CS3653LC | Black&Decker CS3653LC CORDLESS SCREWDRIVER Type H1 instruction manual

359204-52 BG
Превод на оригиналните инструкции
www.blackanddecker.eu
CS3653LC
2
3
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
Вашата отверка BLACK+DECKER
е предназначена за завинтване. Този
инструмент е предназначен само за
употреба от потребителя.
б.
Инструкции за безопасност
Общи предупреждения за безопасна
работа с електроинструменти
в.
Внимание! Прочетете всички
предупреждения и инструкции
за безопасност. Неспазването на
предупрежденията и указанията,
изброени по-долу, може да
доведе до токов удар, пожар и/
или тежки травми.
г.
Запазете всички предупреждения
и инструкции за бъдещи справки.
Терминът „електроинструмент“ във всички
предупреждения, изброени по-долу, се
отнася до захранвани (със захранващ
кабел) или работещи на батерии
(без захранващ кабел) електрически
инструменти и машини.
д.
1. Безопасност на работното
пространство
а. Пазете работното пространство
чисто и добре осветено.
Безпорядъкът и недостатъчното
осветление могат да доведат до
трудова злополука.
б. Не използвайте електроинструменти
в експлозивна среда, като например
наличието на запалителни
течности, газове или прах.
Електроинструментите произвеждат
искри, които могат да възпламенят
праха или изпаренията.
в. Дръжте деца и странични лица
надалече, докато работите
с електроинструмента. Отвличането
на вашето внимание може да причини
загуба на контрол.
e.
щепсела. Не използвайте
адаптери за щепсела със заземени
електрически инструменти.
Непроменените щепсели и контакти
намаляват риска от токов удар.
Избягвайте контакт на тялото
със заземени повърхности, като
например тръби, радиатори,
готварски печки и хладилници.
Съществува повишен риск от токов
удар, ако тялото ви е заземено.
Не излагайте електроинструментите
на дъжд и мокри условия.
Проникването на вода в
електроинструмента повишава
опасността от токов удар.
Не злоупотребявайте с кабела.
Никога не използвайте кабела за
носене, дърпане или изключване на
електроинструмента. Пазете кабела
далече от горещина, масло, остри
ръбове или движещи се части.
Повредените или оплетени кабели
увеличават риска от токов удар.
При работа с електрически
инструменти на открито да се
използва удължителен кабел,
подходящ за употреба на открито.
Използването на кабел, подходящ за
употреба на открито, намалява риска
от токов удар.
Ако не можете да избегнете работата
с електроинструмент на влажно
място, използвайте захранване с
дефектнотоковата защита (ДТЗ),
което на английски е Residual
Current Device (RCD). Използването на
ДТЗ намалява риска от токов удар.
3. Лична безопасност
a. Бъдете нащрек, внимавайте
какво правите и използвайте
разума си, когато работите
с електроинструмента. Не
използвайте електроинструмента,
когато сте изморени или сте под
влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг невнимание при
работа с електроинструмент може да
доведе до сериозни наранявания.
б. Използвайте лични предпазни
средства. Винаги носете защита
за очите. Защитни средства като
дихателна маска, неплъзгащи се
2. Електрическа безопасност
а. Щепселите на електроинструмента
трябва да са подходящи за
използвания контакт. Никога, по
никакъв начин не променяйте
4
в.
г.
д.
е.
ж.
обувки за безопасност, каска или
защита на слуха, използвани при
подходящи условия, ще намали
трудовите злополуки.
Предотвратяване на случайно
задействане. Уверете се, че
превключвателя е на позиция
изключен преди да го свържете към
източника на захранване и/или към
батерийното устройство, преди да
вземете или носите инструмента.
Носенето на електроинструмент
с пръста на превключвателя или
стартирането на електроинструменти,
когато превключвателя е на позиция
„включен“, може да доведе до трудова
злополука.
Махнете всички регулиращи или
гаечни ключове преди да включите
електроинструмента. Махнете
прикрепените към въртящите се части
на електроинструмента гаечни или
регулиращи ключове, понеже могат да
доведат до наранявания.
Не се прeсягайте прекалено. Стойте
стабилно на краката си през цялото
време. Това позволява по-добър
контрол на електрическия инструмент
в неочаквани ситуации.
Обличайте се подходящо. Не носете
висящи дрехи или бижута. Пазете
косата си, дрехите си и ръкавиците
далече от движещите се части.
Висящите дрехи, бижутерия или дълги
коси могат да бъдат захванати от
движещи се части.
Ако са предоставени устройства за
свързване на изпусканите прашинки
или приспособления за събиране,
уверете се, че са свързани и
използвани правилно. Използването
на тези средства може да намали
опасностите свързани с праха.
б. Не използвайте електроинструмента,
ако превключвателя не го включва
и изключва. Всеки електроинструмент,
който не може да се контролира с
превключвателя е опасен и трябва да
се поправи.
в. Изключете щепсела от
захранването и/или батерията
на електроинструмента преди
извършването на каквото и да
е регулиране, смяна на аксесоари
или съхраняване на уреда. Такива
предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно
задействане на електроинструмента.
г. Съхранявайте преносимите
електроинструменти извън досега
на деца и не позволявайте на
незапознати с електроинструмента
и тези инструкции други хора да
работят с електроинструмента.
Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
д. Поддържайте
електроинструментите.
Проверявайте за размествания
в свързванията на подвижните
звена, за счупване на части
и всички други условия, които могат
да повлияят на експлоатацията
на електроинструментите. При
повреда на електроинструмента,
задължително го поправете
преди да го използвате отново.
Много злополуки се причиняват от
лошо поддържани електрически
инструменти.
е. Поддържайте режещите
инструменти винаги добре заточени
и чисти. Правилно поддържаните
режещи инструменти с остри остриета
по-трудно могат да се огънат и полесно се контролират.
ж. Използвайте електроинструментите,
принадлежностите
и допълнителните части към тях
в съответствие с инструкциите,
като взимате предвид работните
условия и характера на работата.
Използването на електроинструмента
за работи, различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до
опасни ситуации.
4. Използване и грижа за
електроинструментите
a. Не използвайте насила
електроинструментите. Използвайте
подходящ електроинструмент за
съответната дейност. Подходящият
електроинструмент ще свърши подобре и по-безопасно работата, при
темпото, за което е създаден.
5
5. Употреба и грижа за акумулаторен
инструмент
a. Зареждайте само със зарядното
устройство, определено от
производителя. Зарядно, което
е подходящо за един тип батерии може
да създаде риск от пожар, когато се
използват с друг тип батерии.
б. Използвайте електроинструмента
само с определените за него
батерии. Използването на друг
вид батерии може да предизвика
нараняване или пожар.
в. Когато батерията не е в употреба,
съхранявайте я далече от други
метални предмети като кламери,
монети, ключове, пирони, винтове
или други дребни метални
предмети, които могат да направят
връзка от един терминал до друг.
Последствията от късото съединение
могат да бъдат изгаряния или пожар.
г. При извънредни обстоятелства от
батериата може да изтече течност;
избягвайте контакт. Ако случайно
попадне на кожата, изплакнете
с вода. Ако течността попадне на
очите ви, потърсете медицинска
помощ. Изтеклата от батерията
течност може да причини дразнене
и изгаряния.
♦
♦
♦
♦
6. Сервизиране
а. Сервизирането на вашия
електроинструмент трябва да се
извършва само от квалифицирано
лице, като се използват само
оригинални резервни части. Това ще
гарантира безопасната употреба на
уреда.
♦
Допълнителни предупреждения
относно безопасността при работа
с електроинструменти
Внимание! Ударните гайковерти
не са динамометрични ключове.
Не използвайте този инструмент
за затягане на натегачи със
определен момент на въртене.
Независимо, калибрирано
устройство за измерване
на въртящия момент като
динамометричен ключ трябва да
се използва, когато недостатъчно
или прекалено затегнати
Внимание! Допълнителни
предупреждения за безопасност
за отвертки и ударни гайковерти
♦
Използвайте предоставените
с инструмента допълнителни
дръжки. Загубата на контрол може да
доведе до наранявания.
Дръжте електроинструментите
за изолираните повърхности
при извършване на работа, при
която крепежния елемент може да
засегне скрито окабеляване. При
контакт на затегачите с „жива“ жица
може да предизвика преминаване на
електричен ток по откритите метални
части, което да причини на оператора
токов удар.
Използвайте скоби или друг
практически начин да застопорите
и укрепите обработвания детайл
към стабилна платформа. Ако
държите детайла в ръка или опрян
в тялото ви, ще го направи нестабилен
и може да доведе до загуба на контрол.
Tози инструмент не е предназначен за
употреба от хора (включително деца)
с намалени физически, сензорни или
умствени възможности, или
с липса на знания, освен ако не са
под наблюдение или не са били
инструктирани относно употребата
на устройството от човек, отговорен
за тяхната безопасност. На децата не
трябва да се позволява да играят
с уреда.
Предназначението е описано
в това ръководство с инструкции.
Използването на аксесоар,
приспособление или изпълнението
на каквато и да е операция
с този инструмент, различни от
препоръчаните в това ръководство,
представлява риск от нараняване и/или
повреда на имущество.
Носете антифони с ударните
бормашини. Излагането на шум може
да причини загуба на слуха.
6
съответствие, са измерени в съответствие
със стандартен метод за тестване,
предоставен от EN 60745 и може да се
използва за сравнение на един инструмент
с друг. Декларираните стойности на
излъчваните вибрации могат, също така,
да бъдат използвани при предварителната
оценка за излагането.
крепежни елементи могат да
доведат до разкачване на
свързващия елемент.
Безопасност на другите
♦
♦
Tози уред не е предназначен за
употреба от хора (включително деца)
с намалени физически, сензорни или
умствени въэможности, или
с липса на знания, освен ако не са
под наблюдение или не са били
инструктирани относно употребата на
устройството от човек, отговорен за
тяхната безопасност.
Децата трябва да се наблюдават
постоянно, за да не си играят с уреда.
Предупреждение! Стойността на
генерираните вибрации по време
на действителното използване на
електроинструмента може да се различава
от обявената стойност, в зависимост от
начина, по който се използва инструмента.
Нивото на вибрации може да се увеличи
над обявените стойности.
Допълнителни рискове.
При оценяване на вибрациите на излагане
за определяне на мерките за безопасност,
изисквани от 2002/44/ЕО за защита на лица,
които редовно използват електрически
инструменти като наемни работници,
трябва да се направи оценка на излагането
на вибрации, действителните условия на
употреба и начина, по който се използва
инструмента, включително като се вземат
предвид всички части на работния цикъл,
като например време, когато инструмента
е изключен и когато се работи на празен
ход, в допълнение към времето за
задействане.
Допълнителни остатъчни рискове могат
да възникнат при използването на
инструмента, които не могат да бъдат
включени в приложените предупреждения
за безопасност. Тези рискове могат да
бъдат причинени от неправилна употреба,
продължителна употреба и др.
Въпреки прилагането на съответните
правила за безопасност и използването на
уреди за безопасност, някои допълнителни
рискове не могат да бъдат избегнати.
Те включват:
♦ Наранявания, причинените от
докосвате до въртящи се/движещи се
части.
♦ Наранявания, причинени от смяна на
части, остриета или аксесоари.
♦ Наранявания, причинени от
продължителна употреба на
инструмента. При използване на
който и да е инструмент за попродължително време е необходимо да
правите редовни паузи.
♦ Увреждане на слуха.
♦ Опасност за здравето, причинена
от вдишването на прах в резултат
от употребата на вашия инструмент
(пример:- работа с дърво, особено
с дъб, бук и MDF.)
Етикети по инструмента
Върху уреда са показани следните
символи:
Предупреждение! Потребителят
трябва да прочете инструкциите
в ръководството, за да намали
риска от нараняване.
Допълнителни инструкции за
безопасност за батерии и зарядни
устройства
Батерии
♦ В никакъв случай не се опитвайте да
отваряте.
♦ Не излагайте акумулатора на вода.
♦ Не съхранявайте на места, където
температурите могат да надвишат
40 °C.
Вибрация
Стойностите на декларираното ниво на
излъчвани вибрации, които са обявени
в техническите данни и в декларацията за
7
♦
♦
♦
Характеристики
Зареждайте само при температура на
околната среда между 10 °C и 40 °C.
Зареждайте само, като използвате
предоставеното с инструмента зарядно
устройство.
Когато изхвърляте батерии, следвайте
инструкциите от раздела „Защита на
околната среда“.
Вашият инструмент има всички или някои
от следните характеристики.
1. Бутон оn/off (вкл./изкл.)
2. Плъзгач за напред/назад
3. Държач за накрайник
4. Бутон за регулиране на дръжката
5. Дръжка
6. Микро USB конектор за зареждане
7. LED работна лампа
8. Индикатор за състояние на зарядността
9. Магнитен съхранител за представки
Не опитвайте да зареждате
повредени батерии.
Зарядни устройства
♦ Зарядното устройство на
BLACK+DECKER да се използва само
за зареждане на батерията
в инструмента, с която е доставен.
Други батерии може да избухнат и да
причинят наранявания и щети.
♦ Никога не се опитвайте да зареждате
непрезареждащи се батерии.
♦ Незабавно заменяйте повредените
кабели.
♦ Не излагайте батерията на вода.
♦ Не отваряйте зарядното устройство.
♦ Не експериментирайте със зарядното
устройство.
Монтаж
Монтаж и сваляне на приставка
за гайковерт или гнездо (фиг. A)
Предупреждение! Уверете се,
инструментът е заключен, за да
се предотврати задействане на
превключвателя преди поставяне или
сваляне на принадлежности.
♦ За да поставите приставка
в гайковерта (9), избутайте я в държача
(3), докато не се намести.
♦ За да свалите приставка от гайковерта,
издърпайте я от държача.
Зарядното устройство
е предназначено само за
употреба на закрито.
Употреба
Предупреждение! Оставете инструмента
да работи със собствената си скорост.
Не претоварвайте.
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
Зареждане на батерията (Фиг. В)
Батерията трябва да се зареди преди
първата употреба и всеки път, когато не
може да произведе достатъчно мощност
при извършване на работа, която
е била лесно изпълнима преди това.
Батерията може да се загрее по време
на зареждането; това е нормално и не
представлява проблем.
Предупреждение! Използвайте само
предоставеното зарядно устройство за
зареждане на инструмента - CS3653LC.
♦ За зареждане на батерията вкарайте
щепсела на зарядното устройство (10)
в съединителя (6).
♦ Включете зарядното устройство към
електрическата мрежа.
♦ Индикаторът за състоянието на
зарядност (фиг. B) ще покаже текущото
ниво на зарядност в инструмента.
Електрическа безопасност
Вашето зарядно устройство
е двойно изолирано и по
тази причина не е необходим
заземителен кабел. Винаги
проверявайте дали захранващото
напрежение отговаря на
напрежението на табелката.
Никога не се опитвайте да
замените зарядното устройство
с обикновен електрически
щепсел.
♦
Ако захранващият кабел е повреден,
трябва да се смени от производителя
или от оторизиран сервизен център на
BLACK+DECKER, за да се предотврати
злополука.
8
♦
Оставете инструмента включен към
зарядното устройство за 3 часа.
Батерията може да забръмчи по време
на зареждането; това е нормално и не
представлява проблем.
Предупреждение! Не зареждайте
батерията при стайни температури под
10 °C или над 40 °C. Препоръчителни
температури за зареждане: прибл. 24 °C.
♦
♦
Избор на посоката на въртене
(фиг. Е)
За затягане на винтове и за пробиване
на пилотни дупки, използвайте въртене
напред (по посока на часовниковата
стрелка). За разхлабване на винтове или
сваляне на заседнали бургии, използвайте
въртене назад (обратно на часовниковата
стрелка).
♦ За да изберете въртене напред,
натиснете плъзгача за напред/назад (2)
на ляво.
♦ За да изберете въртене назад,
натиснете плъзгача за напред/назад на
дясно.
♦ За да заключите инструмента,
поставете плъзгача за напред/назад
в централна позиция.
Индикатор за състоянието на
зарядност (фиг. В)
Инструментът е оборудван с индикатор за
състоянието на зарядност. Това може да се
използва за показване на текущото ниво на
заряд в батерията по време на употреба и
по време на зареждане.
По време на зареждане
♦ По време на зареждане, индикатора
за зарядност автоматично ще покаже
текущото ниво на зарядност.
По време на употреба
Забележка: Не проверявайте състоянието
на зарядност, докато винтоверта
е в употреба и при натовареност. Това
ще доведе до неправилно четене. За
да получите точно четене, проверете
състоянието на зарядност, когато
инструмента не е натоварен.
♦ Настройте инструмента на позиция
напред. Индикаторът за състоянието
на зарядност няма да работи, ако
инструмента е настроен в позиция назад
или е в заключена позиция.
♦ Натиснете превключвателя за вкл./изкл.
(1). Когато LED показва състоянието на
зарядност (8) ще присветва в зависимост
от нивото на оставащата зарядност.
Броя LED
Ниво на зарядност
Три
Пълна батерия
Две
Батерия ОК
Една
Слаба батерия
Нула
Батерията е празна, заредете незабавно.
Завъртете дръжката до желаното
положение.
Освободете бутона.
Включване и изключване (фиг. F)
За затягане използвайте въртене напред
(по часовниковата стрелка). За отвинтване
използвайте обратно въртене (обратно на
часовниковата стрелка).
♦ За да работите с инструмента,
натиснете и задръжте пусковия
превключвател (1).
♦ За да изключите инструмента,
натиснете пусковия превключвател (1).
LED работна лампа
Диодната светлина (7) се активирана
автоматично, с натискането на
пускателното копче. Светодиодната
работна светлина ще светне, когато
пусковото копче е частично натиснато,
преди устройството да се задейства.
Поддръжка
Вашият инструмент на BLACK+DECKER
е създаден за продължителна
и дългосрочна работа с минимална
поддръжка. Продължителната
и задоволителна работа зависи от
правилната грижа за инструмента и от
редовното почистване.
Регулиране на дръжката (фиг. C и D)
За оптимална гъвкавост, дръжката може да
се задава на две различни положения.
♦ Натиснете бутона за регулиране на
дръжката (4).
Вашето зарядно устройство не изисква
поддръжка, освен редовно почистване.
9
Предупреждение! Преди да извършвате
поддръжка на инструмента, свалете
батерията от инструмента. Изключете
зарядното устройство преди почистване.
♦
♦
♦
за сервиз, който ще го приеме от наше
име.
Можете да проверите местонахождението
на вашият най-близък авторизиран
сервиз, като се свържете с местния офис
на BLACK+DECKER на адреса, посочен
в това ръководство. Отделно от това, на
нашия уеб сайт можете да намерите пълен
списък на агентите на BLACK+DECKER,
както и информация за нашата
следпродажбена поддръжка и контакти,
които са на разположене на:
www.2helpU.com
Редовното почиствайте
вентилационните отвори във вашия
инструмент и зарядно устройство
с помощта на мека четка и суха кърпа.
Редовно почиствайте корпуса на
двигателя с помощта на чиста мокра
кърпа. Не използвайте абразивен
препарат или такъв на разтворителна
основа.
Редовно отваряйте патронника и го
изтръсквайте, за да свалите наличния
прах от вътрешността.
Батерии
В него няма части, които да мога
да се сервизират от потребителя.
Защита на околната среда
♦
Разделно събиране. Продуктът
не трябва да се изхвърля с
обикновените битови отпадъци.
Ако някога решите, че вашият
BLACK+DECKER продукт има нужда от
замяна, или ако вече не ви е необходим,
не го изхвърляйте с битовите отпадъци.
Занесете този продукт в съответния пункт.
В края на продуктивния живот на
вашите продукти, върнете целия уред
на вашия сервизен агент или на местна
станция за рециклиране, за да се
рециклира батерията. Не изхвърляйте
уреда с битовите отпадъци.
Технически данни
CS3653LC (H1)
Разделното събиране на
използвани продукти позволява
на материалите да бъдат
рециклирани и използвани
отново. Повторното използване
на рециклираните материали
помага за предпазване на
околната среда от замърсяване
и намалява необходимостта от
сурови суровини.
Напрежение
VDC
3,6
Скорост при липса на
натоварване
Мин-1
190
Максимален въртящ
момент
Нм
6
Капацитет на
батерията
Ah
1,5
Тегло
кг
0,37
Входящо напрежение
VAC
100-240
Изходно напрежение
VDC
5
Ток
мА
600
Приблизително време
за зареждане
Часа
2,5 - 3
Вид батерии
Li-Ion
Зарядно устройство
Местните разпоредби може да предвиждат
разделно събиране на електрически
продукти от домакинството на местата за
битови отпадъци или от търговския обект,
където е закупен новия продукт.
906099**** H1
Ниво на звуково налягане в съответствие
с EN 60745:
BLACK+DECKER предоставя възможност
за събиране и рециклиране на продуктите
на BLACK+DECKER, след като вече не
могат да бъдат в експлоатация. За да се
възползвате от тази услуга, моля, върнете
вашия продукт на всеки авторизиран агент
Звуково налягане (LpA) 60,0 dB(A), колебание (K) 3 dB(A)
Звукова мощност (LWA) 71,0 dB(A), колебание (K) 3 dB(A)
Общи стойности на вибрациите (триаксална
векторна сума) според EN 60745:
Безударно завинтване (ah, IS) 0,9 м/с2, колебание (K)
1,5 м/с2
10
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕО
поправка на продуктите, които са предмет
на износване или замяна на продуктите, за
да се гарантира минимално неудобство за
клиента:
♦ Продуктът е използван за работа,
професионално или за отдаване под
наем;
♦ Изделието е подложено на неправилна
употреба или небрежност;
♦ Изделието е понесло повреда от чужди
предмети, вещества или злополуки;
♦ Направен е опит за поправка от хора,
които не са оторизирани агенти или
сервизен персонал на Black & Decker.
За да се възползвате от своята гаранция,
вие трябва да имате доказателство
за покупката, която да представите на
търговеца или сервизния агент. Можете
да проверите местонахождението на
вашият най-близък оторизиран сервиз,
като се свържете с местния офис на
Black & Decker на адреса, посочен в това
ръководство. Отделно от това, на нашия
уеб сайт можете да намерите пълен
списък на агентите на Black & Decker, както
и информация за нашата следпродажбена
поддръжка и контакти, които са на
разположене на www.2helpU.com
МАШИННА ДИРЕКТИВА
CS3653LC
Black & Decker дакларира, че тези
продукти, описани под „технически данни“
са в съответствие с: 2006/42/EC, EN 607451, EN 60745-2-2
Tези продукти, също така, са съобразени
с Директива
2014/30/EU и 2011/65/EU. За повече
информация, моля, свържете
с Black & Decker на следния адрес или
се обърнете към задната страна на
ръководството.
Долуподписаният е отговорен за
съставянето на техническия файл и прави
тази декларация от името на
Black & Decker.
Моля, посетете нашия уеб сайт
www.blackanddecker.co.uk, за да
регистрирате вашето ново изделие на
BLACK+DECKER и да сте в течение на
нови изделия и специални оферти. Повече
информация за марката BLACK+DECKER
и нашите продукти е на разположение на
www.blackanddecker.co.uk.
Р. Лаверик
Инженеринг мениджър
Black & Decker Europe, 210 Bath Road,
Slough, Berkshire, SL1 3YD
Великобритания
03/12/2014
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Гаранция
Black & Decker е сигурна в качеството на
своите продукти и предлага изключителна
гаранция. Тази гаранция е само
допълнение към вашите законови права,
а не ги определя. Гаранцията е валидна на
територията на страните членки на ЕС и на
европейската свободна търговска зона.
Ако продуктът на Black & Decker покаже
дефект поради лоши материали, недобра
изработка или несъответствие, до 24
от датата на закупуване, Black & Decker
гарантират за замяна на дефектните части,
zst00274379 - 29-06-2015
11
Download PDF

advertising