MTS12 | Black&Decker MTS12 CUTTER Type H1 instruction manual

359204-43 BG
Превод на оригиналните инструкции
MTS12
2
3
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
„електроинструмент“ в предупрежденията, се
отнася до захранвани (със захранващ кабел)
или работещи на батерии (без захранващ
кабел) електрически инструменти и машини.
Вашият многофункционален инструмент на
Black & Decker е създаден за широк обхват
от DIY приложения. С помощта на срязвщата
глава (MTS12), този инструмент е предназначен за рязане на тънки, гъвкави материали
като килим (до 6,5 мм), винил, метал (до
0,5 мм) и телени мрежи (до 0,5 мм).
Този инструмент е предназначен само за
любителско ползване.
Внимание! Допълнителни предупреждения за безопасност за ножици и металорежещи
♦
Инструкции за безопасност
Общи предупреждения за безопасна
работа с електроинструменти
Предупреждение! Прочетете всички предупреждения и инструкции
за безопасност. Неспазването на
предупрежденията и указанията,
изброени по-долу, може да доведе
до токов удар, пожар и/или тежки
травми.
♦
Внимание! Прочетете всички предупреждения за безопасност и всички
инструкции, предоставени с вашия
електроинструмент (MT143, MT350,
MT108 или MT18), преди да използвате този аксесоар. Неспазването
на предупрежденията и указанията,
може да доведе до токов удар, пожар
и/или тежки травми.
♦
♦
Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки. Терминът
4
Дръжте електроинструментите за изолираните повърхности при извършване на работа, при която приспособлението за рязане може да засегне скрито
окабеляване. Прерязването на кабел
под напрежение може да зареди с ток
металните части на електроинструмента,
в резултат на което оператора може да
получи токов удар.
Използвайте скоби или друг практически начин да застопорите и укрепите
обработвания детайл към стабилна
платформа. Ако държите детайла в ръка
или опрян в тялото ви, ще го направи
нестабилен и може да доведе до загуба
на контрол.
Дръжте ръцете далече от зоната на
рязане. Никога не се пресягайте под
обработвания детайл. Не си вкарвайте
пръстите или палеца си на височината
на острието. Не стабилизирайте триона
чрез захващане на основата отдолу.
Поддържайте остриетата остри. Тъпите
или повредени остриета могат да причинят извиване на триона или заклещване под налягане. Винаги използвайте
♦
♦
Вашият инструмент има всички или някои от
следните характеристики.
10. Режеща глава
11. Горно острие
12. Долно острие
подходящ тип остриета за съответния
обработван материал и тип на рязане.
Не докосвайте обработвания детайл или
острието веднага след работа с инструмента. Те могат да станат много горещи.
Острието ще продължи да се движи след
освобож даване на превк лючвателя.
Винаги изключвайте инструмента и изчаквайте напълното спиране за ножа,
преди да оставите инструмента.
Употреба
Предупреждение! Оставете инструмента
да работи със собствената си скорост. Не
претоварвайте.
Внимание! При контакт с или при
вдишване на прах, произтичащ от
рязане на различни предмети, може
да застраши здравето на оператора
и стоящите наблизо лица. Носете
маска, специално предназначена
за защита срещу прах и дим и гарантира, че лицата, които влизат
в рамките или на работното място,
също са защитени.
♦
Включване и изключване
Забележка: Уверете се, че предния възвратен плъзгач (2) не е в заключена позиция.
За да включите инструмента, натиснете
♦
променливия превключвател на скоростта (1). Скоростта на инструмента зависи от
това, докъде натискате превключвателя.
♦
За изключване на инструмента, освободете превключвателя за променливи
обороти.
Предназначението е описано в това
ръководство. Използването на аксесоар,
приспособление или изпълнението на
каквато и да е операция с този инструмент, различни от препоръчаните в това
ръководство, представлява риск от нараняване и/или повреда на имущество.
Материали, които могат да бъдат
срязвани
♦
♦
♦
Килим с дебелина до 6,35 мм.
Плат.
Винил (гъвкава пластмаса) с дебелина
до 3,175 мм.
♦
Метал 26 GA (0,5 мм) или по-тънък.
♦
Телена мрежа 0,5 мм или по-тънка.
Забележка: Не използвайте този инструмент
за декоративно изрязване.
Характеристики (фиг. A)
Показаният инструмент е MT218. Други
инструменти, които са на разположение за
използване с главата на този инструмент.
5
Рязане на метал (фиг. B)
♦
♦
Само тънки метали (26 GA или по-тънки)
могат да бъдат срязвани.
♦
Избягвайте насилствено рязане с острието, защото това ще съкрати живота му
и ще причини скъпи повреди на острието.
♦
Използвайте свободната си ръка, за да се
търкалята материала за да не е на пътя
при напредване с рязането (фиг. B)
Предупреждение! Ръбовете на ламарината
могат да бъдат остри като бръснач и трябва
да се работи с изключително внимание с този
материал. Винаги носете ръкавици при работа с ламарина.
♦
♦
Съвети за оптимална употреба
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Поставете леко острието към материала
за рязане.
Винаги дръжте здраво устройството за
рязане по време на рязане.
Преди рязане на какъвто и да е материал, уверете се, че е здраво захванат, за
предотвратяване на подхлъзване.
Режете само с остри ножове, те режат почисто, по-бързо и по-малко натоварват
мотора при рязане
При рязане материали с залепваща се
задна част (винил, подови плочки и т.н.)
периодично почиствайте остриетата;
на остриетата ще се натрупат лепилни
остатъци, което ще намали качеството
на рязане и ще натовари мотора.
При рязане килим или други влакнести
материали, периодично почиствайте
влакната от разстоянието между остриетата; натрупаните влакна ще намалят
действието на срязване и по този начин
намалява качеството на рязане и се
натоварва мотора.
При рязане на по-здряви материали
като ламарина, винил и др, използвайте
свободната си ръка, за да придвиждате
материала по уреда или да го търкаляте,
за да не стои на пътя ви при напредване
на рязането.
Когато режете извивки, не накланяйте
остриетата перпендикулярно към обработвания детайл.
Вкарвайте остриетата в материала
без излишен натиск или усилие. Малко
практика ще ви даде възможност да определите при какъв натиск се получава
най-гладко рязане.
Допълнителни приспособления
Работата на вашия инструмент зависи от използваните допълнителни приспособления.
Приспособленията на Black & Decker и Piranha
са създадени по стандарти за високо качество
с цел да повишат ефективността на работа
на вашия инструмент. Чрез използването на
тези допълнителни приспособления вие ще
получите най-доброто от работата с вашия
инструмент.
6
Технически данни
Ако продукта на Black & Decker покаже дефект
поради лоши материали, недобра изработка
или несъответствие, до 24 от датата на закупуване, Black & Decker гарантират за замяна
на дефектните части, поправка на продуктите,
които са предмет на износване или замяна на
продуктите, за да се гарантира минимално
неудобство за клиента:
♦
Продуктът е използван за работа, професионално или за отдаване под наем.
♦
Изделието е подложено на неправилна
употреба или небрежност.
♦
Изделието е понесло повреда от чужди
предмети, вещества или злополуки.
♦
Направен е опит за поправка от хора, които не са оторизирани агенти или сервизен
персонал на Black & Decker.
MTS12 (MAX) (H1)
Обороти
без натоварване
мин -1 1 500
Изместване
на острието
мм 6,75
Тегло
кг 0,64
Максимална плътност на материала
Килим
мм 6,35
Винил
мм 3,175
Метал
мм 0,5
Телена ограда мм 0,5
Ниво на звуково налягане в съответствие
с EN 60745:
Звуково налягане (LpA) 72,5 dB(A), колебание (K)
3 dB(A), Звукова мощност (LWA) 83,5 dB(A), колебание
(K) 3 dB(A)
За да се възползвате от своята гаранция,
вие трябва да имате доказателство
за покупката, която да представите на
търговеца или сервизния агент. Можете да
проверите местонахождението на вашият
най-близък авторизиран сервиз, като се
свържете с местния офис на Black & Decker
на адреса, посочен в това ръководство.
Отделно от това, на нашия уеб сайт можете
да намерите пълен списък на агентите
на Black & Decker, както и информация
за нашата следпродажбена поддръжка
и контакти, които са на разположене на
www.2helpU.com.
Общи стойности на вибрациите (триаксална
векторна сума) според EN 60745:
Рязане (ah) 2,5 м/с², колебание (K) 1,5 м/с²
Гаранция
Black & Decker е сигурна в качеството на
своите продукти и предлага изключителна
гаранция. Тази гаранция е само допълнение
към вашите законови права, а не ги определя. Гаранцията е валидна на територията на
страните членки на ЕС и на европейската
свободна търговска зона.
7
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕО
Моля, посетете нашият уебсайт
www.blackanddecker.co.uk, за да
регистрирате новият си продукт на
Black & Decker и да получавате новини за
нови продукти и специални оферти. Повече
информация за марката Black & Decker
и нашите продукти е на разположение на
www.blackanddecker.co.uk.
МАШИННА ДИРЕКТИВА
MTS12
Black & Decker дакларира, че тези продукти,
описани под „технически данни“ са в съответствие с: 2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-1,
EN60745-2-8.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Tези продукти, също така, са съобразени
с Директива 2014/30/EU и 2011/65/EU. За повече информация, моля, свържете с Stanley
Europe на следния адрес или се обърнете към
задната страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за компилацията на техническия файл и прави тази декларация от името на Black & Decker.
Р. Лаверик
Инженеринг мениджър
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Великобритания
14/11/2014
zst00255960 - 29-12-2014
8
Download PDF

advertising