DCL043 | DeWalt DCL043 SPOTLIGHT instruction manual

DCL043
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
2
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
11
English (original instructions)
21
Español (traducido de las instrucciones originales)
29
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
38
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
47
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
56
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
65
Português (traduzido das instruções originais)
73
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
82
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
90
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
99
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
108
Copyright DEWALT
2
Figure 1
Figure 2
d
c
b
a
Figure 3
e
i
f
g
d
j
Figure 4
Figure 5
h
e
d
1
DANSK
LEDNINGSFRI LED SPOTLIGHT
DCL043
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT spotlight. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation
gør DEWALT én af de mest pålidelige partnere for
professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske data
Spænding
Type
Batteritype
Beskyttelsesklasse
Vægt (uden batteripakke)
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Kapacitet
Vægt
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Kapacitet
Vægt
kg
Vægt
Sikringer
Europa
VDC
Ah
kg
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
VAC
25
(1,3 Ah)
55
(3,0 Ah)
kg
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
kg
230 V værktøj
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
0,36
10 Ampere, strømforsyning
Definitioner: Sikkerhedsråd
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
Oplader
ForsyningsspændingVAC
Batteritype
Ca. opladningstid min
60
af batteripakke
(1,3 Ah)
140
(3,0 Ah)
Vægt
kg
2
DCL043
18
1
Li-Ion
IP54
0,64
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
Oplader
Forsyningsspænding
Batteritype
Ca. opladningstid min
af batteripakke
Vægt
VDC
Oplader
ForsyningsspændingVAC
Batteritype
Ca. opladningstid min
40
af batteripakke
(1,3 Ah)
90
(3,0 Ah)
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
Vigtige sikkerhedsregler
ADVARSEL: Ved brug af DCL043
spotlight, skal de grundlæggende
sikkerhedsmæssige forholdsregler altid
følges, inklusive det følgende:
DANSK
• Kig IKKE direkte ind i lyskilden.
• Udsæt ikke spotlightet for regn eller sne.
• Anvend IKKE optiske instrumenter til at
kigge direkte ind i lyskilden.
• Brug kun en ordentlig forlængerledning,
der er nødvendig til at drive opladeren.
Anvendelse af en ukorrekt forlængerledning kan
resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller
livsfarlige elektriske stød.
• Ret IKKE lyset ind i andre folksøjne.
• Læs alle instruktioner før brug af DCL043
spotlight.
• For at mindske risikoen for skader er det
nødvendigt at holde nøje opsyn, når et
spotlight bruges i nærheden af børn.
• Kom ikke i kontakt med bevægelige dele.
• Brug kun det tilbehør, der anbefales af
producenten.
• Anvend det ikke udendørs.
• For at mindske risikoen for elektrisk stød,
må du ikke lægge spotlight i vand eller
anden væske. Anbring eller opbevar ikke
spotlight, hvor den kan vælte eller blive trukket
ind i en balje eller vask.
• Brug kun den oplader, der leveres af
producenten.
Sikkerhedsregler for spotlights
ADVARSEL: Brandfare. Arbejd
ikke med spotlightet tæt ved
brændbare væsker eller gasagtige
eller eksplosionsfarlige atmosfærer.
Interne gnister kan antænde dampe og
fremkalde personskader.
• Synet kan forringes, hvis du ser direkte ind i
lyset.
• Udsæt ikke lys eller oplader for våde eller fugtige
områder. Brug det kun i tørre områder. Lad ikke
nogen flydende væsker komme ind i spotlightet.
Nedsænk ikke spotlightet i nogen væske.
• Før du bruger batteriet, læs alle instruktioner
og de sikkerhedsmæssige afmærkninger på
batteripakken og det produkt, der anvender
batteripakken.
• Dette udstyr er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps eller med
mangel på erfaringer eller viden, medmindre de
er under overvågning eller har fået instruktioner i
brugen af udstyret af en person, der er ansvarlig
for deres sikkerhed.
• Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger
med udstyret.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad
ikke nogen flydende væsker komme
ind i spotlightet. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
• Anbring spotlightet på afstand af alle
varmekilder.
• Anbring ikke noget oven på spotlightet eller
anbring spotlightet på et blødt underlag, der
kan blokere ventilationshullerne og medføre
for megen intern varme. Anbring spotlightet
på afstand af alle varmekilder.
• Brug ikke spotlightet, hvis den har fået
et hårdt slag, er blevet tabt eller blevet
beskadiget på anden vis. Tag det med til et
autoriseret værksted.
• Demontér ikke spotlightet. Tag det med
til et autoriseret værksted, når service
eller reparation er påkrævet. Ukorrekt
genmontering kan medføre risiko for elektrisk
chok, livsfarlige elektriske stød eller brand.
• Fjern batteriet før forsøg på at rengøre
spotlightet.
• DCL043 kører på jævnstrøm (DC) gennem
en fuldt opladet 18V batteripakke. Brug ikke
anden spænding.
Restrisici
• Følgende risici er forbundet med brugen af dette
apparat:
– forringet syn hvis du ser direkte ind i lyset
– forbrændinger fra berøring med en varm
overflade
Mærkater på spotlight
Følgende piktogrammer vises på spotlightet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Farlig optisk stråling.
Kig ikke ind i lampen, når den
er tændt. Dette kan beskadige
øjnene.
PLACERING AF DATOKODE
Datokoden, der også inkluderer produktionsåret, er
trykt på husets overflade.
3
DANSK
Eksempel:
2014 XX XX
Produktionsår
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning
indeholder vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner
for DCB105, DCB107 og DCB112 batteriopladere.
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner
og de sikkerhedsmæssige afmærkninger på
opladeren, batteripakken og produktet.
• Anvend kun en forlængerledning, når det er
absolut nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt
forlængerledning kan resultere i risiko for brand,
elektrisk chok eller livsfarlige elektriske stød.
• Når en oplader benyttes udendørs, find
altid et tørt sted og brug en passende
forlængerledning til udendørs brug. Brug
af en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad
ikke nogen flydende væsker komme
ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
• Blokér ikke ventilationshullerne på
opladeren. Ventilationshullerne findes oven
på og på siderne af opladeren. Anbring
opladeren på afstand af alle varmekilder.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For
at reducere risikoen for kvæstelser,
oplad kun DEWALT genopladelige
batteripakker. Andre batterityper kan
blive overophedet og kan eksplodere
og medføre person- og produktskader.
Oplad ikke ikke-genopladelige batterier.
• Brug ikke opladeren, hvis ledningen
eller stikket er beskadiget. Hvis ledningen
beskadiges, skal den omgående udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende
kvalificeret person for at forebygge enhver risiko.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at
sikre, at de ikke leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte
forhold, når opladeren er tilsluttet
til strømforsyningen, kan den blive
kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende
art som for eksempel, men ikke
begrænset til slibestøv, metalspåner,
ståluld, aluminumsfolie eller anden
koncentration af metalliske partikler
skal holdes på afstand af opladerens
huller. Tag altid stikket til opladeren ud
fra kontakten, når der ikke er indsat en
batteripakke. Tag stikket til opladeren ud
før forsøg på at rengøre den.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er omtalt
i denne manual. Opladeren og batteripakken er
specielt designet til at arbejde sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DEWALT
genopladelige batterier. Al anden brug kan
medføre risiko for brand, elektrisk chok eller
livsfarlige elektriske stød.
4
• Sørg for at ledningen er placeret, så den
ikke bliver trådt på, snublet over eller på
anden måde bliver genstand for skader eller
belastning.
• Brug ikke opladeren, hvis den har fået
et hårdt slag er blevet tabt eller blevet
beskadiget på anden vis. Tag den med til et
autoriseret værksted.
• Demontér ikke opladeren, tag den med
til et autoriseret værksted, når service
eller reparation er påkrævet. Ukorrekt
genmontering kan medføre risiko for elektrisk
chok, livsfarlige elektriske stød eller brand.
• Tag stikket til opladeren ud af kontakten før
forsøg på nogen form for rengøring. Dette vil
reducere risikoen for elektrisk chok. Fjernelse
af batteripakken vil ikke reducere denne risiko.
• Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til
hinanden.
• Opladeren er designet til at køre på standard
230 V husholdningsstrøm. Forsøg ikke at
bruge den med en anden strømstyrke. Dette
gælder ikke for opladere til køretøjer.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
DCB105, DCB107 og DCB112 opladere accepterer
10,8 V, 14,4 V og 18 V XR Li-Ion (DCB123,
DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 og DCB185)
batteripakker.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når
opladeren frakobles. Dette vil reducere risikoen
for beskadigelse af elstikket og ledningen.
Disse opladere kræver ingen justering og er
fremstillet til at være så nemme at betjene som
muligt.
DANSK
Opladningsprocedure (fig. 2)
1. Indsæt opladeren i en passende udgang, før
batteripakken indsættes.
2. Indsæt batteripakken (d) i opladeren og
kontrollér, at pakken sidder godt fast i
opladeren. Det røde (opladnings) lys vil blinke
hele tiden og angive, at opladningsprocessen er
startet.
3. Når opladningen er færdig, vil det blive angivet
af den røde lampe, som vil lyse konstant på ON.
Pakken er fuldt opladet og kan nu anvendes
eller kan efterlades i opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og
levetid for Li-Ion batterier skal batteripakken lades
helt op, før den anvendes første gang.
Opladningsproces
Se tabellen nedenfor for batteripakkens
opladestatus.
Ladeindikatorer: DCB105
x
VARM/KOLD PAKKEFORSINKELSE
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt
eller for koldt, starter den automatisk en varm/
kold pakkeforsinkelse og indstiller opladningen,
indtil batteriet har nået en passende temperatur.
Opladeren skifter derefter automatisk til
pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med ca. halvdelen af
hastigheden for en varm batteripakke. Batteripakken
vil oplade ved den lavere hastighed gennem hele
opladningscyklussen og vil ikke vende tilbage til
maksimal opladningshastighed, selvom batteriet
varmer.
KUN LITHIUM-ION-BATTERIPAKKER
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker,
anbring li-ion batteriet på opladeren, indtil det er helt
opladet.
oplader
–– –– –– –– –– –– ––
fuldt opladet
––––––––––––––––––––
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri
––– • ––– • ––– • –––
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
udskift batteripakke
••••••••••••••
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
Ladeindikatorer: DCB107, DCB112
oplader
–– –– –– –– ––
fuldt opladet
––––––––––––––
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
–– –– –– –––––
* DCB107, DCB112: Det røde lys vil fortsætte
med at blinke, men et gult indikatorlys vil
blive tændt under denne handling. Når
batteriet har opnået en passende temperatur,
vil det gule lys blive slukket, og opladeren vil
genoptage opladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt
batteripakke. Opladeren vil angive defekt batteri ved
at nægte at lyse eller ved at vise problem pakke eller
oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med
opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren
og batteripakken med hen til et autoriseret
servicecenter for at blive kontrolleret.
Batteripakken er ikke fuldt opladet, når du køber
det. Før du bruger batteripakken og opladeren, læs
sikkerhedsinstruktionerne nedenfor og følg derefter
de angivne procedurer.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Oplad ikke eller brug batteripakken i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks.
ved tilstedeværelsen af brændbare væsker,
gasser eller støv. Isætning eller udtagning af
batteripakken fra opladeren kan antænde støv
eller dampe.
• Tving aldrig batteripakken ind i opladeren.
Foretag ikke nogen ændringer på
batteripakken, så den kan passe ind i en ikke
kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
• Oplad kun batteripakker i DEWALT opladere.
• Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand
eller andre væsker.
• Opbevar eller brug ikke værktøjet og
batteripakken på steder, hvor temperaturen
kan nå op på eller overstige 40 °C
(105 °F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
5
DANSK
• For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken er fuldt opladet før brug.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken. Hvis batteripakken er
revnet eller beskadiget, indsæt den ikke
i opladeren. Undgå at mase, tabe eller
beskadige batteripakken. Anvend ikke
en batteripakke eller oplader, der har
fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden
vis (f.eks. stukket med en nål, slået med
en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske
stød. Beskadigede batteripakker
skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
FORSIGTIG: Placér værktøjet på
siden på et fast underlag, hvor det
ikke medfører fare for at vælte eller
falde, når det ikke er i brug. Visse
værktøjer med store batteripakker kan
stå oprejst på batteripakken, men kan
være lette at vælte.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
LITHIUM-ION (Li-Ion)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
Der dannes giftige dampe og stoffer ved
forbrænding af lithium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående vaskes
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp,
består batterielektrolytten af en blanding af
flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejsirritation. Sørg for frisk luft.
Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger.
Batterivæske kan være brændbar, hvis
den udsættes for gnister eller åben ild.
Transport
DEWALT batterier opfylder alle gældende
skibsfartsregler som foreskrevet af industrien og
juridiske standarder, som omfatter FN’s anbefalinger
om transport af farligt gods, den internationale
lufttransportforening (IATA), farligt gods regulativer,
de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international
6
transport af farligt gods ad landevejen (ADR). Litiumion-celler og batterier er blevet testet i henhold til
afsnit 38.3 i FN´s anbefalinger om tests og kriterier
for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DEWALT
batteripakke være undtaget fra at blive klassificeret
som et fuldt reguleret klasse 9 farligt materiale.
Generelt de to tilfælde, der kræver afsende i klasse
9 er:
1. Luftfartsforsendelse med mere end to DEWALT
litium-ion-batteripakker, når pakken kun
indeholder batteripakker (intet værktøj) og
2. Alle forsendelser der indeholder et litium-ion
batteri med en energivurdering større end 100
watt timer (Wh). Alle litium-ion batterier har W
timeberegning markeret på pakken.
Uanset om en forsendelse anses for at være
undtaget eller fuldt reguleret, er det speditørernes
ansvar at rådføre sig med de seneste regler for
emballerings-, mærknings- og dokumentationskrav.
Transport af batterier kan muligvis forårsage brand,
hvis batteripolerne uforvarende kommer i kontakt
med ledende materialer. Ved transport af batterier
sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med
dem og forårsage en kortslutning.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i
god tro og menes at være korrekte på det tidspunkt,
hvor dokumentet blev oprettet. Men der gives ingen
garanti, udtrykt eller underforstået. Det er købers
ansvar at sikre, at vedkommendes aktiviteter er i
overensstemmelse med de gældende regulativer.
Batteripakke
BATTERITYPE
DCL043 kører på en 18V XR li-ion batteripakke.
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 og
DCB185 batteripakker kan bruges. Se Tekniske
data for flere informationer
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er
i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at
opbevare en fuldt opladet batteripakke et
køligt, tørt sted uden for opladeren for optimale
resultater.
DANSK
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt
tømt for opladning. Batteripakken skal genoplades
før brug.
Mærkater på oplader og
batteripakke
Ud over de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, viser mærkaterne på opladeren og
batteripakken følgende piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Se Tekniske data vedrørende
opladningstid.
Pakkeindhold
Pakken indeholder:
1 Spotlight
1 Betjeningsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på spotlightet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1, 5)
ADVARSEL: Modificér aldrig spotlightet
eller nogle dele heraf. Det kan medføre
materiale- eller personskade.
a. Kontakt
b. Løkkekrog
Batteri oplader.
Batteri opladt.
Batteri defekt.
c. Drejeligt hoved
d. Batteripakke
e. Udløserknap for batteriet
f. Bæltekrogskrue
g. Bæltekrog
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri.
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke
oplades.
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes
omgående.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun til indendørs brug.
Tag hensyn til miljøet ved bortskaffelse af
batteripakken.
Oplad kun DEWALT batteripakker
med de specielle DEWALT opladere.
Opladning af andre typer batteripakker
end de specielle DEWALT batterier
med en DEWALT oplader, kan få dem
til at sprænges eller føre til andre farlige
situationer.
Destruér ikke batteripakken.
h. Brændstofmålerknap (fig. 5)
TILSIGTET BRUG
DCL043 spotlight er designet til brug som en
lyskilde.
DCL043 spotlight er et professionelt apparat.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Elektrisk sikkerhed
Spotlightet er kun designet til én spænding.
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til
spændingen på mærkepladen. Kontrollér også,
at spændingen på din oplader svarer til din
el-netspænding.
Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60335.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DEWALT‘s serviceorganisation.
7
DANSK
Brug af forlængerledning
Brug en godkendt forlængerledning, der er egnet
til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
ADVARSEL: Anvendelse af udstyret
med lav spænding kan medføre
overophedning. Brug af en overdrevet
lang forlængerledning kan medføre, at
ledningen overophedes.
BETJENING
På- og afmontering af batteripakken
(fig. 4)
FORSIGTIG: Kontrollér at
lampehovedet er i OFF position, før du
sætter batteriet i for at undgå at skade
dine øjne.
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken er fuldt opladet før brug.
Du installerer batteripakken (d) i spotlighthåndtaget
ved at rette batteripakken ind efter skinnerne inde i
spotlighthåndtaget og skubbe den ind i håndtaget,
indtil batteriet sidder fast i spotlightet og kontrollér,
at den ikke river sig løs.
Du fjerner batteripakken fra spotlightet ved at trykke
på udløseknap (e) og trække batteripakken ud
af spotlighthåndtaget. Isæt den i opladeren som
beskrevet i opladerafsnittet i denne vejledning. Du
finder en liste over kompatible batteripakker og
-opladere under Tekniske data.
BATTERIPAKKER TIL BRÆNDSTOFMÅLER (FIG. 5)
Nogle DEWALT batteripakker indeholder en
brændstofmåler, som består af tre grønne LED lys,
som angiver niveauet for den resterende opladning i
batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på
og holde brændstofmålerknappen (h) nede. En
kombination af de tre grønne LED lys vil lyse og
angive niveauet for den resterende opladning. Når
niveauet for opladning i batteriet ligger under den
brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og
batteriet skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en
indikation af den opladning, der resterer i
batteripakken. Den angiver ikke værktøjets
funktionalitet og er underlagt variation baseret
på produktkomponenter, temperatur og
slutbrugeranvendelse.
8
Brugervejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
Kontakt (fig. 1, 3)
Spotlightet har en fjernlys (i)- og en nærlysindstilling
(j). Tryk en gang på kontakten (a) for fjernlys, to
gange for nærlys og en tredje gang for at slå
spotlightet fra.
Indikator for lav batteristand
Når batteriet er tæt på at være opladet, vil
spotlightet blinke to gange og dæmpes, idet
spotlightets lysstyrke falder til under normalt niveau.
Lyset vil fortsætte med at blinke to gange hver 45.
sekund, indtil batteriet er helt afladet, på hvilket
tidspunkt lyset slukkes. Indikationstiden vil variere
baseret på batteripakkens kapacitet og indstilling af
lyset.
Drejeligt hoved (fig. 1)
Det drejelige hoved drejer i seks positioner fra
0°–90°.
Transport og ophængning af lyset
(fig. 1)
FORSIGTIG: Når spotlightet hænger
ved hjælp af bæltekrogen eller
hængekrogen, ryst ikke lyset eller den
genstand, som det hænger på. Hæng
ikke spotlightet fra elledninger eller
andet, der ikke er sikkert. Der kan opstå
personskader eller beskadigelser.
FORSIGTIG: Brug udelukkende
bæltekrogen eller hængekrogen
til ophænging af LED spotlightet.
Bæltekrogen og løkkekrogen er ikke
beregnet til at understøtte ekstra vægt.
Fastgør ikke noget eller hæng noget ved
siden af lyset, da der vil være risiko for
brud.
FORSIGTIG: Anvend aldrig
bæltekrogen eller løkkekrogen til at
række med eller understøtte din vægt i
nogen som helst situation.
LØKKEKROG (FIG. 1)
Lyset kan transporteres eller ophænges ved hjælp
af løkkekrogen (b). Når den ikke bruges, kan løkken
låses.
DANSK
BÆLTEKROG (FIG. 1)
ADVARSEL: For at mindske risikoen
for alvorlige personskader skal du sikre,
at skruen, der holder bæltebøjlen, er
fastskruet.
VIGTIGT: Ved fastgørelse eller udskiftning af
bæltekrogen (g), brug kun den skrue (f), der
medleveres. Sørg for at spænde skruen godt.
Bæltekrogen (g) kan fastgøres til begge sider af
lyset blot med den medleverede skrue (f), så både
venstre- og højrehåndede kan bruge den. Hvis
krogen slet ikke skal bruges, kan den fjernes fra
lyset.
Du kan fjerne bæltekrogen ved at fjerne skruen (f),
der holder bæltebøjlen på plads og montere den
igen på den anden side. Sørg for at spænde skruen
godt.
VEDLIGEHOLDELSE
Din DEWALT spotlight er designet til at fungere i
lang tid med minimal vedligeholdelse. Vedvarende
tilfredstillende funktion er afhængig af, at værktøjet
plejes korrekt og rengøres regelmæssigt.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal
værktøjet slukkes og batteripakken
fjernes, før der foretages nogen
former for justering eller af-/
påmontering af værktøjsdele eller
tilbehør.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller
batteripakken. Der er ingen dele inden i, der kan
repareres.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød.
Afbryd strømforsyningen til opladeren før
rengøring. Snavs og fedt kan fjernes fra
opladerens yderside med en klud eller
blød børste, der ikke er af metal. Brug
ikke vand eller rengøringsmidler.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør med
dette værktøj. For at mindske risikoen
for personskade, må dette produkt kun
anvendes med tilbehør, som anbefales
af DEWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
9
DANSK
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Denne batteripakke har en lang levetid, men skal
udskiftes, når den ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved
opgaver, der før var lette at udføre. Ved afslutningen
af dens tekniske levetid skal den bortskaffes under
hensyntagen til miljøet.
• Brug batteripakken til den er helt tom, og fjern
den derefter fra værktøjet.
• Li-Ion celler er genanvendelige. Tag dem med til
din forhandler eller til den lokale genbrugsplads.
De indsamlede batteripakker vil blive
genanvendt eller korrekt bortskaffet.
10
DEUTSCH
KABELLOSE LED-PUNKTLEUCHTE
DCL043
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für eine Punktleuchte von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
DCL043
18
1
Li-Ion
IP54
0,64
Spannung
VGS
Typ
Akkutyp
Schutzklasse
Gewicht (ohne Akku) kg
Ladegerät
Netzspannung
VWS
Batteritype
Ungefähre Lade min
40
dauer der Akkus
(1,3 Ah)
90
(3,0 Ah)
Gewicht
kg
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
Sicherungen
Europa
230 V Werkzeuge 10 Ampere Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Akku
Batteritype
Betriebsspannung VGS
Kapazität
Ah
Gewicht
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
Akku
Batteritype
Betriebsspannung VGS
Kapazität
Ah
Gewicht
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Ladegerät
Netzspannung
VWS
Batteritype
Ungefähre Lade min
25
dauer der Akkus
(1,3 Ah)
55
(3,0 Ah)
Gewicht
kg
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
Ladegerät
Netzspannung
VWS
Batteritype
Ungefähre Lade min
60
dauer der Akkus
(1,3 Ah)
140
(3,0 Ah)
Gewicht
kg
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
Wichtige Sicherheitshinweise
WARNUNG! Bei Verwendung der
Punktleuchte DCL043 sollten immer die
grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen
befolgt werden, einschließlich der
folgenden:
11
DEUTSCH
• Blicken Sie NICHT direkt in die ichtquelle.
• Blicken Sie mit optischen Geräten NICHT
direkt in die Lichtquelle.
• Richten Sie das Licht NICHT in die Augen
anderer.
• Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie
die Punktleuchte DCL043 verwenden.
• Um das Risiko von Verletzungen zu
verringern, ist eine genaue Überwachung
notwendig, wenn eine Punktleuchte in
der Nähe von Kindern verwendet wird.
• Berühren Sie keine beweglichen Teile.
• Verwenden Sie nur Zubehör, das vom
Hersteller empfohlen oder verkauft
wurde.
• Nicht im Freien verwenden.
• Um die Gefahr eines elektrischen
Schlags zu verringern, setzen Sie die
Punktleuchte keinem Wasser oder
anderen Flüssigkeiten aus. Stellen Sie die
Punktleuchte nicht an einem Ort auf, wo sie
herunterfallen oder in eine Badewanne oder
ein Waschbecken gezogen werden kann, und
lagern sie sie nicht an solchen Orten.
• Verwenden Sie nur das Ladegerät, das
vom Hersteller geliefert wurde.
Sicherheitshinweise für
Punktleuchten
WARNUNG: Feuergefahr. Betreiben
Sie die Punktleuchte nicht in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen oder in explosionsgefährdeten
Umgebungen. Funken im Inneren
können Gase entzünden und zu
Verletzungen führen.
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder mit
ihm vertraut gemacht werden.
• Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem Gerät
spielen.
WARNUNG: Stromschlaggefahr.
Keine Flüssigkeiten in die Punktleuchte
gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folge haben.
• Setzen Sie die Punktleuchte weder Regen
noch Schnee aus.
• Verwenden Sie nur ein geeignetes
Verlängerungskabel, das für den Betrieb des
Ladegeräts geeignet ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder
gefährliche oder tödliche Verletzungen durch
Elektroschock verursachen.
• Stellen Sie die Punktleuchte von Hitzequellen
entfernt auf.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf
die Punktleuchte bzw. stellen Sie die
Punktleuchte nicht auf eine weiche
Oberfläche. Dadurch könnten die
Lüftungsschlitze blockiert und das
Gerät überhitzt werden. Stellen Sie die
Punktleuchte von Hitzequellen entfernt auf.
• Benutzen Sie die Punktleuchte nicht, wenn
sie einen harten Stoß erlitten hat, fallen
gelassen oder anderweitig beschädigt
wurde. Bringen Sie sie zu einer autorisierten
Kundendienststelle.
• Die Punktleuchte darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie sie zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn sie gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen
oder zu Brand führen.
• Das Sehvermögen kann beeinträchtigt werden,
wenn Sie direkt in die Leuchte blicken.
• Entfernen Sie den Akku, bevor Sie
versuchen, die Punktleuchte zu reinigen.
• Setzen Sie die Leuchte weder Nässe noch
Feuchtigkeit aus. Nur an trockenen Orten
verwenden. Keine Flüssigkeiten in die
Punktleuchte gelangen lassen. Tauchen Sie die
Punktleuchte nicht in Flüssigkeiten ein.
• Die DCL043 wird mit Gleichstrom (DC) über
einen vollständig aufgeladenen 18V-Akku
betrieben. Es darf keine andere Spannung
verwendet werden.
• Lesen Sie vor der Verwendung des Akkus alle
Anweisungen und Warnhinweise auf dem Akku.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
12
Restrisici
• Følgende risici er forbundet med brugen af dette
apparat:
– forringet syn hvis du ser direkte ind i lyset
– forbrændinger fra berøring med en varm
overflade
DEUTSCH
Etiketten an der Punktleuchte
Die folgenden Bildzeichen sind an der Punktleuchte
sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die
Betriebsanleitung lesen.
Gefährliche optische Strahlung.
Blicken Sie nicht in die
eingeschaltete Leuchte.
Augenschäden können die
Folge sein.
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr enthält,
ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2014 XX XX
Herstelljahr
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für die Ladegeräte DCB105,
DCB107 und DCB112.
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts
alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem
Ladegerät und dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten nur Akkus von DEWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen
können sich überhitzen und bersten,
was zu Verletzungen und Sachschäden
führen kann. Nicht aufladbare
Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen
werden.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass
Kinder mit dem Werkzeug spielen.
HINWEIS: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromquelle angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Leitende Fremdmaterialien,
wie z. B. Schleifstaub, Metallspäne,
Stahlwolle, Aluminiumfolie oder die
Ansammlung von Metallpartikeln von
den Hohlräumen des Ladegerätes
fernhalten. Ziehen Sie den Netzstecker
des Ladegerätes immer aus der
Steckdose, wenn kein Akku in der
Vertiefung steckt. Ziehen Sie den
Netzstecker des Ladegerätes vor dem
Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen
Ladegerät, außer dem in diesem Handbuch
beschriebenen, aufgeladen werden. Das
Ladegerät und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das
Laden von DEWALT Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brand führen
oder gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann und dass es keinen sonstigen
schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur
dann verwendet werden wenn es
absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder
gefährliche oder tödliche Verletzungen durch
Elektroschock verursachen.
• Wenn Sie ein Ladegerät im Freien betreiben,
tun Sie dies an einem trockenen Ort und
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz
geeignetes Verlängerungskabel. Die
Verwendung von für den Außeneinsatz
geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
• Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze
am Ladegerät. Die Lüftungsschlitze
befinden sich oben und an den Seiten des
Ladegeräts. Stellen Sie das Ladegerät von
Hitzequellen entfernt auf.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker.
13
DEUTSCH
Zur Vermeidung von Gefahren muss ein
beschädigtes Netzkabel unverzüglich vom
Hersteller, einer Kundendienststelle oder einer
anderen qualifizierten Person ausgetauscht
werden.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es
einen harten Stoß erlitten hat fallen gelassen
oder anderweitig beschädigt wurde. Bringen
Sie es zu einer autorisierten Kundendienststelle.
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen
oder zu Brand führen.
• Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes
vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Dadurch wird das Risiko eines Stromschlags
reduziert. Durch alleiniges Herausnehmen des
Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
• Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb
mit standardmäßigem 230 V Netzstrom
konzipiert. Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden. Dies gilt nicht
für das Fahrzeugladegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
Die Ladegeräte DCB105, DCB107 und DCB112
können folgende Akkus laden: 10,8 V, 14,4 V
und 18 V XR Li-Ion (DCB123, DCB125, DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 und DCB185).
An diesem Ladegerät müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und es wurde für eine
möglichst einfache Bedienung konzipiert.
Aufladen [Abb. (Fig.) 2]
1. Setzen Sie das Ladegerät in eine geeignete
Steckdose ein, bevor Sie das Akku einsetzen.
2. Legen Sie den Akku (d) vollständig in das
Ladegerät ein. Die rote Leuchte (Aufladen)
blinkt dauerhaft und zeigt dadurch an, dass der
Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch
angezeigt, dass das rote Licht dauerhaft
leuchtet. Der Akku ist vollständig aufgeladen
und kann jetzt verwendet oder in der
Ladestation gelassen werden.
14
HINWEIS: Um die maximale Lebensdauer der
Li-Ion-Akkus zu gewähren, laden Sie den Akkusatz
vor der ersten Verwendung vollständig auf.
Aufladen
Siehe Tabelle unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät: DCB105
wird geladen
–– –– –– –– –– –– ––
vollständig geladen
––––––––––––––––––––
Temperaturverzögerung ––– • ––– • ––– • –––
x
Akku ersetzen
••••••••••••••
Anzeigen am Ladegerät: DCB107, DCB112
wird geladen
– –
–
–
–
vollständig geladen
–––––––––––––
Temperaturverzögerung*
–– –– –– ––––
* DCB107, DCB112: Die rote Leuchte
blinkt in der Zeit weiter, aber eine gelbe
Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang
dauerhaft. Sobald der Akku eine
angemessene Temperatur erreicht hat,
geht die gelbe Leuchte aus und das
Ladegerät nimmt den Ladevorgang
wieder auf.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine
defekten Akkus auf. Das Ladegerät zeigt einen
defekten Akku an, indem es nicht leuchtet oder
indem das Blinkmuster für Probleme mit dem Akku
oder dem Ladegerät angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem
Ladegerät hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist,
bringen Sie es zusammen mit dem Akku zur
Überprüfung zu einer autorisierten Servicestelle.
VERZÖGERUNG HEISSER/KALTER AKKU
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu
heiß oder zu kalt ist, startet es automatisch eine
„Verzögerung heißer/kalter Akku“, bis der Akku
eine angemessene Temperatur erreicht hat. Das
Ladegerät schaltet dann automatisch in den
Lademodus. Diese Funktion gewährleistet eine
maximale Lebensdauer des Akkus.
Ein kalter Akku wird mit etwa der halben
Geschwindigkeit eines warmen Akkus geladen. Der
Akku wird während des gesamten Ladevorgangs
mit der geringeren Geschwindigkeit geladen, die
sich auch nicht erhöht, wenn der Akku wärmer wird.
DEUTSCH
NUR LITHIUM-IONEN-AKKUS
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem
elektronischen Schutzsystem ausgestattet, das den
Akku vor Überladung, Überhitzung und vollständiger
Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet,
sobald sich das elektronische Schutzsystem
einschaltet. Wenn dies geschieht, setzen Sie das
Li-Ion-Akku in das Ladegerät, bis es vollständig
aufgeladen ist.
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Der Akku ist bei der Lieferung nicht vollständig
aufgeladen. Lesen Sie vor der Verwendung
von Akku und Ladegerät die folgenden
Sicherheitsanweisungen und befolgen Sie dann die
genannten Schritte zum Aufladen.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Laden oder benutzen Sie den Akku nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen, in
denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten,
Gase oder Staub befinden. Beim Einsetzen
und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe
entzünden.
• Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt
in das Ladegerät ein. Führen Sie niemals
Änderungen am Akku durch, damit es in
ein anderes Ladegerät passt, da das Akku
reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
• Laden Sie die Akkus nur in ausgewiesenen
Ladegeräten von DEWALT auf.
• Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen
und NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten
eintauchen.
• Das Werkzeug und den Akku niemals in
Bereichen lagern oder verwenden, in denen
die Temperatur 40 ºC überschreiten könnte
(z. B. Scheunen oder Metallgebäude im
Sommer).
• Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte
der Akku vor der Verwendung vollständig
aufgeladen werden.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals
und unter keinen Umständen, den Akku
zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist,
darf es nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku
oder ein Ladegerät, wenn sie einen
harten Schlag erlitten haben, fallen
gelassen, überfahren oder sonst wie
beschädigt wurden (z. B. wenn sie
mit einem Nagel durchlöchert wurden,
mit einem Hammer darauf geschlagen
oder getreten wurde). Ein Stromunfall
oder ein tödlicher Stromschlag könnte
entstehen. Beschädigte Akkus sollten
zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht gebraucht wird, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und nicht
herunterfallen kann. Manche
Werkzeuge mit großen Akkus können
aufrecht auf dem Akku stehen, aber
leicht umgestoßen werden.
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (Li-Ion) - AKKUS
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe
und Stoffe.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt
kommt, waschen Sie die Stelle sofort
mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie
das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die
Reizung nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich
in ärztliche Behandlung begeben müssen: Das
Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein,
wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
Transport
DEWALT Akkus erfüllen alle geltenden
Transportvorschriften, so wie sie von den Industrieund Rechtsnormen vorgeschrieben werden,
einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über
die Beförderung gefährlicher Güter der International
15
DEUTSCH
Air Transport Association (IATA), der International
Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations und
der Regelungen des europäischen Übereinkommens
über die internationale Beförderung gefährlicher
Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38.3
der „Empfehlungen der Vereinten Nationen zur
Beförderung gefährlicher Stoffe, Testhandbuch und
Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen wird der Transport eines
DEWALT-Akkupacks von der Klassifizierung als
vollständig regulierter Gefahrstoff der Klasse 9
ausgenommen. Im Allgemeinen sind die beiden
Fälle, wo ein Transport gemäß Klasse 9 erforderlich
ist, folgende:
1. Lufttransport von mehr als zwei DEWALT
Lithium-Ion-Akkupacks, wenn das Paket nur
Akkupacks (und keine Werkzeuge) enthält, und
2. Jeder Transport, in dem ein Lithium-Ionen-Akku
mit einer Energiebewertung von mehr als 100
Wattstunden (Wh) enthalten ist. Für alle LithiumIonen-Akkus ist die Wattstundenbewertung auf
dem Paket angegeben.
Unabhängig davon, ob ein Transport als
ausgenommen oder vollständig reguliert gilt, liegt
es in der Verantwortung des Versenders, sich
über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/
Kennzeichnung und Dokumentation zu informieren.
Beim Transport von Akkus können Brände
entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von
Akkus sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt
und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt
mit Materialien kommen können, durch die ein
Kurzschluss entstehen kann.
Die Informationen in diesem Abschnitt des
Handbuchs werden in gutem Glauben zur Verfügung
gestellt und es wird davon ausgegangen, dass
sie zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments
genau sind. Jedoch wird keine Garantie, weder
ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in
der Verantwortung des Kunden sicherzustellen,
dass seine Tätigkeiten den geltenden Vorschriften
entsprechen.
Akku
entnehmen.Weitere Informationen finden Sie unter
Technische Daten.
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen
Ort und außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt
werden, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der
Verwendung aufgeladen werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Zusätzlich zu den in dieser Betriebsanleitung
verwendeten Bildzeichen befinden sich die folgenden
Bildzeichen auf dem Ladegerät und dem Akku:
Vor der Verwendung die
Betriebsanleitung lesen.
Die Ladezeit ist den Technischen
Daten zu entnehmen.
Akku wird geladen.
Akku ist geladen.
Akku ist defekt.
Temperaturverzögerung.
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
AKKUTYP
Für das Modell DCL043 wird ein 18V XR Li-IonenAkku eingesetzt.
Es können die Akkus DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 und DCB185 verwendet werden.
Weitere Angaben sind den Technischen Daten zu
16
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Nur in Innenräumen verwenden.
DEUTSCH
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Laden Sie DEWALT-Akkus nur mit den
dazu bestimmten DEWALT-Ladegeräten
auf. Werden andere Akkus als die dazu
bestimmten DEWALT-Akkus mit einem
DEWALT-Ladegerät aufgeladen, können
diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
Elektrische Sicherheit
Die Punktleuchte wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung
des Akkus der Spannung auf dem Typenschild
entspricht. Stellen Sie auch sicher, dass die
Spannung Ihres Ladegeräts der Netzspannung
entspricht.
Ihr DEWALT Ladegerät ist gemäß
EN 60335 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Punktleuchte
1 Betriebsanleitung
• Prüfen Sie die Punktleuchte, die Teile oder
Zubehörteile auf Beschädigungen, die beim
Transport entstanden sein könnten.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) – Geräte
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanweisung
vor Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 1, 5)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen an der Punktleuchte oder
ihren Teilen vor. Dies könnte zu Schäden
oder Verletzungen führen.
a. Schalter
b. Schlaufenhaken
c. Drehbarer Kopf
d. Akkupack
e. Akku-Löseknopf
f. Riemenhakenschraube
g. Riemenhaken
h. Taste Ladestandsanzeige (Abb. 5)
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
Ihres Ladegerätes geeignet ist (siehe Technische
Daten). Der Mindestquerschnitt der Leitungen
beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
WARNUNG: Wenn Sie das Gerät
mit niedriger Spannung betreiben,
kann es zur Überhitzung kommen.
Bei Verwendung eines zu langen
Verlängerungskabels kann es zur
Überhitzung des Kabels kommen.
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Die Punktleuchte DCL043 ist dazu ausgelegt, als
Lichtquelle verwendet zu werden.
Die Punktleuchte DCL043 ist ein Gerät für den
professionellen Einsatz. LASSEN SIE NICHT
ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Werkzeug
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät
verwenden, sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
BETRIEB
Anbringen und Entfernen des Akkus
(Abb. 4)
VORSICHT: Stellen Sie sicher, dass der
Lampenkopf in der Position OFF (Aus),
bevor Sie den Akku einsetzen, damit
17
DEUTSCH
keine Augenverletzungen entstehen
können.
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte
der Akku vollständig aufgeladen werden.
Um den Akku (d) in den Griff der Punktleuchte
einzusetzen, richten Sie den Akku an den Schienen
im Griff der Punktleuchte aus und schieben Sie sie
in den Griff, bis der Akku ist fest in der Punktleuchte
sitzt, und sorgen Sie dafür, dass er sich nicht lösen
kann.
Um den Akku aus der Punktleuchte zu entnehmen,
drücken Sie den Akku-Löseknopf (e) und ziehen Sie
den Akku kräftig aus dem Griff der Punktleuchte.
Legen Sie ihn wie im Abschnitt Ladegerät dieser
Betriebsanleitung beschrieben in das Ladegerät.
Eine Liste mit kompatiblen Akkus und Ladegeräten
finden Sie im Abschnitt Technische Daten.
AKKU-LADESTANDSANZEIGE (ABB. 5)
Einige DEWALT-Akkus besitzen eine
Ladestandsanzeige mit drei grünen LEDs, die den
verbleibenden Ladestand des Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie
die Taste für die Ladestandsanzeige (h) gedrückt.
Eine Kombination der drei grünen LEDs leuchtet auf
und zeigt den verbleibenden Ladestand an. Wenn
der verbleibende Ladestand im Akku nicht mehr
ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden, leuchtet
die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine
Schätzung des verbleibenden Akku-Ladestands.
Sie zeigt nicht die Funktionsfähigkeit des Werkzeugs
an und unterliegt Unterschieden, die auf Bauteilen,
Temperatur und Anwendungsart des Endbenutzers
basieren.
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
alle 45 Sekunden, bis der Akku vollständig leer
ist, woraufhin sich die Leuchte ausschaltet. Die
Anzeigezeit variiert je nach Akkukapazität und
Lichteinstellung.
Drehbarer Kopf (Abb. 1)
Der Schwenkkopf ist in sechs Positionen von 0°–90°
einstellbar.
Tragen und Aufhängen der Leuchte
(Abb. 1)
VORSICHT: Wenn die Punktleuchte
am Riemenhaken oder Schlaufenhaken
hängt, schütteln Sie weder die Leuchte
noch den Gegenstand, an dem sie
hängt. Hängen Sie die Punktleuchte
niemals an Elektrokabel oder ähnliches.
Dies könnte zu Verletzungen oder
Sachschäden führen.
VORSICHT: Verwenden Sie den
Riemenhaken oder den Schlaufenhaken,
um die LED-Punktleuchte aufzuhängen.
Riemenhaken und Schlaufenhaken sind
nicht für zusätzliches Gewicht konzipiert.
Befestigen oder hängen Sie nichts an
die Leuchte, da sonst Bruchgefahr
besteht.
VORSICHT: Verwenden Sie den
Riemenhaken oder den Schlaufenhaken
keinesfalls, um damit nach etwas
zu greifen oder um Ihr Gewicht
abzustützen.
SCHLEIFENHAKEN (ABB. 1)
Die Leuchte kann am Schlaufenhaken (b) getragen
oder aufgehängt werden. Wenn er nicht verwendet
wird, kann der Haken heruntergeklappt werden.
LOOP HOOK (FIG. 1)
The light may be carried or hung by the loop hook
(b). When not in use, the loop may be locked down.
RIEMENHAKEN (ABB. 1)
Schalter (Abb. 1, 3)
Die Punktleuchte kann auf einen starken (i) oder
auf einen schwachen (j) Lichtstrahl gestellt werden.
Drücken Sie den Schalter (a) einmal für den
starken Lichtstrahl, zweimal für den schwachen
Lichtstrahl und ein drittes Mal, um die Punktleuchte
auszuschalten.
Anzeige für schwache Batterie
Wenn der Akku fast vollständig entladen ist,
blinkt die Punktleuchte zweimal und wird dann
gedimmt, so dass die Helligkeit unter das normale
Niveau sinkt. Das Licht blinkt weiterhin zweimal
18
WARNUNG: Stellen Sie zur Vermeidung
von schweren Verletzungen sicher, dass
die Schraube, die den Riemenhaken
hält, sicher ist.
WICHTIG: Verwenden Sie beim Befestigen oder
Austauschen des Riemenhakens (g) nur die
mitgelieferte Schraube (f). Stellen Sie sicher, dass die
Schraube gut festgezogen ist.
Der Riemenhaken (g) kann an jeder Werkzeugseite
einfach mit Hilfe der mitgelieferten Schraube (f)
befestigt werden, damit das Werkzeug für Linksoder Rechtshänder verwendbar ist. Wenn der Haken
DEUTSCH
gar nicht verwendet werden soll, kann er von der
Leuchte abgenommen werden.
Um die Position des Riemenhakens zu ändern,
entfernen Sie die Schraube (f), durch die er
befestigt ist, und montieren Sie ihn dann an der
gegenüberliegenden Seite. Stellen Sie sicher, dass
die Schraube gut festgezogen ist.
WARTUNG
Ihre DEWALT Punktleuchte wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand
konstruiert. Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender
Betrieb hängt von der richtigen Pflege des Gerätes
und seiner regelmäßigen Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet
werden. Es gibt im Inneren keine vom Benutzer zu
wartenden Teile.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub
aus dem Hauptgehäuse, wenn sich
Schmutz sichtbar in und um die
Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen
Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene
Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR LADEGERÄTE
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen
Schlages. Trennen Sie das Ladegerät
von der Wechselstromsteckdose, bevor
Sie es reinigen. Schmutz und Fett an
der Außenseite des Ladegeräts können
mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste entfernt
werden. Verwenden Sie kein Wasser
oder Reinigungslösungen.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALT-
19
DEUTSCH
Kundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
Aufladbarer Akku
Dieser Akku mit langer Lebensdauer muss wieder
aufgeladen werden, wenn er nicht mehr ausreichend
Energie bei Arbeiten liefert, die vorher problemlos
durchgeführt werden konnten. Am Ende seiner
technischen Lebensdauer entsorgen Sie ihn bitte
umweltgerecht.
• Lassen Sie den Akku sich vollständig entladen
und entfernen Sie ihn dann vom Werkzeug.
• Li-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei
einer kommunalen Recycling-Sammelstelle ab.
Dort werden die gesammelten Akkus recycelt
oder ordnungsgemäß entsorgt.
20
ENGLISH
CORDLESS LED SPOTLIGHT
DCL043
Congratulations!
You have chosen a DEWALT spotlight. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
Type
Battery Type
Protection Class
Weight (without battery pack)
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
Charger
Mains voltage
Battery type
Approximate
charging time
of battery packs
Weight
Charger
Mains voltage
Battery type
Approximate
charging time
of battery packs
Weight
VDC
kg
DCL043
18
1
Li-Ion
IP54
0.64
Weight
Fuses
Europe
U.K. & Ireland
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3.0
0.64
DCB181
Li-Ion
18
1.5
0.35
DCB182
Li-Ion
18
4.0
0.61
VDC
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2.0
0.40
DCB184
Li-Ion
18
5.0
0.62
DCB185
Li-Ion
18
1.3
0.35
VAC
min
25
(1.3 Ah)
55
(3.0 Ah)
kg
VAC
min
kg
60
(1.3 Ah)
140
(3.0 Ah)
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1.5 Ah)
70
(4.0 Ah)
0.49
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1.5 Ah)
185
(4.0 Ah)
0.29
Charger
Mains voltage
Battery type
Approximate
charging time
of battery packs
40
(2.0 Ah)
90
(5.0 Ah)
VAC
min
40
(1.3 Ah)
90
(3.0 Ah)
kg
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1.5 Ah)
120
(4.0 Ah)
0.36
230 V tools
230 V tools
60
(2.0 Ah)
150
(5.0 Ah)
10 Amperes, mains
3 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
90
(2.0 Ah)
240
(5.0 Ah)
Important Safety Rules
WARNING! When using the DCL043
spotlight, basic precautions should
always be followed, including the
following:
• DO NOT stare directly into the light source.
21
ENGLISH
• DO NOT use optical instruments to look
directly into the light source.
• Place the spotlight in a position away from
any heat source.
• DO NOT point the light into other people’s
eyes.
• Do not place any object on top of spotlight
or place the spotlight on a soft surface that
might block the ventilation slots and result in
excessive internal heat. Place the spotlight in
a position away from any heat source.
• Read all the instructions before using the
DCL043 spotlight.
• To reduce the risk of injury, close
supervision is necessary when a spotlight
is used near children.
• Do not contact moving parts.
• Only use attachments recommended or
sold by the manufacturer.
• Do not use outdoors.
• To reduce the risk of electrical shock, do
not put spotlight in water or other liquid.
Do not place or store spotlight where it can fall
or be pulled into a tub or sink.
• Use only the charger supplied by the
manufacturer.
Safety Rules for Spotlights
WARNING: Fire hazard. Do not
operate spotlight near flammable liquids
or in gaseous or explosive atmospheres.
Internal sparks may ignite fumes causing
personal injury.
• Vision may be impaired when looking
directly into light.
• Do not expose light to wet or damp areas.
Use only in dry locations. Do not allow any
liquid to get inside spotlight. Do not submerge
spotlight in any liquid.
• Do not operate the spotlight if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
• Do not disassemble spotlight. Take it to an
authorised service centre when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• Remove the battery before attempting to
clean the spotlight.
• The DCL043 operates on direct current (DC)
through a fully charged 18V battery pack. Do
not use any other voltage.
Residual Risks
• The following risks are inherent to the use of this
appliance:
– impaired vision when looking directly into light
– burns from touching a hot surface
Labels on Spotlight
The following pictograms are shown on the
worklight:
Read instruction manual before use.
• Before using battery, read all instructions
and cautionary markings on battery pack,
and product using battery pack.
Hazardous optical radiation.
• This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety.
• Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
WARNING: Shock hazard. Do not
allow any liquid to get inside spotlight.
Electric shock may result.
• Do not expose spotlight to rain or snow.
• Use only a proper extension cord that is
necessary to operate the charger. Use of an
improper extension cord could result in risk of
fire, electric shock or electrocution.
22
Do not stare at operating lamp.
May be harmful to eyes.
DATE CODE POSITION
The Date Code, which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface.
Example:
2014 XX XX
Year of Manufacture
ENGLISH
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DCB105, DCB107 and DCB112 battery
chargers.
• Before using the charger, read all instructions
and cautionary markings on charger, battery
pack and product using the battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable battery packs. Other types
of batteries may overheat and burst
resulting in personal injury and property
damage.
CAUTION: Children should be
supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with
the charger plugged in to the power
supply, the exposed charging contacts
inside the charger can be shorted by
foreign material. Foreign materials of
a conductive nature such as, but not
limited to, steel wool, aluminum foil or
any buildup of metallic particles should
be kept away from charger cavities.
Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery
pack in the cavity. Unplug charger
before attempting to clean.
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for
any uses other than charging DEWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it will
not be stepped on, tripped over or otherwise
subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock or electrocution.
• When operating a charger outdoors, always
provide a dry location and use an extension
cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of
electric shock.
• Do not block the ventilation slots on the
charger. The ventilation slots are located
on the top and sides of the charger. Place
the charger in a position away from any heat
source.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug. In case of damaged power supply cord
the supply cord must be replaced immediately
by the manufacturer, its service agent or similar
qualified person to prevent any hazard.
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
• Do not disassemble the charger; take it to
an authorised service centre when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on
standard 230 V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other
voltage. This does not apply to the vehicular
charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
The DCB105, DCB107 and DCB112 chargers
accept 10.8V, 14.4V and 18V XR Li-Ion (DCB123,
DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 and DCB185) battery
packs.
These chargers require no adjustment and are
designed to be as easy as possible to operate.
Charging Procedure (fig. 2)
1. Plug the charger into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
2. Insert the battery pack (d) into the charger,
making sure the pack is fully seated in the
charger. The red (charging) light will blink
continuously indicating that the charging
process has started.
23
ENGLISH
3. The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
NOTE: To ensure maximum performance and life of
Li-Ion batteries, charge the battery pack fully before
first use.
Charging Process
Refer to the table below for the charge status of the
battery pack.
charging
–– –– –– –– –– –– ––
fully charged
––––––––––––––––––––
hot/cold pack delay
––– • ––– • ––– • –––
replace battery pack
••••••••••••••
Charge indicators: DCB107, DCB112
charging
–– –– –– –– ––
fully charged
––––––––––––––
hot/cold pack delay*
–– –– –– –––––
* DCB107, DCB112: The red light will continue
to blink, but a yellow indicator light will be
illuminated during this operation. Once the
battery has reached an appropriate temperature,
the yellow light will turn off and the charger will
resume the charging procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty
battery pack. The charger will indicate faulty battery
by refusing to light or by displaying problem pack or
charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a
charger.
If the charger indicates a problem, take the charger
and battery pack to be tested at an authorised
service centre.
HOT/COLD PACK DELAY
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
A cold battery pack will charge at about half the rate
of a warm battery pack. The battery pack will charge
at that slower rate throughout the entire charging
cycle and will not return to maximum charge rate
even if the battery warms.
24
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery
against overloading, overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include the catalogue number and voltage.
Charge indicators: DCB105
x
LITHIUM ION BATTERY PACKS ONLY
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below and then follow
the charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use the battery pack
in explosive atmospheres, such as in the
presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery pack
from the charger may ignite the dust or fumes.
• Never force the battery pack into charger.
Do not modify the battery pack in any way
to fit into a non-compatible charger as
battery pack may rupture causing serious
personal injury.
• Charge the battery packs only in designated
DEWALT chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40 °C (105 °F) (such as
outside sheds or metal buildings in summer).
• For best results, make sure the battery pack is
fully charged before use.
WARNING: Never attempt to open
the battery pack for any reason. If
the battery pack case is cracked or
damaged, do not insert it into the
charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery
pack or charger that has received a
sharp blow, been dropped, run over
or damaged in any way (e.g., pierced
with a nail, hit with a hammer, stepped
on). Electric shock or electrocution may
result. Damaged battery packs should
be returned to the service centre for
recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
ENGLISH
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
Toxic fumes and materials are created when
lithium ion battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash the area with
mild soap and water. If the battery liquid gets
into the eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persist, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark
or flame.
Transportation
DEWALT batteries comply with all applicable
shipping regulations as prescribed by industry and
legal standards which include UN Recommendations
on the Transport of Dangerous Goods; International
Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods
Regulations, International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) Regulations, and the European
Agreement Concerning The International Carriage
of Dangerous Goods by Road (ADR). Lithium-ion
cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of
Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DEWALT battery pack
will be excepted from being classified as a fully
regulated Class 9 Hazardous material. In general, the
two instances that require shipping Class 9 are:
packaging, labeling/marking and documentation
requirements.
Transporting batteries can possibly cause fire if the
battery terminals inadvertently come in contact with
conductive materials. When transporting batteries,
make sure that the battery terminals are protected
and well insulated from materials that could contact
them and cause a short circuit.
The information provided in this section of the
manual is provided in good faith and believed to be
accurate at the time the document was created.
However, no warranty, expressed or implied, is
given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
Battery Pack
BATTERY TYPE
The DCL043 operates on an 18V XR Li-Ion battery
pack.
The DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 and DCB185 battery packs may be used.
Refer to Technical Data for more information.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a
fully charged battery pack in a cool, dry place
out of the charger for optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored
completely depleted of charge. The battery pack will
need to be recharged before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
Read instruction manual before use.
1. Air shipping more than two DEWALT lithium-ion
battery packs when the package contains only
battery packs (no tools), and
2. Any shipment containing a lithium-ion battery
with an energy rating greater than 100 watt
hours (Wh). All lithium-ion batteries have the
watt hour rating marked on the pack.
Regardless of whether a shipment is considered
excepted or fully regulated, it is the shipper’s
responsibility to consult the latest regulations for
See Technical Data for charging time.
Battery charging.
Battery charged.
25
ENGLISH
Battery defective.
Hot/cold pack delay.
f. Belt hook screw
g. Belt hook
h. Fuel gauge button (Fig. 5)
INTENDED USE
Do not probe with conductive objects.
The DCL043 spotlight is designed to use as a light
source.
Do not charge damaged battery packs.
The DCL043 spotlight is a professional appliance.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced
immediately.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Only for indoor use.
Discard the battery pack with due care
for the environment.
Charge DEWALT battery packs only with
designated DEWALT chargers. Charging
battery packs other than the designated
DEWALT batteries with a DEWALT
charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Do not incinerate the battery pack.
Package Contents
The package contains:
1 Spotlight
1 Instruction manual
• Check for damage to the spotlight, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1, 5)
WARNING: Never modify the spotlight
or any part of it. Damage or personal
injury could result.
a. Switch
b. Loop hook
• Young children and the infirm. This appliance
is not intended for use by young children or
infirm persons without supervision.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
Electrical Safety
The spotlight has been designed for one voltage
only. Always check that the battery pack voltage
corresponds to the voltage on the rating plate.
Also make sure that the voltage of your charger
corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double insulated
in accordance with EN 60335; therefore
no earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
c. Pivoting head
Using an Extension Cable
d. Battery pack
Use an approved extension cable suitable for the
power input of your charger (see Technical Data).
e. Battery release button
26
ENGLISH
The minimum conductor size is 1,5 mm2; the
maximum length is 30 m.
twice for low beam, and a third time to turn the
spotlight off.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
Low Battery Indicator
WARNING: Operating equipment at low
voltage can cause it to overheat. Using
an excessively long extension cord can
cause the cord to overheat.
OPERATION
Installing and Removing the Battery
Pack (fig. 4)
CAUTION: Make sure the lamp head is
in the OFF position before inserting the
battery to avoid injuring eyes.
NOTE: For best results, make sure your battery
pack is fully charged.
To install the battery pack (d) into the spotlight
handle, align the battery pack with the rails inside
the spotlight’s handle and slide it into the handle until
the battery pack is firmly seated in the spotlight and
ensure that it does not disengage.
To remove the battery pack from the spotlight, press
the release button (e) and firmly pull the battery pack
out of the spotlight handle. Insert it into the charger
as described in the charger section of this manual.
For a list of compatible battery packs and chargers,
refer to Technical Data.
FUEL GAUGE BATTERY PACKS (FIG. 5)
Some DEWALT battery packs include a fuel gauge
which consists of three green LED lights that
indicate the level of charge remaining in the battery
pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel
gauge button (h). A combination of the three green
LED lights will illuminate designating the level of
charge left. When the level of charge in the battery
is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the
charge left on the battery pack. It does not indicate
tool functionality and is subject to variation based
on product components, temperature and end-user
application.
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
Switch (fig. 1, 3)
The spotlight has a high beam (i) and low beam (j)
setting. Press the switch (a) once for high beam,
As the battery nears a fully discharged state, the
spotlight will blink twice and then dim, dropping
the brightness of the spotlight below the normal
level. The light will continue to blink twice every 45
seconds until the battery is fully discharged at which
time the light will turn off. Indication time will vary
based on battery pack capacity and the light setting.
Pivoting Head (fig. 1)
The pivoting head rotates in six positions ranging
from 0°–90°.
Carrying and Suspending the Light
(fig. 1)
CAUTION: When the spotlight hangs
by the belt hook or loop hook, do not
shake the light or the object from which
it hangs. Do not hang the spotlight from
any electrical wires or anything that is
not secure. Personal injury or property
damage may occur.
CAUTION: Only use the belt hook
or the loop hook for hanging the LED
spotlight. The belt hook and loop hook
are not intended to support additional
weight. Do not attach or hang anything
additional to the light or risk of breakage
may occur.
CAUTION: Do not use the belt hook or
loop hook to reach with or to support
your weight in any situation.
LOOP HOOK (FIG. 1)
The light may be carried or hung by the loop hook
(b). When not in use, the loop may be locked down.
BELT HOOK (FIG. 1)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ensure the screw
holding the belt hook is secure.
IMPORTANT: When attaching or replacing the belt
hook (g), use only the screw (f) that is provided. Be
sure to securely tighten screw.
The belt hook (g) can be attached to either side
of the light using only the screw (f) provided, to
accommodate left- or right-handed users. If the
hook is not desired at all, it can be removed from
the light.
To move the belt hook, remove the screw (f) that
holds the belt hook in place, then reassemble on the
opposite side. Be sure to securely tighten screw.
27
ENGLISH
MAINTENANCE
Your DEWALT spotlight has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories.
The charger and battery pack are not serviceable.
There are no serviceable parts inside.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products and
packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
28
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your
dealer or a local recycling station. The collected
battery packs will be recycled or disposed of
properly.
ESPAÑOL
LINTERNA LED INALÁMBRICA
DCL043
¡Enhorabuena!
Usted ha elegido una linterna DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
kg
DCL043
18
1
Li-Ion
IP54
0,64
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Cargador
Voltaje de la red VAC
Tipo de batería
Tiempo aprox. de min
25
carga de los
(1,3 Ah)
paquetes de baterías
55
(3,0 Ah)
Peso
kg
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
Cargador
Voltaje de la red VAC
Tipo de batería
Tiempo aprox. de min
60
carga de los
(1,3 Ah)
paquetes de baterías
140
(3,0 Ah)
Peso
kg
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
Voltaje
Tipo
Tipo de batería
Clase de protección
Peso (sin la batería)
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
VDC
Cargador
Voltaje de la red VAC
Tipo de batería
Tiempo aprox. de min
40
carga de los
(1,3 Ah)
paquetes de baterías
90
(3,0 Ah)
Peso
kg
Fusibles
Europa herramientas de 230 V
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
10 Amperios, en la red
Definiciones: Pautas de seguridad
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
29
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
importantes
ADVERTENCIA: Cuando utilice la
linterna DCL043, siempre debe tomar
las siguientes precauciones básicas:
• NO fije su mirada directamente
en la fuente de luz.
• NO utilice instrumentos ópticos para
mirar directamente hacia la fuente de luz.
• Los niños deberán permanecer vigilados para
asegurarse de que no jueguen con el aparato.
ADVERTENCIA: Peligro de descarga.
No permita que ningún líquido penetre
en la linterna. Pueden ocasionarse
descargas eléctricas.
• NO dirija la luz directamente hacia la
vista de otras personas.
• No exponga la linterna a la lluvia o a la
nieve.
• Lea todas las instrucciones antes de usar
la linterna DCL043.
• Use solo un cable de extensión apropiado
que sea necesario para utilizar el cargador.
El uso de un cable de extensión inadecuado
puede causar riesgo de incendios, descarga
eléctrica o electrocución.
• Para reducir el riesgo de lesiones, es
necesaria una estricta supervisión
cuando se usa una linterna cerca de los
niños.
• No toque las piezas móviles.
• Use solo los accesorios recomendados o
vendidos por el fabricante.
• No use la linterna al aire libre.
• Para reducir el riesgo de descarga
eléctrica, no sumerja la linterna en agua
u otros líquidos. No coloque o guarde la
linterna en un lugar del que pueda caerse o
ser tirada en un lavabo o fregadero.
• Use solo el cargador suministrado por el
fabricante.
Normas de seguridad para linternas
ADVERTENCIA: Peligro de incendio.
No utilice la linterna cerca de líquidos
inflamables o en atmósferas gaseosas
o explosivas. Las chispas internas
pueden incendiar los humos y provocar
lesiones.
• La visión puede dificultarse al mirar
directamente a la luz.
• No exponga la linterna a zonas húmedas
o mojadas. Use solo en lugares secos. No
permita que ningún líquido penetre en la
linterna. No sumerja la linterna en ningún líquido.
• Antes de utilizar la batería, lea todas las
instrucciones y marcas de advertencia del
paquete de baterías y del producto que utiliza el
paquete de baterías.
• Este aparato no está destinado al uso por
parte de personas (incluyendo los niños) con
capacidades físicas, sensoriales o mentales
reducidas, o que carezcan de experiencia o
30
del conocimiento necesario, a menos que
estén supervisadas o reciban las instrucciones
relativas al uso del aparato por una persona
encargada de su seguridad.
• Coloque la linterna en un lugar alejado de
cualquier fuente de calor.
• No coloque ningún objeto encima
de la linterna ni la coloque sobre una
superficie blanda que bloquee las ranuras
de ventilación y cause un excesivo
calentamiento interno. Coloque la linterna
en un lugar alejado de cualquier fuente de
calor.
• No utilice la linterna si esta ha recibido
un golpe fuerte, si se ha caído o si se ha
dañado de cualquier otro modo. Llévela a un
centro de servicios autorizado.
• No desmonte la linterna. Llévela a un centro
de servicios autorizado cuando necesite
repararla. Un montaje incorrecto puede causar
riesgo de descarga eléctrica, electrocución o
incendio.
• Extraiga la batería antes de intentar limpiar
la linterna.
• El DCL043 funciona con la corriente
continua (CC) de un paquete de baterías
de 18 V completamente cargado. No utilice
ningún otro voltaje.
Riesgos residuales
• Los siguientes riesgos son inherentes al uso de
este aparato:
– visión dificultada al mirar directamente a la luz
– quemaduras por tocar una superficie caliente
Etiquetas en la linterna
En la linterna se muestran los siguientes
pictogramas:
ESPAÑOL
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Radiación óptica peligrosa.
No fije la mirada a la lámpara
en funcionamiento. Podrá
provocar daños a la vista.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El código de fecha, que incluye también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2014 XX XX
Año de fabricación
partículas metálicas, deben mantenerse
alejados de las cavidades del cargador.
Desconecte siempre el cargador de la
red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el
cargador antes de intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías
con otros cargadores distintos a los
indicados en el presente manual. El
cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar
juntos.
• Estos cargadores no han sido diseñados
para fines distintos a la recarga de las
baterías recargables de DEWALT. Cualquier
otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
• No exponga el cargador a la lluvia o a la
nieve.
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de batería
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De este modo,
reducirá el riesgo de daños a la toma y al cable
eléctrico.
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: Este
manual contiene instrucciones importantes para la
seguridad y el funcionamiento de los cargadores de
baterías DCB105, DCB107 y DCB112.
• Compruebe que el cable se encuentra
ubicado de modo que no pueda pisarlo,
atascarlo o sujeto a cualquier otro daño o
tensión.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y advertencias del cargador, del
paquete de baterías y del producto que utiliza
el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de
electrocuciones. No permita que ningún
líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras.
Para reducir el riesgo de daños, cargue
sólo los paquetes de pilas recargables
de DEWALT. Otros tipos de pilas
podrán sobrecalentarse y quemarse
dando lugar a daños personales y
materiales. No recargue las pilas
no recargables.
ATENCIÓN: Los niños deberán
permanecer vigilados para garantizar
que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas
circunstancias, con el cargador
conectado a la red, el cargador podrá
registrar un cortacircuitos con un
material ajeno. Los materiales ajenos
que sean conductores como por
ejemplo, el polvo de molido, los chips
metálicos, la lana de acero, el papel
de aluminio o cualquier cúmulo de
• No utilice cables de extensión a menos
que sea estrictamente necesario. El uso
de un cable de extensión inadecuado podrá
provocar riesgos de incendios, electrocuciones
o choques.
• Cuando opere un cargador en el exterior,
garantice siempre un lugar seco y utilice un
cable de extensión adecuado para el uso en
exteriores. La utilización de un cable adecuado
para el uso en exteriores reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
• No bloquee las ranuras de ventilación del
cargador. Las ranuras de ventilación se
encuentran ubicadas en la parte superior y
lateral del cargador. Coloque el cargador en
una posición lejos de cualquier fuente de calor.
• No opere el cargador con un cable o
enchufe dañado. Si el cable de suministro está
dañado, deberá sustituirlo de inmediato por
otro del fabricante, su agente de servicio o una
personal cualificada similar para evitar todo tipo
de peligro.
• No opere el cargador si ha recibido un gran
golpe, si se ha caído o si se ha dañado de
cualquier otro modo. Llévelo a un centro de
servicio autorizado.
31
ESPAÑOL
• No desmonte el cargador, llévelo a un centro
de servicio autorizado cuando necesite
repararlo. Un ensamblaje inadecuado podrá
provocar riesgos de electrocución, choques o
incendios.
• Desconecte el cargador del enchufe antes
de intentar limpiarlo. Esto reducirá el riesgo
de electrocución. La retirada del paquete de
baterías no reducirá este riesgo.
• NO intente nunca conectar 2 cargadores
juntos.
• El cargador ha sido diseñado para funcionar
con la red eléctrica normal de 230V. No
intente utilizarlo con cualquier otro voltaje.
Esto no se aplica al cargador de vehículos.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
Los cargadores DCB105, DCB107 y DCB112
admiten baterías de XR ion de litio de 10,8 V, 14,4 V
y 18 V (DCB123, DCB125, DCB127, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 y
DCB185).
Este cargador no necesita ningún ajuste y está
diseñado para ofrecer el funcionamiento más fácil al
usuario.
Procedimiento de carga (fig. 2)
1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes
de introducir el paquete de batería.
2. Introduzca el paquete de pilas (d) en el
cargador, comprobando que el paquete quede
establecido al completo en el cargador. La
luz roja (carga) pestañeará continuamente,
indicando que el proceso de carga se ha
iniciado.
3. Se indicará que la carga ha terminado porque
la luz roja permanecerá encendida de manera
continua. La batería estará cargada y podrá
usarse, o dejarla en el cargador.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la
máxima duración de sus pilas de litio-ión, cargue el
paquete de pilas al completo antes de utilizarlo por
primera vez.
Proceso de carga
Consulte la tabla de abajo para conocer el estado
de carga de la batería.
32
Indicadores de carga: DCB105
x
cargando
–– –– –– –– –– –– ––
completamente
cargado
––––––––––––––––––––
retraso por batería
caliente/fría
––– • ––– • ––– • –––
cambie la batería
••••••••••••••
Indicadores de carga: DCB107, DCB112
cargando
–– –– –– –– ––
completamente cargado ––––––––––––––
retraso por batería
–– –– –– –––––
caliente/fría*
* DCB107, DCB112: La luz roja sigue
parpadeando, pero el indicador de luz
amarilla queda encendido durante esta
operación. Cuando la batería está a una
temperatura adecuada, la luz amarilla se
apaga y el cargador retoma el procedimiento
de carga.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías
defectuosas. El cargador indicará la batería
defectuosa no encendiéndola o mostrando el
problema de la batería o del cargador mediante un
parpadeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema
con el cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador
y la batería a un centro de reparación autorizado
para que los prueben.
RETARDO POR BATERÍA FRÍA / CALIENTE
Cuando el cargador detecta una batería demasiado
fría o caliente, automáticamente inicia un retardo
de batería fría / caliente, suspendiendo la carga
hasta que la batería haya alcanzado la temperatura
adecuada. El cargador cambiará automáticamente
al modo de carga de batería. Esta característica le
asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se cargará a la mitad de la velocidad
de una batería caliente. La batería se cargará a
una velocidad inferior mediante el ciclo completo
de recarga y no regresará a la máxima velocidad
recarga incluso cuando la batería se caliente.
SOLAMENTE BATERÍAS DE IONES DE LITIO
Las herramientas XR de iones de litio han sido
diseñadas con un sistema de protección electrónica
que protege la batería contra la sobrecarga, el
recalentamiento o las grandes descargas.
ESPAÑOL
La herramienta se apagará automáticamente si se
activa el sistema de protección electrónica. Si esto
ocurre, coloque la batería de iones de litio en el
cargador y déjela hasta que se recargue totalmente.
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
El paquete de pilas no está cargado al completo
en el embalaje. Antes de utilizar el paquete de pilas
y el cargador, lea las instrucciones de seguridad
indicadas a continuación y siga los procedimientos
de recarga indicados.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No recargue ni utilice el paquete de pilas
en atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. La introducción o la retirada del
paquete de pilas del cargador podrá incendiar
el polvo o los humos.
• No fuerce nunca el paquete de baterías
en el cargador. No cambie el paquete de
baterías de ningún modo para introducirlo
en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y
provocar daños personales graves.
• Cargue el exclusivamente los paquetes de pilas
con los cargadores designados por DEWALT.
• NO salpique ni sumerja en agua ni en otros
líquidos.
• No guarde ni utilice la herramienta y el
paquete de baterías en lugares en los que
la temperatura pueda alcanzar o superar
los 40 ºC (105 ºF) (como por ejemplo, en los
cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
• Para obtener mejores resultados, compruebe
que el paquete de pilas está completamente
cargado antes de utilizarlo.
ADVERTENCIA: No intente nunca
abrir el paquete de baterías por ningún
motivo. Si la carcasa del paquete de
baterías está rota o dañada, no lo
introduzca en el cargador. No golpe,
tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías
o cargador que haya recibido un
gran golpe, se haya caído o se haya
dañado de algún modo (por ejemplo,
perforado con un clavo, golpeado con
un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos.
Los paquetes de baterías dañadas
deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provoque tropezones o caídas.
Algunas herramientas con baterías
grandes permanecerán de forma vertical
sobre la batería, pero pueden derribarse
fácilmente.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO (Li-Ion)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lávese inmediatamente
con jabón suave y agua. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua los ojos abiertos durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de
quemadura. El líquido de la batería
puede ser inflamable si se expone a
chispas o llamas.
Transporte
Las baterías de DEWALT cumplen todas las normas
de transporte aplicables según lo dispuesto en
los estándares industriales y legales, entre ellas,
las Recomendaciones relativas al transporte de
mercancías peligrosas de la ONU; los Reglamentos
de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el
Código Marítimo Internacional de Mercancías
Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo Europeo sobre
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas
por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de
iones de litio han sido comprobadas de acuerdo
a lo establecido en la sección 38.3 del Manual
de pruebas y criterios de las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de
la ONU.
En muchos casos , el transporte de paquetes de
baterías DEWALT esta exento de la clasificación de
completamente regulado como material peligroso
33
ESPAÑOL
de clase 9. En general, los dos únicos casos en que
se requiere el transporte de clase 9 son:
1. Transporte aéreo de más de dos paquetes de
baterías de iones de litio DEWALT cuando el
embalaje contiene solo paquetes de baterías
(no herramientas).
2. Cualquier transporte que contenga baterías de
iones de litio con calificación energética superior
a 100 vatios por hora (Wh). Todas las baterías
de iones de litio tienen indicada la calificación
de vatios por hora en el paquete.
Independientemente de si el transporte se considera
exento o completamente regulado, el expedidor
será responsable de consultar las normas recientes
sobre los requisitos de embalaje, etiquetado o
marcado y documentación.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas
deberá recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de las ilustraciones contenidas en este
manual, las etiquetas del cargador y la batería
muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de
instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para
informarse del tiempo de carga.
El transporte de baterías podría ser causa de
incendios si los terminales de la batería entran
accidentalmente en contacto con materiales
conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que
pudieran entrar en contacto con ellos y causar un
cortocircuito.
La batería se está cargando.
La información expuesta en esta sección del manual
se proporciona de buena fe y se considera exacta
en el momento de creación del documento. No
obstante, no se ofrece ninguna garantía, ni implícita
ni explícita. Es responsabilidad del comprador
comprobar que todas sus actividades se ajusten a
las normas de aplicación.
No realizar pruebas con objetos
conductores.
Batería
La batería está cargada.
Batería defectuosa.
Retraso por batería caliente/fría.
No cargar baterías deterioradas.
No exponer al agua.
TIPO DE BATERÍA
Cambiar inmediatamente los cables
defectuosos.
El DCL043 funciona con una batería de iones de litio
XR de 18 voltios.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Puede usar las baterías DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 y DCB185. Consulte
los Datos técnicos para más información.
Sólo para uso en interior.
Recomendaciones para el
almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero,
se aconseja que guarde un paquete de pilas
completamente cargado en un lugar frío y
seco para obtener los máximos resultados del
cargador.
34
Desechar las baterías con el debido
respeto al medio ambiente.
Cargue los paquetes de baterías
DEWALT únicamente con los cargadores
DEWALT indicados. Cargar los paquetes
de baterías con baterías distintas a las
indicadas por DEWALT en un cargador
DEWALT, puede hacer que las baterías
exploten o causar otras situaciones
peligrosas.
No queme el paquete de baterías.
ESPAÑOL
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 linterna
1 manual de instrucciones
• Compruebe si la linterna, las piezas o los
accesorios han sufrido algún daño durante el
transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
íntegramente y comprender este manual antes
de utilizar el producto.
Descripción (fig. 1, 5)
ADVERTENCIA: No modifique la
linterna ni ninguna de sus piezas.
Podrían producirse lesiones personales
o daños.
a. Interruptor
b. Gancho de bucle
c. Cabeza pivotante
d. Paquete de baterías
e. Botón de liberación de la batería
f. Tornillo del gancho de cinturón
g. Gancho de cinturón
h. Botón indicador de carga (Fig. 5)
USO PREVISTO
La linterna DCL043 ha sido diseñada para ser
usada como fuente de luz.
La linterna DCL043 es un dispositivo profesional.
NO permita que los niños toquen la herramienta.
El uso por parte de operadores inexpertos requiere
supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
Seguridad eléctrica
La linterna ha sido diseñada para un solo voltaje
únicamente. Compruebe siempre que el voltaje de
la batería coincida con el voltaje que figura en la
placa de especificaciones. Asegúrese también de
que el voltaje del cargador coincida con el de la red
eléctrica.
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60335, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
Uso de un alargador
Use un alargador adecuado a la potencia del
cargador (consulte los Datos técnicos). El tamaño
mínimo del conductor es 1,5 mm2; la longitud
máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
ADVERTENCIA: El manejar equipo a
voltaje bajo puede ocasionar que éste
se recaliente. El utilizar un alargador
excesivamente largo puede hacer que el
cable se recaliente.
FUNCIONAMIENTO
Instalar y retirar el paquete de
batería (fig. 4)
ATENCIÓN: Asegúrese de que la luz
esté en la posición de apagado OFF
antes de introducir la batería para evitar
daños en los ojos.
NOTA: Para obtener mejores resultados,
compruebe que el paquete de baterías esté
completamente cargado.
Instale el paquete de baterías (d) en la empuñadura
de la linterna, alinee el paquete de baterías con
las guías internas de la empuñadura y deslícelo
en la empuñadura hasta que el paquete quede
firmemente colocado en la linterna y compruebe que
no se salga.
Para extraer el paquete de baterías de la linterna,
pulse el botón de liberación (e) y extraiga
enérgicamente el paquete de baterías de la
empuñadura de la linterna. Introduzca el cargador
tal y como se indica en la sección del cargador del
presente manual. Si desea una lista de paquetes
de batería y cargadores compatibles, consulte la
Información Técnica.
PAQUETES DE PILAS CON INDICADOR DE CARGA (FIG. 5)
Algunos paquetes de pilas de DEWALT incluyen un
indicador de carga que consiste en tres luces LED
que indican el nivel de carga restante en el paquete
de pilas.
35
ESPAÑOL
Para activar el indicador de carga, pulse y
mantenga pulsado el botón del indicador de carga
(h). Un grupo de tres luces LED verdes se iluminará,
indicando el nivel que queda de carga. Cuando el
nivel de carga de la pila esté por debajo del límite
necesario para su uso, el indicador de carga no se
iluminará y deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye
una indicación de la carga que queda en el
paquete de pilas. No indica ninguna funcionalidad
de la herramienta y podrá registrar variaciones en
función de los componentes del producto, de la
temperatura y de la aplicación del usuario final.
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
Interruptor (fig. 1, 3)
La linterna tiene configuración de luz de largo
alcance (i) y de bajo alcance (j). Pulse el interruptor
(a) una vez para la luz de largo alcance, dos veces
para la luz de bajo alcance y tres veces para apagar
la linterna.
Indicador de batería baja
Cuando la batería se aproxime al estado de
descargada, la linterna parpadeará dos veces
y después se atenuará el brillo de la linterna
disminuyendo por debajo del nivel normal. La
luz seguirá parpadeando dos veces cada 45
segundos hasta que la batería esté completamente
descargada y entonces la luz se apagará. La
indicación del tiempo variará en base a la capacidad
del paquete de baterías y a la configuración de la
luz.
Cabeza pivotante (fig. 1)
La cabeza pivotante gira en seis posiciones
comprendidas entre 0°–90°.
Transportar y colgar la luz (fig. 1)
CUIDADO: Cuando cuelgue la linterna
del gancho para cinturón o del gancho
de bucle, no sacuda la linterna o el
objeto al que está colgada. No cuelgue
la linterna de ningún cable eléctrico ni
de ningún otro elemento que no esté
fijo. Podrá provocar daños personales o
materiales.
CUIDADO: Utilice solamente el gancho
de cinturón o el gancho de bucle para
colgar la linterna de LED. El gancho
del cinturón y el gancho de bucle no
36
están destinados a soportar un peso
adicional. No agregue ni cuelgue nada
más en la linterna porque existe el
riesgo de rotura.
CUIDADO: No utilice el gancho del
cinturón ni el gancho de bucle para
alcanzar o soportar su peso en ninguna
situación.
GANCHO DE BUCLE (FIG. 1)
La linterna puede transportarse o colgarse usando el
gancho de bucle (b). Cuando lo utilice el gancho de
bucle, puede cerrarlo.
GANCHO DE CINTURÓN (FIG. 1)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de daños personales graves,
compruebe que la sujeción de la tuerca
del gancho del cinturón es segura.
IMPORTANTE: Al unir o sustituir el gancho del
cinturón (g), utilice sólo la tuerca (f) suministrada.
Compruebe que aprieta firmemente la tuerca.
El gancho del cinturón (g) puede unirse a ambos
lados de la luz utilizando exclusivamente la tuerca
(f) suministrada, para facilitar su uso a los usuarios
diestros y zurdos. Si no desea utilizar el gancho,
podrá retirarlo de la luz.
Para retirar el gancho del cinturón, retire la tuerca
(f) que sostiene el gancho del cinturón en su lugar
y a continuación, móntela en el lado opuesto.
Compruebe que aprieta firmemente la tuerca.
MAINTENANCE
La linterna DEWALT ha sido diseñada para funcionar
durante un período de tiempo prolongado con
un mínimo mantenimiento. El funcionamiento
satisfactorio continuo depende del buen cuidado de
la herramienta y de una limpieza frecuente.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser
reparados. Este aparato no incluye piezas que
puedan ser reparadas por el usuario en su interior.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
ESPAÑOL
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiarlo, desconecte
el cargador de la toma de corriente
alterna. Para limpiar la suciedad y grasa
del exterior del cargador puede usarse
un paño o cepillo suave no metálico.
No utilice agua ni ninguna solución de
limpieza.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir
la contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse
cuando deje de producir la suficiente potencia
en trabajos que se realizaban con facilidad
anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego
sáquela de la herramienta.
• Las pilas de litio-ión son reciclables. Llévelas a
su distribuidor o punto de reciclaje local. Los
paquetes de pilas recogidos serán reciclados o
eliminados adecuadamente.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
37
FRANÇAIS
PROJECTEUR LED SANS FIL
DCL043
Félicitations !
Vous avez choisi un projecteur DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Caractéristiques techniques
DCL043
18
1
Li-Ion
IP54
0,64
Tension
VDC
Type
Type de batterie
Classe de protection
Poids (sans batterie) kg
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
Fusibles
Europe
VDC
Ah
kg
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5.0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Chargeur
Tension secteur VAC
Type de batterie
Durée de
min
25
recharge approximative (1,3 Ah)
des blocs batterie
55
(3,0 Ah)
Poids
kg
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
Chargeur
Tension secteur VAC
Type de batterie
Durée de
min
60
recharge approximative (1,3 Ah)
des blocs batterie
140
(3,0 Ah)
Poids
kg
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
38
Outils 230 V
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
Chargeur
Tension secteur VAC
Type de batterie
Durée de
min
40
recharge approximative (1,3 Ah)
des blocs batterie
90
(3,0 Ah)
Poids
kg
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions
FRANÇAIS
Consignes de sécurité importantes
AVERTISSEMENT ! Les consignes de
base, incluant celles qui suivent doivent
toujours être respectées lorsque vous
utilisez le DCL043 :
• NE PAS regarder directement la source
lumineuse.
• NE PAS utiliser les instruments optiques
pour regarder directement la source
lumineuse.
• NE PAS diriger la lumière dans les yeux
d’autres personnes.
• Lisez toutes les instructions avant d’utiliser le
projecteur DCL043.
• Afin de réduire le risque de blessure, vous
devez être particulièrement vigilant si le
projecteur est utilisé près d’enfants.
• Ne touchez aucune pièce mobile.
• N’utilisez que des accessoires recommandés
ou vendus par le fabricant.
• N’utilisez pas l’équipement à l’extérieur.
• Afin de réduire le risque de choc électrique, ne
placez pas le projecteur dans l’eau ou dans
tout autre liquide. Ne placez, ni ne rangez
pas le projecteur à un endroit d’où il pourrait
tomber dans une baignoire ou un évier.
• N’utilisez QUE le chargeur fourni par le
fabricant.
Consignes de sécurité relatives aux
projecteurs
AVERTISSEMENT : risque d’incendie.
N’utilisez pas le projecteur à proximité
de liquides inflammables ou dans des
atmosphères gazeuses ou explosives.
Des étincelles pourraient mettre le feu
aux fumées et provoquer des blessures.
• Votre vision peut être troublée si vous regardez
directement le faisceau lumineux.
• N’exposez pas le projecteur à des zones
humides ou moites. Utilisez le dans des endroits
secs uniquement. Ne laissez pénétrer aucun
liquide dans le projecteur. N’immergez le
projecteur dans aucun liquide.
• Avant d’utiliser la batterie, lisez toutes les
instructions et les mises en garde figurant sur le
bloc batterie et le produit qui l’utilise.
• L’utilisation de cet appareil n’est pas prévue
pour les personnes (y compris les enfants)
ayant des capacités physiques, sensorielles ou
mentales limitées ou manquant d’expérience et
de connaissances, à moins qu’elles ne soient
surveillées ou formées à l’utilisation de l’appareil
par une personne responsable de leur sécurité.
• Les enfants doivent être surveillés pour garantir
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
AVERTISSEMENT : risque de choc.
Ne laissez pénétrer aucun liquide dans
le projecteur. Risque de choc électrique.
• N’exposez pas le projecteur à la pluie ou à la
neige.
• N’utilisez qu’une rallonge appropriée pour
faire fonctionner le chargeur. L’utilisation
d’une rallonge inadaptée pourrait provoquer
un d’incendie, un choc électrique ou une
électrocution.
• Éloignez le projecteur de toute source de
chaleur.
• Ne placez aucun objet sur le dessus du
projecteur et ne posez pas le projecteur sur
une surface molle qui pourrait obstruer les
fentes d’aération et augmenter la chaleur
à l’intérieur du projecteur. Éloignez le
projecteur de toute source de chaleur.
• N’utilisez pas le projecteur s’il a reçu un
choc violent, s’il est tombé, ou s’il a été
endommagé de quelque manière que ce
soit. Emmenez-le dans un centre d’assistance
agréé.
• Ne démontez pas le projecteur. Emmenezle dans un centre d’assistance agréé si un
entretien particulier ou une réparation sont
nécessaires. Un remontage incorrect peut
engendrer un choc électrique, une électrocution
ou un incendie.
• Retirez la batterie avant de nettoyer le
projecteur.
• Le DCL043 fonctionne en courant continu
(CC) avec un bloc batterie 18V parfaitement
rechargé. N’utilisez aucune autre tension
électrique.
Risques résiduels
• Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation
de cet appareil :
– vision trouble si vous regardez directement la
lumière
– brûlures dues au contact avec une surface
chaude
Étiquettes sur le projecteur
Les pictogrammes suivants se trouvent sur le
projecteur :
39
FRANÇAIS
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Radiations optiques dangereuses.
Ne pas regarder le faisceau
de la lampe torche. Risque de
lésions oculaires.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
Le code date, qui comprend également l’année de
fabrication, est imprimé sur le boîtier.
Exemple :
2014 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs de
batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : Ce
manuel contient des consignes de sécurité et des
instructions d’utilisation importantes concernant
les chargeurs de batteries DCB105, DCB107 et
DCB112.
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les
instructions et les marquages d’avertissement
sur le chargeur, le bloc batterie et le produit
utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc.
Ne pas laisser les liquides pénétrer dans
le chargeur. Risque de choc électrique.
ATTENTION : risque de brûlure.
Pour réduire le risque de blessures,
ne charger que des blocs batteries
rechargeables DEWALT. Tout autre type
de batterie peut surchauffer et exploser,
entraînant des blessures et des dégâts
matériels. Ne pas recharger les
batteries non rechargeables.
ATTENTION : les enfants doivent être
surveiller pour s’assurer qu’ils ne jouent
pas avec l’appareil.
AVIS : dans certaines conditions, avec
le chargeur branché dans la prise, le
chargeur peut être court-circuité par
un matériel étranger. Les matériaux
étrangers de nature conductrice
comme, sans limitation, la limaille, les
copeaux métalliques, la laine d’acier, les
feuilles d’aluminium ou les accumulation
40
de particules métalliques doivent
être tenus à distance des cavités
du chargeur. Toujours débrancher
le chargeur de la prise lorsqu’il n’y a
pas de bloc batterie dans la cavité.
Débrancher le chargeur avant de le
nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie
avec un chargeur différent de ceux indiqués
dans ce manuel. Le chargeur et le bloc batterie
sont spécifiquement conçus pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour
d’autres utilisation que la charge des
batteries rechargeables DEWALT. Toute autre
utilisation peut causer un risque d’incendie, de
choc électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la
fiche et non sur le cordon. Cela réduira le
risque de dégât à la fiche et au cordon.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte
qu’on ne puisse pas marcher dessus,
trébucher ou l’endommager d’une autre
manière.
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est
absolument nécessaire. Toute utilisation
impropre d’une rallonge peut causer un
risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
• Lors de l’utilisation d’un chargeur à
l’extérieur, toujours prévoir un lieu sec
et utiliser une rallonge appropriée pour
l’utilisation à l’extérieur. Cela diminuera tout
risque de décharges électriques.
• Ne pas obstruer les fentes de ventilation
sur le chargeur. Les fentes de ventilation
sont situées au-dessus et sur les côtés du
chargeur. Placer le chargeur dans une position
éloignée de toute source de chaleur.
• Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon
ou une fiche endommagés. Si le cordon
d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé immédiatement par le fabricant, un
agent de réparation ou une personne qualifiée
similaire pour éviter tout risque.
• Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un
choc violent, s’il est tombé ou s’il a été
autrement endommagé de quelque manière
que ce soit. Apporter le chargeur à un centre
de réparation agréé.
• Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter
à un centre de réparation agréé lorsqu’un
FRANÇAIS
entretien ou une réparation est nécessaire
Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou
d’incendie.
• Débrancher le chargeur de la prise secteur
avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque de choc
électrique. Le retrait du bloc batterie ne réduira
pas les risques.
• NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur est conçu pour être alimenté
en courant électrique domestique standard
230 V. Ne pas essayer de l’utiliser avec
n’importe quelle autre tension Cette directive
ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Indicateurs de charge : DCB105
x
charge en cours
–– –– –– –– –– –– ––
pleinement chargée
––––––––––––––––––––
suspension de charge
––– • ––– • ––– • –––
remplacer la batterie
••••••••••••••
Indicateurs de charge : DCB107, DCB112
charge en cours
–– –– –– –– ––
pleinement chargée
––––––––––––––
suspension de charge*
–– –– –– –––––
* DCB107, DCB112 : Le voyant rouge continue
à clignoter, mais un voyant jaune s’allume
durant cette opération. Lorsque la batterie
a retrouvé une température appropriée, le
voyant jaune s’éteint et le chargeur reprend la
procédure de charge.
Les chargeurs DCB105, DCB107 et DCB112 sont
compatibles avec les packs batterie XR Li-Ion de
10,8 V, 14,4 V et 18 V (DCB123, DCB125, DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 et DCB185).
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un
bloc batterie défectueux. Le chargeur indique que
la batterie est défectueuse en refusant de s’allumer
ou en affichant le dessin clignotant indiquant un
problème sur le bloc ou le chargeur.
Ce chargeur ne nécessite aucun réglage et il est
conçu pour une utilisation la plus simple possible.
REMARQUE : Cela peut également signifier un
problème sur un chargeur.
Procédure charge (fig. 2)
Si le chargeur indique un problème, portez le
chargeur et le bloc batterie pour un test dans un
centre d’assistance agréé.
1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée
avant d’insérer le bloc batterie.
2. Insérez le bloc batterie (d) dans le chargeur en
prenant soin que le bloc sont complètement
inséré dans le chargeur. Le témoin rouge
(charge) clignote en continu pour indiquer que le
processus de charge a commencé.
3. La fin de la charge est indiquée par le voyant
rouge restant fixe en continu. Le bloc est alors
complètement rechargé et il peut soit être
utilisé, soit être laissé dans le chargeur.
REMARQUE : pour garantir les meilleures
performances et une durée de vie plus longue des
batteries Li-Ion, rechargez complètement le bloc
batterie avant la première utilisation.
Procédure de charge
Consultez le tableau ci-dessous pour connaître l’état
de charge du bloc batterie.
DÉLAI BLOC CHAUD/FROID
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
un délai Bloc Chaud/Froid, suspendant la charge
jusqu’à ce que la batterie ait atteint la température
adéquate. Le chargeur passe ensuite directement
en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc batterie froid se recharge à un taux moitié
moindre qu’un bloc batterie chaud. Le bloc batterie
se charge à ce taux réduit pendant tout le cycle
de charge et n’atteint pas le niveau de charge
maximum même si la batterie se réchauffe.
BLOCS BATTERIE LI-ION UNIQUEMENT
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un
système de protection électronique qui protège
la batterie des surcharges, surchauffes ou d’être
complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de
protection électronique se déclenche. Si cela se
produit, placez la batterie Li-Ion sur le chargeur
jusqu’à ce qu’elle soit complètement rechargée.
41
FRANÇAIS
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange,
s’assurer d’inclure son numéro de catalogue et sa
tension.
Le bloc batterie n’est pas complètement chargé lors
du déballage. Avant d’utiliser le bloc batterie et le
chargeur, lisez les consignes de sécurité ci-dessous,
puis suivez les procédures de charge indiquées.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
• Ne pas charger ou utiliser un bloc batterie
dans un milieu déflagrant, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Insérer ou retirer le bloc batterie
du chargeur peut enflammer la poussière ou
des émanations.
• Ne jamais forcer le bloc batterie dans
le chargeur. Ne modifier le bloc batterie
d’aucune manière que ce soit pour le faire
entrer sur un chargeur incompatible, car le
bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
• Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DEWALT prévus.
• NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau
ou d’autres liquides.
• Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le blocpiles dans des endroits où la température
peut atteindre ou excéder 40 °C (105 °F)
(comme dans les remises extérieures ou les
bâtiments métalliques l’été).
• Pour un résultat optimal, assurez-vous que le
bloc batterie est complètement chargé avant
l’utilisation.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter
d’ouvrir le bloc batterie pour quelque
raison que ce soit. Si le boîtier du bloc
batterie est fissuré ou endommagé, ne
pas l’insérer dans un chargeur Ne pas
écraser, laisser tomber, ou endommager
le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un
choc violent, étant tombé, ayant été
écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par
un clou, frappé d’un coup de marteau,
piétiné). Risque de choc électrique
ou d’électrocution. Les blocs batterie
endommagés doivent être renvoyés
à un centre de réparation pour y être
recyclés.
ATTENTION : après utilisation,
ranger l’outil, à plat, sur une surface
42
stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne.
Certains outils équipés d’une large
batterie peuvent tenir à la verticale
sur celle-ci, mais manquent alors de
stabilité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX
BATTERIES AU LITHIUM ION (Li-Ion)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact
des flammes. Au cours de l’incinération des
batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières
toxiques sont dégagées.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement
au savon doux et à l’eau claire. En cas de
contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que
l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie
ouverte pourrait causer une irritation des
voies respiratoires. Dans cette éventualité,
exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de
brûlures. Le liquide de la batterie
pourrait s’enflammer s’il est exposé à
des étincelles ou à une flamme.
Transport
Les batteries DEWALT sont conformes à toutes
les réglementations d’expédition applicables
comme prescrit par les normes industrielles et
juridiques qui incluent les recommandations
de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux
marchandises dangereuses de l’International Air
Transport Association (IATA), les réglementations de
l’International Maritime Dangerous Goods (IMDG)
et l’accord européen concernant le transport
international de marchandises dangereuses sur
route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium
ont été testées conformément à la section 38.3 des
recommandations de l’ONU pour les tests et critères
relatifs au transport des marchandises dangereuses.
Dans la plupart des cas, il est prévu que l’expédition
d’un bloc batterie DEWALT soit classé comme un
matériau dangereux réglementé de classe 9. En
général, les deux cas qui exigent l’expédition en
classe 9 sont :
FRANÇAIS
1. Expédition par voie aérienne de plus de deux
blocs batterie ion lithium DEWALT lorsque
l’emballage contient seulement les blocs
batterie (sans outil) ; et
2. Toute expédition contenant une batterie ion
lithium avec une caractéristique nominale
d’énergie supérieure à 100 watts par heure
(Wh). La caractéristique nominale en watts par
heure de toutes les batteries ion lithium est
inscrite sur l’emballage.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée,
l’expéditeur a la responsabilité intégrale de consulter
les dernières réglementations relatives à l’emballage,
à l’étiquetage/au marquage et aux exigences de
documentation.
Le transport des batteries peut causer un incendie
si les bornes de la batterie entrent accidentellement
en contact avec des matériaux conducteurs. Lors
du transport des batteries, s’assurer que les bornes
de la batterie sont protégées et bien isolées des
matériaux qui pourraient les toucher et causer un
court-circuit.
Les informations fournies dans cette section
du manuel sont fournies en bonne foi et sont
considérées précises au moment de la rédaction de
ce document. Toutefois, aucune garantie explicite
ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont
conformes aux réglementations applicables.
Batterie
TYPE DE BATTERIE
Le DCL043 fonctionne avec un bloc batterie Li-Ion
XR 18 V.
Les packs batterie DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 et DCB185 peuvent être utilisés.
Consultez les Caractéristiques techniques pour
plus d’informations.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé
de conserver la batterie complètement chargée
dans un lieu frais et sec, hors du chargeur pour
de meilleurs résultats.
Étiquettes sur le chargeur et la
batterie
En plus des diagrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et la batterie comportent
les diagrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Consulter la Fiche technique pour les
temps de charge.
Charge en cours.
Batterie chargée.
Batterie défectueuse.
Suspension de charge.
Ne pas mettre en contact avec des
objets conducteurs.
Ne pas recharger une batterie
endommagée.
Ne pas exposer à l’eau.
Remplacer systématiquement tout
cordon endommagé.
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
Mettre la batterie au rebut conformément
à la réglementation en matière
d’environnement.
Recharger les blocs batterie DEWALT
uniquement avec les chargeurs DEWALT
appropriés. La recharge des blocs
batterie différents des batteries DEWALT
appropriées avec un chargeur DEWALT
peut entraîner leur explosion ou d’autres
situations dangereuses.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être
stockés complètement déchargés. Le bloc batterie
devra être rechargé avant l’utilisation.
43
FRANÇAIS
Contenu de l’emballage
L’emballage contient :
1 projecteur
1 manuel d’instructions
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
• Vérifiez l’absence de dommages sur le
projecteur, ses pièces et ses accessoires qui
auraient pu être provoqués lors du transport.
• Prenez le temps de lire complètement et de
parfaitement comprendre ce manuel avant
utilisation.
Descriptif (fig. 1, 5)
AVERTISSEMENT : ne transformez
jamais le projecteur ou n’importe
laquelle de ses pièces. Des dommages
ou blessures pourraient sinon en
résulter.
a. Interrupteur
b. Crochet de suspension
c. Tête pivotante
d. Bloc batterie
e. Bouton de libération de la batterie
f. Trou d’anneau de ceinture
g. Anneau de ceinture
h. Bouton du témoin de charge (Fig. 5)
USAGE PRÉVU
Le projecteur DCL043 est conçu pour servir de
source d’éclairage.
Le projecteur DCL043 est un appareil professionnel.
NE PAS la laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Sécurité électrique
Le projecteur a été conçu pour fonctionner à une
seule tension électrique. Vérifiez systématiquement
que la tension du secteur correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique.
Votre chargeur DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60335 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
44
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Utiliser une rallonge homologuée compatible
avec la tension nominale du chargeur (consulter
la Caractéristiques techniques). La section
minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
AVERTISSEMENT : utiliser un appareil
sur une tension réduite peut causer sa
surchauffe. L’utilisation d’une rallonge
excessivement longue peut aussi causer
sa surchauffe.
FONCTIONNEMENT
Installation et retrait du bloc Batterie
(Fig. 4)
ATTENTION : assurez-vous que la tête
de la lampe est en position OFF (Arrêt)
avant d’insérer la batterie afin de ne pas
blesser vos yeux.
REMARQUE : pour un résultat optimal, assurezvous que le bloc batterie est complètement chargé.
Pour installer le bloc batterie (d) dans la poignée du
projecteur, alignez-le sur les rails à l’intérieur de la
poignée et glissez-le dans la poignée jusqu’à ce qu’il
soit fermement en place dans le projecteur et qu’il
ne puisse pas se libérer.
Pour retirer le bloc batterie du projecteur, appuyez
sur le bouton de libération (e) et tirez fermement
le bloc batterie hors de la poignée du projecteur.
Insérez le dans le chargeur comme décrit dans la
section du chargeur de ce manuel. Pour obtenir
une liste des blocs batterie et des chargeurs
compatibles, consultez les Caractéristiques
techniques.
TÉMOIN DE CHARGE DES BLOCS BATTERIE (FIG. 5)
Certains blocs batterie DEWALT incluent un témoin
de charge composé par trois voyants verts qui
FRANÇAIS
indiquent le niveau de charge restant dans le bloc
batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé
le bouton du témoin de charge (h). Une combinaison
de trois voyants verts s’allume pour indiquer le
niveau de charge restant. Lorsque le niveau de
charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la
batterie doit être rechargée.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement
une indication de la charge restant dans le bloc
batterie. Il n’indique pas la fonctionnalité de
l’outil et peut être sujet à des variations selon
les composants du produit, la température et
l’application de l’utlisateur final.
Instructions d’utilisation
AVERTISSEMENT : Respectez
systématiquement les consignes de
sécurité et la réglementation applicable.
Interrupteur (fig. 1, 3)
Le projecteur dispose de deux réglages pour le
faisceau, fort (i) et faible (j). Appuyez une fois sur
l’interrupteur (a) que le faisceau soit fort, deux
fois pour qu’il soit faible et une troisième fois pour
éteindre le projecteur.
Indicateur Batterie faible
Lorsque la batterie est presque vide, le projecteur
clignote deux fois avant de s’assombrir en faisant
chuter la luminosité sous le niveau normal. La
lumière continue à clignoter deux fois toutes
les 45 secondes jusqu’à ce que la batterie soit
complètement déchargée et que le projecteur
s’éteigne. La durée de cet avertissement varie en
fonction de la capacité du bloc batterie et du réglage
de l’éclairage.
Tête pivotante (fig. 1)
La tête pivotante tourne sur six positions de 0°
à 90°.
Porter et suspendre l’éclairage
(fig. 1)
ATTENTION : lorsque le projecteur est
accroché par l’anneau de ceinture ou
le crochet de suspension, ne secouez
ni le projecteur ni l’objet auquel il
est suspendu. Ne suspendez pas le
projecteur à des fils électriques ou tout
autre élément qui ne soit pas sécurisé.
Risque de blessures ou de dégâts
matériels.
ATTENTION : n’utilisez que l’anneau
de ceinture ou le crochet de suspension
pour suspendre le projecteur LED.
L’anneau de ceinture et le crochet de
suspension ne sont pas prévus pour
supporter un poids supplémentaire. Ne
fixez, ni ne suspendez rien de plus que
le projecteur, sous peine de casse.
ATTENTION : n’utilisez pas l’anneau
de ceinture ou le crochet de suspension
pour supporter votre propre poids, peu
importe la situation.
CROCHET DE SUSPENSION (FIG. 1)
L’éclairage peut être porté ou suspendu par le
crochet de suspension (b). Lorsqu’il n’est pas utilisé,
le crochet peut être replié.
CROCHET POUR CEINTURE (FIG. 1)
AVERTISSEMENT : pour réduire le
risque de blessures graves, assurezvous que la vis qui retient le crochet de
ceinture est bien fixée.
IMPORTANT : lors de la fixation ou du
remplacement du crochet de ceinture (g), n’utilisez
que la vis (f) prévue à cet effet. Assurez-vous de bien
serrer la vis.
Le crochet de ceinture (g) peut être attaché d’un
côté ou de l’autre de la lampe en utilisant seulement
la vis (f) prévue, pour convenir aux utilisateurs
droitiers ou gauchers. Si le crochet n’est pas
nécessaire, il peut être retiré de la lampe torche.
Pour déplacer le crochet de ceinture, retirez la vis
(f) qui retient le crochet de ceinture en place, puis
remontez-le du côté opposé. Assurez-vous de bien
serrer la vis.
MAINTENANCE
Votre projecteur DEWALT a été conçu pour
fonctionner pendant une longue période avec un
minimum de maintenance. Le fonctionnement
continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter la
batterie avant tout réglage ou avant
de retirer ou installer toute pièce ou
tout accessoire.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être
réparés. L’appareil ne comprend aucune pièce
destinée à être entretenue par l’utilisateur.
45
FRANÇAIS
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
ENTRETIEN DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Débrancher le
chargeur de la prise de courant alternatif
avant tout entretien. Éliminer toute saleté
ou graisse de la surface externe du
chargeur à l’aide d’un chiffon ou d’une
brosse non métallique douce. Ne pas
utiliser d’eau ou tout autre nettoyant
liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
46
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler et
réutiliser leurs matériaux. La réutilisation
de matériaux recyclés aide à protéger
l’environnement contre la pollution et à
réduire la demande en matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne
produira plus assez de puissance pour effectuer un
travail qu’elle faisait facilement auparavant. En fin de
vie utile, mettre la batterie au rebut conformément à
la réglementation en matière d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la
retirer de l’outil.
• Les cellules Li-Ion sont recyclables. Les
apporter au revendeur ou dans un centre de
recyclage local. Les blocs batterie collectés
seront recyclés ou mis au rebut correctement.
ITALIANO
FARO ORIENTABILE A LED SENZA FILI
DCL043
Congratulazioni!
Avete scelto un faro orientabile DEWALT. Gli anni
di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Dati tecnici
Tensione
Tipo
Tipo di batterie
Categoria di protezione
Peso (senza pacco batteria)
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
VDC
kg
DCL043
18
1
Li-Ion
IP54
0,64
Fusibili
Europa
per apparati da 230 V
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
10 Ampere, di rete
Definizioni: istruzioni di sicurezza
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Caricabatteria
Tensione di rete VAC
Tipo batterie
Tempo di
min
25
caricamento
(1,3 Ah)
approssimativo
55
dei pacchi batteria
(3,0 Ah)
Peso
kg
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
Caricabatteria
Tensione di rete VAC
Tipo batterie
Tempo di
min
60
caricamento
(1,3 Ah)
approssimativo
140
dei pacchi batteria
(3,0 Ah)
Peso
kg
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
Caricabatteria
Tensione di rete VAC
Tipo batterie
Tempo di
min
40
caricamento
(1,3 Ah)
approssimativo
90
dei pacchi batteria
(3,0 Ah)
Peso
kg
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni.
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
Importanti norme di sicurezza
AVVERTENZA! Durante l’utilizzo del
faro orientabile DCL043 è sempre
necessario seguire precauzioni di base,
tra cui:
47
ITALIANO
• NON fissare direttamente la sorgente
luminosa.
• NON guardare direttamente la sorgente
luminosa con strumenti ottici.
• NON puntare la luce negli occhi delle
altre persone.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
all’interno del faro orientabile. Pericolo di
scossa elettrica.
• Leggere tutte le istruzioni prima di
utilizzare il faro orientabile DCL043.
• Non esporre il faro orientabile a pioggia o
neve.
• Per ridurre i rischi di infortuni, occorre
esercitare una stretta sorveglianza
quando un faro orientabile viene
utilizzato in prossimità di bambini.
• Utilizzare esclusivamente un cavo di
prolunga corretto necessario per far
funzionare il caricabatteria L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può determinare rischio di
incendio, scosse elettriche o folgorazione.
• Non toccare le parti mobili.
• Utilizzare esclusivamente accessori
raccomandati o commercializzati dal
costruttore.
• Non utilizzare all’aperto.
• Per ridurre il rischio di scosse elettriche,
non mettere il faro orientabile in acqua
o altri liquidi. Non collocare né conservare il
faro orientabile in punti dove possa cadere o
essere trascinato in una vasca o un lavandino.
• Utilizzare esclusivamente il caricabatteria
fornito dal costruttore.
Norme di sicurezza relative ai fari
orientabili
AVVERTENZA: pericolo d’incendio.
Non far funzionare il faro orientabile in
prossimità di liquidi infiammabili o in
atmosfere esplosive o sature di gas.
Le scintille interne possono innescare
la combustione delle emissioni,
provocando infortuni.
• Se si guarda la luce direttamente, si possono
causare danni alla vista.
• Non esporre il faro ad ambienti umidi. Utilizzare
esclusivamente in luoghi asciutti. Non far
penetrare alcun liquido all’interno del faro
orientabile. Non immergere il faro orientabile in
alcun liquido.
• Prima di utilizzare la batteria, leggere tutte le
istruzioni e gli avvertimenti contrassegnati sul
blocco batteria e sul prodotto che utilizza tale
blocco batteria.
• Questo dispositivo non è destinato all’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenze, a meno che
non siano sottoposte a sorveglianza o ricevano
istruzioni riguardo all’uso dell’apparecchio da
parte di una persona responsabile della loro
sicurezza.
48
• I bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
• Collocare il faro orientabile in un luogo lontano
da qualsiasi fonte di calore.
• Non collocare alcun oggetto sopra il faro
orientabile, né collocare il faro orientabile
stesso su una superficie morbida che
potrebbe ostruire le fessure di ventilazione
e determinare un surriscaldamento interno.
Collocare il faro orientabile in un luogo
lontano da qualsiasi fonte di calore.
• Non far funzionare il faro orientabile se ha
subito un colpo violento, se è caduto o
se risulta in qualche modo danneggiato.
Portarlo in un centro di assistenza autorizzato.
• Non smontare il faro orientabile. Se
occorrono interventi di assistenza o
riparazione, portarlo in un centro di
assistenza autorizzato. Se rimontato in modo
non corretto, potrebbero determinarsi rischi di
scosse elettriche, folgorazione o incendio.
• Prima di cercare di pulire il faro orientabile,
estrarre la batteria.
• Il DCL043 funziona a corrente continua
(CC) tramite un blocco batteria da 18 V
completamente carico. Non utilizzare alcun
altro tipo di tensione.
Rischi residui
• I rischi seguenti sono intriseci all’utilizzo di
queste macchine:
– danneggiamento della vista quando si guarda
direttamente la luce
– ustioni dal contatto con una superficie
incandescente
Etichette sul faro orientabile
Sul faro orientabile sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
ITALIANO
Radiazione ottica pericolosa.
Non fissare la spia di
funzionamento. Potrebbe
causare danni alla vista.
POSIZIONE DEI CODICI DATI
Il codice data, che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2014 XX XX
Anno di fabbricazione
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI:
Il presente manuale contiene importanti istruzioni
di sicurezza e d’uso per i caricabatteria DCB105,
DCB107 e DCB112.
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le
istruzioni e gli avvertimenti contrassegnati sul
caricatore, la batteria e il prodotto che funziona
con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
ATTENZIONE: rischio di ustioni. Per
ridurre il rischio di lesioni, caricare
solamente batterie ricaricabili DEWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero
surriscaldarsi e scoppiare provocando
lesioni personali e danni materiali. Non
ricaricare batterie non ricaricabili.
ATTENZIONE: i bambini devono
essere sorvegliati per assicurarsi che
non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in certe condizioni, con
il caricabatterie inserito nella presa
elettrica, il caricabatterie può essere
cortocircuitato da corpi estranei.
Materiali estranei di natura conduttiva
come, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, polvere di smerigliatura,
schegge metalliche, lana di acciaio,
lamine di alluminio o qualsiasi accumulo
di particelle metalliche, dovrebbero
essere eliminati dalle cavità del
caricabatterie. Staccare sempre il
caricabatterie dalla presa quando il
pacco batteria non è in sede. Staccare
il caricabatterie dalla presa prima di
cominciare a pulirlo.
• NON provare a caricare il pacco batterie
con qualsiasi altro caricabatteria diverso da
quelli di questo manuale. Il caricabatterie e il
pacco batteria sono progettati specificatamente
per lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti per
alcun altro utilizzo diverso dal caricare le
batterie ricaricabili DEWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il
rischio che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo
da non essere calpestato, non faccia
inciampare o altro che lo possa danneggiare
o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è
strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può dar luogo a rischio di
incendio,scossa elettrica o folgorazione.
• Quando si adopera un caricabatteria all’aria
aperta, collocarlo sempre in un luogo
asciutto e usare una prolunga adatta a
uso esterno. L’uso di un cavo adatto ad uso
esterno riduce il rischio di scosse elettriche.
• Non ostruire i fori di ventilazione sul
caricabatteria. I fori di ventilazione sono
situati in alto e ai lati del caricabatteria.
Tenere il caricabatteria lontano da qualsiasi fonte
di calore.
• Non lavorare con un caricabatteria che
abbia il cavo o la spina danneggiati. Nel
caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, è necessario farlo sostituire
immediatamente dal produttore, o dal suo
agente o da persone qualificate per evitare
pericoli.
• Non azionare il caricabatteria se ha preso un
forte colpo è caduto o è stato danneggiato
in qualche altro modo. Portarlo in un centro di
assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatteria; quando è
necessaria assistenza o riparazione, portarlo
in un centro di assistenza autorizzato. Un
montaggio sbagliato comporta il rischio di
scossa elettrica, folgorazione o incendio.
49
ITALIANO
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima
di qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il
rischio di scossa elettrica. La rimozione del
pacco batteria non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con la corrente elettrica da 230 V standard
di rete. Non tentare di utilizzarlo con
una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DCB105, DCB107 e DCB112 sono
compatibili con pacchi batteria agli ioni di litio da
10,8 V, 14,4 V e 18 V XR (DCB123, DCB125,
DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 e DCB185).
Questo caricabatteria non richiede alcuna
regolazione ed è progettato per funzionare nel modo
più semplice possibile.
Procedura di caricamento (fig. 2)
1. Collegare il caricatore ad una presa adatta
prima di inserire il gruppo batterie.
2. Inserire il pacco batteria (d) nel caricabatteria,
assicurandosi che sia completamente
posizionato nel caricabatteria. La luce rossa (in
carica) lampeggia continuamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica sarà indicato dalla
luce rossa che rimane continuamente accesa.
Il pacco è completamente carico e può essere
utilizzato in questo momento o lasciato nel
caricabatterie.
NOTA: per garantire la massima prestazione e
durata delle batterie Li-Ion, caricare completamente
la batteria prima di utilizzarla per la prima volta.
Procedura di ricarica
Consultare la tabella sottostante per lo stato di
carica del pacco batteria.
Indicatori di carica: DCB105
x
50
in carica
–– –– –– –– –– –– ––
carica completa
––––––––––––––––––––
ritardo per pacco
caldo/freddo
––– • ––– • ––– • –––
sostituire il pacco
batteria
••••••••••••••
Indicatori di carica: DCB107, DCB112
in carica
–– –– –– –– ––
carica completa
––––––––––––––
ritardo per pacco
–– –– –– –––––
caldo/freddo*
* DCB107, DCB112: la spia rossa continuerà a
lampeggiare, ma una spia dell’indicatore gialla
sarà illuminata durante questa operazione.
Una volta che la batteria avrà raggiunto una
temperatura adeguata, la spia gialla si spegnerà
e il caricabatteria riprenderà la procedura di
caricamento.
I caricabatteria compatibili non caricheranno
un pacco batteria difettoso. Il caricabatteria
indicherà una batteria difettosa non illuminandosi o
visualizzando un motivo lampeggiante con la dicitura
pacco batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un
problema del caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il
caricatore e il pacco batteria presso un centro di
assistenza autorizzato per essere testati.
RITARDO PACCO CALDO/FREDDO
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo
calda o troppo fredda avvia automaticamente
un ritardo pacco caldo/freddo, sospendendo il
caricamento finché la batteria non ha raggiunto la
temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalità di caricamento
del pacco. Questa funzione garantisce la massima
durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità
circa dimezzata rispetto a un pacco batteria caldo.
Il pacco batteria si caricherà a una velocità rallentata
per tutto il ciclo di caricamento e non tornerà
alla velocità di caricamento massima anche se la
batteria si scalda.
SOLO PACCHI BATTERIA LI-ION
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono
progettati con un sistema di protezione elettronico
che salvaguarda la batteria da sovraccarico,
surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se
dovesse scattare il Sistema di Protezione
Elettronico. In tal caso, riporre la batteria Li-Ion sul
caricatore finché non è completamente carica.
ITALIANO
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e
la tensione.
Al momento dell’acquisto, il gruppo batteria non è
completamente carico. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricatore, leggere le istruzioni di
sicurezza di seguito e quindi seguire le procedure di
caricamento delineate.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare il pacco batteria
in ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione del
pacco batteria dal caricabatterie può incendiare
le polveri o i fumi.
• Non forzare il pacco batteria nel
caricabatteria. Non modificare il pacco
batteria in modo da farlo entrare in un
caricabatteria non compatibile siccome
il pacco batteria potrebbe rompersi e
provocare gravi lesioni personali.
• Caricare i pacchi batteria solo negli appositi
caricabatteria DEWALT.
• NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti
dove la temperatura raggiunge o supera
40 °C (105 °F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
• Per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco
batteria sia completamente carico prima
dell’uso.
AVVERTENZA: non cercare mai di
aprire il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile,
dove non ci sia rischio di inciampare
o di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(Li-Ion)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei
pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
• Se il contenuto della batteria viene
a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con sapone delicato e
acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli
occhi, sciacquare con acqua gli occhi aperti
per 15 minuti o fino a quando cessa l’irritazione.
Se sono necessarie cure mediche, l’elettrolito
della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria aperta
può causare irritazione delle vie respiratorie.
Far circolare aria fresca. Se il sintomo persiste,
rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il
liquido della batteria si può incendiare se
esposto a scintilla o a fiamma.
Trasporto
Le batterie DEWALT sono conformi a tutte le
norme di trasporto in vigore come prescritte
dalle normative del settore e legali che includono
la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose
dell’Associazione di trasporto aereo internazionale
(IATA), le normative internazionali marittime sulle
merci (IMDG) e l’Accordo europeo concernente il
trasporto stradale internazionale di merci pericolose
(ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio sono
state testate conformemente alla sezione 38.3 delle
Raccomandazioni NU sul Manuale di Test e Criteri
per il Trasporto di merci pericolose.
Nella maggior parte dei casi, il trasporto di un pacco
batteria DEWALT sarà esente dalla classificazione
nella categoria pienamente regolamentata di
Materiale pericoloso di classe 9. In generale, le due
casistiche che richiedono il trasporto di Classe 9
sono:
51
ITALIANO
1. Trasporto aereo di più di due pacchi batteria
agli ioni di litio DEWALT quando la confezione
contiene soltanto pacchi batteria (senza utensili)
e
2. Qualsiasi spedizione contenente una batteria
agli ioni di litio con una classificazione
energetica superiore a 100 Watt ore (Wh). Tutte
le batterie agli ioni di litio hanno la classificazione
Watt ore contrassegnata sul pacco.
A prescindere che una spedizione sia considerata
esente o pienamente regolata, è di responsabilità
dei trasportatori consultare le ultime normative
concernenti i requisiti di imballaggio/etichettatura/
contrassegno e documentazione.
Il trasporto delle batterie può causare incendi se i
terminali della batteria entrano inavvertitamente a
contatto con materiali conduttivi. Durante il trasporto
delle batterie, assicurarsi che i terminali della
batteria siano protetti e ben isolati da materiali che
potrebbero entrare in contatto con essi e causare un
corto circuito.
Le informazioni contenute nella presente sezione
sono fornite in buona fede e si ritengono accurate
al momento della creazione del documento.
Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia implicita
o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente
assicurarsi che le proprie attività sia conformi alle
normative in vigore.
Pacco batteria
TIPO BATTERIE
Il DCL043 funziona con un pacco batteria agli ioni di
litio XR da 18V.
È possibile utilizzare i pacchi batteria DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 e DCB185.
Fare riferimento a Dati Tecnici per ulteriori
informazioni.
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde
o fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni
e di durata dalla batteria, conservare i pacchi
batteria a temperatura ambiente quando non
utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si
raccomanda di ritirare un pacco batteria
completamente carico in un luogo fresco e
asciutto fuori dal caricabatteria per risultati
ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere
conservati completamente privi di carica. Il pacco
batteria dovrà essere ricaricato prima dell’uso.
52
Targhette sul caricabatterie e sul
pacco batteria
In aggiunta ai pittogrammi utilizzati in questo
manuale, le targhette sul caricabatteria e sul pacco
batteria mostrano i pittogrammi seguenti:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di
ricarica.
Batteria in carica.
Batteria carica.
Batteria difettosa.
Ritardo per pacco caldo/freddo.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Non esporre all’acqua.
Far sostituire immediatamente i cavi
difettosi.
Caricare esclusivamente a temperature
tra 4 ˚C e 40 ˚C.
Solo per uso interno.
Smaltire il pacco batteria con la dovuta
attenzione per l’ambiente.
Caricare i pacchi batteria DEWALT
esclusivamente con i caricabatteria
designati da DEWALT. Il caricamento di
pacchi batteria diversi da quelli designati
da DEWALT con un caricabatteria
DEWALT potrebbero causare
un’esplosione o comportare altre
situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
ITALIANO
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60335, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 faro orientabile
1 manuale di istruzioni
• Controllare il faro orientabile, le parti o gli
accessori, alla ricerca di eventuali danni avvenuti
durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Descrizione (fig. 1, 5)
AVVERTENZA: non modificare mai il
faro orientabile o alcuna sua parte. Ne
potrebbero derivare danni o infortuni alle
persone.
a. Interruttore
b. Gancio ad anello
c. Testa girevole
d. Blocco batteria
e. Pulsante di sblocco della batteria
f. Vite gancio da cintura
g. Gancio da cintura
h. Pulsante indicatore livello energia (Fig. 5)
DESTINAZIONE D’USO
Il faro orientabile DCL043 è progettato per
funzionare come sorgente luminosa.
Il faro orientabile DCL043 è un apparecchio
professionale. NON consentire ai bambini di entrare
in contatto con l’apparato. L’uso di questo apparato
da parte di persone inesperte deve avvenire sotto
sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
Sicurezza elettrica
Il faro orientabile è stato progettato per un unico
tipo di tensione. Verificare sempre che la tensione
del pacco batteria corrisponda alla tensione della
targhetta. Assicurarsi anche che la tensione del
caricabatterie corrisponda a quella di rete.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga
se non assolutamente necessario. Utilizzare un cavo
di prolunga omologato, adatto alla presa di ingresso
del caricabatterie (vedere i Dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1,5 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
AVVERTENZA: azionare l’attrezzatura
a tensione inferiore può causarne
eccessivo riscaldamento. Utilizzare cavi
di prolunga eccessivamente lunghi può
produrre eccessivo riscaldamento del
cavo.
FUNZIONAMENTO
Inserimento e rimozione del pacco
batteria (fig. 4)
ATTENZIONE: assicurarsi che la testa
della lampada sia in posizione OFF
prima di inserire la batteria per evitare
lesioni agli occhi.
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco
batteria sia completamente carico prima dell’uso.
Per installare il blocco batteria (d) nell’impugnatura
del faro orientabile, allineare il blocco batteria
con le guide all’interno dell’impugnatura stessa
e farlo scorrerlo al suo interno fino a quando il
blocco batteria sarà saldamente sistemato nel faro
orientabile; controllare che non possa sganciarsi.
Per estrarre il blocco batteria dal faro orientabile,
premere il pulsante di sblocco (e) ed estrarre con
decisione il blocco batteria dall’impugnatura del
53
ITALIANO
faro orientabile. Inserire la batteria nel caricabatteria
come descritto nella sezione di questo manuale
riguardante il caricabatteria. Per un elenco di blocchi
batteria e caricabatteria compatibili, consultare i Dati
tecnici.
PACCHI BATTERIA CON INDICATORE DEL LIVELLO DI
CARBURANTE (FIG. 5)
Alcuni pacchi batteria DEWALT comprendono un
indicatore del livello di carburante costituito da
tre spie LED verdi che indicano il livello di carica
rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere
e tenere premuto il pulsante dell’indicatore del
carburante (h). Una combinazione di tre spie LED
verdi si illumina per designare il livello di carica
residua. Quando il livello di carica nella batteria
scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore
del carburante non si illumina e sarà necessario
ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo
un’indicazione del livello di carica residua sul pacco
batteria. Non indica la funzionalità dell’apparato
ed è soggetto a variazioni in base ai componenti
prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
Istruzioni per l’utilizzo
AVVERTENZA: attenersi sempre alle
istruzioni di sicurezza e alle normative in
vigore.
Interruttore (fig. 1, 3)
Il faro orientabile presenta un’impostazione a fascio
alto (i) e una a fascio basso (j). Premere una volta
l’interruttore (a) per il fascio alto, due volte per il
fascio basso e una terza volta per spegnere il faro
orientabile.
Indicatore di batteria in esaurimento
Quando la batteria sarà in fase di esaurimento,
il faro orientabile lampeggerà due volte e poi si
oscurerà, riducendo la luminosità del faro orientabile
a un livello inferiore al normale. La luce continuerà
a lampeggiare due volte ogni 45 secondi fino a
quando la batteria sarà completamente esaurita. A
quel punto la luce si spegnerà. Il tempo indicativo
varia in base alla capacità del blocco batteria e
all’impostazione del fascio di luce.
Testa girevole (fig. 1)
La testa girevole ruota in sei posizioni da 0° a 90°.
Trasporto e sospensione del faro
(fig. 1)
ATTENZIONE: quando il faro orientabile
viene appeso tramite il gancio da cintura
o il gancio ad anello, non scuotere il
faro o l’oggetto a cui è appeso. Non
appendere il faro orientabile a cavi
elettrici o da qualsiasi altro oggetto che
non sia stabile. Potrebbero verificarsi
infortuni alle persone o danni alle cose.
ATTENZIONE: utilizzare il gancio
da cintura o il gancio ad anello
esclusivamente per appendere il faro
orientabile a LED. Il gancio da cintura e il
gancio ad anello non sono progettati per
sostenere pesi aggiuntivi. Non fissare
né appendere nient’altro alla torcia,
altrimenti si corre il rischio di rotture.
ATTENZIONE: non utilizzare il gancio
da cintura o il gancio ad anello per
allungarsi né per sostenere il proprio
peso in nessuna situazione.
GANCIO AD ANELLO (FIG. 1)
Il faro può essere trasportato o appeso tramite
il gancio ad anello (b). L’anello è ripiegabile e
bloccabile quando non serve.
GANCIO PER CINTURA (FIG. 1)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, accertarsi che la
vite che fissa il gancio per cintura sia
avvitata saldamente.
IMPORTANTE: durante il montaggio o la
sostituzione del gancio per cintura (g), utilizzare
esclusivamente la vite (f) fornita in dotazione.
Assicurarsi di serrare saldamente la vite.
Il gancio per cintura (g) può essere fissato su
entrambi i lati della torcia utilizzando esclusivamente
la vite (f) in dotazione, a seconda che l’utilizzatore sia
mancino o destrimano. Se lo si desidera, è possibile
rimuovere completamente il gancio dalla torcia.
Per spostare il gancio per cintura, svitare la vite (f)
che lo tiene in sede e riavvitarla sul lato opposto.
Assicurarsi di serrare saldamente la vite.
MANUTENZIONE
Il faro orientabile DEWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Prestazioni sempre soddisfacenti dipendono da una
cura appropriata e da una pulizia regolare.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
54
ITALIANO
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti
riparabili. Non vi sono parti riparabili all’interno.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Staccare il caricabatteria dalla
presa di corrente prima della pulizia.
Sporco e grasso vengono rimossi
dall’esterno del caricabatteria con un
panno o uno spazzolino non metallico.
Non utilizzare acqua né detergenti di
alcun tipo.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
La raccolta differenziata di prodotti usati e
imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali riciclati
aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di materiali
grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere
ricaricato quando non fornisce più energia sufficiente
per eseguire compiti che prima erano eseguiti
agevolmente. Al termine della sua vita operativa, il
pacco batteria va smaltito con la dovuta cura per
l’ambiente.
• Far scaricare completamente il pacco batterie,
poi rimuoverlo dall’apparato.
• Le celle Li-Ion sono riciclabili. Consegnarle al
rivenditore o ad un servizio di riciclaggio di zona.
I pacchi batteria raccolti verranno riciclati o
smaltiti in modo corretto.
55
NEDERLANDS
SNOERLOZE LED-SCHIJNWERPER
DCL043
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt een DEWALT-schijnwerper gekozen.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Accuset
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij
benadering
van accu’s
VAC
min
Technische gegevens
kg
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Voltage
Type
Accutype
Beschermingsklasse
Gewicht (zonder accu)
Accuset
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Accuset
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij
benadering
van accu’s
Gewicht
Lader
Netspanning
Accutype
Laadtijd bij
benadering
van accu’s
Gewicht
56
Gewicht
DCL043
18
1
Li-Ion
IP54
0,64
VDC
VAC
min
25
(1,3 Ah)
55
(3,0 Ah)
kg
VAC
min
kg
60
(1,3 Ah)
140
(3,0 Ah)
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
kg
40
(1,3 Ah)
90
(3,0 Ah)
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
Zekeringen
Europa
230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Belangrijke veiligheidsregels
WAARSCHUWING! Wanneer u de
schijnwerper DCL043 gebruikt, moet u
NEDERLANDS
de basis voorzorgsmaatregelen altijd
opvolgen, inclusief de volgende:
• Kijk NIET direct in de lichtbron.
• Kijk NIET met optische instrumenten
direct in de lichtbron.
• Richt NIET het licht in de ogen van
iemand anders.
• Lees alle instructies voordat u de schijnwerper
DCL043 gebruikt.
• Er moet op worden toegezien dat kinderen niet
met het apparaat kunnen spelen.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Laat geen vloeistof in
de schijnwerper dringen. Dit zou kunnen
leiden tot een elektrische schok.
• Stel de schijnwerper niet bloot aan regen en
sneeuw.
• Beperk het risico van letsel, houd streng
toezicht wanneer een schijnwerper wordt
gebruikt in de nabijheid van kinderen.
• Gebruik alleen een geschikt verlengsnoer
dat nodig is voor gebruik van de lader.
Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer kan
leiden tot het risico van brand, elektrische schok
of elektrocutie.
• Vermijd contact met bewegende onderdelen.
• Plaats de schijnwerper niet bij een warmtebron.
• Gebruik alleen hulpstukken die worden
aanbevolen of verkocht door de fabrikant.
• Plaats niet iets boven op de schijnwerper
en plaats de schijnwerper niet op
een zacht oppervlak omdat hierdoor
de ventilatiesleuven kunnen worden
geblokkeerd en de schijnwerper binnenin
veel te heet wordt.
• Gebruik de schijnwerper niet buitenshuis.
• Beperk het risico van een elektrische schok,
zet de schijnwerper niet in water of in een
andere vloeistof. Plaats de schijnwerper niet
op een plaats waar de lamp in een teil of een
afvoerbak kan vallen en berg de schijnwerper
ook niet op op een dergelijke plaats.
• Gebruik alleen de lader die door de fabrikant
wordt geleverd.
Veiligheidsregels voor schijnwerpers
WAARSCHUWING: Brandgevaar.
Werk niet met de schijnwerper in de
nabijheid van brandbare vloeistoffen of
in een atmosfeer waar zich gas of een
explosieve stof bevindt. Vonken binnenin
kunnen dampen doen ontbranden,
waardoor persoonlijk letsel kan ontstaan.
• Gezichtsvermogen kan worden verminderd
wanneer u direct in het licht kijkt.
• Stel de schijnwerper niet bloot aan natte of
vochtige ruimten. Gebruik de schijnwerper
alleen op droge locaties. Laat geen vloeistof
in de schijnwerper dringen. Dompel de
schijnwerper niet onder in een vloeistof.
• Lees voordat u de accu gebruikt, alle instructies
en aanwijzingen voor de veiligheid op de accu
en op het product dat de accu gebruikt.
• Het is niet de bedoeling dat dit apparaat
wordt gebruikt door personen (waaronder
kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke
of psychische vermogens, of met een gebrek
aan ervaring en kennis, tenzij onder toezicht van
of met aanwijzingen over het gebruik van het
apparaat door een persoon die verantwoordelijk
is voor hun veiligheid.
• Plaats de schijnwerper niet bij een
warmtebron.
• Gebruik de schijnwerper niet als er hard op
is geslagen, als de schijnwerper is gevallen
of op een andere manier beschadigd
is. Breng de schijnwerper naar een erkend
servicecentrum.
• Haal de schijnwerper niet uit elkaar.
Breng de schijnwerper naar een erkend
servicecentrum wanneer service of reparatie
nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het
risico van een elektrische schok, elektrocutie of
brand.
• Neem de accu uit voordat u de schijnwerper
gaat schoonmaken.
• De DCL043 werkt op gelijkstroom (DC)
door middel van een volledig opgeladen
18V-accu. Gebruik niet een andere spanning.
Overige risico‘s
• De volgende risico‘s zijn inherent aan het
gebruik van dit apparaat:
– verminderd gezichtsvermogen als u direct in
het licht kijkt
– brandwonden door het aanraken van een
heet oppervlak
Labels op schijnwerper
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
57
NEDERLANDS
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Gevaarlijke optische straling.
Staar niet de werkende lamp.
Kan schadelijk zijn voor de
ogen.
PLAATS VAN DATUMCODE
De datumcode, inclusief het fabricagejaar, is in de
behuizing afgedrukt.
Voorbeeld:
2014 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke veiligheids- en bedieningsinstructies
voor de acculaders van het type DCB105, DCB107
en DCB112.
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies
en aanwijzingen voor de veiligheid op de lader,
de accu en het product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Laat geen vloeistof in
de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Beperk het risico van
letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DEWALT. Andere typen
batterijen kunnen te heet worden en
barsten wat leidt tot persoonlijk letsel en
materiële schade. Laad geen
niet-oplaadbare batterijen op.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op
kinderen zodat zij niet met het apparaat
kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde
omstandigheden kan er kortsluiting
in de lader ontstaan door vreemde
materialen, wanneer de stekker van
de lader in het stopcontact zit. Houd
vreemde materialen die geleidende
eigenschappen hebben, zoals, maar
niet uitsluitend, slijpstof, metaalsnippers,
staalwol, aluminiumfolie of een
ophoping van metaaldeeltjes, weg uit
de uitsparingen in de lader. Trek altijd
58
de stekker uit het stopcontact wanneer
er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact
voordat u de lader gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met
andere laders dan die in deze handleiding
worden beschreven. De lader en de accu zijn
speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een
andere toepassing dan het opladen van
oplaadbare accu’s van DEWALT. Andere
toepassingen kunnen leiden tot het gevaar van
brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• U kunt beter niet aan het snoer trekken
wanneer u de stekker van de lader uit het
stopcontact trekt. Er is dan minder risico
op beschadiging van het snoer en van de
stekker.
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst
dat niemand erop kan stappen of erover kan
struikelen, en het snoer niet op een andere
manier kan beschadigen of onder spanning
kan komen te staan.
• Gebruik alleen een verlengsnoer als het er
werkelijk niet anders kan. Gebruik van een
ongeschikt verlengsnoer kan het risico van
brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
• Zorg, wanneer u buiten met de lader werkt,
altijd voor een droge locatie en gebruik een
verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik
buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer
dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert het
risico van een elektrische schok.
• Blokkeer de ventilatiesleuven van de lader
niet. De ventilatiesleuven bevinden zich
bovenop en opzij van de lader. Plaats de
lader niet in de buurt van een warmtebron.
• Gebruik de lader niet met een beschadigd
snoer of een beschadigde stekker. Als het
netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk
worden vervangen door de fabrikant, een
servicemonteur van de fabrikant of een
dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico is
uitgesloten.
• Gebruik de lader niet als er hard op is
geslagen, als de lader is gevallen of op een
andere manier beschadigd is. Breng de lader
naar een erkend servicecentrum.
• Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader
naar een erkend servicecentrum wanneer
service of reparatie nodig is. Onjuiste
montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
NEDERLANDS
• Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat
schoonmaken. Er is dan minder risico van
een elektrische schok. Het risico is niet minder
wanneer u de accu verwijderd.
• Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te
sluiten.
• De lader is ontworpen voor de 230 V
stroomvoorziening van een woning. Probeer
de lader niet te gebruiken op een andere
spanning. Dit geldt niet voor de 12 V-lader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
De laders van het type DCB105, DCB107 en
DCB112 zijn geschikt voor accu’s van 10,8 V, 14,4 V
en 18 V XR Li-Ion (DCB123, DCB125, DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184,en DCB185).
Deze lader hoeft niet te worden afgeregeld en is zo
ontworpen dat hij zeer gemakkelijk in het gebruik is.
Laadprocedure [afb. (fig.) 2]
1. Steek de lader in een geschikt stopcontact
voordat u de accu insteekt.
2. Plaats de accu (d) in de lader, en let er
daarbij op dat de accu geheel in de lader
komt te zitten. Het rode lampje (opladen)
knippert voortdurend en dat duidt erop dat het
laadproces is gestart.
3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven
door het rode lampje dat constant AAN blijft. De
accu is nu volledig opgeladen en kan worden
gebruikt of in de acculader blijven zitten.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en
levensduur van Li-Ion-accu’s garanderen door de
accu’s volledig op te laden voordat u deze voor het
eerst in gebruik neemt.
Laadproces
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de
laadstatus van de accu.
Laadindicaties: DCB105
x
bezig met opladen
–– –– –– –– –– –– ––
volledig opgeladen
––––––––––––––––––––
hete/koude
accuvertraging
––– • ––– • ––– • –––
vervang accu
••••••••••••••
Laadindicaties: DCB107, DCB112
bezig met opladen
–– –– –– –– ––
volledig opgeladen
––––––––––––––
hete/koude
–– –– –– –––––
accuvertraging*
* DCB107, DCB112: Het rode lampje blijft
knipperen, maar er brandt ook een geel
indicatielampje wanneer de functie actief is.
Wanneer de accu een geschikte temperatuur
heeft bereikt, gaat het gele lampje uit en hervat
de lader de laadprocedure.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu
op. Het lampje zal niet of onregelmatig gaan
branden en de lader geeft daarmee aan dat de accu
kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets
mis is met de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de
lader en de accu dan testen door een geautoriseerd
servicecentrum.
HOT/COLD PACK DELAY (VERTRAGING HETE/KOUDE ACCU)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te
warm of te koud is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold
Delay gestart en wordt het laden uitgesteld tot de
accu een geschikte temperatuur heeft bereikt. De
lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale
levensduur van de accu.
Een koude accu zal half zo snel opladen als een
warme accu. De accu zal minder snel opladen
gedurende de gehele laadcyclus en zal niet op
maximumsnelheid gaan opladen, ook niet als de
accu warmer wordt.
UITSLUITEND LITHIUM ION-ACCU’S
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een
Elektronisch Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt
dat de accu niet te veel wordt geladen, niet te heet
wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden,
als het elektronisch beschermingssysteem actief
wordt. Als dit gebeurt, zet u de Li-Ion-accu op de
lader, totdat deze volledig geladen is.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
Als u de accu uit de verpakking haalt is hij niet
geheel opgeladen. Lees, voordat u de accu en de
lader in gebruik neemt, de onderstaande instructies
59
NEDERLANDS
voor een veilig gebruik en volg vervolgens de
vermelde laadprocedures.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst in of
verwijdert uit de lader kan het stof of de damp
door een vonk vlamvatten.
• Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van
de accu in de lader. Wijzig de accu op geen
enkele manier als deze niet past in een lader
die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk
letsel kan ontstaan.
• Laad de accu’s alleen op in de daarvoor
bestemde DEWALT laders.
• Spat NIET met water en dompel de accu niet
onder in water of andere vloeistoffen.
• Gebruik of bewaar het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 ˚C of meer kan bereiken (bijvoorbeeld in
een schuurtje of een metalen loods in de
zomer).
• Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u
de accu vóór ingebruikname volledig oplaadt.
WAARSCHUWING: Probeer nooit
om welke reden dan ook de accu te
openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de
accu dan niet in de lader. Klem een
accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een
accu of lader waar hard op is geslagen,
die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan
ook is beschadigd (dat wil zeggen,
doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een
elektrische schok of elektrocutie kan het
gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze
kunnen worden gerecycled.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu‘s staan rechtop op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
60
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten
en lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
Transport
DEWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing
zijn verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald
door de bedrijfstak en door wettelijke normen,
zoals Aanbevelingen voor het Transport van
Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International
Air Transport Association (IATA) , Voorschriften
Internationale Maritieme Gevaarlijke Goederen
(IMDG) en de Europese Overeenkomst Betreffende
het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn
getest in overeenstemming met Hoofdstuk 38.3 van
de Aanbevelingen voor het Transport van Gevaarlijke
Goederen Handleiding van Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal de verzending van een
DEWALT accu vrijgesteld zijn van de classificatie als
volledig voorgeschreven Gevaarlijk Materiaal van
Klasse 9. Over het algemeen zijn de twee gevallen
die verzending Klasse 9 vragen:
1. Verzending door de lucht van meer dan
twee DEWALT lithium-ion accu wanneer
de verpakking alleen accu’s bevat (geen
gereedschap) en
2. Een verzending die een lithium-ion accu bevat
die een energieklassificering van meer dan 100
W/uur (Wh) heeft. Op alle lithium-ion accu’s
staat de W/Uur-klassificering vermeld.
NEDERLANDS
Ongeacht of een verzending wordt geacht een
vrijstelling te hebben of volledig voorgeschreven,
is voor de verantwoordelijkheid van de verzender
de meest recente voorschriften voor verpakking,
labeling/markering en vereisten ten aanzien van
documentatie.
Tijdens het transport kunnen accu’s mogelijk vlam
vatten als de aansluitingen van de accu onbedoeld
in aanraking komen met geleidende materialen.
Controleer dat tijdens het transport de aansluitingen
van de accu afgeschermd zijn en goed geïsoleerd
van materialen die ermee in contact kunnen komen
en kortsluiting kunnen veroorzaken.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding
wordt verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen
en wordt geacht nauwkeurig te zijn op het moment
dat het document werd opgesteld. Er wordt echter
geen garantie gegeven, impliciet of expliciet. Het is
voor de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te
zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
Accu
Zie Technische gegevens voor de
oplaadtijd.
Accu bezig met opladen.
Accu opgeladen.
Accu defect.
Hete/koude accuvertraging.
Niet doorboren met geleidende
voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Niet blootstellen aan water.
Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
ACCUTYPE
De DCL043 werkt op een 18V XR Li-Ion accu.
De accu’s van het type DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 en DCB185 kunnen worden
gebruikt. Raadpleeg Technische Gegevens voor
meer informatie.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik
zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u
deze voor optimale resultaten het beste volledig
opgeladen opslaan op een koele, droge plaats
buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig
ontladen worden opgeslagen. De accu moet voor
gebruik weer worden opgeladen.
Labels op de oplader en accu
In aanvulling op de pictogrammen in deze
handleiding laten de labels op de oplader en de
accu de volgende pictogrammen zien:
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Bied de accu als chemisch afval aan en
houd rekening met het milieu.
Laad DEWALT-accu’s alleen op met de
aangewezen DEWALT-laders. Wanneer
u andere accu’s dan de aangewezen
DEWALT-accu’s oplaadt met een
DEWALT-lader dan kunnen deze barsten
of kan dit leiden tot andere gevaarlijke
situaties.
Gooi de accu niet in het vuur.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 schijnwerper
1 Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het apparaat, de onderdelen of
accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens het
transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
in gebruik neemt.
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
61
NEDERLANDS
Beschrijving (afb. 1, 5)
WAARSCHUWING: Breng nooit
wijzigingen aan in de schijnwerper of
een onderdeel ervan. Dit kan schade of
persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
a. Schakelaar
b. Lushaak
c. Draaikop
d. Accu
e. Accu-vrijgaveknop
f. Riemhaakschroef
g. Riemhaak
h. Knop Vermogenmeter (Afb. 5)
BEDOELD GEBRUIK
De schijnwerper DCL043 is ontworpen voor gebruik
als lichtbron.
De schijnwerper DCL043 is een apparaat voor
professionele toepassingen. Laat NIET kinderen in
contact met het gereedschap komen. Onervaren
gebruikers mogen alleen onder toezicht met dit
gereedschap werken.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder kinderen) die
verminderde fysieke, zintuiglijke of psychische
mogelijkheden hebben; wanneer sprake is van
gebrek aan ervaring, kennis of vaardigheden is
gebruik alleen toegestaan onder toezicht van
een persoon die verantwoordelijk is voor de
veiligheid van gebruikers. Laat nooit kinderen
alleen met dit product.
Elektrische veiligheid
De schijnwerper is voor slechts één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de spanning van
de accuset overeenstemt met de spanning op de
kenplaat. Zorg ook dat de spanning van uw lader
overeenkomt met die van uw netspanning.
Uw DEWALT-lader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335; er is
daarom geen aardingsdraad nodig.
Indien het voedingssnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door een speciaal vervaardigd
snoer dat verkrijgbaar is via de onderhoudsafdeling
van DEWALT.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik geen verlengsnoer, tenzij absoluut
noodzakelijk. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomtoevoer
62
van uw lader (zie technische gegevens). De
minimumafmeting van de geleider is 1,5 mm2; de
maximumlengte is 30 m.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
WAARSCHUWING: Het gebruik van
het apparaat bij een laag voltage kan tot
oververhitting leiden. Als u een extreem
lang verlengsnoer gebruikt, kan het
stroomsnoer oververhit raken.
BEDIENING
De accu installeren en verwijderen
(afb. 4)
VOORZICHTIG: Controleer om
oogbeschadiging te voorkomen dat de
werklamp in de UIT positie staat voordat
u de accu insteekt.
OPMERKING: U bereikt het beste resultaat
wanneer de accu volledig is opgeladen.
Plaats de accu (d) in de handgreep van de
schijnwerper door de accu tegenover de rails aan
de binnenzijde van de handgreep te houden en de
accu in de handgreep te schuiven tot de accu stevig
op z’n plaats zit in de schijnwerper en controleer
vervolgens dat de accu niet los kan komen.
U kunt de accu uit de schijnwerper nemen door
op de accu-ontgrendelknop (e) te drukken en de
accu met een stevige ruk uit de handgreep van
de schijnwerper te trekken. Plaats de accu in de
lader zoals wordt beschreven in het ladergedeelte
van deze handleiding. Raadpleeg voor een lijst
van geschikte accu’s en laders de Technische
gegevens.
VERMOGENMETER (AFB. 5)
Er zijn DEWALT-accu’s met een vermogenmeter en
deze bestaat uit drie groene LED-lampjes die een
aanduiding geven van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de
knop van de vermogenmeter (h) in te drukken.
Een combinatie van de drie groene LED-lampjes
gaat branden en dat geeft een aanduiding van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft. Wanneer
de lading in de accu onder het bruikbare niveau ligt,
gaat de vermogenmeter niet branden en moet de
accu worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts
een indicatie van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft. De meter geeft geen aanwijzingen
over de functionaliteit van het gereedschap en
NEDERLANDS
is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de
toepassing door de eindgebruiker.
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
Schakelaar (afb. 1, 3)
De schijnwerper heeft een instelling voor een
krachtige lichtbundel (i) en voor een minder krachtige
lichtbundel (j). Druk éénmaal op schakelaar (a)
voor een krachtige lichtbundel, twee keer voor een
minder krachtige lichtbundel en een derde keer als u
de schijnwerper wilt uitschakelen.
Indicator Gering vermogen accu
Wanneer de accu bijna geheel leeg is, zal de
schijnwerper twee maal knipperen en vervolgens
minder fel gaan branden, de helderheid van de
schijnwerper daalt dan onder het normale niveau.
De schijnwerper zal steeds twee keer knipperen
per 45 seconden totdat de accu geheel leeg is en
dan zal de schijnwerper geheel uitgaan. Hoe lang
deze aanduidingen aanhouden is afhankelijk van
de capaciteit van de accu en de instelling van de
schijnwerper.
Draaikop (afb. 1)
De draaikop draait in zes posities van 0° – 90°.
De schijnwerper dragen en
ophangen (afb. 1)
VOORZICHTIG: Wanneer de
schijnwerper aan de riemhaak of de lus
hangt, schud dan de schijnwerper of
het voorwerp waaraan de schijnwerper
hangt, niet. Hang de schijnwerper niet
op aan elektrische draden of aan iets
dat niet stevig is. Er kan dan persoonlijk
letsel of materiële schade ontstaan.
VOORZICHTIG: Gebruik de riemhaak
of de lushaak alleen voor het ophangen
van de LED-schijnwerper. De riemhaak
en de lus zijn niet bedoeld voor het
ondersteunen van nog meer gewicht.
Bevestig of hang niet iets bij de
schijnwerper omdat dan het risico van
breuk ontstaat.
VOORZICHTIG: Gebruik de riemhaak
of de lushaak niet om iets te pakken of
om uw gewicht te ondersteunen.
LUSHAAK (AFB. 1)
De schijnwerper kan worden gedragen of
opgehangen aan de lushaak (b). Wanneer u de lus
niet gebruikt, kunt u deze sluiten.
RIEMHAAK (AFB. 1)
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van ernstig persoonlijk letsel, let erop
dat de schroef waarmee de riemhaak
vastzit, goed is bevestigd.
BELANGRIJK: Gebruik voor het bevestigen of
vervangen van de riemhaak (g) alleen de bijgeleverde
schroef (f). Let erop dat de schroef stevig is vast
gedraaid.
Voor links- of een rechtshandig gebruik kan de
riemhaak (g) alleen met de bijgeleverde schroef (f)
aan weerszijden van de lamp worden bevestigd. Als
u de haak niet wilt gebruiken, kunt u deze van de
lamp afhalen.
U kunt de riemhaak verplaatsen door de schroef (f)
die de riemhaak op z’n plaats houdt, te verwijderen
en aan andere zijde weer te monteren. Let erop dat
de schroef stevig is vast gedraaid.
ONDERHOUD
Uw DEWALT-schijnwerper is ontworpen voor
langdurig gebruik met een minimum aan onderhoud.
Het continu naar tevredenheid functioneren hangt
af van de juiste zorg voor het gereedschap en
regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud
worden verricht. Er zitten binnen in het apparaat
geen onderdelen die onderhoudswerkzaamheden
vereisen.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
63
NEDERLANDS
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
SCHOONMAAKINSTRUCTIES LADER
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Ontkoppel de oplader
van de wisselstroomvoorziening voordat
u deze gaat reinigen. Vuil en vet kunnen
van de buitenzijde van de acculader
worden verwijderd met een doek of een
zachte, niet-metalen borstel. Gebruik
geen water of schoonmaakmiddelen.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal helpt
milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
64
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
Oplaadbare accu
Deze accu’s met lange levensduur dienen te worden
opgeladen als ze onvoldoende stroom leveren bij
werkzaamheden waarbij dat vroeger wel het geval
was. Aan het eind van de technische levensduur
dient u de accu’s als gescheiden afval aan te bieden,
met het oog op het milieu:
• Laat de accu geheel leeglopen en verwijder ze
vervolgens van het gereedschap.
• Li-Ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de
buurt. De ingezamelde accu’s zullen worden
gerecycled of op juiste wijze tot afval worden
verwerkt.
NORSK
TRÅDLØS LED-ARBEIDSLAMPE
DCL043
Gratulerer!
Du har valgt en DEWALT arbeidslampe. Mange
års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon
gjør DEWALT til en meget pålitelig partner for
profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Lader
Hovedspenning VAC
Batteritype
Omtrentlig lade- min
tid på batteripakker
Tekniske data
Spenning
Type
Batteritype
Beskyttelsesklasse
Vekt (uten batteripakke)
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Vekt
Sikringer
Europa
VDC
Ah
kg
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
25
(1,3 Ah)
55
(3,0 Ah)
kg
Lader
Hovedspenning VAC
Batteritype
Omtrentlig lade- min
tid på batteripakker
Vekt
kg
DCL043
18
1
Li-Ion
IP54
0,64
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
Lader
Hovedspenning VAC
Batteritype
Omtrentlig lade- min
tid på batteripakker
Vekt
VDC
kg
60
(1,3 Ah)
140
(3,0 Ah)
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
40
(1,3 Ah)
90
(3,0 Ah)
kg
230 V verktøy
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
Viktige sikkerhetsregler
ADVARSEL! Ved bruk av
arbeidslampen DCL043, følg alltid de
grunnleggende sikkerhetsanvisningene,
inkludert følgende:
65
NORSK
• IKKE se direkte inn i lyskilden.
• IKKE bruk optiske instrumenter for å se
direkte inn i lyskilden.
• IKKE rett lyset mot øynene på andre
personer.
• Les hele bruksanvisningen før bruk av
arbeidslampen DCL043.
• For å redusere faren for personskader
er det viktig med godt tilsyn når
arbeidslampen dersom det brukes i
nærheten av barn.
• Ikke berør bevegelige deler.
• Bruk kun tilbehør som er anbefalt eller
selges av fabrikanten.
• Skal ikke brukes utendørs.
• For å redusere faren for elektrisk støt
skal du ikke sette arbeidslampen i vann
eller annet flytende materiale. Ikke plasser
arbeidslampen slik at det kan falle ned i eller
bli dratt ned i et badekar eller en vask.
• Du skal kun bruke laderen som leveres av
fabrikanten.
Sikkerhetsregler for arbeidslamper
ADVARSEL: Fare for brann. Ikke
bruk arbeidslampen nært brennbare
væsker eller i gassfylte eller eksplosive
atmosfærer. Interne gnister kan antenne
damper og føre til personskader.
• Du kan få skader på synet ved å se direkte inn i
lampen.
• Ikke utsett lampen for fuktighet eller våte
områder. Skal kun brukes på tørre steder. Ikke
la væske komme inn i arbeidslampen. Ikke senk
arbeidslampen ned i noen væske.
• Bruk kun en godkjent skjøteledning for
bruk av laderen. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
• Plasser spotlyset unna varmekilder.
• Ikke plasser noe på arbeidslampen, og ikke
plasser arbeidslampen på en myk overflate
som kan blokkere ventilasjonsslissene og
resultere i for høy innvendig temperatur.
• Plasser arbeidslampen unna varmekilder.
• Ikke bruk arbeidslampen dersom den har
fått et slag, er mistet i gulvet eller skadet
på annen måte. Lever den på et autorisert
serviceverksted.
• Ikke demonter arbeidslampen.
• Lever den på et autorisert serviceverksted
når service eller reparasjon trenges. Å sette
den sammen feil kan resultere i elektrisk støt
eller brann.
• Fjern batteripakken før du setter igang med
rengjøring av spotlyset.
• DCL043 drives av likestrøm (DC) fra en helt
oppladet 18V batteripakke. Ikke bruk noe
annet voltnivå.
Øvrige farer
• Følgene farer er uløselig knyttet til bruken av
dette apparatet:
– øyenskader ved å se direkte inn i lampen
– brannskader fra berøring av varm overflate
Merkelapper på arbeidslampen
Følgende piktogrammer er vist på arbeidslampen:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
• Før du bruker batteriet, les alle instruksjoner og
advarsels-merker på batteripakken og produktet
som bruker batteripakken.
Farlig lys-stråling.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med redusert fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
eller har blitt opplært i bruk av apparatet av en
person ansvarlig for deres sikkerhet.
• Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske
komme inn i arbeidslampen. Det kan
resultere i elektrisk støt.
• Ikke utsett spotlyset for regn eller snø.
Ikke se direkte på lampen når
den er på. Kan være skadelig
for øynene.
POSISJON FOR DATOKODE
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
Eksempel:
2014 XX XX
Produksjonsår
66
NORSK
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne håndboken inneholder viktige sikkerhetsog bruksanvisninger for batteriladerne DCB105,
DCB107 og DCB112.
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og
advarsels-merker på laderen, batteripakken og
produktet som bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske
komme inn i laderen. Det kan resultere i
elektrisk støt.
FORSIKTIG: Fare for brannskader.
For å redusere faren for skader,
lad kun DEWALT oppladbare
batteripakker. Andre typer batterier kan
overoppvarmes og sprekke og føre til
personskader og materielle skader. Ikke
forsøk å lade opp ikke-ladbare batterier.
FORSIKTIG: Barn må holdes under
oppsyn, sørg for at de ikke leker med
apparatet.
MERK: Under visse omstendigheter, når
laderen er tilkoplet strømtilførselen, kan
laderen kortsluttes av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer av ledende art
som, men ikke begrenset til, slipestøv,
metallspon, aluminiumsfolie, og enhver
oppbygging av metallpartikler skal ikke
komme inn i laderens hulrom. Kople
alltid laderen fra strømtilførselen når
det ikke er en batteripakk i hulrommet.
Kople fra laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er nevnt i denne
manualen. Laderen og batteripakken er spesielt
designet for å jobbe sammen.
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk
enn lading av DEWALT oppladbare batterier.
Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller
elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du
kople laderen fra strømmen. Dette reduserer
faren for skade på kontakten og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den ikke
tråkkes på, snubles i eller på annen måte
utsettes for skade eller påkjenning.
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er
helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ved bruk av en lader utendørs, sørg alltid
for tørr plassering og bruk en skjøteledning
som passer for utendørs bruk. Bruk av
en skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk støt.
• Ikke blokker ventilasjonsåpningene på
laderen. Ventilasjonsåpningene er plassert
på toppen og sidene av laderen. Plasser
laderen et sted unna varmekilder.
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller
kontakt. Dersom ledningen er skadet må den
byttes ut med en gang av produsenten, dens
serviceagent eller lignende kvalifisert person for
å unngå farer.
• Ikke bruk laderen dersom den har fått
et slag, er mistet i gulvet eller skadet på
annen måte. Lever den på et autorisert
serviceverksted.
• Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på
et autorisert serviceverksted når service eller
reparasjon trenges. Å sette den sammen feil
kan resultere i elektrisk støt eller brann.
• Kople laderen fra strømtilførselen før
du begynner med rengjøring. Dette
reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av
batteripakken reduserer ikke denne faren.
• ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
• Laderen er designet for å bruke standard
230 V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke
den på annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
Laderne DCB105, DCB107 og DCB112 kan
bruke 10,8 V, 14,4 V og 18 V XR Li-Ion (DCB123,
DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 og DCB185)
batteripakker.
Denne laderen trenger ingen justeringer, og er
designet til å være så enkle som mulig å bruke.
Ladeprosedyre (fig. 2)
1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for
du setter inn batteripakken.
2. Sett batteripakken (d) i laderen, pass på at
pakken sitter godt i laderen. Det røde (lade)
lyset blinker kontinuerlig som indikasjon på at
ladeprossessen er startet.
3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ
konstant. Pakken er da fullt oppladet og kan
brukes, eller den kan bli stående i laderen.
67
NORSK
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid
på Li-Ion batterier, lad batteriet helt opp før første
gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen under for batteripakkenes ladetilstand.
Ladeindikatorer: DCB105
x
Lader
–– –– –– –– –– –– ––
Fullt ladet
––––––––––––––––––––
Forsinkelse ved
varm/kald pakke
––– • ––– • ––– • –––
Bytt batteripakke
••••••••••••••
Ladeindikatorer: DCB107, DCB112
Lader
–– –– –– –– ––
Fullt ladet
––––––––––––––
Forsinkelse ved
–– –– –– –––––
varm/kald pakke*
* DCB107, DCB112: Det røde lyset vil fortsette
å blinke, men et gult indikatorlys vil lyse under
denne operasjonen. Når batteriet har kjølt seg
ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil
gjenoppta ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt
batteripakke. Laderen vil indikere feilaktig
batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med
laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader
og batteripakke til et servicesenter for testing.
VENTETID FOR VARM/KALD PAKKE
Dersom laderen detekterer et batteri som er for
varmt eller for kaldt, vil den automatisk starte en
”varm/kald pakke forsinkelse”, og venter med å
lade til batteriet har passende temperatur. Laderen
vil deretter automatisk skifte til lademodus for
pakken. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid
på batteriet.
En kald batteripakke vil lade med omtrent halve
hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken
vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og
vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om
batteriet blir varmt.
KUN LITIUM-ION BATTERIPAKKER
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot
overlading, overoppvarming eller dyp utlading.
68
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom
beskyttelsessystemet aktiveres (Electronic Protection
System). Dersom det skjer, sett Li-Ion batteriet på
laderen til det er helt oppladet igjen.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Batteripakken er ikke helt oppladet når det er
nytt. Før du bruker batteripakken og laderen, les
sikkerhetsanvisningene under og følg de angitte
ladeprosedyrene.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteripakken i
eksplosive omgivelser, slik som i nærheten
av brennbare væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteripakken kan
antenne støvet eller gassen.
• Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke
modifiser batteripakken på noen måte for
å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet
batteripakken kan sprekke og forårsake
alvorlig personskade.
• Lad batteripakkene kun i egnede DEWALT
ladere.
• IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre
væsker.
• Ikke lagre eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder der temperaturen
kan nå eller overstige 40 °C (105 °F) (som
utenfor skur eller metallbygg på sommeren).
• For best resultat, pass på at batteripakken er
helt oppladet før bruk.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne
batteripakken av noen årsak. Ikke sett i
laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp
i gulvet eller skad batteripakken. Ikke
bruk en batteripakke eller lader som har
fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt
eller skadet på annen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere
i elektrisk støt. Skadede batteripakker
skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
FORSIKTIG: Legg verktøyet på
siden på et stabilt underlag hvor det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller velting. Noen verktøy med
store batteripakker står oppreist på
batteripakken, men kan lett slås over
ende.
NORSK
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Transport
DEWALT batterier samsvarer med alle aktuelle
shipping-forskrifter som angitt av bransjen og
lovregler, inkludert UN Recommendations on the
Transport of Dangerous Goods; International Air
Transport Association (IATA) Dangerous Goods
Regulations, International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement
Concerning The International Carriage of Dangerous
Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og
batterier er testet i henhold til avsnitt 38.3 i ” UN
Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil transport av en DEWALT
batteripakke være unntatt fra klassifisering som
et fullt regulert Klasse 9 farlige materiale. Generelt
er det to tilfeller som krever transport i henhold til
Klasse 9:
1. Lufttransport av mer enn to DEWALT litium-ion
batteripakker dersom pakken kun inneholder
batteripakker (ingen verktøy).
2. Transport av et litium-ion batteri med nominell
energi over 100 Watt timer (Wh). Alle litium-ion
batterier har energimerking Watt timer angitt på
pakken.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller
fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de
gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og
dokumentasjon.
Transport av batterier kan kanskje føre til brann
dersom batteripolene utilsiktet kommer i kontakt
med elektrisk ledende materialer. Ved transport
av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i
kontakt og føre til kortslutning.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt
i god tro og ansett som nøyaktig på tidspunktet
dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen
garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er
kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer
med de gjeldende retningslinjer.
Batteripakke
BATTERITYPE
DCL043 bruker en 18 volts XR Li-ion batteripakke.
Batteripakkene DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 og DCB185 kan brukes. Se
Tekniske data for mer informasjon.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt
resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et
kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet.
Batteripakken må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne
håndboken, viser merkene på laderen og batteriet
følgende piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
Batteriet lader.
Batteriet ladet.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
69
NORSK
Ikke lad skadede batteripakker.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Arbeidslampen DCL043 er et profesjonelt verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn
er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette
verktøy.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
Kun for innendørs bruk.
Elektrisk sikkerhet
Deponer batteripakken på miljøvennlig
vis.
Arbeidslampen er designet for kun en spenning.
Sjekk alltid at spenningen i batteripakken stemmer
overens med spenningen på klassifiseringsskiltet.
Sjekk også at spenningen i laderen stemmer med
nettspenningen.
Lad kun DEWALT batteripakker med
de angitte DEWALT laderne. Lading
av andre batteripakker enn de angitte
DEWALT batteriene med en DEWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til
andre farlige situasjoner.
Ikke brenn batteripakken.
Denne DEWALT-laderen er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60335. Det er derfor
ikke påkrevd å bruke jordledning.
Hvis ledningen er skadet må den skiftes ut med
en spesialledning som kun er tilgjengelig gjennom
DEWALTS serviceorganisasjon.
Skjøteledningsbruk
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Spotlys
1 Bruksanvisning
• Kontroller for skader på enheten, deler eller
tilbehør som kan ha oppstått under transporten.
• Ta deg tid til å lese grundig og forstå denne
bruksanvisningen før bruk.
Beskrivelse (fig. 1, 5)
ADVARSEL: Aldri modifiser
arbeidslampen eller noen del av den.
Det kan føre til materielle skader eller
personskader.
a. Bryter
b. Hengekrok
c. Roterende hode
d. Batteripakke
e. Låseknapp for batteriet
f. Beltekrokskrue
g. Beltekrok
h. Ladeindikatorknapp (figur 5)
BRUKSOMRÅDE
Arbeidslampe DCL043 er designet for bruk som en
lyskilde.
70
Bruk ikke skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som
passer til inngangseffekten i laderen (se tekniske
spesifikasjoner). Minste lederstørrelse er 1,5 mm2;
maks. lengde er 30 m.
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
ADVARSEL: Hvis man bruker utstyret
ved lav spenning, kan det føre til at
det blir overopphetet. Hvis man bruker
svært lang forlengelseskabel, kan det
føre til at ledningen blir overopphetet.
BRUK
Montering og fjerning av
batteripakken (fig. 4)
FORSIKTIG: Pass på at lampehodet er
i AV posisjon før du setter inn batteriet,
for å unngå å skade øynene dine.
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken
er helt oppladet før bruk.
For å installere batteripakken (d) i arbeidslampens
håndtak, juster batteripakken med sporene inne i
arbeidslampens håndtak, og sett den inn i håndtaket
til batteripakken sitter fast i arbeidslampen , pass på
at det ikke sitter løst.
NORSK
For å fjerne batteripakken skal du trykke på
utløserknappen (e) og dra batteripakken ut av
arbeidslampens håndtak. Sett batteri i laderen som
beskrevet i laderavsnittet i denne bruksanvisningen.
For en liste av kompatible batteripakker og ladere,
se Tekniske data.
FORSIKTIG: Bruk kun beltekroken
eller hempen til å henge opp LEDarbeidslampen. Beltekrok og hempe er
ikke ment for å bære ekstra vekt. Ikke
heng på noe annet i tillegg til lampen, da
er det fare for at den ryker.
LADEINDIKATOR BATTERIPAKKER (FIG. 5)
FORSIKTIG: Ikke bruk beltekroken
eller hempen for å strekke deg med
eller for å holde vekten din, under noen
omstendigheter.
Noen DEWALT batteripakker inkluderer en
ladeindikator som består av tre grønne LED
som indikerer hvor mye lading som er igjen i
batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold
indikatorknappen (h). En kombinasjon av tre grønne
LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom
gjenværende lading av batteriet er under brukbar
grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades
opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av
gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen
indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og
kan variere med produktkomponentene, temperatur
og brukerens bruksområde.
Bruksanvisning
ADVARSEL: Følg alltid
sikkerhetsanvisningene og gjeldende
regler.
Bryter (fig. 1, 3)
Arbeidslampen har innstilling for høy (i) og lav (j)
stråle. Trykk bryteren (a) én gang for høy stråle, to
ganger for lav stråle og en tredje gang for å slå av
arbeidslyset.
Lavt batteriindikator
Når batteriet nærmer seg utlading, vil arbeidslampen
blinke to ganger og deretter dimme og lysstyrken
vil reduseres til under normalt nivå. Lyset vil
fortsette å blinke to ganger hvert 45 sekund helt til
batteriet er helt utladet og lyset vil slå seg helt av.
Indikasjonstiden vil variere i henhold til batteripakkens
kapasitet og lysstyrkeinstilling på lampen.
Roterende hode (fig. 1)
HEMPE (FIG. 1)
Lampen kan bæres eller henges i hempen (b). Når
den ikke er i bruk kan hempen låst ned.
BELTEKROK (FIG. 1)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, sørg for at skruen
som holder beltekroken sitter godt.
VIKTIG: Ved feste eller skifte av beltekroken (g),
bruk kun skruen (f) som leveres med. Påse at skruen
strammes godt.
Beltekroken (g) kan festes til begge sider av lampen
ved hjelp av skruen (f) som følger med, for både
venstre- og høyrehendte. Dersom kroken ikke
ønskes, kan den fjernes fra lampen.
For å flytte beltekroken, fjern skruen (f) som holder
beltekroken på plass, og sett på igjen på motsatt
side. Påse at skruen strammes godt.
VEDLIKEHOLD
Din DEWALTarbeidslampe er designet for å brukes
over lang tid med minimum vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende bruk avhenger av ordentlig stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
Det er ingen deler inne i den som brukeren kan
vedlikeholde.
Det dreiende hodet roterer i seks stillinger som
varierer fra 0 °–90 °.
Bære og henge opp lampen (fig. 1)
FORSIKTIG: Når du henger lampen
i beltekroken eller hempen, ikke rist
lampen eller objektet den henger fra.
Ikke heng lampen opp i elektriske
ledninger eller ting som ikke er godt
festet. Det kan føre til personskade eller
materielle skader.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
71
NORSK
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
INSTRUKSJONER FOR RENGJØRING AV LADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk.
Koble laderen fra nettilførselen før
rengjøring. Smuss og fett kan fjernes fra
utsiden av laderen ved hjelp av en klut
eller en myk, ikke-metallisk børste. Ikke
bruk vann eller noen rengjøringsmidler.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
72
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å
ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
Oppladbare batteripakker
Denne batteripakken med lang levetid må lades opp
når den ikke lenger i stand til å produsere tilstrekkelig
kraft til jobber som tidligere lot seg enkelt utføre.
Deponer batteripakken på miljøvennlig måte når den
har nådd slutten på sin levetid:
• La batteripakken lades ut fullstendig og fjern
den deretter fra verktøyet.
• Li-Ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til
forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon.
De innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller
avfallsbehandles korrekt.
PORTUGUÊS
HOLOFOTE LED SEM FIO
DCL043
Parabéns!
Optou por um holofote da DEWALT. Longos anos
de experiência, um desenvolvimento meticuloso dos
seus produtos e um grande espírito de inovação
são apenas alguns dos argumentos que fazem da
DEWALT um dos parceiros de maior confiança dos
utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
DCL043
18
1
Iões de lítio
IP54
0,64
Voltagem
Tipo
Tipo de bateria
Classe de protecção
Peso (sem bateria)
VCC
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
VCC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VCC
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Carregador
Voltagem de rede VCA
Tipo de bateria
Tempo de
min
25
carga aprox.
(1,3 Ah)
das baterias
55
(3,0 Ah)
Peso
kg
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
kg
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
Carregador
Voltagem de rede VCA
Tipo de bateria
Tempo de
min
60
carga aprox.
(1,3 Ah)
das baterias
140
(3,0 Ah)
Peso
kg
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
Carregador
Voltaje de la red VCA
Tipo de batería
Tempo de
min
40
carga aprox.
(1,3 Ah)
das baterias
90
(3,0 Ah)
Peso
kg
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
Fusíveis
Europa
10 amperes, tomadas
ferramentas de 230 V
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de
perigo eminente que, se não for evitada,
irá resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
73
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Regras importantes de segurança
ATENÇÃO! Quando utilizar o holofote
DCL043, devem ser sempre seguidas
precauções básicas, incluindo as
seguintes:
• NÃO olhe directamente para a fonte de
luz.
• NÃO utilize os instrumentos ópticos
para olhar directamente para a fonte
luminosa.
• NÃO aponte a luz para os olhos de outras
pessoas.
• Leia todas as instruções antes de utilizar
o holofote DCL043.
• Para reduzir o risco de ferimentos, é
necessário uma supervisão cuidada
quando utilizar o holofote perto de
crianças.
• Não toque nas peças em movimento.
• Utilize apenas os acessórios
recomendados ou vendidos pelo
fabricante.
• Não utilize o equipamento ao ar livre.
• Para reduzir o risco de choque eléctrico,
não coloque o holofote dentro de água
ou qualquer outro líquido. Não coloque
nem armazene o holofote num local onde
possa cair ou se puxado para dentro de uma
banheira ou lavatório.
• Utilize apenas o carregador fornecido
pelo fabricante.
Regras de segurança para holofotes
ATENÇÃO: Perigo de incêndio. Não
utilize o holofote perto de líquidos
inflamáveis ou ambientes com fumo ou
explosivos. As faíscas internas podem
provocar fumo, causando lesões
pessoais.
• Pode sofrer danos oculares se olhar
directamente para a luz.
• Não exponha o indicador luminoso a áreas
molhadas ou húmidas. Utilize-o apenas em
locais secos. Não permita a entrada de líquidos
no holofote. Não mergulhe o holofote dentro de
líquidos.
• Antes de utilizar a bateria, leia todas as
instruções e sinais de aviso indicados na bateria
e no aparelho que utiliza a bateria.
74
• Este aparelho não deve ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com
falta de experiência e conhecimentos, a menos
que sejam acompanhadas ou tenham recebido
formação ou instruções sobre a utilização deste
equipamento por uma pessoa responsável pela
respectiva segurança.
• As crianças devem ser vigiadas, para garantir
que não brincam com o aparelho.
ATENÇÃO: Perigo de choque. Não
permita a entrada de líquidos no
holofote. Pode ocorrer um choque
eléctrico.
• Não exponha o holofote a chuva ou neve.
• Utilize apenas uma extensão adequada que
seja necessária para utilizar o carregador
O uso de uma extensão inadequada pode
resultar num incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
• Coloque o holofote num local afastado de
fontes de calor.
• Não coloque objectos sobre o holofote
nem o coloque em cima de uma superfície
macia que possa bloquear as entradas de
ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o holofote num local afastado de
fontes de calor.
• Não utilize o holofote se tiver sofrido um
golpe brusco, se o deixar cair ou se ficar
de algum modo danificado. Leve-o para um
centro de assistência autorizado.
• Não desmonte o holofote. Leve-o para um
centro de assistência autorizado, no caso
de ser necessário assistência ou reparação.
Uma nova montagem incorrecta pode resultar
em choque eléctrico, electrocussão ou
incêndio.
• Retire a bateria antes de limpar o holofote.
• O modelo DCL043 utiliza corrente directa
(CC) através de uma bateria de 18 V
totalmente carregada. Não utilize outra
tensão.
Riscos residuais
• Os seguintes riscos são inerentes à utilização
deste equipamento:
– Pode sofrer danos oculares se olhar
directamente para a luz
– queimaduras resultantes do contacto com
uma superfície quente
PORTUGUÊS
Etiquetas no holofote
O holofote apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes
de utilizar este equipamento.
Radiação óptica perigosa.
Não olhe directamente para a
luz de funcionamento. Pode
ser prejudicial para a vista.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O Código de data, o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
Exemplo:
2014 XX XX
Ano de fabrico
de natureza condutora, tais como,
mas não limitados a, pó polido,
aparas de metal, lã de aço, alumínio
em folha ou qualquer acumulação
de partículas metálicas devem ser
mantidos afastados do compartimento
do carregador. Desligue sempre o
carregador da fonte de alimentação
quando não estiver inserida uma bateria
no respectivo compartimento. Desligue
o carregador antes de proceder à
limpeza.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores além dos especificados
neste manual. O carregador e a bateria foram
concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
• Estes carregadores foram concebidos para
apenas para carregar baterias recarregáveis
DEWALT. Quaisquer outras utilizações podem
resultar em incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
• Não exponha o carregador a chuva ou neve.
Instruções de segurança
importantes para todos os
carregadores de baterias
• Quando desligar o carregador da corrente,
puxe pela ficha e não pelo cabo. Isto
permite reduzir o risco de danos na ficha de
alimentação eléctrica e do cabo.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: Este manual
contém instruções de funcionamento e segurança
importantes para os carregadores de baterias
DCB105, DCB107 e DCB112.
• Certifique-se de que o cabo está colocado
num local onde não possa ser pisado, possa
causar tropeções ou esteja sujeito a danos
ou tensão.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e sinais de aviso indicados no
carregador, na bateria e no aparelho que utiliza
a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não
permita a entrada de líquidos no
carregador. Pode ocorrer um choque
eléctrico.
CUIDADO: perigo de queimadura.
Para reduzir o risco de lesões, carregue
apenas baterias recarregáveis DEWALT.
Os outros tipos de baterias podem
sobreaquecer e rebentar, resultando
em lesões pessoais e danos de
propriedade. Não recarregue
baterias não recarregáveis.
CUIDADO: as crianças devem ser
vigiadas, para garantir que não brincam
com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições,
quando o carregador está ligado à
fonte de alimentação, pode ocorrer
um curto-circuito causado por
material estranho. Materiais estranhos
• Não utilize uma extensão, a menos que
seja estritamente necessário. O uso de
uma extensão inadequada pode resultar num
incêndio,choque eléctrico ou electrocussão.
• Quando utilizar um carregador no exterior,
coloque-o sempre num local seco e utilize
uma extensão adequada para uso ao ar
livre. A utilização de um cabo adequado
para uso ao ar livre reduz o risco de choque
eléctrico.
• Não bloqueie as aberturas de ventilação
no carregador. As aberturas de ventilação
encontram-se na parte superior e laterais do
carregador. Coloque o carregador num local
afastado de fontes de calor.
• Não utilize o carregador se o cabo ou a
ficha estiverem danificados. Se o cabo
de alimentação ficar danificado, deve enviálo de imediato para o fabricante, agente de
assistência ou um responsável devidamente
qualificado para que possa ser substituído, de
modo a evitar qualquer situação de perigo.
75
PORTUGUÊS
• Não utilize o carregador se tiver sofrido um
golpe brusco, se o deixar cair ou se ficar
de algum modo danificado. Leve-o para um
centro de assistência autorizado.
• Não desmonte o carregador; leve-o para um
centro de assistência autorizado, no caso
de ser necessário assistência ou reparação.
Uma nova montagem incorrecta pode resultar
em choque eléctrico, electrocussão ou
incêndio.
• Desligue o carregador da tomada antes de
proceder a qualquer trabalho de limpeza.
Isto reduz o risco de choque eléctrico. A
remoção da bateria não reduz este tipo de
risco.
• NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo
tempo.
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma potência eléctrica doméstica
padrão de 230 V. Não tente utilizá-lo com
qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
Os carregadores DCB105, DCB107 e DCB112
aceitam baterias de XR iões de lítio de 10,8 V,
14,4 V e 18 V (DCB123, DCB125, DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 e DCB185).
Processo de carga
Consulte a tabela indicada abaixo para saber qual é
o estado do processo de carga da bateria.
Indicadores de carga: DCB105
a carregar
–– –– –– –– –– –– ––
totalmente carregada ––––––––––––––––––––
x
suspensão do
carregamento devido
a bateria quente/fria
––– • ––– • ––– • –––
substituir bateria
••••••••••••••
Indicadores de carga: DCB107, DCB112
a carregar
–– –– –– –– ––
totalmente carregada
––––––––––––––
suspensão do
–– –– –– –––––
carregamento devido a
bateria quente/fria*
* DCB107, DCB112: o indicador luminoso
vermelho continua a piscar, mas acendese um indicador luminoso amarelo durante
esta operação. Quando a bateria atingir a
temperatura adequada, o indicador luminoso
amarelo desliga-se e o carregador continua o
processo de carga.
Este carregador não requer ajuste e foi concebido
para uma operação tão fácil quanto possível.
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega(m)
uma bateria defeituosa. O carregador indica que
a bateria está defeituosa ao não acender-se ou
apresentando um problema na bateria ou aparece
um padrão intermitente no carregador.
Procedimento de carga (fig. 2)
NOTA: isto pode também indicar que se trata de
um problema no carregador.
1. Ligue o carregador numa tomada adequada
antes de inserir a pilha.
2. Insira a bateria (d) no carregador, certificando-se
de que fica totalmente encaixada no carregador.
O indicador luminoso vermelho (de carga) pisca
continuamente, indicando que o processo de
carga foi iniciado.
3. A conclusão do processo de carga é indicado
pelo indicador luminoso vermelho, que
permanece ligado de maneira contínua. A
bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixá-la no
carregador.
NOTA: para garantir o máximo desempenho e vida
útil das baterias de iões de lítio, carregue a bateria
totalmente antes de utilizar o produto pela primeira
vez.
76
Se o carregador indicar uma falha, leve o
carregador e a bateria um centro de assistência
autorizado para que sejam submetidos a um teste.
RETARDAÇÃO DE CALOR/FRIO
Quando o carregador detecta que uma bateria está
demasiado quente ou fria, inicia automaticamente a
retardação de calor/frio, interrompendo o processo
de carga até a bateria atingir a temperatura
adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta
função assegura a duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a cerca de metade
da taxa de uma bateria quente. A bateria irá
carregar a essa taxa mais lenta durante todo o ciclo
de carga e não recupera a taxa de carga máxima,
mesmo que a bateria aqueça.
PORTUGUÊS
APENAS BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas
com um Sistema de protecção electrónica
que protege a bateria contra sobrecarga,
sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o
Sistema de protecção electrónica for activado. Se
isto ocorrer, coloque a bateria de iões de lítio no
carregador até ficar totalmente carregada.
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifiquese de que inclui a referência do catálogo e a
voltagem.
A bateria não está totalmente carregada quando
a retira da embalagem. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança
indicadas abaixo e depois siga os procedimentos
de carga realçados.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue ou utilize baterias em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras
ou os fumos.
• Nunca force a entrada da bateria no
carregador. Nunca modifique a bateria de
modo a encaixá-la num carregador não
compatível, porque pode romper, causando
lesões pessoais graves.
• Carregue as baterias apenas em carregadores
DEWALT concebidos para o efeito.
• NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de
água ou de outros líquidos.
• Não armazene nem utilize a ferramenta e
a bateria em locais onde a temperatura
possa atingir ou exceder 40 °C (tais como
barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
• Para obter os melhores resultados, certifiquese de que a bateria está totalmente carregada
antes de a utilizar.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a
bateria, seja qual for o motivo. Se a
bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não
esmague, deixe cair nem danifique a
bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe
brusco, uma queda, atropelamento
ou danificada de algum modo (por
exemplo, perfurada por um prego,
atingida com um martelo ou pisada).
Pode ocorrer um choque eléctrico ou
electrocussão. As baterias danificadas
devem ser devolvidas ao centro de
assistência para reciclagem.
CUIDADO: quando não estiverem
a ser utilizadas, coloque as
ferramentas de lado numa
superfície estável, onde não possam
causar risco de tropeçamento
ou queda. Certas ferramentas com
baterias largas ficam em pé na bateria,
mas podem ser facilmente viradas.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (Li-Ion)
• Não incinere a bateria, mesmo se
esta estiver gravemente danificada ou
completamente esgotada. A bateria pode
explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando
as baterias de iões de lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar
em contacto com a sua pele, lave
imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar
em contacto com os seus olhos, passe-os
(abertos) por água durante 15 minutos ou até
a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por
uma mistura de carbonatos orgânicos líquidos e
sais de lítio.
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O
líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
Transporte
As pilhas da DEWALT estão em conformidade com
todas as regulamentações de expedição aplicáveis,
de acordo com os padrões jurídicos e de indústria,
que incluem as Recomendações da ONU sobre o
transporte de mercadorias perigosas; disposições
relativas a mercadorias perigosas da Associação
do Transporte Aéreo Internacional (IATA),
Regulamentações do código marítimo internacional
para o transporte de mercadorias perigosas (IMDG)
e o Acordo europeu relativo ao transporte rodoviário
internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo
77
PORTUGUÊS
com a secção 38.3 das Recomendações da ONU
no que respeita ao Transporte de Mercadorias
Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, a expedição de uma pilha
DEWALT será isenta de classificação como material
perigoso de Classe 9 inteiramente regulamentado.
Em geral, as duas instâncias que requerem a
expedição de Classe 9 são:
1. Transporte aéreo de mais de duas pilhas de
iões de lítio DEWALT se a embalagem incluir
apenas (sem ferramentas) e
2. Qualquer expedição que inclua uma pilha
de iões de lítio com classificação energética
superior a 100 watts/hora (Wh). Todas as pilhas
de iões de lítio têm a classificação de watts por
hora indicadas na embalagem.
Independentemente de uma expedição ser
considerada isenta ou totalmente regulamentada,
é da responsabilidade do expedidor consultar
as mais recentes regulamentações para a
embalagem, etiquetagem/marcação e exigências de
documentação.
O transporte das pilhas pode dar origem a um
incêndio se os terminais da pilha entrarem em
contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifiquese de que os terminais da pilha estão protegidos
e devidamente isolados de materiais que possam
entrar em contacto com eles e causar um curtocircuito.
As informações indicadas nesta secção do manual
são fornecidas de boa fé e acredita-se que são
precisas aquando da elaboração do documento. No
entanto, não é fornecida qualquer garantia, expressa
ou implícita. É da responsabilidade do comprador
garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Bateria
TIPO DE PILHA
O modelo DCL043 funciona com uma bateria de iões
de lítio XR de 18 V.
Pode utilizar as baterias DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 e DCB185. Consulte
os Dados técnicos para obter mais informações.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um
local fresco e seco, afastado da luz directa do
sol e de fontes de calor ou de frio. Para obter
o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura
ambiente quando não estiverem a ser utilizadas.
78
NOTA: as baterias de Li-Ion devem estar
totalmente carregadas quando forem
guardadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é
recomendável armazenar a bateria totalmente
carregada num local fresco, seco e afastado do
carregador para obter os melhores resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas
totalmente sem carga. É necessário recarregar a
bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Para além dos símbolos utilizados neste manual,
as etiquetas no carregador e na bateria incluem
também os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Consulte os Dados técnicos para ficar
a saber o tempo de carregamento.
Bateria a carregar.
Bateria carregada.
Bateria defeituosa.
Suspensão do carregamento devido a
bateria quente/fria.
Não toque nos contactos com objectos
condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Não exponha o equipamento à água.
Mande substituir imediatamente
quaisquer cabos danificados.
Carregue a bateria apenas com uma
temperatura ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Apenas para uso dentro de casa.
Desfaça-se da bateria de uma forma
ambientalmente responsável.
PORTUGUÊS
Carregue as baterias da DEWALT
apenas com os carregadores DEWALT
concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não
sejam as baterias específicas DEWALT
com um carregador da DEWALT pode
fazer com que rebentem ou dar origem a
situações de perigo.
Não queime a bateria.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Holofote
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 1, 5)
ATENÇÃO: Nunca modifique o
holofote ou qualquer parte do mesmo.
Tal poderia resultar em danos ou
ferimentos.
a. Interruptor
b. Gancho com laço
c. Cabeça articulada
d. Bateria
e. Patilha de libertação da bateria
f. Parafuso do gancho da correia
g. Gancho da correia
h. Botão do indicador do nível de combustível
(Fig. 5)
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
O holofote DCL043 foi concebido para utilização
como fonte de luz.
O holofote DCL043 é um aparelho profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com a ferramenta. É necessário supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) que sofram de capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de
experiência ou conhecimentos, a menos que
estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
Segurança eléctrica
O holofote foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a voltagem da
bateria corresponde à voltagem na placa sinalética.
Certifique-se também de que a voltagem do seu
carregador corresponde à voltagem da sua rede.
O carregador DEWALT tem isolamento
duplo em conformidade com a norma
EN 60335; como tal, não é necessário
um fio de terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem
de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através do serviço de
assistência da DEWALT.
Utilizar um cabo de extensão
Utilize um cabo de extensão aprovado e adequado
à entrada de energia do seu carregador (consulte os
dados técnicos). O tamanho mínimo do condutor
é de 1,5 mm2; o comprimento máximo é de 30 m.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
ATENÇÃO: utilizar o equipamento com
uma alimentação de voltagem baixa
pode fazê-lo aquecer excessivamente.
Utilizar uma extensão demasiado
longa pode fazer o cabo aquecer
excessivamente.
FUNCIONAMENTO
Instalar e retirar a bateria (fig. 4)
CUIDADO: certifique-se de que a
cabeça da lâmpada está na posição de
desligado antes de inserir a bateria para
evitar danos oculares.
NOTA: para obter os melhores resultados,
certifique-se de que a bateria está totalmente
carregada.
Para instalar a bateria (d) na pega do holofote, alinhe
a bateria com as calhas no interior do holofote e
deslize-a para dentro da pega até a bateria ficar
inserida com firmeza no holofote e certifique-se de
que não se desencaixa.
Para retirar a bateria do holofote, prima o botão
de libertação (e) e puxe com firmeza a bateria da
pega do holofote. Insira a bateria no carregador,
tal como descrito na secção sobre o carregador
neste manual. Para obter uma lista de baterias
e carregadores compatíveis, consulte Dados
técnicos.
79
PORTUGUÊS
BATERIAS PARA O INDICADOR DO NÍVEL DE
COMBUSTÍVEL (FIG. 5)
Algumas baterias DEWALT incluem um indicador de
nível de combustível, composto por três indicadores
luminosos LED verdes que indicam o nível de carga
restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível,
prima e mantenha premido o botão do indicador
do nível de combustível (h). Uma combinação dos
três indicadores luminosos LED verdes acende-se,
indicando o nível da carga restante. Se o nível da
carga na bateria for inferior ao limite utilizável, o
indicador do nível de combustível não se acende e
é necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: O indicador do nível de combustível é
apenas uma indicação da carga restante na bateria.
Não indica o funcionamento da ferramenta e está
sujeito a variações, com base nos componentes do
produto, temperatura e aplicação do utilizador final.
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
Interruptor (fig. 1, 3)
O holofote tem uma definição de feixe de elevada (i)
e baixa (j) potência. Prima o interruptor (a) uma vez
para ligar o feixe de elevada potência, duas vezes
para ligar o feixe de baixa potência e três vezes para
desligar o holofote.
Indicador de bateria fraca
Quando a bateria se aproxima do estado de
descarga total, o holofote começa a piscar
duas vezes e a intensidade diminui, reduzindo a
luminosidade do holofote abaixo do nível normal. A
luz continua a piscar duas vezes de 45 segundos
até a bateria ficar totalmente descarregada e, em
seguida, a luz apaga-se. O período de indicação
varia consoante a capacidade da bateria e a
definição de luz.
Cabeça articulada (fig. 1)
A cabeça articulada está equipada com seis
posições, que variam entre 0°–90°.
Transporte e suspensão da luz
(fig. 1)
CUIDADO: se pendurar o holofote pelo
gancho da correia ou pelo gancho com
aço, não abane a luz ou o objecto na
qual está pendurado. Não pendure o
holofote em fios sobre fios eléctricos
80
ou objectos que não estejam seguros.
Podem ocorrer lesões pessoais ou
danos de propriedade.
CUIDADO: utilize apenas o gancho
da correia ou o gancho com laço
para fixar o holofote LED. O gancho
da correia e gancho com lanço não
foram concebidos para suportar
peso adicional. Não fixe nem pendure
nenhum objecto adicional à luz, caso
contrário esta pode partir-se.
CUIDADO: não utilize o gancho da
correia ou o gancho em correia para
alcançar ou apoiar o seu peso, seja qual
for a situação.
GANCHO COM LAÇO (FIG. 1)
A lâmpada pode ser transportada ou pendurada
pelo gancho em laço (b). Quando não utilizar o
gancho em laço, deve dobrá-lo.
GANCHO DA CORREIA (FIG. 1)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
lesões graves, certifique-se de que
o parafuso que prende o gancho da
correia está fixo.
IMPORTANTE: quando montar ou substituir o
gancho da correia (g), utilize apenas o parafuso
(f) fornecido para o efeito. Certifique-se de que o
parafuso fica bem apertado.
O gancho da correia (g) pode ser montado em
qualquer lado da ferramenta utilizando apenas o
parafuso (f) fornecido, adaptado tanto para pessoas
que utilizem a mão esquerda como a direita. Se não
for necessário utilizar o gancho, pode removê-lo da
luz.
Para deslocar o gancho da correia, retire o parafuso
(f) que fixa o gancho e depois volte a montá-lo no
lado oposto. Certifique-se de que o parafuso fica
bem apertado.
MANUTENÇÃO
O holofote DEWALT foi concebida para funcionar
durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente
satisfatória depende de uma manutenção
apropriada da ferramenta e de uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
PORTUGUÊS
O carregador e a bateria não são passíveis de
reparação. O aparelho não tem peças no interior
que possam ser reparadas pelo utilizador.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca deixe entrar qualquer
líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num
líquido.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA DO CARREGADOR
ATENÇÃO: risco de choque eléctrico.
Desligue o carregador da tomada
de electricidade de CA antes de
efectuar qualquer limpeza. A sujidade
e a gordura no exterior do carregador
podem ser retiradas com um pano ou
uma escova suave não metálica. Não
utilize água nem quaisquer soluções de
limpeza.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de embalagens e
produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de matériasprimas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DEWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Em alternativa, poderá
encontrar na internet (em www.2helpU.com)
uma lista dos agentes de reparação autorizados
da DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração deve ser recarregada
quando não for capaz de fornecer alimentação
suficiente para trabalhos que eram anteriormente
realizados com facilidade. Quando a bateria chegar
ao fim da respectiva vida útil, desfaça-se da mesma
de uma forma ambientalmente responsável:
• Descarregue completamente a bateria e, em
seguida, retire-a da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis.
Entregue-as ao seu fornecedor ou coloque-as
num ecoponto. As baterias recolhidas serão
recicladas ou eliminadas correctamente.
81
SUOMI
LANGATON LED-KOHDEVALO
DCL043
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-kohdevalon. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Tekniset tiedot
kg
DCL043
18
1
Li-Ion
IP54
0,64
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Jännite
Tyyppi
Akkutyyppi
Turvaluokka
Paino (ilman akkua)
Akkupakkaus
Akkut yyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Akkupakkaus
Akku tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
Latauslaite
Verkkojännite
Akku tyyppi
Akkujen
keskimääräinen
latausaika
Paino
Latauslaite
Verkkojännite
Akku tyyppi
Akkujen
keskimääräinen
latausaika
Paino
82
VDC
VAC
min
25
(1,3 Ah:n)
55
(3,0 Ah:n)
kg
VAC
min
kg
60
(1,3 Ah:n)
140
(3,0 Ah:n)
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah:n)
70
(4,0 Ah:n)
0,49
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah:n)
185
(4,0 Ah:n)
0,29
Latauslaite
Verkkojännite
Akku tyyppi
Akkujen
keskimääräinen
latausaika
Paino
Sulakkeet
Eurooppa
VAC
min
40
(1,3 Ah:n)
90
(3,0 Ah:n)
kg
230 voltin työkalut
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah:n)
120
(4,0 Ah:n)
0,36
60
(2,0 Ah:n)
150
(5,0 Ah:n)
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
40
(2,0 Ah:n)
90
(5,0 Ah:n)
Tulipalon vaara.
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Tärkeät turvallisuusohjeet
90
(2,0 Ah:n)
240
(5,0 Ah:n)
VAROITUS! Kun käytät DCL043kohdevaloa, tavallisia varotoimia
tulee aina noudattaa, mukaan lukien
seuraavat:
• ÄLÄ katso suoraan valolähteeseen.
• ÄLÄ käytä optisia instrumentteja
katsoaksesi suoraan valonlähteeseen.
SUOMI
• ÄLÄ osoita valoa suoraan muiden silmiin.
• Lue kaikki ohjeet ennen kuin käytät
DCL043-kohdevaloa.
• otta henkilövahingot vältettäisiin,
tarkka valvonta on tarpeen kohdevaloa
käyttäessä lasten lähellä.
• Älä kosketa liikkuviin osiin.
• Käytä ainoastaan valmistajan
suosittelemia tai myymiä lisävarusteita.
• Ei saa käyttää ulkona.
• Älä aseta kohdevaloa veteen tai muuhun
nesteeseen sähköiskun välttämiseksi.
Älä aseta tai säilytä kohdevaloa paikassa,
jossa se voi pudota tai josta se voidaan vetää
ammeeseen tai pesualtaaseen.
• Käytä ainoastaan valmistajan
toimittamaa laturia.
Kohdevalojen turvallisuusohjeet
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä
käytä kohdevaloa helposti syttyvien
nesteiden lähellä tai kaasumaisessa tai
räjähdysalttiissa ympäristössä. Sisäiset
kipinät saattavat sytyttää kaasut ja
aiheuttaa henkilövahingon.
• Näkö saattaa vahingoittua, jos valoon katsotaan
suoraan.
• Älä altista valaisinta märille tai kosteille alueille.
Käytä ainoastaan kuivissa paikoissa. Älä päästä
nestettä kohdevalon sisään. Kohdevaloa ei saa
upottaa nesteisiin.
• Älä laita mitään esineitä kohdevalon päälle
tai kohdevaloa pehmeälle pinnalle, joka
saattaa tukkia ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa
liiallisen sisäisen lämmön. Aseta kohdevalo
kauas lämpölähteistä.
• Älä käytä kohdevaloa, jos siihen on
kohdistunut terävä isku, se on pudotettu
tai vahingoittunut muulla tavalla. Vie se
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Kohdevaloa ei saa purkaa. Vie se
valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jossa
se huolletaan tai korjataan. Virheellinen
kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun
tai sähkötapaturman.
• Poista akku ennen kohdevalon
puhdistamista.
• DCL043 toimii tasavirralla (DC) täyteen
ladatulla 18 V akulla. Älä käytä mitään muuta
jännitettä.
Vaarat
• Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
tätä laitetta:
– näkö voi vahingoittua, jos valoon katsotaan
suoraan
– palovammoja kuuman pinnan
koskettamisesta
Kohdevalon merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät kohdevalossa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
• Lue kaikki akun ja akkua käyttävän tuotteen
ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen akun käyttöä.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten
henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäviksi,
joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja tietämys ovat puutteelliset, ellei
heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva
henkilö valvo tai ohjaa heitä laitteen käytössä.
• Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteella.
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Älä päästä
nestettä kohdevalon sisään. Se voi
aiheuttaa sähköiskun.
• Suojaa kohdevalo vedeltä ja lumelta.
• Käytä vain asianmukaista jatkojohtoa,
joka tarvitaan laturin käyttöön. Virheellisen
jatkojohdon käyttö voi aiheuttaa tulipalon,
sähköiskun tai sähkötapaturman.
• Aseta kohdevalo kauas lämpölähteistä.
Älä katso suoraan valolähteeseen.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi, joka sisältää myös
valmistusvuoden, on painettu tuotteen koteloon.
Esimerkki:
2014 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä ohjeessa on
tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita DCB105,
DCB107 ja DCB112 -akkulatureille.
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä
käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät
ennen laturin käyttöä.
83
SUOMI
• Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut. Jos virtajohto on vahingoittunut,
valmistajan, huollon tai vastaavan pätevän
henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä nestettä laturin sisään. Se voi
aiheuttaa sähköiskun.
HUOMIO: Palovamman vaara.
Loukkaantumisriskin vähentämiseksi
lataa vain ladattavia DEWALT akkuja.
Muut akkutyypit voivat ylikuumentua
ja puhjeta ja aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja. Älä lataa akkuja,
joita ei voi ladata uudelleen.
• Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut
terävä isku, se on pudotettu tai muuten
vahingoittunut millään tavalla. Vie se
valtuutettuun huoltoon.
• Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun
huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan.
Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja
varmistaa, että he eivät leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa
kun laturi on liitetty tehosyöttöön,
vieras materiaali voi aiheuttaa laturin
oikosulun. Johtavat materiaalit kuten,
mutta ei näihin rajoittuen, hiomapöly,
metallihiukkaset, teräsvilla, alumiinifolio
tai muu metallipartikkeleiden
kasaantuma, tulee pitää poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä,
kun laturissa ei ole akkuyksikköä. Irrota
laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään
muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa
mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu
erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin
ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen.
Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
• Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun
irrotat laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää
pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen
riskiä.
• Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen
päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai
että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai
rasitusta.
• Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö
voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Kun laturia käytetään ulkotilassa, aseta se
aina kuivaan paikkaan ja käytä ulkokäyttöön
sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun
sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun
vaaraa.
• Älä tuki laturin tuuletusaikkoja. Tuuletusaukot
sijaitsevat laturin yläosassa ja sivuilla. Sijoita
laturi pois lämpölähteiden läheltä.
84
•
Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität
puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä
riskiä.
• ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia
yhteen.
• Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella
230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä
käyttää mitään muuta kuin määritettyä
jännitettä. Tämä ei koske autolaturia.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Laturit
DCB105, DCB107 ja DCB112 latureihin sopivat
10,8 V, 14,4 V ja 18 V XR litiumioniakut (DCB123,
DCB125, DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 ja DCB185).
Tämä laturi ei vaadi säätöä ja sen käyttö on
suunniteltu mahdollisimman helpoksi.
Lataaminen [kuva (fig.) 2]
1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin
laitat akun paikoilleen.
2. Aseta akku (d) laturiin ja varmista, että se on
hyvin paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen)
merkkivalo vilkkuu jatkuvasti ilmoittaen, että
latausprosessi on alkanut.
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää
palamaan jatkuvasti. Akku on täysin ladattu ja
sitä voidaan käyttää heti tai sen voi jättää laturiin.
HUOMAA: Jotta varmistat Li-Ion-akkujen
parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän
käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen
ensimmäistä käyttöä.
Latausprosessi
Katso akun lataustaso alla olevasta taulukosta.
SUOMI
Laturin merkkivalot: DCB105
lataaminen
–– –– –– –– –– –– ––
täyteen ladattu
––––––––––––––––––––
––– • ––– • ––– • –––
liian kuumaa tai
kylmää akkua ei ladata
x
vaihda akku
••••••••••••••
Laturin merkkivalot: DCB107, DCB112
lataaminen
–– –– –– –– ––
täyteen ladattu
––––––––––––––
liian kuumaa tai kylmää –– –– –– –––––
akkua ei ladata*
* DCB107, DCB112: Punainen merkkivalo
vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku
on saavuttanut oikean lämpötilan, keltainen
merkkivalo sammuu ja laturi jatkaa latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua.
Jos akku on viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi
ilmoittaa viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku
testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun.
AKUN KUUMA-/KYLMÄVIIVE
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun,
se käynnistää automaattisesti akun kuuma-/
kylmäviiveen, jolloin lataus käynnistyy vasta sitten,
kun akku on saavuttanut hyväksyttävän lämpötilan.
Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti
akun lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun
maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu puolet hitaammin lämpimään
akkuun verrattuna. Akku latautuu hitaammin koko
latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu
nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
VAIN LITIUMIONIAKUT
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen
suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu,
laita litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan
latautunut.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Pakkauksen akkua ei ole ladattu täyteen. Ennen
akun ja akkulaturin käyttämistä tulee alla olevat
turvallisuusohjeet lukea ja annettuja latausohjeita
noudattaa.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä akkua räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi
sytyttää pölyn tai höyryt.
• Älä koskaan pakota akkua laturiin.
Älä muokkaa akkuyksikköä millään
tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa
vakavan henkilökohtaisen vaurion.
• Lataa akkuyksiköt vain määritetyillä DEWALT
latureilla.
• ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin
nesteisiin.
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä
paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai
ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai
metallirakennuksissa).
• Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku on ladattu täyteen
ennen käyttöä.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata
akkuyksikköä mistään syystä. Jos
akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä
riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä.
Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon
on osunut terävä isku, joka on pudotettu
tai vahingoittunut millään tavalla (esim.
lävistetty naulalla, isketty vasaralla,
astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet
akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon
kierrätystä varten.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
aseta se vakaalle alustalle kyljelleen,
jotta se ei aiheuta putoamis- tai
kompastumisvaaraa. Kookkaalla
akulla varustetut työkalut voidaan jättää
pystyasentoon, mutta ne kaatuvat
helposti.
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
85
SUOMI
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele
heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa
silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys
lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten
orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen
seosta.
Akkuyksikkö
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
Säilytyssuositukset
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Kuljetus
DEWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien
teollisuudenalaa koskevien ja lakisääteisten
kuljetusmääräyksien vaatimukset, niihin
kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten
aineiden kansainvälisen merikuljetussäännöstön
(IMDG) määräykset sekä eurooppalainen
sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut
on testattu YK:n vaarallisen tavaran suosituksien
osion 38.3 mukaisesti koskien testausohjeita ja
testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DEWALT-akun kuljetusta ei
luokitella täysin säännöstelty luokan 9 vaaralliseksi
materiaaliksi. Luokan 9 kuljetus on yleensä tarpeen
kahdessa eri tilanteessa::
1. Useamman kuin kahden DEWALT-litiumioniakun
kuljetus lentorahdilla, kun pakkaus sisältää vain
akkuja (ei työkaluja), ja
2. Yli 100 wattitunnin (Wh) energialuokan omaavan
litiumioniakun kuljetus. Wattitunnit on merkitty
kaikkien litiumioniakkujen pakkaukseen.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus,
kuljettajien vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä
pakkausta, merkkiä/merkintää sekä dokumentaatiota
koskevista määräyksistä.
Akkujen kuljetus voi johtaa tulipaloon, jos akkunavat
pääsevät vahingossa kosketuksiin johtaviin
materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa tulee varmistaa,
että akkujen navat on suojattu ja eristetty hyvin
materiaaleista, jotka voivat päästä niihin kosketuksiin
ja aiheuttaa oikosulun.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä
uskossa ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan
luontihetkellä. Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei
kuitenkaan anneta. Ostajan vastuulla on taata, että
toiminta on soveltuvien määräyksien mukaista.
86
AKKUTYYPPI
DCL043 toimii 18 V:n XR-litiumioniakulla.
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 ja
DCB185 -akkuja voidaan käyttää. Katso lisätietoja
kohdasta Tekniset tiedot.
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku
on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa
paikassa irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin
tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Tässä käyttöohjeessa käytettävien kuvakkeiden
lisäksi latauslaitteessa ja akussa käytetään seuraavia
kuvakkeita:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä
tiedoissa.
Akkua ladataan.
Akku on ladattu.
Akku on viallinen.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
SUOMI
Käytettäväksi vain ulkona.
Toimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
Lataa DEWALT-akut ainoastaan
yhteensopivilla DEWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DEWALTakkuja ladataan DEWALT-laturilla, akut
voivat räjähtää tai aiheuttaa muita
vaaratilanteita.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
Sähköturvallisuus
Kohdevalo on tarkoitettu toimimaan vain yhdellä
jännitearvolla. Tarkista aina, että akkupakkauksen
jännite vastaa tehokilvessä annettua arvoa. Tarkista
myös, että laturin jännite vastaa verkkojännitettä.
DEWALT-laturi on kaksoiseristetty
EN 60335 -standardin mukaisesti; siksi
siinä ei tarvita maadoitusjohtoa.
Jos syöttökaapeli on vioittunut, se on vaihdettava
DEWALT-palveluorganisaation kautta saatavaan
erikoisvalmisteiseen kaapeliin.
Pakkauksen sisältö
Jatkojohdon käyttö
Pakkauksen sisältö:
Jatkojohtoa ei tule käyttää, ellei se ole aivan
välttämätöntä. Käytä hyväksyttyä jatkojohtoa,
joka soveltuu laturin syöttötehoon (katso tekniset
tiedot). Johtimen pienin sallittu koko on 1,5 mm2;
suurin sallittu pituus on 30 m.
1 kohdevalo
1 käyttöohje
• Tarkista, onko kohdevalossa, sen osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
VAROITUS: Käyttäminen liian
alhaisella jännitteellä voi aiheuttaa
ylikuumenemisen. Liian pitkä sähköjohto
voi ylikuumentua.
Kuvaus (kuva 1, 5)
VAROITUS: Älä koskaan muokkaa
kohdevaloa tai mitään sen osaa.
Muutoin voi aiheutua omaisuus- tai
henkilövahinkoja.
a. Kytkin
b. Ripustuskoukku
c. Ohjauspää
d. Akku
e. Akun vapautuspainike
f. Vyökoukun ruuvi
g. Vyökoukku
h. Tasomittarin painike (kuva 5)
KÄYTTÖTARKOITUS
DCL043-kohdevalo on suunniteltu käytettäväksi
valonlähteenä.
DCL043-kohdevalo on ammattikäyttöön tarkoitettu
laite. ÄLÄ anna lasten koskea laitteeseen.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
KÄYTTÖ
Akun asentaminen ja poistaminen
(kuva 4)
HUOMIO: Varmista, että lampun pää on
OFF-asennossa, ennen kuin laitat akun,
jotta vältät silmien loukkaantumisen.
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku on ladattu täyteen.
Asenna akku (d) kohdevalon kahvaan kohdistamalla
akku kohdevalon kahvan sisällä oleviin uriin ja
liu’uttamalla sen kahvaan, kunnes akku on hyvin
paikoillaan kohdevalossa. Varmista, että akku pysyy
paikoillaan.
Voit poistaa kohdevalon akun painamalla
vapautuspainiketta (e) ja vetämällä akun ulos
kohdevalon kahvasta. Laita se laturiin noudattamalla
käyttöohjeen laturiosion ohjeita. Luettelo
yhteensopivista akuista ja latureista on Teknisissä
tiedoissa.
TASOMITTARILLA VARUSTETUT AKUT (KUVA 5)
Joissakin DEWALT-akuissa on tasomittari, jossa
on kolme vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot
osoittavat akun jäljelle jäävän virtatason.
87
SUOMI
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä
tasomittarin painiketta (h) alhaalla. Jokin kolme
vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy
osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran
taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason
ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun
toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien,
lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan.
components, temperature and end-user application.
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
HUOMIO: Älä missään tapauksessa
käytä vyökoukkua tai ripustuskoukkua
kurottelemiseen tai oman painon
tukemiseen.
RIPUSTUSKOUKKU (KUVA 1)
Valoa voidaan kuljettaa tai se voidaan ripustaa
ripustuskoukusta (b). Kun valoa ei käytetä,
ripustuskoukku voidaan lukita alas.
VYÖKOUKKU (KUVA 1)
VAROITUS: Jotta vähennät vakavan
henkilövahingon riskiä, varmista, että
vyökoukkua kiinnittävät ruuvi on kiinni
varmasti.
Kytkin (kuva 1, 3)
TÄRKEÄÄ: Kun kiinnität tai vaihdat vyökoukkua (g),
käytä vain mukana toimitettua ruuvia (f). Kiristä ruuvi
huolellisesti.
Kohdevalossa on korkean säteen (i) ja alhaisen
säteen (j) asetukset. Paina kytkintä (a) kerran korkean
säteen saavuttamiseksi, kaksi kertaa alhaisen säteen
säilyttämiseksi ja kolmannen kerran kohdevalon
kytkemiseksi pois päältä.
Vyökoukku (g) voidaan kiinnittää työkalun molemmille
puolille käyttämällä vain mukana toimitettua ruuvia
(f) mikä mahdollistaa sekä oikea- että vasenkätisten
käyttäjien käytön. Jos koukkua ei haluta lainkaan,
sen voi irrottaa valosta.
Alhaisen akkuvirran merkkivalo
Irrota vyökoukku poistamalla ruuvi (f), joka pitää
vyökoukun paikallaan ja kokoa sitten uudelleen
vastakkaiselle puolelle. Kiristä ruuvi huolellisesti.
Kun akkuvirta on loppumaisillaan, kohdevalo vilkkuu
kaksi kertaa ja himmenee sen jälkeen. Kohdevalon
kirkkaus laskee tällöin normaalin tason alapuolelle.
Valo vilkkuu edelleen kaksi kertaa 45 sekunnin
välein, kunnes akkuvirta on loppunut kokonaan. Valo
sammuu virran loppuessa. Merkinannon aikavälit
vaihtelevat akun kapasiteetin ja valon asetuksen
mukaan.
Ohjauspää (kuva 1)
Ohjauspää pyörii ja se voidaan asettaa kuuteen eri
asentoon välillä 0°–90°.
Valon kuljettaminen ja ripustaminen
(kuva 1)
HUOMIO: Kun kohdevalo on ripustettu
vyökoukulla tai ripustuskoukulla,
älä heiluta valoa tai kohdetta, josta
se riippuu. Älä ripusta kohdevaloa
sähköjohdosta tai muusta osasta, joka ei
ole varma. Se voi aiheuttaa henkilö- tai
omaisuusvahingon.
HUOMIO: Käytä vyökoukkua tai
ripustuskoukkua vain LED-kohdevalon
ripustamiseen. Vyökoukkua ja
ripustuskoukkua ei ole tarkoitettu
tukemaan lisäpainoa. Älä kiinnitä tai
ripusta valaisimeen mitään ylimääräistä
tai valaisin voi hajota.
88
KUNNOSSAPITO
DEWALT-kohdevalo on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota akku ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa. Sisällä ei ole
mitään huollettavia osia.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
SUOMI
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
LATAUSLAITTEEN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Irrota
pistoke sähköpistorasiasta ennen
puhdistamista. Voit poistaa lian ja
rasvan latauslaitteen ulkopinnasta
pyyhkimällä kankaalla tai harjaamalla
pehmeällä muulla kuin metallista
valmistetulla harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita.
Lisävarusteet
Ladattava akku
Jos akun teho heikkenee, se on ladattava. Kun
akku on tullut elinkaarensa päähän, toimita se
kierrätykseen ympäristöystävällisellä tavalla.
• Käytä laitetta, kunnes akku tyhjenee. Irrota akku
laitteesta.
• Li-Ion-akut ovat kierrätettäviä. Vie
ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALThuoltokorjaamon tiedot ottamalla yhteyden
lähimpään DEWALT-toimipisteeseen. Yhteystiedot
ovat tässä käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä
palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU.
com.
89
SVENSKA
SLADDLÖS LED-STRÅLKASTARE
DCL043
Gratulerar!
Du har valt en DEWALT strålkastare. År av
erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation
gör DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Batterityp
Skyddsklass
Vikt (utan batteripaket)
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
VDC
Ah
kg
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
90
25
(1,3 Ah)
55
(3,0 Ah)
kg
kg
60
(1,3 Ah)
140
(3,0 Ah)
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
Säkringar
Europa
10 Ampere, starkström
230 Volt verktyg
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
Laddare
Elnätets spänning VAC
Batterityp
Ungefärlig
min
laddningstid
för batteripaket
Vikt
kg
DCL043
18
1
Li-jon
IP54
0,64
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
Laddare
Elnätets spänning VAC
Batterityp
Ungefärlig
min
laddningstid
för batteripaket
Vikt
VDC
Laddare
Elnätets spänning VAC
Tipo de batería
Ungefärlig
min
40
carga de los
(1,3 Ah)
för batteripaket
90
(3,0 Ah)
Vikt
kg
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
Ytterligare säkerhetsregler
VARNING! När du använder DCL043
strålkastare bör grundläggande
försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive
följande:
SVENSKA
• SE INTE direkt in i ljuskällan.
• Använd INTE optiska instrument för att
titta direkt in i lampkällan.
• PEKA INTE med lampan mot andra
personers ögon.
• Läs alla instruktioner innan du använder
DCL043 strålkastare.
• För att minska risken för skador är det
nödvändigt att strålkastaren hålls under
noga uppsikt när den används i närheten
av barn.
• Vidrör inte rörliga delar.
• Använd endast en riktig förlängningssladd
som behövs för att driva laddaren.
Användning av en olämplig förlängningssladd
kan resultera i risk för brand, elektriska stötar
eller död av elektrisk ström.
• Placera strålkastaren undan från alla heta källor.
• Placera inga föremål ovanpå strålkastaren
eller placera inte strålkastaren ett mjukt
underlag eftersom det kan blockera
ventilationsöppningarna vilket kan resultera
i intern överhettning. Placera strålkastaren
undan från alla heta källor.
• Använd inte utomhus.
• Använd inte strålkastaren om den utsatts
för skarpa stötar, tappats eller skadats på
annat sätt. Lämna den hos ett auktoriserat
servicecenter.
• För att minska risken för elektriska stötar,
placera inte strålkastaren i vatten eller
annan vätska. Placera inte eller förvara
strålkastaren där den kan falla eller knuffas
ned i ett badkar eller diskho.
• Demontera inte strålkastaren. Ta den till ett
auktoriserat servicecenter när service eller
reparation behövs. Felaktig montering kan
resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall via
elektricitet eller brand.
• Använd endast laddaren som medföljer
från tillverkaren.
• Ta bort batteriet innan du försöker rengöra
strålkastaren.
• Använd endast tillbehör som
rekommenderas eller säljs av tillverkaren.
Säkerhetsregler för strålkastare
VARNING: Brandfara. Du ska inte
använda strålkastaren i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
Gnistor kan orsaka brand och därmed
personskador.
• Synen kan försämras när man tittar direkt in i
ljuset.
• Använd inte belysningen i våta eller fuktiga
utrymmen. Använd endast i torra utrymmen. Låt
ingen vätska komma in i strålkastaren. Sänk inte
ned strålkastaren i någon vätska.
• Innan batteriet används läs igenom alla
instruktioner och varningar om batteripaketet
och produkten för användning av batteripaketet.
• Denna apparat är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida inte
de är under uppsikt eller fått instruktioner om
användning av apparaten av en person som är
ansvarig för deras säkerhet.
• Barn bör övervakas för att garantera att de inte
leker med apparaten.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen
vätska komma in i strålkastaren. Det kan
resultera i elektriska stötar.
• DCL043 arbetar med likström (DC) via ett
fulladdat 18 V batteripaket. Använd ingen
annan spänning.
Inneboende risker
• Följande risker är naturligt förekommande vid
användningen av detta redskap:
– Nedsatt syn när man tittar direkt in i ljuset
– Brännskador vid kontakt med heta ytor
Etiketter på strålkastare
Följande bildikoner visas på strålkastaren:
Läs instruktionshandbok före användning.
Riskabel optisk strålning.
Stirra inte in i arbetslampan.
Kan vara skadligt för ögonen.
DATUMKODPLACERING
Datumkoden som också inkluderar tillverkningsår
finns tryckt i kåpan.
• Utsätt inte strålkastaren för regn eller snö.
91
SVENSKA
Exempel:
2014 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual
innehåller viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för
DCB105, DCB107 och DCB112 batteriladdare.
• Innan laddaren används läs igenom alla
instruktioner och varningar om laddaren,
batteripaket och produkten för användning av
batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen
vätska komma in i laddaren. Det kan
resultera i elektriska stötar.
VARNING: Risk för brännskador. För att
minska risken för skador ladda endast
DEWALT laddningsbara batteripaket.
Andra typer av batterier kan överhettas
och brista vilket kan resultera i
personskador och egendomsskador.
Ladda inte icke-laddningsbara batterier.
• Använd inte förlängningssladd såvida inte
det är absolut nödvändigt. Användning av en
olämplig förlängningssladd kan resultera i risk
för brand. elektriska stötar eller död av elektrisk
ström.
• När en laddare hanteras utomhus, gör
detta alltid på en torr plats och använd
en förlängningssladd som är avsedd för
utomhusbruk. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken
för elektrisk stöt.
• Blockera inte ventilationsöppningarna
på laddaren. Ventilationsöppningarna
är placerade ovanpå och på sidorna av
laddaren. Placera laddaren undan från alla heta
källor.
• Använd inte laddaren med skadad sladd
eller kontakt. Om strömsladden skadas måste
den bytas omedelbart at tillverkaren, dess
serviceombud eller liknande kvalificerad person
för att förhindra alla faror.
SE UPP: Barn bör övervakas för
att garantera att de inte leker med
apparaten.
• Använd inte laddaren om den utsatts för
skarpa stötar, tappats eller skadats på annat
sätt. Ta den till ett auktoriserat servicecenter.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden
när laddaren är inkopplad i eluttaget
kan den kortslutas av främmande
föremål. Främmande föremål som är
ledande såsom, men inte begränsat
till, slipdamm, metallspån, stålull,
aluminiumfolie eller ansamling av
metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån
laddaren från eluttaget när det inte finns
något batteripaket i hålrummet. Koppla
ifrån laddaren vid rengöring.
• Demontera inte laddaren, ta den till ett
auktoriserat servicecenter när service eller
reparation behövs. Felaktig montering kan
resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall via
elektricitet eller brand.
• Försk INTE att ladda batteripaketet med
någon annan laddare än den som tas upp i
denna manual. Laddaren och batteripaketet är
speciellt konstruerade att fungera tillsammans.
• Dessa laddaren är inte avsedda att
användas för annat än laddning av DEWALT
laddningsbara batterier. All annan användning
kan resultera i barndrisk, elektriska stötar eller
död med elektrisk ström.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra i själva kontakten och inte i sladden när
laddaren kopplas ur. Detta kommer att minska
risken för skador på den elektriska kontakten
och sladden.
92
• Se till att sladden placeras så att ingen går
på den, snubblar på den eller att det på
annat sätt riskerar att skadas eller påfrestas.
• Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den
regörs. Detta kommer att minska risken för
elektriska stötar. Borttagning av batteripaketet
kommer inte att minska risken.
• Försök ALDRIG att ansluta två laddare
tillsammans.
• Laddaren är konstruerad för att arbeta med
standard 230V hushållsström. Försök inte att
använda någon annan spänning. Detta gäller
inte för billaddaren.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DCB105, DCB107 och DCB112 laddarna
accepterar 10,8 V, 14,4 V och 18 V XR li-jon
(DCB123, DCB125, DCB127, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 och
DCB185) batteripaket.
SVENSKA
Dessa laddare kräver inga inställningar och är
skapade för att vara så enkla som möjligt att
hantera.
Laddningsprocedur (fig. 2)
1. Koppla in laddaren i lämpligt uttag innan
batteripaketet sätts i.
2. Sätt i batteripaketet (d) i laddaren, se till att
paketet är helt isatt i laddaren. Den röda (laddar)
lampan börjar blinka kontinuerligt för att indikera
att laddningsprocessen har startat.
3. Det går att se när laddningen är klar genom
att en röd lampa lyser kontinuerligt. Batteriet är
fulladdat och kan nu användas eller lämnas i
laddaren.
OBS: För att garantera maximal prestanda och
livslängd för Li-jon- batterier bör batteriet laddas fullt
innan första användning.
Laddning
Se nedanstående tabell angående batteriets
laddningsstatus.
Laddningsindikatorer: DCB105
laddar
–– –– –– –– –– –– ––
helt uppladdat
––––––––––––––––––––
het/kall paketfördröjning ––– • ––– • ––– • –––
x
byt ut batteripaketet
••••••••••••••
Laddningsindikatorer: DCB107, DCB112
laddar
helt uppladdat
–– –– –– –– ––
––––––––––––––
het/kall paketfördröjning* –– –– –– –––––
* DCB107, DCB112: Den röda lampan fortsätter
att blinka, men en gul indikatorlampa kommer
att lysa under denna operation. När batteriet
har nått lämplig temperatur kommer den gula
lampan att slockna och laddaren återupptar
laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte
att ladda ett felaktigt batteri. Laddaren kommer
att indikera ett felaktigt batteri genom att vägra
att tända eller genom att visa blinkmönster för
problembatteri eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är
problem med en laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa
laddaren och batteripaketet hos ett auktoriserat
servicecenter.
VARM/KALL FÖRDRÖJNING
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett
eller för kallt, kommer den automatiskt att starta en
varm/kall fördröjning och avbryta laddningen tills
batteriet har nått en lämplig temperatur. Laddaren
växlar sedan automatiskt till laddningsläge. Denna
funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteri kommer att ladda med ungefär
halva hastigheten mot ett varmt batteri. Batteriet
kommer att laddas med en lägre hastighet genom
hela laddningscykeln och kommer inte att återgå till
maximal laddningshastighet även om batteriet blir
varmt.
ENDAST LITIUM-JON-BATTERI
XR Li-jon-verktyg är konstruerade med ett
elektroniskt skyddssystem som kommer att skydda
batteriet mot överladdning, överhettning eller kraftig
urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om
det elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om
detta sker placera Li-jon-batteriet i laddaren tills det
är fulladdat.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte fulladdat direkt från kartongen.
Innan batteripaketet och laddaren används, läs
igenom säkerhetsinstruktionena nedan och följ
laddningsproceduren som anges.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda inte eller använd batteripaketet i
explosiv atmosfär, såsom i närheten av
brännbara vätskor, gaser eller damm.
Isättning och borttagning av batteripaketet från
laddaren kan antända dammet eller ångorna.
• Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren.
Modifiera inte batteripaketet på något
sätt så att det passar i en icke-kompatibel
laddare då batteripaketet kan brista och
orsaka allvarliga personskador.
• Ladda endast batteripaketet i därför avsedd
DEWALT laddare.
• Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan
vätska.
• Förvara inte eller använd verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
kan nå upptill eller överstiga 40 °C (såsom
utomhusskjul eller metallbyggnader under
sommaren).
• För bästa resultat se till att batteripaketet är
fulladdat innan det används.
93
SVENSKA
VARNING: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets hölja spricker eller är
skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa
inte, tappa eller skada batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket som fått
en kraftig stöt, tappats, körts över
eller skadats på något annat sätt (t.ex.
genomborrad av en spik, träffad av en
hammare, klivits på). Det kan resultera
i elektriska stötar eller dödsfall av
elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för
återvinning.
SE UPP! När det inte används,
placera verktyget på sin sida, på
en stadig yta, där det inte kommer
att orsaka fara för snavande eller
fallande. Vissa verktyg med stora
batteripaket kommer att stå upprätt på
batteripaketet, men kan lätt slås omkull.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(LI-JON)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt
med huden, tvätta omedelbart området
med mild tvål och vatten. Om batterivätskan
kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills
irritationen upphör. Om medicinsk omsorg
behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och
litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll
frisk luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk
vård.
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
Transport
DEWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga
regler för transport av farligt gods som stipuleras
av industrin och rättsliga normer, vilket omfattar
FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations
(IATA) regelverk vid transport av farligt gods, de
internationella föreskrifterna om transport av
farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av
94
farligt gods på väg (ADR). Litiumjon -celler och
-batterier har klassificerats enligt testresultaten och
de fastställda kriterierna i delavsnitt 38.3 i FN:s
testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta instanser kommer transporten av ett
DEWALT batteripaket att undantas från klassificering
som helt reglerad försändelse av klass 9 farligt
gods. I allmänhet insisterar man i följande två fall på
transport enligt klass 9:
1. Flygtransport av över två DEWALT
litiumjonbatteripaket, när paketet innehåller
endast batteripaket (inga verktyg) och
2. Alla försändelser som innehåller
litiumjonbatterier med en kapacitet på över
100 watt-timmar (Wh). Alla litiumjonbatterier
har kapaciteten i watt-timmar angiven på
batteripaketet.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som
undantagen eller helt reglerad, är det avsändaren
som har ansvaret för att de aktuella bestämmelserna
gällande förpackning, etikettering/märkning och
dokumentation uppfylls.
Transport av batterier kan leda till eldsvåda om
batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt med
ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från
material som eventuellt kan komma i kontakt med
dem och orsaka kortslutning.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken
är given enligt bästa vetande och har ansetts vara
korrekt vid tidpunkten som dokumentet skrevs. Trots
det ges ingen uttrycklig eller underförstådd garanti.
Det är på köparens eget ansvar att de åtgärder som
vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Batteripaket
BATTERITYP
DCL043 fungerar med ett 18 volts XR Li-jon-batteri.
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
och DCB185 batteripaket kan användas. Se
Tekniska data för mer information.
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att
förvara ett fulladdata batteripaket på en kall och
torr plats utan laddare för optimalt resultat.
SVENSKA
OBSERVERA: Batteripaket bör inte förvaras helt
urladdade. Batteripaketet behöver laddas innan det
används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Som tillägg till de piktografier som används i
denna handbok visar etiketterna på laddaren och
batteripaketet följande piktografier:
Läs instruktionshandbok före
användning.
Se Tekniska data angående
laddningstid.
Batteriladdning.
Batteriet laddat.
Förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Strålkastare
1 Bruksanvisning
• Kontrollera om strålkastaren, delar eller tillbehör
fått skador som kan tänkas ha uppstått under
transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa igenom och förstå
denna bruksanvisning innan den tas i bruk.
Beskrivning (fig. 1, 5)
VARNING: Modifiera aldrig strålkastaren
eller någon del av den. Skada eller
personskada kan uppstå.
a. Strömbrytare
b. Upphängningsögla
c. Ledad överdel
d. Batteripaket
Batteriet defekt.
Het/kall paketfördröjning.
Stick inte in ledande föremål.
e. Batterilåsknapp
f. Bälteskrokskruv
g. Bälteskrok
h. Laddningsmätarknapp (Fig. 5)
AVSEDD ANVÄNDNING
Ladda inte skadade batteripaket.
Utsätt inte för vatten.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart
byts ut.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Endast för användning inomhus
Kassera batteripaketet med vederbörlig
hänsyn till miljön.
Ladda endast DEWALT batteripaket med
avsedda DEWALT laddare. Laddning av
batteripaket med andra än de avsedda
DEWALT batterierna med en DEWALT
laddare kan göra att de brister eller så
kan det leda till farliga situationer.
Bränn inte batteripaketet.
DCL043 strålkastare är utformad för att använda
som en ljuskälla.
DCL043 strålkastare är en professionell apparat.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Övervakning krävs när oerfarna användare använder
detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
Elsäkerhet
Strålkastaren har konstruerats för endast en
spänning. Kontrollera alltid att batteripaketets
spänning motsvarar spänningen på märkplåten.
Försäkra dig också om att laddarens spänning
motsvarar elnätets spänning.
Din DEWALT-laddare är dubbelisolerad
i enlighet med standard EN 60335 och
behöver därför inte en jordad sladd.
Om elsladden är skadad, måste den bytas ut
mot en specialgjord sladd, som finns att få från
DEWALTS serviceorganisation.
95
SVENSKA
Användning av förlängningssladd
Använd en godkänd förlängningssladd som
är lämpad laddarens elintag (se tekniska
upplysningar). Minimum ledningsstorlek är
1,5 mm2; maximal längd är 30 m.
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden
fullständigt.
VARNING! Att använda utrustningen
vid låg spänning kan göra att den
överhettas. Att använda en alltför lång
förlängningssladd kan göra att sladden
överhettas.
ANVÄNDNING
Montering och borttagning av batteri
(fig. 4)
VARNING: Se till att lamphuvudet är i
avstängt läge innan du sätter i batteriet
för att undvika att skada ögonen.
NOTERA: För bästa resultat se till att batteriet är
fulladdat.
För att installera batteripaketet (d) i
strålkastarhandtaget, rikta in batteripaketet mot
skenorna inuti strålkastarhandtaget och skjut in det i
handtaget tills batteripaketet sitter fast i strålkastaren
och se till att det inte lossnar.
För att ta bort batteripaketet från strålkastaren,
tryck på låsknappen (e) och dra med ett fast
grepp batteripaketet ut ur strålkastarhandtaget.
Sätt i det i laddaren på det sätt som det beskrivs i
laddningsavsnittet i denna manual. För en lista över
kompatibla batterier och laddare, se Tekniska data.
BRÄNSLEMÄTARE BATTERIPAKET (FIG. 5)
Vissa DEWALT batteripaket inkluderar en
bränslemätare vilket består av tre gröna LED-lampor
som indikerar laddningsnivån som finns kvar i
batteripaketet.
För att aktivera bränslemätaren, tryck in och håll
kvar bränslemätarknappen (h). En kombination
av de tre LED-lamporna kommer att lysa för att
ange kvarvarande laddningsnivå. När laddningen i
batteriet är under den användbara gränsen kommer
inte bränslemätaren att lysa och batteriet behöver
laddas.
OBSERVERA: Bränslemätaren är endast
en indikering på laddning som finns kvar i
batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat på
produktkomponenter, temperatur och
slutanvändarens användning.
96
Bruksanvisning
VARNING: Följ alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
Strömbrytare (fig. 1, 3)
Strålkastaren har en inställning för hög (i) och låg (j)
ljusstråle. Tryck på strömbrytaren (a) en gång för hög
ljusstråle, två gånger för låg ljusstråle och en tredje
gång för att stänga av strålkastaren.
Indikator lågt batteri
När batteriet närmar sig fullständig urladdning
kommer strålkastaren att blinka två gånger och
sedan mattas av och sänka ljusstyrkan hos
strålkastaren under den normala nivån. Ljuset
kommer att fortsätta att blinka var 45 sekund tills
batteriet är helt urladdat då strålkastaren kommer
att stängas av. Indikeringstiden kommer att
variera beroende på batteripaketets kapacitet och
ljusinställningen.
Ledad överdel (fig. 1)
Den ledade överdelen roterar i sex positioner från
0°–90°.
Bära och hänga upp lampan (fig. 1)
SE UPP: När strålkastaren hänger i
bälteskroken eller i upphängningsöglan
får inte lampan eller det som den
hänger i skakas. Häng inte strålkastaren
i elledningar eller något som inte är
säkert. Det kan leda till personskador
eller skador på egendom.
SE UPP: Använd endast bälteskroken
eller upphängningsöglan för att hänga
LED-strålkastaren. Bälteskroken och
upphängningsöglan är inte avsedda för
att bära ytterligare vikt. Fäst eller häng
inte upp något annat på lampan då det
finns risk för att den går sönder eller
faller ner.
SE UPP: Använd inte bälteskroken eller
upphängningsöglan för att nå något
med eller som stöd för din egen vikt i
någon situation.
UPPHÄNGNINGSÖGLA (FIG. 1)
Lampan kan bäras eller hängas upp i
upphängningsöglan (b). När den inte används kan
öglan låsas ned.
SVENSKA
BÄLTESKROK (FIG. 1)
VARNING: För att minska risken för
allvarliga personskador se till att skruven
som håller bälteskroken sitter fast.
VIKTIGT: Vid montering eller byte av bälteskroken
(g) använd endast den skruv (f) som medföljer. Se till
att skruven dras åt ordentligt.
Bälteskroken (g) kan monteras på båda sidorna
av lampan med endast den medföljande skruven
(f) för att anpassas för höger- eller vänsterhänta
personer. Om kroken inte önskas kan den tas bort
från lampan.
För att ta bort bälteskroken, ta bort skruven (f) som
håller bälteskroken på plats och montera den sedan
på motsatt sida. Se till att skruven dras åt ordentligt.
UNDERHÅLL
Din DEWALT strålkastare är konstruerad för att
arbeta under lång tid med minimalt underhåll.
Varaktig och tillfredsställande drift är beroende av
noggrann skötsel och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara. Det
finns inga servicebara delar på insidan.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget; sänk
aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
RENGÖRINGSINSTRUKTIONER FÖR LADDARE
VARNING: Fara för stöt. Koppla bort
laddaren från växelströmsuttaget före
rengöring. Smuts och fett kan avlägsnas
från laddarens exteriör genom att
använda en trasa eller en mjuk ickemetallisk borste. Använd inte vatten eller
några rengöringslösningar.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från
DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DEWALT på den adress
97
SVENSKA
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DEWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
Uppladdningsbart batteripaket
Detta batteripaket för långvarigt bruk måste laddas
upp när det inte åstadkommer tillräcklig effekt på
arbetsmoment som det lätt kunde klara tidigare. Vid
slutet av dess tekniska livslängd, kassera det med
vederbörlig hänsyn till vår miljö:
• Kör slut på batteripaketet helt och hållet, och ta
därefter ut det ur verktyget.
• Li-jon celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en
återvinningsstation. De insamlade batteripaketen
kommer att återvinnas eller avyttras korrekt.
98
TÜRKÇE
KABLOSUZ LED SPOTIŞIK
DCL043
Tebrikler!
Bir DEWALT spot ışık seçtiniz. Uzun süreli
deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
DCL043
Voltaj
1
Akü tipi
Koruma sınıfı
Akü
DCB180
DCB181
DCB182
0,64
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Voltaj
VDC
18
18
18
Kapasite
Ah
3,0
1,5
4,0
Ağırlık
kg
0,64
0,35
0,61
DCB183
DCB184
DCB185
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Voltaj
VDC
18
18
18
Kapasite
Ah
2,0
5,.0
1,3
Ağırlık
kg
0,40
0,62
0,35
Ana şebeke voltajı
VAC
Şarj Cihazı
DCB105
Akü tipi
230 V
Li-Ion
min
Ağırlık
kg
25
(1,3 Ah)
55
(3,0 Ah)
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
DCB107
VAC
Akü tipi
min
Ağırlık
kg
kg
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
0,36
60
(1,3 Ah)
140
(3,0 Ah)
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
230 V
Li-Ion
Bataryaların
yaklaşık şarj
olma süreleri
Ağırlık
40
(1,3 Ah)
90
(3,0 Ah)
Yangın riskini belirtir.
0,49
Şarj Cihazı
Ana şebeke voltajı
min
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
kg
Bataryaların
yaklaşık şarj
olma süreleri
230 V
Li-Ion
Bataryaların
yaklaşık şarj
olma süreleri
Avrupa
Ağırlık (akü hariç)
Akü tipi
Akü tipi
Sigortalar
Li-Ion
IP54
Akü
DCB112
VAC
18
VDC
Tip
Akü tipi
Şarj Cihazı
Ana şebeke voltajı
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
Önemli Güvenlik Önlemleri
UYARI! DCL043 spot ışığı kullanırken,
başta aşağıdakiler olmak üzere temel
tedbirler her zaman alınmalıdır:
• Doğrudan ışık kaynağına BAKMAYIN.
99
TÜRKÇE
• Işık kaynağına doğrudan bakmak için
optik cihazlar KULLANMAYIN.
• Işığı diğer insanların gözlerine TUTMAYIN.
• DCL043 spot ışığı kullanmadan önce tüm
talimatları okuyun.
• Yaralanma riskini azaltmak için spot
ışık çocukların yakınında kullanılırken
yakından takip edilmesi gereklidir.
• Hareketli parçalarla temas etmeyin.
• Yalnızca imalatçının önerdiği veya sattığı
aksesuarları kullanın.
• Açık alanda kullanmayın.
• Elektrik çarpması riskini azaltmak için
spot ışığı suya veya başka bir sıvıya
koymayın. Spot ışığı düşebileceği veya
küvet ya da lavaboya çekilebileceği şekilde
yerleştirmeyin.
• Yalnızca orijinal şarj cihazını kullanın.
Spot Işıklar için Güvenlik
Önlemleri
•
•
•
•
•
•
•
100
UYARI: Yangın tehlikesi. Spot ışığı,
yanıcı sıvılar, gazlı veya patlayıcı
ortamlar yakınında kullanmayın.
İç kıvılcımlar dumanı tutuşturup
yaralanmalara neden olabilir.
Doğrudan ışığa bakıldığında, görme
bozuklukları yaşanabilir.
Islak veya nemli ortamlara maruz bırakmayın.
Yalnızca kuru yerlerde kullanın. Spot ışığın
içine sıvı kaçmasına izin vermeyin. Spot ışığı
herhangi bir sıvıya batırmayın.
Bataryayı kullanmadan önce bataryanın
ve bataryayı kullanan ürünün üzerindeki
talimatları ve uyarıcı işaretleri okuyun.
Cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişi
gözetiminde cihazın kullanımı hakkında
bilgi verilmeksizin, sınırlı fiziksel (çocuklar
dahil), duyusal veya zihinsel kapasiteli veya
deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından
kullanılmamalıdır.
Cihazla oynamadıklarından emin olmak için
çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Spot ışığın içine sıvı kaçmasına izin
vermeyin. Elektrik çarpmasına neden
olabilir.
Spot ışığı yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
Sadece, şarj cihazını çalıştırmak için gerekli
olan uygun bir uzatma kablosu kullanın.
•
•
•
•
•
•
Yanlış uzatma kablosu kullanımı yangın veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Spot ışığı herhangi bir ısı kaynağından
uzaktaki bir yere koyun.
Spot ışığın üzerine herhangi bir eşya
koymayın veya şarj cihazını havalandırma
deliklerini kapatıp aşırı iç sıcaklığa
neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin.
Spot ışık sert bir darbe aldıysa, düştüyse
veya herhangi bir şekilde hasar gördüyse
çalıştırmayın. Yetkili servise götürün.
Spot ışığın içini açmayın. Şervis veya
onarım gerektiğinde yetkili bir servis
merkezine götürün. Yanlış yeniden takma
elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Spot ışığı temizlemeden önce bataryayı
çıkarın.
DCL043 doğrudan akım (DC) ile, tam olarak
şarj edilmiş bir 18V batarya aracılığıyla
çalışır. Başka voltaj kullanmayın.
Kalan riskler
• Aşağıdaki riskler bu cihazı kullanmanın
özünde mevcuttur:
– ışığa bakıldığında görme bozukluğu
– sıcak yüzeye temas edilmesi nedeniyle
yanıklar
Spot Işığın Etiketleri
Spot ışık üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Tehlikeli optik ışıma.
Çalışan lambaya bakmayın.
Gözleriniz için zararlı olabilir.
TARİH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu gövde yüzeyine
basılıdır.
Örnek:
2014 XX XX
İmalat Yılı
TÜRKÇE
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz, DCB105,
DCB107 ve DCB112 şarj cihazlarıyla ilgili önemli
güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının,
akünün ve üründe kullanılan akünün
üzerindeki talimatları ve uyarıcı işaretleri
okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Şarj cihazının içine sıvı kaçmasına izin
vermeyin. Elektrik çarpmasına neden
olabilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, yalnızca DEWALT
şarjlı akü takımlarını şarj edin. Diğer tip
aküler aşırı ısınabilir ve yaralanmalara
veya maddi hasara neden olabilecek
şekilde patlayabilir. Yeniden şarj
edilemeyen aküleri şarj etmeyin.
DİKKAT: Cihazla oynamadıklarından
emin olmak için çocuklar gözetim
altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı
güç kaynağına takılıyken, yabancı
maddeler tarafından kısa devre
yapılabilir. Bunlarla sınırlı olmamak
kaydıyla iletken nitelikteki taşlama tozu,
metal yongalar, çelik yünü, alüminyum
folyo veya metal parçacık birikimi
gibi yabancı maddeler şarj cihazının
yuvalarından uzak tutulmalıdır. Yuvada
akü yokken şarj cihazını daima güç
kaynağından çıkarın. Şarj cihazının
fişini temizlemeden önce çıkarın.
• Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından
başka cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN.
Şarj cihazı ve akü özellikle birlikte çalışacak
şekilde tasarlanmıştır.
• Bu şarj cihazları DEWALT şarjlı akülerini
şarj etmekten başka kullanımlar için
tasarlanmamıştır. Başka kullanımlar yangın
veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
• Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
• Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan
değil fişten tutarak çekin. Bu, elektrik fişine
ve kablosuna hasar verilmesi riskini azaltır.
• Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara
ve gerginliğe maruz kalmayacak şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
• Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu
kullanımı yangın veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
• Şarj cihazını açık ortamlarda çalıştırırken
her zaman kuru bir mekan sağlayın ve
açık havada kullanmaya uygun bir uzatma
kablosu kullanın. Açık havada kullanıma
uygun bir kablonun kullanılması elektrik
çarpması riskini azaltır.
• Şarj cihazı üzerindeki havalandırma
yuvalarını tıkamayın. Havalandırma yuvaları
şarj cihazının üst ve yan kısımlarına
yerleştirilmiştir. Şarj cihazını herhangi bir ısı
kaynağından uzaktaki bir yere koyun.
• Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle
çalıştırmayın. Güç kablosunun hasar
görmesi halinde, kablo herhangi bir tehlikenin
önlenmesi için üretici, servis temsilcisi veya
benzer yetkili bir kişi tarafından derhal
değiştirilmelidir.
• Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa,
düştüyse veya herhangi bir şekilde hasar
gördüyse çalıştırmayın. Yetkili bir servis
merkezine götürün.
• Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım
gerektiğinde yetkili bir servis merkezine
götürün. Yanlış yeniden takma elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
• Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan
önce şarj cihazının fişini prizden çekin.
Bu, elektrik çarpması riskini azaltır. Aküyü
çıkarmak bu riski azaltmaz.
• ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya
çalışmayın.
• Şarj cihazı standart 230 V mesken elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Cihazı başka bir voltajla kullanmaya
çalışmayın. Bu araba şarj cihazı için geçerli
değildir.
TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj Cihazları
DCB105, DCB107 ve DCB112 şarj aletleri 10,8 V,
14,4 V ve 18 V XR Li-Ion (DCB123, DCB125,
DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 ve DCB185) bataryalarla
uyumludur.
Bu şarj cihazının ayara ihtiyacı yoktur
ve olabildiğince kolay çalıştırılmak üzere
tasarlanmıştır.
101
TÜRKÇE
Batarya Şarj Prosedürü
[şek. (fig.) 2]
1. Bataryayı takmadan önce şarj cihazını uygun
prize takın.
2. Akü (d) takımını şarj cihazına takın, paketin
şarj cihazına tamamen oturduğundan emin
olun. Sürekli yanıp sönen kırmızı (şarj) ışık,
şarj işleminin başladığını gösterir.
3. Şarjın tamamlandığı, kırmızı ışığın sürekli
yanmasıyla belirtilir. Batarya tam olarak şarj
edildikten sonra hemen kullanılabilir veya şarj
cihazındaq bırakılabilir.
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum
performans almak ve bataryaların kullanım ömrünü
uzatmak için, kullanmadan önce tam olarak şarj
edin.
Şarj İşlemi
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki tablolara
bakın.
Şarj göstergeleri: DCB105
x
şarj oluyor
–– –– –– –– –– –– ––
tamamen şarj
oldu
––––––––––––––––––––
sıcak/soğuk akü
gecikmesi
––– • ––– • ––– • –––
arızalı akü,
değiştirin
••••••••••••••
Şarj göstergeleri: DCB107, DCB112
şarj oluyor
–– –– –– –– ––
tamamen şarj oldu
––––––––––––––
sıcak/soğuk akü
gecikmesi*
*
–– –– –– –––––
DCB107, DCB112: Bu işlem esnasında
kırmızı ışık yanıp sönmeye devam edecek,
fakat bir sarı ışık da yanacaktır. Batarya uygun
bir sıcaklığa ulaştığında, sarı ışık kapanacak
ve şarj aleti şarj işlemine devam edecektir.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir bataryayı şarj
etmeyecektir. Şarj cihazı, ışığı geri çevirerek
veya paket ya da şarj sorunu yanıp sönme
şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı olduğunu
gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı
olduğu anlamına da gelebilir.
102
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve
akü takımını test edilmek üzere yetkili bir servis
merkezine gönderin.
SICAK/SOĞUK PAKET GECIKMESI
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya
tespit ettiğinde, otomatik olarak Sıcak/Soğuk
Gecikmesini başlatarak batarya uygun sıcaklığa
gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik
maksimum batarya ömrünü garanti eder.
Soğuk bir akü takımı sıcak bir akü takımının
yarısı oranında şarj olacaktır. Akü takımı tüm
şarj döngüsü boyunca daha yavaş bir hızda şarj
olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
YALNIZCA LITYUM İYON BATARYALAR
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya
tamamen boşalmadan koruyacak bir Elektronik
Koruma Sistemi ile birlikte tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse
alet otomatik olarak kapatılacaktır. Bu durum
gerçekleşirse Li-Ion aküyü tamamen şarj olana dek
bir şarj cihazının üzerine koyun.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Akü takımı ambalajından çıkarıldığında tamamen
şarj edilmiş durumda değildir. Akü takımını ve şarj
cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını okuyun ve belirtilen şarj prosedürlerini
izleyin.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
• Akü takımını yanıcı sıvı, gaz ve tozların
bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Akü takımını
şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak
toz veya dumanları tutuşturabilir.
• Aküyü şarj cihazının içine doğru
zorlamayın. Akü kırılarak ciddi kişisel
yaralanmaya neden olabileceğinden
akünün üzerinde hiçbir şekilde uyumsuz
bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik
yapmayın.
• Akü takımlarını yalnızca belirtilen DEWALT şarj
cihazlarında şarj edin.
• Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
TÜRKÇE
• Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °’C ye (105 °F)
ulaştığı veya bu sıcaklığı aştığı yerlerde
(yazın dış barakalar veya metal binalar gibi)
depolamayın veya kullanmayın.
• En iyi sonucu almak için, kullanmadan önce
akü takımının tamamen şarj edildiğinden emin
olun.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla
açmayın. Akünün muhafazası
çatlarsa veya hasar görürse, şarj
cihazına takmayın. Aküyü çarpmayın,
düşürmeyin veya pakete hasar
vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, çiğnenmiş veya herhangi
bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya
üzerine basılmış) bir aküyü veya
şarj cihazını kullanmayın. Elektrik
çarpmasına yol açabilir. Hasarlı aküler
geri dönüşüm için servis merkezine
gönderilmelidir.
DİKKAT: Kullanmadığınız zaman,
aleti takılma veya düşme tehlikesi
oluşturmayan düz bir yüzey üzerine
yana yatırarak yerleştirin. Büyük
aküleri bulunan bazı aletler, akü
üzerinde dik konumda durur ancak
kolaylıkla devrilebilir.
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Li-Ion)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler
yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
• Akü içeriği cildinizle temas ederse,
etkilenen alanı derhal yumuşak bir sabun
ve suyla yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize
bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, akü elektroliti
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
• Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
Nakliyat
DEWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin
Nakliyesi Hakkında BM Tavsiyeleri; Uluslararası
Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli Madde
Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı
Tehlikeli Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve
Uluslararası Karayoluyla Tehlikeli madde
Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm
düzenlemeleriyle uyumludur. Lityum-iyon
bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kılavuzu
Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin
38.3. bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda, DEWALT bataryaların nakliyatı
tamamen düzenlenmiş Sınıf 9 Tehlikeli madde
sınıfının dışında kalmaktadır. Genel olarak, Sınıf 9
gerektiren iki örnek şunlardır:
1. İki adetten fazla DEWALT lityum-iyon
bataryanın, pakette yalnızca bataryalar varken
(hiçbir alet olmadan) hava yoluyla taşınması,
ve
2. Enerji derecesi 100 Watt Saat (Wh)’den
fazla olan lityum-iyon bataryaların herhangi
bir şekilde taşınması. Tüm lityum-iyon
bataryaların paketlerinde Waat Saat değeri
belirtilmiştir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen
düzenlenmiş de olsa, paketleme, etiketleme
ve belgeleme gereklilikleri hakkındaki son
düzenlemeleri takip etmek nakliyatçıların
sorumluluğudur.
Batarya nakliyatında, batarya kutuplarının istemsiz
şekilde iletken maddelerle temas ederek yangına
sebep vermesi ihtimali vardır. Batarya nakliyatı
yaparken, batarya kutuplarının iyi korunduğundan
ve kutuplarla temas edip kısa devreye sebep
olabilecek maddelerden iyi şekilde izole
edildiğinden emin olun.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi
niyetle yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih
itibarıyla doğru olduğuna inanılmaktadır. Fakat,
sözlü veya zımnen hiçbir garanti verilmemektedir.
Gerçekleştirdiği işlemlerin geçerli düzenlemelerle
uyumlu olduğundan emin olmak alıcının
sorumluluğundadır.
AKÜ
AKÜ TIPI
DCL043 bir 18V XR Li-Ion batarya ile çalışır.
103
TÜRKÇE
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 ve
DCB185 bataryalar kullanılabilir. Daha fazla bilgi
için Teknik Veriler bölümüne bakın.
Yalnızca iç mekanda kullanım içindir.
Saklama Önerileri
Aküyü çevreye gerekli özeni göstererek
imha edin.
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
DEWALT bataryalarını yalnızca
onlar için tasarlanmış olan DEWALT
şarj cihazlarıyla şarj edin. DEWALT
bataryaları haricindeki bataryaların
DEWALT şarj aletleriyle şarj edilmesi
patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep
olabilir.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonucu
almak amacıyla tamamen şarj edilmiş bir akü
takımının şarj cihazının dışında kuru bir yerde
saklanması tavsiye edilir.
NOT: Akü takımları şarjları tamamen tükenmiş
halde saklanmamalıdırlar. Kullanılmadan önce akü
takımının yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj cihazı ve akü üzerindeki
etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak,
şarj cihazı ve akü üzerinde bulunan etiketler
aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Şarj süresi için Teknik veriler bölümüne
bakın.
Akü şarj oluyor.
Akü şarj oldu.
Akü arızalı.
Sıcak/soğuk akü gecikmesi.
Aküyü ateşe atmayın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj şunları içerir:
1 Spot ışık
1 Kullanım kılavuzu
• Spot ışık, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şek. 1, 5)
UYARI: Hiçbir zaman spot ışığı veya
herhangi bir parçasını değiştirmeyin.
Hasarla veya yaralanmayla
sonuçlanabilir.
a. Anahtar
b. Döngü kancası
c. Döner başlık
d. Batarya
e. Batarya serbest bırakma düğmesi
İletken nesnelerle temas etmeyin.
f. Kemer kanca vidası
g. Kemer kancası
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj
edin.
104
h. Batarya göstergesi düğmesi (Şekil 5)
KULLANIM AMACI
DCL043 spot ışık, bir ışık kaynağı olarak
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
DCL043 spot ışık, profesyonel bir araçtır.
ÇOCUKLARIN aleti ellemesine izin vermeyin. Bu alet
deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret
edilmelidir.
TÜRKÇE
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin
gözetiminde olmadıklarında, fiziksel (çocuklar
dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı
yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz
kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar
asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
Elektrik emniyeti
Şpot ışık yalnızca tek bir voltaj için tasarlanmıştır.
Her zaman akü voltajının, alet etiketindeki voltajla
aynı olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca, şarj
cihazınızın voltajının ana şebeke voltajı ile aynı
olmasına dikkat edin.
DEWALT şarj cihazınız EN 60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna gerek
yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Şarj cihazınızın güç girişine uygun onaylı bir
uzatma kablosu kullanın (teknik verilere bakın).
Minimum iletken ebadı 1,5 mm2; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
UYARI: Cihazın düşük voltajla
çalıştırılması aşırı ısınmasına neden
olabilir. Aşırı uzun uzatma kablosu
kullanılması kablonun aşırı ısınmasına
neden olabilir.
KULLANMA
Bataryanın Takılması ve
Çıkarılması (şek. 4)
DİKKAT: Gözlerinize zarar vermesini
engellemek için, bataryayı takmadan
önce lamba başlığının kapalı durumda
olduğundan emin olun.
NOT: En iyi sonucu almak için, bataryanızın
tamamen şarj edildiğinden emin olun.
Bataryayı (d) spot ışığın koluna yerleştirmek için,
bataryayı spot ışığın kolundaki raylara yerleştirin
ve batarya spot ışığın içine tamamen oturana ve
sabitlenene kadar içeri doğru kaydırın.
Spot ışıktan bataryayı çıkarmak için, batarya
serbest bırakma düğmesine (e) basın ve bataryayı
yavaşça spot ışığın kolundan çekin. Bu kılavuzun
şarj cihazı kısmında açıklandığı gibi şarj cihazına
takın. Uyumlu bataryaların ve şarj cihazlarının bir
listesi içinTeknik Bilgilere bakabilirsiniz.
YAKIT GÖSTERGESI AKÜ GRUPLARI (ŞEK. 5)
Bazı DEWALT akü grupları, akü grubununda
kalan şarj seviyesini gösteren ve üç yeşil LED
lambasından oluşan bir yakıt göstergesi içerir.
Yakıt göstergesini çalıştırmak için yakış göstergesi
düğmesine (h) basın ve basılı tutun. Üç yeşil
LED lambasının bir kombinasyonu kalan şarj
seviyesini gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki
şarj seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, yakıt
göstergesi yanmaz ve akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Yakıt göstergesi sadece akü grubunda kalan
şarjın bir göstergesidir. Ürün bileşenleri, sıcaklık ve
son kullanıcı uygulamasına dayalı varyasyonlarına
tabi olan alet işlevselliğini göstermez.
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
Anahtar (şek. 1, 3)
Spot ışığın yüksek huzme (i) ve düşük huzme (j)
ayarı vardır. Yüksek huzme için anahtara (a) bir
kez basın, düşük huzme için iki kez basın ve spot
ışığı kapatmak için üçüncü kez basın.
Zayıf Batarya Göstergesi
Batarya biterken spot ışık iki kez yanıp sönecek
ve normal ışık seviyesinin altında ışık vermeye
başlayacaktır. Batarya tamamen boşalana kadar
ışık 45 saniyede bir iki kez yanıp sönecektir ve
tamamen boşaldığında kapanacaktır. Bu süre
batarya kapasitesine ve ışık ayarına göre değişir.
Döner Başlık (şek. 1)
Döner başlık 0°–90° arasında altı konumda döner.
Işığın Çalıştırılması ve
Durdurulması (şek. 1)
DIKKAT: Spot ışık kemer kancası veya
döngü kancası ile asıldığında lambayı
veya asıldığı nesneyi sallamayın. Spot
ışığı elektrik kablolarına veya güvenli
olmayan herhangi bir şeye asmayın.
Yaralanma veya hasar meydana
gelebilir.
105
TÜRKÇE
DIKKAT: Kemer kancası veya döngü
kancasını sadece LED spot ışığı
asmak için kullanın. Kemer kancası ve
döngü kancası ek ağırlık taşımak üzere
tasarlanmamıştır. Lambaya herhangi
bir şey tutuşturmayın veya asmayın,
kırılabilir.
DIKKAT: Kemer kancasını veya
döngü kancasını herhangi bir durumda
tutunmak veya ağırlığınızı dengelemek
için kullanmayın.
DÖNGÜ KANCASI (ŞEK. 1)
Işık döngü kancasıyla (b) taşınabilir veya
durdurulabilir. Kullanılmadığı zamanlarda halka
kilitlenebilir.
KEMER KANCASI (SEK. 1)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, kemer kancasını tutan
vidanın sağlam olduğundan emin olun.
ÖNEMLI: Kemer kancasını (g) takarken veya
değiştirirken, sadece birlikte verilen vidayı (f)
kullanın. Vidanın emniyetli bir şekilde sıkıldığından
emin olun.
Sol veya sağ elini kullanan kullanıcılarla uyumlu
olması açısından kemer kancası (g) sadece birlikte
verilen vida (f) kullanılmak suretiyle lambanın
her iki tarafına da takılabilir. Kanca istenmiyorsa
lambadan çıkarılabilir.
Kemer kancasını taşımak için kemer kancasını
yerinede tutan vidayı (f) sökün ardından ters tarafa
tekrar monte edin. Vidanın emniyetli bir şekilde
sıkıldığından emin olun.
BAKIM
DEWALT spot ışığınız uzun süre boyunca minimum
bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır. Aletin uzun
süre boyunca verimli bir şekilde çalışması, uygun
bakımın ve düzenli temizliğin yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın.
Şarj cihazı ve akü takımının servisi yapılamaz.
İçinde servisi yapılabilecek parça yoktur.
106
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
ŞARJ CİHAZI TEMİZLEME TALİMATLARI
UYARI: Şok tehlikesi. Temizlemeden
önce şarj cihazının fişini AC prizinden
çekin. Bir bez veya metalik olmayan
yumuşak bir fırça kullanılarak,
şarj cihazının dışındaki kir ve yağ
çıkartılabilir. Su veya başka bir
temizleme solüsyonu kullanmayın.
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için
satış noktalarıyla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
TÜRKÇE
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı
olarak toplanması bu maddelerin geri
dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan
işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma
geldiğinde şarj edilmelidir. Akünün teknik ömrünün
tamamlanmasından sonra, çevre unsuruna dikkat
ederek imha işlemi yapın:
• Aküyü tamamen boşaltın ve aletten çıkarın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir.
Bunları yetkili servise veya bölgenizdeki geri
dönüşüm istasyonuna götürün. Toplanan
aküler geri dönüştürülür ve uygun şekilde
bertaraf edilir.
107
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΣΠΟΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ME LED
DCL043
Συγχαρητήρια!
Φορτιστής
Έχει επιλέξει έναν προβολέα σποτ της DEWALT.
Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη
προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει
την DEWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους
συνεργάτες στον τομέα των επαγγελματικών
ηλεκτρικών εργαλείων.
Τάση
ηλεκτροδότησης
Τεχνικά δεδομένα
DCL043
Τάση
VDC
18
Τύπος
Τύπος μπαταρίας
Κατηγορία προστασίας
Li-Ion
IP54
Βάρος (χωρίς την μπαταρία) kg
0,64
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
18
18
18
VDC
Χωρητικότητα
Ah
3,0
1,5
4,0
Βάρος
kg
0,64
0,35
0,61
Βάρος
DCB183 DCB184 DCB185
Σετ μπαταριών
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
18
18
18
Τάση
VDC
Χωρητικότητα
Ah
2,0
5,0
1,3
Βάρος
kg
0,40
0,62
0,35
Φορτιστής
Τάση
ηλεκτροδότησης
DCB105
VAC
Σετ μπαταριών
230 V
Li-Ion
Προσεγγιστικός
min
25
30
40
χρόνος φόρτισης
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
πακέτων μπαταριών
55
70
90
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
Βάρος
108
kg
0,49
kg
0,29
DCB112
VAC
230 V
Li-Ion
Προσεγγιστικός
min
40
45
60
χρόνος φόρτισης
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
πακέτων μπαταριών
90
120
150
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
Ağırlık
kg
0,36
Ασφάλειες
Ευρώπη
Μπαταρία
Li-Ion
Σετ μπαταριών
Τάση
230 V
Προσεγγιστικός
min
60
70
90
χρόνος φόρτισης
(1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
πακέτων μπαταριών
140
185
240
(3,0 Ah) (4,0 Ah) (5,0 Ah)
Τάση
ηλεκτροδότησης
DCB180 DCB181 DCB182
Σετ μπαταριών
VAC
Σετ μπαταριών
Φορτιστής
1
Μπαταρία
DCB107
Εργαλεία 230 V
10 Αμπέρ,
ηλεκτρικό δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Κανόνες ασφαλείας για
προβολείς σποτ
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
•
•
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν
χρησιμοποιείτε τον προβολέα σποτ
DCL043, θα πρέπει να τηρείτε
πάντα βασικές προφυλάξεις,
περιλαμβανομένων των εξής:
• ΜΗΝ κοιτάζετε απ’ ευθείας τη φωτεινή
πηγή.
• ΜΗ χρησιμοποιείτε οπτικά όργανα για να
κοιτάξετε απ’ ευθείας στη φωτεινή πηγή.
• ΜΗ σημαδεύετε με το φως τα μάτια άλλων
ανθρώπων.
• Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν
χρησιμοποιήσετε τον προβολέα σποτ
DCL043.
• Για να μειώσετε τον κίνδυνο σωματικής
βλάβης, απαιτείται στενή επίβλεψη όταν
ένας προβολέας σποτ χρησιμοποιείται
κοντά σε παιδιά.
• Μην έρχεστε σε επαφή με κινούμενα
μέρη.
• Να χρησιμοποιείτε μόνο τα
προσαρτήματα που συνιστώνται ή
πωλούνται από τον κατασκευαστή.
• Να μη χρησιμοποιείται σε εξωτερικό
χώρο.
• Για να μειώσετε τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε τον
προβολέα σποτ μέσα σε νερό ή άλλο
υγρό. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τον
προβολέα σποτ σε μέρη όπου μπορεί να
πέσει ή να τραβηχτεί μέσα σε μπανιέρα ή
νεροχύτη.
• Να χρησιμοποιείται μόνο με το φορτιστή
που παρέχεται από τον κατασκευαστή.
•
•
•
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
πυρκαγιάς. Μη χρησιμοποιείτε τον
προβολέα σποτ κοντά σε εύφλεκτα
υγρά ή σε ατμόσφαιρα με αέρια ή με
εκρήξιμες ιδιότητες. Σπινθήρες στο
εσωτερικό μπορεί να προκαλέσουν
ανάφλεξη αναθυμιάσεων προκαλώντας
τραυματισμό.
Η όραση μπορεί να υποστεί βλάβες αν κοιτάτε
απευθείας μέσα στο φως.
Μην εκθέτετε το φως σε περιοχές με υγρασία
ή νερό. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ξηρές
τοποθεσίες. Μην επιτρέψετε σε οποιοδήποτε
υγρό να διεισδύσει στον προβολέα σποτ. Μη
βυθίσετε τον προβολέα σποτ σε οποιοδήποτε
υγρό.
Πριν χρησιμοποιήσετε την μπαταρία, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής
πάνω στο πακέτο μπαταριών και στο προϊόν
όπου χρησιμοποιείται το πακέτο μπαταριών.
Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών)
με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας
και γνώσης, εκτός αν σε αυτά έχει παρασχεθεί
από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους
επίβλεψη ή εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση
της συσκευής.
Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό
επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν
παίζουν με τη συσκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέψετε σε
οποιοδήποτε υγρό να διεισδύσει στον
προβολέα σποτ. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
Μην εκθέσετε τον προβολέα σποτ σε
βροχή ή χιόνι.
Χρησιμοποιήστε μόνο κατάλληλο
καλώδιο επέκτασης αν είναι απαραίτητο
για τη λειτουργία του φορτιστή. Η χρήση
ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης θα
μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Τοποθετείτε τον προβολέα σποτ μακριά από
οποιαδήποτε πηγή θερμότητας.
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο
πάνω στον προβολέα σποτ και μην
τοποθετείτε τον προβολέα σποτ πάνω
109
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
σε μαλακή επιφάνεια που θα μπορούσε
να φράξει τα ανοίγματα αερισμού και να
έχει ως αποτέλεσμα έντονη εσωτερική
θέρμανση. Τοποθετείτε τον προβολέα
σποτ μακριά από οποιαδήποτε πηγή
θερμότητας.
Μη χρησιμοποιήσετε τον προβολέα σποτ
αν έχει δεχτεί δυνατό χτύπημα, έχει πέσει
ή αν έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο. Παραδώστε τη συσκευή σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Μην αποσυναρμολογήσετε τον προβολέα
σποτ. Αν απαιτείται σέρβις ή επισκευή,
παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις. Η λανθασμένη επανασυναρμολόγηση
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας ή
πυρκαγιάς.
Αφαιρέστε την μπαταρία πριν επιχειρήσετε
να καθαρίσετε τον προβολέα σποτ.
Ο DCL043 λειτουργεί με συνεχές ρεύμα
(DC) μέσω ενός πλήρως φορτισμένου
πακέτου μπαταριών τάσης 18 V. Μη
χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη τάση.
Λοιποί κίνδυνοι
• Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με
τη χρήση της παρούσας συσκευής:
– βλάβη της όρασης αν κάποιος κοιτάζει
απευθείας μέσα στο φως
– εγκαύματα από επαφή με καυτή επιφάνεια
Ετικέτες πάνω στον προβολέα
σποτ
Πάνω στον προβολέα σποτ εμφανίζονται τα εξής
εικονογράμματα::
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Επικίνδυνη οπτική ακτινοβολία.
Μην κοιτάζετε απ’ ευθείας
στη λάμπα ενώ είναι σε
λειτουργία. Μπορεί να είναι
επιβλαβές για τα μάτια.
110
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο Κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει
και το έτος κατασκευής, είναι σταμπαρισμένος στην
επιφάνεια του περιβλήματος.
Παράδειγμα:
2014 XX XX
Έτος κατασκευής
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο φορτιστή
μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
και χρήσης για τους φορτιστές μπαταριών DCB105,
DCB107 και DCB112.
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής
πάνω στο φορτιστή, το πακέτο μπαταριών και
το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το πακέτο
μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέψετε
να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα
στο φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, φορτίζετε μόνο πακέτα
επαναφορτιζόμενων μπαταριών
DEWALT. Άλλοι τύποι μπαταριών
μπορούν να υπερθερμανθούν και να
εκραγούν προκαλώντας τραυματισμό
και υλικές ζημιές. Μην επαναφορτίζετε
μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να
βρίσκονται υπό επίβλεψη ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες,
με το φορτιστή συνδεδεμένο στην
παροχή ρεύματος, ο φορτιστής μπορεί
να βραχυκυκλωθεί από ξένο υλικό.
Πρέπει να κρατάτε μακριά από τις
κοιλότητες του φορτιστή ξένα υλικά
αγώγιμης φύσης, όπως είναι, αλλά
χωρίς να περιορίζονται σε, σκόνη από
εργασίες λείανσης, μεταλλικά ρινίσματα,
σύρμα τριψίματος, αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδίων. Πάντα αποσυνδέετε το
φορτιστή από την παροχή ρεύματος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε
το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιουσδήποτε φορτιστές
άλλους από τους αναφερόμενους στο
παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και το πακέτο
μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται
για χρήσεις άλλες από φόρτιση
επαναφορτιζόμενων μπαταριών DEWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να
προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς και ελαφράς
ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν
αποσυνδέετε το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο
κίνδυνος ζημιάς στο φις και το καλώδιο.
Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει
διευθετηθεί έτσι ώστε να μην πατηθεί,
να αποτελέσει αιτία παραπατήματος ή
να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά ή
καταπόνηση.
Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης
εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Η
χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης θα
μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Όταν χρησιμοποιείτε ένα φορτιστή σε
εξωτερικό χώρο, πάντα εξασφαλίζετέ
του μια στεγνή θέση και χρησιμοποιείτε
καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για χρήση
σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο
μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Μη φράζετε τα ανοίγματα αερισμού
του φορτιστή. Τα ανοίγματα αερισμού
βρίσκονται στο πάνω μέρος και στις
πλευρές του φορτιστή. Τοποθετείτε το
φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε πηγή
θερμότητας.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν
το καλώδιο ή το φις του έχει υποστεί
ζημιά. Σε περίπτωση που το καλώδιο
ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αυτό πρέπει να
αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με
παρόμοια εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί
οποιοσδήποτε κίνδυνος.
• Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει
δεχτεί δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν
έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο. Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
• Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή.
Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις όταν απαιτείται σέρβις ή
επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας ή
πυρκαγιάς.
• Αποσυνδέστε το φορτιστή από την
πρίζα πριν επιχειρήσετε οποιονδήποτε
καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο
κίνδυνος.
• ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2
φορτιστές μαζί.
• Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για
να λειτουργεί με κανονικό οικιακό
ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη
τάση. Αυτό δεν ισχύει για το φορτιστή
οχήματος.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Οι φορτιστές DCB105, DCB107 και DCB112
δέχονται πακέτα μπαταριών 10,8 V, 14,4 V και
18 V XR Li-Ion (DCB123, DCB125, DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 και DCB185).
Αυτός ο φορτιστής δεν απαιτεί καμία ρύθμιση και
έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο
απλά.
Διαδικασία φόρτισης
[εικ. (fig.) 2]
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα
πριν τοποθετήσετε το πακέτο μπαταριών.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών (d) μέσα
στο φορτιστή και βεβαιωθείτε ότι το πακέτο
έχει τερματίσει πλήρως στην κανονική
του θέση μέσα στο φορτιστή. Η κόκκινη
λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει συνεχώς
υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η διαδικασία
φόρτισης.
111
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
3. Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν το κόκκινο
φως είναι μόνιμα αναμμένο. Τότε το πακέτο
είναι πλήρως φορτισμένο και μπορείτε
να το χρησιμοποιήσετε ή να το αφήσετε
τοποθετημένο στο φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση
και μέγιστη ωφέλιμη ζωή των μπαταριών Li-Ion,
φορτίστε πλήρως το πακέτο μπαταριών πριν την
πρώτη χρήση.
Διαδικασία φόρτισης
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με την
κατάσταση φόρτισης του πακέτου μπαταριών.
Ενδείξεις φόρτισης: DCB105
x
Γίνεται φόρτιση
–– –– –– –– –– –– ––
Πλήρης φόρτιση
––––––––––––––––––––
Καθυστέρηση
λόγω θερμής/
ψυχρής
μπαταρίας
––– • ––– • ––– • –––
Αντικαταστήστε
την μπαταρία
••••••••••••••
Ενδείξεις φόρτισης: DCB107, DCB112
Γίνεται φόρτιση
–– –– –– –– ––
Πλήρης φόρτιση
––––––––––––––
Καθυστέρηση λόγω
θερμής/ ψυχρής
μπαταρίας*
–– –– –– –––––
* DCB107, DCB112: Στη διάρκεια αυτής της
διαδικασίας, η κόκκινη λυχνία θα συνεχίσει
να αναβοσβήνει, αλλά θα είναι αναμμένη μια
κίτρινη ενδεικτική λυχνία. Αφού η μπαταρία
φθάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία, η
κίτρινη λυχνία θα σβήσει και ο φορτιστής θα
συνεχίσει τη διαδικασία φόρτισης.
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα
φορτίσουν μια μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη.
Ο φορτιστής θα υποδηλώσει τη βλάβη μπαταρίας
μη ανάβοντας καθόλου τη λυχνία ή εμφανίζοντας
την ακολουθία αναβοσβησίματος: πρόβλημα
μπαταριών ή φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει
πρόβλημα με φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το
φορτιστή και το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
112
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ/ΨΥΧΡΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με
υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία,
ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση θερμού/
ψυχρού πακέτου μπαταρίας, αναστέλλοντας τη
φόρτιση έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε
κατάλληλη θερμοκρασία. Κατόπιν, ο φορτιστής
αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση του πακέτου. Αυτή η
λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής
της μπαταρίας.
Ένα κρύο πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται με
περίπου τη μισή ταχύτητα από ένα ζεστό πακέτο
μπαταριών. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται
σε αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο
φόρτισης και δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη
ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν η μπαταρία
θερμανθεί.
ΜΟΝΟ ΠΑΚΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ-ΙΟΝΤΩΝ
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν
σχεδιαστεί με Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
το οποίο προστατεύει τη μπαταρία από
υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα
αν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα
προστασίας. Αν συμβεί αυτό, τοποθετήστε τη
μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου
φορτιστεί πλήρως.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες,
φροντίστε να συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου
και την τάση.
Το πακέτο μπαταριών δεν είναι πλήρως
φορτισμένο όταν το βγάζετε από τη συσκευασία
του. Πριν χρησιμοποιήσετε το πακέτο μπαταριών
και το φορτιστή, διαβάστε τις πιο κάτω οδηγίες
ασφαλείας και κατόπιν ακολουθήστε τις
αναφερόμενες διαδικασίες φόρτισης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε το πακέτο
μπαταριών σε εκρηκτική ατμόσφαιρα,
όπως με παρουσία εύφλεκτων υγρών,
αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση
του πακέτου μπαταριών από το φορτιστή
μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη της σκόνης ή
των αναθυμιάσεων.
• Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών
να εισέλθει με τη βία στο φορτιστή. Μην
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
τροποποιήσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το
πακέτο μπαταριών μπορεί να σπάσει
προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε
προβλεπόμενους φορτιστές DEWALT.
ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα
υγρά.
Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και το πακέτο μπαταριών σε
θέσεις όπου η θερμοκρασία μπορεί να
φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (105 °F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε
μεταλλικά κτίρια το καλοκαίρι).
Για τα καλύτερα αποτελέσματα, πριν τη χρήση
να βεβαιώνεστε ότι το πακέτο μπαταριών είναι
πλήρως φορτισμένο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
επιχειρήσετε να ανοίξετε το πακέτο
μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο.
Αν το περίβλημα του πακέτου
μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο
στο φορτιστή. Μη συνθλίψετε, ρίξετε
κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε
πακέτο μπαταριών ή φορτιστή που έχει
δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει,
έχει πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί
ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ
τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά
ή θανατηφόρος ηλεκτροπληξία. Τα
πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο, τοποθετήστε το πλάγια
σε μια σταθερή επιφάνεια για την
αποφυγή του κινδύνου ανατροπής
ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μπαταρίες μεγάλου μεγέθους μπορούν
να σταθούν όρθια επάνω στην
μπαταρία, αλλά ανατρέπονται εύκολα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΙΟΝΤΟΣ ΛΙΘΙΟΥ (Li-Ion)
• Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά την καύση
μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται
τοξικές αναθυμιάσεις και υλικά.
• Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή με ήπιο σαπούνι και νερό.
Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως
ότου σταματήσει ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική
βοήθεια είναι απαραίτητη, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων
λιθίου.
• Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας
ανοιχτής μπαταρίας μπορούν να
προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν
τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική
βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί
σε σπινθήρα ή φλόγα.
Μεταφορά
Οι μπαταρίες DEWALT συμμορφώνονται με όλους
τους εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών
προϊόντων, όπως αυτοί καθορίζονται από τα
βιομηχανικά και νομικά πρότυπα, στα οποία
περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων
Εθνών σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων
αγαθών, οι κανονισμοί μεταφοράς επικίνδυνων
αγαθών της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών
(IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί περί
επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή
συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές
επικίνδυνων αγαθών (ADR). Τα στοιχεία και
οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38.3 του Εγχειριδίου
και κριτηρίων δοκιμών των συστάσεων των
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη μεταφορά
επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αποστολή
ενός πακέτου μπαταριών DEWALT θα εξαιρείται
από την ταξινόμηση ως πλήρως ρυθμιζόμενο
επικίνδυνο υλικό Κατηγορίας 9. Γενικά, οι
δύο περιπτώσεις όπου χρειάζεται μεταφορά
Κατηγορίας 9 είναι:
1. Αεροπορική μεταφορά περισσότερων από δύο
πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων DEWALT
όταν η συσκευασία περιέχει μόνο πακέτα
μπαταριών (όχι εργαλεία), και
2. Οποιαδήποτε μεταφορά περιλαμβάνει
ένα πακέτο μπαταριών λιθίου-ιόντων με
113
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ενεργειακή διαβάθμιση μεγαλύτερη των 100
Βαττωρών (Wh). Σε όλες τις μπαταρίες λιθίουιόντων, η διαβάθμιση Βαττωρών επισημαίνεται
πάνω στο πακέτο μπαταριών.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται
εξαιρούμενη ή πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί
ευθύνη του αποστολέα να λάβει υπόψη του τους
πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Η μεταφορά μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να
γίνει αιτία πυρκαγιάς αν οι πόλοι της μπαταρίας
έρθουν κατά λάθος σε επαφή με αγώγιμα υλικά.
Κατά την μεταφορά μπαταριών να βεβαιώνεστε ότι
οι πόλοι των μπαταριών είναι προστατευμένοι και
καλά μονωμένοι από υλικά που θα μπορούσαν να
έρθουν σε επαφή μαζί τους και να προκαλέσουν
βραχυκύκλωμα.
Ετικέτες στο φορτιστή και την
μπαταρία
Εκτός από τα εικονογράμματα που
χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο,
στις ετικέτες του φορτιστή και της μπαταρίας
εμφανίζονται τα ακόλουθα εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Ανατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για
το χρόνο φόρτισης
Φόρτιση μπαταρίας.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα
ενότητα του εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη
πίστη και πιστεύεται ότι είναι ακριβείς κατά το
χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο δεν
παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη.
Αποτελεί ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι
οι δραστηριότητές του συμμορφώνονται με τους
εφαρμοστέους κανονισμούς.
Φορτισμένη μπαταρία.
Μπαταρία
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες
μπαταρίες.
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Το DCL043 λειτουργεί με πακέτο μπαταριών XR
λιθίου-ιόντων (Li-Ion) των 18 V.
Ελαττωματική μπαταρία.
Καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής
μπαταρίας.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
Φροντίζετε για την άμεση
αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών
καλωδίων.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πακέτα
μπαταριών DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 και DCB185. Για περισσότερες
πληροφορίες ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα.
Η φόρτιση να γίνεται μόνο σε
θερμοκρασία από 4 °C έως 40 °C.
Συστάσεις για την αποθήκευση
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα
αποτελέσματα συνιστάται να αποθηκεύετε το
πακέτο μπαταριών πλήρως φορτισμένο, σε
δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει
να αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το
πακέτο μπαταριών θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί
πριν τη χρήση.
114
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό
προς το περιβάλλον τρόπο.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών
DEWALT μόνο με τους
προβλεπόμενους φορτιστές DEWALT.
Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων
από τις προβλεπόμενες μπαταρίες
DEWALT με χρήση φορτιστή DEWALT
μπορεί να προκαλέσει έκρηξή τους ή
άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε
φωτιά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Περιεχόμενα συσκευασίας
Η συσκευασία περιέχει:
1 Προβολέα σποτ
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για ζημιές στον προβολέα σποτ, στα
εξαρτήματα ή στα παρελκόμενα, που μπορεί να
προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά.
• Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε σχολαστικά
και να κατανοήσετε αυτό το εγχειρίδιο πριν τη
χρήση του προϊόντος.
Περιγραφή (εικ. 1, 5)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
τροποποιήσετε τον προβολέα σποτ ή
οποιοδήποτε μέρος του. Θα μπορούσε
να προκύψει ζημιά ή τραυματισμός.
a. Διακόπτης
b. Άγκιστρο θηλιάς
c. Περιστροφική κεφαλή
d. Πακέτο μπαταριών
e. Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας
f. Βίδα αγκίστρου ζώνης
g. Άγκιστρο ζώνης
η. Κουμπί δείκτη καυσίμου (εικ. 5)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Ο προβολέας σποτ DCL043 έχει σχεδιαστεί για
χρήση ως φωτεινή πηγή.
Ο προβολέας σποτ DCL043 είναι μια
επαγγελματική συσκευή. ΜΗΝ αφήσετε παιδιά
να έλθουν σε επαφή με το εργαλείο. Απαιτείται
επίβλεψη όταν το εργαλείο το χρησιμοποιούν
άπειροι χρήστες.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό
το προϊόν.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο προβολέας σποτ έχει σχεδιαστεί μόνο για μία
τάση. Να φροντίζετε πάντα, ώστε η τάση του σετ
μπαταριών να αντιστοιχεί στην τάση της πινακίδας
τεχνικών χαρακτηριστικών. Να φροντίζετε επίσης,
ώστε η τάση στο φορτιστή σας να αντιστοιχεί στην
τάση της πρίζας ηλεκτροδότησης.
Ο φορτιστής DEWALT έχει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60335, συνεπώς δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
πρέπει να το αντικαταστήσετε με ειδικό καλώδιο
που διατίθεται από την υπηρεσία εξυπηρέτησης
πελατών της DEWALT.
Χρήση καλωδίου επέκτασης
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για την ισχύ εισόδου του φορτιστή σας
(δείτε τα τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
αγωγού είναι 1,5 mm2. Το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Κατά τη χρησιμοποίηση ενός εξελίκτρου καλωδίων,
ξετυλίξτε πάντα το καλώδιο εντελώς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Η λειτούργηση του
εξοπλισμού σε χαμηλή τάση μπορεί να
προκαλέσει υπερθέρμανση. Η χρήση
υπερβολικά επιμήκους καλωδίου
μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση
του καλωδίου.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοποθέτηση και αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών (εικ. 4)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η
κεφαλή του φακού είναι στη θέση
απενεργοποίησης - OFF - πριν
εισάγετε την μπαταρία, για να
αποφύγετε βλάβες στα μάτια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα,
να βεβαιώνεστε ότι το πακέτο μπαταριών είναι
πλήρως φορτισμένο.
Για να εγκαταστήσετε το πακέτο μπαταριών (d)
μέσα στη λαβή του προβολέα σποτ, ευθυγραμμίστε
το πακέτο μπαταριών με τις ράγες στο εσωτερικό
της λαβής του προβολέα σποτ και σπρώξτε το
να μπει στη λαβή έως ότου έχει εδράσει σταθερά
μέσα στον προβολέα σποτ και βεβαιωθείτε ότι δεν
θα αποσυνδεθεί.
Για να αφαιρέσετε το πακέτο μπαταριών
από τον προβολέα σποτ, πατήστε το κουμπί
απελευθέρωσης (e) και τραβήξτε σταθερά
το πακέτο μπαταριών έξω από τη λαβή του
προβολέα σποτ. Εισάγετε το μέσα στο φορτιστή
όπως περιγράφεται στο τμήμα περί φορτιστή του
115
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
παρόντος εγχειριδίου. Για μια λίστα συμβατών
πακέτων μπαταριών και φορτιστών, ανατρέξτε στα
Τεχνικά χαρακτηριστικά.
ΠΑΚΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ
(ΕΙΚ. 5)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DEWALT
περιλαμβάνουν ένα δείκτη φορτίου. Αυτός
αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες LED
που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που
απομένει στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί (h) του δείκτη
φορτίου. Θα ανάψει ένας συνδυασμός των τριών
πράσινων λυχνιών LED που είναι ενδεικτικός
του επιπέδου του φορτίου που απομένει. Όταν
το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω
από το χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου
δεν θα ανάψει και η μπαταρία θα χρειαστεί να
επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια
ένδειξη του φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο
μπαταριών. Δεν δείχνει τη λειτουργικότητα του
εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές βάσει των
εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τηρείτε πάντοτε τις
οδηγίες ασφαλείας και τους ισχύοντες
κανονισμούς.
Διακόπτης (εικ. 1, 3)
Ο προβολέας σποτ διαθέτει ρύθμιση μεγάλης (i)
και μικρής (j) σκάλας. Πιέστε το διακόπτη (a) μία
φορά για μεγάλη σκάλα, δύο φορές για μικρή
σκάλα και μια τρίτη φορά για να απενεργοποιήσετε
τον προβολέα σποτ.
Ένδειξη χαμηλής στάθμης
μπαταρίας
Όταν η μπαταρία πλησιάζει σε μια πλήρως
αποφορτισμένη κατάσταση, ο προβολέας εργασίας
θα αναβοσβήσει δύο φορές και μετά θα μειωθεί
ο φωτισμός του σε επίπεδο κάτω του κανονικού.
Το φως θα συνεχίσει να αναβοσβήνει δύο φορές
ανά 45 δευτερόλεπτα έως ότου αποφορτιστεί
πλήρως η μπαταρία οπότε το φως θα σβήσει. Ο
χρόνος ένδειξης μπορεί να διαφέρει, βάσει της
χωρητικότητας του πακέτου μπαταριών και της
ρύθμισης φωτισμού.
116
Περιστρεφόμενη κεφαλή
(εικ. 1)
Η περιστρεφόμενη κεφαλή περιστρέφεται σε έξι
θέσεις με γωνία 0°–90°.
Μεταφορά και ανάρτηση της
συσκευής φωτισμού (εικ. 1)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν ο προβολέας
σποτ είναι αναρτημένος από το
άγκιστρο ζώνης ή το άγκιστρο
θηλιάς, μην ανακινείτε τον προβολέα
ή το αντικείμενο από το οποίο
έχει αναρτηθεί. Μην αναρτάτε τον
προβολέα σποτ από οποιοδήποτε
ηλεκτρικό καλώδιο ή οτιδήποτε δεν
είναι στερεωμένο με ασφάλεια. Μπορεί
να προκύψει τραυματισμός ή υλική
ζημιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να χρησιμοποιείτε το
άγκιστρο ζώνης ή το άγκιστρο θηλιάς
για να αναρτάτε μόνο τον προβολέα
σποτ με LED. Το άγκιστρο ζώνης και το
άγκιστρο ανάρτησης δεν προορίζονται
για τη στήριξη πρόσθετου βάρους.
Μην προσαρτάτε ή αναρτάτε τίποτα
επιπλέον από το φως, αλλιώς μπορεί
να δημιουργηθεί κίνδυνος θραύσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε καμία περίπτωση μη
χρησιμοποιήσετε το άγκιστρο ζώνης ή
το άγκιστρο θηλιάς για να φθάσετε κάτι
ή για να υποστηρίξετε το βάρος σας.
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΘΗΛΙΑΣ (ΕΙΚ. 1)
Μπορείτε να μεταφέρετε ή να αναρτήσετε το
φως μόνο από το άγκιστρο θηλιάς (b). Όταν δεν
χρησιμοποιείται, η θηλιά μπορεί να ασφαλιστεί
προς τα κάτω.
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΖΩΝΗΣ (ΕΙΚ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, να
βεβαιώνεστε ότι είναι καλά στερεωμένη
η βίδα που συγκρατεί το άγκιστρο
ζώνης.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν προσαρτάτε ή αντικαθιστάτε
το άγκιστρο ζώνης (g), χρησιμοποιείτε μόνο την
παρεχόμενη βίδα (f). Φροντίζετε να στερεώνετε τη
βίδα με ασφάλεια.
Το άγκιστρο ζώνης (g) μπορεί να προσαρτηθεί σε
οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές στο φως με
χρήση μόνο της παρεχόμενης βίδας (f), για ευκολία
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
χρήσης από αριστερόχειρες ή δεξιόχειρες χρήστες.
Αν το άγκιστρο δεν είναι επιθυμητό, μπορεί να
αφαιρεθεί από το φως.
Για να αλλάξετε θέση στο άγκιστρο ζώνης,
αφαιρέστε τη βίδα (f) που συγκρατεί στη θέση του
το άγκιστρο ζώνης και κατόπιν βιδώστε τη πάλι
στην αντίθετη πλευρά. Φροντίζετε να στερεώνετε
τη βίδα με ασφάλεια.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ο προβολέας σποτ της DEWALT που αποκτήσατε
έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί για μεγάλη χρονική
περίοδο με ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής
ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα και τον τακτικό καθαρισμό του εργαλείου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε την μπαταρία πριν
από την πραγματοποίηση τυχόν
ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/
αφαίρεση προσαρτημάτων ή
παρελκόμενων.
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών δεν
επιδέχονται σέρβις. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που
επιδέχονται σέρβις στο εσωτερικό τους.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που
διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης
εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέετε το
φορτιστή από την πρίζα AC προτού
τον καθαρίσετε. Τυχόν βρωμιές και
γράσο μπορούν να αφαιρεθούν από
το εξωτερικό μέρος του φορτιστή
χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια
μαλακή, μη μεταλλική, βούρτσα. Μη
χρησιμοποιείτε νερό ή άλλα διαλύματα
καθαρισμού.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων και
συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει τη ζήτηση
πρώτων υλών.
117
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Αυτή η μεγάλης χρονικής διάρκειας μπαταρία
πρέπει να επαναφορτίζεται όταν δεν παρέχει
επαρκή ισχύ για εργασίες που πραγματοποιούνταν
εύκολα σε προγενέστερο χρόνο. Στο τέλος της
τεχνικής διάρκειας ζωής της, απορρίψτε την
μπαταρία με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
• Αφήστε την μπαταρία να αποφορτιστεί
εντελώς και στη συνέχεια, αφαιρέστε την από
το εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών Li-Ion είναι
ανακυκλώσιμες. Παραδίδετέ τις στο κατάστημα
αγοράς ή σε τοπικό σταθμό ανακύκλωσης.
Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με
σωστό τρόπο.
118
119
120
121
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DEWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL
Tel: FR
Fax:
Danmark
DEWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel: 70 20 15 10
Fax: 70 22 49 10
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel: 06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
Τηλ: 00302108981616
DEWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
Φαξ: 00302108983570
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) –
193 00 Ασπρόπυργος
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DEWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DEWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel: 04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel: 044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel: 00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:
800-014353
39 039 9590200
Fax: 39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
Tel: 31 164 283 063
DEWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
Fax: 31 164 283 200
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DEWALT Limited, SARL
Tel: 214 66 75 00
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Fax: 214 66 75 80
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DEWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: 010 400 4333
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050
TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-567055
Fax: 01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DEWALT
82 Taryn Drive, Epping
VIC 3076 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: 971 4 812 7400
Fax: 971 4 2822765
www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N394536
32 15 47 37 63
32 15 47 37 64
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
11/14
Download PDF

advertising