BDCDD18 | Black&Decker BDCDD18 DRILL/DRIVER Type H1 instruction manual

370002-40 LT
www.blackanddecker.eu
BDCDD18
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
4
11
3
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Šis BLACK+DECKER gręžtuvas-suktuvas
BDCDD18 skirtas varžtų sukimo darbams ir
medienai, metalui bei plastikui gręžti. Šis įrankis
skirtas naudoti tik buityje.
Saugos informacija
Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais
įrankiais
Atsargiai! Perskaitykite visus saugos
įspėjimus ir visus nurodymus. Jei bus
nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir
nurodymų, gali kilti elektros smūgio,
gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo
pavojus.
Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus
ateičiai. Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau
pateiktuose nurodymuose reiškia pagrindinį,
jungiamą į elektros lizdą (su laidu) arba
akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.
1. Darbo vietos sauga
a. Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios vietos
dažnai yra nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b. Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose,
kur gali kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten,
kur yra degiųjų skysčių, dujų arba dulkių.
Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių
gali užsidegti dulkės arba garai.
c. Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2. Elektros sauga
a. Elektrinių įrankių kištukai privalo
atitikti elektros lizdus. Niekada niekaip
nemodifikuokite kištuko. Su įžemintais
elektriniais įrankiais niekada nenaudokite
jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs
kištukai ir juos atitinkantys elektros lizdai
sumažins elektros smūgio pavojų.
b. Venkite kontakto su įžemintais paviršiais,
pavyzdžiui, vamzdžiais, radiatoriais,
viryklėmis ir šaldytuvais. Jei jūsų kūnas
būtų įžemintas, elektros smūgio pavojus
padidėtų.
c. Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros
smūgio pavojų.
4
d. Atsargiai elkitės su elektros laidu.
Niekada nenaudokite laido elektriniam
įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo, aštrių
kraštų arba judančių dalių. Pažeisti arba
susinarplioję laidai padidina elektros smūgio
pavojų.
e. Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke,
naudokite tam pritaikytą ilginimo laidą.
Naudojant darbui lauke tinkamą laidą,
sumažėja elektros smūgio pavojus.
f. Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia
naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite
maitinimo šaltinį, apsaugotą liekamosios
elektros srovės prietaisu (RCD). Naudojant
RCD, sumažėja elektros smūgio pavojus.
3. Asmens sauga
a. Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir
vadovaukitės sveika nuovoka, kai dirbate
su elektriniu įrankiu. Nenaudokite
elektrinio įrankio būdami pavargę arba
veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų.
Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka vienos
neatidumo akimirkos ir galima sunkiai
susižeisti.
b. Dėvėkite asmenines apsaugines
priemones. Visada naudokite akių
apsaugos priemones. Apsauginės
priemonės, pavyzdžiui, respiratorius,
apsauginiai batai neslidžiais padais, šalmas
ar ausų apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
c. Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių, prieš paimdami ar nešdami
įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas
jo jungiklis. Nešant elektrinius įrankius
uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba įjungiant
įrankius į elektros tinklą, kai jų jungikliai yra
įjungti, įvyksta nelaimingų atsitikimų.
d. Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite
nuo jo visus reguliavimo raktus ar
veržliarakčius. Neištraukę veržliarakčio
iš besisukančios elektros įrankio dalies
rizikuojate susižeisti.
e. Nepersitempkite. Visuomet tvirtai
stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą. Taip galėsite geriau valdyti
elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
f. Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
LIETUVIŲ
papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines
laikykite atokiau nuo judančių dalių.
Judamosios dalys gali įtraukti laisvus
drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
g. Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai
naudokite. Naudojant dulkių surinkimo
įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis
susijusius pavojus.
4. Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
a. Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu elektriniu
įrankiu geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu
greičiu, kuriam jis yra numatytas.
b. Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia.
Bet kuris elektrinis įrankis, kurio negalima
valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma
sutaisyti.
c. Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį
įrankį nuo energijos šaltinio ir (arba)
ištraukite akumuliatorių. Tokios apsauginės
priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti
elektrinį įrankį.
d. Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu
įrankiu arba šiomis instrukcijomis
nesusipažinusiems asmenims. Naudojami
nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai yra
pavojingi.
e. Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar sutampa ir
nestringa judamosios dalys, ar nėra
sulūžusių dalių ir kitų gedimų, kurie galėtų
turėti įtakos elektrinių įrankių veikimui.
Jeigu elektrinis įrankis sugadintas, prieš
naudojant jį reikia sutaisyti. Daugelis
nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai
prižiūrimų elektrinių įrankių.
f. Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.
Tinkamai techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai
aštriais pjovimo galais mažiau strigs, juos bus
lengviau valdyti.
g. Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus
ir smulkias įrankių dalis (peilius, grąžtus
ir kt.) naudokite vadovaudamiesi
šia instrukcija ir konkrečios rūšies
elektriniams įrankiams numatytu būdu,
atsižvelgdami į darbo sąlygas bei darbą,
kurį reikia atlikti. Naudojant elektrinį įrankį
kitiems darbams nei numatytieji atlikti, gali
susidaryti pavojingų situacijų.
5. Akumuliatoriaus maitinamų įrankių
naudojimas ir priežiūra
a. Įkraukite naudodami tik gamintojo
nurodytą kroviklį. Vieno tipo akumuliatoriui
tinkantis kroviklis, naudojamas kitam
akumuliatoriui krauti, gali kelti gaisro pavojų.
b. Elektrinius įrankius naudokite tik su
specialiai jiems skirtais akumuliatoriais.
Naudojant kitos rūšies akumuliatorius, galima
susižeisti arba sukelti gaisrą.
c. Kai akumuliatorius nėra naudojamas,
laikykite jį toliau nuo kitų metalinių
daiktų, pavyzdžiui, popieriaus sąvaržėlių,
monetų, raktų, vinių, varžtų ir kitų mažų
metalinių daiktų, dėl kurių gali kilti
trumpasis jungimas tarp kontaktų. Sulietę
akumuliatoriaus gnybtus galite nusideginti
arba sukelti gaisrą.
d. Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus
gali ištekėti skysčio; venkite sąlyčio
su juo. Jei sąlytis atsitiktinai įvyko,
gausiai nuplaukite vandeniu. Jei skysčio
pateko į akis, kreipkitės į gydytoją.
Iš akumuliatoriaus ištekėjęs skystis gali
sudirginti arba nudeginti odą.
6. Techninė priežiūra
a. Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros įrankio
darbą.
Papildomi įspėjimai darbui su elektriniais
įrankiais
Atsargiai! Papildomi saugos įspėjimai dėl
gręžtuvų ir smūginių gręžtuvų naudojimo
♦
♦
♦
Naudodami smūginius gręžtuvus, dėvėkite
ausų apsaugas. Triukšmas gali sukelti
klausos praradimą.
Naudokite pagalbines, su įrankiu pateiktas
rankenas. Praradus įrankio kontrolę, galima
susižeisti.
Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo
dalys gali paliesti paslėptus laidus,
laikykite elektrinį įrankį tik už izoliuotų.
5
LIETUVIŲ
laikymui skirtų paviršių. Pjovimo daliai
prisilietus prie „gyvo“ laido, neizoliuotos
metalinės elektrinio įrankio dalys gali sukelti
elektros smūgį ir nutrenkti operatorių.
Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo
įrankis galėtų prisiliesti prie paslėptų
laidų, laikykite elektrinį įrankį tik už
izoliuotų paviršių. Sukimo antgaliams
prisilietus prie „gyvo“ laido, neizoliuotos
metalinės elektrinio įrankio dalys gali sukelti
elektros smūgį ir nutrenkti operatorių.
Naudokite spaustuvus arba kitą praktišką
būdą ruošiniui pritvirtinti ir prilaikyti ant
stabilios platformos. Laikant ruošinį ranka
arba atrėmus į kūną, jis nėra stabilus, todėl
galima prarasti kontrolę.
Prieš gręždami sienas, grindis arba lubas,
patikrinkite, ar tose vietose nėra laidų ir
vamzdžių.
Stenkitės neliesti grąžto galo tuoj pat po
gręžimo, nes jis gali būti įkaitęs.
Numatytoji paskirtis aprašyta šiame
vartotojo vadove. Naudojant šiame vadove
nerekomenduojamus papildomus įtaisus
arba priedus, arba naudojant įrankį ne pagal
numatytąją paskirtį, gali kilti asmeninio
susižeidimo ir (arba) turtinės žalos pavojus.
♦
♦
♦
♦
♦
Kitų asmenų sauga
♦
Vaikams ir asmenims, nesugebantiems
saugiai naudotis šiuo įrankiu dėl savo
psichikos, jutiminės arba protinės negalios
arba patirties bei žinių trūkumo, negalima
naudotis šiuo įrankiu be už šių asmenų
saugumą atsakingų asmenų priežiūros ir
nurodymų.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo
prietaisu.
♦
Kiti pavojai
♦
♦
♦
Žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką.
Jeigu įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai
reguliariai darykite pertraukas.
Klausos pablogėjimas.
Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių,
susidariusių naudojant įrankį (pavyzdžiui
apdirbant medieną, ypač ąžuolą, beržą ir
MDF).
Vibracija
Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos
vertės išmatuotos standartiniu bandymų būdu
pagal standartą EN 60745; jos gali būti naudojamos vienų įrankių palyginimui su kitais. Nurodyta
keliama vibracija taip pat gali būti naudojama
preliminariam vibracijos poveikiui įvertinti.
Atsargiai! Faktinio elektrinio įrankio darbo metu
keliama vibracija gali skirtis nuo nurodytojo
dydžio, priklausomai nuo to, kokiais būdais
naudojamas šis įrankis. Vibracijos lygis gali viršyti
nurodytąjį lygį.
Vertinant vibracijos poveikį, norint nustatyti
apsaugos priemones, reikalaujamas pagal
2002/44/EB žmonių, darbe reguliariai naudojančių
elektrinius įrankius, apsaugai, reikia atsižvelgti
į vibracijos poveikio įvertinimą, faktines įrankio
naudojimo sąlygas ir kaip tas įrankis yra
naudojamas, o taip pat atsižvelgti į visas darbo
ciklo dalis, pavyzdžiui, ne tik į įrankio naudojimo
laiką, bet ir protarpius, kai įrankis būna išjungtas ir
kai jis veikia tuščiąja eiga.
Ant įrankio esantys ženklai
Kartu su datos kodu ant įrankio rasite
pavaizduotus šiuos simbolius:
Atsargiai! Norėdamas sumažinti
susižeidimo pavojų, vartotojas privalo
perskaityti šią naudojimo instrukciją.
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų,
kurie gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose
dėl saugos. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį
ne pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.
Papildomos akumuliatorių ir kroviklių (su
įrankiu nepateikiamų) naudojimo saugos
taisyklės
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų
pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam
tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Galimi
pavojai:
♦ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių
besisukančių (judamųjų) dalių.
♦ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis,
pjūklelius arba priedus.
Akumuliatorius
♦ Niekada jokiais būdais nebandykite jų
atidaryti.
♦ Saugokite akumuliatorių nuo vandens.
♦ Nelaikykite tose vietose, kur temperatūra
galėtų viršyti 40 °C.
♦ Kraukite tik esant 10–40 °C aplinkos oro
temperatūrai.
6
LIETUVIŲ
♦
♦
Kraukite tik su įrankiu pateiktu krovikliu.
Išmesdami akumuliatorių, vadovaukitės
nurodymais, pateiktais skyriuje
„Aplinkosauga“.
Nebandykite krauti apgadintų
akumuliatorių.
Krovikliai
♦ Įrankio akumuliatoriui krauti naudokite tik su
juo pateiktą „BLACK+DECKER“ kroviklį. Kitų
rūšių akumuliatoriai gali sprogti ir sužeisti jus
bei padaryti žalos turtui.
♦ Niekada nebandykite krauti vienkartiniam
naudojimui skirtų akumuliatorių.
♦ Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite naujais.
♦ Saugokite kroviklį nuo vandens.
♦ Neatidarykite kroviklio.
♦ Neardykite kroviklio.
Šis kroviklis skirtas naudoti tik patalpose.
Prieš naudojimą perskaitykite šią
naudojimo instrukciją.
Elektros sauga
Šis kroviklis turi dvigubą izoliaciją, todėl
jo nereikia įžeminti. Visuomet patikrinkite,
ar elektros tinklo įtampa atitinka duomenų
lentelėje nurodytą įtampą. Niekada
nebandykite keisti kroviklio kištuko įprastu
elektros kištuku.
♦
Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant
išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti
įgaliotasis BLACK+DECKER techninės
priežiūros centro darbuotojas.
Funkcijos
Šis įrankis turi kai kurias arba visas toliau
nurodytas funkcijas.
1. Greičio reguliavimo jungiklis
2. Sukimo krypties slankiklis
3. Kumštelinis griebtuvas
4. Sukimo momento reguliavimo žiedas
5. Akumuliatorius (nepateiktas, parduodamas
atskirai)
6. Antgalių laikiklis
A pav. (nepateiktas, parduodamas
atskirai)
5. Akumuliatorius
7. Kroviklis
8. Kroviklio indikatorius
Surinkimas
Atsargiai! Prieš surinkimą išimkite iš įrankio
akumuliatorių.
Akumuliatoriaus įdėjimas ir išėmimas
(B pav.)
♦
♦
Norėdami įtaisyti akumuliatorių (5), laikykite
jį ties įrankyje esančiu lizdu. Įkiškite
akumuliatorių į lizdą, stumkite jį tol, kol jis
užsifiksuos (išgirsite spragtelėjimą).
Norėdami išimti akumuliatorių, paspauskite
jį atlaisvinantį mygtuką (9), tuo pat metu
traukdami akumuliatorių iš lizdo.
Grąžto arba atsuktuvo antgalio įdėjimas
ir išėmimas (C pav.)
Šiame įrankyje įrengtas beraktis kumštelinis
griebtuvas, kuris leidžia lengvai keisti grąžtus.
♦ Suimkite galinę griebtuvo (3) pusę viena ranka,
o kita ranka sukite priekinę dalį prieš laikrodžio
rodyklę žiūrint iš griebtuvo galo pusės.
♦ Įkiškite į kumštelinį griebtuvą grąžto ašį (10).
♦ Tvirtai užveržkite griebtuvą, viena ranka
laikydami galinę griebtuvo dalį, o kita sukdami
jo priekinę dalį pagal laikrodžio rodyklę žiūrint
iš griebtuvo galo pusės.
Naudojimas
Atsargiai! Įrankis darbą privalo atlikti pats,
savaiminiu greičiu. Nenaudokite jo jėga, norėdami
darbą atlikti greičiau.
Akumuliatoriaus krovimas (A pav.)
Akumuliatorių privaloma įkrauti prieš pirmą kartą
naudojant įrankį ir kaskart, kai jame nepakanka
energijos darbui, kurį pirmiau atlikti buvo lengva.
Kraunamas akumuliatorius gali įšilti; tai normalu ir
nėra joks gedimas.
Atsargiai! Akumuliatoriaus negalima krauti, kai
aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 10 °C arba
aukštesnė nei 40 °C. Rekomenduojama krauti
esant maždaug 24 °C temperatūrai.
Pastaba. Kroviklis nekraus akumuliatoriaus,
jeigu elementų temperatūra bus žemesnė nei
10 °C arba aukštesnė nei 40 °C. Akumuliatorių
reikia palikti kroviklyje; kroviklis automatiškai
pradės krauti, kai elementų temperatūra
pakils arba nukris iki reikiamos ribos.
♦ Norėdami akumuliatorių (5) įkrauti, įkiškite jį
į kroviklį (7). Akumuliatorių į kroviklį pavyks
įdėti tik vienu būdu. Per daug nespauskite.
Pasirūpinkite, kad akumuliatorius būtų iki galo
įkištas į kroviklį.
7
LIETUVIŲ
Prijunkite kroviklį prie elektros tinklo ir įjunkite
jį. Pradės žybčioti kontrolinė krovimo lemputė
(8).
Krovimas yra baigtas, kai kontrolinė krovimo
lemputė (8) nepertraukiamai šviečia žalia spalva.
Kroviklį ir akumuliatorių galima palikti sujungtus
neribotam laikui. Retsykiais, kai kroviklis vis
papildomai įkrauna akumuliatorių, užsidega
šviesos diodas.
♦ Kraukite išsikrovusį akumuliatorių 1 savaitę.
Akumuliatoriaus tarnavimo laikas ženkliai
sutrumpės, jeigu jis bus laikomas iškrautas.
varžtą. Kartokite, kol nustatysite reikiamą
nuostatą. Naudokite šią nuostatą likusiems
varžtams įsukti.
♦
Akumuliatoriaus palikimas kroviklyje
Kai šviesos diodas šviečia, kroviklį ir
akumuliatorių galima palikti sujungtus neribotam
laikui. Kroviklis nuolat palaikys maksimalų
akumuliatoriaus įkrovimo lygį.
Sukimosi krypties pasirinkimas (D pav.)
Gręžimui ir varžtų įsukimui naudokite sukimąsi
į priekį (pagal laikrodžio rodyklę). Varžtams išsukti
arba užstrigusiam grąžtui ištraukti naudokite
sukimąsi atgal (prieš laikrodžio rodyklę).
♦ Norėdami pasirinkti sukimąsi į priekį,
pastumkite sukimo krypties slankiklį (2) į kairę.
♦ Norėdami pasirinkti sukimąsi atgal,
pastumkite sukimo krypties slankiklį į dešinę.
♦ Norėdami įrankį užfiksuoti, nustatykite sukimo
krypties slankiklį centrinėje padėtyje.
Gręžimas / varžtų sukimas
♦
♦
♦
Patarimai, kaip optimaliai naudoti
įrankį
Gręžimas
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Sukimo momento pasirinkimas
Šiame įrankyje yra įrengta mova, skirta įvairioms
sūkio momento nuostatoms nustatyti atliekant
varžtų sukimo ir gręžimo darbus. Dideliems
varžtams įsukti ir kietoms medžiagoms gręžti
reikia didesnio sukimo momento nuostatos
nei mažiems varžtams įsukti ir minkštoms
medžiagoms gręžti. Toliau pateikti simbolių
reikšmių aprašymai.
♦ Gręždami medieną, metalą ir plastiką,
nustatykite sukimo momento reguliavimo
movą (4) ties simboliu .
♦ Varžtams sukti nustatykite movą ties norima
nuostata. Jeigu dar nežinote, kokios nuostatos
reikia, atlikite šiuos veiksmus:
♦ Nustatykite sukimo momento reguliavimo
movą (4) ties mažiausia sukimo momento
nuostata.
♦ Įsukite pirmą varžtą.
♦ Jeigu sankaba pakyla pirmiau nei
pasiekiamas norimas rezultatas,
padidinkite movos nuostatą ir įsukite kitą
8
Pasirinkite sukimosi kryptį pirmyn arba atgal
sukimo krypties slankikliu (2).
Norėdami įrankį įjungti, spauskite jungiklį (1).
Įrankio veikimo greitis priklauso nuo to, kaip
smarkiai spaudžiate šį jungiklį.
Norėdami įrankį išjungti, atleiskite jungiklį.
Gręždami grąžtą laikykite tiesiai ir šiek tiek jį
spauskite.
Prieš pat grąžtui kiaurai pragręžiant ruošinį,
įrankį spauskite mažiau.
Gręždami ruošinius, kurie gali pleišėti,
paremkite juos medienos gabalėliu.
Didelio skersmens skylėms medienoje gręžti
naudokite plunksninius grąžtus.
Gręždami metalą, naudokite HSS grąžtus.
Gręždami minkštą mūrą, naudokite mūrui
gręžti skirtus grąžtus.
Gręždami metalus, išskyrus ketų ir žalvarį,
naudokite alyvą.
Norėdami gręžti tiksliau, centravimo prakalu
pažymėkite skylės, kurią norite išgręžti,
centrą.
Varžtų sukimas
♦
♦
♦
Visada naudokite tinkamo tipo ir dydžio
sukimo antgalius.
Jeigu varžtus sukti sunku, pabandykite šiek
tiek patepti skystu arba paprastu muilu.
Visada laikykite įrankį ir sukimo antgalį vienoje
linijoje su varžtu.
Techninė priežiūra
Šis „BLACK+DECKER“ elektrinis įrankis skirtas
ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios techninės
priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį
tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
Krovikliui nereikia jokios techninės priežiūros,
išskyrus reguliarų valymą.
Atsargiai! Prieš pradėdami įrankio techninės
priežiūros darbus, išimkite iš įrankio
akumuliatorių. Prieš valydami kroviklį, atjunkite jį
nuo elektros tinklo.
LIETUVIŲ
♦
♦
♦
Reguliariai minkštu šepetėliu arba sausu
skudurėliu išvalykite įrankio ir kroviklio
ventiliacijos angas.
Reguliariai drėgnu skudurėliu nuvalykite
variklio korpusą. Nenaudokite jokių
šveičiamųjų arba tirpiklių pagrindu pagamintų
valiklių.
Reguliariai atverkite kumštelinį griebtuvą ir
patapšnokite jį, kad iš vidaus iškristų dulkės.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „BLACK+DECKER“ gaminį nauju arba jeigu jis
jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su
kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį
į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus
ir pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu būdu
padėsite sumažinti aplinkos taršą ir naujų
žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
atstovai.
„BLACK+DECKER“ surenka senus naudotus
„BLACK+DECKER“ prietaisus ir pasirūpina
ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti
šia paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam
įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį
mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su artimiausia „BLACK+DECKER“
atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be
to, interneto tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų
„BLACK+DECKER“ įrangos remonto dirbtuvių bei
tiksli informacija apie mūsų produktų techninės
priežiūros centrus, jų kontaktinė informacija:
www.2helpU.com.
Akumuliatoriai
Viduje nėra dalių, kurių techninę priežiūrą
galėtų atlikti pats naudotojas.
♦
Pasibaigus gaminių naudojimo laikui,
grąžinkite visą seną įrenginį techninės
priežiūros atstovui arba pristatykite jį į vietos
atliekų surinkimo punktą. Neišmeskite
įrenginio kartu su įprastomis buitinėmis
atliekomis.
Techniniai duomenys
Įtampa
VDC
Greitis įrankiui veikiant
be apkrovos
min-1
Maks. veržimo jėga
Nm
Movos skersmuo
mm
Maksimali plieno / medienos
gręžimo geba
mm
Svoris
kg
Kroviklis
Įvesties įtampa
Išvesties įtampa
El. srovės stiprumas
Apyt. įkrovimo laikas
VAC
VDC
mA
val.
Akumuliatorius
Įtampa
Galingumas
Tipas
VAC
Ah
BDCDD18 (H1)
18
0 - 650
15/28
10
10/25
1,0
905902**
2 tipas
100 - 240
8 - 20
400
3-5
BL1518
18
1,5
Ličio jonų
905998**
1 tipas
230
18
1
1-5
BL2018
18
2,0
Ličio jonų
BL4018
18
4,0
Ličio jonų
Garso slėgio lygis pagal standartą EN 60745:
Garso slėgis (LpA) 64,5 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A),
Garso galia (LWA) 75,5 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma)
pagal EN 60745:
Gręžiant metalą (ah, D) 0,8 m/s², paklaida (K) 3 m/s², Sukant
varžtus be smūgiavimo (ah) 0,3 m/s², paklaida (K) 1,5 m/s²
9
LIETUVIŲ
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
BDCDD18 – Gręžtuvas, suktuvas
„Black & Decker“ deklaruoja, kad šie gaminiai,
aprašyti „Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka:
2006/42/EB, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvą 2004/108/
EB (iki 2016 m. balandžio 19 d.) 2014/30/EU
(nuo 2016 m. balandžio 20 d.) ir 2011/65/EU.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis
į „Black & Decker“ atstovą toliau nurodytu adresu
arba žiūrėkite į vadovo gale pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „Black & Decker“.
R. Laverick
Technikos direktorius
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)
2015-03-25
Garantija
„Black & Decker“ yra tikra dėl savo gaminių
kokybės ir siūlo jiems išskirtinę garantiją. Ši
garantija papildo, bet jokiais būdais nepanaikina
jūsų įstatymais nustatytų teisių. Ši garantija
galioja Europos Sąjungos valstybių narių ir
Europos laisvos prekybos zonos teritorijose.
Jeigu „Black & Decker“ gaminys per 24 mėnesius
nuo jo pirkimo datos sugenda dėl medžiagų ar
gamybos defektų arba neatitinka deklaruojamų
normų, „Black & Decker“ garantuotai pakeičia
sugedusias dalis, pataiso nusidėvėti linkusius
gaminius arba pakeičia tokius gaminius naujais,
kad klientams kiltų kuo mažiau nepatogumų,
nebent:
♦ gaminys buvo naudojamas verslo,
profesionaliais arba nuomos tikslais;
♦ gaminys buvo netinkamai naudojamas arba
neprižiūrimas;
♦ gaminys buvo sugadintas kitais daiktais,
medžiagomis arba įvykus nelaimingų
atsitikimų;
10
♦
gaminį bandė remontuoti tam leidimo
neturintys žmonės arba ne „Black & Decker“
techninės tarnybos darbuotojai.
Norint pasinaudoti šia garantija, Jūs privalote
pateikti pirkimą įrodantį dokumentą pardavėjui
arba įgaliotajam remonto tarnybos atstovui.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „Black & Decker“ atstovybe,
šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to,
interneto tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų
„Black & Decker“ įrangos remonto dirbtuvių bei
tiksli informacija apie mūsų gaminių techninės
priežiūros centrus, jų kontaktinė informacija:
www.2helpU.com.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje
www.blackanddecker.co.uk ir užregistruokite
savo naują „BLACK+DECKER“ gaminį, o taip pat
nuolat gauti naujausią informaciją apie naujus
gaminius bei specialius pasiūlymus. Papildomos
informacijos apie „Black & Decker“ firmos ženklą
ir mūsų gaminių asortimentą rasite tinklapyje
www.blackanddecker.co.uk.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Дрель, шуруповерт BLACK+DECKER
BDCDD18 предназначена для закручивания/
выкручивания винтов, а также для
высверливания отверстий в дереве, металле
и пластике. Данный инструмент не является
профессиональным и предназначен для
домашнего использования потребителем.
b.
Правила техники безопасности
Общие предупреждения по
технике безопасности при работе
с электроинструментом
Осторожно! Полностью прочтите
инструкции по технике безопасности
и все руководства по эксплуатации.
Несоблюдение представленных ниже
предупреждений и инструкций может
привести к поражению электрическим
током, возгоранию и/или тяжелым
травмам.
Сохраните все инструкции для
последующего обращения к ним. Термин
"электроинструмент" во всех приведенных
ниже предупреждениях относится
к питаемому от электросети (проводному)
или от аккумуляторов (беспроводному)
электроинструменту.
1. Безопасность на рабочем месте
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте его хорошую
освещенность. Захламленное или плохое
освещенное рабочее место может стать
причиной несчастного случая.
b. Не используйте электроинструмент во
взрывоопасной атмосфере, например,
при наличии горючих жидкостей, газов
или пыли. Искры, которые появляются
при работе электроинструментов могут
привести к воспламенению пыли или
паров.
c. Не разрешайте детям и посторонним
лицам находиться рядом с вами
при работе с электроинструментом.
Отвлекаясь от работы вы можете потерять
контроль над инструментом.
2. Электробезопасность
a. Сетевые вилки должны
соответствовать розеткам. Никогда
не меняйте вилку инструмента. Не
c.
d.
e.
f.
используйте переходники к вилкам для
электроинструментов с заземлением.
Использование оригинальных
штепсельных вилок, соответствующих
типу сетевой розетки снижает риск
поражения электрическим током.
Следует избегать контакта
с заземленными поверхностями
- такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы
будете заземлены, увеличивается риск
поражения электрическим током.
Не допускайте нахождения
электроинструментов под дождем или
в условиях повышенной влажности.
Попадание воды в электроинструмент
может привести к поражению
электрическим током.
Бережно обращайтесь со шнуром
питания. Никогда не используйте
кабель для переноски инструмента,
не тяните за него, пытаясь отключить
инструмент от сети. Держите кабель
подальше от источников тепла,
масла, острых углов или движущихся
предметов. Поврежденный или
запутанный шнур питания повышает риск
поражения электротоком.
При работе с электроинструментом
вне помещения необходимо
пользоваться удлинительным кабелем,
рассчитанным на эксплуатацию вне
помещения. Использование кабеля,
предназначенного для применения
на открытом воздухе, снижает риск
поражения электрическим током.
При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах
с повышенной влажностью
используйте устройство защиты от
токов замыкания на землю (УЗО).
Использование УЗО сокращает риск
поражения электрическим током.
3. Обеспечение индивидуальной
безопасности
a. При работе с электроинструментом
сохраняйте бдительность, следите
за своими действиями и пользуйтесь
здравым смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы
устали, находитесь в состоянии
наркотического, алкогольного
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
b.
c.
d.
e.
f.
g.
12
опьянения или под воздействием
лекарственных препаратов. Минутная
невнимательность при работе
с электроинструментом может привести
к серьезным травмам.
Используйте средства индивидуальной
защиты. Всегда используйте защитные
очки. Средства защиты, такие как
противопылевая маска, обувь с не
скользящей подошвой, каска и защитные
наушники, используемые при работе,
уменьшают риск получения травм.
Примите меры для предотвращения
случайного включения. Перед тем, как
подключить электроинструмент к сети
и/или аккумулятору, взять инструмент
или перенести его на другое место,
убедитесь в том, что выключатель
находится в положении Выкл.
Переноска электроинструмента, когда
палец находится на переключателе, или
подача питания на электроинструмент,
когда переключатель замкнут, может
привести к несчастным случаям.
Уберите все регулировочные или
гаечные ключи перед включением
электроинструмента. Ключ,
оставленный на вращающейся части
электроинструмента, может привести
к травме.
Не пытайтесь дотянуться до слишком
удаленных поверхностей. Обувь
должна быть удобной, чтобы вы
всегда могли сохранять равновесие.
Это позволит лучше контролировать
электроинструмент в непредвиденных
ситуациях.
Надевайте подходящую одежду.
Избегайте носить свободную одежду
и ювелирные украшения. Следите за
тем, чтобы волосы, одежда и перчатки
не попадали под движущиеся детали.
Возможно наматывание свободной
одежды, ювелирных изделий и длинных
волос на движущиеся детали.
При наличии устройств для
подключения оборудования для
удаления и сбора пыли необходимо
обеспечить правильность их
подключения и эксплуатации.
Использование устройства для
пылеудаления сокращает риски,
связанные с пылью.
4. Эксплуатация электроинструмента
и уход за ним
a. Избегайте чрезмерной нагрузки
электроинструмента. Используйте
электроинструмент в соответствии
с назначением. Правильно подобранный
электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при
стандартной нагрузке.
b. Не используйте электроинструмент,
если не работает его выключатель.
Любой инструмент, управлять
выключением и включением которого
невозможно, опасен, и его необходимо
отремонтировать.
c. Перед выполнением любой
регулировки, заменой дополнительных
приспособлений или хранением
электроинструмента отключите
устройство от сети или извлеките
батарею из устройства. Такие
превентивные меры безопасности
сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
d. Храните электроинструмент
в недоступном для детей месте и не
позволяйте работать с инструментом
людям, не имеющим соответствующих
навыков работы с такого рода
инструментами. Электроинструмент
представляет опасность в руках
неопытных пользователей.
e. Обслуживание электроинструментов.
Проверьте движущиеся детали на
несоосность или заклинивание,
поломку либо какие-либо другие
условия, которые могут повлиять на
эксплуатацию электроинструмента.
В случае обнаружения повреждений,
прежде чем приступить
к эксплуатации инструмента, его
нужно отремонтировать. Большинство
несчастных случаев происходит
с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
f. Необходимо содержать режущий
инструмент в остро заточенном
и чистом состоянии. Вероятность
заклинивания инструмента, за которым
следят должным образом и который
хорошо заточен, значительно меньше,
а работать с ним легче.
РУССКИЙ ЯЗЫК
g. Используйте данный
электроинструмент, а также
дополнительные приспособления
и насадки в соответствии с данными
инструкциями и с учетом условий
и специфики работы. Использование
электроинструмента для работ, для
которых он не предназначен, может
привести к несчастным случаям.
5. Использование аккумуляторных
электроинструментов и уход за ними
a. Используйте для зарядки
аккумуляторной батареи только
указанное производителем зарядное
устройство. Использование зарядного
устройства определенного типа для
зарядки других батарей может привести
к возгоранию.
b. Используйте для электроинструмента
только батареи указанного типа.
Использование других аккумуляторных
батарей может стать причиной травмы
и пожара.
c. Избегайте попадания внутрь
батареи скрепок, монет, ключей,
гвоздей, болтов или других мелких
металлических предметов, которые
могут вызывать замыкание ее
контактов. Короткое замыкание контактов
аккумулятора может привести к пожару
или получению ожогов.
d. При повреждении батареи, из нее
может вытечь электролит; избегайте
контакта с ним. При случайном контакте
с электролитом смойте его водой.
При попадании электролита в глаза
обратитесь за медицинской помощью.
Жидкость, находящаяся внутри батареи,
может вызвать раздражение или ожоги.
6. Техническое обслуживание
a. Обслуживание электроинструмента
должно выполняться только квалифицированным техническим персоналом.
Это позволит обеспечить безопасность
обслуживаемого инструмента.
Общие правила безопасности при
работе с электроинструментом
Внимание! Дополнительные
правила техники безопасности при
использовании циркулярной пилы
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
При эксплуатации ударных дрелей
следует использовать средства защиты
слуха. Шум может стать причиной
снижения слуха.
Пользуйтесь дополнительными
рукоятками, входящими в комплект
поставки инструмента. Потеря контроля
может привести к травме.
Удерживайте инструмент за
изолированные поверхности
захватывания при выполнении работ,
во время которых имеется вероятность
контакта инструмента со скрытой
электропроводкой. Если вы держитесь
за металлические детали инструмента
в случае перерезания находящегося
под напряжением провода возможно
поражение оператора электрическим
током.
Удерживайте инструмент за
изолированные поверхности
рукояток при выполнении работ, во
время которых имеется вероятность
контакта инструмента со скрытой
электропроводкой. Если вы держитесь
за металлические детали инструмента
в случае соприкосновения с находящимся
под напряжением провода возможно
поражение оператора электрическим
током.
Используйте зажимы или другие
уместные средства фиксации
обрабатываемой детали на стабильной
опоре. Держать деталь на весу или
в руках перед собой неудобно и это
может привести к потере контроля над
инструментом.
Перед тем, как сверлить отверстия
в стенах, полах или потолках проверьте
места прохождения проводки
и трубопроводов.
Избегайте касания к сверлу сразу после
работы, оно может сильно нагреваться.
Далее в руководстве приводятся виды
работ, для которых предназначен
данный инструмент. Применение любых
принадлежностей и приспособлений,
а также выполнение любых операций
помимо тех, которые рекомендованы
данным руководством, может привести
к травме.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Безопасность окружающих
♦
♦
Данное устройство не предназначено
для использования лицами (включая
детей) с ограниченными физическими,
сенсорными или ментальными
возможностями, а также лицами без
достаточного опыта и знаний, если только
они не делают этого под руководством
лица имеющего соответствующий опыт
и отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с данным
устройством.
Остаточные риски
Помимо рисков, указанных
в предупреждениях по технике безопасности,
при использовании инструмента могут
возникать дополнительные остаточные
риски. Причиной таких рисков может быть
неправильная эксплуатация, длительное
использование и т. п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. А именно:
♦ Травмы в результате соприкосновения
с вращающимися/подвижными
компонентами.
♦ Травмы в результате замены какихлибо компонентов, лезвий или
принадлежностей.
♦ Травмы, связанные с длительным
использованием инструмента. При
использовании любого инструмента
в течение длительного времени нужно
обязательно делать регулярные
перерывы.
♦ Нарушение слуха.
♦ Угрозы здоровью в результате
вдыхания пыли, которая образуется при
использовании инструмента (например,
при работе с деревом, особенно дубом,
буком и ДВП).
Вибрация
Заявленные значения вибрации указанные
в технических спецификациях и заявлении
о соответствии были измерены в соответствии
с стандартным методом тестирования
EN 60745 и могут быть использованы для
сравнения инструментов. Заявленное
14
значение эмиссии вибрации также может
использоваться при предварительной оценке
воздействия вибрации.
Внимание! Значение эмиссии вибрации
в каждом конкретном случае применения
электроинструмента может отличаться от
заявленного в зависимости от того, каким
образом используется инструмент. Уровень
вибрации может быть выше заявленного.
При оценке уровня вибрации для определения
степени безопасности, предусмотренного
2002/44/EC для защиты людей, регулярно
пользующихся электроинструментом при
работе, нужно принимать во внимание уровень
вибрации, реальные условия использования
и способ использования инструмента, а также
учитывать все этапы цикла работы (когда
инструмент выключается, когда он работает на
холостом ходу, а также время переключения
с одного режима на другой).
Условные обозначения на
инструменте
На инструменте содержатся следующие
значки вместе с кодом даты:
Внимание! Во избежании риска
получения травм, прочитайте
инструкцию по применению.
Дополнительный правила техники
безопасности для аккумуляторных
батарей и зарядных устройств (не
прилагающихся к инструменту)
Аккумуляторы
♦ Никогда не пытайтесь разобрать
аккумуляторы.
♦ Не подвергайте аккумуляторы
воздействию воды.
♦ Не оставляйте в местах, где температура
превышает 40 °C.
♦ Заряжайте только при температуре 10 °C 40 °C.
♦ Заряжайте аккумуляторы только
с зарядным устройством, которое
прилагается к инструменту.
♦ При утилизации аккумуляторов следуйте
инструкциям, указанным в разделе
«Защита окружающей среды».
Не пытайтесь заряжать поврежденные
аккумуляторные батареи.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядные устройства
♦ Используйте свое зарядное устройство
BLACK+DECKER только для зарядки
аккумулятора инструмента, с которым
оно поставлялось. Использование
аккумуляторов другого типа
может привести к взрыву, травме
и повреждениям.
♦ Не пытайтесь заряжать одноразовые
батареи.
♦ Немедленно заменяйте поврежденный
шнур питания.
♦ Не подвергайте зарядное устройство
воздействию влаги.
♦ Не вскрывайте зарядное устройство.
♦ Не разбирайте зарядное устройство.
Зарядное устройство можно
использовать только в помещении.
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Электробезопасность
Ваше зарядное устройство имеет
двойную изоляцию, поэтому
заземления не требуется. Необходимо
обязательно убедиться в том, что
напряжение источника питания
соответствует указанному на
шильдике. Никогда не пытайтесь
заменить зарядное устройство на
обычную сетевую вилку.
♦
Если поврежден сетевой шнур, его
нужно заменить у производителя или
в официальном сервисном центре
BLACK+DECKER, чтобы избежать рисков.
Характеристики
Составные части инструмента.
1. Регулятор скорости/выключатель
2. Реверсивный ползунковый переключатель
3. Патрон
4. Кольцо установки крутящего момента
5. Аккумулятор ( не входит в комплектацию,
приобретается отдельно)
6. Держатель
Рис. А (не входит в комплектацию,
приобретается отдельно)
5. Аккумулятор
7. Зарядное устройство
8. Индикатор зарядки
Сборка
Предостережение! Перед сборкой снимите
аккумулятор с инструмента.
Установка и снятие аккумуляторной
батареи (рис. В)
♦
♦
Для установки аккумуляторной батареи
(5) совместите ее с батарейным отсеком
инструмента. Вставьте аккумуляторную
батарею в батарейный отсек и нажмите на
нее, чтобы она встала на место.
Для извлечения батареи нажмите кнопку
открывания батарейного отсека (9),
одновременно вытягивая ее наружу.
Установка и снятие сверл или бит
шуруповерта (рис. С)
Этот инструмент предлагается
с быстросъемным патроном, который поможет
вам легко поменять насадки.
♦ Удерживая заднюю часть патрона (3)
одной рукой, другой рукой поворачивайте
в направлении против часовой стрелки
переднюю часть патрона, смотря со
стороны конца патрона.
♦ Вставьте сверло (10) в патрон.
♦ Надежно затяните патрон, удерживая
заднюю часть патрона и поворачивая его
переднюю часть против часовой стрелки,
смотря со стороны конца патрона.
Использование
Предостережение! Инструмент должен
работать в обычном режиме. Избегайте
перегрузок.
Зарядка аккумуляторной батареи
(рис. A)
Перед первым использованием аккумулятор
нужно зарядить, и делать это всякий раз,
когда чувствуете, что для выполнения работы
не хватает мощности инструмента. Во
время зарядки аккумулятор нагревается, это
нормально и не говорит о неисправности.
Внимание! Не заряжайте батарею при
температуре окружающей среды ниже 10 °C
или выше 40 °C. Рекомендуемая температура
при зарядке: около 24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не
заряжает аккумулятор если температура
аккумуляторного элемента меньше
10 °C или больше 40 °C. Аккумулятор
нужно оставить в зарядном устройстве
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
и зарядка начнется автоматически, когда
температура аккумуляторного элемента
станет нормальной.
♦ Для зарядки аккумулятора (5), вставьте его
в зарядное устройство (7). Аккумулятор
устанавливается в зарядное устройство
только одним способом. Не прилагайте
чрезмерных усилий. Проследите, чтобы
батарея полностью вошла в зарядное
устройство.
♦ Подключите зарядное устройство к сети
и включите его. Начнет мигать индикатор
зарядки (8).
Зарядка завершена если индикатор зарядки
(8) будет непрерывно гореть. Зарядное
устройство и аккумулятор можно оставить
подключенными на неопределенное время.
Когда зарядка аккумулятора завершится,
загорится зеленый светодиод.
♦ Заряжайте разряженные аккумуляторы
раз в неделю. Срок службы аккумулятора
значительно уменьшается если его
хранить в разряженном состоянии.
Хранение аккумулятора в зарядном
устройстве
Зарядное устройство с аккумулятором
можно оставить на неопределенное
время подключенными к сети с горящим
светодиодном. Зарядное устройство будет
поддерживать полную зарядку аккумулятора.
шурупов и при выполнении работ по
сверлению отверстий. Для больших шурупов
и жестких рабочих материалов требуется
больший крутящий момент, чем для
маленьких шурупов и мягких материалов.
Определения символов см. в таблице ниже.
♦ Для сверления отверстий в дереве,
металле и пластике, установите значения
крутящего момента на муфте (4) на
символ.
♦ Для завинчивания шурупов установите
муфту в нужное положение настройки.
Если вы не уверены в нужном значении,
сделайте следующее:
♦ Установите муфту (4) на самое малое
значение вращающего момента.
♦ Затяните первый шуруп.
♦ Если муфта затрещит до того, как
вы добьетесь нужного результата,
увеличьте значения настроек
и продолжите затягивать шуруп.
Повторяйте до тех пор, пока не
найдете нужные значения настроек.
Используйте эти настройки для
остальных шурупов.
Сверление/завинчивание шурупов
♦
♦
Выбор направления вращения (рис. D)
При сверлении и закручивание винтов
используйте вращение вперед (по часовой
стрелке). Для отвинчивания винтов или
освобождения зажатого бура вращайте
в обратном направлении (против часовой
стрелки).
♦ Чтобы выбрать вращение по часовой
стрелке, нажмите переключатель вперед/
назад (2) влево.
♦ Чтобы выбрать вращение против часовой
стрелки, нажмите переключатель вперед/
назад вправо.
♦ Чтобы заблокировать инструмент,
установите переключатель вперед/назад
в центральное положение.
♦
Советы по оптимальному
использованию
Сверление
♦
♦
♦
♦
Выбор крутящего момента
На этом инструменте есть муфта,
позволяющая устанавливать крутящий
момент для разных случаев завинчивания
16
Выберите направление вращения
с помощью переключателя (2).
Чтобы включить инструмент нажмите
на спусковой выключатель (1). Скорость
инструмента зависит от степени нажатия
на этот выключатель.
Чтобы выключить инструмент отпустите
спусковой выключатель.
♦
Всегда прилагайте небольшое усилие
параллельно насадке.
Перед тем, как наконечник бура выйдет
с другой стороны рабочей детали,
уменьшите давление на инструмент.
Используйте деревянный брусок,
подложив его с обратной стороны рабочей
детали, который может расщепиться.
Используйте перовое сверло для
сверления отверстий большого диаметра
в дереве.
Используйте перовое сверло из
быстрорежущей стали при сверлении
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
отверстий в металле.
Используйте буры для бетона при
сверлении отверстий в неармированном
бетоне.
Используйте смазку при сверлении отверстий в металле, кроме чугуна и латуни.
Сделайте вырубку с помощью
центрального пробойника по центру
отверстия, которое нужно просверлить
для того, чтобы сделать это более точно.
Если изделие BLACK+DECKER потребует
замены или станет не нужным, не
утилизируйте его вместе с бытовыми
отходами. Утилизацию данного изделия
нужно производить в пунктах раздельного
сбора отходов.
Система раздельного сбора
отработавших изделий
и упаковочных материалов позволяет
перерабатывать их и использовать
повторно. Повторное использование
переработанных материалов помогает
защитить окружающую среду от
загрязнения и сокращает потребность
в сырье.
Завинчивание шурупов
♦
♦
♦
Всегда используйте насадки для отвертки
нужного типа и размера.
Если винты закручиваются с трудом,
попробуйте нанести небольшое
количество жидкого моющего средства
или мыла в качестве смазки.
Всегда держите инструмент и наконечник
отвертки на одной линии с винтом.
Техническое обслуживание
Электроинструмент BLACK+DECKER имеет
длительный срок эксплуатации и требует
минимальных затрат на техобслуживание.
Для длительной безотказной работы
необходимо обеспечить правильный уход за
инструментом и его регулярную очистку.
Зарядное устройство не требует никакого
обслуживания, кроме регулярной очистки.
Предостережение! Перед выполнением
любых работ по обслуживанию инструмента
снимайте аккумулятор с инструмента. Перед
очисткой инструмента отсоедините его от
зарядного устройства.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия и зарядное устройство
с помощью мягкой щетки или сухой
тканевой салфетки.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя
с помощью влажной салфетки. Не
используйте никакие абразивные
чистящие средства или средства на
основе растворителей.
♦ Регулярно открывайте патрон и очищайте
его от грязи.
Защита окружающей среды
Отдельная утилизация. Это изделие
нельзя утилизировать с обычными
бытовыми отходами.
Местные нормативы могут предусматривать
утилизацию электрооборудования отдельно
от бытовых отходов на муниципальных
свалках или его возврат продавцу, у которого
изделие было приобретено.
BLACK+DECKER предлагает места для сбора
и переработки продукции BLACK+DECKER
по завершении их срока службы. Чтобы
воспользоваться этой услугой, верните
изделие любому уполномоченному
специалисту по ремонту, который
осуществляет их сбор от нашего лица.
Адрес ближайшего уполномоченного
специалиста по ремонту можно получить,
обратившись в местное представительство
BLACK+DECKER по адресу, указанному
в настоящем руководстве. Кроме того, список
уполномоченных специалистов по ремонту
BLACK+DECKER, подробную информацию
о послепродажном обслуживании
и контактную информацию можно найти по
адресу: www.2helpU.com.
Аккумуляторы
Внутри нет деталей для обслуживания
пользователем.
♦
В конце срока службы изделие верните
изделие агенту по обслуживанию или
сдайте в местный пункт переработки для
переработки батареи. Не выбрасывайте
изделие вместе с бытовыми отходами.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
Напряжение
Впост. тока
Скорость без нагрузки мин -1
Макс. вращающий
момент
Нм
Наибольший диаметр
сверла
мм
Макс. диаметр сверления
в стали/дереве
мм
Вес
кг
Зарядное устройство
Напряжение
на входе
Вперем. тока
Напряжение
на выходе
Впост.тока
Ток
мA
Прибл. время
зарядки
час.
Аккумулятор
Напряжение Вперем. тока
Емкость
Aч
Тип аккумулятора
Заявление о соответствии нормам
ЕС
BDCDD18 (H1)
18
0 - 650
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
15/28
BDCDD18 - дрель, шуруповерт
Black & Decker заявляет, что продукция,
описанная в “технических характеристиках”
соответствует: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
10
10/25
1,0
905902**
Тип 2
905998**
Тип 1
100 - 240
230
8 - 20
400
18
1
3-5
1-5
BL1518
18
1,5
Литиевоионный
BL2018
18
2,0
Литиевоионный
BL4018
18
4,0
Литиевоионный
Эти изделия также соответствуют
директиве 2004/108/EC (до 19.04.2016),
2014/30/EU (с 20.04.2016) и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
в компанию Black & Decker по адресу,
указанному ниже или приведенному на задней
стороне обложки руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании Black & Decker.
Р. Лаверик (R. Laverick)
Менеджер
по производству
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
25.03.2015
Уровень звукового давления согласно EN 60745:
Акустическое давление (LpA) 64,5 дБ(A), погрешность
(K) 3 дБ(A), Звуковая мощность (LWA) 75,5 дБ(A),
погрешность(K) 3 дБ(A)
Общие значения вибрации (сумма триаксиального
вектора), определенные в соответствии со
стандартом EN 60745:
Сверление металла (ah, D) 0,8 м/с², погрешность (K)
3 м/с², закручивание без удара (ah) 0,3 м/с², погрешность
(K) 1,5 м/с²
Гарантия
Black & Decker уверены в качестве своих
продуктов и предлагает замечательную
гарантию. Это заявление о гарантии
дополнительное и ни в коей мере не
причиняет вред Вашим юридическим правам.
Гарантия действует на территории стран
Европейского Союза и Европейской зоны
свободной торговли.
Если в течение 24 месяцев с момента
приобретения будет обнаружен дефект
изделия Black & Decker в результате
некачественных материалов, некачественного
изготовления или несоответствия стандартам,
то компания Black & Decker обеспечит замену
неисправных деталей, ремонт изделия
с нормальным износом или замену таких
изделий для обеспечения минимального
18
РУССКИЙ ЯЗЫК
неудобства покупателю, за исключением
случаев, когда:
♦ Данный продукт использовался для
коммерческих, профессиональных целей
или для аренды;
♦ Данный продукт использовался не по
назначению или с нарушением инструкций
по эксплуатации;
♦ Данный продукт получил повреждения
в результате попадания в него инородных
предметов, веществ или в результате
аварии;
♦ Была предпринята попытка выполнения
ремонта лицами, которые не
уполномочены заниматься такого
рода ремонтом и которые не являются
специалистами сервисных центров
Black & Decker.
Для заявки претензии по гарантии необходимо
предъявить свидетельство о покупки от
продавца или авторизованного агента по
ремонту. Адрес ближайшего авторизованного
сервисного центра можно получить,
обратившись в местное представительство
компании Black & Decker по адресу,
указанному в настоящем руководстве.
Кроме того, список уполномоченных
специалистов по ремонту Black & Decker,
подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактную информацию
можно найти по адресу: www.2helpU.com.
Посетите наш веб-сайт
www.blackanddecker.co.uk, чтобы
зарегистрировать свое новое изделие
BLACK+DECKER и получать информацию
о новинках и специальных предложениях.
Подробную информацию о марке
BLACK+DECKER и нашем ассортименте
товаров можно найти под адресу:
www.blackanddecker.co.uk.
zst00305320 - 24-05-2016
19
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Eesti
AS Tallmac
Mustame tee 44
EE-10621 Tallin
Tel.: +372 6562999
Faks.: +372 6562855
www.tallmac.ee
Latvija
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.: +371 67556949
Fax: +371 67555140
www.licgotus.lv
Lietuva
HARDIM
Žirmünų g. 139a
09120 Vilnius
Tel.: 00370-5273 73 59
Fax: 00370-5273 74 73
www.hardim.lt
Elremta
Neries kr. 16E
48402 Kaunas
Tel.: 00370-37370138
Fax: 00370-37350108
www.elremta.lt
GITANA UAB
Bičiulių g. 32, Budrikuų k.
96320 Klaipėdos r.
Tel.: 00370-4641 08 81
Fax: 00370-4631 04 85
www.gitana.lt
Teavet Lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:
www.2helpu.com
Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklejiēt mājas lapā:
www.2helpu.com
Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuves rasite
tinklalapyje: www.2helpu.com
21
22
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising