BDCDD18 | Black&Decker BDCDD18 DRILL/DRIVER Type H1 instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511114-44 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
BDCDD18
2
SLOVENČINA
Použitie výrobku
e.
Vaša vŕtačka/skrutkovač BLACK+DECKER BDCDD18
je určená na skrutkovanie a vŕtanie do dreva, kovu
a plastov. Toto náradie je určené iba na spotrebiteľské
použitie.
f.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
3.
a.
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné
pokyny a bezpečnostné výstrahy. Nedodržanie nižšie uvedených varovaní a pokynov
môže viesť k spôsobeniu úrazu elektrickým
prúdom, k vzniku požiaru alebo k vážnemu
zraneniu.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na budúce použitie. Označenie „elektrické
náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše
náradie napájané zo siete (je vybavené prívodným
káblom) alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
b.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor
môže viesť k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných
látok. V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu
alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka napájacieho kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym
spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým
prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako
sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela
vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického
náradia voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým
prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň,
ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami. Poškodený alebo zapletený prívodný kábel
zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
3
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie.
Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo
vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým chráničom (RCD). Použitie prúdového
chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Bezpečnosť osôb
Pri použití elektrického náradia zostaňte
stále pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte
s rozvahou. Nepoužívajte elektrické náradie,
ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu
úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky
ako respirátor, protišmyková pracovná obuv,
prilba a chrániče sluchu, používané v príslušných
podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred vložením
akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je vypínač v polohe
vypnuté. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojenie náradia k napájaciemu zdroju, ak je vypínač náradia v polohe
zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred spustením z náradia vždy odstráňte
všetky kľúče alebo nastavovacie prípravky.
Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu
byť zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu
spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožnená
lepšia ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy
môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na
pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte
na vykonávanú prácu správny typ náradia.
Pri použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické
náradie s nefunkčným vypínačom je nebezpečné
a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou
príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate,
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí
a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú
tieto bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým náradím pracovali. Elektrické náradie je
v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia.
Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie
pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých
dielov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť
chod náradia. Ak je náradie poškodené, nechajte ho opraviť. Mnoho nehôd býva spôsobených
zanedbanou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými ostriami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi pracuje.
Používajte toto elektrické náradie, príslušenstvo a pracovné nástroje podľa týchto pokynov
a berte do úvahy prevádzkové podmienky
a prácu, ktorá sa bude vykonávať. Použitie
elektrického náradia na iné účely, než na aké je
určené, môže byť nebezpečné.
Varovanie! Doplnkové bezpečnostné pokyny
pre vŕtačky a príklepové vŕtačky
♦
♦
♦
♦
♦
Použitie akumulátorového náradia a jeho údržba
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže
pri vložení iného nevhodného typu spôsobiť požiar.
Pou žívajte elek t rické náradie v ýhradne
s akumulátormi, ktoré sú určené pre daný typ
náradia. Použitie iných typov akumulátorov môže
spôsobiť vznik požiaru alebo zranenie.
Ak sa akumulátor nepoužíva, uložte ho mimo
dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky na papier, mince, kľúče, klince,
skrutky alebo ďalšie drobné kovové predmety,
ktoré môžu spôsobiť skratovanie kontaktov
akumulátora. Skratovanie kontaktov akumulátora
môže viesť k vzniku popálenín alebo požiaru.
V nevhodných podmienkach môže z akumulátora unikať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu
s touto kvapalinou. Ak dôjde k náhodnému
kontaktu s touto kvapalinou, zasiahnuté miesto
omyte vodou. Pri zasiahnutí očí zasiahnuté
miesto umyte a vyhľadajte lekársku pomoc.
Unikajúca kvapalina z akumulátora môže spôsobiť
podráždenie pokožky alebo popáleniny.
♦
♦
♦
Pri práci s príklepovými vŕtačkami používajte
ochranu sluchu. Nadmerná hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
Používajte prídavné rukoväti dodávané s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť
k úrazu.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja so
skrytými elektrickými vodičmi, držte elektrické
náradie vždy za izolované rukoväti. Pri kontakte
pracovného príslušenstva so „živým“ vodičom
spôsobia neizolované kovové časti náradia obsluhe
úraz elektrickým prúdom.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by
mohlo dôjsť ku kontaktu montážneho prvku so
skrytými elektrickými vodičmi, držte elektrické
náradie vždy za izolované rukoväti. Montážne
prvky, ktoré sa dostanú do kontaktu so „živým“
vodičom, spôsobia, že neizolované kovové časti
elektrického náradia budú tiež „živé“, čo môže
obsluhe spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému
stolu používajte svorky alebo iné vhodné
prostriedky. Držanie obrobku rukou alebo opretie
obrobku o časť tela nezaistí jeho stabilitu a môže
viesť k strate kontroly.
Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov zistite
polohu elektrických vedení a potrubia.
Ihneď po ukončení vŕtania sa nedotýkajte vrtáka,
pretože môže byť horúci.
V tomto návode je opísané určené použitie tohto
náradia. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných
operácií než je odporúčané týmto návodom, môže
predstavovať riziko zranenia obsluhy alebo riziko
spôsobenia hmotných škôd.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
♦
Servis
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať
originálne náhradné diely. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
Toto náradie nie je určené na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol
stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti musia byť pod dozorom, aby bolo zaistené, že
sa s týmto náradím nebudú hrať.
Zvyškové riziká
Ak sa toto zariadenie používa iným spôsobom, než je
uvedené v priložených bezpečnostných varovaniach,
môžu sa objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia,
dlhodobého použitia atď.
4
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek
rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného nástroja alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia.
Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite,
aby sa robili pravidelné prestávky.
♦
Poškodenie sluchu.
♦
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití náradia (príklad: - práca
s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Nepokúšajte sa nabíjať poškodené akumulátory.
Nabíjačky
♦
Používajte nabíjačku BLACK+DECKER iba na
nabíjanie akumulátora, ktorý bol dodaný s týmto
náradím. Iné akumulátory môžu prasknúť, spôsobiť
zranenie alebo iné škody.
♦
Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory, ktoré
nie sú určené na nabíjanie.
♦
Poškodené káble ihneď vymeňte.
♦
Zabráňte kontaktu nabíjačky s vodou.
♦
Nesnažte sa nabíjačku rozoberať.
♦
Nepokúšajte sa do nabíjačky preniknúť.
Táto nabíjačka nie je určená na vonkajšie
použitie.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa
môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce
s týmto náradím.
Pred použitím si pozorne prečítajte tento
návod.
Elektrická bezpečnosť
Táto nabíjačka je vybavená dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu uvedenému
na výkonovom štítku. Nikdy sa nepokúšajte
nahradiť nabíjačku priamym pripojením k sieťovej zásuvke.
Varovanie! Úroveň vibrácií sa pri aktuálnom použití
elektrického náradia môže líšiť od deklarovanej úrovne
vibrácií v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň
vibrácií môže byť vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.
♦
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa požiadaviek normy
2002/44/EC na ochranu osôb pravidelne používajúcich
elektrické náradie v zamestnaní, musí predbežný odhad
pôsobenia vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky
použitia náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako sú časy, keď je náradie vypnuté a keď
beží naprázdno.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca alebo autorizovaný servis BLACK+DECKER,
aby sa zabránilo možným rizikám.
Popis
Tento výrobok sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Spínač s plynulou reguláciou otáčok
2. Prepínač pravého/ľavého chodu
3. Skľučovadlo
4. Objímka na nastavenie krútiaceho momentu
5. Akumulátor (nedodáva sa a predáva sa samostatne)
6. Držiak nástrojov
Štítky na náradí
Na náradí sú spoločne s dátumovým kódom zobrazené
nasledujúce piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať návod
na použitie.
Obr. A (nedodáva sa a predáva sa
samostatne)
5.
7.
8.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre
akumulátory a nabíjačky (nie sú dodávané
s náradím)
Akumulátor
Nabíjačka
Indikátor nabíjačky
Zostavenie
Akumulátor
♦
Akumulátor nikdy zo žiadneho dôvodu nerozoberajte.
♦
Zabráňte kontaktu akumulátora s vodou.
♦
Neskladujte akumulátory na miestach, kde môže
teplota presiahnuť 40 °C.
♦
Akumulátory nabíjajte iba pri teplotách v rozsahu
od 10 °C do 40 °C.
♦
Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou s náradím.
♦
Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
Varovanie! Pred nastavovaním vyberte z náradia
akumulátor.
Nasadenie a vybratie akumulátora (obr. B)
♦
♦
5
Ak chcete akumulátor (5) vložiť do náradia, zarovnajte ho s miestom jeho uloženia v náradí. Zasuňte
akumulátor do náradia a zatlačte naň tak, aby došlo
k jeho riadnemu usadeniu.
Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte uvoľňovacie
tlačidlo (9) a súčasne akumulátor vysuňte z náradia.
Upnutie a vybratie vrtáka alebo
skrutkovacieho nástavca (obr. C)
♦
♦
Toto náradie je vybavené rýchloupevňovacím skľučovadlom, ktoré uľahčuje výmenu nástrojov.
♦
Jednou rukou uchopte zadnú polovicu skľučovadla
(3) a druhou rukou otočte prednú polovicu skľučovadla proti smeru pohybu hodinových ručičiek, pri
pohľade od zadnej časti skľučovadla.
♦
Zasuňte upínaciu stopku nástroja (10) do skľučovadla.
♦
Držte zadnú polovicu skľučovadla a otáčajte
prednou časťou skľučovadla v smere pohybu
hodinových ručičiek, aby došlo k pevnému dotiahnutiu skľučovadla, pri pohľade od zadnej časti
skľučovadla.
♦
Ak chcete zvoliť pravý chod, zatlačte prepínač pre
chod (2) doľava.
Ak chcete zvoliť ľavý chod, zatlačte prepínač pre
chod doprava.
Ak chcete náradie zablokovať, nastavte prepínač
pravého/ľavého chodu do stredovej polohy.
Nastavenie momentu
Toto náradie je vybavené prstencom na nastavenie
uťahovacieho momentu pre rôzne skrutkovacie a vŕtacie
aplikácie. Skrutky s veľkým rozmerom a obrobky z tvrdých materiálov vyžadujú nastavenie vyššej hodnoty
momentu než malé skrutky a mäkké materiály. Popis
jednotlivých symbolov je uvedený nižšie.
♦
Pri vŕtaní do dreva, kovu a plastov nastavte prstenec na nastavenie momentu (4) na symbol .
♦
Ak chcete skrutkovať, nastavte objímku na požadované nastavenie. Ak nepoznáte ešte vhodné
nastavenie, postupujte nasledovne:
♦ Nastavte prstenec na nastavenie momentu (4)
na najmenšiu hodnotu momentu.
♦ Dotiahnite prvú skrutku.
♦ Ak začne spojka pred dosiahnutím požadovaného výsledku preskakovať, zväčšite hodnotu
momentu nastavením objímky do ďalšej polohy
a pokračujte v uťahovaní skrutky. Opakujte tento
postup, kým nedosiahnete požadované nastavenie. Použite toto nastavenie aj na dotiahnutie
zostávajúcich skrutiek.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu.
Nabíjanie akumulátora (obr. A)
Akumulátor musí byť nabitý pred prvým použitím a vždy,
keď dôjde k výraznému poklesu jeho výkonu. Akumulátor sa môže počas nabíjania zahrievať. Ide o normálny
stav, ktorý neznamená žiadny problém.
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, ak okolitá teplota
klesne pod 10 °C alebo ak presiahne 40 °C. Odporúčaná
teplota prostredia na nabíjanie: približne 24 °C.
Poznámka: Nabíjačka nebude nabíjať akumulátory,
ak klesne teplota článkov akumulátora pod približne
10 °C alebo ak prekročí 40 °C. Akumulátory sa môžu
ponechať v nabíjačke a nabíjanie sa automaticky
spustí, hneď ako teplota článkov dosiahne povolený rozsah.
♦
Ak chcete akumulátor (5) nabiť, vložte ho do nabíjačky (7). Akumulátor je možné vložiť do nabíjačky
iba jedným spôsobom. Nepoužívajte nadmernú
silu. Uistite sa, že je akumulátor v nabíjačke riadne
usadený.
♦
Pripojte nabíjačku k sieti a spustite nabíjanie.
Indikátor nabíjania (8) bude blikať.
Nabíjanie sa ukončí, hneď ako indikátor nabíjania (8)
začne neprerušovane svietiť. Akumulátor sa môže
ponechať v nabíjačke neobmedzene dlhý čas. Pri občasnom udržiavacom nabíjaní akumulátora sa rozsvieti
LED indikátor.
♦
Vybité akumulátory nabite do 1 týždňa. Prevádzková životnosť akumulátora bude značne skrátená,
ak sa bude skladovať vo vybitom stave.
Vŕtanie/skrutkovanie
♦
♦
♦
Pomocou prepínača pravého/ľavého chodu (2)
zvoľte smer otáčania doľava alebo doprava.
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač (1).
Otáčky náradia závisia od intenzity stlačenia tohto
vypínača.
Ak chcete náradie vypnúť, vypínač uvoľnite.
Rady na optimálne použitie
Vŕtanie
♦
♦
♦
♦
♦
Ponechanie akumulátora v nabíjačke
♦
Akumulátor môže byť ponechaný v nabíjačke so svietiacim LED indikátorom neobmedzene dlhý čas. Nabíjačka
bude akumulátor udržiavať v úplne nabitom stave.
♦
♦
Voľba smeru otáčania (obr. D)
Pri vŕtaní a doťahovaní skrutiek používajte otáčanie
smerom dopredu (v smere pohybu hodinových ručičiek).
Na povoľovanie skrutiek a uvoľňovanie zablokovaných
vrtákov používajte ľavý chod (proti smeru pohybu hodinových ručičiek).
Vždy vyvíjajte mierny tlak v osi vrtáka.
Tesne pred preniknutím špičky vrtáka druhou
stranou obrobku zmenšite tlak vyvíjaný na náradie.
Podložte obrobok kúskom dreva, aby ste zabránili
štiepaniu obrobku.
Pri vŕtaní otvorov do dreva s väčším priemerom
používajte ploché vrtáky.
Pri vŕtaní do kovu používajte vrtáky z rýchloreznej
ocele (HSS).
Pri vŕtaní do mäkkého muriva použite vrtáky do
muriva.
Ak nevŕtate do liatiny alebo do mosadze, používajte
pri vŕtaní kovov mazivo.
Na zvýšenie presnosti vŕtania si vždy uprostred
diery, ktorú chcete vŕtať, vytvorte na povrchu
obrobku pomocou priebojníka vodiacu značku.
Skrutkovanie
♦
6
Vždy používajte správny typ a veľkosť skrutkovacieho nástavca.
♦
♦
Akumulátor
Ak sa skrutky nedajú správne pritiahnuť, použite
ako mazivo malé množstvo saponátu alebo mydlového roztoku.
Vždy držte náradie so skrutkovacím násadcom
v jednej osi so skrutkou.
Vnútri sa nenachádzajú žiadne časti určené
na opravy.
♦
Údržba
Vaše náradie BLACK+DECKER bolo skonštruované
tak, aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi
na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistí jeho bezproblémový chod.
Po ukončení prevádzkovej životnosti Vášho výrobku
odovzdajte celú jednotku zástupcovi servisu alebo
v miestnom zbernom dvore, kde zaistia recykláciu
akumulátora. Nevyhadzujte toto náradie do bežného
domáceho odpadu.
Technické údaje
Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem
pravidelného čistenia.
Napájacie napätie
V
Otáčky naprázdno
min-1
Maximálny moment
Nm
Kapacita skľučovadla
mm
Maximálny priemer vrtáka pri vŕtaní
Oceľ/drevo
mm
Hmotnosť
kg
Varovanie! Pred akoukoľvek údržbou vyberte z náradia
akumulátor. Pred čistením odpojte nabíjačku od siete.
♦
Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne
čistite mäkkou kefkou alebo suchou handričkou.
♦
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
♦
Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepom
odstráňte prach z jeho vnútornej časti.
Nabíjačka
Ochrana životného prostredia
Vstupné napätie (striedavé) V
Výstupné napätie
(jednosmerné)
V
Prúd
mA
Približný čas nabíjania hod.
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok BLACK+DECKER ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte ho
spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Akumulátor
Napájacie napätie
Kapacita
Typ
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
V
Ah
BDCDD18 (H1)
18
0 - 650
15/28
10
10/25
1,0
905902**
Typ 2
100 - 240
905998**
Typ 1
230
8 - 20
400
3-5
18
1
1-5
BL1518
18
1,5
Li-Ion
BL2018
18
2,0
Li-Ion
BL4018
18
4,0
Li-Ion
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 64,5 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 75,5 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa
normy EN 60745:
Vŕtanie do kovu (ah,D) 0,8 m/s², odchýlka (K) 3 m/s²,
Skrutkovanie bez príklepu (ah) 0,3 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s²
Spoločnosť BLACK+DECKER poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov BLACK+DECKER po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
zástupcovi autorizovaného servisu, ktorý zariadenie
odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného ser visu
BLACK+DECKER nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov
BLACK+DECKER a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.
7
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
15
Navštívte, prosím, naše stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte tu
svoj nový výrobok BLACK+DECKER, aby ste mohli
byť informovaní o nových výrobkoch a špeciálnych
ponukách. Na adrese
www.blackanddecker.co.uk sú k dispozícii ďalšie
informácie o značke BLACK+DECKER a o celom
rade našich ďalších výrobkov.
BDCDD 18 – vŕtačka, skrutkovač
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky smerníc 2004/108/
EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EÚ (od 20. 4. 2016)
a 2011/65/EÚ. Ak chcete získať ďalšie informácie,
kontaktujte, prosím, spoločnosť Black & Decker na tejto
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na konci
tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
R. Laverick
Technický riaditeľ
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
25. 3. 2015
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka sa ponúka v prospech zákazníka a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka je
platná vo všetkých členských štátoch EÚ a európskej
zóny voľného obchodu EFTA.
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker, v priebehu
24 mesiacov od jeho kúpy, akékoľvek poruchy spôsobené chybou materiálu alebo zlým dielenským spracovaním, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie Vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Tento výrobok sa nepoužíval na obchodné alebo
profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Tento výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Tento výrobok nebol poškodený cudzím zavinením,
inými predmetmi alebo nehodou.
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi
autorizovaného servisu Black & Decker.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu BLACK+DECKER nájdete na
príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam
zst00305314 - 20-05-2016
8
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
9
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising