KS901PEK | Black&Decker KS901PEK JIGSAW instruction manual

™
ol
tr
n
Co
ve
r
Cu
371002 - 10 LV
www.blackanddecker.eu
KS801SE
KS901PE
KS901SE
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
13
%
$
&
'
0
PVC
3
2
1
(
.63(
)
.66(
.66(
3
*
+
,
.
4
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Jūsu BLACK+DECKER figūrzāģis ir paredzēts
koksnes, plastmasas un metāla lokšņu zāģēšanai.
Šis instruments ir paredzēts tikai personīgai
lietošanai.
Drošības norādījumi
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek
ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un
norādījumi, var gūt elektriskās strāvas
triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus
turpmākai uzziņai. Termins „elektroinstruments”
visos turpmākajos brīdinājumos attiecas uz
šo elektroinstrumentu (ar vadu), ko darbina ar
elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu
elektroinstrumentu (bez vada).
1. Darba zonas drošība
a. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā
darba zonā var rasties negadījumi.
b. Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas
var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu tvaikus.
c. Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet
tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām
personām. Novēršot uzmanību, jūs varat
zaudēt kontroli pār instrumentu.
2. Elektrodrošība
a. Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst
kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot
pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas
kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas
rada mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
b. Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena
risks.
c. Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
d. Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas,
turot to aiz vada. Netuviniet vadu karstuma
avotiem, eļļām, asām šķautnēm vai
kustīgām detaļām. Ja vadi ir bojāti vai
samezgloti, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
e. Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinātāja vadu,
kas piemērots lietošanai ārpus telpām.
Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai
ārpus telpām, pastāv mazāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
f. Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, aprīkojiet elektroierīces barošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās
strāvas trieciena risks.
3. Personīgā drošība
a. Elektroinstrumenta lietošanas laikā esiet
uzmanīgi, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties
saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu,
ja esat noguris vai atrodaties narkotiku,
alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat
viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos
apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu,
piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar
neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus,
samazināsies risks gūt ievainojumus.
c. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai
un/vai akumulatora pievienošanas,
instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas
pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.
Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
d. Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas atslēgas
vai uzgriežņu atslēgas. Ja elektroinstrumenta
rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņu
atslēga vai regulēšanas atslēga, var gūt
ievainojumus.
e. Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr uzturiet
piemērotu stāvokli, stāvot uz kājām, un
saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās
5
LATVIEŠU
situācijās daudz labāk varat saglabāt kontroli
pār elektroinstrumentu.
f. Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas
vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
g. Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces,
tās jāpievieno un jālieto pareizi. Lietojot
putekļu savākšanas ierīci, iespējams mazināt
putekļu kaitīgo ietekmi.
4. Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
a. Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā nominālo
parametru robežās paveiksiet darbu daudz
labāk un drošāk.
b. Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar
slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
c. Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai novietošanas
glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu
no barošanas avota un/vai izņemiet no
elektroinstrumenta akumulatoru. Šādu
profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d. Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas
nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina
šos noteikumus. Elektroinstrumenti ir bīstami,
ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
e. Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi
savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav
bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis,
kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta
darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms lietošanas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
f. Regulāri uzasiniet un tīriet
griezējinstrumentus. Ja griezējinstrumentiem
ir veikta pienācīga apkope un tie ir uzasināti,
pastāv mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir
vieglāk vadīt.
g. Elektroinstrumentu, tā piederumus un
apstrādes rīku uzgaļus u.c. ekspluatējiet
6
saskaņā ar šiem noteikumiem, ņemot
vērā darba apstākļus un veicamā darba
specifiku. Lietojot elektroinstrumentu tam
neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama
situācija.
5. Apkalpošana
a. Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt
tikai kvalificēts remonta speciālists,
izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.
Tādējādi tiek saglabāta elektroinstrumenta
drošība.
Papildu drošības brīdinājumi darbam ar
elektroinstrumentiem
Brīdinājums! Drošības norādījumi visiem
zāģiem
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
aiz izolētajām satveršanas virsmām, ja
grieznis varētu saskarties ar apslēptu
elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja
grieznis saskaras ar vadiem, kuros ir strāva,
visas instrumenta ārējās metāla virsmas vada
strāvu un rada elektriskās strāvas trieciena
risku.
Izmantojiet skavas vai kādā citā
praktiskā veidā nostipriniet un atbalstiet
apstrādājamo materiālu uz stabilas
platformas. Turot materiālu ar roku vai pie
sava ķermeņa, t.i., nestabilā stāvoklī, jūs varat
zaudēt kontroli pār to.
Netuviniet rokas zāģēšanas zonai. Nekādā
gadījumā nesniedzieties zem apstrādājamā
materiāla. Netuviniet pirkstus asmenim, kas
darbojas, un asmens skavai. Nedrīkst turēt
zāģa slieci, lai panāktu stabilāku zāģa kustību.
Regulāri uzasiniet asmeņus. Ja asmeņi ir truli
vai bojāti, zāģis slodzes ietekmē var novirzīties
no gaitas vai iestrēgt. Vienmēr lietojiet
apstrādājamam materiālam un zāģējuma
veidam piemērotu zāģa asmeni.
Zāģējot cauruli vai cauruļvadu,
pārliecinieties, vai tajā nav ūdens,
elektroinstalācijas u.tml.
Nepieskarieties apstrādājamajam
materiālam vai asmenim uzreiz pēc tam, kad
ir pabeigts darbs ar instrumentu. Gan viens,
gan otrs var būt ļoti karsts.
Ņemiet vērā slēptu risku iespējamību —
pirms sienu, grīdu vai griestu zāģēšanas
noskaidrojiet elektroinstalācijas un cauruļu
atrašanās vietas.
LATVIEŠU
♦
Atlaižot slēdzi, asmens kādu laiku turpina
darboties. Izslēdziet instrumentu un nogaidiet,
līdz zāģa asmens pārstāj darboties, un tikai pēc
tam novietojiet instrumentu glabāšanā.
Brīdinājums! Putekļi, kas rodas zāģēšanas
laikā, var kaitēt veselībai, ja operators vai tuvumā
esošas personas nonāk saskarē ar putekļiem
vai tos ieelpo. Valkājiet putekļu masku, kas
īpaši paredzēta aizsardzībai pret putekļiem un
izgarojumiem, turklāt arī tām personām, kas
atrodas darba zonā, jāvalkā aizsargaprīkojums.
♦ Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta
paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu
piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā
lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas
nav paredzēts šim instrumentam, var rasties
ievainojumu risks un/vai īpašuma bojājumu
risks.
Citu personu drošība
♦ Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas
fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai
trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās
neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību.
♦ Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar
instrumentu.
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas
tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir
izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi,
kas noteikta ar standartu EN 60745, un tās var
izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar citu.
Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var
izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība
elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā
var atšķirties no deklarētās vērtības atkarībā no
instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju
līmenis var pārsniegt norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai
aizsargātu personas, kuras darba pienākumu
veikšanai regulāri lieto elektroinstrumentus,
vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem vērā
instrumenta lietošanas veids un faktiskie apstākļi,
tostarp visas darba cikla fāzes, t.i., ne tikai
instrumenta ekspluatācijas laiks, bet arī laiks, kad
instruments ir izslēgts un darbojas tukšgaitā.
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēloti šādi simboli:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma
risku, jums jāizlasa lietošanas
rokasgrāmata.
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku,
jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Elektrodrošība
Šim instrumentam ir dubulta izolācija,
tāpēc nav jālieto iezemēts vads. Vienmēr
pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums
atbilst parametru plāksnītē norādītajam
spriegumam.
♦
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai BLACK+DECKER pilnvarots
apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai
dažas no tām):
1. Maināma ātruma slēdzis (KS901PE) vai
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
(KS801SE un KS901SE)
2. Bloķēšanas poga
3. Zāģa asmens bloķēšanas svira
4. Sliece
5. Putekļu savākšanas atvere
6. Svārsta gājiens / AutoSelect regulators
Salikšana
Brīdinājums! Pirms turpmāk minēto darbu
veikšanas pārbaudiet, vai instruments ir izslēgts un
atvienots no barošanas avota un vai zāģa asmens
ir apstājies. Darba laikā zāģa asmens var sakarst.
Zāģa asmens uzstādīšana (att. A)
♦ Turiet zāģa asmeni (7) tā, lai zobi būtu vērsti uz
priekšu.
♦ Atbīdiet bloķēšanas sviru (3) prom no slieces (4).
♦ Ievietojiet zāģa asmens kātu līdz galam
asmens turētājā (8).
• Atlaidiet bloķēšanas sviru (3).
Putekļsūcēja pievienošana instrumentam (att. B)
♦ Iebīdiet putekļsūcēja caurules uzgali putekļu
savākšanas atverē (5).
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie
riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības
brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas
lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.
7
LATVIEŠU
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
rotējošām detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas, ripas
vai citus piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas
lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar
instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un
jāatpūšas.
♦ dzirdes pasliktināšanās;
♦ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot
putekļus, kuri rodas, strādājot ar instrumentu
(piemēram, apstrādājot koksni, it īpaši ozolu,
dižskābardi un MDF paneļus).
Kā lietot Sightline® funkciju (att. D)
♦ Lietojiet zīmuli, lai iezīmētu zāģēšanas līniju.
♦ Novietojiet figūrzāģi virs līnijas (11).
Skatoties tieši no augšas uz figūrzāģi, viegli
strādāt, sekojot zāģēšanas līnijai.
Lietošana
Zāģēšanas režīms
Svārsta gājiens vai darbība nodrošina aktīvāku
asmens kustību un šī pozīcija paredzēta mīkstu
materiālu, piemēram, koksnes un plastmasas,
zāģēšanai. Tas nodrošina ātrāku sazāģēšanu,
toties zāģējuma vieta ir raupjāka. Atkarībā no
modeļa, jūsu figūrzāģim būs vai nu svārsta gājiena
regulators vai Auto Select regulators svārsta
gājiena iestatīšanai. Šo regulatoru lietošana ir
izskaidrota nākamajās divās nodaļās.
Piezīme. Nekad nelietojiet svārsta darbību metāla
zāģēšanai.
Slieces noregulēšana zāģēšanai slīpā leņķī (att. C)
Brīdinājums! Zāģi nedrīkst lietot, ja tā sliece ir
vaļīga vai nav uzstādīta.
Slieci (4) var iestatīt 22,5° vai 45° sagāzuma leņķī
pa kreisi vai pa labi.
♦ Atskrūvējiet skrūvi (10).
♦ Velciet slieci (4) uz priekšu, pagrieziet slieci pa
kreisi vai pa labi un paspiediet to atpakaļ 22,5
vai 45 grādu pozīcijā.
♦ Pievelciet skrūvi.
Svārsta gājiena regulators
(att. E - tikai KS901PE)
KS701PE ir šie četri zāģēšanas režīmi ar
pieaugošu svārsta darbības gājienu.
♦ Pozīcija 0: metāls un alumīnijs, un metāla
plāksnes (bez svārsta darbības).
♦ Pozīcija 1: laminātiem, cietkoksnei, darba
virsmām.
♦ Pozīcija 2: finierim un PVC/plastmasām.
♦ Pozīcija 3: mīkstai koksnei un ātrai zāģēšanai.
Lai slieci (4) noregulētu atpakaļ zāģēšanai 90
grādu leņķī
♦ Atskrūvējiet skrūvi (10).
♦ Velciet slieci (4) uz priekšu, pagrieziet uz centru
un pārbīdiet to atpakaļ 0° pozīcijā.
♦ Pievelciet skrūvi.
Lai noregulētu svārsta darbību:
♦ Jāpagriež svārsta gājiena regulēšanas
regulatoru (6) nepieciešamajā pozīcijā.
Ātruma regulēšanas ripa
♦ Apstrādājot koksni, iestatiet lielu ātrumu,
apstrādājot alumīniju un PVC — vidēju ātrumu,
apstrādājot cita veida metālus, izņemot
alumīniju, — mazu ātrumu.
Ieslēgšana un izslēgšana
♦ Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet regulējama
ātruma slēdzi (1). KS901PE iekārtām ātrums ir
atkarīgs no tā, cik tālu tiek nospiests slēdzis.
♦ Lai instruments darbotos nepārtraukti,
nospiediet bloķēšanas pogu (2) un atlaidiet
regulējama ātruma slēdzi. Šī opcija ir
iespējama tikai pie pilna ātruma.
♦ Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet regulējama
ātruma slēdzi. Lai nepārtrauktas darbības
laikā instrumentu izslēgtu, vēlreiz nospiediet
regulējama ātruma slēdzi un tad to atlaidiet.
8
Zāģēšana
Zāģējot stingri turiet instrumentu ar abām rokām.
Sliece (4) ir stingri jābalsta pret zāģējamo
materiālu. Tādējādi iespējams novērst
Auto Select™ regulators
(att. F - tikai KS801SE un KS901SE)
KS801SE un KS901SE tiek uzstādīti ar unikālu
Auto Select™ regulatoru (6), lai iestatītu ātrumu
un svārsta darbību dažādiem zāģēšanas darbiem.
Lai atlasītu optimālo ātrumu un svārsta darbību
zāģējamā materiāla tipam, grieziet regulatoru (6)
kā parādīts turpmāk parādītajā tabulā.
LATVIEŠU
Ikona
PVC
PVC
Ātrums
Svārsts
Darba veids
Taisni un izliekti zāģējumi - lokšņu
tērauds, alvas plates, keramiskās
flīzes un stikla šķiedras loksnes
Taisni un izliekti zāģējumi cietkoksne, klājumi, grīdas segums,
plastmasas, organiskais stikls un
PVC.
Lēns
Nē
Vidējs
Vidējs/mazs
Ātrs
Maksimāls
Taisni zāģējumi - vispārīgas nozīmes
zāģmateriāli un mīkstkoksne
Ātrs
Vidējs/mazs
Taisni un izliekti zāģējumi - finieris un
koka paneļi
Ātrs
Nē
Taisni un izliekti zāģējumi - letes,
lamināta dēļi, ruļļu materiāli, līkumi un
amatniecības darbi
zāģa lēkāšanu, samazināt vibrāciju un mazināt
asmens salūšanas risku.
♦ Pirms zāģēšanas uzsākšanas ļaujiet asmenim
dažas sekundes darboties brīvgaitā.
♦ Zāģējot nespiediet instrumentu pārāk spēcīgi.
Ieteikumi optimālai darbībai
Taisnas zāģēšanas palīgasmens
Ja jums nepieciešams taisns zāģējums ar
sevišķu precizitāti, lietojiet šo taisnas zāģēšanas
palīgasmeni KS901SE/PE tiek piegādāts ar
šo asmeni kā standarta aprīkojums, un to var
iegādāties kā opciju lietošanai ar KS801SE
(detaļas numurs X21001-XJ)
Pretšķembu aizsargs (att. G - tikai KS901SE)
Lai samazinātu līdz minimumam šķelšanos,
lietojiet pretšķelšanās aizsargu, kas iekļauts jūsu
izstrādājuma komplektācijā. Tas samazina atvērto
zonu starp slieci un asmeni, neierobežojot jūsu
skatu pār zāģēšanas līniju.
Lai uzstādītu pretšķelšanās aizsargu:
♦ Noņemiet asmeni (sk. attēlu A).
♦ Salāgojiet pretšķelšanās aizsargu (13) ar slieci
(4) no apakšas.
♦ Spiediet uz leju uz slieci, līdz aizsargs ar klikšķi
nofiksējas vietā.
♦ Uzlieciet atpakaļ vietā asmeni.
Lamināta zāģēšana
Zāģējot laminātu, tas var sašķelties, tādējādi
sabojājot redzamo virsmu. Visbiežāk izmantotie
zāģa asmeņi griež augšupejošā gājiena laikā,
tāpēc, ja sliece ir atbalstīta pret redzamo virsmu,
lietojiet zāģa asmeni, kas darbojas ar lejupejošu
gājienu, vai arī rīkojieties šādi:
♦ Lietojiet zāģa asmeni ar smalkiem zobiem.
♦ Zāģējiet no materiāla apakšpuses.
♦ Lai mazinātu lamināta šķelšanos, materiāla
abās pusēs piestipriniet koka vai kokskaidu
plates atgriezumu gabalus un zāģējiet caur
visām kārtām. Kā alternatīvu variantu, jūs
varat uzstādīt pretšķelšanās aizsargu (13),
kas tiek piegādāts ar jūsu izstrādājumu.
(tikai KS901SE).
Metāla zāģēšana
Brīdinājums! Zāģējot metālu, nelietojiet putekļu
nosūcēju. Metāla skaidiņas kļūst karstas un var
izraisīt ugunsgrēku. Ņemiet vērā, ka metāla zāģēšana
aizņem ilgāku laiku nekā koksnes zāģēšana.
♦ Lietojiet zāģa asmeni, kas piemērots metāla
zāģēšanai.
♦ Zāģējot plānu metāla loksni, tās apakšpusē ar
skavu nostipriniet koka atgriezumu un zāģējiet
caur šīm kārtām.
♦ Uzklājiet eļļas kārtiņu uz paredzamās zāģējuma
līnijas.
Garenzāģēšanas vadotne
Garenzāģēšanu un apļveida zāģēšanu,
neizmantojot ar zīmuli veidotu līniju, var paveikt
ar garenzāģēšanas vadotni un apļveida vadīklu
(pieejama kā izvēles papildaprīkojums - detaļas
numurs X43005-XJ).
Pievienojiet garenzāģēšanas vadotni (att. H un I)
♦ Ievietojiet garenzāģēšanas vadotni (14) slieču
spraugās, vēršot šķērsstieni uz leju, kā parādīts
attēlā H.
9
LATVIEŠU
♦
♦
♦
♦
Ievietojiet skrūvi (15) caurumā slieces
apakšdaļā.
Salāgojiet skavas stieni (16) pāri skrūvei ar
apmali uz leju un vērstu uz zāģa aizmuguri.
Izmantojot krustveida skrūvgriezi, ieskrūvējiet
skrūvi vītņotajā caurumā stieņa skavā kā
parādīts attēlā I.
Noregulējiet atbilstoši griešanas platumam un
pievelciet skrūvi.
Apļveida zāģēšana (att. J)
♦ Ievietojiet garenzāģēšanas vadotni spraugā
labajā slieces pusē, vēršot šķērsstieni uz
augšu.
♦ Noregulējiet garenzāģēšanas vadotni tā, lai
attālums no asmens līdz caurumam šķērsstienī
būtu vienāds ar vēlamo rādiusu, un pievelciet
skrūvi.
♦ Novietojiet zāģi tā, lai šķērsstieņa cauruma
centrs novietotos virs izzāģējamā apļa centra
(veiciet dziļu iegriezumu, izurbiet caurumu
asmenim vai grieziet uz iekšu no materiāla
malas, lai panāktu, ka asmens atrodas
paredzētajā stāvokī).
♦ Kad zāģis ir pareizi novietots, iedzeniet mazu
naglu, ievietojot caur caurumu šķērsstienī, tieši
izgriežamā apļa centrā.
♦ Sāciet zāģēt apli, izmantojot ripzāģi kā
grozāmu sviru.
♦
♦
Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri
iztīriet instrumenta ventilācijas atveres.
Ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet dzinēja
korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas
līdzekļus vai šķīdinātājus. Nepieļaujiet,
lai instrumentā iekļūst šķidrums; nevienu
instrumenta daļu nedrīkst iegremdēt šķidrumā.
Barošanas vada kontaktdakšas
nomaiņa (tikai Apvienotajai
Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
♦ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
♦ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
fāzes spailes;
♦ pievienojiet zilo vadu pie neitrālās spailes.
Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie
zemējuma spailes. Ievērojiet uzstādīšanas
norādījumus, kas ietilpst labas kvalitātes
kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais
drošinātājs: 5 A.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana.
Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Iedziļināšanas zāģēšana (att. K)
Ar iedziļināšanas zāģēšanas metodi var viegli
izzāģēt iedobumus materiāla iekšpusē. Ar zāģi
var uzreiz veikt iezāģējumu panelī vai dēlī, pirms
tam neurbjot virzošo urbumu vai palīgurbumu. Lai
veiktu iedziļināšanās iegriezumu, vispirms izmēriet
iezāģējamo virsmu un skaidri atzīmējiet ar zīmuli.
Pēc tam sagāziet zāģi uz priekšu, līdz slieces
priekšējā daļa cieši atbalstās pret apstrādājamā
materiāla virsmu un asmens ir pacelts virs tās
pilnā gājienā. Ieslēdziet zāģi un nogaidiet, līdz
tas sasniedz maksimālo ātrumu. Cieši satveriet
zāģi un lēnām nolaidiet tā aizmugurējo daļu, līdz
asmens iezāģējas pilnā dziļumā. Turiet slieci
līdzeni pret materiāla virsmu un sāciet zāģēt.
Neizņemiet asmeni no iezāģējuma, kamēr tas vēl
kustas. Asmenim ir pilnībā jāapstājas.
Ja konstatējat, ka šis BLACK+DECKER
instruments ir jānomaina pret jaunu vai tas jums
vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar
sadzīves atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu
dalītai savākšanai un šķirošanai.
Apkope
BLACK+DECKER nodrošina BLACK+DECKER
izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja
tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu
šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Šis BLACK+DECKER instruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
10
Lietoto izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un
izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus
materiālus, tiek novērsta dabas
piesārņošana un samazināts pieprasījums
pēc izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam
ir dalīti jāsavāc mājsaimniecību elektriskie
izstrādājumi.
LATVIEŠU
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo BLACK+DECKER
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Alternatīvi, autorizēto BLACK+DECKER remonta
darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu
pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija
ir pieejama tīmekļa vietnē www.2helpU.com
Tehniskie dati
Ievades spriegums
Ātrums bez slodzes
(KS801SE un KS901SE)
(KS901PE)
Maks. zāģēšanas dziļums
Koks
(KS801SE)
(KS901SE un KS901PE)
Tērauds
(KS801SE)
(KS901SE un KS901PE)
Alumīnijs
Svars
(KS801SE)
(KS901SE un KS901PE)
KS801SE (Tips 1)
KS901SE/PE (Tips 1)
Vmaiņstrāva 230
min-1
min-1
1500-3000
0-3000
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
80
85
5
8
15
2,1
2,2
KS901PE
LpA (skaņas spiediens) 88 dB(A),
nenoteiktība (K) 3 dB(A), LWA (skaņas jauda)
99 dB(A), nenoteiktība (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru
summa) saskaņā ar EN 60745:
Dēļu zāģēšana (ah, B) 12,3 m/s2, nenoteiktība (K)
1,5 m/s2, lokšņu metāla zāģēšana (ah, cm) 7,3 m/s2,
nenoteiktība (K) 1,5 m/s2
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
KS801SE, KS901SE un KS901PE
Black & Decker paziņo, ka šie izstrādājumi, kas
aprakstīti tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar
šādiem dokumentiem: 2006/42/EK, EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2014/30/ES
un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
lūdzu, sazinieties ar Black & Decker turpmāk
minētajā adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo
vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par
tehnisko datu sagatavošanu un Black & Decker
vārdā izstrādā šo deklarāciju.
R. Laverick
Inženiertehniskās nodaļas vadītājs
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom (Apvienotā karaliste)
29.09.2014
KS801SE
LpA (skaņas spiediens) 90 dB(A), nenoteiktība
(K) 3 dB(A), LWA (skaņas jauda) 101 dB(A),
nenoteiktība (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru
summa) saskaņā ar EN 60745:
Dēļu zāģēšana (ah, W) 5,6 m/s2, nenoteiktība (K)
1,5 m/s2, lokšņu metāla zāģēšana (ah, W) 5,3 m/s2,
nenoteiktība (K) 1,5 m/s2
KS901SE
LpA (skaņas spiediens) 86 dB(A),
nenoteiktība(K) 3 dB(A), LWA (skaņas jauda)
97 dB(A), nenoteiktība(K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru
summa) saskaņā ar EN 60745:
koksnes zāģēšana (ah, W) 5,0 m/s2, nenoteiktība (K)
1,5 m/s2, metāla lokšņu zāģēšana (ahM) 4,5 m/s2,
nenoteiktība (K) 1,5 m/s2
11
LATVIEŠU
Garantija un garantija
BLACK+DECKER rūpējas par savu izstrādājumu
kvalitāti un sniedz nevainojamu garantiju. Šis
garantijas paziņojums papildina jūsu līgumiskās
tiesības un nekādā gadījumā tās nekavē. Šī
garantija ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīs
un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.
Ja 24 mēnešu laikā kopš iegādes brīža
BLACK+DECKER izstrādājums sabojājas
materiālu vai darba kvalitātes defektu dēļ vai arī
kvalitātes neatbilstības dēļ, BLACK+DECKER
garantē visu bojāto detaļu nomaiņu, tādu
izstrādājumu, kas pakļauti dabīgam nodilumam
vai nolietojumam, remontu, vai šo izstrādājumu
nomaiņu, lai patērētājam neradītu liekas neērtības,
ja vien:
♦ izstrādājums nav lietots tirdzniecības,
profesionāliem vai nomas nolūkiem;
♦ izstrādājums nav pakļauts nepareizai lietošanai
vai nolaidībai;
♦ izstrādājums nav bojāts svešķermeņu, vielu vai
negadījumu ietekmē;
♦ remontu nav veikušas nepilnvarotas personas,
kas nav pilnvaroti remonta darbnīcu vai
BLACK+DECKER apkopes centra darbinieki.
Lai iesniegtu garantijas prasību, jums jāuzrāda
pārdevējam vai pilnvarotam remonta darbnīcas
speciālistam pirkuma čeks. Jūs varat noskaidrot
tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties
ar vietējo BLACK+DECKER biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. BLACK+DECKER
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com
Lūdzu, apmeklējiet mūsu vietni
www.blackanddecker.eu un reģistrējiet savu
BLACK+DECKER izstrādājumu, lai uzzinātu
par jaunākiem izstrādājumiem un īpašiem
piedāvājumiem. Sīkāku informāciju par
BLACK+DECKER zīmolu un mūsu izstrādājumu
klāstu skatiet vietnē www.blackanddecker.eu.
12
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша лобзиковая пила BLACK+DECKER
предназначена для пиления древесины,
пластика и металла. Данный инструмент
предназначен только для использования
в домашних условиях.
Инструкции по технике
безопасности
б.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите
все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации.
Несоблюдение всех перечисленных ниже
правил безопасности и инструкций может
привести к поражению электрическим
током, возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
в.
г.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их
дальнейшего использования. Термин
«Электроинструмент» во всех приведённых
ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) или аккумуляторному
(беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение или беспорядок на рабочем месте
может привести к несчастному случаю.
б. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструменты создают искровые
разряды, которые могут воспламенить пыль
или горючие пары.
в. Во время работы с электроинструментом
не подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля над
рабочим процессом.
2. Электробезопасность
а. Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не
видоизменяйте вилку электрического
кабеля. Не используйте соединительные
д.
е.
штепсели-переходники, если в силовом
кабеле электроинструмента есть провод
заземления. Использование оригинальной
вилки кабеля и соответствующей ей
штепсельной розетки уменьшает риск
поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземлёнными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники.
Риск поражения электрическим током
увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождём или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент увеличивает риск
поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не
используйте кабель для переноски
электроинструмента или для вытягивания
его вилки из штепсельной розетки.
Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите его
в стороне от острых кромок и движущихся
частей инструмента. Повреждённый
или запутанный кабель увеличивает риск
поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для
работы на открытом воздухе, снижает риск
поражения электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во влажной
среде используйте источник питания,
оборудованный устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием
алкоголя или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
14
средств. Малейшая неосторожность при
работе с электроинструментами может
привести к серьёзной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки. Своевременное
использование защитного снаряжения,
а именно: пылезащитной маски, ботинок
на нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или
аккумулятору, поднять или перенести
его, убедитесь, что выключатель
находится в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент с нажатой
кнопкой выключателя и не подключайте
к сетевой розетке электроинструмент,
выключатель которого установлен
в положение «включено», это может
привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные
или гаечные ключи. Регулировочный или
гаечный ключ, оставленный закреплённым
на вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжёлой травмы.
Не перенапрягайтесь. Всегда сохраняйте
равновесие и устойчивую позу. Это
позволит Вам не потерять контроль
при работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте
свободную одежду или украшения.
Следите за тем, чтобы Ваши волосы,
одежда или перчатки находились
в постоянном отдалении от движущихся
частей инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы могут
попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжён
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запылённостью рабочего
пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по
назначению. Электроинструмент
работает надёжно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
б. Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
в. Отключайте электроинструмент от
сетевой розетки и/или извлекайте
аккумулятор перед регулированием,
заменой принадлежностей или при
хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск
случайного включения электроинструмента.
г. Храните неиспользуемые
электроинструменты в недоступном
для детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
д. Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и лёгкость
перемещения подвижных частей,
целостность деталей и любых других
элементов электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет
полностью отремонтирован. Большинство
несчастных случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
е. Следите за остротой заточки
и чистотой режущих принадлежностей.
Принадлежности с острыми кромками
позволяют избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
ж. Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки в соответствии
с данным Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
РУССКИЙ ЯЗЫК
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5. Сервисное обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только
квалифицированными специалистами
с использованием идентичных запасных
частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Инструкции по технике
безопасности для всех типов пил
♦
♦
♦
♦
♦
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во время
которых режущий инструмент может
соприкасаться со скрытой проводкой.
Контакт режущей принадлежности
с находящимся под напряжением
проводом делает не покрытые изоляцией
металлические части электроинструмента
«живыми», что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
Используйте струбцины или другие
приспособления для фиксации
обрабатываемой детали, устанавливая
их только на неподвижной поверхности.
Если держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное тело, то
можно потерять контроль над инструментом
или обрабатываемой деталью.
Держите руки вне зоны пиления. Ни в коем
случае не держите руки под заготовкой. Не
помещайте пальцы вблизи пильного полотна
и его зажима. Не пытайтесь стабилизировать
положение лобзика, удерживая его за
поворотную подошву.
Следите за остротой заточки.
Затупленные или повреждённые пильные
полотна могут заставить пилу отклониться
от линии реза или остановиться под
воздействием чрезмерного усилия. Всегда
используйте пильное полотно, максимально
соответствующее материалу заготовки
и характеру реза.
Прежде чем приступить к резке трубы
или канала, убедитесь, что в них нет
воды, электропроводки и т.д.
♦
Никогда не дотрагивайтесь до
обрабатываемой заготовки или пильного
полотна сразу по окончании работы
инструмента. Они могут оказаться очень
горячими.
♦ Ознакомьтесь с возможными скрытыми
опасностями перед началом сквозного
врезания в стены, полы или потолки,
проверьте наличие электропроводки
и трубопроводов.
♦ Полотно будет продолжать движение
некоторое время после того, как
Вы отпустите выключатель. Всегда
выключайте электроинструмент и ждите,
пока пильное полотно полностью не
остановится прежде, чем положить
электроинструмент.
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание
пыли, возникающей в ходе работ по резанию,
может представлять опасность для здоровья
оператора и окружающих лиц. Надевайте
респиратор, специально разработанный для
защиты от пыли и паров, и следите, чтобы
лица, находящиеся в рабочей зоне, также
были обеспечены средствами индивидуальной
защиты.
♦ Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести
к несчастному случаю и/или повреждению
личного имущества.
Безопасность посторонних лиц
♦ Данный инструмент не может
использоваться людьми (включая детей)
со сниженными физическими, сенсорными
и умственными способностями или при
отсутствии необходимого опыта или навыка,
за исключением, если они выполняют
работу под присмотром или получили
инструкции относительно работы с этим
инструментом от лица, отвечающего за их
безопасность.
♦ Не позволяйте детям играть
с электроинструментом.
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные
в технических характеристиках инструмента
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
и декларации соответствия, были измерены
в соответствии со стандартным методом
определения вибрационного воздействия
согласно EN60745 и могут использоваться
при сравнении характеристик различных
инструментов. Приведённые значения
уровня вибрации могут также использоваться
для предварительной оценки величины
вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного
воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным
инструментом, и могут отличаться от
заявленных значений. Уровень вибрации может
превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного
воздействия для определения необходимых
защитных мер (2002/44/EC) для людей,
использующих в процессе работы
электроинструменты, необходимо принимать
во внимание действительные условия
использования электроинструмента, учитывая
все составляющие рабочего цикла, в том
числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он
работает без нагрузки, а также время его
запуска и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление
с руководством по эксплуатации снизит
риск получения травмы.
Электробезопасность
Данный инструмент защищён двойной
изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Следите за
напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной
табличке электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая,
замена повреждённого кабеля питания
должна производиться только на заводеизготовителе или в авторизованном
сервисном центре BLACK+DECKER.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или
некоторые из перечисленных ниже составных
частей:
16
1. Клавиша пускового выключателя
с регулировкой скорости (KS901PE) или
Пусковой выключатель (KS801SE или
KS901SE).
2. Кнопка блокировки пускового выключателя
3. Зажимной рычаг пильного полотна
4. Подошва
5. Отверстие пылеотвода
6. Дисковой переключатель маятникового хода/
AutoSelect
Сборка
Внимание! Перед выполнением любой
из следующих операций убедитесь, что
электроинструмент выключен и отсоединён от
электросети, а пильное полотно остановлено.
В процессе работы пильное полотно
нагревается.
Установка пильного полотна (Рис. А)
♦ Держите пильное полотно (7), как показано
на рисунке, направив кромку с зубьями
вперёд.
♦ Отведите зажимной рычаг (3) в сторону от
подошвы (4).
♦ Вставьте хвостовик пильного полотна
в держатель (8) до упора.
♦ Отпустите зажимной рычаг (3).
Подключение пылесоса к инструменту (Рис. В)
♦ Вставьте насадку пылесоса в отверстие
пылеотвода (5).
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски
могут возникнуть при неправильном или
продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей инструмента, пильных полотен или
насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента. При использовании
инструмента в течение продолжительного
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
Ухудшение слуха.
Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с инструментом
(например, при обработке древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП).
Эксплуатация
Регулировка подошвы для распилов
с наклоном (Рис. С)
Внимание! Никогда не используйте инструмент
без подошвы или с плохо закреплённой
подошвой.
♦ Подошва (4) может быть отрегулирована
на левый или правый угол среза наклоном
22,5° или 45°.
♦ Ослабьте винт (10).
♦ Сдвиньте подошву (4) вперёд, поверните
её влево или вправо и сдвиньте назад
в положение 22,5° или 45°
♦ Затяните винт.
Для возврата подошвы (4) в положение для
резов с наклоном 90°:
♦ Ослабьте винт (10).
♦ Сдвиньте подошву (4) вперёд, поверните
её в среднее положение и сдвиньте назад
в положение 0°.
♦ Затяните винт.
Регулировка скорости
♦ Используйте высокую скорость для резания
древесины, среднюю скорость для резания
алюминия и ПВХ и низкую скорость для
резания металлов, кроме алюминия.
Включение и выключение
♦ Чтобы включить инструмент, нажмите
на клавишу пускового выключателя
с регулировкой скорости (1). В моделях
KS901PE скорость зависит от интенсивности
нажатия на клавишу выключателя.
♦ Для непрерывного режима работы нажмите
кнопку блокировки пускового выключателя
(2) и отпустите клавишу пускового
выключателя. Эта функция работает только
при максимальной частоте вращения.
♦ Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя. Для
выключения непрерывного режима работы
инструмента снова нажмите и отпустите
клавишу пускового выключателя.
Использование функции Sightline® (Рис. D)
♦ При помощи карандаша начертите линию
распила.
♦ Расположите лобзиковую пилу по линии (11).
Следуйте линии распила, глядя на неё поверх
лобзиковой пилы.
Режим резания
Маятниковый ход отличается более резким
движением пильного полотна и предназначен
для обработки мягких материалов, таких как
древесина или пластик. Маятниковый ход
обеспечивает быстрый рез, но поверхность реза
менее гладкая. В зависимости от типа модели,
Ваша лобзиковая пила будет оборудована
дисковым переключателем маятникового хода
или дисковым переключателем Auto Select для
регулировки маятникового хода. Использование
данных переключателей разъясняется в двух
последующих разделах.
Примечание: Никогда не используйте
маятниковый ход при резании металла.
Дисковой переключатель маятникового хода
(Рис. Е - только KS901PE)
KS901PE имеет четыре режима резания
с увеличением уровня маятникового хода:
♦ Положение 0: металл, алюминий и листовой
металл (без маятникового хода).
♦ Положение 1: ламинат, твёрдая древесина,
столешницы.
♦ Положение 2: фанера, ПВХ/пластики.
♦ Положение 3: мягкая древесина и быстрое
пиление
Для регулировки маятникового хода:
♦ Поверните дисковой переключатель
маятникового хода (6) и установите его
в нужное положение.
Пиление
Во время распила крепко удерживайте
инструмент обеими руками. Подошва
(4) должна быть плотно прижата
к обрабатываемому материалу. Это поможет
избежать подпрыгивания лобзиковой пилы,
снизит вибрацию и вероятность поломки
пильного полотна. Перед выполнением
реза дайте пильному полотну поработать
без нагрузки в течение нескольких секунд.
При распиле прилагайте к инструменту только
лёгкое усилие.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дисковой переключатель Auto Select™
(Рис. F – только KS801SE и KS901SE)
Модели KS801SE и KS901SE оборудованы
уникальным дисковым переключателем
Auto Select™ (6), с помощью которого можно
настраивать скорость и маятниковое движение
Символ Скорость
пильного полотна для резки различных материалов.
Для выбора оптимальной скорости
и маятникового движения пильного полотна
в зависимости от материала, поверните
переключатель (6), как указано в данной
таблице:
Маятниковый ход
Медленная Нет
PVC
PVC
Средняя
Средний/низкий
Быстрая
Максимальный
Быстрая
Средний/низкий
Быстрая
Нет
Рекомендации по оптимальному
использованию
Пильные полотна для прямого реза
При необходимости выполнения прямого реза
высокой точности используйте специальные
пильные полотна для прямого реза.
Данное пильное полотно входит в комплект
поставки моделей KS901SE/PE. Для модели
KS801SE данное полотно можно приобрести
дополнительно (деталь № X21001-XJ).
Противоосколочный защитный кожух
(Рис. G - только KS901SE)
Для сведения к минимуму риска расщепления
заготовки используйте противоосколочный
защитный кожух, входящий в комплект поставки
Вашего инструмента. Он позволяет уменьшить
зазор между подошвой и пильным полотном, не
препятствуя обзору линии реза.
18
Область применения
Прямые и изогнутые
резы – листовое железо,
жестяные пластины,
керамическая плитка,
стекловолоконные листы
Прямые и изогнутые резы
– твёрдая древесина,
палубный настил,
половые доски, пластик,
плексиглас и ПВХ
Прямые резы –
пиломатериал общего
типа и мягкая древесина
Прямые и изогнутые резы
- фанера и древесные
плиты
Прямые и изогнутые
резы – кухонные
столешницы, ламинат,
фигурная резка, резка по
лекалам, ремесленное
производство
Установка противоосколочного защитного
кожуха:
♦ Извлеките из инструмента пильное полотно
(см. Рисунок А).
♦ Расположите противоосколочный защитный
кожух (13) точно под подошвой пилы (4).
♦ Прижмите подошву к кожуху, пока кожух не
защёлкнется на месте.
♦ Установите на место пильное полотно.
Пиление ламината
При распиле ламината может произойти
его расщепление, что испортит внешний
вид лицевой поверхности. Большинство
стандартных пильных полотен выполняют
рез при ходе вверх, поэтому, если подошва
располагается на лицевой поверхности,
используйте пильное полотно, которое режет
при ходе вниз, или:
♦ Используйте пильное полотно с мелкими
зубьями.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
Пилите по обратной стороне заготовки.
Чтобы избежать расщепления ламината,
поместите заготовку между двумя
панелями из древесины или ДСП и пилите
получившуюся сэндвич-панель. Или
установите противоосколочный защитный
кожух (13), входящий в комплект поставки
инструмента (только KS901SE).
Пиление металла
Внимание! Не используйте пылесос при
пилении металла. Горячая металлическая
стружка может стать причиной возгорания.
Помните, что распил металла занимает гораздо
больше времени, чем распил древесины.
♦ Используйте пильное полотно,
предназначенное для пиления металла.
♦ Для пиления тонколистового металла,
прикрепите деревянную панель к обратной
стороне заготовки и выполняйте распил
получившейся сэндвич-панели.
♦ Нанесите масляную пленку вдоль
предполагаемой линии распила.
Направляющая
При выполнении продольной или круговой
распиловки без намеченной карандашной
линии используйте направляющую планку
и круговую направляющую (дополнительная
принадлежность – Деталь № X43005-XJ).
Установка направляющей планки (Рис. H и I)
♦ Вставьте направляющую планку (14)
в прорези в подошве поперечиной вниз, как
изображено на Рисунке Н.
♦ Вставьте винт (15) в отверстие в нижней
части подошвы.
♦ Расположите прижимную планку (16) поверх
винта загнутым концом, направленным вниз
и в сторону задней части пилы.
♦ Используя крестообразную отвёртку,
заверните винт в резьбовое отверстие
в прижимной планке, как изображено на
Рисунке I.
♦ Отрегулируйте ширину реза и затяните винт.
Круговой распил (Рис. J)
♦ Вставьте направляющую планку в прорезь
с правой стороны подошвы пилы
поперечиной вверх.
♦ Отрегулируйте положение направляющей
планки, чтобы между пильным полотном
и отверстием в поперечине был достигнут
нужный радиус, затем затяните винт.
♦
♦
♦
Расположите пилу таким образом, чтобы
отверстие в поперечине оказалось ровно по
центру выпиливаемого круга (чтобы пильное
полотно удобнее заняло свою позицию,
выполните врезное пиление, просверлите
отверстие или сделайте рез от края по
направлению к центру).
Правильно расположив пилу, через
отверстие в поперечине вбейте маленький
гвоздь в самом центре выпиливаемого круга.
Используя направляющую планку в качестве
поворотной рукоятки, начните выпиливать круг.
Врезное пиление (Рис. K)
Врезное пиление – это простой способ
выполнения внутреннего реза. Пила
врезается непосредственно в заготовку
без предварительного высверливания
направляющего паза или отверстия. При
выполнении врезного пиления измерьте
поверхность и сделайте чёткие карандашные
разметки. Затем направьте пилу вперёд, пока
передний конец подошвы не упрётся плотно
в обрабатываемую поверхность, а пильное
полотно не окажется на полную величину хода
вплотную к поверхности заготовки. Включите
инструмент и дождитесь, пока он не наберёт
максимальную скорость. Крепко удерживая
пилу, медленно опускайте задний край
подошвы, пока пильное полотно не войдёт
в заготовку на полную глубину. Удерживая
подошву ровно на поверхности древесины,
начните пиление. Не извлекайте пильное
полотно из реза, пока оно движется. Для этого
дождитесь полной остановки пильного полотна.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент BLACK+DECKER рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надёжность инструмента
увеличиваются при правильном уходе
и регулярной чистке.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия Вашего инструмента мягкой
щёткой или сухой тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные
чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей. Не
допускайте попадания какой-либо жидкости
внутрь инструмента и никогда не погружайте
в воду какую-либо из его частей.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие BLACK+DECKER или Вы больше в нём
не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов помогает
защищать окружающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма BLACK+DECKER обеспечивает приём
и переработку отслуживших свой срок изделий
BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться
этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
BLACK+DECKER по адресу, указанному
в данном руководстве по эксплуатации. Кроме
того, список авторизованных сервисных центров
BLACK+DECKER и полную информацию
о нашем послепродажном обслуживании
и контактах Вы можете найти в интернете по
адресу: www.2helpU.com
Технические характеристики
Напряжение питания
Число ходов без нагрузки
(KS801SE и KS901SE)
(KS901PE)
Макс. глубина реза
Дерево
(KS801SE)
(KS901SE и KS901PE)
Сталь
(KS801SE)
(KS901SE и KS901PE)
Алюминий
Вес
(KS801SE)
(KS901SE и KS901PE)
KS801SE (Тип 1)
KS901SE /PE (Тип 1)
В перем. тока 230
ход/мин
ход/мин
1,500-3,000
0–3,000
мм
мм
мм
мм
мм
кг
кг
80
90
5
8
15
2,1
2,2
KS901PE
LpA (звуковое давление) 88 дБ(А),
Погрешность (K) 3 дБ(А)
LwA (акустическая мощность) 99 дБ(А),
Погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов
по трем осям), измеренных в соответствии
со стандартом EN 60745:
Распил деревянных панелей (ah, В) 12,3 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2, Распил листового
металла (ah, СМ) 7,3 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
KS801SE
LpA (звуковое давление) 90 дБ(А),
Погрешность (K) 3 дБ(А), LwA (акустическая
мощность) 101 дБ(А), Погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов
по трем осям), измеренных в соответствии
со стандартом EN 60745:
Распил деревянных панелей (ah, W) 5,6 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2, Распил листового
металла (ah, W) 5,3 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
KS901SE
LpA (звуковое давление) 86 дБ(А),
Погрешность (K) 3 дБ(А), LwA (акустическая
мощность) 97 дБ(А), Погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов
по трем осям), измеренных в соответствии
со стандартом EN 60745:
Распил деревянных панелей (ah, W) 5,0 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2, Распил листового
металла (ah, W) 4,5 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
20
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
KS801SE, KS901SE and KS901PE
Black & Decker заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», полностью соответствуют
стандартам: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-11
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2014/30/EU и 2011/65/EU.
За дополнительной информацией обращайтесь
в Black & Decker по указанному ниже адресу
или по адресу, указанному на последней
странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Black & Decker.
R. Laverick
Руководитель отдела технических разработок
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 34D
United Kingdom
29.09.2014
zst00250539 - 08-12-2014
21
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising