KS801SE | Black&Decker KS801SE JIGSAW instruction manual

382015 - 01 BAL
www.blackanddecker.eu
KS801SE
KS901SE
KS901PE
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
12
20
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
27
2
5
3
4
SLOVENŠČINA
Namen uporabe
Vaša vbodna žaga BLACK+DECKER serije
KS801SE, KS901PE, KS901SE je namenjena rezanju lesa, plastike in kovine. To orodje je namenjeno
izključno domači uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Neupoštevanje opozoril
in navodil lahko povzročijo električni udar,
požar in/ali hude telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila za poznejšo
uporabo.
Pojem »električno orodje«, ki se pojavlja se nanaša
na vaše omrežje, ki deluje kabelsko orodje ali orodja,
ki delujejo s pomočjo baterije.
1. Varnost na delovnem mestu
a. Poskrbite, da bo delovno mesto vedno čisto
in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljen
delovni prostor lahko povzročijo poškodbe.
b. Naprave ne uporabljajte na eksplozivnih
področjih, kot na primer v bližini gorljivih
tekočin, plinov ali prahu. Električno orodje
ustvarja iskrice, ki lahko povzročijo vžig prahu
ali pare.
c. Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in
otroci dovolj daleč od delovnega območja.
Njihove motne lahko povzročijo, da izgubite
nadzor nad orodjem.
2. Električna varnost
a. Priključni vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Nikoli ne spreminjajte vtiča na
kakršnkoli način. Ne uporabljajte adapterja
v kombinaciji z drugimi kabelskimi električni
orodji. Originalni oziroma nespremenjene vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
b. Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi
površinami, kot so cevi, grelci, štedilniki.
Obstaja povečano tveganje električnega udara,
če so telesa ozemljena.
c. Zavarujte orodje pred dežjem in vlago. Vdor
vode v električno orodje povečuje tveganje električnega udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko
ali odklop vtiča iz vtičnice. Kabel ne sme biti
izpostavljen vročini, oljem, ostrim robovom.
Prepleteni ali poškodovani kabli povečujejo
tveganje za električni udar.
e. Ko uporabljajte električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi
na prostem. Uporaba primernega napajalnega
kabla za delo na prostem zmanjšuje nevarnost
električnega udara.
f. Če se uporabi električnega stroja v vlažnem
okolju ni mogoče izogniti, uporabite napravo
diferenčnega toka (RCD). Uporaba naprave
diferenčnega toka RCD zmanjšuje možnost
električnega udara.
3. Osebna varnost
a. Bodite pozorni, pazite kaj delate in uporabite zdravo pamet, ko rokujete z električnim
ročnim orodjem. Ne uporabljajte električno
orodje, ko ste utrujeni, pod vplivom mamil,
alkohola ali zdravil. Že trenutek nepozornosti
med delom z električnim orodjem lahko privede
do hudih telesnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
uporabljajte zaščitna očala. Zaščitna oprema,
kot so zaščitne maske proti prahu, nedrseča
obutev, čelada ali zaščita sluha ob uporabi
zmanjšujejo telesne poškodbe.
c. Izognite se nenamernemu zagonu orodja.
Pred priključitvijo na električno omrežje, dviganjem ali prenašanjem električnega orodja
zagotovite, da bo stikalo v izklopljenem položaju.
Ne prenašajte priključenega orodja s prstom na
sprožilcu, ker lahko to vodi do nezgode.
d. Pred vklopom orodja odstranite orodja ali
ključe za nastavitve. Orodje ali ključ, ki ste
ga pustili na vrtljivem sestavnem delu, lahko
povzroči telesne poškodbe.
e. Ne iztegujte se prekomerno. Poskrbite za varno stojišče in na ravnotežje. To omogoča boljši
nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
f. Nosite ustrezna delovna oblačila. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Lasje, oblačilo in
rokavice ne smejo biti izpostavljeni gibljivim
delom orodja. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi
lasje se lahko zapletejo v premikajoče se dele
orodja.
g. Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da
so pravilno priklopljene in da jih uporabljate
pravilno. Uporaba naprav za odsesavanje prahu
zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.
4. Uporaba in vzdrževanje električnega orodja
a. Ne preobremenjujte orodja. Uporabite pravo
orodje za vaše delo. Pravilna izbira orodja
omogoča boljše in varnejše delo.
5
SLOVENŠČINA
b. Ne uporabljajte električnega orodja, če stikalo
ne omogoča vklopa in izklopa. Orodje, ki ne
omogoča vklopa in izklopa je nevarno in ga je
potrebno popraviti.
c. Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali odstranite baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo
orodja, menjavo opreme ali pred shranjevanjem orodja. Ta previdnost zmanjšuje tveganje
za zagon električnega orodja po nesreči.
d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite
uporabo orodja osebam, ki niso seznanjene
z delovanjem orodja ali s tem navodilom za
uporabo. Električna orodja so nevarna, če jih ne
uporabljajo izkušene osebe.
e. Električno orodje skrbno negujte. Redno
preverjajte, če so vrtljivi deli prosto gibljivi
oz. niso sprijeti, počeni ali tako poškodovani, da je funkcija električnega aparata s tem
okrnjena. Pred uporabo električnega aparata,
pustite da popravila poškodovanih delov
opravi kvalificirano osebje. Mnogim nesrečam
botruje slabo vzdrževanje električnih orodij.
f. Ohranjajte rezalno orodje ostro in čisto.
Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi rezili
se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
g. Uporabljajte električno orodje, pribor in orodje, nastavke, itd. v skladu s temi navodili, pri
čemer upoštevajte delovne pogoje in vrsto
dela, ki ga bo to električno orodje opravljalo.
Če se orodje uporablja za druge namene, kot
je priporočeno, lahko taka uporaba povzroči
poškodbe.
5. Servis
a. Električno orodje lahko servisira samo usposobljena oseba, ki bo uporabila ustrezne rezervne dele v primeru popravila električnega
orodja. To je zagotovilo, da se ohrani pravilno
delovanje in varnost električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo električnega
orodja
podlago. Če držite obdelovanec z roko ali ga
pritiskate ob telo, bo nestabilen in lahko povzroči
izgubo nadzora.
♦ Roke zadržujte proč od rezalnega območja.
Nikoli z rokami ne segajte pod obdelovanec. Ne
potiskajte prstov v bližino premikajočega se lista
žage in spone lista. Ne stabilizirajte žage, tako
da bi jo držali za podložno ploščo.
♦ Rezila ohranjajte ostra. Topo ali poškodovano
rezilo lahko povzroči, da se rezilo nepričakovano
odkloni ali zaustavi pod napetostjo. Vedno uporabljajte ustrezno vrsto lista glede na material
obdelovanca in vrsto reza.
♦ Kadar režete cevi ali vodovodne cevi se
prepričajte, da ne vsebujejo vode, električne
napeljave, ipd.
♦ Ne dotikajte se rezila ali odrezanega materiala
takoj po delovni operaciji. Predmeti so lahko
zelo vroči.
♦ Pred začetkom rezanja v steno, tla ali strop
bodite pozorni na skrite nevarnosti, ki vam pri
tem pretijo. Preverite za električno napeljavo
in cevi.
♦ Po sprostitvi stikala bo rezilo nadaljevalo z rezanjem. Vedno izključite orodje in počakajte, da
se list popolnoma ustavi, preden odložite orodje.
Opozorilo! Stik s prahom ali inhalacija praha, ki se
pojavlja pri rezanju lahko ogrozi zdravje upravljavcu
in vsem prisotnim osebam. Uporabljajte zaščitno
masko za prah, ki je namenjena zaščiti pred prašnimi
delci in dimom in se prepričajte, da so osebe v delovnem območju ali ki prihajajo v delovno območje
tudi zaščitene.
♦ Namen uporabe je podrobno opisan v teh navodilih za uporabo. V kolikor uporaba rezalnih dodatkov, priključkov ali način delovanja ni v skladu
s predpisanimi navodili v tem priročniku, obstaja
nevarnost telesnih poškodb in/ali poškodb orodja
ali opreme.
Varnost drugih ljudi
♦
Opozorilo! Dodatna varnostna opozorila za
rezbarske in recipročne žage
♦
Ko opravljate dela, kjer se lahko pripomoček
za rezanje dotakne skrite napeljave ali lastnega napajalnega kabla, električno orodje
vedno držite za izolirano površino. Če prerežete žico pod "napetostjo" bodo pod "napetostjo"
tudi kovinski deli električnega orodja, to pa lahko
povzroči električni udar.
Uporabite vpenjalo ali druge praktične pripomočke za vpetje obdelovanca v stabilno
♦
6
♦
To orodje ni namenjeno uporabi s strani oseb
(vključujoč tudi otroke) z zmanjšanimi fizičnimi,
senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi, oz.
s premalo izkušenj ali znanja, edino, če slednji
niso bili primerno usposobljeni za uporabo tovrstnega orodja, s strani osebe, ki je odgovorna za
njihovo varnost.
Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo
ne igrajo.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te
SLOVENŠČINA
nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe,
dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče
izogniti. Mednje spadajo:
♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/
premikajočih se delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in pribora.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja. Če
delate z orodjem dalj časa, poskrbite za redne
odmore.
♦ Okvara sluha.
♦ Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu,
ki nastaja pri uporabi orodja (na primer:- delo
z lesom, posebej hrastovim, bukovim in s stiskalnicami).
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene
v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so
bile izmerjene v skladu s standardno preizkusno
metodo, ki jo predpisuje EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno primerjavo orodij. Deklarirana
vrednost vibracij se lahko uporablja kot predhodna
ocena izpostavitve.
podjetja BLACK+DECKER, da se izognete potencialnim nevarnostim.
Sestavni deli
To orodje vsebuje nekatere ali vse naštete sestavne
dele:
1. Stikalo za izbiro hitrosti (KS901PE) ali stikalo za
vklop/izklop (KS801SE in KS901SE)
2. Zaklepni gumb
3. Ročica za zaklep rezila
4. Podložna plošča
5. Odprtina za odvajanje prahu
6. Regulator za nihajni način delovanja / samodejni
način delovanja
Sestavljanje naprave
Opozorilo! Pred izvajanjem naslednjih del se prepričajte, da je orodje izključeno, odklopljeno od omrežne napetosti in da se je rezilo zaustavilo. Pravkar
uporabljeno rezilo je lahko vroče.
Namestitev lista žage (sl. A)
♦
♦
Držite list (7), kot kaže slika, tako da so zobje
obrnjeni naprej.
Potisnite zaporno ročico (3) proč od podložne
plošče (4).
Potisnite vsadnik lista v vpenjalno glavo (8) in se
prepričajte, da je vstavljen do konca.
Sprostite zaporno ročico (3).
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno
od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad
deklarirano vrednostjo.
♦
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za
zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati
dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja,
vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega
cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko je
vključeno brez delovanja.
Priključitev sesalnika na orodje (sl. B)
Oznake na orodju
Poleg datumske kode so na orodju tudi naslednji
piktogrami:
Opozorilo! Da bi se izognili morebitnim
poškodbam je potrebno natančno prebrati
navodila.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno preverite,
ali napetost vira napajanja ustreza tisti, ki je
navedena na podatkovni plošči.
♦
Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko
zamenja le proizvajalec ali pooblaščen serviser
♦
♦
Sesalno šobo vstavite v odvodno odprtino prahu
(5).
Uporaba
Nastavitev podložne plošče za žaganje pod
kotom (sl. C)
Opozorilo! Nikoli ne uporabljajte orodja, če je podložna plošča žage ohlapna ali odstranjena.
Podložna plošča (4) se lahko nastavi na levi ali desni
kot rezanja na 22,5° ali 45°.
♦ Odvijte vijak (10).
♦ Povlecite podložno ploščo (4) naprej, zavrtite jo
v levo ali desno smer in jo naravnajte v položaj
22,5° ali 45°.
♦ Zategnite vijak.
Ponastavitev podložne plošče (4) za 90° reze:
♦ Odvijte vijak (10).
♦ Povlecite podložno ploščo (4) naprej, zavrtite jo
na sredino in jo potisnite nazaj v položaj za 0°.
♦ Zategnite vijak.
7
SLOVENŠČINA
Vklop in izklop
♦
Orodje vključite s pritiskom na stikalo za izbiro
hitrosti (1). Pri modelu KS901PE je hitrost orodja
odvisna od sile pritiska na stikalo.
Za neprekinjeno delovanje pritisnite stikalo za
izbiro hitrosti in nato pritisnite zaklepni gumb (2).
Ta možnost je na voljo samo pri največji hitrosti.
Orodje izključite s sprostitvijo stikala za izbiro
hitrosti.
Med neprekinjenim delovanjem izključite orodje
tako, da ponovno pritisnete na stikalo za izbiro
hitrosti in ga sprostite.
♦
♦
Uporaba funkcije Sightline® (sl. D)
♦ S svinčnikom označite linijo reza.
♦ Vbodno žago postavite na linijo reza (11).
Če gledate na obdelovanec neposredno od
zgornjega dela vbodne žage, je linijo reza dokaj
enostavno slediti.
Način za rezanje
Nihajni način rezanja se ponaša z bolj odločnim
pomikanjem rezila in je zasnovan za rezanje mehkih
materialov, kot je les ali plastika. Ta način rezanja
je hitrejši, vendar rez obdelovanca ni gladek. Vaš
model je lahko opremljen z regulatorjem za nihajni
način delovanja ali regulatorjem za samodejni način
Ikona
delovanja. Uporaba obeh regulatorjev je opisana
v spodnjem razdelku.
Opomba: Nikoli ne uporabljajte nihajnega načina
za rezanje kovine.
Regulator za nihajni način delovanja (sl. E - samo
za model KS901PE)
Model KS901PE se ponaša z naslednjimi štirimi
načini delovanja s povečano silo nihajnega rezanja:
♦ Položaj 0: za rezanje kovine, aluminija in pločevine (brez nihajnega načina delovanja).
♦ Položaj 1: za žaganje laminatov, trdega lesa in
obdelovanje lesenih površin.
♦ Položaj 2: za žaganje vezanih plošč in PVC/
plastike.
♦ Položaj 3: za mehek les in hitro žaganje.
Nastavitev nihajnega načina delovanja:
♦ Regulator za nihajni način delovanja (6) zavrtite
v želen položaj.
Regulator Auto Select™ (sl. F - za modela
KS801SE in KS901SE)
Modela KS801SE in KS901SE sta opremljena z edinstvenim regulatorjem Auto Select™ (6) za nastavitev
hitrosti in smeri gibanja za različne delovne operacije.
Za izbiro optimalne hitrosti in smeri gibanja za točno
določeno vrsto materiala, obrnite gumb (6) skladno
s spodnjo tabelo:
Hitrost
Nihajni
način delovanja
Aplikacija
Počasno
rezanje
Ne
Za ravne reze in rezanje krivulj - pločevine, tankih
kovinskih plošč, keramičnih ploščic in plošč iz
steklenih vlaken.
Srednja
hitrost
Srednja
hitrost / nizki
vrtljaji
Za ravne reze in rezanje krivulj - trdega lesa, kritine,
talnih oblog, pleksi stekla in PVC.
Hitro rezanje
Maksimalno
Ravni rezi - običajni les in les iglavcev
Hitro rezanje
Srednja
hitrost / nizki
vrtljaji
Za ravne reze in rezanje krivulj - za žaganje vezanih
plošč in lesenih plošč
Hitro rezanje
Ne
Za ravne reze in rezanje krivulj - za žaganje pultov,
laminatov, drsno žaganje, izdelovanje krivulj in
obrtniška dela.
Žaganje
Med žaganjem trdno držite orodje z obema rokama.
Plošča (4) mora biti močno pritisnjena ob obdelovanec, ki ga žagate. To prepreči poskakovanje žage, zmanjša
tresenje in prepreči tudi lomljenje žaginih listov.
8
SLOVENŠČINA
♦
♦
Preden zarežete v obdelovanec, počakajte, da se
rezilo vrti nekaj sekund brez obremenitve/v prostem teku.
Med žaganjem pritiskajte orodje rahlo in z občutkom.
Namigi za učinkovito uporabo
Pomožno rezilo za ravne reze
Pri izredno natančnem ravnem rezanju priporočamo
uporabo pomožnega rezila za ravne reze. Pri modelu
KS901SE/PE je rezilo priloženo kot standardna
oprema, medtem, ko ga pri modelu KS801SE lahko
naročite pri svojem prodajalcu (kat. št. X21001-XJ).
Varovalo za preprečevanju deformacij na
obdelovancu (sl. G)
Žaga se ponaša z varovalom za za preprečevanju
deformacij na obdelovancu. Varovalo zmanjšuje
razdaljo med podložno ploščo in rezilom in pri tem
ne omejuje pogleda na rezalno črto.
Montaža varovala za preprečevanje deformacij:
♦ Odstranite rezilo (glej sl. A).
♦ Poravnajte varovalo za preprečevanje deformacij
(13) z luknjami na podložni plošči (4) na spodnji
strani.
♦ Podložno ploščo pritisnite navzdol, da se varovalo zaskoči v svojem položaju.
♦ Zamenjajte rezilo.
Rezanje laminatov
Pri žaganju vezanih plošč se lahko razcepi površina
plošče in se tako poškoduje. Potek reza pri večini
žaginih listov je v smeri navzgor; če se torej plošča
čevlja nahaja na licu (kakovostni strani) obdelovanca, uporabite bodisi žagin list, ki reže z gibanjem
navzdol ali:
♦ Uporabite liste z manjšimi zobmi.
♦ Režite od zadnje strani obdelovanca.
♦ Da zmanjšate možnost odkruškov, vpnite obdelovanec med dva kosa odpadnega lesa ali dve
deščici in režite skozi sendvič. Lahko pa tudi
namestite varovalo za preprečevanju deformacij
(13), ki je priložen vaši žagi. (velja samo za model
KS901SE).
Rezanje kovine
Opozorilo! Pri rezanju kovine ne uporabljajte vrečke
za prah ali vakuumskega sesalnika. Kovinski opilki
so vroči in lahko zanetijo požar.
Upoštevajte, da traja rezanje kovine mnogo dalj časa
kot rezanje lesa.
♦ Izberite list, ki je primeren za rezanje kovine.
♦
♦
Pri rezanju pločevine, uporabite odpaden košček
lesa in ga vpnite na hrbtno stran plošče obdelovanca in režite preko celega "sendviča".
Nanesite tanek sloj olja po rezalni površini.
Omejevalnik
Vzdolžno rezanje in rezanje krogov brez začrtane
linije je enostavno izvedljivo s pomočjo omejevalnika
in okrogle rezalne šablone (na voljo kot dodatna
oprema - kat. št. X43005-XJ).
Montaža omejevalnika (Sl. H, I)
♦ Omejevalnik (14) vstavite v režo osnovne plošče
tako, da je prečni drog obrnjen navzdol, kot je
prikazano na sl. H.
♦ Vstavite vijak (15) v luknjo na spodnji strani
podložne plošče.
♦ Poravnajte spono (16) preko vijaka z robom
ustnice obrnjenim navzdol in usmerjenim proti
zadnjem delu žage.
♦ S pomočjo izvijača privijte vijak v navojno luknjo
prečnega droga, kot je prikazano na sl. I.
♦ Naravnajte širino reza in zategnite vijak.
Krožno rezanje (sl. J)
♦
♦
♦
♦
♦
Omejevalnik vstavite v režo desne osnovne
plošče tako, da je prečni drog obrnjen navzgor.
Nastavite razdaljo med rezilom in luknjo v prečnem drogu tako, da dobite želeni radij in zategnite
vijak.
Postavite žago na središče luknje v prečnem
drogu, da se nahaja v središču kroga, ki ga želite
izrezati (naredite potopni rez, izvrtajte luknjo za
rezilo ali zarežite navznoter od stranskega roba
obdelovanca, da dobite rezilo v začetni položaj).
Ko je rezilo pravilno nameščeno, zabijte majhni
žebljiček v luknjo preko prečnega droga - natančno v središče kroga, ki ga želite izrezati.
Omejevalnik uporabite kot tečajno roko in začnite
z žaganjem kroga.
Potopno rezanje (sl. K)
Potopni rez je enostavna metoda za notranji reze.
Z rezilom lahko zarežete neposredno v desko ali
ploščo brez potrebe po vrtanju začetnih lukenj. Pri
potopnem rezanju najprej izmerite površino, ki jo
želite odrezati in s svinčnikom označite sledilno črto.
Nato nagnite žago naprej, da se sprednji rob osnovne
plošče popolnoma prileže na delovno površino in
rezilo očisti delovno površino. Vklopite orodje in dovolite, da doseže maksimalno hitrost rezanja. S trdnim
oprijemom primite za žago in počasi spustite zadnji
rob orodja, da doseže rezilo maksimalno globino.
Osnovna plošča se mora popolnoma prilegati obdelo9
SLOVENŠČINA
vancu. Nikoli ne odstranite rezila iz reza, ko se rezilo
premika. Počakajte, da se rezilo popolnoma zaustavi.
Vzdrževanje
Vaše BLACK+DECKER orodje je zasnovano tako,
da omogoča dolgotrajno delovanje z minimalnimi
zahtevami po vzdrževanju.
Trajno in učinkovito delovanje naprave je odvisno
predvsem od nege in rednega čiščenja.
♦ Redno čistite prezračevalne reže vašega orodja
z mehko ščetko ali suho krpo.
♦ Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo. Ne
uporabljajte jedkih ali kemičnih čistil. Pazite, da
voda ne prodre v notranjost orodja; nikoli ne
potopite nobenega dela orodja v tekočino.
Zamenjava vtiča priključnega kabla
(samo Velika Britanija in Irska)
Če morate namestiti nov vtič sledite naslednjim
korakom:
♦ Star in neuporaben vtič odvrzite v skladu z ustreznimi predpisi.
♦ Priključite rjavi vodnik na sponko napetostnega
voda novega vtiča.
♦ Priključite modri vodnik na sponko nevtralnega
voda.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte
nobene žice.
Upoštevajte napotke za namestitev vtikačev ustrezne
kakovosti.
Priporočena varovalka: 5 A.
Skrb za varovanje okolja
Odsluženo orodje odlagajte ločeno od navadnih komunalnih odpadkov. Izdelka ne smete
odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki.
Če ugotovite, da vaš izdelek BLACK+DECKER ne
služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Napravo pripravite za ločeno odlaganje od
navadnih komunalnih odpadkov.
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov in
embalaže omogoča recikliranje in ponovno
uporabo materialov.
Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno odlaganje električnih izdelkov od navadnih komunalnih
odpadkov, lokalni zbirni centri ali prodajalec, kjer ste
kupili nov izdelek.
10
BLACK+DECKER vam nudi možnost zbiranja
in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov
BLACK+DECKER, ko ti dosežejo konec svoje
življenjske dobe. Če želite izkoristiti predlagano
možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne postopke izvedel
namesto vas.
Če bi radi stopili v stik s predstavnikom pooblaščenega servisnega centra, poiščite najbližjo zastopniško pisarno BLACK+DECKER - kontaktni naslov
boste našli v tem priročniku: Seznam pooblaščenih
serviserjev BLACK+DECKER in opis vseh po prodajnih storitev je podan tudi na naslednji spletni:
www.2helpU.com
Tehnični podatki
Priključna napetost
Vizmenična
KS801SE
(Tip 1)
KS901SE
(Tip 1)
KS901PE
(Tip 1)
230
230
230
napetost
Vhodna moč
W
550
620
620
Hitrost delovanja
brez obremenitve
min-1
1.500-3.000
1.500-3.000
0-3.000
Les
mm
80
90
90
Jeklo
mm
5
8
8
Aluminij
mm
15
15
15
Teža
kg
2,1
2,2
2,2
Maks. globina reza
Raven zvočnega tlaka v skladu z EN 60745:
LpA (raven zvočnega tlaka) 90 dB(A), negotovost (K) 3 dB(A)
LWA (raven zvočne moči) 101 dB(A), negotovost (K) 3 dB(A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) v skladu
z EN 60745:
Rezanje desk (ah, B) 12.3 m/s2, negotovost (K) 1,5 m/s2
Rezanje kovinske plošče (ah, M) 7,3 m/s2, negotovost (K) 1,5 m/s2
SLOVENŠČINA
ES-izjava o skladnosti
DIREKTIVA O STROJIH
KS801SE, KS901SE, KS901PE - vbodna žaga
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani pod
“tehničnimi podatki” v skladu z:
2006/42/ES, EN 60745-1 +A11:2010, EN 607452-11:2010
Poleg tega so izdelki v skladu z določbami direktive 2004/108/ES (do 19/04/2016) 2014/30/EU
(od 20/04/2016) in 2011/65/EU. Za več informacij se
povežite z Black & Deckerjem na spodnjih naslovih,
ali glejte zadnjo stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije in daje to izjavo v imenu Black & Deckerja.
R. Laverick
Vodja inženiringa
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
18.6.2015
Garancija
Вlack & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To
garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru
ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija
je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na
evropskem trgovinskem območju.
Če se Вlack & Deckerjev izdelek pokvari zaradi napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti v 24
mesecih od dneva nakupa, Вlack & Decker jamči, da
bo zamenjal okvarjene dele, popravil izdelke, ki so bili
podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal take izdelke
ter tako poskrbel za čim manj težav za kupce, razen
v naslednjih okoliščinah:
♦ Če je bil izdelek uporabljen za trgovske storitve,
profesionalno uporabo ali če je bil izdelek oddajan v najem.
♦ Izdelek ni bil pravilno uporabljan ali vzdrževan;
♦ Izdelek je bil poškodovan zaradi tujih predmetov,
snovi ali zaradi nezgod;
♦ Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
Black & Deckerjev serviser.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
Вlack & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa je seznam vseh
pooblaščenih Вlack & Deckerjevih serviserjev in vsi
podatki o poprodajnih storitvah na voljo na spletnem
naslovu: www.2helpU.com
Prosimo, obiščite našo spletno stran www.blackanddecker.co.uk in prijavite vaš novi BLACK+DECKER
izdelek, da boste ostali seznanjeni o naših novih
izdelkih in posebnih ponudbah. Za več informacij
glede blagovne znamke BLACK+DECKER in njegovih izdelkih, obiščite spletno stran www.blackanddecker.co.uk
11
HRVATSKI
Namjena
Ova ubodna pila BLACK+DECKER KS801SE,
KS901PE, KS901SE predviđena je za piljenje drva,
plastike i metala. Ovaj je alat predviđen isključivo za
amatersku upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa navedenih u nastavku može
rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili
ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za slučaj potrebe.
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi se na vaš električni alat napajan iz
gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan
akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Radno područje održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
b. S električnim alatima ne radite u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih
tekućina, plinova ili prašine. Električni alati
stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
c. Prilikom rada s električnim alatom držite
podalje promatrače i djecu. Zbog odvraćanja
pozornosti mogli biste izgubiti nadzor nad uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte utikač. Nemojte rabiti prilagodne
utikače s uzemljenim električnim alatima.
Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice
smanjit će rizik od strujnog udara.
b. Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, metalnih
okvira i hladnjaka. Ako je tijelo uzemljeno, rizik
od strujnog udara je povećan.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik od
strujnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice. Kabel
držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel
povećat će rizik od strujnog udara.
12
e. Prilikom rada s električnim alatom na otvorenom prostoru upotrijebite produžni kabel koji
je za to predviđen. Upotreba kabela prikladnog
za otvorene prostore smanjuje rizik od strujnog
udara.
f. Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite
napajanje s diferencijalnom sklopkom za
zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD).
Upotreba sklopke na diferencijalnu struju (RCD)
smanjuje rizik od strujnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Prilikom rada s električnim alatom budite
oprezni, usredotočeni na rad i primjenjujte
zdravorazumski pristup. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem
droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje
tijekom rada s električnim alatom može dovesti
do ozbiljnih ozljeda.
b. Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme
poput maske protiv prašine, sigurnosnih cipela
protiv klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik od tjelesnih
ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja
akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja
ili nošenja alata, provjerite je li prekidač u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata tako da je prst na prekidaču ili priključivanje električnog alata kojemu
je prekidač uključen dovodi do nezgoda.
d. Prije nego što uključite električni alat, uklonite
s njega sve ključeve za podešavanje. Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata
može dovesti do ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Pazite na ravnotežu
i zauzmite stabilan položaj. To omogućuje bolji
nadzor nad električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odjeću. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek
držite podalje od pokretnih dijelova. Pokretni
dijelovi mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću,
nakit ili dugu kosu.
g. Ako su omogućeni uređaji za priključivanje
izvlačenja i prikupljanja prašine, osigurajte
njihovo pravilno povezivanje i upotrebu.
Upotreba uređaja za prikupljanje prašine može
smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Električni alat nemojte forsirati. Upotrije-
HRVATSKI
b.
c.
d.
e.
f.
g.
bite odgovarajući električni alat za posao
koji obavljate. Prikladan električni alat bolje
će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat kojim se
ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja
opasnost i potrebno ga je popraviti.
Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja električnog alata, isključite utikač iz
utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju
Ove sigurnosne mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja električnog alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite rad
osobama koje nisu upoznate s ovim alatom
ili ovim uputama. Električni alati opasni su ako
njima rade nestručni korisnici.
Održavajte električne alate. Provjerite ima li
kakvih otklona, savinutih ili napuklih dijelova
ili bilo kakvih drugih stanja koja mogu utjecati
na rad električnog alata. Ako je alat oštećen,
popravite ga prije upotrebe. Velik broj nezgoda
uzrokovan je loše održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima. Pravilno održavanje reznih alata i njihovih
oštrica smanjuje mogućnost savijanja i olakšava
upravljanje.
Električni alat, pribor, nastavke i sl. upotrebljavajte u skladu s ovim uputama te
uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je
potrebno obaviti. Upotreba električnih alata za
poslove za koje nije namijenjen može dovesti do
opasnih situacija.
5. Servisiranje
a. Električne alate servisirajte kod kvalificiranog
servisera i upotrebom identičnih zamjenskih
dijelova. To omogućuje sigurnu uporabu alata.
♦
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
podlogu. Pridržavanje radnog materijala rukom
ili njegovo oslanjanje na tijelo nije sigurno i može
dovesti do gubitka nadzora.
♦ Kabel držite podalje od područja rezanja.
Nikad ne posežite ispod radnog materijala. Prste
nemojte postavljati blizu oštrice koja se okreće
i njezine stezaljke. Pilu nemojte pridržavati hvatanjem za papučicu.
♦ Listove održavajte oštrima. Tupe ili oštećene
oštrice mogu uzrokovati podrhtavanje pile ili njezino blokiranje pod pritiskom. Upotrijebite vrstu
oštrice pile koja odgovara radnom materijalu
i vrsti reza koji izvodite.
♦ Prilikom rezanja cijevi ili vodova pazite da
nema vode, električnih žica i sl.
♦ Radni materijal ili oštricu nemojte dodirivati
odmah nakon uporabe alata. Oni se mogu vrlo
zagrijati.
♦ Obratite pažnju na skrivene opasnosti. Prije
rezanja u zidu, podu ili stropu provjerite raspored ožičenja i cijevi.
♦ List će nastaviti s kretanjem nakon puštanja
prekidača. Uvijek isključite alat i pričekajte da se
list potpuno zaustavi prije nego što odložite alat.
Upozorenje! Kontakt s prašinom nastalom tijekom
rezanja ili njezino udisanje može ugroziti zdravlje
rukovatelja i osoba u blizini. Nosite zaštitnu masku
posebno namijenjenu za zaštitu od prašine i para
te omogućite zaštitu drugih osoba koje se nalaze
u radnom području ili njime prolaze.
♦ Predviđena namjena opisana je u ovom priručniku. Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili
opreme, kao i izvođenje bilo kojih radnji pomoću
ovog alata za radnje koje nisu opisane u ovom
priručniku može predstavljati opasnost od osobne ozljede i/ili oštećivanja imovine.
Sigurnost drugih osoba
♦
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za pile i recipročne pile
♦
Električni alat pridržavajte isključivo za
izolirane rukohvate dok radite na mjestima
na kojima bi pribor mogao doći u kontakt sa
skrivenim električnim vodovima ili kabelom
alata. U slučaju kontakta reznog pribora sa žicom
pod naponom, taj se napon može prenijeti na
metalne dijelove alata i uzrokovati strujni udar.
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih
osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili
im je pružila upute za sigurnu upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako se ne bi igrala
uređajem.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici,
koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne
upotrebe, produljene upotrebe itd.
13
HRVATSKI
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, neke stalno prisutne rizike nije
moguće izbjeći, a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane promjenom dijelova, oštrica
ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane produljenom upotrebom alata. Radite redovite pauze tijekom dulje upotrebe
bilo kojeg alata.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom korištenja alata (npr. tijekom
rada s drvom, osobito hrastovinom, bukovinom
i ivericom).
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti,
izmjerene su u skladu sa standardiziranom metodom
ispitivanja navedenom u dokumentu EN 60745
i mogu se koristiti za međusobno uspoređivanje alata.
Deklarirana emisija vibracija može se upotrijebiti i za
preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Emisija vibracija tijekom stvarne
upotrebe električnog alata može se razlikovati od
deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje
se alat koristi. Razina vibracija može porasti iznad
navedene razine.
Prilikom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovito koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete i način upotrebe alata, uključujući i sve dijelove radnog ciklusa,
kao što je vrijeme od isključivanja alata do potpunog
zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do postizanja
pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na uređaju su uz datumsku oznaku navedeni sljedeći
simboli upozorenja:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite
odgovara li električno napajanje naponu
navedenom na opisnoj oznaci.
14
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
Вlack & Decker kako bi se izbjegle opasnosti.
Značajke
Ovaj alat obuhvaća neke ili sve od sljedećih značajki.
1. Regulator brzine (KS901PE) ili prekidač za
uključivanje/isključivanje (KS801SE i KS901SE)
2. Tipka za blokiranje
3. Ručica za blokiranje oštrice pile
4. Pločica papučice
5. Otvor za odvođenje prašine
6. Njihanje / automatski odabir
Sastavljanje
Upozorenje! Prije izvođenja sljedećih postupaka
provjerite je li alat isključen i odvojen od električnog
napajanja te je li se list pile zaustavio. Rabljeni listovi
pile mogu biti vrući.
Postavljanje lista pile (crtež A)
♦
♦
♦
♦
List pile (7) pridržavajte kako je prikazano sa
zupcima okrenutima prema naprijed.
Ručicu za blokiranje (3) gurnite od papučice (4).
Prihvatni dio lista umetnite do kraja u držač (8).
Pritegnite ručicu za blokiranje (3).
Priključivanje usisavača na alat (sl. B)
♦
Mlaznicu umetnite u otvor za odvođenje prašine
(5).
Upotreba
Prilagođavanje papuče za nagibne rezove (crtež
C)
Upozorenje! Alat nemojte rabiti ako je papučica pile
labava ili uklonjena.
Pločica papučice (4) može se postaviti pod lijevim ili
desnim kutom od 22,5° ili 45°.
♦ Olabavite vijak (10).
♦ Papučicu (4) povucite prema naprijed, zakrenite
je ulijevo ili udesno, a zatim pritisnite natrag
u položaj od 22,5° ili 45°.
♦ Pritegnite vijak.
Vraćanje papučice (4) u položaj za rezove pod 90°:
♦ Olabavite vijak (10).
♦ Papučicu (4) povucite prema naprijed, zakrenite
je u sredinu, a zatim pritisnite natrag u položaj
od 0°.
♦ Pritegnite vijak.
HRVATSKI
Uključivanje i isključivanje
♦
♦
♦
Za uključivanje alata pritisnite regulator brzine
(1). Kod modela KS901PE brzina ovisi o tome
koliko pritisnete prekidač.
Za kontinuirani rad pritisnite regulator brzine,
a zatim pritisnite gumb za (de)blokiranje (2). Ta
je mogućnost dostupna samo pri punoj brzini.
Za isključivanje alata pustite regulator brzine.
Za isključivanje alata dok je u kontinuiranom
načinu rada ponovo pritisnite regulator brzine
i pustite ga.
Upotreba funkcije Sightline® (sl. D)
♦ Liniju reza označite olovkom.
♦ Postavite ubodnu pilu iznad linije (11).
Gledano okomito na pilu, linija reza (17) može se
lako pratiti.
Način rezanja
Njihajući potez omogućuje agresivnije kretanje oštrice i predviđen je za rezanje mekih materijala kao
što je drvo ili plastika. Kružni rad omogućuje brže
rezanje, no rez materijala manje je gladak. Ovisno
o modelu, ubodna pila opremljena je biračem njihajućeg poteza ili kontrolom za automatski odabir. Upotreba ovih kontrola opisana je u sljedeća dva odjeljka.
Ikona
Napomena: Njihajući potez nemojte koristiti za
rezanje metala.
Birač njihajućeg poteza (sl. E - samo KS901PE)
KS901PE podržava ova četiri načina rezanja uz
progresivno povećanje njihajućeg rada:
♦ Položaj 0: metal, aluminij i lim (bez njihajućeg
poteza).
♦ Položaj 1: za laminate, tvrdo drvo, radne površine.
♦ Položaj 2: za ivericu i PVC/plastiku.
♦ Položaj 3: za meko drvo i brzo rezanje.
Da biste podesili njihanje:
♦ Zakrenite birač njihanja (6) u odgovarajući položaj.
Birač Auto Select™ (sl. F - samo KS801SE
i KS901SE)
KS801SE i KS901SE opremljeni su jedinstvenim
biračem Auto Select™ (6), koji omogućuje podešavanje brzine i ponašanja oštrice za različite primjene
rezanja.
Da biste odabrali optimalnu brzinu i ponašanje oštrice
za vrstu materijala koji režete, zakrenite birač (6) kao
što je prikazano u sljedećoj tablici:
Brzina
Njihanje
Primjena
Sporo
Ne
Ravni i zakrivljeni rezovi - lim, keramičke pločice
i fiberglas.
Srednje
Srednje/nisko
Ravni i zakrivljeni rezovi: tvrdo drvo, podne i stropne
obloge, plastika, pleksiglas i PVC.
Brzo
Maksimalno
Ravni rezovi - klade, meko drvo
Brzo
Srednje/nisko
Ravni i zakrivljeni rezovi: šperploča i drveni paneli
Brzo
Ne
Ravni i zakrivljeni rezovi: radne površine, laminat,
rezbarije i sl.
Piljenje
Alat tijekom rezanja čvrsto pridržavajte s obje ruke.
Papuču (4) je potrebno čvrsto pridržavati uz radni materijal. To će pomoći u sprječavanju poskakivanja pile,
smanjivanju vibracija i smanjivanju vjerojatnosti pucanja lista.
♦ Prije započinjanja reza pustite list pile da nekoliko sekundi slobodno radi.
♦ Na alat tijekom rezanja primjenjujte isključivo lagani pritisak.
15
HRVATSKI
Savjeti za optimalnu upotrebu
Rubnik za rascjepljivanje
Oštrica za ravno rezanje
Rascjepljivanje i kružno rezanje bez nacrtane linije
lakše se obavlja pomoću rubnika i kružne vodilice
(dodatna oprema, broj dijela X43005-XJ).
Upotrijebite je za dodatnu preciznost prilikom izvođenja ravnih rezova. Model KS901SE/PE standardno
je opremljen ovom oštricom, a za KS801SE može
se kupiti (broj dijela X21001-XJ).
Štitnik protiv iveraka (sl. G)
Za minimalno stvaranje iveraka upotrijebite ovaj
štitnik isporučen uz proizvod. To smanjuje otvoreno
područje između papučice i oštrice bez smanjivanja
preglednosti rezne linije.
Da biste postavili štitnik protiv iveraka:
♦ Uklonite oštricu (sl. A).
♦ Poravnajte štitnik protiv iveraka (13) s papučicom
(4) s donje strane.
♦ Pritisnite papučicu tako da se štitnik učvrsti
u svom položaju.
♦ Ponovo postavite oštricu.
Pričvršćivanje rubnika (sl. H i I)
♦ Umetnite rubnik (14) u utore papučice tako da
križna šipka bude okrenuta prema dolje, kao što
je prikazano na sl. H.
♦ Postavite vijak (15) u otvor s donje strane papučice.
♦ Poravnajte stezaljku (16) s vijkom tako da izbočeni rub bude okrenut prema dolje i usmjeren
prema stražnjem dijelu pile.
♦ Pomoću phillips odvijača uvijte vijak u otvor
u stezaljci kao što je prikazano na sl. I.
♦ Podesite širinu reza i pritegnite vijak.
Kružno rezanje (sl. J)
♦
♦
Piljenje laminata
Tijekom rezanja laminata može nastati cijepanje
koje bi moglo oštetiti prezentiranu površinu. Većina
uobičajenih listova pila režu tijekom svog kretanja
prema gore. Stoga, ako je papučica oslonjena na
prezentiranu površinu, upotrijebite list koji reže tijekom kretanja prema dolje ili:
♦ Upotrijebite oštricu s finim zupcima.
♦ Pilite od stražnje površine radnog materijala.
♦ Da biste pojavu iveraka sveli na minimum, pritegnite komad drva ili šperploče za obje strane
radnog materijala i pilite kroz ovaj "sendvič". Ili
upotrijebite štitnik protiv iveraka (13) isporučen
uz proizvod. (samo KS901SE).
Piljenje metala
Upozorenje! Prilikom rezanja metala ne rabite
usisavač. Metalne čestice se zagrijavaju i mogu
uzrokovati požar.
Imajte na umu da piljenje metala traje dulje nego
piljenje drva.
♦ Upotrijebite list pile koji je pogodan za piljenje
metala.
♦ Kad režete tanki metalni lim, uz stražnju stranu
radnog materijala pritegnite komad otpadnog
drva i zatim pilite kroz taj "sendvič".
♦ Na predviđenu reznu liniju nanesite tanak sloj
ulja.
♦
♦
♦
Umetnite rubnik u utor s desne strane papučice
tako da križna šipka bude okrenuta prema gore.
Podesite rubnik tako da razmak od oštrice do
otvora u križnoj šipci odgovara potrebnom radijusu i pritegnite vijak.
Postavite pilu tako da središnji otvor u križnoj
šipci bude iznad središte kruga koji izrezujete
(napravite ubodni rez, izbušite rupu za oštricu
ili režite prema unutra od ruba materijala kako
biste namjestili oštricu).
Kada je pila pravilno postavljena, provucite maleni čavao kroz otvor u križnoj šipci točno u središte
kruga koji izrezujete.
Koristeći rubnik kao zakretni krak, započnite
s izrezivanjem kruga.
Žlijebno rezanje (sl. K)
Žlijebno rezanje omogućuje jednostavnu izradu reza
s unutarnje strane. Pila se može umetnuti izravno
u panel ili ploču bez prethodnog bušenja uvodnog
otvora. Prilikom ubodnog rezanja izmjerite površinu
za izrezivanje i jasno označite olovkom. Zatim nagnite
pilu prema naprijed tako da prednji kraj papučice
bude čvrsto oslonjen na radnu površinu i da oštrica
prolazi kroz radni materijal cijelom svojom dužinom.
Uključite alat i pričekajte da postigne punu brzinu.
Čvrsto primite pilu i polako spustite stražnji rub alata
tako da oštrica prođe cijelim potezom. Držite papučicu priljubljenu uz drvo i započnite s rezanjem. Ne
vadite oštricu iz reza dok je još u pokretu. Oštrica se
mora potpuno zaustaviti.
Održavanje
Ovaj BLACK+DECKER alat projektiran je za dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje.
16
HRVATSKI
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnom održavanju i redovitom čišćenju.
♦ Utore za prozračivanje na alatu redovito čistite
mekim kistom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za
čišćenje na bazi otapala. Nikad ne dopustite da
bilo kakva tekućina prodre u unutrašnjost alata
i nikad ne potapajte nijedan dio alata u tekućinu.
Zamjena električnog utikača (samo za
U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi strujni utikač:
♦ Stari utikač odbacite na siguran način.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak u novom
utikaču.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak u utičnici.
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno
ništa povezivati.
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete.
Preporučeni osigurač: 5 A.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz
kućanstva.
Ako je vaš BLACK + DECKER proizvod potrebno
zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne
odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva.
Pripremite ovaj proizvod za zasebno prikupljanje
otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu
upotrebu materijala.
Ponovna upotreba recikliranih materijala
pomaže u sprječavanju zagađivanja okoliša
i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka BLACK+DECKER omogućuje prikupljanje
i recikliranje BLACK+DECKER proizvoda nakon
isteka njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili
ovu uslugu, svoj proizvod vratite u bilo koji ovlašteni
servis koji će ga preuzeti u naše ime.
priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih BLACK+DECKER servisa i potpune pojedinosti o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima dostupni su
putem interneta na adresi: www.2helpU.com
Tehnički podaci
KS801SE
(Tip 1)
KS901SE
(Tip 1)
KS901PE
(Tip 1)
230
Ulazni napon
VAC
230
230
Ulazna snaga
W
550
620
620
Brzina bez opterećenja
min-1
1.500-3.000
1.500-3.000
0-3.000
Drvo
mm
80
90
90
Čelik
mm
5
8
8
Aluminij
mm
15
15
15
Težina
kg
2,1
2,2
2,2
Najveća dubina
rezanja
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
LpA (zvučni tlak) 90 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
LWA (zvučna snaga) 101 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) prema EN 60745:
Rezanje ploča (ah, B) 12,3 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
Rezanje lima (ah, M) 7,3 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
KS801SE, KS901SE, KS901PE - Ubodna pila
Вlack & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa sljedećim
propisima:
2 0 0 6 / 4 2 / E C , E N 6 0 7 4 5 - 1 + A 11 : 2 0 1 0 ,
EN 60745-2-11:2010
Ovi su proizvodi također usklađeni sa smjernicom
2004/108/EC (do 19.4.2016.), 2014/30/EU (od
20.4.2016.) i 2011/65/EU. Za dodatne informacije
kontaktirajte tvrtku Вlack & Decker putem sljedeće
adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke
Вlack & Decker.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog ureda
tvrtke BLACK+DECKER na adresi navedenoj u ovom
17
HRVATSKI
R. Laverick
Rukovoditelj inženjerskog odjela
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ujedinjeno Kraljevstvo
18.6.2015.
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda te pruža natprosječno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i ni na
koji ih način ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na
području država članica Europske unije i Europske
zone slobodnog trgovanja.
Ako vaš Black & Decker proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu, izradi ili
nedostatne usklađenosti unutar 24 mjeseca od dana
kupnje, tvrtka Black & Decker jamči zamjenu neispravnih dijelova, popravak dijelova izloženih znatnom
habanju i trošenju ili zamjenu takvih proizvoda kako bi
se osigurale najmanje neugodnosti za našeg kupca,
osim ako je:
♦ Proizvod bio korišten u trgovanju, profesionalnoj
upotrebi ili u svrhu iznajmljivanja;
♦ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren;
♦ Proizvod pretrpio značajna oštećenja uzrokovana
predmetima, tvarima ili nezgodama;
♦ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim ovlaštenog servisa ili servisnog osoblja tvrtke
Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom
serviseru morate predočiti dokaz o kupnji. Lokaciju
najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog ureda tvrtke
Вlack & Decker na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih Вlack & Decker
servisa i sve pojedinosti o našim uslugama nakon
prodaje i kontaktima dostupni su putem interneta na
adresi: www.2helpU.com
Posjetite našu web-lokaciju www.blackanddecker.
co.uk kako biste registrirali svoj novi BLACK+DECKER proizvod i bili u tijeku s najnovijim proizvodima
i posebnim ponudama. Dodatne informacije o tvrtki
BLACK+DECKER i našem proizvodnom asortimanu
dostupne su na lokaciji www.blackanddecker.co.uk
18
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji
ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati
kod normalne upotrebe ukoliko će se korisnik
pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi
u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa
prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog
pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva.
Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu,
kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim
potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene
su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od
strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
ALATI MILIĆ D.O.O. - CROATIA
Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
info@alatimilic.hr
http://www.alatimilic.hr/
T: 00 385 (0)1 3734 791
T: 00 385 (0)9 137 33 000
F: 00 385 (0)1 3906 790
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon
01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom
greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja
u rad
19
SRPSKI
Namena
Vaša BLACK +DECKER ubodna testera KS801SE,
KS901PE, KS901SE je dizajnirana za sečenje drveta, plastike i lima. Ovaj alat je namenjen samo za
privatnu upotrebu.
Sigurnosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može
izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu
povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe.
Termin “električni alat” u svim dole navedenim upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim napajanjem
(sa kablom) ili alate sa baterijskim napajanjem
(bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni
alati stvaraju varnice koje mogu da upale prašinu
ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte modifikovati utikač. Ne koristite nikakve
utične adaptere sa uzemljenim električnim
alatima. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog udara.
b. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti
i frižideri. Postoji veća opasnost od električnog
udara ako je vaše telo uzemljeno.
c. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d. Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad
koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje utikača električnog alata. Kabl udaljite
od toplote, ulja, oštrih rubova ili pokretnih
delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju
opasnost od električnog udara.
20
e. Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji je podesan za upotrebu na otvorenom prostoru.
Korišćenje kabla koji je podesan za upotrebu
na otvorenom prostoru umanjuje opasnost od
električnog udara.
f. Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID zaštitnom sklopkom za zaštitu
od struje u slučaju kvara. Upotreba FID sklopke
umanjuje opasnost od električnog udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim alatom. Nemojte da
koristite električni alat ako ste umorni ili pod
dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak
nepažnje pri radu sa električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom koji se
ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh, koja se koristi
pod odgovarajućim uslovima, smanjiće telesne
povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se
da prekidač bude isključen pre povezivanja
električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja
uređaja ili nošenja alata.
Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata sa prekidačem koji su
priključeni na napajanje izaziva nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog alata.
Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao
u rotirajućem delu električnog alata može da
dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan položaj i ravnotežu u svakom trenutku.
Time se obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku
odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite
od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga
kosa mogu da se uhvate u pokretne delove.
g. Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje
prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu priključeni i da se pravilno
koriste. Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan
električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je konstruisan.
SRPSKI
b. Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem prekidača
je opasan i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju iz električnog alata pre vršenja
bilo kakvih podešavanja, zamene pribora ili
odlaganja električnog alata. Takve preventivne
bezbednosne mere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog alata.
d. Nekorišćene električne alate čuvajte van domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama koje
nisu upoznate sa ovim električnim alatom ili
ovim uputstvima da rukuju električnim alatom. Električni alati su opasni u rukama neveštih
korisnika.
e. Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji bilo
koje drugo stanje koje može uticati na rad
električnih alata. Ako je oštećen, postarajte
se da se električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući
u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.
Korišćenje električnog alata za radove za koje
nije namenjen može dovesti do opasne situacije.
5. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se
osigurava bezbednost električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne
alate
stabilnu platformu. Držanje radnog predmeta
jednom rukom ili upiranjem u telo nije stabilno
i može dovesti do gubitka kontrole.
♦ Kabl udaljite iz zone rezanja. Nikad ne posežite
ispod radnog komada. Ne stavljajte prste ili palac
blizu ubodnog lista testere i stege lista testere.
Ne stabilizujte testeru hvatanjem papučice.
♦ Održavajte noževe za glodanje oštrim. Tupi
ili oštećeni listovi testere mogu da dovedu do
naglog skretanja ili blokiranja pod pritiskom.
Uvek koristite list testere koji odgovara materijalu
radnog komada i tipu reza.
♦ Kada sečete cev ili vodovodnu cev, uverite se
da u njima nema vode, električnih kablova,
itd.
♦ Ne dodirujte radni komad ili list testere odmah
nakon rada. Oni mogu biti vreli.
♦ Vodite računa o skrivenim opasnostima, pre
sečenja u zidovima, podovima ili plafonima,
proverite da li na tim mestima ima električnih
ili cevnih instalacija.
♦ List testere će nastaviti da se vrti nakon puštanja prekidača. Uvek isključite alat i sačekajte
da se list testere potpuno zaustavi pre nego što
spustite alat.
Upozorenje! Kontakt sa prašinom ili udisanje prašine koja se stvara prilikom sečenja mogu da ugroze
zdravlje rukovaoca i eventualnih posmatrača. Nosite
zaštitnu masku koja je specijalno dizajnirana za
zaštitu od prašine i isparenja i osigurajte da osobe
koje ulaze u radno područje takođe budu zaštićene.
♦ Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu.
Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge operacije ovim
alatom koja nije preporučena u ovom uputstvu
za upotrebu može izazvati opasnost od fizičkih
povreda i/ili materijalne štete.
Bezbednost drugih osoba
♦
Upozorenje! Dodatna bezbednosna
upozorenja za ubodne testere i testere
lisičji rep
♦
♦
Električni alat držite za izolovane rukohvate
kada obavljate radove pri kojima postoji
mogućnost da rezni pribor dodirne skrivene
vodove ili preseče sopstveni kabl. Rezni pribor koji dodirne strujni “kabl ” može da stavi pod
napon metalne delove električnog alata “i ” izloži
rukovaoca električnom udaru.
Koristite stezaljke ili druge praktične načine
da osigurate i poduprete predmet obrade na
♦
Ovaj aparat nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se
ne igraju sa uređajem.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim
upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu
nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene
upotrebe itd.
21
SRPSKI
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili
pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom alata.
Ako sa bilo kojim alatom radite duže vreme,
pobrinite se da redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem prašine koja se stvara pri korišćenju alata (primer:-rad
sa drvetom, naročito sa hrastom, bukvom i MDFom)
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za
upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost
vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu
procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom realne primene električnog alata može se razlikovati od
deklarisane vrednosti što zavisi od načina na koji se
koristi alat. Nivo vibracija može da se poveća iznad
navedenog nivoa.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi
zaštite osoba koje redovno koriste električne alate
na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama
treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način
na koji se alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa
kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena kada je
alat isključen i kada radi u praznom hodu.
Nalepnice na alatu
Pored datumske šifre su prikazani sledeći piktogrami
na alatu:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo
za upotrebu.
Električna bezbednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije
potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite
da li napon izvora napajanja odgovara
naponu na natpisnoj pločici uređaja.
♦
22
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni BLACK+DECKER servisni
centar da bi se izbegla opasnost.
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač sa regulatorom brzine (KS901PE) ili
prekidač za uključivanje/isključivanje (KS801SE
i KS901SE)
2. Dugme za blokadu
3. Poluga za zaključavanje lista testere
4. Ploča papučice
5. Izlaz za izbacivanje prašine
6. Birač brzine rada / AutoSelect regulator
Montaža
Upozorenje! Pre nego što pokušate bilo koju od
sledećih operacija, uverite se da je alat isključen, da
je utikač alata izvučen iz utičnice i da je list testere
zaustavljen. Korišćeni listovi testere mogu da budu
veoma vrući.
Postavljanje lista testere (sl. A)
♦
♦
♦
♦
List testere (7) držite kao što je pokazano, sa
zupcima okrenutim prema napred.
Gurnite polugu za zaključavanje (3) udaljeno od
papučice (4).
Umetnite osovinu lista testere u držač lista testere
(8) do kraja.
Olabavite zatvarač (3).
Priključivanje alata za usisavanje (sl. B)
♦
Namestite nastavak usisivača na izlaz za izbacivanje prašine (5).
Upotreba
Podešavanje ploče papučice za sečenje pod
uglom (sl. C)
Upozorenje! Ne koristite alat kada je ploča papučice
za testerisanje labava ili skinuta.
Ploča papučice (4) se može podesite ulevo ili udesno
za ugao od 22,5° ili 45°.
♦ Olabavite zavrtanj (10).
♦ Povucite papučicu (4) prema napred, okrenite
ploču papučice na levo ili desno i gurajte je
unazad u položaj 22,5° ili 45°.
♦ Pritegnite zavrtanj.
Da biste ploču papučice (4) vratili u položaj za
sečenje pod uglom od 90°:
♦ Olabavite zavrtanj (10).
♦ Povucite papučicu (4) prema napred, okrenite je
na sredinu i gurnite je unazad u položaj 0°.
♦ Pritegnite zavrtanj.
SRPSKI
Uključivanje i isključivanje
♦
♦
♦
Da biste uključili alat, pritisnite prekidač za
uključivanje/isključivanje i regulator brzine (1).
Na KS901PE uređajima brzina zavisi od toga
koliko jako pritiskate prekidač.
Za neprekidan rad pritisnite regulator brzine
a zatim dugme za blokadu (2). Ova opcija je na
raspolaganju samo uz punu brzinu.
Da biste isključili alat, pustite regulatora brzine.
Da isključite alat koji se nalazi u neprekidnom
režimu rada, još jednom pritisnite prekidač za
uključivanje i isključivanje i regulator brzine
a zatim ga pustite.
Kako se koristi Sightline® funkcija (sl. D)
♦ Uzmite olovku da markirate liniju rezanja.
♦ Pozicionirajte ubodnu testeru iznad linije (11).
Kada gledate direktno iznad ubodne testere, linija
rezanja se može lako pratiti.
Režim sečenja
Klatno način sečenja ima agresivnije kretanje lista
i konstruisano je za sečenje mekih materijala kao što
su drvo i plastika. Klatno način sečenja obezbeđuje
brži rez, ali sam rez nije toliko glatak kroz materijal.
U zavisnosti od modela, vaša ubodna testera ima
Ikona
ili birač brzine udara ili AutoSelect regulator za
podešavanje akcije klatna. Korišćenje ovih birača je
objašnjeno u sledeća dva poglavlja.
Napomena: Nikada nemojte koristiti klatno akciju
za sečenje metala.
Birač brzine udara (sl. E - samo KS901PE)
KS901PE ima četiri režima sečenja sa količinom
akcije klatna koja se uvećava:
♦ Pozicija 0: metal i aluminijum i lim (bez akcije
klatna).
♦ Pozicija 1: za laminate, tvrdo drvo, radne površine.
♦ Pozicija 2: za šperploče i PVC/plastike.
♦ Pozicija 3: za meko drvo i brzo sečenje.
Za podešavanje akcije klatna:
♦ Okrećite birač udara klatna (6) u željenu poziciju.
Auto Select™ regulator (sl. F - samo za KS801SE
i KS901SE)
Modeli KS801SE i KS901SE su opremljeni sa unikatnim Auto Select™ regulatorom (6) za podešavanje
brzine i oscilatorne akcije za razne primene sečenja.
Za biranje optimalne brzine i oscilatorne akcije za tip
materijala koji se seče, okrećite regulator (6) kao što
je prikazano u tabeli ispod:
Brzina
Klatno
Primena
Polako
Ne
Pravo i zakrivljeno sečenje - metalni lim, beli lim,
keramičke pločice i ploče od fiberglasa
Srednja
Srednja /
niska
Pravo i zakrivljeno sečenje - tvrdo drvo, drvo za palube, drvo za podovve, plastika, pleksiglas i PVC
Brza
Maks.
Pravo sečenje - drvena građa i meko drvo
Brza
Srednja /
niska
Pravo i zakrivljeno sečenje - šperploča i drveni paneli
Brza
Ne
Pravo i zakrivljeno sečenje - ploča radnog stola,
laminirane ploče, kontinualno pomicanje, krivine
i ručni radovi
Testerisanje
Alat držite čvrsto obema rukama prilikom sečenja.
Ploča papučice (4) treba da se drži čvrsto prema metalu koji se seče. To će pomoći da se spreči odskakanje
testere, da se smanje vibracije i da se lomljenje lista testere svede na minimum.
♦ Pustite da se list testere slobodno kreće nekoliko sekundi pre započinjanja sečenja.
♦ Primenjujte samo blagi pritisak na alat prilikom sečenja.
23
SRPSKI
Saveti za optimalnu upotrebu
List za pomoć pri pravom sečenju
Ako vam treba pravi rez uz dodatnu preciznost, onda
koristite list za pomoć pri pravom sečenju. Model KS901SE/PE je standardno opremljen sa ovim listom,
a može se kupiti kao opcionalni dodatak za upotrebu
sa modelom KS801SE (broj artikla X21001-XJ).
Štitnik protiv cepkanja (sl. G)
Da bi se smanjilo cepkanje materijala, koristite štitnik
protiv cepkanja isporučen sa vašim proizvodom. On
snižava otvoreno područje između papučice i lista
bez ograničenja pogleda na liniju sečenja.
Za nameštanje štitnika protiv cepkanja:
♦ Uklonite list (vidi sliku A).
♦ Poravnjajte štitnik protiv cepkanja (13) sa pločom
papučice (4) odozdo.
♦ Pritisnite ga naniže na ploču papučice dok se
klikom ne utvrdi u mestu.
♦ Postavite ponovo list.
Rebrasti graničnik
Cepanje i kružno sečenje bez linije olovke se može
lako uraditi pomoću graničnika za cepanje i kružne
vođice (dostupno kao opcionalni dodatak - broj dela
X43005-XJ).
Postavljanje graničnika za cepanje (sl. H & I)
♦ Umetnite graničnik (14) u papučicu tako da je
poprečna greda okrenuta prema naniže kao što
je prikazano na slici F.
♦ Postavite zavrtanj (15) u otvoru u donjem delu
papučice.
♦ Poravnjajte steznu šipku (16) preko zavrtnja sa
ivicom okrenutom prema naniže i okrenutom
prema zadnjem kraju testere.
♦ Pomoću phillips odvijača navijte zavrtanj u otvor
sa navojem u steznoj šipki kao na slici I.
♦ Podesite širinu reza i pritegnite zavrtanj.
Kružno sečenje (sl. J)
♦
♦
Testerisanje laminata
Prilikom sečenja laminata, može doći do cepanja
koje može oštetiti površinu. Listovi testere najčešće
seku pri hodu nagore, pa zato, ako ploča papučice
leži na gornjoj površini laminata, koristite list testere
koji seče pri hodu nadole ili:
♦ Koristite list testere sa finim ozubljenjem.
♦ Secite sa zadnje površine radnog komada.
♦ Da biste cepanje sveli na najmanju meru, stegnite
komad otpadnog drveta ili tvrdu ploču sa obe
strane radnog komada i secite "kroz sendvič".
Alternativno namestite štitnik protiv cepkanja (13)
koji je isporučen sa vašim proizvodom. (samo za
KS901SE).
Sečenje metala
Upozorenje! Ne koristite usisivač prilikom sečenja
metala. Metalni opiljci su vrući i mogu prouzrokovati
požar.
Imajte na umu da sečenje metala traje mnogo duže
od sečenja drveta.
♦ Koristite list testere koji odgovara metalu koji se
seče.
♦ Prilikom sečenja lima, stegnite komad otpadnog
drveta sa zadnje strane radnog komada i secite
"kroz sendvič".
♦ Nanesite tanak sloj ulja duž planirane linije rezanja.
♦
♦
♦
Umetnite graničnik na desnoj strani papučice sa
poprečnom gredom okrenutom prema naviše.
Podesite graničnik tako da rastojanje od lista do
otvora u poprečnoj gredi bude željeni poluprečnik
i pritegnite zavrtanj.
Postavite testeru tako da se sredina otvora u poprečnoj gredi nalazi iznad sredine kruga koji treba
iseći (napravite ponirajući rez, izbušite otvor za
list ili sečite prema unutra od ivice materijala da
biste dobili poziciju lista).
Kada je testera pravilno pozicionirana, ukucajte
mali ekser kroz otvor u poprečnoj šipki u tačnu
sredinu kruga koji treba iseći.
Koristeći graničnik kao okretnu središnu tačku,
započnite sečenje kruga.
Ponirajući rez (sl. K)
Ponirajući rez je lak način za pravljenje unutrašnjeg
reza. Testera može da se umetne direktno u panelu
ili ploči bez potrebe za bušenjem otvora. U ponirajućem rezanju izmerite površinu za sečenje i jasno
je označite pomoću olovke. Sledeće, nagnite testeru
napred dok prednja ivica papuče ne nalegne na
radnu površinu i list testere ne očisti radnu površinu.
Uključite alat i sačekajte dok ne postigne maksimalnu
brzinu. Uhvatite čvrsto testeru i spustite zadnju ivicu
alata polako dok list ne dostigne svoju kompletnu dubinu. Držite papučicu u ravan sa drvetom i započnite
sečenje. Nemojte uklanjati list iz reza dok se i dalje
pomera. List mora kompletno da se zaustavi.
Održavanje
Vaš BLACK+DECKER alat je dizajniran za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima
u pogledu održavanja.
24
SRPSKI
Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog
održavanja alata i redovnog čišćenja.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
alatu pomoću mekane četke ili suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu
krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje
koja su abrazivna ili sadrže rastvarač. Nikad
nemojte dozvoliti da voda prodre u alat i nikad
ne uranjajte bilo koji deo alata u tečnost.
Zamena utikača (samo Velika Britanija
i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦ Bezbedno odložite stari utikač.
♦ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače dobrog
kvaliteta.
Preporučeni osigurač: 5 A.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme
da se odlaže zajedno sa običnim kućnim
smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš BLACK+DECKER proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu
upotrebu materijala.
Ponovna upotreba recikliranih materijala
pomaže u sprečavanju zagađivanja životne
sredine i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste
kupili novi proizvod.
BLACK+DECKER obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu BLACK+DECKER proizvoda
na kraju njihovog životnog veka. Da biste iskoristili
prednost ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom
ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
DECKER servisera i potpune informacije o našim
uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete
na internetu, na adresi: www.2helpU.com
Tehnički podaci
KS801SE
(Tip 1)
KS901SE
(Tip 1)
KS901PE
(Tip 1)
230
Ulazni napon
Vac
230
230
Ulazna snaga
W
550
620
620
Brzina bez
opterećenja
min-1
1.500-3.000
1.500-3.000
0-3.000
Drvo
mm
80
90
90
Čelik
mm
5
8
8
Aluminijum
mm
15
15
15
Težina
kg
2,1
2,2
2,2
Maks. dubina sečenja
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
LpA (zvučni pritisak) 90 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
LWA (zvučna snaga) 101 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca) prema EN 60745:
Rezanje ploča (ah, B) 12,3 m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
Rezanje lima (ah, M) 7,3 m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
KS801SE, KS901SE, KS901PE - ubodna testera
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa:
2006/42/EC, EN 60745-1 +A11:2010, EN 607452-11:2010
Ovi proizvodi su takođe usaglašeni sa direktivom
2004/108/EC (do 19/04/2016) 2014/30/EU (od
20/04/2016) i 2011/65/EU. Za više informacija kontaktirajte Black & Decker na sledećoj adresi ili ih
potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije
Black & Decker.
Kontaktirajte lokalno BLACK+DECKER predstavništvo putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu
da biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog
servisa. Alternativno, listu ovlašćenih BLACK+25
SRPSKI
R. Laverick
Direktor inženjeringa
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
18.6.2015
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda
i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna
izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama
država članica Evropske Unije i na slobodnom
evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili
neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma
kupovine, Black & Decker garantuje da će zameniti
neispravne delove, popraviti proizvode koji su izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode
kako bi obezbedila što je moguće manje neprijatnosti
svojim potrošačima osim u slučaju:
♦ da je proizvod korišćen za zanatstvo, profesionalne svrhe ili najam;
♦ da je proizvod bio izložen nenamenskoj upotrebi
ili nemaru;
♦ da je proizvod pretrpeo oštećenja usled dejstva
stranih predmeta, supstanci ili nezgoda;
♦ Da je pokušana popravka od strane osoba koje
nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno osoblje
firme Вlack & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu
garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom
serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte
lokalno Вlack & Decker predstavništvo putem adrese
koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali
lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker servisera
i potpune informacije o našim uslugama za rezervne
delove i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com
Posetite našu web lokaciju www.blackanddecker.
co.uk da biste registrovali svoj novi BLACK+DECKER
proizvod i da biste bili redovno obaveštavani o novim
proizvodima i specijalnim ponudama. Više informacija
o BLACK+DECKER brendu i našem asortimanu proizvoda naći ćete na adresi www.blackanddecker.co.uk
26
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата BLACK+DECKER убодна пила KS801SE,
KS901PE, KS901SE е наменета за сечење на
дрво, пластика и метал. Алатката е наменета само
за домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при користење на
електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките за безбедност и долу наведените упатства може
да доведе до електричен удар, пожар или
сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства за идно прегледување.
Терминот „електрична алатка“ во сите долу наведени мерки за безбедност се однесува на вашата
електрична алатка што работи на струја (преку
кабел), или на електрична алатка што работи на
батерии (без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто и добро осветлено. Пренатрупани и темни места
се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични алатки
во експлозивни окружувања, какви што
постојат кога има присуство на запалливи
течности, гасови или честички. Електричните алатки произведуваат искри што можат да
ги запалат честичките или испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните лица настрана додека употребувате електрична
алатка. Одвлекување на вниманието може
да предизвика да изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
а. Приклучокот на електричната алатка мора
да се совпаѓа со приклучницата. Никогаш
не го преправајте приклучокот. Не употребувајте адаптерски приклучоци со заземјени електрични алатки. Непреправените
приклучоци и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори,
шпорети или фрижидери. Има зголемен
ризик од електричен удар ако вашето тело
е заземјено.
в. Не ги изложувајте електричните алатки на
дожд или влажност. Навлегувањето на вода
во електричната алатка го зголемува ризикот
од електричен удар.
г. Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот за
носење, влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете го кабелот
настрана од топлина, масло, остри рабови или подвижни делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат ризикот
од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка надвор, употребувајте продолжен кабел кој
е соодветен за надворешна употреба.
Употребата на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува ризикот
од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална
(FID) склопка. Употребата на заштитна диференцијална (FID) склопка го намалува ризикот
од електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога работите
со електрична алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни или
кога сте под влијание на дрога, алкохол
или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка
може да доведе до серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита. Секогаш
носете заштита за очите. Заштитната опрема, како што се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или штитници за
слухот, ќе го намали бројот на повреди кога
се употребува за соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на алатката. Обезбедете прекинувачот да биде во
исклучена положба пред да ја приклучите
алатката на извор на струја и/или на батериски пакет или пред да ја подигнете или
пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични алатки со прст
на прекинувачот или приклучување на извор
на струја на вклучени алатки може да доведе
до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за подесување
или клучеви пред да ја вклучите електричната алатка. Клуч или алатка за подесување
што е закачена на ротирачкиот дел на електричната алатка може да доведе до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое
27
МАКЕДОНСКИ
време. Ова овозможува подобра контрола
над електричната алатка во неочекувани
ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете широка облека или накит. Држете ги косата,
облеката и ракавиците настрана од подвижните делови. Широката облека, накитот
или долгата коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
е. Доколку на апаратите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно употребувана. Собирањето на правот може да ги намали
опасностите поврзани со прав.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
а. Не ја употребувајте електричната алатка на
сила. Употребувајте електрична алатка што
е соодветна за вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со брзината за која што
била дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува и исклучува. Секоја електрична алатка што не
може да се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот на
струја или од батерискиот пакет за електричната алатка пред да правите подесувања, менувате додатоци или пред да
ја одложите електричната алатка. Таквите
превентивни безбедносни мерки го намалуваат ризикот за случајно вклучување на
електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што не
ги употребувате надвор од досег на децата
и не дозволувајте да ги употребуваат лица
кои не се запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните алатки
се опасни кога со нив ракуваат необучени
корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки. Проверете дали подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или оштетени, или
постои друга состојба што би можела да
влијае врз работењето на електричните
алатки. Доколку електричната алатка
е оштетена, однесете ја на поправка пред
да ја употребите. Многу незгоди се предизвикани поради лошо одржувани електрични
алатки.
28
ѓ.
Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со овие
упатства, имајќи ги во предвид работните
услови и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за работа
што е различна од нејзината намена може да
доведе до опасна ситуација.
5. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да ги сервисира квалификувано лице кое користи
само идентични резервни делови. Вака ќе
бидете сигурни дека се одржува безбедноста
на електричната алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни мерки
за безбедност за убодни и потезни пили
♦
♦
♦
♦
♦
Фаќајте ги електричните алатки за изолираните површини за држење кога вршите
работа при која додатокот за сечење може
да дојде во допир со скриени жици или
со сопствениот кабел. Доколку додатокот
за сечење допре жица под напон, тоа може
да ги доведе изложените метални делови од
електричната алатка под напон и може да
предизвика електричен удар кај ракувачот.
Употребувајте стегачи или други практични
начини да го прицврстите предметот на
обработка на стабилна подлога. Придржувањето на предметот на обработка со рака
или со тело го прави нестабилен и може да
доведе до губење на контрола.
Држете ги рацете подалеку од местото на
сечење. Никогаш не посегајте под работниот
материјал поради каква било причина. Не ги
ставајте прстите или палецот во близина на
подвижниот лист или на спојката на листот.
Не ја стабилизирајте пилата со држење на
педалот.
Одржувајте ги листовите остри. Тапите
или оштетени листови може да доведат до
скршнување или блокирање на пилата. Секогаш користете соодветен тип на листови за
работниот материјал и видот на сечење.
Кога сечете цевка или спроводник, осигурајте се дека во нив нема вода, електрична
инсталација и слично.
МАКЕДОНСКИ
♦
Не го допирајте работниот материјал или
листот веднаш по работењето со алатката.
Може да се вжештат.
♦ Внимавајте од скриените опасности; пред
дупчење во ѕидови, подови или плафони,
проверете каде се поставени електричните
жици и цевките.
♦ Листот ќе продолжи да се движи откако ќе
го отпуштите прекинувачот. Секогаш исклучете ја алатката и почекајте листот целосно
да запре пред да ја спуштите алатката.
Предупредување! Допирањето или вдишувањето на правта што се створа при сечењето може да
го загрози здравјето на ракувачот или на присутните лица. Носете маска за прав што е посебно
направена за заштита од прав и испарувања
и осигурајте лицата што стојат или влегуваат во
зоната на работа да бидат исто така заштитени.
♦ Наменетата употреба е опишана во ова
упатство за употреба. Употребата на било
која помошна опрема или додаток, или извршувањето на било кои работи со оваа алатка
освен оние препорачани во ова упатство за
употреба, може да предизвика ризик од повреда на ракувачот или оштетување на имот.
Безбедност на други лица
♦
♦
Овој апарат не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалени
физички, сетилни или ментални способности,
или кои немаат искуство и знаење, освен ако
не им се пружени надзор или упатства за
употреба на апаратот од страна на лице кое
е одговорно за нивната безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за да се
осигура дека не си играат со уредот.
♦
♦
подолг период, обезбедете да правите повремени паузи.
Оштетување на слухот.
Здравствените опасности предизвикани од
дишење на прав произведен од употребата
на вашата алатка (на пример:- обработка на
дрво, особено даб, бука и иверица).
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои се наведени во техничките податоци и декларацијата за сообразност се измерени во склад
со стандардната метода за тестирање според EN
60745 и можат да се користат за споредување на
една алатка со друга. Декларираната вредност
на емитирани вибрации може исто така да се
користи за прелиминарна проценка на изложеност
на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани вибрации за време на користењето на електричната
алатка може да се разликува од декларираната
вредност во зависност од начинот на кој алатката
се употребува. Нивото на вибрации може да се
зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност кои ги
пропишува 2002/44/EК за заштита на лица кои
редовно употребуваат електрични алатки на
работното место, проценката на изложеност на
вибрации треба да ги земе во предвид условите
и начинот на кој алатката се употребува, вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус, како
што се времињата кога алатката е исклучена,
кога е вклучена и неоптоварена, и времето на
работење со неа.
Останати ризици.
Ознаки на алатката
Кога се употребува алатката може да се јават
дополнителни преостанати ризици што не се
вклучени во предупредувањата. Овие ризици
може да се појават поради неправилна употреба,
долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на
вртечки/подвижни делови.
♦ Повреди при менување на делови, листови
или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради долготрајна
употреба на алатката. Кога користите алатка
Следните пиктограми се прикажани на алатката
заедно со шифрата на датумот:
Предупредување! За да се намали
ризикот од повреди, корисникот мора да
го прочита упатството за работа.
Безбедност од електричен удар
Алатката е двојно изолирана; затоа не
е потребна жица за заземјување. Секогаш
проверете дали струјното напојување
одговара на напонот што е деклариран
на плочката.
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет од страна на производи29
МАКЕДОНСКИ
телот или на овластен сервисен центар на
BLACK+DECKER за да се избегне опасност.
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените карактеристики.
1. Прекинувач за менување на брзина (KS901PE)
или прекинувач за вклучување/исклучување
(KS801SE и KS901SE)
2. Копче за блокирање
3. Рачка за заклучување на лист
4. Плоча на педал
5. Отвор за извлекување на прав
6. Копче за удар со нишање / AutoSelect копче
Склопување
Предупредување! Пред да се обидете да изведете било која од следните активности, осигурајте се
дека алатката е исклучена и извадена од штекер
и дека листот не се движи. Употребените листови
може да се вжештени.
Монтирање на листот (скица А)
♦
♦
♦
♦
Држете го листот (7) како што е прикажано,
со запците нанапред.
Турнете ја рачката за заклучување (3) подалеку од плочата на педалот (4).
Вметнете ја дршката на листот во држачот на
листот (8) до крај.
Ослободете ја рачката за заклучување (3).
Поврзување на правосмукалка на алатката
(скица В)
♦
Вметнете ја млазницата на правосмукалката
во отворот за извлекување на прав (5).
Употреба
Подесување на плочата на педалот за закосено
сечење (скица С)
Предупредување! Никогаш не ја употребувајте
алатката кога плочата на педалот е разлабавена
или отстранета.
Плочата на педалот (4) може да биде поставена
под лев или десен закосен агол до 22,5° или 45°.
♦ Олабавете ја завртката (10).
♦ Повлечете го педалот (4) нанапред, ротирајте
го педалот на лево или десно и повторно
вратете го во неговата позиција од 22,5° или
45°.
♦ Зацврстете ја завртката.
За повторно да ја наместите плочата на педалот (4) за сечење под агол од 90°:
♦ Олабавете ја завртката (10).
30
♦
♦
Повлечете го педалот (4) нанапред, ротирајте
го до центарот и повторно вратете го во неговата позиција од 0°.
Зацврстете ја завртката.
Вклучување и исклучување
♦
♦
♦
За вклучување на алатката, притиснете го
прекинувачот за менување на брзина (1).
Кај моделот KS901PE, брзината на алатката
зависи од тоа колку е притиснат прекинувачот.
За непрекината работа, притиснете го прекинувачот за менување на брзина, а потоа
притиснете го копчето за блокирање (2). Оваа
опција е достапна само при полна брзина.
За исклучување на алатката, отпуштете го
прекинувачот.
За исклучување на алатката кога е во режимот за непрекинато работење, притиснете го
прекинувачот уште еднаш и отпуштете го.
Како да се употребува карактеристиката
Sightline® (скица D)
♦
Употребете пенкало за да ја означите линијата
на сечење.
♦ Поставете ја убодната пила врз линијата (11).
Гледано директно од над убодната пила,
линијата на сечење може лесно да се следи.
Режим на сечење
Ударот или дејство со нишање обезбедува поагресивно движење на листот и е наменет за сечење
во меки материјали како што се дрво и пластика.
Тој обезбедува побрзо, но помалку глатко сечење
низ материјалот. Зависно од моделот, вашата
убодна пила ќе има или копче за удар со нишање
или копче за автоматско бирање за да го постави
дејството со нишање. Употребата на овие копчиња е објаснета во наредните два дела.
Напомена: Никогаш не употребувајте дејство со
нишање за да сечете метал.
Копче за удар со нишање (скица E - само
моделот KS901PE)
Моделот KS901PE ги има овие режими на сечење
со дејство со нишање што се зголемува со секој
режим:
♦ Позиција 0: метал, алуминиум и лим (нема
дејство со нишање).
♦ Позиција 1: за ламинат, тврдо дрво и работни
површини.
♦ Позиција 2: за шперплоча и PVC/пластика.
♦ Позиција 3: за меко дрво и брзо сечење.
МАКЕДОНСКИ
Прилагодување на дејството со нишање:
♦ Ротирајте го копчето за удар со нишање (6)
до бараната позиција.
Auto Select™ копче (скица F - само моделите
KS801SE и KS901SE)
и дејството со нишање за различни видови на
сечење.
За да ја изберете најповолната брзина и дејството
со нишање за видот на материјал што се сече,
свртете го копчето (6) како што е прикажано на
табелата подолу:
Моделите KS801SE и KS901SE се опремени со
Auto Select™ копче (6) за да ја подесите брзината
Икона
Брзина
Нишање
Примена
Мала
Не
Праволиниски и закосени сечења - лим,
керамички плочки и фиберглас
Средна
Средно /
Слабо
Праволиниски и закосени сечења - тврдо
дрво, подови, подни дрвени облоги, пластика,
плексиглес и PVC
Висока
Максимално
Праволиниски сечења - општо градежно дрво
и меко дрво
Висока
Средно /
Слабо
Праволиниски и закосени сечења - шперплоча
и дрвени панели
Висока
Не
Праволиниски и закосени сечења - работни
површини, плочи на ламинат, орнаменти, кривини
и ракотворби
Пресекување
Држете ја алатката цврсто со двете раце додека сечете.
Плочата на педалот (4) треба да се држи цврсто врз материјалот што се сече. Ова ќе спречи скокање
на пилата, ќе го намали нивото на вибрации и ќе ја намали можноста за кршење на листот.
♦ Дозволете му на листот да работи слободно неколку секунди пред да започнете со сечењето.
♦ Нанесете само лесен притисок врз алатката додека сечете.
Совети за оптимална употреба
Лист за потпомогнато праволиниско сечење
Кога ви треба праволиниско сечење со посебна прецизност, употребете го листот за потпомогнато
праволиниско сечење. Моделот KS901SE/PE е стандардно опремен со овој лист и тој може да се купи
како изборен додаток за употреба со моделот KS801SE (дел број X21001-XJ).
Штитник против расцепување (скица G)
За да се сведе расцепувањето до минимум, употребете го штитникот против расцепување што е снабден со вашиот производ. Ова го намалува отворениот дел меѓу педалот и листот без да се ограничува
вашиот поглед на линијата на сечење.
Монтирање на штитникот против расцепување:
♦ Отстранете го листот (видете скица A).
♦ Порамнете го штитникот против расцепување (13) со плочата на листот (4) од долу.
♦ Притиснете ја плочата на педалот надолу додека штитникот не кликне на своето место.
♦ Заменете го листот.
31
МАКЕДОНСКИ
Пресекување на ламинати
Кружно сечење (скица J)
Кога сечете ламинати, може да дојде до расцепување кое што може да ја оштети површината.
Најобичните листови сечат со нагорното движење, па затоа ако плочата на педалот стои врз
површината, или користете лист што сече при
надолното движење или:
♦ Користете лист со ситни запци.
♦ Сечете од задната површина на работниот
материјал.
♦ За значително да го намалите ризикот од расцепување, зацврстете неупотребливо дрвено
парче или панел плоча на двете страни од работниот материјал и сечете низ овој сендвич.
Исто така, можете да го монтирате штитникот
против расцепување (13) што е снабден со вашиот производ. (само за моделот KS901SE).
♦
Пресекување на метал
Предупредување! Не користете правосмукалка
кога сечете метал. Металните струганици ќе бидат
вжештени и можат да предизвикаат пожар.
Имајте на ум дека пресекувањето на метал трае
подолго од пресекувањето на дрво.
♦ Користете лист што е соодветен за сечење на
метал.
♦ Кога сечете тенок лим, зацврстете неупотребливо дрвено парче на задната површина
на работниот материјал и сечете низ овој
сендвич.
♦ Нанесете тенок слој масло по саканата линија
на сечење.
Ограда за подолжно сечење
Подолжно и кружно сечење без линија од молив
се прават лесно со ограда за подолжно сечење
и водилка за круг (достапна како изборен додаток
- дел број X43005-XJ).
Прикачување на ограда за подолжно сечење
(скици H и I)
♦ Вметнете ја оградата за подолжно сечење
(14) во отворите на плочата на педалот со
вкрстената прачка свртена надолу како што
е прикажано на скица H.
♦ Поставете ја завртката (15) во дупката на
дното на плочата на педалот.
♦ Порамнете ја прачката за стегнување (16) врз
завртката со заоблениот раб свртен надолу
и насочен кон задниот дел на пилата.
♦ Со употреба на крстест шрафцигер, завртете
ја завртката во дупката со навој во прачката за
стегнување како што е прикажано на скица I.
♦ Прилагодете ја за ширината на сечење и зацврстете ја завртката.
32
♦
♦
♦
♦
Вметнете ја оградата за подолжно сечење
во отворот на десната страна на плочата на
педалот со вкрстената прачка свртена нагоре.
Прилагодете ја оградата за подложно сечење
така што далечината од листот до дупката во
вкрстената прачка да го претставува саканиот
радиус и зацврстете ја завртката.
Поставете ја пилата така што центарот на
дупката во вкрстената прачка да биде врз
центарот на кругот што ќе се сече (направете
џебно сечење, издупчете дупка за листот или
сечете навнатре од работ на материјалот за
да го наместите листот во саканата положба).
Кога пилата е соодветно поставена, заковајте
мал клинец низ дипката во вкрстената прачка
во самиот центар на кругот што ќе се сече.
Со употреба на оградата за подоложно сечење како дршка за насочување, започнете
да сечете круг.
Џебно сечење (скица K)
Џебното сечење е лесен метод на правење на
внатрешен засек. Пилата може да биде вметната
директно во панел или плоча без прво да се дупчи
основна или водечка дупка. При џебното сечење,
измерете ја површината што треба да се сече
и јасно означете ја со молив. Потоа наведнете ја
пилата нанапред додека предниот дел на педалот
не се потпре на работната површина и листот не
се раздели од работниот материјал со целиот
дијаметар. Вклучете ја алатката и дозволете и да
достигне максимална брзина. Фатете ја пилата
цврсто и спуштете го задниот раб на алатката
полека додека листот не ја постигне целосната
длабочина. Држете го педалот рамно врз дрвото
и започнете со сечењето. Не го отстранувајте
листот од засекот додека се движи. Листот мора
целосно да запре.
Одржување
Вашата BLACK+DECKER алатка е направена да
работи долго време со минимално одржување.
Постојаното работење на задоволително ниво
зависи од правилната грижа за алатката и редовното чистење.
♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација
на вашата алатка со употреба на мека четка
или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на моторот со
употреба на влажна крпа. Не употребувајте
абразивни средства за чистење или средства
за чистење на база на растворувач. Никогаш
не дозволувајте било каква течност да навле-
МАКЕДОНСКИ
зе во алатката и никогаш не потопувајте било
кој дел од алатката во течност.
Замена на приклучок за струја
(само за Велика Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок за
струја:
♦ Внимателно ослободете се од стариот приклучок.
♦ Поврзете го кафеавиот кабел на приклучокот
за фаза во новиот приклучок.
♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот
терминал.
Предупредување! Ништо не смее да се поврзува
на терминалот за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 5 A.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад од
домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
BLACK+DECKER производ треба да биде заменет
или дека повеќе не ви е од корист, не фрлајте го со
отпадот од домаќинството. Овозможете да биде
одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени производи и пакувања овозможува материјалите да бидат рециклирани и повторно
употребени.
Повторното употребување на рециклирани материјали помага во спречувањето
на загадувањето на животната средина
и ја намалува побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи за
домаќинство од страна на локалните отпади или
продавачите при набавка на нов производ.
BLACK+DECKER сервисери и сите детали за
нашите услуги после купувањето можат да се
најдат на интернет на: www.2helpU.com
Технички податоци
KS801SE
(Тип 1)
KS901SE
(Тип 1)
KS901PE
(Тип 1)
Влезен напон
Vнаизменична струја
230
230
230
Влезна моќност
W
550
620
620
Брзина без
оптоварување
min-1
1.5003.000
1.5003.000
0-3.000
Дрво
mm
80
90
90
Челик
mm
5
8
8
Алуминиум
mm
15
15
15
Тежина
kg
2,1
2,2
2,2
Максимална
длабочина на
сечење
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
LpA (звучен притисок) 90 dB(A), Отстапување (K) 3 dB(A)
LWA (звучна моќност) 101 dB(A), Отстапување (K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три оски) спрема
EN 60745:
Сечење на штици (ah, B) 12,3 m/s2, отстапување (K) 1,5 m/s2
Сечење на лим (ah, M) 7,3 m/s2, отстапување (K) 1,5 m/s2
Декларација за сообразност со
правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
KS801SE, KS901SE, KS901PE - Убодна пила
Вlack & Decker декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад со:
2006/42/EК, EN 60745-1 +A11:2010, EN 60745-211:2010
BLACK+DECKER има објекти за собирање и рециклирање на BLACK+DECKER производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја
искористите оваа услуга, ве молиме да го вратите
производот кај било кој овластен сервисер кој ќе
го собере во ваше име.
Овие производи исто така се во склад со Директивата 2004/108/EК (до 19/04/2016), 2014/30/EУ (од
20/04/2016) и 2011/65/EУ. За повеќе информации
ве молиме да стапите во контакт со Black & Decker
преку следнава адреса или да погледнете на
крајот на упатството.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт со
локалното претставништво на BLACK+DECKER
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
Долу потпишаниот е одговорен за составување на
техничките податоци и ја дава оваа декларација
во име на Black & Decker.
33
МАКЕДОНСКИ
нуди. Повеќе информации за стоковата марка
BLACK+DECKER и за нашата понуда на производи се достапни на www.blackanddecker.co.uk
Р. Леврик
Менаџер за инженеринг
Вlack & Decker Европа, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
18/06/2015
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција. Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден начин не ги
ограничува вашите законски права. Гаранцијата
важи на териториите на земјите-членки на Европската унија и на Европската зона на слободна
трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане неисправен поради неквалитетен материјал, изработка или недостаток на сообразност во рок од 24
месеци од датумот на набавката, Black & Decker
гарантира дека ќе ги замени неисправните делови, ќе ги поправи производите изложени на
нормална употреба, или ќе ги замени таквите
производи за да осигура купувачот да има минимум на непријатности, освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски или
професионални потреби, или бил изнајмен;
♦ Производот бил изложен на неправилна употреба или негрижа;
♦ Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди;
♦ Биле вршени поправки од страна на лица
кои не се овластени сервисери или сервисен
персонал на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција, треба да
доставите доказ за набавката кај продавачот или
кај овластен сервисер. Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен сервисер доколку
стапите во контакт со локалното претставништво
на Black & Decker преку адресата назначена во
оваа упатство. Постои и друга можност: списокот
на овластени Black & Decker сервисери и сите
детали за нашите услуги после купувањето можат
да се најдат на интернет на: www.2helpU.com
Ве молиме да го посетите нашиот сајт www.
blackanddecker.co.uk за да го регистрирате вашиот
нов BLACK+DECKER производ и за да бидете
во тек со новите производи и специјалните по34
zst00292164 - 18-01-2016
35
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising