos, a menos que
estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
Segurança eléctrica
A luz indicadora foi concebido apenas para uma
tensão específica. Verifique sempre se a voltagem
da bateria corresponde à voltagem na placa
sinalética. Certifique-se também de que a voltagem
do seu carregador corresponde à voltagem da sua
rede.
O carregador DEWALT tem isolamento
duplo em conformidade com a norma
EN 60335; como tal, não é necessário
um fio de terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem
de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através do serviço de
assistência da DEWALT.
Utilizar um cabo de extensão
Utilize um cabo de extensão aprovado e adequado
à entrada de energia do seu carregador (consulte os
dados técnicos). O tamanho mínimo do condutor
é de 1,5 mm2; o comprimento máximo é de 30 m.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
ATENÇÃO: utilizar o equipamento com
uma alimentação de voltagem baixa
pode fazê-lo aquecer excessivamente.
Utilizar uma extensão demasiado
longa pode fazer o cabo aquecer
excessivamente.
FUNCIONAMENTO
Instalar e retirar a bateria
CUIDADO: certifique-se de que a
cabeça da lâmpada está na posição de
desligado antes de inserir a bateria para
evitar danos oculares.
NOTA: para obter os melhores resultados,
certifique-se de que a bateria está totalmente
carregada.
Parar instalar a bateria na luz indicadora, insira
a bateria na respectiva abertura (c). Certifique-se de
que a bateria está inserida correctamente.
Para retirar a bateria da luz indicadora, prima e
mantenha premido(s) o(s) botão(ões) de libertação
na bateria e retire-o(s). Para carregar a bateria,
insira-a no carregador DEWALT. Os carregadores
DEWALT foram concebidos para baterias
específicas. Para obter uma lista de baterias
e carregadores compatíveis, consulte Dados
técnicos.
BATERIAS PARA O INDICADOR DO NÍVEL DE
COMBUSTÍVEL (FIG. 1)
Algumas baterias DEWALT incluem um indicador de
nível de combustível, composto por três indicadores
luminosos LED verdes que indicam o nível de carga
restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível,
prima e mantenha premido o botão do indicador
do nível de combustível (e). Uma combinação dos
três indicadores luminosos LED verdes acende-se,
indicando o nível da carga restante. Se o nível da
carga na bateria for inferior ao limite utilizável, o
indicador do nível de combustível não se acende e
é necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: O indicador do nível de combustível é
apenas uma indicação da carga restante na bateria.
Não indica o funcionamento da ferramenta e está
sujeito a variações, com base nos componentes do
produto, temperatura e aplicação do utilizador final.
Utilização (Fig. 1)
1. Coloque a luz indicadora numa superfície
estável e nivelada, assente em pés de borracha
e posicione-a conforme pretendido.
77
PORTUGUÊS
2. Com uma mão, segure com firmeza a pega (b)
e com a outra rode o botão para ligar/desligar
(a) para a esquerda para ligar a luz indicadora.
Rode o botão para colocar a luz na posição
pretendida. A cabeça articulada (d) pode ser
rodada num ângulo entre 0° e 90°.
3. Depois de utilizar a luz indicadora, alinhe as
ranhuras do botão para ligar/desligar para
desligar a lanterna.
ATENÇÃO: perigo de queimadura. A
cabeça articulada fica quente durante
a utilização. Não toque na cabeça
articulada quando a luz indicadora
estiver ligada ou imediatamente após a
utilização.
ATENÇÃO: quando a bateria fica
totalmente descarregada, a unidade
encerra-se de imediato. A luz
indicadora NÃO se apaga quando
a bateria começa a ficar totalmente
descarregada. Para reduzir o risco de
ferimentos, tenha sempre a bateria de
reserva ou uma fonte de iluminação
secundária se necessário.
Transportar a luz indicadora
Quando transportar a luz indicadora com uma
bateria instalada, agarre a pega com uma mão
e, com a outra mão, agarre a parte de trás da
unidade, com o pé de borracha virado para o chão.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
lesões pessoais graves, coloque o
botão de avanço/recuo na posição
de desbloqueio ou então desligue
a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou remover/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
O carregador e a bateria não são passíveis de
reparação. O aparelho não tem peças no interior
que possam ser reparadas pelo utilizador.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca deixe entrar qualquer
líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num
líquido.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA DO CARREGADOR
ATENÇÃO: risco de choque eléctrico.
Desligue o carregador da tomada
de electricidade de CA antes de
efectuar qualquer limpeza. A sujidade
e a gordura no exterior do carregador
podem ser retiradas com um pano ou
uma escova suave não metálica. Não
utilize água nem quaisquer soluções de
limpeza.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
78
PORTUGUÊS
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de matériasprimas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DEWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Em alternativa, poderá
encontrar na internet (em www.2helpU.com)
uma lista dos agentes de reparação autorizados
da DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração deve ser recarregada
quando não for capaz de fornecer alimentação
suficiente para trabalhos que eram anteriormente
realizados com facilidade. Quando a bateria chegar
ao fim da respectiva vida útil, desfaça-se da mesma
de uma forma ambientalmente responsável:
• Descarregue completamente a bateria e, em
seguida, retire-a da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis.
Entregue-as ao seu fornecedor ou coloque-as
num ecoponto. As baterias recolhidas serão
recicladas ou eliminadas correctamente.
79
SUOMI
VANKKA LANGATON TYÖVALO
DCL060
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-tuotteen. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-tuotteista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Tekniset tiedot
DCL060
18
Li-Ion
1,5
Paino
Akku
VDC
Paino (pelkkä valaisin)
kg
Akkupakkaus
Akkut yyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Akkupakkaus
Akku tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Latauslaite
Verkkojännite
Akku tyyppi
Akkujen
keskimääräinen
latausaika
Paino
Latauslaite
Verkkojännite
Akku tyyppi
Akkujen
keskimääräinen
latausaika
Paino
VAC
min
25
(1,3 Ah:n)
55
(3,0 Ah:n)
kg
VAC
min
kg
60
(1,3 Ah:n)
140
(3,0 Ah:n)
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah:n)
70
(4,0 Ah:n)
0,49
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah:n)
185
(4,0 Ah:n)
0,29
Latauslaite
Verkkojännite
Akku tyyppi
Akkujen
keskimääräinen
latausaika
VAC
min
40
(1,3 Ah:n)
90
(3,0 Ah:n)
kg
60
(2,0 Ah:n)
150
(5,0 Ah:n)
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
40
(2,0 Ah:n)
90
(5,0 Ah:n)
Seuraavat määritelmät kuvaavat kuhunkin symboliin
liittyvän sanan vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja
kiinnitä huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskinkertainen vamma.
HUOMIO: Merkintä ilman vaarasymbolia
ilmaisee mahdollista vaaratilannetta.
Mikäli sitä ei voida välttää, voi
seurauksena olla omaisuuden
vahingoittuminen.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
Tärkeitä turvaohjeita
1. VAROITUS! Kun käytät DCL060-työvaloa,
tavallisia varotoimia tulee aina noudattaa,
mukaan lukien seuraavat:
90
(2,0 Ah:n)
240
(5,0 Ah:n)
a. Lue kaikki ohjeet ennen kuin käytät DCL060työvaloa.
b. Jos valaisimen lähellä on lapsia, heitä on
valvottava tarkasti vahingoittumisen vaaran
välttämiseksi.
c. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia tai
myymiä varusteita.
d. Älä käytä ulkotiloissa.
80
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah:n)
120
(4,0 Ah:n)
0,36
SUOMI
e. Älä altista valaisinta sateelle tai kosteudelle
sähköiskun vaaran välttämiseksi. Älä aseta
valaisinta paikkaan, josta se voi pudota tai
joutua vedetyksi ammeeseen tai vesiastiaan.
f. Käytä ainoastaan valmistajan toimittamaa
latauslaitetta.
Työvalojen turvallisuusohjeet
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä käytä
työvalaisinta lähellä helposti syttyviä
nesteitä tai kaasumaisessa tai
räjähdysvaarallisessa ympäristössä.
Sisäiset kipinät saattavat sytyttää kaasut
ja aiheuttaa henkilövahingon.
• Näkö saattaa vahingoittua, jos valoon katsotaan
suoraan.
• Älä altista valaisinta märkyydelle tai kosteudelle.
Käytä sitä vain kuivassa paikassa. Älä päästä
valaisimen sisään mitään nestettä. Älä upota sitä
mihinkään nesteeseen.
• Poista akku ennen kuin yrität puhdistaa
työvalon.
• DCL060 toimii tasavirralla (DC) täyteen
ladatun 18 V.n akkuyksikön kautta. Älä käytä
sitä muilla jännitteillä.
Vaarat
• Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
tätä laitetta:
– näkö voi vahingoittua, jos valoon katsotaan
suoraan
– palovammoja kuuman pinnan
koskettamisesta
Työvalon tarrat
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työvalossa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
• Tämä valaisin on tarkoitettu kaupalliseen ja
kotikäyttöön.
Kuuma pinta. Palovammojen riski. Älä
koske.
• Ennen akun käyttämistä lue kaikki akun ja akkua
käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitukset.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten eikä
fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti
rajoittuneiden tai kokemattomien henkilöiden
käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvo tai ohjaa laitteen käyttöä.
• Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä valaisimen sisään mitään
nestettä. Muutoin voi aiheutua
sähköisku.
• Älä altista valaisinta sateelle tai lumelle.
• Käytä vain oikeaa jatkojohtoa, joka tarvitaan
laturin käyttöön. Yhteensopimattoman
jatkojohdon käyttäminen saattaa aiheuttaa
tulipalon tai sähköiskun.
• Pidä valaisin kaukana lämpölähteistä.
• Älä aseta valaisimen päälle mitään esineitä.
Älä aseta valaisinta pehmeälle alustalle,
joka voi tukkia ilmanvaihtoaukot. Valaisin
voi muutoin kuumentua liikaa. Pidä valaisin
kaukana lämpölähteistä.
• Älä käytä valaisinta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut. Vie
se valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Älä pura valaisinta. Vie se valtuutettuun
huoltopisteeseen korjattavaksi. Kokoaminen
virheellisesti saattaa aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
Älä katso suoraan valolähteeseen.
Älä käytä lähellä tulta.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi, joka sisältää myös
valmistusvuoden, on painettu tuotteen koteloon.
Esimerkki:
2014 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä ohjeessa on
tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita DCB105,
DCB107 ja DCB112 -akkulatureille.
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä
käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät
ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä nestettä laturin sisään. Se voi
aiheuttaa sähköiskun.
HUOMIO: Palovamman vaara.
Loukkaantumisriskin vähentämiseksi
lataa vain ladattavia DEWALT akkuja.
Muut akkutyypit voivat ylikuumentua
ja puhjeta ja aiheuttaa henkilö- ja
81
SUOMI
omaisuusvahinkoja. Älä lataa akkuja,
joita ei voi ladata uudelleen.
• Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun
huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan.
Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja
varmistaa, että he eivät leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa
kun laturi on liitetty tehosyöttöön,
vieras materiaali voi aiheuttaa laturin
oikosulun. Johtavat materiaalit kuten,
mutta ei näihin rajoittuen, hiomapöly,
metallihiukkaset, teräsvilla, alumiinifolio
tai muu metallipartikkeleiden
kasaantuma, tulee pitää poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä,
kun laturissa ei ole akkuyksikköä. Irrota
laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään
muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa
mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu
erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin
ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen.
Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
• Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun
irrotat laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää
pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen
riskiä.
• Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen
päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai
että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai
rasitusta.
• Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö
voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Kun laturia käytetään ulkotilassa, aseta se
aina kuivaan paikkaan ja käytä ulkokäyttöön
sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun
sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun
vaaraa.
• Älä tuki laturin tuuletusaikkoja. Tuuletusaukot
sijaitsevat laturin yläosassa ja sivuilla. Sijoita
laturi pois lämpölähteiden läheltä.
• Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut. Jos virtajohto on vahingoittunut,
valmistajan, huollon tai vastaavan pätevän
henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi.
• Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut
terävä isku, se on pudotettu tai muuten
vahingoittunut millään tavalla. Vie se
valtuutettuun huoltoon.
82
•
Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität
puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä
riskiä.
• ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia
yhteen.
• Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella
230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä
käyttää mitään muuta kuin määritettyä
jännitettä. Tämä ei koske autolaturia.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Laturit
DCB105, DCB107 ja DCB112 latureihin sopivat
10,8 V, 14,4 V ja 18 V XR litiumioniakut (DCB123,
DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 ja DCB185).
Tämä laturi ei vaadi säätöä ja sen käyttö on
suunniteltu mahdollisimman helpoksi.
Lataaminen (kuva 2)
1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin
laitat akun paikoilleen.
2. Aseta akku laturiin ja varmista, että se on hyvin
paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen)
merkkivalo vilkkuu jatkuvasti ilmoittaen, että
latausprosessi on alkanut.
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää
palamaan jatkuvasti. Akku on täysin ladattu ja
sitä voidaan käyttää heti tai sen voi jättää laturiin.
HUOMAUTUS: Jotta varmistat Li-Ion-akkujen
parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän
käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen
ensimmäistä käyttöä.
Latausprosessi
Katso akun lataustaso alla olevasta taulukosta.
Laturin merkkivalot: DCB105
lataaminen
–– –– –– –– –– –– ––
täyteen ladattu
––––––––––––––––––––
––– • ––– • ––– • –––
liian kuumaa tai
kylmää akkua ei ladata
vaihda akku
••••••••••••••
SUOMI
Laturin merkkivalot: DCB107, DCB112
lataaminen
–– –– –– –– ––
täyteen ladattu
––––––––––––––
liian kuumaa tai kylmää –– –– –– –––––
akkua ei ladata*
* DCB107, DCB112: Punainen merkkivalo
vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku
on saavuttanut oikean lämpötilan, keltainen
merkkivalo sammuu ja laturi jatkaa latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua.
Jos akku on viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi
ilmoittaa viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku
testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun.
AKUN KUUMA-/KYLMÄVIIVE
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun,
se käynnistää automaattisesti akun kuuma-/
kylmäviiveen, jolloin lataus käynnistyy vasta sitten,
kun akku on saavuttanut hyväksyttävän lämpötilan.
Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti
akun lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun
maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu puolet hitaammin lämpimään
akkuun verrattuna. Akku latautuu hitaammin koko
latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu
nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
VAIN LITIUMIONIAKUT
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen
suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu,
laita litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan
latautunut.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Pakkauksen akkua ei ole ladattu täyteen. Ennen
akun ja akkulaturin käyttämistä tulee alla olevat
turvallisuusohjeet lukea ja annettuja latausohjeita
noudattaa.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä akkua räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi
sytyttää pölyn tai höyryt.
• Älä koskaan pakota akkua laturiin.
Älä muokkaa akkuyksikköä millään
tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa
vakavan henkilökohtaisen vaurion.
• Lataa akkuyksiköt vain määritetyillä DEWALT
latureilla.
• ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin
nesteisiin.
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä
paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai
ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai
metallirakennuksissa).
• Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku on ladattu täyteen
ennen käyttöä.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata
akkuyksikköä mistään syystä. Jos
akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä
riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä.
Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon
on osunut terävä isku, joka on pudotettu
tai vahingoittunut millään tavalla (esim.
lävistetty naulalla, isketty vasaralla,
astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet
akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon
kierrätystä varten.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
aseta se vakaalle alustalle kyljelleen,
jotta se ei aiheuta putoamis- tai
kompastumisvaaraa. Kookkaalla
akulla varustetut työkalut voidaan jättää
pystyasentoon, mutta ne kaatuvat
helposti.
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele
heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa
silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys
lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten
orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen
seosta.
83
SUOMI
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Kuljetus
DEWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien
teollisuudenalaa koskevien ja lakisääteisten
kuljetusmääräyksien vaatimukset, niihin
kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten
aineiden kansainvälisen merikuljetussäännöstön
(IMDG) määräykset sekä eurooppalainen
sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut
on testattu YK:n vaarallisen tavaran suosituksien
osion 38.3 mukaisesti koskien testausohjeita ja
testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DEWALT-akun kuljetusta ei
luokitella täysin säännöstelty luokan 9 vaaralliseksi
materiaaliksi. Luokan 9 kuljetus on yleensä tarpeen
kahdessa eri tilanteessa::
1. Useamman kuin kahden DEWALT-litiumioniakun
kuljetus lentorahdilla, kun pakkaus sisältää vain
akkuja (ei työkaluja), ja
2. Yli 100 wattitunnin (Wh) energialuokan omaavan
litiumioniakun kuljetus. Wattitunnit on merkitty
kaikkien litiumioniakkujen pakkaukseen.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus,
kuljettajien vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä
pakkausta, merkkiä/merkintää sekä dokumentaatiota
koskevista määräyksistä.
Akkujen kuljetus voi johtaa tulipaloon, jos akkunavat
pääsevät vahingossa kosketuksiin johtaviin
materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa tulee varmistaa,
että akkujen navat on suojattu ja eristetty hyvin
materiaaleista, jotka voivat päästä niihin kosketuksiin
ja aiheuttaa oikosulun.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku
on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa
paikassa irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin
tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Tässä käyttöohjeessa käytettävien kuvakkeiden
lisäksi latauslaitteessa ja akussa käytetään seuraavia
kuvakkeita:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä
tiedoissa.
Akkua ladataan.
Akku on ladattu.
Akku on viallinen.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Älä altista vedelle.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä
uskossa ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan
luontihetkellä. Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei
kuitenkaan anneta. Ostajan vastuulla on taata, että
toiminta on soveltuvien määräyksien mukaista.
Vaihdata vialliset akut heti.
Akkuyksikkö
Käytettäväksi vain ulkona.
AKKUTYYPPI
DCL060 toimii 18 V:n XR-litiumioniakulla.
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 ja
DCB185 -akkuja voidaan käyttää. Katso lisätietoja
kohdasta Tekniset tiedot.
84
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Toimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
SUOMI
DEWALT-laturi on kaksoiseristetty
EN 60335 -standardin mukaisesti; siksi
siinä ei tarvita maadoitusjohtoa.
Lataa DEWALT-akut ainoastaan
yhteensopivilla DEWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DEWALTakkuja ladataan DEWALT-laturilla, akut
voivat räjähtää tai aiheuttaa muita
vaaratilanteita.
Jos syöttökaapeli on vioittunut, se on vaihdettava
DEWALT-palveluorganisaation kautta saatavaan
erikoisvalmisteiseen kaapeliin.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Jatkojohdon käyttö
1 työvalo
Jatkojohtoa ei tule käyttää, ellei se ole aivan
välttämätöntä. Käytä hyväksyttyä jatkojohtoa,
joka soveltuu laturin syöttötehoon (katso tekniset
tiedot). Johtimen pienin sallittu koko on 1,5 mm2;
suurin sallittu pituus on 30 m.
1 käyttöohje
Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
VAROITUS: Käyttäminen liian
alhaisella jännitteellä voi aiheuttaa
ylikuumenemisen. Liian pitkä sähköjohto
voi ylikuumentua.
• Tarkista, onko työvalossa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Muutoin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. Virtanuppi
b. Kahva
c. Akkuportti
d. Kääntyvä pää
e. Polttoainemittarin painike
KÄYTTÖTARKOITUS
DCL060-työvalo on suunniteltu käytettäväksi
valonlähteenä.
DCL060-työvalo on ammattikäyttöön tarkoitettu
laite. ÄLÄ anna lasten koskea laitteeseen.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
Sähköturvallisuus
Työvalo toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina,
että akkupakkauksen jännite vastaa tehokilvessä
annettua arvoa. Tarkista myös, että laturin jännite
vastaa verkkojännitettä.
KÄYTTÖ
Akun asentaminen ja poistaminen
HUOMIO: Varmista, että lampun pää on
OFF-asennossa, ennen kuin laitat akun,
jotta vältät silmien loukkaantumisen.
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku on ladattu täyteen.
Asenna akku työvaloon laittamalla akku
akkuporttiin (c). Varmista, että akku on tiiviisti
paikoillaan.
Poista akku työvalosta painamalla ja pitämällä
akun vapautuspainikkeita painettuina ja vapauta ne
sitten. Lataa akku laittamalla se DEWALT-laturiisi.
DEWALT-laturit on suunniteltu erityisakkuja varten.
Luettelo yhteensopivista akuista ja latureista on
Teknisissä tiedoissa.
TASOMITTARILLA VARUSTETUT AKUT (KUVA 1)
Joissakin DEWALT-akuissa on tasomittari, jossa
on kolme vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot
osoittavat akun jäljelle jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä
tasomittarin painiketta (e) alhaalla. Jokin kolme
vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy
osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran
taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason
ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun
toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien,
lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan.
85
SUOMI
Käyttö (kuva 1)
1. Laita työvalo vakaalle, tasaiselle tasolle niin, että
valo nojaa kumijalkoihinsa, ja sijoita lamppu
haluamallasi tavalla.
2. Pidä yhdellä kädellä tiukasti kiinni kahvasta
(b) ja käännä toisella kädellä virtakytkintä (a)
vastapäivään sytyttääksesi työvalon. Käännä
kytkintä kohdistaaksesi valon haluttuun
kulmaan. Kääntyvä pää (d) pyörii 0–90°:een
välillä.
3. Kun et enää tarvitse työvaloa, kohdista
vritakytkimen urat ja sammuta työvalo.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Kääntyvä pää kuumenee käytön aikana.
Älä koske kääntyvään päähän, kun
työvalo on päällä tai välittömästi käytön
jälkeen.
VAROITUS: Kun akku on kokonaan
tyhjentynyt, yksikkö sammuu
välittömästi. Työvalo EI himmene,
kun akku lähenee tyhjenemistä. Jotta
pienennät loukkaantumisen vaaraa, pidä
aina vara-akku tai toinen valonlähde
varalla, jos tilanne sitä vaatii.
Työvalon kantaminen
Kun kannat työvaloa ja akku on paikallaan, pidä
toista kättä kahvalla ja toista yksikön takana niin,
että kumijalka osoittaa kohti lattiaa.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi aseta
suunnanvaihtopainike
lukitusasentoon tai katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa. Sisällä ei ole
mitään huollettavia osia.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
86
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
LATAUSLAITTEEN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Irrota
pistoke sähköpistorasiasta ennen
puhdistamista. Voit poistaa lian ja
rasvan latauslaitteen ulkopinnasta
pyyhkimällä kankaalla tai harjaamalla
pehmeällä muulla kuin metallista
valmistetulla harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
SUOMI
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALThuoltokorjaamon tiedot ottamalla yhteyden
lähimpään DEWALT-toimipisteeseen. Yhteystiedot
ovat tässä käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä
palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU.
com.
Ladattava akku
Jos akun teho heikkenee, se on ladattava. Kun
akku on tullut elinkaarensa päähän, toimita se
kierrätykseen ympäristöystävällisellä tavalla.
• Käytä laitetta, kunnes akku tyhjenee. Irrota akku
laitteesta.
• Li-Ion-akut ovat kierrätettäviä. Vie
ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
87
SVENSKA
SLADDLÖS ARBETSLAMPA
DCL060
Gratulerar!
Du har valt en DEWALT produkt. Mångårig
erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation
gör DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
professionella elverktygsanvändare.
Tekniska data
Batteri
VDC
Vikt (endast enhet)
kg
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
VDC
Ah
kg
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
kg
Laddare
Elnätets spänning VAC
Batterityp
Ungefärlig
min
laddningstid
för batteripaket
Vikt
88
25
(1,3 Ah)
55
(3,0 Ah)
kg
60
(1,3 Ah)
140
(3,0 Ah)
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
Definitioner: Säkerhetsföreskrifter
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
Laddare
Elnätets spänning VAC
Batterityp
Ungefärlig
min
laddningstid
för batteripaket
Vikt
DCL060
18
Li-Ion
1,5
Laddare
Elnätets spänning VAC
Tipo de batería
Ungefärlig
min
40
carga de los
(1,3 Ah)
för batteripaket
90
(3,0 Ah)
Vikt
kg
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
Definitionerna nedan beskriver allvarlighetsgraden
för vart och ett av signalorden. Vänligen läs
bruksanvisningen och notera dessa symboler.
FARA: Anger en situation av
omedelbar fara som, om den inte
undviks, kommer att resultera i dödsfall
eller allvarlig skada.
VARNING: Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i dödsfall eller allvarlig
skada.
OBSERVER: Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i lindrig eller måttlig
skada.
OBSERVER: Angett utan
säkerhetsvarningssymbolen anger en
situation av potentiell fara som, om den
inte undviks, kan resultera i materiell
skada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger brandfara.
Viktiga Säkerhetsregler
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
1. VARNING! När du använder DCL060
arbetslampa bör grundläggande
försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive
följande:
a. Läs alla instruktioner innan du använder
DCL060 arbetslampa.
b. För att minska risken för personskada är
noggrant överinseende nödvändigt när ett
arbetsljus används nära barn.
SVENSKA
c. Använd endast tillsatser som
rekommenderas eller säljs av tillverkaren.
d. Använd inte utomhus.
e. För att minska risken för elektrisk stöt, lägg
inte arbetsljuset i vatten eller annan vätska.
Placera eller förvara inte arbetsljuset där
det kan falla eller dras ner i ett kar eller en
diskbänk.
f. Använd endast den laddare som
tillhandahålls av tillverkaren.
Säkerhetsregler för
Arbetsbelysningar
VARNING! Brandfara. Du ska
inte använda arbetsbelysningen i
explosiva miljöer, så som i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
Gnistor kan orsaka brand och därmed
personskador.
• Synen kan försämras när man tittar direkt in i
ljuset.
• Utsätt inte ljuset för våta eller fuktiga områden.
Använd endast på torra platser. Låt inte någon
vätska komma inuti arbetsljuset. Dränk inte
arbetsljuset i någon vätska.
• Arbetsljuset är avsett för hushålls- och
kommersiell användning.
• Innan du använder batteriet, läs alla instruktioner
och varnande märken på batteripaketet och
produkten för användning av batteripaketet.
• Placera inga föremål ovanpå
arbetsbelysningen eller placera
arbetsbelysningen på en mjuk yta som kan
tänkas blockera ventilationsspringorna och
resultera i för mycket intern värme. Placera
arbetsbelysningen på en plats långt bort från
en eventuell värmekälla.
• Använd inte arbetsbelysningen om den
har fått ett hårt slag, tappats eller på annat
sätt blivit skadad. Ta den till ett godkänt
servicecenter.
• Ta inte isär arbetsbelysningen. Ta den till
ett godkänt servicecenter när service eller
reparation behövs. Felaktig återmontering
kan resultera i risk för elektrisk stöt, dödande
elchock eller eldsvåda.
• Ta bort batteriet innan du försöker att
rengöra arbetslampan
• DCL060 fungerar på likström (DC) via ett
fulladdat 18 V batteri. Använd inte någon
annan spänning.
Inneboende risker
• Följande risker är naturligt förekommande vid
användningen av detta redskap:
– Nedsatt syn när man tittar direkt in i ljuset
– Brännskador vid kontakt med heta ytor
Etiketter på Arbetsbelysning
Följande bildikoner visas på arbetsbelysningen:
• Denna apparat är inte avsedd för användning av
personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska,
sensoriska eller mentala förmågor, eller har
brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte
har fått överinseende eller instruktion rörande
användningen av apparaten av en person som
är ansvarig för deras säkerhet.
Läs instruktionshandbok före användning.
Het yta. Risk för brännskador. Vidrör inte.
Titta inte direkt in i ljuskällan
• Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte
leker med apparaten.
Använd inte i närheten av eld.
VARNING! Fara för stöt. Låt inte någon
vätska komma inuti arbetsljuset. Elektrisk
stöt kan uppstå.
• Utsätt inte arbetsbelysningen för regn eller
snö.
• Använd endast en riktig förlängningssladd
som behövs för att driva laddaren.
Användning av en oriktig förlängningssladd
skulle kunna resultera i brandrisk, elektrisk stöt
eller dödande elchock.
DATUMKODPLACERING
Datumkoden som också inkluderar tillverkningsår
finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2014 XX XX
Tillverkningsår
• Placera arbetsbelysningen på en plats långt bort
från en eventuell värmekälla.
89
SVENSKA
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual
innehåller viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för
DCB105, DCB107 och DCB112 batteriladdare.
• Innan laddaren används läs igenom alla
instruktioner och varningar om laddaren,
batteripaket och produkten för användning av
batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen
vätska komma in i laddaren. Det kan
resultera i elektriska stötar.
VARNING: Risk för brännskador. För att
minska risken för skador ladda endast
DEWALT laddningsbara batteripaket.
Andra typer av batterier kan överhettas
och brista vilket kan resultera i
personskador och egendomsskador.
Ladda inte icke-laddningsbara batterier.
SE UPP: Barn bör övervakas för
att garantera att de inte leker med
apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden
när laddaren är inkopplad i eluttaget
kan den kortslutas av främmande
föremål. Främmande föremål som är
ledande såsom, men inte begränsat
till, slipdamm, metallspån, stålull,
aluminiumfolie eller ansamling av
metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån
laddaren från eluttaget när det inte finns
något batteripaket i hålrummet. Koppla
ifrån laddaren vid rengöring.
• Försk INTE att ladda batteripaketet med
någon annan laddare än den som tas upp i
denna manual. Laddaren och batteripaketet är
speciellt konstruerade att fungera tillsammans.
• Dessa laddaren är inte avsedda att
användas för annat än laddning av DEWALT
laddningsbara batterier. All annan användning
kan resultera i barndrisk, elektriska stötar eller
död med elektrisk ström.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra i själva kontakten och inte i sladden när
laddaren kopplas ur. Detta kommer att minska
risken för skador på den elektriska kontakten
och sladden.
• Se till att sladden placeras så att ingen går
på den, snubblar på den eller att det på
annat sätt riskerar att skadas eller påfrestas.
• Använd inte förlängningssladd såvida inte
det är absolut nödvändigt. Användning av en
90
olämplig förlängningssladd kan resultera i risk
för brand. elektriska stötar eller död av elektrisk
ström.
• När en laddare hanteras utomhus, gör
detta alltid på en torr plats och använd
en förlängningssladd som är avsedd för
utomhusbruk. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken
för elektrisk stöt.
• Blockera inte ventilationsöppningarna
på laddaren. Ventilationsöppningarna
är placerade ovanpå och på sidorna av
laddaren. Placera laddaren undan från alla heta
källor.
• Använd inte laddaren med skadad sladd
eller kontakt. Om strömsladden skadas måste
den bytas omedelbart at tillverkaren, dess
serviceombud eller liknande kvalificerad person
för att förhindra alla faror.
• Använd inte laddaren om den utsatts för
skarpa stötar, tappats eller skadats på annat
sätt. Ta den till ett auktoriserat servicecenter.
• Demontera inte laddaren, ta den till ett
auktoriserat servicecenter när service eller
reparation behövs. Felaktig montering kan
resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall via
elektricitet eller brand.
• Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den
regörs. Detta kommer att minska risken för
elektriska stötar. Borttagning av batteripaketet
kommer inte att minska risken.
• Försök ALDRIG att ansluta två laddare
tillsammans.
• Laddaren är konstruerad för att arbeta med
standard 230V hushållsström. Försök inte att
använda någon annan spänning. Detta gäller
inte för billaddaren.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DCB105, DCB107 och DCB112 laddarna
accepterar 10,8 V, 14,4 V och 18 V XR li-jon
(DCB123, DCB125, DCB127, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 och
DCB185) batteripaket.
Dessa laddare kräver inga inställningar och är
skapade för att vara så enkla som möjligt att
hantera.
Laddningsprocedur (fig. 2)
1. Koppla in laddaren i lämpligt uttag innan
batteripaketet sätts i.
SVENSKA
2. Sätt i batteripaketet i laddaren, se till att paketet
är helt isatt i laddaren. Den röda (laddar) lampan
börjar blinka kontinuerligt för att indikera att
laddningsprocessen har startat.
3. Det går att se när laddningen är klar genom
att en röd lampa lyser kontinuerligt. Batteriet är
fulladdat och kan nu användas eller lämnas i
laddaren.
OBS: För att garantera maximal prestanda och
livslängd för Li-jon- batterier bör batteriet laddas fullt
innan första användning.
Laddning
Se nedanstående tabell angående batteriets
laddningsstatus.
Laddningsindikatorer: DCB105
laddar
–– –– –– –– –– –– ––
helt uppladdat
––––––––––––––––––––
het/kall paketfördröjning ––– • ––– • ––– • –––
byt ut batteripaketet
••••••••••••••
Laddningsindikatorer: DCB107, DCB112
Ett kallt batteri kommer att ladda med ungefär
halva hastigheten mot ett varmt batteri. Batteriet
kommer att laddas med en lägre hastighet genom
hela laddningscykeln och kommer inte att återgå till
maximal laddningshastighet även om batteriet blir
varmt.
ENDAST LITIUM-JON-BATTERI
XR Li-jon-verktyg är konstruerade med ett
elektroniskt skyddssystem som kommer att skydda
batteriet mot överladdning, överhettning eller kraftig
urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om
det elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om
detta sker placera Li-jon-batteriet i laddaren tills det
är fulladdat.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte fulladdat direkt från kartongen.
Innan batteripaketet och laddaren används, läs
igenom säkerhetsinstruktionena nedan och följ
laddningsproceduren som anges.
laddar
–– –– –– –– ––
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
helt uppladdat
––––––––––––––
• Ladda inte eller använd batteripaketet i
explosiv atmosfär, såsom i närheten av
brännbara vätskor, gaser eller damm.
Isättning och borttagning av batteripaketet från
laddaren kan antända dammet eller ångorna.
het/kall paketfördröjning* –– –– –– –––––
* DCB107, DCB112: Den röda lampan fortsätter
att blinka, men en gul indikatorlampa kommer
att lysa under denna operation. När batteriet
har nått lämplig temperatur kommer den gula
lampan att slockna och laddaren återupptar
laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte
att ladda ett felaktigt batteri. Laddaren kommer
att indikera ett felaktigt batteri genom att vägra
att tända eller genom att visa blinkmönster för
problembatteri eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är
problem med en laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa
laddaren och batteripaketet hos ett auktoriserat
servicecenter.
VARM/KALL FÖRDRÖJNING
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett
eller för kallt, kommer den automatiskt att starta en
varm/kall fördröjning och avbryta laddningen tills
batteriet har nått en lämplig temperatur. Laddaren
växlar sedan automatiskt till laddningsläge. Denna
funktion garanterar maximal batterilivslängd.
• Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren.
Modifiera inte batteripaketet på något
sätt så att det passar i en icke-kompatibel
laddare då batteripaketet kan brista och
orsaka allvarliga personskador.
• Ladda endast batteripaketet i därför avsedd
DEWALT laddare.
• Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan
vätska.
• Förvara inte eller använd verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
kan nå upptill eller överstiga 40 °C (såsom
utomhusskjul eller metallbyggnader under
sommaren).
• För bästa resultat se till att batteripaketet är
fulladdat innan det används.
VARNING: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets hölja spricker eller är
skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa
inte, tappa eller skada batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket som fått
en kraftig stöt, tappats, körts över
91
SVENSKA
eller skadats på något annat sätt (t.ex.
genomborrad av en spik, träffad av en
hammare, klivits på). Det kan resultera
i elektriska stötar eller dödsfall av
elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för
återvinning.
SE UPP! När det inte används,
placera verktyget på sin sida, på
en stadig yta, där det inte kommer
att orsaka fara för snavande eller
fallande. Vissa verktyg med stora
batteripaket kommer att stå upprätt på
batteripaketet, men kan lätt slås omkull.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(LI-JON)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt
med huden, tvätta omedelbart området
med mild tvål och vatten. Om batterivätskan
kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills
irritationen upphör. Om medicinsk omsorg
behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och
litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll
frisk luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk
vård.
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
Transport
DEWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga
regler för transport av farligt gods som stipuleras
av industrin och rättsliga normer, vilket omfattar
FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations
(IATA) regelverk vid transport av farligt gods, de
internationella föreskrifterna om transport av
farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av
farligt gods på väg (ADR). Litiumjon -celler och
-batterier har klassificerats enligt testresultaten och
de fastställda kriterierna i delavsnitt 38.3 i FN:s
testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta instanser kommer transporten av ett
DEWALT batteripaket att undantas från klassificering
som helt reglerad försändelse av klass 9 farligt
92
gods. I allmänhet insisterar man i följande två fall på
transport enligt klass 9:
1. Flygtransport av över två DEWALT
litiumjonbatteripaket, när paketet innehåller
endast batteripaket (inga verktyg) och
2. Alla försändelser som innehåller
litiumjonbatterier med en kapacitet på över
100 watt-timmar (Wh). Alla litiumjonbatterier
har kapaciteten i watt-timmar angiven på
batteripaketet.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som
undantagen eller helt reglerad, är det avsändaren
som har ansvaret för att de aktuella bestämmelserna
gällande förpackning, etikettering/märkning och
dokumentation uppfylls.
Transport av batterier kan leda till eldsvåda om
batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt med
ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från
material som eventuellt kan komma i kontakt med
dem och orsaka kortslutning.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken
är given enligt bästa vetande och har ansetts vara
korrekt vid tidpunkten som dokumentet skrevs. Trots
det ges ingen uttrycklig eller underförstådd garanti.
Det är på köparens eget ansvar att de åtgärder som
vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Batteripaket
BATTERITYP
DCL060 fungerar med ett 18 volts XR Li-jon-batteri.
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
och DCB185 batteripaket kan användas. Se
Tekniska data för mer information.
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att
förvara ett fulladdata batteripaket på en kall och
torr plats utan laddare för optimalt resultat.
OBSERVERA: Batteripaket bör inte förvaras helt
urladdade. Batteripaketet behöver laddas innan det
används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Som tillägg till de piktografier som används i
denna handbok visar etiketterna på laddaren och
batteripaketet följande piktografier:
SVENSKA
Beskrivning (fig. 1)
Läs instruktionshandbok före
användning.
Se Tekniska data angående
laddningstid.
VARNING! Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
a. På/av-vred
b. Handtag
c. Batteriuttag
Batteriladdning.
Batteriet laddat.
d. Ledad överdel
n. Bränslemätarknapp
AVSEDD ANVÄNDNING
Batteriet defekt.
Het/kall paketfördröjning.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Utsätt inte för vatten.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart
byts ut.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Endast för användning inomhus
Kassera batteripaketet med vederbörlig
hänsyn till miljön.
Ladda endast DEWALT batteripaket med
avsedda DEWALT laddare. Laddning av
batteripaket med andra än de avsedda
DEWALT batterierna med en DEWALT
laddare kan göra att de brister eller så
kan det leda till farliga situationer.
Bränn inte batteripaketet.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Arbetsbelysning
1 Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på
arbetsbelysningen, på delar eller tillbehör som
kan tänkas ha uppstått under transporten.
DCL060 arbetslampa är utformad för att använda
som en ljuskälla.
DCL060 arbetslampa är en professionell apparat.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Övervakning krävs när oerfarna användare använder
detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
Elsäkerhet
Arbetslampan har konstruerats för endast en
spänning. Kontrollera alltid att batteripaketets
spänning motsvarar spänningen på märkplåten.
Försäkra dig också om att laddarens spänning
motsvarar elnätets spänning.
Din DEWALT-laddare är dubbelisolerad
i enlighet med standard EN 60335 och
behöver därför inte en jordad sladd.
Om elsladden är skadad, måste den bytas ut
mot en specialgjord sladd, som finns att få från
DEWALTS serviceorganisation.
Användning av förlängningssladd
Använd en godkänd förlängningssladd som
är lämpad laddarens elintag (se tekniska
upplysningar). Minimum ledningsstorlek är
1,5 mm2; maximal längd är 30 m.
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden
fullständigt.
VARNING! Att använda utrustningen
vid låg spänning kan göra att den
överhettas. Att använda en alltför lång
förlängningssladd kan göra att sladden
överhettas.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
93
SVENSKA
ANVÄNDNING
Montering och borttagning av batteri
VARNING: Se till att lamphuvudet är i
avstängt läge innan du sätter i batteriet
för att undvika att skada ögonen.
NOTERA: För bästa resultat se till att batteriet är
fulladdat.
Så här sätter du i batteriet i arbetslampan, sätt
i batteriet i batterifacket (c). Se till att batteriet sitter
ordentligt på plats.
För att ta bort batteriet ur arbetslampan, tryck
och håll nere batterifrigöringsknappen på batteriet
och ta bort. det Ladda batteriet genom att sätta
in det i din DEWALT-laddare. DEWALT-laddare är
utformade för specifika batterier. För en lista över
kompatibla batterier och laddare, se Tekniska data.
BRÄNSLEMÄTARE BATTERIPAKET (FIG. 1)
Vissa DEWALT batteripaket inkluderar en
bränslemätare vilket består av tre gröna LED-lampor
som indikerar laddningsnivån som finns kvar i
batteripaketet.
För att aktivera bränslemätaren, tryck in och håll
kvar bränslemätarknappen (e). En kombination
av de tre LED-lamporna kommer att lysa för att
ange kvarvarande laddningsnivå. När laddningen i
batteriet är under den användbara gränsen kommer
inte bränslemätaren att lysa och batteriet behöver
laddas.
OBSERVERA: Bränslemätaren är endast
en indikering på laddning som finns kvar i
batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat på
produktkomponenter, temperatur och
slutanvändarens användning.
VARNING: Risk för brännskada.
Den ledade överdelen blir varm vid
användning. Rör inte den ledade
överdelen när arbetslampan är på eller
direkt efter användning.
VARNING: När batteriet är helt urladdat
kommer enheten omedelbart stängas
av. Arbetslampan KOMMER INTE
tona ned när batteriet närmar sig full
urladdning. För att minska risken för
skador, ha alltid har ett reservbatteri
eller sekundär belysning tillgänglig om
situationen så kräver.
Bära arbetslampan
När du bär arbetslampan med ett batteri installerat,
använd en hand på handtaget och en hand på
baksidan av enheten, med gummifötterna pekande
ner mot golvet.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DEWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, placera
framåt/bakåt-knappen låst position
eller stäng av verktyget och koppla
bort batteripaketet innan du gör
några justeringar eller tar bort/
installerar tillsatser eller tillbehör.
En oavsiktlig igångsättning kan orsaka
personskada.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara. Det
finns inga servicebara delar på insidan.
Användning (fig. 1)
1. Placera arbetslampan på en stabil och plan yta,
låt den stå på sina gummifötter och placera den
på önskat sätt.
2. Använd ena handen för att säkert hålla i
handtaget (b), använd den andra handen för att
vrida på/av-vredet (a) moturs om du vill stänga
av arbetslampan. Vrid vredet tills lampans
ljusvinkel når önskat läge. Den ledade överdelen
(d)roterar mellan 0 ° och 90 °.
3. När du är klar med arbetslampan, rikta
in på/av-vredets skåror för att stänga av
arbetslampan.
94
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
SVENSKA
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget; sänk
aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
RENGÖRINGSINSTRUKTIONER FÖR LADDARE
VARNING: Fara för stöt. Koppla bort
laddaren från växelströmsuttaget före
rengöring. Smuts och fett kan avlägsnas
från laddarens exteriör genom att
använda en trasa eller en mjuk ickemetallisk borste. Använd inte vatten eller
några rengöringslösningar.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DEWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DEWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
Uppladdningsbart batteripaket
Detta batteripaket för långvarigt bruk måste laddas
upp när det inte åstadkommer tillräcklig effekt på
arbetsmoment som det lätt kunde klara tidigare. Vid
slutet av dess tekniska livslängd, kassera det med
vederbörlig hänsyn till vår miljö:
• Kör slut på batteripaketet helt och hållet, och ta
därefter ut det ur verktyget.
• Li-jon celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på
en återvinningsstation. De insamlade
batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från
DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
95
TÜRKÇE
UZUN ÖMÜRLÜ KABLOSUZ ÇALIŞMA
LAMBASI DCL060
Tebrikler!
Şarj Cihazı
Bir DEWALT ürünü seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel ürün alet kullanıcıları için
en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
DCL060
VDC
18
Li-İyon
Ağırlık (sadece ünite)
kg
1,5
DCB180
DCB181
DCB182
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Akü tipi
Voltaj
VDC
18
18
18
Kapasite
Ah
3,0
1,5
4,0
Ağırlık
kg
0,64
0,35
0,61
DCB183
DCB184
DCB185
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Akü
Akü tipi
Voltaj
VDC
18
18
18
Kapasite
Ah
2,0
5,.0
1,3
Ağırlık
kg
0,40
0,62
0,35
Ana şebeke voltajı
VAC
Şarj Cihazı
DCB105
Akü tipi
230 V
Li-Ion
Bataryaların
yaklaşık şarj
olma süreleri
min
Ağırlık
kg
25
(1,3 Ah)
55
(3,0 Ah)
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
VAC
230 V
Akü tipi
Li-Ion
Bataryaların
yaklaşık şarj
olma süreleri
min
Ağırlık
kg
40
(1,3 Ah)
90
(3,0 Ah)
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
0,36
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Pil
Akü
DCB112
Ana şebeke voltajı
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü için şiddet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Güvenlik alarmı
simgesi olmaksızın kullanılırsa,
engellenmemesi halinde mal zararı
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir
0,49
Önemli Güvenlik Kuralları
Şarj Cihazı
DCB107
Ana şebeke voltajı
VAC
Akü tipi
Li-Ion
Bataryaların
yaklaşık şarj
olma süreleri
min
Ağırlık
kg
96
1. UYARI! DCL060 çalışma lambasını
kullanırken, başta aşağıdakiler olmak üzere
temel tedbirler her zaman alınmalıdır:
230 V
60
(1,3 Ah)
140
(3,0 Ah)
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
a. DCL060 çalışma lambasını kullanmadan
önce tüm talimatları okuyun.
b. Yaralanma riskini azaltmak için çalışma
ışığı çocukların yanında kullanılırken yakın
nezaret gereklidir.
TÜRKÇE
c. Sadece üretici firma tarafından önerilen
veya satılan aksesuarları ve parçaları
kullanın.
d. Dış mekanlarda kullanmayın.
e. Elektrik çarpması riskini azaltmak için
çalışma ışığını su veya başka sıvıların
içine koymayın. Çalışma ışığını devrilerek
küvet veya lavaboya düşebilecek yerlere
koymayın ya da depolamayın.
f. Yalnızca üretici firma tarafından verilen şarj
cihazını kullanın.
Çalışma Işıkları Güvenlik
Kuralları
UYARI: Yangın tehlikesi. Çalışma
lambasını, yanıcı sıvılar, gazlı
veya patlayıcı ortamlar yakınında
kullanmayın. İç kıvılcımlar dumanı
tutuşturup yaralanmalara neden
olabilir.
• Doğrudan ışığa bakıldığında, görme
bozuklukları yaşanabilir.
• Işığı ıslak veya nemli alanlara maruz
bırakmayın. Sadece kuru ortamlarda kullanın.
Herhangi bir sıvının çalışma ışığının içine
girmesine izin vermeyin. Çalışma ışığını hiçbir
sıvıya daldırmayın.
• Çalışma ışığı evde ve ticari kullanım amacıyla
tasarlanmıştır.
• Pili kullanmadan önce, pil ve pili kullanan ürün
üzerindeki tüm talimatları ve uyarı etiketlerini
okuyun.
• Bu cihazın, güvenliklerinden sorumlu kişi
tarafından nezaret edilmediği veya cihazın
kullanımına ilişkin eğitim verilmediği takdirde
çocuklar da dahil olmak üzere fiziksel, duyusal
veya zihinsel engelli ya da tecrübe ve bilgisi
olmayan kişiler tarafından kullanılmaması
gerekmektedir.
• Cihazla oynamadıklarından emin olmak için
çocuklar kontrol altında bulundurulmalıdır.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Herhangi bir sıvının çalışma ışığının
içine girmesine izin vermeyin. Elektrik
çarpmasına yol açabilir.
• Çalışma ışığını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
kullanılması, yangına, elektrik şokuna veya
elektrikle ölüme yol açabilir.
• Çalışma ışığını tüm ısı kaynaklarının uzağına
konumlandırın.
• Çalışma ışığının üzerine herhangi bir
nesne yerleştirmeyin veya çalışma ışığını,
havalandırma deliklerini kapatabilecek ve
aşırı iç ısınmaya yol açabilecek yumuşak
bir yüzeye yerleştirmeyin. Çalışma
ışığını tüm ısı kaynaklarının uzağına
konumlandırın.
• Sert bir darbe almışsa, düşmüşse veya
herhangi bir şekilde zarar görmüşse
çalışma ışığını çalıştırmayın. Cihazı yetkili bir
servis merkezine götürün.
• Çalışma ışığının içini açmaya çalışmayın.
Servis veya onarım gerekirse yetkili bir
servis merkezine götürün. Hatalı olarak
yeniden monte edilmesi, elektrik şoku,
elektrikle ölüm veya yangın gibi risklere yol
açabilir.
• Çalışma ışığını temizlemeye çalışmadan
önce pili çıkarın.
• DCL060 doğrudan akım (DC) ile, tam
olarak şarj edilmiş bir 18V batarya
aracılığıyla çalışır. Başka voltaj kullanmayın.
Kalan riskler
• Aşağıdaki riskler bu cihazı kullanmanın
özünde mevcuttur:
– ışığa bakıldığında görme bozukluğu
– sıcak yüzeye temas edilmesi nedeniyle
yanıklar
Çalışma Işığı üzerindeki
Etiketler
Çalışma ışığı üzerinde aşağıdaki etiketler
bulunmaktadır:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Sıcak yüzey. Yanık riski. Dokunmayın.
Doğrudan ışık kaynağına bakmayın.
Ateşe yakın kullanmayın.
• Sadece, şarj cihazını çalıştırmak için
gerekli olan uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Uygun olmayan uzatma kablosunun
97
TÜRKÇE
TARİH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu gövde yüzeyine
basılıdır.
Örnek:
2014 XX XX
İmalat Yılı
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz, DCB105,
DCB107 ve DCB112 şarj cihazlarıyla ilgili önemli
güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının,
akünün ve üründe kullanılan akünün
üzerindeki talimatları ve uyarıcı işaretleri
okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Şarj cihazının içine sıvı kaçmasına izin
vermeyin. Elektrik çarpmasına neden
olabilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, yalnızca DEWALT
şarjlı akü takımlarını şarj edin. Diğer tip
aküler aşırı ısınabilir ve yaralanmalara
veya maddi hasara neden olabilecek
şekilde patlayabilir. Yeniden şarj
edilemeyen aküleri şarj etmeyin.
DİKKAT: Cihazla oynamadıklarından
emin olmak için çocuklar gözetim
altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj
cihazı güç kaynağına takılıyken,
yabancı maddeler tarafından kısa
devre yapılabilir. Bunlarla sınırlı
olmamak kaydıyla iletken nitelikteki
taşlama tozu, metal yongalar, çelik
yünü, alüminyum folyo veya metal
parçacık birikimi gibi yabancı maddeler
şarj cihazının yuvalarından uzak
tutulmalıdır. Yuvada akü yokken
şarj cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini
temizlemeden önce çıkarın.
• Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından
başka cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN.
Şarj cihazı ve akü özellikle birlikte çalışacak
şekilde tasarlanmıştır.
• Bu şarj cihazları DEWALT şarjlı akülerini
şarj etmekten başka kullanımlar için
tasarlanmamıştır. Başka kullanımlar yangın
veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
98
• Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
• Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan
değil fişten tutarak çekin. Bu, elektrik fişine
ve kablosuna hasar verilmesi riskini azaltır.
• Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara
ve gerginliğe maruz kalmayacak şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
• Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu
kullanımı yangın veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
• Şarj cihazını açık ortamlarda çalıştırırken
her zaman kuru bir mekan sağlayın ve
açık havada kullanmaya uygun bir uzatma
kablosu kullanın. Açık havada kullanıma
uygun bir kablonun kullanılması elektrik
çarpması riskini azaltır.
• Şarj cihazı üzerindeki havalandırma
yuvalarını tıkamayın. Havalandırma yuvaları
şarj cihazının üst ve yan kısımlarına
yerleştirilmiştir. Şarj cihazını herhangi bir ısı
kaynağından uzaktaki bir yere koyun.
• Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle
çalıştırmayın. Güç kablosunun hasar
görmesi halinde, kablo herhangi bir tehlikenin
önlenmesi için üretici, servis temsilcisi veya
benzer yetkili bir kişi tarafından derhal
değiştirilmelidir.
• Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa,
düştüyse veya herhangi bir şekilde hasar
gördüyse çalıştırmayın. Yetkili bir servis
merkezine götürün.
• Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım
gerektiğinde yetkili bir servis merkezine
götürün. Yanlış yeniden takma elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
• Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan
önce şarj cihazının fişini prizden çekin.
Bu, elektrik çarpması riskini azaltır. Aküyü
çıkarmak bu riski azaltmaz.
• ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya
çalışmayın.
• Şarj cihazı standart 230 V mesken elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Cihazı başka bir voltajla kullanmaya
çalışmayın. Bu araba şarj cihazı için geçerli
değildir.
TALİMATLARI SAKLAYIN
TÜRKÇE
Şarj Cihazları
DCB105, DCB107 ve DCB112 şarj aletleri 10,8 V,
14,4 V ve 18 V XR Li-Ion (DCB123, DCB125,
DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 ve DCB185) bataryalarla
uyumludur.
Bu şarj cihazının ayara ihtiyacı yoktur
ve olabildiğince kolay çalıştırılmak üzere
tasarlanmıştır.
Batarya Şarj Prosedürü
(Şekil 2)
1. Bataryayı takmadan önce şarj cihazını uygun
prize takın.
2. Akü takımını şarj cihazına takın, paketin şarj
cihazına tamamen oturduğundan emin olun.
Sürekli yanıp sönen kırmızı (şarj) ışık, şarj
işleminin başladığını gösterir.
3. Şarjın tamamlandığı, kırmızı ışığın sürekli
yanmasıyla belirtilir. Batarya tam olarak şarj
edildikten sonra hemen kullanılabilir veya şarj
cihazındaq bırakılabilir.
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum
performans almak ve bataryaların kullanım ömrünü
uzatmak için, kullanmadan önce tam olarak şarj
edin.
Şarj İşlemi
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki tablolara
bakın.
Şarj göstergeleri: DCB105
şarj oluyor
–– –– –– –– –– –– ––
tamamen şarj
oldu
––––––––––––––––––––
sıcak/soğuk akü
gecikmesi
––– • ––– • ––– • –––
arızalı akü,
değiştirin
••••••••••••••
Şarj göstergeleri: DCB107, DCB112
şarj oluyor
–– –– –– –– ––
tamamen şarj oldu
––––––––––––––
sıcak/soğuk akü
gecikmesi*
–– –– –– –––––
* DCB107, DCB112: Bu işlem esnasında
kırmızı ışık yanıp sönmeye devam edecek,
fakat bir sarı ışık da yanacaktır. Batarya
uygun bir sıcaklığa ulaştığında, sarı ışık
kapanacak ve şarj aleti şarj işlemine devam
edecektir.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir bataryayı şarj
etmeyecektir. Şarj cihazı, ışığı geri çevirerek
veya paket ya da şarj sorunu yanıp sönme
şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı olduğunu
gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı
olduğu anlamına da gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve
akü takımını test edilmek üzere yetkili bir servis
merkezine gönderin.
SICAK/SOĞUK PAKET GECIKMESI
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya
tespit ettiğinde, otomatik olarak Sıcak/Soğuk
Gecikmesini başlatarak batarya uygun sıcaklığa
gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik
maksimum batarya ömrünü garanti eder.
Soğuk bir akü takımı sıcak bir akü takımının
yarısı oranında şarj olacaktır. Akü takımı tüm
şarj döngüsü boyunca daha yavaş bir hızda şarj
olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
YALNIZCA LITYUM İYON BATARYALAR
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya
tamamen boşalmadan koruyacak bir Elektronik
Koruma Sistemi ile birlikte tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse
alet otomatik olarak kapatılacaktır. Bu durum
gerçekleşirse Li-Ion aküyü tamamen şarj olana dek
bir şarj cihazının üzerine koyun.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Akü takımı ambalajından çıkarıldığında tamamen
şarj edilmiş durumda değildir. Akü takımını ve şarj
cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını okuyun ve belirtilen şarj prosedürlerini
izleyin.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
• Akü takımını yanıcı sıvı, gaz ve tozların
bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Akü takımını
şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak
toz veya dumanları tutuşturabilir.
99
TÜRKÇE
• Aküyü şarj cihazının içine doğru
zorlamayın. Akü kırılarak ciddi kişisel
yaralanmaya neden olabileceğinden
akünün üzerinde hiçbir şekilde uyumsuz
bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik
yapmayın.
• Akü takımlarını yalnızca belirtilen DEWALT şarj
cihazlarında şarj edin.
• Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
• Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °’C ye (105 °F)
ulaştığı veya bu sıcaklığı aştığı yerlerde
(yazın dış barakalar veya metal binalar gibi)
depolamayın veya kullanmayın.
• En iyi sonucu almak için, kullanmadan önce
akü takımının tamamen şarj edildiğinden emin
olun.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla
açmayın. Akünün muhafazası
çatlarsa veya hasar görürse, şarj
cihazına takmayın. Aküyü çarpmayın,
düşürmeyin veya pakete hasar
vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, çiğnenmiş veya herhangi
bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya
üzerine basılmış) bir aküyü veya
şarj cihazını kullanmayın. Elektrik
çarpmasına yol açabilir. Hasarlı aküler
geri dönüşüm için servis merkezine
gönderilmelidir.
DİKKAT: Kullanmadığınız zaman,
aleti takılma veya düşme tehlikesi
oluşturmayan düz bir yüzey üzerine
yana yatırarak yerleştirin. Büyük
aküleri bulunan bazı aletler, akü
üzerinde dik konumda durur ancak
kolaylıkla devrilebilir.
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Li-Ion)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler
yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
• Akü içeriği cildinizle temas ederse,
etkilenen alanı derhal yumuşak bir sabun
ve suyla yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize
bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, akü elektroliti
100
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
• Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
Nakliyat
DEWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin
Nakliyesi Hakkında BM Tavsiyeleri; Uluslararası
Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli Madde
Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı
Tehlikeli Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve
Uluslararası Karayoluyla Tehlikeli madde
Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm
düzenlemeleriyle uyumludur. Lityum-iyon
bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kılavuzu
Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin
38.3. bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda, DEWALT bataryaların nakliyatı
tamamen düzenlenmiş Sınıf 9 Tehlikeli madde
sınıfının dışında kalmaktadır. Genel olarak, Sınıf 9
gerektiren iki örnek şunlardır:
1. İki adetten fazla DEWALT lityum-iyon
bataryanın, pakette yalnızca bataryalar varken
(hiçbir alet olmadan) hava yoluyla taşınması,
ve
2. Enerji derecesi 100 Watt Saat (Wh)’den
fazla olan lityum-iyon bataryaların herhangi
bir şekilde taşınması. Tüm lityum-iyon
bataryaların paketlerinde Waat Saat değeri
belirtilmiştir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen
düzenlenmiş de olsa, paketleme, etiketleme
ve belgeleme gereklilikleri hakkındaki son
düzenlemeleri takip etmek nakliyatçıların
sorumluluğudur.
Batarya nakliyatında, batarya kutuplarının istemsiz
şekilde iletken maddelerle temas ederek yangına
sebep vermesi ihtimali vardır. Batarya nakliyatı
yaparken, batarya kutuplarının iyi korunduğundan
ve kutuplarla temas edip kısa devreye sebep
olabilecek maddelerden iyi şekilde izole
edildiğinden emin olun.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi
niyetle yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih
itibarıyla doğru olduğuna inanılmaktadır. Fakat,
TÜRKÇE
sözlü veya zımnen hiçbir garanti verilmemektedir.
Gerçekleştirdiği işlemlerin geçerli düzenlemelerle
uyumlu olduğundan emin olmak alıcının
sorumluluğundadır.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Suya maruz bırakmayın.
AKÜ
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
AKÜ TIPI
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj
edin.
DCL060 bir 18V XR Li-Ion batarya ile çalışır.
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 ve
DCB185 bataryalar kullanılabilir. Daha fazla bilgi
için Teknik Veriler bölümüne bakın.
Yalnızca iç mekanda kullanım içindir.
Saklama Önerileri
Aküyü çevreye gerekli özeni göstererek
imha edin.
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
DEWALT bataryalarını yalnızca
onlar için tasarlanmış olan DEWALT
şarj cihazlarıyla şarj edin. DEWALT
bataryaları haricindeki bataryaların
DEWALT şarj aletleriyle şarj edilmesi
patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep
olabilir.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonucu
almak amacıyla tamamen şarj edilmiş bir akü
takımının şarj cihazının dışında kuru bir yerde
saklanması tavsiye edilir.
NOT: Akü takımları şarjları tamamen tükenmiş
halde saklanmamalıdırlar. Kullanılmadan önce akü
takımının yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj cihazı ve akü üzerindeki
etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak,
şarj cihazı ve akü üzerinde bulunan etiketler
aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Şarj süresi için Teknik veriler bölümüne
bakın.
Aküyü ateşe atmayın.
Paket İçeriği
Paket içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Çalışma ışığı
1 Kullanım kılavuzu
• Çalışma ışığı, parçalar ve aksesuarlarda
nakliye sırasında hasar oluşup oluşmadığını
kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Açıklama (şek. 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
Akü şarj oluyor.
Akü şarj oldu.
a. Açma/Kapama düğmesi
Akü arızalı.
b. Kol
Sıcak/soğuk akü gecikmesi.
d. Döner başlık
c. Batarya yuvası
İletken nesnelerle temas etmeyin.
e. Yakıt göstergesi düğmesi
101
TÜRKÇE
KULLANIM AMACI
DCL060 çalışma lambası, bir ışık kaynağı olarak
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
DCL060 çalışma lambası, profesyonel bir araçtır.
ÇOCUKLARIN aleti ellemesine izin vermeyin. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin
gözetiminde olmadıklarında, fiziksel (çocuklar
dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı
yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz
kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar
asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
Elektrik emniyeti
Çalışma lambası, yalnızca tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman akü voltajının, alet
etiketindeki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin. Ayrıca, şarj cihazınızın voltajının ana şebeke
voltajı ile aynı olmasına dikkat edin.
DEWALT şarj cihazınız EN 60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna gerek
yoktur.
NOT: En iyi sonucu almak için, bataryanızın
tamamen şarj edildiğinden emin olun.
Bataryayı çalışma lambasına takmadan önce,
bataryayı batarya yuvasına (c) sokun. Bataryanın
doğru yerleştiğinden emin olun.
Bataryayı çalışma lambasından çıkarmak için,
bataryanın üzerinde bulunan batarya bırakma
düğmesine/düğmelerine basılı tutun ve bataryayı
çıkarın. Bataryayı şarj etmek için, bataryayı
DEWALT şarj cihazınıza takın. DEWALT şarj
cihazları, belirli bataryalar için tasarlanmıştır.
Uyumlu bataryaların ve şarj cihazlarının bir listesi
içinTeknik Bilgilere bakabilirsiniz.
YAKIT GÖSTERGESI AKÜ GRUPLARI (ŞEK. 1)
Bazı DEWALT akü grupları, akü grubununda
kalan şarj seviyesini gösteren ve üç yeşil LED
lambasından oluşan bir yakıt göstergesi içerir.
Yakıt göstergesini çalıştırmak için yakış göstergesi
düğmesine (e) basın ve basılı tutun. Üç yeşil
LED lambasının bir kombinasyonu kalan şarj
seviyesini gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki
şarj seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, yakıt
göstergesi yanmaz ve akünün şarj edilmesi gerekir.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
NOT: Yakıt göstergesi sadece akü grubunda kalan
şarjın bir göstergesidir. Ürün bileşenleri, sıcaklık ve
son kullanıcı uygulamasına dayalı varyasyonlarına
tabi olan alet işlevselliğini göstermez.
Uzatma kablosu kullanılması
Kullanım (Şekil 1)
Şarj cihazınızın güç girişine uygun onaylı bir
uzatma kablosu kullanın (teknik verilere bakın).
Minimum iletken ebadı 1,5 mm2; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
UYARI: Cihazın düşük voltajla
çalıştırılması aşırı ısınmasına neden
olabilir. Aşırı uzun uzatma kablosu
kullanılması kablonun aşırı ısınmasına
neden olabilir.
KULLANMA
Bataryanın Takılması ve
Çıkarılması
DİKKAT: Gözlerinize zarar vermesini
engellemek için, bataryayı takmadan
önce lamba başlığının kapalı durumda
olduğundan emin olun.
102
1. Çalışma lambasını dengeli ve düz bir yüzeye,
lastik ayakları üzerinde duracak şekilde
istediğiniz pozisyonda yerleştirin.
2. Bir elinizde kolu (b) güvenli bir şekilde
tutarken, diğer elinizde açma/kapatma
düğmesini (a) saat yönünün tersine çevirerek
çalışma lambasını açın. Işığı istediğiniz yere
yönlendirmek için düğmeyi çevirin. Döner
başlık (d) 0° ile 90° arasında döner.
3. Çalışma lambası ile işiniz bittiğinde, açma/
kapatma düğmesinin dişlerini hizalayarak
çalışma lambasını kapatın.
UYARI: Yanma tehlikesi. Döner başlık
kullanım sırasında ısınır. Çalışma
lambası açıkken veya kullanımdan
hemen sonra döner başlığa
dokunmayın.
UYARI: Batarya tamamen
boşaldığında, ünite hemen kapanır.
Çalışma lambasının verdiği
ışık, BATARYA TAM OLARAK
TÜRKÇE
BOŞALMAK ÜZEREYKEN azalmaz.
Yaralanma riskini azaltmak için, uygun
durumlarda her zaman bir yedek
batarya veya ikinci bir ışık kaynağını
hazır bulundurun.
Çalışma Lambasının Taşınması
Çalışma lambasını içinde batarya ile taşırken,
bir elinizle kolu tutun, diğer elinizle de ünitenin
arkasından tutun. Lastik ayaklar aşağı, yani
zemine doğru bakmalıdır.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Ciddi kişisel yaralanma
riskini azaltmak için, herhangi bir
ayar yapmadan veya ekleri ya da
aksesuarları çıkarmadan/takmadan
önce ileri/geri düğmesini kilitli
konuma getirin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
Şarj cihazı ve akü takımının servisi yapılamaz.
İçinde servisi yapılabilecek parça yoktur.
Yağlama
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
ŞARJ CİHAZI TEMİZLEME TALİMATLARI
UYARI: Şok tehlikesi. Temizlemeden
önce şarj cihazının fişini AC prizinden
çekin. Bir bez veya metalik olmayan
yumuşak bir fırça kullanılarak,
şarj cihazının dışındaki kir ve yağ
çıkartılabilir. Su veya başka bir
temizleme solüsyonu kullanmayın.
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
103
TÜRKÇE
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan
işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma
geldiğinde şarj edilmelidir. Akünün teknik ömrünün
tamamlanmasından sonra, çevre unsuruna dikkat
ederek imha işlemi yapın:
• Aküyü tamamen boşaltın ve aletten çıkarın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir.
Bunları yetkili servise veya bölgenizdeki geri
dönüşüm istasyonuna götürün. Toplanan
aküler geri dönüştürülür ve uygun şekilde
bertaraf edilir.
104
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΦΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
DCL060
Συγχαρητήρια!
Έχετε επιλέξει ένα προϊόν DEWALT. Η πολυετής
εμπειρία, καθώς και η σχολαστική ανάπτυξη των
προϊόντων και η καινοτομία κάνουν τη DEWALT
έναν από τους πιο αξιόπιστους εταίρους για
επαγγελματίες χρήστες.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
σετ μπαταρίας
VDC
Βάρος (μονάδας)
kg
Μπαταρία
DCL060
18
Li-Ion
1,5
Li-Ion
Li-Ion
VDC
18
18
18
Χωρητικότητα
Ah
3,0
1,5
4,0
Βάρος
kg
0,64
0,35
0,61
Li-Ion
DCB183 DCB184 DCB185
Σετ μπαταριών
Li-Ion
Li-Ion
Τάση
VDC
18
18
18
Χωρητικότητα
Ah
2,0
5,0
1,3
Βάρος
kg
0,40
0,62
0,35
Φορτιστής
Τάση
ηλεκτροδότησης
Li-Ion
DCB105
VAC
Σετ μπαταριών
230 V
Li-Ion
Προσεγγιστικός
min
25
30
40
χρόνος φόρτισης
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
πακέτων μπαταριών
55
70
90
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
Βάρος
kg
VAC
Σετ μπαταριών
230 V
Li-Ion
Προσεγγιστικός
min
40
45
60
χρόνος φόρτισης
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
πακέτων μπαταριών
90
120
150
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
kg
0,36
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Τάση
Μπαταρία
DCB112
Τάση
ηλεκτροδότησης
Ağırlık
DCB180 DCB181 DCB182
Σετ μπαταριών
Φορτιστής
0,49
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης. Παρακαλούμε
διαβάστε το εγχειρίδιο και προσέξτε αυτά τα
σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα έχει σαν αποτέλεσμα
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να έχει σαν αποτέλεσμα
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθορίζει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
ελαφρό ή μέσης σοβαρότητας
τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν το εργαλείο
χρησιμοποιείται χωρίς το σύμβολο
προειδοποίησης ασφαλείας, καθορίζει
μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί
να έχει σαν αποτέλεσμα ζημιά σε
περιουσιακά στοιχεία.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Φορτιστής
Τάση
ηλεκτροδότησης
DCB107
Υποδηλώνει κίνδυνο φωτιάς
VAC
Σετ μπαταριών
230 V
Li-Ion
Προσεγγιστικός
min
60
70
90
χρόνος φόρτισης
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
πακέτων μπαταριών
140
185
240
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
Βάρος
kg
0,29
Σημαντικοί κανόνες ασφάλειας
1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν χρησιμοποιείτε
το φως εργασίας DCL060, θα πρέπει
να τηρείτε πάντα βασικές προφυλάξεις,
περιλαμβανομένων των εξής:
α. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν
χρησιμοποιήσετε το φως εργασίας DCL060.
105
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
β) Μην αγγίζετε κινούμενα μέρη.
γ) Να χρησιμοποιείτε μόνο πρόσθετα
εξαρτήματα που συνιστώνται ή διατίθενται
από τον κατασκευαστή.
δ) Δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς
χώρους.
ε) Για αποφυγή του κινδύνου
ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε τον
προβολέα εργασίας στο νερό ή σε άλλο
υγρό. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τον
προβολέα εργασίας σε μέρη όπου μπορεί
να πέσει σε νεροχύτη ή μπανιέρα.
στ) Να χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή που
διατίθεται από τον κατασκευαστή.
Κανόνες ασφάλειας για
προβολείς εργασίας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
πυρκαγιάς. Μη χρησιμοποιείτε το φως
εργασίας κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή
σε περιβάλλον με αέρια ή με εκρήξιμες
ιδιότητες. Οι σπινθήρες στο εσωτερικό
μπορεί να αναφλέξουν τις αναθυμιάσεις
προκαλώντας τραυματισμό.
• Η όραση μπορεί να υποστεί βλάβες αν κοιτάτε
απευθείας μέσα στο φως.
• Να αποφεύγετε τη χρήση του λαμπτήρα σε
συνθήκες υγρασίας. Να τον χρησιμοποιείτε
μόνο σε ξηρούς χώρους. Να αποτρέπετε την
εισροή υγρών στο εσωτερικό του προβολέα
εργασίας. Μη βυθίζετε τον προβολέα εργασίας
σε υγρά.
• Ο προβολέας εργασίας προορίζεται για οικιακή
και εμπορική χρήση.
• Πριν από τη χρήση της μπαταρίας, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιητικές
ενδείξεις του φορτιστή, της μπαταρίας και του
προϊόντος χρήσης της μπαταρίας.
• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από
άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών)
με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
διανοητικές ικανότητες, ή άτομα με έλλειψη
εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν βρίσκονται
υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες
σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο
επιφορτισμένο με την ασφάλειά τους.
• Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη
για να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Να αποτρέπετε την
εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό του
προβολέα εργασίας. Ενέχεται κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
• Μην εκθέτετε τον προβολέα σε βροχή ή
χιόνι.
• Χρησιμοποιήστε μόνο κατάλληλο
καλώδιο επέκτασης αν είναι απαραίτητο
για τη λειτουργία του φορτιστή. Η χρήση
ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης ενέχει
κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Τοποθετήστε τον προβολέα εργασίας σε
σημείο μακριά από κάθε πηγή θερμότητας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στον
προβολέα εργασίας και μην τοποθετείτε
τον προβολέα πάνω σε μαλακή επιφάνεια
που μπορεί να φράξει τις υποδοχές
αερισμού προκαλώντας εσωτερική
υπερθέρμανση. Τοποθετήστε τον προβολέα
εργασίας σε σημείο μακριά από κάθε πηγή
θερμότητας.
• Μη χρησιμοποιείτε τον προβολέα, εάν έχει
υποστεί απότομο χτύπημα, πτώση ή άλλου
είδους φθορά με οποιονδήποτε τρόπο.
Παραδώστε τον σε ένα εξουσιοδοτημένο
κέντρο επισκευών.
• Μην αποσυναρμολογείτε τον προβολέα
εργασίας. Εάν απαιτείται επισκευή
ή επιδιόρθωση, παραδώστε τον σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. Η
λανθασμένη, εκ νέου συναρμολόγηση ενέχει
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
• Αφαιρέστε την μπαταρία πριν επιχειρήσετε
να καθαρίσετε το φως εργασίας.
• Το DCL060 λειτουργεί με συνεχές ρεύμα
(DC) μέσω ενός πλήρους φορτισμένου
πακέτου μπαταριών 18 V. Μη χρησιμοποιείτε
διαφορετική τάση.
Λοιποί κίνδυνοι
• Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με
τη χρήση της παρούσας συσκευής:
– βλάβη της όρασης αν κάποιος κοιτάζει
απευθείας μέσα στο φως
– εγκαύματα από επαφή με καυτή επιφάνεια
Ετικέτες προβολέα εργασίας
Στον προβολέα εργασίας εμφανίζονται τα
παρακάτω εικονογράμματα:
106
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών
πριν από τη χρήση.
Καυτή επιφάνεια. Κίνδυνος για
εγκαύματα. Μην την αγγίζετε.
Μην κοιτάζετε απ’ ευθείας τη φωτεινή
πηγή.
Να μη χρησιμοποιείται κοντά σε φωτιά.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο Κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει
και το έτος κατασκευής, είναι σταμπαρισμένος στην
επιφάνεια του περιβλήματος.
Παράδειγμα:
•
2014 XX XX
Έτος κατασκευής
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο φορτιστή
μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
και χρήσης για τους φορτιστές μπαταριών DCB105,
DCB107 και DCB112.
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής
πάνω στο φορτιστή, το πακέτο μπαταριών και
το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το πακέτο
μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέψετε
να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα
στο φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία..
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, φορτίζετε μόνο πακέτα
επαναφορτιζόμενων μπαταριών
DEWALT. Άλλοι τύποι μπαταριών
μπορούν να υπερθερμανθούν και να
εκραγούν προκαλώντας τραυματισμό
και υλικές ζημιές. Μην επαναφορτίζετε
μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να
βρίσκονται υπό επίβλεψη ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
•
•
•
•
•
•
•
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες,
με το φορτιστή συνδεδεμένο στην
παροχή ρεύματος, ο φορτιστής μπορεί
να βραχυκυκλωθεί από ξένο υλικό.
Πρέπει να κρατάτε μακριά από τις
κοιλότητες του φορτιστή ξένα υλικά
αγώγιμης φύσης, όπως είναι, αλλά
χωρίς να περιορίζονται σε, σκόνη από
εργασίες λείανσης, μεταλλικά ρινίσματα,
σύρμα τριψίματος, αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδίων. Πάντα αποσυνδέετε το
φορτιστή από την παροχή ρεύματος
όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε
το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιουσδήποτε φορτιστές
άλλους από τους αναφερόμενους στο
παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και το πακέτο
μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται
για χρήσεις άλλες από φόρτιση
επαναφορτιζόμενων μπαταριών DEWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να
προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς και ελαφράς
ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν
αποσυνδέετε το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο
κίνδυνος ζημιάς στο φις και το καλώδιο.
Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει
διευθετηθεί έτσι ώστε να μην πατηθεί,
να αποτελέσει αιτία παραπατήματος ή
να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά ή
καταπόνηση.
Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης
εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Η
χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης θα
μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Όταν χρησιμοποιείτε ένα φορτιστή σε
εξωτερικό χώρο, πάντα εξασφαλίζετέ
του μια στεγνή θέση και χρησιμοποιείτε
καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για χρήση
σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο
μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Μη φράζετε τα ανοίγματα αερισμού
του φορτιστή. Τα ανοίγματα αερισμού
107
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
βρίσκονται στο πάνω μέρος και στις
πλευρές του φορτιστή. Τοποθετείτε το
φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε πηγή
θερμότητας.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν
το καλώδιο ή το φις του έχει υποστεί
ζημιά. Σε περίπτωση που το καλώδιο
ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αυτό πρέπει να
αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με
παρόμοια εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί
οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει
δεχτεί δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν
έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο. Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή.
Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις όταν απαιτείται σέρβις ή
επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας ή
πυρκαγιάς.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την
πρίζα πριν επιχειρήσετε οποιονδήποτε
καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο
κίνδυνος.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2
φορτιστές μαζί.
Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για
να λειτουργεί με κανονικό οικιακό
ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη
τάση. Αυτό δεν ισχύει για το φορτιστή
οχήματος.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Οι φορτιστές DCB105, DCB107 και DCB112
δέχονται πακέτα μπαταριών 10,8 V, 14,4 V και
18 V XR Li-Ion (DCB123, DCB125, DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 και DCB185).
Αυτός ο φορτιστής δεν απαιτεί καμία ρύθμιση και
έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο
απλά.
108
Διαδικασία φόρτισης
(εικ. 2)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα
πριν τοποθετήσετε το πακέτο μπαταριών.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο
φορτιστή και βεβαιωθείτε ότι το πακέτο
έχει τερματίσει πλήρως στην κανονική
του θέση μέσα στο φορτιστή. Η κόκκινη
λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει συνεχώς
υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η διαδικασία
φόρτισης.
3. Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν το κόκκινο
φως είναι μόνιμα αναμμένο. Τότε το πακέτο
είναι πλήρως φορτισμένο και μπορείτε
να το χρησιμοποιήσετε ή να το αφήσετε
τοποθετημένο στο φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση
και μέγιστη ωφέλιμη ζωή των μπαταριών Li-Ion,
φορτίστε πλήρως το πακέτο μπαταριών πριν την
πρώτη χρήση.
Διαδικασία φόρτισης
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με την
κατάσταση φόρτισης του πακέτου μπαταριών.
Ενδείξεις φόρτισης:: DCB105
Γίνεται φόρτιση
–– –– –– –– –– –– ––
Πλήρης φόρτιση
––––––––––––––––––––
Καθυστέρηση
λόγω θερμής/
ψυχρής
μπαταρίας
––– • ––– • ––– • –––
Αντικαταστήστε
την μπαταρία
••••••••••••••
Ενδείξεις φόρτισης: DCB107, DCB112
Γίνεται φόρτιση
–– –– –– –– ––
Πλήρης φόρτιση
––––––––––––––
Καθυστέρηση λόγω
θερμής/ ψυχρής
μπαταρίας*
–– –– –– –––––
* DCB107, DCB112: Στη διάρκεια αυτής της
διαδικασίας, η κόκκινη λυχνία θα συνεχίσει
να αναβοσβήνει, αλλά θα είναι αναμμένη μια
κίτρινη ενδεικτική λυχνία. Αφού η μπαταρία
φθάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία, η
κίτρινη λυχνία θα σβήσει και ο φορτιστής θα
συνεχίσει τη διαδικασία φόρτισης.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα
φορτίσουν μια μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη.
Ο φορτιστής θα υποδηλώσει τη βλάβη μπαταρίας
μη ανάβοντας καθόλου τη λυχνία ή εμφανίζοντας
την ακολουθία αναβοσβησίματος: πρόβλημα
μπαταριών ή φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει
πρόβλημα με φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το
φορτιστή και το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ/ΨΥΧΡΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με
υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία,
ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση θερμού/
ψυχρού πακέτου μπαταρίας, αναστέλλοντας τη
φόρτιση έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε
κατάλληλη θερμοκρασία. Κατόπιν, ο φορτιστής
αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση του πακέτου. Αυτή η
λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής
της μπαταρίας.
Ένα κρύο πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται με
περίπου τη μισή ταχύτητα από ένα ζεστό πακέτο
μπαταριών. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται
σε αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο
φόρτισης και δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη
ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν η μπαταρία
θερμανθεί.
ΜΟΝΟ ΠΑΚΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ-ΙΟΝΤΩΝ
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν
σχεδιαστεί με Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
το οποίο προστατεύει τη μπαταρία από
υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα
αν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα
προστασίας. Αν συμβεί αυτό, τοποθετήστε τη
μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου
φορτιστεί πλήρως.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες,
φροντίστε να συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου
και την τάση.
Το πακέτο μπαταριών δεν είναι πλήρως
φορτισμένο όταν το βγάζετε από τη συσκευασία
του. Πριν χρησιμοποιήσετε το πακέτο μπαταριών
και το φορτιστή, διαβάστε τις πιο κάτω οδηγίες
ασφαλείας και κατόπιν ακολουθήστε τις
αναφερόμενες διαδικασίες φόρτισης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε το πακέτο
μπαταριών σε εκρηκτική ατμόσφαιρα,
όπως με παρουσία εύφλεκτων υγρών,
αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση
του πακέτου μπαταριών από το φορτιστή
μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη της σκόνης ή
των αναθυμιάσεων.
• Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών
να εισέλθει με τη βία στο φορτιστή. Μην
τροποποιήσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το
πακέτο μπαταριών μπορεί να σπάσει
προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
• Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε
προβλεπόμενους φορτιστές DEWALT.
• ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα
υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και το πακέτο μπαταριών σε
θέσεις όπου η θερμοκρασία μπορεί να
φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (105 °F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε
μεταλλικά κτίρια το καλοκαίρι).
• Για τα καλύτερα αποτελέσματα, πριν τη χρήση
να βεβαιώνεστε ότι το πακέτο μπαταριών είναι
πλήρως φορτισμένο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
επιχειρήσετε να ανοίξετε το πακέτο
μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο.
Αν το περίβλημα του πακέτου
μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο
στο φορτιστή. Μη συνθλίψετε, ρίξετε
κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε
πακέτο μπαταριών ή φορτιστή που έχει
δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει,
έχει πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί
ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ
τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά
ή θανατηφόρος ηλεκτροπληξία. Τα
πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο, τοποθετήστε το πλάγια
σε μια σταθερή επιφάνεια για την
αποφυγή του κινδύνου ανατροπής
ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
109
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
μπαταρίες μεγάλου μεγέθους μπορούν
να σταθούν όρθια επάνω στην
μπαταρία, αλλά ανατρέπονται εύκολα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΙΟΝΤΟΣ ΛΙΘΙΟΥ (Li-Ion)
• Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά την καύση
μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται
τοξικές αναθυμιάσεις και υλικά.
• Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή με ήπιο σαπούνι και νερό.
Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως
ότου σταματήσει ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική
βοήθεια είναι απαραίτητη, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων
λιθίου.
• Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας
ανοιχτής μπαταρίας μπορούν να
προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν
τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική
βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί
σε σπινθήρα ή φλόγα.
Μεταφορά
Οι μπαταρίες DEWALT συμμορφώνονται με όλους
τους εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών
προϊόντων, όπως αυτοί καθορίζονται από τα
βιομηχανικά και νομικά πρότυπα, στα οποία
περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων
Εθνών σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων
αγαθών, οι κανονισμοί μεταφοράς επικίνδυνων
αγαθών της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών
(IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί περί
επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή
συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές
επικίνδυνων αγαθών (ADR). Τα στοιχεία και
οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38.3 του Εγχειριδίου
και κριτηρίων δοκιμών των συστάσεων των
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη μεταφορά
επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αποστολή
ενός πακέτου μπαταριών DEWALT θα εξαιρείται
110
από την ταξινόμηση ως πλήρως ρυθμιζόμενο
επικίνδυνο υλικό Κατηγορίας 9. Γενικά, οι
δύο περιπτώσεις όπου χρειάζεται μεταφορά
Κατηγορίας 9 είναι:
1. Αεροπορική μεταφορά περισσότερων από δύο
πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων DEWALT
όταν η συσκευασία περιέχει μόνο πακέτα
μπαταριών (όχι εργαλεία), και
2. Οποιαδήποτε μεταφορά περιλαμβάνει
ένα πακέτο μπαταριών λιθίου-ιόντων με
ενεργειακή διαβάθμιση μεγαλύτερη των 100
Βαττωρών (Wh). Σε όλες τις μπαταρίες λιθίουιόντων, η διαβάθμιση Βαττωρών επισημαίνεται
πάνω στο πακέτο μπαταριών.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται
εξαιρούμενη ή πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί
ευθύνη του αποστολέα να λάβει υπόψη του τους
πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Η μεταφορά μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να
γίνει αιτία πυρκαγιάς αν οι πόλοι της μπαταρίας
έρθουν κατά λάθος σε επαφή με αγώγιμα υλικά.
Κατά την μεταφορά μπαταριών να βεβαιώνεστε ότι
οι πόλοι των μπαταριών είναι προστατευμένοι και
καλά μονωμένοι από υλικά που θα μπορούσαν να
έρθουν σε επαφή μαζί τους και να προκαλέσουν
βραχυκύκλωμα.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα
ενότητα του εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη
πίστη και πιστεύεται ότι είναι ακριβείς κατά το
χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο δεν
παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη.
Αποτελεί ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι
οι δραστηριότητές του συμμορφώνονται με τους
εφαρμοστέους κανονισμούς.
Μπαταρία
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Το DCL060 λειτουργεί με πακέτο μπαταριών XR
λιθίου-ιόντων (Li-Ion) των 18 V.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πακέτα
μπαταριών DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 και DCB185. Για περισσότερες
πληροφορίες ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα.
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών
DEWALT μόνο με τους
προβλεπόμενους φορτιστές DEWALT.
Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων
από τις προβλεπόμενες μπαταρίες
DEWALT με χρήση φορτιστή DEWALT
μπορεί να προκαλέσει έκρηξή τους ή
άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα
αποτελέσματα συνιστάται να αποθηκεύετε το
πακέτο μπαταριών πλήρως φορτισμένο, σε
δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει
να αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το
πακέτο μπαταριών θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί
πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την
μπαταρία
Εκτός από τα εικονογράμματα που
χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο,
στις ετικέτες του φορτιστή και της μπαταρίας
εμφανίζονται τα ακόλουθα εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Ανατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για
το χρόνο φόρτισης
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε
φωτιά.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:
1 προβολέας εργασίας
1 εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε τον προβολέα εργασίας, τα
ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματά του για φθορές
που ενδέχεται να προκλήθηκαν κατά τη
μεταφορά.
• Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν
εγχειρίδιο πριν από τη χρήση του εργαλείου.
Περιγραφή (εικ. 1)
Φόρτιση μπαταρίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Ποτέ μην
τροποποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο
ή οποιοδήποτε τμήμα του. Κίνδυνος
βλάβης ή προσωπικού τραυματισμού.
Φορτισμένη μπαταρία.
Ελαττωματική μπαταρία.
Καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής
μπαταρίας.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες
μπαταρίες.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
Φροντίζετε για την άμεση
αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών
καλωδίων.
Η φόρτιση να γίνεται μόνο σε
θερμοκρασία από 4 °C έως 40 °C.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό
προς το περιβάλλον τρόπο.
a. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on/
off)
b. Λαβή
c. Θύρα μπαταρίας
d. Περιστροφική κεφαλή
e. Κουμπί ένδειξης στάθμης μπαταρίας
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το φως εργασίας DCL060 έχει σχεδιαστεί για
χρήση ως φωτεινή πηγή.
Το φως εργασίας DCL060 είναι μια επαγγελματική
συσκευή. ΜΗΝ αφήσετε παιδιά να έλθουν σε
επαφή με το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το
εργαλείο το χρησιμοποιούν άπειροι χρήστες.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο
111
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό
το προϊόν.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Το φως εργασίας έχει σχεδιαστεί μόνο για μία
τάση. Να φροντίζετε πάντα, ώστε η τάση του σετ
μπαταριών να αντιστοιχεί στην τάση της πινακίδας
τεχνικών χαρακτηριστικών. Να φροντίζετε επίσης,
ώστε η τάση στο φορτιστή σας να αντιστοιχεί στην
τάση της πρίζας ηλεκτροδότησης.
Ο φορτιστής DEWALT έχει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60335, συνεπώς δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
πρέπει να το αντικαταστήσετε με ειδικό καλώδιο
που διατίθεται από την υπηρεσία εξυπηρέτησης
πελατών της DEWALT.
Χρήση καλωδίου επέκτασης
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για την ισχύ εισόδου του φορτιστή σας
(δείτε τα τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
αγωγού είναι 1,5 mm2. Το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Κατά τη χρησιμοποίηση ενός εξελίκτρου καλωδίων,
ξετυλίξτε πάντα το καλώδιο εντελώς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Η λειτούργηση του
εξοπλισμού σε χαμηλή τάση μπορεί να
προκαλέσει υπερθέρμανση. Η χρήση
υπερβολικά επιμήκους καλωδίου
μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση
του καλωδίου.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοποθέτηση και αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών
ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η
κεφαλή του φακού είναι στη θέση
απενεργοποίησης - OFF - πριν
εισάγετε την μπαταρία, για να
αποφύγετε βλάβες στα μάτια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα,
να βεβαιώνεστε ότι το πακέτο μπαταριών είναι
πλήρως φορτισμένο.
Για να εγκαταστήσετε το πακέτο μπαταριών
μέσα στο φως εργασίας, εισάγετε το πακέτο
μπαταριών μέσα στη θύρα μπαταρίας (c).
Βεβαιωθείτε ότι το πακέτο μπαταριών έχει εδράσει
πλήρως.
112
Για να αφαιρέσετε το πακέτο μπαταριών
από το φως εργασίας, πατήστε και κρατήστε
πατημένο το κουμπί (τα κουμπιά) απασφάλισης
της μπαταρίας στο πακέτο μπαταριών και
αφαιρέστε το πακέτο. Για να φορτίσετε το πακέτο,
εισάγετέ το μέσα στο φορτιστή σας DEWALT.
Οι φορτιστές DEWALT είναι σχεδιασμένοι για
συγκεκριμένες μπαταρίες. Για μια λίστα συμβατών
πακέτων μπαταριών και φορτιστών, ανατρέξτε στα
Τεχνικά χαρακτηριστικά.
ΠΑΚΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ
(ΕΙΚ. 1)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DEWALT
περιλαμβάνουν ένα δείκτη φορτίου. Αυτός
αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες LED
που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που
απομένει στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί (e) του δείκτη
φορτίου. Θα ανάψει ένας συνδυασμός των τριών
πράσινων λυχνιών LED που είναι ενδεικτικός
του επιπέδου του φορτίου που απομένει. Όταν
το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω
από το χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου
δεν θα ανάψει και η μπαταρία θα χρειαστεί να
επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια
ένδειξη του φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο
μπαταριών. Δεν δείχνει τη λειτουργικότητα του
εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές βάσει των
εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Χρήση (Εικ. 1)
1. Τοποθετήστε το φως εργασίας πάνω σε
μια σταθερή, οριζόντια επιφάνεια ώστε να
στηρίζεται στα λαστιχένια πόδια του και
ρυθμίστε τη θέση του όπως επιθυμείτε.
2. Κρατώντας με το ένα χέρι σταθερά τη
λαβή (b), χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι
για να περιστρέψετε το κουμπί on/off (a)
αριστερόστροφα για να ενεργοποιήσετε το
φως εργασίας. Περιστρέψτε το κουμπί για
να ρυθμίσετε στη σωστή θέση τη γωνία που
πέφτει το φως εργασίας. Η περιστροφική
κεφαλή (d) περιστρέφεται μεταξύ 0° και 90°.
3. Όταν τελειώσετε και δεν χρειάζεστε άλλο το
φως εργασίας, ευθυγραμμίστε τις εγκοπές του
κουμπιού on/off για να απενεργοποιήσετε το
φως.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Η περιστροφική κεφαλή
θερμαίνεται πολύ κατά τη χρήση. Μην
αγγίζετε την περιστροφική κεφαλή όταν
το φως εργασίας είναι ενεργοποιημένο
ή αμέσως μετά τη χρήση του.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν το πακέτο
μπαταριών έχει αποφορτιστεί πλήρως,
η μονάδα θα απενεργοποιηθεί άμεσα.
Η ένταση φωτισμού στο φως εργασίας
ΔΕΝ ΘΑ μειωθεί όταν το πακέτο
μπαταριών πλησιάζει στην πλήρη
εκφόρτιση. Για τη μείωση του κινδύνου
τραυματισμού, πάντα να έχετε μια
εφεδρική μπαταρία ή δευτερεύοντα
φωτισμό διαθέσιμο αν αυτό κρίνεται
απαραίτητο από τις συνθήκες.
Μεταφορά του φωτός
εργασίας
Όταν μεταφέρετε το φως εργασίας με την μπαταρία
εγκατεστημένη, να χρησιμοποιείτε ένα χέρι στη
λαβή και ένα χέρι στο πίσω μέρος τη μονάδας, με
τα λαστιχένια πόδια να δείχνουν προς το δάπεδο.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
τραυματισμού, θέστε το κουμπί
κίνησης εμπρός/όπισθεν στη θέση
ασφάλισης στην απενεργοποίηση ή
απενεργοποιήσετε το εργαλείο και
αποσυνδέστε το πακέτο μπαταριών
πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ή πριν αφαιρέσετε/τοποθετήσετε
προσαρτήματα ή αξεσουάρ. Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών δεν
επιδέχονται σέρβις. Δεν υπάρχουν στο εσωτερικό
τους εξαρτήματα που επιδέχονται σέρβις.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον
λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που
διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης
εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέετε το
φορτιστή από την πρίζα AC προτού
τον καθαρίσετε. Τυχόν βρωμιές και
γράσο μπορούν να αφαιρεθούν από
το εξωτερικό μέρος του φορτιστή
χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια
μαλακή, μη μεταλλική, βούρτσα. Μη
χρησιμοποιείτε νερό ή άλλα διαλύματα
καθαρισμού.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
113
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
114
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Αυτή η μεγάλης χρονικής διάρκειας μπαταρία
πρέπει να επαναφορτίζεται όταν δεν παρέχει
επαρκή ισχύ για εργασίες που πραγματοποιούνταν
εύκολα σε προγενέστερο χρόνο. Στο τέλος της
τεχνικής διάρκειας ζωής της, απορρίψτε την
μπαταρία με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
• Αφήστε την μπαταρία να αποφορτιστεί
εντελώς και στη συνέχεια, αφαιρέστε την από
το εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών Li-Ion είναι
ανακυκλώσιμες. Παραδίδετέ τις στο κατάστημα
αγοράς ή σε τοπικό σταθμό ανακύκλωσης.
Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με
σωστό τρόπο.
115
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DEWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL
Tel: FR
Fax:
Danmark
DEWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel: 70 20 15 10
Fax: 70 22 49 10
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel: 06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DEWALT (Ελλάς) Α.Ε.
Τηλ: 00302108981616
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
Φαξ: 00302108983570
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) –
193 00 Ασπρόπυργος
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DEWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DEWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel: 04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel: 044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel: 00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:
800-014353
39 039 9590200
Fax: 39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
Tel: 31 164 283 063
DEWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
Fax: 31 164 283 200
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DEWALT Limited, SARL
Tel: 214 66 75 00
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Fax: 214 66 75 80
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DEWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: 010 400 4333
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050
TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-567055
Fax: 01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DEWALT
82 Taryn Drive, Epping
VIC 3076 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: 971 4 812 7400
Fax: 971 4 2822765
www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N421776
32 15 47 37 63
32 15 47 37 64
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
1114
Download PDF

advertising