MTS12 | Black&Decker MTS12 CUTTER Type H1 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588779-23 CZ
Přeloženo z původního návodu
MTS12
2
3
ČESKY
Použití výrobku
zuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno
napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií
(bez napájecího kabelu).
Vaše univerzální nářadí Black & Decker je určeno
pro provádění široké škály svépomocných prací.
Při použití nůžkové hlavy (MTS12) je toto nářadí
určeno pro stříhání tenkých a flexibilních materiálů, jako jsou koberce (až do tloušťky 6,5 mm),
vinyl, kov (až do tloušťky 0,5 mm) a drátěné
síťoviny (až do tloušťky 0,5 mm).
Toto nářadí je určeno pouze pro spotřebitelské
použití.
Varování! Další bezpečnostní pokyny
týkající se nůžek a prostřihávaček
♦
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
♦
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a bezpečnostní výstrahy.
Nedodržení níže uvedených varování
a pokynů může vést k způsobení úrazu
elektrickým proudem, k vzniku požáru
nebo k vážnému zranění.
♦
Varování! Před použitím tohoto příslušenství si přečtěte všechny bezpečnostní výstrahy a všechny pokyny dodané
s vaším elektrickým nářadím (MT143,
MT350, MT108 nebo MT18). Nedodržení uvedených varování a pokynů může
vést k úrazu elektrickým proudem,
požáru a vážnému zranění.
♦
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny
uschovejte pro případné další použití. Termín
„elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odka-
♦
4
Při pracovních operacích, u kterých
by mohlo dojít ke kontaktu pracovního
nástroje se skrytými elektrickými vodiči,
držte elektrické nářadí vždy za izolované
rukojeti. Při kontaktu pracovního příslušenství s „živým“ vodičem způsobí neizolované
kovové části nářadí obsluze úraz elektrickým
proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu stolu používejte svorky nebo jiné
vhodné prostředky. Držení obrobku rukou
nebo opření obrobku o část těla nezajistí jeho
stabilitu a může vést k ztrátě kontroly.
Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od
pracovního prostoru. Ze žádného důvodu
nikdy nesahejte do prostoru pod obrobek.
Nevkládejte prsty nebo palec do blízkosti
nože. Nepokoušejte se stabilizovat nůžky
uchopením za spodní část.
Udržujte nože nůžek ostré. Tupé nebo
poškozené nože mohou při práci způsobit
vychýlení nebo zablokování. Vždy používejte
typ nože odpovídající materiálu obrobku
a typu prováděného řezu.
Nedotýkejte se obrobku nebo nožů ihned po
ukončení práce s nářadím. Mohou být velmi
horké.
♦
Zapnutí a vypnutí
Po uvolnění spouštěcího spínače bude nůž
pokračovat v pohybu. Před odložením nářadí
vždy vypněte a počkejte, dokud nedojde
k úplnému zastavení nožů.
Poznámka: Ujistěte se, zda není posuvný přepínač pro chod vpřed/vzad (2) v zajištěné poloze.
♦
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač
s plynulou regulací otáček (1). Otáčky nářadí
závisí na intenzitě stisknutí tohoto spínače.
♦
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač
s plynulou regulací otáček.
Varování! Kontakt nebo vdechování
prachu a pilin, které vznikají při práci
s nářadím, může ohrozit zdraví pracovníka i okolo stojících osob. Používejte
masku proti prachu určenou speciálně
na ochranu před toxickým prachem
a podobnými látkami a zajistěte, aby
byly takto chráněny všechny osoby
nacházející se nebo vstupující do pracovního prostoru.
♦
Materiály, které mohou být stříhány
♦
♦
♦
♦
♦
Koberce s tloušťkou až do 6,35 mm.
Tkaniny.
Vinyl (flexibilní plast) až do tloušťky 3,175 mm.
Kov s tloušťkou 0,5 mm nebo tenčí.
Drátěná síťovina s tloušťkou 0,5 mm nebo
tenčí.
Poznámka: Nepoužívejte toto nářadí pro ponorné řezy.
Určené použití tohoto výrobku je popsáno
v tomto návodu. Použití jiného příslušenství
nebo přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací, než je doporučeno tímto
návodem, může představovat riziko zranění
obsluhy nebo riziko způsobení hmotných škod.
Stříhání kovů (obr. B)
♦
S tímto nářadím mohou být stříhány pouze
tenké kovy (0,5 mm nebo tenčí).
♦
Vyvarujte se příliš velkého tlaku na nože
nůžek, protože by se zkrátila jejich provozní
životnost a mohlo by dojít k jejich poškození.
♦
Během stříhání používejte volnou ruku k odsunování materiálu, který bude odstraněn
(obr. B)
Varování! Okraje kovových plechů mohou být
velmi ostré, a proto buďte při práci s tímto materiálem velmi opatrní. Při práci s plechovými
tabulemi vždy používejte rukavice.
Popis (obr. A)
Je zobrazen model MT218. Pro použití s touto
hlavou jsou k dispozici i jiná nářadí.
Toto nářadí se skládá z některých nebo ze všech
následujících částí.
10. Hlava nůžek
11. Horní nůž
12. Spodní nůž
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
5
Rady pro optimální použití
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
směrem dopředu vám poskytne nejlepší
pracovní výsledek při stříhání.
Opatrně umístěte nože k obrobku, který bude
stříhán.
Během stříhání držte nůžky vždy pevně.
Před stříháním jakéhokoli typu materiálu se
ujistěte, zda je pevně upnutý nebo uchycený,
aby bylo zabráněno jeho prokluzování.
Provádějte stříhání pouze s ostrými noži nůžek. Takové nože zajistí čisté, rychlé a méně
namáhavé stříhán a menší zátěž motoru.
Při stříhání materiálů s nalepovací zadní
stranou (vinylové obklady na podlahy atd.)
provádějte pravidelné čištění nožů nůžek.
Zbytky lepidla nalepené na nožích nůžek
budou snižovat kvalitu střihu a budou zvětšovat zatížení motoru.
Při stříhání koberců nebo jiných vláknitých
materiálů pravidelně odstraňujte zbytky
vláken nacházející se mezi noži nůžek. Tato
nahromaděná vlákna snižují účinnost nožů
nůžek i kvalitu střihu a způsobí také větší
zatížení motoru.
Při stříhání pevnějších materiálů, jako jsou
plechy, vinyl atd., používejte volnou ruku pro
odebírání materiálu nahoru přes nůžky nebo
k odsunování materiálu od prováděného
střihu.
Při stříhání do oblouku neprovádějte náklon
nůžek. Udržujte nože nůžek ve svislé poloze
vzhledem k obrobku.
Zavádějte nože nůžek do materiálu zlehka
a bez zbytečně velkého tlaku. Malá zkouška
vám umožní určit, jak velký tlak působící
Příslušenství
Výkon vašeho nářadí záleží na používaném
příslušenství. Příslušenství Black & Decker a Piranha jsou navržena a vyrobena podle norem pro
vysokou kvalitu a jsou určena pro zvýšení výkonu
vašeho nářadí. Použitím tohoto příslušenství
docílíte toho nejlepšího výsledku, který vám vaše
nářadí může poskytnout.
Technické údaje
Otáčky naprázdno
min-1
Rozměr nožů nůžek
mm
Hmotnost
kg
Maximální tloušťka materiálu
Koberec
mm
Vinyl
mm
Kov
mm
Drátěná síťovina mm
MTS12 (MAX) (H1)
1 500
6,75
0,64
6,35
3,175
0,5
0,5
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 72,5 dB (A), odchylka (K) 3 dB (A),
Akustický výkon (LWA) 83,5 dB (A), odchylka (K) 3 dB (A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy EN 60745:
Stříhání (ah) 2,5 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²
6
Záruka
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete
také na internetové adrese: www.2helpU.com.
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku.
Tato záruka je nabízena ve prospěch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruční práva.
Tato záruka platí ve všech členských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
Navštivte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk, kde můžete
zaregistrovat váš nový výrobek Black & Decker
a kde můžete získat informace o našich nových
výrobcích a speciálních nabídkách. Na adrese
www.blackanddecker.co.uk jsou k dispozici
další informace o značce Black & Decker
a o celé řadě našich dalších výrobků.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či
výrobní vady, společnost Black & Decker garantuje ve snaze o minimalizování vašich starostí
bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo
výměnu celého výrobku za níže uvedených
podmínek:
♦
Tento výrobek nebyl používán pro obchodní
nebo profesionální účely a nedocházelo
k jeho pronájmu.
♦
Tento výrobek nebyl vystaven nesprávnému
použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná
údržba.
♦
Tento výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním, jinými předměty nebo nehodou.
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami,
než autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset
prodejci nebo zástupci autorizovaného
servisu předložit doklad o zakoupení výrobku.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
Black & Decker naleznete na příslušné
adrese uvedené v tomto návodu. Seznam
autorizovaných servisů Black & Decker
7
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
14
MTS12
Společnost Black & Decker prohlašuje, že
produkty popsané v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 2006/42/EC,
EN60745-1, EN60745-2-1, EN60745-2-8.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2014/30/EU a 2011/65/EU. Chcete-li získat další
informace, kontaktujte prosím společnost Stanley
Europe na následující adrese nebo na adresách,
které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti Black & Decker.
R. Laverick
Technický ředitel
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
14. 11. 2014
zst00255956 - 23-12-2014
8
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
9
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising