DCL043 | DeWalt DCL043 SPOTLIGHT instruction manual

371002-66 LV
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
4
14
1. attēls / Рисунок 1
2. attēls / Рисунок 2
3. attēls / Рисунок 3
4. attēls / Рисунок 4
5. attēls / Рисунок 5
3
LATVIEŠU
BEZVADU LED DARBA LUKTURIS
DCL043
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT darba lukturi. DEWALT
ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
Svars
Lādētājs
Elektrotīkla
spriegums
Akumulatora
tips
Aptuveni
uzlādes laiks
akumulators
DCL043
Spriegums
VLĪDZSTR.
Tips
Litija jonu
IP54
Svars (bez akumulatoru
komplekta)
Akumulators
Akumulatora
tips
Spriegums
Jauda
Svars
Akumulators
Akumulatora
tips
Spriegums
Jauda
Svars
Lādētājs
Elektrotīkla
spriegums
Akumulatora
tips
Aptuveni
uzlādes laiks
akumulators
Svars
4
18
1
Akumulatora veids
Aizsardzības klase
kg
0,64
VLĪDZSTR.
Ah
kg
DCB180 DCB181 DCB182
Litija
Litija
Litija
jonu
jonu
jonu
18
18
18
3,0
1,5
4,0
0,64
0,35
0,61
VLĪDZSTR.
Ah
kg
DCB183 DCB184 DCB185
Litija
Litija
Litija
jonu
jonu
jonu
18
18
18
2,0
5,0
1,3
0,40
0,62
0,35
Vmaiņstr.
DCB105
230 V
Litija jonu
min
kg
25
(1,3 Ah)
55
(3,0 Ah)
30
(1,5 Ah)
70
(4,0 Ah)
0,49
Lādētājs
Elektrotīkla
spriegums
Akumulatora
tips
Aptuveni
uzlādes laiks
akumulators
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
Svars
Litija jonu
min
kg
Apvienotā
Karaliste
un Īrija
60
(1,3 Ah)
140
(3,0 Ah)
Vmaiņstr.
70
(1,5 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
DCB112
230 V
90
(2,0 Ah)
240
(5,0 Ah)
Litija jonu
min
kg
Drošinātāji
Eiropa
DCB107
230 V
Vmaiņstr.
40
(1,3 Ah)
90
(3,0 Ah)
230 V instrumenti
230 V instrumenti
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
10 ampēri,
elektrotīkls
3 ampēri,
spraudkontaktā
Definīcijas: Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota katra
signālvārda nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja no
tās neizvairās, var iestāties nāve vai
gūt smagus ievainojumus.
LATVIEŠU
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet, ja
to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Drošības noteikumi darba
lukturiem
Apzīmē ugunsbīstamības risku.
•
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojumu risku, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
BRĪDINĀJUMS! Ugunsgrēka risks!
Darba lukturi nedrīkst ekspluatēt viegli
uzliesmojošu šķidrumu tuvumā vai arī
gāzu vai sprādzienbīstamā vidē. Iekšējās
dzirksteles var aizdedzināt izgarojumu
tvaikus un radīt ievainojumus.
•
•
Svarīgi drošības noteikumi
BRĪDINĀJUMS! Lietojot darba lukturi
DC019 vai DC020, vienmēr jāievēro
galvenie drošības noteikumi, tostarp šādi:
• NESKATIETIES tieši tieši gaismas avotā.
• NELIETOJIET optiskus instrumentus, lai
skatītos tieši gaismas avotā.
• NEVĒRSIET gaismas staru citu personu acīs.
• Pirms izmantojat darba lukturi DCL043,
izlasiet visus norādījumus.
• Ja darba lukturi lieto bērnu klātbūtnē,
tas ir rūpīgi jāuzrauga, lai mazinātu
ievainojuma risku.
• Nepieskarieties kustīgajām detaļām.
• Lietojiet tikai tādus piederumus, ko
ieteicis vai pārdod ražotājs.
• Nelietojiet to ārpus telpām.
• Lai mazinātu elektriskās strāvas trieciena
risku, neiegremdējiet darba lukturi ūdenī
vai citā šķidrumā.
Darba lukturi nedrīkst glabāt tādā vietā, no
kuras tas var nokrist vai tikt ievilkts vannā vai
izlietnē.
•
Lietojiet tikai ražotāja noteikto
maiņstrāvas adapteri un lādētāju.
•
•
Skatoties tieši luminiscējošajā gaismā, var
sabojāt redzi.
Darba lukturi nedrīkst lietot mitrās vai
slapjās vietās.
Lietojiet to tikai sausās vietās. Darba lukturī
nedrīkst iekļūt šķidrums. Neiegremdējiet
darba lukturi šķidrumā.
Pirms akumulatora lietošanas izlasiet
visus norādījumus un brīdinājuma
apzīmējumus uz akumulatora un
instrumenta, kurā tiek izmantots
akumulators.
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai
psihiskās spējas vai trūkst pieredzes
un zināšanu, ja vien tās neuzrauga vai
neapmāca persona, kas atbild par viņu
drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar
instrumentu.
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Darba lukturī
nedrīkst iekļūt šķidrums. Var rasties
elektriskās strāvas trieciens.
•
•
•
•
Nepakļaujiet lādētāju lietus vai sniega
iedarbībai.
Lietojiet tikai pareizu pagarinātāju, kas
ir nepieciešams, lai darbotos lādētājs.
Lietojot nepareizu pagarinājuma vadu, var
izraisīt ugunsgrēka, elektriskās strāvas vai
nāvējoša trieciena risku.
Novietojiet darba lukturi vietā, kur nav
karstuma avota.
Uz lādētāja nedrīkst novietot kādus
priekšmetus, kā arī to nedrīkst novietot
uz mīkstas pamatnes, lai nenosprostotu
ventilācijas atveres un neizraisītu pārlieku
pārkaršanu tā iekšpusē. Novietojiet darba
lukturi vietā, kur nav karstuma avotu.
Neekspluatējiet vai neizjauciet darba
lukturi, ja tas ir saņēmis asu triecienu,
ticis nomests vai kā citādi ir bojāts.
Nogādājiet to pilnvarotā apkopes centrā.
5
LATVIEŠU
•
•
•
Neizjauciet darba lukturi. Ja ir vajadzīga
apkope vai remonts, nogādājiet to
pilnvarotā apkopes centrā. Ja tas tiek
nepareizi lietots vai no jauna samontēts, var
rasties elektriskās strāvas trieciena, nāvējoša
trieciena vai aizdegšanās risks.
Pirms mēģināt tīrīt darba lukturi, uzmanīgi
izņemiet akumulatoru.
DCL043 darbojas ar līdzstrāvu (DC),
ja ir pievienots pilnībā uzlādēts 18 V
akumulators. Nepievienojiet instrumentu cita
sprieguma avotam.
•
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Lādētājā nedrīkst iekļūt
šķidrums. Var rasties elektriskās strāvas
trieciens.
UZMANĪBU! Ugunsbīstamība! Lai
mazinātu ievainojuma risku, uzlādējiet
tikai DEWALT vairākkārt uzlādējamos
akumulatorus. Cita veida akumulatori
var pārkarst un eksplodēt, izraisot
ievainojumus un sabojājot īpašumu.
UZMANĪBU! Bērni ir jāuzrauga, lai viņi
nespēlētos ar instrumentu.
IEVĒRĪBAI! Dažos gadījumos
svešķermeņi var izraisīt īssavienojumu
atklātos lādētāja uzlādes kontaktos, ja
akumulators ir pievienots elektrotīklam.
Lādētāja tuvumā nedrīkst novietot
vadītspējīgus materiālus, piemēram,
dzelzs skaidas, alumīnija foliju vai
uzkrājušās metāla daļiņas.
Ja lādētājā nav ievietots akumulators,
lādētājs ir jāatvieno no elektrotīkla. Pirms
lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno no
elektrotīkla.
Atlikušie riski
•
Lietojot šo instrumentu, parasti pastāv arī šādi
riski:
– sabojāt redzi, skatoties tieši luminiscējošajā
gaismā
– gūt apdegumus, pieskaroties karstai
spuldzei
Uzlīmes uz darba luktura
Uz darba luktura ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms ekspluatācijas izlasiet
lietošanas rokasgrāmatu.
Bīstama optiskā radiācija.
2. RISKA GRUPA
UZMANĪBU!
IESPĒJAMS BĪSTAMS OPTISKAIS
STAROJUMS VAR TIKT
IZSTAROTS NO ŠĪ INSTRUMENTA
Neskatieties darba luktura
gaismā. Citādi var sabojāt
redzi.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS
Datuma kods, kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
Piemērs:
•
NEDRĪKST lādēt akumulatoru ar citiem
lādētājiem, kas nav norādīti šajā
rokasgrāmatā. Lādētājs ir īpaši paredzēts šī
akumulatora uzlādēšanai.
•
Šie lādētāji ir paredzēti tikai un vienīgi
DeWALT vairākkārt uzlādējamo
akumulatoru uzlādēšanai. Lietojot tos citiem
mērķiem, var izraisīt ugunsgrēka, elektriskās
strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
•
Nepakļaujiet lādētāju lietus vai sniega
iedarbībai.
•
Atvienojot lādētāju, neraujiet aiz vada, bet
gan aiz kontaktdakšas. Tādējādi mazinās
risks sabojāt kontaktdakšu un barošanas
vadu.
•
Pārbaudiet, vai vads ir novietots tā, lai uz
tā neuzkāptu, pār to nepakluptu vai citādi
nesabojātu vai nesarautu.
•
Neizmantojiet pagarinātāja vadu, ja vien
bez tā nevar iztikt. Lietojot nepareizu
pagarinājuma vadu, var izraisīt ugunsgrēka,
elektriskās strāvas vai nāvējoša trieciena
risku.
2014 XX XX
Ražošanas gads
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoru lādētājiem
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.
Šī rokasgrāmata
Šajā rokasgrāmatā ir iekļauti svarīgi drošības un
ekspluatācijas norādījumi akumulatoru lādētājiem
DCB105, DCB107 un DCB112.
6
Pirms lādētāja izmantošanas izlasiet visus
norādījumus un brīdinājuma apzīmējumus uz
lādētāja, akumulatora un ierīces, kurā tiek
izmantots akumulators.
LATVIEŠU
•
•
•
•
•
•
Izmantojot lādētāju ārpus telpām,
novietojiet to sausā vietā un izmantojiet
tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv
mazāks elektriskās strāvas trieciena risks.
Nenosprostojiet lādētāja ventilācijas
atveres. Ventilācijas atveres atrodas
lādētāja augšpusē un sānos. Novietojiet
lādētāju vietā, kur nav karstuma avotu.
Nelietojiet lādētāju, ja tā vads vai
kontaktdakša ir bojāti. Ja barošanas vads
ir bojāts, ražotājam, servisa pārstāvim vai
līdzvērtīgi kvalificētiem speciālistiem tas
ir nekavējoties jānomaina pret jaunu, lai
novērstu bīstamību.
Uzlādes gaita (1., 2. att.)
1. Pirms akumulatora ievietošanas pievienojiet
lādētāju piemērotai kontaktligzdai.
2. Ievietojiet akumulatoru (d) lādētājā līdz
galam, līdz atduras. Vienmērīgi mirgo
sarkanā (uzlādes) lampiņa, norādot, ka
uzlādes gaita ir sākusies.
3. Kad sarkanais indikators deg nepārtraukti,
tas liecina, ka uzlāde ir pabeigta. Tagad
akumulators ir pilnībā uzlādēts, un to var sākt
lietot vai arī atstāt lādētājā.
PIEZĪME. Lai nodrošinātu litija jonu akumulatoru
optimālu darbību un maksimālu darbmūžu, pirms
lietošanas pilnībā uzlādējiet jaunu akumulatoru.
Neekspluatējiet vai neizjauciet lādētāju, ja
tas ir saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts. Nogādājiet to pilnvarotā
apkopes centrā.
Uzlādes kārtība
Lādētāju nedrīkst izjaukt! Ja ir vajadzīga
apkope vai remonts, nogādājiet to
pilnvarotā apkopes centrā. Ja tas tiek
nepareizi lietots vai no jauna samontēts, var
rasties elektriskās strāvas trieciena, nāvējoša
trieciena vai aizdegšanās risks.
Uzlādes indikatori: DCB105
Pirms lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno
no elektrotīkla. Tādējādi mazināsies
elektriskās strāvas trieciena risks. Šis risks
nesamazinās, ja izņemat tikai akumulatoru.
•
NEDRĪKST vienlaicīgi saslēgt kopā
2 lādētājus.
•
Lādētājs ir paredzēts darbībai ar standarta
230 V mājsaimniecības elektrisko strāvu.
Lādētāju nedrīkst izmantot ar jebkuru citu
spriegumu. Ievērojiet, ka tas neattiecas uz
transportlīdzekļu lādētājiem.
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
Lādētāji
Lādētāji DCB105, DCB107 un DCB112 paredzēti
10,8V, 14,4V un 18V litija jonu akumulatoriem
(DCB123, DCB125, DCB127, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 un
DCB185).
Šie lādētāji nav jānoregulē un ir izstrādāti tā, lai
būtu maksimāli vienkārši ekspluatējami.
Skatiet turpmāko tabulu, lai uzzinātu akumulatora
uzlādes statusu.
uzlādē
–– –– –– –– –– –– ––
pilnībā uzlādēts
––––––––––––––––––––
karsta/auksta
akumulatora uzlādes
atlikšana
akumulators ir
jānomaina
––– • ––– • ––– • –––
••••••••••••••
Uzlādes indikatori: DCB107, DCB112
uzlādē
–– –– –– –– ––
pilnībā uzlādēts.
––––––––––––––
karsta / auksta
akumulatora uzlādes
aizkave*
* DCB107, DCB112: Šajā laikā turpina
mirgot sarkanā lampiņa un deg dzeltenā
lampiņa. Tiklīdz akumulators ir atdzisis līdz
piemērotai temperatūrai, dzeltenā lampiņa
izdziest, un lādētājs atsāk uzlādes procesu.
Saderīgs(i) lādētājs(i) neuzlādē akumulatoru, ja
tas ir bojāts. Par bojātu akumulatoru liecina tas,
ka neiedegas lādētāja indikators, tiek attēlots
simbols, kas liecina par kļūmi akumulatorā, vai arī
mirgo indikators.
PIEZĪME. Tas var nozīmēt arī to, ka kļūme ir
lādētājā.
7
LATVIEŠU
Ja lādētājs konstatē kļūmi, nogādājiet lādētāju
un akumulatoru pilnvarotā apkopes centrā, lai tos
pārbaudītu.
KARSTA / AUKSTA AKUMULATORA UZLĀDES
ATLIKŠANA
Ja lādētājs konstatē, ka akumulators ir pārāk
karsts vai auksts, automātiski tiek aktivizēta
karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana,
apturot uzlādēšanu, līdz akumulators ir sasniedzis
piemērotu temperatūru. Lādētājs automātiski
pārslēdzas akumulatora lādēšanas režīmā.
Ar šo funkciju akumulatoram tiek nodrošināts
maksimāls kalpošanas laiks.
•
Uzlādējiet akumulatoru tikai ar paredzētajiem
DEWALT lādētājiem.
•
NEDRĪKST akumulatoru apliet ar ūdeni vai
citu šķidrumu vai iegremdēt kādā šķidrumā.
•
Neuzglabājiet vai nelietojiet instrumentu
un akumulatoru vietās, kur temperatūra
var sasniegt vai pārsniegt 40 °C (105 °F)
(piemēram, vasaras laikā āra nojumēs vai
metāla celtnēs).
•
Pirms lietošanas akumulators ir pilnībā
jāuzlādē, lai nodrošinātu maksimālo jaudu.
BRĪDINĀJUMS! Nekādā gadījumā
neatveriet akumulatoru. Ja akumulatora
korpuss ir ieplaisājis vai bojāts, to
nedrīkst ievietot lādētājā. Akumulatoru
nedrīkst lauzt, nomest zemē vai bojāt.
Neekspluatējiet akumulatoru vai lādētāju,
ja tas ir saņēmis asu triecienu, ticis
nomests vai citādi ir bojāts (piemēram,
caurdurts ar naglu, pārsists ar āmuru,
samīdīts). Var rasties elektriskās strāvas
trieciens vai nāvējošs elektrošoks. Bojāti
akumulatori jānogādā apkopes centrā, lai
tos nodotu pārstrādei.
UZMANĪBU! Kad instruments netiek
lietots, tas jānovieto guļus uz stabilas
virsmas, no kuras tas nevar nokrist
zemē. Dažus instrumentus, kam ir liels
akumulators, var novietot stāvus uz tā,
taču šādā gadījumā tos var viegli apgāzt.
Auksts akumulators tiek uzlādēts tikai līdz
aptuveni pusei no silta akumulatora uzlādes
pakāpes. Visā uzlādes ciklā akumulators tiek
lēnāk lādēts, un maksimālais uzlādes ātrums
netiek sasniegts pat tad, ja akumulators ir uzsilis.
TIKAI LITIJA JONU AKUMULATORI
XR sērijas instrumenti ar litija jonu akumulatoriem
ir aprīkoti ar elektronisku aizsardzības sistēmu,
kas aizsargā tos pret pārlādēšanu, pārkaršanu
vai dziļu izlādi.
Ja sāk darboties elektroniskā aizsardzības
sistēma, instruments tiek automātiski izslēgts.
Šādā gadījumā ievietojiet lādētājā litija jonu
akumulatoru, un to pilnībā uzlādējiet.
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoriem
Pasūtot rezerves akumulatoru, jānorāda
akumulatora kataloga numurs un spriegums.
Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pirms
akumulatora un lādētāja izmantošanas izlasiet
turpmākos drošības norādījumus. Pēc tam veiciet
norādīto uzlādes kārtību.
IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS
•
Akumulatoru nedrīkst lādēt vai lietot
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Ievietojot akumulatoru lādētājā
vai izņemot no tā, var uzliesmot putekļi vai
izgarojuma tvaiki.
•
Akumulatoru nedrīkst iespiest lādētājā ar
spēku.
Nepārveidojiet akumulatoru tā, lai
tas derētu citam lādētājam, kurš nav
savietojams, citādi akumulators var
sabojāties un izraisīt ievainojumus.
8
ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI LITIJA JONU
(Li-Ion) AKUMULATORIEM
•
Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad,
ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots.
Akumulators ugunī var eksplodēt.
Sadedzinot litija jonu akumulatoru, rodas
toksiski izgarojuma tvaiki un materiāli.
•
Ja akumulatora šķidrums nokļūst uz ādas,
nekavējoties mazgājiet skarto vietu ar
maigu ziepjūdeni. Ja akumulatora šķidrums
nokļūst acī, skalojiet to, tecinot ūdeni pār
atvērtu aci 15 minūtes vai tikmēr, kamēr
pāriet kairinājums. Ja ir vajadzīga medicīniska
palīdzība, ievērojiet, ka akumulatora
elektrolīta sastāvā ir šķidru organisko
karbonātu un litija sāļu maisījums.
•
Atklātu akumulatoru elementu saturs
var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.
Jāieelpo svaigs gaiss. Ja simptomi nepāriet,
meklējiet medicīnisku palīdzību.
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS! Ugunsbīstamība!
Akumulatora šķidrums var uzliesmot,
nonākot saskarē ar dzirkstelēm vai
liesmu.
Transportēšana
DEWALT akumulatori atbilst visiem spēkā
esošajiem transportēšanas noteikumiem, ko
pieprasa nozarē un ar juridiskajiem standartiem,
tostarp ANO ieteikumiem par bīstamu kravu
pārvadāšanu, Starptautiskās Gaisa transporta
asociācijas (IATA) noteikumiem par bīstamām
precēm, Starptautiskajiem jūras noteikumiem
par bīstamām precēm (IMDG) un Eiropas
līgumam par starptautiskiem bīstamo kravu
autopārvadājumiem (ADR). Litija jonu elementi un
akumulatori ir pārbaudīti atbilstīgi ANO ieteikumos
par bīstamu kravu pārvadāšanu iekļautās
pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas 38.3. iedaļai.
Vairumā gadījumu uz DEWALT akumulatoru
transportēšanu neattiecas 9. kategorijas bīstamo
materiālu klasifikācijas pilnais regulējums.
Kopumā ir divi gadījumi, uz kuriem attiecas
transportēšana atbilstoši 9. kategorijai:
1. Vairāk nekā divu DEWALT litija akumulatoru
pārvadāšana ar gaisa transportu, ja
iepakojumā ir tikai akumulatori (bez
instrumentiem);
2. Litija akumulatora pārvadāšana ar jebkuru
transporta veidu, ja akumulatora enerģijas
patēriņš ir lielāks kā 100 vatstundas (Wh).
Uz litija jonu akumulatoru iepakojumiem ir
norādīta ietilpība vatstundās.
Neskatoties uz to, vai uz pārvadāšanu attiecas
minētie noteikumi vai ne, pārvadātājs ir
atbildīgs par jaunāko iepakojuma, marķēšanas/
atzīmēšanas un dokumentācijas prasību
noteikumu pārzināšanu.
Transportējot akumulatorus, var izcelties
ugunsgrēks, ja akumulatora spailes nejauši
nonāk saskarē ar vadītspējīgiem materiāliem.
Transportējot akumulatorus, to spailēm ir jābūt
aizsargātām un izolētām no materiāliem, kas var
ar tām saskarties un izraisīt īssavienojumu.
Akumulators
AKUMULATORA VEIDS
Modelis DCL043 darbojas ar 18V XR litija jonu
akumulatoru.
Tam ir piemēroti šādi akumulatoru modeļi:
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
un DCB185.
Sīkāku informāciju skatiet sadaļā Tehniskie dati.
Ieteikumi uzglabāšanai
1. Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un
sausa vieta, kurā nav tiešu saules staru
un kas nav pārāk karsta un auksta. Lai
nodrošinātu akumulatora optimālu darbību un
maksimālu kalpošanas laiku, uzglabājiet to
istabas temperatūrā.
2. Ja akumulatoru novieto ilgstošā glabāšanā,
to ieteicams pilnībā uzlādēt un uzglabāt vēsā,
sausā vietā, neturot lādētājā.
PIEZĪME. Nav ieteicams uzglabāt pilnībā
izlādētus akumulatorus. Pirms lietošanas
akumulators būs jāuzlādē.
Uzlīmes uz lādētāja un
akumulatora
Šajā rokasgrāmatā redzamās piktogrammas
tiek papildinātas ar šādām piktogrammām, kas
redzamas lādētāja un akumulatora uzlīmēs:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Uzlādes laiku skatiet sadaļā Tehniskie
dati.
Akumulators tiek lādēts.
Akumulators ir uzlādēts.
Šajā rokasgrāmatas sadaļā minētā informācija ir
sniegta godprātīgi un tiek uzskatīta par pareizu
brīdī, kad šis dokuments tika sastādīts.
Tomēr netiek sniegtas ne tiešas, ne netiešas
garantijas. Pircējs ir atbildīgs par to, lai viņa rīcība
būtu saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.
9
LATVIEŠU
Akumulators ir bojāts.
a. slēdzis
b. cilpas āķis
Karsta / auksta akumulatora uzlādes
aizkave.
c. grozāmā galviņa
Neievietojiet akumulatorā elektrību
vadošus priekšmetus.
e. akumulatora atlaišanas poga
Neuzlādējiet bojātus akumulatorus.
g. siksnas āķis
d. akumulators
f.
siksnas āķa skrūve
h. degvielas mērīšanas poga (5. att.)
Nepakļaujiet ūdens iedarbībai.
Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.
Uzlādējiet tikai temperatūrā no 4 ˚C
līdz 40 ˚C.
Lietošanai tikai telpās.
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Darba lukturi DCL043 paredzēts izmantot kā
gaismas avotu.
DCL043 darba lukturis ir profesionāls
instruments.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
•
Mazi bērni un nespējīgas personas.
Instrumentu nav paredzēts lietot maziem
bērniem vai nespēcīgām personām bez
uzraudzības.
•
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
Atbrīvojieties no akumulatora videi
nekaitīgā veidā.
Uzlādējiet DEWALT akumulatorus
tikai ar tiem paredzētajiem DEWALT
lādētājiem. Ja ar DEWALT lādētāju
uzlādē citu ražotāju akumulatorus, ne
DEWALT, tie var eksplodēt vai radīt
citus bīstamus apstākļus.
Akumulatoru nedrīkst sadedzināt.
Elektrodrošība
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 darba lukturis
1 lietošanas rokasgrāmata
•
Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
•
Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1., 5. att.)
BRĪDINĀJUMS! Nedrīkst pārveidot
darba lukturi vai jebkuru no tā daļām.
Tā var rasties bojājumi vai ievainojumi.
10
Darba lukturis ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai akumulatora
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē
norādītajam spriegumam.
Šim DEWALT lādētājam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60335, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
LATVIEŠU
Barošanas vada
kontaktdakšas nomaiņa
(tikai Apvienotajai Karalistei
un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
•
nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
•
pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
fāzes spailes;
•
pievienojiet zilo vadu pie neitrālā spailes.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst pievienot
pie zemējuma spailes.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 3 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Izmantojiet atzītus pagarinājuma vadus, kas
atbilst lādētāja ieejas jaudai (sk. tehniskos
datus).
Minimālais vadītāja izmērs ir 1,5 mm2;
maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa spoli, vienmēr notiniet kabeli no
tās pilnībā nost.
BRĪDINĀJUMS! Ekspluatējot instrumentu
ar zemu spriegumu, tas var pārkarst.
Lietojot pārāk garu pagarinājuma vadu,
tas var pārkarst.
EKSPLUATĀCIJA
Akumulatora ievietošana un
izņemšana (4. att.)
UZMANĪBU! Lai izvairītos no acu
ievainojumiem, pārliecinieties, ka lampas
galviņa ir pozīcijā IZSLĒGTS pirms
akumulatora ievietošanas.
PIEZĪME. Pirms lietošanas akumulators ir pilnībā
jāuzlādē, lai nodrošinātu maksimālo jaudu.
Lai uzstādītu akumulatoru (d) darba luktura
rokturī, pielīdziniet akumulatoru ar sliedēm darba
luktura rokturī un iebīdiet to roktura iekšpusē līdz
akumulators ir cieši ievietots darba lukturī, un
nodrošiniet, ka tas neatvienojas.
Lai izņemtu akumulatoru no darba luktura roktura,
nospiediet atbrīvošanas pogu (e) un stingri
velciet akumulatoru ārā no darba luktura roktura.
Ievietojiet akumulatoru lādētājā, kā aprakstīts šīs
rokasgrāmatas sadaļā par lādētāju. Lai iegūtu
sarakstu ar savietojamiem akumulatoriem un
lādētājiem, skatiet Tehniskie dati.
AKUMULATORU UZLĀDES INDIKATORS
(5. ATT.)
Dažiem DEWALT akumulatoriem ir atlikušās
uzlādes indikators, kas sastāv no trim zaļām
gaismas diodēm, kuras norāda atlikušo
akumulatora uzlādi.
Lai aktivizētu akumulatora jaudas indikatoru,
nospiediet un turiet nospiestu akumulatora jaudas
indikatora pogu (h). Visas trīs gaismas diodes
dažādās kombinācijās norāda atlikušo uzlādes
līmeni. Ja akumulatora uzlāde pazeminās zem
lietošanas līmeņa, uzlādes rādītājs izdziest un
akumulators ir jāuzlādē.
PIEZĪME. Akumulatora jaudas indikators
attēlo tikai akumulatora atlikušo jaudu. Tas
nav instrumenta darbspējas indikators, un to
ietekmē dažādi mainīgie faktori — izstrādājuma
sastāvdaļas, temperatūra un lietošanas veids.
Norādījumi lietošanai
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos
drošības norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
Slēdzis (1., 3. att.)
Darba lukturim ir augstas jaudas (i) un zemas
jaudas (j) iestatījums. Nospiediet slēdzi (a) vienu
reizi, lai iestatītu augstas jaudas staru, divas
reizes, lai iestatītu zemas jaudas staru, un trešo
reizi, lai izslēgtu darba lukturi.
Zemas akumulatora uzlādes
indikators
Kad akumulators ir gandrīz tukšs, darba lukturis
divreiz iemirgojas un tad tas izdziest, darba
luktura spilgtumam kļūstot mazākam par normālo
līmeni. Gaisma turpinās mirgot divreiz katras
45 sekundes līdz akumulators būs pilnībā
izlādējies, un tad gaisma pilnībā izdzisīs.
Indikācijas laiks var mainīties atkarībā no
akumulatora ietilpības un gaismas iestatījuma.
11
LATVIEŠU
Grozāmā galviņa (1. att.)
UZTURĒŠANA
Grozāmo galviņu var pagriezt sešās pozīcijās
robežās no 0° līdz 90°.
Šis DEWALT darba lukturis ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
Darba luktura pārnēsāšana un
iekāršana (1. att.)
UZMANĪBU! Ja darba lukturis ir iekārts
siksnas āķī vai cilpas āķī, nešūpojiet
darba lukturi vai objektu, kurā tas iekārts.
Darba lukturi nedrīkst iekārt elektrības
vados vai citur, kur tas nav droši. Citādi
var gūt ievainojumus vai sabojāt īpašumu.
UZMANĪBU! Gaismas diožu darba
luktura iekāršanai lietojiet vienīgi siksnas
āķi vai cilpas āķi. Siksnas āķis un cilpas
āķis nav paredzēti papildu slodzes
balstīšanai. Pie darba luktura nedrīkst
neko citu ne piestiprināt, ne piekārt, citādi
tas var sabojāties.
UZMANĪBU! Neizmantojiet cilpu vai
siksnas āķi sava svara balstīšanai vai
līdzsvarošanai.
CILPAS ĀĶIS (1. att.)
Darba lukturi var pārnēsāt aiz cilpas (b) vai iekārt
tajā. Ja cilpa netiek lietota, to var pielocīt pie
instrumenta.
SIKSNAS ĀĶIS (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, pārbaudiet, vai skrūve,
ar ko piestiprināts siksnas āķis, ir cieši
pievilkta.
SVARĪGI! Piestiprinot vai nomainot siksnas āķi
(g), izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto skrūvi
(f). Cieši pievelciet skrūvi.
Lai darba lukturi varētu lietot gan ar labo, gan
kreiso roku, siksnas āķi (g) var piestiprināt
instrumentam vai nu vienā, vai otrā pusē,
izmantojot vienīgi komplektācijā iekļauto skrūvi
(f). Tāpat āķi var pavisam noņemt nost no darba
luktura, ja tas nav vajadzīgs.
Lai pārvietotu siksnas āķi, izskrūvējiet skrūvi
(f), ar ko tas ir piestiprināts, tad piestipriniet āķi
instrumenta otrā pusē. Cieši pievelciet skrūvi.
12
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, pirms regulēšanas
vai pierīču un piederumu uzstādīšanas
/ noņemšanas izslēdziet instrumentu
un izņemiet no tā akumulatoru.
Lietotājs pats nevar veikt lādētāja un akumulatora
apkopi.
Instrumentā nav tādu detaļu, kam lietotājs pats
var veikt apkopi.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību, valkājiet
aizsargbrilles un atzītu putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķimikālijas var
pavājināt materiālus, kas tiek lietoti
šajās detaļās. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samērcētu lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst iegremdēt
šķidrumā.
NORĀDĪJUMI LĀDĒTĀJA TĪRĪŠANAI
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Pirms lādētāja tīrīšanas
tas ir jāatvieno no maiņstrāvas avota.
Netīrumus un smērvielas no lādētāja
ārējās virsmas var notīrīt ar lupatiņu vai
mīkstu birstīti, kam nav metāla saru.
Neizmantojiet ūdeni vai tīrīšanas
līdzekļus.
LATVIEŠU
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT nav ieteicis un nepiedāvā,
nav pārbaudīti lietošanai ar šo
instrumentu, var rasties bīstami apstākļi,
ja tos lietosiet. Lai mazinātu ievainojuma
risku, šim instrumentam lietojiet tikai
DEWALT ieteiktos piederumus.
Plašāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā
ar parastiem sadzīves atkritumiem.
Uzlādējams akumulators
Šis ilglaicīgas darbības akumulators jāuzlādē,
kad tas vairs nenodrošina pietiekami lielu jaudu,
salīdzinot ar jaudu pirms tam. Kad izstrādājuma
ekspluatācijas laiks ir beidzies, atbrīvojieties no tā
videi nekaitīgā veidā:
•
izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam
izņemiet to no instrumenta;
•
Litija jonu elementus iespējams pārstrādāt.
Nogādājiet tos savam pārstāvim vai vietējai
pārstrādes iestādei. Savāktie akumulatori tiks
pareizi otrreizēji pārstrādāti vai likvidēti.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietoto izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam
ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Citādā gadījumā, DEWALT pilnvarotu remonta
darbnīcu saraksts un pilnīga informācija par
mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē:
www.2helpU.com.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
ФОНАРЬ DCL043
Поздравляем Вас!
Вы выбрали фонарь фирмы DEWALT.
Тщательная разработка изделий, многолетний
опыт фирмы по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надёжных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
DCL043
Напряжение питания
В пост. тока
Тип
1
Li-Ion
Класс защиты
IP54
Вес
(без аккумулятора)
кг
Приблизительное
время
мин.
зарядки
Вес
0,64
Вес
DCB181
Li-Ion
DCB182
Li-Ion
18
18
1,5
0,35
4,0
0,61
Аккумулятор
DCB183
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение питания
18
В пост. тока
Ёмкость
Ач
2,0
Вес
кг
0,40
DCB184
Li-Ion
DCB185
Li-Ion
18
18
5,0
0,62
1,3
0,35
Зарядное устройство
Напряжение питаня
В перем. тока
Тип аккумулятора
DCB105
Приблизительное
мин.
время
зарядки
Вес
14
кг
230
Li-Ion
30
(1,5 Aч)
70
(4,0 Aч)
0,49
230
60
(1,3 Aч)
140
(3,0 Aч)
кг
Приблизительное
время
мин.
зарядки
Аккумулятор
DCB180
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение питания
18
В пост. тока
Ёмкость
Ач
3,0
Вес
кг
0,64
25
(1,3 Aч)
55
(3,0 Aч)
DCB107
Зарядное устройство
Напряжение питаня
В перем. тока
Тип аккумулятора
18
Тип аккумулятора
Зарядное устройство
Напряжение питаня
В перем. тока
Тип аккумулятора
40
(2,0 Aч)
90
(5,0 Aч)
кг
Li-Ion
70
(1,5 Aч)
185
(4,0 Aч)
0,29
90
(2,0 Aч)
240
(5,0 Aч)
DCB112
230
40
(1,3 Aч)
90
(3,0 Aч)
Li-Ion
45
(1,5 Aч)
120
(4,0 Aч)
0,36
60
(2,0 Aч)
150
(5,0 Aч)
Определения:
Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному исходу
или получению тяжёлой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению прибора.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Риск поражения электрическим
током!
Правила безопасности при
работе фонарями
Огнеопасность!
ВНИМАНИЕ: Опасность
возникновения пожара. Не
используйте фонарь вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей или
в газовой или взрывоопасной среде.
Внутренние искры могут зажечь
пары, что может стать причиной
получения телесной травмы.
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочитайте руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Важные правила
безопасности
ВНИМАНИЕ! При использовании
фонаря DCL043 должны всегда
соблюдаться основные правила
техники безопасности, включая
следующие:
•
НЕ СМОТРИТЕ непосредственно
в источник светоизлучения.
•
НЕ СМОТРИТЕ непосредственно
в источник светоизлучения через
оптические приборы.
•
НЕ НАВОДИТЕ световой луч в глаза
других людей.
•
Перед использованием фонаря
DCL043 прочтите все инструкции по
безопасности.
•
Для снижения риска получения травмы
необходим тщательный контроль при
использовании фонаря в присутствии
детей.
•
Не дотрагивайтесь до двигающихся
частей прибора.
•
Используйте только те
дополнительные принадлежности,
которые рекомендованы или
продаются изготовителем.
•
Не используйте вне помещений.
•
Для снижения риска поражения
электрическим током не погружайте
фонарь в воду или другую жидкость.
Во время работы или хранения не
размещайте фонарь в местах, где он
может упасть в ванну или раковину.
•
Заряжайте аккумулятор только
зарядным устройством, которое
поставляется производителем.
•
Не смотрите непосредственно
в источник светоизлучения; это
может привести к повреждению
зрения.
•
Не используйте фонарь в мокрой или
влажной среде. Используйте прибор
только в сухих местах. Не допускайте
попадания жидкости внутрь фонаря. Не
погружайте фонарь в жидкость любого
типа.
•
Перед началом эксплуатации
аккумулятора прочтите все
инструкции и ознакомьтесь
с предупредительными символами
на аккумуляторе и продукте,
работающем от аккумулятора.
•
Данное изделие не может
использоваться людьми (включая
детей) со сниженными физическими,
сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют
работу под присмотром лица,
отвечающего за их безопасность.
•
Не позволяйте детям играть
с прибором.
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим
током. Не допускайте попадания
жидкости внутрь фонаря. Это
может привести к поражению
электрическим током.
•
Не подвергайте фонарь воздействию
дождя или снега!
•
При необходимости подключения
зарядного устройства используйте
только удлинительный кабель
соответствующего типа.
Использование несоответствующего
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
удлинительного кабеля может создать
риск возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
•
•
•
•
•
•
Располагайте фонарь вдали от
источника тепла.
Не устанавливайте на верхнюю
поверхность фонаря какой-либо
предмет и не ставьте фонарь на
мягкую поверхность, это может
блокировать вентиляционные
прорези и вызвать чрезмерный
внутренний нагрев! Располагайте
фонарь вдали от источника тепла.
Не используйте фонарь, если он
получил повреждение вследствие
сильного удара или падения или иного
внешнего воздействия! Отнесите его
в авторизованный сервисный центр.
Не разбирайте фонарь. Для проведения
технического обслуживания
или ремонта отнесите его
в авторизованный сервисный центр.
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
Перед чисткой фонаря всегда
предварительно извлекайте из него
аккумулятор.
DCL043 работает от постоянного
тока через полностью заряженный
18 В аккумулятор. Не используйте
другое напряжение.
Остаточные риски
•
Следующие риски являются
характерными при использовании данных
приборов:
– Повреждение зрения в результате
многократного попадания в глаза
светового луча
– Получение ожогов в результате
прикосновения к горячей поверхности
Маркировка фонаря
На фонаре имеются следующие знаки:
Перед использованием
внимательно прочтите данное
руководство по эксплуатации.
16
Опасное оптическое излучение.
RISK GROUP 2
CAUTION
POSSIBLY HAZARDOUS
OPTICAL RADIATION EMITTED
FROM THIS PRODUCT
Не смотрите в источник
светоизлучения. Это
опасно для глаз.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает в себя год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса прибора.
Пример:
2014 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по
безопасности для всех
зарядных устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ:
Данное руководство содержит важные
инструкции по эксплуатации и технике
безопасности для зарядных устройств
DCB105, DCB107 и DCB112.
•
Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочтите все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не допускайте
попадания жидкости внутрь
зарядного устройства. Это может
привести к поражению электрическим
током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы, заряжайте
только аккумуляторы марки DEWALT.
Аккумуляторы других марок могут
перегреться и взорваться, что
приведёт к получению травмы или
повреждению прибора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не позволяйте
детям играть с устройством.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
В определенных условиях, когда
зарядное устройство подключено
к электросети, открытые контакты
РУССКИЙ ЯЗЫК
подзарядки внутри его корпуса могут
быть закорочены посторонним
материалом. Не допускайте
попадания токопроводящих
материалов, таких как тонкая
стальная стружка, алюминиевая
фольга и слой металлических частиц,
и другие подобные материалы,
в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное
устройство от электросети, если
в его гнезде нет аккумулятора.
Отключайте зарядное устройство
от электросети перед чисткой.
•
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать
аккумулятор зарядными
устройствами марок, не указанных
в данном руководстве. Зарядное
устройство и аккумулятор специально
разработаны для совместного
использования.
•
Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
•
Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
•
Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
•
Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться об него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
•
Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
•
При работе с зарядным устройством
на открытом воздухе всегда следите,
чтобы рабочая зона оставалась сухой,
и используйте удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для
работы на открытом воздухе, снижает
риск поражения электрическим током.
•
Не блокируйте вентиляционные
прорези зарядного устройства.
Вентиляционные прорези
расположены в верхней части
и на боковых сторонах зарядного
устройства. Располагайте зарядное
устройство вдали от источника тепла.
•
Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель
или вилка повреждены. В случае
повреждения электрического кабеля
для предотвращения получения травмы
он должен быть немедленно заменён
производителем, его сервисным
агентом или другим квалифицированным
специалистом.
•
Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия! Отнесите его
в авторизованный сервисный центр.
•
Не разбирайте зарядное устройство;
для проведения технического
обслуживания или ремонта
отнесите его в авторизованный
сервисный центр. Неправильная сборка
может привести к риску поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
•
Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
•
НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройства одновременно!
•
Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному
устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядные устройства
Зарядные устройства DCB105, DCB107
и DCB112 предназначены для зарядки XR
Li-Ion аккумуляторов напряжением 10,8 В,
14,4 В и 18 В (DCB123, DCB125, DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 и DCB185).
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и являются наиболее простыми
в эксплуатации.
Процедура зарядки (Рис. 2)
1. Перед тем как вставить аккумулятор,
подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке.
2. Вставьте аккумулятор (d) в зарядное
устройство. Убедитесь, что аккумулятор
полностью вошёл в зарядное
устройствоКрасный индикатор зарядки
начнёт непрерывно мигать, указывая на
начало процесса зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с прибором или оставить
в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения
максимальной производительности
и продления срока службы Li-Ion
аккумуляторов, перед первым использованием
полностью зарядите аккумулятор.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведённой ниже таблице:
Индикаторы зарядки: DCB105
зарядка
–– –– –– –– –– –– ––
полностью заряжен
––––––––––––––––––––
пауза для
согревания/
охлаждения
аккумулятора
замените
аккумулятор
18
––– • ––– • ––– • –––
••••••••••••••
Индикаторы зарядки: DCB107, DCB112
зарядка
полностью
заряжен
пауза для согревания/
охлаждения
аккумулятора*
–– –– –– –– ––
––––––––––––––
* DCB107, DCB112: Красный индикатор
зарядки будет продолжать мигать,
тогда как жёлтый индикатор загорится
только во время паузы для согревания/
охлаждения аккумулятора. Как только
аккумулятор охладится, жёлтый
индикатор погаснет, и зарядное
устройство продолжит процесс зарядки
аккумулятора.
Зарядное устройство не будет заряжать
неисправный аккумулятор. При обнаружении
неисправности в аккумуляторе индикатор
погаснет, отобразит проблему или начнёт
мигать.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это также может указывать
на наличие неисправности в самом зарядном
устройстве.
Если зарядное устройство указывает на
наличие проблемы, отнесите зарядное
устройство и аккумулятор в авторизованный
сервисный центр для тестирования.
ПАУЗА ДЛЯ СОГРЕВАНИЯ/ОХЛАЖДЕНИЯ
АККУМУЛЯТОРА
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлаждён или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
Охлаждённый аккумулятор будет заряжаться
приблизительно вдвое медленнее тёплого
аккумулятора. Аккумулятор будет медленно
заряжаться на протяжении всего цикла
зарядки и не вернётся к максимальной
скорости зарядки, даже если аккумулятор
нагреется.
ТОЛЬКО ДЛЯ ИОННО-ЛИТИЕВЫХ (LI-ION)
АККУМУЛЯТОРОВ
Приборы XR Li-Ion спроектированы по
Электронной Защитной Системе, которая
РУССКИЙ ЯЗЫК
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
•
При срабатывании Электронной Защитной
Системы прибор автоматически отключится.
Если это произошло, поместите Li-Ion
аккумулятор в зарядное устройство до его
полной зарядки.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство аккумулятор
с треснувшим или повреждённым
корпусом. Не разбивайте, не
бросайте и не ломайте аккумулятор.
Не используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию резкого
удара, удара при падении, попали
под тяжёлый предмет или были
повреждены каким-либо другим
образом (например, проткнуты
гвоздём, попали под удар молотка
или под ноги). Это может привести
к поражению электрическим током
или смерти от электрического тока.
Повреждённые аккумуляторы должны
возвращаться в сервисный центр на
переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый прибор набок
на устойчивую поверхность
в месте, в котором он не создаёт
опасность, что об него могут
споткнуться и упасть. Некоторые
приборы с аккумуляторами больших
размеров ставятся на аккумулятор
в вертикальном положении, но их
легко опрокинуть.
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлечённый из упаковки аккумулятор
заряжен не полностью. Перед началом
эксплуатации аккумулятора и зарядного
устройства, прочтите нижеследующие
инструкции по безопасности и следуйте
указаниям по процедуре зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
•
Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
•
Не вставляйте аккумулятор
в зарядное устройство силой.
Никоим образом не видоизменяйте
аккумулятор для установки в не
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
расколоться, что приведёт
к получению тяжёлой телесной
травмы.
•
Заряжайте аккумуляторы только
специально для них разработанными
зарядными устройствами DEWALT.
•
НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
•
Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор
в местах, в которых температура
может достичь или превысить
40 °С (например, под наружными
навесами или внутри металлических
конструкций в летнее время).
Для достижения наилучших результатов,
перед использованием убедитесь, что
аккумулятор полностью заряжен.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИОННО-ЛИТИЕВЫХ
(Li-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
•
Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно повреждён или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении ионно-литиевых
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
•
Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
поражённый участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
•
Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха.
Если симптомы сохраняются,
обратитесь за медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Транспортировка
Аккумуляторы DEWALT соответствуют всем
применимым правилам транспортировки,
прописанным производителем, а также
национальным стандартам, включающим
в себя Рекомендации ООН по перевозке
опасных грузов; правила международной
ассоциации воздушного транспорта (IATA)
по перевозке опасных грузов, правила
международного морского кодекса по опасным
грузам (IMDG) и Европейское соглашение о
перевозке опасных грузов автотранспортом
(ADR). Каждый ионно-литиевый элемент или
аккумулятор протестирован в соответствии
с требованиями к испытаниям, указанными
в подразделе 38.3 части по испытаниям
и критериям Рекомендаций ООН по перевозке
опасных грузов.
В большинстве случаев, перевозимый
аккумулятор DEWALT освобождается от
необходимости быть классифицированным,
поскольку является материалом 9 класса
опасности. Принадлежность к 9 классу
опасности учитывается только в двух случаях:
Во время перевозки аккумуляторов существует
риск возгорания при случайном контакте
клемм аккумулятора с токопроводящими
материалами. При перевозке аккумуляторов
убедитесь, что клеммы аккумулятора
защищены и надёжно изолированы от любых
материалов, контакт с которыми способен
вызвать короткое замыкание.
Информация данного раздела руководства
по эксплуатации была предоставлена
добровольно и на момент создания
документа является полностью достоверной.
Однако не было дано никаких гарантий явно выраженных или подразумеваемых.
Деятельность в соответствии с правилами
и нормами полностью является
ответственностью покупателя.
Аккумулятор
ТИП АККУМУЛЯТОРА
DCL043 работает от XR Li-Ion аккумулятора
напряжением 18 В.
Могут использоваться аккумуляторы DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 и DCB185.
Более подробную информацию см. в разделе
«Технические характеристики».
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
1. Авиаперевозка более чем двух ионнолитиевых аккумуляторов DeWALT при
наличии в упаковке только аккумуляторов
(без приборов), и
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое
прохладное место вдали от зарядного
устройства.
2. Любой вид перевозки ионно-литиевых
аккумуляторов с удельной мощностью,
превышающей 100 ватт-часов (Втч).
Удельная мощность в ватт-часах указана
на корпусе ионно-литиевого аккумулятора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы. Перед
использованием аккумулятор потребуется
зарядить.
Вне зависимости от условий перевозки
в обязанности грузоотправителя входит
уточнение и получение информации о
последних действующих правилах упаковки,
маркировки и требований к документации.
20
РУССКИЙ ЯЗЫК
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
Комплект поставки
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
1 Фонарь
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
В упаковку входят:
1 Руководство по эксплуатации
•
Проверьте прибор, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
•
Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Время зарядки см. в разделе
«Технические характеристики».
Аккумулятор заряжается.
Описание (Рис. 1, 5)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
видоизменяйте фонарь или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению прибора.
Аккумулятор заряжен.
Аккумулятор неисправен.
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства!
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать повреждённый
аккумулятор!
a. Клавиша пускового выключателя
b. Подвесная скоба
c. Поворотная головка
d. Аккумулятор
e. Отпирающая кнопка аккумулятора
f.
Винт крепления для ремня
Не погружайте аккумулятор в воду.
g. Крепление для ремня
Немедленно заменяйте
повреждённый сетевой кабель.
НАЗНАЧЕНИЕ
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4°С-40°С.
Для использования только внутри
помещений.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Заряжайте аккумуляторы DEWALT
только зарядными устройствами
DEWALT. Зарядка аккумуляторов
других марок зарядными
устройствами DEWALT может
привести к протечке или взрыву
аккумулятора и другим опасным
ситуациям.
Не бросайте аккумулятор в огонь.
h. Кнопка расходомера (Рис. 5)
Фонарь DCL043 предназначен для
использования в качестве источника света.
Фонарь DCL043 является профессиональным
прибором. НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям
прикасаться к прибору. Неопытные
пользователи всегда должны работать под
наблюдением.
•
Дети и неопытные лица. Использование
прибора детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
•
Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с прибором без присмотра.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Электробезопасность
Данный фонарь рассчитан на работу только
при одном напряжении. Всегда следите, чтобы
напряжение аккумулятора соответствовало
напряжению, обозначенному на паспортной
табличке прибора. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, что исключает потребность
в заземляющем проводе.
Повреждённый кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно получить в сервисном центре DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
ВНИМАНИЕ: Использование
изделия при низком напряжении
может привести к его перегреву.
Использование чрезмерно длинного
удлинительного кабеля может
привести к перегреву кабеля.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Установка и извлечение
аккумулятора (Рис. 4)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы
избежать повреждения зрения, перед
установкой аккумулятора убедитесь,
что головка находится в положении
«ВЫКЛ.».
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения наилучших
результатов убедитесь, что аккумулятор
полностью заряжен.
22
Чтобы установить аккумулятор (d) в рукоятку
фонаря, совместите аккумулятор с бороздками
внутри рукоятки фонаря и вдвигайте
аккумулятор, пока он полностью не войдёт
в рукоятку; убедитесь, что аккумулятор
защёлкнулся на месте.
Чтобы извлечь аккумулятор из фонаря,
нажмите на отпирающую кнопку (е) и потяните
за аккумулятор, извлекая его из рукоятки
фонаря. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как описано в разделе «Зарядное
устройство» данного руководства. Список
совместимых аккумуляторов и зарядных
устройств см. в разделе «Технические
характеристики».
АККУМУЛЯТОРЫ С РАСХОДОМЕРОМ
(РИС. 5)
Некоторые аккумуляторы DEWALT
оборудованы расходомером в виде трёх
зелёных светодиодных индикаторов,
обозначающих текущий уровень заряда
аккумулятора.
Чтобы включить расходомер, нажмите
на кнопку индикатора (h). Комбинация из
трёх горящих светодиодных индикаторов
обозначает текущий уровень заряда
аккумулятора. Когда уровень заряда
аккумулятора упадёт ниже эксплуатационного
предела, расходомер погаснет, и аккумулятор
нужно будет подзарядить.
ПРИМЕЧАНИЕ: Расходомер является
индикатором только лишь уровня заряда,
оставшегося в аккумуляторе. Расходомер
не является индикатором функциональных
возможностей прибора, зависящих от
компонентов, температуры и действий
конечного пользователя.
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
Клавиша пускового
выключателя (Рис. 1, 3)
Фонарь может работать в двух режимах:
высокой яркости (i) и низкой яркости (j).
Нажмите на клавишу пускового выключателя
один раз, чтобы включить фонарь в режиме
РУССКИЙ ЯЗЫК
высокой яркости, два раза, чтобы перейти
в режим низкой яркости и три раза, чтобы
выключить фонарь.
Индикатор низкого заряда
аккумулятора
При приближении уровня заряда аккумулятора
к критическому минимуму фонарь дважды
мигнёт, и яркость постепенно начнёт
снижаться. Фонарь будет продолжать
дважды мигать каждые 45 секунд, пока
аккумулятор полностью не разрядится, после
чего фонарь погаснет. Продолжительность
предупреждающих сигналов зависит от
степени разрядки аккумулятора и текущего
режима яркости.
Поворотная головка (Рис. 1)
Поворотная головка вращается
и устанавливается в шести различных
положениях в радиусе 0°–90°.
Переноска и подвешивание
фонаря (Рис. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При
подвешивании фонаря
с использованием крепления для
ремня или подвесной скобы не
трясите фонарь или объект,
на который он подвешен. Не
подвешивайте фонарь на
электропровод или на другие
подобные опасные объекты. Это
может привести к получению травмы
или повреждению имущества.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
подвешивания светодиодного фонаря
используйте только крепление для
ремня или подвесную скобу. Крепление
для ремня и подвесная скоба не
предназначены для подвешивания
дополнительных тяжестей. Во
избежание поломки не прикрепляйте
и не подвешивайте на фонарь
дополнительные предметы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте
крепление для ремня или подвесную
скобу, чтобы дотянуться до
чего-либо или для поддержки
собственного веса.
ПОДВЕСНАЯ СКОБА (РИС. 1)
Фонарь можно переносить или подвешивать
за подвесную скобу (b). Если скоба не
используется, её можно сложить.
КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ РЕМНЯ (РИС. 1)
ВНИМАНИЕ: Во избежание получения
тяжёлой травмы, проверьте
надёжность винта, удерживающего
крепление.
ВАЖНО: При установке или замене крепления
для ремня (g), используйте только винт (f),
входящий в комплект поставки прибора.
Убедитесь, что винт надёжно затянут.
Крепление для ремня (g) можно устанавливать
с любой стороны прибора для эксплуатации
пользователями с рабочей правой или
левой рукой, и только с использованием
винта (f), входящим в комплект поставки.
Если крепление для ремня не планируется
использовать, его можно снять с фонаря.
Чтобы переместить крепление, открутите
винт (f), удерживающий крепление на
месте, а затем снова установите его на
противоположной стороне. Убедитесь, что
винт надёжно затянут.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш фонарь DEWALT рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при
минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надёжность прибора
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжёлой
травмы, выключайте прибор
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Зарядное устройство и аккумулятор не
требуют технического обслуживания. Внутри
нет обслуживаемых пользователем деталей.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь и пыль
из корпуса сухим сжатым воздухом
по мере видимого скопления грязи
внутри и вокруг вентиляционных
отверстий. Выполняйте данную
процедуру, надев средство защиты
глаз и респиратор утверждённого
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте
растворители или другие
агрессивные химические средствами
для очистки неметаллических
деталей прибора. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, применённых в данных
деталях. Используйте ткань,
смоченную в воде с мягким мылом.
Не допускайте попадания какой-либо
жидкости внутрь прибора; ни в коем
случае не погружайте какую-либо
часть прибора в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед чисткой
отключите зарядное устройство
от розетки сети переменного
тока. Грязь и масло можно удалять
с наружной поверхности зарядного
устройства с помощью ткани или
мягкой неметаллической щётки.
Не используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только дополнительные
принадлежности, рекомендованные
DEWALT.
24
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нём не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроприборов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает приём
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для
работ, которые ранее выполнялись легко
и быстро. Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для окружающей
среды способом.
•
Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из прибора.
•
Ионно-литиевые элементы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки.
Собранные аккумуляторы будут
переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
zst00294100 - 19-04-2016
25
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising