MTS12 | Black&Decker MTS12 CUTTER Type H1 instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511113-58 SK
Preložené z pôvodného návodu
MTS12
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
niach odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete
(je vybavené prívodným káblom) alebo náradie
napájané akumulátorom (bez prívodného kábla).
Vaše univerzálne náradie Black & Decker je určené na vykonávanie širokej škály svojpomocných
prác. Pri použití nožnicovej hlavy (MTS12) je toto
náradie určené na strihanie tenkých a flexibilných
materiálov, ako sú koberce (až do hrúbky 6,5 mm),
vinyl, kov (až do hrúbky 0,5 mm) a drôtené sieťoviny (až do hrúbky 0,5 mm). Toto náradie je určené
iba na spotrebiteľské použitie.
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa nožníc a prestrihávačiek
♦
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na
prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a bezpečnostné
výstrahy. Nedodržanie nižšie uvedených varovaní a pokynov môže viesť
k spôsobeniu úrazu elektrickým prúdom, k vzniku požiaru alebo k vážnemu
zraneniu.
♦
♦
Varovanie! Pred použitím tohto príslušenstva si prečítajte všetky bezpečnostné výstrahy a všetky pokyny dodané
s vaším elektrickým náradím (MT143,
MT350, MT108 alebo MT18). Nedodržanie uvedených varovaní a pokynov
môže viesť k úrazu elektrickým prúdom,
požiaru a vážnemu zraneniu.
♦
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny
uschovajte na prípadné ďalšie použitie. Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých upozorne-
♦
4
Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu pracovného
nástroja so skrytými elektrickými vodičmi, držte elektrické náradie vždy za izolované rukoväti. Pri kontakte pracovného
príslušenstva so „živým“ vodičom spôsobia
neizolované kovové časti náradia obsluhe
úraz elektrickým prúdom.
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému stolu používajte svorky alebo iné
vhodné prostriedky. Držanie obrobku rukou
alebo opretie obrobku o časť tela nezaistí
jeho stabilitu a môže viesť k strate kontroly.
Udržujte ruky v bezpečnej vzdialenosti od
pracovného priestoru. Zo žiadneho dôvodu
nikdy nesiahajte do priestoru pod obrobok.
Nevkladajte prsty alebo palec do blízkosti
noža. Nepokúšajte sa stabilizovať nožnice
uchopením za spodnú časť.
Udržujte nože nožníc ostré. Tupé alebo
poškodené nože môžu pri práci spôsobiť
vychýlenie alebo zablokovanie. Vždy používajte typ noža zodpovedajúci materiálu
obrobku a typu vykonávaného rezu.
Nedotýkajte sa obrobku alebo noža ihneď po
ukončení práce s náradím. Môžu byť veľmi
horúce.
♦
Použitie
Po uvoľnení hlavného vypínača bude fréza
pokračovať v pohybe. Pred odložením náradia vždy vypnite a počkajte, pokým nedôjde
k úplnému zastaveniu nožov.
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Zapnutie a vypnutie
Varovanie! Kontakt alebo vdychovanie prachu a pilín, ktoré vznikajú pri
práci s náradím, môže ohroziť zdravie
pracovníka aj okolostojacich osôb.
Používajte masku proti prachu určenú
špeciálne na ochranu pred toxickým
prachom a podobnými látkami a zaistite,
aby boli takto chránené všetky osoby
nachádzajúce sa alebo vstupujúce do
pracovného priestoru.
♦
Poznámka: Uistite sa, či nie je posuvný prepínač
pre chod vpred/vzad (2) v zaistenej polohe.
♦
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač
s plynulou reguláciou otáčok (1). Otáčky
náradia závisia od intenzity stlačenia tohto
vypínača.
♦
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite vypínač
s plynulou reguláciou otáčok.
Materiály, ktoré môžu byť strihané
Určené použitie tohto výrobku je popísané
v tomto návode. Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a vykonávanie
iných pracovných operácií než je odporúčané týmto návodom, môže predstavovať riziko
zranenia obsluhy alebo riziko spôsobenia
hmotných škôd.
♦
♦
♦
♦
♦
Koberce s hrúbkou až do 6,35 mm.
Tkaniny.
Vinyl (flexibilný plast) až do hrúbky 3,175 mm.
Kov s hrúbkou 0,5 mm alebo tenčí.
Drôtená sieťovina s hrúbkou 0,5 mm alebo
tenčia.
Poznámka: Nepoužívajte toto náradie na ponorné rezy.
Popis (obr. A)
Strihanie kovov (obr. B)
Je zobrazený model MT218. Pre použitie s touto
hlavou sú k dispozícii aj iné náradia.
Toto náradie sa skladá z niektorých alebo zo
všetkých nasledujúcich častí.
10. Hlava nožníc
11. Horný nôž
12. Spodný nôž
♦
♦
♦
5
S týmto náradím môžu byť strihané iba tenké
kovy (0,5 mm alebo tenšie).
Vyvarujte sa príliš veľkého tlaku na nože nožníc, pretože by sa skrátila ich prevádzková
životnosť a mohlo by dôjsť k ich poškodeniu.
Počas strihania používajte voľnú ruku na odsúvanie materiálu, ktorý bude odstránený
(obr. B)
Varovanie! Okraje kovových plechov môžu
byť veľmi ostré, a preto buďte pri práci s týmto
materiálom veľmi opatrní. Pri práci s plechovými
tabuľami vždy používajte rukavice.
♦
♦
Rady na optimálne použitie
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Opatrne umiestnite nože k obrobku, ktorý sa
bude strihať.
Počas strihania držte nožnice vždy pevne.
Pred strihaním akéhokoľvek typu materiálu
sa uistite, či je pevne zakotvený alebo uchytený, aby sa predišlo preklzovaniu.
Strihajte iba s ostrými nožmi nožníc. Také
nože zaistia čisté, rýchle a menej namáhavé
strihanie a menšiu záťaž motora.
Pri strihaní materiálov s nalepovacou zadnou
stranou (vinylové obklady na podlahy atď.)
pravidelne čistite nože nožníc. Zvyšky lepidla
nalepené na nožoch nožníc budú znižovať
kvalitu strihu a budú zväčšovať zaťaženie
motora.
Pri strihaní kobercov alebo iných vláknitých
materiálov pravidelne odstraňujte zvyšky
vlákien nachádzajúce sa medzi nožmi
nožníc. Tieto nahromadené vlákna znižujú
účinnosť nožov nožníc aj kvalitu strihu
a spôsobia taktiež väčšie zaťaženie motora.
Pri strihaní pevnejších materiálov, ako sú
plechy, vinyl atď., používajte voľnú ruku
na odoberanie materiálu hore cez nožnice
alebo na odsúvanie materiálu od vykonávaného strihu.
Pri strihaní do oblúka nožnice nenakláňajte. Udržujte nože nožníc vo zvislej polohe
vzhľadom na obrobok.
Zavádzajte nože nožníc do materiálu zľahka
a bez zbytočne veľkého tlaku. Malá skúška
vám umožní určiť, ako veľký tlak pôsobiaci
smerom dopredu vám poskytne najlepší
pracovný výsledok pri strihaní.
Príslušenstvo
Výkon Vášho náradia závisí od používaného
príslušenstva. Príslušenstvá Black & Decker
a Piranha sú navrhnuté a vyrobené podľa noriem
pre vysokú kvalitu a sú určené na zvýšenie výkonu vášho náradia. Použitím tohto príslušenstva
docielite ten najlepší výsledok, ktorý Vám Vaše
náradie môže poskytnúť.
Technické údaje
Otáčky naprázdno
min-1
Rozmer nožov nožníc mm
Hmotnosť
kg
Maximálna hrúbka materiálu
Koberec
mm
Vinyl
mm
Kov
mm
Drôtená sieťovina mm
MTS12 (MAX) (H1)
1 500
6,75
0,64
6,35 mm
3,175
0,5
0,5
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 72,5 dB (A), odchýlka (K) 3 dB (A),
Akustický výkon (LWA) 83,5 dB (A), odchýlka (K) 3 dB (A)
6
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného
servisu predložiť doklad o kúpe výrobku.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
Black & Decker nájdete na príslušnej
adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam
autorizovaných servisov Black & Decker
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj
na internetovej adrese: www.2helpU.com.
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet)
podľa normy EN 60745:
Strihanie (ah) 2,5 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s²
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku.
Táto záruka je ponúkaná v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné práva.
Táto záruka platí vo všetkých členských štátoch
EÚ a Európskej zóny voľného obchodu EFTA.
Navštívte, prosím, naše internetové stránky
www.blackanddecker.sk a zaregistrujte
tu Váš nový výrobok. Registrácia umožňuje
spoločnosti Black & Decker informovať
zákazníkov o priebežných zmenách a nových
výrobkoch. Ďalšie informácie o značke
Black & Decker a o celom rade našich ďalších
výrobkov nájdete na adrese
www.blackanddecker.sk.
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker v priebehu 24 mesiacov od kúpy akékoľvek materiálové
či výrobné chyby, spoločnosť Black & Decker
garantuje v snahe o minimalizovanie vašich
starostí bezplatnú výmenu chybných dielcov,
opravu alebo výmenu celého výrobku za nižšie
uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo
profesionálne účely a nedochádzalo k jeho
prenájmu.
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu a nebola zanedbaná jeho predpísaná
údržba.
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami,
než autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Black & Decker.
7
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
14
MTS12
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že produkty popísané v technických údajoch spĺňajú
požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/ES,
EN60745-1, EN60745-2-1, EN60745-2-8.
Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky smerníc
2014/30/EÚ a 2011/65/EÚ. Ak chcete získať
ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť
Stanley Europe na tejto adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva toto vyhlásenie
v zastúpení spoločnosti Black & Decker.
R. Laverick
Technický riaditeľ
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
14. 11. 2014
zst00255957 - 07-01-2015
8
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
9
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising