D25032 | DeWalt D25032 ROTARY HAMMER instruction manual

588779-33 CZ
Přeloženo z původního návodu
D25032
D25033
D25133
D25134
D25144
D25263
Obrázek 1
D25133
f
l
c
a
c
d
e
k
j
b
a
i
b
f
g
h
d
k
e
j
i
D25263
g
h
Obrázek 3
Obrázek 2
f
j
d
e
2
Obrázek 5
Obrázek 4
p
D25144
D25263
o
q
h
Obrázek 6
Obrázek 7
c
i
g
3
Obrázek 8
D25134
D25144
Obrázek 9
m
f
j
m
h
n
4
b
VÝKONNÉ VRTACÍ KLADIVO
D25032, D25033, D25133, D25134, D25144,
D25263
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního
elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
(Pouze Velká Británie a Irsko)
D25032
D25033
D25133
D25134
D25144
D25263
V
230
230/115
230
230/115
230
230/115
230
230/115
230
230/115
230
230/115
1
1
1
1
1
1
Hz
50
50
50
50
50
50
Typ
Frekvence
Příkon
W
710
710
800
800
900
900
Otáčky naprázdno
min–1
0-1550
0-1550
0-1500
0-1500
0-1450
0-1450
Rázy za minutu naprázdno
rázy/
min
0-5680
0-5680
0-5500
0-5540
0-5350
0-5350
J
2,0
2,0
2,6
2,8
3,0
3,0
mm
13/30/22
13/30/22
13/30/26
13/30/26
13/30/28
13/30/28
—
44
44
48
48
48
mm
50
50
50
65
65
65
SDS Plus
Energie rázu (EPTA 05/2009)
Maximální průměr vrtáku při vrtání
do oceli/dřeva/betonu
Polohy sekáče
Jádrové vrtání do měkké cihly
Držák nástrojů
SDS Plus
SDS Plus
SDS Plus
SDS Plus
SDS Plus
Průměr objímky
mm
43
43
43
54
54
54
Hmotnost
kg
2,5
2,5
2,6
3,0
3,1
3,1
D25144
D25263
Hodnoty týkající se hlučnosti a vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy EN60745-2-6:
D25032
D25033
D25133
D25134
LPA (úroveň akustického tlaku)
dB(A)
87
87
89
90
91
91
LWA (úroveň akustického výkonu)
dB(A)
98
98
100
101
102
102
KWA (odchylka uvedené hodnoty týkající
se hluku)
dB(A)
3
3
3
3
3
3
Vrtání do kovu
Hodnota vibrací ah,D =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Vrtání do betonu
Hodnota vibrací ah,HD =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
13,6
1,5
13,6
1,5
15,4
1,5
15,7
1,5
14,9
1,5
9,8
1,5
5
Sekání
Hodnota vibrací ah,Cheq =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
—
—
12,5
1,5
14,9
1,5
14,3
1,5
13,8
1,5
8,1
1,5
Šroubování bez příklepu
Hodnota vibrací ah =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí
mezi sebou. Tato hodnota může být použita pro
předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na určené
standardní použití tohoto nářadí.
Je-li ovšem nářadí použito pro
různé aplikace s rozmanitým
příslušenstvím nebo je-li prováděna
jeho nedostatečná údržba, velikost
vibrací může být odlišná. Tak se může
během celkové pracovní doby značně
prodloužit doba působení vibrací na
obsluhu.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno a neprovádí
žádnou práci. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Pojistky:
Evropa
Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
Velká Británie a Irsko Nářadí 230 V 13 A v zástrčce
napájecího kabelu
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
14
VÝKONNÉ VRTACÍ KLADIVO
D25032, D25033, D25133, D25134, D25144,
D25263
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Definice: Bezpečnostní pokyny
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2014/30/EU a 2011/65/EU. Další informace vám
poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede k způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
6
Horst Grossmann
Viceprezident vývojového oddělení
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31. 12. 2014
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
c)
d)
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechna
bezpečnostní varování a pokyny.
Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Udržujte pracovní prostor v čistotě
a dobře osvětlený. Přeplněný
a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím
ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. V elektrickém nářadí dochází
k jiskření, které může způsobit vznícení
hořlavého prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko
způsobení úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
e)
f)
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chceteli nářadí odpojit od elektrické sítě.
Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými,
horkými a ostrými předměty nebo
pohyblivými částmi. Poškozený nebo
zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití. Použití kabelu pro
venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím
pracovat ve vlhkém prostředí, použijte
napájecí zdroj s proudovým chráničem
(RCD). Použití proudového chrániče (RCD)
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li
pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým
nářadím může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím nebo
přenášením nářadí zkontrolujte, zda
je spínač v poloze vypnuto. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na spínači
nebo připojení nářadí k napájecímu zdroji,
je-li spínač nářadí v poloze zapnuto, může
způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí vždy odstraňte
všechny klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané
na nářadí mohou být zachyceny rotujícími
částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
7
f)
g)
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena
adaptérem pro připojení odsávacího
zařízení, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití těchto zařízení
může snížit nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí.
Používejte pro prováděnou práci
správný typ nářadí. Při použití správného
typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
b) Nelze-li spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé
elektrické nářadí s nefunkčním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického
nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo
zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod
nářadí. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá
způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi pracuje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
8
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Další specifické bezpečnostní
pokyny pro vrtací kladiva
• Používejte ochranu sluchu. Nadměrná
hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
• Používejte přídavné rukojeti dodávané
s tímto nářadím. Ztráta ovladatelnosti může
vést k způsobení zranění.
• Při pracovních operacích, u kterých by
mohlo dojít ke kontaktu se skrytými vodiči
nebo s vlastním napájecím kabelem,
držte elektrické nářadí vždy za izolované
rukojeti. Při kontaktu s „živým“ vodičem
způsobí neizolované kovové části nářadí
obsluze úraz elektrickým proudem.
• Upněte si obrobek k pevné podložce
pomocí svorek nebo jiných praktických
pomůcek. Držení obrobku rukou nebo opření
obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu
a může vést k ztrátě kontroly.
• Používejte bezpečnostní brýle nebo jinou
vhodnou ochranu zraku. Během sekání
dochází k odlétávání úlomků. Odlétávající
úlomky mohou způsobit poranění zraku
s trvalými následky. Při práci, během které
se práší, používejte masku proti prachu nebo
respirátor. Pro většinu pracovních operací
může být vyžadována také ochrana sluchu.
• Nářadí držte stále pevně. Nepokoušejte se
používat toto nářadí, nebudete-li jej držet
oběma rukama. Doporučujeme vám, abyste
stále používali boční rukojeť. Obsluha tohoto
nářadí pouze jednou rukou způsobí ztrátu
kontroly nad nářadím. Nebezpečný může být
také průraz nebo kontakt s tvrdými materiály,
jako jsou například armovací pruty. Před
použitím pevně dotáhněte boční rukojeť.
• Nepoužívejte toto nářadí dlouhodobě
bez přestávek. Vibrace způsobené funkcí
příklepu mohou být pro vaše ruce a paže
nebezpečné. Používejte rukavice, které zajistí
lepší tlumení rázů a omezte působení vibrací
prováděním častých přestávek.
• Neprovádějte opravy pracovních nástrojů
sami. Opravy sekáče by měl provádět
pracovník autorizovaného servisu. Nesprávně
opravené sekáče mohou přivodit úraz.
• Při obsluze nářadí a při výměně
pracovních nástrojů používejte rukavice.
Přístupné kovové části nářadí a pracovní
nástroje mohou být během provozu velmi
horké. Malé částečky odlétávajícího materiálu
mohou poranit nechráněné ruce.
• Nikdy neodkládejte nářadí, dokud nedojde
k úplnému zastavení pracovního nástroje.
Pohybující se nástroje mohou způsobit
zranění.
• Nepoužívejte k uvolnění zablokovaných
pracovních nástrojů údery kladiva.
Odlétávající úlomky kovu nebo materiálu by
mohly způsobit zranění.
• Mírně opotřebované sekáče mohou být
znovu naostřeny broušením.
• Dbejte na to, aby se napájecí kabel
nedostal do blízkosti pohybujícího se
pracovního nástroje. Neovinujte napájecí
kabel kolem žádné části vašeho těla.
Elektrický kabel navinutý na pracovní nástroj
může způsobit zranění nebo ztrátu kontroly
nad nářadím.
VAROVÁNÍ: Doporučujeme vám
používat proudový chránič (RCD)
s citlivostí minimálně 30 mA.
Zbytková rizika
Při práci s vrtacími kladivy vznikají následující
rizika:
– Zranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo horkými částmi nářadí.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
UMÍSTĚNÍ KÓDU DATA VÝROBY (OBR. 1)
Datový kód (l), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2014 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Výkonné vrtací kladivo
1 Boční rukojeť
1 Nastavitelný hloubkový doraz
1 Kufr
1 Rychloupínací sklíčidlo (D25134, D25144)
1 Návod k obsluze
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození výrobku, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Popis (obr. 1, 5, 8)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho
součástí. Mohlo by dojít k jeho
poškození nebo k zranění.
a. Spínač s regulací otáček
b. Hlavní rukojeť
c. Páčka chodu vpřed/vzad
d. Volič režimu
e. Tlačítko voliče režimu
– Poškození sluchu.
f. Držák nástrojů SDS Plus
– Riziko přivření prstů při výměně příslušenství.
g. Nastavitelný hloubkový doraz
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vznikajícího při práci s betonem nebo
zdivem.
h. Boční rukojeť
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
i. Tlačítko hloubkového dorazu
j. Objímka
k. Kryt proti prachu
l. Datový kód
m. Zajišťovací objímka (D25134/D25144)
n. Rychloupínací sklíčidlo (D25134/D25144)
o. Pracovní svítilna v rukojeti (D25144/D25263)
p. Šroub krytky baterie (D25144/D25263)
q. Tlačítko svítilny zapnuto/vypnuto (D25144/
D25263)
9
URČENÉ POUŽITÍ
Výkonné vrtací kladivo D25032 je určeno
pro profesionální vrtání, příklepové vrtání
a šroubování. Výkonná vrtací kladiva D25033,
D25133, D25134, D25144 a D25263 jsou určena
pro profesionální vrtání a příklepové vrtání,
šroubování a lehké sekací práce.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
Tato vrtací kladiva jsou elektrická nářadí pro
profesionální použití. ZABRAŇTE dětem, aby se
s tímto nářadím dostaly do kontaktu. Používají-li
toto nářadí nezkušené osoby, musí být zajištěn
odborný dozor.
• Malé děti a nezkušené osoby. Toto zařízení
není určeno pro použití nedospělými nebo
nezkušenými osobami bez dozoru.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti nesmí
být nikdy ponechány s tímto výrobkem bez
dozoru.
Spojka s omezovačem momentu
Každé vrtací kladivo je vybaveno spojkou
s omezovačem momentu, která omezuje
maximální momentové reakce přenášené na
obsluhu nářadí v situaci, kdy dojde k zaseknutí
vrtáku. Tato funkce také zabraňuje zablokování
převodů a elektromotoru. Spojka s omezovačem
momentu je nastavena výrobcem a nemůže být
seřízena.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí sítě
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ: Modely s napájecím
napětím 115 V musí být používány
s bezpečnostním izolačním
transformátorem s uzemňovací
mřížkou mezi primárním
a sekundárním vinutím.
10
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na
nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm².
Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
SESTAVENÍ A NASTAVENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
Volba pracovního režimu
(obr. 2)
Nářadí může být použito v následujících
provozních režimech:
Rotační vrtání: pro šroubování a vrtání
do kovu, dřeva a plastů
Vrtání s příklepem: pro vrtání do betonu
a zdiva.
Otáčení nástroje: mimo pracovní poloha
používaná pouze k natočení plochého
sekáče do požadované polohy
Pouze příklepové vrtání (D25033,
D25133, D25134, D25144, D25263): pro
lehké sekací, drážkovací a demoliční
práce. V tomto režimu můžete nářadí
také použít jako páku k uvolnění
zaseknutého vrtáku.
1. Chcete-li zvolit pracovní režim, stiskněte
tlačítko voliče režimu (e) a nastavte volič
režimu (d) tak, aby směřoval na symbol
požadovaného pracovního režimu.
2. Uvolněte tlačítko voliče režimu a zkontrolujte,
zda je volič režimu ve své poloze řádně
zajištěn.
VAROVÁNÍ: Neprovádějte volbu
pracovního režimu, je-li nářadí
v chodu.
Označení poloh sekáče (obr. 2)
Sekáč může být nastaven a zajištěn v různých
polohách.
1. Stiskněte tlačítko voliče režimu (e) a nastavte
volič režimu (d) tak, aby byl v poloze pro
režim „otáčení nástroje/příklepové vrtání“.
2. Otočte sekáč do požadované polohy.
3. Nastavte volič režimu (d) do polohy „pouze
sekání“.
4. Otáčejte sekáčem, dokud nedojde k jeho
zajištění.
Vložení a vyjmutí příslušenství
SDS Plus (obr. 3)
Tato nářadí používá příslušenství SDS Plus (viz
detail na obr. 3, kde je znázorněn průřez upínací
stopkou nástroje SDS Plus). Doporučujeme vám,
abyste používali pouze profesionální příslušenství.
1. Vyčistěte a namažte upínací stopku nástroje.
2. Vložte upínací stopku nástroje do držáku
nástrojů SDS Plus (f).
3. Zatlačte nástroj dolů a lehce s ním otáčejte,
dokud nezapadne do drážek.
4. Zatáhněte za nástroj a ujistěte se, zda je
řádně zajištěn. Funkce sekání vyžaduje, aby
pracovní nástroj, který je upnutý v držáku
nástrojů, prováděl v axiální ose pohyb
v rozsahu několika centimetrů.
5. Chcete-li pracovní nástroj vyjmout, stáhněte
objímku držáku nástrojů (j) směrem dozadu
a vyjměte nástroj z nářadí.
VAROVÁNÍ: Při výměně pracovního
příslušenství vždy používejte
rukavice. Při práci s nářadím mohou
být obnažené kovové části nářadí
a příslušenství velmi horké.
Montáž boční rukojeti (obr. 4)
Boční rukojeť (h) může být nastavena tak, aby
vyhovovala pravákům i levákům.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte nářadí bez
řádně upevněné boční rukojetí.
1. Povolte boční rukojeť.
2. Pro praváky: Nasuňte upínací objímku
rukojeti na objímku za držákem nástrojů tak,
aby byla rukojeť vlevo.
Pro leváky: Nasuňte upínací objímku rukojeti
na objímku za držákem nástrojů tak, aby byla
rukojeť vpravo.
3. Natočte boční rukojeť do požadované polohy
a dotáhněte ji.
PRACOVNÍ SVÍTILNA V BOČNÍ RUKOJETI
(OBR. 5)
D25144, D25263
Boční rukojeti na modelech D25144 a D25263
jsou vybaveny pracovní svítilnou (o). Tato svítilna
je napájena baterií a je ovládána spínačem
zapnuto/vypnuto (q).
Výměna baterií pracovní svítilny (2 x CR2032):
1. Vyšroubujte šroub krytky baterií (p), jak je
zobrazeno na obr. 5.
2. Vložte nové baterie tak, aby byl kladný pól
otočen směrem ven.
3. Nasaďte zpět krytku a upevněte ji pomocí
šroubu.
Nastavení hloubky vrtání
(obr. 6)
1. Podle výše uvedeného postupu upněte
požadovaný vrták.
2. Stiskněte a držte tlačítko svorky hloubkového
dorazu (i).
3. Protáhněte otvorem upínací svorky hloubkový
doraz (g).
4. Nastavte požadovanou hloubku vrtání jako na
uvedeném nákresu.
5. Uvolněte svorku hloubkového dorazu.
Páčka změny směru chodu
(obr. 7)
Páčka změny směru chodu (c) je u tohoto kladiva
používána pro povolování montážních prvků nebo
pro uvolnění zaseknutého vrtáku.
11
UPOZORNĚNÍ: Provádíte-li změnu
směru chodu při zaseknutí vrtáku,
připravte se na velkou momentovou
reakci.
Chcete-li změnit směr chodu tohoto kladiva,
zastavte nářadí a srovnejte páčku směru chodu
(c) se žlutou šipkou směřující dozadu.
Chcete-li změnit směr chodu nářadí opět na chod
vpřed, zastavte nářadí a srovnejte páčku (c) se
žlutou šipkou směřující dopředu.
Montáž adaptéru sklíčidla
a vlastního sklíčidla
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
D25032, D25033, D25133, D25263
1. Našroubujte sklíčidlo na závitovou část
adaptéru sklíčidla.
2. Vložte smontované sklíčidlo s adaptérem
do nářadí, jako by se jednalo o standardní
nástroj SDS Plus.
3. Chcete-li sklíčidlo z nářadí sejmout,
postupujte jako při vyjímání standardního
nástroje SDS Plus.
VAROVÁNÍ: Při příklepovém vrtání
nikdy nepoužívejte standardní
sklíčidla.
Výměna držáku nástrojů
SDS Plus za rychloupínací
sklíčidlo (obr. 8)
D25134, D25144
1. Otočte zajišťovací objímku (m) do odjištěné
polohy a vyjměte držák nástrojů SDS Plus (f).
2. Natlačte rychloupínací sklíčidlo (n) na hřídel
nářadí a otočte zajišťovací objímku (m) do
zajištěné polohy.
Chcete-li vyměnit rychloupínací sklíčidlo za držák
nástrojů SDS Plus, nejdříve stejným způsobem
sejměte sklíčidlo. Potom nasaďte držák
nástrojů stejným způsobem jako rychloupínací
sklíčidlo a ujistěte se, zda je zajišťovací objímka
v zajišťovací poloze.
VAROVÁNÍ: Při příklepovém vrtání
nikdy nepoužívejte standardní
sklíčidla.
Výměna krytu proti prachu
(obr. 1)
Kryt proti prachu (k) chrání mechanismus
před prachem. Opotřebovaný kryt proti prachu
okamžitě vyměňte.
12
1. Stáhněte dozadu zajišťovací objímku držáku
nástrojů (j) a sejměte kryt proti prachu (k).
2. Nasaďte nový kryt proti prachu.
3. Uvolněte zajišťovací objímku držáku nástrojů.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ:
• Vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
• Dávejte pozor na polohu potrubí
a elektrických vodičů.
• Vyvíjejte na nářadí pouze mírný
tlak (zhruba 5 kg). Nadměrný tlak
na nářadí vrtání neurychlí, ale sníží
výkon nářadí a může zkrátit jeho
provozní životnost.
• Nevrtejte příliš hluboko, aby nedošlo
k poškození krytu proti prachu.
• Vždy držte nářadí pevně oběma
rukama a zaujměte pevný postoj
(obr. 9). Nářadí používejte vždy
s řádně upevněnou boční rukojetí.
Správná poloha rukou (obr. 9)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na boční rukojeti (h) a druhou ruku na
hlavní rukojeti (b).
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
1. Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač
s plynulou regulací otáček (a). Tlak vyvíjený
na spínač s plynulou regulací otáček určuje
otáčky nářadí.
2. Chcete-li použít nepřetržitý provoz nářadí,
stiskněte a držte spínač s plynulou regulací
otáček.
3. Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač.
Příklepové vrtání (obr. 1)
VRTÁNÍ S PLNÝM VRTÁKEM
1. Stlačte tlačítko voliče režimu (e) a potom
nastavte volič režimu (d) do polohy pro režim
příklepové vrtání.
2. Upněte příslušný vrták.
POZNÁMKA: Chcete-li dosáhnout nejlepších
výsledků, používejte vysoce kvalitní vrtáky
s karbidovými hroty.
– D25134, D25144: Nahraďte držák nástrojů
SDS Plus rychloupínacím sklíčidlem.
3. Postupujte stejným způsobem, jako při vrtání
s příklepem.
VAROVÁNÍ: Při příklepovém vrtání
nikdy nepoužívejte standardní
sklíčidla.
Šroubování (obr. 1)
3. Podle potřeby nastavte polohu boční rukojeti
(h).
1. Stlačte tlačítko voliče režimu (e) a potom
nastavte volič režimu (d) do polohy pro režim
vrtání bez příklepu.
4. V případě potřeby nastavte hloubku vrtání.
2. Zvolte směr otáčení.
5. Označte si místo, kde bude vyvrtán otvor.
6. Umístěte vrták na značku a spusťte nářadí.
7. Po ukončení práce a před odpojením
napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.
VRTÁNÍ S KORUNOVÝM VRTÁKEM
1. Stlačte tlačítko voliče režimu (e) a potom
nastavte volič režimu (d) do polohy pro režim
příklepové vrtání.
2. Podle potřeby nastavte polohu boční rukojeti
(h).
3. Upněte vhodný korunový vrták.
4. Do korunového vrtáku instalujte vodicí vrták.
5. Umístěte vodicí vrták na označený bod
a stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (a).
Vrtejte, dokud korunový vrták nevnikne do
betonu do hloubky zhruba 1 cm.
6. Ukončete vrtání a vyjměte vodicí vrták.
Nasaďte korunový vrták znovu do otvoru
a pokračujte ve vrtání.
7. Při vrtání materiálu s tloušťkou větší než
je výška korunového vrtáku pravidelně
odlamujte válec betonu uvnitř korunového
vrtáku. Aby nedošlo k náhodnému odlomení
betonu okolo vrtaného otvoru, provrtejte
nejdříve celý materiál vodicím vrtákem.
Potom z každé strany materiálu vyvrtejte
jádro do poloviny tloušťky materiálu.
8. Po ukončení práce a před odpojením
napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.
Vrtání bez příklepu (obr. 1)
1. Stlačte tlačítko voliče režimu (e) a potom
nastavte volič režimu (d) do polohy pro režim
vrtání bez příklepu.
2. Podle typu vašeho nářadí postupujte podle
následujících pokynů:
– D25032, D25033, D25133, D25263:
Nasaďte adaptér sklíčidla/sestavu sklíčidla.
3. Podle typu vašeho nářadí postupujte podle
následujících pokynů:
– D25032, D25033, D25133, D25263:
Použijte speciální šroubovací adaptér
SDS Plus pro použití šroubovacích
nástavců s upínacím šestihranem.
– D25134, D25144: Nahraďte držák nástrojů
SDS Plus rychloupínacím sklíčidlem.
4. Použijte odpovídající šroubovací nástavec. Při
práci se šrouby s hlavou opatřenou drážkou
vždy používejte nástroje s vyhledávací
objímkou.
5. Opatrně stiskněte spínač s regulací otáček
(a), abyste zabránili poškození hlavy šroubu.
Při otáčení směrem vzad (doleva) je rychlost
nářadí automaticky snížena, aby bylo
usnadněno vyjmutí šroubu.
6. Jakmile bude šroub srovnán s povrchem
obrobku, uvolněte spínač s regulací otáček,
abyste zabránili průniku hlavy šroubu do
obrobku.
Sekání a osekávání (obr. 1)
D25033, D25133, D25134, D25144, D25263
1. Stlačte tlačítko voliče režimu (e) a potom
nastavte volič režimu (d) do polohy pro režim
„pouze příklep“.
2. Vložte do držáku vhodný sekáč a rukou jej
nastavte do zajištěné polohy.
3. Podle potřeby nastavte polohu boční rukojeti
(h).
4. Zapněte nářadí a zahajte práci.
5. Po ukončení práce a před odpojením
napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.
VAROVÁNÍ:
• Nepoužívejte toto nářadí k míchání
nebo čerpání snadno vznětlivých
13
nebo výbušných kapalin (benzín,
alkohol atd.).
• Nepoužívejte nářadí k míchání
hořlavých kapalin opatřených
odpovídající etiketou.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
• Opravy tohoto nářadí nemůže provádět
uživatel. Přibližně po 40 provozních hodinách
svěřte kontrolu nářadí autorizovanému
servisu DEWALT. Dojde-li k problému ještě
před tímto časovým intervalem, svěřte opravu
nářadí autorizovanému servisu DEWALT.
• Po opotřebování uhlíků se nářadí automaticky
vypne.
Uhlíky motoru
V nářadí DEWALT je používán zdokonalený
systém pro výměnu uhlíků, který automaticky
zastaví nářadí, jsou-li uhlíky nadměrně
opotřebovány. Tento systém zabraňuje vážnému
poškození motoru. Nové sady uhlíků získáte
v autorizovaných servisech DEWALT. Vždy
používejte originální náhradní díly.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
U doplňků a příslušenství typu SDS Plus musí být
pravidelně mazána jeho upínací stopka.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách hlavního krytu a v jejich
blízkosti nahromadí prach a nečistoty,
14
odstraňte je proudem suchého
stlačeného vzduchu. Při provádění
tohoto úkonu údržby používejte
schválenou ochranu zraku a masku
proti prachu.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou narušit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné
příslušenství, než je příslušenství
nabízené společností DEWALT, nebylo
s tímto výrobkem testováno, může
být použití takového příslušenství
nebezpečné. Chcete-li snížit riziko
zranění, používejte s tímto výrobkem
pouze příslušenství doporučené
společností DEWALT.
Na přání jsou dodávány různé typy vrtáků
a sekáčů SDS Plus.
Další informace týkající se vhodného příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být likvidován v běžném domácím
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli zástupci autorizovaného servisu,
který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a všechny podrobnosti týkající
se poprodejního servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00263330 - 17-03-2015
15
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
16
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
17
18
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising