BDCR18 | Black&Decker BDCR18 RECIPROCATING SAW Type H1 instruction manual

Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowicza
509213-15 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL
BDCR18
2
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem
f.
Pilarka szablowa BLACK+DECKER nr kat.BDCR18 jest
przeznaczona do piłowania drewna, tworzyw sztucznych i blach metalowych. Urządzenie to nie jest przeznaczone do celów profesjonalnych i przemysłowych.
Przepisy bezpieczeństwa
3.
a.
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy
urządzenia
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym,
pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała.
b.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby móc z niej ponownie skorzystać. Używane tutaj
wyrażenie „urządzenie” oznacza zarówno urządzenie
sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez
kabla sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne
pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają
iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do
miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę od
wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
d.
e.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody
do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie
używaj go do przenoszenia elektronarzędzia
ani do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany kabel może
doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
4
Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia elektronarzędzia
w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód
zasilania wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym. Zastosowanie takiego wyłącznika
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na
swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub
akumulatora, przed uniesieniem go lub transportem sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik.
Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym
na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy
włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy
mogą zostać pochwycone przez obracające się
części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi odpowiednich do danego przypadku
zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy urządzenia
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne w danej chwili elektronarzędzia
przechowuj w miejscu niedostępnym dla
dzieci. Nie pozwalaj używać elektronarzędzi
osobom, które nie są z nimi obeznane lub nie
przeczytały niniejszej instrukcji. Narzędzia
w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym
stanie technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome
elementy obracają się w odpowiednim kierunku, nie są zakleszczone, pęknięte ani tak
uszkodzone, że nie zapewniają prawidłowego
funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem należy naprawić.
Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp.
używaj zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisów bhp.
Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pilarek ręcznych.
♦
Trzymaj pilarkę za izolowane rękojeści, gdy
istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia niewidocznego kabla sieciowego lub własnego
przewodu przyłączeniowego przez końcówkę
narzędzia. Napięcie z przewodu może się przenieść na gołe metalowe elementy pilarki, co grozi
porażeniem użytkownika prądem elektrycznym.
♦
Trzymaj pilarkę za izolowane rękojeści, gdy
istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia niewidocznego kabla sieciowego lub własnego
przewodu przyłączeniowego przez elementy
łączące narzędzia. Napięcie z przewodu może
się przenieść na gołe metalowe elementy pilarki,
co grozi porażeniem użytkownika prądem elektrycznym
♦
Zamocuj przedmiot obrabiany ściskami stolarskimi lub podobnymi środkami na stabilnej
powierzchni. Nie przytrzymuj przedmiotu rękami
i nie dociskaj go ciałem, gdyż w ten sposób łatwo
możesz stracić kontrolę nad narzędziem.
♦
Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia i nie sięgaj pod przedmiot obrabiany. Nie zbliżaj palców
do poruszającego się brzeszczotu i jego uchwytu.
Nigdy nie próbuj stabilizowania pilarki, chwytając
za jej stopę.
♦
Używaj ostrych brzeszczotów. Stępione lub
uszkodzone brzeszczoty pod naciskiem mogą
pęknąć lub się zakleszczyć. Zawsze zakładaj
brzeszczot odpowiedni do rodzaju ciętego materiału.
♦
Przy piłowaniu rur lub przewodów najpierw
sprawdź, czy nie ma w nich wody, kabli elektrycznych itp.
♦
Bezpośrednio po użyciu nie dotykaj przedmiotu
obrabianego ani brzeszczotu, gdyż mogą być
bardzo gorące.
♦
Przy piłowaniu ścian, podłóg lub sufitów miej
świadomość grożącego niebezpieczeństwa
i dokładnie poinformuj się, jak przebiegają
ukryte w nich przewody lub rury.
♦
Po wyłączeniu wyłącznika brzeszczot jeszcze
jakiś czas się porusza. Przed odłożeniem pilarki
najpierw ją wyłącz i odczekaj, aż brzeszczot całkowicie się zatrzyma.
Ostrzeżenie! Występująca przy zastosowaniu urządzenia emisja drgań zależy od rodzaju użytkowania i może
z tego powodu odbiegać od podanych wartości. Drgania
mogą przekraczać deklarowany poziom
♦
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie narzędzia. Używanie innych nasadek lub akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
grozi doznaniem urazu ciała i/lub szkód rzeczowych.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi akumulatorowych
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach przewidzianych do tego celu przez producenta.
W przypadku ładowarki przeznaczonej tylko do
określonego rodzaju akumulatora włożenie innego
akumulatora grozi pożarem.
Stosuj tylko akumulatory przeznaczone do
danego rodzaju elektronarzędzi. Stosowanie
innych akumulatorów stwarza ryzyko doznania
urazu ciała i pożaru.
Nieużywane akumulatory trzymaj z dala od
spinaczy biurowych, monet, kluczy, gwoździ,
śrub i innych małych przedmiotów metalowych,
które mogą spowodować zwarcie biegunów.
Zwarcie zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
Z powodu niewł aściwego z astosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit. Nie
dotykaj go. W razie niezamierzonego kontaktu
natychmiast spłucz wodą narażone miejsce.
Gdyby elektrolit prysnął w oczy, niezwłocznie
zgłoś się do lekarza. Wyciekły elektrolit może
spowodować podrażnienie oczu lub oparzenia.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
5
Bezpieczeństwo innych osób
♦
♦
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy akumulatorów i ładowarek
(niedostarczonych z urządzeniem)
Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób
niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Akumulatory
♦
W żadnym wypadku nie otwieraj akumulatora.
♦
Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.
♦
Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym
temperatura może przekroczyć 40 °C.
♦
Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia
między 10 °C i 40 °C.
♦
Akumulator ładuj tylko za pomocą dostarczonej
ładowarki.
♦
Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona
środowiska”.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z elektronarzędzia występują dodatkowe zagrożenia być może nieuwzględnione w przepisach
bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów
bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń. Zaliczają się do nich:
♦
Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających
się/ruchomych elementów.
♦
Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie
elementów, noży i akcesoriów.
♦
Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne
przerwy w pracy.
♦
Pogorszenie słuchu.
♦
Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza dębu, buku i MDF).
Nigdy nie ładuj uszkodzonych akumulatorów.
Ładowarki
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ładowarki BLACK+DECKER używaj tylko do ładowania akumulatorów dostarczonych wraz z wkrętarką. Inne akumulatory mogą pęknąć, co grozi
wyrządzeniem szkód rzeczowych i osobowych.
Nigdy nie próbuj ładować baterii.
Natychmiast wymieniaj uszkodzone kable.
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.
Nie otwieraj ładowarki.
Nie dokonuj żadnych przeróbek w ładowarce.
Ładowarka nie jest dopuszczona do pracy
na wolnym powietrzu!
Wibracje
Ważone częstotliwościowo war tości skuteczne
przyspieszenia drgań na rękojeści podane w danych
technicznych i deklaracji zgodności zostały zmierzone
standardową metodą opisaną w normie EN 60745,
dzięki czemu można je wykorzystywać do porównań
z innymi narzędziami i do tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
Bezpieczeństwo elektryczne
Ładowarka ta jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie
sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej. Nigdy nie przyłączaj ładowanego urządzenia bezpośrednio do sieci.
Uwaga! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości
zależnie od sposobu wykorzystania narzędzia i nie da
się wykluczyć jej przekroczenia.
♦
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu podjęcia
wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie
używających narzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy, a także jak długo w danym czasie
narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo pracowało
na biegu jałowym.
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu BLACK+DECKER. Postępowanie
wbrew temu nakazowi naraża użytkownika na
niebezpieczeństwo.
Elementy
Urządzenie to zawiera niektóre lub wszystkie spośród
niżej wymienionych elementów:
1. Wyłącznik
2. Przycisk blokujący
3. Stopa
4. Dźwignia do zwalniania zacisku brzeszczotu
5. Brzeszczot
6. Akumulator (jeżeli został dostarczony)
7. Guzik zwalniający akumulatora
8. Rękojeść główna
9. Rękojeść dodatkowa
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na urządzeniu umieszczono następujące znaki ostrzegawcze oraz kod daty:
Ostrzeżenie: By zmniejszyć ryzyko doznania
urazu, przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek.
6
Rysunek D
Pozostaw akumulator w ładowarce. Ładowarka
zacznie go ładować, gdy tylko temperatura osiągnie
prawidłową wartość.
♦
Włóż akumulator (6) do ładowarki (10). Akumulator
można włożyć tylko w jednej pozycji. Niczego
nie rób na siłę. Upewnij się, czy akumulator jest
całkowicie wsunięty do ładowarki.
♦
Przyłącz ładowarkę do sieci.
Miga zielony wskaźnik ładowania.
Gdy wskaźnik ten zapali się na stałe, to znaczy że
akumulator został całkowicie naładowany. Można go
pozostawić w ładowarce na dowolnie długo. Ładowarka
od czasu do czasu podładowuje akumulator i wtedy
zaświeca się zielona dioda.
♦
Rozładowany akumulator naładuj w ciągu tygodnia.
Przedłużenie tego okresu powoduje drastyczny
spadek trwałości użytkowej akumulatora.
10. Ładowarka (jeżeli została dostarczona).
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem wykonywania opisanych niżej operacji wyjmij akumulator i sprawdź, czy
brzeszczot całkowicie się zatrzymał. Bezpośrednio po
użyciu pilarki brzeszczot może być gorący.
Zakładanie brzeszczotu (rys. A)
♦
♦
Przytrzymaj pilarkę w pewnej odległości od siebie.
Całkowicie odchyl dźwignię zacisku brzeszczotu
(4).
♦
Włóż uchwyt brzeszczotu od przodu.
♦
Zamknij dź wignię zacisku br zeszczotu (4).
Sprawdź, czy brzeszczot (5) został dobrze zamocowany.
Wskazówka: Brzeszczot można zamocować także zębami skierowanymi do przodu, co pozwala na piłowanie
do samej powierzchni ograniczającej (rys. G).
Pozostawianie akumulatora w ładowarce
Akumulator można pozostawić w ładowarce na dowolnie
długo przy świecącej się zielonej diodzie. Ładowarka
utrzymuje pełny ładunek akumulatora.
Wyjmowanie brzeszczotu
Uwaga! Nie dotykaj brzeszczotu bezpośrednio po
wyjęciu, gdyż może być gorący.
♦
Całkowicie odchyl dźwignię zacisku brzeszczotu
(4).
♦
Wyjmij brzeszczot.
Załączanie i wyłączanie
♦
♦
Piłowanie (rys. E)
Przycisk blokujący
♦
♦
Pilarka zawiera przycisk blokujący, który zapobiega
niezamierzonemu załączeniu maszyny.
♦
By załączyć pilarkę, naciśnij przycisk blokujący (2),
a następnie wyłącznik (1).
♦
By wyłączyć pilarkę, zwolnij wyłącznik (1).
♦
♦
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora (rys.
rys. B i C)
♦
♦
By załączyć pilarkę, naciśnij przycisk blokujący (2)
a następnie wyłącznik (1).
By wyłączyć pilarkę, zwolnij wyłącznik (1).
By włożyć akumulator (6), ustaw go odpowiednio
względem rękojeści pilarki, a następnie wsuń
w kieszeń i wciśnij aż do zatrzaśnięcia (rys. B).
By wyjąć akumulator (6), naciśnij guzik zwalniający
(7) i jednocześnie wyciągnij akumulator z kieszeni
(rys. C).
Zawsze trzymaj pilarkę obiema rękami (rys. E).
Przed rozpoczęciem cięcia pozwól, by brzeszczot
(5) przez kilka sekund pracował na biegu jałowym.
W czasie piłowania wywieraj tylko lekki nacisk na
pilarkę.
W trakcie piłowania staraj się dociskać stopę (3)
do przedmiotu obrabianego. W ten sposób zapobiega się odskakiwaniu pilarki, redukuje wibracje
i zmniejsza ryzyko uszkodzenia brzeszczotu.
Porady, jak osiągnąć najlepsze
wyniki pracy
Piłowanie drewna (rys. F)
♦
Zastosowanie
♦
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążania pilarki.
Dobrze zamocuj przedmiot obrabiany i usuń z niego wszystkie gwoździe i inne metalowe przedmioty.
Trzymaj pilarkę obiema rękami i dociskaj stopę (3)
do piłowanego przedmiotu.
Piłowanie do powierzchni ograniczającej
(rys. G)
Ładowanie akumulatora (rys. D)
Akumulator należy naładować przed pier wszym
użyciem pilarki i gdy jej moc zaczyna wyczuwalnie
spadać. Podczas ładowania akumulator może się
nagrzewać, ale jest to normalne zjawisko, które nie
świadczy o usterce.
Ostrzeżenie! Nie ładuj akumulatora, gdy temperatura
otoczenia jest niższa niż 10 °C lub wyższa niż 40 °C.
Zalecana temperatura ładowania wynosi ok. 24 °C.
Wskazówka: Ładowarka nie ładuje akumulatora,
gdy jego temperatura jest niższa niż ok. 10 °C lub
wyższa niż 40 °C.
Dzięki zwartej konstrukcji obudowy silnika i przechylnej
stopie (3) można piłować prawie do samej powierzchni
ograniczającej, jak ściana, podłoga, narożnik i inne
trudno dostępne miejsca.
By osiągnąć jak najlepsze wyniki cięcia:
♦
Włóż chwyt brzeszczotu w uchwyt zaciskowy
zębami na zewnątrz.
♦
Tak obróć pilarkę, by jak najbardziej przybliżyć się
do ograniczającej powierzchni.
7
Cięcie metali (rys. H)
♦
♦
♦
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy,
niezbędne jest jej regularne czyszczenie.
Używaj specjalnego brzeszczotu do cięcia metali.
Do metali żelaznych najlepiej nadają się brzeszczoty o drobnych, a do metali kolorowych - o grubych
zębach.
Przy cięciu cienkiej blachy zamocuj kawałek drewnianego odpadu z tyłu przedmiotu obrabianego
i razem przepiłuj tę kombinację.
Przed rozpoczęciem pracy nanieś cienką warstwę
oleju na linię cięcia.
Ładowarka nie wymaga konserwacji, ale powinno się
ją regularnie czyścić.
Ostrzeżenie! Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności konserwacyjnej wyjmij akumulator z pilarki. Przed
czyszczeniem ładowarki odłącz ją od sieci.
♦
Regularnie miękką szczoteczką lub suchą szmatą
czyść szczeliny wentylacyjne w urządzeniu i ładowarce.
♦
Regularnie czyść obudowę silnika wilgotną szmatą.
Nie używaj w tym celu żadnych ściernych środków
czyszczących ani takich, które zawierają rozpuszczalniki.
♦
Regularnie czyść uchwyt. W tym celu otwórz go i,
lekko ostukując, usuń pył z wnętrza.
Cięcie wgłębne drewna (rys. I)
♦
♦
♦
♦
Wyznacz linię cięcia wgłębnego.
Wybierz stosowny do tego brzeszczot.
Tak przyłóż stopę pilarki (3) do przedmiotu obrabianego, by uzyskać kąt odpowiedni do cięcia
wgłębnego.
Załącz pilarkę i powoli zagłęb brzeszczot w przedmiot obrabiany. Uważaj, by stopa (3) nie straciła
kontaktu z przedmiotem.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Przycinanie gałęzi
Przy użyciu tej pilarki można ścinać gałęzie o średnicy
do 25 mm.
Ostrzeżenie! Nie załączaj pilarki, siedząc na drzewie,
stojąc na drabinie lub innej niestabilnej powierzchni.
Przy ścinaniu gałęzi zwracaj uwagę na to, gdzie one
spadają.
♦
Tnij w kierunku do dołu i od swego ciała.
♦
W miarę możliwości tnij w pobliżu konara lub pnia
drzewa.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić
wyrób BLACK+DECKER nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, w trosce o ochronę
środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
Wyrzynanie
Pilarka umożliwia wyrzynanie prawie do samych narożników i innych trudno dostępnych miejsc.
♦
Włóż chwyt brzeszczotu w obsadę zębami na
zewnątrz.
♦
Przytrzymaj pilarkę stopą (3) do dołu możliwie jak
najbliżej przedmiotu obrabianego.
♦
Tnij do przodu i od siebie.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych
lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.
Akcesoria
BLACK+DECKER chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Sprawność pilarki zależy od zastosowanego wyposażenia dodatkowego.
Akcesoria Black & Decker odznaczają się najwyższą
jakością i mają na celu zwiększenie efektywności pracy.
Brzeszczoty
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy BLACK+DECKER, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Do pilarki tej nadają się brzeszczoty długości do 30 cm.
Staraj się jednak dobierać możliwie jak najkrótsze narzędzia robocze, ale pozwalające na przecięcie danego
materiału. Im dłuższy brzeszczot, tym większe prawdopodobieństwo jego wygięcia lub uszkodzenia podczas
cięcia. Ponadto długie brzeszczoty mogą wibrować,
gdy pilarka nie jest utrzymywana dostatecznie blisko
przedmiotu obrabianego.
Akumulatory
Wewnątrz nie ma żadnych części podlegających konserwacji
Konserwacja
♦
Urządzenie Black & Decker odznacza się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
8
Uszkodzony produkt oddaj do warsztatu serwisowego lub komunalnego zakładu utylizacji odpadów.
W żadnym wypadku nie wrzucaj go do śmieci
w gospodarstwie domowym.
Deklaracja zgodności WE
Dane techniczne
Napięcie wejściowe
Prędkość skokowa
biegu jałowego
Długość skoku
Masa
VDC
Napięcie wejściowe
Napięcie wyjściowe
Natężenie prądu
Przybliżony czas ładowania
VDC
Ah
DYREKTYWA MASZYNOWA
1/min 0-3000
mm 22
kg 1,5
Ładowarka
Akumulator
Napięcie
Pojemność
Rodzaj
akumulatora
BDCR18 (H1)
18
905902**
typ2
VAC 100-240
VDC 8-20
mA 400
godz. 3-5
Pilarka szablowa – BDCR18
Black & Decker deklaruje niniejszym, że produkt nr kat.
BDCR18 opisany w „Danych technicznych” został wykonany zgodnie z następującymi wytycznymi i normami:
2006/42/WE, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
905998**
typ1
230
18
1
1-5
BL1518
18
1,5
BL2018
18
2,0
BL4018
18
4,0
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywami 2004/108/
WE (do 19.04.2016), 2014/30/UE (od 20.04.2016)
i 2011/65/UE. By uzyskać więcej informacji na ten
temat, zwróć się do jednego z naszych przedstawicielstw Black & Decker wyszczególnionych na końcu
tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za kompilację dokumentacji technicznej i składa tę deklarację w imieniu
Black & Decker.
R.Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
24.03.2015
Poziom hałasu zmierzony według normy EN 60745:
Ciśnienie akustyczne (LPA) 79,5 dB(A), niepewność pomiaru (K)
1,5 dB(A), Moc akustyczna (LWA) 90,5 dB(A), niepewność pomiaru
(K) 1,5 dB(A)
Całkowita wartość drgań (suma wektorowa trzech składowych
kierunkowych) zmierzone według normy EN 60745: (w trybie
wyrzynania)
Cięcie desek (ah,B) 17,9 m/s², niepewność pomiaru 1,5 m/s²,
Cięcie belek drewnianych (ah,WB) 19,7 m/s², niepewność pomiaru
1,5 m/s²
zst00280713 - 10-09-2015
9
BLACK+DECKER
b)
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu
niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki BLACK+DECKER reprezentują
bardzo wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
BLACK+DECKER gwarantuje sprawne dziaáanie
produktu w przypadku postĊpowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą
uszkodzonych czĊĞci) w okresie 24 miesiĊcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa. W szczególnoĞci profesjonalne uĪytkowanie amatorskich narzĊdzi
BLACK+DECKER powoduje utratĊ gwarancji;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem osprzĊtu innego niĪ zalecany przez
BLACK+DECKER;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne lub, które byáy naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania
siĊ zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising