DCL043 | DeWalt DCL043 SPOTLIGHT instruction manual

588780-10 CZ
Přeloženo z původního návodu
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4
2
Obr. 5
PŘENOSNÁ BODOVÁ LED SVÍTILNA
DCL043
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si bodovou svítilnu značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro
uživatele profesionálního elektrického nářadí.
Nabíječka
Napětí sítě
Typ baterie
Přibližná
doba nabíjení
baterií
Technické údaje
Hmotnost
kg
Pojistky
Evropa
Velká Británie
a Irsko
Nářadí 230 V
Nářadí 230 V
DCL043
Napájecí napětí
V
Typ
1
Typ baterie
Li-Ion
Třída ochrany
Baterie
Typ baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
Nabíječka
Napětí sítě
Typ baterie
Přibližná
doba nabíjení
baterií
Hmotnost
Nabíječka
Napětí sítě
Typ baterie
Přibližná
doba nabíjení
baterií
Hmotnost
min
40
(Ah 1,3)
90
(Ah 3,0)
DCB112
V 230
Li-Ion
45
(Ah 1,5)
120
(Ah 4,0)
0,36
60
(Ah 2,0)
150
(Ah 5,0)
10 A v napájecí síti
3 A v zástrčce
napájecího kabelu
IP54
(Hmotnost (bez baterie
Baterie
Typ baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
18
V
kg
0,64
V
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
V
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
V
min
25
(Ah 1,3)
55
(Ah 3,0)
kg
V
min
kg
60
(Ah 1,3)
140
(Ah 3,0)
DCB105
V 230
Li-Ion
30
(Ah 1,5)
70
(Ah 4,0)
0,49
DCB107
V 230
Li-Ion
70
(Ah 1,5)
185
(Ah 4,0)
0,29
40
(Ah 2,0)
90
(Ah 5,0)
Definice: Bezpečnostní
pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může způsobit vážné nebo
smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést
k způsobení lehkého nebo středně
vážného zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
90
(Ah 2,0)
240
(Ah 5,0)
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení rizika
zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
3
Důležité bezpečnostní pokyny
•
VAROVÁNÍ! Při používání bodové
svítilny DCL043 musí být dodržovány
základní bezpečnostní opatření, včetně
následujících:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NEDÍVEJTE se přímo do zdroje světla.
NEPOUŹÍVEJTE optické nástroje k tomu,
abyste se dívali přímo do zdroje světla.
NEMIŘTE světlem přímo do očí ostatních
osob.
Před použitím bodové svítilny DCL043 si
přečtěte všechny pokyny.
Je-li tato svítilna používána v blízkosti
dětí, z důvodu snížení rizika způsobení
zranění je nutný přísný dozor.
Nedotýkejte se pohybujících se částí.
Používejte pouze příslušenství dodávaná
nebo doporučená výrobcem.
Nepoužívejte ve venkovním prostředí.
Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým
proudem neponořujte tuto bodovou
svítilnu do vody nebo jiné kapaliny.
Nestavte ani neukládejte bodovou svítilnu
na místě, kde může dojít k jejímu pádu,
nebo kde může být převržena do vany nebo
umyvadla.
Používejte pouze nabíječku dodanou
výrobcem.
•
•
•
•
•
Bezpečnostní předpisy pro
bodové svítilny
VAROVÁNÍ: Nebezpečí vzniku požáru.
Nepoužívejte bodovou svítilnu v blízkosti
hořlavých kapalin nebo v prostoru s
výskytem výbušných plynů nebo výparů.
Jiskření uvnitř zařízení může způsobit
vznícení výparů a následné zranění.
•
•
•
4
Při pohledu přímo do světla může dojít
k poškození zraku.
Nevystavujte svítilnu vlhkému nebo
mokrému prostředí.
Používejte pouze v suchu. Dbejte na to, aby
se do této svítilny nedostala žádná kapalina.
Neponořujte tuto svítilnu do kapaliny.
Před použitím baterie si přečtěte
všechny pokyny a výstražná upozornění
nacházející se na baterii a na výrobku,
který tuto baterii používá.
•
•
•
Toto zařízení není určeno k použití
osobami (včetně dětí) se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto
osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce
týkající se použití nářadí osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti musí být pod dozorem, aby bylo
zajištěno, že si s tímto zařízením nebudou
hrát.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na
to, aby se do této svítilny nedostala
žádná kapalina. Mohlo by dojít
k úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte bodovou svítilnu působení
deště nebo sněhu.
Používejte pouze správný prodlužovací
kabel, který je nezbytný pro provoz
nabíječky. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
Umístěte bodovou svítilnu na taková
místa, která jsou mimo dosah zdrojů tepla.
Nepokládejte na bodovou svítilnu žádné
předměty a neumísťujte ji na měkký
povrch, na kterém by mohlo dojít
k zablokování větracích drážek, což by
způsobilo nadměrné zvýšení teploty
uvnitř svítilny. Umístěte bodovou svítilnu
na taková místa, která jsou mimo dosah
zdrojů tepla.
Nepoužívejte bodovou svítilnu, došlo-li
k prudkému nárazu do této svítilny,
k jejímu pádu nebo k jejímu poškození
jiným způsobem. Opravu svěřte
autorizovanému servisu.
Nerozebírejte tuto svítilnu. Je-li nutné
provedení opravy nebo údržby této
svítilny, svěřte tento úkon autorizovanému
servisu. Nesprávně provedená opětovná
montáž může vést k způsobení požáru nebo
k úrazu elektrickým proudem.
Před prováděním čištění vyjměte z bodové
svítilny baterii.
•
Model DCL043 pracuje se stejnosměrným
proudem (DC) pomocí zcela nabité baterie
s napájecím napětím 18 V. Nepoužívejte
žádná jiná napětí.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Z důvodu omezení rizika způsobení
zranění nabíjejte pouze baterie DEWALT,
které jsou k nabíjení určeny. Jiné typy
baterií mohou prasknout, což může vést
k zranění nebo hmotným škodám.
UPOZORNĚNÍ: Děti musí být pod
dozorem, aby bylo zajištěno, že si s tímto
zařízením nebudou hrát.
POZNÁMKA: V určitých podmínkách,
kdy je nabíječka připojena k napájecímu
napětí, může dojít ke zkratování
nabíjecích kontaktů uvnitř nabíječky
cizími předměty. Cizí vodivé předměty
a materiály, jako jsou ocelová vlna
(drátěnka), hliníkové fólie nebo jakékoli
částečky kovu, se nesmí dostat do
vnitřního prostoru nabíječky.
Není-li v úložném prostoru nabíječky
umístěna žádná baterie, vždy odpojte
napájecí kabel nabíječky od sítě. Dříve
než budete provádět čištění nabíječky,
odpojte ji od sítě.
Zbytková rizika
•
Následující rizika jsou typická pro použití
tohoto zařízení:
– při pohledu přímo do světla může dojít
k poškození zraku
– při kontaktu s horkým povrchem hrozí
popálení
Štítky na bodové svítilně
Na svítilně jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Nebezpečné světelné záření.
RIZIKOVÁ SKUPINA 2
UPOZORNĚNÍ
MOŽNÉ RIZIKO NEBEZPEČNÉHO
OPTICKÉHO ZÁŘENÍ ZPŮSOBENÉ
TÍMTO VÝROBKEM
Nedívejte se přímo do
zdroje světla. Mohlo by dojít
k poškození zraku.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
•
NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet baterie
pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka
uvedená v tomto návodu. Nabíječka
i baterie jsou specificky navrženy tak, aby
mohly pracovat dohromady.
•
Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné
jiné použití, než je nabíjení nabíjecích
baterií DEWALT. Jakékoli jiné použití může
vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
•
Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
•
Při odpojování nabíječky od zásuvky
vždy uchopte zástrčku a netahejte za
kabel. Tímto způsobem zabráníte poškození
zástrčky a napájecího kabelu.
•
Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden
tak, abyste po něm nešlapali, nezakopávali
o něj a aby nedocházelo k jeho poškození
nebo nadměrnému zatížení.
•
Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést k
způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu bodové svítilny.
Příklad:
2014 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny
pro použití pro nabíječky DCB105, DCB107
a DCB112.
•
Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející
se na nabíječce, baterii a na výrobku, který je
touto baterií napájen.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádná
kapalina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
5
•
Při práci s nabíječkou ve venkovním
prostředí vždy zajistěte, aby byla umístěna
v suchu a používejte prodlužovací kabel
vhodný pro venkovní použití. Použití
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
•
Nezakrývejte větrací otvory na nabíječce.
Větrací otvory jsou umístěny na horní
části a na bočních stranách nabíječky.
Umístěte nabíječku na taková místa, která
jsou mimo dosah zdrojů tepla.
•
•
•
Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou. Dojde-li k poškození napájecího
kabelu, musí být ihned vyměněn výrobcem,
autorizovaným servisem nebo kvalifikovanou
osobou, aby bylo zabráněno jakémukoli
riziku.
Nepoužívejte nabíječku, došlo-li
k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu
pádu nebo k jejímu poškození jiným
způsobem. Opravu svěřte autorizovanému
servisu.
Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li
nutné provedení opravy nebo údržby,
svěřte tento úkon autorizovanému servisu.
Nesprávně provedená opětovná montáž
může vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
•
Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
baterie toto riziko nesníží.
•
NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
•
Nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě 230 V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným
napájecím napětím. Tato nabíječka není
určena pro vozidla.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječky
Nabíječky DCB105, DCB107 a DCB112 mohou
nabíjet baterie XR Li-Ion s napájecím napětím
10,8 V, 14,4 V a 18 V (DCB123, DCB125,
DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 a DCB185).
6
Tyto nabíječky nemusí být žádným způsobem
seřizovány a jsou zkonstruovány tak, aby byla
zajištěna jejich co nejjednodušší obsluha.
Průběh nabíjení (obr. 2)
1. Před vložením baterie připojte nabíječku
k odpovídající síťové zásuvce.
2. Vložte baterii (d) do nabíječky a ujistěte se,
zda je v nabíječce řádně usazena. Červený
indikátor (nabíjení) začne blikat, což bude
indikovat zahájení procesu nabíjení.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým
rozsvícením červené kontrolky. Baterie je
zcela nabita a může být okamžitě použita
nebo může být ponechána v nabíječce.
POZNÁMKA: Z důvodu zajištění maximální
výkonnosti a životnosti baterií Li-Ion tyto baterie
před prvním použitím zcela nabijte.
Průběh nabíjení
Stav nabití baterie je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
Indikátory nabíjení: DCB105
nabíjení
–– –– –– –– –– –– ––
zcela nabito
––––––––––––––––––––
prodleva zahřátá/
studená baterie
––– • ––– • ––– • –––
vyměňte baterii
••••••••••••••
Indikátory nabíjení: DCB107, DCB112
nabíjení
–– –– –– –– ––
zcela nabito
––––––––––––––
prodleva zahřátá/
*studená baterie
* DCB107, DCB112: Červená kontrolka bude
stále blikat, ale během tohoto procesu bude
svítit také žlutá kontrolka. Jakmile baterie
dosáhne odpovídající teploty, žlutá kontrolka
zhasne a nabíječka zahájí nabíjení.
V kompatibilní nabíječce (nabíječkách) nebude
vadná baterie nabíjena. Nabíječka bude
signalizovat vadnou baterii nerozsvícením
kontrolky nabíjení nebo způsobem blikání, který
určuje závadu baterie nebo nabíječky.
k prasknutí obalu baterie a k následnému
vážnému zranění.
POZNÁMKA: To může také znamenat závadu
v nabíječce.
Pokud nabíječka signalizuje závadu, předejte
ji společně s baterií do autorizovaného servisu
k otestování.
PRODLEVA ZAHŘÁTÁ/STUDENÁ BATERIE
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš vysokou
nebo příliš nízkou teplotu baterie, automaticky
zahájí režim prodleva zahřátá/studená baterie
a pozastaví nabíjení, dokud baterie nedosáhne
odpovídající teploty. Potom nabíječka automaticky
přejde do režimu nabíjení. Tato funkce maximálně
prodlužuje provozní životnost baterie.
•
Nabíjejte baterie pouze v určených
nabíječkách DEWALT.
•
NESTŘÍKEJTE na baterie vodu a neponořujte
je do vody nebo do jiných kapalin.
•
Neskladujte a nepoužívejte nářadí
a baterie na místech, kde může teplota
dosáhnout nebo přesáhnout 40 °C (jako
jsou venkovní boudy nebo plechové
stavby v letním období).
•
Z důvodu dosažení co nejlepších výsledků
se před použitím ujistěte, zda je baterie zcela
nabita.
Studená baterie se nabíjí přibližně poloviční
rychlostí než zahřátá baterie. Baterie se bude
během celého nabíjecího procesu nabíjet
pomalejší rychlostí a nevrátí se na maximální
rychlost nabíjení ani v případě, je-li zahřátá.
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte
baterii z jakéhokoli důvodu rozebírat. Je-li
obal baterie prasklý nebo poškozený,
nevkládejte baterii do nabíječky. Zabraňte
pádu, rozdrcení nebo poškození baterie.
Nepoužívejte baterii nebo nabíječku,
u kterých došlo k nárazu, pádu nebo
jinému poškození (například propíchnutí
hřebíkem, zásah kladivem, rozšlápnutí).
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem. Poškozené baterie by měly být
vráceny do autorizovaného servisu, kde
bude zajištěna jejich recyklace.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s velkou baterií budou stát na
baterii ve svislé poloze, ale může dojít
k jejich snadnému převrhnutí.
POUZE PRO BATERIE LI-ION
Nářadí XR Li-Ion jsou vybavena systémem
elektronické ochrany, která chrání baterii před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany
se nářadí automaticky vypne. Dojde-li k takové
situaci, vložte baterii Li-Ion do nabíječky
a nechejte ji zcela nabít.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny baterie
Objednáváte-li náhradní baterii, nezapomeňte do
objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí
napětí baterie.
Po dodání není baterie zcela nabita. Před
použitím nabíječky a baterie se seznamte s níže
uvedenými bezpečnostními pokyny a dodržujte
uvedené postupy pro nabíjení.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
•
•
Nenabíjejte a nepoužívejte baterie ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Při vložení nebo
vyjmutí baterie z nabíječky může jiskření
způsobit vznícení prachu nebo výparů.
Nikdy baterii do nabíječky nevkládejte
násilím.
Baterii nikdy žádným způsobem
neupravujte, aby mohla být nabíjena
i v jiné nabíječce, protože by mohlo dojít
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
BATERIE LITHIUM ION (LI-ION)
•
Nelikvidujte baterie spalováním, i když
jsou vážně poškozeny nebo zcela
opotřebovány. Baterie může v ohni
explodovat.
Při spalování baterie typu Li-Ion dochází
k vytváření toxických výparů a látek.
•
Dojde-li k potřísnění pokožky kapalinou
z baterie, okamžitě zasažené místo
opláchněte mýdlem a vodou. Dostane-li se
vám kapalina z baterie do očí, vyplachujte
otevřené oči vodou zhruba 15 minut nebo po
takovou dobu, dokud podráždění neustane.
Je-li nutné lékařské ošetření, elektrolytem
baterie je směs tekutých organických
uhličitanů a solí lithia.
7
•
Výpary z otevřených článků baterie mohou
způsobit potíže s dýcháním. Zajistěte
přísun čerstvého vzduchu. Jestliže potíže
stále přetrvávají, vyhledejte lékařské ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Kapalina
z baterie se může vznítit, dojde-li k jejímu
kontaktu s plamenem nebo se zdrojem
jiskření.
Přeprava
Baterie DEWALT splňují požadavky všech
platných předpisů pro přepravu, které jsou
předepsány v průmyslových a právních normách,
které zahrnují doporučení OSN pro přepravu
nebezpečného zboží - Předpisy asociace pro
mezinárodní leteckou dopravu nebezpečného
zboží (IATA), Mezinárodní předpisy pro námořní
přepravu nebezpečného zboží (IMDG)
a Evropská dohoda týkající se mezinárodní
silniční přepravy nebezpečného zboží (ADR).
Články a baterie Li-Ion byly testovány podle
požadavků části 38.3, která je uvedena v příručce
testů a kritérií dokumentu Doporučení OSN pro
přepravu nebezpečného zboží.
Ve většině případů bude přeprava baterií
DEWALT vyjmuta z klasifikace plně regulovaná
přeprava nebezpečného materiálu třídy 9. V
zásadě platí dva případy, které vyžadují přepravu
třídy 9:
1. Letecká přeprava více než dvou baterií
DEWALT Li-Ion, pokud toto balení obsahuje
pouze baterie (žádné nářadí), a
2. Jakákoli zásilka obsahující baterie Li-Ion,
jejichž energetický výkon je větší než 100
watthodin (Wh). Na všech bateriích Li-Ion
je na obalu uveden energetický výkon ve
watthodinách.
Bez ohledu na to, zda je zásilka považována
za zásilku s výjimkou nebo plně regulovanou
zásilku, povinností dopravce je postupovat
podle nejnovějších předpisů týkajících se balení,
označování a vyžadované dokumentace.
Při přepravě baterií může případně dojít
k způsobení požáru, pokud se kontakty baterie
dostanou náhodně do styku s vodivými materiály.
Při přepravě baterie se ujistěte, zda jsou kontakty
baterie řádně chráněny a dobře izolovány od
materiálů, se kterými by se mohly dostat do
kontaktu a které by mohly způsobit zkrat.
Informace uvedené v této části příručky jsou
uvedeny v dobré víře a jsou považovány za
přesné v době vytvoření tohoto dokumentu.
8
Na tyto informace se ovšem nevztahuje žádná
záruka, výslovná nebo předpokládaná. Je
povinností kupujícího zajistit, aby jeho činnosti
splňovaly požadavky platných předpisů.
Baterie
TYP BATERIE
Model DCL043 pracuje s bateriemi XR Li-Ion
s napájecím napětím 18 V.
Mohou být použity také baterie DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 a DCB185.
Další informace naleznete v části Technické
údaje.
Doporučení pro uložení baterií
1. Nejvhodnější místo pro skladování je v chladu
a suchu, mimo dosah přímého slunečního
záření a nadměrného tepla či chladu.
Z důvodu zachování optimálního výkonu
a provozní životnosti skladujte nepoužívané
baterie při pokojové teplotě.
2. Skladujete-li baterie delší dobu, s ohledem
na dosažení optimálních výsledků vám
doporučujeme, abyste je uložili mimo
nabíječku zcela nabité na suchém
a chladném místě.
POZNÁMKA: Baterie nesmí být skladovány,
jsou-li zcela vybité. Před použitím musí být
baterie zcela nabita.
Štítky na nabíječce a na baterii
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu
jsou štítky na nabíječce a na baterii opatřeny
následujícími piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Doba nabíjení je uvedena v části
Technické údaje.
Nabíjení baterie.
Nabitá baterie.
Vadná baterie.
Prodleva zahřátá/studená baterie.
a. Spínač
b. Poutko
c. Otočná hlava
d. Baterie
Nepokoušejte se kontakty propojovat
vodivými předměty.
e. Uvolňovací tlačítko baterie
Nenabíjejte poškozené baterie.
g. Háček na řemen
f.
Šroub háčku na řemen
h. Tlačítko ukazatele stavu nabití (obr. 5)
Zabraňte styku s vodou.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od
4 ˚C do 40 ˚C.
Není určeno pro venkovní použití.
Provádějte likvidaci baterie s ohledem
na životní prostředí.
Nabíjejte baterie DEWALT pouze
v určených nabíječkách DEWALT.
Budou-li v nabíječkách DEWALT
nabíjeny jiné baterie než baterie
DEWALT, může dojít k jejich prasknutí
nebo k vzniku jiných nebezpečných
situací.
URČENÉ POUŽITÍ
Bodová svítilna DCL043 je určena k použití jako
zdroj světla.
Bodová svítilna DCL043 je profesionální pracovní
zařízení.
NEDOVOLTE, aby se do kontaktu s tímto
nářadím dostaly děti. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
•
Malé děti a nezkušené osoby. Toto zařízení
není určeno pro použití nedospělými nebo
nezkušenými osobami bez dozoru.
•
Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti nesmí
být nikdy ponechány s tímto výrobkem bez
dozoru.
Baterie nespalujte.
Elektrická bezpečnost
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 bodovou svítilnu
1 návod k použití
•
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození bodové svítilny, jejich částí nebo
příslušenství.
•
Před použitím věnujte dostatek času
pečlivému prostudování a pochopení tohoto
návodu.
Tato bodová svítilna je určena pro použití
pouze pod jedním napájecím napětím. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí baterie odpovídá
napětí na výkonovém štítku.
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně upraveným kabelem, který je
dodáván autorizovaným servisem DEWALT.
Popis (obr. 1, 5)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy této bodové svítilny ani jejich
částí. Mohlo by dojít k jeho poškození
nebo k zranění.
9
Výměna síťové zástrčky
(pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
•
Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
•
Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na
nové zástrčce.
•
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku nebude
připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Používejte schválený prodlužovací kabel vhodný
pro příkon vaší nabíječky (viz kapitola Technické
údaje).
Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2. Maximální
délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
VAROVÁNÍ: Provoz zařízení
s nízkým napětím může způsobit jeho
přehřátí. Použití nadměrně dlouhého
prodlužovacího kabelu může způsobit
jeho přehřátí.
POUŽITÍ
Vložení a vyjmutí baterie
(obr. 4)
UPOZORNĚNÍ: Před vložením baterie do
svítilny se ujistěte, zda je hlava svítilny
v poloze vypnuto, abyste zabránili
poranění zraku.
POZNÁMKA: Chcete-li dosáhnout co nejlepších
výsledků, ujistěte se, zda je baterie zcela nabita.
Chcete-li vložit baterii (d) do rukojeti svítilny,
srovnejte baterii s vodítky uvnitř rukojeti svítilny
a zasuňte ji do rukojeti tak, aby byla baterie ve
svítilně řádně usazena a ujistěte se, zda nemůže
dojít k jejímu uvolnění.
Chcete-li baterii z bodové svítilny vyjmout,
stiskněte uvolňovací tlačítko (e) a vysuňte baterii
z rukojeti svítilny. Vložte baterii do nabíječky
10
podle pokynů, které jsou uvedeny v části
tohoto návodu popisující nabíječku. Seznam
kompatibilních baterií a nabíječek naleznete
v části Technické údaje.
UKAZATEL STAVU NABITÍ BATERIE (OBR. 5)
Některé baterie DEWALT jsou vybaveny
ukazatelem stavu nabití, který se skládá ze tří
zelených LED diod, které indikují úroveň stavu
nabití baterie.
Chcete-li ukazatel aktivovat, stiskněte a držte
tlačítko ukazatele (h). Svítící kombinace těchto tří
zelených LED diod určuje úroveň nabití baterie.
Je-li úroveň nabití baterie nižší než požadovaná
limitní hodnota pro použití, ukazatel nebude svítit
a baterie musí být nabita.
POZNÁMKA: Tento ukazatel slouží pouze jako
indikátor stavu nabití baterie. Ukazatel neindikuje
funkčnost nářadí a jeho funkce se může měnit na
základě komponentů výrobku, teploty a způsobu
práce koncového uživatele.
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní pokyny a platné předpisy.
Spínač (obr. 1, 3)
Bodová svítilna má k dispozici vysokou (i) nebo
nízkou (j) úroveň jasu světla. Stiskněte jedenkrát
spínač (a) pro vysokou úroveň jasu světla,
dvakrát pro nízkou úroveň jasu světla, a potřetí
pro vypnutí bodové svítilny.
Indikátor nabití baterie
Jakmile se bude baterie blížit stavu úplného
vybití, bodová svítilna dvakrát blikne a potom
úroveň jasu svítilny klesne pod normální úroveň.
Svítilna dvakrát blikne po každých 45 sekundách,
dokud nedojde k úplnému vybití baterie
a k zhasnutí svítilny. Doba indikace se bude lišit
v závislosti na kapacitě baterie a nastaveném
jasu světla.
Otočná hlava (obr. 1)
Otočná hlava se otáčí do šesti poloh v rozsahu
0° - 90°.
Přenášení a zavěšování
svítilny (obr. 1)
UPOZORNĚNÍ: Je-li svítilna zavěšena
na řemen nebo na poutko, netřeste se
svítilnou nebo s jinými předměty, za které
je zavěšena. Nezavěšujte svítilnu na
elektrické vodiče a na žádné nebezpečné
předměty. Mohlo by dojít k zranění nebo
k poškození zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Pro zavěšení bodové
LED svítilny používejte pouze háček na
řemen nebo poutko. Háček na řemen
nebo poutko nejsou určeny k tomu, aby
udržely větší zatížení než je svítilna.
Nepřipevňuje a nezavěšujte na svítilnu
žádné předměty nebo doplňky, protože by
mohlo dojít k ulomení.
UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte háček
na řemen nebo poutko k tomu, abyste
někam dosáhli a ani je nepoužívejte
k opírání.
POUTKO (OBR. 1)
Tato svítilna může být přenášena nebo zavěšena
za poutko (b). Pokud není poutko používáno,
může být sklopeno dolů.
HÁČEK NA ŘEMEN (OBR. 1)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění zkontrolujte,
zda je řádné utažen šroub háčku na
řemen.
DŮLEŽITÉ: Při nasazování a snímání háčku na
řemen (g) používejte pouze dodaný typ šroubu
(f). Ujistěte se, zda je šroub řádně dotažen.
Háček na řemen (g) může být připevněn na
levou nebo pravou stranu svítilny pouze pomocí
dodaného šroubu (f), což vyhovuje pravákům
i levákům. Nebudete-li háček na řemen používat,
může být ze svítilny demontován.
Chcete-li háček na řemen přemístit, vyšroubujte
šroub (f), který připevňuje háček na řemen
k svítilně a zašroubujte jej na opačné straně
svítilny. Ujistěte se, zda je šroub řádně dotažen.
ÚDRŽBA
Vaše svítilna DEWALT byla zkonstruována tak,
aby pracovala co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení a před
montáží a demontáží příslušenství
nebo přídavných zařízení toto nářadí
vždy vypněte a vyjměte z něj baterii.
Nabíječka a baterie nejsou opravitelné.
Uvnitř se nenachází žádné části určené
k opravám.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách hlavního krytu a v jejich
blízkosti nahromadí prach a nečistoty,
odstraňte je proudem suchého
stlačeného vzduchu. Při provádění tohoto
úkonu používejte schválenou ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní látky.
Tyto chemikálie mohou narušit materiály
použité v těchto částech. Používejte
pouze hadřík navlhčený v mýdlovém
roztoku. Nikdy nedovolte, aby se do
nářadí dostala jakákoli kapalina. Nikdy
neponořujte žádnou část nářadí do
kapaliny.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Před čištěním
nabíječku vždy odpojte od elektrické sítě.
Nečistoty a maziva mohou být z povrchu
nabíječky odstraněny pomocí hadříku
nebo měkkého kartáče bez kovových
štětin.
Nepoužívejte vodu ani žádné čisticí
prostředky.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné příslušenství,
než je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno, může být použití takového
příslušenství nebezpečné. Chcete-li snížit
riziko zranění, používejte
s tímto výrobkem pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
11
Další informace týkající se vhodného
příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.
•
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji z nářadí
vyjměte.
Ochrana životního prostředí
•
Baterie Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte
je prosím prodejci nebo do místní sběrny.
Shromážděné baterie budou recyklovány
nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo
k ohrožení životního prostředí.
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli zástupci autorizovaného servisu,
který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
DEWALT získáte u autorizovaného prodejce
nebo jej naleznete na příslušné adrese uvedené
v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a všechny podrobnosti týkající
se poprodejního servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
Nabíjecí baterie
Tato baterie s dlouhou životností musí být
nabíjena v případě, kdy již neposkytuje
dostatečný výkon pro dříve snadno prováděné
pracovní operace. Po ukončení provozní
životnosti baterie proveďte její likvidaci tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí:
12
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00294087 - 20-01-2016
13
14
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising