BDCDD18 | Black&Decker BDCDD18 DRILL/DRIVER Type H1 instruction manual

382015-38 BAL
www.blackanddecker.eu
BDCDD18
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
11
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
19
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
26
2
4
3
SLOVENSKI
Namen uporabe
Kompaktni vrtalnik/vijačnik BLACK+DECKER
serije BDCDD18 je namenjen vijačenju ter vrtanju
v les, kovino in plastiko. To orodje je namenjeno
izključno domači uporabi.
Splošna varnostna navodila
Splošni napotki za varno uporabo
električnega orodja
Opozorilo! Preberite vsa varnostna
opozorila in navodila. Neupoštevanje
opozoril in navodil lahko povzročijo
električni udar, požar in/ali hude telesne
poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila za poznejšo
uporabo. Izraz "električno orodje" v vseh
spodaj navedenih opozorilih se nanaša na vaša
električno napajana (kabelska) električna orodja
ali na akumulatorsko napajana (brezžična)
električna orodja.
1. Varnost na delovnem mestu
a. Poskrbite, da bo delovno mesto vedno
čisto in dobro osvetljeno. Nered ali
neosvetljen delovni prostor lahko povzročijo
poškodbe.
b. Električnega orodja ne uporabljajte
v bližini gorljivih tekočin, plinov ali praha,
ker obstaja nevarnost eksplozije. Pri
uporabi električnega orodja nastajajo iskre, ki
lahko zanetijo prah ali hlape.
c. Ne dovolite otrokom in drugim osebam,
da uporabljajo električno orodje. Njihove
motne lahko povzročijo, da izgubite nadzor
nad orodjem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati
vtičnici. Nikoli ne spreminjajte vtiča na
kakršnkoli način. Uporaba adapterskih
vtičev v kombinaciji z zaščitenim
(ozemljenim) električnim orodjem ni
dovoljena. Originalni oziroma nespremenjene
vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega
udara.
b. Izogibajte se stiku z ozemljenimi
površinami, kot so cevi, radiatorji,
električne peči in hladilniki. Obstaja
povečano tveganje električnega udara, če so
telesa ozemljena.
c. Električnega orodja ne izpostavljajte dežju
in ga ne uporabljajte v vlažnem ali mokrem
4
okolju. Vdor vode v električno orodje poveča
tveganje električnega udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko
ali izvlečenje vtiča iz stenske vtičnice.
Kabel zavarujte pred vročino, oljem,
ostrimi robovi in premikajočimi se deli
orodja. Prepleteni ali poškodovani kabli
povečujejo tveganje za električni udar.
e. Ko uporabljajte električno orodje na
prostem, uporabite podaljšek, ki je
namenjen uporabi na prostem. Uporaba
ustreznega podaljška za uporabo na prostem,
zmanjšuje možnost električnega udara.
f. Če se uporabi električnega stroja
v vlažnem okolju ni mogoče izogniti,
uporabite napravo diferenčnega toka
(RCD). Uporaba naprave diferenčnega toka
RCD zmanjšuje tveganje za električni udar.
3. Osebna varnost
a. Bodite pozorni, pazite kaj delate in
uporabite zdravo pamet, ko rokujete
z električnim ročnim orodjem. Ne
uporabljajte električno orodje, ko ste
utrujeni, pod vplivom mamil, alkohola
ali zdravil. Le trenutek nepozornosti lahko
privede do težkih telesnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Zaščitna oprema,
kot so zaščitne maske proti prahu, nedrseča
obutev, čelada ali zaščita sluha ob uporabi
zmanjšujejo telesne poškodbe.
c. Preprečite nenamerni vklop. Pred
priključitvijo na električno omrežje,
dviganjem ali prenašanjem električnega
orodja zagotovite, da bo stikalo
v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za
vklop ali priključitev električnega orodja na
električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
d. Pred vklopom orodja odstranite orodja ali
ključe za nastavitve. Orodje ali ključ, ki ste
ga pustili na vrtljivem sestavnem delu, lahko
povzroči telesne poškodbe.
e. Izogibajte se nenavadni telesni drži.
Poskrbite za varno stojišče in na
ravnotežje. To omogoča boljši nadzor
nad električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
f. Poskrbite za pravilno izbiro obleke.
Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita.
SLOVENSKI
Lasje, oblačilo in rokavice ne smejo biti
izpostavljeni gibljivim delom orodja.
Ohlapna obleka, nakit ali dolgi lasje se lahko
ujamejo v premikajoče se dele orodja.
g. Če so na voljo priklopne naprave za
ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se
prepričajte, da so pravilno priklopljene in
da jih uporabljate pravilno. Uporaba naprav
za odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki
jih povzroča prah.
4. Uporaba in vzdrževanje električnega orodja
a. Ne preobremenjujte orodja. Uporabite
pravo orodje za vaše delo. Pravilna izbira
orodja omogoča boljše in varnejše delo.
b. Ne uporabljajte električnega orodja, če
stikalo ne omogoča vklopa in izklopa.
Električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati
s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
c. Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali
pred shranjevanjem orodja. Ta previdnost
zmanjšuje tveganje za zagon električnega
orodja po nesreči.
d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga
shranjujte izven dosega otrok in ne
dovolite uporabo orodja osebam, ki niso
seznanjene z delovanjem orodja ali s tem
navodilom za uporabo. Električna orodja so
nevarna, če jih ne uporabljajo izkušene osebe.
e. Električno orodje skrbno negujte. Redno
preverjajte, če so vrtljivi deli prosto
gibljivi oz. niso sprijeti, počeni ali tako
poškodovani, da je funkcija električnega
aparata s tem okrnjena. Poškodovano
električno orodje popravite pred ponovno
uporabo. Mnogo nesreč se zgodi zaradi
neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
f. Ohranjajte rezalno orodje ostro in čisto.
Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi
rezili se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
g. Uporabljajte električno orodje, pribor
in orodje, nastavke, itd. v skladu s temi
navodili, pri čemer upoštevajte delovne
pogoje in vrsto dela, ki ga bo to električno
orodje opravljalo. Uporaba električnega
orodja za dela, ki za orodje niso predvidena,
lahko povzroči nevarnost.
5. Uporaba in vzdrževanje akumulatorskih
orodij
a. Baterije polnite samo s polnilnikom, ki je
odobren s strani proizvajalca. Polnilnik,
ki je primeren za polnjenje ene vrste
akumulatorjev, lahko povzroči nevarnost
požara, če ga uporabljate z drugo vrsto
akumulatorja.
b. Električna orodja uporabljajte samo
z originalnimi baterijami. Uporaba drugih
akumulatorjev lahko povzroči nevarnost
telesnih poškodb in požara.
c. Če baterije ne uporabljate, jo shranite
proč od kovinskih predmetov, na primer
papirnih sponk, kovancev, vijakov, žebljev
ali drugih majhnih kovinskih predmetov,
ki lahko omogočijo stik enega terminala
z drugim. Kratkostični spoj terminalov lahko
povzroči opekline in požar.
d. Pri nepravilnem ravnanju z baterijo lahko
iz notranjosti baterije brizgne tekočina;
izogibajte se s stiku s tekočino. Če po
naključju pride do stika, izperite prizadeto
mesto z vodo. Če tekočina pride v stik
z očmi, poiščite še pomoč zdravnika.
Stik z baterijsko tekočino lahko privede do
draženja kože ali opeklin.
6. Servis
a. Električno orodje lahko servisira samo
usposobljena oseba, ki bo uporabila
ustrezne rezervne dele v primeru popravila
električnega orodja. Ta način zagotavlja, da
je ohranjena varnost električnega orodja.
Dodatni varnostni ukrepi ob uporabi
električnega orodja
Opozorilo! Dodatni napotki za varno
uporabo svedrov in udarnih svedrov
♦
♦
♦
♦
Pri delu z udarnimi vrtalniki uporabljajte
zaščito za ušesa. Izpostavljenost hrupu lahko
povzroči izgubo sluha.
Uporabite pomožne držaje, ki so
dobavljene z orodjem. Izguba nadzora nad
orodjem lahko povzroči telesne poškodbe.
Ko opravljate dela, kjer se lahko pribor
dotakne skrite napeljave, električno orodje
vedno držite za izolirano površino. Če
prerežete žico pod napetostjo, bodo pod
napetostjo tudi kovinski deli električnega
orodja, to pa lahko povzroči električni udar.
Ko opravljate dela, kjer se lahko vijak ipd.
dotakne skrite napeljave, električno orodje
vedno držite za izolirano površino. Če se
z vijaki dotaknete žice pod napetostjo, bodo
pod napetostjo tudi kovinski deli električnega
5
SLOVENSKI
orodja, to pa lahko povzroči električni udar.
Uporabite vpenjalo ali druge praktične
pripomočke za vpetje obdelovanca
v stabilno podlago. Če držite obdelovanec
z roko ali ga pritiskate ob telo, bo nestabilen in
lahko povzroči izgubo nadzora.
Pred vrtanjem v stene, tla ali v strop preverite
lokacije električnih in drugih napeljav.
Ne dotikajte se konice svedra takoj po vrtanju,
ker je vroča.
Namen uporabe je podrobno opisan v teh
navodilih za uporabo. Uporaba kateregakoli
pripomočka ali pribora ali način uporabe, ki
v teh navodilih ni odobren ali opisan, lahko
povzroči nevarnost telesnih poškodb in/ali
materialne škode.
♦
♦
♦
♦
Varnost drugih ljudi
♦
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani
oseb (vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi
senzornimi ali umskimi sposobnostmi, ali
pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen
če so pod nadzorom ali so prejeli navodila
o uporabi naprave s strani osebe, odgovorne
za njihovo varnost.
Otroci morajo biti nadzorovani, da se
z napravo ne igrajo.
♦
Ostale nevarnosti
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne
nevarnosti, ki niso vključene v navedena
opozorila. Te nevarnosti so lahko posledica
nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in
varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni
mogoče izogniti. Mednje spadajo:
♦ Poškodbe zaradi stika vrtljivih/premičnih delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in
nastavkov.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja.
Če delate z orodjem daljše časovne obdobje,
poskrbite za redne odmore.
♦ Okvara sluha.
♦ Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu,
ki nastaja pri uporabi orodja (še posebej pri
žaganju hrasta, bukve in mediapanskih plošč.)
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so
navedene v tehničnih podatkih in v deklaraciji
o skladnosti, so bile izmerjene v skladu
s standardno preizkusno metodo, ki jo predpisuje
EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno
6
primerjavo orodij. Deklarirana vibracijska vrednost
se lahko uporablja tudi za predhodno oceno
izpostavljenosti.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene,
odvisno od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko
zviša nad deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES
za zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo
električna orodja, mora ocena izpostavljenosti
upoštevati dejanske pogoje uporabe in način
uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh
elementov delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje
izključeno, in čas, ko je vključeno brez delovanja.
Oznake na orodju
Poleg datumske kode so na orodju tudi naslednji
simboli:
Opozorilo! Da bi se izognili morebitnim
poškodbam je potrebno natančno prebrati
navodila.
Varnostni ukrepi pri uporabi baterij in
polnilnikov (niso priloženi orodju)
Baterije
♦ Nikoli ne poskušajte iz kakršnegakoli razloga
odpreti baterije.
♦ Ne izpostavljajte baterij vodi ali dežju.
♦ Ne shranjujte jih v prostorih, kjer bi bila lahko
temperatura višja od 40 °C.
♦ Polnite jih le pri sobni temperaturi od 10 °C do
40 °C.
♦ Polnite samo s polnilnikom, ki je priložen
orodju.
♦ Ko boste odlagali baterije, sledite navodilom
v razdelku "Skrb za okolje".
Ne polnite poškodovanih baterij.
Polnilniki
♦ Polnilnik BLACK+DECKER uporabljajte samo
za polnjenje baterije, ki je priložena orodju.
Druge baterije lahko eksplodirajo in povzročijo
telesne poškodbe in materialno škodo.
♦ Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki niso
polnilne.
♦ Poškodovane napajalne kable nemudoma
zamenjajte.
♦ Polnilnika ne močite in ga ne izpostavljajte
vlagi.
SLOVENSKI
♦
♦
Ne odpirajte polnilnika.
Ne prodirajte polnilnika.
Ta polnilnik je namenjen samo osebni
uporabi.
Pred uporabo preberite navodila za
uporabo.
Električna varnost
Polnilnik je dvojno izoliran; zato ni
potrebna dodatna ozemljitev. Vedno
preverite, če dejanska napetost ustreza
tisti, ki je navedena na podatkovni plošči.
Nikoli ne poskušajte zamenjati polnilne
enote z navadnim napajalnim vtičem.
♦
Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko
zamenja le proizvajalec ali pooblaščen
serviser podjetja BLACK+DECKER, da se
izognete potencialnim nevarnostim.
Sestavni deli
To orodje vsebuje nekatere ali vse naštete
sestavne dele.
1. Stikalo za spreminjanje hitrosti
2. Drsno stikalo za vrtenje naprej/nazaj
3. Vpenjalna glava
4. Regulator za nastavitev vrtilnega momenta
5. Baterija (ni priložena, na voljo v prosti prodaji)
6. Vpenjalo nastavka
Sl. A (ni priložena, na voljo v prosti
prodaji)
5. Baterija
7. Polnilnik
8. Indikator polnjenja
Sestavljanje naprave
Opozorilo! Pred sestavo odstranite baterijo iz
orodja.
Namestitev in odstranitev baterije (sl. B)
♦
♦
Pri nameščanju baterije (5) poravnajte
baterijo z nosilcem na orodju. Vstavite baterijo
v priključni konektor in jo potisnite, tako da se
zaskoči v ležišču.
Baterijo odstranite, tako da pritisnete na gumb
za sprostitev (9) in hkrati izvlečete baterijo iz
priključnega konektorja.
Namestitev in odstranitev vrtalnega
svedra ali konice izvijača (sl. C)
To orodje je opremljeno s hitro-vpenjalno glavo, ki
omogoča enostavno zamenjavo svedrov.
♦
♦
♦
Primite zadnjo polovico vpenjalne glave (3)
z eno roko in z drugo roko zavrtite sprednjo
polovico v nasprotni smeri urinega kazalca, če
gledate s konca vpenjalne glave.
Vstavite natični del svedra (10) v vpenjalno
glavo.
Trdno privijte vpenjalno glavo, tako da držite
za zadnjo polovico vpenjalne glave in zavrtite
sprednjo polovico v smeri gibanja urinega
kazalca, gledano od konca vpenjalne glave.
Uporaba
Opozorilo! Orodje naj deluje s svojim lastnim
tempom. Ne preobremenjujte orodja.
Polnjenje baterije (sl. A)
Baterijo je treba napolniti pred prvo uporabo in
vedno, ko ne more več zagotoviti ustreznega
napajanja za postopke, ki ste jih prej z lahkoto
opravljali. Med polnjenjem se lahko polnilnik
segreva; to je normalno in ne predstavlja napake.
Opozorilo! Ne polnite baterije pri ambientnih
temperaturah pod 10 °C ali nad 40 °C. Priporočena
temperatura pri polnjenju je okoli 24 °C.
Opomba: Polnilnik ne bo začel polniti baterije,
če je temperatura celice baterije pod približno
10 °C ali nad 40 °C. Baterijo morate pustiti
v polnilniku, polnilnik pa bo začel polniti, ko se
temperatura celice ustrezno dvigne ali pade.
♦ Za polnjenje baterije (5) vstavite baterijo
v polnilnik (7). Baterija se prilega v polnilnik
samo v eni smeri. Ne potiskajte s silo.
Preverite, ali je baterija do konca vstavljena
v polnilnik.
♦ Priključite polnilnik in ga vključite (omrežno
napajanje). Indikator polnjenja (8) se prižge.
Polnjenje je zaključeno, ko začne indikator
polnjenja (8) svetiti stalno. Polnilnik in baterijo
lahko z osvetljeno LED pustite priključena
neomejeno dolgo. LED se spremeni v utripajočo
zeleno (polnjenje), ko polnilnik občasno dopolnjuje
napolnjenost baterije.
♦ Izpraznjene baterije polnite 1. tedensko.
Življenjska doba baterije bo močno skrajšana,
če jo shranite v izpraznjenem stanju.
Če pustite baterijo v polnilniku
Polnilnik in baterijo lahko z osvetljeno LED pustite
priključena neomejeno dolgo. Polnilnik ohranja
baterijo napolnjeno.
Izbira smeri vrtenja (sl. D)
Pri vrtanju in pri privijanju vijakov uporabite
rotacijo v smeri naprej (smer gibanja urinega
7
SLOVENSKI
kazalca). Pri odvijanju vijakov ali odstranjevanju
zagozdenega svedra uporabite rotacijo v smeri
nazaj (v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca).
♦ Za izbiro vrtenja v smeri naprej potisnite drsno
stikalo za naprej/nazaj (2) na levo.
♦ Za izbiro vrtenja v smeri nazaj potisnite drsno
stikalo za naprej/nazaj na desno.
♦ Za zaklepanje orodja premaknite drsno stikalo
za naprej/nazaj na sredinski položaj.
♦
♦
♦
Vijačenje
♦
Izbira vrtilnega momenta
To orodje je opremljeno z obročem za nastavitev
vrtilnega momenta za različna dela privijanja/
odvijanja in vrtanja. Veliki vijaki in trši obdelovanci
zahtevajo višji vrtilni moment kot majhni vijaki in
mehkejši obdelovanci. Pomen simbola poiščite
v spodnjem seznamu.
♦ Za vrtanje v kovino, les in plastiko, nastavite
izbirnik za izbiro načina delovanja (4) v
položaj.
♦ Za privijanje/odvijanje vijakov nastavite
izbirnik na ustrezno nastavitev. Če ustrezne
nastavitve še ne poznate, upoštevajte
naslednje napotke:
♦ Nastavite obroč (4) na najnižjo nastavitev
vrtilnega momenta.
♦ Privijte prvi vijak.
♦ Če se sklopka zaskoči, še preden
dosežete želeni rezultat, zvišajte
nastavitev regulatorja in nadaljujte
s privijanjem vijaka. Ponavljajte, dokler ni
nastavitev pravilna. Uporabite to nastavitev
za preostale vijake.
Vrtanje/privijanje vijakov
♦
Izberite vrtenje v smeri naprej ali nazaj
s pomočjo drsnika za naprej/nazaj (2).
Orodje vključite s pritiskom na stikalo (1).
Hitrost orodja je odvisna od dolžine pritiska na
stikalo.
Orodje izključite tako, da sprostite stikalo.
♦
♦
Nasveti za optimalno uporabo
Vrtanje
♦
Vedno vzpostavite lahen pritisk v ravni liniji
s svedrom.
Tik preden sveder prodre skozi drugo stran
obdelovanca, zmanjšajte pritisk na orodje.
Uporabite kos lesa za podlogo obdelovancu,
ki bi se lahko razklal.
Uporabljajte široke (lopataste) konice za
vrtanje lukenj z velikim premerom v les.
Uporabljajte HSS svedre za vrtanje v kovino.
♦
♦
♦
♦
8
Uporabljajte svedre za beton pri vrtanju
v mehak beton.
Uporabljajte mazivo, če vrtate v druge
materiale razen lito železo in medenino.
Za večjo natančnost naredite vdolbino
s pomočjo točkala na sredini luknje, ki jo
nameravate izvrtati.
♦
♦
Vedno uporabite pravilno vrsto in velikost
nastavka/pribora za vijačenje.
Če naletite na težave pri privajanju vijakov,
nanesite majhno količino detergenta ali milnice.
Vedno držite orodje in konico izvijača v ravni
liniji z vijakom
Vzdrževanje
Vaše BLACK+DECKER orodje je proizvedeno tako,
da dolga leta deluje z minimalnim vzdrževanjem.
Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od
pravilne nege in rednega čiščenja orodja.
Polnilnik razen rednega čiščenja ne potrebuje
nobenega vzdrževanja.
Opozorilo! Pred pričetkom vzdrževanja orodja
odstranite baterijo z orodja. Pred čiščenjem
izklopite polnilnik iz električnega omrežja.
♦ Redno čistite prezračevalne reže v orodju in
polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe
krpe.
♦ Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo. Ne
uporabljajte jedkih ali kemičnih čistil.
♦ V rednih časovnih presledkih odprite
vpenjalno glavo in potrkajte z njo, tako da
odstranite prah iz njene notranjosti.
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih
odpadkov. Izdelka ne smete odlagati
skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Če ugotovite, da vaš izdelek BLACK+DECKER
ne služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi
več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki. Napravo pripravite
za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih
odpadkov.
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov
in embalaže omogoča recikliranje in
ponovno uporabo materialov. Tovrstno
ravnanje pa pripomore k preprečevanju
onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
SLOVENSKI
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na
zbirališčih odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite
nov izdelek.
Baterija
Napetost
Vizmenična
Kapaciteta
Ah
Tip akumulatorske baterije
BLACK+DECKER vam nudi možnost zbiranja
in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov
BLACK+DECKER, ko ti dosežejo konec svoje
življenjske dobe. Če želite izkoristiti predlagano
možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite
pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne
postopke izvedel namesto vas.
Raven zvočnega tlaka v skladu z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 64,5 dB(A), negotovost (K)
3 dB(A), raven zvočne moči (LWA) 75,5 dB(A), negotovost (K)
3 dB(A)
Če bi radi stopili v stik s predstavnikom
pooblaščenega servisnega centra, poiščite
najbližjo zastopniško pisarno BLACK+DECKER
- kontaktni naslov boste našli v tem priročniku.
Seznam pooblaščenih BLACK+DECKER
serviserjev in opis vseh po prodajnih storitev
je podan tudi na naslednji spletni strani:
www.2helpU.com.
ES-izjava o skladnosti
Baterije
Znotraj naprave ni delov, ki bi jih lahko
servisiral ali popravil uporabnik.
♦
Kupec mora vrniti vso električno opremo
lokalnemu serviserju ali pristojni službi, ki bo
poskrbela, da se baterija pravilno reciklira.
Dotrajanega izdelka ne odlagajte med svoje
gospodinjske odpadke.
Tehnični podatki
Napetost
Venosmerna
Hitrost vrtenja
brez obremenitve
Min-1
Največji navor
Nm
Kapaciteta vpenjalne
glave
mm
Največja kapaciteta vrtanja
Kovina/les
mm
Teža
kg
Polnilnik
Priključna
napetost
Vizmenična
Izhodna
napetost
Venosmerna
Tok
mA
Pribl. čas polnjenja
ur
BDCDD18 (H1)
18
BL1518
18
1,5
Litijionska
BL2018
18
2,0
Litijionska
BL4018
18
4,0
Litijionska
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski
seštevek) v skladu z EN 60745:
Vrtanje v kovino (ah, D) 0,8 m/s², negotovost (K) 3 m/s²,
vijačenje brez udarjanja (ah) 0,3 m/s², negotovost (K) 1,5 m/s²
DIREKTIVA O STROJIH
Vrtalnik/vijačnik serije BDCDD18
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani
pod "tehničnimi podatki" v skladu z: 2006/42/ES,
EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Poleg tega so izdelki v skladu z določbami
direktive 2004/108/ES (do 19/04/2016)
2014/30/EU (od 20/04/2016) in 2011/65/EU.
Za več informacij stopite v stik s podjetjem
Black & Decker na spodnjih naslovih, ali poiščite
kontaktne podatke na zadnji strani navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
dokumentacije in daje to izjavo v imenu
Black & Deckerja.
0 - 650
15/28
R. Laverick
Vodja inženiringa
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
25. 03. 2015
10
10/25
1,0
905902**
Tip 2
905998**
Tip 1
100 - 240
230
8 - 20
400
3-5
18
1
1-5
Garancija
Black & Decker na temelju svojega zaupanja
v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno
garancijo. To garancijska izjava je dodatek in
v nobenem primeru ne vpliva na vaše uzakonjene
pravice. Garancija je veljavna znotraj ozemlja
držav članic EU in na evropskem trgovinskem
območju.
9
SLOVENSKI
Če se Black & Deckerjev izdelek pokvari zaradi
napake v materialu, izdelavi ali neustrezne
skladnosti v 24 mesecih od dneva nakupa,
Black & Decker jamči, da bo zamenjal okvarjene
dele, popravil izdelke, ki so bili podvrženi normalni
obrabi, ali zamenjal take izdelke ter tako poskrbel
za čim manj težav za kupce, razen v naslednjih
okoliščinah:
♦ če je bil izdelek uporabljen za trgovske
storitve, profesionalno uporabo ali če je bil
izdelek oddajan v najem;
♦ če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe
ali zanemarjanja;
♦ če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih
predmetov, snovi ali nesreč;
♦ če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
Black & Deckerjev serviser.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Če bi radi stopili v stik s predstavnikom
pooblaščenega servisnega centra, poiščite
najbližjo zastopniško pisarno Black & Decker,
kontaktni naslov boste našli v tem priročniku.
Dodatno pa so seznam vseh pooblaščenih
Black & Deckerjevih serviserjev in celotni podatki
o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
Prosimo, obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk in prijavite vaš
novi izdelek BLACK+DECKER, da boste ostali
seznanjeni o naših novih izdelkih in posebnih
ponudbah. Za več informacij glede blagovne
znamke BLACK+DECKER in njegovih izdelkih,
obiščite spletno stran
www.blackanddecker.co.uk.
10
HRVATSKI
Namjena
Ova bušilica/odvijač BLACK+DECKER BDCDD18
predviđena je za rad s vijcima te bušenje drva,
metala i plastike. Ovaj je alat predviđen isključivo
za amatersku upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje
upozorenja i uputa navedenih u nastavku
može rezultirati strujnim udarom, požarom
i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim
upozorenjima odnosi se na vaš električni alat
napajan iz gradske mreže (sa žicom) ili električni
alat napajan akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Radno područje održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b. S električnim alatima nemojte raditi
u eksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Električni alati stvaraju iskre koje
mogu zapaliti prašinu ili pare.
c. Prilikom rada s električnim alatom
držite podalje promatrače i djecu. Zbog
odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju
odgovarati utičnicama. Nikad i ni na koji
način ne prepravljajte utikač. Nemojte
rabiti prilagodne utikače s uzemljenim
električnim alatima. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od
strujnog udara.
b. Izbjegavajte fizički kontakt s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora,
metalnih okvira i hladnjaka. Ako je tijelo
uzemljeno, rizik od strujnog udara je povećan.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će
rizik od strujnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice.
Kabel držite podalje od izvora topline, ulja
i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili
zapleteni kabel povećat će rizik od strujnog
udara.
e. Pri radu s električnim alatom na
otvorenom, upotrijebite produžni kabel
pogodan za upotrebu na otvorenom.
Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba sklopke na
diferencijalnu struju (RCD) smanjuje rizik od
strujnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Budite na oprezu, pazite što radite
i rukovodite se zdravim razumom pri
radu s električnim alatom. Ne koristite
električni alat ako ste umorni ili pod
utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim
alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
b. Rabite opremu za osobnu zaštitu.
Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba
zaštitne opreme poput maske protiv prašine,
sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste kape
ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima
smanjit će rizik od tjelesnih ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu ili
umetanja baterije, kao i prije uzimanja
ili nošenja alata, provjerite je li prekidač
u isključenom položaju. Nošenje
električnog alata tako da je prst na prekidaču
ili priključivanje električnog alata kojemu je
prekidač uključen dovodi do nezgoda.
d. Prije nego što uključite uređaj, uklonite
s njega sve ključeve i alate za podešavanje.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu
električnog alata može dovesti do ozljede.
e. Ne posežite predaleko. Pazite na
ravnotežu i zauzmite stabilan položaj.
To omogućuje bolji nadzor nad električnim
alatom u neočekivanim situacijama.
f. Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice
uvijek držite podalje od pokretnih dijelova.
Pokretni dijelovi mogu zahvatiti labavo
obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
11
HRVATSKI
g. Ako postoji mogućnost priključivanja
uređaja za usisavanje i prikupljanje
prašine, osigurajte njihovo pravilno
povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja za
prikupljanje prašine može smanjiti opasnosti
vezane uz prašinu.
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Električni alat nemojte forsirati.
Upotrijebite odgovarajući električni alat za
posao koji obavljate. Prikladan električni alat
bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za
koju je predviđen.
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni
ili uključeni položaj. Svaki električni alat
kojim se ne može upravljati pomoću prekidača
predstavlja opasnost i potrebno ga je
popraviti.
c. Prije podešavanja, zamjene pribora
ili pohranjivanja električnog alata
isključite utikač iz utičnice ili odvojite
akumulatorsku bateriju. Ove sigurnosne
mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja
električnog alata.
d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne
dopustite rad osobama koje nisu upoznate
s ovim alatom ili ovim uputama. Električni
alati opasni su ako njima rade nestručni
korisnici.
e. Električne alate treba održavati. Provjerite
ima li kakvih otklona, savinutih ili napuklih
dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja
mogu utjecati na rad električnog alata.
Ako je alat oštećen, popravite ga prije
upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je
loše održavanim električnim alatima.
f. Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje mogućnost
savijanja i olakšava upravljanje.
g. Električni alat, pribor, nastavke i sl.
upotrebljavajte u skladu s ovim uputama
te uzimajući u obzir radne uvjete i posao
koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnog alata za poslove za koje nije
predviđen može dovesti do opasnih situacija.
5. Upotreba i čuvanje akumulatorskih
baterija
a. Dopunjavajte isključivo punjačem kojeg je
odredio proizvođač. Punjač koji je pogodan
12
za jednu vrstu akumulatora može predstavljati
rizik od požara ako se upotrebljava s nekim
drugim akumulatorom.
b. Električne alate upotrebljavajte isključivo
s preporučenim akumulatorima. Upotreba
bilo kojeg drugog akumulatora može izazvati
rizik od ozljede i požara.
c. Kad akumulator nije u upotrebi, držite
ga podalje od ostalih metalnih predmeta
poput spajalica za papir, ključeva, čavala,
vijaka ili drugih manjih metalnih predmeta
koji mogu izazvati kratki spoj baterijskih
priključaka. Kratki spoj priključaka baterije
može izazvati eksploziju ili požar.
d. U slučaju nepravilne upotrebe iz baterije
bi mogla iscuriti tekućina. Izbjegavajte
kontakt. Ako dođe do slučajnog kontakta,
isperite vodom. Ako tekućina dospije
u oči, odmah potražite liječničku pomoć.
Tekućina iz baterije može izazvati iritacije ili
opekline.
6. Servisiranje
a. Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
identičnih zamjenskih dijelova. To
omogućuje sigurnu uporabu alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna
upozorenja za bušilice i udarne bušilice
♦
♦
♦
♦
Tijekom upotrebe udarnih bušilica
koristite zaštitu za sluh. Izlaganje buci može
uzrokovati gubitak sluha.
Rabite pomoćne rukohvate isporučene
uz alat. Gubitak nadzora može uzrokovati
tjelesne ozljede.
Električni alat pridržavajte isključivo
za izolirane rukohvate dok radite
u područjima gdje bi alat mogao doći
u dodir sa skrivenim električnim vodovima.
U slučaju kontakta reznog pribora sa žicom
pod naponom, taj se napon može prenijeti na
metalne dijelove alata i uzrokovati strujni udar.
Električni alat pridržavajte isključivo
za izolirane rukohvate dok radite
u područjima gdje bi zatezač mogao
doći u dodir sa skrivenim električnim
vodovima. U slučaju kontakta sa žicom pod
naponom, taj se napon može prenijeti na
metalne dijelove alata i izazvati strujni udar.
HRVATSKI
♦
♦
♦
♦
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
radnu površinu. Pridržavanje radnog
materijala rukom ili njegovo oslanjanje na
tijelo nije sigurno i može dovesti do gubitka
nadzora.
Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite
raspored ožičenja i cijevi.
Izbjegavajte dodirivanje vrha nastavka za
bušenje odmah nakon bušenja jer može biti
vruć.
Predviđena namjena opisana je u ovom
priručniku. Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela
ili opreme, kao i izvođenje bilo kojih postupaka
pomoću ovog alata koji nisu opisani u ovom
priručniku mogu predstavljati opasnost od
tjelesne ozljede i/ili materijalne štete.
Sigurnost drugih osoba
♦
♦
Ovaj alat nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu
ni osoba s nedostatkom iskustva ili znanja,
osim ako ih osoba zadužena za njihovu
sigurnost nadzire ili im je pružila upute za
sigurnu upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako se ne bi
igrala uređajem.
Stalno prisutni rizici
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni
rizici, koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim
upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed
nepravilne upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, neke stalno prisutne rizike
nije moguće izbjeći. Oni obuhvaćaju:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
♦ Ozljede do kojih može doći prilikom promjene
dijelova, oštrica ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom
alata. Uzimajte redovite pauze tijekom dulje
upotrebe bilo kojeg alata.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja
prašine nastale tijekom korištenja alata (npr.
tijekom rada s drvom, osobito hrastovinom,
bukovinom i ivericom).
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje
su navedene u tehničkim podacima i izjavi
o usklađenosti, izmjerene su u skladu sa
standardiziranom metodom ispitivanja navedenom
u dokumentu EN 60745 i mogu se koristiti za
međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana
vrijednost emisija vibracija može se koristiti i za
preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Emisija vibracija tijekom stvarne
upotrebe električnog alata može se razlikovati od
deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje
se alat koristi. Razina vibracija može porasti iznad
navedene razine.
Prilikom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovito koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete i način
upotrebe alata, uključujući i sve dijelove radnog
ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja alata do
potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja
do postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na uređaju su uz datumsku oznaku navedeni
sljedeći simboli upozorenja:
Upozorenje! Da biste smanjili rizik od
ozljeda, pročitajte priručnik s uputama.
Dodatne sigurnosne upute za baterije
i punjače (nisu isporučene uz alat)
Baterije
♦ Nikad i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte
otvarati.
♦ Bateriju ne izlažite vodi.
♦ Ne pohranjujte na mjestima na kojima bi
temperatura mogla biti viša od 40 °C.
♦ Punjenje izvodite isključivo pri okolnim
temperaturama između 10 °C i 40 °C.
♦ Punite isključivo punjačem koji je isporučen uz
alat.
♦ Prilikom odbacivanja baterija pridržavajte se
uputa navedenih u odjeljku "Zaštita okoliša".
Ne pokušavajte puniti oštećene baterije.
Punjači
♦ BLACK+DECKER punjač koristite isključivo za
punjenje baterije u alatu uz koji je isporučen.
Ostale baterije mogu prsnuti i uzrokovati
tjelesne ozljede i materijalnu štetu.
♦ Ne pokušavajte puniti baterije koje za to nisu
predviđene.
13
HRVATSKI
♦
♦
♦
♦
Oštećene kabele odmah zamijenite.
Punjač ne izlažite vodi.
Ne otvarajte punjač.
Punjač nemojte probijati.
Punjač je predviđen isključivo za upotrebu
u zatvorenim prostorima.
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
Zaštita od električne struje
Ovaj punjač dvostruko je izoliran, stoga
žica uzemljenja nije potrebna. Uvijek
provjerite odgovara li napon električne
mreže naponu navedenom na nazivnoj
oznaci. Ne pokušavajte jedinicu punjača
zamijeniti običnim strujnim utikačem.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga
zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis
tvrtke BLACK+DECKER kako bi se izbjegle
opasnosti.
Značajke
Ovaj alat obuhvaća neke ili sve od sljedećih
značajki.
1. Regulator brzine
2. Klizni preklopnik za rad naprijed/natrag
3. Zatezna glava
4. Prsten za prilagođavanje momenta
5. Baterija (nije isporučena, prodaje se zasebno)
6. Držač nastavaka
Sl. A (nije isporučen, prodaje se zasebno)
5. Baterija:
7. Punjač
8. Pokazivač stanja baterije
Sastavljanje
Upozorenje! Prije sastavljanja izvadite bateriju iz
alata.
Postavljanje i uklanjanje akumulatora
(sl. B)
♦
♦
Da biste namjestili akumulator (5), poravnajte
ga s prihvatnim dijelom na alatu. Akumulator
umetnite u ležište i pritisnite tako da se učvrsti
u svom položaju.
Da biste odvojili akumulator, pritisnite tipku za
otpuštanje (9) dok akumulator istovremeno
izvlačite iz ležišta.
Postavljanje i uklanjanje nastavka za
bušenje ili odvijanje (sl. C)
Alat je opremljen samozateznom glavom koja
14
olakšava zamjenu nastavaka.
♦ Stražnju polovicu glave (3) uhvatite jednom
rukom, a drugom rukom zakrećite prednju
polovicu u smjeru suprotnom od kazaljki na
satu, gledajući sa strane glave.
♦ Osovinu nastavka (10) umetnite u zateznu
glavu.
♦ Čvrsto pritegnite glavu pridržavajući stražnju
polovicu glave i zakrećući prednji dio u smjeru
kazaljki na satu, gledajući iz smjera glave.
Upotreba
Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom.
Ne preopterećujte ga.
Punjenje akumulatora (sl. A)
Akumulator je potrebno napuniti prije prve
upotrebe i kad izgubi snagu na zadacima koji
su dotad bili izvođeni s lakoćom. Akumulator se
može ugrijati tijekom punjenja. To je normalno i ne
predstavlja problem.
Upozorenje! Nemojte puniti bateriju ako je
okolna temperatura ispod 10 °C ili iznad 40 °C.
Preporučena temperatura punjenja je oko 24 °C.
Napomena: Punjač neće puniti bateriju ako
je temperatura ćelija ispod približno 10 °C ili
iznad 40 °C. Bateriju treba ostaviti u punjaču,
a punjač će automatski započeti s punjenjem
kada se ćelija zagrije ili ohladi.
♦ Da biste napunili akumulator (5), umetnite
ga u punjač (7). Akumulator se može uložiti
u punjač na samo jedan način. Ne forsirajte.
Provjerite je li akumulator dobro namješten
unutar punjača.
♦ Priključite punjač i uključite ga na glavnom
prekidaču. Pokazivač punjena (8) započet će
treperiti.
Punjenje je dovršeno kada pokazivač punjenja
(8) neprekidno svijetli. Akumulator se može
neograničeno ostaviti priključen u punjač. LED
lampica će se uključiti kada punjač povremeno
bude punio akumulator.
♦ Ispražnjene akumulatore napunite u roku od
tjedan dana. Trajnost akumulatora može se
znatno skratiti ako se čuvaju u ispražnjenom
stanju.
Ostavljanje baterije u punjaču
Punjač i baterija mogu se neograničeno ostaviti
priključeni dok svijetli LED lampica. Punjač
će održavati akumulator svježim i potpuno
napunjenim.
HRVATSKI
Odabir smjera vrtnje (sl. D)
Za bušenje i pritezanje vijaka upotrijebite rotaciju
"prema naprijed" (u smjeru kazaljki na satu). Za
oslobađanje vijaka ili zaglavljenog nastavka za
bušenje upotrijebite obrnutu vrtnju (suprotno od
smjera kazaljki na satu).
♦ Za odabir rotacije "prema naprijed" klizni
preklopnik za rad naprijed/natrag (2) potisnite
ulijevo.
♦ Za odabir suprotne rotacije klizni preklopnik
za rad naprijed/natrag potisnite udesno.
♦ Da biste blokirali alat, klizni preklopnik za rad
naprijed/natrag pomaknite u središnji položaj.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Radne materijale podložne cijepanju podložite
komadom drva.
Kod bušenja većih otvora u drvu upotrijebite
pljosnate nastavke.
Prilikom bušenja metala upotrijebite HSS
nastavke za bušenje.
Prilikom bušenja mekših zidova upotrijebite
nastavke za zidove.
Upotrijebite ulje za podmazivanje kad bušite
u metalima koji nisu lijevano željezo ili mjed.
Da biste poboljšali točnost, pomoću točkala
izradite udubinu u središtu otvora koji je
potrebno izraditi.
Odabir okretnog momenta
Rad s vijcima
Ovaj alat opremljen je prstenom za postavljanje
okretnog momenta prema različitim primjenama
za rad s vijcima i za bušenje. Veliki vijci i čvrsti
redni materijali zahtijevaju veću postavku
zakretnog momenta u odnosu na male vijke
i mekane materijale. Za opis simbola pogledajte
donji popis.
♦ Za bušenje u drvu, metal i plastici, prsten
za prilagođavanje momenta (4) postavite na
oznaku .
♦ Za rad s vijcima prsten postavite na željenu
postavku. Ako ne znate koja postavka je
odgovarajuća, nastavite na sljedeći način:
♦ Prsten za prilagođavanje momenta (4)
postavite na najmanju postavku momenta.
♦ Pritegnite prvi vijak.
♦ Ako spojka počne preskakati prije
postizanja željenog rezultata, povećajte
postavku prstena i nastavite pritezati vijak.
Ponavljajte postupak dok ne postignete
odgovarajuću postavku. Tu postavku
upotrijebite za ostale vijke.
♦
Bušenje / rad s vijcima
♦
♦
♦
Pomoću kliznog preklopnika za rad naprijed/
natrag (2) odaberite smjer vrtnje.
Za uključivanje alata pritisnite prekidač (1).
Brzina alata ovisi o jačini pritiska na prekidač.
Za isključivanje alata otpustite prekidač.
Savjeti za optimalnu upotrebu
Bušenje
♦
♦
Lagani pritisak uvijek primijenite u ravnoj liniji
s nastavkom za bušenje.
Neposredno prije nego što nastavak za
bušenje probije radni materijal, smanjite
pritisak na alat.
♦
♦
Uvijek koristite nastavak odvijača pravilne
vrste i veličine.
Ako je uvijanje vijaka otežano, pokušajte
s nanošenjem manje količine tekućine
za pranje ili sapuna kao sredstva za
podmazivanje navoja.
Alat i nastavak odvijača uvijek koristite
u ravnoj liniji s vijkom.
Održavanje
Vaš BLACK+DECKER alat projektiran je za
dugotrajnu upotrebu uz minimalna održavanja.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnom održavanju i redovitom čišćenju.
Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo održavanje osim
redovitog čišćenja.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvog
održavanja alata izvadite iz njega akumulator.
Prije čišćenja punjača odvojite ga od električnog
napajanja.
♦ Utore za prozračivanje na alatu i punjaču
redovito čistite mekim kistom, četkom ili
suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom
krpom. Ne upotrebljavajte abrazivna ili
sredstva za čišćenje na bazi otapala.
♦ Redovito otvarajte zateznu glavu i lagano
udarajte po njoj kako biste iz unutrašnjosti
uklonili prašinu.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad
iz kućanstva.
Ako je vaš BLACK+DECKER proizvod potrebno
zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne
15
HRVATSKI
odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva.
Pripremite ovaj proizvod za zasebno prikupljanje
otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i ambalaže omogućuje recikliranje
i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna
upotreba recikliranih materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša
i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka BLACK+DECKER omogućuje prikupljanje
i recikliranje BLACK+DECKER proizvoda nakon
isteka njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili
ovu uslugu, svoj proizvod vratite u bilo koji
ovlašteni servis koji će ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem
lokalnog ureda tvrtke BLACK+DECKER na
adresi navedenoj u ovom priručniku. Također,
popis ovlaštenih BLACK+DECKER servisa i sve
pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje te
kontaktima dostupni su na internetskoj adresi:
www.2helpU.com.
Baterije
Unutar uređaja nema dijelova koje bi
korisnik mogao popraviti.
♦
Po isteku vijeka trajanja, vratite cijeli uređaj
u servis ili na lokalno reciklažno mjesto radi
recikliranja baterije. Uređaj nemojte odbacivati
s kućanskim otpadom.
Tehnički podaci
BDCDD18 (H1)
Napon
VDC 18
Brzina bez opterećenja Min-1 0 - 650
Maks. moment
Nm 15/28
Kapacitet zatezne glave mm 10
Maks. kapacitet bušenja
čelik/drvo
mm 10/25
Masa
kg 1,0
16
Punjač
Ulazni napon
Izlazni napon
Struja
Približno vrijeme
punjenja
Baterija
Napon
Kapacitet
Tip
VAC
Vdc
mA
905902**
Tip 2
100 - 240
8 - 20
400
905998**
Tip 1
230
18
1
sati
3-5
1-5
VAC
Ah
BL1518
18
1,5
Li-Ion
BL2018
18
2,0
Li-Ion
BL4018
18
4,0
Li-Ion
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 64,5 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A),
zvučna snaga (LWA) 75,5 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vibracije (troosni vektorski zbroj) prema
EN 60745:
Bušenje u metalu (ah, D) < 0,8 m/s², nesigurnost (K) 3 m/s²,
rad s vijcima bez udaraca (ah, s) < 0,3 m/s², nesigurnost (K)
1,5 m/s²
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
BDCDD18 - bušilica, odvijač
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa sljedećim
propisima: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
Ovi su proizvodi također usklađeni sa smjernicom
2004/108/EC (do 19.4.2016.), 2014/30/EU (od
20.4.2016.) i 2011/65/EU. Za dodatne informacije
kontaktirajte tvrtku Black & Decker putem sljedeće
adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke Black & Decker.
R. Laverick
Rukovoditelj
inženjerskog odjela
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
25.3.2015
HRVATSKI
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda te pruža iznimno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima
i ni na koji ih način ne narušava. Ovo jamstvo
valjano je na području država članica Europske
unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
Ako vaš Black & Decker proizvod postane
neispravan uslijed nepravilnosti u njegovom
materijalu, izradi ili nedostatne usklađenosti,
unutar 24 mjeseca od dana kupnje, tvrtka
Black & Decker jamči zamjenu neispravnih
dijelova, popravak dijelova izloženih uobičajenom
habanju i trošenju ili zamjenu takvih proizvoda
kako bi se osigurale najmanje neugodnosti za
našeg kupca, osim ako je:
♦ Proizvod korišten za trgovanje,
u profesionalnoj primjeni ili u svrhu pružanja
usluga.
♦ proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren
♦ proizvod pretrpio oštećenja uzrokovana
stranim predmetima, tvarima ili nezgodama
♦ popravke pokušao izvoditi bilo tko osim
ovlaštenog servisa ili servisnog osoblja tvrtke
Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili
ovlaštenom serviseru morate predočiti dokaz
o kupnji. Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem
lokalnog ureda tvrtke Black & Decker na
adresi navedenoj u ovom priručniku. Također,
popis ovlaštenih Black & Decker servisa i sve
pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje te
kontaktima dostupni su na internetskoj adresi:
www.2helpU.com.
Posjetite našu web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste
registrirali svoj novi BLACK+DECKER
proizvod i bili u tijeku s najnovijim proizvodima
i posebnim ponudama. Dodatne informacije
o tvrtki BLACK+DECKER i našem proizvodnom
asortimanu dostupne su na adresi
www.blackanddecker.co.uk.
17
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji
ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo
isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi
u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj
zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom
servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod
po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom
greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad
18
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
ALATI MILIĆ D.O.O. - CROATIA
Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
info@alatimilic.hr
http://www.alatimilic.hr/
T: 00 385 (0)1 3734 791
T: 00 385 (0)9 137 33 000
F: 00 385 (0)1 3906 790
SRPSKI
Namena
Vaša BLACK+DECKER BDCDD18 bušilica,
odvijač dizajnirana je za poslove odvijanja
i uvrtanja zavrtnjeva i za bušenje u drvetu, metalu
i plastici. Ovaj je alat predviđen isključivo za
amatersku upotrebu.
Sigurnosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može
izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu
povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za
buduće potrebe. Termin “električni alat” u svim
dole navedenim upozorenjima odnosi se na alate
sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili alate sa
baterijskim napajanjem (bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Zakrčeni ili mračni
prostori prizivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili
prašine. Električni alati stvaraju varnice koje
mogu da upale prašinu ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikada i ni na bilo koji način
nemojte modifikovati utikač. Ne koristite
nikakve utične adaptere sa uzemljenim
električnim alatima. Nemodifikovani utikači
i odgovarajuće utičnice smanjiće opasnost od
električnog udara.
b. Izbegavajte fizički kontakt s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora,
metalnih okvira i hladnjaka. Ako je tijelo
uzemljeno, rizik od strujnog udara je povećan.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećaće
rizik od strujnog udara.
d. Kabl ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Nemojte nikad koristiti kabl za
nošenje, vučenje ili izvlačenje utikača
električnog alata. Kabl udaljite od toplote,
ulja, oštrih ivica ili pokretnih delova.
Oštećeni ili zapleteni kabl povećaće rizik od
strujnog udara.
e. Pri upotrebi električnog alata na
otvorenom prostoru koristite produžni
kabl koji je podesan za upotrebu na
otvorenom prostoru. Korišćenje kabla koji je
podesan za upotrebu na otvorenom prostoru
umanjuje opasnost od električnog udara.
f. Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite
i savesno radite sa električnim alatom.
Nemojte da koristite električni alat ako ste
umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola
ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa
električnim alatom može dovesti do ozbiljnih
telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su
maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom
koji se ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh,
koja se koristi pod odgovarajućim uslovima,
smanjiće telesne povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite
se da prekidač bude isključen pre povezivanja električnog napajanja i/ili baterije,
uzimanja uređaja ili nošenja alata. Nošenje
električnog alata sa prstom na prekidaču ili
električnih alata sa prekidačem koji su priključeni na napajanje izaziva nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog
alata. Ključ za pritezanje ili podešavanje koji
je ostao u rotirajućem delu električnog alata
može da dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte
stabilan položaj i ravnotežu u svakom
trenutku. Time se obezbeđuje bolja kontrola
nad električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se
uhvate u pokretne delove.
19
SRPSKI
g. Ako su omogućeni uređaji za
priključivanje izvlačenja i prikupljanja
prašine, osigurajte njihovo pravilno
povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja za
prikupljanje prašine može smanjiti opasnosti
vezane uz prašinu.
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad.
Pravilan električni alat će bolje i bezbednije,
i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je
konstruisan.
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat koji
se ne može kontrolisati putem prekidača je
opasan i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/
ili izvadite bateriju iz električnog alata
pre vršenja bilo kakvih podešavanja,
zamene pribora ili odlaganja električnog
alata. Takve preventivne bezbednosne mere
smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja
električnog alata.
d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju
uskladištite izvan dohvata dece i ne
dopustite rad osobama koje nisu upoznate
s ovim alatom ili ovim uputstvima.
Električni alati su opasni u rukama neveštih
korisnika.
e. Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji
bilo koje drugo stanje koje može uticati
na rad električnih alata. Ako je oštećen,
postarajte se da se električni alat popravi
pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane
loše održavanim električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se
kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima,
uzimajući u obzir radne uslove i rad koji
treba obaviti. Korišćenje električnog alata za
radove za koje nije namenjen može dovesti do
opasne situacije.
5. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Punjenje vršite samo punjačem koji je
specificirao proizvođač. Punjač koji je
20
podesan za jedan tip punjive baterije može
izazvati opasnost od požara ako se koristi sa
nekom drugom punjivom baterijom.
b. Električne alate koristite samo sa punjivim
baterijama koje su dizajnirane specijalno
za njih. Upotreba bilo koje druge punjive
baterije može izazvati opasnost od povreda ili
požara.
c. Ako se punjiva baterija ne koristi, čuvajte
je dalje od metalnih predmeta kao što
su spajalice za papir, novčići, ključevi,
ekseri, zavrtnjevi ili drugi sitni metalni
predmeti koji mogu da naprave spoj
između kontakata. Kratkospajanje baterijskih
kontakata može izazvati opekotine ili požar.
d. Pod neodgovarajućim uslovima može doći
do curenja tečnosti iz baterije; izbegavajte
kontakt. Ako dođe do slučajnog kontakta,
isperite vodom. Ako tečnost dođe u dodir
s očima, potražite i medicinsku pomoć.
Tečnost koja iscuri iz baterije može izazvati
iritaciju kože ili opekotine.
6. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat
servisira kvalifikovani servisni tehničar
koji će koristiti samo originalne rezervne
delove. Time se osigurava bezbednost
električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Posebna sigurnosna
upozorenja za bušilice i udarne bušilice
♦
♦
♦
♦
Nosite štitnike za uši kad radite sa udarnim
bušilicama. Izlaganje buci može uzrokovati
gubitak sluha.
Koristite pomoćne ručke koje su
isporučene uz alat. Gubitak kontrole može
dovesti do fizičkih povreda.
Električni alat držite za izolovane
rukohvate kada obavljate radove pri kojima
postoji mogućnost da rezni pribor dodirne
skrivene vodove. Rezni pribor koji dodirne
strujni kabl može da stavi pod napon metalne
delove električnog alata i izloži rukovaoca
električnom udaru.
Električni alat držite za izolovane
rukohvate kada obavljate radove pri kojima
postoji mogućnost da pritezač dodirne
skrivene vodove. Pritezač koji dodirne
strujni kabl može da stavi pod napon metalne
SRPSKI
♦
♦
♦
♦
delove električnog alata i izloži rukovaoca
električnom udaru.
Koristite stege ili druge praktične načine
da osigurate i poduprete predmet obrade
na stabilnu platformu. Držanje radnog
predmeta jednom rukom ili upiranjem u telo
nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
Pre bušenja u zidovima, podovima ili
plafonima, proverite da li na tim mestima ima
električnih ili cevnih instalacija.
Izbegavajte dodirivanje vrha bita za bušenje
odmah nakon bušenja, jer može da bude
veoma vruć.
Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu. Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili
priključaka ili vršenje bilo koje druge operacije
ovim alatom koja nije preporučena u ovom
uputstvu za upotrebu može izazvati opasnost
od fizičkih povreda i/ili materijalne štete.
Bezbednost drugih osoba
♦
♦
Ovaj alat nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da
se ne igraju sa uređajem.
Preostale opasnosti
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni
preostali rizici, koji možda nisu uvršteni
u priloženim upozorenjima za bezbedan rad.
Sledeći rizici mogu nastati zbog nenamenske
upotrebe, produžene upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa
ili pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom
alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže
vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem
prašine koja se stvara pri korišćenju alata
(primer:-rad sa drvetom, naročito sa hrastom,
bukvom i MDF-om).
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima
je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN 60745 i može se koristiti
za upoređivanje alata. Deklarisana emisiona
vrednost vibracija se takođe može koristiti za
preliminarnu procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisija vibracija tokom stvarne
upotrebe električnog alata može se razlikovati od
deklarisane vrednosti, zavisno od načina na koji
se alat koristi. Nivo vibracija može da se poveća
iznad navedenog nivoa.
Prilikom ocenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovito koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procenu
izloženosti vibracijama, stvarni uslovi i način
upotrebe alata, uključujući i sve delove radnog
ciklusa, kao što je vreme od isključivanja alata do
potpunog zaustavljanja i vreme od uključivanja do
postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Pored datumske šifre su prikazani sledeći simboli
na alatu:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti
od povreda, korisnik mora da pročita
uputstvo za upotrebu.
Dodatna bezbednosna uputstva za baterije i punjače (nije isporučeno sa alatom)
Baterije
♦ Nikad ne pokušavajte da ih otvorite.
♦ Bateriju ne izlažite vodi.
♦ Ne čuvajte ih na mestima na kojima
temperatura može da pređe 40 °C.
♦ Punite ih samo na sobnim temperaturama
između 10 °C i 40 °C.
♦ Punite ih samo punjačem koji je isporučen uz
alat.
♦ Ako odlažete baterije u otpad, pratite uputstva
koja su navedena u odeljku „Zaštita životne
sredine“.
Ne pokušavajte da punite oštećene
baterije.
Punjači
♦ Vaš BLACK+DECKER punjač koristite
samo za punjenje baterije u alatu sa kojim
je isporučen. Druge baterije mogu prsnuti
izazivajući fizičke povrede i oštećenja.
21
SRPSKI
♦
♦
♦
♦
♦
Nikad ne pokušavajte puniti baterije koje nisu
punjive.
Neispravne kablove odmah zamenite.
Ne izlažite punjač vodi.
Ne otvarajte punjač.
Ne rastavljajte punjač.
Ovaj punjač je namenjen samo za
upotrebu u zatvorenom prostoru.
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
Električna bezbednost
Vaš punjač je dvostruko izolovan;
zato nije potreban kabl za uzemljenje.
Uvek proverite da li napon elektro
mreže odgovara naponu na natpisnoj
pločici uređaja. Nikad ne pokušavajte
da zamenite punjač običnim mrežnim
utikačem.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni BLACK+DECKER
servisni centar da bi se izbegla opasnost.
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za regulaciju brzine
2. Klizač za hod napred/nazad
3. Stezna glava
4. Regulator momenta
5. Baterija (nije isporučena, prodaje se zasebno)
6. Držač bita
Sl. A (nije isporučeno, prodaje se
zasebno)
5. Baterija
7. Punjač
8. Indikator punjača
Montaža
Upozorenje! Pre montaže izvadite bateriju iz
alata.
Postavljanje i vađenje baterije (sl. B)
♦
♦
22
Da biste postavili bateriju (5), poravnajte
je sa priključkom na alatu. Gurnite bateriju
u priključak i gurajte dok se baterija ne uglavi
na mesto.
Da biste izvadili bateriju, pritisnite dugme za
oslobađanje (9) i istovremeno vucite bateriju iz
priključka.
Postavljanje i skidanje burgije ili bita
odvijača (sl. C)
Ovaj alat ima steznu glavu bez ključa koja
omogućava laku zamenu bitova.
♦ Uhvatite zadnju polovinu stezne glave (3) jednom rukom, a drugom rukom okrećite prednju
polovinu suprotno smeru kretanja kazaljke na
satu gledano sa zadnje strane stezne glave.
♦ Ubacite osovinu bita (10) u steznu glavu.
♦ Čvrsto pritegnite steznu glavu tako što ćete
držati zadnju polovinu stezne glave i rotirati
prednji deo u smeru kretanja kazaljke na satu
gledano sa zadnje strane stezne glave.
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom.
Ne preopterećujte ga.
Punjenje baterije (sl. A)
Baterija mora da se napuni pre prve upotrebe
i uvek kad ne proizvodi dovoljnu snagu pri
obavljanju poslova koje ste ranije obavljali
s lakoćom. Punjač se može zagrejati tokom
punjenja; to je normalno i ne ukazuje na problem.
Upozorenje! Baterii nenabíjejte, klesne-li
okolní teplota pod 10 °C nebo přesáhne-li 40 °C.
Doporučená teplota prostředí pro nabíjení:
přibližně 24 °C.
Napomena: Punjač neće puniti bateriju ako je
temperatura ćelije ispod 10 °C ili iznad 40 °C.
Bateriju treba staviti u punjaču, a punjač
će automatski nastaviti punjenje kada se
temperatura ćelije poveća ili smanji.
♦ Da biste napunili bateriju (5), stavite je
u punjač (7). Baterija staje u punjač samo na
jedan način. Ne primenjujte silu. Uverite se da
je baterija potpuno legla u punjač.
♦ Uključite punjač u struju i uključite napajanje.
Indikator punjenja (8) treperi.
Punjenje je završeno kada zeleno svetlo
indikatora punjenja (8) stabilno svetli. Punjač
i baterija se mogu ostaviti povezani bez
vremenskog ograničenja. LED se pali za vreme
dok punjač dopunjava punjenje baterije.
♦ Ispražnjene baterije napunite u roku od
1 sedmice. Vek trajanja će se značajno
smanjiti ako se čuvaju u praznom stanju.
Ostavljanje baterije u punjaču
Baterija i punjač sa upaljenim LED indikatorom
mogu se ostaviti povezani neograničeno dugo.
A töltő frissen és teljesen feltöltött állapotban
tartja az akkumulátort.
SRPSKI
Biranje smera okretanja (sl. D)
Za bušenje i pritezanje zavrtnja koristite
okretanje unapred (u smeru kazaljke na satu).
Za popuštanje zavrtnjeva ili vađenje zaglavljene
burgije, koristite okretanje unazad (suprotno
smeru kazaljke na satu).
♦ Da biste izabrali okretanje unapred, gurnite
klizač za hod napred/nazad (2) na levo.
♦ Da biste izabrali okretanje unazad, gurnite
klizač za hod napred/nazad na desno.
♦ Da zaključate alat, klizač za hod napred/
nazad pomerite u srednji položaj.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Koristite komad drveta za podupiranje radnog
komada koji se može rascepiti.
Koristite ravne burgije kada u drvetu bušite
rupe većeg prečnika.
Koristite HSS burgije kada bušite u metalu.
Koristite burgije za kamen kada bušite
u mekom kamenu.
Koristite sredstvo za podmazivanje kada
bušite metale koji nisu liveno gvožđe i mesing.
Radi veće preciznosti, pomoću obeleživača
napravite udubljenje u centru rupe koju treba
izbušiti.
Biranje obrtnog momenta
Odvrtanje i uvrtanje
Ovaj alat je opremljen prstenom za podešavanje
obrtnog momenta za razne radove sa zavrtnjima
i za prazne aplikacije bušenja. Veliki zavrtnji
i predmeti obrade od tvrdih materijala zahtevaju
veći moment nego mali zavrtnji i predmeti obrade
od mekanih materijala. Definicije simbola su
navedene u nastavku.
♦ Za bušenje u drvetu, metalu i plastici,
postavite prsten za podešavanje obrtnog
momenta (4) na simbol .
♦ Za uvrtanje i odvrtanje, postavite prsten na
željeno podešavanje. Ako još uvek ne znate
koje podešenje je odgovarajuće, nastavite na
sledeći način:
♦ Postavite prsten za podešavanje obrtnog
momenta (4) na minimalni obrtni moment.
♦ Pritegnite prvi vijak.
♦ Ako se spojnica zaustavi pre nego što
se postigne željeni rezultat, povećajte
podešenje prstenom i nastavite sa
pritezanjem vijka. Ponavljajte ovaj
postupak dok ne postignete pravilno
podešavanje. To podešavanje koristiti za
preostale zavrtnje.
♦
♦
Bušenje/odvijanje i uvrtanje zavrtnjeva
♦
♦
♦
Izaberite hod unapred ili unazad koristeći
klizač za hod napred/nazad (2).
Da uključite alat, pritisnite prekidač (1). Brzina
alata zavisi od toga koliko jako ste pritisnuli
prekidač.
Da isključite alat, pustite prekidač.
Saveti za optimalnu upotrebu
Bušenje
♦
♦
Uvek primenjujte lagani pritisak u pravcu
burgije.
Pre nego što vrh burgije probije na drugu stranu radnog komada, smanjite pritisak na alat.
♦
Uvek koristite pravilan tip i veličinu odvijača.
Ako je otežano pritezanje zavrtnja, pokušajte
da ga malo podmažete koristeći tečnost za
pranje ili sapun.
Uvek držite alat i bit odvijača u pravoj liniji sa
zavrtnjem
Održavanje
Vaš BLACK+DECKER alat je dizajniran za rad
u dužem vremenskom periodu sa minimalnim
zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani
zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja
alata i redovnog čišćenja.
Vaš punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje
osim redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova
na održavanju alata uklonite bateriju iz alata. Pre
čišćenja isključite punjač iz struje.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
uređaju i punjaču pomoću mekane četke ili
suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći
vlažnu krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva
za čišćenje koja su abrazivna ili sadrže
rastvarač.
♦ Redovno otvarajte steznu glavu i lupkajte je
da biste uklonili prašinu iz unutrašnjosti.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim
kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš
BLACK+DECKER proizvod treba da se zameni
ili ako vam više nije potreban, ne odlažite ga
sa kućnim smećem. Ovaj proizvod odložite kao
poseban otpad.
23
SRPSKI
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu
i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna
upotreba recikliranih materijala pomaže
u sprečavanju zagađivanja životne sredine
i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
BLACK+DECKER obezbeđuje mogućnost
za sakupljanje i reciklažu BLACK+DECKER
proizvoda na kraju njihovog životnog veka. Da
biste iskoristili prednost ove usluge, svoj proizvod
vratite bilo kom ovlašćenom serviseru koji će
izvršiti odvojeno sakupljanje ovih proizvoda
umesto vas.
Kontaktirajte lokalno BLACK+DECKER
predstavništvo putem adrese koja je navedena
u ovom uputstvu da biste saznali lokaciju vama
najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu
ovlašćenih BLACK+DECKER servisera i potpune
informacije o našim uslugama za rezervne delove
i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com.
Punjač
Ulazni napon
VAC
Izlazni napon
VDC
Struja
mA
Približno vreme
punjenja
Časova
Baterija
Napon
Kapacitet
Tip
VAC
Ah
905902**
Tip 2
100 - 240
8 - 20
400
905998**
Tip 1
230
18
1
3-5
1-5
BL1518
18
1,5
Litijumjonska
BL2018
18
2,0
Litijumjonska
BL4018
18
4,0
Litijumjonska
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
Zvučni pritisak (LpA) 64,5 db(A), odstupanje (K) 3 dB(A),
zvučna snaga (LWA) 75,5 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca)
prema EN 60745:
Bušenje u metalu (ah, D) 0,8 m/s², odstupanje (K) 3 m/s², Uvrtanje
i odvrtanje bez udarne funkcije (ah) 0,3 m/s², odstupanje (K)
1,5 m/s²
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
Baterije
Unutra se ne nalaze delovi koje korisnik
može servisirati.
♦
Na kraju radnog veka vašeg proizvoda, vratite
celokupan uređaj serviseru ili lokalnoj stanici
za recikliranje. Ne bacajte uređaj zajedno sa
otpadom iz domaćinstva.
Tehnički podaci
Napon
VDC
Brzina bez opterećenja min-1
Maks. obrtni moment
Nm
Kapacitet stezne glave
mm
Maks. kapacitet bušenja
Čelik/drvo
mm
Težina
kg
24
BDCDD18 (H1)
18
0 - 650
15/28
10
10/25
1,0
BDCDD18 - Bušilica, odvijač
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Ovi proizvodi su takođe usaglašeni sa direktivom
2004/108/EC (do 19/04/2016) 2014/30/EU (od
20/04/2016) i 2011/65/EU. Za više informacija
kontaktirajte Black & Decker na sledećoj adresi ili
ih potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije Black & Decker.
R. Laverick
Direktor inženjeringa
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
25.3.2015
SRPSKI
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih
proizvoda i nudi izvanredne garantne uslove. Ova
garantna izjava je dodatna i ni na koji način ne
osporava vaša zakonska prava. Ova garancija
važi na teritorijama država članica Evropske Unije
i na slobodnom evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker
postane neispravan zbog greške u materijalu,
izradi ili neusklađenosti u periodu od 24 meseci
od datuma kupovine, Black & Decker garantuje
da će zameniti neispravne delove, popraviti
proizvode koji su izloženi habanju i trošenju ili
zameniti takve proizvode kako bi obezbedila što
je moguće manje neprijatnosti svojim potrošačima
osim u slučaju:
♦ da je proizvod korišćen za zanatstvo,
profesionalne svrhe ili najam;
♦ Da je proizvod bio izložen nenamenskoj
upotrebi ili nemaru;
♦ da je proizvod pretrpeo oštećenja usled
dejstva stranih predmeta, supstanci ili
nezgoda.
♦ da je pokušana popravka od strane osoba
koje nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno
osoblje firme Black & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po
osnovu garancije, potrebno je da prodavcu
ili ovlašćenom serviseru pokažete dokaz
o kupovini. Kontaktirajte lokalno Black & Decker
predstavništvo putem adrese koja je navedena
u ovom uputstvu da biste saznali lokaciju vama
najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu
ovlašćenih Black & Decker servisera i potpune
informacije o našim uslugama za rezervne delove
i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com.
Posetite našu web lokaciju
www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali
svoj novi BLACK+DECKER proizvod i da biste
bili redovno obaveštavani o novim proizvodima
i specijalnim ponudama. Više informacija
o BLACK+DECKER brendu i našem asortimanu
proizvoda naći ćete na adresi
www.blackanddecker.co.uk.
25
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата BLACK+DECKER BDCDD18 - дупчалка,
одвртувач е наменета за навртување
и одвртување на завртки и за дупчење на
дрво, метал и пластика. Алатката е наменета
само за домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство. Непридржување кон мерките за
безбедност и долу наведените упатства може да доведе до електричен
удар, пожар или сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност
и упатства за идно прегледување. Терминот
„електрична алатка“ во сите долу наведени
мерки за безбедност се однесува на вашата
електрична алатка што работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка што
работи на батерии (без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто
и добро осветлено. Пренатрупани
и темни места се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични
алатки во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има присуство
на запалливи течности, гасови
или честички. Електричните алатки
произведуваат искри што можат да ги
запалат честичките или испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните
лица настрана додека употребувате
електрична алатка. Одвлекување на
вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
а. Приклучокот на електричната алатка
мора да се совпаѓа со приклучницата.
Никогаш не го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски
приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го намалат
ризикот од електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се цевки,
26
радијатори, шпорети или фрижидери.
Има зголемен ризик од електричен удар
ако вашето тело е заземјено.
в. Не ги изложувајте електричните алатки
на дожд или влажност. Навлегувањето
на вода во електрична алатка го
зголемува ризикот од електричен удар.
г. Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот
за носење, влечење или исклучување
на електричната алатка. Држете го
кабелот настрана од топлина, масло,
остри рабови или подвижни делови.
Оштетените или заплетканите каблови го
зголемуваат ризикот од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка
надвор, употребувајте продолжен
кабел кој е соодветен за надворешна
употреба. Употребата на кабел што
е соодветен за надворешна употреба го
намалува ризикот од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може да
се избегне, употребувајте заштитна
диференцијална (FID) склопка.
Употребата на заштитна диференцијална
(FID) склопка го намалува ризикот од
електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте
што правите и користете логика кога
работите со електрична алатка. Не
употребувајте електрична алатка кога
сте уморни или кога сте под влијание на
дрога, алкохол или лекови. Еден момент
на невнимание за време на работење со
електрична алатка може да доведе до
серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што се маски
против прав, нелизгачки сигурносни
обувки, шлемови или штитници за слухот,
ќе го намали бројот на повреди кога се
употребува за соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот да
биде во исклучена положба пред да ја
приклучите алатката на извор на струја
и/или на батериски пакет или пред да
ја подигнете или пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични алатки со
МАКЕДОНСКИ
прст на прекинувачот или приклучување
на извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за
подесување или клучеви пред да ја
вклучите електричната алатка. Клуч или
алатка за подесување која е закачена на
ротирачкиот дел на електричната алатка
може да доведе до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте
на земјата и бидете во рамнотежа во
секое време. Ова овозможува подобра
контрола над електричната алатка во
неочекувани ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете
широка облека или накит. Држете ги
косата, облеката и ракавиците настрана
од подвижните делови. Широката
облека, накитот или долгата коса може да
бидат фатени во подвижните делови.
е. Доколку на уредите постои можност
за приклучување на опрема за
извлекување и собирање на прав,
обезбедете таа да биде приклучена
и правилно употребувана. Собирањето
на правот може да ги намали опасностите
поврзани со прав.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
а. Не ја употребувајте електричната
алатка на сила. Употребувајте
електрична алатка што е соодветна за
вашата работа. Соодветната електрична
алатка ќе ја заврши работата подобро
и побезбедно со брзината за која што била
дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната
алатка доколку прекинувачот не ја
вклучува и исклучува. Секоја електрична
алатка што не може да се контролира
преку прекинувачот е опасна и мора да
биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот
на струја или од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да правите
подесувања, менувате додатоци или
пред да ја одложите електричната
алатка. Таквите превентивни безбедносни
мерки го намалуваат ризикот за случајно
вклучување на електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што
не ги употребувате надвор од досег
на децата и не дозволувајте да ги
употребуваат лица кои не се запознаени
со нивната функција и со овие упатства.
Електричните алатки се опасни кога со
нив ракуваат необучени корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки.
Проверете дали подвижните делови
се лошо поставени, заглавени
или оштетени, или постои друга
состојба што би можела да влијае
врз работењето на електричните
алатки. Доколку електричната алатка
е оштетена, однесете ја на поправка
пред да ја употребите. Многу незгоди се
предизвикани поради лошо одржувани
електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со
овие упатства, имајќи ги во предвид
работните услови и работата која треба
да се заврши. Употребата на електрична
алатка за работа што е различна од
нејзината намена може да доведе до
опасна ситуација.
5. Употреба и одржување на батериски
алатки
a. Полнете само со полнач кој е определен
од страна на произведувачот. Полнач
што одговара на еден тип на батериски
пакет може да доведе до ризик кога се
употребува со друг батериски пакет.
б. Употребувајте ги батериските алатки
само со батериски пакети кои се
посебно определени за нив. Употребата
на било какви други батериски пакети
може да доведе до ризик од повреда или
пожар.
в. Кога батерискиот пакет не се
употребува, држете го настрана од
други метални предмети како што
се: спојници за хартија, парички,
клучеви, шајки, завртки или други
мали метални предмети кои можат да
направат спој помеѓу двата батериски
терминали. Правењето на краток спој
помеѓу батериските терминали може да
предизвика изгореници или пожар.
27
МАКЕДОНСКИ
г.
Течност може да биде исфрлена
од батеријата поради неправилна
употреба; не ја допирајте. Доколку
случајно дојде до допир, исплакнете
со вода. Доколку течноста дојде во
допир со очите, побарајте и медицинска
помош. Течноста исфрлена од батеријата
може да предизвика иритација или
изгореници.
6. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да
ги сервисира квалификувано лице
кое користи само идентични резервни
делови. Вака ќе бидете сигурни дека се
одржува безбедноста на електричната
алатка.
♦
♦
♦
Дополнителни мерки за безбедност
при користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни
мерки за безбедност за дупчалки
и ударни дупчалки
♦
♦
♦
♦
♦
28
Носете штитници за ушите кога
употребувате ударни дупчалки.
Изложеноста на бучава може да
предизвика губење на слухот.
Користете ги помошните рачки што
доаѓаат со алатката. Губењето на
контрола може да предизвика повреда кај
ракувачот.
Фаќајте ги електричните алатки само
за изолираните површини за држење
кога вршите работа при која додатокот
за сечење може да дојде во допир
со скриени жици. Доколку додатокот
за сечење допре жица под напон, тоа
може да ги доведе изложените метални
делови од електричната алатка под напон
и може да предизвика електричен удар кај
ракувачот.
Фаќајте ги електричните алатки
само за изолираните површини за
држење кога вршите работа при која
затворачот може да дојде во допир
со скриени жици. Доколку затворачите
допрат жица под напон, тоа може да ги
доведе изложените метални делови од
електричната алатка под напон и може да
предизвика електричен удар кај ракувачот.
Употребувајте стегачи или други
практични начини да го прицврстите
предметот на обработка на стабилна
подлога. Придржувањето на предметот
на обработка со рака или со тело го прави
нестабилен и може да доведе до губење
на контрола.
Пред дупчење во ѕидови, подови или
плафони, проверете каде се поставени
електричните жици и цевките.
Избегнувајте допир со врвот на додатокот
за дупчење веднаш после дупчењето
затоа што може да биде загреан.
Намената е опишана во ова упатство
за употреба. Употребата на било која
помошна опрема или додаток, или
извршувањето на било кои работи со оваа
алатка освен оние препорачани во ова
упатство за употреба, може да предизвика
ризик од повреда на ракувачот и/или
оштетување на имот.
Безбедност на други лица
♦
♦
Оваа алатка не е наменета за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца)
со намалени физички, сетилни или
ментални способности, или кои немаат
искуство и знаење, освен ако не им се
пружени надзор или упатства за употреба
на алатката од страна на лице кое
е одговорно за нивната безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за да се
обезбеди дека не си играат со уредот.
Преостанати ризици
Кога се употребува алатката може да се
јават дополнителни преостанати ризици што
не се вклучени во предупредувањата. Овие
ризици може да се појават поради неправилна
употреба, долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна
опрема, одредени останати ризици не може
да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на
вртечки/подвижни делови.
♦ Повреди предизвикани при менување на
делови, листови или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради
долготрајна употреба на алатката.
Кога користите алатка подолг период,
обезбедете да правите повремени паузи.
♦ Оштетување на слухот.
♦ Здравствените опасности предизвикани
од дишење на прав произведен од
МАКЕДОНСКИ
употребата на вашата алатка (на пример:обработка на дрво, особено даб, бука
и иверица).
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани
вибрации кои се наведени во техничките
податоци и декларацијата за сообразност се
измерени во склад со стандардната метода
за тестирање според EN 60745 и можат да се
користат за споредување на една алатка со
друга. Декларираната вредност на емитирани
вибрации може исто така да се користи за
прелиминарна проценка на изложеност на
вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани
вибрации за време на користењето на
електричната алатка може да се разликува
од декларираната вредност во зависност
од начинот на кој алатката се употребува.
Нивото на вибрации може да се зголеми над
декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност
кои ги пропишува 2002/44/EК за заштита на
лица кои редовно употребуваат електрични
алатки на работното место, проценката на
изложеност на вибрации треба да ги земе во
предвид условите и начинот на кој алатката
се употребува, вклучувајќи ги и сите делови
од работниот циклус, како што се времињата
кога алатката е исклучена, кога е вклучена
и неоптоварена, и времето на работење со
неа.
♦
♦
♦
Не се обидувајте да полните оштетени
батерии.
Полначи
♦ Употребувајте го вашиот BLACK+DECKER
полнач само за полнење на батеријата
на алатката со која е испорачан. Другите
батерии можат да пукнат, предизвикувајќи
повреда на ракувачот и оштетување.
♦ Никогаш не се обидувајте да ги полните
неполнивите батерии.
♦ Обезбедете неисправните кабли веднаш
да бидат заменети.
♦ Не го изложувајте полначот на вода.
♦ Не го отварајте полначот.
♦ Не го чепкајте полначот со шилести
предмети.
Полначот е наменет само за употреба
во затворен простор.
Прочитајте го упатството за употреба
пред да го употребите полначот.
Безбедност од електричен удар
Вашиот полнач е двојно изолиран;
затоа не е потребна жица за
заземјување. Секогаш проверете
дали напонот на струјното напојување
одговара на напонот кој е деклариран
на плочката. Никогаш не се обидувајте
да го замените приклучокот на
полначот со обичен приклучок за
струја.
Ознаки на алатката
Следните симболи се прикажани на алатката
заедно со шифрата на датумот:
Предупредување! За да се намали
ризикот од повреди, корисникот мора
да го прочита упатството за работа.
Дополнителни безбедносни
упатства за батерии и полначи (Не се
обезбедени со оваа алатка)
Батерии
♦ Никогаш не се обидувајте да ја отворите
батеријата поради која било причина.
♦ Не ја изложувајте батеријата на вода.
♦ Не ја одлагајте на места каде
температурата може да надмине 40 °C.
Полнете ја само при температура во
просторијата од 10 °C до 40 °C.
Полнете само со полначот кој се
испорачува со алатката.
Кога се ослободувате од батериите,
следете ги упатствата кои се дадени во
делот „Заштита на животната средина“.
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен,
мора да биде заменет од страна на
производителот или на овластен сервисен
центар на BLACK+DECKER за да се
избегне опасност.
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу
наведените карактеристики.
1. Прекинувач за менување на брзина
2. Лизгач за избирање на насоката на работа
3. Футер
4. Прстен за подесување на обртниот момент
29
МАКЕДОНСКИ
5. Батерија (не е вклучена, се продава
одвоено)
6. Држач за додатоци за одвртување
Скица А (не е вклучена, се продава
одвоено)
5. Батерија
7. Полнач
8. Индикатор за полнење
Склопување
Предупредување! Пред склопување,
отстранете ја батеријата од алатката.
Монтирање и отстранување на
батеријата (скица B)
♦
♦
За да ја монтирате батеријата (5),
поставете ја во линија со држачот на
алатката. Навлечете ја батеријата на
држачот и туркајте се додека не слушнете
чкрапнување.
За да ја отстраните батеријата, во
исто време притиснете го копчето за
отпуштање (9) и извлечете ја батеријата
од држачот.
Монтирање и отстранување на
додатоци за дупчење или одвртување
(скица С)
Оваа алатка има брзостезен футер кој
овозможува лесно менување на додатоците.
♦ Фатете ја задната половина од футерот
(3) со едната рака и употребете ја другата
рака за да ја свртите предната половина
во спротивна насока од стрелките на
часвникот гледано од крајот на футерот.
♦ Вметнете ја дршката на додатокот (10) во
футерот.
♦ Цврсто затегнете го футерот со држење
на задната половина од футерот и со
вртење на предниот дел во насоката на
стрелките на часовникот гледано од крајот
на футерот.
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да
работи во свој ритам. Не го преоптоварувајте.
Полнење на батеријата (скица А)
Батеријата треба да се наполни пред првата
употреба и секогаш кога ќе нема да може
да обезбеди доволно сила за работи кои
претходно биле лесно извршувани. Полначот
може да се загрее за време на полнењето; ова
30
е нормално и не значи дека постои проблем.
Предупредување! Не ја полнете батеријата
при температури во просторијата пониски
од 10 °C или повисоки од 40 °C. Препорачана
температура при полнење: околу 24 °C.
Напомена: Полначот нема да ја полни
батеријата ако температурата на келијата
е под 10 °C или над 40 °C. Батеријата треба
да се остави во полначот и полначот
автоматски ќе почне да ја полни кога
температурата на келијата ќе се зголеми
или намали.
♦ За да ја наполните батеријата (5),
сместете ја во полначот (7). Батеријата
може да се вметне во полначот само
на еден начин. Не го туркајте со сила.
Осигурајте батеријата да биде целосно
налегната во полначот.
♦ Вклучете го полначот во штекер.
Индикаторот за полнење (8) ќе почне да
трепка.
Полнењето е завршено кога индикаторот за
полнење (8) ќе почне да свети непрекинато.
Полначот и батеријата може да се остават
поврзани на неодредено време. LED
индикаторот ќе се вклучува кога полначот
повремено ќе ја дополнува батеријата.
♦ Полнете ги испразнетите батерии во
рок од една недела. Животниот век на
батеријата ќе се намали многу ако ја
одложите испразнета.
Оставање на батеријата во полначот
Полначот и батеријата може да се остават
поврзани на неодредено време додека свети
LED индикаторот. Полначот ќе ја одржува
батеријата свежа и целосно наполнета.
Избор на насока на вртење (скица D)
За дупчење и навртување на завртки,
употребувајте вртење напред (во насока на
стрелките на часовникот). За одвртување
на завртки или отстранување на заглавени
додатоци за дупчење, употребувајте вртење
назад (во спротивен правец од стрелките на
часовникот).
♦ За да изберете вртење напред, турнете го
лизгачот за напред и назад (2) на лево.
♦ За да изберете вртење назад, турнете го
лизгачот за напред и назад на десно.
♦ За да ја закочите алатката, поставете го
лизгачот за напред и назад во централна
позиција.
МАКЕДОНСКИ
Избирање на обртен момент
На оваа алатката е монтиран прстен
за подесување на обртниот момент за
различни видови на дупчење и одвртување
и навртување. За големи завртки и тврди
материјали е потребно подесување со
поголем обртен момент отколку за мали
завртки и меки материјали. За објаснување на
симболот, погледнете во листата подолу.
♦ За дупчење во дрво, метал и пластика,
поставете го прстенот за подесување на
обртниот момент (4) на симбол.
♦ За одвртување и навртување, поставете
го прстенот на посакуваното подесување.
Доколку не го знаете соодветното
подесување, направете го следното:
♦ Поставете го прстенот за
подесување на обртниот момент (4)
на подесувањето со најмал обртен
момент.
♦ Стегнете ја првата завртка.
♦ Доколку квачилото започне да
блокира пред да го постигнете
посакуваниот резултат, зголемете
го подесувањето на прстенот
и продолжете со затегнување на
завртката. Повторете го ова се додека
не дојдете до соодветното подесување.
Употребувајте го ова подесуваање за
преостанатите завртки.
Дупчење, одвртување и навртување
♦
♦
♦
Изберете вртење напред или назад со
употребување на лизгачот за напред
и назад (2).
За вклучување на алатката, притиснете
го прекинувачот (1). Брзината на
алатката зависи од тоа колку е притиснат
прекинувачот.
За исклучување на алатката, отпуштете го
прекинувачот.
Совети за оптимална употреба
Дупчење
♦
♦
♦
Секогаш нанесувајте мал притисок во
правец на додатокот за дупчење.
Во моментот пред врвот на додатокот
за дупчење да пројде низ предметот на
обработка, намалете го притисокот врз
алатката.
Употребувајте парче дрво за да ги
прицврстите предметите на обработка кои
може да се расцепат.
♦
♦
♦
♦
♦
Употребувајте додатоци со плочест врв
кога дупчите дупки со голем дијаметар во
дрво.
Употребувајте челични додатоци за високи
брзини кога дупчите во метал.
Употребувајте додатоци за дупчење на
градежен материјал кога дупчите во мек
градежен материјал.
Употребувајте средство за подмачкување
кога дупчите во метал, освен во леано
железо и месинг.
Направете вдлабнатина со шило во
центарот на дупката која треба да се
издупчи за да ја подобрите прецизноста.
Одвртување и навртување
♦
♦
♦
Секогаш употребувајте додаток за
одвртување/навртување од соодветен вид
и големина.
Доколку завртките тешко се стегаат,
пробајте да ги подмачкате со нанесување
на мало количество на течност за миење
или сапун.
Секогаш држете ги алатката и додатокот
за одвртување во права линија со
завртката.
Одржување
Вашата BLACK+DECKER алатка е направена
да работи долго време со минимално
одржување. Постојаното работење на
задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
На вашиот полнач не му е потребно никакво
одржување освен редовно чистење.
Предупредување! Пред вршење на било
какво одржување, отстранете ја батеријата
од алатката. Извадете го приклучокот на
полначот од приклучницата пред да го
исчистите.
♦ Редовно чистете ги отворите за
вентилација на вашата алатка или полнач
со употреба на мека четка или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на
моторот со употреба на влажна крпа. Не
употребувајте абразивни средства за
чистење или средства за чистење на база
на растворувач.
♦ Редовно отворајте го футерот и лесно
чукнете го да ја отстраните правта од
внатрешноста.
31
МАКЕДОНСКИ
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад
од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
BLACK+DECKER производ треба да биде
заменет или дека повеќе не ви е од корист,
не фрлајте го со отпадот од домаќинството.
Овозможете да биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното
употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето
на загадувањето на животната
средина и ја намалува побарувачката
на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните
отпади или продавачите при набавка на нов
производ.
BLACK+DECKER има објекти за собирање
и рециклирање на BLACK+DECKER производи
кога тие ќе го достигнат крајот на работниот
век. За ја искористите оваа услуга, ве молиме
да го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во
контакт со локалното претставништво на
BLACK+DECKER преку адресата назначена
во оваа упатство. Постои и друга можност:
списокот на овластени сервисери на
BLACK+DECKER и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат
на интернет на: www.2helpU.com.
Батерии
Внатре нема делови кои може да ги
поправа корисникот.
♦
32
На крајот од животот на вашиот производ,
вратете ја целата единица кај вашиот
сервисен агент или во локална станица
за рециклирање за да ја рециклирате
батеријата. Не ја фрлајте единицата со
домаќинскиот отпад.
Технички податоци
BDCDD18 (H1)
Напон
Vеднонасочна струја 18
Брзина
без оптоварување
Min-1 0 - 650
Максимален обртен
момент
Nm 15/28
Прифат на футер
mm 10
Максимален дијаметар на дупчење
Челик/дрво
mm 10/25
Тежина
kg 1,0
Полнач
Влезен
напон
Vнаизменична струја
Излезен
напон
Vеднонасочна струја
Струја
mA
Приближно време
на полнење
Часови
Батерија
Напон
Vнаизменична струја
Капацитет
Ah
Тип
905902**
Tип 2
905998**
Tип 1
100 - 240
230
8 - 20
400
18
1
3-5
1-5
BL1518
18
1,5
Литиумјонска
BL2018
18
2,0
Литиумјонска
BL4018
18
4,0
Литиумјонска
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
Звучен притисок (LpA) 64,5 dB(A), отстапување (K)
3 dB(A), Звучна моќност (LWA) 75,5 dB(A), отстапување
(K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по
три оски) спрема EN 60745:
Дупчење во метал (ah, D) <0,8 m/s², отстапување (K)
3 m/s², Навртување/одвртување без удар (ah) <0,3 m/s²,
отстапување (K) 1,5 m/s²
МАКЕДОНСКИ
Декларација за сообразност со
правилата на ЕК
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
♦
♦
♦
BDCDD18 - Дупчалка, Одвртувач
Black & Decker декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад
со: 2006/42/EК, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Овие производи исто така се во склад со
Директивата 2004/108/EК (до 19/04/2016),
2014/30/EУ (од 20/04/2016) и 2011/65/EУ. За
повеќе информации, ве молиме да стапите
во контакт со Black & Decker преку следнава
адреса или да погледнете на крајот на
упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за
составување на техничките податоци и ја дава
оваа декларација во име на Black & Decker.
Р. Леврик
Менаџер за инженеринг
Black & Decker Eвропа
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
25/03/2015
Производот бил изложен на неправилна
употреба или негрижа;
Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди;
Биле вршени поправки од страна на
лица кои не се овластени сервисери или
сервисен персонал на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција,
треба да доставите доказ за набавката кај
продавачот или кај овластен сервисер.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во
контакт со локалното претставништво на
Black & Decker преку адресата назначена
во оваа упатство. Постои и друга можност:
списокот на овластени Black & Decker
сервисери и сите детали за нашите услуги
после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
Ве молиме да го посетите нашиот сајт
www.blackanddecker.co.uk за да го
регистрирате вашиот нов BLACK+DECKER
производ и за да бидете во тек со новите
производи и специјалните понуди.
Повеќе информации за стоковата марка
BLACK+DECKER и за нашата понуда на
производи се достапни на
www.blackanddecker.co.uk.
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција.
Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден
начин не ги ограничува вашите законски
права. Гаранцијата важи на териториите на
земјите-членки на Европската унија и на
Европската зона на слободна трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане
неисправен поради неквалитетен материјал,
изработка или недостаток на сообразност во
рок од 24 месеци од датумот на набавката,
Black & Decker гарантира дека ќе ги замени
неисправните делови, ќе ги поправи
производите изложени на нормална употреба,
или ќе ги замени таквите производи за
да осигура купувачот да има минимум на
непријатности, освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски
или професионални потреби, или бил
изнајмен;
zst00305321 - 24-05-2016
33
34
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising