BDCDD18 | Black&Decker BDCDD18 DRILL/DRIVER Type H1 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588780-07 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
BDCDD18
2
ČESKY
Použití výrobku
Vaše vrtačka/šroubovák BLACK+DECKER BDCDD18
je určena pro šroubování a vrtání do dřeva, kovu
a plastů. Toto nářadí je určeno pouze pro spotřebitelské použití.
f.
Bezpečnostní pokyny
3.
a.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní
pokyny a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení
níže uvedených varování a pokynů může vést
k způsobení úrazu elektrickým proudem,
k vzniku požáru nebo k vážnému zranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro budoucí použití. Termín „elektrické nářadí“ ve
všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené
ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor
může vést k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření,
které může způsobit vznícení hořlavého prachu
nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte
bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným
způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí žádné upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko způsobení úrazu elektrickým
proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený
nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití
g.
4.
a.
b.
c.
3
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým chráničem (RCD). Použití proudového
chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Bezpečnost osob
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále
pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí,
jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog,
alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci
s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako
respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením zdroje napětí nebo před vložením
baterie a před zvednutím nebo přenášením
nářadí zkontrolujte, zda je spínač v poloze
vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem
na spínači nebo připojení nářadí k napájecímu
zdroji, je-li spínač nářadí v poloze zapnuto, může
způsobit úraz.
Před spuštěním z nářadí vždy odstraňte všechny klíče nebo seřizovací přípravky. Seřizovací
klíče ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožněna
lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro
připojení příslušenství k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí
týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze spínač nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním spínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky
nebo z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí
a nedovolte ostatním osobám, které toto
nářadí neumí ovládat nebo které neznají tyto
bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým
nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí.
Pokud je nářadí poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou
údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi pracuje.
Používejte toto elektrické nářadí, příslušenství
a pracovní nástroje podle těchto pokynů a berte v úvahu provozní podmínky a práci, která
bude prováděna. Použití elektrického nářadí
k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být
nebezpečné.
♦
♦
♦
♦
Použití nářadí napájeného baterií a jeho údržba
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie může při
vložení jiného nevhodného typu způsobit požár.
Používejte elektrické nářadí výhradně s bateriemi, které jsou pro daný typ nářadí určeny.
Použití jiných typů baterií může způsobit vznik
požáru nebo zranění.
Není-li baterie používána, uložte ji mimo dosah
kovových předmětů, jako jsou kancelářské
sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další drobné kovové předměty, které
mohou způsobit zkratování kontaktů baterie.
Zkratování kontaktů baterie může vést k způsobení
popálenin nebo požáru.
V nevhodných podmínkách může z baterie
unikat kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto
kapalinou. Dojde-li k náhodnému kontaktu
s touto kapalinou, zasažené místo omyjte vodou. Při zasažení očí potřísněné místo omyjte
a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající kapalina
z baterie může způsobit podráždění pokožky nebo
popáleniny.
♦
♦
♦
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
Toto nářadí není určeno pro použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že
si s tímto nářadím nebudou hrát.
Zbytková rizika
Je-li toto zařízení používáno jiným způsobem, než je
uvedeno v přiložených bezpečnostních varováních,
mohou se objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout v důsledku nesprávného použití,
dlouhodobého použití atd.
Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat
originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika
jsou následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny
pro vrtačky a příklepové vrtačky
♦
sobit ztrátu sluchu.
Používejte přídavné rukojeti dodávané s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím může vést
k úrazu.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo dojít ke kontaktu pracovního nástroje se
skrytými elektrickými vodiči, držte elektrické
nářadí vždy za izolované rukojeti. Při kontaktu
pracovního příslušenství s „živým“ vodičem způsobí neizolované kovové části nářadí obsluze úraz
elektrickým proudem.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu montážního prvku se skrytými
elektrickými vodiči, držte elektrické nářadí
vždy za izolované rukojeti. Montážní prvky, které
se dostanou do kontaktu s „živým“ vodičem, způsobí, že neizolované kovové části elektrického nářadí
budou také „živé“, což může obsluze způsobit úraz
elektrickým proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu
stolu používejte svorky nebo jiné vhodné
prostředky. Držení obrobku rukou nebo opření
obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu a může
vést k ztrátě kontroly.
Před vrtáním do zdí, podlah nebo stropů zjistěte
polohu elektrických vedení a potrubí.
Ihned po ukončení vrtání se nedotýkejte vrtáku,
protože může být horký.
V tomto návodu je popsáno určené použití tohoto
nářadí. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací
než je doporučeno tímto návodem, může představovat riziko zranění obsluhy nebo riziko způsobení
hmotných škod.
Při práci s příklepovými vrtačkami používejte
ochranu sluchu. Nadměrná hlučnost může způ-
4
♦
♦
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte,
aby byly prováděny pravidelné přestávky.
Poškození sluchu.
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
♦
♦
♦
♦
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
Nesnažte se nabíječku demontovat.
Nepokoušejte se do nabíječky proniknout.
Tato nabíječka není určena pro venkovní
použití.
Vibrace
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Elektrická bezpečnost
Tato nabíječka je opatřena dvojitou izolací.
Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napětí v elektrické
síti odpovídá napětí uvedenému na výkonovém štítku. Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku přímým připojením k síťové zásuvce.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
♦
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení
bezpečnostních opatření podle požadavků normy
2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících
elektrické nářadí v zaměstnání, musí předběžný odhad
působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního
cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy
běží naprázdno.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisu BLACK+DECKER, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Popis
Tento výrobek se skládá z některých nebo ze všech
následujících částí.
1. Spínač s plynulou regulací otáček
2. Přepínač pro chod vpřed/vzad
3. Sklíčidlo
4. Objímka pro nastavení momentu
5. Baterie (není dodávána a je prodávána samostatně)
6. Držák nástrojů
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou společně s datovým kódem zobrazeny
následující piktogramy:
Obr. A (není dodáván a je prodáván
samostatně)
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst návod k použití.
5.
7.
8.
Další bezpečnostní pokyny pro baterie
a nabíječky (nejsou dodávány s nářadím)
Baterie
Nabíječka
Indikátor nabíječky
Sestavení
Varování! Před sestavením vyjměte z nářadí baterii.
Baterie
♦
Baterii nikdy ze žádného důvodu nerozebírejte.
♦
Zabraňte kontaktu baterie s vodou.
♦
Neskladujte baterie na místech, kde může teplota
přesáhnout 40 °C.
♦
Nabíjejte baterie pouze při teplotách v rozsahu od
10 °C do 40 °C.
♦
Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou
s nářadím.
♦
Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými
v části „Ochrana životního prostředí“.
Nasazení a vyjmutí baterie (obr. B)
♦
♦
Chcete-li baterii (5) vložit do nářadí, srovnejte ji
s místem jejího uložení v nářadí. Zasuňte baterii
do nářadí a zatlačte na ni tak, aby došlo k jejímu
řádnému usazení.
Chcete-li baterii vyjmout, stiskněte uvolňovací
tlačítko (9) a současně baterii vysuňte z nářadí.
Upnutí a vyjmutí vrtáku nebo šroubovacího
nástavce (obr. C)
Toto nářadí je vybaveno rychloupínacím sklíčidlem,
které usnadňuje výměnu nástrojů.
♦
Jednou rukou uchopte zadní polovinu sklíčidla (3)
a druhou ruku otočte přední polovinu sklíčidla proti
směru pohybu hodinových ručiček, při pohledu od
zadní části sklíčidla.
♦
Zasuňte upínací stopku nástroje (10) do sklíčidla.
♦
Držte zadní polovinu sklíčidla a otáčejte přední částí sklíčidla ve směru pohybu hodinových ručiček,
Nepokoušejte se nabíjet poškozené baterie.
Nabíječky
♦
Používejte nabíječku BLACK+DECKER pouze
k nabíjení baterie, která byla dodána s tímto nářadím. Jiné baterie mohou prasknout, způsobit
zranění nebo jiné škody.
♦
Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
5
♦
aby došlo k pevnému utažení sklíčidla, při pohledu
od zadní části sklíčidla.
♦
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování.
Nabíjení baterie (obr. A)
Baterie musí být nabita před prvním použitím a vždy,
když dojde k výraznému poklesu jejího výkonu. Baterie
se může během nabíjení zahřívat. Jedná se o normální
stav, který neznamená žádný problém.
Varování! Baterii nenabíjejte, klesne-li okolní teplota
pod 10 °C nebo přesáhne-li 40 °C. Doporučená teplota
prostředí pro nabíjení: přibližně 24 °C.
Poznámka: Nabíječka nebude nabíjet baterie, klesne-li teplota článků baterie pod přibližně 10 °C nebo
překročí-li 40 °C. Baterie mohou být ponechány
v nabíječce a nabíjení bude automaticky spuštěno, jakmile teplota článků dosáhne povoleného
rozsahu.
♦
Chcete-li baterii (5) nabít, vložte ji do nabíječky
(7). Baterie může být do nabíječky vložena pouze
jedním způsobem. Nepoužívejte nadměrnou sílu.
Ujistěte se, zda je baterie v nabíječce řádně usazena.
♦
Připojte nabíječku k síti a zahajte nabíjení. Indikátor
nabíjení (8) bude blikat.
Nabíjení bude ukončeno, jakmile indikátor nabíjení (8)
začne nepřerušovaně svítit. Baterie může být ponechána v nabíječce neomezeně dlouhou dobu. Při občasném
udržovacím nabíjení baterie se rozsvítí LED indikátor.
♦
Vybité baterie nabijte do 1 týdne. Provozní životnost
baterie bude značně zkrácena, bude-li skladována
ve vybitém stavu.
Při vrtání do dřeva, kovu a plastů nastavte objímku
pro nastavení momentu (4) na symbol .
Chcete-li šroubovat, nastavte objímku na požadované nastavení. Neznáte-li ještě vhodné nastavení,
postupujte následovně:
♦ Nastavte objímku pro nastavení momentu (4)
na nejmenší hodnotu momentu.
♦ Utáhněte první šroub.
♦ Začne-li spojka před dosažením požadovaného výsledku přeskakovat, zvětšete hodnotu
momentu nastavením objímky do další polohy
a pokračujte v utahování šroubu. Opakujte tento
postup, dokud nedosáhnete požadovaného
nastavení. Použijte toto nastavení i pro dotažení
zbývajících šroubů.
Vrtání/šroubování
♦
♦
♦
Pomocí přepínače chodu vpřed/vzad (2) zvolte
směr otáčení vpřed nebo vzad.
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač (1).
Otáčky nářadí závisí na intenzitě stisknutí tohoto
spínače.
Chcete-li nářadí vypnout, spínač uvolněte.
Rady pro optimální použití
Vrtání
♦
♦
♦
♦
♦
Ponechání baterie v nabíječce
♦
Baterie může být ponechána v nabíječce se svítícím
LED indikátorem neomezeně dlouhou dobu. Nabíječka
bude baterii udržovat ve zcela nabitém stavu.
♦
♦
Volba směru otáčení (obr. D)
Pro vrtání a utahování šroubů používejte otáčení směrem dopředu (ve směru pohybu hodinových ručiček).
Pro povolování šroubů a uvolňování zablokovaných
vrtáků používejte chod vzad (proti směru pohybu hodinových ručiček).
♦
Chcete-li zvolit chod vpřed, zatlačte přepínač pro
chod vpřed/vzad (2) doleva.
♦
Chcete-li zvolit chod vzad, zatlačte přepínač pro
chod vpřed/vzad doprava.
♦
Chcete-li nářadí zablokovat, nastavte přepínač pro
chod vpřed/vzad do středové polohy.
Vždy vyvíjejte mírný tlak v ose vrtáku.
Těsně před proniknutím špičky vrtáku druhou
stranou obrobku zmenšete tlak vyvíjený na nářadí.
Podložte obrobek kouskem dřeva, abyste zabránili
štípání obrobku.
Při vrtání otvorů do dřeva s větším průměrem
používejte ploché vrtáky.
Při vrtání do kovu používejte vrtáky z rychlořezné
oceli (HSS).
Při vrtání do měkkého zdiva použijte vrtáky do
zdiva.
Nevrtáte-li do litiny nebo do mosazi, používejte při
vrtání kovů mazivo.
Pro zvýšení přesnosti vrtání si vždy uprostřed díry,
kterou chcete vrtat, vytvořte na povrchu obrobku
pomocí průbojníku vodicí značku.
Šroubování
♦
♦
♦
Vždy používejte správný typ a velikost šroubovacího nástavce.
Nejdou-li šrouby správně přitáhnout, použijte jako
mazivo malé množství saponátu nebo mýdlového
roztoku.
Vždy držte nářadí se šroubovacím nástavcem
v jedné ose se šroubem.
Údržba
Nastavení momentu
Vaše nářadí BLACK+DECKER bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění
vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Toto nářadí je vybaveno objímkou pro nastavení utahovacího momentu pro různé šroubovací a vrtací aplikace.
Šrouby velkých rozměrů a obrobky z tvrdých materiálů
vyžadují nastavení vyšší hodnoty momentu než malé
šrouby a měkké materiály. Popis jednotlivých symbolů
je uveden níže.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo
pravidelné čištění.
6
Technické údaje
Varování! Před prováděním jakékoli údržby vyjměte
z nářadí baterii. Před čištěním odpojte nabíječku od sítě.
♦
Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt
motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo rozpouštědla.
♦
Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepem odstraňte
prach z jeho vnitřní části.
Napájecí napětí
V
Otáčky naprázdno
min-1
Maximální moment
Nm
Kapacita sklíčidla
mm
Maximální průměr vrtáku při vrtání
Ocel/dřevo
mm
Hmotnost
kg
Ochrana životního prostředí
Nabíječka
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.
Vstupní napětí (střídavé)
V
Výstupní napětí
(stejnosměrné)
V
Proud
mA
Přibližná doba nabíjení hod
Pokud nebudete výrobek BLACK+DECKER dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Typ
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
10/25
1,0
905902** 905998**
Typ 2
Typ 1
100 - 240 230
8 - 20
400
3-5
18
1
1-5
BL1518
18
1,5
Li-Ion
BL2018
18
2,0
Li-Ion
BL4018
18
4,0
Li-Ion
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 64,5 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 75,5 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Společnost BLACK+DECKER poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků BLACK+DECKER po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
zástupci autorizovaného servisu, který zařízení odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle
normy EN 60745:
Vrtání do kovu (ah,D) 0,8 m/s², odchylka (K) 3 m/s²,
Šroubování bez příklepu (ah) 0,3 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²
Místo nejbližšího autorizovaného servisu BLACK+DECKER naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto
návodu. Seznam autorizovaných servisů BLACK+DECKER a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete
také na internetové adrese: www.2helpU.com.
Baterie
Uvnitř se nenachází žádné části určené
k opravám.
♦
V
Ah
BDCDD18 (H1)
18
0 - 650
15/28
10
Po ukončení provozní životnosti vašeho výrobku
odevzdejte celou jednotku zástupci servisu nebo
v místním sběrném dvoře, kde zajistí recyklaci baterie. Nevyhazujte toto nářadí do běžného domácího
odpadu.
7
ES Prohlášení o shodě
ním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
Navštivte prosím naše stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte zde
váš nový výrobek BLACK+DECKER, abyste mohli
být informováni o nových výrobcích a speciálních
nabídkách. Na adrese
www.blackanddecker.co.uk jsou k dispozici další
informace o značce BLACK+DECKER a o celé řadě
našich dalších výrobků.
15
BDCDD18 - vrtačka, šroubovák
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2004/108/
EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EU (od 20. 4. 2016)
a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost Black & Decker na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci
tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
R. Laverick
Technický ředitel
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
25. 3. 2015
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka
je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní
jeho zákonná záruční práva. Tato záruka je platná ve
všech členských státech EU a evropské zóny volného
obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od jeho zakoupení, jakékoli závady způsobené vadou materiálu nebo špatným dílenským zpracováním, společnost Black & Decker garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za
níže uvedených podmínek:
♦
Tento výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo k jeho pronájmu.
♦
Tento výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Tento výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním,
jinými předměty nebo nehodou.
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než
autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit doklad
o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího autorizovaného
servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů Black & Decker a podrobnosti o poprodejzst00305312 - 19-05-2016
8
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
9
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising