KS901PEK | Black&Decker KS901PEK JIGSAW instruction manual

™
ol
tr
n
Co
ve
r
Cu
372002 - 47 EST
www.blackanddecker.eu
KS801SE
KS901PE
KS901SE
Eesti keel
Русский язык
2
(Originaaljuhend)
(Перевод с оригинала инструкции)
5
12
%
$
&
'
0
PVC
3
2
1
(
.63(
)
.66(
.66(
3
*
+
,
.
4
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie BLACK+DECKERi tikksaag on loodud
puidu, plasti ja metalli lõikamiseks. See tööriist on
mõeldud ainult tarbijale kasutamiseks.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused tööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused
ja juhised. Kõigi hoiatuste ja juhiste
täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi,
tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles. Hoiatustes kasutatud termin „elektritööriist”
viitab võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1. Töökoha ohutus
a. Hoidke töökoht puhas ja hästi valgustatud.
Korrast ära ja pimedad tööalad soodustavad
õnnetuste juhtumist.
b. Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistik peab vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi mingil
moel muutke pistikut. Ärge kasutage
maandusega elektritööriistade puhul
adapterpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
b. Vältige kehalist kontakti selliste maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid
ja külmkapid. Elektrilöögi oht tõuseb, kui teie
keha on maaga ühenduses.
c. Vältige elektritööriistade sattumist vihma
kätte või märgadesse tingimustesse.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d. Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi
kasutage seadme toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate servade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis
kaablid suurendavad elektrilöögiohtu.
e. Kui te kasutate tööriista väljas, kasutage
kindlasti välitingimustesse sobivat
pikenduskaablit. Välitingimustesse sobiva
pikenduskaabli kasutamine vähendab
elektrilöögiriski.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage
rikkevoolukaitset (RCD). Rikkevoolukaitsme
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral
või alkoholi, narkootikumide või arstimite
mõju all olles. Kui elektritööriistaga töötamise
ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, mittelibisevad jalanõud,
kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigastusi.
c. Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge
enne tööriista vooluvõrku ja/või aku külge
ühendamist, kättevõtmist ja kandmist, et
toitelüliti on väljalülitatud asendis. Kandes
tööriista, sõrm lülitil, või ühendades toiteallikaga
tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib juhtuda
õnnetus.
d. Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimis- ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib tekitada
kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja
hoidke tasakaalu. See tagab parema kontrolli
tööriista üle ettearvamatutes situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke
lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Lotendavad rõivad, ehted ja pikad
juuksed võivad jääda liikuvate osade külge kinni.
g. Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed,
siis veenduge, et need on ühendatud ja
õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme
kasutamine võib vähendada tolmuga seotud
ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
a. Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat
5
EESTI KEEL
b.
c.
d.
e.
f.
g.
elektritööriista. Elektritööriist töötab paremini
ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette
nähtud.
Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa lülitist juhtida, on ohtlik ja vajab
remonti.
Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist
ja tööriista hoiule panemist eemaldage
tööriist vooluvõrgust ja/või eemaldage aku.
Nende kaitsemeetmete rakendamine vähendab
elektritööriista soovimatu käivitamise ohtu.
Pikemaks seisma jäetud elektritööriistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas. Mitte
lubada tööriista kasutada inimestel kes pole
saanud vastavat väljaõpet või pole lugenud
kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes on
elektritööriistad ohtlikud.
Hooldage elektritööriistu. Veenduge,
et liikuvad osad on õiges asendis ega
ole kinni kiilunud, detailid on terved ja
puuduvad muud tingimused, mis võivad
mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist
remontida. Tööriistade halb hooldamine
põhjustab palju õnnetusi.
Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud ja teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ning neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid
jms vastavalt käesolevas juhendis toodule,
võttes arvesse nii tööpiirkonda kui ka
tehtava töö iseloomu. Kui elektritööriista
kasutatakse muuks kui sihtotstarbeks, võib
sellest tuleneda ohtlik olukord.
5. Teenindus
a. Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. See tagab tööriista
ohutuse säilimise.
Lisahoiatused elektritööriistade kasutamise
kohta
Hoiatus! Ohutusjuhised kõigi saagide
jaoks
♦
Hoidke elektritööriista isoleeritud
pindadest, kui töö käigus võib lõiketera
sattuda peidetud juhtmesse. Voolu all oleva
juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla
ka elektritööriista lahtised metallosad ning
6
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
võivad anda kasutajale elektrilöögi.
Kinnitage töödetail pitskruvide vms abil
kindlale alusele. Detaili hoidmisel käega või
vastu keha on detail ebastabiilne ja nii võib
selle üle kaduda kontroll.
Hoidke käed lõikamisalast eemal. Ärge
kunagi pange käsi või jalga materjali alla.
Hoidke sõrmed ja pöial sirgliikumisega terast
ning teraklambrist alati eemal. Ärge haarake
sae stabiliseerimiseks saetallast.
Hoidke saeterad teravana. Nürid või
kahjustatud terad võivad surve avaldamise
korral põhjustada sae kõrvalekaldumist või
seiskumist. Kasutage alati materjalile ja
lõikamisviisile vastavat saelehte.
Torude või kanalite lõikamisel veenduge, et
neis ei ole vett, elektrijuhtmeid vms.
Ärge puudutage materjali või saelehte
vahetult pärast tööriista kasutamist. Need
võivad muutuda väga kuumaks.
Olge ettevaatlik peidetud uhtude suhtes
enne seina, põranda või lae saagimist;
kontrollige torustiku ja juhtmete asukohti.
Pärast lüliti vabastamist jätkab saeleht
liikumist. Kui olete tööriista välja lülitanud,
oodake, kuni saeleht seiskub täielikult ja alles
siis asetage tööriist maha.
Hoiatus! Kokkupuude lõikamisel tekkiva tolmuga
või selle sissehingamine võib mõjuda halvasti
seadme kasutaja ning võimalike kõrvalseisjate
tervisele. Kandke tolmumaski, mis on mõeldud
kaitseks tolmu ja aurude eest, ning veenduge, et
tööalasse sisenevad isikud oleksid samuti kaitstud.
♦ Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud
ettenähtud otstarvet. Mis tahes tarvikute
või lisaseadmete kasutamine või tööriista
kasutamine viisil, mida selles kasutusjuhendis
ei soovitata, võib põhjustada kehavigastuse või
varalise kahju ohtu.
Kõrvalseisjate ohutus
♦ Seade ei sobi kasutamiseks füüsilise või
vaimse puudega ega ka kogenematule või
väheste teadmistega inimesele (s.h lapsed),
kes ei tööta ohutuse eest vastutava isiku
järelevalve all või keda vastav isik pole seadme
kasutamise asjus instrueerinud.
♦ Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei
mängiks seadmega.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
sisalduvad deklareeritud vibratsioonitasemed
EESTI KEEL
on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745
kirjeldatud standardsele katsemeetodile ning
neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks.
Deklareeritud vibratsioonitaset võib samuti
kasutada kokkupuute esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Elektritööriista tegelikul kasutamisel
võib vibratsioon erineda deklareeritud väärtusest,
sõltuvalt tööriista kasutamise viisidest.
Vibratsioonitase võib ületada eespool toodut.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et
määrata kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud
meetmed töökohal elektritööriistu kasutavate
isikute kaitsmiseks, tuleb võtta arvesse tegelikke
kasutustingimusi ja tööriista kasutamise viisi,
sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse
kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja
lülitatud või töötab tühijooksul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks
peab kasutaja tähelepanelikult lugema
kasutusjuhendit.
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks peab
kasutaja tähelepanelikult lugema kasutusjuhendit.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga,
seetõttu pole maandusjuhe vajalik.
Veenduge alati, et toitepinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
♦
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb
lasta see ohutuse tagamiseks tootjal või
BLACK+DECKERi volitatud hoolduskeskusel
välja vahetada.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Kiiruseregulaatoriga lüliti (KS901PE) või
toitelüliti (KS801SE ja KS901SE)
2. Lukustusnupp
3. Saetera lukustuskang
4. Tallaplaat
5. Tolmueraldusväljund
6. Pendelkäiguga / AutoSelect seadistusnupp
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne järgmiste toimingute alustamist
veenduge, et tööriist on välja lülitatud ja
vooluvõrgust lahutatud ja et saetera on peatunud.
Kasutatud saeterad võivad olla kuumad.
Saelehe paigaldamine (joonis A)
♦ Hoidke saetera (7) nagu näidatud, et selle
hambad on suunatud ettepoole.
♦ Vajutage lukustushoob (3) tallaplaadist (4)
eemale.
♦ Sisestage saeketta saba maksimaalselt ketta
hoidikusse (8).
♦ Vabastage lukustushoob (3).
Tolmuimeja ühendamine tööriista külge (joonis
B)
♦ Libistage tolmuimeja düüs
tolmueemaldusväljundisse (5).
Muud ohud
Täiendavad jääkriskid võivad tekkida, kui
kasutate tööriista, mida pole hoiatustes märgitud.
Need ohud võivad tekkida valesti kasutamise,
pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
♦ Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud
vigastused.
♦ Vigastuste tekkimine osade, terade või
tarvikute vahetamisel.
♦ Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud
vigastused. Tööriista pikemaajalisel
kasutamisel tehke regulaarselt puhkepause.
♦ Kuulmiskahjustused.
♦ Tervisekahjustused, mille põhjuseks on tööriista
kasutamise käigus sisse hingatud tolm (näiteks
puiduga töötamisel, eriti tamme, pöögi ja MDFplaatide puhul).
Kasutamine
Tallaplaadi reguleerimine kaldlõigete jaoks
(joonis C)
Hoiatus! Ärge kunagi kasutage tööriista, kui selle
tallaplaat on lahti või eemaldatud.
Tallaplaadi (4) saab vasakule ja paremale küljele
kuni 22,5° või 45° kaldenurga alla seadistada.
♦ Vabastage kruvi (10).
♦ Tõmmake talda (4) ettepoole, keerake talda
vasakule või paremale ja lükake tagasi 22,5°
või 45° alla.
♦ Pingutage kruvi.
Tallaplaadi (4) lähtestamine 90° lõigete jaoks:
♦ Vabastage kruvi (10).
♦ Tõmmake talda (4) ettepoole, keerake keskosa
ning vajutage see tagasi 0° asendisse.
♦ Pingutage kruvi.
7
EESTI KEEL
Kiirusevalits
♦ Kasutage suurt kiirust puidu, keskmist kiirust
alumiiniumi ja PVC ning väikest kiirust muude
metallide jaoks.
Märkus: Ärge kunagi kasutage pendelkäiku metalli
lõikamiseks.
Pendelkäiguga seadistusnupp (joonis E - vaid
KS901PE)
KS901PE on kolme lõikamisrežiimiga, millel on
kasvav pendelliikumine:
♦ Positsioon 0: metall ja alumiinium ning plekk
(ilma pendelkäiguta).
♦ Positsioon 1: laminaatide, kõva puidu,
tööpindade jaoks.
♦ Positsioon 2: vineeri ja PVC/plasti jaoks.
♦ Positsioon 3: pehme puidu jaoks ja kiireks
lõikamiseks.
Sisse- ja väljalülitamine
♦ Tööriista sisselülitamiseks vajutage reostaadiga
toitelülitit (1). KS901PE seadmetel sõltub kiirus
sellest, kui sügavale lüliti vajutada.
♦ Pidevtöö režiimi kasutamiseks
vajutage lukustusnuppu (2) ja vajutage
kiiruseregulaatoriga lülitit. See seadistus on
kasutatav vaid täiskiirusel.
♦ Tööriista väljalülitamiseks vabastage
reostaadiga toitelüliti. Tööriista väljalülitamiseks
pidevalt töörežiimilt vajutage veel kord
reostaadiga toitelüliti ning vabastage.
Pendelliikumise reguleerimiseks:
Pöörake pendelkäigu seadistusnupp (6)
sobivasse asendisse.
Kuidas kasutada Sightline® funktsiooni (joonis D)
♦ Kasutage pliiatsit lõikejoone märkimiseks.
♦ Paigutage tikksaag üle joone (11).
Otse tikksae pealt vaadatuna saab lõikejoont väga
lihtsalt järgida.
Saagimine
Hoidke tööriista tugevalt mõlema käega, kui
lõikate.
Tallaplaati (4) tuleb hoida tugevalt lõigatava
materjali vastas. Seeläbi väldite kiilumist.
Lõikamisrežiim
Pendelkäigu või tegevusega liigub tera jõulisemalt
ning see režiim on loodud eelkõige pehmete
materjalide, nt puidu ja plasti lõikamiseks. See
lõikab saag kiiremini, kuid materjali lõikeservad
jäävad ebaühtlasemad. Sõltuvalt mudelist on teie
tikksaag varustatud pendelkäiguga seadistusnupu
või AutoSelect seadistusnupuga pendelliikumise
seadistamiseks. Nende seadistusnuppude
kasutamist on kirjeldatud järgmises kahes jaos.
Ikoon
PVC
8
PVC
Kiirus
Auto Select™ seadistusnupp (joonis F - vaid
KS801SE ja KS901SE)
KS801SE ja KS901SEon sobitatud koos unikaalse
Auto Select™ valitsaga (6), et määrata kiirus
ja pendelkäik erinevate lõikamistööde jaoks.
Optimaalse kiiruse ja pendelkäigu valimiseks
vastavalt lõigatavale materjalile, pöörake
seadistusnuppu (6), nagu on allpool toodud tabelis
näidatud:
Pendelkäik
Rakendusala
Sirged ja kumerad lõiked - plekk,
valgeplekk, keraamilised plaadid ja
kiudklaasleht
Sirged ja kumerad lõiked - kõva puit,
terrassilauad, põrandakatted, plast,
pleksiklaas ja PVC
Aeglane
Ei
Mõõdukas
Mõõdukas /
aeglane
Kiire
Maksimaalne
Sirged lõiked - üldine saematerjal ja
pehme puit
Kiire
Mõõdukas /
aeglane
Sirged ja kumerad lõiked - vineer ja
puitpaneelid
Kiire
Ei
Sirged ja kumerad lõiked tööpinnad, laminaatlauad, kerimine,
kumerused ja käsitöö
EESTI KEEL
Sae hüplemist, vähendab vibratsioone ja
minimeerib ketta purunemist tõenäosust.
♦ Enne saagimise alustamist käitage saelehte
paar sekundit vabakäigul.
♦ Saagimise ajal suruge vaid kergelt tööriistale.
Juhtlatt
Pikisaagimine ja ringikujuline lõikamine ilma
pliiatsijooneta on lihtne koos pikisaagimise latiga
ning ringjuhikuga (saadaval lisana - varuosa
number X43005-XJ).
Soovitusi optimaalseks kasutamiseks
Pikisaagimise lati paigaldamine (joonis H ja I)
♦ Paigaldage pikisaagimise latt (14) tallaplaadi
pilusse koos ristitalaga, mis on näoga
allapoole, nagu näidatud joonisel H.
♦ Asetage kruvi (15) avasse tallaplaadi põhjas.
♦ Joondage klambriga tala (16) kruvi ümber koos
ribaservaga, mis on näoga allapoole ning sae
tagaosa suunas.
♦ Kasutades ristpeakruvikeerajat, kruvige
kruvi keermestatud auku tala klambris, nagu
näidatud joonisel I.
♦ Reguleerige lõikelaiust ja pingutage kruvi.
Sirgjoone abiketas
Kui vajate väga täpset sirgjoont, kasutage
seda sirgjoone abiketast. KS901SE/PE
standardvarustuse hulka kuulub see ketas ning
selle saab osta ka lisana kasutamaks koos
tikksaega KS801SE (varuosa nr X21001-XJ).
Piidevastane kaitse (joonis G - vaid KS901SE)
Piide minimeerimiseks kasutage oma tootega
seda piidevastast kaitset. See vähendab talla ja
ketta vahelist vaba alla ilma lõikejoone nägemist
piiramata.
Piidevastase kaitse paigaldamiseks:
♦ Eemaldage ketas (vt joonis A).
♦ Joondage piidevastane kaitse (13) tallaplaadiga
(4) altpoolt.
♦ Vajutage alla tallaplaadile, kuni kaitse klõpsab
oma kohale.
♦ Asetage ketas tagasi.
Laminaatide saagimine
Kui lõikate laminaati, võib ilmneda pinnulisus, mis
võib esitluspinda kahjustada. Kõige rohkem tuntud
saekettad lõikavad ülessuunas, mistõttu tuleb
kasutada saeketast, mis lõikab allapoole tõmbega,
kui tallaplaat istub esitluslaual, või:
♦ Kasutage peenehambalist saetera.
♦ Saagige töödetaili tagapinnalt.
♦ Minimaalse killustumise tagamiseks kinnitage
töödetaili mõlemale küljele mõni puidutükk
või kõva puitkiudplaat ja saagige läbi kõigi
kihtide. Alternatiivselt paigaldage piidevastane
kaitse (13), mis tuleb koos teie tootega. (vaid
KS901SE).
Metalli saagimine
Hoiatus! Ärge kasutage tolmuimejat metalli
lõikamisel. Metallitükid on kuumad ning võivad
põhjustada tulekahju. Ärge unustage, et metalli
saagimine võtab palju kauem aega kui puidu
saagimine.
♦ Kasutage metalli saagimiseks sobivat saetera.
♦ Kinnitage õhukeste metall-lehtede lõikamise
ajaks töödetaili tagaküljele mõni puidutükk ja
lõigake läbi kõigi kihtide.
♦ Katke kavandatav lõiketrajekoor õlikihiga.
Ringi lõikamine (joonis J)
♦ Sisestage pikisaagimise latt pilusse, mis on
tallaplaadi paremal küljel, et risttala oleks
ülespoole.
♦ Reguleerige pikisaagimise latti nii, et ketta
kaugus risttala avast on soovitu raadiusega,
ning pingutage kruvi.
♦ Asetage saag nii, et augu keskosa risttalas on
lõigatava ringi keskosast üle (tehke sisselõige,
puurige auk ketta jaoks või lõigake sissepoole
materjali servast, et saada ketas asendisse).
♦ Kui saag on korralikult positsioneeritud, lööge
väike nael läbi risttala augu lõigatava ringi
keskele.
♦ Kasutades pikisaagimise latti kaldetoena,
alustage ringi lõikamisega.
Vertikaalettenihkega lõikamine (joonis K)
Vertikaalettenihe on lihtne meetod sisemine lõike
tegemiseks. Sae saab sisestada otse paneeli või
lauda ilma kõigepealt juht- või eelava puurimata.
Vertikaalettenihke lõikamisel mõõtke lõigatav
pind ära ja märgistage selgelt pliiatsiga. Seejärel
kallutage saage ettepoole, kuni talla otsa esiosa
toetub kindlalt tööpinnale ning ketas vabastab
detaili täiskäiguga. Lülitage tööriist sisse ja laske
sellel saavutada maksimaalne kiirus. Haarake
saest tugevalt kinni ning langetage tööriista
tagumist serva, kuni ketas saavutab oma terve
sügavuse. Hoidke talda lamedalt vastu puitu ja
alustage lõikamisega. Ärge eemaldage ketast
lõikest liikumise ajal. Ketas peab täielikult
seiskuma.
9
EESTI KEEL
Hooldamine
Teie BLACK+DECKER tööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks ja vajab minimaalset
hooldamist. Pideva rahuldava töö tagamiseks
tuleb tööriista õigesti hooldada ja regulaarselt
puhastada.
♦ Puhastage tööriista ventilatsiooniavasid
regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
♦ Puhastage mootori korpust regulaarselt
niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega
lahustipõhiseid puhastusvahendeid. Ärge
kunagi laske ühelgi vedelikul sattuda tööriista
sisse ja ärge kastke ühtegi tööriista osa
vedelikku.
Toitepistiku vahetamine (ainult
Suurbritannia ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
♦ Kõrvaldage vana pistik ohutult.
♦ Ühendage pruun juhe uue pingestatud pistiku
faasiklemmiga.
♦ Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 5 A.
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie BLACK+DECKERi
toode on muutunud kasutuks või vajab
väljavahetamist, ärge visake seda olmejäätmete
hulka. Viige toode vastavasse kogumispunkti.
Elektroonikajäätmete sorteerimine
ja pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Materjalide taaskasutamine
aitab vältida keskkonna saastamist ja
vähendab vajadust tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või
nende viimist jaemüüjale uue toote ostmisel.
BLACK+DECKER pakub võimalust
BLACK+DECKERi toodete tagasivõtmiseks
ja taaskasutamiseks pärast kasutusea lõppu.
Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud
remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi
võetakse.
10
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda BLACK+DECKERi kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on BLACK+DECKERi volitatud
remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse
teeninduse üksikasjad ning kontaktandmed
leitavad internetis aadressil: www.2helpU.com.
Tehnilised andmed
KS801SE (tüüp 1)
KS901SE/PE (tüüp 1)
Sisendpinge
Vac
230
Koormata kiirus (KS801SE ja KS901SE) min-1 1,500-3,000
(KS901PE)
min-1 0-3,000
Max lõikesügavus
Puit
(KS801SE)
mm 80
(KS901SE ja KS901PE) mm 85
Teras
(KS801SE)
mm 5
(KS901SE ja KS901PE) mm 8
Alumiinium
mm 15
Mass
(KS801SE)
kg
2,1
(KS901SE ja KS901PE) kg
2,2
KS901PE
LpA (helirõhk) 88 dB(A), määramatus
(K) 3 dB(A), LWA (helivõimsus) 99 dB(A),
määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise
vektori summa) mõõdetuna vastavalt EN 60745:
Laudade lõikamine (ah, B) 12,3 m/s2, määramatus
(K) 1,5 m/s2, pleki lõikamine (ah, cm) 7,3 m/s2,
määramatus (K) 1,5 m/s2
KS801SE
LpA (helirõhk) 90 dB(A), määramatus (K)
3 dB(A), LWA (helivõimsus) 101 dB(A),
määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise
vektori summa) mõõdetuna vastavalt EN 60745:
Laudade lõikamine (ah, W) 5,6 m/s2, määramatus
(K) 1,5 m/s2, pleki lõikamine (ah, W) 5,3 m/s2,
määramatus (K) 1,5 m/s2
KS901SE
LpA (helirõhk) 86 dB(A), määramatus
(K) 3 dB(A), LWA (helivõimsus) 97 dB(A),
määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise
vektori summa) mõõdetuna vastavalt EN 60745:
Laudade lõikamine (ah,W) 5,0 m/s2,
määramatus (K) 1,5 m/s2, pleki lõikamine (ah, W)
4,5 m/s2, määramatus (K) 1,5 m/s2
EESTI KEEL
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
KS801SE, KS901SE ja KS901PE
Black & Decker kinnitab, et jaotises „Tehnilised
andmed” kirjeldatud tooted vastavad järgmistele
dokumentidele: 2006/42/EÜ, EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
See toode vastab ka direktiividele 2014/30/EU
ja 2011/65/EU. Lisainfo saamiseks võtke palun
ühendust Black & Deckeriga allpool asuval
aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel
olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupanemise eest ja kinnitab
seda Black & Deckeri nimel.
R. Laverick
Ehitusjuht
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 34D
Suurbritannia
29/09/2014
Garantii
Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel
ja pakub erilist garantiid. See garantii täiendab teie
lepingulisi õigusi ega piira neid kuidagi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
Kui 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast
ilmneb teie Black & Deckeri tootel materjali- või
tootmisvigu, garanteerib Black & Decker, et
asendab katkised osad, parandab või asendab kõik
mõistlikus ulatuses kulunud tooted, põhjustades
kliendile võimalikult vähe ebamugavust, kui
tegemist pole järgmisega:
♦ Toodet on edasi müüdud, kasutatud
professionaalsel tasandil või välja üüritud;
♦ Toodet on valesti või hooletult kasutatud;
♦ Toode on võõrkehade, ainete või õnnetuste
tõttu kahjustunud;
♦ Toodet on üritanud remontida kolmandad
isikud peale Black & Deckeri volitatud
remonditöökodade ja Black & Deckeri
hooldustöötajate.
Koos garantiinõudega tuleb müüjale või volitatud
remonditöökojale esitada ostudokument. Lähima
volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
Black & Deckeri kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti
on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil
www.2helpU.com
Külastage meie veebilehte www.blackanddecker.eu,
et registreerida oma uus BLACK+DECKERi
toode ning olla kursis viimaste uute toodete ja
eripakkumistega. Lisateavet BLACK+DECKERi
firmamärgi ja tootevaliku kohta leiate veebilehelt
www.blackanddecker.eu.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша лобзиковая пила BLACK+DECKER
предназначена для пиления древесины,
пластика и металла. Данный инструмент
предназначен только для использования
в домашних условиях.
Инструкции по технике
безопасности
б.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите
все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации.
Несоблюдение всех перечисленных ниже
правил безопасности и инструкций может
привести к поражению электрическим
током, возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
в.
г.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их
дальнейшего использования. Термин
«Электроинструмент» во всех приведённых
ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) или аккумуляторному
(беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение или беспорядок на рабочем месте
может привести к несчастному случаю.
б. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструменты создают искровые
разряды, которые могут воспламенить пыль
или горючие пары.
в. Во время работы с электроинструментом
не подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля над
рабочим процессом.
2. Электробезопасность
а. Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не
видоизменяйте вилку электрического
кабеля. Не используйте соединительные
12
д.
е.
штепсели-переходники, если в силовом
кабеле электроинструмента есть провод
заземления. Использование оригинальной
вилки кабеля и соответствующей ей
штепсельной розетки уменьшает риск
поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземлёнными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники.
Риск поражения электрическим током
увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождём или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент увеличивает риск
поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не
используйте кабель для переноски
электроинструмента или для вытягивания
его вилки из штепсельной розетки.
Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите его
в стороне от острых кромок и движущихся
частей инструмента. Повреждённый
или запутанный кабель увеличивает риск
поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для
работы на открытом воздухе, снижает риск
поражения электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во влажной
среде используйте источник питания,
оборудованный устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием
алкоголя или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
РУССКИЙ ЯЗЫК
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
средств. Малейшая неосторожность при
работе с электроинструментами может
привести к серьёзной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки. Своевременное
использование защитного снаряжения,
а именно: пылезащитной маски, ботинок
на нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или
аккумулятору, поднять или перенести
его, убедитесь, что выключатель
находится в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент с нажатой
кнопкой выключателя и не подключайте
к сетевой розетке электроинструмент,
выключатель которого установлен
в положение «включено», это может
привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные
или гаечные ключи. Регулировочный или
гаечный ключ, оставленный закреплённым
на вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжёлой травмы.
Не перенапрягайтесь. Всегда сохраняйте
равновесие и устойчивую позу. Это
позволит Вам не потерять контроль
при работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте
свободную одежду или украшения.
Следите за тем, чтобы Ваши волосы,
одежда или перчатки находились
в постоянном отдалении от движущихся
частей инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы могут
попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжён
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запылённостью рабочего
пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по
назначению. Электроинструмент
работает надёжно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
б. Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
в. Отключайте электроинструмент от
сетевой розетки и/или извлекайте
аккумулятор перед регулированием,
заменой принадлежностей или при
хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск
случайного включения электроинструмента.
г. Храните неиспользуемые
электроинструменты в недоступном
для детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
д. Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и лёгкость
перемещения подвижных частей,
целостность деталей и любых других
элементов электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет
полностью отремонтирован. Большинство
несчастных случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
е. Следите за остротой заточки
и чистотой режущих принадлежностей.
Принадлежности с острыми кромками
позволяют избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
ж. Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки в соответствии
с данным Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5. Сервисное обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только
квалифицированными специалистами
с использованием идентичных запасных
частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Инструкции по технике
безопасности для всех типов пил
♦
♦
♦
♦
♦
14
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во время
которых режущий инструмент может
соприкасаться со скрытой проводкой.
Контакт режущей принадлежности
с находящимся под напряжением
проводом делает не покрытые изоляцией
металлические части электроинструмента
«живыми», что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
Используйте струбцины или другие
приспособления для фиксации
обрабатываемой детали, устанавливая
их только на неподвижной поверхности.
Если держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное тело, то
можно потерять контроль над инструментом
или обрабатываемой деталью.
Держите руки вне зоны пиления. Ни в коем
случае не держите руки под заготовкой. Не
помещайте пальцы вблизи пильного полотна
и его зажима. Не пытайтесь стабилизировать
положение лобзика, удерживая его за
поворотную подошву.
Следите за остротой заточки.
Затупленные или повреждённые пильные
полотна могут заставить пилу отклониться
от линии реза или остановиться под
воздействием чрезмерного усилия. Всегда
используйте пильное полотно, максимально
соответствующее материалу заготовки
и характеру реза.
Прежде чем приступить к резке трубы
или канала, убедитесь, что в них нет
воды, электропроводки и т.д.
♦
Никогда не дотрагивайтесь до
обрабатываемой заготовки или пильного
полотна сразу по окончании работы
инструмента. Они могут оказаться очень
горячими.
♦ Ознакомьтесь с возможными скрытыми
опасностями перед началом сквозного
врезания в стены, полы или потолки,
проверьте наличие электропроводки
и трубопроводов.
♦ Полотно будет продолжать движение
некоторое время после того, как
Вы отпустите выключатель. Всегда
выключайте электроинструмент и ждите,
пока пильное полотно полностью не
остановится прежде, чем положить
электроинструмент.
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание
пыли, возникающей в ходе работ по резанию,
может представлять опасность для здоровья
оператора и окружающих лиц. Надевайте
респиратор, специально разработанный для
защиты от пыли и паров, и следите, чтобы
лица, находящиеся в рабочей зоне, также
были обеспечены средствами индивидуальной
защиты.
♦ Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести
к несчастному случаю и/или повреждению
личного имущества.
Безопасность посторонних лиц
♦ Данный инструмент не может
использоваться людьми (включая детей)
со сниженными физическими, сенсорными
и умственными способностями или при
отсутствии необходимого опыта или навыка,
за исключением, если они выполняют
работу под присмотром или получили
инструкции относительно работы с этим
инструментом от лица, отвечающего за их
безопасность.
♦ Не позволяйте детям играть
с электроинструментом.
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные
в технических характеристиках инструмента
РУССКИЙ ЯЗЫК
и декларации соответствия, были измерены
в соответствии со стандартным методом
определения вибрационного воздействия
согласно EN60745 и могут использоваться
при сравнении характеристик различных
инструментов. Приведённые значения
уровня вибрации могут также использоваться
для предварительной оценки величины
вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного
воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным
инструментом, и могут отличаться от
заявленных значений. Уровень вибрации может
превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного
воздействия для определения необходимых
защитных мер (2002/44/EC) для людей,
использующих в процессе работы
электроинструменты, необходимо принимать
во внимание действительные условия
использования электроинструмента, учитывая
все составляющие рабочего цикла, в том
числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он
работает без нагрузки, а также время его
запуска и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление
с руководством по эксплуатации снизит
риск получения травмы.
Электробезопасность
Данный инструмент защищён двойной
изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Следите за
напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной
табличке электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая,
замена повреждённого кабеля питания
должна производиться только на заводеизготовителе или в авторизованном
сервисном центре BLACK+DECKER.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или
некоторые из перечисленных ниже составных
частей:
1. Клавиша пускового выключателя
с регулировкой скорости (KS901PE) или
Пусковой выключатель (KS801SE или
KS901SE).
2. Кнопка блокировки пускового выключателя
3. Зажимной рычаг пильного полотна
4. Подошва
5. Отверстие пылеотвода
6. Дисковой переключатель маятникового хода/
AutoSelect
Сборка
Внимание! Перед выполнением любой
из следующих операций убедитесь, что
электроинструмент выключен и отсоединён от
электросети, а пильное полотно остановлено.
В процессе работы пильное полотно
нагревается.
Установка пильного полотна (Рис. А)
♦ Держите пильное полотно (7), как показано
на рисунке, направив кромку с зубьями
вперёд.
♦ Отведите зажимной рычаг (3) в сторону от
подошвы (4).
♦ Вставьте хвостовик пильного полотна
в держатель (8) до упора.
♦ Отпустите зажимной рычаг (3).
Подключение пылесоса к инструменту (Рис. В)
♦ Вставьте насадку пылесоса в отверстие
пылеотвода (5).
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски
могут возникнуть при неправильном или
продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей инструмента, пильных полотен или
насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента. При использовании
инструмента в течение продолжительного
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
Ухудшение слуха.
Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с инструментом
(например, при обработке древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП).
Эксплуатация
Регулировка подошвы для распилов
с наклоном (Рис. С)
Внимание! Никогда не используйте инструмент
без подошвы или с плохо закреплённой
подошвой.
♦ Подошва (4) может быть отрегулирована
на левый или правый угол среза наклоном
22,5° или 45°.
♦ Ослабьте винт (10).
♦ Сдвиньте подошву (4) вперёд, поверните
её влево или вправо и сдвиньте назад
в положение 22,5° или 45°
♦ Затяните винт.
Для возврата подошвы (4) в положение для
резов с наклоном 90°:
♦ Ослабьте винт (10).
♦ Сдвиньте подошву (4) вперёд, поверните
её в среднее положение и сдвиньте назад
в положение 0°.
♦ Затяните винт.
Регулировка скорости
♦ Используйте высокую скорость для резания
древесины, среднюю скорость для резания
алюминия и ПВХ и низкую скорость для
резания металлов, кроме алюминия.
Включение и выключение
♦ Чтобы включить инструмент, нажмите
на клавишу пускового выключателя
с регулировкой скорости (1). В моделях
KS901PE скорость зависит от интенсивности
нажатия на клавишу выключателя.
♦ Для непрерывного режима работы нажмите
кнопку блокировки пускового выключателя
(2) и отпустите клавишу пускового
выключателя. Эта функция работает только
при максимальной частоте вращения.
♦ Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя. Для
выключения непрерывного режима работы
инструмента снова нажмите и отпустите
клавишу пускового выключателя.
16
Использование функции Sightline® (Рис. D)
♦ При помощи карандаша начертите линию
распила.
♦ Расположите лобзиковую пилу по линии (11).
Следуйте линии распила, глядя на неё поверх
лобзиковой пилы.
Режим резания
Маятниковый ход отличается более резким
движением пильного полотна и предназначен
для обработки мягких материалов, таких как
древесина или пластик. Маятниковый ход
обеспечивает быстрый рез, но поверхность реза
менее гладкая. В зависимости от типа модели,
Ваша лобзиковая пила будет оборудована
дисковым переключателем маятникового хода
или дисковым переключателем Auto Select для
регулировки маятникового хода. Использование
данных переключателей разъясняется в двух
последующих разделах.
Примечание: Никогда не используйте
маятниковый ход при резании металла.
Дисковой переключатель маятникового хода
(Рис. Е - только KS901PE)
KS901PE имеет четыре режима резания
с увеличением уровня маятникового хода:
♦ Положение 0: металл, алюминий и листовой
металл (без маятникового хода).
♦ Положение 1: ламинат, твёрдая древесина,
столешницы.
♦ Положение 2: фанера, ПВХ/пластики.
♦ Положение 3: мягкая древесина и быстрое
пиление
Для регулировки маятникового хода:
♦ Поверните дисковой переключатель
маятникового хода (6) и установите его
в нужное положение.
Пиление
Во время распила крепко удерживайте
инструмент обеими руками. Подошва
(4) должна быть плотно прижата
к обрабатываемому материалу. Это поможет
избежать подпрыгивания лобзиковой пилы,
снизит вибрацию и вероятность поломки
пильного полотна. Перед выполнением
реза дайте пильному полотну поработать
без нагрузки в течение нескольких секунд.
При распиле прилагайте к инструменту только
лёгкое усилие.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дисковой переключатель Auto Select™
(Рис. F – только KS801SE и KS901SE)
Модели KS801SE и KS901SE оборудованы
уникальным дисковым переключателем
Auto Select™ (6), с помощью которого можно
настраивать скорость и маятниковое движение
Символ Скорость
пильного полотна для резки различных материалов.
Для выбора оптимальной скорости
и маятникового движения пильного полотна
в зависимости от материала, поверните
переключатель (6), как указано в данной
таблице:
Маятниковый ход
Медленная Нет
PVC
PVC
Средняя
Средний/низкий
Быстрая
Максимальный
Быстрая
Средний/низкий
Быстрая
Нет
Рекомендации по оптимальному
использованию
Пильные полотна для прямого реза
При необходимости выполнения прямого реза
высокой точности используйте специальные
пильные полотна для прямого реза.
Данное пильное полотно входит в комплект
поставки моделей KS901SE/PE. Для модели
KS801SE данное полотно можно приобрести
дополнительно (деталь № X21001-XJ).
Противоосколочный защитный кожух
(Рис. G - только KS901SE)
Для сведения к минимуму риска расщепления
заготовки используйте противоосколочный
защитный кожух, входящий в комплект поставки
Вашего инструмента. Он позволяет уменьшить
зазор между подошвой и пильным полотном, не
препятствуя обзору линии реза.
Область применения
Прямые и изогнутые
резы – листовое железо,
жестяные пластины,
керамическая плитка,
стекловолоконные листы
Прямые и изогнутые резы
– твёрдая древесина,
палубный настил,
половые доски, пластик,
плексиглас и ПВХ
Прямые резы –
пиломатериал общего
типа и мягкая древесина
Прямые и изогнутые резы
- фанера и древесные
плиты
Прямые и изогнутые
резы – кухонные
столешницы, ламинат,
фигурная резка, резка по
лекалам, ремесленное
производство
Установка противоосколочного защитного
кожуха:
♦ Извлеките из инструмента пильное полотно
(см. Рисунок А).
♦ Расположите противоосколочный защитный
кожух (13) точно под подошвой пилы (4).
♦ Прижмите подошву к кожуху, пока кожух не
защёлкнется на месте.
♦ Установите на место пильное полотно.
Пиление ламината
При распиле ламината может произойти
его расщепление, что испортит внешний
вид лицевой поверхности. Большинство
стандартных пильных полотен выполняют
рез при ходе вверх, поэтому, если подошва
располагается на лицевой поверхности,
используйте пильное полотно, которое режет
при ходе вниз, или:
♦ Используйте пильное полотно с мелкими
зубьями.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
Пилите по обратной стороне заготовки.
Чтобы избежать расщепления ламината,
поместите заготовку между двумя
панелями из древесины или ДСП и пилите
получившуюся сэндвич-панель. Или
установите противоосколочный защитный
кожух (13), входящий в комплект поставки
инструмента (только KS901SE).
Пиление металла
Внимание! Не используйте пылесос при
пилении металла. Горячая металлическая
стружка может стать причиной возгорания.
Помните, что распил металла занимает гораздо
больше времени, чем распил древесины.
♦ Используйте пильное полотно,
предназначенное для пиления металла.
♦ Для пиления тонколистового металла,
прикрепите деревянную панель к обратной
стороне заготовки и выполняйте распил
получившейся сэндвич-панели.
♦ Нанесите масляную пленку вдоль
предполагаемой линии распила.
Направляющая
При выполнении продольной или круговой
распиловки без намеченной карандашной
линии используйте направляющую планку
и круговую направляющую (дополнительная
принадлежность – Деталь № X43005-XJ).
Установка направляющей планки (Рис. H и I)
♦ Вставьте направляющую планку (14)
в прорези в подошве поперечиной вниз, как
изображено на Рисунке Н.
♦ Вставьте винт (15) в отверстие в нижней
части подошвы.
♦ Расположите прижимную планку (16) поверх
винта загнутым концом, направленным вниз
и в сторону задней части пилы.
♦ Используя крестообразную отвёртку,
заверните винт в резьбовое отверстие
в прижимной планке, как изображено на
Рисунке I.
♦ Отрегулируйте ширину реза и затяните винт.
Круговой распил (Рис. J)
♦ Вставьте направляющую планку в прорезь
с правой стороны подошвы пилы
поперечиной вверх.
♦ Отрегулируйте положение направляющей
планки, чтобы между пильным полотном
и отверстием в поперечине был достигнут
нужный радиус, затем затяните винт.
18
♦
♦
♦
Расположите пилу таким образом, чтобы
отверстие в поперечине оказалось ровно по
центру выпиливаемого круга (чтобы пильное
полотно удобнее заняло свою позицию,
выполните врезное пиление, просверлите
отверстие или сделайте рез от края по
направлению к центру).
Правильно расположив пилу, через
отверстие в поперечине вбейте маленький
гвоздь в самом центре выпиливаемого круга.
Используя направляющую планку в качестве
поворотной рукоятки, начните выпиливать круг.
Врезное пиление (Рис. K)
Врезное пиление – это простой способ
выполнения внутреннего реза. Пила
врезается непосредственно в заготовку
без предварительного высверливания
направляющего паза или отверстия. При
выполнении врезного пиления измерьте
поверхность и сделайте чёткие карандашные
разметки. Затем направьте пилу вперёд, пока
передний конец подошвы не упрётся плотно
в обрабатываемую поверхность, а пильное
полотно не окажется на полную величину хода
вплотную к поверхности заготовки. Включите
инструмент и дождитесь, пока он не наберёт
максимальную скорость. Крепко удерживая
пилу, медленно опускайте задний край
подошвы, пока пильное полотно не войдёт
в заготовку на полную глубину. Удерживая
подошву ровно на поверхности древесины,
начните пиление. Не извлекайте пильное
полотно из реза, пока оно движется. Для этого
дождитесь полной остановки пильного полотна.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент BLACK+DECKER рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надёжность инструмента
увеличиваются при правильном уходе
и регулярной чистке.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия Вашего инструмента мягкой
щёткой или сухой тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные
чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей. Не
допускайте попадания какой-либо жидкости
внутрь инструмента и никогда не погружайте
в воду какую-либо из его частей.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие BLACK+DECKER или Вы больше в нём
не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов помогает
защищать окружающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма BLACK+DECKER обеспечивает приём
и переработку отслуживших свой срок изделий
BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться
этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
BLACK+DECKER по адресу, указанному
в данном руководстве по эксплуатации. Кроме
того, список авторизованных сервисных центров
BLACK+DECKER и полную информацию
о нашем послепродажном обслуживании
и контактах Вы можете найти в интернете по
адресу: www.2helpU.com
Технические характеристики
Напряжение питания
Число ходов без нагрузки
(KS801SE и KS901SE)
(KS901PE)
Макс. глубина реза
Дерево
(KS801SE)
(KS901SE и KS901PE)
Сталь
(KS801SE)
(KS901SE и KS901PE)
Алюминий
Вес
(KS801SE)
(KS901SE и KS901PE)
KS801SE (Тип 1)
KS901SE /PE (Тип 1)
В перем. тока 230
ход/мин
ход/мин
1,500-3,000
0–3,000
мм
мм
мм
мм
мм
кг
кг
80
90
5
8
15
2,1
2,2
KS901PE
LpA (звуковое давление) 88 дБ(А),
Погрешность (K) 3 дБ(А)
LwA (акустическая мощность) 99 дБ(А),
Погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов
по трем осям), измеренных в соответствии
со стандартом EN 60745:
Распил деревянных панелей (ah, В) 12,3 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2, Распил листового
металла (ah, СМ) 7,3 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
KS801SE
LpA (звуковое давление) 90 дБ(А),
Погрешность (K) 3 дБ(А), LwA (акустическая
мощность) 101 дБ(А), Погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов
по трем осям), измеренных в соответствии
со стандартом EN 60745:
Распил деревянных панелей (ah, W) 5,6 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2, Распил листового
металла (ah, W) 5,3 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
KS901SE
LpA (звуковое давление) 86 дБ(А),
Погрешность (K) 3 дБ(А), LwA (акустическая
мощность) 97 дБ(А), Погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов
по трем осям), измеренных в соответствии
со стандартом EN 60745:
Распил деревянных панелей (ah, W) 5,0 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2, Распил листового
металла (ah, W) 4,5 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
KS801SE, KS901SE and KS901PE
Black & Decker заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», полностью соответствуют
стандартам: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-11
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2014/30/EU и 2011/65/EU.
За дополнительной информацией обращайтесь
в Black & Decker по указанному ниже адресу
или по адресу, указанному на последней
странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Black & Decker.
R. Laverick
Руководитель отдела технических разработок
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 34D
United Kingdom
29.09.2014
zst00250540 - 08-12-2014
20
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising