DCL043 | DeWalt DCL043 SPOTLIGHT instruction manual

382015-10 BAL
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
14
24
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
34
2
4
Slika 1 / Crtež 1 / Slika 1 / Скица 1
Slika 2 / Crtež 2 / Slika 2 / Скица 2
Slika 3 / Crtež 3 / Slika 3 / Скица 3
Slika 4 / Crtež 4 / Slika 4 / Скица 4
Slika 5 / Crtež 5 / Slika 5 / Скица 5
3
SLOVENSKI
BREZŽIČNA LED TOČKOVNA SVETILKA
DCL043
Čestitamo!
Zahvaljujemo se za nakup DEWALT orodja. Po
zaslugi večletnih izkušenj, inovacij in temeljitega
razvoja izdelkov je DeWALT eden najbolj
zanesljivih partnerjev na področju električnega
orodja.
Tehnični podatki
Napetost
V(enosmerna
napetost)
Model
Tip akumulatorske
baterije
Razred zaščite
Teža (brez baterije)
kg
DCL043
18
1
Litijionska
IP54
0,64
Akumulatorska baterija
DCB180 DCB181 DCB182
Tip
LitijLitijLitijakumulatorske
ionska
ionska
ionska
baterije
Napetost
V(enosmerna
18
18
18
Kapaciteta
baterije
Teža
napetost)
Ah
3,0
1,5
4,0
kg
0,64
0,35
0,61
Akumulatorska
DCB183 DCB184 DCB185
baterija
Tip
LitijLitijLitijionska
ionska
ionska
akumulatorske
baterije
Napetost
V(enosmerna
18
18
18
Kapaciteta
baterije
Teža
4
napetost)
Ah
2,0
5,0
1,3
kg
0,40
0,62
0,35
Polnilnik
Omrežna
napetost
Tip
akumulatorske
baterije
Pribl.
čas polnjenja
akumulatorskih baterij
Teža
Polnilnik
Omrežna
napetost
Tip
akumulatorske
baterije
Pribl.
čas polnjenja
akumulatorskih baterij
Teža
Polnilnik
Omrežna
napetost
Vrsta
akumulatorja
Pribl.
čas polnjenja
akumulatorskih baterij
Teža
Varovalke
Evropa
DCB105
230 V
V(izmenična
napetost)
min
kg
Litij-ionska
25
(1,3 Ah)
55
30
(1,5 Ah)
70
40
(2,0 Ah)
90
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
0,49
DCB107
230 V
(5,0 Ah)
V(izmenična
napetost)
min
kg
Litij-ionska
60
(1,3 Ah)
140
70
(1,5 Ah)
185
90
(2,0 Ah)
240
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
0,29
DCB112
230 V
(5,0 Ah)
V(izmenična
napetost)
min
kg
Litij-ionska
40
(1,3 Ah)
90
45
(1,5 Ah)
120
60
(2,0 Ah)
150
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
0,36
(5,0 Ah)
Orodja z napetostjo
230 V
Velika Britanija Orodja z napetostjo
in Irska
230 V
10 A, omrežna
varovalka
3 amperov,
varovalka v vtiču
SLOVENSKI
Definicije: Napotki za varnost
pri delu
•
Za zmanjšanje nevarnosti električnega
udara ne postavite/potopite točkovne
svetilke v vodo ali drugo tekočino.
Ne postavite ali shranite delovne svetilke na
takšno mesto, kjer lahko pade ali jo lahko
uporabnik povleče v kad ali v umivalnik.
•
Uporabljajte samo polnilnik, ki ga predlaga
proizvajalec.
Definicije spodaj opisujejo stopnjo resnosti
vsakega opozorilnega znamenja. Prosimo,
preberite navodila in bodite pozorni na te simbole.
NEVARNOST: Pomeni neposredno
nevarno situacijo, ki bo če je ne
preprečite, povzročila smrt ali resno
telesno poškodbo.
OPOZORILO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je ne
preprečite, povzročila smrt ali resno
poškodbo.
PREVIDNO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite, povzročila manjšo ali
srednje resno poškodbo.
OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni
povezana s telesno poškodbo, ampak
bi, če je ne preprečite, lahko povzročila
poškodbo lastnine.
Pomeni nevarnost električnega udara.
Varnostni napotki za uporabo
točkovne svetilke
OPOZORILO: Nevarnost požara!
Točkovne svetilke ne uporabljajte v bližini
vnetljivih tekočin, plinov ali kjer obstaja
nevarnost eksplozije. Notranje iskre lahko
vnamejo pline, kar lahko vodi do telesnih
poškodb.
•
•
Pomeni nevarnost požara.
•
OPOZORILO: Da bi se izognili
morebitnim poškodbam je potrebno
natančno prebrati navodila.
•
Pomembna varnostna pravila
OPOZORILO! Pri uporabi delovne
točkovne luči DCL043 morate vedno
upoštevati osnovne varnostne ukrepe,
vključno z naslednjimi:
•
•
•
•
•
•
•
•
NE glejte neposredno v izvor svetlobe.
NE uporabljajte optičnih instrumentov, da
gledate neposredno v izvor svetlobe.
NE usmerjajte svetlobe neposredno v oči
drugih oseb.
Pred uporabo točkovne lučke serije
DCL043 preberite navodila za uporabo.
Bodite izredno previdni pri uporabi
točkovne svetilke v neposredni bližini
otrok.
Ne dotikajte se premikajočih se sestavnih
delov.
Uporabljajte samo s strani proizvajalca
priporočene ali prodane priključke.
Izdelka ne uporabljajte na prostem.
•
Če gledate neposredno v žarnico svetilke,
lahko to privede do poškodbe vida.
Zavarujte luč pred dežjem in vlago.
Luč uporabljajte samo v suhih prostorih.
Pazite, da v notranjost točkovne svetilke ne
prodre tekočina. Ne potopite točkovne lučke v
tekočino.
Pred uporabo baterije preberite vse
napotke in opozorilne oznake na bateriji in
na izdelku, ki baterijo uporablja.
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani
oseb (vključno z otroci), z omejenimi
fizičnimi, senzornimi ali umskimi
sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj
ali znanja, razen če so pod nadzorom ali
so prejeli navodila o uporabi naprave
s strani osebe, odgovorne za njihovo
varnost.
Otroke je potrebno nadzorovati in
preprečiti, da bi se igrali z napravo.
OPOZORILO: Nevarnost
električnega udara. Pazite, da
v notranjost točkovne svetilke ne
prodre tekočina. To lahko povzroči
električni udar.
•
•
Zavarujte polnilnik pred dežjem in
snegom.
Uporabljajte samo pravilni podaljšek za
priklop na polnilnik. Uporaba neustreznega
podaljška kabla lahko povzroči nevarnost
požara, električnega udara ali smrti zaradi
električnega udara.
5
SLOVENSKI
•
Zavarujte točkovno svetilko od izvora
toplote.
Na točkovno svetilko ne postavljajte
predmetov oz. točkovne svetilke ne
postavljajte na mehko podlago, ki bi
lahko zakrila prezračevalne odprtine
in povzročila prekomerno segrevanje
notranjosti svetilke. Zavarujte točkovno
svetilko od izvora toplote.
Ne uporabljajte točkovne svetilke, če
je bila podvržena močnemu udarcu, če
je padla na tla ali je bila kako drugače
poškodovana. Odnesite ga v popravilo
v pooblaščeni servis.
Točkovne svetilke ne razstavljajte. Če
je potrebno servisiranje ali popravilo,
jo odnesite v pooblaščeni servis. Vsako
nepravilno sestavljanje lahko povzroči
nevarnost požara, električnega udara ali smrti
zaradi električnega udara.
Pred čiščenjem točkovne svetilke
odstranite baterijo.
Vir napajanja točkovne svetilke serije DCL
je enosmerni tok (DC) preko popolnoma
napolnjene 18 V baterije. Ne uporabljajte
nobene druge napetosti.
•
•
•
•
•
Primer:
2014 XX XX
Leto izdelave
Pomembni napotki za varnost
pri uporabi vseh baterijskih
polnilnikov
SHRANITE TE NAPOTKE: Ta navodila
vsebujejo pomembne napotke za varnost in
uporabo akumulatorskega polnilnika DCB105,
DCB107 in DCB112.
•
OPOZORILO: Nevarnost električnega
udara. Pazite, da v notranjost polnilnika
ne prodre tekočina. To lahko povzroči
električni udar.
PREVIDNO: Nevarnost opeklin. Za
zmanjšanje nevarnosti opeklin polnite
samo DEWALT polnilne baterije. Ostale
vrste akumulatorjev se lahko pregrejejo
in eksplodirajo in tako povzročijo telesno
poškodbo ali poškodbo lastnine.
PREVIDNO: Otroke je potrebno
nadzorovati in tako zagotoviti, da se ne bi
po naključju igrali z napravo.
OPOMBA: Pod določenimi pogoji lahko
pride med izpostavljenimi polnilnimi
kontakti znotraj polnilnika zaradi tujega
materiala do kratkostičnega spoja, ko
je polnilnik priključen na vir napajanja.
Tuj material iz prevodnih snovi, med
katere med drugim spada tudi kamena
volna, aluminijasta folija ali akumulirani
kovinski delci, morate odstraniti iz bližine
prezračevalnih odprtin.
Če v polnilniku ni baterije, vedno izklopite
polnilnik iz vira napajanja. Izklopite
polnilnik pred nameravanim postopkom
čiščenja.
Ostala tveganja
•
Pri uporabi te naprave se lahko pojavijo še
naslednje, za to napravo značilne nevarnosti:
– poškodbe vida pri gledanju neposredno
v vir svetlobe
– opekline pri dotiku vroče površine
Oznake na točkovni svetilki
Na delovni luči so nameščene naslednje oznake:
Pred uporabo natančno preberite
navodila za uporabo.
Nevarno optično sevanje.
STOPNJA TVEGANJA 2
PREVIDNO
OBSTAJA NEVARNOST
IZPOSTAVLJENOSTI SEVANJU
SVOTLOBNEMU VIRU SVETILKE
Ne glejte neposredno
v svetlobo točkovne luči.
Obstaja možnost za resne
poškodbe oči.
POLOŽAJ DATUMSKE KODE
Datumska koda, ki vsebuje tudi podatek o letu
izdelave, je odtisnjena na ohišju.
6
Pred uporabo polnilnika v celoti preberite
navodila in opozorilna znamenja na
polnilniku, akumulatorski bateriji in izdelku,
s katerim akumulatorsko baterijo uporabljate.
•
NIKOLI ne poskušajte polniti
akumulatorske baterije s polnilniki, ki jih
ni v tem priročniku. Polnilnik in baterija
sta posebej izdelana in namenjena, da ju
uporabljate skupaj.
SLOVENSKI
•
Ti polnilniki niso namenjeni uporabi
z nobenimi drugimi baterijami razen za
polnjenjeEWALT polnilnih baterij. Vsaka
drugačna uporaba lahko povzroči nevarnost
požara, električnega udara ali smrti zaradi
električnega udara.
•
Zavarujte polnilnik pred dežjem in
snegom.
•
Pri izklapljanju polnilnika povlecite za vtič,
in ne za kabel. Tako zmanjšate nevarnost
poškodbe električnega vtiča in kabla.
•
Poskrbite, da bo kabel nameščen tako,
da se po njem ne bo hodilo, da se
obenj ne bo spotikalo ali da ne bo kako
drugače izpostavljen poškodbam ali
obremenitvam.
•
•
•
•
•
•
•
Ne uporabljajte električnega podaljška,
razen, če je to nujno potrebno. Uporaba
neprimernega električnega podaljška bi lahko
povzročila tveganje požara, električnega
udara ali smrti zaradi elektrike.
Pri zunanji uporabi imejte polnilnik
vedno na suhem in uporabite električni
podaljšek, primeren za zunanjo uporabo.
Uporaba primernega napajalnega kabla
za delo na prostem zmanjšuje nevarnost
električnega udara.
Ventilacijske reže polnilnika naj bodo
vedno proste. Nahajajo se na vrhu in ob
straneh polnilnika. Polnilnik postavite stran
od izvora toplote.
Ne uporabljajte polnilnika s poškodovanim
kablom ali vtičem. Če je napajalni kabel
poškodovan, ga mora proizvajalec, njegov
serviser ali ustrezna pooblaščena oseba
nemudoma zamenjati in tako preprečiti
morebitno nevarnost.
Polnilnika, ki je bil močno udarjen, vržen
na tla ali kako drugače poškodovan, ne
uporabljajte. Odnesite ga v popravilo
v pooblaščeni servis.
Polnilnika ne razstavljajte; ko je potreben
servisa ali popravila, ga odnesite na
pooblaščeni servisni center. Vsako
nepravilno sestavljanje lahko povzroči
nevarnost požara, električnega udara ali smrti
zaradi električnega udara.
Pred kakršnimkoli čiščenjem polnilnik
izklopite iz vtičnice. Tako zmanjšate
nevarnost električnega udara.
Z odstranitvijo baterije ne zmanjšate te
nevarnosti.
•
NIKOLI ne poskušajte povezati 2. polnilnikov
skupaj.
•
Polnilnik je namenjen uporabi
s standardnim 230 V gospodinjskim
električnim tokom.
Ne poskušajte ga uporabljati na kakšni
drugi napetosti. To ne velja za polnilnik
v vozilih.
TA NAVODILA SHRANITE
Polnilniki
Polnilniki serije DCB105, DCB107 in DCB112 so
zasnovani za polnjenje 10,8 V, 14,4 V in 18 V XR
Litij-Ionskih baterij (DCB123, DCB125, DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 in DCB185).
Ti polnilniki ne zahtevajo nobenih nastavitev in
omogočajo kar najlažje upravljanje in uporabo.
Postopek polnjenja (sl. 2)
1. Priključite polnilnik na ustrezno vtičnico,
preden vstavite vanj baterijo.
2. Vstavite akumulatorsko baterijo (d) v polnilnik
in se prepričajte, da je ustrezno nameščena.
Rdeči svetlobni indikator (polnjenje) utripa in
označuje, da se je začel postopek polnjenja.
3. Zaključek postopka polnjenja označuje rdeči
svetlobni indikator, ki sveti neprekinjeno.
Baterija je popolnoma napolnjena; zdaj jo
lahko uporabite ali jo pustite v polnilniku.
OPOMBA: Za optimalno delovanje in življenjsko
dobo Litij-ionskega akumulatorja ga pred prvo
uporabo do konca napolnite.
Potek polnjenja
Stanje napolnjenosti akumulatorske baterije lahko
preverite v spodnji tabeli.
Stanje napolnjenosti: DCB105
polnjenje
popolnoma
napolnjena
zakasnitev polnjenja
zaradi vroče/mrzle
baterije
zamenjajte baterijo
–– –– –– –– –– –– ––
––––––––––––––––––––
––– • ––– • ––– • –––
••••••••••••••
7
SLOVENSKI
Stanje napolnjenosti: DCB107, DCB112
potek polnjenja
popolnoma
napolnjena
–– –– –– –– ––
––––––––––––––
zakasnitev polnjenja
zaradi vroče/mrzle
baterije*
* DCB107, DCB112: Rdeča lučka bo še
naprej utripala, rumena indikatorska lučka
pa bo svetila le med polnjenjem. Ko baterija
doseže ustrezno temperaturo, se bo rumena
lučka izklopila, polnilnik pa bo nadaljeval
s postopkom polnjenja.
Združljivi baterijski polnilnik(i) ne bo polnil
akumulatorskih baterij v okvari. V primeru, da
ima baterija napako, se kontrolna lučka polnilnika
ne bo prižgala ali pa bo utripala in tako nakazala
težavo z baterijo ali polnilnikom.
Pomembni napotki za
varnost pri uporabi vseh vrst
akumulatorjev
Pri naročanju nadomestnih akumulatorjev se
sklicujete na kataloško številko in napetost.
Akumulatorska baterija, ki jo vzamete iz
embalaže, ni popolnoma napolnjena. Pred
uporabo akumulatorja in polnilnika preberite
varnostna navodila in upoštevajte opisan
postopek polnjenja.
PREBERITE VSA NAVODILA
•
Akumulatorske baterije ne polnite in ne
uporabljajte v eksplozivnih okoljih, kjer se
nahajajo vnetljive tekočine, plini ali prah.
Pri vstavljanju ali odstranjevanju akumulatorja
iz polnilnika se lahko vnamejo hlapi ali prah.
•
Akumulatorske baterije nikoli ne
vstavljajte na silo v polnilnik.
Akumulatorske baterije na noben način
ne prilagajajte polnilniku, s katerim ni
združljiva, ker bi lahko eksplodirala in
povzročila resno telesno poškodbo.
OPOMBA: Problem je lahko tudi v samem
polnilniku.
V primeru, da polnilnik nakazuje na težavo, ga
skupaj z akumulatorsko baterijo odnesite na
pooblaščeni servisni center za testiranje.
•
Baterije polnite samo v DEWALT polnilnikih.
ZAKASNITEV ZARADI VROČE/MRZLE
BATERIJE
•
NIKOLI ne polijte ali potopite baterije v vodo
ali druge tekočine.
Če polnilnik prepozna akumulatorsko baterijo,
ki je preveč topla ali preveč mrzla, samodejno
sproži zakasnitev za vročo/mrzlo baterijo ter
odloži polnjenje, dokler baterija ne doseže
ustrezne temperature. Polnilnik zatem samodejno
preklopi nazaj v način polnjenja. Ta funkcija
zagotavlja maksimalno življenjsko dobo baterije.
•
Ne shranjujte ali uporabljajte orodja in
baterije na krajih, kjer lahko temperatura
preseže 40 °C (105 °F) (na primer zunanje
lope s kovinskimi stenami poleti).
•
Za optimalne rezultate poskrbite, da bo pred
uporabo v celoti napolnjena.
Hladna akumulatorska baterija se bo polnila
s polovično hitrostjo polnjenja tople baterije.
Celoten postopek polnjenja bo potekal počasneje
in se ne bo vrnil na maksimalno hitrost, tudi če se
akumulator segreje.
VELJA SAMO ZA LITIJ-IONSKE
AKUMULATORSKE BATERIJE
Orodja XR Li-Ion imajo vgrajen sistem
elektronske zaščite, ki ščiti akumulatorske baterije
pred preobremenitvijo, pregretjem ali pretirano
izpraznitvijo.
Orodje se samodejno izključi, če se aktivira
elektronski zaščitni sistem. V takem primeru
vstavite litijev akumulator v polnilnik in počakajte,
dokler se popolnoma ne napolni.
8
OPOZORILO: Nikoli ne poskušajte
iz kakršnegakoli razloga odpreti
akumulatorske baterije. Če je njegovo
ohišje počeno ali poškodovano, ga
v polnilnik ne vstavljajte. Ne zmečkajte,
vrzite na tla ali kako drugače poškodujte
baterije. Baterije ali polnilnika, ki je bil
močno udarjen, vržen na tla, povožen ali
kako drugače poškodovan (npr. predrt
z žebljem, udarjen s kladivom, pohojen),
ne uporabljajte. To lahko povzroči
električni udar ali smrt zaradi električnega
udara. Poškodovane akumulatorje
je potrebno vrniti v servisni center za
reciklažo.
SLOVENSKI
PREVIDNO: Če orodja ne uporabljate,
ga položite na stran na stabilno
podlago, kjer ne bo nevarnosti, da bi
orodje padlo ali se prevrnilo. Nekatera
orodja z velikimi baterijami stojijo pokonci
na bateriji, vendar se z lahkoto prevrnejo.
POSEBNA VARNOSTNA NAVODILA ZA LITIJIONSKE AKUMULATORSKE BATERIJE (Li-Ion)
•
Akumulatorske baterije ne poskušajte
sežgati, tudi če je močno poškodovana
ali popolnoma dotrajana. Baterija lahko
eksplodira in povzroči požar.
Če Litij-ionsko baterijo zažgete, nastanejo pri
tem strupene snovi in hlapi.
•
•
Če njena vsebina pride v stik s kožo,
območje na koži nemudoma sperite
z blagim milom in vodo. Če pride tekočina
baterije v stik z očesom, odprto oko spirajte
z vodo 15 minut oziroma dokler draženje ne
izgine. Če je potrebna zdravniška pomoč, je
v pomoč podatek, da je baterijski elektrolit
sestavljen iz tekočih organskih ogljikov in
litijevih soli.
Vsebina odprte baterijske celice lahko
povzroči draženje dihalnih poti. Zagotovite
svež zrak. Če simptomi ostanejo, poiščite
pomoč pri zdravniku.
OPOZORILO: Nevarnost opeklin.
Tekočina v bateriji se lahko vname, če je
izpostavljena iskram ali ognju.
1. V primeru zračnega prometa dveh ali več
DEWALT llitij-ionskih akumulatorskih baterij,
če paket vsebuje le akumulatorske baterije
(brez orodja), in
2. Pošiljka, ki vsebuje Litij-ionsko akumulatorsko
baterijo z kapaciteto več kot 100 vatnih ur
(Wh). Vse litij-ionske baterije imajo označeno
moč baterije v vatnih urah na ohišju.
Ne glede na to, ali se pošiljka šteje kot izvzeta
iz določil ali v celoti regulirana, je odgovornost
pošiljatelja, da se posvetuje za najnovejše
predpise glede pakiranja, označevanja / oznak in
glede zahtev dokumentacije.
Prevoz baterije lahko privede do požara,
če priključni terminali baterije pridejo v stik
s prevodnimi materiali. Pri transportiranju
akumulatorskih baterij se prepričajte, da so
priključni terminali baterij zaščiteni in dobro
izolirani od materialov, ki bi lahko povzročili
kratek stik.
Informacija, ki je podana v tem razdelku
priročnika je napisana v dobri veri in
v prepričanju, da je natančna v času izdaje tega
dokumenta.
Vendar ne nudimo nobene garancije, tako
izražene, kot implicitne. Kupec je odgovoren, da
zagotovi, da so vsa njegova dejanja v skladu z
veljavnimi predpisi.
Baterija
VRSTA BATERIJE
Prevoz
Model DCL043 deluje z 18 V XR Litij-Ionsko
akumulatorsko baterijo.
DEWALT baterije so v skladu z vsemi veljavnimi
standardi za transportiranje, kakor je predpisano
z industrijskimi in pravnimi standardi, vključno
s Priporočili Združenih narodov za prevoz
nevarnega blaga; predpisi Mednarodnega
združenja letalskih prevoznikov (IATA) o nevarnih
snoveh, Mednarodnim kodeksom za prevoz
nevarnih snovi po morju (Kodeks IMDG), in
Evropskim sporazumom o mednarodnem
cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR).
Litij-ionske celice in baterije so bile testirane
s testno metodo skladno s poglavjem 38.3
Priporočil Združenih narodov o prevozu
nevarnega blaga: Priročnik testov in kriterijev.
Uporabljate lahko tudi akumulatorje DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 in
DCB185.
V večini primerov bo transportiranje
akumulatorskih baterij DEWALT izvzeto iz določil
opredelitve kot nevarna snov Razreda 9. V
naslednjih dveh primerih se zahteva opredelitev
kot nevarna snov Razreda 9.
Glej razdelek Tehnični podatki za več
podrobnosti.
Priporočila za shranjevanje
1. Najprimernejši prostor za shranjevanje je
prostor, ki je hladen in suh in zavarovan pred
neposredno sončno svetlobo ter prekomerno
toploto ali mrazom. Za optimalno učinkovitost
baterije in njeno življenjsko dobo shranite
baterijo pri sobni temperaturi, če je ne
uporabljate.
2. Pri dolgotrajnem shranjevanju je za
akumulatorsko baterijo najbolje, da jo v celoti
napolnjeno shranite v hladnem in suhem
prostoru, odstranjeno iz polnilnika.
9
SLOVENSKI
OPOMBA: Shranjevanje popolnoma
izpraznjenega akumulatorja ni priporočljivo. Pred
ponovno uporabo ga bo treba ponovno napolniti.
Ne sežigajte akumulatorskih baterij.
Oznake na polnilniku in
akumulatorski bateriji
Vsebina paketa
Poleg piktogramov, uporabljenih v tem priročniku,
so na polnilniku in na akumulatorju tudi naslednje
oznake:
1 točkovna svetilka
Preberite navodila za uporabo pred
začetkom dela.
Glej Tehnični podatki za potreben čas
polnjenja.
Paket vsebuje:
1 navodila za uporabo
•
Prepričajte se, da točkovna svetilka, sestavni
deli in pripomočki niso utrpeli poškodbe med
prevozom.
•
Pred uporabo stroja preverite navodilo in
spoznajte funkcije in način delovanja.
Opis (sl. 1, 5)
OPOZORILO: Točkovne svetilke ali
pripadajočih sestavnih delov nikoli ne
predelujte. Modifikacija izdelka lahko
privede do materialne škode ali telesne
poškodbe.
Polnjenje baterije.
Baterija je napolnjena.
Baterija je defektna.
a. Stikalo
Zakasnitev zaradi vroče/mrzle baterije.
c. Vrtljiva glava
Ne dotikajte se jih s prevodnimi
predmeti.
b. Obešalna kljuka
d. Akumulatorska baterija
e. Gumb za sprostitev baterije
f.
Ne polnite poškodovanih baterij.
Vijak priponke za pas
g. Kavelj za pas
h. Gumb indikatorja stanja napolnjenosti (sl. 5)
Ne izpostavljajte vodi.
Poškodovane napajalne kable
nemudoma zamenjajte.
Polnite samo, ko je temperatura
v razponu med 4 ˚C in 40 ˚C.
Samo za uporabo v zaprtih prostorih.
NAMEN UPORABE
Točkovna svetilka serije DCL043 se uporabljata
kot izvor svetlobe.
Točkovna svetilka serije DCL043 je profesionalno
orodje.
NE DOVOLITE otrokom stika z napravo.
Neizkušeni uporabniki naj orodje uporabljajo pod
nadzorom.
•
Majhni otroci in osebe s posebnimi
potrebami. Naprava ni namenjena uporabi
otrok ali neizkušenih oseb brez primernega
nadzora.
•
Izdelka naj ne uporabljajo osebe (vključno
z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali
umskimi sposobnostmi, neizkušene osebe in
osebe, ki se želijo naučiti delati z napravo, če
jih ne nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo
varnost. Ne dovolite, da bi bili otroci brez
nadzora v prisotnosti orodja.
Z odpadnimi baterijami ravnajte
v skladu s predpisi za varstvo okolja.
Akumulatorske baterije DEWALT
polnite samo s pripadajočimi polnilniki
DEWALT. Polnjenje akumulatorskih
baterij DEWALT s polnilniki, ki niso
zasnovani za polnjenje baterij DEWALT
lahko privede do eksplozije in drugih
nevarnosti.
10
SLOVENSKI
Električna varnost
DELOVANJE
Točkovna svetilka je zasnovana samo za eno
napetost. Vedno preverite, ali napetost baterije
ustreza tisti, ki je navedena na podatkovni plošči.
Montaža in demontaža
akumulatorske baterije (sl. 4)
Vaš polnilnik DEWALT je dvojno izoliran
v skladu z standardom EN 60335;
ozemljitev ni potrebna.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga morate
zamenjati s kablom, ki ga posebej pripravi
DEWALT servisni oddelek.
Zamenjava vtiča priključnega
kabla
(za Veliko Britanijo in Irsko)
Pri zamenjavi vtiča sledite naslednjim korakom:
•
Star in neuporaben vtič odvrzite v skladu
z ustreznimi predpisi.
•
Priključite rjavo žico na fazni terminal novega
vtiča.
•
Priključite modro žico na nevtralni terminal.
OPOZORILO: Na ozemljitveni terminal
ne priključujte nobene žice.
Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki
so priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena
varovalka: 3 A.
Uporaba podaljška
priključnega kabla
Uporabite podaljšek napajalnega kabla, ki ustreza
vhodni napetosti polnilnika (glejte razdelek
Tehnični podatki).
Najmanjši premer kabla mora znašati 1,5 mm2;
maksimalna dolžina kabla pa 30 m.
Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte
kabel.
OPOZORILO: Delovanje naprave z nizko
napetostjo lahko povzroči pregrevanje.
Uporaba prekomerno dolgega podaljška
kabla lahko povzroči pregrevanje kabla.
PREVIDNO: Pred montažo
akumulatorske baterije se prepričajte,
da je točkovna lučka v položaju OFF
(IZKLJUČENA), da preprečite poškodbo
oči.
OPOMBA: Za najboljše delovne rezultate se
pred začetkom dela prepričajte, da je baterija
popolnoma napolnjena.
Če želite vstaviti akumulatorsko baterijo
(d) v držalo točkovne svetilke, poravnajte
akumulatorsko baterijo z vodilom v točkovni
svetilki in jo potisnite v držalo tako, da se trdno
prileže v držalu svetilke in se prepričajte, da se ne
mora iztakniti.
Za demontažo akumulatorske baterije, pritisnite
gumb za sprostitev (e) in izvlecite akumulatorsko
baterijo iz točkovne svetilke. Vstavite baterijo
v polnilnik, kot je opisano v poglavju o polnilniku
v teh navodilih. Seznam združljivih
akumulatorskih baterij in polnilnikov je na voljo
v razdelku Tehnični podatki.
INDIKATOR STANJA ENERGIJE
AKUMULATORSKE BATERIJE (SL. 5)
Nekatere akumulatorske baterije DEWALT imajo
vgrajen indikator napolnjenosti, ki vsebuje tri
zelene LED diode za prikaz stanje napolnjenosti
akumulatorske baterije.
Za prikaz stanja napolnjenosti pritisnite in zadržite
gumb indikatorja napolnjenosti akumulatorja (h).
Prikazala se bo kombinacije treh zelenih LED
diod, ki bodo ponazorile stanje napolnjenosti. Če
je akumulator prekomerno izpraznjen, se indikator
stanja energije ne bo prikazal, akumulator pa je
potrebno napolniti.
OPOMBA: Indikator stanja energije prikazuje
le stanje napolnjenosti akumulatorja. Indikator
je prikazuje stanje funkcionalnosti orodja,
prikaz pa je odvisen od sestavnih delov izdelka,
temperature in delovne operacije.
11
SLOVENSKI
Navodila za uporabo
OPOZORILO: Vedno upoštevajte
varnostna navodila in ustrezne predpise.
Stikalo (sl. 1, 3)
Točkovna svetilka ima možnost nastavitve visoke
osvetlitve (i) in nizke osvetlitve (j). Enkratni pritisk
stikala (a) bo aktiviral način visoke osvetlitve,
dvakratni pritisk stikala vo aktiviral način nizke
osvetlitve in trikratni pritisk bo izklopil svetilko.
Indikator za prikaz izpraznjene
baterije
Ko se baterija skoraj popolnoma izprazni, bo
točkovna svetilka opozorila z dvojnim utripom,
nato se bo nekoliko zatemnila in nadaljevala
s svetenjem z nižjo svetlostjo. Lučka bo
nadaljevala z dvojnimi utripi vsakih 45 sekund,
dokler se baterija popolnoma izprazni; ko se
baterija popolnoma izprazni, se bo lučka izklopila.
Indikator prikaza izpraznjenosti baterije je odvisen
od kapacitete akumulatorske baterije in nastavitev
svetilke.
Vrtljiva glava (sl. 1)
Vrtljiva glava ima možnost nastavitve v šestih
položajih od 0° do 90°.
Nošenje in obešanje svetilke
(sl. 1)
PREVIDNO: Če točkovna svetilka visi
na priponki za pas ali obešalni kljuki, ne
stresajte svetilke ali predmeta na katerem
visi. Ne obešajte točkovne svetilke na
električne žice ali predmete, ki niso
trdno pritrjeni. To lahko vodi do telesnih
poškodb ali materialne škode.
PREVIDNO: Točkovno LED svetilko
obešajte le na priponko za pas ali
obešalno kljuko. Zasnova priponke za
pas in obešalne kljuke ne omogočata
večje obesne obremenitve kot je svetilka.
Zato ne obešajte dodatnih predmetov na
svetilko, sicer obstaja nevarnost zloma
obesnega mehanizma.
12
PREVIDNO: V nobenem primeru ne
uporabljajte priponke za pas in obešalne
kljuke za podpiranje lastne telesne teže
ali kot pripomoček za lažje doseganje
predmetov.
OBEŠALNA KLJUKA (SL. 1)
Svetilko lahko nosite ali obesite na obešalno
kljuko (b). Ko svetilke ne uporabljajte, obešalno
kljuko lahko zapognite navzdol.
PASNA PRIPONKA (SL. 1)
OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti
hudih telesnih poškodb, mora biti vijak, ki
pritrjuje priponko za pas, trdno privit.
POMEMBNO: Pri pripenjanju ali menjavi pasne
priponke (g), uporabite le priložen vijak (f).
Prepričajte se, da ste vijak trdno zategnili.
Pasno priponko (g) lahko pritrdite na katerokoli
stran svetilke le s pomočjo priloženega vijaka (f),
da jo lahko uporabljajo levičarji in desničarji. Če
priponke ne želite uporabljati, jo lahko odstranite
s svetilke.
Pasno priponko lahko premaknete tako, da
odstranite pritrdilni vijak (f), nato priponko
prestavite na drugo stran. Prepričajte se, da ste
vijak trdno zategnili.
VZDRŽEVANJE
Vaša DeWALT točkovna svetilka je namenjena
dolgoročnemu delovanju z minimalnimi
vzdrževalnimi posegi. Dolgoročno zadovoljivo
delovanje je odvisno od pravilne nege in rednega
čiščenja orodja.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
nevarnost hudih telesnih poškodb,
izključite orodje in odstranite
akumulatorsko baterijo pred izvedbo
nastavitev ali demontažo/montažo
priključkov ali pribora.
Polnilnika in akumulatorske baterije ni mogoče
servisirati.
Znotraj naprav ni delov, ki bi jih lahko servisiral ali
popravil uporabnik.
SLOVENSKI
za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih
odpadkov.
Čiščenje
OPOZORILO: Odstranite umazanijo in
prah iz glavnega ohišja z izpihovanjem
s suhim zrakom, ko opazite, da se prah
nabere v in okoli odprtin za zračenje.
Med opravljanjem tega postopka nosite
ustrezno zaščito za oči in masko za
obraz.
OPOZORILO: Za čiščenje nekovinskih
delov orodja ne uporabljajte kemičnih
sredstev ali drugih močnih kemikalij.
Take kemikalije lahko oslabijo materiale,
iz katerih so izdelani ti deli. Uporabite
samo krpo, navlaženo z vodo oz. milnico.
Pazite, da voda ne prodre v notranjost
orodja; nikoli ne potopite nobenega dela
orodja v tekočino.
NAPOTKI ZA ČIŠČENJE POLNILNIKA
OPOZORILO: Nevarnost električnega
udara. Pred čiščenjem odklopite polnilnik
z vira napajanja z izmeničnim tokom.
Umazanijo in mast lahko odstranite
z zunanjosti ohišja polnilnika s pomočjo
krpe ali mehke nekovinske ščetke.
Ne uporabljajte vode ali kakršnihkoli
čistilnih raztopin.
Izbirni pribori/pripomočki
OPOZORILO: Ker pripomočki, ki jih ne
ponuja DEWALT s tem izdelkom niso
bili testirani, je njihova uporaba lahko
nevarna. Da bi zmanjšali možnost
poškodbe, z izdelkom uporabljajte samo
pripomočke, ki jih priporoča DEWALT.
Če potrebujete več informacij o ustrezni dodatni
opremi, se obrnite na Vašega trgovca.
Skrb za varovanje okolja
Odlagajte ločeno od navadnih
komunalnih odpadkov. Izdelka ne
smete odlagati skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki.
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov
in embalaže omogoča recikliranje in
ponovno uporabo materialov. Tovrstno
ravnanje pa pripomore
k preprečevanju onesnaženja okolja in
manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na
zbirališčih odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite
nov izdelek.
DEWALT vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov DEWALT, ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben
izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da se povežete z najbližjo
DEWALT pisarno, na naslovu, ki je naveden
v tem priročniku. Poleg tega je seznam vseh
pooblaščenih DeWALT serviserjev skupaj
s podatki o poprodajnih storitvah na voljo na
internetu: www.2helpU.com.
Polnilna akumulatorska
baterija
Ta akumulatorska baterija z dolgo življenjsko
dobo morate napolniti, ko ne zmore več
zagotavljati dovolj moči za dela, ki jih je prej
z lahkoto opravljala. Na koncu tehnične
življenjske dobe akumulatorske baterije ravnajte
z njo v skladu s predpisi za varovanje okolja:
•
Akumulatorsko baterijo do konca izpraznite in
jo odstranite iz orodja.
•
Litij-ionske celice je mogoče reciklirati.
Odnesite jih svojemu prodajalcu ali na lokalno
postajo za recikliranje. Zbrane akumulatorske
baterije bodo reciklirane oz. uničene v skladu
s predpisi.
Če ugotovite, da vaš DeWALT izdelek ne služi
več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več
uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki. Napravo pripravite
13
HRVATSKI
BEŽIČNO LED REFLEKTORSKO SVJETLO
DCL043
Čestitamo!
Odabrali ste DEWALT alat. Godine iskustva, od
razvoja proizvoda do inovativnosti, učinile su
tvrtku DeWALT jednim od najpouzdanijih partnera
za korisnike profesionalnih električnih alata.
Tehnički podaci
kg
DCL043
18
1
Litij-ion
IP54
0,64
Akumulatorska baterija
Vrsta baterije
Napon
VDC
Kapacitet
Ah
Težina
kg
DCB180
Litij-ion
18
3,0
0,64
DCB181
Litij-ion
18
1,5
0,35
DCB182
Litij-ion
18
4,0
0,61
Akumulatorska
baterija
Vrsta baterije
Napon
Kapacitet
Težina
DCB183
DCB184
DCB185
Litij-ion
18
2,0
0,40
Litij-ion
18
5,0
0,62
Litij-ion
18
1,3
0,35
25
(1,3 Ah)
DCB105
230 V
Litij-ion
30
(1,5 Ah)
40
(2,0 Ah)
Napon
Vrsta
Vrsta akumulatora
Klasa zaštite
Masa (bez
akumulatora)
Punjač
Mrežni napon
Vrsta baterije
Približno
Vrijeme
punjenja
baterija
Težina
Punjač
Mrežni napon
Vrsta baterije
Približno
Vrijeme
punjenja
baterija
Težina
14
VDC
VDC
Ah
kg
VAC
min
kg
55
(3,0 Ah)
VAC
min
kg
60
(1,3 Ah)
140
(3,0 Ah)
Punjač
Mrežni napon
Vrsta baterije
Približno
Vrijeme
punjenja
baterija
min
Težina
kg
Osigurači
Europa
U.K. i Irska
70
(4,0 Ah)
0,49
DCB107
230 V
Litij-ion
70
(1,5 Ah)
90
(5,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
240
(5,0 Ah)
VAC
40
(1,3 Ah)
90
(3,0 Ah)
230 V alatni
230 V alatni
DCB112
230 V
Litij-ion
45
(1,5 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
60
(2,0 Ah)
150
(5,0 Ah)
10 Ampera, mreža
3 Ampera,
u utikačima
Definicije: Sigurnosne
smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove simbole.
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se
ne izbjegne, rezultirati ozbiljnim
ozljedama ili smrću.
UPOZORENJE: Označava potencijalno
rizičnu okolnost koja, ako se ne
izbjegne, može rezultirati ozbiljnim
ozljedama ili smrću.
OPREZ: Označava potencijalno rizičnu
okolnost koja, ako se ne izbjegne,
može rezultirati manjim ili srednjim
ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu koja
nije vezana uz osobne ozljede,
a ako se ne izbjegne, može rezultirati
oštećivanjem imovine.
Označava rizik od strujnog udara.
Označava rizik od požara.
90
(2,0 Ah)
UPOZORENJE: Pročitajte priručnik
s uputama kako biste smanjili rizik od
ozljeda.
HRVATSKI
Važna sigurnosna pravila
UPOZORENJE! Prilikom upotrebe
reflektorskog svjetla DCL043 uvijek se
pridržavajte osnovnih mjera opreza,
uključujući sljedeće:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NE GLEDAJTE izravno u izvor svjetla.
NEMOJTE koristiti optičke instrumente za
gledanje izravno u izvor svjetla.
NE USMJERAVAJTE svjetlo u oči drugih
osoba.
Prije upotrebe reflektorskog svjetla
DCL043 pročitajte sve upute.
Da biste smanjili rizik od ozljeda, potreban
je stalan nadzor tijekom upotrebe
reflektorskog svjetla u blizini djece.
Ne dodirujte pokretne dijelove.
Upotrebljavajte isključivo nastavke koje
preporučuje ili prodaje proizvođač.
Ne koristite na otvorenom.
Da biste smanjili opasnost od strujnog
udara, radno svjetlo ne uranjajte u vodu ili
bilo koju drugu tekućinu.
Reflektorsko svjetlo ne postavljaje i ne
skladištite na mjestima gdje bi moglo pasti ili
biti povučeno u kadu ili sudoper.
Koristite isključivo punjač kojeg je
isporučio proizvođač.
Sigurnosna pravila za
reflektorska svjetla
UPOZORENJE: Opasnost od požara.
Refletkorsko svjetlo ne upotrebljavajte
u blizini zapaljivih tekućina ili u plinovitom
i eksplozivnom okruženju. Interno iskrenje
može zapaliti plinove i prouzrokovati
osobne ozljede.
•
•
•
•
Kod izravnog gledanja u svjetlo može doći
do oštećenja vida.
Svjetiljku ne izlažite mokrim ili vlažnim
uvjetima.
Upotrebljavajte isključivo na suhim mjestima.
Ne dopustite da u punjač dospije bilo kakva
tekućina. Radno svjetlo ne uranjajte ni
u kakvu tekućinu.
Prije upotrebe akumulatora pročitajte sve
upute i oznake upozorenja na akumulatoru
i proizvodu koji koristi akumulator.
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od
strane osoba sa smanjenim fizičkim,
osjetilnim ili mentalnim sposobnostima,
uključujući i djecu, ili osoba
•
s nedostatkom iskustva ili znanja,
osim ako ih osoba zadužena za njihovu
sigurnost nadzire ili im je pružila upute za
sigurnu upotrebu uređaja.
Djeca trebaju biti pod nadzorom kako se
ne bi igrala uređajem.
UPOZORENJE: Opasnost od
strujnog udara. Ne dopustite da
u punjač dospije bilo kakva tekućina.
Može doći do strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
Punjač ne izlažite snijegu ni kiši.
Koristite samo odgovarajući produžni
kabel potreban za upotrebu punjača.
Nepravilna upotreba produžnih kabela može
rezultirati opasnošću od požara ili strujnog
udara.
Reflektorsko svjetlo postavite podalje od
bilo kakvog izvora topline.
Na punjač ne postavljajte nikakve
predmete, a punjač ne postavljajte na
mekanu površinu koja bi mogla blokirati
otvore za prozračivanje i uzrokovati
prekomjerno zagrijavanje unutrašnjosti.
Reflektorsko svjetlo postavite podalje od
bilo kakvog izvora topline.
Reflektorsko svjetlo ne upotrebljavajte
ako je snažno udareno, ako je ispušteno
na tlo ili ako je oštećeno na bilo koji način.
Predajte ga u ovlašteni servis.
Nemojte rastavljati radno svjetlo. Ako
je potrebno servisiranje ili popravak,
odnesite ga u ovlašteni servis. Nepravilno
rastavljanje može rezultirati požarom ili
strujnim udarom.
Prije uklanjanja zaglavljenih predmeta
izvadite bateriju.
Također radi i na istosmjernu struju (DC)
na potpuno napunjenu bateriju od 18 V. Ne
koristite druge napone.
Stalno prisutni rizici
•
Sljedeći su rizici neprestano prisutni tijekom
upotrebe ovog uređaja:
– oštećenje vida tijekom izravnog gledanja
u svjetlo
– opekline uslijed dodirivanje vruće površine
Oznake na reflektorskom
svjetlu
Na svjetlu su prikazane sljedeće ikone:
15
HRVATSKI
Prije upotrebe pročitajte priručnik
s uputama
•
Bateriju NE POKUŠAVAJTE puniti
punjačima koji nisu navedeni u ovom
priručniku. Punjač i akumulator namjenski
su dizajnirani kako bi zajedno radili.
•
Ovi punjači namijenjeni su samo za
punjenje punjivih baterija tvrtke DeWALT.
Bilo kakva druga upotreba može rezultirati
požarom ili strujnim udarom.
•
Punjač ne izlažite snijegu ni kiši.
•
Dok punjač iskapčate iz električne mreže
ne povlačite za kabel, nego za utikač. Time
smanjujete mogućnost oštećivanja utikača ili
kabela.
•
Pobrinite se da kabel ne bude postavljen
tako da se na njega može nagaziti, zaplesti
o njega ili ga oštetiti na bilo koji način.
•
Ne upotrebljavajte produžne kabele osim
ako su apsolutno potrebni. Nepravilna
upotreba produžnih kabela može rezultirati
opasnošću od požara ili električnog udara.
•
Prilikom upotrebe punjača na otvorenom
prostoru uvijek provjerite je li lokacija
suha i upotrijebite produžni kabel
prikladan za korištenje na otvorenom.
Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
•
Ne prekrivajte ventilacijske otvore na
punjaču. Ventilacijski otvori nalaze se
s gornje i bočne strane punjača. Punjač
postavite podalje od bilo kakvog izvora
topline.
•
Ne upotrebljavajte punjač ako je oštećen
kabel ili utičnica. Ako se kabel za napajanje
ošteti, potrebno je da ga smjesta promijeni
proizvođač, njegov ovlašteni servisni
predstavnik ili podjednako kvalificirana osoba,
kako bi se spriječili bilo kakvi rizici.
•
Punjač ne upotrebljavajte ako je primio
snažan udarac, ako je ispušten na tlo ili
ako je oštećen na bilo koji način. Odnesite
ga u ovlašteni servis.
•
Punjač ne rastavljajte. Ako je potrebno
servisiranje ili popravak odnesite ga
u ovlašteni servis. Nepravilno rastavljanje
može rezultirati požarom ili električnim
udarom.
•
Prije bilo kakvog čišćenja punjač odvojite
od električne mreže. Na ovaj će se način
smanjiti opasnost od električnog udara.
Uklanjanje samo akumulatora neće smanjiti
ovu opasnost.
Štetno optičko zračenje.
RIZIČNA SKUPINA 2
OPREZ
PROIZVOD MOŽE EMITIRATI
OPASNO OPTIČKO ZRAČENJE
Nemojte gledati u uključenu
lampu. To može biti štetno
za oči.
SMJEŠTAJ ŠIFRE DATUMA
Šifra datuma, koja sadrži i godinu proizvodnje,
ispisana je na kućištu.
Primjer:
2014 XX XX
Godina proizvodnje
Važne sigurnosne upute za
sve punjače baterija
SAČUVAJTE OVE UPUTE: Ovaj priručnik
sadrži važne upute za sigurnost te upotrebu
punjača DCB105, DCB107 i DCB112.
•
Prije upotrebe punjača pročitajte sve upute
i oznake upozorenja na punjaču, bateriji
i proizvodu koji koristi bateriju.
UPOZORENJE: Opasnost od strujnog
udara. Ne dopustite da u punjač dospije
bilo kakva tekućina. Može doći do
strujnog udara.
OPREZ: Rizik od opeklina. Da biste
smanjili rizik od ozljeda, punite isključivo
DEWALT punjive baterije. Ostale vrste
baterija mogu se pregrijati i prsnuti te
uzrokovati tjelesne ozljede i materijalnu
štetu.
OPREZ: djeca trebaju biti pod nadzorom
kako se ne bi igrala uređajem.
NAPOMENA: U određenim uvjetima
strani predmeti mogu izazvati kratak
spoj izloženih kontakata u punjaču
namijenjenih punjenju, dok je punjač
priključen u električno napajanje.
Električno vodljivi strani predmeti kao
što su, između ostalih, čelična vuna,
aluminijska folija ili bilo kakve nakupine
metalnih čestica, moraju se držati podalje
od otvora punjača. Punjač uvijek isključite
iz električnog napajanja ako baterija nije
u svom ležištu. Punjač prije čišćenja
isključite iz napajanja.
16
HRVATSKI
•
NE pokušavajte međusobno povezati
2 punjača.
•
Punjač je projektiran za rad sa
standardnom električnom mrežom
u kućanstvu od 230 V.
Ne pokušavajte upotrebljavati uz
neki drugi napon. Ovo se ne odnosi na
automobilske punjače.
SAČUVAJTE OVE UPUTE
Punjači
Punjači DCB105, DCB107 i DCB112 prihvaćaju
litij-ionske baterije od 10,8 V, 14,4 V i 18
V (DCB123, DCB125, DCB127, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
i DCB185).
Pokazivači punjenja: DCB107, DCB112
punjenje u tijeku
–– –– –– –– ––
potpuno napunjeno ––––––––––––––
odgoda prilikom
vrućeg ili hladnog
akumulatora*
* DCB107, DCB112: Crveno svjetlo nastavit
će treperiti, no žuta indikatorska lampica
ravnomjerno će svijetliti kada je ova
funkcija aktivna. Kada baterija postigne
odgovarajuću temperaturu, žuta lampica će
se isključiti, a punjač će nastaviti
s punjenjem.
Ovi punjači ne zahtijevaju prilagođavanje
i projektirani su za što jednostavniju upotrebu.
Kompatibilni punjači neće puniti neispravni
akumulator. Punjač će naznačiti neispravni
akumulator tako što se neće uključiti ili će se
prikazati poruka o problemu s akumulatorom ili
punjačem.
Postupak punjenja (sl. 2)
NAPOMENA: To može predstavljati i problem
s punjačem.
1. Punjač priključite u odgovarajuću električnu
utičnicu prije umetanja baterija.
Ako punjač naznačuje problem, odnesite punjač
i akumulator na testiranje u ovlašteni servis.
2. Umetnite bateriju (d) u punjač pazeći da se
potpuno učvrsti u svom položaju. Crvena
lampica punjenja neprekidno će treperiti, što
znači da je punjenje započelo.
ODGODA ZBOG VRUĆEG ILI HLADNOG
AKUMULATORA
3. Dovršetak punjenja bit će naznačen
neprekidnim svijetljenjem crvene lampice.
Akumulator je u potpunosti napunjen i može
se odmah koristiti ili ostaviti u punjaču.
NAPOMENA: litij ionske baterije prije prve
upotrebe potpuno napunite za maksimalnu
učinkovitost i vijek trajanja.
Postupak punjenja
Za status punjenja akumulatora pogledajte donju
tablicu.
Pokazivači punjenja: DCB105
punjenje u tijeku
–– –– –– –– –– –– ––
potpuno napunjeno
––––––––––––––––––––
odgoda zbog
vrućeg ili hladnog
akumulatora
zamijenite
akumulator
––– • ––– • ––– • –––
Kad punjač detektira da je akumulator previše
vruć ili previše hladan, automatski započinje
s odgodom kod vrućeg ili hladnog akumulatora,
odgađajući punjenje sve dok akumulator ne
postigne odgovarajuću temperaturu. Punjač se
potom automatski prebacuje u način punjenja
akumulatora. Ova značajka omogućuje
produljenje vijeka trajanja baterije.
Hladan akumulator punit će se upola sporije
od toplog akumulatora. Akumulator će se puniti
sporije tijekom cijelog ciklusa punjenja i neće
postići maksimalnu napunjenost čak ni kada se
zagrije.
SAMO LITIJ-IONSKE BATERIJE
XR litij-ionski akumulatori opremljeni su sustavom
elektroničke zaštite koji akumulator štiti od
preopterećivanja, pregrijavanja ili potpunog
pražnjenja.
Alat će se automatski isključiti ako se aktivira
sustav elektroničke zaštite. U tom slučaju stavite
litij-ionsku bateriju u punjač i pričekajte da se
potpuno napuni.
••••••••••••••
17
HRVATSKI
Važne sigurnosne upute za
sve akumulatore
OPREZ: Kad se ne koristi, alat
položite na stabilnu površinu gdje
neće postojati opasnost od njegovog
prevrtanja ili pada. Neki alati s velikim
akumulatorima mogu uspravno stajati na
akumulatoru, ali mogu se lako prevrnuti.
Tijekom naručivanja zamjenskih akumulatora
svakako navedite kataloški broj i napon.
Isporučeni akumulator nije potpuno napunjen.
Prije upotrebe akumulatora i punjača pročitajte
sigurnosne upute u nastavku i slijedite navedene
postupke punjenja.
POSEBNE SIGURNOSNE UPUTE ZA LITIJIONSKE (LI-ION) BATERIJE
PROČITAJTE SVE UPUTE
•
•
•
Punjenje ili upotrebu akumulatora ne
izvodite u eksplozivnim okruženjima,
na primjer u blizini zapaljivih tekućina,
plinova ili prašine. Umetanje ili uklanjanje
akumulatora iz punjača može zapaliti prašinu
ili isparavanja.
•
Baterije punite samo predviđenim DEWALT
punjačima.
•
NE prskajte i ne uranjajte u vodu ili druge
tekućine.
•
Alat i akumulator ne čuvajte ili ne koristite
na lokacijama gdje bi temperatura mogla
dostići ili porasti preko 40°C (npr. alatnice
ili metalni objekti tijekom ljeta)
•
Za najbolje rezultate provjerite je li
akumulator potpuno napunjen prije upotrebe.
UPOZORENJE: Nikad ni iz kojeg razloga
ne pokušavajte otvarati akumulator. Ako
je akumulator napuknut ili oštećen ne
umećite ga u punjač. Nemojte pritiskati,
ispuštati na tlo ili oštećivati akumulator.
Ne upotrebljavajte akumulator ili punjač
ako je primio ozbiljan udarac, ispušten
na tlo, pregažen ili ako je oštećen na bilo
koji način (npr. probijen čavlom, udaren
čekićem, prignječen). Može doći do
električnog udara. Oštećene akumulatore
potrebno je vratiti ovlaštenom servisu radi
recikliranja.
18
Tijekom gorenja litij-ionskog akumulatora
stvaraju se otrovni plinovi i materijali.
•
Ako sadržaj akumulatora dođe u dodir
s kožom, zahvaćenu površinu kože odmah
isperite blagim sapunom i tekućom
vodom. Ako akumulatorska tekućina dospije
u oči, otvoreno oko najmanje 15 minuta
ispirite vodom ili do prestanka iritacije. Ako
je potrebna liječnička pomoć, elektrolit
akumulatora sastoji se od mješavine tekućih
organskih karbonata i litijevih soli.
•
Sadržaj otvorene akumulatorske ćelije
može uzrokovati iritaciju dišnih putova.
Omogućite dotok svježeg zraka. Ako se
simptomi nastave, potražite liječničku pomoć.
Akumulator nikad ne postavljajte nasilno
u punjač.
Nikad ni na koji način ne modificirajte
akumulator kako bi odgovarao
nekompatibilnim punjačima jer može
doći do pucanja akumulatora i ozbiljnih
tjelesnih ozljeda.
Ne spaljujte akumulator čak i ako je
ozbiljno oštećen ili potpuno istrošen. Vatra
može izazvati eksploziju akumulatora.
UPOZORENJE: Rizik od opeklina.
Akumulatorska tekućina može biti
zapaljiva ako se izloži iskrenju ili
plamenu.
Transport
Baterije tvrtke DEWALT usklađene su sa svim
važećim propisima o transportu navedenima
u industrijskim i pravnim standardima, koji
obuhvaćaju Preporuke UN-a o transportu opasnih
proizvoda, Propise o opasnim proizvodima
Međunarodnog udruženja za zračni transport
(IATA), Međunarodne propise o pomorskom
prijevozu robe (IMDG) i Europski sporazum
o međunarodnom cestovnom prijevozu robe
(ADR). Litij-ionske ćelije i baterije testirane
su u skladu s odjeljkom 38.3 Preporuka UN-a
o transportu opasnih proizvoda (priručnik
s testovima i kriterijima).
U većini se slučajeva pošiljka s baterijom tvrtke
DEWALT ne mora klasificirati kao potpuno
regulirani opasni materijal klase 9. Dva opća
slučaja koja zahtijevaju oznaku klase 9 su:
HRVATSKI
1. Zračna otprema više od dviju litij-ionskih
baterija tvrtke DeWALT kada paket sadrži samo
baterije (bez alata) i
Oznake na punjaču
i akumulatoru
2. Svaka pošiljka koja sadrži litij-ionsku bateriju
nominalne energetske vrijednosti veće
od 100 vat-sati (Wh). Sve litij-ionske baterije
imaju oznaku vat-sati.
Pored ilustracija u ovom priručniku, oznake
na punjaču i akumulatoru prikazuju sljedeće
ilustracije:
Bez obzira na to smatra li se pošiljka izuzetom
ili potpuno reguliranom, odgovornost pošiljatelja
je provjeriti najnovije propise za pakiranje,
označavanje i dokumentiranje.
Transport baterija može uzrokovati požar ako
kontakti baterije dođu u dodir s materijalom koji
provodi struju. Prilikom transporta baterija pazite
da kontakti budu zaštićeni i dobro izolirani od
materijala s kojima bi mogli doći u dodir i koji bi
mogli uzrokovati kratki spoj.
Informacije navedene u ovom odjeljku priručnika
iznesene su u dobroj vjeri i smatraju se točnima u
trenutku stvaranja dokumenta.
Međutim, ne pružaju se nikakva izričita ni
implicirana jamstva. Odgovornost je kupca da
svoje aktivnosti uskladi s važećim propisima.
Akumulatorska baterija
Prije upotrebe pročitajte priručnik
s uputama.
Vrijeme punjenja pronaći ćete
u odjeljku Tehnički podaci.
Punjenje baterije.
Baterija je napunjena.
Baterija je neispravna.
Odgoda prilikom vruće ili hladne
baterije.
Ne dodirujte električki vodljivim
predmetima.
VRSTA BATERIJE
Ne punite oštećene akumulatore
Model DCL043 radi s litij-ionskim XR baterijama
napona 18 V.
Ne izlažite vodi.
Mogu se upotrijebiti baterijski ulošci DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 i DCB185.
Za dodatne informacije pregledajte Tehničke
podatke.
Preporuke za pohranu
1. Najbolje je čuvati na hladnom i suhom mjestu
koje nije izloženo izravnom sunčevom svjetlu,
pretjeranoj toplini i hladnoći. Za optimalne
performanse i vijek akumulatora, akumulator
čuvajte na sobnoj temperaturi dok nije
u upotrebi.
2. Za dulju pohranu akumulatora preporučljivo
ga je potpuno napuniti i pohraniti na hladnom,
suhom mjestu izvan punjača.
NAPOMENA: Akumulatore nemojte pohranjivati
ako su potpuno ispražnjeni. Akumulator prije
upotrebe treba ponovo napuniti.
Odmah zamijenite oštećene kabele.
Punite samo na temperaturama
između 4˚C i 40˚C.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Rabljene akumulatore odbacujte
vodeći brigu prema okolišu
Akumulatore tvrtke DEWALT punite
samo predviđenim DEWALT punjačima.
Punjenje baterija koje nije proizvela
tvrtka DEWALT punjačima tvrtke
DEWALT može uzrokovati eksploziju
baterije i opasne situacije.
Bateriju nemojte spaljivati.
19
HRVATSKI
Sadržaj paketa
Ovaj DEWALT punjač dvostruko je
izoliranu skladu s dokumentom
EN 60335, stoga žica uzemljenja nije
potrebna.
U paketu se nalazi:
1 reflektorsko svjetlo
1 Priručnik s uputama
•
Alat, dijelove i pribor provjerite radi
eventualnih oštećenja nastalih tijekom
transporta.
•
Temeljito proučite ovaj priručnik i upoznajte
se s njime prije same upotrebe alata.
Opis (sl. 1, 5)
UPOZORENJE: Ne modificirajte
reflektorsko svjelo ni bilo koji njegov dio.
Može doći do oštećenja ili ozljeda.
a. Prekidač
b. Petlja
c. Zakretna glava
Ako je kabel napajanja oštećen, potrebno ga je
zamijeniti posebnim kabelom dostupnim putem
ovlaštenog servisa tvrtke DEWALT.
Zamjena strujnog utikača
(samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi strujni utikač:
•
Na siguran način odbacite stari utikač.
•
Smeđi vodič spojite na fazni priključak
u utikaču.
•
Plavi vodič spojite na neutralni priključak
u utičnici.
UPOZORENJE: Na priključak uzemljenja
nije potrebno ništa povezivati.
d. Baterijski uložak
e. Gumb za oslobađanje akumulatora
f.
Vijak kopče za remen
g. Kopča za remen
h. Gumb pokazivača stanja (sl. 5)
NAMJENA
Reflektorsko svjetlo DCL043 predviđeno je za
upotrebu kao izvor svjetla.
Reflektorsko svjetlo DCL043 profesionalni je
uređaj.
Ne dopustite djeci da dolaze u dodir s alatom.
Neiskusan korisnik mora biti pod nadzorom
prilikom uporabe ovog alata.
•
Malena djeca i nemoćne osobe. Ovaj uređaj
nije namijenjen upotrebi od strane djece ili
nemoćnih osoba bez nadzora.
•
Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebi
od strane osoba (uključujući i djecu) sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima, kao ni osoba s nedostatkom
iskustva ili znanja, osim ako ih osoba
zadužena za njihovu sigurnost nadzire.
Djecu se nikad ne smije ostaviti samu uz ovaj
proizvod.
Zaštita od električne struje
Proizvod je projektiran za samo jedan napon.
Uvijek provjerite odgovara li napon akumulatora
naponu navedenom na opisnoj oznaci.
20
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 3 A.
Upotreba produžnog kabela
Upotrijebite odobreni produžni kabel koji je
pogodan za ulaznu snagu vašeg punjača
(pogledajte Tehničke podatke).
Najmanja debljina vodiča je 1,5 mm2, a najveća
duljina je 30 m.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek
potpuno odmotajte.
UPOZORENJE: Upotreba opreme pri
niskom naponu može prouzrokovati
njezino pregrijavanje. Upotreba
pretjerano dugačkog produžnog kabela
može prouzrokovati pregrijavanje kabela.
UPOTREBA
Postavljanje i uklanjanje
akumulatora (sl. 4)
OPREZ: Prije umetanja baterije provjerite
je li svjetiljka isključena.
NAPOMENA: Za najbolje rezultate provjerite je li
akumulator potpuno napunjen.
HRVATSKI
Da biste postavili bateriju (d) u rukohvat
reflektorskog svjetla, poravnajte bateriju
s vodilicama unutar rukohvata i gurnite
je u rukohvat tako da se dobro učvrsti i provjerite
ne može li ispasti.
Zakretna glava (sl. 1)
Da biste izvadili bateriju iz alata, pritisnite gumb
za oslobađanje baterije (e) i čvrsto povucite
bateriju. Bateriju umetnite u punjač kako je
opisano u ovom priručniku u odjeljku koji se
odnosi na punjač. Popis kompatibilnih baterija
i punjača pronaći ćete u odjeljku Tehnički
podaci.
Prenošenje i vješanje svjetiljke
(sl. 1, 4)
BATERIJE S POKAZIVAČEM STANJA (SL. 5)
Neke DEWALT baterije opremljene su
pokazivačem koji se sastoji od tri LED lampice
koje naznačuju razinu energije u bateriji.
Za aktivaciju mjerača držite pritisnut gumb (h).
Tri zelene LED lampice će se uključiti i naznačiti
razinu preostale energije. Kada je razina
energije u akumulatoru ispod upotrebljive razine,
pokazivač se neće uključiti, a akumulator će biti
potrebno dopuniti.
NAPOMENA: Mjerač je samo indikacija preostale
energije u bateriji. Nije indikator funkcioniranja
alata te je podložan varijacijama, ovisno
o komponentama proizvoda, temperaturi i radnoj
primjeni.
Zakretna glava može se postaviti u šest položaja
od 0°–90°.
OPREZ: Ako je svjetiljka obješenja
o kopču za remen ili petlju, ne tresite
lampu ili predmet o koji je obješena.
Svjetiljku ne vješajte o električne
žice ili drugi predmet koji nije dobro
učvršćen. Mogu nastati osobne ozljede ili
oštećivanje imovine.
OPREZ: Za vješanje LED reflektorskog
svjetla koristite samo kopču za remen
ili petlju. Kopča za remen i petlja nisu
predviđeni za nošenje dodatnog tereta.
Na svjetiljku ne vješajte i ne pričvršćujte
dodatne predmete jer može doći do loma.
OPREZ: Ni u kojoj situaciji nemojte
koristiti kopču za remen ili petlju za
vješanje vlastite težine.
PETLJA (SL. 1)
Svjetiljka se može nositi ili objesiti za petlju (b).
Kada nije u upotrebi, petlja se može preklopiti.
KUKA ZA REMEN (SL. 1)
Upute za upotrebu
UPOZORENJE: Uvijek se pridržavajte
sigurnosnih uputa i važećih propisa.
Prekidač (sl. 1, 3)
Reflektorsko svjetlo ima postavku duge (i) i kratke
(j) zrake. Jedanput pritisnite prekidač (a) za dugu
zraku, dvaput za kratku, a triput kako biste svjetlo
isključili.
Indikator slabe baterije:
Kada je baterija gotovo prazna, svjetlo će dvaput
zatreperiti, a zatim se prigušiti na svjetlinu slabiju
od uobičajene. Svjetlo će nastaviti dvaput treperiti
svakih 45 sekundi dok baterija ne bude potpuno
prazna. Svjetlo će se tada isključiti. Vrijeme
indikacije ovisi o kapacitetu baterije i postavci
svjetla.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda, pobrinite
se da vijak koji pridržava kopču za remen
bude dobro zategnut.
VAŽNO: Za pričvršćivanje ili zamjenu kopče za
remen (g) upotrijebite samo isporučeni vijak (f).
Dobro zategnite vijak.
Kopča za remen (g) može se pričvrstiti s bilo koje
strane alata i samo pomoću isporučenog vijka (f),
kako bi se prilagodila ljevorukim ili desnorukim
korisnicima. Ako kopča nije potrebna, može se
ukloniti s lampe.
Da biste premjestili kopču za remen, uklonite
vijak (f) koji pridržava kopču, a zatim je ponovo
postavite s druge strane. Dobro zategnite vijak.
ODRŽAVANJE
Ovaj proizvod tvrtke DeWALT predviđen je za
dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnom održavanju i redovitom čišćenju.
21
HRVATSKI
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i uklonite akumulator
prije izvođenja bilo kakvih
podešavanja ili postavljanja/uklanjanja
dodataka ili pribora.
Punjač i akumulator ne mogu se servisirati.
Unutar uređaja nema dijelova namijenjenih
servisiranju.
Čišćenje
UPOZORENJE: prašinu iz kućišta
ispušite suhim zrakom čim primijetite
nakupljanje nečistoća oko ventilacijskih
otvora. Tijekom izvođenja ovog postupka
nosite zaštitu za oči i odobrenu masku
protiv prašine.
UPOZORENJE: Za čišćenje nemetalnih
dijelova alata nikad ne upotrebljavajte
otapala ili druge jake kemikalije. Te
kemikalije mogu štetiti materijalima
upotrijebljenima u tim dijelovima.
Upotrebljavajte isključivo krpu natopljenu
vodom i blagim sapunom. Nikad ne
dopustite da bilo kakva tekućina prodre
u unutrašnjost alata. Nikad ne potapajte
bilo koji dio alata u tekućinu.
UPUTE ZA ČIŠĆENJE PUNJAČA
UPOZORENJE: Opasnost od strujnog
udara. Prije bilo kakvog čišćenja punjač
odvojite od utičnice električne mreže.
Nečistoća i masnoća s vanjske strane
punjača mogu se ukloniti krpom ili
mekanom (ne metalnom) četkom.
Ne koristite vodu ili bilo kakve otopine za
čišćenje.
Dodatni pribor
UPOZORENJE: Obzirom da dodaci koji
nisu u ponudi tvrtke DEWALT nisu ispitani
s ovim proizvodom, upotreba takvih
dodataka uz ovaj alat može biti opasna.
Da biste smanjili opasnost od ozljeda, uz
proizvod koristite isključivo dodatni pribor
koji preporučuje DEWALT.
Informacije o odgovarajućim dodacima zatražite
od lokalnog dobavljača.
22
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod
ne smije se odbacivati kao uobičajeni
otpad iz kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš DEWALT proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
odlaganje.
Odvojeno prikupljanje rabljenih
proizvoda i ambalaže omogućuje
recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša
i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
DEWALT omogućuje prikupljanje i recikliranje
DEWALT proizvoda po isteku njihovog vijeka
trajanja. Da biste iskoristili ovu uslugu, svoj
proizvod vratite u bilo koji ovlašteni servis koji će
ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisa možete
provjeriti kontaktiranjem lokalnog predstavništva
tvrtke DEWALT na adresi navedenoj u ovom
priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih
DeWALT servisa i sve pojedinosti o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima dostupni su
putem interneta na adresi: www.2helpU.com.
Punjiva akumulatorska baterija
Ovaj dugovječan akumulator potrebno je
dopunjavati kad izgubi moć pružanja dovoljne
snage na zadacima koji su dotad bili s lakoćom
obavljani. Po isteku vijeka trajanja odložite vodeći
računa o okolišu:
•
Akumulator u cijelosti ispraznite i potom ga
uklonite iz alata.
•
Litij-ionske ćelije mogu se reciklirati. Odnesite
ih vašem prodavaču ili u lokalno središte za
recikliranje. Prikupljeni akumulatori bit će
reciklirani ili pravilno uklonjeni.
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo
isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebni rezervni
dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom roku,
o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova
i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz
nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom
roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili
vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim oštećenjem
isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja
od strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
ALATI MILIĆ D.O.O. - CROATIA
Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
info@alatimilic.hr
http://www.alatimilic.hr/
T: 00 385 (0)1 3734 791
T: 00 385 (0)9 137 33 000
F: 00 385 (0)1 3906 790
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
23
SRPSKI
BEŽIČNI LED REFLEKTOR
DCL043
Čestitamo!
Izabrali ste DEWALT reflektor. Dugogodišnje
iskustvo, razvoj proizvoda i inovacije učinile su
da DeWALT postane jedan od najpouzdanijih
partnera korisnicima profesionalnih ručnih
električnih alata.
Tehnički podaci
Težina
Punjač
Napon
napajanja
Tip baterije
Približno
Vreme punjenja
baterija
DCL043
Napon
VDC
Tip
Litijum-jonska
IP54
Težina (bez baterije)
kg
0,64
VDC
Ah
kg
DCB180
Litijumjonska
18
3,0
0,64
DCB181
Litijumjonska
18
1,5
0,35
DCB182
Litijumjonska
18
4,0
0,61
VDC
Ah
kg
DCB183
Litijumjonska
18
2,0
0,40
DCB184
Litijumjonska
18
5,0
0,62
DCB185
Litijumjonska
18
1,3
0,35
Punjiva baterija
Tip baterije
Napon
Kapacitet
Težina
Punjiva baterija
Tip baterije
Napon
Kapacitet
Težina
Punjač
Napon
napajanja
Tip baterije
Približno
Vreme punjenja
baterija
Težina
24
18
1
Tip baterije
Klasa zaštite
DCB105
230 V
VAC
min
kg
25
(1,3 Ah)
55
(3,0 Ah)
Punjač
Napon
napajanja
Tip baterije
Približno
Vreme punjenja
baterija
Litijum-jonska
30
40
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
70
90
(4,0 Ah)
(5,0 Ah)
0,49
Težina
DCB107
230 V
VAC
min
kg
60
(1,3 Ah)
140
(3,0 Ah)
VAC
min
kg
40
(1,3 Ah)
90
(3,0 Ah)
Osigurači
Evropa
230 V-alati
U.K. i Irska
230 V-alati
Litijum-jonska
70
90
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
185
240
(4,0 Ah)
(5,0 Ah)
0,29
DCB112
230 V
Litijum-jonska
45
60
(1,5 Ah)
(2,0 Ah)
120
150
(4,0 Ah)
(5,0 Ah)
0,36
10 ampera, mrežno
napajanje
3 ampera, u utikaču
Definicije: Bezbednosne
smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti
za svaku signalnu reč. Molimo da pročitate
uputstvo i vodite računa o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja će, ako se ne
izbegne, izazvati smrt ili ozbiljnu
povredu.
UPOZORENJE: Ukazuje na
potencijalno opasnu situaciju koja, ako
se ne izbegne, može izazvati smrt ili
ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalno
opasnu situaciju koja, ako se ne
izbegne, može izazvati manje ili
umerene povrede.
NAPOMENA: Ukazuje na praksu koja
se ne odnosi na telesne povrede ali
koja, ako se ne izbegne, može dovesti
do materijalne štete.
SRPSKI
Označava opasnost od električnog
udara.
Označava opasnost od požara.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, pročitajte
uputstvo za upotrebu.
Važna sigurnosna pravila
•
•
•
•
UPOZORENJE! Pri korišćenju DCL043
reflektora neophodno je pridržavati
se osnovnih mera predostrožnosti,
uključujući i one koje su navedene
u nastavku:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NE gledajte direktno u svetlosni izvor.
NE koristite optičke instrumente za
direktno gledanje u svetlosni izvor.
NE usmeravajte svetlo u oči drugih ljudi.
Pročitajte sva uputstva pre upotrebe
DCL043 reflektora.
Da bi se smanjila opasnost od povreda,
neophodan je strogi nadzor kada se
reflektor koristi u blizini dece.
Ne dodirujte pokretne delove.
Koristite samo priključke koje je
preporučio ili prodao proizvođač.
Ne koristiti napolju.
Da biste smanjili opasnost od električnog
udara, ne stavljajte reflektor u vodu ili
neku drugu tečnost.
Ne stavljajte i ne skladištite reflektor na mesto
sa koga može pasti ili sa koga može biti
povučena u kadu ili umivaonik.
Koristite samo punjač koji je obezbedio
proizvođač.
Bezbednosna pravila za
reflektore
UPOZORENJE: Opasnost od požara.
Ne uključujte reflektor blizu zapaljivih
tečnosti ili u gasovitim ili eksplozivnim
atmosferama. Unutrašnje varnice mogu
da zapale isparenja i dovedu do telesnih
povreda.
•
Može doći do oštećenja vida ukoliko se
gleda direktno u svetlo.
Ne izlažite lampu vlazi ili pari.
Koristite samo na suvim lokacijama. Ne
dozvolite da bilo kakva tečnost prodre u
reflektor. Ne potapajte reflektor ni u kakvu
tečnost.
Pre upotrebe ove baterije pročitajte sva
uputstva i oznake upozorenja koje se
nalaze na bateriji i proizvodu koji koristi
bateriju.
Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste
lica (uključujući i decu) sa ograničenim
fizičkim, senzoričkim ili mentalnim
sposobnostima, ili neobučene ili
neiskusne osobe, osim ako su pod
nadzorom ili su dobile uputstva u vezi
sa upotrebom uređaja od osobe koja je
zadužena za njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo
da se ne igraju sa uređajem.
UPOZORENJE: Opasnost od
udara. Ne dozvolite da bilo kakva
tečnost prodre u reflektor. Može doći
do električnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne izlažite reflektor kiši ili snegu.
Koristite samo pravilan produžni kabl
koji je neophodan za rad sa punjačem.
Upotreba neprikladnog produžnog kabla
može izazvati opasnosti od požara i
električnog udara.
Reflektor udaljite od izvora toplote.
Ne stavljajte nikakve predmete na reflektor
i ne postavljajte reflektor na mekanu
površinu jer to može blokirati ventilacione
otvore i dovesti do prekomernog
unutrašnjeg zagrevanja. Reflektor udaljite
od izvora toplote.
Ne uključujte reflektor ako je bio izložen
udarcu, ako je pao ili ako je oštećen na
drugi način. Odnesite ga u ovlašćeni servisni
centar.
Ne rastavljajte reflektor. Odnesite ga
u ovlašćeni servisni centar ako je
potrebno servisiranje ili popravka. Ako se
nepravilno stavi, može izazvati opasnosti od
požara i električnog udara.
Pre nego što pokušate da očistite
reflektor, odvojite bateriju.
DLC043 radi na jednosmernu struju (DC)
koju dobija iz pune baterije. Ne koristite
nijedan drugi napon.
25
SRPSKI
Preostale opasnosti
•
OPREZ: Decu treba nadzirati kako bi se
osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
NAPOMENA: Pod izvesnim okolnostima,
kada je punjač priključen u struju, izloženi
kontakti za punjenje u punjaču mogu
se kratkospojiti stranim materijalom.
Strani materijali koji su provodljivi, kao
što su čelična vuna, aluminijumska folija
ili nagomilavanje metalnih opiljaka, ali
ne samo oni, moraju se držati dalje od
šupljina na punjaču.
Punjač treba uvek iskopčati od izvora
napajanja kada se u njemu ne nalazi
baterija. Iskopčajte punjač sa napajanja
pre radova na čišćenju.
Sledeće opasnosti su specifične za upotrebu
ovog uređaja:
– oštećenje vida ako se gleda direktno
u svetlo
– opekotine pri dodiru vrele površine
Oznake na reflektoru
Na radnoj lampi se nalaze sledeći piktogrami:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
Opasna optička radijacija.
GRUPA RIZIKA 2
OPREZ
MOGUĆA OPASNA OPTIČKA
RADIJACIJA KOJA SE EMITUJE
OD STRANE OVOG PROIZVODA
Nemojte gledati u lampu
koja radi. Može biti štetno
za oči.
POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE
Datumska šifra, koja sadrži i godinu proizvodnje,
odštampana je na površini kućišta.
•
NE pokušavajte da punite bateriju sa
drugim punjačima osim onih koji su
opisani u ovom uputstvu. Punjač i baterija
su specijalno dizajnirani za zajednički rad.
•
Ovi punjači nisu namenjeni za druge svrhe
već samo za punjenje DEWALT punjive
baterije. Svaka druga primena može izazvati
opasnosti od požara i električnog udara.
•
Ne izlažite punjač kiši ili snegu.
•
Da biste punjač isključili iz struje, uvek
vucite utikač a ne kabl. To će smanjiti
opasnost od oštećenja električnog utikača
i kabla.
•
Pobrinite se da kabl bude položen tako da
se isključi mogućnost njegovog slučajnog
povlačenja, gaženja ili oštećivanja
i naprezanja na druge načine.
•
Ne koristite produžni kabl osim ako to
nije neophodno. Upotreba neprikladnog
produžnog kabla može izazvati opasnosti od
požara i električnog udara.
•
Prilikom korišćenja punjača na otvorenom
prostori, uvek osigurajte suvu lokaciju
i koristite produžni kabl pogodan za
vanjsku upotrebu. Korišćenje kabla koji je
podesan za upotrebu na otvorenom prostoru
umanjuje opasnost od električnog udara.
•
Ne pokrivajte ventilacione otvore kada
koristite alat. Ventilacioni otvori se nalaze
na vrhu i bočnim stranama punjača.
Punjač udaljite od izvora toplote.
•
Ne uključujte punjač sa oštećenim
kablom ili utikačem. U slučaju da je kabl
za napajanje oštećen neophodno je da ga
zameni proizvođač, njegov serviser ili sličnu
kvalifikovano lice kako bi se sprečila bilo
kakva opasnost.
Primer:
2014 XX XX
Godina proizvodnje
Važna sigurnosna uputstva za
sve punjače baterija
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA: Ovaj priručnik
koristi važna sigurnosna uputstva i uputstva za
rad DCB105, DCB107 i DCB112 punjača baterija.
•
Pre upotrebe ovog punjača pročitajte sva
uputstva i oznake upozorenja koje se nalaze
na punjaču, bateriji i proizvodu koji koristi
bateriju.
UPOZORENJE: Opasnost od udara. Ne
dozvolite da bilo kakva tečnost prodre u
punjač. Može doći do električnog udara.
OPREZ: Opasnost od opekotina. Radi
smanjenja opasnosti od povreda, punite
samo DEWALT punjive baterije. Drugi
tipovi baterija mogu se pregrejati i prsnuti
izazivajući fizičke povrede i oštećenja.
26
SRPSKI
•
•
Ne uključujte punjač ako je bio izložen
udarcu, ako je pao ili je oštećen na drugi
način. Odnesite ga u ovlašćeni servisni
centar.
Ne rastavljajte punjač; odnesite ga
u ovlašćeni servisni centar ako je
potrebno servisiranje ili popravka. Ako se
nepravilno stavi, može izazvati opasnosti od
požara i električnog udara.
Proces punjenja
U tabeli ispod su navedeni statusi punjenja
baterije.
Indikatori punjenja: DCB105
punjenje u toku
–– –– –– –– –– –– ––
potpuno napunjena
––––––––––––––––––––
kašnjenje zbog
––– • ––– • ––– • –––
vruće/hladne baterije
zameniti punjivu
••••••••••••••
bateriju
•
Isključite punjač iz struje pre radova na
čišćenju. Time će se smanjiti opasnost od
električnog udara. Uklanjanje baterije neće
smanjiti taj rizik.
•
NIKAD ne pokušavajte da povežete
2 punjača.
•
Punjač je dizajniran za rad na
standardnom naponu u domaćinstvu od
230 V.
punjenje u toku
Ne pokušavajte da koristite drugi napon.
To se ne odnosi na automobilski punjač.
kašnjenje zbog
vruće/hladne baterije"
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA
Punjači
Punjači DB105, DCB107 i DCB112 prihvataju
litijum-jonske baterije od 10,8V, 14,4V i 18V XR
(DCB123, DCB125, DCB127, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 i DCB185).
Ovi punjači ne zahtevaju podešavanje i dizajnirani
su za što jednostavniju upotrebu.
Postupak punjenja (sl. 2)
1. Punjač priključite na odgovarajuću utičnicu
pre stavljanja punjive baterije.
2. Umetnite bateriju (d) u punjač tako što ćete
osigurati da je baterija kompletno umetnuta
u punjaču. Crvena lampica (punjenje) će
neprekidno treptati signalizirajući da je proces
punjenja počeo.
3. Završetak punjenja se signalizira
kontinualnim svetlom crvene lampice (ON).
Punjiva baterija je tada potpuno napunjena
i može se koristiti ili ostaviti u punjaču.
NAPOMENA: Pre prve upotrebe dopunite
kompletno bateriju, da biste osigurali maksimalne
performanse i životni vek trajanja litijum-jonskih
baterija.
Indikatori punjenja: DCB107, DCB112
–– –– –– –– ––
potpuno napunjena ––––––––––––––
* DCB107, DCB112: Crvena lampica
nastavlja sa treperenjem, ali žuta
indikatorska lampica nastavlja da svetli
tokom ove operacije. Čim baterija dostigne
prikladnu temperaturu, žuta lampica se
isključuje i punjač se vraća opet u postupak
punjenja.
Kompatibilan punjač(i) neće puniti neispravne
baterije. Ovaj punjač označava bateriju s kvarom
tako što se neće uključiti ili prikazivanjem
problema s baterijom ili treptanjem punjača.
NAPOMENA: To takođe može značiti da je
problem u punjaču.
Ukoliko punjač označava problem, onda odnesite
punjač i bateriju kod ovlašćenog servisera radi
ispitivanja.
ODLAGANJE ZBOG VRUĆE/HLADNE
BATERIJE
Ako punjač detektuje da je baterija previše
vruća ili previše hladna, on automatski pokreće
kašnjenje zbog vruće/hladne baterije i odlaže
punjenje dok baterija ne postigne odgovarajuću
temperaturu. Punjač se tada automatski
prebacuje u režim punjenja baterije. Ova funkcija
obezbeđuje maksimalni vek trajanja baterije.
Hladna baterija se puni do polovine u odnosu
na toplu bateriju. Baterija se puni sporije kroz
ceo ciklus punjenja i neće dostići maksimalni
kapacitet čak i ako se baterija zagreje.
27
SRPSKI
SAMO LITIJUM JONSKE BATERIJE
UPOZORENJE: Nikad ne pokušavajte
da otvorite punjivu bateriju. Ako je kućište
punjive baterije napuklo ili oštećeno, ne
stavljajte je u punjač. Ne gnječite, ne
bacajte i ne oštećujte punjivu bateriju. Ne
koristite punjivu bateriju ili punjač ako su
bili izloženi udarcu, ako su pali, prevrnuli
se ili oštećeni na drugi način (npr.
probušeni ekserom, udareni čekićem,
nagaženi). Može doći do električnog
udara. Oštećene punjive baterije treba
vratiti u servisni centar radi recikliranja.
OPREZ: Ako se ne koristi, alat stavite
na stranu na stabilnu površinu gde
neće izazvati saplitanje odnosno gde
ne postoji opasnost od pada. Neki
alati sa velikim punjivim baterijama mogu
stajati uspravno na punjivu bateriju, ali se
mogu lako prevrnuti.
XR Li-jonski alati su projektovani sa elektronskim
zaštitnim sistemom koji će zaštititi bateriju
od prepunjavanja, pregrevanja ili dubokog
pražnjenja.
Ovaj alat će se automatski isključiti kad se
aktivira elektronski zaštitni sistem. Ako se to desi,
Li-jonsku bateriju stavite u punjač da se napuni
do kraja.
Važna sigurnosna uputstva za
sve baterije
Pri naručivanju rezervne punjive baterije
obavezno navedite kataloški broj i napon.
Isporučena punjiva baterija nije potpuno puna.
Pre početka korišćenja baterije i punjača
pročitajte niže navedena sigurnosna uputstva
i zatim sledite podvučeni postupak punjenja.
PROČITAJTE SVA UPUTSTVA
•
•
Ne punite i ne koristite bateriju
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova
ili prašine. Prilikom stavljanja ili vađenja
baterije iz punjača može doći do paljenja
prašine ili pare.
SPECIJALNA SIGURNOSNA UPUTSTVA ZA
LITIJUM JONSKE BATERIJE (Li-Ion)
•
Toksična isparenja i materijali se stvaraju pri
sagorevanju litijum-jonskih punjivih baterija.
•
Ako sadržaj baterije dođe u dodir sa
kožom, pogođeno područje odmah
isperite blagim sapunom i vodom. Ako
tečnost iz baterije dopre u oči, vodom ispirajte
otvoreno oko 15 minuta ili dok iritacija ne
prestane. Ako je potrebna medicinska nega:
elektrolit baterije predstavlja mešavinu
tečnosti organskih karbonata i litijumovih soli.
•
Sadržaji otvorenih baterijskih ćelija mogu
izazvati iritaciju respiratornih organa.
Obezbedite svež vazduh. Ako simptomi
i dalje postoje, potražite medicinsku pomoć.
Punjivu bateriju nikad ne stavljajte silom
u punjač.
Ne modifikujte punjivu bateriju da bi
mogla da se postavi u nekompatibilni
punjač jer baterija može da pukne
i dovede do ozbiljnih telesnih povreda.
•
Punjive baterije punite samo u DEWALT
punjačima.
•
NE prskajte i ne uranjajte u vodu ili druge
tečnosti.
•
Alat i punjivu bateriju ne čuvajte
i ne koristite na mestima na kojima
temperatura može da poraste do ili
premaši 40 °C (105 °F) (npr. šupe ili limene
zgrade tokom leta).
•
Za najbolje rezultate, uverite se da je baterija
kompletno napunjena pre upotrebe.
28
Ne spaljujte punjive baterije čak i ako
su ozbiljno oštećene ili ako su potpuno
istrošene. Baterija će eksplodirati u vatri.
UPOZORENJE: Opasnost od opekotina.
Tečnost baterije se može zapaliti ako se
izloži varnicama ili plamenu.
Transport
DEWALT baterije su usklađene sa svim
primenjivim propisima transporta kao što
je propisano prema industriji i zakonskim
standardima, u što spadaju UN preporuke
o transportu opasnih dobara, Propisi za opasna
dobara Internacionalnog udruženja vazdušnog
transporta (IATA), Internacionalni pomorski propisi
za opasna dobara (IMDG) i Evropski sporazum
SRPSKI
u vezi internacionalni transport opasnih dobara
putevima (ADR). Litijum-jonske ćelije i baterija
su testirane sa poglavljem 38.3 iz uputstva za
testiranje i kriterijumi UN preporuka za transport
opasnih dobara.
U većini slučajevima, transport DEWALT baterija
biće prihvaćeno zbog klasifikacije kao kompletno
regulisan opasan materijal klase 9. Uopšteno,
dva slučaja koji zahtevaju transport klase 9:
1. Vazdušni transport više od dve DEWALT
litijum jonske baterije kada pakovanje sadrži
samo jednu bateriju (bez alata), i
2. Bilo koji transport koji sadrži litijum jonsku
bateriju sa nivoom energije većim od 100 vati
časova (Wh). Sve litijum jonske baterije imaju
vrednost vat časova označenu na pakovanju.
Bez obzira da li je transport razmotren kao
prihvaćen ili kompletno regulisan, na prevozniku
je da bude upoznat sa najnovijim propisima za
pakovanje, etiketiranje/označavanje i zahteve za
dokumentaciju.
Transport baterija može prouzrokovati požar
ako terminali baterije nenamerno dođu u dodir
sa sprovodnim materijalima. Prilikom transporta
baterija uverite se da su terminali baterije
zaštićeni i dobro izolovani od materijala koji može
dođi u dodir sa njim i prouzrokovati kratak spoj.
Informacije u ovom poglavlju ovog uputstva su
obezbeđena iskreno i smatraju se kao precizne
u vreme kreiranja ovog dokumenta.
Međutim, ne daje se nikakva garancija, bilo
eskplicitno ili podrazumevano. Kupac ima
odgovornost da osigura svoje delatnosti u skladu
sa primenjivim propisima.
Punjiva baterija
2. Za dugoročno skladištenje preporučuje se
skladištenje kompletno napunjene baterije na
hladnom, suvom mestu izvan punjača radi
optimalnih rezultata.
NAPOMENA: Ne smete skladištiti bateriju koja
je potpuno ispražnjena. Neophodno je napuniti
bateriju pre upotrebe.
Oznake na punjaču i punjivoj
bateriji
Pored piktograma koji su korišćeni u ovom
priručniku, nalepnice na punjaču i punjivoj bateriji
pokazuju sledeće piktograme:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
Vidi Tehnički podaci za vreme
punjenja.
Punjenje baterije u toku.
Baterija je puna.
Baterije je neispravna.
Kašnjenje zbog vruće/hladne baterije.
Ne dodirujte predmetima koji su
elektroprovodni.
Ne punite oštećene baterije.
TIP BATERIJE
Ne izlažite vodi.
DCL043 radi na punjive XR litijum-jonske baterije
od 18 V.
Neispravne kablove odmah zamenite.
Mogu se koristiti baterije modela DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 i DCB185.
Pogledajte Tehnički podaci za više informacija.
Preporuke za skladištenje
1. Najbolje mesto za skladištenje je suvo i
hladno mesto zaštićeno od direktne sunčeve
svetlosti i preterane toplote ili hladnoće. Za
optimalne performanse i vek trajanja baterije,
punjive baterije čuvajte na sobnoj temperaturi
kada se ne koriste.
Punite samo između 4 ˚C i 40 ˚C.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Punjive baterije zbrinite na ekološki
način.
29
SRPSKI
dobile uputstva o upotrebi uređaja od osobe
koja je zadužena za njihovu bezbednost.
Deca se uvek moraju nadzirati kako ne bi
ostala sama sa proizvodom.
Punite DEWALT baterije samo sa
DEWALT punjačima. Punjenje baterija
koje nisu DEWALT baterije sa DEWALT
punjačima može dovesti do njihovog
eksplodiranja ili do opasnih situacija.
Ne sagorevajte punjive baterije.
Sadržaj pakovanja
Električna bezbednost
Ovaj reflektor je projektovan samo za jedan
napon. Uvek proverite da li napon elektro mreže
odgovara naponu na identifikacionoj pločici
uređaja.
Ovo pakovanje sadrži:
Vaš DEWALT punjač je dvostruko
izolovan u skladu sa EN 60335; zato
nije potreban kabl za uzemljenje.
1 Reflektor
1 uputstvo za upotrebu
•
Proverite da li postoje transportna oštećenja
na reflektoru, njegovim delovima
ili priboru.
•
Pre rada sa ovim alatom treba pažljivo
pročitati i razumeti ovo uputstvo.
Opis (sl. 1, 5)
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte
reflektor ili njegove delove. Može doći do
oštećenja ili telesne povrede.
a. Prekidač
b. Petlja sa kukom
c. Zakretna glava
f.
Zamena utikača
(samo Velika Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
•
Bezbedno zbrinite stari utikač.
•
Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
•
Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
UPOZORENJE: Ne treba povezivati
kontakt za uzemljenje.
Punjiva baterija
e. Taster za oslobađanje baterije
f.
U slučaju da se kabl ošteti, mora se zameniti
specijalnim kablom koji se može nabaviti preko
DEWALT-ove servisne organizacije.
Zavrtanj kuke za kaiš
g. Kuka za kaiš
h. Dgume za prikazivanje kapaciteta (sl. 5)
NAMENA
DCL043 reflektor je namenjen za upotrebu kao
izvor svetlosti.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 3 A.
Korišćenje produžnog kabla
Koristite odobreni produžni kabl koji je pogodan
za ulazni priključak vašeg punjača (pogledajte
tehničke podatke).
DCL043 reflektor je profesionalni uređaj.
Minimalni poprečni presek provodnika je 1,5 mm2;
maksimalna dužina je 30 m.
NE dozvoljavajte deci da se približavaju alatu.
Nadzor je obavezan ako sa ovim alatom radi
neiskusno lice.
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl.
•
Mala deca i nemoćni. Ovaj uređaj nije
predviđen za korišćenje od strane malih deca
ili nemoćnih lica bez nadzora.
•
Ovaj proizvod nije namenjen da ga koriste
lica (uključujući i decu) sa ograničenim
fizičkim, senzoričkim ili mentalnim
sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne
osobe, osim ako su pod nadzorom ili su
30
UPOZORENJE: Oprema koja radi
na niskom naponu može izazvati
pregrevanje. Korišćenje predugačkog
produžnog kabla može izazvati
pregrevanje kabla.
SRPSKI
RUKOVANJE
Prekidač (sl. 1, 3)
Postavljanje i vađenje baterije
(sl. 4)
Ovaj reflektor ima režim jako svetlo (i) i slabo
svetlo (j). Pritisnite jednom prekidač (a) za jako
svetli, dva puta za slabo svetlo i treći put za
isključivanje reflektora.
OPREZ: Uverite se da je lampa u
položaju ISKLJUČENO pre umetanja
baterije, da biste izbegli povrede očiju.
NAPOMENA: Za najbolje rezultate, uverite se da
je baterija kompletno napunjena pre upotrebe.
Za instaliranje punjive baterije (d) u ručici
reflektora poravnjajte bateriju sa šinama u ručici
reflektora i ugurajte bateriju u ručicu dok se
baterija čvrsto na namesti u reflektoru i uverite se
da ne može da se otkači.
Za vađenje punjive baterije iz reflektora pritisnite
dugme za oslobađanje (e) i čvrsto povucite
bateriju iz ručice reflektora. Punjivu bateriju
stavite u punjač onako kako je opisano u ovom
priručniku u odeljku o punjaču. Za spisak
kompatibilnih baterija i punjača pogledajte
Tehnički podaci.
POKAZIVAČ NAPONA ZA PUNJIVU BATEIRJU
(SL. 5)
Neke DEWALT punjive baterije imaju pokazivač
napona koji se sastoji od tri LED sijalice, koje
označavaju nivo preostalog napona u bateriji.
Pritisnite i držite pritisnutim taster pokazivača
napona (h) za aktiviranje pokazivača napona.
Uključuje se kombinacija triju LED lampica
označavajući time nivo preostalog napona. Ako
je nivo napona ispod upotrebljive granice, onda
se pokazivač napona ne uključuje i potrebno je
dopuniti bateriju.
NAPOMENA: Pokazivač napona je samo
indikacija preostalog napona u punjivoj bateriji.
On ne ukazuje na funkcionalnost alata i predmet
je odstupanju zasnovano prema komponentama
proizvoda, temperaturi i primeni krajnjeg
korisnika.
Uputstvo za upotrebu
UPOZORENJE: Uvek vodite računa
o bezbednosnim merama i primenljivim
propisima.
Indikator prazna baterija
Kada se kapacitet baterije približava praznom
stanju, reflektor će dva puta zatreperiti i zatim
oslabiti kapacitet svetla, spuštajući osvetljaj
reflektora ispod normalnog nivoa. Svetlo će
nastaviti da treperi na svake 45 sekunde dok se
baterije potpuni ne isprazni, kada se reflektor
i isključuje. Vreme indikacije zavisi od kapaciteta
baterije i režima svetla.
Okretna glava (sl. 1)
Okretna glava se može rotirati u šest pozicija
u opsegu od 0°–90°.
Nošenje i vešanje svetla (sl. 1)
OPREZ: Kada reflektor visi na kuku za
kaiš ili petlji sa kukom, nemojte drmati
lampu ili predmet na kojoj visi. Ne vešajte
reflektor na električne kablove ili bilo šta
što nije bezbedno. To može dovesti do
telesnih povreda ili materijalne štete.
OPREZ: Kuku za kaiš ili petlju sa kukom
koristite samo za vešanje LED reflektora.
Kuka za kaiš ili petlja sa kukom nisu
predviđeni za dodatnu težinu. Ne
pričvršćujte i ne vešajte nikakve dodatne
predmete na lampu jer to može izazvati
opasnost od loma.
OPREZ: Nemojte koristiti kuku za kaiš
ili petlju sa kukom da dosegnete ili
da održavate svoju težinu u bilo kojoj
situaciji.
PETLJA SA KUKOM (SL. 1)
Lampu možete nositi ili vešati na petlju sa kukom
(b). Kada nije u upotrebi, petlja sa kukom se
može sklopiti naniže.
KUKA ZA KAIŠ (SL. 1)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih povreda,
pobrinite se da je zavrtanj koji drži kuku
za kaiš učvršćen.
31
SRPSKI
VAŽNO: Kada pričvršćujete ili menjate kuku za
kaiš (g), koristite samo isporučeni zavrtanj (f).
Uverite se da je zavrtanj čvrsto pritegnut.
Kuka za kaiš (g) se može pričvrstiti sa bilo koje
strane alata pomoću isporučenog zavrtnja (f)
radi prilagođavanja levorukim ili desnorukim
korisnicima. Ako ne želite da koristite kuku,
možete je skinuti od lampe.
Da biste skinuli kuku za kaši, uklonite zavrtanj (f)
koji drži kuku alata na mestu, a zatim je ponovo
montirajte na suprotnoj strani. Uverite se da je
zavrtanj čvrsto pritegnut.
ODRŽAVANJE
Vaš DeWALT reflektor je dizajniran za rad u
dužem vremenskom periodu sa minimalnim
zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani
zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog
održavanja alata i redovnog čišćenja.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite uređaj
i odspojite punjivu bateriju pre bilo
kakvih podešavanja ili uklanjanja/
postavljanja priključaka ili pribora.
Punjač i punjiva baterija se ne mogu servisirati.
Unutra se ne nalaze delovi koje mogu da
servisiraju.
Čišćenje
UPOZORENJE: Suvim vazduhom
izduvavajte prašinu iz glavnog kućišta
i iz ventilacionih otvora zavisno od
sakupljanja prašine. Nosite odobrenu
zaštitu za oči i odobrenu zaštitu od
prašine pri obavljanju ovog postupka.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
rastvarače ili druga agresivna hemijska
sredstva za čišćenje nemetalnih delova
alata. Te hemikalije mogu da oslabe
materijale koji se koriste za nemetalne
delove. Koristite samo krpu koja je
navlažena vodom i blagu sapunicu. Nikad
nemojte dozvoliti da voda prodre u alat;
nikad ne uranjajte bilo koji deo alata u
tečnost.
32
OPŠTA UPUTSTVA ZA ČIŠĆENJE
UPOZORENJE: Opasnost od udara.
Isključite punjač iz struje (iz mrežne
utičnice) pre radova na čišćenju.
Nečistoće i masnoće mogu se odstraniti
sa spoljašnje strane punjača koristeći
krpu ili mekanu nemetalnu četku.
Ne koristite vodu ili neke druge tečnosti
za čišćenje.
Opciona dodatna oprema
i pribor
UPOZORENJE: S obzirom da dodatna
oprema i pribor, osim onih koje nudi
DEWALT, nisu bili testirani sa ovim
proizvodom, korišćenje takvih pribora
i dodatne opreme sa ovim alatom bi
moglo biti opasno. Da bi se smanjila
opasnost od povreda, sa ovim
proizvodom treba koristiti samo pribor
i dodatnu opremu koje je preporučio
DEWALT.
Za više informacija o prikladnim priborima obratite
se vašem distributeru.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim
kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš DEWALT
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem.
Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih
proizvoda i pakovanja omogućava
reciklažu i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže
u sprečavanju zagađivanja životne
sredine i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
SRPSKI
DEWALT obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu DEWALT proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove
usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno DEWALT predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
DEWALT servisera i potpune informacije o našim
uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete
na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
Punjiva baterija
Ova dugotrajna punjiva baterija mora da se
napuni ako ne proizvodi dovoljnu snagu pri
obavljanju poslova koje ste ranije obavljali
s lakoćom. Na kraju njihovog radnog veka treba
ih zbrinuti vodeći računa o našoj životnoj sredini:
•
Potpuno ispraznite bateriju, a zatim je
uklonite iz alata.
•
Li-jonske ćelije se mogu reciklirati. Odnesite
ih vašem distributeru ili u lokalnu stanicu za
reciklažu. Sakupljene punjive baterije će biti
pravilno reciklirane ili zbrinute.
33
МАКЕДОНСКИ
БЕЗЖИЧЕН LED РЕФЛЕКТОР
DCL043
Ви честитаме!
Избравте рефлектор од DEWALT. Годините
на искуство, темелниот развој на производи
и иновативноста го прават DEWALT еден од
најдоверливите партнери на корисниците на
професионални електрични алатки.
Технички податоци
Напон
Тип
Vеднонасочна струја
Тип на батерија
Класа на заштита
Тежина
(без батерискиот пакет)
DCL043
18
1
Литиум-јонска
IP54
kg
0,64
Батериски пакет
DCB180 DCB181 DCB182
Тип на
Литиум- Литиум- Литиумбатеријата
јонска
јонска
јонска
Напон
Vеднонасочна
18
18
18
Капацитет
Тежина
Батериски
пакет
Тип на
батеријата
Напон
Капацитет
Тежина
Полнач
Напон од
приклучница
за струја
Тип на
батеријата
Приближно
време на
полнење
на батериски
пакети
Тежина
34
струја
Ah
kg
3,0
0,64
1,5
0,35
4,0
0,61
DCB183 DCB184 DCB185
Vеднонасочна
струја
Ah
kg
Литиум- Литиум- Литиумјонска
јонска
јонска
18
18
18
2,0
0,40
5,0
0,62
1,3
0,35
DCB105
230 V
Vнаизменична
Литиум-јонска
kg
Тежина
Полнач
Напон од
приклучница
за струја
Тип на
батеријата
Приближно
време на
полнење
на батериски
пакети
Тежина
струја
Литиум-јонска
min
kg
Велика
Британија и
Ирска
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
90
(2,0 Ah)
140
185
240
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
0,29
DCB112
230 V
(5,0 Ah)
Vнаизменична
струја
Литиум-јонска
min
kg
Осигурувачи
Европа
DCB107
230 V
Vнаизменична
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
60
(2,0 Ah)
90
120
150
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
0,36
(5,0 Ah)
Алатки за 230 V
Алатки за 230 V
Потребен
е осигурувач од
10 ампери на
електричниот вод
Потребен
е осигурувач
од 3 ампери во
приклучокот за
струја
Дефиниции: Насоки за
безбедна употреба
струја
min
Полнач
Напон од
приклучница
за струја
Тип на
батеријата
Приближно
време на
полнење
на батериски
пакети
25
(1,3 Ah)
30
(1,5 Ah)
40
(2,0 Ah)
55
70
90
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
0,49
(5,0 Ah)
Долунаведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор.
Ве молиме да го прочитате упатството и да
обрнете внимание на овие симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација на
непосредна опасност која, доколку
не се избегне, ќе предизвика смрт
или сериозна повреда.
МАКЕДОНСКИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
ситуација на потенцијална
опасност која, доколку не се
избегне, би можела да предизвика
смрт или сериозна повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува ситуација на
потенцијална опасност која, доколку
не се избегне, може да предизвика
помала или средна повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин
на работење кој не е поврзан
со повреда на ракувачот и кој,
доколку не се избегне, може да
предизвика оштетување на имот.
Означува ризик од електричен удар.
•
За да го намалите ризикот од
електричен удар, не го ставајте
рефлекторот во вода или друга
течност.
Не го оставајте или одлагајте
рефлекторот на места каде што може
да падне или може да биде повлечена во
када или лавабо.
•
Употребувајте го само полначот
што е испорачан од страна на
произведувачот.
Правила за безбедност за
рефлектори
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност
од пожар. Не го употребувајте
рефлекторот во близина на
запалливи течности или во
гасовити и експлозивни окружувања.
Внатрешните искри може да
ги запалат испарувањата и да
предизвикаат повреда на ракувачот.
Означува ризик од пожар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од пожар,
прочитајте го упатството за
употреба.
Важни правила за
безбедност
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Секогаш кога го
употребувате рефлекторот DCL043
треба да ги почитувате основните
мерки на претпазливост, вклучувајќи
ги и следните:
•
•
•
•
•
•
•
•
НЕМОЈТЕ да гледате директно во
изворот на светлина.
НЕМОЈТЕ да користите оптички
инструменти за да гледате директно
во изворот на светлина.
НЕМОЈТЕ да ја насочувате светлината
во очите на другите.
Прочитајте ги сите упатства пред да
го употребите рефлекторот DCL043.
За да се намали ризикот од повреди,
потребен е строг надзор кога
рефлекторот се употребува во
близина на деца.
Не ги допирајте подвижните делови.
Употребувајте само додатоци
кои ги препорачува или продава
производителот.
Не го употребувајте на отворено.
•
•
•
Може да се оштети видот доколку се
гледа право во светлината.
Не ја изложувајте светилката на
мокри или влажни места.
Употребувајте ја само на суви места.
Не дозволувајте било каква течност
да навлезе во рефлекторот. Не го
потоппувајте рефлекторот во било
каква течност.
Пред да ја употребите батеријата,
прочитајте ги сите упатства
и ознаки за предупредување на
батерискиот пакет и на производот
кој користи батериски пакет.
Овој уред не е наменет за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и
деца) со намалени физички, сетилни
или ментални способности, или кои
немаат искуство и знаење, освен ако
не им се пружени надзор или упатства
за употреба на уредот од страна
на лице кое е одговорно за нивната
безбедност.
Треба да се надгледуваат децата за
да се осигура дека не си играат со
уредот.
35
МАКЕДОНСКИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност
од електричен удар. Не
дозволувајте било каква течност
да навлезе во рефлекторот. Тоа
може да доведе до електричен
удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
Не го изложувајте полначот на дожд
или снег.
Употребете само соодветен
продолжен кабел што е потребен за
ракување со полначот. Употребата на
несоодветен продолжен кабел може да
доведе до ризик од пожар или електричен
удар.
Поставајте го рефлекторот
настрана од било какви извори на
топлина.
Не поставувајте какви било
предмети врз рефлекторотр и не го
поставувајте рефлекторот врз мека
површина која може да ги блокира
отворите за вентилација и да доведе
до претерано внатрешно загревање.
Поставајте го рефлекторот
настрана од било какви извори на
топлина.
Не го употребувајте рефлекторот
доколку тој претрпел силен удар,
или бил испуштен или оштетен на
било каков друг начин. Однесете го во
овластен сервисен центар.
Не го расклопувајте рефлекторот.
Однесете го во овластен сервисен
центар кога ќе биде потребен сервис
или поправка. Неправилното склопување
може да доведе до ризик од електричен
удар или пожар.
Отстранете ја батеријата пред да го
чистите рефлекторот.
Моделот DCL043 работи на
еднонасочна струја (DC) преку целосно
наполнет батериски пакет од 18 V. Не
употребувајте било кој друг напон.
Останати ризици
•
36
Следните ризици се поврзани со
употребата на овој уред:
– оштетување на видот доколку се гледа
право во светлина
– изгореници поради допирање на жешка
површина
Етикети на рефлекторот
Следниве слики се наоѓаат на работната
светилка:
Прочитајте го упатството за
употреба пред да ја употребите
алатката.
Опасна оптичка радијација.
ВТОРА ГРУПА НА РИЗИК
ВНИМАНИЕ
МОЖНА ЕМИСИЈА НА ОПАСНА
ОПТИЧКА РАДИЈАЦИЈА ОД
ОВОЈ ПРОИЗВОД
Не гледајте во
оперативната ламба.
Може да биде штетно за
очите.
МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ
Шифрата на датумот, која исто така ја
вклучува и годината на производство, е
испечатена на површината на куќиштето.
На пример:
2014 XX XX
Година на производство
Важни упатства за
безбедност за сите полначи
на батерии
СОЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА:
Овој прирачник содржи важни упатства за
безбедност и употребување на DCB105,
DCB107 и DCB112 полначи на батерии.
•
Пред да почнете да го користите
полначот, прочитајте ги сите упатства
и предупредувачки ознаки на полначот,
батерискиот пакет и производот што
го користи батерискиот пакет.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од
електричен удар. Не дозволувајте
било каква течност да навлезе во
полначот. Тоа може да доведе до
електричен удар.
ВНИМАНИЕ: Опасност од
изгореници. За да го намалите
ризикот од повреди, полнете
само полниви батериски пакети
произведени од DEWALT. Другите
видови на батерии можат
да се вжештат и да пукнат,
предизвикувајќи повреда на ракувачот
и оштетување на имот.
МАКЕДОНСКИ
ВНИМАНИЕ: Треба да се
надгледуваат децата за да се
осигура дека не си играат со уредот.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Под одредени
околности, кога полначот е приклучен
на довод на струја, страно тело може
да предизвика краток спој помеѓу
изложените контакти за полнење
во полначот. Страните тела што
спроведуваат електрична струја како
што се челична волна, алуминиумска
фолија, било какво насобирање на
метални честички или други страни
тела мора да се држат подалеку од
отворите на полначот.
Секогаш исклучувајте го полначот од
извор на струја кога нема батериски
пакет во отворот. Исклучете го
полначот од довод на струја пред да
започнете да го чистите.
•
НЕМОЈТЕ да се обидувате да го
полните батерискиот пакет со
било кои други полначи освен оние
споменати во ова упатство. Полначот
и батерискиот пакет се специјално
направени да работат заедно.
•
Овие полначи не се наменети за
било каква друга употреба освен
за полнење на полниви батерии
произведени од DEWALT. Било каква
друга употреба може да доведе до ризик
од пожар или електричен удар.
•
Не го изложувајте полначот на дожд
или снег.
•
Повлечете за приклучокот а не
за кабелот кога го исклучувате
полначот од приклучницата за
струја. Ова ќе го намали ризикот од
оштетување на електричниот приклучок
и на кабелот.
•
•
Осигурајте кабелот да биде поставен
така да не се гази, да не се повлекува,
или да не биде на било кој друг
начин изложен на оштетување или
оптоварување.
Не употребувајте продолжен кабел
доколку тоа не е апсолутно потребно.
Употребата на несоодветен продолжен
кабел може да доведе до ризик од пожар
или електричен удар.
•
Кога работите со полнач надвор,
секогаш обезбедете суво место
и користете продолжен кабел што
е соодветен за надворешна употреба.
Употребата на кабел што е соодветен
за надворешна употреба го намалува
ризикот од електричен удар.
•
Не ги блокирајте отворите за
вентилација на полначот. Отворите
за вентилација се сместени на
врвот и на страните на полначот.
Поставајте го полначот настрана од
било какви извори на топлина.
•
Не користете полнач со оштетен
кабел или приклучок. • Во случај на
оштетување на струјниот кабел,
истиот мора веднаш да биде заменет од
страна на производителот или од негов
сервисер или слично квалификувано лице
за да се спречи опасна ситуација.
•
Не употребувајте полнач доколку
тој претрпел силен удар, или бил
испуштен или оштетен на било каков
друг начин. Однесете го во овластен
сервисен центар.
•
Не го расклопувајте полначот;
однесете го во овластен сервисен
центар кога ќе биде потребен сервис
или поправка. Неправилното склопување
може да доведе до ризик од електричен
удар или пожар.
•
Исклучете го полначот од довод на
струја пред да започнете со било
какво чистење. Ова ќе го намали
ризикот од електричен удар.
Отстранувањето на батерискиот пакет
нема да го намали овој ризик.
•
НИКОГАШ не се обидувајте да споите
два полначи заедно.
•
Полначот е наменет за употреба со
стандардна електрична струја со
напон од 230 V.
Немојте да се обидувате да го
употребувате со било кој друг напон.
Ова не важи за транспортниот полнач.
СОЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА
37
МАКЕДОНСКИ
Полначи
Индикатори за наполнетост: DCB107, DCB112
Полначите DCB105, DCB107 и DCB112 полнат
XR литиум-јонски батериски пакети од 10,8V,
14,4V и 18V (DCB123, DCB125, DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 и DCB185).
На овие полначи не им е потребно никакво
подесување и направени се да бидат што
е можно поедноставни за употреба.
Постапка за полнење (скица 2)
1. Вклучете го полначот во соодветна
приклучница за струја пред да го вметнете
батерискиот пакет.
се полни
целосно
наполнета
–– –– –– –– ––
––––––––––––––
застој поради
топла или ладна
батерија*
* DCB107, DCB112: Црвената светилка ќе
продолжи да трепка, но жолт индикатор
ќе свети за време на овој процес. Откако
батеријата ќе постигне соодветна
температура, жолтиот индикатор ќе
се исклучи и полначот ќе продолжи со
полнењето.
2. Вметнете го батерискиот пакет (d) во
полначот, притоа осигурувајќи се дека
пакетот е целосно наместен во полначот.
Црвеното светло (што означува полнење)
непрекинато ќе трепка, означувајќи дека
процесот на полнење е започнат.
Компатибилниот(те) полнач(и) нема да
полни(ат) дефектен батериски пакет. Полначот
ќе го покаже дефектниот батериски пакет со
тоа што нема да се вклучи сијаличката или со
трепкање на сијаличката како при проблем со
пакетот или полначот.
3. Завршетокот на полнењето ќе биде
означен со тоа што црвеното светло
ќе остане да свети непрекинато. Во тој
момент, пакетот е целосно наполнет
и може да се употребува или може да се
остави да стои во полначот.
НАПОМЕНА: Ова исто така може да значи
и проблем со полначот.
НАПОМЕНА: За да се осигураат максимални
перформанси и времетраење на литиумјонските батерии, целосно наполнете го
батерискиот пакет пред првата употреба.
Процес на полнење
Погледнете во долната табела за да ја видите
состојбата на наполнетост на батерискиот
пакет.
Индикатори за наполнетост: DCB105
се полни
–– –– –– –– –– –– ––
целосно наполнета
––––––––––––––––––––
застој поради топла
––– • ––– • ––– • –––
или ладна батерија
заменете го
••••••••••••••
батерискиот пакет
Ако полначот укаже на проблем, однесете го
полначот и батерискиот пакет на тестирање во
овластен сервисен центар.
ЗАСТОЈ ПОРАДИ ТОПЛА/ЛАДНА БАТЕРИЈА
Кога полначот ќе препознае батерија која
е премногу топла или премногу ладна, тој
автоматски влегува во режим на застој
поради топла или ладна батерија и ќе го
прекине полнењето се додека батеријата не
достигне соодветна температура. Полначот
тогаш автоматски ќе се префрли во режим за
полнење на батерискиот пакет. Оваа можност
осигурува максимален век на траење на
батеријата.
Ладен батериски пакет ќе се полни со
половина од брзината на полнење на топол
батериски пакет. Батерискиот пакет ќе се
полни со побавно темпо низ целиот циклус
на полнење и нема да постигне максимална
брзина на полнење дури и ако батеријата се
загрее.
САМО ЛИТИУМ-ЈОНСКИ БАТЕРИСКИ
ПАКЕТИ
XR алатките со литиум-јонски батерии
се направени со систем за електронска
заштита што ќе ја заштити батеријата од
преоптоварување, прегревање или целосно
празнење.
38
МАКЕДОНСКИ
Алатката автоматски ќе се исклучи доколку се
активира системот за електронска заштита.
Доколку ова се случи, поставете ја литиумјонската батерија на полначот додека целосно
не се наполни.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
не се обидувајте да го отворите
батерискиот пакет поради било
која причина. Доколку куќиштето на
батерискиот пакет напукне или се
оштети, немојте да го вметнувате
во полначот. Немојте да го гмечите,
испуштате или оштетувате
батерискиот пакет. Немојте да
употребувате батериски пакет
или полнач што силно е ударен,
испуштен, прегазен или оштетен на
било кој начин (нпр. прободен со шајка,
ударен со чекан или нагазен). Тоа
може да доведе до електричен удар.
Оштетените батериски пакети
треба да се вратат во сервисен
центар заради рециклирање.
ВНИМАНИЕ: Кога не ја
употребувате, поставете
ја алатката странично врз
стабилна површина каде што
нема да предизвикува опасност од
сопнување или пад. Некои алатки
со големи батериски пакети може да
стојат исправено на батерискиот
пакет, но може лесно да бидат
превртени.
Важни упатства за
безбедност за сите
батериски пакети
Кога порачувате замена на батериски пакет,
задолжително дадете информации за
каталошкиот број и напонот.
Батерискиот пакет не е целосно наполнет
кога ќе го извадите од пакувањето. Пред да
го употребите батерискиот пакет и полначот,
прочитајте ги долунаведените безбедносни
упатства, а потоа следете ги истакнатите
процедури на полнење.
ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ УПАТСТВА
•
•
Немојте да го полните или употребувате
батерискиот пакет во експлозивни
окружувања, какви што постојат кога
има присуство на запалливи течности,
гасови или честички. Вметнувањето
или отстранувањето на батерискиот
пакет од полначот може да ги запали
овие честички или испарувања.
Никогаш не го ставајте батерискиот
пакет во полначот на сила.
ПОСЕБНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА ЗА
ЛИТИУМ-ЈОНСКИ (Li-Ion) БАТЕРИИ
•
Не го модифицирајте батерискиот
пакет на било кој начин за да го
собере во несоодветен полнач бидејќи
батерискиот пакет може да пукне
и да му нанесе сериозна повреда на
ракувачот.
•
Полнете ги батериските пакети само во
полначи назначени од страна на DEWALT.
•
НЕМОЈТЕ да ги прскате или да ги
потопувате во вода или во други
течности.
•
Не ги складирајте или користете
алатката и батерискиот пакет на
локации каде што температурата може
да достигне или надмине 40° C (како на
пример во надворешни шупи или метални
градби во лето).
•
За најдобри резултати, осигурајте се
дека батерискиот пакет е целосно
наполнет пред да го употребите.
Немојте да го согорувате
батерискиот пакет дури и ако
е тешко оштетен или целосно
истрошен. Батерискиот пакет може да
експлодира во оган.
Настануваат отровни испарувања
и материјали кога се согоруваат
литиум-јонски батериски пакети.
•
Доколку содржината на батеријата
дојде во допир со кожа, веднаш
измијте го местото со благ сапун
и вода. Доколку течноста од батеријата
влезе во око, плакнете со вода преку
отвореното око во траење од 15 минути
или додека не престане дразбата.
Доколку е потребна медицинска помош,
електролитот на батеријата се
состои од мешавина од течни органски
карбонати и соли на литиум.
•
Содржината на отворената батерија
може да предизвика надразнување
на дишните патишта. Овозможете
пристап на свеж воздух. Доколку
39
МАКЕДОНСКИ
симптомите продолжат, побарајте
медицинска помош.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од
изгореници. Течноста од батеријата
може да стане запаллива доколку
биде изложена на искра или оган.
Транспорт
DEWALT батериите се во склад со сите
тековни прописи за транспорт како што
е утврдено со индустриските и законските
стандарди кои ги опфаќаат Препораките за
транспорт на опасни стоки на ОН; Прописите
за опасни стоки на Меѓународната асоцијација
за воздушен транспорт (IATA), Прописите
за поморски меѓународен транспорт на
опасни стоки (IMDG) и Европскиот договор за
меѓународен пренос на опасни стоки по копнен
пат (ADR). Литиум-јонските ќелии
и батерии се тестирани според параграф
38.3 од прирачникот за тестови и критериуми
при Препораките за транспорт на опасни стоки
на ОН.
Во повеќето случаи, транспортот на DEWALT
батериски пакет ќе биде изземен при
класифицирање како целосно регулиран
опасен материјал од 9-та класа. Општо,
двата случаи кога е потребен транспорт како
материјал од 9-та класа се:
1. Воздушен транспорт на повеќе од два
DEWALT литиум-јонски батериски пакети
кога пратката содржи само батериски
пакети (не и алатки), и
2. Секоја пратка која што содржи литиумјонска батерија со проценка на енергија
поголема од 100 ват-часови (Wh).
Проценката за ват-часови е означена на
пакетот кај сите литиум-јонски батерии.
Без оглед на тоа дали пратката се смета
како изземена или како целосно регулирана,
одговорност на шпедитерот е да се запознае
со најновите регулативи за условите за
пакување, етикетирање/означување и
документација.
Пренесувањето на батерии може да
предизвика пожар ако терминалите на
батериите дојдат во допир со спроводливи
материјали. Кога пренесувате батерии,
обезбедете дека терминалите на батериите се
заштитени и добро изолирани од материјали
кои што можат да дојдат во допир со нив и да
предизвикаат краток спој.
40
Информациите обезбедени во овој дел на
прирачникот се обезбедени со најдобра
намера и се смета дека биле точни во
моментот кога овој документ бил подготвен.
Сепак, не е дадена или укажана никаква
гаранција. Одговорност на купувачот е да
се осигура дека нивните активности се во
согласност со тековните прописи.
Батериски пакет
ТИП НА БАТЕРИЈА
Моделот DCL043 работи на XR литиум-јонски
батериски пакет од 18 V.
Може да се употребат батериски пакети
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184
и DCB185.
Погледнете во делот Технички податоци за
повеќе информации.
Препораки за складирање
1. Најдобро место за одлагање е на ладно
и суво, настрана од директна сончева
светлост и преголема топлина или студ.
За оптимално работење и век на траење,
одлагајте ги батериските пакети на собна
температура кога не се употребуваат.
2. За долгорочно складирање, се
препорачува да се складира целосно
наполнет батериски пакет на ладно и суво
место, надвор од полначот за оптимални
резултати.
НАПОМЕНА: Батериските пакети не треба
да се складираат ако се целосно испразнети.
Батерискиот пакет ќе треба да биде наполнет
пред употреба.
Ознаки на полначот и на
батерискиот пакет
Во прилог на скиците што се употребени во
ова упатство за употреба, на етикетите на
полначот и на батерискиот пакет се прикажани
следните скици:
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката.
Погледнете го времето на полнењето
во делот Технички податоци.
МАКЕДОНСКИ
Батеријата се полни.
Опис (скици 1 и 5)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
немојте да го преправате
рефлекторот или кој било негов дел.
Тоа може да доведе до оштетување
или повреда.
Батеријата е наполнета.
Батеријата е неисправна.
Застој поради топла или ладна
батерија.
Не го чепкајте полначот со шилести
предмети што спроведуваат
електрична струја.
Не полнете оштетени батериски
пакети.
Не ја изложувајте батеријата на
вода.
Обезбедете неисправните каблови
веднаш да бидат заменети.
Полнете само на температури меѓу
4 ˚C и 40 ˚C.
Само за внатрешна употреба.
Ослободете се од батерискиот пакет
водејќи грижа за животната средина.
Полнете ги DEWALT батериските
пакети само со полначи назначени
од страна на DEWALT. Полнењето
на батериски пакети кои што не
назначени од страна на DEWALT со
DEWALT полнач може да доведе до
нивно експлодирање или до други
опасни ситуации.
Не го согорувајте батерискиот пакет.
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1 Рефлектор
1 Упатство за употреба
•
Проверете да не се оштетил
рефлекторот, деловите или
додатоците при транспортот.
•
Детално прочитајте го и разберете
го ова упатство пред да започнете со
работа.
a. Прекинувач
b. Кука за јамка
c. Подвижна глава
d. Батериски пакет
e. Копче за отпуштање на батеријата
f.
Завртка за кука на појас
g. Кука за појас
h. Копче на мерач на гориво (скица 5)
НАМЕНА
Рефлекторот DCL043 е наменет да се
употребува како извор на светлина.
Рефлекторот DCL043 е професионален уред.
НЕ им дозволувајте на деца да дојдат во
допир со алатката. Потребен е надзор кога
неискусни ракувачи ја употребуваат оваа
алатка.
•
Мали деца и физички слаби лица. Овој
уред не е наменет за употреба од страна
на мали деца или физички слаби лица без
надзор.
•
Овој производ не е наменете за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца) кои
што патат од намалени физички, сетилни
или психички можности или на лица со
недоволно искуство и/или со желба да
научат освен ако не се под надзор на
личноста која е одговорна за нивната
безбедност. Деца никогаш не треба да се
остават сами со овој производ.
Безбедност од електричен
удар
Рефлекторот е наменет за употреба на само
еден напон. Секогаш проверете дали напонот
од батерискиот пакет одговара на напонот што
е деклариран на плочката.
Вашиот DEWALT полнач е двојно
изолиран во склад со EN 60335; затоа
не е потребна жица за заземјување.
41
МАКЕДОНСКИ
Доколку електричниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет со специјално подготвен
кабел што е достапен преку мрежата на
сервиси нa DEWALT.
Замена на приклучокот
за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
•
Внимателно фрлете го стариот
приклучок.
•
Поврзете го кафеавиот кабел со
терминалот што е под напон во
приклучокот.
•
Поврзете го синиот кабел со
неутралниот терминал.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ништо не смее
да се поврзува на терминалот за
заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање
и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 3 A.
Употреба на продолжен
кабел
Употребувајте продолжен кабел со проверен
квалитет што одговара на струјниот приклучок
на вашиот полнач (погледнете во делот
Технички податоци).
Минималниот попречен пресек на проводникот
е 1,5 mm2; максималната должина е 30 метри.
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога
употребувате продолжен кабел од макара.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ракување
со опремата на низок напон може
да предизвика таа да се прегрее.
Употребување на предолг продолжен
кабел може да предизвика кабелот да
се прегрее.
УПОТРЕБА
Поставување
и отстранување на
батерискиот пакет (скица 4)
ВНИМАНИЕ: Обезбедете дека
главата на лампата е во исклучена
положба пред да ја вметнете
батеријата за да избегнете повреда
на очите.
НАПОМЕНА: За подобри резултати, осигурајте
се дека батерискиот пакет е целосно наполнет.
За да го инсталирате батерискиот пакет (d)
во дршката на рефлекторот, порамнете го
батерискиот пакет со пругите во дршката
на рефлекторот и лизнете го во дршката
додека батерискиот пакет не се фиксира во
рефлекторот и обезбедете да не се откачи.
За да го остраните батерискиот пакет од
рефлекторот, притиснете го копчето за
ослободување (е) и силно извлечете го
батерискиот пакет од дршката на рефлекторот.
Вметнете го во полначот, како што е опишано
во одделот за полнач од ова упатство. За
список на компатибилни батериски пакети
и полначи, погледнете во делот Teхнички
податоци.
БАТЕРИСКИ ПАКЕТИ СО МЕРАЧ НА ГОРИВО
(СКИЦА 5)
Некои DEWALT батериски пакети вклучуваат
мерач на гориво кој што се состои од три
зелени LED светилки кои што го укажуваат
нивото на напон на батерискиот пакет.
За да го вклучите мерачот на гориво,
притиснете и држете го копчето на мерачот
на наполнетост (h). Комбинација од трите
зелени LED светилки ќе засвети и ќе го
означи останатото ниво на напон. Кога нивото
на напон на батеријата е под границата на
употребливост, мерачот на наполнетост
нема да засвети и батеријата ќе треба да се
наполни.
НАПОМЕНА: Мерачот на наполнетост
е само индикатор на преостанатиот напон
во батерискиот пакет. Тој не укажува на
функционалноста на алатката и тој може да
покажува различни вредности зависно од
компонентите на производот, температурата
и примената.
42
МАКЕДОНСКИ
Упатства за употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
работете во склад со упатствата
за безбедна употреба и соодветните
правила.
Прекинувач (скици 1 и 3)
Рефлекторот има поставување за силен
зрак (i) и слаб зрак (j). Притиснете го
прекинувачот (a) еденаш за силен зрак, два
пати за слаб зрак и трет пат за исклучување на
рефлекторот.
Индикатор за слаба батерија
Како што батеријата се празни, рефлекторот
ќе затрепка два пати и потоа ќе се затемни,
намалувајќи ја светлината на рефлекторот под
нормалното ниво. Светлото ќе продолжи да
трепка два пати на секои 45 секунди додека
батеријата не биде целосно испразнета,
а тогаш светлото целосно ќе се исклучи.
Времето на индикација ќе биде различно
зависно од капацитетот на батерискиот пакет
и поставувањето за осветлување.
Подвижна глава (скица 1)
Подвижната глава се врти во шест положби во
опсег од 0°–90°.
Носење и одложување на
светилката (скица 1)
ВНИМАНИЕ: Кога рефлекторот
виси на куката за појас или за јамка,
немојте да ја нишате светилката
или предметот од кој што виси.
Не го обесувајте рефлекторот на
електрични жици или нешто што не
е стабилно. Може да дојде до повреда
на ракувачот или до оштетување на
имотот.
ВНИМАНИЕ: Користете ја
само куката за појасот или
за јамка за да го обесите LED
рефлекторот. Куката за појас и
за јамка не се наменети за држење
на дополнителна тежина. Не
закачувајте ништо на светилката
бидејќи може да дојде до ризик од
кршење.
ВНИМАНИЕ: Не ја користете куката
за појас или за јамка за посегнување
или за потпорување на вашата
тежина во било каков случај.
КУКА ЗА ЈАМКА (СКИЦА 1)
Светликата може да се носи или да виси од
куката за јамка (b). Кога не се употребува,
јамката може да биде заклучена.
КУКА ЗА ПОЈАС (СКИЦА 1)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозна
повреда, осигурајте завртката што
ја држи куката за носење на појас да
биде добро прицврстена.
ВАЖНО: Кога ја монтирате или заменувате
куката за појас (g), користете ја само завртката
(f) што е снабдена. Осигурајте се дека добро
сте ја затегнале навртката.
Куката за појас (g) може да се постави од
обете страни на алатката само со користење
на завртката (f) што е снабдена за да се
прилагоди и на левораките и на деснораките
корисници. Доколку куката воопшто не
е потребна, може да се отстрани од
светилката.
За да ја преместите куката за носење на појас,
отстранете ја завртката (f) што ја држи куката
и монтирајте ја од другата страна. Осигурајте
се дека добро сте ја затегнале завртката.
ОДРЖУВАЊЕ
Вашиот DEWALT рефлектор е направен да
работи долго време со минимално одржување.
Постојаното работење на задоволително ниво
зависи од правилната грижа за алатката
и редовното чистење.
43
МАКЕДОНСКИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, исклучете ја алатката
и извадете го батерискиот пакет
пред да вршите подесувања или
пред да монтирате
и одстранувате додатоци.
Полначот и батерискиот пакет не се поправаат.
Внатре нема делови што може да се поправат.
Чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Издувајте
ги нечистотијата и правта од
главното куќиште со сув воздух
кога нечистотијата ќе се собере
околу отворите за влез на воздух.
Носете квалитетна заштита за
очите и маска против прав кога ја
извршувате оваа работа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не
употребувајте растворувачи или
други силни хемикалии за чистење на
не-металните делови од алатката.
Овие хемикалии можат да ги
ослабнат материјалите што се
употребени за изработка на овие
делови. Употребувајте крпа што
е навлажнета само со вода и благ
сапун. Никогаш не дозволувајте
било каква течност да навлезе во
алатката; никогаш не потопувајте
кој било дел од алатката во течност.
УПАТСТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ПОЛНАЧОТ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност
од електричен удар. Исклучете
го полначот од приклучница
за наизменична струја пред да
започнете со чистење. Правта
и маста може да се отстранат
од надворешноста на полначот
со употреба на крпа или мека
неметална четка.
Немојте да употребувате вода или
било какви раствори за чистење.
Изборни додатоци
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи
додатоци, освен оние кои се
понудени од страна на DEWALT,
не се тестирани со овој производ,
употребата на таквите додатоци со
оваа алатка може да биде опасна. За
да го намалите ризикот од повреди,
со овој производ употребувајте само
додатоци препорачани од страна на
DEWALT.
Прашајте го продавачот за дополнителни
информации во врска со употребата на
соодветните додатоци.
Заштита на животната
средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад
од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
DEWALT производ треба да биде заменет или
дека повеќе не ви е од корист, не го фрлајте
со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени.
Повторното употребување на
рециклирани материјали помага во
спречувањето на загадувањето на
животната средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните
отпади или продавачите при набавка на нов
производ.
DEWALT има објекти за собирање
и рециклирање на DEWALT производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век.
За ја искористите оваа услуга, ве молиме да
го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во
контакт со локалното претставништво на
44
МАКЕДОНСКИ
DEWALT преку адресата назначена на ова
упатство. Постои и друга можност: списокот
на овластени сервисери на DEWALT и сите
детали за нашите услуги после купувањето
можат да се најдат на интернет на:
www.2helpU.com.
Обновлив батериски пакет
Овој долготраен батериски пакет мора да се
дополнува кога ќе нема да може да обезбеди
доволно сила за работи кои претходно биле
лесно извршувани. На крајот на неговиот
употребен век, ослободете се од батерискиот
пакет водејќи грижа за животната средина:
•
Целосно истрошете го батерискиот пакет,
а потоа извадете го од алатката.
•
Литиум-јонските батерии се рециклираат.
Однесете ги кај вашиот продавач или
во локална станица за рециклирање.
Собраните батериски пакети ќе бидат
рециклирани или соодветно отстранети.
zst00294101 - 20-01-2016
45
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising