DCL043 | DeWalt DCL043 SPOTLIGHT instruction manual

372003-01 EST
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
4
13
Joonis 1 / Рисунок 1
Joonis 2 / Рисунок 2
Joonis 3 / Рисунок 3
Joonis 4 / Рисунок 4
Joonis 5 / Рисунок 5
3
EESTI KEEL
JUHTMETA LED-PROŽEKTOR
DCL043
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTi prožektori.
Aastatepikkused kogemused, põhjalik
tootearendus ja innovatsioon teevad
DEWALTist ühe usaldusväärsema partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Laadija
Võrgupinge
Aku tüüp
Ligikaudne
laadimisaeg
(akupatareid)
Tehnilised andmed
Kaal
kg
DCL043
18
1
Li-Ion
IP54
0,64
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
DCB185
Li-Ion
18
1,3
0,35
Pinge
Tüüp
Aku tüüp
Kaitseklass
Kaal (akupatareita)
Akupatarei
Aku tüüp
Pinge
Mahtuvus
Kaal
Akupatarei
Aku tüüp
Pinge
Mahtuvus
Kaal
Laadija
Võrgupinge
Aku tüüp
Ligikaudne
laadimisaeg
(akupatareid)
Kaal
Laadija
Võrgupinge
Aku tüüp
Ligikaudne
laadimisaeg
(akupatareid)
Kaal
4
VDC
VAC
min
kg
25
(1,3 Ah)
55
(3,0 Ah)
VAC
min
kg
60
(1,3 Ah)
140
(3,0 Ah)
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
DCB107
230 V
Li-Ion
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
VAC
min
kg
Kaitsmed
Euroopa
Ühendkuningriik
ja Iirimaa
40
(1,3 Ah)
90
(3,0 Ah)
230 V tööriistad
230 V tööriistad
DCB112
230 V
Li-Ion
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
10 amprit, vooluvõrk
3 amprit, pistikupesa
Definitsioonid: Ohutusjuhised
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit
ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT! Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS! Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST! Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või mõõdukate
kehavigastustega.
NB! Viitab tegevusele, mis ei too
kaasa kehavigastust, kuid mis
mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
HOIATUS! Vigastusohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit.
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
EESTI KEEL
Olulised ohutuseeskirjad
•
HOIATUS! Prožektori DCL043
kasutamisel tuleb alati rakendada põhilisi
ettevaatusabinõusid, sealhulgas järgmisi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ÄRGE vaadake otse valgusallika suunas.
ÄRGE kasutage optilisi instrumente otse
valgusallika suunas vaatamiseks.
ÄRGE suunake valgust otse inimeste
silma.
Enne prožektori DCL043 kasutamist
lugege kõiki juhiseid.
Prožektori kasutamisel laste läheduses on
vajalik hoolikas järelevalve, et vähendada
vigastuste ohtu.
Ärge puutuge liikuvaid osi.
Kasutage üksnes tootja poolt soovitatud
või müüdavaid lisaseadmeid.
Ärge kasutage seadet õues.
Et vähendada elektrilöögi ohtu, ärge
kastke prožektorit vette ega muudesse
vedelikesse.
Ärge asetage ega hoidke prožektorit kohas,
kus see võib kukkuda või sattuda vanni või
kraanikaussi.
HOIATUS! Tuleoht. Ärge kasutage
prožektorit tuleohtlike vedelike
läheduses ega gaasi sisaldavas või
plahvatusohtlikus keskkonnas. Seadmes
tekkiv säde võib gaasi süüdata ning
põhjustada kehavigastusi.
•
•
•
•
HOIATUS! Elektrilöögioht. Vältige
vedelike sattumist prožektorisse. See
võib põhjustada elektrilöögi.
•
•
•
•
•
•
Kasutage ainult tootja tarnitud laadijat.
Prožektorite ohutuseeskirjad
Otse valgusvihku vaatamisel võib
nägemine halveneda.
Ärge jätke valgustit märga või niiskesse
kohta.
Kasutage seadet ainult kuivas kohas. Vältige
vedelike sattumist prožektorisse. Ärge kastke
prožektorit vedelikesse.
Enne laadija kasutamist lugege läbi kõik
juhiseid ja hoiatustähised akul ja tootel,
mida kasutatakse akuga.
Seade ei sobi kasutamiseks füüsilise või
vaimse puudega ega ka kogenematule
või väheste teadmistega inimesele
(sh lapsed), kes ei tööta ohutuse eest
vastutava isiku järelevalve all või keda
vastav isik pole seadme kasutamise asjus
instrueerinud.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad
ei mängiks seadmega.
•
•
Ärge jätke prožektorit vihma või lume
kätte.
Kasutage ainult korralikku pikendusjuhet,
mis on vajalik laadija kasutamiseks. Vale
pikendusjuhtme kasutamine võib tuua kaasa
tuleohu või (surmava) elektrilöögi ohu.
Paigutage prožektor soojusallikatest
eemale.
Ärge asetage prožektori peale ühtegi
eset ega prožektorit pehmele pinnale, et
mitte blokeerida ventilatsiooniasid ega
põhjustada ülekuumenemist. Paigutage
prožektor soojusallikatest eemale.
Ärge kasutage prožektorit, mis on saanud
kõva löögi, maha kukkunud või muul
viisil kahjustunud. Viige see volitatud
teeninduskeskusesse.
Ärge võtke prožektorit koost. Viige see
volitatud teeninduskeskusesse, kui
see vajab hooldust või remonti. Vale
kokkupanemine võib põhjustada (surmava)
elektrilöögi või tulekahju ohtu.
Enne prožektori puhastamist eemaldage
aku.
DCL043 töötab alalisvoolutoitel (DC),
kasutades laetud 18 V akupatareid. Ärge
kasutage muid pingeväärtusi.
Muud ohud
•
Seadme kasutamisega kaasnevad järgmised
ohud:
– otse valgusvihku vaatamisel võib nägemine
halveneda
– tulise pinna puudutamisel võivad tekkida
põletused
Prožektoril olevad sildid
Prožektoril on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Ohtlik optiline kiirgus.
5
EESTI KEEL
RISKIGRUPP 2
ETTEVAATUST!
SEADE VÕIB ERITADA
OHTLIKKU OPTILIST
KIIRGUST
Ärge vaadake põlevasse
lampi. See võib kahjustada
silmi.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Kuupäevakood, mis sisaldab ka tootmisaastat, on
trükitud korpusele.
•
Need laadijad on mõeldud ainult DEWALTi
laetavate akude laadimiseks. Muud
kasutusviisid võivad põhjustada tule- ja
(surmava) elektrilöögi ohtu.
•
Vältige laadija kokkupuudet vihma või
lumega.
•
Laadija eemaldamisel vooluvõrgust
tõmmake pistikust, mitte juhtmest.
Seeläbi väheneb elektripistikute ja juhtme
kahjustamise oht.
•
Paigutage juhe nii, et sellele ei astuta
peale, selle taha ei komistata ning seda ei
kahjustata ega kulutata muul viisil.
•
Ärge kasutage pikendusjuhet, kui see
pole just hädavajalik. Vale pikendusjuhtme
kasutamine võib tuua kaasa tule ja (surmava)
elektrilöögi ohu.
•
Kui kasutate laadijat õues, tagage
alati kuiv asukoht ja kasutage väljas
kasutamiseks mõeldud pikendusjuhet.
Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
•
Ärge blokeerige laadija
ventilatsiooniavasid. Ventilatsiooniavad
asuvad laadija ülaosas ja külgedel.
Paigutage laadija soojusallikatest eemale.
•
Ärge kasutage laadijat koos kahjustunud
juhtme või pistikuga. Kui toitejuhe on
kahjustunud, peab tootja, tema esindaja vms
kvalifitseeritud isik selle ohu vältimiseks kohe
välja vahetama.
•
Ärge kasutage laadijat, mis on saanud
tugeva löögi, maha kukkunud või muul
viisil kahjustunud. Viige see volitatud
teeninduskeskusesse.
•
Ärge võtke laadijat koost; viige see
volitatud teeninduskeskusesse, kui
see vajab hooldust või remonti. Vale
kokkupanemine võib põhjustada (surmava)
elektrilöögi või tulekahju ohtu.
•
Enne puhastamist eemaldage laadija
pistikupesast. See vähendab elektrilöögi
ohtu. Aku eemaldamine ei vähenda seda
ohtu.
•
MITTE KUNAGI ärge püüdke 2 laadijat kokku
ühendada.
•
Laadija on mõeldud kasutamiseks
tavalises 230 V koduses elektrivõrgus.
Näiteks:
2014 XX XX
Tootmisaasta
Olulised ohutusjuhised kõigi
akulaadijate kohta
HOIDKE NEED JUHISED ALLES:
See kasutusjuhend
sisaldab olulisi ohutus- ja kasutusjuhiseid
laadijate DCB105, DCB107 ja DCB112 kohta.
•
Enne laadija kasutamist lugege läbi kõik
juhiseid ja hoiatustähised laadijal, akul ja
tootel, mida kasutatakse akuga.
HOIATUS! Elektrilöögioht. Ärge laske
ühelgi vedelikul laadijasse pääseda. See
võib põhjustada elektrilöögi.
ETTEVAATUST! Põletuse oht.
Vigastusohu vähendamiseks laadige
ainult DEWALTi laetavaid akupatareisid.
Teist tüüpi akud võivad ülekuumeneda
ning plahvatada, põhjustades
kehavigastusi ja varalist kahju.
ETTEVAATUST! Laste üle tuleb
pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
NB! Teatud tingimustel, kui laadija on
vooluvõrku ühendatud, võivad laadijasse
sattunud võõrkehad selle kontaktid
lühistada. Elektrit juhtivad võõrkehad,
muu hulgas näiteks terasvill, foolium või
igasugused kogunenud metallosad, tuleb
laadija pesast eemal hoida.
Ühendage laadija alati vooluvõrgust
lahti, kui selle pesas pole akut. Enne
puhastamist eemaldage laadija
vooluvõrgust.
•
ÄRGE proovige akut laadida mõne muu
laadijaga peale käesolevas juhendis
toodute. Laadija ja aku on projekteeritud
koos töötama.
Ärge püüdke seda kasutada teistsuguse
pingega. See ei kehti autolaadija puhul.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
6
EESTI KEEL
Laadijad
Laadijad DCB105, DCB107 ja DCB112 ühilduvad
10,8 V, 14,4 V ja 18 V XR Li-Ion akupatareidega
(DCB123, DCB125, DCB127, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 ja
DCB185).
Need laadijad ei vaja reguleerimist ning nende
konstrueerimisel on peetud silmas võimalikult
lihtsat kasutamist.
Laadimine (joonis 2)
1. Ühendage laadija enne aku sisestamist
sobivasse pistikupessa.
2. Sisestage akupatarei (d) laadijasse ja
veenduge, et aku asetseb korralikult laadijas.
Punane tuli (laadimine) vilgub pidevalt, mis
tähendab, et laadimine on alanud.
3. Laadimine on lõpetatud, kui punane tuli jääb
püsivalt põlema. Aku on täielikult laetud ja
seda võib kasutada või laadijasse jätta.
MÄRKUS! Liitiumioonakude maksimaalse
võimsuse ja eluea tagamiseks laadige akupatarei
enne esmakordset kasutamist täis.
Laadimine
Aku laetuse taseme kohta vaadake allpool olevat
tabelit.
Laadimisnäidikud: DCB105
laeb
–– –– –– –– –– –– ––
täis laetud
––––––––––––––––––––
kuuma/külma aku
viivitus
vahetage akupatarei
välja
––– • ––– • ––– • –––
••••••••••••••
Laadimisnäidikud: DCB107, DCB112
laeb
–– –– –– –– ––
täis laetud
––––––––––––––
viivitus liiga kuuma
või külma aku puhul*
* DCB107, DCB112: Punane tuli jätkab
vilkumist, kuid selle toimingu ajal süttib
kollane märgutuli. Kui aku on saavutanud
sobiva temperatuuri, lülitub kollane tuli välja
ja laadija jätkab laadimisega.
Ühilduv(ad) laadija(d) ei lae vigast akupatareid.
Laadija näitab, et aku on vigane, keeldudes
süttimast või kuvades probleemse akupatarei või
laadija vilkumismustrit.
MÄRKUS! See võib tähendada ka seda, et viga
on laadijas.
Kui laadija viitab probleemile, viige laadija ja
akupatarei volitatud teeninduskeskusesse
testimisele.
VIIVITUS LIIGA KUUMA VÕI KÜLMA AKU
PUHUL
Kui laadija tuvastab, et aku on liiga kuum või
külm, peatab see automaatselt laadimise, kuni
aku on saavutanud sobiva temperatuuri. Seejärel
lülitub laadija automaatselt laadimisrežiimi. See
funktsioon tagab akude maksimaalse tööea.
Külm akupatarei laeb umbes poole aeglasemalt
kui soe akupatarei. Akupatarei laeb aeglasemalt
kogu laadimistsükli jooksul ja ei pöördu tagasi
maksimaalsele laadimiskiirusele, isegi kui aku on
soojenenud.
AINULT LIITIUMIOON-AKUPATAREID
XR Li-Ion seadmetel on sisseehitatud
elektrooniline kaitsesüsteem, mis kaitseb
akut ülekoormuse, ülekuumenemise või liigse
tühjenemise eest.
Seade lülitub elektroonilise kaitsesüsteemi
rakendumisel välja. Kui see toimub, siis asetage
liitiumioonaku laadijasse, kuni see on täis laetud.
Olulised ohutusjuhised
kõikide akude kohta
Asendusakude tellimisel märkige ära
katalooginumber ja pinge.
Aku ei ole ostes täielikult laetud. Enne
akupatarei ja laadija kasutamist lugege allpool
toodud ohutusjuhised läbi ja järgige kirjeldatud
laadimisprotseduuri.
LUGEGE KÕIKI JUHISEID
•
Ärge laadige ega kasutage akupatareid
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Akupatarei asetamine laadijasse
või sealt eemaldamine võib tolmu või aurud
süüdata.
7
EESTI KEEL
•
Ärge kunagi asetage akupatareid jõuga
laadijasse.
Ärge muutke akupatareid mitte mingil
viisil, et see ühilduks laadijaga, kuna
akupatarei võib puruneda, põhjustades
raskeid kehavigastusi.
•
Avatud akuelementide sisu võib
põhjustada hingamisteede ärritust.
Tagage värske õhu juurdepääs. Sümptomite
püsimisel pöörduge arsti poole.
HOIATUS! Põletuse oht. Akuvedelik võib
sädeme või leegiga kokku puutudes olla
tuleohtlik.
•
Laadige akusid ainult DEWALTi laadijatega.
•
ÄRGE asetage vette ega muudesse
vedelikkesse ning vältige pritsmeid.
Transport
•
Ärge hoidke ega kasutage seadet ja akut
kohtades, kus temperatuur võib ületada
40 °C (105 °F) (näiteks suvel kuuride või
metallehitiste läheduses).
•
Parima tulemuse saamiseks veenduge, et
akupatarei on enne kasutamist täis laetud.
DEWALTi akud vastavad kõigile kehtivatele
tarne-eeskirjadele, mis on sätestatud tööstusja juriidilistes standardites, sealhulgas ÜRO
ohtlike kaupade veo soovituste näidiseeskirjad,
Rahvusvahelise Lennutranspordi Ühenduse
(IATA) ohtlike kaupade eeskirjad, Rahvusvaheline
ohtlike kaupade mereveo (IMDG) eeskiri ja
Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo 30.
septembri 1957. a Euroopa kokkulepe (ADR).
Liitiumioonelemendid ja akud on testitud ÜRO
ohtlike kaupade veo soovituste katsete ja
kriteeriumide käsiraamatu jao 38.3 järgi.
HOIATUS! Ärge kunagi üritage akut
mingil põhjusel avada. Kui aku on
pragunenud või kahjustatud, siis
ärge pange seda laadijasse. Vältige
aku purunemist, mahapillamist ja
kahjustamist. Ärge kasutage akut või
laadijat, mis on saanud järsu löögi,
mis on maha kukkunud, millest on
üle sõidetud või mida on muul viisil
kahjustatud (nt naelaga läbistatud, peale
astutud). See võib põhjustada (surmava)
elektrilöögi. Kahjustunud akupatareid
tuleb tagastada teeninduskeskusesse
ümbertöötlemiseks.
ETTEVAATUST! Kui te tööriista ei
kasuta, asetage see külili stabiilsele
pinnale, kus see ei põhjusta
komistamise ega kukkumise ohtu.
Mõned suurte akudega seadmed
seisavad aku peal püsti, kuid need võivad
kergesti ümber minna.
SPETSIIFILISED OHUTUSJUHISED
LIITIUMIOONAKUDELE (Li Ion)
•
Ärge põletage akut, isegi kui see on
tugevalt kahjustada saanud või töövõime
täielikult minetanud. Akupatarei võib tules
plahvatada.
Liitiumioonakude põletamisel eritub mürgiseid
aure ja aineid.
•
8
Kui aku sisu satub nahale, peske
saastunud piirkonda kohe õrnatoimelise
seebi ja veega. Kui akuvedelik satub silma,
siis loputage avatud silma veega 15 minutit
või kuni ärritus lakkab. Meditsiiniline märkus:
aku elektrolüüt koosneb vedelate orgaaniliste
süsivesinike ja liitiumisoolade segust.
Enamikul juhtudel ei klassifitseerita DEWALTi
akupatareisid tarnimisel täisreguleeritud klassi
9 ohtlikuks materjaliks. Üldiselt on vaid kaks
juhtu, mis nõuavad tarnimisel klassi 9.
1. Kui õhutranspordiga tarnitakse enam kui kaks
DEWALTi liitiumioon-akupatareid, kui pakend
sisaldab vaid akupatareisid (mitte tööriistu); ja
2. Kui mis tahes meetodil tarnitakse üle 100 Wh
(vatt-tundi) nimivooluga liitiumioonakusid.
Kõigil liitiumioonakudel on niminäitaja vatttundides märgitud pakendile.
Olenemata sellest kas tarnitavat kaupa peetakse
erandiks või kehtib sellele täisregulatsioon,
vastutab tarnija pakendamise, sildistamise/
märgistamise ja dokumentatsiooni viimastele
nõuetele vastavuse eest.
Akude transportimisega võib kaasneda
tuleoht, kui akuklemmid puutuvad kogemata
kokku elektrit juhtivate materjalidega. Akude
transportimisel tuleb veenduda, et akuklemmid
on kaitstud ja hästi isoleeritud teiste materjaliga
kokkupuutumise eest, et vältida lühist.
Kasutusjuhendi selles jaos toodud teave on
antud heas usus ning seda peetakse dokumendi
loomise ajahetkel õigeks.
EESTI KEEL
Sellegipoolest ei anta ei sõnaselget ega vaikivat
garantiid. Ostja peab tagama, et tema tegevus on
kooskõlas kehtivate eeskirjadega.
Aku defektne.
Viivitus liiga kuuma või külma aku
puhul.
Akupatarei
Ärge puudutage neid elektrit juhtivate
esemetega.
AKU TÜÜP
DCL043 töötab 18-voldise XR liitiumioonakupatareiga.
Ärge laadige kahjustatud akusid.
Kasutada tohib akupatareisid DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 ja DCB185.
Mitte lasta veega kokku puutuda.
Lisateavet leiate peatükist Tehnilised andmed.
Laske defektsed juhtmed viivitamatult
välja vahetada.
Soovitused hoidmise kohta
Laadige ainult vahemikus 4 ˚C ja
40 ˚C.
1. Hoidmiseks on parim kuiv ja jahe koht, kuhu
ei paista otsene päikesevalgus ning kus
temperatuur ei ole liiga kõrge ega madal. Aku
optimaalsete talitlusomaduste ja kasutusea
tagamiseks hoidke mittekasutatavaid akusid
toatemperatuuril.
Vaid siseruumides kasutamiseks.
Kõrvaldage akupatareid keskkonda
arvestades.
2. Pikemaajalisel hoiulepanekul soovitatakse
aku täis laadida ning asetada see jahedasse
ja kuiva ning päikesevalguse eest kaitstud
kohta.
Laadige DEWALTi akupatareisid
ainult nende jaoks mõeldud DEWALTi
laadijatega. Kui laete DEWALTi
laadijaga muid kui DEWALTi
akupatareisid, võivad need puruneda
või põhjustada muid ohtlikke olukordi.
MÄRKUS! Akut ei tohi hoida täielikult
tühjenenuna. Aku tuleb enne kasutamist laadida.
Laadijal ja akul olevad sildid
Lisaks selles kasutusjuhendis olevatele
piktogrammidele on laadijal ja akul olevatel siltidel
järgmised piktogrammid.
Ärge süüdake akupatareid.
Pakendi sisu
Pakend sisaldab järgmist:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Laadimisaja leiate peatükist Tehnilised
andmed.
Aku laadimine.
Aku laetud.
1 prožektor
1 kasutusjuhend
•
Kontrollige, et prožektor, selle osad või
tarvikud ei oleks transportimisel kahjustada
saanud.
•
Leidke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis 1, 5)
HOIATUS! Ärge kunagi ehitage
prožektorit ega selle ühtki osa ümber.
See võib põhjustada kahjustuse või
kehavigastuse.
9
EESTI KEEL
a. Lüliti
b. Riputuskonks
c. Kallutatav pea
d. Akupatarei
e. Aku vabastamise nupp
f.
Vöökonksu kruvi
g. Vöökonks
h. Kütusemõõdiku nupp (joonis 5)
SIHTOTSTARVE
Prožektor DCL043 on mõeldud kasutamiseks
valgusallikana.
Prožektor DCL043 on profiseade.
ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
•
•
Väikesed lapsed ja nõrk tervis. See
seade ei ole mõeldud ilma järelevalveta
kasutamiseks väikeste laste või füüsiliselt
nõrkade isikute poolt.
Seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikute
(sealhulgas laste) poolt, kelle füüsilised,
sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud
või kellel puuduvad vajalikud kogemused,
teadmised ja oskused, välja arvatud juhul, kui
neid juhendab nende ohutuse eest vastutav
isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle seadmega
üksi.
Elektriohutus
Prožektor on ette nähtud vaid ühe pinge jaoks.
Kontrollige alati, et akupatarei pinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
Teie DEWALTi laadija on
vastavalt standardile EN 60335
topeltisolatsiooniga. Seetõttu ei ole
maandusjuhet vaja.
Kui toitejuhe on vigastatud, tuleb see vahetada
DEWALTi hooldusorganisatsiooni poolt
ettevalmistatud spetsiaalse toitejuhtme vastu.
Toitepistiku vahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt.
•
Kõrvaldage vana pistik ohutult.
•
Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
•
Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
HOIATUS! Maandusklemmiga ühendusi
ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 3 A.
Pikendusjuhtme kasutamine
Kasutage heakskiidetud pikendusjuhet, mis
sobib laadija sisendvõimsusega (vt Tehnilised
andmed).
Juhtme minimaalne ristlõikepindala on 1,5 mm2;
maksimaalne lubatud pikkus on 30 m.
Kaablirulli kasutamisel kerige juhe alati täielikult
lahti.
HOIATUS! Madalamal pingel töötamine
võib põhjustada ülekuumenemise. Liiga
pika pikendusjuhtme kasutamisel võib
juhe üle kuumeneda.
KASUTAMINE
Akupatarei paigaldamine ja
eemaldamine (joonis 4)
ETTEVAATUST! Enne aku paigaldamist
veenduge, et lamp on välja lülitatud.
MÄRKUS! Parima tulemuse saamiseks
veenduge, et akupatarei on täis laetud.
Akupatarei (d) paigaldamiseks prožektori
käepidemesse seadke akupatarei kohakuti
prožektori käepidemes olevate rööbastega ja
lükake see käepidemesse, kuni akupatarei
asetseb kindlalt prožektoris ja ei tule enam lahti.
Akupatarei eemaldamiseks vajutage
vabastusnuppu (e) ja tõmmake akupatarei
prožektori käepidemest välja. Sisestage
akupatarei laadijasse, nagu kirjeldatud selle
10
EESTI KEEL
kasutusjuhendi laadijat käsitlevas osas.
Ühilduvate akupatareide ja laadijate loetelu leiate
peatükist Tehnilised andmed.
KÜTUSEMÕÕDIKUGA AKUPATAREID
(JOONIS 5)
Mõned DEWALTi akupatareid sisaldavad
kütusemõõdikut, mille kolm rohelist valgusdioodi
näitavad akupatarei laetuse taset.
Kütusemõõdiku aktiveerimiseks vajutage ja
hoidke all kütusemõõdiku nuppu (h). Süttivad
kolm rohelist valgusdioodi, näidates järelejäänud
laetuse taset. Kui aku laetuse tase jääb alla
kasutuspiiri, siis kütusemõõdik ei sütti ning aku
tuleb uuesti täis laadida.
MÄRKUS! Kütusemõõdik on vaid akupatarei
järelejäänud laetuse näitaja. See ei näita seadme
funktsionaalsust ning see varieerub sõltuvalt toote
komponentidest, temperatuurist ja kasutusalast.
Kasutusjuhised
HOIATUS! Järgige alati ohutusjuhiseid ja
asjakohaseid õigusakte.
Lüliti (joonis 1, 3)
Prožektoril on tugeva kiirguse (i) ja nõrga
kiirguse (j) seadistus. Vajutage lülitit (a) üks kord
tugeva kiirguse valimiseks, kaks korda nõrga
kiirguse valimiseks ja kolm korda prožektori
väljalülitamiseks.
Aku tühjenemise näidik
Kui aku hakkab tühjaks saama, vilgub prožektor
kaks korda ja seejärel muutub valgustugevus
tavapärasest nõrgemaks. Tuli vilgub iga
45 sekundi tagant kaks korda ja lülitub aku
tühjenemisel välja. Näidiku töötamise aeg sõltub
akupatarei mahtuvusest ja valgusti seadistusest.
Lambi kandmine ja riputamine
(joonis 1)
ETTEVAATUST! Kui lamp ripub
vöökonksul või riputuskonksul, siis ärge
lampi ega seda objekti, mille otsas see
ripub, raputage. Ärge riputage lampi
elektrijuhtmete või mis tahes muu
külge, mis pole ohutu. Võite saada
kehavigastusi või materiaalset kahju.
ETTEVAATUST! Kasutage LEDprožektori riputamiseks ainult vöö- või
riputuskonksu. Vöökonks ja riputuskonks
ei ole mõeldud lisaraskuse kandmiseks.
Ärge kinnitage ega riputage muud lisaks
lambile, kuna see võib puruneda.
ETTEVAATUST! Ärge kasutage üheski
olukorras vöökonksu ega riputuskonksu
küünitamiseks ega enda toetamiseks.
RIPUTUSKONKS (JOONIS 1)
Lampi võib kanda või riputada riputuskonksu
(b) abil. Kui konksu ei kasutata, võib selle alla
fikseerida.
VÖÖKONKS (JOONIS 1)
HOIATUS! Raske kehavigastuse ohu
vähendamiseks veenduge, et vöökonksu
hoidev kruvi on kindlalt kinni.
TÄHTIS! Vöökonksu (g) kinnitamiseks või
vahetamiseks kasutage vaid kaasasolevat kruvi
(f). Veenduge, et kinnitate kruvi tugevalt.
Kasutades vaid kaasasolevat kruvi (f), saab
vöökonksu (g) kinnitada lambi mõlemale küljele,
et see sobiks nii parema- kui vasakukäelistele
kasutajatele. Kui te vöökonksu ei soovi, võite
selle lambi küljest eemaldada.
Vöökonksu ümberpaigutamiseks eemaldage
vöökonksu kruvi (g) ja seejärel paigaldage
vöökonks vastasküljele. Veenduge, et kinnitate
kruvi tugevalt.
Kallutatav pea (joonis 1)
HOOLDUS
Kallutatavat pead saab pöörata kuude asendisse
vahemikus 0°–90°.
Teie DEWALTi prožektor on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldamise juures.
Et seade teid pikka aega korralikult teeniks,
tuleb selle eest hoolitseda ja seda regulaarselt
puhastada.
HOIATUS! Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks lülitage enne
seadistamist või lisaseadmete ja
tarvikute paigaldamist ja eemaldamist
tööriist välja ja eemaldage aku.
11
EESTI KEEL
Laadija ja aku ei vaja hooldust.
Nende sees pole hooldust vajavaid osi.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTi seade on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge kõrvaldage seda koos olmejäätmetega.
Viige toode vastavasse kogumispunkti.
Elektroonikajäätmete sorteerimine
ja pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Puhastamine
HOIATUS! Mustuse kogunemisel
ventilatsiooniavadesse ja nende ümber
eemaldage mustus ja tolm põhikorpuselt
kuiva suruõhu abil. Kandke selle töö
tegemisel heakskiidetud kaitseprille ja
tolmumaski.
HOIATUS! Ärge kunagi kasutage seadme
mittemetallist osade puhastamiseks
lahusteid või muid kemikaale. Need
kemikaalid võivad nimetatud osade
materjale nõrgendada. Kasutage
vaid veega või õrnatoimelise seebiga
niisutatud lappi. Vältige vedelike sattumist
seadmesse; ärge kastke seadet ega selle
osi vedelikku.
LAADIJA PUHASTAMISE JUHISED
HOIATUS! Elektrilöögioht. Enne
laadija puhastamist eemaldage see
pistikupesast. Mustuse ja õli võib
laadija välispinnalt eemaldada lapi või
mittemetallist pehme harjakesega.
Ärge kasutage vett ega
puhastuslahuseid.
Valikulised lisatarvikud
HOIATUS! Kuna muid tarvikuid peale
DEWALTi pakutavate ei ole koos
selle seadmega testitud, võib nende
kasutamine koos selle seadmega
olla ohtlik. Kehavigastuste ohu
vähendamiseks on koos selle seadmega
lubatud kasutada ainult DEWALTi
soovitatud tarvikuid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
12
Kohalikud eeskirjad võivad nõuda
elektroonikajäätmete eraldamist olmejäätmetest
ning nende viimist prügilasse või jaemüüjale,
kellelt ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Laetav akupatarei
Seda pika tööeaga akut tuleb laadida, kui see
ei anna enam piisavalt voolu töödel, mis varem
käisid kergelt. Aku kasutusea lõpus tuleb see
kõrvaldada keskkonnanõudeid arvestades.
•
Laske akul täielikult tühjeneda, seejärel
eemaldage see seadme küljest.
•
Liitiumioonakud on taaskasutatavad.
Viige need edasimüüjale või kohalikku
jäätmejaama. Kogutud akud taaskasutatakse
või kõrvaldatakse nõuetekohaselt.
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
ФОНАРЬ DCL043
Поздравляем Вас!
Вы выбрали фонарь фирмы DEWALT.
Тщательная разработка изделий, многолетний
опыт фирмы по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надёжных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
DCL043
Напряжение питания
В пост. тока
Тип
1
Li-Ion
Класс защиты
IP54
Вес
(без аккумулятора)
кг
Приблизительное
время
мин.
зарядки
Вес
0,64
Вес
DCB181
Li-Ion
DCB182
Li-Ion
18
18
1,5
0,35
4,0
0,61
Аккумулятор
DCB183
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение питания
18
В пост. тока
Ёмкость
Ач
2,0
Вес
кг
0,40
DCB184
Li-Ion
DCB185
Li-Ion
18
18
5,0
0,62
1,3
0,35
Зарядное устройство
Напряжение питаня
В перем. тока
Тип аккумулятора
DCB105
Приблизительное
мин.
время
зарядки
Вес
кг
230
Li-Ion
30
(1,5 Aч)
70
(4,0 Aч)
0,49
230
60
(1,3 Aч)
140
(3,0 Aч)
кг
Приблизительное
время
мин.
зарядки
Аккумулятор
DCB180
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение питания
18
В пост. тока
Ёмкость
Ач
3,0
Вес
кг
0,64
25
(1,3 Aч)
55
(3,0 Aч)
DCB107
Зарядное устройство
Напряжение питаня
В перем. тока
Тип аккумулятора
18
Тип аккумулятора
Зарядное устройство
Напряжение питаня
В перем. тока
Тип аккумулятора
40
(2,0 Aч)
90
(5,0 Aч)
кг
Li-Ion
70
(1,5 Aч)
185
(4,0 Aч)
0,29
90
(2,0 Aч)
240
(5,0 Aч)
DCB112
230
40
(1,3 Aч)
90
(3,0 Aч)
Li-Ion
45
(1,5 Aч)
120
(4,0 Aч)
0,36
60
(2,0 Aч)
150
(5,0 Aч)
Определения:
Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному исходу
или получению тяжёлой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению прибора.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Риск поражения электрическим
током!
Правила безопасности при
работе фонарями
Огнеопасность!
ВНИМАНИЕ: Опасность
возникновения пожара. Не
используйте фонарь вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей или
в газовой или взрывоопасной среде.
Внутренние искры могут зажечь
пары, что может стать причиной
получения телесной травмы.
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочитайте руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Важные правила
безопасности
ВНИМАНИЕ! При использовании
фонаря DCL043 должны всегда
соблюдаться основные правила
техники безопасности, включая
следующие:
•
НЕ СМОТРИТЕ непосредственно
в источник светоизлучения.
•
НЕ СМОТРИТЕ непосредственно
в источник светоизлучения через
оптические приборы.
•
НЕ НАВОДИТЕ световой луч в глаза
других людей.
•
Перед использованием фонаря
DCL043 прочтите все инструкции по
безопасности.
•
Для снижения риска получения травмы
необходим тщательный контроль при
использовании фонаря в присутствии
детей.
•
Не дотрагивайтесь до двигающихся
частей прибора.
•
Используйте только те
дополнительные принадлежности,
которые рекомендованы или
продаются изготовителем.
•
Не используйте вне помещений.
•
Для снижения риска поражения
электрическим током не погружайте
фонарь в воду или другую жидкость.
Во время работы или хранения не
размещайте фонарь в местах, где он
может упасть в ванну или раковину.
•
14
Заряжайте аккумулятор только
зарядным устройством, которое
поставляется производителем.
•
Не смотрите непосредственно
в источник светоизлучения; это
может привести к повреждению
зрения.
•
Не используйте фонарь в мокрой или
влажной среде. Используйте прибор
только в сухих местах. Не допускайте
попадания жидкости внутрь фонаря. Не
погружайте фонарь в жидкость любого
типа.
•
Перед началом эксплуатации
аккумулятора прочтите все
инструкции и ознакомьтесь
с предупредительными символами
на аккумуляторе и продукте,
работающем от аккумулятора.
•
Данное изделие не может
использоваться людьми (включая
детей) со сниженными физическими,
сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют
работу под присмотром лица,
отвечающего за их безопасность.
•
Не позволяйте детям играть
с прибором.
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим
током. Не допускайте попадания
жидкости внутрь фонаря. Это
может привести к поражению
электрическим током.
•
Не подвергайте фонарь воздействию
дождя или снега!
•
При необходимости подключения
зарядного устройства используйте
только удлинительный кабель
соответствующего типа.
Использование несоответствующего
РУССКИЙ ЯЗЫК
удлинительного кабеля может создать
риск возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
•
•
•
•
•
•
Располагайте фонарь вдали от
источника тепла.
Не устанавливайте на верхнюю
поверхность фонаря какой-либо
предмет и не ставьте фонарь на
мягкую поверхность, это может
блокировать вентиляционные
прорези и вызвать чрезмерный
внутренний нагрев! Располагайте
фонарь вдали от источника тепла.
Не используйте фонарь, если он
получил повреждение вследствие
сильного удара или падения или иного
внешнего воздействия! Отнесите его
в авторизованный сервисный центр.
Не разбирайте фонарь. Для проведения
технического обслуживания
или ремонта отнесите его
в авторизованный сервисный центр.
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
Перед чисткой фонаря всегда
предварительно извлекайте из него
аккумулятор.
DCL043 работает от постоянного
тока через полностью заряженный
18 В аккумулятор. Не используйте
другое напряжение.
Остаточные риски
•
Следующие риски являются
характерными при использовании данных
приборов:
– Повреждение зрения в результате
многократного попадания в глаза
светового луча
– Получение ожогов в результате
прикосновения к горячей поверхности
Маркировка фонаря
На фонаре имеются следующие знаки:
Перед использованием
внимательно прочтите данное
руководство по эксплуатации.
Опасное оптическое излучение.
RISK GROUP 2
CAUTION
POSSIBLY HAZARDOUS
OPTICAL RADIATION EMITTED
FROM THIS PRODUCT
Не смотрите в источник
светоизлучения. Это
опасно для глаз.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает в себя год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса прибора.
Пример:
2014 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по
безопасности для всех
зарядных устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ:
Данное руководство содержит важные
инструкции по эксплуатации и технике
безопасности для зарядных устройств
DCB105, DCB107 и DCB112.
•
Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочтите все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не допускайте
попадания жидкости внутрь
зарядного устройства. Это может
привести к поражению электрическим
током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы, заряжайте
только аккумуляторы марки DEWALT.
Аккумуляторы других марок могут
перегреться и взорваться, что
приведёт к получению травмы или
повреждению прибора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не позволяйте
детям играть с устройством.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
В определенных условиях, когда
зарядное устройство подключено
к электросети, открытые контакты
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
подзарядки внутри его корпуса могут
быть закорочены посторонним
материалом. Не допускайте
попадания токопроводящих
материалов, таких как тонкая
стальная стружка, алюминиевая
фольга и слой металлических частиц,
и другие подобные материалы,
в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное
устройство от электросети, если
в его гнезде нет аккумулятора.
Отключайте зарядное устройство
от электросети перед чисткой.
•
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать
аккумулятор зарядными
устройствами марок, не указанных
в данном руководстве. Зарядное
устройство и аккумулятор специально
разработаны для совместного
использования.
•
Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
•
Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
•
Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
•
Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться об него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
•
Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
•
При работе с зарядным устройством
на открытом воздухе всегда следите,
чтобы рабочая зона оставалась сухой,
и используйте удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для
работы на открытом воздухе, снижает
риск поражения электрическим током.
•
Не блокируйте вентиляционные
прорези зарядного устройства.
Вентиляционные прорези
расположены в верхней части
и на боковых сторонах зарядного
устройства. Располагайте зарядное
устройство вдали от источника тепла.
•
Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель
или вилка повреждены. В случае
повреждения электрического кабеля
для предотвращения получения травмы
он должен быть немедленно заменён
производителем, его сервисным
агентом или другим квалифицированным
специалистом.
•
Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия! Отнесите его
в авторизованный сервисный центр.
•
Не разбирайте зарядное устройство;
для проведения технического
обслуживания или ремонта
отнесите его в авторизованный
сервисный центр. Неправильная сборка
может привести к риску поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
•
Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
•
НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройства одновременно!
•
Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному
устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
16
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядные устройства
Зарядные устройства DCB105, DCB107
и DCB112 предназначены для зарядки XR
Li-Ion аккумуляторов напряжением 10,8 В,
14,4 В и 18 В (DCB123, DCB125, DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 и DCB185).
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и являются наиболее простыми
в эксплуатации.
Процедура зарядки (Рис. 2)
1. Перед тем как вставить аккумулятор,
подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке.
2. Вставьте аккумулятор (d) в зарядное
устройство. Убедитесь, что аккумулятор
полностью вошёл в зарядное
устройствоКрасный индикатор зарядки
начнёт непрерывно мигать, указывая на
начало процесса зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с прибором или оставить
в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения
максимальной производительности
и продления срока службы Li-Ion
аккумуляторов, перед первым использованием
полностью зарядите аккумулятор.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведённой ниже таблице:
Индикаторы зарядки: DCB105
зарядка
–– –– –– –– –– –– ––
полностью заряжен
––––––––––––––––––––
пауза для
согревания/
охлаждения
аккумулятора
замените
аккумулятор
––– • ––– • ––– • –––
••••••••••••••
Индикаторы зарядки: DCB107, DCB112
зарядка
полностью
заряжен
пауза для согревания/
охлаждения
аккумулятора*
–– –– –– –– ––
––––––––––––––
* DCB107, DCB112: Красный индикатор
зарядки будет продолжать мигать,
тогда как жёлтый индикатор загорится
только во время паузы для согревания/
охлаждения аккумулятора. Как только
аккумулятор охладится, жёлтый
индикатор погаснет, и зарядное
устройство продолжит процесс зарядки
аккумулятора.
Зарядное устройство не будет заряжать
неисправный аккумулятор. При обнаружении
неисправности в аккумуляторе индикатор
погаснет, отобразит проблему или начнёт
мигать.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это также может указывать
на наличие неисправности в самом зарядном
устройстве.
Если зарядное устройство указывает на
наличие проблемы, отнесите зарядное
устройство и аккумулятор в авторизованный
сервисный центр для тестирования.
ПАУЗА ДЛЯ СОГРЕВАНИЯ/ОХЛАЖДЕНИЯ
АККУМУЛЯТОРА
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлаждён или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
Охлаждённый аккумулятор будет заряжаться
приблизительно вдвое медленнее тёплого
аккумулятора. Аккумулятор будет медленно
заряжаться на протяжении всего цикла
зарядки и не вернётся к максимальной
скорости зарядки, даже если аккумулятор
нагреется.
ТОЛЬКО ДЛЯ ИОННО-ЛИТИЕВЫХ (LI-ION)
АККУМУЛЯТОРОВ
Приборы XR Li-Ion спроектированы по
Электронной Защитной Системе, которая
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
•
При срабатывании Электронной Защитной
Системы прибор автоматически отключится.
Если это произошло, поместите Li-Ion
аккумулятор в зарядное устройство до его
полной зарядки.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство аккумулятор
с треснувшим или повреждённым
корпусом. Не разбивайте, не
бросайте и не ломайте аккумулятор.
Не используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию резкого
удара, удара при падении, попали
под тяжёлый предмет или были
повреждены каким-либо другим
образом (например, проткнуты
гвоздём, попали под удар молотка
или под ноги). Это может привести
к поражению электрическим током
или смерти от электрического тока.
Повреждённые аккумуляторы должны
возвращаться в сервисный центр на
переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый прибор набок
на устойчивую поверхность
в месте, в котором он не создаёт
опасность, что об него могут
споткнуться и упасть. Некоторые
приборы с аккумуляторами больших
размеров ставятся на аккумулятор
в вертикальном положении, но их
легко опрокинуть.
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлечённый из упаковки аккумулятор
заряжен не полностью. Перед началом
эксплуатации аккумулятора и зарядного
устройства, прочтите нижеследующие
инструкции по безопасности и следуйте
указаниям по процедуре зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
•
Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
•
Не вставляйте аккумулятор
в зарядное устройство силой.
Никоим образом не видоизменяйте
аккумулятор для установки в не
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
расколоться, что приведёт
к получению тяжёлой телесной
травмы.
•
Заряжайте аккумуляторы только
специально для них разработанными
зарядными устройствами DEWALT.
•
НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
•
Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор
в местах, в которых температура
может достичь или превысить
40 °С (например, под наружными
навесами или внутри металлических
конструкций в летнее время).
18
Для достижения наилучших результатов,
перед использованием убедитесь, что
аккумулятор полностью заряжен.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИОННО-ЛИТИЕВЫХ
(Li-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
•
Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно повреждён или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении ионно-литиевых
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
•
Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
поражённый участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
РУССКИЙ ЯЗЫК
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
•
Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха.
Если симптомы сохраняются,
обратитесь за медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Транспортировка
Аккумуляторы DEWALT соответствуют всем
применимым правилам транспортировки,
прописанным производителем, а также
национальным стандартам, включающим
в себя Рекомендации ООН по перевозке
опасных грузов; правила международной
ассоциации воздушного транспорта (IATA)
по перевозке опасных грузов, правила
международного морского кодекса по опасным
грузам (IMDG) и Европейское соглашение о
перевозке опасных грузов автотранспортом
(ADR). Каждый ионно-литиевый элемент или
аккумулятор протестирован в соответствии
с требованиями к испытаниям, указанными
в подразделе 38.3 части по испытаниям
и критериям Рекомендаций ООН по перевозке
опасных грузов.
В большинстве случаев, перевозимый
аккумулятор DEWALT освобождается от
необходимости быть классифицированным,
поскольку является материалом 9 класса
опасности. Принадлежность к 9 классу
опасности учитывается только в двух случаях:
Во время перевозки аккумуляторов существует
риск возгорания при случайном контакте
клемм аккумулятора с токопроводящими
материалами. При перевозке аккумуляторов
убедитесь, что клеммы аккумулятора
защищены и надёжно изолированы от любых
материалов, контакт с которыми способен
вызвать короткое замыкание.
Информация данного раздела руководства
по эксплуатации была предоставлена
добровольно и на момент создания
документа является полностью достоверной.
Однако не было дано никаких гарантий явно выраженных или подразумеваемых.
Деятельность в соответствии с правилами
и нормами полностью является
ответственностью покупателя.
Аккумулятор
ТИП АККУМУЛЯТОРА
DCL043 работает от XR Li-Ion аккумулятора
напряжением 18 В.
Могут использоваться аккумуляторы DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 и DCB185.
Более подробную информацию см. в разделе
«Технические характеристики».
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
1. Авиаперевозка более чем двух ионнолитиевых аккумуляторов DeWALT при
наличии в упаковке только аккумуляторов
(без приборов), и
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое
прохладное место вдали от зарядного
устройства.
2. Любой вид перевозки ионно-литиевых
аккумуляторов с удельной мощностью,
превышающей 100 ватт-часов (Втч).
Удельная мощность в ватт-часах указана
на корпусе ионно-литиевого аккумулятора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы. Перед
использованием аккумулятор потребуется
зарядить.
Вне зависимости от условий перевозки
в обязанности грузоотправителя входит
уточнение и получение информации о
последних действующих правилах упаковки,
маркировки и требований к документации.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
Комплект поставки
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
1 Фонарь
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
В упаковку входят:
1 Руководство по эксплуатации
•
Проверьте прибор, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
•
Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Время зарядки см. в разделе
«Технические характеристики».
Аккумулятор заряжается.
Описание (Рис. 1, 5)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
видоизменяйте фонарь или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению прибора.
Аккумулятор заряжен.
Аккумулятор неисправен.
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства!
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать повреждённый
аккумулятор!
b. Подвесная скоба
c. Поворотная головка
d. Аккумулятор
e. Отпирающая кнопка аккумулятора
f.
Винт крепления для ремня
Не погружайте аккумулятор в воду.
g. Крепление для ремня
Немедленно заменяйте
повреждённый сетевой кабель.
НАЗНАЧЕНИЕ
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4°С-40°С.
Для использования только внутри
помещений.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Заряжайте аккумуляторы DEWALT
только зарядными устройствами
DEWALT. Зарядка аккумуляторов
других марок зарядными
устройствами DEWALT может
привести к протечке или взрыву
аккумулятора и другим опасным
ситуациям.
Не бросайте аккумулятор в огонь.
20
a. Клавиша пускового выключателя
h. Кнопка расходомера (Рис. 5)
Фонарь DCL043 предназначен для
использования в качестве источника света.
Фонарь DCL043 является профессиональным
прибором. НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям
прикасаться к прибору. Неопытные
пользователи всегда должны работать под
наблюдением.
•
Дети и неопытные лица. Использование
прибора детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
•
Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с прибором без присмотра.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Электробезопасность
Данный фонарь рассчитан на работу только
при одном напряжении. Всегда следите, чтобы
напряжение аккумулятора соответствовало
напряжению, обозначенному на паспортной
табличке прибора. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, что исключает потребность
в заземляющем проводе.
Повреждённый кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно получить в сервисном центре DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
ВНИМАНИЕ: Использование
изделия при низком напряжении
может привести к его перегреву.
Использование чрезмерно длинного
удлинительного кабеля может
привести к перегреву кабеля.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Установка и извлечение
аккумулятора (Рис. 4)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы
избежать повреждения зрения, перед
установкой аккумулятора убедитесь,
что головка находится в положении
«ВЫКЛ.».
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения наилучших
результатов убедитесь, что аккумулятор
полностью заряжен.
Чтобы установить аккумулятор (d) в рукоятку
фонаря, совместите аккумулятор с бороздками
внутри рукоятки фонаря и вдвигайте
аккумулятор, пока он полностью не войдёт
в рукоятку; убедитесь, что аккумулятор
защёлкнулся на месте.
Чтобы извлечь аккумулятор из фонаря,
нажмите на отпирающую кнопку (е) и потяните
за аккумулятор, извлекая его из рукоятки
фонаря. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как описано в разделе «Зарядное
устройство» данного руководства. Список
совместимых аккумуляторов и зарядных
устройств см. в разделе «Технические
характеристики».
АККУМУЛЯТОРЫ С РАСХОДОМЕРОМ
(РИС. 5)
Некоторые аккумуляторы DEWALT
оборудованы расходомером в виде трёх
зелёных светодиодных индикаторов,
обозначающих текущий уровень заряда
аккумулятора.
Чтобы включить расходомер, нажмите
на кнопку индикатора (h). Комбинация из
трёх горящих светодиодных индикаторов
обозначает текущий уровень заряда
аккумулятора. Когда уровень заряда
аккумулятора упадёт ниже эксплуатационного
предела, расходомер погаснет, и аккумулятор
нужно будет подзарядить.
ПРИМЕЧАНИЕ: Расходомер является
индикатором только лишь уровня заряда,
оставшегося в аккумуляторе. Расходомер
не является индикатором функциональных
возможностей прибора, зависящих от
компонентов, температуры и действий
конечного пользователя.
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
Клавиша пускового
выключателя (Рис. 1, 3)
Фонарь может работать в двух режимах:
высокой яркости (i) и низкой яркости (j).
Нажмите на клавишу пускового выключателя
один раз, чтобы включить фонарь в режиме
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
высокой яркости, два раза, чтобы перейти
в режим низкой яркости и три раза, чтобы
выключить фонарь.
Индикатор низкого заряда
аккумулятора
При приближении уровня заряда аккумулятора
к критическому минимуму фонарь дважды
мигнёт, и яркость постепенно начнёт
снижаться. Фонарь будет продолжать
дважды мигать каждые 45 секунд, пока
аккумулятор полностью не разрядится, после
чего фонарь погаснет. Продолжительность
предупреждающих сигналов зависит от
степени разрядки аккумулятора и текущего
режима яркости.
Поворотная головка (Рис. 1)
Поворотная головка вращается
и устанавливается в шести различных
положениях в радиусе 0°–90°.
Переноска и подвешивание
фонаря (Рис. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При
подвешивании фонаря
с использованием крепления для
ремня или подвесной скобы не
трясите фонарь или объект,
на который он подвешен. Не
подвешивайте фонарь на
электропровод или на другие
подобные опасные объекты. Это
может привести к получению травмы
или повреждению имущества.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
подвешивания светодиодного фонаря
используйте только крепление для
ремня или подвесную скобу. Крепление
для ремня и подвесная скоба не
предназначены для подвешивания
дополнительных тяжестей. Во
избежание поломки не прикрепляйте
и не подвешивайте на фонарь
дополнительные предметы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте
крепление для ремня или подвесную
скобу, чтобы дотянуться до
чего-либо или для поддержки
собственного веса.
22
ПОДВЕСНАЯ СКОБА (РИС. 1)
Фонарь можно переносить или подвешивать
за подвесную скобу (b). Если скоба не
используется, её можно сложить.
КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ РЕМНЯ (РИС. 1)
ВНИМАНИЕ: Во избежание получения
тяжёлой травмы, проверьте
надёжность винта, удерживающего
крепление.
ВАЖНО: При установке или замене крепления
для ремня (g), используйте только винт (f),
входящий в комплект поставки прибора.
Убедитесь, что винт надёжно затянут.
Крепление для ремня (g) можно устанавливать
с любой стороны прибора для эксплуатации
пользователями с рабочей правой или
левой рукой, и только с использованием
винта (f), входящим в комплект поставки.
Если крепление для ремня не планируется
использовать, его можно снять с фонаря.
Чтобы переместить крепление, открутите
винт (f), удерживающий крепление на
месте, а затем снова установите его на
противоположной стороне. Убедитесь, что
винт надёжно затянут.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш фонарь DEWALT рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при
минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надёжность прибора
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжёлой
травмы, выключайте прибор
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Зарядное устройство и аккумулятор не
требуют технического обслуживания. Внутри
нет обслуживаемых пользователем деталей.
РУССКИЙ ЯЗЫК
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь и пыль
из корпуса сухим сжатым воздухом
по мере видимого скопления грязи
внутри и вокруг вентиляционных
отверстий. Выполняйте данную
процедуру, надев средство защиты
глаз и респиратор утверждённого
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте
растворители или другие
агрессивные химические средствами
для очистки неметаллических
деталей прибора. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, применённых в данных
деталях. Используйте ткань,
смоченную в воде с мягким мылом.
Не допускайте попадания какой-либо
жидкости внутрь прибора; ни в коем
случае не погружайте какую-либо
часть прибора в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед чисткой
отключите зарядное устройство
от розетки сети переменного
тока. Грязь и масло можно удалять
с наружной поверхности зарядного
устройства с помощью ткани или
мягкой неметаллической щётки.
Не используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только дополнительные
принадлежности, рекомендованные
DEWALT.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нём не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроприборов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает приём
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для
работ, которые ранее выполнялись легко
и быстро. Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для окружающей
среды способом.
•
Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из прибора.
•
Ионно-литиевые элементы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки.
Собранные аккумуляторы будут
переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
zst00294096 - 19-04-2016
24
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising